Markedsføring av Friluftsprodukter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsføring av Friluftsprodukter"

Transkript

1 Hvedprsjekt: Markedsføring av Friluftsprdukter Frfattere: Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Dat: 21. Mai 2007

2 Sammendrag Tittel: Dat: Frfattere: Veileder: Oppdragsgiver: Nøkkelrd: Antall sider: Antall vedlegg: Tilgjengelighet: Sammendrag: Markedsføring av Friluftsprdukter Eirik Hlm Krsvld g Anders Nedland Røneid Leif Nrdahl, Høgsklen i Gjøvik HK Trading AS Narkedsmuligheter, markedsføring, grafisk prfil, HK Trading AS Kapittel 1: 12 Kapittel 2: 51 Kapittel 3: 13 Kapittel 4: 31 Kapittel 5: 6 11 Åpen Prsjektet er gjennmført på ppdrag fra grssistfirmaet HK Trading, sm i dag imprterer friluftsprdukter fra Nkian Ftwear g Trangia til det nrske markedet. De har i frbindelse med en planlagt utvidelse av bedriften sett et behv fr å få kartlagt hvrdan deres psisjn er i markedet g hvrdan de bør fkusere driften fremver. Behvet fr økt markedsføring har gså meldt seg, i tillegg til et ønske m en ny grafisk prfil fr bedriften, inkludert blant annet ny lg g ny hjemmeside. Rapprten skal gi viktig infrmasjn m hvrdan HK Trading i tiden fremver bør legge pp driften, basert på infrmasjn m blant annet bedriftens plassering i dagens marked. Bedriftens interne g eksterne arbeidsbetingelser har blitt kartlagt, g basert på dette har det blitt satt pp en versikt ver de ptensielle styrker, svakheter, muligheter g trusler bedriften står pp i mt. Videre gir rapprten et knkret frslag til hvrdan HK Trading bør legge pp sin nye markedsføringsstrategi, hvedsaklig basert på de øknmiske rammer sm har blitt gitt. Frskjellige metder g gjennmføringskanaler har blitt vurdert g valgt ut i fra respns g rammer i prsjektet, fr å øke kjennskapen til prduktene blant frbrukerne. Rapprten gir gså et innsyn i HK Tradings nye grafiske prfil. Det er utfrmet blant annet ny fargeprfil, lg, hjemmeside, annnsemateriell g visittkrt til bruk fr bedriften i tiden fremver.

3 Summary Title: Date: Authrs: Supervisr: Emplyer: Key wrds: Pages: Attachments: Availability: Abstract: Outdr Prducts Marketing Eirik Hlm Krsvld and Anders Nedland Røneid Leif Nrdahl, Gjøvik University Cllege HK Trading AS Market ptential, marketing, graphical prfile, HK Trading AS Chapter 1: 12 Chapter 2: 51 Chapter 3: 13 Chapter 4: 31 Chapter 5: 6 11 Open This prject is carried ut in cperatin with HK Trading, a whlesale cmpany which imprts utdr gear frm Nkian Ftwear and Trangia fr the Nrwegian market. In cnnectin with a planned expansin f the cmpany, the wners f HK Trading wanted a survey f the relevant market. There was als an bvius need fr mre and better marketing, in additin t a new graphic prfile, hmepage and lg. Based n this, ur wrk includes a study f bth internal and external factrs cncerning the cmpany. Our reprt utlines ptential strengths, weaknesses and threats in this field f branch, and it als pints ut sme pssible answers n future management and peratin f HK Trading. In additin it suggests sme strategies fr methdical marketing, within the ecnmic limits given. One f the main issues f this wrk has been t lk int hw t increase the awareness and knwledge f these utdr prducts amng peple. We have therefre lked int varius methds and ways f marketing. The reprt als presents HK Trading s new graphic prfile. Our suggestins include a new clur scheme, a new lg and hmepage, varius advertising material and business cards.

4 markedsføring av friluftsprdukter hvedprsjekt Høgsklen i Gjøvik Bachelr i Mediemanagement 30 Studiepeng Anders Nedlandd Røneid Eirik Hlm Krsvld

5 Frrd Prsjektgruppen består av t persner sm går siste semester av studiet Bachelr i mediemanagement ved Høgsklen i Gjøvik. Ved bachelrgradens siste semester må alle studenter gjennmføre et hvedprsjekt på 30 studiepeng. Hvedprsjektet skal være en frdypning i ett eller flere fagmråder sm inngår i studiet. Vi har valgt å frdype ss i markedsføring g prfilbygging. Vår ppdragsgiver er grssistfirmaet HK Trading AS sm imprterer diverse frilufts g fttøyartikler fra prdusenter i utlandet, g selger det videre til sprts g skbutikker i Nrge. HK Trading er i ferd med å gjennmføre en utvidelse, g i den frbindelse ppstd det et behv fr en ny grafisk prfil. Fr å få dette til på en tilfredsstillende måte, valgte gruppen først se på markedsmulighetene fr HK Trading. Først g fremst ønsker vi å takke vår ppdragsgiver, adm. dir. Håvard Krsvld i HK Trading AS, fr et gdt samarbeid. Vi ønsker gså å utbringe en spesiell takk til Martin Elvik i Puma Nrge AS, Ann Kristin Olsvik i Viking fttøy AS, Bjarne Sørensen i Angrs AS g Anne Lise Schau i Eagle Prducts AS fr infrmasjnen vi fikk tilsendt m deres representative varemerker. Til slutt vil vi takke Leif Nrdahl, sm har vært vår veileder igjennm hele prsjektperiden. Gjøvik, Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid

6 Innhldsfrtegnelse KAP 1: INNLEDNING PROBLEMSTILLING RESULTATMÅL EFFEKTMÅL AVGRENSING OG OMFANG Markedsmuligheter Markedsføringsstrategi Grafisk prfil BAKGRUNN OPPDRAGSGIVER DELTAKERE OG KONTAKTPERSONER ANSVARSFORHOLD Prsjektleder Sekretær KVALITETSSIKRING Lggføring Backup RESURSBEHOV PROSJEKTETS VALGTE ARBEIDSFORMER Spørreundersøkelse Møter/e pst med ppdragsgiver Kntakt med knkurrenter Litteratur UTFORMING AV RAPPORT TERMINOLOGI KAP 2: FØRSTE FASE PRODUKTER KUNDER MARKEDET FOR GUMMISTØVLER Markedsandeler Prduktsrtiment Prisnivå Prissammenligning 1: Høye turstøvler Prissammenligning 2: Lave turstøvler Prissammenligning 3: Lave fritidsstøvler Prissammenligning 4: Lave barnestøvler MARKEDET FOR STORMKJØKKEN Markedsandeler... 31

7 Innhldsfrtegnelse 7 Prduktsrtiment Prisnivå Prissammenligning 1: Nrmalt strmkjøkken Prissammenligning 2: High end strmkjøkken Prissammenligning 3: små strmkjøkken SWOT ANALYSE En liten innføring i SWOT analyser Kntakt med ppdragsgiver Gjennmføring av spørreundersøkelsen Kntakt med HK Tradings knkurrenter Annen infrmasjnsinnhenting Interne arbeidsbetingelser Eksterne arbeidsbetingelser Kategrisering av mrådene Inndelingsbeskrivelse Styrker Svakheter Muligheter Trusler Oppsummering av resultatene Strategisk prblemdefinisjn KAP 3: ANDRE FASE RAMMER MOTTAKER KANAL Selgere Messer Infrmasjnsbrev Frbrukerannnsering Hjemmeside Butikkmateriale Sammendrag PRODUKSJONSPLAN MARKEDSFØRINGSBUDSJETT Selgere Messer Hjemmeside Butikkmateriell Frbrukerannnsering Diverse... 86

8 Innhldsfrtegnelse 8 KAP 4: TREDJE FASE GRAFISK PROFIL FARGEPROFIL FIRMALOGO HJEMMESIDE Meny Hveddel Fter Design Kde Kmpabilitet Funksjnalitet g beskrivelse VISITTKORT MAL, INFORMASJONS E POST MAL, BREVARK ANNONSER DEL 5: AVSLUTNING KONKLUSJON KRITIKK AV OPPGAVEN VIDERE ARBEID EVALUERING AV ARBEIDET Organisering av gruppen Frdeling av arbeidet Prsjekt sm arbeidsfrm Subjektiv pplevelse DEL 6: LITTERATURLISTE DEL 7: VEDLEGG

9 Figurversikt 9 Figurversikt FIGUR 2.1» MARKEDSANDELER 2006, GUMMISTØVLER FIGUR 2.2» PRISSAMMENLIGNING 1: HØYE TURSTØVLER FIGUR 2.3» PRISSAMMENLIGNING 2: LAVE TURSTØVLER FIGUR 2.4» PRISSAMMENLIGNING 3: LAVE FRITIDSSTØVLER FIGUR 2.5» PRISSAMMENLIGNING 4: LAVE BARNESTØVLER FIGUR 2.6» SNITTPRIS GUMMISTØVLER FIGUR 2.7» PRISSAMMENLIGNING 1: NORMALT STORMKJØKKEN FIGUR 2.8» PRISSAMMENLIGNING 2: HIGH END STORMKJØKKEN FIGUR 2.9» PRISSAMMENLIGNING 3: SMÅ STORMKJØKKEN FIGUR 2.10» SNITTPRIS STORMKJØKKEN FIGUR 2.11» FORHOLD TIL MERKEVAREN FIGUR 2.12» LESER DU REGELMESSIG? FIGUR 2.13» ÅRLIG GJENNOMSNTITSKURS FOR NOK/EUR FIGUR 2.14» GJENNOMSNITTLIG ÅRSINNTEKT ETTER SKATT FIGUR 2.15» UTGIFT PR HUSHOLDNING PR MÅNED FIGUR 2.16» INNBETALT SKATT FIGUR 2.17» EIER DU? FIGUR 2.18» LESER DU REGELMESSIG FIGUR 2.19» KOMPETANSEMATRISE FIGUR 2.20» MULIGHETSMATRISE FIGUR 2.21» TRUSSELMATRISE FIGUR 2.22» STRATEGISK PROBLEMDEFINISJON FIGUR 4.1» FARGEPROFILENS FARGEKODER FIGUR 4.2» NY LOGO I FARGER FIGUR 4.3» NY LOGO I SORT/HVIT FIGUR 4.4» PROFILERT FIRMABIL FIGUR 4.5» HJEMMESIDENS MENY FIGUR 4.6» VISITTKORT FIGUR 4.7» INFORMASJONS E POST

10 10 1 Kap 1: Innledning

11 Kap 1: Innledning Prblemstilling Prblemstilling Markedet fr friluftsprdukter er i dag et strt marked med flere tilbydere g mange prdukter. Hvrdan er fremtidsmulighetene i dette markedet fr HK Trading? Hvrdan kan HK Trading ved hjelp av markedsføring g prfilering sørge fr at nettpp deres prdukter differensierer seg i markedet? 1.2 Resultatmål I frbindelse med den utvidelsesfasen sm HK Trading er i ferd med å gå inn i, mener daglig leder at det blant annet er et behv fr reklamebrsjyrer g en ny hjemmeside. I utgangspunktet er daglig leder interessert i en ny grafisk prfil sm kan brukes til å markedsføre bedriftens eksisterende g nye prdukter. Fr å få dette til må gruppen først se på markedsmulighetene fr HK Tradings prdukter. Målet med prsjektet er å utvikle en markedsføringsstrategi sm sørger fr at bedriften får et psitivt resultat etter utvidelsen. Vi har satt sm mål å øke HK Tradings verskudd med 20 % i løpet av en tårs peride. 1.3 Effektmål Gruppens effektmål er å tilegne seg utvidet kunnskap innenfr markedsføring g prfilbygging. Gruppens medlemmer vil skaffe seg pratisk erfaring innenfr blant annet design av hjemmesider g trykksaker. I tillegg vil gruppens medlemmer tilegne seg kunnskap g nyttige erfaringer i frbindelse med gruppearbeid. Vi vil lære å planlegge g strukturere arbeidet vårt, i tillegg til å følge pp g evaluere det vi til enhver tid gjør.

12 Kap 1: Innledning Avgrensing g mfang Avgrensing g mfang Prsjektets gang deles inn i 3 hveddeler. Disse delene kmmer etterfulgt av hverandre, g de resultat sm ppnås i hver del benyttes videre til å påvirke nye valg sm blir tatt i påfølgende del. Den første hveddelen er å gjennmføre en enkel markedsundersøke fr å klarlegge hvilke fremtidsutsikter HK Trading har. Den andre hveddelen blir å legge pp en markedsføringsstrategi fr prduktene, mens siste g avsluttende del vil bli å utfrme en kmplett grafisk prfil fr HK Trading, i tillegg til eksempler på ledd i valgt markedsføringsstrategi. Markedsmuligheter Første del av prsjektet blir å gjennmføre en enkel markedsundersøkelse fr å kartlegge hvilke muligheter HK Tradings prdukter har i markedet. Her må markedet detaljert defineres både gegrafisk g kundemessig, g det må samles inn stre mengder infrmasjn m markedet, blant annet m kunder, knkurrerende bedrifter, knkurrerende prdukter, markedsandeler g fremtidsutsikter. Markedsføringsstrategi Prsjektets andre del er å legge pp en markedsføringsstrategi fr HK Trading. Frskjellige strategivalg må vurderes, g det skal utarbeides en tilrettelagt strategi sm gjør at de verrdnede målene kan nås slik at HK Trading får et knkurransefrtrinn i markedet. Det må tas valg angående hvem markedsføringen skal rettes mt, g utfrmes retningslinjer fr hvrdan denne skal gjennmføres. Grafisk prfil Sm siste ledd i prsjektet skal det utfrmes en kmplett grafisk prfil fr HK Trading, basert på de resultatene sm fremkmmer i de t fregående prsjektdelene. Fra ppdragsgivers side ønskes det at det blir utarbeidet; Ny fargeprfil Ny firmalg Ny hjemmeside Brsjyremateriell Det vil bli utarbeidet t eller flere eksempler på en slik firmaprfil, hvr det til slutt vil bli tatt en beslutning i samråd med ppdragsgiver fr hvilken prfil sm passer bedriften best.

13 Kap 1: Innledning Bakgrunn Bakgrunn Vi er t studenter på studiet Bachelr i Mediemanagement ved Høgsklen i Gjøvik sm har valgt å gå sammen m vårt hvedprsjekt fr våren Dette er det siste sm gjøres før bachelrgraden nå fullføres etter tre lærerike år, g vi har derfr valgt å hvedsaklig jbbe med emner sm vi fr vår del trr kan bli aktuelt i en jbbsituasjn senere, nemlig markedsføring g prfilbygging fr bedrifter g rganisasjner. Dette er t stre g svært mfattende emner sm vi har lyst å sette ss nærmere inn i, samt finne ut hvrdan bedrifter må ta hensyn tildette i hverdagen. Det ble tidlig bestemt at vi ville avgrense hvedprsjektet til ne innen eller rundt markedsføring, g etter å ha vært i kntakt med grssistfirmaet HK Trading, klarte vi i samarbeid å utfrme en prsjektplan vi begge var frnøyd med. Da begge gruppemedlemmene har høy interesse innen grafisk prfilering g prduksjn, ble det tidlig klart at gså dette ville være aktuelt i prsjektet. 1.6 Oppdragsgiver HK Trading er et lite grssistfirma sm imprterer diverse frilufts g fttøyartikler fra prdusenter i utlandet, g selger det videre til sprts g skbutikker i Nrge. På nåværende tidspunkt er det kun daglig leder sm er ansatt i firmaet, g alle rdrer blir pakket hs prdusenten g sendt direkte til kunden. HK Trading har imidlertid sikret seg et nytt agentur, g har planer m å utvide både kundemassen g den generelle driften ved å pprette eget lager g ansette flere persner. HK Trading frhandler på nåværende tidspunkt prdukter fra den finske gummistøvel prdusenten Nkian Ftwear. Deres prduktsrtiment innehlder en rekke frskjellige typer gummistøvler av høy kvalitet. Støvlene er utviklet med tanke på turgåere g arbeidsflk sm er avhengige av å være tørr på beina. Mer infrmasjn m deres prdukter finnes på adressen: I juni 2007 vil HK Trading i tillegg starte å frhandle strmkjøkken g tilbehør fra den svenske prdusenten Trangia. De prduserer i hvedsak strmkjøkken, gass g multifuelbrennere, samt diverse tilbehør g redskap fr å tilberede mat ute i det fri. Mer infrmasjn m deres prdukter finnes på adressen:

14 Kap 1: Innledning Deltakere g kntaktpersner Deltakere g kntaktpersner Eirik Hlm Krsvld Prsjektleder Jnas Liesgate Gjøvik Tlf; E pst; Anders Nedland Røneid Sekretær Jnas Liesgate Gjøvik Tlf; E pst; Leif Egil Nrdahl Veileder Høgsklen i Gjøvik Kntr A210C, IMT Tlf; Mbil; E pst; HK Trading v/håvard Krsvld Oppdragsgiver Pstbks Skjetten Tlf; Mbil; E pst; trading.n 1.8 Ansvarsfrhld Prsjektleder Eirik har sm prsjektleder det verrdnede ansvaret i gruppen under hele prsjektprsessen, det vil si ved planlegging g gjennmføring, g at resultatet ppfyller de krav sm er stilt på frhånd. I tillegg har han ansvaret fr de øknmiske aspektene ved prsjektet. Sekretær Sm sekretær har Anders ansvaret fr å skrive møtentater, møtereferat g prsjektlgg. I tillegg har Anders ansvaret fr designet av prsjekthjemmesiden g prsjektrapprten, samt det grafiske materialet sm blir prdusert under prsjektperiden.

15 Kap 1: Innledning Kvalitetssikring Kvalitetssikring Lggføring Hvedansvaret fr lggføring av prsjektets gang ligger hs sekretæren. Det utfrmes egne lggdkumenter fr hvert medlem g ett fr selve prsjektet. Det er gså sekretærens ansvar å skrive møtereferater g sørge fr at alle på gruppen har tilgang til dette. Alle gruppemedlemmer har ansvar fr at infrmasjnen sm ligger ute på prsjektets hjemmeside er ppdatert. Avvik g rapprtering Alle avvik g prblemer sm ppstår underveis i prsjektet må rapprteres så frt de ppstår. Disse skal rapprteres til prsjektleder sm deretter sørger fr å enten kmme med tiltaksplan, eller kalle inn gruppemedlemmene til et møte slik at gruppen i fellesskap kan utfrme en tiltaksplan. Det må kartlegges hvrfr avviket ppstd g hvrdan man kan unngå lignende avvik i fremtiden. Statusmøter må hldes regelmessig fr å unngå at avvik ppdages fr sent, eller ikke blir ppdaget i det hele tatt. På statusmøtene må man sammenligne den reelle fremdriften mt fremdriftsplanen, g sørge fr at alle arbeidsmråder er innenfr de tidsrammer sm er bestemt, g at milepælene nås uten stre prblemer. Beskrivelse av hvrdan avvik sm innebærer gruppemedlemmer skal håndteres, er beskrevet i gruppereglene. Alle avvik sm ppstår skal lggføres sammen med tiltaksplanen sm blir utfrmet. Ansvaret fr dette ligger hs sekretæren. Backup Fr å unngå tap av arbeid ved fr eksempel maskinkrasj eller andre ufrutsette hendelser, er det utarbeidet retningslinjer fr hvrdan backup skal gjennmføres. Det skal hver tirsdag g hver fredag sørges fr at maskinene til hvert enkelt gruppemedlem har ppdaterte versjner av alle filer tilknyttet prsjektet, slik at alle filer ligger på t separate maskiner Hver fredag kpieres ppdaterte versjner av alle filer tilknyttet ver til en ekstern webserver uten tilgang fr uvedkmmende Begge gruppemedlemmene har ansvar fr at dette blir gjrt, g gruppens sekretær fører dette ned i ukentlige rapprter.

16 Kap 1: Innledning Resursbehv Resursbehv Hvedprsjekt våren 2007 fr Bachelr i Mediemanagement går ver et semester, g består av 30 studiepeng. Grvt sett regner man at hvert studiepeng tilsvarer 30 arbeidstimer, ne sm betyr at prsjektet anslås til å tilsvare 900 effektive timer per gruppemedlem, ttalt 1800 timer fr vårt vedkmmende. Prsjektperiden strekker seg fra ppstart i uke 2 til presentasjn i uke 23, ne sm da blir en peride på 22 uker, eller 5,5 måneder. 900 timer frdelt på 22 uker tilsvarer en arbeidstid på rundt 40 timer per uke, eller 8 timer per dag 5 dager i uken, ne sm virker sm et realistisk antall timer å jbbe fr vårt vedkmmende. I tillegg har vi en veileder tilgjengelig sm vil bli brukt sm en ressurspersn under prsjektperiden. Det er ffisielt satt av en time per uke, ttalt 22 timer, til møte med veileder, med mulighet fr mer eller eventuelt mindre ved behv. I tillegg vil ppdragsgiver fungere sm en ressurspersn fr gruppen, uten at det er avsatt ne fast tid til møter. Vi vil ha bruk fr sklens datamaskinpark g utstyr gjennm deler av prsjektperiden. Dette gjelder hvedsaklig ved bruk av spesiell prgramvare sklen har til rådighet, eller printere til bruk ved utskrift av prsjektrelatert materiale. Gruppemedlemmene stiller selv med egne maskiner til bruk i prsjektet, i tillegg til webmråde fr backuplagring. Medlemmene stiller gså egne biler til rådighet ved transprt i prsjektsammenheng Prsjektets valgte arbeidsfrmer Det har vært en del innhenting g analyse av infrmasjn i løpet av prsjektperiden. Dette gjelder spesielt fr prsjektets første fase, hvr vi blant annet gjennmførte en spørreundersøkelse. Vi har gså hentet infrmasjn igjennm møter/e pst med ppdragsgiver, kntakt med knkurrenter, lærebøker g internett. Spørreundersøkelse Tidlig i prsjektet gjennmførte vi en spørreundersøkelse fr å blant annet få kartlagt hvilket frhld frbrukere har til HK Tradings prdukter, sammenlignet med prduktene til de største knkurrentene sm pererer på markedet i dag. Se kapittel 2.5 fr grundigere infrmasjn rundt gjennmføringen av spørreundersøkelsen.

17 Kap 1: Innledning Prsjektets valgte arbeidsfrmer 17 Møter/e pst med ppdragsgiver Oppdragsgiver har blant annet vært behjelpelig med infrmasjn m HK Tradings prdukter, priser, regnskap g budsjett. I tillegg har ppdragsgiver fulgt utviklingsprsessen av det grafiske materialet grundig, g kmmet med synspunkter g erfaringer igjennm hele prsessen. Kntakt med knkurrenter Vi har vært i kntakt med imprtørene av HK Tradings knkurrerende prdukter. Grunnen til dette var at vi ønsket å kartlegge t grunnleggende elementer: Hvilken markedsandel HK Trading har med sine prdukter, satt pp imt knkurrentene Hvrdan er HK Tradings prduktene priset, satt pp imt knkurrentene Ytterligere infrmasjn m denne prsessen finnes under kapittel 2.5. Litteratur Fr å sette seg inn i diverse markedsføringsaspekter sm fr eksempel markedsundersøkelse, SWOT analyse g markedsføringsstrategi, har gruppen benyttet seg av blant annet Selnes bk «Markedsundersøkelser» g Framnes g Thjømøes bk «Markedsføringsledelse». Under utarbeidelsen av HK Tradings hjemmeside har vi blant annet sett på hvedprsjektet «Brukskvalitettest av nettsidene til Lillehammer Olympiapark AS» av Linda Bye g Trine Strsveen. Se vår litteraturliste fr en kmplett versikt ver hvilke kilder vi har benyttet ss av i hvedprsjektperiden.

18 Kap 1: Innledning Utfrming av rapprt Utfrming av rapprt Utfrmingen av rapprten er gjrt på en enkel, men systematisk måte. Innhldet er satt i fkus, g det er en gjennmgående stilbruk av blant annet bilder g verskrifter, fr å skape gjenkjennelighet fr de lesende. Rapprten i sin helhet er delt inn i 7 hveddeler, sm skilles ut med egne innledningssider. Disse 7 hveddelene i krnlgisk rekkefølge er innledning, første fase, andre fase, tredje fase, avslutning, litteraturliste, samt vedlegg. Når det gjelder verskrifter, finnes det 4 nivåer på disse. Nivå 1 brukes på innledningssidene til hver hveddel, g består av skrifttypen «Cambria» i størrelsen 27 punkter. Nivå 2 brukes til hvedverskrifter, g er utfrmet med skrifttypen «Calibri», type fet g i størrelse 14 punkter. Nivå 3 brukes til underverskrifter, g består av skrifttypen «Cambria» i 11 punkter g kursiv. Nivå 4 er det laveste nivået av verskrifter i rapprten, g brukes til mråder under nivå 3. Denne verskriften består av skrifttypen «Calibri» i 10 punkter, type fet. Alle de fire verskriftene består av en blånyanse. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Rapprtens satsbilde, preges av en luftig venstremarg. Denne kmmer blant annet fr å gi typgrafien mer luft g dermed bedre lesbarhet, men ikke minst gså det at rapprten på trykk vil bindes inn, g dermed miste en del av mrådet på denne siden. Øverst til høyre på hver side, finner man infrmasjn m hvr i rapprten man befinner seg. Først får man infrmasjn m hvilket kapittel man er i, samt navnet på dette, g deretter følger tittelen på den hvedverskriften man finner på siden. Til slutt kmmer hvilket sidetall man er på.

19 Kap 1: Innledning Terminlgi Terminlgi Adbe Amerikansk selskap sm utvikler prgramvare til Windws g Macintsh. Adbe Illustratr Vektrbasert tegneprgram utviklet av Adbe Systems. Adbe InDesign Applikasjn fr desktp publishing (DTP) sm er utviklet av Adbe Systems. Adbe Phtshp Avansert rasterbasert bilderedigeringsprgram fra Adbe Systems. Brukskvalitet Usability. Begrep fr hvr enkelt det er fr persner å bruke et bestemt verktøy eller bjekt. CMYK Cyan, Magenta, Yellw g Key clr (srt). Subtraktivt fargesystem sm brukes i frbindelse med trykk g reprduksjn. CSS Cascading Style Sheets. Språk sm brukes til å definere utseende på filer skrevet i HTML eller XML. Er gså filtype på stilark fr web skrevet med samme språk. Desktp publishing DTP. En prsess hvr man benytter seg av et dataprgram til å skape trykksaker på en datamaskin. Differensiering Å få prduktet til å skille seg psitivt ut fra knkurrerende prdukter, slik at man skaper et knkurransefrtrinn venfr knkurrentene. Brødtekst Hvedteksten i en artikkel. Kmmer gjerne etter en verskrift. DPI dts per inch, «punkter per tmme». Måleenhet fr ppløsning på en trykksak. Båndbredde Kapasiteten til en internettlinje, målt i bit/s. En str hjemmeside med mye infrmasjn krever høy båndbredde fr å kunne vises raskt i brukerens nettleser. Eksterne arbeidsbetingelser Eksterne frutsetninger sm frventes å ha en psitiv eller negativ innvirkning på en bedrift. E pstklient Dataprgram sm brukes til å lese g sende e pst.

20 Kap 1: Innledning Terminlgi 20 Fter Den nederste delen av en hjemmeside. Er å finne under innhldet på siden. Interne arbeidsbetingelser Interne frutsetninger sm frventes å ha en psitiv eller negativ innvirkning på en bedrift. Gmail Gratis nline e psttjeneste fra Ggle. Internet Explrer Nettleser fra Micrsft sm kmmer integrert i Windws. Grafisk prfil Fellesbetegnelse på flere grafiske elementer sm er utviklet fr å passe sammen. Jakb Nielsen Dansk brukskvalitetsknsulent. Har skrevet en rekke bøker m emnet brukskvalitet. Grensesnitt Abstraksjn fr kmmunikasjnen mellm t systemer. Grensesnitt mellm et menneske g en datamaskin (eller dataprgram) kalles brukergrensesnitt, g betegnes sm måten brukeren kmmuniserer med et dataprgram. Grssist Kjøpmann eller en bedrift sm kjøper inn mye av en vare av gangen. Typisk sitter de på salgsretten til en merkevare fr det landet de pererer i. JavaScript Skriptspråk sm er best kjent fr å tilføre dynamiske elementer til nettsider. Kildekde Datamaskininstruksjner skrevet på en frm sm mennesker kan lese. HTML er et eksempel på en kildekde sm brukes til generering av nettsider. Kmpabilitet Å passe sammen. Htmail Gratis nline e psttjeneste fra Micrsft. Kntrast Frskjellen i farge g lys mellm deler av et bilde HTML HyperText Markup Language. Språk sm brukes til kding av nettsider sm kan vises i en nettleser. Lastetid Den tiden det tar fra brukeren åpner en nettside til den er ferdig lastet ned i brukerens nettleser.

21 Kap 1: Innledning Terminlgi 21 Link Hyperlenke. En henvisning i et hypertekstdkument til et annet dkument, eller en annen ressurs. Macintsh Mac. Datamaskiner fra Apple Cmputers. Marked Et sted der en selger varer Markedsandel Et gitt andel av et ttalmarked. Omsetning Salgsinntekter av varer g tjenester Opera Gratis nettleser fra det nrske selskapet Opera Sftware ASA. Operativsystem OS. Grunnleggende prgram sm kjører sm en plattfrm på en datamaskin g sm frdeler ressursene i datamaskinen til andre prgrammer. Windws XP er et eksempel på et perativsystem Markedsføring Det arbeid sm blir gjrt fr å lede varer g tjenester fra prduksjn til frbruker Markedsføringsstrategi En plan fr hvrdan man kan markedsføre et prdukt i et gitt marked. Oppløsning Et tall fr hvr mange piksler det vises på en dataskjerm på et gitt tidspunkt. Skrives X x Y, hvr X er antall piksler i bredden, g Y er antall piksler i høyden. Outlk Avansert e pstklient, sm er en del Office pakken til Micrsft. Markedsmuligheter Hvilke muligheter et prdukt eller firma har i et gitt marked. Outlk Express Enkel e pstklient fra Micrsft sm kmmer integrert i Windws. Mzilla Firefx Gratis nettleser fra Mzilla Fundatin Nettleser Datamaskinprgram sm tlker blant annet HTML g CSS dkumenter g fremstiller deres innhld grafisk. PHP Prgrammeringsspråk hvedsakelig brukt fr å utvikle dynamiske nettsider. Piksel En av mange små punkter sm til sammen utgjør en representasjn av et bilde på en dataskjerm.

22 Kap 1: Innledning Terminlgi 22 RGB Rødt, Grønt g Blått. Additivt fargesystem sm brukes i frbindelse med fremstilling av farger på skjerm. Sans seriff Hvedgruppe av fnter sm kjennetegnes ved at de har mnlineært skriftbilde g ingen seriffer. SWOT analyse Sammenstilling av psitive g negative interne g eksterne faktrer til hjelp fr å analysere en bedrifts nåsituasjn. Utfallende trykk Når farge/bilde på en trykksak går helt ut til kanten av papiret. Validere Å være gyldig. Ved å validere en nettside tester du m siden er kdet i samsvar med gitte standarder. Vektr Vektrgrafikk. Skapes ved hjelp av vektrer til gemetriske figurer g fargeverganger. I mtsetning til med punktgrafikk kan man med vektrgrafikk freta ubegrenset skalering uten tap av kvalitet. Søkemtr Prgramvare sm leter frem nettsider på internett sm samsvarer med et gitt søk. Ggle g Yah er kjente søkemtrer. Søkemtrrangering Hvrdan en nettside blir rangert i en søkemtr. Hvis siden havner langt pp på liten ver treff, har den en gd rangering. Typgrafi Utfrming g behandling av skrift, bkstaver g andre grafiske elementer i grafisk design. W3C Wrld Wide Web Cnsrtium. Organisasjn sm utvikler prtkller g standarder i frhld til teknlgi sm brukes på Internett. På deres nettsider kan man enkelt teste en nettside fr å finne ut m dens kde er krrekt skrevet i frhld til disse standardene. Windws Serie med perativsystemer fra Micrsft. Yah Mail Gratis nline e psttjeneste fra Yah

23 Terminlgi 23 2 Kap 2: Første fase I denne fasen skal vi i første mgang få kartlagt en del grunnleggende ting rundt det markedet HK Trading pererer i. Det er viktig fr gruppen å skaffe seg nødvendig innsikt i dette markedet, slik at vi slik at vi kan ta krrekte beslutninger senere i ppgaven. Den infrmasjnen vi finner skal samles g analyseres, g til slutt bli fremstilt på en versiktlig måte ved hjelp av en SWOTanalyse. Vi vil ta utgangspunkt i resultatet fra denne analysen videre i ppgaven når vi skal utfrme markedsføringsstrategi g grafisk prfil, i henhldsvis andre g tredje fase i prsjektet.

24 Kap 2: Første fase Prdukter Prdukter Sm imprtør av prdukter fra både Nkian Ftwear g Trangia, vil HK Trading tilby en rekke frskjellige friluftsprdukter fr det nrske markedet. Finske Nkian Ftwear prduserer gummistøvler av høy kvalitet tilpasset skandinaviske frhld, g alle typer aktiviteter. Prduktene er delt inn i tre prduktgrupper, «utdr», «all rund» g «pr», g sammen sørger de fr å dekke ethvert behv i markedet, uansett ft eller værfrhld. Ttalt tilbyr Nkian Ftwear ver 30 frskjellige mdeller, inkludert en rekke mdeller fr arbeidslivet, sm gjennm HK Trading gså er tilgjengelig på det nrske markedet. Trangia er en svensk prdusent av strmkjøkkenutstyr g tilhørende tilbehør. Over 80 års erfaring gjør dette til en verdenskjent merkevare, g sikrer at utstyret er av beste kvalitet. Utstyrets kmbinasjnsmuligheter g størrelsesutvalg sørger fr at bruksmrådet er strt, g at det passer til enhver anledning. Prduktene deles inn i kmplette strmkjøkken av frskjellig størrelse g bruksfrmål, g i tillegg tilbys det et rikt utvalg tilbehør sm kan brukes både alene eller sammen med Trangias andre prdukter.

25 Kap 2: Første fase Kunder Kunder Fr å kunne vurdere hvilke fremtidsmuligheter HK Trading har, er det svært viktig å ha gd kjennskap til hvem bedriftens kunder er, g hva sm kjennetegner dem. Man må kartlegge blant annet målgruppen, innkjøpsmønster g bruksatferd, slik at de rette valgene tas i fremtiden. Sm grssist g imprtør av prdukter fra t stre friluftsutstyrsprdusenter, er kundegruppen til HK Trading relativt str g bred. Siden HK Trading selger sine prdukter videre til butikker g andre utsalgssteder i Nrge, kan man skille mellm direkte g indirekte kunder i markedet. Med direkte kunder menes de butikkene sm kjøper prduktene rett fra imprtør eller grssist, mens med indirekte kunde menes sluttbruker av prduktene, altså de sm går i butikken fr å kjøpe prduktene. Fr HK Tradings vedkmmende, vil utsalgsstedene, sm fr eksempel Intersprt eller Eursk, fungere sm direkte kunder, mens de sm kjøper prduktene i butikken, blir bedriftens indirekte kunder. Siden HK Trading tilbyr flere frskjellige prdukter fra frskjellige prdusenter, har de flere målgrupper de må fkusere mt. Begge prduktgruppene retter seg mt friluftsliv, men der stpper gså mye av likhetene. Den direkte målgruppen til prduktene sm imprteres fra Nkian Ftwear er skfaghandelen i Nrge. Prduktene selges til frhandlere ver hele landet, sm deretter selger prduktene videre til sluttbruker, sm da blir den indirekte målgruppen i dette tilfellet. Innkjøpene utsalgsstedene gjør, baseres på de tendenser g behv de ser hs sluttbruker. Derfr er sluttbruker et svært viktig ledd i salgsprsessen, siden man uten disse ikke har ne marked å selge til. HK Trading har allerede skaffet seg viktige innkjøpsavtaler g kunderelasjner til en rekke utsalgssteder i Nrge. Uansett vil det hele tiden være muligheter g ikke minst en frdel å utvide dette til flere utsalgssteder, da markedet fr gummistøvler ikke har nen stre gegrafiske begrensninger i Nrge. Når det gjelder kundemassen til prduktene fra Trangia, er dette grvt sett utsalgssteder i Nrge sm selger friluftsutstyr. Dette inkluderer alt fra sprtsbutikker til egne friluftsbutikker, g har på lik linje sm Nkian Ftwear en kundemasse spredt ver hele Nrge. Også her er det sluttbrukers behv g tendenser sm styrer stre deler av hva butikkene tar inn fra leverandør. Sammen med imprtrettighetene vertas gså i dette tilfellet en rekke innkjøpsavtaler g kunderelasjner, men med ptensial fr større utbredelse fremver.

26 Kap 2: Første fase Markedet fr gummistøvler Markedet fr gummistøvler Markedsandeler Vi fikk pplyst av ppdragsgiver at det nrske gummistøvelmarkedet dmineres av Viking Ftwear, Tretrn g Nkian Ftwear. Fr å få litt mer innsikt i markedet bestemte vi ss derfr fr å sende en e pst til den nrske imprtøren til hver av disse. I e psten spurte vi m hvr mye de msatte fr på gummistøvler/strmkjøkken i fjr, g m vi kunne få tilsendt en prisliste på de aktuelle prduktene. Det er disse msetningstallene vi har satt pp mt hverandre fr å beregne Fig 2.1: Markedsandeler 2006, gummistøvler markedsandelene fr gummistøvler i Nrge. Resultatet kan du se i figuren til høyre. Viking Nkian Omsetning Prsent 65 % 25 % Tallene viser at Viking er klare markedsledere med en markedsandel på hele 65 %. Nkian har en markedsandel på 25 %, ne sm gjør de til den nest største aktøren i markedet, etterfulgt av Tretrn med sine 10 %. Nå er det viktig å pengtere at det finnes flere aktører på markedet enn disse tre, g at dettee dermed ikke gir et kmplett bilde av Tretrn Ttal % 100 % hvrdan markedet er. Disse aktørene er imidlertid trlig så små at vi anser det Nkian Viking Tretrn sm mindre viktig å fkusere på disse. Viking g Tretrn er dermed HK Tradings Kilde: Tall fra grssistene viktigste knkurrenter på gummistøvler, g vi skal derfr se på hvilke prdukter disse tilbyr. Prduktsrtimentt Viking Ftwear, sm nylig har blitt kjøpt pp av det nrske selskapet Bertel O. Steen A/S, har et bredt srtiment av fttøy. De prduserer alt fra jggesk g sandaler til fjell g gummistøvler. Viking har gså et bredere srtiment innenfr gummistøvler, men de har ingen prfesjnelle arbeids g verne støvler. De har med andre rd ttalt sett et vesentlig bredere srtiment en Nkian, men de mangler en rekkee Hjemmesider: prfesjnelle prdukter sm Nkian har. nkianftwear.fi Tretrn har et prduktsrtiment ikke ulikt Nkians, med unntak av at Tretrn pererer med en del flere gummistøvelmdeller. De har mdeller turstøvler, fritidstøvler g støvler til barn, men de mangler vikingftwear.cm tretrn.cm

27 Kap 2: Første fase Markedet fr gummistøvler 27 prfesjnelle arbeidstøvler. Tretrn frhandler gså fritidssk g tennisballer, men dette ser ut til å være kun en sideaktivitet, i hvert fall i Nrge. Nkian har med andre rd et mer snevert srtiment på gummistøvler enn Tretrn, men i likhet med Viking, har de ikke prfesjnelle arbeidstøvler. Prisnivå Vi bestemte ss fr å sette pp en prissammenligning, fr å få kartlagt hvilket prisnivå det pereres med på gummistøvler i dag. Grunnen til dette er at vi da kan vise hvrdan Nkians støvler er prissatt i frhld til de andre merkene. Vi satt like prdukter pp mt hverandre, g hentet priser på disse prduktene ut i fra prislistene vi har fått versendt fra de frskjellige imprtørene. Alle priser er veiledende priser inkl. mva. Fig 2.2: Prissammenligning 1: Høye turstøvler Nkian Viking Tretrn Mdell Finnjagd New Lrd Nimrd Veil. pris 840 kr 749 kr 799 kr Nkian kmmer dårligst ut i denne sammenligningen, siden deres Finnjagdmdell er 90 kr dyrere enn Vikings New Lrd. Tretrns Nimrd er prissatt mtrent midt imellm disse t. Alle de tre mdellene er relativt like. De er mtrent like høye, de har samme type såle, g alle har snøring ved tppen.

28 Kap 2: Første fase Markedet fr gummistøvler 28 Fig 2.3: Prissammenligning 2: Lave turstøvler Nkian Viking Tretrn Mdell Trimmi Turjgg Sarek Turing Veil. pris 580 kr 569 kr 699 kr Hvis vi derimt ser på lave turstøver, er det Tretrn sm har den klart dyreste støvelen. Deres Sarek Turing kster hele 699 kr, ne sm er ca 120 kr dyrere enn Nkian g Vikings mdeller. Denne prisfrskjellen kan frsvares, frdi Tretrns støvel har en spesiell såle sm skal gi bedre grep. I tillegg er Sarek Turing laget av en spesiell type gummi, kalt Dunker Gummi, sm ifølge Tretrn skal være både sterkere, mer fleksibel g lettere. Ser vi brt fra dette, er de tre mdellene relativt like. Fig 2.4: Prissammenligning 3: Lave fritidsstøvler Nkian Viking Tretrn Mdell Hai Matrs Sprt Veil. pris 480 kr 279 kr 299 kr Vi har gså sett på lave fritidsstøvler. Dette er fargerike g trendy støvler, sm i utgangspunktet ikke er beregnet til å gå lange turer i fjellet. Nkian er mest kjent fr turstøvler, g det er gså denne typen støvler du finner mest av i deres srtiment. De har imidlertid mdellen Hai, sm vi mener passer gdt inn i kategrien fritidstøvler. Hai er den klart dyreste av de tre mdellene vi har satt pp mt hverandre. Den er hele 200 kr dyrere enn Viking sin mdell, sm kmmer best ut i denne sammenligningen når vi ser på pris. Vi klarer ikke å finne nen stre frskjeller på disse tre mdellene, brtsett fra farge g utseende, men når man skal handle denne typen støvler, er dette sannsynligvis svært viktig.

29 Kap 2: Første fase Markedet fr gummistøvler 29 Fig 2.5: Prissammenligning 4: Lave barnestøvler Nkian Viking Tretrn Mdell Vikla Mini Optimist Veil. pris 330 kr 279 kr 199 kr Tilslutt valgte vi å se på barnestøvler. Også her ser vi en relativt str frskjell i pris fra dyreste til rimeligste mdell, g Nkian kmmer gså her dårligst ut i sammenligningen. Nkians Vikla er 130 kr dyrere enn Tretrns Optimist, sm er den rimeligste av de tre. Alle tre mdellene har innerfôr, g er beregnet til vinterbruk. Brtsett fra farge g design, er det liten eller ingen frskjell på støvlene.

30 Kap 2: Første fase Markedet fr gummistøvler 30 Fr å danne et mer helhetlig bilde av hvrdan Nkians støvler er prissattt i frhld til støvlene fra Viking g Tretrn, har vi summert sammen prisen på støvlene i alle fire prissammenligningene. Vi har gså regnet ss frem til en snittpris, sm består av summen av alle fire støvelmdellene av samme merke, delt på fire. Ut i fra disse tallene kan vi se at Nkian har de dyreste støvlene ttalt sett. I snitt kster de fire Nkian mdellene sm er vesentlig høyere 558 kr, ne Fig 2.6: Snittpris gummistøvler enn både Tretrn g Viking, hvr snittprisen ligger på henhldsvis 499 kr 469 kr. Selv m Nkian har de dyreste støvlene, kan det hendee at de veier pp med å være av høyere kvalitet. Denne sammenligningen går imidlertid kun på pris. Vi har ikke testet de frskjellige støvlene, g vi har derfr ingen frmening m støvleness kvalitet, vekt g kmfrt. Vi har heller ikke tatt hensyn til andre frhld sm farge, utfrming g design. Uansett er det ikke til å stikke under en stl at Nkians støvler er prissatt relativt høyt, sammenlignet med sine t nærmeste knkurrenter, g dette Pris 1 Pris 2 Pris 3 Pris 4 Ttal pris Snittpris Nkian Viking Tretrn er etter vår ppfatning en svakhet. Nkian Viking Tretrn Kilde: Prisliste veiledende priser

31 Kap 2: Første fase Markedet fr strmkjøkken Markedet fr strmkjøkken Markedsandeler Fr å få kartlagt hvilke knkurrenter Trangia har i det nrske markedet, bestemte vi ss fr å besøke en rekke sprts g friluftsbutikker i Gjøvik mrådet fr å se hvilke prdukter de frhandlet. I tillegg så vi på diverse nettbutikker sm frhandler strmkjøkken. I tillegg til Trangia, fant vi ut at strmkjøkken fra Primus g Eagle var de mest vanlige i nrske butikker. Vi sendte en e pst til de nrske imprtørene av disse merkene, slik sm vi gjrde med gummistøveimprtørene. Vi fikk imidlertid ingen tall tilbake fra verken imprtøren av Primus eller Eagle, slik at det blir vanskelig å anta hvrdan markedsandelene fr strmkjøkken er i Nrge i dag. Trangia mener imidlertid at de er klare markedsledere på gummistøvler i Nrge i dag, g at de har en markedsandel på hele 70 %. Dette er ikke nøyaktige tall, g siden de i tillegg kmmer fra prdusenten selv, bør de ikke tas fr høytidelig. Uansett så har vi fått et inntrykk av at dette kan stemme ganske bra. Av de butikkene vi var i frhandlet de aller fleste Trangia, g de vi pratet med i disse butikkene mente at Trangias strmkjøkken slgte klart best. Prduktsrtiment Ordet primus vil fr mange være synnymt med gassbrenner g utendørs matlaging, ne sm illustrerer hvilket kraftig merkenavn Primus egentlig er. Svenske Primus ble etablert så tidlig sm i 1892, g de har derfr lange tradisjner i å lage brennere g strmkjøkken. I dag er de kanskje mest kjent sm prdusenter av gassbrennere g gassbehldere, men de har gså et bredt srtiment innenfr kjeler, panner g annet tilbehør beregnet på utendørs matlaging. I mtsetning til Trangia selger de imidlertid Hjemmesider: ikke kmplette strmkjøkken, men kun frskjellige sett med panner g gryter. Det følger med andre rd ikke en trangia.se spritbrenner med i settet, slik sm det gjør med Trangias sett, men sm tidligere nevnt selger Primus primus.se gassbrennere, slik at dette kan kjøpes separat. Deres srtiment av panner g gryter er gså en del tynnere enn eagleprducts.n Trangias. Primus har ikke like mange frskjellige størrelser g typer, g de har ingen mdeller i tefln, kun i rustfritt stål g aluminium. I tillegg innehlder ingen av settene kaffekjeler, dette må i så fall kjøpes separat. Den nrske prdusenten Eagleprducts har et strt antall tur g friluftsprdukter i sitt srtiment, deriblant et strt utvalg av frskjellig panner g gryter i stål g aluminium. De selger kun én strmkjøkkenmdell, sm består av en stekepanne, gryte g brenner. Deres strmkjøkkensrtiment er i utgangspunktet dermed svært begrenset, men man kan supplementere det med pannene, grytene g det andre tilbehøret i srtimentet deres.

32 Kap 2: Første fase Markedet fr strmkjøkken 32 Prisnivå Fr å få kartlagt prisnivået på strmkjøkken, gjrde vi på samme måte sm med gummistøvler. Vi fant prdukter sm var så like sm mulig, g sammenlignet prisene på disse ut i fra de prislistene vi har fått tilsendt fra imprtørene. Alle priser er veiledende priser inkl. mva. Fig 2.7: Prissammenligning 1: Nrmalt strmkjøkken Trangia Primus Eagle Mdell 25 1 Gurmet De Luxe ST 401 Materiale Aluminium Rustfritt stål Rustfritt stål Innehlder» 2 Kjeler (1,75 g 1,5 L)» Stekepanne (22cm)» Håndtak» Vindskjld» Spritbrenner» 3 Kjeler (1,7, 2,1 g 2,9 L)» Stekepanne 21 cm» Håndtak» Ingen brenner Vekt 1100 gram 1400 gram 790 gram» Kjele (1,6 L)» Stekepanne (17 cm)» 2 kpper/målebeger» Transprttrekk» Spritbrenner Veil. pris 539 kr 799 kr 420 kr Siden Eagle kun frhandler en mdell strmkjøkken, tk vi utgangspunkt i denne, fr å så finne tilsvarende mdeller fra de t andre leverandørene. Dette skulle vise seg vanskeligere enn først antatt. Fr det første, så har ikke Trangia nen mdeller i rustfritt stål, slik at vi måtte finne en tilsvarende mdell i aluminium. Primus har mdeller i rustfritt stål, men de leverer ikke strmkjøkken med brenner. Hvis vi ser brt i fra dette, g det faktum at antall kjeler g størrelse på kjelene varierer, er settene vi bruker i sammenligningen under relativt like. Eagle har det billigste alternativet, men det er gså det letteste g minste strmkjøkkenet. Trangia sitt strmkjøkken er 300 gram tyngre, g drøye hundre krner dyrere, men den innehlder blant annet en ekstra kjele g en større stekepanne. Trangias sett har gså en annen str frdel venfr de t andre. Den innehlder et vindskjld, sm muliggjør bruk i vær g vind, g det er derfr mer egnet fr friluftsflk. Primus har det dyreste strmkjøkkenet. Prisen ligger på 799 kr, ne sm er nesten dbbelt så mye sm Eagle sitt sett. Grunnen til dette er nk at settet innehlder hele 3 kjeler, hvr alle tre er større enn Eagle sin.

33 Kap 2: Første fase Markedet fr strmkjøkken 33 Fig 2.8: Prissammenligning 2: High end strmkjøkken Trangia Primus Mdell 25 8 EtaPwer EF Materiale Dussal Aluminium Innehlder» 2 Kjeler (1,75 g 1,5 L)» Stekepanne (22cm)» Kaffekjele (0,9 L)» Håndtak» Vindskjld» Spritbrenner Vekt 1390 gram 830 gram» Kjele (2,1 L)» Stekepanne 21 cm» Håndtak» Vindskjld» Gassbrenner Veil. pris 899 kr 1199 kr Hvis man skal kjøpe strmkjøkken fra øverste hylle, vil valget sannsynligvis stå mellm disse t mdellene fra Trangia g Primus. Eagle har sm nevnt tidligere kun en mdell, g den vil ikke passe inn i denne sammenligningen er Trangias tppmdell, sm innehlder t kjeler, en stekepanne g en kaffekjele. Kjelene g stekepannen er fremstilt i et materiale sm Trangia kaller Dussal, sm er en blanding mellm rustfritt stål g aluminium. I utgangspunktet er det bare en vanlig aluminiumspanne eller gryte med en verflate av rustfritt stål. Dette er kstbart å prdusere, men gir lette panner g gryter av høy kvalitet, sm i tillegg tåler høy varme, g sm gjør det vanskeligere å brenne maten. EtaPwer EF fra Primus er et veldig interessant g annerledes strmkjøkken. Det innehlder kun en kjele g en panne, g er derfr vesentlig lettere enn Trangias sett. Den største frdelen er at sette innhlder en helt ny g spesialutviklet gassbrenner, sm ifølge Primus kan kke pp vann 50 % raskere, g bruker mye mindre gass enn vanlige gassbrennere. Denne brenneren er med andre rd i en helt annen klasse enn Trangias spritbrenner, men så kster strmkjøkkenet 300 krner mer, g du får med færre kjeler.

34 Kap 2: Første fase Markedet fr strmkjøkken 34 Fig 2.9: Prissammenligning 3: små strmkjøkken Trangia Primus Mdell Mini Trangia Classic Mini Set Materiale Aluminium Aluminium Innehlder» Kjele (0,8 L)» Stekepanne (15cm)» Håndtak» Vindskjld» Spritbrenner Vekt 330 gram 340 gram» Kjele (1,4 L)» Stekepanne 20 cm» Håndtak Veil. pris 299 kr 349 kr Hvis man drar på tur alene, g kun trenger et lite g lett strmkjøkken, vil en av disse t mdellene være et gdt valg. Mini Trangia er Trangias minste sett, både i pris, størrelse g vekt. Til trss fr den beskjedene størrelsen innehlder settet en brenner g vindskjld. Primus sitt sett, sm er 50 krner dyrere, innehlder ikke dette. Du må derfr ha med en brenner i tillegg, ne sm betyr økt vekt.

35 Kap 2: Første fase Markedet fr strmkjøkken 35 Når vi regner ut snittprisen på strmkjøkken fra de frskjellige leverandørene ved alle tre sammenligninger, ser vi at Eagle er klart rimeligst. Trangia er litt dyrere, men så er gså trangias sett mer kmplette, da de alltid innehlder brenner g vindskjld. Primus har de desidert dyreste settene, g vi sitter igjen med et inntrykk av at du får mye mer fr pengene ved å gå fr et strmkjøkken fra enten Eagle eller Trangia. Trangiaa har derfr de mest kmplette settene, g det til en pris sm vi mener er frnuftig ut i fra hva du får. Til slutt er det viktig å presisere at man ikke må ta disse sammenligningene fr høytidlig, siden ingen av prduktene vi satt pp mt hverandre var helt like. Grunnen til dette er selvfølgelig at det ikke finnes et prdukt fra hver g en av disse tre leverandørene sm er tilnærmet like. Fig 2. 10: Snittpris strmkjøkken Pris 1 Pris 2 Pris 3 Ttal pris Snittpris Trangia Primus Eagle Trangia Primus Eagle Kilde: Prisliste veiledende priser

36 Kap 2: Første fase SWOT analyse SWOT analyse I henhld til de avgrensninger g mfang sm ble fastsatt i frprsjektet, skulle det sm tidligere nevnt gjennmføres en enkel markedsundersøkelse fr å kartlegge hvilke muligheter HK Trading har i de t markedene de pererer i. Fr å kmme frem til dette, finnes det en rekke frskjellige metder g analyser man kan benytte seg av. Vi innledet derfr Fase 1 med å sette pp de mest aktuelle metdene fr vårt prsjekt, fr deretter å sette ss inn i disse. Etter å ha gått gjennm disse metdene g sammenlignet frdeler g ulemper ved dem, km vi frem til at en SWOT analyse ville være veien å gå fr å nå våre mål på en ryddig g effektiv måte. Ved å gjennmføre en SWOT analyse fr HK Trading ville vi få kartlagt bedriftens nåsituasjn både internt g eksternt, g ikke minst få et slid grunnlag fr å kunne si ne m hvilke muligheter g beslutninger sm bør tas i den videre driften. En liten innføring i SWOT analyser En SWOT analyse er fr de aller fleste et ukjent fenmen. Frkrtelsen SWOT kmmer fra de engelske rdene strenghts, weakness, pprtunities g threats. Disse fire hvedkategriene er de mrådene bedriften til slutt må fkusere på. Oversatt til nrsk blir dette styrker, svakheter, muligheter g trusler, g selve analysemetden er ifølge Framnes g Thjømøes bk m «Markedsføringsledelse» en: «analysemetde sm benyttes fr å vurdere en bedrifts nåsituasjn basert på psitive g negative interne g eksterne faktrer fr den aktuelle bedriften» 1 Analysen går krt frtalt ut på å analysere g beskrive en rekke mråder både internt i bedriften g eksternt i markedet, fr deretter å plassere de beskrevne mrådene i en av de fire kategriene ver, altså m de utgjør en styrke, en svakhet, en mulighet, eller en trussel fr bedriften. I vårt tilfelle har vi i tillegg valgt å vekte hvert av disse mrådene ut i fra hvr viktige/alvrlige de er i frhld til hverandre, slik at vi får en mer avansert g grundig analyse. Deretter ble de høyest vektede mrådene i hver kategri satt sammen, g eventuelt bli brukt sm grunnlag fr en senere strategisk prblemdefinisjn, sm igjen kan brukes sm grunnlag fr en eventuell prdukt eller markedsstrategi. Selve biten med vekting i analysen er ikke ne krav i en SWOT analyse, men det er derimt anbefalt å gjøre dette dersm man vil ha en mer avansert g utsagnskraftig analyse, ne vi sm tidligere nevnt abslutt hadde interesse av å ha. I nen 1 «Markedsføringsledelse» av Framnes g Thjømøe. Side 127.

37 Kap 2: Første fase SWOT analyse 37 sammenhenger blir denne analysemetden mtalt sm SOFT (strenghts, pprtunities, faults g threats), men det er grvt sett kun navnet sm skiller den fra SWOT, sm altså er det navnet vi har valgt å benytte i dette prsjektet. Etter å ha valgt SWOT analyse sm verktøy i denne første fasen, gikk gruppen i gang med å sette pp en liste ver hvilke fkusmråder vi burde analysere g beskrive. Det finnes mange mråder å ta fr seg, men det er ikke alle sm er like relevante, g det er derfr viktig å skille ut de viktigste. Sm grunnlag fr denne listen ble vi anbefalt å bruke en allerede eksisterende sjekkliste fr interne g eksterne arbeidsbetingelser fra bken «Markedsføringsledelse» av Framnes g Thjømøe, da vi på denne måten visste at vi fikk tatt fr ss de aller viktigste mrådene i en slik analyse 2. Disse t listene består av en rekke hvedmråder vi bør se på, samt en detaljert liste ver de viktigste mmentene under hvert hvedmråde. De t listene vi benyttet sm utgangspunkt så slik ut; Interne arbeidsbetingelser Persnalressurser Øknmiske g finansielle frutsetninger Prdukter/srtiment Prduksjn/teknlgi Markedsføring Annet Eksterne arbeidsbetingelser Øknmisk Plitisk/juridisk Kjøpere Knkurrenter Distributører Teknlgi Kultur Naturressurser Andre faktrer Over ser vi altså hvilke hvedmråder sjekklisten fr de interne g eksterne arbeidsbetingelsene tar fr seg. Med utgangspunkt i disse t listene, begynte vi det videre arbeidet med selve analysedelen av prsjektet. Første del av analysen innebar å beskrive hvert av punktene detaljert g realistisk, slik situasjnen var på det aktuelle tidspunktet fr analysen. Dette betydde at vi måtte sette ss 2 «Markedsføringsledelse» av Framnes g Thjømøe. Side 71 g 74.

38 Kap 2: Første fase SWOT analyse 38 detaljert inn i hva de frskjellige punktene innebar, finne ut hva slags infrmasjn vi trengte fr å kunne beskrive dagens situasjn, g ikke minst finne ut hvrdan denne infrmasjnen kunne skaffes. Vi skjønte tidlig at fr å beskrive nåsituasjnen mest mulig realistisk måtte det samles inn stre mengder detaljert infrmasjn, g fr at det skulle kunne kvalitetssikres på en frsvarlig måte, måtte samles inn på frskjellige måter, nettpp fr å unngå feilinfrmasjn eller misvisning senere. En slik feil såpass tidlig i prsjektet vil kunne få stre knsekvenser, både fr den videre analysen, g ikke minst fr HK Trading. Etter en tid km vi frem til at det var tre aktuelle måter vi kunne innhente infrmasjn på. Prsjektets ppdragsgiver kunne bidra på mange mråder, en spørreundersøkelse ville gi en rekke aktuelle svar, samt at frskjellige eksterne kilder, blant annet HK Tradings knkurrenter g Internet, gså ville kunne gi ss en del av den infrmasjnen vi trengte. Kntakt med ppdragsgiver Vi har i hele prsjektet hldt en jevnlig g gd tne med ppdragsgiver. Vi følte derfr at det var naturlig å gå hit fr å få tak i en del relevant infrmasjn, g på nen mråder var det gså helt nødvendig å kmme hit fr å få ppdatert g krrekt infrmasjn. I slike tilfeller er det alltid en viss risik fr at infrmasjnen ikke helt stemmer verens med den virkelige situasjnen, av den enkle grunn at nen gjerne vil fremstille bedriften bedre enn den egentlig er, både tilsiktet g utilsiktet. Derimt ansl vi sannsynligheten fr dette i vårt tilfelle sm brtimt ikke eksisterende, både basert på vår kjennskap til ppdragsgiver, g ikke minst det at denne analysen vil være svært aktuell g interessant fr deres videre drift av firmaet. Hs ppdragsgiver møtte vi en psitiv innstilling, g vi fikk mye detaljert infrmasjn på de mrådene vi trengte, blant annet angående bedriftens ppbygning, kmpetansenivå, samt øknmi. Kmmunikasjnen mellm gruppen g ppdragsgiver gikk både via telefn g e pst, g innebar hyggelige g raske tilbakemeldinger fra begge sider. Hvedsakelig var det på disse mrådene vi henvendte ss til ppdragsgiver fr mer infrmasjn;

39 Kap 2: Første fase SWOT analyse 39 Interne arbeidsbetingelser Persnalressurser Antall ansatte Kmpetanse Øknmiske g finansielle frutsetninger Kstnadsnivå Lån kntra egenkapital Dekningsbidrag Prdukter/srtiment Kvalitet Reklamasjn Markedsføring Hvr markedsføres det? Hvrdan markedsføres det? Hvr mye markedsføres det fr? Har bedriften egne selgere? Servicenivå (internt g hs prdusent) Annet Bestillingsprsess (frbedringsptensial?) Hvrdan er leverandørene (stabilitet/pålitelighet) Transprtmuligheter/transprtmetde Eksterne arbeidsbetingelser Øknmisk Svingninger i mms/skatt Endringer i prisnivå (påvirkning) Plitisk Skatter g avgifter Spesielle lver g regler Kulturfrskjeller Gjennmføring av spørreundersøkelsen Sm nevnt tidligere, km vi frem til at det å gjennmføre en spørreundersøkelse blant frbrukerne i markedet, ville gi ss viktig infrmasjn fr å kunne analysere g beskrive en rekke av mrådene i analysen. Istedenfr å innhente denne infrmasjnen på andre g mer usikre måter, g på den måten gså risikere feilinfrmasjn, fikk vi nå frbrukernes egne tanker g meninger, ne sm var svært viktig på en rekke mråder. Etter å ha samlet sammen de punktene i sjekklisten hvr vi trengte infrmasjn fra en spørreundersøkelse, satt vi igjen med en ny liste sm innehldt syv punkter.

40 Kap 2: Første fase SWOT analyse 40 Kjennskap til merkevaren vår Frbrukerens syn på prduktene (våre egne g knkurrentenes) Hvem er (ptensielle) kjøperne Oppfatning av knkurrentene i markedet Medievaner hs frbruker Kjøpsatferd hs frbruker Hvrdan kan de nås (kjøperne) Det finnes selvsagt andre måter i finne infrmasjn m dette, blant annet basert på tidligere erfaringer, men ut i fra våre prsjektrammer, så er en spørreundersøkelse en relativt enkel g ikke minst effektiv måte å gjøre dette på. Hvedsaklig ser vi at disse mrådene er typiske frbrukermråder, sm blant annet hvilken kjennskap frbrukeren har til prduktene HK Trading fører. I tillegg måtte vi prøve å kartlegge litt mer detaljert hvem de ptensielle kjøperne var, hvilke innkjøpsvaner de hadde, g ikke minst hvrdan man kan nå frem til disse. På frhånd hadde vi selvsagt en liten frmening angående disse punktene, strt sett basert på den infrmasjnen vi hadde fått fra ppdragsgiver, men fr å få SOFT analysen mest mulig realistisk g representativ i frhld til markedet, valgte vi altså å gjennmføre en spørreundersøkelse. Med dette klarlagt, kunne jbben med utfrming av selve spørreundersøkelsen begynne. Med denne listen ver aktuelle punkter sm utgangspunkt, gikk vi ver til å utfrme skisser til aktuelle spørsmål sm kunne brukes. Her var det svært viktig at spørsmålene sm ble utfrmet gav svar på punktene vi trengte infrmasjn m, g at svarene kunne analyseres g brukes videre i SOFT analysen. Vi hadde på frhånd bestemt ss fr at siden det er en frivillig undersøkelse g vi var avhengige av at flk stppet, skulle undersøkelsen maksimalt ta et minutt å gjennmføre. Dette satte nen begrensninger både når det gjaldt antall spørsmål ttalt i undersøkelsen, samt gså utfrmingen av disse. Dette igjen betydde at nen av spørsmålene måtte gi svar på flere av punktene vi trengte infrmasjn m, uten at det ble fr mfattende eller tk fr lang tid å gjennmføre. Etter en tid med utfrming av frslag til aktuelle spørsmål, ble disse kategrisert i t kategrier. Enten etter relevans til merkevaren, eller etter relevans til frbrukeren. Dette resulterte i at selve undersøkelsen ble delt i t deler. Hvedsaklig ble dette gjrt fr at spørreundersøkelsen skulle se mer versiktlig ut, men gså fr at frbrukeren lettere skulle skjønne sammenhengen i undersøkelsen. Den første delen innehldt spørsmål sm gav infrmasjn m bakgrunnen til vedkmmende sm svarte, blant annet alder, kjønn g inntekt. Denne bakgrunnsdelen ble inkludert i undersøkelsen slik at vi ved analysering av resultatene lettere kunne differensiere frbrukerne på bakgrunn av hva de svarte videre på del t. I tillegg til dette ble det gså inkludert et spørsmål angående

41 Kap 2: Første fase SWOT analyse 41 medievanene til de svarende. Dette punktet spiller ingen str direkte rlle i Fase 1 av dette prsjektet, men ble tatt med siden det er aktuelt fr Fase 2 g at vi dermed kan bruke resultatene fra denne undersøkelsen gså i den fasen av prsjektet. Del t av undersøkelsen gikk sm tidligere nevnt spesifikt på de aktuelle merkevarene, g gav svar på frbrukerens kjennskap til de største prdusentene av gummistøvler g strmkjøkken på det nrske markedet, samt vedkmmendes innkjøpsvaner når det gjelder disse prduktene. I tillegg fikk vi gså en versikt ver hvem sm allerede eide disse prduktene, g hvrvidt de planla å gå til innkjøp av dette. Under ser man det endelige resultatet av spørsmålsutfrmingen. Bakgrunn (infrmasjn m kunden) Kjønn Mann/kvinne Alder Liste ver aldersgrupper Årsinntekt Liste ver frskjellige inntektsgrupper Leser du regelmessig ne av dette? Friluftsmagasiner, lkalaviser, adresser/uadressert reklame Frhld til merkevaren (markedsrelatert) Eier du gummistøvler? Ja/nei Har du planer m å kjøpe gummistøvler i nærmeste fremtid? Ja/nei Eier du strmkjøkken? Ja/nei Har du planer m å kjøpe strmkjøkken i nærmeste fremtid? Ja/nei Hva er din ppfatning av Nkian/Viking/Tretrn gummistøvler? Ukjent/dårlig/bra/svært bra Hva er din ppfatning av Trangia/Primus/Eagle? Ukjent/dårlig/bra/svært bra Etter at utfrming g utvelgelse av spørsmål var unnagjrt, ble selve undersøkelsen satt pp. Det ble brukt en del tid på ppsett g utseende, slik at persnene vi ppsøkte skulle få et psitivt inntrykk av undersøkelsen, g dermed gså mer interessert i å svare på denne. Det ble sm tidligere nevnt bestemt at undersøkelsen skulle gjennmføres på under et minutt. I tillegg til å pplyse m dette muntlig m dette, fkuserte vi gså på at selve undersøkelsen skulle på plass på en luftig A4 side, slik at det gså gikk frem av selve undersøkelsen at det var en krt affære å gjennmføre denne. Vi implementerte gså lgen til

42 Kap 2: Første fase SWOT analyse 42 Høgsklen i Gjøvik øverst på spørreundersøkelsen, både fr å få et mer prfesjnelt utseende, men gså fr å gi et signal m seriøsitet til de sm senere skulle svare på undersøkelsen vår. Etter å ha jbbet en tid med ppsett g utseende, km vi frem til et resultat vi begge var frnøyde med. Undersøkelsen så både innbydende g bra ut designmessig, g de utvalgte spørsmålene ville med str sannsynlighet medføre svar sm vi senere kunne bruke i både SOFT analysen, samt gså senere i prsjektet, blant annet i fase 2 m markedsføringsstrategi. Deretter skrev vi ut et lite antall prøveeksemplarer, g gikk i gang med en kvalitetssikringsprsess fr å sørge fr at de krav vi på frhånd hadde satt pp, ble ppfylt. Hvedsaklig var vi interessert i å se m tidsbegrensningen på ett minutt hldt fremdeles, samt hvrvidt spørsmålene ble tlket slik vi håpte g m det var mulighet fr misfrståelser på nen mråder. Testpanelet vi satt pp bestd av 4 menn mellm 21 g 23 år. Valget av testpanelet ble gjrt relativt tilfeldig, men hvedsaklig basert på kjennskap av gruppemedlemmene. Vi var klar ver at et testpanel satt sammen av såpass like mennesker ikke ville gi helt gyldig testresultat i alle tilfeller, men ved å ta hensyn til dette ved analysering av testresultatene, ville vi kunne kmpensere fr dette, blant annet ved å legge til litt tid på ttaltid fr utfylling av skjemaet. Gjennmføringen av undersøkelsen på testpanelet gikk sm frventet g uten større prblemer ved utfylling. Ingen av testpersnene hadde prblemer med verken å skjønne spørsmålene, eller med å skjønne hvr man skulle krysse av på skjemaet. Blant persnene i testpanelet, gikk utfyllingen av spørreundersøkelsen på gjennmsnittlig like under 40 sekunder, ne sm var gdt under det vi hadde håpt på. Det betydde at selv med 50 % økning i besvaringstid, ville man fremdeles ligge under kravet på ett minutt. Nen mindre tilbakemeldinger på tekstplassering ble bemerket, g etter nen små frandringer på den visuelle utfrmingen, frelå den endelige spørreundersøkelsen klar til bruk.

43 Spørreundersøkelse m markedet fr gummistøvler g strmkjøkken Del 1: Bakgrunn Sett kun et kryss per spørsmål Kjønn Kvinne Mann Alder Årsinntekt Alder Årsinntekt (i tusen kr) Leser du regelmessig Friluftsmagasiner (Villmarksliv, Jakt g Fiske el.) Lkalaviser Reklame i pstkassa Sett kryss Del 2: Frhld til merkevaren Sett kun et kryss per spørsmål Eier du gummistøvler? Har du planer m å kjøpe gummistøvler i nærmeste fremtid? Eier du strmkjøkken? Har du planer m å kjøpe strmkjøkken i nærmeste fremtid? JA NEI Ukjent Dårlig Bra Svært bra Hva er din ppfatning av Nkian gummistøvler? Hva er din ppfatning av Viking gummistøvler? Hva er din ppfatning av Tretrn gummistøvler? Hva er din ppfatning av Trangia strmkjøkken? Hva er din ppfatning av Primus strmkjøkken? Hva er din ppfatning av Eagle strmkjøkken?

44 Kap 2: Første fase SWOT analyse 44 Underveis i prsessen var destinasjn fr gjennmføring av undersøkelsen et tema sm ble hyppig diskutert. Etter nen diskusjner med frdeler g ulemper ble kjøpesenteret CC Martn på Gjøvik en liten favritt, både frdi det finnes en del aktuelle butikker der, men ikke minst på grunn av antall besøkende sm er innm. Dessverre måtte vi slå fra ss denne ideen, etter å ha besøkt CC Martn fr å se etter aktuelle steder vi kunne plassere ss. På grunn av butikkenes plassering, ville det bli vanskelig å finne ne aktuelt sted å stå uten å måtte stå i selve butikken, ne verken gruppen selv eller butikkene ønsket. Tilbake ved diskusjnsbrdet km Strgata 15 i gågata i Gjøvik sentrum pp sm et alternativ. I dette bygget finner man både en sprtsbutikk med et gdt utvalg av friluftsprdukter, samt gså en skbutikk, begge med et felles inngangsparti hvr det ville være ideelt å gjennmføre en slik undersøkelse. På denne måten vil man kmme i kntakt med persner sm er svært aktuelle fr vår undersøkelse. Tidspunktet fr gjennmføringen var gså et aktuelt tema underveis i utfrmingsprsessen. Fr å få et representativt utvalg av markedet, ville det være nytteløst å stå fra mrgenen av, da vi frem til rundt mest sannsynlig ville treffe på et smalt utvalg persner med relativt like svar, hvedsaklig eldre mennesker. Det ble derfr bestemt at vi ved å begynne i 13 tiden ville nå både disse menneskene, samt at vi gså ved å stå litt utver ettermiddagen gså ville nå de sm på dagtid jbber, g sm gså vil være aktuelle fr vår spørreundersøkelse. I tillegg ble daten fr gjennmføring av undersøkelsen satt til tirsdag 20. februar. Fr å få et representativt utvalg av markedet, bestemte gruppen seg fr at det burde gjennmføres 100 spørreundersøkelser. Ved å være litt selektive ved utvelgningen av persner, ville dette antallet undersøkelser kunne gi en realistisk pekepinn av markedet, innafr de prsjektrammene sm er satt. Etter hvert sm gjennmføringsdaten nærmet seg, ble det klargjrt 100 spørreundersøkelser, g diverse nødvendig utstyr til gjennmføringen ble handlet inn. Sm planlagt møtte vi pp like før klkken 13, g butikkene i lkalet hadde ingen prblemer med at vi std ved inngangen. Selve gjennmføringen gikk uten prblemer. Fra begynnelsen av gikk det litt tregt på grunn av få besøkende, men de fleste sm var innm var interessert i å gjennmføre undersøkelsen. I nen tilfeller, hvedsaklig blant eldre, var det nødvendig at vi leste pp spørsmålene g krysset av svarene, uten at dette utgjrde ne strt prblem. På den måten fikk vi sikret ss at alle frstd spørsmålene, svarte riktig, g man slapp at undersøkelsen tk unødvendig lang tid. Etter hvert sm tiden gikk, økte gså antallet besøkende, g det ble frtgang i antall besvarte

45 Kap 2: Første fase SWOT analyse 45 undersøkelser. Vi fikk svar fra et variert publikum, g føler at resultatene fra undersøkelsen bør være representative fr markedet, vertfall fr vårt vedkmmende. I etterkant av spørreundersøkelsen, ble det utfrmet et behandlingssystem fr svarene vi fikk inn. Dette systemet gjrde det mulig å registrere alle 100 undersøkelsene, g deretter autmatisk analysere disse g presentere statistikk g grafer basert på infrmasjnen i systemet. På denne måten fikk vi tydeliggjrt resultatene, g gjrde det lettere å tlke svarene flk hadde gitt. Dessuten kunne vi på denne måten selv velge hvilke resultater sm skulle presenteres, samt hvrdan dette skulle gjøres. Resultatene ble deretter brukt videre i SWOTanalysen, sm innebar en skriftlig vurdering av resultatet, samt visning av de frskjellige resultatgrafene. Se vedlegg A. Fr å ppsummere arbeidet g gjennmføringen av spørreundersøkelsen, kan det krt frtalt mtales sm vellykket ut i fra de frutsetninger g rammer sm frelå på frhånd. På grunn av begrensninger i både tid g ressurser, vil vår undersøkelse aldri kunne måle seg med en sm er gjennmført i en reell arbeidssituasjn, men ved å utnytte den tiden g de ressursene vi hadde tilgjengelig, er det mulig å få en pekepinn av hvrdan markedet er. Det er derfr viktig å ha dette klart fr seg, g ta hensyn til dette ved analyse g videre bruk av resultatene, slik at man ikke baserer alt man gjør på denne undersøkelsen, g risikerer å gå på en smell senere. Resultatene er ingen fasit på hvrdan markedet er, den gir sm sagt kun en pekepinn på hva vi bør g kan frvente av både marked g kunder. Sm tidligere nevnt satte tiden g våre ressurser en del begrensninger sm kan medføre svakheter ved undersøkelsen. Et viktig mment her, er antallet sm gjennmførte undersøkelsen. I vårt tilfelle gjaldt dette 100 persner, mens det i en reell situasjn abslutt burde mfatte flere. I tillegg bør slike undersøkelser gjennmføres på flere steder, mens vi kun hadde tid til ett sted. Derimt mener vi at vår plassering ved gjennmføring taler til vår frdel, da vi her hadde kunder til både sk g sprtsbutikk, altså persner sm er svært aktuelle i vår undersøkelse. Tidspunkt fr gjennmføring er gså viktig å tenke på. Vi valgte å stå fra kl 13 g utver, g basert på den erfaringen, mener vi at dette var et egnet tidspunkt å begynne på, da vi ved å begynne tidligere strt sett ville kmme i kntakt med svært like individer. Det er derfr viktig å tenke på tidspunktet fr gjennmføring, slik at man ppnår størst mulig variasjn hs de svarende. Selvsagt vil en større g mer mfattende undersøkelse kunne bruke mer tid på selve gjennmføringen, g dermed gså ppnå et mer variert publikum.

46 Kap 2: Første fase SWOT analyse 46 Kntakt med HK Tradings knkurrenter Fr at vi skal kunne si ne m HK Tradings markedssituasjn g muligheter, er det viktig at vi setter ss inn i, g har kjennskap til hva deres knkurrenter har å tilby. På denne måten kan vi finne ut hva HK Trading har av eventuelle frdeler eller ulemper sammenlignet med de mest aktuelle knkurrentene. Etter å ha sett ver markedet fr både gummistøvler g strmkjøkken, km vi frem til at det i begge markedene finnes tre relativt stre aktører sm dminerer, hvr HK Trading i begge tilfeller representerer en av de tre. Dette medførte at vi la fkuset på disse aktørene, g gikk inn på hver enkelt knkurrent g så nærmere på dem g deres prdukter. Fr vår del var det hvedsaklig prduktutvalg, prisnivå g markedsandeler sm i henhld til prsjektrammene var mest aktuelt, g sm vi på en eller flere måter måtte finne infrmasjn m. Når det gjaldt prduktutvalget, var dette det letteste mrådet å finne infrmasjn m. Hvedsaklig kunne dette hentes fra prdusentenes egne hjemmesider, mens egne katalger gså ble anskaffet fra frskjellige sk g sprtsbutikker i Gjøvik. Prisnivå g markedsandeler derimt, var t litt mer kmpliserte mråder å finne infrmasjn m. Det ble vurdert flere metder fr å skaffe dette, blant annet ved å bestille kpier av knkurrentenes årsregnskaper via Internet, men til slutt fant vi ut at den beste g ikke minst enkleste løsningen ville være å gå direkte til knkurrentene g høre m de var villig til å dele denne infrmasjnen med ss. Basert på listen under, tk vi kntakt med HK Tradings knkurrenter. Prduktutvalg Prisnivå Markedsandeler Vi bestemte ss fr at vi skulle sende ut en felles e pst i første mgang, fr å se hvrdan knkurrentene stilte seg til denne. Fr å unngå dårlig tid g manglende infrmasjn på slutten fra nen knkurrenter, ble dette ble gjrt tidlig i prsjektet. Med knkurrenter menes i denne sammenheng ikke prdusentene av prduktene, men grssistene fr de respektive prduktene i Nrge, henhldsvis Viking (Viking Fttøy AS) g Tretrn (Puma Nrway) fr gummistøvler, g Primus (Angrs AS) g Eagle (Eagle Prducts AS) fr strmkjøkken. Ved å sende mail kunne knkurrentene selv bestemme både når g hvrvidt de i det hele tatt ville versende denne infrmasjnen til ss, g vi på vår side slapp å bruke mye tid i telefnen fr å finne de persnene sm satt på denne infrmasjnen. Det ble utfrmet et e pstutkast sm ble sendt ut til de aktuelle knkurrentene vi hadde sett ss ut i markedet, der vi krt frtalt frklarte prsjektets grvskisse, samt m de hadde mulighet til å hjelpe ss ved å versende prislister på deres prdukter, samt msetningstall fra 2005 g 2006.

47 Kap 2: Første fase SWOT analyse 47 E pst til knkurrentene Hei, Vi er t studenter ved Høgsklen i Gjøvik sm i disse dager arbeider med vårt hvedprsjekt m markedet fr friluftsprdukter i Nrge, g i den anledning skal vi blant annet å freta en undersøkelse av markedet fr gummistøvler/strmkjøkken i Nrge. Vi lurte derfr på m dere kunne hjelpe ss med litt infrmasjn m [prdusent] gummistøvler/strmkjøkken. Det vi trenger er: Prisliste [prdusent] gummistøvler/strmkjøkken Omsetningen fr [prdusent] gummistøvler/strmkjøkken i Nrge 2006 g/eller 2005 På frhånd takk fr hjelpen Mvh Eirik Hlm Krsvld Anders Nedland Røneid Respnsen vi fikk på de e pstene vi sendte ut var verraskende psitiv. Vi var en tid litt bekymret fr m knkurrentene i det hele tatt ville være villige til å dele denne infrmasjnen med ss, spesielt angående msetningstall, eller m dette var ne de ikke gikk ut med til utenfrstående. Kntaktinfrmasjn ble hvedsakelig funnet via Brønnøysundregisteret, samt grssistenes egne hjemmesider. Dessverre viste det seg at ikke alle eierfrhld til de frskjellige grssistrettighetene stemte helt med det vi fikk pplyst, men med gd hjelp fra tidligere eiere, fikk vi til slutt kntakt med alle de 4 knkurrentene vi hadde plukket ut. Prisliste Omsetning Viking Ja Ja Tretrn Ja Ja Primus Ja Nei Eagle Ja Nei Sm tidligere nevnt fikk vi tidlig psitive svar på e pstene vi sendte ut, spesielt på mrådet angående prislister. Alle de fire bedriftene sendte ut prislister på sine prdukter, mens det av frskjellige grunner kun var Viking g Tretrn sm var interessert i å dele sine msetningstall med ss. Den nåværende imprtøren av Primus sine prdukter hadde kun eid rettighetene siden årsskiftet (2006/2007) g hadde derfr ingen msetningstall å vise til, mens vi fra den tidligere eieren dessverre ikke møtte ne interesse i å dele disse tallene med ss. Det samme

48 Kap 2: Første fase SWOT analyse 48 gjaldt gså Eagle Prducts AS, sm heller ikke hadde lyst til å gå ut med dette. Dette var selvsagt synd fr prsjektets del, men vi var klare ver at dette kunne skje på frhånd, g det var lite vi kunne gjøre med dette dersm grssisten selv ikke ønsket at dette skulle kmme ut. Annen infrmasjnsinnhenting Etter å ha gjennmført disse tre prsessene fr å samle inn infrmasjn til SWOT analysen vår, satt vi ennå igjen med nen få punkter vi ikke hadde klart å skaffe infrmasjn m. Vi ble tidlig i prsessen klar ver at ikke alle punktene ville bli dekket, men etter å ha sett ver disse punktene, km vi frem til at det ikke ville være spesielt vanskelig å finne infrmasjn rundt dette mt slutten av prsessen. Mye ville vi kunne svare på etter å ha analysert infrmasjnen vi hadde hentet inn tidligere, mens ne ville vi gså kunne svare på selv, basert på egne erfaringer g via tilegnet kunnskap fra tidligere studier. Listen ver gjenstående mråder så til slutt slik ut; HK Tradings lkalisering i frhld til markedet HK Tradings bedriftsprfil Utvikling i frbrukers inntektsnivå g frbruk Svingninger i valuta g renter Hvr kjøpesterke er frbrukerne Hvem er knkurrentene g hvr stre er de Når det gjaldt HK Tradings lkalisering, hadde vi allerede en del infrmasjn til å kunne si ne m dette. I tillegg ble ppdragsgiver kntaktet, både fr å få bekreftet vår infrmasjn, men gså fr å få ny relevant infrmasjn. HK Tradings bedriftsprfil ble satt under lupen av gruppen, g gitt en vurdering basert på gruppens g ppdragsgivers meninger rundt dette. Det ble gså tatt hensyn til at bedriftens prfil etter planen skal gjennmgå en frbedring i fase 3 av dette prsjektet. Når det gjelder utviklingen i frbrukers inntektsnivå g frbruk, ble Statistisk Sentralbyrå en viktig kilde til infrmasjn. Via deres hjemmesider kunne vi enkelt g greit hente ut infrmasjn rundt dette, sm vi videre analyserte g hentet ut den infrmasjnen vi trengte fr å kunne si ne på dette mrådet. Her ble det gså benyttet grafisk fremstilling av resultatene i frm av grafer fr å gjøre det lettere å frstå tallene. Svingninger i valuta g rentenivå ble gså sett nærmere på. Det ble innhentet tall sm viste utviklingen de siste årene fr begge deler, både fra Internet g ppdragsgivers side. Fr å svare på hvr kjøpesterke frbrukerne er, ble infrmasjn sm var hentet inn tidligere benyttet, slik at vi klarte å kmme frem til en reell fremstilling gså på dette mrådet. På det siste punktet, angående hvem g hvr stre knkurrentene er,

49 Kap 2: Første fase SWOT analyse 49 var dette et mråde vi allerede visste en del m, slik at vi uten prblemer kunne gi en realistisk beskrivelse av dette. Etter å ha samlet inn relativt mye infrmasjn rundt de mrådene vi hadde sm utgangspunkt, gikk arbeidet videre med å begynne å analysere denne infrmasjnen, g deretter beskrive hvert enkelt mråde. Her var det viktig å bruke infrmasjnen på riktig måte fr skape et realistisk bilde slik at vi senere kunne avdekke de styrker, svakheter, muligheter g truslene sm eksisterte. Interne arbeidsbetingelser Persnal På nåværende tidspunkt består HK Trading kun av daglig leder. Det er mange grunner til at dette er lite gunstig. Først g fremst vil arbeidsmengden sannsynligvis bli vesentlig større enn hva en persn kan klare. Tidligere har HK Trading kun hatt et agentur (Nkian Ftwear), g varetransprten har fregått direkte fra prdusenten g til HK Tradings kunder. Ved drifting av eget lager g innføringen av et nytt g mfattende agentur, vil HK Trading ikke ha ne annet valg enn å ansette flere persner. I tillegg til fr str arbeidsmengde, vil fravær bli et strt prblem. Ved fr eksempel sykdm vil hele driften av firmaet stppe pp dersm det kun er en ansatt. Et annet viktig argument fr å ansette flere persner er økt kmpetanse. Ved å ansette flere persner med frskjellig bakgrunn, utdannelse g jbberfaring vil bedriften ttalt sett ppnå en bredere kmpetanse. Daglig leder er klar ver at antall ansatte er en begrensning fr den planlagte utvidelsen, g han har derfr vedtatt å ansette t nye persner. Øknmiske g finansielle frutsetninger Siden bedriften kmmer til å bli veldig annerledes etter utvidelsen enn den er i dag, vil mange av bedriftens regnskapstall ikke være veldig relevante. Balansen fra i fjr viser imidlertid at bedriften nå har kun drøye kr i gjeld, etter at diverse eiendmer er slgt g lån er tilbakebetalt. I tillegg til dette har HK Trading ver 1,8 milliner i egenkapital, g på nåværende tidspunkt kan derfr den øknmiske situasjnen betegnes sm svært psitiv. Vi har fått tilsendt nen freløpige budsjettall fr 2007, sm viser at daglig leder regner med en dekningsgrad på 35 %. Dette vil gi et ttalt driftsresultat i 2007 på ca kr. Dette beskjedne resultatet skyldes blant annet kstnader i frbindelse med utvidelsen. I tillegg har ikke HK Trading frhandlet Trangias prdukter før, slik at det er usikkerhet frbundet med etterspørselen på disse prduktene.

50 Kap 2: Første fase SWOT analyse 50 Fig 2.11: Frhld til merkevaren Svært Bra Bra Dårlig Nkian Viking Tretrn Trangia Primus Eagle Kilde: Vår spørreundersøkelse Prdukter / srtiment Både Nkian g Trangia er kjent fr å levere prdukter av høy kvalitet, g de butikkene vi snakket med sm frhandler prduktene kunne frtelle sss m veldig få reklamasjner g klager. Resultatene fra vår spørreundersøkelse viser at av de sm hadde hørt m Nkian gummistøvler, var det kun 3 % sm mente gummistøvlene var dårlig, mens hele 28 % mente de var svært bra. Dettee er vesentlig bedre enn både Viking g Tretrn, hvr henhldsvis 15 % g 22 % mente støvlene var dårlig, g 26 % g 8 % mente de var svært bra. Det er imidlertid vesentlig større kjennskap til Viking gummistøvler enn det er til Nkian. Kun 61 % av de spurte hadde kjennskap til Nkian, mens hele 888 % hadde kjennskap til Viking. Nkian er med andre rd ikke den mest kjente merkevaren på markedet, men den får meget psitiv mtale av de sm kjenner til den. Tilsvarende er det med strmkjøkken fra Trangia. Kun 4 % av de spurte mente Trangias strmkjøkken var dårlig, g hele 43 % mente de var svært bra. Dette er psitivt sammenlignet med knkurrentene Primus g Eagle, hvr henhldsvis 7 % g 28 % prsent av de spurte mente at strmkjøkkenene deres var dårlig, g 38 % g 21 % at de var svært bra. Når vi ser på kjennskapen til de frskjellige merkevarene, ser vi at Trangia er relativt gdt kjent, men det viser seg at merkevaren Primus står sterkere. Hele 67 % prsent av de sm gjennmførte undersøkelsen hadde kjennskap til Primus strmkjøkken, mens kun 55 % hadde kjennskap til strmkjøkken fra Trangia. På grunnlag av dette kan vi knstantere at Trangia g Nkian leverer gde prdukter, men de er ikke like gdt kjent i markedet sm henhldsvis Primus g Viking.

51 Kap 2: Første fase SWOT analyse 51 Markedsføring I dagens situasjn brukes det ikke spesielt mye ressurser på markedsføring fra HK Tradings side. Den markedsføringen sm frekmmer, rettes direktee mt bedriftens kunder, altså butikker g butikkjeder, g ikke direkte mt frbruker av prduktene. Hvrvidt dette er en egnet måte å markedsføre seg på, må vurderes. Ifølge ppdragsgiver benyttes det i dag svært enkle metder til markedsføringen. Det meste skjer via pst, e pst eller telefn, g i tillegg leies det inn salgsknsulenter sm reiser rundt g markedsfører bedriftens prdukter direkte hs ptensielle kunder. Dette er sm sagt enkle markedsføringsmetder, men gså svært effektive når man skal markedsføre seg mt en slik gruppe. HK kunder. Trading bør derfr ppretthlde denne frmen fr markedsføring mt sine Derimt, bør HK Trading i tillegg Fig 2.12: Leser du regelmessig? til den eksisterende 100 markedsføringen, gså vurdere å markedsføre seg direkte mt 80 sluttbruker. Til syvende g sist er det sluttbruker sm ender pp 60 med prduktene, g det er derfr 40 viktig at gså disse blir klar ver hvilke prdukter HK Trading har 20 å tilby. Denne måten å markedsføre seg på innebærer en 0 litt annenn strategi ennn hva HK g Trading har brukt tidligere, det betyr gså økte kstnader til markedsføring. Aktuelle måter å Nei nå frem til sluttbrukerr er blant Ja annet å annnsere i egnede Kilde: Vår spørreundersøkelse friluftsmagasiner, sm fr eksempel Jakt g Fiske eller Villmarksliv. Ifølge vår spørreundersøkelse viser det seg at hele 44 % av de spurte leser slike magasiner regelmessig. Sm tidligere nevnt har det frem til nå blitt markedsført fr ubetydelige summer i HK Trading, g den største utgiftspsten på dette mrådet går til salgsknsulentene. Verken telefn, pst eller e pst markedsføring medfører stre kstnader fr bedriften. Fremver bør nk dette endres, g det bør settes av mer ressurser til bruk fr markedsføring direkte mt sluttbruker ennn det har blitt gjrt tidligere. Bestillingsprsess Det meste av bestillingene sm gjøres i dag, gjøres ver telefn. I tillegg har gså bestilling ver e pst tatt seg pp den siste tiden, men beggee disse metdene er relativt tungvinte g gammeldags. Spesielt ved telefnbestillinger merker man

52 Kap 2: Første fase SWOT analyse 52 dette, da man er avhengig av direkte kntakt mellm kjøper g selger fr at handelen skal kunne finne sted. Nettpp derfr er det psitivt at man ser en økning av antall bestillinger via e pst. På denne måten kan kjøper sende sin bestilling når vedkmmende ønsker det, g selger kan gjennmføre bestillingen etter sin timeplan. Uansett bør HK Trading vurdere å anskaffe et bestillingssystem på nettet, da man på denne måten får ptimalisert bestillingsprsessen, g gjør det mulig fr kjøper å få infrmasjn m blant annet pris, lagerstatus g leveringsdat allerede når han plasserer bestillingen. På den andre siden kan bestillingssystemet implementeres i HK Tradings rdresystem, slik at man slipper å registrere alle rdrer manuelt. Lkalisering HK Trading har i dag sine kntrer strategisk plassert på Østlandet, like utenfr Osl. Etter samtaler med daglig leder i HK Trading, ser vi at gså strparten av kundene ligger sentralt plassert i dette mrådet. I dagens situasjn har dette lite å si fr drift g lgistikk, siden de ikke har eget lager, g alt sendes ut direkte fra fabrikkene. Derimt vil dette spille en større rlle i fremtiden, siden HK Trading til smmeren skal pprette et eget lager i dette mrådet, g dermed kunne gi krtere g billigere levering enn før. I tillegg muliggjør plasseringen av lageret at transprtmulighetene er stre g mange, g sørger fr at prduktene raskt kan sendes ut til kunden. Denne plasseringen sentralt på Østlandet gjør det gså enklere fr prdusentene å få levert sine prdukter til HK Trading, nettpp av samme grunn sm er nevnt tidligere. Leverandører Fr å kunne fungere sm grssist er man avhengig av at de prduktene man bestiller blir levert på rett sted g til rett tid. Ifølge daglig leder i HK Trading er både Nkian Ftwear g Trangia stabile prdusenter g det er sjeldent prblemer med leveransene. Dette gjelder gså de transprtørene sm brukes til utsendelse av varene. Det kan imidlertid være en ptensiell trussel fr HK Trading hvis leverandørene fretar en kraftig prisøkning på deres prdukter. Bedriftsprfil Siden HK Trading er en relativt liten g ung bedrift, er den lite kjent i markedet, spesielt fr frbrukere, men gså mt sk g sprtsbutikkene. Det er derimt ikke så viktig fr salget at frbrukeren kjenner til grssisten av prduktene, men at han heller kjenner til hvilke prdukter HK Trading imprterer. Man bør uansett sørge fr at HK Trading gjøres kjent fr sine direkte kunder, g at man bygger en sterk bedriftsprfil rundt bedriften.

53 Kap 2: Første fase SWOT analyse 53 Eksterne arbeidsbetingelser Øknmisk Selv m den øknmiske situasjnen til HK Trading ser ut til å være svært psitiv, vil det alltid være en rekke eksterne faktrer sm ptensielt kan være en trussel fr bedriftens øknmi. Siden HK Trading kjøper varene sine fra utenlandske prdusenter, kan en kraftig endring i valutakurser ver lengre tid skape stre prblemer fr bedriften. Både finske Nkian g svenske Fig 2.13: Årlig gjennmsntitskurs fr NOK/EUR 8,5 8 7, Kilde: ssb.n Trangia pererer med Eur, g talll fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at valutakursen NOK/EUR har hatt en variabel stigning de siste årene. Variasjnene i kursen er uansett relativt små, g lite tyder på at vi vil se en endring av denne trenden i den nærmeste fremtid. Ut i fra HK Tradings budsjetter fr neste år, kan vi lese at de pererer med en fast budsjettert kurs på 8,1. Dette ligger littt ver gjennmsnittskursen de siste årene, g virker derfr sm et frnuftig tall. Det er alltid smartere å ta i litt ekstra når man skal budsjettere, slik at man frhåpentligvis slipper en smell hvis kursen skulle øke betraktelig. Fig 2.14: Gjennmsnittlig årsinntekt etter skatt (kr) Par med barn Kilde: ssb.n Enslige frsørgere En annenn ptensiell ekstern trussel er en kraftig endring i inntekten til frbrukerne, slik at frbruket av blant annet friluftsprdukter vil gå ned. Dette vil føre til synkende etterspørsel, sm igjen kan føre til at prisene presses ned. Tall fra SSB viser at vi frbrukere de siste årene har hatt en ganske jevn økning i vårt inntektsnivå. Nrge er et av de rikeste landene i verden, g lite tyder på at vår øknmiske situasjn vil endre seg drastisk i den nærmestee fremtid. Det er mer rimelig å anta at vår inntekt kmmer til å øke, i stedet fr å synke de neste årene. Vårt frbruk av fttøy g friluftsprdukter har gså hatt en vekst de siste årene.

54 Kap 2: Første fase SWOT analyse 54 Sprtsbransjen.n Fig 2.15: Utgift pr hushldning pr måned melder m en økning i (kr) salget til nrske sprtsbutikker på hele 250 Sk g 10,4 prsent fra 2005 til annet Tall fra SSB viser fttøy imidlertid ne annet. Frbruket av sk g annet fttøy i en Utstyr til 50 hushldning har frhldt sprt, seg relativt frandret de 0 camping siste årene, men utstyr til sprt g camping har Kilde: ssb.n hatt en mderat nedgang siden Denne nedgangen er ikke bekymringsverdig str, men det er ugunstig fr HK Trading hvis den frtsetter. HK Trading har på nåværende tidspunkt ikke veldig mye utestående lån, men dette vil sannsynligvis endre seg etter utvidelsen. En drastisk økning i rentenivået på lån kan derfr bli ptensiell trussel fr HK Trading, men vi anser at sannsynligheten fr dette er svært lav. Skatt er en annen ekstern faktr sm kan påvirke HK tradings øknmiske resultat. Selv m Nrge fra før har svært høye skattesatser, er det ikke utenkelig at de kan frtsette å øke. Tall fra SSB viser en ganske høy økning i innbetalt skatt de siste årene. Dette skyldes ikke bare at skattesatsene har økt, men gså at inntektsnivået blant frbrukere har økt, slik at de må betale mer skatt. Bare fra januar 2006 til januar 2007 har innbetalt skatt økt med ver 6,6 %. Det skal uansett en radikal endring til før skattesatsene skal ha en radikal innvirkning på HK Tradings øknmiske resultat. Vi har ikke lykkes å finne nen lver eller spesielle regler sm vil påvirke HK Tradings resultat Fig 2.16: Innbetalt skatt (mill. kr) Kilde: ssb.n 3

55 Kap 2: Første fase SWOT analyse 555 Kjøpere Gummistøver er et prdukt sm de fleste av ss eier, selv m de færreste av sss bruker det daglig. Hele 82 % av de sm gjennmførte vår spørreundersøkelse hadde gummistøvler, g tallene viser at disse persnene er av alle aldersgrupper g inntektsnivåer. Det er med andre rd vanskelig å definere en knkret gruppe mennesker sm de typiske persnene sm eier gummistøvler, da gummistøvler sm sagt er ne sm de aller fleste av ss eier Fig 2.17: Eier du? Nei Når man først eier et par gummistøvler, kmmer kan sannsynligvis ikke til å kjøpe Ja nye med det første. Fr de fleste av ss Kilde: Vår spørreundersøkelse hlder det med ett par gummistøvler m gangen, g man kjøper ikke nye støvler før de gamle er utslitte eller fr små. Slik er det fr strmkjøkken gså. Et mderne strmkjøkken er av høy kvalitet, g kan sannsynligvis brukes flere hundre ganger. Det betyr at en vanlig frbruker i utgangspunktet kan bruke det samme strmkjøkkenet helee livet, men i mtsetning til gummistøvler er Fig 2.18: Leser du regelmessig? ikke strmkjøkken allemannseie. Vår undersøkelse viste ganske verraskende at litt i underkant 100 av halvparten av de spurte eide et strmkjøkken. Dette tallet er 80 vesentlig høyere enn vi hadde vantet ss, g det gir trlig ikke et 60 realistisk bilde av utbredelsen av 40 strmkjøkken i Nrge i dag. Av de sm svarte at de hadde 20 strmkjøkken, er de aller fleste 0 menn i alderen 26 til 60 år med en årsinntekt 150 til 350 tusen. Dette er tall vi ser på sm realistiske. Nei Vår undersøkelse frteller ss Ja gså nen m hvrdan vi kan nå Kilde: Vår spørreundersøkelse våre kunder. Hele 73 % av de spurte ppga at de leste lkalaviser daglig, ne sm gjør dette til det mest utbredte medium fr annnsering. Det vil gså uten tvil være det dyreste. Ved å reklamere i en lkal avis vil du gså kun nå en liten del av landet, g hvis du velger å kjøre en kampanje i mange lkalaviser samtidig, vil det bli håpløst dyrt.

56 Kap 2: Første fase SWOT analyse 56 Hvis vi tar øknmiske faktrer med i beregningen kan det derfr virke sm m friluftsmagasiner er den beste kanalen g bruke fr å nå frbrukerne. Friluftsmagasiner er landsdekkende, g det vil være en større sannsynlighet fr å treffe persner i målgruppen fr HK Tradings prdukter ved å reklamere her. Kategrisering av mrådene Etter å ha beskrevet de interne g eksterne arbeidsbetingelsene, kunne analysens neste del begynne. Vi skulle nå bruke disse beskrivelsene til å avdekke hvilke styrker, svakheter, muligheter eller trusler sm eksisterer, slik at både vi g ppdragsgiver blir klar ver disse, g dermed kan ta hensyn g beslutninger basert på disse avdekningene. I første mgang gikk vi i gang med å kartlegge hvilke styrker HK Trading har, både internt g ikke minst i markedet.

57 Kap 2: Første fase SWOT analyse Strengthhs (Styrker) Daglig leder har lang erfaring g kmpetanse m markedet Høy egenkapital g lite gjeld Prdukter av høy kvalitet De fleste med kjennskap til prduktene har et psitivt inntrykk Stabile leverandører Str kundegruppe på gummistøvler Det bredeste varesrtimentet sammenlignet med knkurrentene Den nest største aktøren på gummistøvler Trangia har lave priser, strt srtiment g kmplette sett Weaknesses (Svakheter) Kun en ansatt sørger fr begrenset kapasitet g kmpetanse Lavt frventet driftsresultat i første driftsår Begrenset kjennskap til prduktene Bruker lite på markedsføring Markedsfører ikke mt sluttbruker Har ikke eget lager Prduktene har lang levetid, slik at det blir liten utskifting Viking msetter fr ver dbbelt så mye sm Nkians prdukter Nkian støvler er har en vesentlig høyere pris enn sine knkurrenter Opprtunities (Muligheter) Ansette flere øker kmpetansen Strt ptensial fr økt salg, siden vi har gde prdukter, men begrenset kjennskap til prduktene. Markedsføre seg mt sluttbruker Opprette system sm gjør det mulig fr kundene å bestille varer direkte ver internett Ved å pprette et lager på Østlandet, vil de være sentralt plassert i frhld til markedet Styrke HK Tradings bedriftsprfil Sluttbrukerne kan nås ved å annnsere i friluftsmagasiner Øke msetningen ved å frhandle flere frskjellige agenturer Threats (Trusler) Ved kun 1 ansatt vil sykdm føre til full stpp av driften Frutsetningene m etterspørsel i markedet kan slå feil Kraftig endring i valutakurs, skatte g mmsnivå ver tid Endring i frbrukeres inntektsnivå eller frbruk av gummistøvler g strmkjøkken Kraftig øking av renter på lån Leverandørene øker prisene Markedet presser utsalgsprisene ned Økt prispress, pga. knkurrerende prdukter prduseres i land med lave kstnader.

58 Kap 2: Første fase SWOT analyse 58 Inndelingsbeskrivelse Nå sm de interne g eksterne arbeidsbetingelsene er klarlagt g definert, er neste sted å avgjøre hvrvidt hvert punkt er en styrke, svarkhet, mulighet eller trussel fr HK Trading. Dette er en svært mfattende prsess, g må gjøres grundig, slik at vi får kartlagt situasjnen mest mulig realistisk g ppdager de situasjnene sm eksisterer. I tillegg til dette har vi valgt å vekte hvert punkt på en slik måte at vi får skilt ut de mest viktigste mrådene. Vektingen skjer med et t delt karaktersystem, der hver karakter representerer en verdi på frskjellige skalaer. Skalaene varierer fr hvrvidt det er en styrke/svakhet, trussel eller mulighet, g skalaen er listet pp i begynnelsen av hvert mråde. A. Daglig leder har lang erfaring g kmpetanse m markedet B. Høy egenkapital g lite gjeld C. Prdukter av høy kvalitet D. De fleste med kjennskap til prduktene har et psitivt inntrykk E. Stabile leverandører F. Str kundegruppe på gummistøvler G. Det bredeste varesrtimentet sammenlignet med knkurrentene H. Den nest største aktøren på gummistøvler I. Trangia har lave priser, strt srtiment g kmplette sett J. Kun en ansatt sørger fr begrenset kapasitet g kmpetanse K. Lavt frventet driftsresultat i første driftsår L. Begrenset kjennskap til prduktene M. Bruker lite på markedsføring N. Markedsfører ikke mt sluttbruker O. Har ikke eget lager P. Prduktene har lang levetid, slik at det blir liten utskifting Q. Viking msetter fr ver dbbelt så mye sm ss R. Nkian støvler er har en vesentlig høyere pris enn sine knkurrenter Styrker/svakhet 1. Str svakhet 2. Middels svakhet 3. Liten svakhet 4. Liten styrke 5. Middels styrke 6. Str styrke Markedsbetydning 1. Ingen betydning 2. Svært liten betydning 3. Liten betydning 4. Middels betydning 5. Str betydning 6. Svært str betydning Begrunnelse på hvrfr mrådet utgjør en styrke eller svakhet. Begrunnelse på hvrfr mrådet ble vektet på denne måten (karakter x y)

59 Kap 2: Første fase SWOT analyse 59 Styrker Internt i bedriften har HK Trading en daglig leder sm sitter med høy kmpetanse, g sm har lang erfaring fra bransjen. Dette gir bedriften et gdt utgangspunkt, g sørger fr en skikkelig g stabil lederstil. Dette mrådet gis karakteren 6 3. Det utgjør en str styrke fr bedriften å ha erfaring g kmpetanse m markedet de pererer i, men det har ikke fullt så mye betydning eller påvirking på markedet. Når det kmmer til den øknmiske biten, ser vi fra budsjett g regnskapstall at HK Trading har en relativt høy egenkapital (1,8mill) g lite gjeld (0,1mill). Dette gjør at den øknmiske situasjnen kan betegnes sm svært gd, g gir et gdt utgangspunkt fr videre drift av selskapet. Dette mrådet gis karakteren 5 2. At bedriften har høy egenkapital g lite gjeld kan defineres sm en styrke fr driften av selskapet. Derimt har det svært lite å si fr markedet generelt. Basert på erfaringer, både fra butikker, prdusent g ikke minst frbruker, ser vi at både Nkian g Trangia leverer prdukter av høy kvalitet. Dette gjør at prduktene stiller sterkt i markedet, g har et gdt rykte sm har en psitiv innvirking på frbrukeren. Ifølge vår egen undersøkelse er det kun 3 % g 4 % sm har dårlig erfaring med deres prdukter. Dette mrådet gis karakteren 5 6. At prduktene HK Trading frhandler er av høy kvalitet gir dem en str frdel, g det gir dem et gdt rykte i markedet. Når vi ser på resultatene fra spørreundersøkelsen, ser vi at de aller fleste sm har kjennskap til prduktene HK Trading fører, har et psitivt inntrykk til merkevaren. Dette inntrykket sitter vi gså igjen med etter samtaler med butikker g ikke minst ppdragsgiver. Dette mrådet gis karakteren 5 5. Det å ha et psitivt rykte i markedet, gir HK Trading en str frdel fremver, da det bekrefter blant annet at prduktene er av høy kvalitet, g at kundene er frnøyde. Både prdusentenes egne lgistikkrutiner, samt de transprtleverandører sm i dag brukes, fungerer bra. Dette gjør at de bestillinger sm gjøres blir gjrt uten stre prblemer, g det er sjeldent stre prblemer med frsinkelser eller andre ufrutsette hendelser. Dette mrådet gis karakteren 4 4. At driften preges av stabile leverandører gir dem en frdel, g det har en psitiv innvirking på markedet, da HK Trading kan levere det de har lvet, når de har lvet det. Kundegruppen til gummistøvler preges av å være svært str. Dette gjør at det selges svært mange frskjellige prdukter, selv med mange stre aktører i markedet. Dette mrådet gis karakteren 5 4. At HK Trading har et strt marked på gummistøvler gjør at salgsptensialet er strt, ne sm gså har innvirking på

60 Kap 2: Første fase SWOT analyse 60 markedet. Etter å ha sammenlignet varesrtimentet til de tre største aktørene i hvert marked, kan vi med sikkerhet si at HK Trading representerer de prdusentene sm har det største utvalget. Dette gjør at deres prdukter passer de fleste behv i markedet. Dette mrådet gis karakteren 4 5. Å kunne tilby bredest varesrtiment gir dem en liten frdel, g gir gså et mangfld til markedet. I markedet fr gummistøvler er HK Trading ifølge våre analyser den nest største aktøren, med ver dbbelt så str markedsandel sm nummer tre. Dette mrådet gis karakteren 4 2. Ved å være nest størst på gummistøvler har HK Trading en liten frdel, men sm ikke har nevneverdig mye å si fr markedet. I markedet fr strmkjøkken, ser vi at Trangia sammenlignet med sine knkurrenter tilbyr de mest kmplette settene, et strt prduktsrtiment g ikke minst lave priser. Dette mrådet gis karakteren 5 5. Det er en styrke å tilby såpass mange frdeler ved deres prdukter, g det spiller ikke minst inn på markedet HK Trading pererer i. Svakheter Selv med en daglig leder med lang erfaring g høy kmpetanse, vil dette gså sette nen begrensninger når det gjelder kapasitet g kmpetanseutvikling. Dette vil derimt endre seg i fremtiden, da det er i HK Tradings planer å utvide ved å tilsette t persner til. Dette mrådet gis karakteren 1 4. At HK Trading kun har en ansatt i bedriften, utgjør en str svakhet. Dette utgjør dessverre gså en liten betydning i markedet. Driftsresultatet fr 2007 er budsjettert til knappe krner, men kmmer av investeringskstnader i frbindelse med utvidelsen, samt usikkerhet rundt etterspørselen av Trangias prdukter. Dette mrådet gis karakteren 3 1. Det kan regnes sm en svakhet at bedriften har et lavt budsjettert driftsresultat. Derimt har dette ingen betydning fr markedet HK Trading pererer i. Ifølge vår undersøkelse er det henhldsvis bare 61 % g 55 % sm har kjennskap til deres merkevarer, ne sm er lavere enn de største knkurrentene deres. Dette mrådet gis karakteren 2 5. A det er begrenset kjennskap til prduktene, må kunne sies å utgjøre en middels svakhet. Dette utgjør gså en str markedsbetydning. HK Trading bruker per i dag lite ressurser på markedsføring. Dette gjør at man ikke når like gdt frem til frbrukeren sm man eventuelt kunne, g blir et hinder i prsessen med å innhente markedsandeler. Den markedsføringen sm

61 Kap 2: Første fase SWOT analyse 61 utføres, gjøres ved bruk av enkle metder. Dette mrådet gis karakteren 1 5. Det er en str svakhet at det brukes såpass lite ressurser på markedsføring sm det gjør i dag. Dette utgjør gså en str betydning fr markedet. Den markedsføringen sm per i dag gjøres fra HK Tradings side, gjøres mt bedriftens direkte kunder, g ikke mt frbruker. Dette hindrer til en viss grad kjennskap til prduktene i markedet. Dette mrådet gis karakteren 2 5. Det vurderes at denne markedsføringsmetden utgjør en middels svakhet fr HK Trading. Det har i tillegg gså en str betydning fr markedet. Per dags dat har ikke HK Trading eget lager. Dette øker leveringstid ut til butikkene. Dette skal derimt endres på, da HK Trading har planer m å få pprettet et eget lager sentralt på Østlandet. Dette mrådet gis karakteren 1 4. Å ikke ha eget lager gir bedriften en str svakhet. Det spiller gså en middels betydning fr markedet, sm blir skadelidende av dette. Begge prduktgruppene HK Trading imprterer, er prdukter med lang levetid g av høy kvalitet. Dette gjør at hver enkelt kunde ikke skifter ut prduktene like fte sm man skulle ønske, sm igjen vil si at prduktene selv setter nen begrensninger i salget. Dette mrådet gis karakteren 3 3. At prduktene gjør jbben sin relativt lenge, gir HK Trading en svakhet på dette mrådet. Derimt spiller det en liten betydning fr markedet generelt. Omsetningstall fra Viking viser at deres msetning av gummistøvler er ver dbbelt så høy sm Nkian. Det er altså et stykke igjen til markedsleder. Dette mrådet gis karakteren 3 2. At HK Trading ligger langt bak markedsleder, gir dem dessverre en liten svakhet. En frdel er at det spiller en svært liten betydning fr markedet. Prisen på Nkians prdukter er sammenlignet med aktuelle knkurrenter, relativt høy. Dette gjør at mange velger vekk Nkian sm et aktuelt kjøp. Dette mrådet gis karakteren 3 5. Det er en svakhet at prisnivået på deres gummistøvler ligger ver knkurrentene. Dette spiller gså en str betydning i markedet, da mange ptensielle kjøpere tenker nettpp pris g har dette sm en avgjørende faktr.

62 Kap 2: Første fase SWOT analyse 62 Markedsbetydning Styrker/svakhet A. Daglig leder har lang erfaring g kmpetanse m markedet 6 3 B. Høy egenkapital g lite gjeld 5 2 C. Prdukter av høy kvalitet 5 6 D. De fleste med kjennskap til prduktene har et psitivt inntrykk 5 5 E. Stabile leverandører 4 4 F. Str kundegruppe på gummistøvler 5 4 G. Det bredeste varesrtimentet sammenlignet med knkurrentene 4 5 H. Den nest største aktøren på gummistøvler 4 2 I. Trangia har lave priser, strt srtiment g kmplette sett 5 5 J. Kun en ansatt sørger fr begrenset kapasitet g kmpetanse 1 4 K. Lavt frventet driftsresultat i første driftsår 3 1 L. Begrenset kjennskap til prduktene 2 5 M. Bruker lite på markedsføring 1 5 N. Markedsfører ikke mt sluttbruker 2 5 O. Har ikke eget lager 1 4 P. Prduktene har lang levetid, slik at det blir liten utskifting 3 3 Q. Viking msetter fr ver dbbelt så mye sm ss 3 2 R. Nkian støvler er har en vesentlig høyere pris enn sine knkurrenter 3 5 Styrker/svakhet C 5 M L N R G D I Markedsbetydning 4 J O E F 3 P A 2 Q H B 1 K Fig 2.19: Kmpetansematrise

63 Kap 2: Første fase SWOT analyse 63 Markedsbetydning Styrker/svakhet Knsentrer innsatsen her M. Bruker lite på markedsføring 1 5 J. Kun en ansatt sørger fr begrenset kapasitet g kmpetanse 1 4 O. Har ikke eget lager 1 4 L. Begrenset kjennskap til prduktene 2 5 N. Markedsfører ikke mt sluttbruker 2 5 R. Nkian støvler er har en vesentlig høyere pris enn sine knkurrenter 3 5 Oppretthld den gde innsatsen C. Prdukter av høy kvalitet 5 6 D. De fleste med kjennskap til prduktene har et psitivt inntrykk 5 5 F. Str kundegruppe på gummistøvler 5 4 G. Det bredeste varesrtimentet sammenlignet med knkurrentene 4 5 E. Stabile leverandører 4 4 Avvent situasjnen P. Prduktene har lang levetid, slik at det blir liten utskifting 3 3 Q. Viking msetter fr ver dbbelt så mye sm HK Trading 3 2 K. Lavt frventet driftsresultat i første driftsår 3 1 Fare fr verinvestering H. Den nest største aktøren på gummistøvler 4 2 B. Høy egenkapital g lite gjeld 5 2 A. Daglig leder har lang erfaring g kmpetanse m markedet 6 3

64 Kap 2: Første fase SWOT analyse 64 Muligheter Sannsynlighet 1. Høy sannsynlighet 2. Lav sannsynlighet Attraktivitet 1. Høy attraktivitet 2. Lav attraktivitet Begrunnelse på hvrfr mrådet utgjør en mulighet. Begrunnelse på hvrfr mrådet ble vektet på denne måten (karakter x y) A. Ansette flere øker kmpetansen B. Strt ptensial fr økt salg, siden HK Trading har gde prdukter, men begrenset kjennskap til prduktene. C. Markedsføre seg mt sluttbruker D. Opprette system sm gjør det mulig fr kundene å bestille varer direkte ver internett E. Ved å pprette et lager på Østlandet, vil de være sentralt plassert i frhld til markedet F. Styrke HK Tradings bedriftsprfil G. Sluttbrukerne kan nås ved å annnsere i friluftsmagasiner H. Øke msetningen ved å frhandle flere frskjellige agenturer Ved å tilsette flere persner i bedriften, vil kmpetansenivået øke. Dette er fr øvrig ne HK Trading allerede har innsett, g prsessen med å gjennmføre dette er satt i gang. Dette mrådet gis karakteren 1 1. Sannsynligheten fr at dette vil skje er str, nettpp siden HK Trading allerede har satt i gang denne prsessen. Det medfører gså stre muligheter fr HK Tradings videre drift. Basert på tall fra vår spørreundersøkelse, ser vi at frbrukeren har et begrenset kjennskap til deres prdukter. Dette viser at det er et ptensial fr å øke kjennskapen til prduktene, g dermed gså kunne øke salget. Dette mrådet gis karakteren 1 1. Sannsynligheten fr økt salg har vi satt sm høy. Det er gså en str mulighet fr HK Trading. Ved å markedsføre seg mt sluttbruker, vil man sm nevnt ver øke kjennskapen til deres prdukter, g dermed gså mulighetene fr økt salg. Dette mrådet gis karakteren 1 1. Det er str sannsynlighet fr at HK Trading i fremtiden vil begynne å markedsføre seg mt sluttbruker. I tillegg ser vi på dette sm en str mulighet fr HK Trading. Ved å pprette et bestillingssystem på HK Tradings hjemmesider, øker man effektivitet g lønnsmhet ved bestilling. Det gjør gså selve bestillingsprsessen enklere, g minsker mulighetene fr feilbestillinger. Dette mrådet gis karakteren 1 2. Sannsynligheten fr at et slikt system vil kmme, er str. Dette begrunnes blant annet med at prsjektgruppen har sm

65 Kap 2: Første fase SWOT analyse 65 mål å få utfrmet et slikt system i frbindelse med HK Tradings nye hjemmesider. Dette vil derimt ikke utgjøre ne str mulighet fr bedriften, kun en liten effektivisering av det nåværende systemet. Infrmasjn basert på salgsstatistikker viser at strparten av markedet ligger på Østlandet. Ved å plassere et eventuelt lager her, vil man altså ligge sentralt plasser i frhld til markedet, samt minske leveringstiden til en del stre kunder. Dette mrådet gis karakteren 1 1. Siden HK Trading allerede har begynt å se på lager på Østlandet, mener vi at det er str sannsynlighet fr at dette vil bli gjennmført. Dette utgjør gså en str mulighet fr bedriften. Ved å styrke HK Tradings bedriftsprfil, vil man øke kjennskapen til bedriften, g dermed gså styrke kjennskapen til prduktene de frhandler. Dette mrådet gis karakteren 2 2. Sannsynligheten fr at bedriftens prfil vil bli nevneverdig styrket, er liten, da HK Trading sm grssist ikke har behv fr ne velkjent prfil. Det er prdusent g utsalgssted sm er de viktigste navnene. Å styrke HK Tradings prfil utgjør heller ikke ne str mulighet fr videre drift. Ifølge våre undersøkelser, leser mange ptensielle kjøpere flere ulike friluftsmagasiner regelmessig. Dette viser at dette er en aktuell kanal fr å nå ptensielle kunder av deres prdukter. Dette mrådet gis karakteren 1 1. Sannsynligheten fr at HK Trading vil begynne å annnsere i friluftsmagasiner, er relativt str. Det vil kunne føre til økt salg. Ved en utvidelse av HK Trading, medfølger gså muligheten til å ta på seg flere agenturer enn de per i dag har. Dette vil i mange tilfeller kunne øke msetningen g lønnsmheten. Dette mrådet gis karakteren 2 1. Sannsynligheten fr at HK Trading vil ta på seg flere agenturer, er liten. I samråd med ppdragsgiver, har vi kmmet frem til at det slik situasjnen er i dag, er nk med de t allerede eksisterende agenturene. En slik investering vil derimt føre med seg en rekke muligheter.

66 Kap 2: Første fase SWOT analyse 66 Attraktivitet Sannsynlighet A. Ansette flere øker kmpetansen 1 1 B. Strt ptensial fr økt salg, siden HK Trading har gde prdukter, men begrenset kjennskap til prduktene. 1 1 C. Markedsføre seg mt sluttbruker 1 1 D. Opprette system sm gjør det mulig fr kundene å bestille varer direkte ver internett 1 2 E. Ved å pprette et lager på Østlandet, vil de være sentralt plassert i frhld til markedet 1 1 F. Styrke HK Tradings bedriftsprfil 2 2 G. Sluttbrukerne kan nås ved å annnsere i friluftsmagasiner 1 1 H. Øke msetningen ved å frhandle flere frskjellige agenturer 2 1 Sannsynlighet Høy (1) Lav (2) Høy (1) A B C E G H Attraktivitet Lav (2) D F Fig 2.20: Mulighetsmatrise

67 Kap 2: Første fase SWOT analyse 67 Attraktivitet Sannsynlighet Bør ha fkus på A. Ansette flere øker kmpetansen 1 1 B. Strt ptensial fr økt salg, siden HK Trading har gde prdukter, men begrenset kjennskap til prduktene 1 1 C. Markedsføre seg mt sluttbruker 1 1 E. Ved å pprette et lager på Østlandet, vil de være sentralt plassert i frhld til markedet 1 1 G. Sluttbrukerne kan nås ved å annnsere i friluftsmagasiner 1 1

68 Kap 2: Første fase SWOT analyse 68 Trusler Sannsynlighet 1. Høy sannsynlighet 2. Lav sannsynlighet Alvrsgrad 1. Høy alvrsgrad 2. Lav alvrsgrad Begrunnelse på hvrfr mrådet utgjør en trussel. Begrunnelse på hvrfr mrådet ble vektet på denne måten (karakter x y) A. Ved kun 1 ansatt vil sykdm føre til full stpp av driften B. Frutsetningene m etterspørsel i markedet kan slå feil C. Kraftig endring i valutakurs, skatte g mmsnivå ver tid D. Endring i frbrukeres inntektsnivå eller frbruk av gummistøvler g strmkjøkken E. Kraftig øking av renter på lån F. Leverandørene øker prisene G. Markedet presser utsalgsprisene ned H. Økt prispress, pga. knkurrerende prdukter prduseres i land med lave kstnader. Siden HK Trading per i dag kun har en persn ansatt, vil hele driften rammes dersm denne persnen ikke har mulighet til å møte på jbb, blant annet ved sykdm. Denne trusselen vil derimt falle mer eller mindre brt i fremtiden, da bedriften har begynt en utvidelsesprsess bestående av blant annet tilsetting av flere persner. Dette mrådet gis karakteren 1 1. Sannsynligheten fr at en persn i løpet av en gitt tid ikke vil ha mulighet til å jbbe en eller flere dager, er relativt høy. Dette er gså svært alvrlig fr bedriften, spesielt dersm det går ver lengre tid. De frutsetninger sm er tatt fr etterspørselen av prduktene HK Trading frhandler, kan vise seg å ikke gå i ppfyllelse. Dette vil medføre knsekvenser fr videre drift, enten i psitiv eller i negativ frstand. Dette mrådet gis karakteren 2 1. De beregninger g verslag sm er gjrt angående fremtidig salg, er nøye fr seg gjrt. Dette gjør at sannsynligheten fr at ne slår kraftig feil, er lav. Derimt vil en slik feil kunne medføre alvrlige knsekvenser. En kraftig endring i valutakurs, skattenivå eller mmsnivå ver tid vil med str sannsynlighet kunne påvirke priser g medføre lavere salg. Dette mrådet gis karakteren 2 2. Sannsynligheten fr at ne slikt inntreffer, er lav. Dette baseres både på statistikker fra tidligere år, samt etter samtaler med ppdragsgiver sm har lang erfaring innen dette markedet. Dersm ne slikt skulle inntreffe, vil endringene ikke være kraftige nk til å utgjøre nen alvrlige knsekvenser.

69 Kap 2: Første fase SWOT analyse 69 En endring i frbrukers inntektsnivå eller eventuelt frbruk av gummistøvler eller strmkjøkken vil kunne medføre lavere salg enn frventet. Dette mrådet gis karakteren 2 2. Det er naturlig å tr at sannsynligheten er lav fr at nen av disse scenariene skal inntreffe. Om det mt all frmdning skulle inntreffe, vil knsekvensene ikke være spesielt stre. Dersm rentene på HK Tradings lån øker drastisk, må dette tas igjen på ne måte, da mest trlig på prduktpris. Dette vil med str sannsynlighet igjen medføre lavere salg. Dette mrådet gis karakteren 2 2. Også i dette tilfellet er det lite sannsynlig å tr at dette vil skje. En slik renteendring vil heller ikke utgjøre de stre alvrlige knsekvenser fr bedriften. Dersm leverandørene av ulike grunner øker sine priser, vil HK Trading med str sannsynlighet gså måtte øke sine utsalgspriser. Dette medfører lavere salg, g et enda større prisskille til Nkian sine knkurrenter. Dette mrådet gis karakteren 2 1. Det er ingenting sm tyder på at leverandørene av prduktene kmmer til å øke sine priser nevneverdig. Derimt vil dette være alvrlig fr HK Trading dersm det skulle skje. Dersm markedet klarer å presse utsalgsprisene ned uten at HK Tradings leverandører setter ned sine priser tilsvarende, vil HK Tradings inndekning per slgte enhet synke, ne sm medfører dårligere øknmisk resultat enn frventet. Dette mrådet gis karakteren 1 1. I disse tider, er det sannsynlig å tr at markedet klarer å presse ned prisene. Dette vil gså kunne gi alvrlige knsekvenser fr HK Trading. Økt prispress kan frekmme ved at knkurrerende lavprisprdukter prdusert i land med lave kstnader kmmer inn på markedet. Dette gjør at HK Trading gså muligens må senke sine priser fr å ikke falle ut av markedet. Dette mrådet gis karakteren 1 1. Det har blitt mer g mer ppulært å flytte at eller deler av prduksjnen til land med lave prduksjnskstnader, g det er derfr sannsynlig å tr at gså deres markeder vil bli rammet av dette. Dette vil gså medføre alvrlige knsekvenser fr HK Tradings vedkmmende.

70 Kap 2: Første fase SWOT analyse 70 Alvrsgrad Sannsynlighet A. Ved kun 1 ansatt vil sykdm føre til full stpp av driften 1 1 B. Frutsetningene m etterspørsel i markedet kan slå feil 2 1 C. Kraftig endring i valutakurs, skatte g mmsnivå ver tid 2 2 D. Endring i frbrukeres inntektsnivå eller frbruk av gummistøvler g strmkjøkken 2 2 E. Kraftig øking av renter på lån 2 2 F. Leverandørene øker prisene 2 1 G. Markedet presser utsalgsprisene ned 1 1 H. Økt prispress, pga. knkurrerende prdukter prduseres i land med lave 1 1 kstnader. Sannsynlighet Høy (1) Lav (2) Høy (1) A G H B F Alvrsgrad Lav (2) C D E Fig 2.21: Trusselmatrise

71 Kap 2: Første fase SWOT analyse 71 Alvrsgrad Sannsynlighet Bør ha fkus på A. Ved kun 1 ansatt vil sykdm føre til full stpp av driften 1 1 G. Markedet presser utsalgsprisene ned 1 1 H. Økt prispress, pga. knkurrerende prdukter prduseres i land med lave kstnader 1 1 Til slutt, har vi samlet alle de viktigste fkusmrådene i en egen tabell, slik at man enkelt kan få versikt ver de mest aktuelle mrådene man bør fkusere på, etterfulgt av en ppsummering av de resultatene vi har kmmet frem til; Bruker lite på markedsføring Kun en ansatt setter begrensninger i kapasitet g kmpetanse Bedre kjennskap til prduktene gir høyere salg Har ikke eget lager Begrenset kjennskap til prduktene Markedsfører seg ikke mt sluttbruker Høye priser på Nkians prdukter Leverer prdukter av høy kvalitet Frbrukerne har et psitivt inntrykk Stre kundegrupper, hvedsaklig på gummistøvler Bredt varesrtiment Stabile leverandører Økt prispress i markedet

72 Kap 2: Første fase SWOT analyse 72 Oppsummering av resultatene Fr å avslutte SWOT analysen, skal vi se litt nærmere på de resultatene sm km frem av den analysen sm ble gjennmført. Vi har nå fått kartlagt de aktuelle styrker, svakheter, muligheter g trusler HK Trading pplever, g vi har i tillegg fått vektet disse på en slik måte at det har blitt klart hvilke av disse sm er mest aktuelle g sm man bør fkusere mest på. Det vi først g fremst ser av resultatene fra SWOT analysen, er at dette bygger pp under mange av de frventninger g antagelser ppdragsgiver på frhånd hadde på nen av mrådene. Dette bekreftes i g fr seg gså ved at ppdragsgiver derfr allerede hadde en rekke tiltaksplaner klare, sm frbedrer dagens situasjn fra det vi har kmmet frem til her. Hvedsaklig gjelder dette mrådene med lagervirksmhet, tilsetting av flere persner, g ikke minst markedsføringsinnsats. I samtaler med ppdragsgiver har vi infrmert m hva vi har kmmet frem til i undersøkelsen, g HK Trading er allerede gdt i gang med prsessen med både nytt lager g tilsetting av nye medarbeidere. I tillegg har det blitt satt av mer ressurser til markedsføring i tiden fremver, både mt frhandlere g ikke minst gså mt sluttbruker, et mråde vi vil bidra med i fase 3 av prsjektet. Videre ser vi av resultatene at HK Trading har en rekke styrker de må sørge fr å videreføre i fremtiden. Dette gjelder blant annet det å levere prdukter av høy kvalitet, ppretthlde det gde inntrykket flk har av prduktene, frtsette å tilby et bredt varesrtiment, samt sørge fr å hlde på de stabile leverandørene de har i dag. På denne måten får de utnyttet de styrkene bedriften har, ne sm vil gi dem et knkurransefrtrinn i markedet. Når det gjelder avdekkede svakheter, har vi etter vektingsprsessen nå fått samlet sammen de mest kritiske svakhetene sm det er viktig å fkusere på samt prøve å frbedre. Sm tidligere nevnt har ppdragsgiver allerede kmmet i gang med en del tiltaksplaner, g disse planene dekker deler av de svakhetene sm ble avdekket. Dette gjelder lagerprblematikken, tilsetting, samt markedsføring. Vi ser at det dessverre til en viss grad er en begrenset kjennskap til prduktene HK Trading tilbyr, altså er det her muligheter fr å frbedre seg på dette mrådet, blant annet ved den nye g mer aktive markedsføringsinnsatsen. I tillegg ser vi at Nkians prdukter ligger litt høyere enn knkurrentene i pris. Dette er det derimt vanskeligere å gjøre ne med, g krever mer detaljerte undersøkelser enn hva vi innenfr prsjektets rammer klarer å utføre i denne mgang. Under arbeidet med å avdekke g kartlegge eventuelle muligheter fr HK Trading, km vi frem til at det hvedsaklig var tre aktuelle muligheter. Dette går

73 Kap 2: Første fase SWOT analyse 73 sm nevnt tidligere på å tilsette flere persner fr å tilføre mer kmpetanse g kapasitet, begynne å markedsføre seg mt sluttbruker, samt det å pprette et eget lager. Sm et siste punkt i ppsummeringen, kmmer de truslene vi avdekte i vår analyse. Av de mest aktuelle truslene, finner vi de begrensningene kun en tilsatt setter, hvrvidt markedet klarer å presse prisene ned, samt risiken fr at prispresset vil øke på grunn av knkurrenters prduksjnsflytting til land med lavere kstnader enn det HK Tradings leverandører klarer. Strategisk prblemdefinisjn I tillegg til det ppnådde resultatet med en kartlegging av HK Tradings styrker, svakheter, muligheter g trusler, kan den infrmasjnen vi har kmmet frem til her brukes videre. Med dette sm utgangspunkt kan HK Trading dersm de selv ønsker det, blant annet utfrme en strategisk prblemdefinisjn, sm utgjør grunnlaget fr en eventuell markeds eller prduktstrategi. Denne prblemdefinisjnen frteller krt g knsist hvrdan HK Trading kan både utnytte sine styrker g frbedre sine svakheter i tiden fremver, slik at man unngår de ptensielle truslene, g utnytter de kartlagte mulighetene. Dette gir HK Trading et gdt utgangspunkt fr hvrdan de bør fkusere driften videre. Sm vi ser av matrisen under, er den strategiske prblemdefinisjnen en sammenslutning av de viktigste mrådene fra de tre matrisene vi har brukt tidligere i analysen. Mulighetsmatrisen Kmpetansematrisen Trusselmatrisen Strategisk Prblemdefinisjn (fkusmråder) Fig 2.22: Strategisk prblemdefinisjn

74 SWOT analyse 74 3 Kap 3: Andre fase Målet med dette prsjektet er å utvikle en markedsføringsstrategi sm sørger fr at bedriften får et psitivt resultat etter utvidelsen. Vi skal gså fremstille en kmplett grafisk prfil g blant annet annnser g andre markedsføringseffekter. I denne delen skal vi utarbeide en markedsføringsstrategi sm ikke bare sørger fr at bedriften får et psitivt resultat, men sm gså baserer seg på materiale sm vi kan prdusere i prsjektets tredje g siste del. På denne måten slipper HK Trading å kjøpe en rekke prfesjnelle grafiske tjenester, g vi vil derfr bidra med å hlde bedriftens markedsføringskstnader nede.

75 Kap 3: Andre fase Rammer Rammer Før vi starter med arbeidet rundt HK Tradings markedsføringsstrategi er det viktig å få kartlagt hvilke rammer vi må frhlde ss til. I første mgang er greit å se på hvr mye penger ppdragsgiver er villig til å bruke på markedsføring. HK Trading har spesifisert i sitt budsjett at de planlegger å bruke kr på markedsføring i året. I tillegg får de kr fra både Trangia g Nkian, sm er øremerket markedsføring mt sluttbruker. Trangia g Nkian bestemmer selv hva HK Trading skal bruke disse pengene til, g de krever gså at HK Trading bidrar med et like strt beløp, slik at det blir minimum kr til markedsføring fr Nkian gummistøvler g minimum kr til markedsføring fr Trangia strmkjøkken. HK Trading regner de kr ttalt sm de må bidra med til disse markedsføringskampanjene sm en del av de kr sm de i utgangspunktet har budsjettert til markedsføring. Det vil si at HK Trading har ttalt sett kr å bruke på markedsføring, hvrav kr av disse er øremerket markedsføring av Nkian gummistøvler g Trangia strmkjøkken kr er ikke spesielt mye penger i reklamesammenheng. Dette hlder knapt til én visning av en krt reklamefilm på tv, g disse kr skal ikke bare brukes til reklame. De skal gså brukes til blant annet messer, vareprøver, salgsmateriell, butikkmateriell, reklamebrev/e pst til butikk, hjemmeside, grafisk prfil g prfilering av HK Trading nye lkaler. Det er derfr ikke frnuftig fr ppdragsgiver å fkusere på dyre frmer fr reklame. I tillegg til begrensede finansielle ressurser, vil tid være en annen ramme. Oppdragsgiver kmmer ikke til å gjennmføre utvidelsen, g dermed markedsføringssatsingen før i midten av juni. HK Trading vil derfr ikke ha behv fr ne av de vi prduserer i prsjektets tredje fase før en stund etter at prsjektet er innlevert. Vi må derfr kun knsentrere ss m å verhlde våre egne tidsfrister, sm er definert i vår fremdriftsplan. Det vil med andre rd si at vi har tre uker på ss, g at vi bør være ferdig den 7. mai. Dette setter gså en begrensning på hva vi kan gjøre i fase tre.

76 Kap 3: Andre fase Mttaker Mttaker Vi har tidligere i ppgaven sett på hvem sm er den typiske kjøperen av gummistøvler g strmkjøkken. Det er hvedsakelig disse persnene ppdragsgiver må prøve å nå med markedsføringen. Det er derfr svært viktig å ha klart fr seg hvem disse persnene er, slik av HK Trading kan tilpasse sin markedsføring direkte mt disse, g dermed få en mest mulig effektiv utnyttelse av markedsføringen. Sm vi gså har vært inne på tidligere i ppgaven er det viktig fr ss å skille mellm frbrukerne av gummistøvler g strmkjøkken g de sk g sprtsbutikkene sm HK Tradings selger sine strmkjøkken g gummistøvler til. Det er butikkene sm er HK Tradings kunder, g det er disse HK Trading har fkusert markedsføringen sin på så langt. Oppdragsgiver mener at det i starten er best å frtsette fkuset på butikkene, siden HK Trading har et svært begrenset beløp å bruke på markedsføring, g siden det faktisk er butikkene sm må velge å ta inn varene hvis det i det hele tatt skal bli ne salg mt sluttbruker. Vi er enig i dette, men vi mener imidlertid at HK Trading i tillegg gså bør markedsføre seg direkte mt sluttbruker. Grunnen til dette er ganske enkelt att butikkene ikke er like interesserte i å ta inn varer sm ikke sluttbruker frespør. Trangia g Nkian er enige i dette, g de mener begge at minimum kr til markedsføring av gummistøvler g kr til markedsføring av strmkjøkken bør være rettet mt sluttbruker. Tidligere i ppgaven har vi sm sagt sett på hvem sm er den typiske kjøperen av gummistøvler g strmkjøkken. Hele 82 % av de sm gjennmførte vår spørreundersøkelse hadde gummistøvler, g tallene viser at disse persnene er av alle aldersgrupper g inntektsnivåer. Vi velger derfr ikke å definere målgruppen fr markedsføring av gummistøvler ne mer nøyaktig enn det. Vi kan imidlertid definere en mer knsentrert gruppe mennesker i målgruppen fr strmkjøkken, siden strmkjøkken ikke er allemannseie på samme måten sm gummistøvler. Ut i fra vår undersøkelse kan vi se at av de sm svarte at de hadde strmkjøkken, er de aller fleste menn i alderen 26 til 60 år med en årsinntekt på mellm til Det er disse vi må rette HK Tradings frbrukermarkedsføring av strmkjøkken mt. Med andre rd er det disse HK Trading bør ha sm mttaker av deres markedsføring av strmkjøkken direkte mt sluttbruker. Når HK Trading markedsfører mt butikker er det, sm vi har vært inne på tidligere, i hvedsak sprts g skbutikker HK Trading må fkusere sin markedsføring mt.

77 Kap 3: Andre fase Kanal Kanal Når vi vet hvr mye penger HK Trading har satt av til markedsføring, hvem sm er i målgruppen fr markedsføringen, g hvr lang tid vi har på ss kan vi begynne å se på hvrdan vi skal markedsføre HK Tradings prdukter. Det første vi bør se på da er valg av kanal. Det vil si hvilket medium budskapet sendes igjennm. En kanal kan være alt fra persnlig kmmunikasjn, sm fr eksempel en selger, til massekmmunikasjn, sm fr eksempel en tv reklame. Daglig leder i HK Trading har arbeidet i sprt g skbransjen i nesten 20 år, g har derfr gd greie på hvilke kanaler det lønner seg å satse på. I utgangspunktet hadde han tenkt å markedsføre seg mt butikkene ved hjelp følgende kanaler: Selgere Messer Infrmasjnsbrev Selgere HK Trading kmmer til å leie inn fem selgere sm har hver sin del av landet sm sitt ansvarsmråde. Selgerne kmmer til å besøke sprts g skbutikker landet rundt, fr å infrmere g selge HK Tradings prdukter. Med seg har de vareprøver av alle prduktene HK Trading frhandler g brsjyrer. Lønningen til disse selgerne regnes ikke sm en pst under bedriftens markedsføringsbudsjett, men det gjør vareprøvene g brsjyrene. Dette vil være en lav kstnad sm i hvedsak vil frfalle ved starten av utvidelsen, siden det er da vareprøvene blir bestilt. Når Trangia g Nkian kmmer med eventuelle nye mdeller, må gså disse kjøpes på et senere tidspunkt. Vareprøvene kjøper HK Trading direkte fra Nkian g Trangia til innkjøpspris. Vareprøvene til utgåtte mdeller selges billig på lagersalg. Daglig leder anslår at kstnaden med vareprøver g vil ligge på ca kr pr selger. Det vil si at denne kstnaden ttalt vil bli kr pr år. Brsjyrene får HK Trading kstnadsfritt fra Nkian g Trangia. Messer Messer vil være en fin plass fr HK Trading å gjøre seg selg g sine prdukter kjent fr ptensielle nye kunder. Daglig leder planlegger å delta på følgende fire messer det første året: Nrsp messen høst Nrsp messen vår Skmessen vår Skmessen høst Disse messene fregår alle i Nrge, g er ikke fr privatpersner. Veldig mange av landets sprts g skbutikker er imidlertid tilstede. Oppdragsgiver ønsker så lave utstillerkstnader sm mulig, g vil derfr gå fr en messestand på 3 x 2

78 Kap 3: Andre fase Kanal 78 meter. Utstillerkstnaden fr en stand på denne størrelsen er på ca kr fr hver av de fire planlagte messene. Det blir dermed en kstnad på ca kr det første året. Før de kan stille pp på messer må ppdragsgiver investere i en stand. Infrmasjnsbrev Utsending av infrmasjnsbrev på e pst er «gratis» g kan være en effektiv måte å prmtere nye g gamle prdukter venfr butikkene. Fr at en slik markedsføring skal fungere, må så mange sm mulig av butikkene lese e psten. HK Trading kan påvirke dette i psitiv retning ved å lage krte, infrmative g pent designede e pst. Det er gså viktig å ikke verdrive antallet e pst. Hvis HK Trading sender ut en e pst flere ganger i uken, vil mange av butikkene trlig plassere e pstene i spamflderen uten å lese de. Vi anbefaler minimum en måneds mellmrm mellm hver e pst. I stedet fr å sende e pst, kan man sende infrmasjn sm brev i psten. Dette vil trlig være mer effektivt enn e pst, men kan frt bli en str kstnad fr bedriften. I Pstens prisliste kan man lese at kster 6,50 kr å sende et brev under 20 gram sm b pst. Daglig leder kan pplyse at han regner med å ha 1200 kunder i løpet av det første driftsåret. Det vil med andre rd kste HK Trading 7800 kr pr utsendelse. I tillegg vil det ta mange timer fr en persn å pakke brevene i knvlutter g sette på adresseetiketter, ne sm kanskje fører til ekstra lønnskstnader i pga vertidsarbeid. Daglig leder ser på disse tre kanalene sm abslutt essensielle, g han mener det er viktig fr HK Trading å benytte seg av disse. Han har gså psitive erfaringer med tilsvarende markedsføring fra tidligere. Vi anbefaler ppdragsgiver å frtsette med markedsføring igjennm disse kanalene, da vi mener det er viktig å frtsette fkuset mt butikkene. Det er trss alt butikkene sm først g fremst må være psitive venfr HK Tradings prdukter fr at de i det hele tatt vurderer å ta prduktene inn i butikken.

79 Kap 3: Andre fase Kanal 79 Til syvende g sist er det imidlertid frbrukerens etterspørsel etter prduktene sm fører til at HK Trading tjener penger. Det er med andre rd ikke nk å få butikkene til å ta inn prduktene hvis ikke butikkene klarer å selge prduktene videre. Hvis butikkene klarer dette, vil de naturlig nk bestille mer varer fra HK Trading. Det er derfr vi mener at det er vel så viktig å gjennmføre markedsføring rettet mt frbrukere. Det er viktig å presisere at markedsføringen mt frbrukere ikke bør gjennmføres istedenfr markedsføringen mt butikkene, men i tillegg til. Vi freslår å gjennmføre markedsføring mt frbrukere igjennm følgende kanaler: Frbrukerannnsering Hjemmeside Butikkmateriell Frbrukerannnsering Frbrukerannnsering, eller reklame, er en ikke persnlig kmmunikasjn av et budskap, gjennm en kanal, mellm sender g mttaker. Når HK Trading reklamerer fr sine prdukter, vil de være senderen. Budskapet de sender vil frhåpentligvis være psitiv infrmasjn rundt HK Tradings prdukter, men dette kan variere ut i fra hvrdan mttakerne tlker budskapet. Mttakerne vil i dette tilfellet være de persnene sm ser/hører/leser budskapet. Det finnes en rekke kanaler fr frbrukerannnsering. De mest vanlige er antageligvis: Avis TV Magasin Internett Radi Plakater Kin Sm vi har vært inne på tidligere i ppgaven vil fr eksempel tv, avis g radi bli fr dyrt, i tillegg til at det kun er en liten andel av de du treffer sm i er i målgruppen. Kstnadene vil muligens være akseptable hvis ppdragsgiver annnserer i lkalaviser, lkale radikanaler eller under lkale tv sendinger. Prblemet er bare at de ptensielle kjøperne av HK Tradings prdukter ikke er bsatt i en spesiell del av landet. I tillegg vil du ptensielt treffe mange sm ikke er i målgruppen fr HK Trading prdukter. Oppdragsgiver ønsker naturligvis å gå fr den kanalen sm treffer så mange medlemmer av denne målgruppen sm mulig, uten at det kster fr mye, slik at han får maksimal avkastning på de pengene sm han investerer i markedsføringen. Det betyr at vi gså kan se brt i fra plakater g kin, på grunn av de samme argumentene sm er nevnt ver. Annnsering på internett er et ptensielt

80 Kap 3: Andre fase Kanal 80 alternativ. Det frutsetter at de annnserer på en side sm ikke er veldig dyr, g sm har mange ptensielle kjøpere sm besøkende. Med gummistøvler bør ikke dette være veldig vanskelig å finne, da det er, sm vi har vært inne på tidligere, en svært bred målgruppe. Når det gjelder strmkjøkken er det sannsynligvis ikke like lett. Vi lyktes ikke med å finne en friluftside på internett sm kunne måle seg med antall lesere av fr eksempel friluftsmagasiner. I prsjektets første del viste vår spørreundersøkelse at et strt antall av de sm eide strmkjøkken g gummistøvler leste friluftsmagasiner regelmessig. Friluftsmagasiner vil derfr være den beste kanalen fr frbrukerannnsering, hvis du trekker kstnader inn i bildet. Det er gså et viktig peng at vår utdanning g prsjektets tidsrammer gjør det mulig fr ss å utfrme slike annnser i prsjektets tredje del. Hjemmeside Vi mener at det er viktig fr HK Trading å ha en versiktelig g pen hjemmeside med infrmasjn m bedriften g deres prdukter. Hjemmesiden vil være en viktig ledd i å markedsføre HK Tradings prdukter både mt butikkene g frbrukere. Den bør gså innehlde prduktinfrmasjn g kntaktskjema, ne sm vil bidra til å minske antallet unødvendige telefnhenvendelser. Daglig leder ønsker gså et nline bestillingssystem, slik at registrerte kunder kan bestille varer på nettet, sm direkte genererer en rdre i HK Tradings rdrebehandlingssystem. Dette kan HK Trading spare mye tid g ressurser på, men et slikt system kan være kstbart å implementere. En annen viktig funksjn sm vi mener hjemmesiden bør ha, er muligheten fr sluttbruker til å finne frhandlere i sitt nærmråde. På den måten vil ptensielle kjøpere sm er interessert i HK Tradings prdukter bli infrmert m hvr de kan gå fr å kjøpe prduktene. Butikkmateriale Dette går i utgangspunktet ut på å plassere prfilerte hyller, plakater, brsjyrer el. i butikker sm frhandler HK Tradings prdukter. Dette kan være en effektiv metde fr å øke salget, g den innebærer ikke stre kstnader. Daglig leder har gså psitive erfaringer med denne frmen fr markedsføring fra før, g han regner med å få meg seg butikker på dette, uten at butikkene tar seg ekstra betalt fr det, siden butikkene vil nyte gdt av mersalget sm bruken av butikkmateriellet sannsynligvis vil medføre. I utgangspunktet er det derfr kun fremstillingen g distribusjnen av hyllene/plakatene/brsjyrene sm vil være kstnader fr bedriften.

81 Kap 3: Andre fase Kanal 81 Sammendrag Fr å skaffe versikt ver hvilke kanaler vi anbefaler HK Trading å benytte til markedsføringen, har vi satt de pp i denne tabellen: Markedsføring Kanal Hva mt Butikkene Selgere Selgere drar fra butikk til butikk med vareprøver Messer Bedriften stiller pp på sk g fritidsmesser med egen stand Infrmasjnsbrev Butikkene får tilsendt reklame/inf m prdukter i psten/epst Hjemmeside Butikker kan finne inf m bedriften g prduktene. Sende inn bestilling Sluttbrukerne Butikkmateriale Prfilerte hyller, plakater brsjyrer el. til å ha i butikker Frbrukerannnsering Spalter/halvsider i aktuelle magasiner Hjemmeside Sluttbrukere kan finne inf m bedriften g prduktene. Bli henvist til frhandlere

82 Kap 3: Andre fase Prduksjnsplan Prduksjnsplan Sm vi var inne på innledningsvis er det viktig fr ppdragsgiver at vi i prsjektets tredje del prduserer relevant grafisk materiale, slik at HK Trading kan bruke dette i sin markedsføring. På den måten vil HK Trading spare penger, siden de slipper å gå til et reklamebyrå fr å få jbben gjrt. Etter samtaler med ppdragsgiver har vi kmmet frem til at vi skal prdusere følgende grafisk materiale i prsjektets tredje del: Type Lg Hjemmeside Visittkrt Brevark Mal på infrmasjnsbrev Frbrukerannnse Hvedfunksjner» Enkel» Lettlest» Mderne» Ikke sette nen begrensninger» Enkel å navigere» Mderne design med behagelige farger» Prduktinfrmasjn med prduktbilder» Oversikt ver frhandlere, frdelt på fylker» Infrmasjn m HK Trading» Kntaktskjema g annen kntaktinfrmasjn» Validert HTML g CSS» Må fungere ptimalt i alle vanlige nettlesere» Navn, tittel, e pst g tlf/mb på den ansatte» HK Tradings lg, pstadresse, faksnr. g webadresse» Samme design g fargevalg sm hjemmesiden» Navn g adresse på mttaker» HK Tradings lg, pstadresse, tlfnr. g webadresse» Samme design g fargevalg sm hjemmesiden» Enkelt å bytte innhld g bilder» Luftig g lettlest typgrafi» Samme design g fargevalg sm hjemmesiden» Må kunne leses i de vanligste e pstprgrammene» En spalte fr Nkian g en fr Trangia» Lett å få øye på» Lite tekst, men mye prduktbilder/illustrasjner» Behagelig fargevalg/utfrming Oversikten ver viser gså hvilke hvedfunksjner vi mener at de frskjellige grafiske prduktene skal ha. Dette er basert på våre egne erfaringer g ppdragsgivers synspunkter. Vi kunne gså designet messestand g butikkmateriell, men prsjektets tidsrammer fører til at vi har valgt å begrense ss til punktene i versikten ver.

83 Kap 3: Andre fase Markedsføringsbudsjett Markedsføringsbudsjett Oppdragsgiver har sm sagt satt en øvre ramme på kr til markedsføring, g i tillegg til dette kmmer krner i markedsføringstøtte fra både Nkian g Trangia. I samarbeid med ppdragsgiver har vi gså kmmet frem til hva HK Trading skal bruke disse pengene til, men det er ikke blitt budsjetter hvr mye penger sm skal brukes på hver av disse. Dette har vi spesifisert i dette markedsføringsbudsjettet. Selgere Vareprøver Messer Leie av plass Designe stand Kjøp/prfilering av stand Hjemmeside Utvikling/design Leie av webhtell 948 Vedlikehld Butikkmateriell Utvikling/design Kjøp av hyller/plakater Frbrukerannnsering Utvikling/design Annnseplass Diverse Sum Selgere Innkjøpskstnaden fr vareprøver er basert på HK Tradings ttale varesrtiment, multiplisert med antall selgere. Innkjøpsprisen fr alle varene i HK Tradings srtiment er beregnet til å bli ca kr. Den ttale kstnaden havner dermed på kr, siden bedriften kmmer til å leie inn 5 selgere. Messer Kstnaden ved leie av messestand blir på ttalt ca kr, siden HK Trading ønsker å stille pp på 4 messer i året, hvrav leieprisen på hver av disse ligger på mtrent kr. Kstnaden ved kjøp g prfilering av stand har vi budsjettert til å bli ca kr. I tabellen under har vi satt pp et frslag til hva HK Trading kan kjøpe av inventar til deres stand. Mdell Type Størrelse Stk. Pris Antall Pris Expand2000 3x3 Bakvegg 225x225x30 cm Expand M2 Display 85x210 cm Expand BrchureHlder Brsjyrehylle 25x136 cm Brd sirkel Rundt brd 70 cm Lrd lenestl Stler Hyller Til prdukter ca Sum

84 Kap 3: Andre fase Markedsføringsbudsjett 84 Bakerst i standen freslår vi å ha et strt prfilert display. Expand2000 3x3 er 2,2 meter i bredden g høyden, g er enkel g rulle sammen fr transprt. Bakveggen kan fr eksempel ha et nøytralt bilde av natur eller friluft, gjerne med HK Tradings nye lg i hjørnet. I tillegg til den prfilerte bakveggen freslår vi å kjøpe 2 små display Expand M2. Tanken bak dette er å ha en fr Trangia g en fr Nkian. Ved å gjøre det på denne måten slipper HK Trading å bytte bakveggen hver gang de får et nytt agentur. Da trenger de i stedet bare å kjøpe en nytt Expand M2 fr det nye agenturet. Vi mener gså at det er viktig å skaffe en brsjyrehylle, slik at de har et sted å samle de frskjellige brsjyrene fra leverandørene. Prisene på bakveggen, displayene g brsjyrehylla er hentet fra prislistene til Kmmunikasjnshuset Renmmé 4. Designet av disse har vi budsjettert til ca , g dette kmmer i tillegg. Et lite brd g stler samt nen hyller til utstilling av prdukter vil gjøre standen kmplett. Prisene på dette har vi hentet fra AJ Prdukters hjemmeside 5. Hjemmeside HK Trading vil ikke ha nen kstnader ved design g utvikling av deres hjemmeside, da dette er en av de tingene vi kmmer til å gjøre i prsjektets tredje del. Det vil imidlertid påløpe en liten kstnad på fr leie av webhtell. HK Tradings nåværende webhtell kster 79 kr i måneden. I tillegg vil det trlig ppstå behv fr å ppdatere innhldet på hjemmesiden. Siden HK Trading ikke har kmpetanse på dette selv, må de sette dette brt til andre. Vi har budsjettert kr til dette frmålet. Butikkmateriell Prisene på design g fremstilling av butikkmaterialet er basert på infrmasjn fra ppdragsgiver

85 Kap 3: Andre fase Markedsføringsbudsjett 85 Frbrukerannnsering Siden vi har planer m å designe annnser i prsjektets tredje del, vil HK Trading i utgangspunktet ikke ha nen kstnader ved design av annnser, men mindre de ønsker flere eller andre typer annnser enn de vil prduserer. Over halvparten av HK Tradings markedsføringsbudsjett vil gå med til leie av annnseplass. Vi har satt pp et spesifisert budsjett fr dette under. Magasin Type Satsflate Beskjæring Stk. Pris Antall Pris Villmarksliv ½ side stående 94 x 260 mm 4 mm Jakt ½ side stående 94 x 260 mm 4 mm Jakt g fiske ½ side stående 94 x 260 mm 3 mm Bladet Sprt ½ side stående 106 x 290 mm 3 mm Bladet Sk ½ side stående 93 x 260 mm ikke ppgitt Sum Villmarksliv, Jakt g Jakt g Fiske er de vi anser sm de tre største friluftsmagasinene. Det kan diskuteres m ppdragsgiver vil få ptimal effekt ved å annnsere seks ganger hver i disse tre magasinene med kun t frskjellige annnser. I utgangspunktet er dette kun et frslag fra vår side. Oppdragsgiver kan heller leie inn et reklamebyrå til å designe flere annnser fr å så bruke disse istedenfr eller i tillegg til de vi kmmer til å designe. De vil da sannsynligvis ikke ha mulighet til å annnsere like mange ganger uten å sprenge budsjettet, siden det kster mye penger å leie inn et reklamebyrå fr denne jbben. Vi freslår at alle annnsene har frmatet ½ side stående. Det er ingen fasitsvar på hva sm er riktig her, men vi mener HK Trading vil få mest fr pengene ved å velge dette frmatet. Det er flere grunner til dette. Fr det første kster det under halvparten av hva en helsides annnse kster, ne sm betyr at de kan annnsere dbbelt så mange ganger. Videre mener vi at det er en frdel at halvsides annnser sannsynligvis blir passert på en side med redaksjnelt innhld. Vi antar at det er lettere å legge rdentlig merke til annnsen når den er plassert ved siden av en artikkel, i mtsetning til en helsides annnse, sm det kanskje er lettere å bla rett frbi. I tillegg til annnseringen i Villmarksliv, Jakt g Jakt g Fiske, ønsker daglig leder å annnsere i bladet Sprt g bladet Sk. Dette er fagblader fr henhldsvis sprtsbransjen g skbransjen. Bladene utgis kun til prdusenter, leverandører g detaljister i de t bransjene, g er derfr ikke frbrukerannnsering. Daglig leder ønsker å annnsere i disse bladene i frkant av de t årlige nrdsp g skmessene. Tanken bak er å skape ppmerksmhet rundt HK Tradings varemerker i frkant av messene. Da er Bladet Sprt g Bladet Sk et riktig sted g annnsere, da de sannsynligvis leses av så gdt sm samtlige av messenes besøkende.

86 Kap 3: Andre fase Markedsføringsbudsjett 86 Frmater g priser på Villmarksliv g Jakt er hentet fra hjemmesidene til Hjemmet Mrtensen. 6 Ved Jakt g Fiske 7, bladet Sk 8 g bladet Sprt 9 er denne infrmasjnen hentet fra bladenes representative hjemmesider. Diverse Psten diverse er tatt med sm en frsikring mt drastiske prisendringer eller andre ufrtusette ting. 6 media.n/eway/?pid=

87 Markedsføringsbudsjett 87 4 Kap 4: Tredje fase Sm siste ledd prsjektet, skal det nå utfrmes en kmplett ny grafisk prfil fr HK Trading. Oppdragsgiver ønsker en mer gjenkjennelig g ppdatert prfil fr bedriften, med et gjennmgående tema fr alle elementer. En bedrifts grafiske prfil er et svært viktig element i det å ppretthlde et psitivt inntrykk i markedet. I mange tilfeller pplever frbrukeren en eller flere deler av den grafiske prfilen, g det er derfr viktig å ha en gjennmført g gd prfil, slik at frbrukeren sitter igjen med et psitivt inntrykk av bedriften. Dette er et svært viktig tema gså fr ss, g vi har derfr lagt str vekt på utfrmingen av denne prfilen. Dette gjenspeiler seg spesielt i de utfrmingsprsessene vi velger å bruke, der alt gjøres grundig fra bunn av.

88 Kap 4: Tredje fase Grafisk prfil Grafisk prfil Etter samtaler med ppdragsgiver i frprsjektet var det i utgangspunktet disse elementene de så fr seg utarbeidet; Ny fargeprfil Ny firmalg Ny hjemmeside Brsjyremateriell Dette så vi på sm en realistisk arbeidsliste ut i fra vårt kunnskapsnivå på mrådet, samt ikke minst det planlagte tidsfrbruket vi har satt pp på fase 3. Derimt har vi i løpet av prsjektets gang kmmet frem til at det ikke har like mye fr seg å utfrme brsjyremateriell, hvedsakelig frdi prdusentene selv har dette. Resultater fra prsjektets første del viser at merkevarebygging via annnsering vil være en aktuell måte å gå, g vi valgte derfr å drppe planene m å utfrme brsjyremateriell g heller utfrme annnser fr HK Tradings prdukter i stedet. Dette var et syn gså ppdragsgiver delte meg gruppen, samt at de i tillegg hadde et ønske m at vi kunne utfrme mal til nyhetsbrev (både elektrnisk g via pst) g visittkrt til de ansatte i bedriften. Den nye arbeidslisten så derfr slik ut da tiden var inne fr å begynne på fase 3; Ny fargeprfil Ny firmalg Ny hjemmeside Annnser (både Trangia g Nkian) Mal til nyhetsbrev (både elektrnisk g via pst) Visittkrt

89 Kap 4: Tredje fase Fargeprfil Fargeprfil Per i dag har ikke HK Trading ne egen fargeprfil knyttet til sin virksmhet. Dette ønsker vi derfr å gjøre ne med, slik at bedriften gså kan kjenne seg igjen på de farger sm brukes i det grafiske materiale sm prduseres i fremtiden. HK Trading satte ingen rammer når det gjaldt fargevalg, annet enn at det burde begrenses til t eller tre relativt harmniske farger, i tillegg til at de pplyste m at de likte de fargene sm var brukt på deres nåværende hjemmeside. Etter at gruppen har sett ver det grafiske materiellet sm eksisterer fra HK Trading, sitter vi gså igjen med et inntrykk av at de t blåfargene sm er brukt på den nåværende hjemmesiden er t gde valg til HK Tradings nye fargeprfil. På denne måten får vi gså videreført deler av den gamle firmaprfilen, slik at ikke vergangen blir altfr str, spesielt fr eksisterende kunder. De t fargene i HK Tradings nye fargeprfil er derfr disse, inkludert deres respektive fargekder i henhldsvis RGB g CMYK; RGB CMYK 84, 129, , 39, 14, 0 149, 182, , 16, 10, 0 Fig 4.1: Fargeprfilens fargekder 4.3 Firmalg HK Trading har i dag en svært enkel, men fungerende lg. Den er kun tekstbasert g kan derfr være vanskelig å huske fr mange. I tillegg har lgen nen visuelle frskjeller på ne av det grafiske materiale bedriften har i dag. Med bakgrunn i dette, velger vi derfr å begynne med blanke ark når det gjelder utfrming av ny lg fr bedriften. Fargene i den nye fargeprfilen vil selvsagt blir videreført til den nye lgen. I fase 2 satt vi pp en del krav til lgen vi skal utfrme; Enkel Lettlest/gjenkjennelig Mderne Ikke sette nen begrensninger Dette er fire viktige punkt sm abslutt står i sentrum ved utfrming av ny lg. Når det gjelder det siste punktet, var ppdragsgiver pptatt av at utseendet på den nye lgen ikke skulle sette nen begrensninger fr videre drift eller utvidelse av imprtrettigheter. Altså ville det være dumt å utfrme en lg med et bestemt prdukt i seg, da dette i seg selv kan sette en slags stpper fr hva flk

90 Kap 4: Tredje fase Firmalg 90 frbinder med lgen. Fr at lgen skal bli enda mer gjenkjennelig, har vi gså kmmet frem til at det skal implementeres et ikn i selve lgen, slik at man får ne mer enn bare navnet på bedriften. Dette iknet skal representere HK Trading i en sammenheng, altså ikke bare være et tilfeldig plassert symbl. Angående dette iknet, satt gruppen seg sammen ned fr å kmme med tanker fr hva dette bør representere fr HK Tradings del. Etter å ha sett nærmere på både bedriften g markedet de pererer i, km vi frem til tre hvedtanker; HK Trading utgjør en viktig del av ttalmarkedet HK Trading tilfører ne i et marked HK Trading er en bedrift i vekst, de bygger seg pp Etter mye frem g tilbake km vi frem til at lgen burde bestå av et helhetlig symbl, hvr en viktig del av symblet var trekt ut fra resten, g på den måten representere HK Tradings psisjn i markedet. I tillegg kan disse t delene skilles enda mer fra hverandre ved å bruke frskjellig farge på elementene. Fr å kunne lage en gd lg, er det fire ting man må huske på 10 ; Den må være beskrivende Den må være minneverdig/huskbar Den må fungere uten bruk av farger (svart/hvitt) Den må være skalerbar g fungere i de fleste størrelser Med dette i bakhdet begynte gruppen å utfrme frskjellige skissefrslag til ny lg. I første mgang ble dette gjrt fr hånd på papir, fr å vise frem grvideen med hver lg. Deretter ble de mest interessante frslagene digitalisert på et litt mer detaljert nivå ved bruk av Adbe Phtshp, g vi fikk dermed et spekter med lger sm grunnlag fr valg av endelig lg. Denne prsessen med utvelging av lg gikk fr seg på en slik måte at hvert gruppemedlem valgte ut sin favritt, før vi presenterte det samme lgspekteret fr HK Trading, slik at gså de fikk være med i prsessen. Etter at hver enkelt part hadde sett ver de lgfrslag sm var lagt frem, km vi enstemmig frem til et lgfrslag vi ville bruke. Det endelige frslaget ble deretter vektrisert ved hjelp av Adbe Illustratr, slik at lgen kan skaleres i det uendelige uten tap av kvalitet. På neste side ser vi hvrdan HK Tradings nye lg ble seendes ut makes a gd lg/

91 Kap 4: Tredje fase Firmalg 91 Fig 4.2: Ny lg i farger Fig 4.3: Ny lg i srt/hvit

92 Kap 4: Tredje fase Firmalg 92 Etter å ha ferdigstilt lgen, var både gruppen g ppdragsgiver frnøyd med resultatet. Vi har ppfylt de krav vi satte på frhånd, g vi har videreført de fargene vi km frem til i HK Tradings nye fargeprfil. Lgen er enkel, men funksjnell, bedriftsnavnet kmmer gdt frem, g spiller en viktig rlle i lgens utseende. I tillegg mener vi at lgen representerer de tankene vi på frhånd gjrde ss m HK Trading, hvr HK Trading blant annet utgjør den lille firkanten, sm er en viktig del fr å skape en helhet. En tid etter at lgen std ferdig, km det i en telefnsamtale med HK Trading frem at deres nye lkaler g firmabil skulle prfileres med blant annet firmalg. HK Trading var derfr interessert i å få den nye lgen prfilert både på lkale g firmabil, g vi sendte derfr ver en vektrversjn av lgen til det aktuelle prfileringsfirmaet. Under ser man et bilde tatt under vårt besøk hs HK Trading av hvrdan resultatet ble seendes ut; Fig 4.4: Prfilert firmabil

93 Kap 4: Tredje fase Hjemmeside Hjemmeside Den viktigste delen av HK Tradings nye grafiske prfil, vil være deres nye hjemmeside. Dette er gså den største delen, g derfr gså den delen vi legger mest tid g ressursser i. Etter å ha sett ver den nåværende hjemmesiden til HK Trading, har vi kmmet frem til at det finnes grunnlag fr frbedringer både på utfrming g innhldsbiten. Både gruppen selv g ikke minst HK Trading har et ønske m å utvide de mulighetene sm finnes på HK Tradings nåværende hjemmeside, slik at hjemmesiden får en mer viktig rlle i fremtiden. Blant annet vil deres nye hjemmeside inkludere muligheten til å se et kmplett prduktutvalg fr både Nkian Ftwear g Trangia, samt gså mulighet til å lkalisere nærmeste frhandler av disse prduktene. På denne måten vil man ppnå et mer funksjnelt g infrmativt nettsted, sm igjen resulterer i høyere interesse blandt de besøkende. Sluttprduktet av dette vil da medføre at HK Trading får flere besøkende, g flere besøkende vil gså returnere ved en senere anledning. Fra prduksjnsplanen i fase 2, hadde vi denne kravspesifikasjnen; Enkelt å navigere Mderne design med behagelige farger Prduktinfrmasjn med prduktbilder Oversikt ver frhandlere, frdelt på fylke Infrmasjn m HK Trading Kntaktskjema g annen kntaktinfrmasjn Validert HTML g CSS kde Kmpabilitet med de største nettleserne på markedet Når det gjelder utfrming av HK Tradings nye hjemmeside, har vi valgt å begynne med blanke ark. Det ble diskutert hvrvidt deler av deres tidligere hjemmeside skulle brukes sm utgangspunkt, men på grunn av våre ønsker g tanker m den nye hjemmesiden, ville det være mest praktisk g lønnsmt å utfrme et helt nytt ppsett, tilrettelagt fr det nye innhldet. Bakgrunnsfargen vi har valgt å bruke på hjemmesiden, er ne så enkelt sm hvit. Dette kmmer av flere grunner, blant annet at det passer sammen med svært mange farger, men gså det at statistikk viser at besøkende hlder seg lenger på sider med lys bakgrunnfarge «Brukskvalitettest av nettsidene til Lillehammer Olympiapark AS» av Linda Bye g Trine Strsveen

94 Kap 4: Tredje fase Hjemmeside 94 I tillegg hadde vi underveis i utfrmingsprsessen gså Jakb Nielsens krav til gd brukskvalitet i bakhdet, fr å på den måten utfrme et brukervennlig nettsted sm gså skaper interesse blant de besøkende. Under ser man hvilke krav Jakb Nielsen har satt pp angående brukskvalitet 12 ; Lett å lære Effektivt Lett å huske Relativt feilfritt g feiltlerant Behagelig å bruke Selve siden er bygd pp av et svært enkelt, men gså svært praktisk, ppsett. Sidens tppdel består av et gjennmgående grafisk element, sm gså går igjen i flere av de andre elementene i HK Tradings nye grafiske prfil. Under dette finnes man til venstre en klnne inkluderende HK Tradings nye lg, samt pstadresse g rganisasjnsnummer. Ved å ha denne infrmasjnen plassert nettpp her, sørger man fr at infrmasjnen er lett tilgjengelig, g plassert trygt innenfr synsfeltet til de sm besøker siden. I mange tilfeller vil besøkende av slike bedriftssider være på jakt etter nettpp denne infrmasjnen, ne sm gså var en avgjørende faktr angående plassering av denne infrmasjnen. Denne plasseringen støttes gså i hvedprsjektet m brukskvalitet på nettsteder av Linda Bye g Trine Jeanette Strsveen fra 2005, hvr det påpekes at øvre venstre hjørne er et svært egnet sted å plassere lgen. Det påpekes i tillegg gså det at lgen bør være gjennmgående på alle undersider, ne vi gså har rdnet på HK Tradings nye hjemmeside. I det samme hvedprsjektet mtales det gså et begrep med navn «HOME Design», sm er teri m hva sm gjør at de besøkende kmmer tilbake til nettstedet ved en annen anledning. Disse punktene er; Høy kvalitet på innhld Ofte ppdatert Minimal nedlastningstid Enkel i bruk Punkt nummer 3 g 4, er t punkter vi sm utviklere må tenke på. Det samme gjelder til en viss grad punkt 1, da vi i dette tilfellet har utfrmet stre deler av innhldet på hjemmesiden. På punkt 3, g derfr gså deler av punkt 1, ligger ballen i hendene til HK Trading. Ved at de utnytter disse mulighetene, vil de ppnå et høyere antall besøkende enn nrmalt. 12 Funksjnell webdesign av Jakb Nielsen

95 Kap 4: Tredje fase Hjemmeside 95 Meny Fig 4.5: Hjemmesidens meny Til høyre fr lg klnnen, finner man i første mgang sidens meny. Også denne er plassert i de besøkendes synsfelt, da den spiller en svært viktig rlle i brukerens besøkstid på siden. En ulgisk g dårlig plassert meny vil i de fleste tilfeller medføre et dårlig førsteinntrykk blandt de besøkende. Menyen i sin helhet er bygd pp av fire enkle g infrmative menyvalg. Disse valgene er «Om HK Trading» (hvedsiden), «Våre prdukter», «Finn en frhandler», samt «Kntakt ss». Ved å bruke akkurat disse navnene på de frskjellige menyvalgene håper vi å unngå frvirring, g de besøkende vil få pp sider innehldende nettpp det menyen tilsier. Når det gjelder menyens grafiske utfrming, er denne lagt pp på en slik måte at man ved å hlde musen ver et menyvalg, vil ppleve en mindre visuell endring av elementets utseende, på samme måte sm at menyvalget tilhørende den undersiden man besøker, vil skille seg ut fra resten av menyvalgene, blant annet ved å ha en annen, kraftigere, farge. Begge disse visuelle endringene er med på å gi infrmative tilbakemeldinger til de besøkende angående deres tidligere valg, samt muligheter videre. Under ser vi hvrdan menyen i sin helhet ser ut, der menyvalg 1 fra venstre tilsvarer den undersiden man er inne på, mens menyvalg 3 tilsvarer den visuelle endringen man pplever ved å hlde musen ver menyvalget. Hveddel Under menyen igjen, finner man sidens hveddel, altså innhldet. Dette er den viktigste delen, g den delen av siden de besøkende er mest intressert i. Det er derfr viktig at infrmasjnen sm publiseres her, publiseres på en skikkelig g gjennmført måte, slik at de besøkende enkelt får tak i den infrmasjnen de er på jakt etter, uten å bruke unødvendig tid på å lete seg frem. Hver underside begynner med et unikt bilde, hvedsaklig relatert til den infrmasjnen sm følger. Mer infrmasjn m de undersidene HK Tradings nye hjemmeside inkluderer, kmmer litt senere i rapprten. Fter I bunn av HK Tradings nye hjemmeside, har vi plassert en fter. Her finner man infrmasjn m blant annet pphavsrett, samt telefnnummer g e pstadresse til HK Trading. Nen vil kanskje mene at det virker ulgisk å følge trenden med å plassere denne infrmasjnen nederst på siden, men vi ser gså at flk flest vet m denne trenden, g derfr går til bunn av siden fr å finne tak i aktuell kntaktinfrmasjn. Når vi i tillegg har et menyvalg sm heter «Kntakt ss», føler vi ss sikre på at alle besøkende vil finne tak i den kntaktinfrmasjnen de ønsker.

96 Kap 4: Tredje fase Hjemmeside 96 Design Når det gjelder den visuelle utfrmingen av hjemmesiden, er det lagt en del vekt på dette. Førsteinntrykket er svært viktig i slike sammenhenger, g et dårlig inntrykk kan gjøre at de besøkende frlater siden innen krt tid. Vi har derfr valgt å bruke lyse g harmniske farger, nettpp fr å gi de besøkende et gdt inntrykk av siden. Siden HK Tradings nye fargeprfil består av t blåfarger, har vi gså valgt å la blått være hvedfargen på hjemmesiden. Blant annet tppgrafikk, lg, meny g verskrifter benytter seg av denne fargen, da hvedsaklig den mørkeste blåfargen i fargeprfilen. Sm tidligere nevnt har vi valgt hvit sm bakgrunnsfarge, g nettpp derfr er fargen på all brødtekst svart, da dette gir best kntrast g dermed øker lesbarheten. Valget av fnt til brødtekst havnet på Arial, da dette er en sans serif fnt, g sm gjør seg bra til lesing på skjerm. Størrelsen er satt til 11 piksler, mens linjehøyden går ver 19 piksler. Dette gir gd lesbarhet på skjerm, g er ver det anbefalte størrelsesfrhldet mellm de t på 150 %. Linkene på sin side, er frmatert på en slik måte at de skiller seg ut fra brødteksten, blant annet ved at de har en annen tekstfarge, samt understreking. Kde Det å utfrme et nettsted, handler ikke bare m å designe den visuelle delen. Bak det visuelle ligger det en kildekde, g i denne kildekden ligger det en str jbb, ne svært mange glemmer. Dersm dette gjøres riktig, fører det gså med seg en rekke muligheter fr nettstedet, blant annet lavere lastetid, bedre kmpabilitet, samt høyere søkemtrrangering. Kildekden til HK Tradings nye hjemmeside, er delt pp i t separate deler, derav en HTML del g CSS del. På denne måten får man separert innhldet (HTML) fra utseendet/presentasjnen (CSS), ne sm er et minimum dersm man skal et semantisk ppsett, g følge de standarder sm er gitt. Den kden sm er prdusert under prsjektperiden i frbindelse med HK Tradings nye hjemmeside, er kvalitetssikret på den måten at kden er validert etter gitte standarder utfrmet av det anerkjente W3C. Både i dag g ikke minst i fremtiden vil det å benytte seg av standarder spille en svært viktig rlle på mange mråder, slik at ting fungerer selv m de skjer på ulike premisser, blant annet ved bruk av frskjellige perativsystem eller nettlesere. Kden sm er prdusert i prsjektet er skrevet fr hånd, da vi på denne måten ppretthlder full kntrll ver det sm skjer det sm prduseres, samt det at ikke finnes nen prgrammer på markedet i dag sm ppretthlder det nivået på kden vi mener er ønskelig. Kmpabilitet Et svært viktig mment man på tenke på når man utfrmer nye nettsteder, er kmpabiliteten. Ting må fungere g vises likt, uansett hvilke premisser hver enkelt bruker sitter med. Vi har derfr brukt mye tid på nettpp dette, slik at HK Tradings nye hjemmesider fungerer ptimalt i de aller fleste nettlesere på markedet i dag, blant annet Mzilla Firefx, Opera g ikke minst markedslederen

97 Kap 4: Tredje fase Hjemmeside 97 Internet Explrer 6/7, gså uavhengig av perativsystem. På denne måten vet vi at vi ikke ekskluderer nen besøkende, g dermed unngår tapt salg på grunn av ikke fungerende hjemmeside hs nen brukere. I tillegg til nettleser g perativsystem, har vi gså tatt hensyn til ppløsning g båndbredde. Siden er rundt 750 piksler bred, g den fungerer demed i ppløsninger helt ned i 800*600. Dette betyr at de aller fleste får sett siden slik den er ment, siden statistikk fra 2005 viser at minst 97 % av nrske Internettbrukere har 800*600 eller høyere sm ppløsning 13. Det faller gså naturlig å tr at dette tallet er enda høyere nå i 2007, 2 år senere. Siden har heller ingen stre g tunge grafiske elementer, ne sm resulterer i lav lastetid g høyere brukervennlighet, gså fr de med lavhastighetsinternettilkbling. Funksjnalitet g beskrivelse Nå sm både utfrming g innhld er ferdigstilt i henhld til de rammene sm ble satt, vil vi på de neste sidene beskrive hver av de 7 undersidene på det nye nettstedet, inkludert blant annet innhld, funksjnalitet g eller andre viktige aspekter. Dessverre har ikke siden blitt publisert på HK Tradings eget dmene enda, så i mellmtiden kan siden besøkes på denne adressen; trading 13 Nkkeltall/?mdule=Articles;actin=Article.publicShw;ID=2255

98 Om HK-Trading Våre prdukter Finn en frhandler Kntakt ss HK-Trading AS Om HK-Trading Våre prdukter Finn en frhandler Kntakt ss Pstbks Skjetten Org.nr HK-Trading AS Pstbks Skjetten Org.nr Om HK-Trading HK-Trading er et grssistfirma sm imprterer gummistøvler, kalsjer g fritidsartikler. Prduktene distribueres gjennm sprts g skbutikker ver hele landet. I juni 2007 flyttet vi Om HK-Trading inn i ny nye g funksjnelle lkaler i Prst Stabelsvei på Skedsmkrset. HK-Trading er et grssistfirma sm imprterer gummistøvler, Vi kalsjer imprterer g fritidsartikler. bl.a. TrangiaPrduktene Strmkjøkken, distribueres Nkian gjennm Ftwear gummistøvler sprts g skbutikker g Tingley ver kalsjer. hele landet. I juni 2007 flyttet vi inn i ny nye g funksjnelle lkaler i Prst Stabelsvei på Du finner mer infrmasjn m disse prduktene under våre prdukter i menyen på Skedsmkrset. tppen. Hvis du sm privatpersn er interessert i kjøpe våre prdukter, velger du finn Vi imprterer en frhandler. bl.a. Trangia Har du spørsmål Strmkjøkken, m ss Nkian eller Ftwear prduktene våre, finner du kntakt gummistøvler infrmasjn g Tingley ved åkalsjer. velge kntakt ss. Du finner mer infrmasjn m disse prduktene under våre prdukter i menyen på tppen. Hvis du sm privatpersn er interessert i kjøpe våre prdukter, velger du finn en frhandler. Har du spørsmål m ss eller prduktene våre, finner du kntakt infrmasjn ved å velge kntakt ss. beskyttet etter lv m pphavsrett tlf (47) / (47) beskyttet etter lv m pphavsrett tlf (47) / (47)

99 Kap 4: Tredje fase Hjemmeside 99 Om HK Trading Denne siden er nettstedets hvedside, altså den første siden de besøkende får pp når de entrer siden. På denne siden har vi i samarbeid med ppdragsgiver valgt å legge en krt intrduksjn m firmaet HK Trading, samt gså hvilke prduktmerker de fører. På denne siden er det gså lagt inn direktelink til de respektive prdusentenes egne hjemmesider, da nen besøkende gså kan være intressert i gå dit. Disse linkene (eksterne linker) er lagt pp på en slik måte at den nye siden vil åpnes i et nytt vindu hs brukeren, slik at vedkmmende ikke frsvinner ut fra HK Tradings side. I tillegg har vi lagt ut en krt beskrivende tekst m nettstedet, m blant annet hva de frskjellige menyvalgene representerer. Med dette sm hvedside, føler vi at de besøkende får en passelig mengde infrmasjn, g har nk innsikt g kunnskap til å kunne kmme seg videre på nettstedet, slik vi ønsker at dem skal. De frskjellige undersidene på nettstedet, inkluderes i en hvedfil via et eget inkluderingsskript, utfrmet i PHP

100 Om HK-Trading Våre prdukter Finn en frhandler Kntakt ss HK-Trading AS Om HK-Trading Våre prdukter Finn en frhandler Kntakt ss Pstbks Skjetten Org.nr HK-Trading AS Pstbks Skjetten Org.nr Våre prdukter Velg en leverandør Nkian Ftwear Om HK-Trading Trangia HK-Trading er et grssistfirma sm imprterer gummistøvler, kalsjer g fritidsartikler. Prduktene distribueres gjennm sprts g skbutikker ver hele landet. I juni 2007 flyttet vi inn i ny nye g funksjnelle lkaler i Prst Stabelsvei på Skedsmkrset. Vi imprterer Gummistøvler bl.a. tiltrangia tur g Strmkjøkken, Strmkjøkken Nkian av høy Ftwear fritid kvalitet gummistøvler g Tingley kalsjer. Du finner mer infrmasjn m disse prduktene under våre prdukter i menyen på tppen. Hvis du sm privatpersn er interessert i kjøpe våre prdukter, velger du finn en frhandler. Har du spørsmål m ss eller prduktene våre, finner du kntakt infrmasjn ved å velge kntakt ss. beskyttet etter lv m pphavsrett tlf (47) / (47) beskyttet etter lv m pphavsrett tlf (47) / (47)

101 Kap 4: Tredje fase Hjemmeside 101 Våre prdukter På underside nummer 2, «Våre prdukter», finner man en versikt ver de prduktmerkene HK Trading fører. Denne siden er bevisst gjrt svært enkel, der de besøkende kan velge hvilken leverandør de vil se nærmere på ved å trykke på ett av de t valgene. Man vil da kmme videre inn på en ny side, hvr det kmplette utvalget til den valgte leverandøren vises. Det er gså implementert bilder på siden, slik at man basert på dette gså skjønner hvilke valg man har videre. De t valgene man har per i dag er Nkian Ftwear g Trangia, men ppsettet er lagt pp på en slik måte at HK Trading enkelt senere kan utvide versikten ved å legge til flere prdusentmerker.

102 Lett varmfret allrundstøvel. Myk skaftavslutning med Om HK-Trading Våre prdukter Finn en frhandler Kntakt ss HK-Trading AS Pstbks Skjetten Org.nr Fritidsstøvler Turstøvler Barnestøvler Tilbehør Fritidsstøvler Støvler sm passer til enhver anledning. Hai Plus Hai Original Terra Rbust allrundstøvel. Myk skafteavslutning med spennereim g refleksbånd. Høyde str. 42: 30 cm Farge: Blå Størrelse: Trendy seilerstøvel. Farge: Cranberry Red, Spruce Green, Apple Green, Raspberry Red g Sky Blue Størrelse: Rbust allrundstøvel. Myk skafteavslutning med refleksbånd. Høyde str. 42: 29 cm Farge: Blå/grønn Størrelse: Reef Ultra Knti Original HK-Trading.n Lett allrundstøvel. Høyde str. 42: 30 cm Farge: Rød g Blå Størrelse: Lett allrundstøvel. Myk skaftavslutning med snøring. Høyde str. 42: 30 cm Farge: Svart g Rød Størrelse: Lett Farge: allrundstøvel. Svart g Rød Myk skaftavslutning Størrelse: med spenne. Høyde str. 42: 30 cm Farge: Svart g Rød Størrelse: Page 2 Winter Ultra

103 Kap 4: Tredje fase Hjemmeside 103 Nkian Ftwear På denne siden ser man en kmplett versikt ver hvilke prdukter Nkian Ftwear har å tilby. Siden er delt inn i frskjellige kategrier, basert på hvilket bruksfrmål støvlene har. Det finnes 4 kategrier på siden, fritidsstøvler, turstøvler, barnestøvler g tilbehør. Vi har utfrmet et svært effektivt g versiktlig prduktpresentasjnssystem, der hver mdell blir presentert med prduktnavn, prduktbilde, samt litt enkel prduktinfrmasjn, blant annet størrelsesutvalg g fargemuligheter. På denne måten får de besøkende raskt g enkelt versikt ver hvilke prdukter sm tilbys, samt viktig infrmasjn de vil være intressert i. I tillegg har vi lagt inn mulighet fr å se en større versjn av alle prduktbildene, sm gjøres ved å trykke på hvert enkelt prduktbilde. Bildene er frøvrig hentet fra Nkian Ftwears egne hjemmesider, med tillatelse via HK Trading. Helt øverst har vi i tillegg gså lagt inn en undermeny, sm gjør det mulig å navigere seg nedver på siden, til den kategrien man ønsker. På denne måten øker man effektiviteten til de besøkende, ne sm gjør at de bruker mindre tid på unødvendig arbeid.

104 Om HK-Trading Våre prdukter Finn en frhandler Kntakt ss HK-Trading AS Pstbks Skjetten Org.nr Serien 27 Serien 35 Serien Mini Trangia Tundra Serien Campingsett Tilbehør - Kjeler Tilbehør - Kaffekjeler Tilbehør - Stekepanner Tilbehør - Diverse 25 Serien Det perfekte familiestrmkjøkkenet. Velegnet til matlagning fr 3-4 persner. Vindskjld, spritbrenner, håndtak g festereim er inkludert i alle mdellene. Trangia 25-1 Trangia 25-2 Trangia ,75 g 1,5 liter kjeler. 22 cm stekepanne. Materiale: Aluminium Vekt: 1100 g 1,75 g 1,5 liter kjeler. 22 cm stekepanne. 0,9 liter kaffekjele. Materiale: Aluminium Vekt: 1290 g 1,75 g 1,5 liter kjeler. 22 cm stekepanne. Materiale: Aluminium, teflnbelagt stekepanne Vekt: 1100 g Trangia 25-4 Trangia 25-5 Trangia 25-6 HK-Trading.n 1,75 g 1,5 liter kjeler. 22 cm stekepanne. 0,9 liter kaffekjele. Materiale: Aluminium, teflnbelagt stekepanne Vekt: 1290 g 1,75 g 1,5 liter kjeler. 22 cm stekepanne. Materiale: Teflnbelagt aluminium Vekt: 1100 g 1,75 gstekepanne 1,5 liter kjeler. 22 cm Vekt: stekepanne g 0,9 liter kaffekjele. Materiale: Aluminium, teflnbelagte kjeler g stekepanne Vekt: 1290 g Page 2 Trangia 25-7 Trangia 25-8 Trangia 25-1 UL Trangia 25-7 Trangia 25-8 Trangia 25-1 UL 1,75 g 1,5 liter kjeler. 22 cm stekepanne. Materiale: Dussal Vekt: 1200 g 1,75 g 1,5 liter kjeler. 22 cm stekepanne. 0,9 liter kaffekjele. Materiale: Dussal, kaffekjele i aluminium 1,75 g 1,5 liter kjeler. 22 cm stekepanne. Materiale: Ultra Light Aluminium Vekt: 865 g

105 Kap 4: Tredje fase Hjemmeside 105 Trangia Siden til prduktene fra Trangia, er bygd pp på samme måte sm siden til Nkian Ftwear sine prdukter. Man finner her en versikt ver hvilke prdukter sm tilbys, kategrisert på grunnlag av hvilken serie de tilhører. Trangia tilbyr en rekke serier, g i tillegg gså diverse tilbehør. Presentasjnen av prduktene er gjrt på samme måte sm ved Nkian Ftwear, ne sm resulterer i et versiktlig g effektivt ppsett. Også på denne siden finner man en undermeny, hvr man enkelt kan navigere seg til den prduktgruppen man er på jakt etter. Spesielt på denne siden kmmer denne menyen til nytte, da Trangia har en rekke flere kategrier på sin side enn det Nkian Ftwear har. Også her kan man trykke på de små prduktbildene, slik at man får se en større versjn av prduktene. Bildene har vi fått tilsendt fra Trangia med tillatelse til bruk på HK Tradings nye hjemmeside.

106 Om HK-Trading Våre prdukter Finn en frhandler Kntakt ss HK-Trading AS Om HK-Trading Våre prdukter Finn en frhandler Kntakt ss Pstbks Skjetten Org.nr HK-Trading AS Pstbks Skjetten Org.nr Finn en frhandler Her kan du finne en liste ver butikker sm frhandler våre prdukter. Velg en av våre leverandører i den første bksen, g velg deretter ditt fylke i den andre bksen. Trykk tilslutt på "vis frhandlere" fr å vise de aktuelle butikkene i ditt fylke. Om HK-Trading HK-Trading Nkian Ftwear er et grssistfirma Akershus sm imprterer gummistøvler, Vis frhandlere kalsjer g fritidsartikler. Prduktene distribueres gjennm Frhandlere sprts g skbutikker av ver Trangia hele landet. i Sgn I juni 2007 g flyttet Fjrdane vi inn i ny nye g funksjnelle lkaler i Prst Stabelsvei på Skedsmkrset. Tre Andre Fls sprtsbutikk Ftballskulegata Vi imprterer bl.a. 4 Trangia Strmkjøkken, Nkian Ftwear 6863 gummistøvler Leikanger g Tingley kalsjer. Fls Du finner Klær mer g Fritid infrmasjn m disse prduktene under våre prdukter i menyen på Laupgskaup tppen. Hvis du veien sm16 privatpersn er interessert i kjøpe våre prdukter, velger du 6863 finn enleikanger frhandler. Har du spørsmål m ss eller prduktene våre, finner du kntakt infrmasjn ved å velge kntakt ss. NB!: Denne tjenesten er ikke i drift ennå. Infrmasjnen ver er kun fr å demnstrere hvrdan tjenesten vil se ut når den er ferdig. beskyttet etter lv m pphavsrett tlf (47) / (47) beskyttet etter lv m pphavsrett tlf (47) / (47)

107 Kap 4: Tredje fase Hjemmeside 107 Finn en frhandler Under menyvalg 3, finner vi siden «Finn en frhandler». Vi regner med at dette vil bli en svært praktisk funksjn fr de besøkende, da de enkelt kan finne ut hvr nærmeste frhandler ligger, uten å måtte ta kntakt med HK Trading via fr eksempel telefn. Denne funksjnen sparer gså tid fr HK Tradings vedkmmende, da de på denne måten kan luke ut alle henvendelser angående dette. Systemet er lagt pp på en slik måte at man gjør t valg før man får pp resultatet. I første mgang velger man hvrvidt det er frhandlere av Nkian Ftwear eller Trangia man er på jakt etter, fr deretter å velge hvilket fylke man vil ha pp versikt ver. Resultatet man får pp blir presentert i en liste, med aktuell kntaktinfrmasjn til hver frhandler, slik at vedkmmende kan kmme seg i kntakt med den respektive frhandleren sm er nærmest. Det er derfr viktig at infrmasjnen på disse sidene er ppdatert, g at man i det minste har ppgitt både telefnnummer, faksnummer g besøksadresse til butikken. På grunnlag av begrensede tidsressurser g manglende kundelister har vi kun utviklet en demnstrasjn av dette systemet, fr å vise hvrdan systemet vil kunne fungere i praksis. Det er derimt ikke ne i veien fr at HK Trading ved en senere anledning kan ppdatere dette systemet på egenhånd, da det kun er snakk m å legge inn rådata i frm av frhandlerinfrmasjn inn i en fil. Det brukes et JavaScript basert system i denne funksjnen, hentet fra javascriptkit.cm

108 Om HK-Trading Våre prdukter Finn en frhandler Kntakt ss HK-Trading AS Om HK-Trading Våre prdukter Finn en frhandler Kntakt ss Pstbks Skjetten Org.nr HK-Trading AS Pstbks Skjetten Org.nr Kntakt ss Har du spørsmål m ss eller prduktene våre kan du bruke skjemaet nedenfr til å kmme i kntakt med ss. Epst: Epst: Om HK-Trading HK-Trading er et grssistfirma sm imprterer gummistøvler, Overskrift: kalsjer g fritidsartikler. Prduktene distribueres gjennm Overskrift: sprts g skbutikker ver hele landet. I juni 2007 flyttet vi inn i ny nye g funksjnelle lkaler i Prst Stabelsvei på Melding: Skedsmkrset. Melding: Vi imprterer bl.a. Trangia Strmkjøkken, Nkian Ftwear gummistøvler g Tingley kalsjer. Du finner mer infrmasjn m disse prduktene under våre prdukter i menyen på tppen. Hvis du sm privatpersn er interessert i kjøpe våre prdukter, velger du finn en frhandler. Har du spørsmål m ss eller prduktene våre, finner du kntakt infrmasjn ved å velge kntakt ss. Send Send beskyttet etter lv m pphavsrett tlf (47) / (47) beskyttet etter lv m pphavsrett tlf (47) / (47)

109 Kap 4: Tredje fase Hjemmeside 109 Kntakt ss Det siste menyvalget på siden, er «Kntakt ss». På denne siden er det tenkt at de besøkende enkelt skal kunne ta kntakt med HK Trading dersm de har ne å si. Siden består i sin enkelhet av et kntaktskjema, slik at de besøkende kan sende en henvendelse via e pst, uten å måtte fysisk åpne en egen e pst klient. Det er gså et krav at man har en gyldig e pst adresse fr å kunne benytte dette skjemaet, slik at HK Trading har ne å returnere sine svar til. Alle hendvendelsene vil havne direkte i HK Tradings e pstleser. Kntaktskjemaet benytter seg av et PHP basert system til sending av selve henvendelsen, hentet fra tutrial5.cm 16. Den er imiblertid skrevet litt m, slik at det skal være litt vanskelige å missbruke den. 16

110 Kap 4: Tredje fase Visittkrt Visittkrt Et visittkrt vil i mange sammenhenger spille en viktig rlle fr HK Trading, g det er derfr viktig å ha et infrmativt, ryddig g ikke minst pent sådan. På denne måten kan man sikre seg at vedkmmende sm mttar krtet, faktisk legger merke til dette g ikke lar det frsvinne ved første mulighet. Vi har derfr brukt en del tid på utfrming av dette, fr å ppnå de mål sm var fastsatt. Fra fase t hadde vi denne kravspesifikasjnen på visittkrtene; Innehlde navn, tittel, e pst g telefn Innehlde HK Tradings lg, pstadresse, faksnr g hjemmeside Videreføring av designelementer g fargeprfil fra hjemmesiden I henhld til nrmale standarder er et visittkrt av størrelsen 90*50mm. Vi har valgt å følge denne standarden, g mener frmatet er ideelt til det bruket vi ser fr ss at HK Tradings mttakere har av krtet. Når det gjelder visuell utfrming, har vi valgt å dele visittkrtet inn i t sner med en vertikal deling, litt til venstre fr senterlinjen av krtet. Visittkrtets venstre sne innehlder en gdt synlig fargeversjn av HK Tradings lg, samt kntaktinfrmasjn til bedriften, mens den høyre snen er persnrettet med navn, tittel g ikke minst kntaktinfrmasjn til vedkmmende. I tillegg har vi valgt å videreføre deler av grafikkelementene fra HK Tradings nye hjemmeside, deriblant tppdelen, gså kalt header. Denne tppdelen preger gså de nye visittkrtene, g gir på denne måten en gjenngående g kjennkjennelig stil på HK Tradings nye grafiske prdukter. I tillegg har vi med vilje latt det bli igjen et lite mråde i bunn av visittkrtet sm vi ikke har brukt enda, slik at HK Trading eventuelt kan implementere prdusentlger dersm de ønsker dette. Dette vil være med å styrke merkevarene HK Trading representerer, g vi ser en økende trend på dette mrådet hs flere ulike grssistfirmaer. Krtet vil uansett fungere ptimalt både med g uten disse lgene. Visittkrtet er utfrmet ved hjelp av prgrammet Adbe Indesign, g kan enkelt trykkes basert på dette, gså i andre størrelser enn 90*50mm dersm dette er ønskelig. Vi har utfrmet ferdige visittkrt til alle ansatte i HK Trading, slik at de enkelt kan sende disse videre til trykking. Under ser man et eksempel på en ferdig versjn av visittkrtet, i dette tilfellet tilpasset daglig leder i HK Trading, Håvard Krsvld;

111 Kap 4: Tredje fase Mal, infrmasjns e pst 111 Fig 4.6: Visittkrt 4.6 Mal, infrmasjns e pst En viktig del av kmmunikasjn g markedsføring mellm HK Trading g aktuelle utsalgssteder, går via elektrniske nyhetsbrev. De fleste av HK Tradings direkte kunder har ppgitt en e pst adresse hvr HK Trading kan sende ut slike brev, nettpp fr å infrmere g prmtere sine prdukter. Siden disse kundene mest trlig får svært mange slike nyhetsbrev fra frskjellige prdusenter, er det viktig å ppretthlde en høy standard når det gjelder utseende g innhld, slik at e pstene på en psitiv måte skiller seg ut i mengden, g gjør at kundene enkelt kan tilegne seg den infrmasjnen HK Trading vil de skal tilegne seg. I samarbeid med ppdragsgiver ble denne kreavspesifikasjnen fr de elektrniske nyhetsbrevene utfrmet; Enkelt fr HK Trading å endre innhld g bilder Luftig g lettlest typgrafi Samme utfrming sm HK Tradings nye hjemmeside Må fungere i de mest ppulære e pst klientene Fr å kunne utfrme en mal på disse nyhetsbrevene med det visuelle grensesnittet vi ønsker, har vi valgt å bruke HTML kding sm grunnlag. På denne måten får man tilgang til en rekke flere muligheter enn man får ved kun å bruke de valgene man har i de mest ppulære e pst klientene. I tillegg har HK Trading infrmert m at de kmmer til å bruke en nettbasert tjeneste til utsendelse av sine nyhetsbrev, g at de derfr er avhengig av en HTML basert grunnmal de kan legge inn i denne tjenesten. Dessverre er realiteten slik at HTML baserte e pster medfører litt mer jbb i utfrmingsfasen. Dette kmmer av at HTML støtten i de frskjellige e pstklientene på markedet varierer sterkt, g at man derfr må bruke mye tid på å

112 Kap 4: Tredje fase Mal, infrmasjns e pst 112 utfrme e psten på en slik måte at den fungerer i de mest ppulære klientene, slik vi har satt sm et krav tidligere. Vi har sett gjennm e pstadressene i kundelisten til HK Trading, g sm frventet ser vi at det er svært få sm benytter seg av kun nett basert e pst lesing, fr eksempel Gmail, Htmail eller Yah Mail. Dette gjør at det faller naturlig å tr at de fleste benytter seg av lkale e pstklienter, hvedsaklig Outlk g Outlk Express. Vi vil uansett fkusere på at nyhetsbrevene gså fungerer i de største nettbaserte e pst tjenestene. HTML kden til nyhetsbrevet er skrevet fr hånd, g er lagt pp på en slik måte at HK Trading enkelt kan bytte ut innhldet ved senere anledninger. HTMLkden i sin helhet kan sees blant vedleggende bakerst i denne prsjektrapprten, mens man under ser du hvrdan nyhetsbrevet ser ut; Fig 4.7: Infrmasjns e pst

113 Navn på mttaker Adresse på mttaker Pstnummer/sted HK-Trading AS Pstbks Skjetten tlf: fax: (47) (47) HK Trading vkser Det er hektisk hs ss m dagen. Vi har skrevet under grssistavtaler med den svenske strmkjøkkenprdusenten Trangia g den finske gummistøvelprdusenten Nkian Ftwear. Dette betyr at vi nå har eneretten fr imprt av deres prduktsrtiment. I tillegg flytter vi inn i nye lkaler sentralt plassert på Skedsmkrset. Fr mer infrmasjn m våre prdukter kan du besøke vår webside på trading.n. Trangias hel tefln serie har landet! Vi har nå fått inn Trangias nye 35 serie på lager. Detter er strmkjøkken i aluminium med et heldekkende lag av tefln, ne sm gjør at du kan steking uten fett. I tilegg er strmkjøkkenet svært enkelt å rengjøre, siden ingenting fester seg til teflnbelegget. 35 serien er dermed perfekt fr rask g effektiv matlaging g rengjøring. Se vår webside eller ta kntakt fr ytterligere infrmasjn. Overskriften er Heading 1 Brødteksten er Nrmal tlf (47) fax (47) Besøksadresse: Prst Stabelsvei 12, 2020 Skedsmkrset

114 Kap 4: Tredje fase Mal, brevark 113 Sm man kan se av bildet, har vi videreført en rekke av de grafiske elementene fra HK Tradings nye hjemmeside. Dette er med på å skape en gjennmført grafisk prfil, g gjør at de lesende kan kjenne seg igjen, gså i nyhetsbrevet. Både tppdel, innhldsfrmatering g bunndel har stre likhetstrekk med den nye hjemmesiden, mens den største frskjellen er at både lg g kntaktadresse er flyttet fra venstresiden til ver header bildet, av den enkle grunn fr å unngå at nyhetsbrevet blir fr bredt. Vi har med strt hell fått prøvd ut nyhetsbrevene i de største e pst klientene i de mest ppulære perativsystemene på markedet, g HK Trading vil derfr med str sannsynlighet ikke ppleve nen prblemer på dette mrådet blant kundene. 4.7 Mal, brevark Selv m stre deler av kmmunikasjnen med kundene fremver vil skje elektrnisk, hadde HK Trading et ønske m utfrming av en ny mal fr deres brevark sm gjenspeilet den nye grafiske prfilen deres. Vanlig brevutsendelse vil ikke frsvinne helt med det første, g det kan derfr være lurt å ha en ferdig utfrmet mal til bruk i slike anledninger. Av prduksjnsplanen fra fase 2 hadde vi disse kravene; Navn g adresse på mttaker (fast plassering pga knvlutt) HK Tradings nye lg, pstadresse, telefnnummer samt hjemmside Samme utfrming sm HK Tradings nye hjemmeside En viktig detalj ved utfrming av denne nye brevmalen, er at navn g adresse må plasseres på en bestemt plass, basert på knvluttene de sendes ut i. Knvluttene HK Trading benytter har et gjennmsiktig fliert hull på venstre side, sm brukes til å vise navn g adresse til mttaker fra brevet på innsiden. Dette gjør at HK Trading sparer både tid g ressurser ved utsendelse, g det er derfr viktig at denne infrmasjnen i brevet plasseres på riktig sted. Når det gjelder grafiske elementer, har vi gså her videreført HK Tradings nye grafiske prfil. Tppen preges av samme grafisk utfrming sm hjemmesiden, g vil på brevarket gå helt ut i kanten (utfallende trykk). HK Tradings nye lg samt kntaktinfrmasjn er plassert på mtsatt side av mttakeradressen, hvrpå innhldet i brevet følger under dette. I bunn av brevet avsluttes det hele med litt mer detaljert kntaktinfrmasjn, med blant annet hjemmeside g besøksadressen til deres nye lkaler.

115 Kap 4: Tredje fase Annnser Annnser Sm vi har kmmet frem til tidligere i ppgaven, vil annnsering mt sluttbruker være en viktig del av merkevarebyggingen fr prdusentene HK Trading representerer i Nrge. Ved å annnsere direkte mt sluttbruker vil man blant ppnå høyere kjennskap til prduktene HK Trading fører, samt skape en høyere etterspørsel i markedet. Etter flere vurderinger har vi kmmet frem til at kjente friluftsblader vil være en aktuell kanal å annnsere i, ne gså HK Trading er enig i. Vi har derfr i denne fasen av prsjektet valgt å fkusere på disse annnsene g det arbeidet det medfører. En slik annnse vil kunne brukes i flere blader dersm dette er ønskelig, g vi har derfr ikke knyttet ss mt ne spesifikt blad i prsessen med utfrming av annnsene. Vi har derimt undersøkt en rekke friluftsblader, g kmmet frem til annnsefrmatet 94*260mm vil være et egnet frmat fr HK Tradings annnser. Dette frmatet tilsvarer en stående halvside, g gjør at man får presentert flere av HK Tradings prdukter på en effektiv g behagelig måte. Et annet grunnlag fr valg av dette frmatet er at man på denne måten får annnsen plassert på en side sammen med annet innhld, mest ønskelig en artikkel. På denne måten får man de besøkende til å tilbringe tid på siden, g på den måten øke sannsynligheten fr at de ser gjennm annnsen. Benytter man seg fr eksempel av en helsides annnse, risikerer man at de lesende blar frbi rene annnsesider, g dermed mister en del av den ønskede effekten. På grunn av begrensede tidsressurser har vi valgt å utfrme en annnse fr prdukter fra Trangia g en annnse fr prdukter fra Nkian Ftwear. Begge benytter seg av annnsefrmatet nevnt ver (94*260mm), g har en felles visuell ppbyggning. Annnsen kan deles inn i fire deler, hvrpå den øverste delen består av et passende friluftsbilde, mens delen under bildet er selve prduktpresentasjnen i annnsen. Under dette igjen kmmer det en krt presentasjn av hva de frskjellige prdusentene tilbyr inkludert deres firmalg, mens det nederst finnes en link til HK Tradings hjemmeside hvr man kan finne nærmeste frhandler. Når det gjelder Trangias annnse, har vi valgt å ta med de tre viktigste mdellseriene de har å tilby. Sammen med aktuelle prduktbilder, er det gså lagt til en liten beskrivende tekst m egnet bruksmråde fr hver av de tre seriene. I annnsen fr Nkian Ftwear, har vi i mtsatning til annnsen fr Trangia, kun tatt med t mdeller. Dette er ifølge ppdragsgiver selv de mest ppulære mdellene fra Nkian, g sammen dekker de t mdellene de fleste behv. Også her er det i tillegg til prduktbildene tatt med beskrivende tekst m mdellene, samt at hver mdell sin beste egenskap er fremhevet ved bruk av røde stjerner ver prduktbildene. Annnsene er utfrmet i Adbe Indesign g freligger i høyppløselig kvalitet (300DPI), klar til trykk. Under ser man hvrdan resultatet av annnsene ble;

116 TT LE TER K VE Trimmi den klassiske g lette turstøvelen T EK RF RM PE SFO S PA Finnjagd perfekt fr jegere g andre turgåere Nkian Ftwear er gummistøvler av høy kvalitet, prdusert med tanke på skandinaviske frhld. Våre støvler passer til enhver ft g anledning. finn frhandler på

117 3-4 S R PE 25 Serien Familiekjøkkenet du får plass til i sekken! 1-2 S R PE 27 Serien Det perfekte kjøkkenet fr t 1 RS PE Mini Trangia Alt du trenger til matlaging - veier kun 330 g Trangia har alt du trenger til matlagning i det fri. Vi har mdeller i alle størrelser. Blir strmkjøkkenet fr lite? Sjekk vårt srtiment av tilbehør! finn frhandler på

118 Annnser Del 5: Avslutning

119 Del 5: Avslutning Knklusjn Knklusjn Sm en avslutning til den faglige delen av prsjektet, ønsker vi å se på ppgaven sin helhet g deretter trekke en knklusjn, basert på det vi har kmmet frem til. I prsjektet første fase har vi kartlagt hvilke styrker, svakheter, muligheter g trusler vi mener HK Trading bør fkusere på. En rekke av disse svakhetene er på nåværende tidspunkt allerede adressert av ppdragsgiver. Hvedsaklig gjelder dette mrådene med lagervirksmhet, tilsetting av flere persner, g ikke minst markedsføringsinnsats. Oppdragsgiver har i skrivende stund anskaffet seg nye lkaler, g ansatt t nye persner sm starter første juli. Samtaler med daglig leder viser gså at de er villig til å satse mer på markedsføring mt sluttbruker, ne vi mener er svært viktig, siden det vil bidra til å øke kjennskapen til deres prdukter i markedet. I vår spørreundersøkelse km vi frem til at HK Tradings prdukter får svært psitiv mtale av de sm kjenner til prduktene. Dessverre fr HK Tradings vedkmmende, viser undersøkelsen viser gså at det ikke er så mange sm kjenner til deres prdukter. Vi mener derfr at det ligger et strt ptensial fr økt salg, hvis ppdragsgiver klarer å frbedre kjennskapen til deres prdukter. I tillegg mener vi at det er viktig å gjøre ne med prisnivået på gummistøvlene fra Nkian. Vår prissammenligning viste tydelig at Nkians støvler var klart dyrere enn knkurrentenes prdukter i de aller fleste tilfeller. Ved å skru disse prisene ned vil ppdragsgiver trlig ppnå økt salg. Nå er det dessverre slik at ppdragsgiver ikke får gjrt ne med innkjøpsprisen de har på støvlene, slik at hvis de skrur ned prisene ut mt butikk vil det være ppdragsgiver sm vil ppnå mindre frtjeneste pr støvel, g ikke imprtøren Nkian. Vi mener uansett at dette er ne ppdragsgiver bør vurdere. I prsjektets andre fase så vi på hvrdan ppdragsgiver kan markedsføre sine prdukter på en måte sm vil føre til bredere kjennskap til prduktene i markedet, g sm dermed frhåpentligvis vil føre til økt salg. Siden det er svært dyrt å få et reklamebyrå til å designe grafisk materiale, har vi satt pp en markedsføringsstrategi sm fkuserer på å benytte seg av det grafiske materialet vi prduserer i prsjektets tredje fase. Dette fører til at ppdragsgiver kan bruke mindre penger på prduksjnen av det grafiske materialet, g mer på kjøp av annnseplass. Vi har satt pp et markedsføringsbudsjett sm viser hva vi mener at ppdragsgiver bør bruke penger på, g sm spesifiserer hvr mye penger vi freslår g bruke på hvert av disse punktene. Over halvparten av vårt budsjett går med til frbrukerannnsering, siden vi anser dette fr å være den viktigste kanalen ppdragsgiver kan benytte seg av. I prsjektets tredje fase har vi prdusert relevant grafisk materialet sm vi mener ppdragsgiver vil få gd nytte av. Vi startet med å lage en fargeprfil, sm er brukt sm utgangspunkt fr resten av det vi prduserte, slik at ppdragsgiver ender pp med en kmplett grafisk prfil.

120 Del 5: Avslutning Kritikk av ppgaven Kritikk av ppgaven Deler av bakgrunnsinfrmasjnen sm ble brukt fr å kartlegge de interne g eksterne arbeidsbetingelsene er et av mrådene rapprten kan ha nen svakheter. Spesielt gjelder dette spørreundersøkelsen vi gjennmførte. Undersøkelsen ble kun gjennmført på 100 testpersner, ne sm i en mer realistisk situasjn kan bli litt fr lite. Uansett mener vi at vi basert på gjeldende rammer klarte å gjenskape en realistisk representasjn av markedet. Mer m dette finnes i kapittel 2, under «Gjennmføring av spørreundersøkelsen». Et annet mråde er frdeling av andelene i markedet fr strmkjøkken. På grunn av manglende infrmasjn fra knkurrentene, hadde vi prblemer med å få kartlagt dette på en tilfredsstillende g dkumentert måte. Dette kunne ha blitt kartlagt på andre, men mer krevende måter. Hvedsaklig er det tid sm har vært den største utfrdringen i prsjektet. Vi ser at vi enten med litt bedre tid, eventuelt flere gruppemedlemmer, kunne gått nærmere inn på nen mråder, selv m vi føler at vi har fått kartlagt g avdekket det viktigste på en tilfredsstillende måte. Dette vises gså i markedsføringsbudsjettet, hvr vi med bedre tid kunne ha utfrmet flere av HK Tradings grafiske elementer, g dermed flyttet kstnader fra prduksjn av dette, til fr eksempel utgifter til annnsering. Også i fase 3 har tiden satt sine begrensninger, da vi ikke har fått ferdigstilt alt innhldet på siden, hvedsaklig «Finn en frhandler» funksjnen. Uansett har pplæring til ppdragsgiver blitt gitt, g arbeidet med å legge inn dette vil ikke medføre ne str jbb. I tillegg var manglende kundeliste fra ppdragsgiver en faktr til at vi ikke fikk gjrt dette under prsjektperiden. Markedsføringsstrategien er kanskje ikke helt kmplett dersm man ser brt fra de begrensninger sm har eksister, men ut i fra de rammer g begrensninger vi har måtte frhlde ss til, blant annet øknmisk, gir rapprten et gdt utgangspunkt fr HK Trading.

121 Del 5: Avslutning Videre arbeid Videre arbeid En videreføring av det arbeidet sm er lagt ned i prsjektet, kan gjøres på flere mråder. Prsjektets første fase legger et gdt grunnlag g åpner fr å utfrme både en prdukt g markedsstrategi fr HK Trading. SWOT analysen gir et gdt utgangspunkt, g ved å utfrme en strategisk prblemdefinisjn basert på resultatene, samt skille ut de kritiske suksessfaktrene, kan man videre bruke tiden på nettpp disse strategiene. I tillegg gir denne fasen en detaljert gjennmgang av hvrdan en SWOT analyse bør legges pp, spesielt fr lignende bedrifter, g dermed åpner rapprten gså fr at andre kan benytte denne sm støttelitteratur eller retningslinjer dersm de kmmer pp i en lignende situasjn. Videre gir fase 2 HK Trading en gd pekepinn i hvrdan deres markedsføringsstrategi bør legges pp. Også her vil lignende bedrifter kunne hente infrmasjn, g ikke minst muligheter til å videreutvikle strategien til en kmplett markedsføringsstrategi. Sm en videreføring av fase 3, vil det være å anbefale å implementere både et publiseringssystem g ikke minst en nline bestillingssystem på de nye hjemmesidene. På denne måten gjør man ppdateringsjbben lettere fr HK Trading, g bestillingsprsessen vil effektiviseres. Denne fasen gir gså en del infrmasjn m hvrdan man bør utfrme g legge pp en grafisk prfil, ne gså andre bedrifter kan ha nytte av. 5.4 Evaluering av arbeidet Organisering av gruppen Når det gjelder den administrative rganiseringen av gruppen, har Eirik Hlm Krsvld fungert sm prsjektleder, mens Anders Nedland Røneid har fungert sm sekretær. Fra frprsjektet ser vi at prsjektleder har det verrdnede ansvaret under hele prsjektprsessen, g at resultatene ppfyller de krav sm er satt på frhånd, mens sekretæren har sm ppgave å skrive møtereferater g lggføre alle aktiviteter under prsjektperiden. Denne arbeidsfrdelingen har fungert utmerket, g de ppgaver sm er relatert til hver stilling har blitt utført på en tilfredsstillende måte. I tillegg har det øknmiske ansvaret ligget hs Eirik, mens Anders har hatt ansvar fr det grafiske materiellet sm har blitt prdusert. Også denne frdelingen av rller har fungert slik det var tiltenkt, der hver rlle innebærer blant annet frdeling g kvalitetssikring av ppgaver innenfr de t mrådene.

122 Del 5: Avslutning Evaluering av arbeidet 122 Siden gruppen kun består av t persner, har det ikke vært nen stre uenigheter i prsjektperiden. Selv m det er utnevnt en prsjektleder, har de valg g beslutninger sm ble gjrt blitt tatt i fellesskap. De uenigheter sm har ppstått har blitt løst på et saklig diskusjnsnivå, hvr begge meninger har blitt fremstilt. I nen tilfeller, der uenigheten har frblitt uløst, har diskusjnen blitt framstilt fr eksterne kvalifiserte persner, slik at vi har fått en utenfrståendes mening m saken, g dermed kunne avgjøre tvisten, gjerne basert på et kmprmiss mellm de t meningene. Det å ha klare retningslinjer g et gdt frarbeid, gjør at man minsker mulighetene fr uenigheter g uklarheter underveis, g hvrdan man eventuelt skal løse slike dersm de ppstår. Frdeling av arbeidet Frdelingen av arbeid under prsjektperiden, har fungert på en tilfredsstillende g gd måte. Vi var underveis i prsjektet, spesielt ved innledningen av hver av de tre fasene, vært flinke til å sette pp planer fr videre arbeid, slik at vi enkelt kunne frdele ansvarsmråder ut i fra dette. Siden vi gså i de aller fleste tilfeller har jbbet på samme sted, har vi unngått at en av gruppens medlemmer har jbbet verdrevent mer enn den andre. Gruppen i fellesskap er derfr enige m at den arbeidsmengden sm er gjennmført, har vært jevnt frdelt ttalt sett, selv m det i nen perider har vært litt ujevnt frdelt. Oppgavene ble hvedsaklig delt på frivillig basis, mens vi har byttet på de mest tidkrevende ppgavene sm kunne gjøres på egenhånd. Dette bekreftes gså m man ser på prsjektlggen, hvr antall ttale timer hvr hvert gruppemedlem er tilnærmet lik hverandre. Prsjekt sm arbeidsfrm Det å bruke prsjektarbeid sm valgt arbeidsfrm fr nå sine mål, er en svært effektiv g ppulær måte å gjøre ting på. Dette gjenspeiler seg gså når man ser på dagens jbbsituasjn rundt m, hvr flere g flere velger denne måten å jbbe på. Derimt krever det en del fra deltakerne i prsjektet, både før g ikke minst under selve prsjektet, fr at resultatet skal bli bra. Grundig planlegging er et minimum, g man må ha gd struktur g arbeidsflyt underveis. I tillegg er det viktig at kmmunikasjn g samarbeid innad i gruppen fungerer, slik at man til enhver tid er ppdatert på prsjektets status, g unngår akutte prblemmråder. Det bør gså utfrmes detaljerte rutiner g retningslinjer fr det arbeidet sm utføres, slik at man ppretthlder et visst nivå. I tillegg må rllefrdelingen være entydig med en dyktig leder. Når det gjelder å jbbe i et prsjekt, medfører dette selvsagt frdeler g ulemper. En str frdel er at man får samlet kunnskap fra flere kanter, g dermed sitter med mye mer kunnskap tilgjengelig i prsjektet. I tillegg kan en sammensetning av flere persner i et prsjekt ta på seg flere g større ppgaver enn hva man kan i andre arbeidsfrmer. Derimt vil en samling av flere persner gså medføre flere meninger, g på den øke sannsynligheten fr uenighet underveis. I tillegg

123 Del 5: Avslutning Evaluering av arbeidet 123 blir man avhengig av det andre bidrar med, ne sm øker viktigheten rundt det å ha kvalifiserte g engasjerte persner i prsjektet. Subjektiv pplevelse Eirik Alt i alt er jeg gdt frnøyd med dette prsjektet. Jeg har fått lv til å arbeide med emner sm jeg persnlig synes er veldig interessante, g jeg føler vi har klart g prdusere et endelig resultat sm vår ppdragsgiver vil få gd nytte av. Det har vært et svært lærerik prsjekt både med tanke på det faglige sm vi har prdusert i prsjektet, men gså med tanke på selve gjennmføringen av prsjektet. Både i rganiseringen g i gjennmføringen av prsjektet føler jeg at jeg har tilegnet meg en rekke erfaringer sm frhåpentligvis vil kmme gdt med senere. Selv m det har vært relativt hektisk på slutten, har vi etter en liten krrigering, klart å hlde tidsskjema med grei margin. Anders Når det gjelder egne tanker rundt gjennmføringen av vårt hvedprsjekt, er det første sm slår meg det at det har vært svært lærerikt, både faglig g ikke minst prsjektmessig. Vi har tidligere i studiet gått gjennm både pplæring g praktisering av ulike prsjekter, men ingen av en slik dimensjn sm nettpp dette. Det å være sin egen sjef, g være ansvarlig fr at ting blir gjrt etter de planer sm er lagt, er et strt ansvar å ha, men jeg mener vi har blitt gdt rustet på frhånd, g at gjennmføringen av prsjektet derfr gikk etter planen. Jeg føler gså at jeg nå ser en mer helhetlig sammenheng mellm det vi har lært tidligere, g at vi har fått brukt stre deler av det vi har lært. Gruppesammensetningen har fungert svært bra, g jeg synes ikke det har vært nen merkbare prblemer eller uenigheter av større dimensjn. Vi har fulgt de planene vi la pp på frhånd, g den planlagte arbeidsmengden viste seg å passe svært bra. Vi innså etter hvert at tidsfrdelingen av de tre fasene ikke var helt bra, ne sm ble krrigert underveis til en mer passende inndeling.

124 Evaluering av arbeidet Del 6: Litteraturliste Airey (2007). What makes a great lg?. URL: a gd lg/ Bye, Strsveen (2005). Brukskvalitetstesting av de nye nettsidene til Lillehammer Olympiapark. (Hvedprsjekt). Høgsklen i Gjøvik. Castr (2007). HTML, XHTML, & CSS : visual quickstart guide (6. Utgave). Peachpit Press Dahl (2007) ble et histrisk gdt år fr sprtsbransjen. URL: Framnes, Thjømøe (2003). Markedsføringsledelse. (6. Utgave.) Universitetsfrlaget. Furu. Nettredaktr.n. URL: Meyer (2007). CSS : the definitive guide (3. Utgave.) O'Reilly. Nielsen (2002). Funksjnell webdesign. Vett & viten. Selnes (1999). Markedsundersøkelser. (4. Utgave.) Tan Aschehug. Zeldman (2007). Designing with web standards (2. Utgave.) New Riders.

125 Vedlegg VEDLEGG A» RESULTATENE AV SPØRREUNDERSØKELSEN VEDLEGG B» EPOSTLOGG VEDLEGG C» KILDEKODEN TIL HJEMMESIDEN VEDLEGG D» KILDEKODEN TIL INFORMASJONSMAILEN VEDLEGG E» DESIGNUTKAST LOGO VEDLEGG F» DESIGNUTKAST HJEMMESIDE VEDLEGG G» MØTEREFERAT VEDLEGG H» PROSJEKTLOGG VEDLEGG I» FREMDRIFSPLAN VEDLEGG J» GRUPPEREGLER VEDLEGG K» PROSJEKTAVTALE

126 Vedlegg A» Resultatene av spørreundersøkelsen Leser du regelmessig Eier du Planer m å kjøpe Kjennskap til Frhld til Nr Kjønn Alder Årsinntekt Friluftsmag. Lkalaviser Reklame Gummistøvler Strmkjøkken Gummistøvler Strmkjøkken Nkian Viking Tretrn Trangia Primus Eagle Nkian Viking Tretrn Trangia Primus Eagle Kvinne Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Mann Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Bra Bra Bra Bra Bra Bra S. Bra S. Bra S. Bra S. Bra S. Bra S. Bra Mulige valg 1 Kvinne Nei Ja Ja Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Nei Ja Nei Bra Bra Bra Bra 2 Mann Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Ja Ja Ja Nei Nei Nei Bra Bra Bra 3 Kvinne Nei Ja Ja Ja Ja Nei Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ja S. Bra S. Bra Bra 4 Mann Nei Ja Nei Ja Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei Ja Ja Bra Bra Bra 5 Kvinne Nei Ja Nei Ja Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei Bra S. Bra 6 Mann Nei Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei Bra S. Bra 7 Kvinne Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei S. Bra 8 Kvinne Nei Ja Ja Ja Nei Nei Nei Ja Ja Ja Nei Ja Nei Dårlig Bra Dårlig Dårlig 9 Kvinne Ja Ja Ja Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei S. Bra Bra 10 Mann Nei Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Nei S. Bra S. Bra Bra S. Bra S. Bra 11 Mann Ja Ja Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja S. Bra Bra Bra Bra Bra Bra 12 Mann Ja Ja Nei Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja S. Bra S. Bra S. Bra S. Bra S. Bra S. Bra 13 Kvinne Ja Nei Ja Ja Nei Nei Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ja Bra S. Bra Bra 14 Mann Nei Ja Ja Ja Ja Nei Nei Ja Ja Nei Ja Ja Nei Bra Bra Bra Bra 15 Mann Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja S. Bra S. Bra Bra S. Bra S. Bra S. Bra 16 Kvinne Ja Ja Nei Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bra Bra Bra Bra Bra Bra 17 Mann Ja Nei Ja Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bra Bra Bra Bra S. Bra Bra 18 Mann Ja Ja Nei Ja Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Nei Bra Bra Bra Bra 19 Kvinne Nei Ja Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Nei Nei Ja Nei Bra S. Bra S. Bra 20 Mann Ja Ja Nei Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Nei S. Bra S. Bra S. Bra S. Bra S. Bra 21 Mann Ja Ja Ja Ja Nei Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bra Bra Bra Bra Bra Bra 22 Mann Ja Ja Nei Nei Ja Ja Nei Ja Ja Nei Ja Ja Ja Bra S. Bra Bra Bra Bra 23 Kvinne Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Ja Ja Nei Ja Ja Ja Bra S. Bra Bra Bra Bra 24 Mann Ja Ja Nei Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bra Bra Bra Bra S. Bra Bra 25 Mann Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Nei S. Bra S. Bra Bra Bra S. Bra 26 Mann Nei Ja Nei Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Nei Bra Bra Bra Bra S. Bra 27 Mann Ja Ja Nei Ja Ja Nei Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja S. Bra S. Bra Bra Bra Bra 28 Kvinne Nei Ja Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei Ja Ja Ja Nei Bra Dårlig Bra 29 Kvinne Ja Nei Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ja Ja Ja Nei Ja Bra Bra Bra Bra 30 Mann Nei Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Bra Bra Bra Bra Bra 31 Kvinne Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei Bra 32 Mann Nei Nei Nei Ja Ja Nei Nei Nei Ja Ja Nei Ja Ja S. Bra Bra Bra S. Bra 33 Mann Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei Dårlig Bra 34 Kvinne Ja Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Ja Ja Ja Nei S. Bra Bra Bra S. Bra 35 Kvinne Nei Ja Nei Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bra S. Bra Bra Dårlig S. Bra Bra 36 Kvinne Ja Ja Nei Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bra S. Bra S. Bra S. Bra S. Bra S. Bra 37 Mann Nei Ja Ja Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei S. Bra S. Bra 38 Mann Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bra S. Bra Bra Bra S. Bra S. Bra 39 Kvinne Nei Ja Nei Ja Ja Nei Nei Nei Ja Nei Nei Ja Ja Bra Bra Dårlig 40 Kvinne Ja Nei Nei Ja Nei Nei Nei Ja Ja Nei Nei Ja Nei Dårlig Bra Bra 41 Kvinne Nei Ja Ja Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Ja Ja Nei S. Bra Bra S. Bra 42 Mann Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei Bra Bra 43 Mann Ja Nei Nei Ja Ja Nei Ja Ja Ja Nei Ja Ja Nei S. Bra Dårlig S. Bra Bra 44 Mann Nei Ja Ja Nei Nei Nei Nei Ja Ja Nei Nei Nei Nei Bra Bra 45 Kvinne Nei Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 46 Mann Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Nei Ja Ja Ja S. Bra Bra Bra Bra Dårlig

127 Leser du regelmessig Eier du Planer m å kjøpe Kjennskap til Frhld til Nr Kjønn Alder Årsinntekt Friluftsmag. Lkalaviser Reklame Gummistøvler Strmkjøkken Gummistøvler Strmkjøkken Nkian Viking Tretrn Trangia Primus Eagle Nkian Viking Tretrn Trangia Primus Eagle Kvinne Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig Dårlig 47 Mann Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei Nei Bra Bra Bra Bra Bra Bra 48 Mann Nei Nei Nei Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Nei Bra Bra Dårlig S. Bra S. Bra S. Bra S. Bra S. Bra S. Bra S. Bra S. Bra 49 Kvinne Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei Nei Bra Mulige valg 50 Kvinne Nei Ja Nei Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Nei Bra Bra Bra S. Bra Bra 51 Kvinne Nei Ja Ja Ja Nei Nei Nei Ja Ja Nei Ja Ja Nei Bra Dårlig Bra Bra 52 1 Kvinne Mann Nei Ja Ja Nei Ja Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Nei Ja Ja Nei Ja S. Bra Dårlig Bra Dårlig Bra S. Bra S. Bra Bra 53 2 Mann Nei Ja Ja Nei Ja Ja Nei Nei Nei Ja Ja Nei Ja Nei Nei Nei Bra Bra Bra 54 3 Kvinne Mann Nei Ja Ja Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Ja Nei Ja Ja Nei Ja Ja S. Bra Dårlig S. Bra Bra Bra S. Bra Dårlig 55 4 Mann Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei Nei Nei Ja Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja S. Bra S. Bra Dårlig Bra Bra 56 5 Kvinne Mann Nei Ja Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Nei Ja Ja Nei Nei Ja Nei S. Bra Bra S. Bra 57 6 Kvinne Mann Nei Ja Nei Ja Nei Ja Ja Nei Ja Nei Nei Nei Ja Nei Nei Ja Ja Nei Bra S. Bra S. Bra 58 7 Kvinne Nei Nei Ja Nei Ja Ja Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei Nei S. Bra 59 8 Kvinne Nei Ja Nei Ja Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Dårlig S. Bra Bra Dårlig Dårlig Bra 60 9 Kvinne Mann Ja Ja Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Ja Nei Nei Ja Ja Nei Ja Bra S. Bra S. Bra Dårlig Bra Dårlig Mann Nei Ja Nei Ja Nei Ja Ja Ja Nei Ja Nei Nei Ja Ja Nei Ja Ja Ja Nei S. Bra Dårlig S. Bra Bra S. Bra S. Bra Mann Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja S. Bra Bra Bra Bra Bra Bra Kvinne Mann Nei Ja Ja Nei Ja Ja Ja Nei Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ja Ja Nei Ja S. Bra Dårlig S. Bra S. Bra S. Bra S. Bra S. Bra Kvinne Mann Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Ja Ja Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ja Bra S. Bra Bra Bra S. Bra Kvinne Mann Nei Nei Ja Nei Ja Ja Nei Ja Nei Nei Ja Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Bra Bra Bra Bra Mann Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Ja Ja Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja S. Bra S. Bra Bra S. Bra S. Bra S. Bra Kvinne Mann Ja Ja Nei Ja Ja Nei Nei Ja Nei Ja Ja Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ja Bra Dårlig Bra Bra S. Bra Bra Bra Mann Ja Nei Nei Ja Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja Bra Dårlig Bra Dårlig Bra S. Bra S. Bra Bra Mann Nei Ja Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Ja Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Bra Bra Bra Bra Bra Kvinne Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei Nei Ja Nei Ja Ja Nei Nei Ja Nei Bra S. Bra S. Bra Mann Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Ja Ja Nei S. Bra S. Bra S. Bra S. Bra Dårlig S. Bra Kvinne Mann Nei Ja Ja Nei Ja Ja Nei Nei Ja Nei Ja Ja Nei Ja Ja Ja Nei Ja Bra Bra Bra Bra Bra Bra Kvinne Mann Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Ja Ja Nei Ja Bra S. Bra S. Bra Dårlig Bra Bra Kvinne Mann Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Ja Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Bra Dårlig S. Bra S. Bra Bra Bra Mann Ja Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Bra Bra Bra Bra S. Bra Bra Mann Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja S. Bra S. Bra Bra S. Bra S. Bra Dårlig Kvinne Mann Nei Ja Ja Nei Ja Ja Nei Ja Nei Nei Nei Ja Ja Ja Nei Ja Ja Nei Bra Bra Dårlig Bra Bra S. Bra Kvinne Mann Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Ja S. Bra S. Bra Bra Bra Bra Kvinne Mann Nei Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ja Nei Bra Bra Dårlig Bra Dårlig Bra Kvinne Nei Ja Nei Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Ja Ja Nei Nei Ja Bra Bra S. Bra Bra Kvinne Mann Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Bra Bra Bra Bra Bra Kvinne Nei Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Ja Nei Nei Nei Nei Bra Bra Mann Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja S. Bra S. Bra Bra Bra S. Bra Mann Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei Dårlig Bra Bra Kvinne Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Dårlig S. Bra Bra Bra S. Bra Kvinne Nei Ja Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja S. Bra S. Bra Bra Dårlig Bra S. Bra Bra Kvinne Mann Ja Nei Ja Nei Ja Ja Ja Nei Ja Nei Ja Ja Nei Ja Ja Ja Nei Ja Bra S. Bra S. Bra S. Bra S. Bra S. Bra Kvinne Mann Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei S. Bra Bra S. Bra Kvinne Mann Nei Ja Nei Ja Ja Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Bra S. Bra Bra Bra S. Bra S. Bra Kvinne Mann Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei Nei Ja Nei Ja Bra Bra Dårlig Kvinne Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei Nei Ja Ja Nei Nei Nei Ja Nei Dårlig Bra Bra Bra Kvinne Nei Ja Nei Ja Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Ja Nei Ja Ja Ja Nei Ja Bra S. Bra Dårlig S. Bra S. Bra Dårlig Mann Ja Ja Nei Ja Ja Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Bra S. Bra S. Bra Dårlig Mann Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Ja Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei S. Bra Dårlig Bra S. Bra Bra Mann Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Bra Bra S. Bra Dårlig Kvinne Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Ja Nei Nei Ja Nei Nei Nei Ja Nei Dårlig Bra Mann Nei Ja Ja Nei Ja Ja Ja Nei Ja Nei Nei Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja S. Bra Bra Bra Bra Dårlig Bra 98 Kvinne Nei Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja Dårlig Bra Bra S. Bra Dårlig 99 Mann Nei Ja Nei Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Nei Bra Bra Bra S. Bra Bra 100 Mann Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bra S. Bra Bra Bra S. Bra S. Bra

128 Vedlegg A» Resultatene av spørreundersøkelsen 128 Frhldet til Antall I prsent Dårlig Bra Svært Bra Dårlig Bra Svært Bra Nkian % 69 % 28 % Viking % 59 % 26 % Tretrn % 70 % 8 % Trangia % 53 % 43 % Primus % 55 % 38 % Eagle % 52 % 21 % Svært Bra Bra Dårlig Nkian Viking Tretrn Trangia Primus Eagle Kjennskap til Nkian Viking Tretrn Trangia Primus Eagle Ja Nei Nei Ja 20 0 Nkian Viking Tretrn Trangia Primus Eagle

129 Vedlegg A» Resultatene av spørreundersøkelsen 129 Eier du Gummistøvler Strmkjøkken Ja Nei Har du planer m å kjøpe Gummistøvler Strmkjøkken Ja Nei Nei Nei Ja Ja Leser du regelmessig Friluftsmagasiner Lkalaviser Reklame i pstkassen Ja Nei Friluftsmagasiner Lkalaviser Reklame i pstkassen Nei Ja

130 Kjønn Kvinner Menn Ttalt Ant 1 tall Alder Vedlegg A r A » Resultatene a Antall År av spørreunder rsinntekt rsøkelsen Antall

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Retningslinjer for Norsk medisinstudentforenings grafiske profil

Retningslinjer for Norsk medisinstudentforenings grafiske profil Retningslinjer fr Nrsk medisinstudentfrenings grafiske prfil Vedtatt: 24.05.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Skal revideres innen: 24.05.2017 Bindende fr: Freningen sm helhet Innhld -

Detaljer

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4

Dagens situasjon... 1 Hano... 1. Systemet inneholder følgende funksjonalitet:... 6. Problemer:... 4 Fixit... 4 Analyse Innhld Dagens situasjn... 1 Han... 1 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 2 Prblemer:... 4 Fixit... 4 Systemet innehlder følgende funksjnalitet:... 6 Prblemer:... 8 Følgende funksjnalitet

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

Ingeniørenes hverdag

Ingeniørenes hverdag Ingeniørenes hverdag Ingeniøren Tillegges ppgaver sm: - er diffust frmulerte - fte er en del av en større helhet (flerfaglige av karakter) - skal løses innenfr gitte tids- g kstnadsrammer 1 Ingeniørenes

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77

Smarte målere (AMS) Status og planer for installasjon og oppstart per 1. kvartal 2015. Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 Smarte målere (AMS) Status g planer fr installasjn g ppstart per 1. kvartal 2015 Arne Venjum, Cathrine Åsegg Hagen 77 2015 R A P P O R T Smarte målere (AMS) Utgitt av: Redaktør: Frfattere: Nrges vassdrags-

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst.

Fjerne prosess og produkt rapport som overskrift. Ha det som bunntekst. Milepælsplan Uke 21 Henvise til alt vi kan. VIKTIG fr karakteren ;) Sensr vektlegger fancy teknlgi, få med mer Punkter på effektmål. Fjerne prsess g prdukt rapprt sm verskrift. Ha det sm bunntekst. Vis/nevn

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Læringsnettverk fr kmmuner i Hrdaland Fylke Kmpendium til frbedringsteamene September 2015 - mars 2016 1 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur.

Invitasjon til dialogkonferanse. Tema: Ny rammeavtale på kundeinformasjonselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Invitasjn til dialgknferanse Tema: Ny rammeavtale på kundeinfrmasjnselementer til bruk i Jernbaneverkets infrastruktur. Innledning Omfanget g kmpleksiteten i ffentlig transprt er knstant økende stadig

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier

Styringsgruppen for prosjekt Kvalitet i praksisstudier Styringsgruppen fr prsjekt Kvalitet i praksisstudier Deltakere i styringsgruppen: Bente Skulstad, leder (Helsedirektratet), Nina Langeland (medisinutdanning), Pål Barkvll (dntlgiutdanning), Ingunn Skre

Detaljer

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender

Pasientsikkerhetsprogrammet i trygge hender Pasientsikkerhetsprgrammet i trygge hender Riktig legemiddelbruk i sykehjem g hjemmetjeneste Kmpendium til frbedringsteamene i Rgaland Januar 2014 Innhldsfrtegnelse Side Velkmmen til læringsnettverk Hva

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer

KOMMUNEØKONOMI - kommunale inntekter, eiendomsskatt, rammeoverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer og Lillehammer Sammen gjør vi Lillehammer-reginen bedre fr alle Kmmunestrukturprsjektet Tema 13 KOMMUNEØKONOMI - kmmunale inntekter, eiendmsskatt, rammeverføringer fra staten, avgiftsnivå i Gausdal, Øyer g Lillehammer

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08)

STUDIEPLAN. Årsstudium i landmåling (07/08) STUDIEPLAN Årsstudium i landmåling (07/08) (One Year Curse in Land Surveying) 60 studiepeng (ECTS) Fulltid ver 1 år Utarbeidet av: Bjørn Gdager AVDELING FOR INGENIØRFAG 1. BAKGRUNN FOR STUDIET... 3 2.

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013.

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 9. desember 2013. Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene... 2 2 Visjn... 2 Frmål... 3 3

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I INFORMASJONSTEKNOLOGI ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Utdanningsprgram: Studiespesialisering Fagkder: REA3014, REA3016 Prgrammråde: Realfag Valgfrie prgramfag Årstrinn:

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A.

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Freløpig sammendrag av rapprt Nrge g EØS: - Eksprtmønstere g alternative tilknytningsfrmer Menn-publikasjn nr 17/2013 Av Le A. Grünfeld Freløpig sammendrag Hvrfr være pptatt av nrsk eksprt? Nrge er en

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedat: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådhuset 08.10.2012 Tid: Eventuelt frfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/ Søndre Auli Velfrening (SAV) Årsberetning 2012 1. Styrets sammensetning i periden 16.03.2012-21.03.2013 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem/ Webredaktør Styremedlem/ Lekeplassansvarlig Geir Myhre

Detaljer

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015

Fagkurs for inkludering av innvandrere i arbeidslivet. Læreplan Fagkurs for assistenter i barnehage 2015 Levanger kmmune Innvandrertjenesten Levanger v Fagkurs fr inkludering av innvandrere i arbeidslivet frprsjekt 2013 Læreplan Fagkurs fr assistenter i barnehage 2015 Deltakere: Therese Granås, Eva Winnberg,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

Nedsatt funksjonsevne i et kulturelt lys

Nedsatt funksjonsevne i et kulturelt lys Søknad Extrastiftelsen 2012-13 Nedsatt funksjnsevne i et kulturelt lys DVD, knferanser g artikkelsamling Nedre Gausen kmpetansesenter Dat: 14.6.2011 Prsjektleder: Elisabeth Nilsen Innhldsfrtegnelse BAKGRUNN...

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3.

Gode læringsutbyttebeskrivelser (LUB) og noen fallgruver. Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Oslo 3. Gde læringsutbyttebeskrivelser (LUB) g nen fallgruver Eksempler på læringsutbyttebeskrivelser LUB-seminar i Osl 3. nvember 2014 NOKUT vurderer m LUB er implementert i studiet på riktig nivå skrevet i kategriene

Detaljer

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer:

Studenten har kunnskap om det spesialpedagogiske feltet innenfor følgende temaer: Fakultet fr humanira g Institutt fr menneskerettigheter, etikk g mangfld Grunnsklelærerutdanning/ Gjelder fr studieåret SPESPED100 30 Studiepeng SPESPED101 - Muntlig eksamen (15 stp) SPESPED102 - Frdypningsppgave

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening

Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjonalt styre, Norsk medisinstudentforening Veileder Arrangering av Landsstyremøter Vedtatt: 30.08.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Fr å sikre at det er tydelig hvilken planlegging sm er nødvendig fr et møte i Landsstyret etableres

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

David Hyerles 8 Tenkekart

David Hyerles 8 Tenkekart David Hyerles 8 Tenkekart Dr. Hyerle s Tenkekart: Verktøy fr arbeid med grunnleggende ferdigheter g styrket rdkunnskap. Bakgrunn: I 2010 startet Utdanningsadministrasjnen g 4 Oslskler et utviklingsprsjekt

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Trender og utvikling i logistikkbetydning

Trender og utvikling i logistikkbetydning Vi kmbinerer frretningsfrståelse g teknlgi Trender g utvikling i lgistikkbetydning fr nrsk næringsliv Tllpst Futurum, 20. 22. april Marianne Rygvld, Idea Cnsulting AS Innhld Lgistikk g knkurranseevne Hva

Detaljer

Søknadsguide for studier ved

Søknadsguide for studier ved Søknadsguide fr studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelr Søknad til Berkeley Cllege (Bachelr) Du sm skal søke på Berkeley gjør det på nett. Det er kster $50 å søke på Berkeley, g tillegg skal du betale

Detaljer

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

DiaHelse. DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse. DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prsjekt fr å bedre helsetilstanden fr kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes g/eller nedsatt gluksetleranse.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09

Kompetanseutviklingsplan 2009-2012. Juli -09 Kmpetanseutviklingsplan 2009-2012 Juli -09 Innhld 1. Innledning... 3 2. Kmpetansekrav fr undervisning i grunnsklen... 3 a) Frskrift til pplæringslven 14-2 bkstav a nr. 1, lyder sm følger:... 3 b) Frskrift

Detaljer

Livet etter Uno Life. Rapport fra fokusgrupper med forbrukere som har klaget på helsekostfirmaet Uno Life

Livet etter Uno Life. Rapport fra fokusgrupper med forbrukere som har klaget på helsekostfirmaet Uno Life Livet etter Un Life Rapprt fra fkusgrupper med frbrukere sm har klaget på helsekstfirmaet Un Life Utvalg g metde Bakgrunn g frmål Frbrukerrådet fikk ver 6000 henvendelser g ver 1500 klager på helsekstfirmaet

Detaljer

Aksjonærbrev nr. 2/2002

Aksjonærbrev nr. 2/2002 88APP APPLIED PLAsMA PHYSICS ASA Aksjnærbrev nr 2/2002 Øknmi Det vises til vedlagte ureviderte halvårsresultat fr selskapet Sm det fremgår her, hadde selskapet msetning i 1 halvår på 5,1 MNK g et underskudd

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Viktig informasjon om Fotosyntesen

Viktig informasjon om Fotosyntesen Lærerveiledning Ftsyntesen, 8.-10. trinn Viktig infrmasjn m Ftsyntesen Fr at elever g lærere skal få best mulig faglig utbytte av undervisningen ved VilVite, ønsker vi klassen er frbredt på dagens tema.

Detaljer

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen

Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgangen av tilbudsstrukturen Utarbeidet av: Avdeling fr fag- g yrkespplæring Ntat Dat: 7.1.2015 Saksnummer: 2014/2309 Til: Partene i arbeidslivet ved SRY g faglige råd Fylkeskmmunene ved Frum fr fylkesutdanningssjefer (FFU) Sametinget

Detaljer

En bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo 2012.

En bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo 2012. En bachelrppgave ved Høgsklen i Osl 2012. 1 PROSJEKT NR. 33 Studieprgram: Infrmasjnsteknlgi Pstadresse: Pstbks 4 St. Olavs plass, 0130 Osl Besøksadresse: Hlbergs plass, Osl TILGJENGELIGHET Åpen Telefn:

Detaljer