Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)"

Transkript

1 Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex.

2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket Bakgrunn Omfang Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater Allmøtet Studentrådet DMF Studentrådssekretariatet (SRS) Fakultetstillitsrepresentant (FTR) Fakultetstillitsrepresentant (FTR) Studentrådssekretariatsleder Hovedtillitsvalgt for masterprogrammene(htm) Kulltillitsrepresentant (KTR) Andre tillitsvalgte Valg av SRS Representanter i operative ledergrupper Pedagogisk vurderingskomité Kursukekomité 12 Kapittel 3 Vedtekter Allmøtet Generelt Innkalling Rettigheter Arrangering Vedtaksdyktighet Debatten Votering Valg Møteplikt Tilsidesetting av representanter Mistillit Referat og realisering av vedtak Studentrådet DMF Generelt Innkalling Rettigheter Møteplikt Debatten Referat Studentrådssekretariatet Generelt Møter Virksomhet Vedtak Signaturrett 18

3 3.3.6 Årsberetning Åpne og lukkede møter 19 Kapittel 4 Valgreglement Generelt Utstrekning Valgbarhet Innmelding av kandidatur Fratreden fra verv Verv Valget Avgjøring av valget Supplering Klage Studentrådssekretariatet 23 Kapittel 5 Organisasjon Fakultetets struktur Studenttillitsvalgtes struktur Kulltillitsrepresentanter og Studentrådet DMFs roller 26 Kapittel 6 Kriterier for tildeling av økonomisk støtte til studentsosiale aktiviteter ved DMF Utlysing av kriteriene Mandat Søknadsfrister Fordeling av midler mellom semestrene Behandlingsprosedyre i SRS Utforming av søknad Det kan søkes midler til Søknaden skal inneholde følgende Prioriteringer Støtte til prosjekter/foreninger Støtte til kjøp av utstyr Utbetaling av støtte 30 Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Innledning Mål Informasjon Endringer Gyldighet Om organisasjonens økonomi Ansvarsforhold Regnskapsførsel Regnskapsår Valg av revisor Fullmakter Reisekostnader Utgifter til mat Bestilling av billetter over konto Fremmed valuta Innlevering av bilagsskjema til økonomiansvarlig Forskuddsbetaling 34

4 7.4 Driftsmidler Budsjett Studentrådet DMF Regnskap Økonomirutiner Regnskapsrapporter Utbetalingsanvisninger og anvisninger av regninger Kontoplan 35 Kapittel 8 Gyldighet 37

5 Kapittel 1 - Om regelverket 1.1 Bakgrunn Vedtektene tar for seg alle sider av studentdemokratiet ved Det Medisinske Fakultet ved NTNU. Dokumentet erstatter i sin helhet Mandat for MSU, Forretningsorden for Allmøtet ved DMF, Valgreglement for Allmøtet ved DMF, Kriterier for tildeling av økonomisk støtte til studentsosiale aktiviteter ved Det medisinske fakultet og eventuelle andre dokument datert før dette. Sammenslåingen av alt reglement i et dokument, vil gjøre det lettere å sette seg inn i det dynamiske og levende studentdemokratiet på Det Medisinske Fakultet. Ved Det Medisinske Fakultet, NTNU betegnes alle studentdemokratiske organ og tilhørende verv med samlebetegnelsen Studentrådet DMF. Det som tidligere ved vårt fakultet og fremdeles ved andre universiteter kalles Medisinsk Studentutvalg (MSU) heter her Studentrådssekretariatet (SRS). Rådsorganet hvor alle studenter med tillitsverv ved fakultetet møter ble tidligere kalt Medisinsk Studentråd, men heter idag Studentrådet DMF. Studentrådet DMF skal i henhold til Lov om Universiteter og Vitenskapelige Høgskoler kap 4, 4-1 høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå og i henhold til 4-4 ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. Studentrådet DMF skal også ha mulighet til å ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale råd på DMF som høres i studentsaker. Studentrepresentantene i de nevnte organ behøver ikke nødvendigvis være studenter som allerede sitter i Studentrådet eller Studentrådssekretariatet, men kan alternativt rekrutteres blant fakultetets øvrige registrerte studenter. 1.2 Omfang Vedtektene omfatter Allmøtet, Studentrådet DMF, Studentrådssekretariatet og tillitsvalgte ved Det Medisinske Fakultet. 1.3 Forkortelser SRS: Studentrådssekretariatet FTR: Fakultetstillitsrepresentant KTR: Kulltillitsrepresentant DMF: Det Medisinske Fakultet NTNU: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

6 Kapittel 2 Mandater 2.1 Allmøtet Allmøtet er et felles møte for alle registrerte studenter ved DMF. Allmøtet er det øverste bestemmende organ for studentdemokratiet på fakultetet. Allmøtet avholdes normalt den første mandag i måneden og tar i hovedsak for seg større saker som angår studentene ved fakultetet. Allmøtet er en arena hvor alle studenter kan påvirke studentdemokratiet ved fakultetet. Her presenteres, diskuteres og voteres det over saker. Allmøtet fungerer også som informasjonskanal. 2.2 Studentrådet DMF Studentrådet DMF er et rådsorgan der alle studenter med tillitsverv ved fakultetet møter. Disse setter dagsorden for møtet og tar for seg viktige saker med innspill som FTRene og Studentrådssekretariatet kan jobbe videre med. Studentrådet uttaler seg på vegne av studentene ved fakultetet til FTRene og Studentrådssekretariatet. Studentrådet er et uformelt forum, men det føres referat. Organet vil ikke fatte formelle vedtak, men vil forsøke å komme til en felles forståelse av en ønsket utvikling for studentene i den enkelte sak. Slik vil man beholde størst mulig grad av demokrati nærmest studentene, og samtidig operere slagkraftig på fakultetsnivå. 2.3 Studentrådssekretariatet (SRS) Studentrådssekretariatet (heretter forkortet SRS) er opprettet i henhold til Lov om Universiteter og Vitenskapelige Høgskoler av 01. april 2005 nr. 15, 4.1, og har som hovedoppgave å ivareta og fremme de interesser som studentene har i forhold til institusjonen. SRS er i henhold til lov ikke underlagt de styrende organer ved institusjonen. SRS velges av Allmøtet og er studentenes øverste administrative og utøvende organ. SRS er sakforberedende organ til Studentrådet. SRS disponerer de økonomiske midler som stilles til studentdemokratiets disposisjon. SRS tildeler velferdsmidler etter Kriterier for tildeling av økonomisk støtte til studentsosiale aktiviteter ved Det medisinske fakultet, jf. kapittel 6.

7 SRS besørger tildeling av bok- og garderobeskap og regulering av lesesaler. SRS setter årlig av midler til fadderuka. MF Placebo har ansvaret for økonomi og gjennomføring. SRS legger saker som anses som viktige fram for Allmøtet, jf Andre saker behandles av SRS med tanke på å ivareta studentenes interesse på best mulig måte. 2.4 Fakultetstillitsrepresentant (FTR) 1 FTR1 er studentenes øverste tillitsvalgte ved fakultetet. FTR1 skal ivareta studentenes interesser og er offisiell representant for fakultetets studenter opp mot fakultetets ledelse. FTR1 velges av Allmøtet og representer fakultetets studenter mellom Allmøtene. FTR1 plikter å høre studentenes meninger gjennom Allmøtet og Studentrådet DMF og legger dette som basis for sine uttalelser. FTR1 er studentenes ansikt utad og skal være synlig på Campus. FTR1 har ansvar for å kalle inn til, gjennomføre og få inn referat fra Allmøter. FTR1 har kontakt med Studiedirektør, NTNU og Studentrepresentantene i Styret, NTNU. FTR1 har ansvar for opplæring, kurs og seminar for alle tillitsvalgte ved fakultetet. FTR1 deltar i: Allmøtet (møteleder) Fakultetsstyret (medlem) Instituttledermøter (medlem) Studentrådet DMF (medlem) Masterprogramråd (medlem) Studentrådssekretariatet (fast observatør) 2.5 Fakultetstillitsrepresentant (FTR) 2 FTR2 er studentenes nest øverste tillitsvalgte ved fakultetet, og vara for FTR1 og Studentrådssekretariatsleder. FTR2 skal ivareta studentenes interesser og er offisiell representant for studentene ved fakultetet opp mot fakultetets ledelse. FTR2 velges av Allmøtet og representerer studentene ved fakultetet mellom Allmøtene. FTR2 har ansvar for å kalle inn til og lede Studentrådet DMF. FTR2 har kontakt med Studenttinget, Velferdstinget og de tillitsvalgte ved fakultetet.

8 FTR2 deltar i: Studentrådet DMF (møteleder) Allmøtet (vara møteleder) Fakultetsstyret (medlem) Studentrådssekretariatet (fast observatør) Studenttingsmøter (observatør) Velferdstingsmøter (observatør) 2.6 Studentrådssekretariatsleder Studentrådssekretariatsleder (SRS-leder) er studentenes tredje øverste tillitsvalgte ved fakultetet. SRS-leder representerer SRS meninger, og har en friere rolle enn FTRene i meninger til Allmøtet og fakultetet. SRS-leder velges av Allmøtet. SRS-leder har ansvar for å kalle inn til og lede SRS-møter. SRS-leder er vara for FTR2. SRS-leder har ansvaret for den daglige driften av Studentrådssekretariatet. SRS-leder har kontakt med andre Studentråd ved NTNU. SRS-leder har kontakt med Medisinsk Studentutvalg (MSU) / Medisinsk Fagutvalg (MFU) ved andre universiteter i Norge, og Medisinsk Fagråd i Norsk Student Union (NSU). SRS-leder har ansvar for kåring og tildeling av prisen Årets Underviser sammen med FTR1. SRS-leder har ansvar for Studentforeningssalen. SRS-leder har ansvar for å rapportere endringer i SRS til Brønnøysundregisteret. SRS-leder deltar i: Studentrådssekretariatet (møteleder) Studentrådet DMF (vara møteleder) Allmøtet (medlem) 2.7 Hovedtillitsvalgt for masterprogrammene(htm) HTM er tillitsvalgt for alle masterstudentene ved fakultetet HTM skal ivareta forbindelsen mellom masterstudentene og Studentrådet DMF, især Studentrådssekretariatet (SRS) HTM velges av Allmøtet, og kandidaten må være student ved et av masterprogrammene på fakultetet.

9 HTM skal representere masterstudentene, og er ansvarlig for å innhente informasjon om masterstudenter meninger i viktige spørsmål som behandles av Studentrådet DMF HTM skal sikre at masterstudentenes meninger kommer klart fram ovenfor Studentrådet DMF og Studentrådssekretariatet (SRS) HTM skal opplyse og informere masterstudenter om viktige prosesser som foregår i Studentrådet DMF HTM skal kalle inn til, gjennomføre og få inn referat fra egne Allmøter for masterstudenter HTM har kontakt med FTRene ved fakultetet HTM lønnes med 60 studentassistenttimer per semester i en prøveordning HTM deltar i Studentrådet DMF (medlem) Studentrådssekretariatet (medlem) Programråd for master Allmøte 2.8 Kulltillitsrepresentant (KTR) Kulltillitsrepresentant (KTR) og vararepresentant velges på høsten i sitt eget kull/kullhalvdel. Dette gjelder for alle kull ved medisinstudiet og ved masterprogrammene. KTR fungerer som bindeledd mellom sine medstudenter og semesterkoordinator, forelesere og SRS/FTR. KTR har kontakt med Studentrådet og FTR ved fakultetet, som kan jobbe videre med saker av interesse. KTR ser til at kullet får den undervisingen kullet har krav på, og at undervisingen foregår med minst mulig komplikasjoner. KTR organiserer klinikklister, og sørger for at gruppeinndeling og aktivitetslister blir organisert. Ved ønske eller behov kan KTR besørge at det skrives en terminevaluering uavhengig av semesterkoordinator sin rapport. KTR har ansvar for at denne leveres til SRS, som videreformidler denne til prodekan for medisinstudiet eller prodekan for øvrige studier. KTR bidrar aktivt til at kullets/klassens miljø er samlet og inkluderende, og kan ta opp problemer av sosial art. KTR deltar i: Allmøtet (medlem) Studentrådet DMF (medlem) Midttermin- og Terminevaluering Kullets/klassens time (møteleder)

10 2.9 Andre tillitsvalgte Valg av SRS Velges av Allmøtet og utgjør sammen med SRS-leder SRS. Det kreves ikke urnevalg. SRS har ansvar for å holde kontakt med instituttets faggrupper. Medlemmene er vararepresentanter for representantene i de operative ledergruppene. De er også kollektivt vara for hverandre dersom en blir forhindret i å møte som vara. Man kan stille til valg til 5 verv i SRS i tillegg til ledervervet: Sekretær o refererer fra møter i SRS og Studentrådet, samt Allmøtet o sender ut referat og publiserer dette på nettsiden o er ansvarlig for reglement og vedtekter Informasjonsansvarlig o er ansvarlig for oppdateringer av informasjonstavle og nettside(r) o er PR-ansvarlig og administrerer e-postlister Økonomiansvarlig o fører regnskap o tar imot kvitteringer og skattekort for refusjon og lønn o samarbeider med regnskapsansvarlig DMF o setter opp budsjett (i samarbeid med FTR1 og 2) o skriver søknader om økonomisk støtte Velferdsmiddelansvarlig o har ansvar for utdeling av velferdsmidler Hovedtillitsvalgt for Masterprogrammene o bringe masterstudentenes saker til FTR, og ha jevnlig kontakt med tillitsvalgte masterstudenter på kullene/instituttene og i referansegrupper o Arrangere Allmøte for masterstudenter, minimum et per semester o Videreformidle og distribuere informasjon fra FTR og SRS som angår masterstudenter SRS-medlemmer deltar i:

11 Studentrådssekretariatet (medlem) Studentrådet DMF (medlem) Allmøtet (medlem) Møter i operative ledergrupper ved instituttene (vara) Representanter i operative ledergrupper Ved Det Medisinske Fakultet i Trondheim er det fem institutter (LBK, INM, IKM, ISM, ISB). Disse instituttene har hver sin operative ledergruppe (tidligere Instituttråd), og i hver ledergruppe sitter en student (med vara). Hovedrepresentanten til den operative ledergruppen velges på Valgallmøtet i september. Varamedlemmene utgjøres av SRS-medlemmer som velger institutt etter ønske eller hva som er ledig. Studentens oppgave i ledergruppene er både å være studentenes stemme i diskusjoner, og være en kontaktperson mellom institutt og studenter. I de instituttene med masterstudier skal det i den grad det er mulig være en masterstudent som er representant. Representantene i de operative ledergruppene har ansvar for å holde kontakt med instituttets faggrupper. Representantene deltar i: Møter i operativ ledergruppe ved instituttene (medlem) Studentrådet (medlem) Pedagogisk vurderingskomité Valgallmøtet i høstsemesteret velger åtte studenter, fire av hvert kjønn, som skal være representanter i pedagogiske vurderingskomiteer. Allmøtet kan gi SRS fullmakt til dersom det ikke stiller tilstrekkelig antall kandidater ved Valgallmøtet, jf Representantene som velges til pedagogisk vurderingskomite har rett og plikt til å møte ved prøveforelesninger/prøveuketjenester og eventuelle intervju i forbindelse med ansettelser av vitenskapelig ansatte ved fakultetet. Representantene deltar i: Prøveforelesninger/-uketjenester og eventuelt intervju Studentrådet DMF (medlem) Kursukekomité Kursukekomiteen skal sørge for at studentene ved DMF får et godt tilbud i kursuka som avholdes hver høst. Dette innbærer at komiteen har ansvaret for å planlegge

12 kurs og rekruttere kursholdere, gjennomføre administrative aspekter, og holde en evalueringsprosess i etterkant. Komiteen skal bestå av fire studenter som velges ved vårens Valgallmøte. Komiteen skal få tildelt en referansegruppe fra studieadministrasjonen, og denne skal være bistand i og en viktig ressurs til arbeidet. Enkelte praktiske forhold som romreservering og tilpasninger med timeplan blir i hovedsak gjort av personer fra studieseksjonen. Kursene skal være interessante og engasjerende for studentene. Alle kurs skal godkjennes av medlemmene i komiteen. Det bør tilstrebes å ta i bruk undervisningsressurser som allerede finnes på fakultetet, samt å knytte bånd til andre fakultet ved NTNU. Kapittel 3 Vedtekter 3.1 Allmøtet Generelt Allmøtet er studentdemokratiets øverste vedtaksdyktige organ. Allmøtet er et felles møte for fakultetets studenter, innkalt etter reglene beskrevet i Ordinære Allmøter avholdes normalt til fast tidspunkt den første mandag hver måned i studieåret. SRS plikter å orientere Allmøtet om saker som anses viktig for studentene Innkalling FTR1 besørger (i samråd med SRS) innkalling til og gjennomføring av Allmøtet. Under ordinære Allmøter bør det ikke avholdes undervisning for studentene. Ekstraordinære Allmøter kan innkalles av: FTR1 FTR2 SRSleder De øvrige medlemmene i SRS Fakultetsstyret Studenttinget Minst 15 registerte studenter ved fakultetet Ordinære Allmøter jf regnes som innkalt.

13 Innkalling til ekstraordinære Allmøter skal offentliggjøres senest 7 virkedager før møtet. Ved innkalling til Valgallmøter skal dette bekjentgjøres senest samtidig med innkallingen. Dagsorden med relevante sakspapirer skal offentliggjøres via e-post senest 2 virkedager før Allmøtet. Ved vedtektsendringer skal sakspapirer offentliggjøres senest 7 virkedager før Allmøtet, jf. kapittel 8. Godkjenning av dagsorden er første punkt på dagsorden Rettigheter Alle registrerte studenter ved fakultetet har full møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Utviste studenter mister sine rettigheter i forhold til Allmøtet i utvisningsperioden. Allmøtet avgjør om andre personer kan delta som observatører Arrangering FTR1 har det fulle ansvar for forberedelse og arrangering av Allmøtet. Dette gjøres i samarbeid med SRS etter mandat for SRS og FTRer (jf. hhv. 2.3, 2.4 og 2.5). FTR1 er møteleder og ordstyrer, men kan delegere dette til et medlem av SRS eller andre eksterne personer dersom dette er nødvendig. Det må i arrangeringen av Allmøtet tas høyde for at utvekslingsstudenter og internasjonale studenter kan delta, og møtet bør derfor om nødvendig avholdes på engelsk Vedtaksdyktighet Allmøtet er vedtaksdyktig når minst 20 stemmeberettigede studenter er til stede, jf , og innkallingen er gjort på foreskreven måte, jf Allmøtet kan under punktet Godkjenning av dagsorden endre dagsorden med 2/3 flertall. Andre saker kan tas opp når dagsorden er ferdigbehandlet, men en kan ikke på samme møte gjøre vedtak i slike saker Debatten Under debatten kan møteleder begrense taletiden. Likevel kan ikke taletiden begrenses til mindre enn 2 minutters innlegg, og replikk og svarreplikk til 1 minutt hver. Dersom det tillates mer enn en replikk, økes svarreplikkens lengde tilsvarende. Møteleder og/eller referent fører taleliste og setter strek. Strek kan ikke settes før alle forslag er fremmet, og det skal opplyses før strek settes. Strek oppheves ved simpelt flertall. Forslag og endringsforslag skal fremsettes skriftlig og leveres møteleder.

14 Forslag om å gå til votering realitetsbehandles umiddelbart. Eventuelle vedtaksforslag leses opp før en stemmer over forslaget om å gå til votering. Det kreves 2/3 flertall av de tilstedeværende for å gå direkte til votering Votering For at vedtak skal fattes, kreves simpelt flertall så lenge ikke annet er nedfelt i gjeldende reglement. Votering skjer ved å gi stemmetegn. Det stemmes for, mot og avholdende. Allmøtet kan kreve skriftlig votering ved at en av de tilstedeværende fremmer et slikt forslag. Voteringsorden fastsettes av møteleder. Under voteringen er det ikke anledning til å framsette nye forslag, eller forslag til voteringsorden. Det er heller ikke anledning til å holde innlegg til saksdebatten under voteringen. Allmøtet kan be om at også studenter i utplassering på 5. og 6. studieår tas med i voteringen. Dette gjøres i praksis ved at e-post sendes til de berørte kull og stemmer telles opp etter fristen som settes til 7 dager Valg Alle valg skal foregå etter Allmøtets valgreglement, jf. kapittel 4. Allmøtet velger: To studenttillitsvalgte ved fakultetet, hhv FTR2 og SRS-leder Representanter til SRS Representanter til ledergrupper ved instituttene Representanter til pedagogisk vurderingskomité Representanter til kursukekomité Representanter til eventuelle andre utvalg og komiteer utenom de nevnt over Dersom det mangler kandidater, kan Allmøtet gi SRS eller møtedeltakere, jf , fullmakt til å velge egnede representanter. Dersom Valgallmøtet ikke finner tilstrekkelig antall kandidater til valg på representanter i SRS gjelder egne regler som beskrevet i Valgreglementets Møteplikt Alle studentrepresentanter valgt av Allmøtet har møteplikt på Allmøtet. I tillegg har representantene møteplikt i sine respektive utvalg eller komiteer.

15 Hvis representanten selv ikke kan møte, skal personlig vara innkalles. Dersom personlig vara heller ikke kan stille, kan studentrepresentanten innkalle eventuelle andre vararepresentanter til samme utvalg eller styre. Representantene har plikt til å informere om og referere fra saker som er av interesse for studentene Tilsidesetting av representanter Dersom en enkeltsak bringes fram for Allmøtet, og denne saken hører under en studentrepresentants mandat (valgt av Allmøtet, jf ), kan Allmøtet sette representantens mandat til side og fatte et vedtak i saken. Representanten må deretter bringe vedtaket tilbake til sitt utvalg eller styre, uavhengig av representantens personlige oppfatning av saken Mistillit Det kan stilles mistillitsforslag mot tillitsrepresentanter valgt av Allmøtet. Mistillitsforslag kan stilles av minst 15 studenter jf eller flertallet av medlemmene i SRS, og det må sammen med mistillitsforslaget leveres forslag på ny kandidat. Forslag om mistillit skal være bekjentgjort på møteinnkallingen. Allmøtet kan med 2/3 flertall vedta mistillitsforslaget. Vedkommende fratrer vervet umiddelbart Referat og realisering av vedtak Et medlem fra SRS refererer fra Allmøtet. Referatet underskrives av referenten og FTR. FTR er ansvarlig for at de vedtak som er fattet på Allmøtet settes ut i livet, og for at allmøtereferatet offentliggjøres. FTR kan delegere den oppgaven et vedtak eventuelt medfører til andre studenter. 3.2 Studentrådet DMF Generelt Studentrådet DMF er et rådsorgan for de tillitsvalgte studentene på fakultetet Innkalling FTR2 eller vara har ansvar for å kalle inn til møter. FTR2 skal rådføre seg med de andre studenttillitsvalgte og SRS før innkallingen. Alle tillitsvalgte har mulighet til å fremme saker til FTR2. Innkalling og dagsorden skal sendes på e-post til de tillitsvalgte senest 2 virkedager før møtet.

16 3.2.3 Rettigheter Alle tillitsvalgte har tale- og forslagsrett. Observatører kan gis talerett etter godkjenning fra møteleder Møteplikt Alle kulltillitsvalgte ved fakultetets medisinstudium, masterprogrammer og forskerlinje i medisin skal møte i Studentrådet, eller sende en vara dersom de ikke har mulighet for å møte selv. De som i tillegg møter er: Studentrådssekretariatet FTR1 FTR2 Representanter i operative ledergrupper ved institutter Medlemmer i pedagogisk vurderingskomite Forfall skal meldes til FTR Debatten Møteleder (normalt FTR2) sørger for at det blir ført taleliste, og styrer debatten Referat Et medlem fra SRS (normalt sekretær) refererer fra Studentrådsmøtene, og sørger for at referatet blir offentliggjort. 3.3 Studentrådssekretariatet Generelt SRS er studentenes øverste administrative og utøvende organ. SRS består av leder pluss fem medlemmer. FTR1 og FTR2 er observatører med møteplikt Møter SRS holder regelmessige møter til tider de selv bestemmer, etter innkalling fra leder. SRS er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt og når mer enn 50% av medlemmene er tilstede. Regelmessige møter er å betrakte som lovlig innkalt, dog må første møte i hvert semester innkalles skriftlig. Ikke regelmessige møter må innkalles skriftlig.

17 3.3.3 Virksomhet SRS bistår FTR1 i administreringen av Allmøter for studentene ved fakultetet. SRS sørger for at det føres referat fra Allmøter, Studentrådsmøter og SRS-møter. SRS skal sammen med FTR sørge for at Allmøtet velger studentrepresentanter til komiteer, utvalg og råd til rett tid. SRS skal også informere studentrepresentanter valgt av Allmøtet om de ulike vervenes innhold og plikter, eller besørge at slik informasjon blir gitt. SRS skal være et koordinerende organ for andre studenttillitsvalgte, og innhente informasjon om deres arbeid. SRS besørger to ganger årlig tildeling av velferdsmidler til studentsosiale aktiviteter ved fakultetet, jf Vedtak SRS avgjør saker ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet skal saken opp for Allmøtet og avgjøres der Signaturrett Den til en hver tid valgte leder og et annet medlem av SRS har i felleskap signaturrett i Enhetsregisteret Årsberetning SRS plikter å vise frem årsberetning av aktiviteter og regnskap over driftsmidler fra foregående år, samt budsjett og handlingsprogram for det kommende år. Dette gjøres ved kalenderårets første Allmøte (i januar). Regnskapsrapport legges også frem for Studentrådet en gang per semester. Tillitsvalgte kan be om at det legges frem regnskapsrapport for Studentrådet utover den ordinære rapporteringen. Rapporten settes opp av økonomiansvarlig (i samråd med resten av SRS) Åpne og lukkede møter SRS-møter holdes for åpne dører, med mindre SRS vedtar noe annet. SRS kan innkalle utenforstående i saker hvor det er formålstjenlig. Studentrepresentantene i Styret, AU-Studenttinget, Studentrådet HF, Studentrådet SVT, Studentrådet NT, Studentrådet IME, Studentrådet AB, Studentrådet IVT, Studentrådet IøT og NMF Trondheim har fast observatørstatus med tale- og forslagsrett på SRS-møter. Møtets dagsorden er offentlig. Alle medlemmer i SRS kan komme med innstilling om at en sak unndras offentlighet og at saken behandles bak lukkede dører. SRS avgjør med simpelt flertall om innstillingen etterfølges eller forkastes.

18 Kapittel 4 Valgreglement 4.1 Generelt Dette reglementet gjelder ved valg til tillitsverv ved DMF, jf Valgene kan gjennomføres ved studentenes Allmøte eller ved elektronisk urnevalg. 4.2 Utstrekning Allmøtets sammensetning, funksjon og virkemåte er regulert i vedtekter under Valgbarhet Alle studenter innbefattet i har stemmerett og kan stille kandidatur i forbindelse med valg som beskrevet i Innmelding av kandidatur Kandidatur til FTR2, Studentrådssekretariatsleder, verv i SRS eller øvrige tillitsverv ved fakultetet kan meldes til FTR1 i forkant av Valgallmøtet, eller på Valgallmøtet idet valget skal gjennomføres. 4.5 Fratreden fra verv Den student som velges til et verv, plikter å fungere i vervet for hele valgperioden, så lenge vedkommende jf. 4.3 er valgbar. Av grunner som gjør det vanskelig eller belastende å skjøtte vervet sitt, kan studenten søke om å fratre vervet. Skriftlig søknad godkjennes av FTR1 og SRSleder. Allmøtet kan gi et enstemmig SRS fullmakt til å supplere inn ny representant til vervet, dersom fratredelsen skjer utenom vanlige valg. Allmøtet skal orienteres om resultatet. Mistillitsforslag mot tillitsrepresentanter kan stilles etter vedtektene for Allmøtet jf Verv Verv som velges på første Allmøte i høstsemesteret: Studenttillitsvalgt ved fakultetet; FTR2 med virketid i et halvt år, der vedkommende påfølgende halvår er FTR1 Studenttillitsvalgt ved fakultetet; SRS-leder med virketid i ett år Studentrådssekretariatet; o Velferdsmiddelsansvarlig o Informasjonsansvarlig

19 o Hovedtillitsvalgt for masterprogrammene Representanter til operativ ledergruppe ved alle institutter Representanter til pedagogisk vurderingskomité o 4 mannlige representanter for ett år o 4 kvinnelige representanter for ett år Verv som velges på første Allmøte i vårsemesteret: Studenttillitsvalgt ved fakultetet; FTR2 med virketid i et halvt år, der vedkommende påfølgende halvår er FTR1 Studentrådssekretariatet; o Sekretær o Økonomiansvarlig 4 representanter til kursukekomité 4.7 Valget Valg av FTR2 og SRS-leder skal skje ved urnevalg. De stemmeberettigede, jf , oppfører en av kandidatene til det angjeldende vervet på stemmeseddelen. Den student som står oppført flest antall ganger, er vinneren av valget. Ved valg der flere enn en representant skal velges til et styre eller utvalg, oppføres tilsvarende mange navn, og de blir representanter som etter opptelling kommer på plassene etter vinneren. Personlige vara for vinnerne avgjøres av rekkefølgen på de neste plassene. Valg av medlemmer til SRS og øvrige verv kan skje ved stemmetegn, og kan avgjøres ved akklamasjon dersom kun en kandidat stiller. Dersom minst en student krever det, skal valget avgjøres ved skriftlig urnevalg. SRS administrerer forberedelsene til og gjennomføringen av valget, men de enkelte medlemmer kan fritas fra denne plikten dersom de selv ønsker å stille til valg på verv som krever skriftlig avstemming. Valg til Studenttinget gjøres etter Valgreglement for Studenttinget NTNU vedtatt på konstituerende Allmøte Avgjøring av valget Valg avgjøres ved simpelt flertall. Dersom to kandidater oppnår likt antall stemmer, skal det holdes omvalg mellom disse. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 4.9 Supplering Dersom ordinært Valgallmøte ikke lykkes i å fylle alle verv som står til valg, skal det avholdes suppleringsvalg ved neste Allmøte. Suppleringsvalget gjennomføres som ordinære valg, jf. 4.7 og 4.8. Suppleringsvalg skal også avholdes dersom en student innvilges søknad om å fratre vervet sitt, eller etter vedtatt mistillit. Nye representanter sitter fram til neste ordinære valg for vervet.

20 Allmøtet kan unntaksvis, og dersom det er hensiktsmessig med 2/3 flertall avgjøre at det ikke behøver å avholdes suppleringsvalg for alle verv unntatt FTR og SRS-leder. I disse tilfellene kan Allmøtet vedta å gi et enstemmig SRS fullmakt til å supplere inn kandidater til de aktuelle verv. Dette kan eksempelvis gjøres dersom vervet er fratrådt etter godkjent søknad eller vedtatt mistillit (jf. 4.5). Supplert(e) kandidat(er) til SRS møter på gjenværende møter avholdt av SRS med tale- og forslagsrett, før det avholdes formelt valg til vervet førskommende ordinære Allmøte. Dersom ønskelig kan det avholdes ekstraordinært Allmøte. Det kan under ingen omstendighet avholdes interne suppleringsvalg til Studenttinget, i henhold til Valgreglement for Studenttinget NTNU Klage Den som etter har stemmerett ved et valg, kan påklage feil som er begått ved valget. Klagen må være framsatt skriftlig ovenfor SRS senest 7 dager etter at resultatet av valget er offentliggjort. Klagen skal behandles på førstkommende ordinære SRS-møte. Eventuelt kan det innkalles til og avholdes ekstraordinært møte for behandling av klagen. Dersom et medlem av SRS var kandidat til vervet klagen gjelder, må medlemmet fratre ved behandling av saken. SRS avgjørelse av klagen skal foreligge skriftlig med begrunnelse. Dersom SRS ikke oppnår en flertallsavgjørelse, eller dersom avgjørelsen fra SRS ankes, skal Allmøtet avgjøre utfallet av klagen, etter at anken er framlagt for SRS til uttalelse. Mener SRS eller Allmøtet at det er begått en feil som kan ha hatt betydning for valgutfallet, skal det avholdes nytt valg til vervet senest på førstkommende ordinære Allmøte. Inntil nytt valg har funnet sted, skal den som er valgt ved det ugyldige valget betraktes som lovlig valgt. Klage over feil begått ved valg til Studenttinget rettes til det eksterne valgstyret i henhold til Valgreglement for Studenttinget NTNU Studentrådssekretariatet SRS skal bestå av leder og fem medlemmer valgt av Allmøtet, samt FTR1 og FTR2 som faste observatører med møteplikt. Medlemmene velges inn i SRS som informasjonsansvarlig, velferdsmiddelansvarlig, økonomiansvarlig, hovedtillitsvalgt for masterprogrammene eller sekretær. SRS-leder fungerer som vara for FTR2, og FTR2 er vara for SRS-leder og FTR1 i eksterne møter. Et SRS-medlem kan velges som nestleder som er vara for SRSleder på SRS-møter. Tre medlemmer samt leder velges på første Allmøte i høstsemesteret, og to medlemmer velges på første Allmøte i vårsemesteret. FTRene har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Det bør etterstrebes at minst ett medlem i SRS studerer ved et av fakultetets masterprogram. Se Hovedtillitsvalgt for masterprogrammene.

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 20.11.2014 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Vedtekter og styringsdokument

Vedtekter og styringsdokument Vedtekter og styringsdokument Kapitteloversikt 1 Statuttar Side: 3-6 Sist revidert: 2. desember 2014 2 Valgreglement Side: 7-9 Sist revidert : 2. desember 2014 3 Forretningsorden Side: 10-11 Sist revidert:

Detaljer

Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14

Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14 Til Vår dato - referanse /- saksbehandler 29.09.14 Aina Kristiansen 73597475 SiT Konsern v/ Bente Soknes Her er vedtakene fra Velferdstingsmøtet 25.09.14 VT-sak 40/14 Valg til Velferdstingets valgkomité

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Statutter for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening. Vedtatt den 10. november 2009 Oppdatert 21.

Statutter for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening. Vedtatt den 10. november 2009 Oppdatert 21. Statutter for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening Vedtatt den 10. november 2009 Oppdatert 21. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Statutter for medlemskap...

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 1 1 INNHOLD 2 FFMs Organisatoriske oppbygning... 7 2.1 FFMs Organisasjonskart:... 7 2.2 Sentralstyret... 8 2.2.1 Arbeidsutvalg... 9 2.3 Andre sentrale

Detaljer

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: REVISJON AV VALGREGLEMENTET Forslag til vedtak: Styret godkjenner Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Vedlegg: Vedlegg 1 Utkast

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer