Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)"

Transkript

1 Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex.

2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket Bakgrunn Omfang Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater Allmøtet Studentrådet DMF Studentrådssekretariatet (SRS) Fakultetstillitsrepresentant (FTR) Fakultetstillitsrepresentant (FTR) Studentrådssekretariatsleder Hovedtillitsvalgt for masterprogrammene(htm) Kulltillitsrepresentant (KTR) Andre tillitsvalgte Valg av SRS Representanter i operative ledergrupper Pedagogisk vurderingskomité Kursukekomité 12 Kapittel 3 Vedtekter Allmøtet Generelt Innkalling Rettigheter Arrangering Vedtaksdyktighet Debatten Votering Valg Møteplikt Tilsidesetting av representanter Mistillit Referat og realisering av vedtak Studentrådet DMF Generelt Innkalling Rettigheter Møteplikt Debatten Referat Studentrådssekretariatet Generelt Møter Virksomhet Vedtak Signaturrett 18

3 3.3.6 Årsberetning Åpne og lukkede møter 19 Kapittel 4 Valgreglement Generelt Utstrekning Valgbarhet Innmelding av kandidatur Fratreden fra verv Verv Valget Avgjøring av valget Supplering Klage Studentrådssekretariatet 23 Kapittel 5 Organisasjon Fakultetets struktur Studenttillitsvalgtes struktur Kulltillitsrepresentanter og Studentrådet DMFs roller 26 Kapittel 6 Kriterier for tildeling av økonomisk støtte til studentsosiale aktiviteter ved DMF Utlysing av kriteriene Mandat Søknadsfrister Fordeling av midler mellom semestrene Behandlingsprosedyre i SRS Utforming av søknad Det kan søkes midler til Søknaden skal inneholde følgende Prioriteringer Støtte til prosjekter/foreninger Støtte til kjøp av utstyr Utbetaling av støtte 30 Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Innledning Mål Informasjon Endringer Gyldighet Om organisasjonens økonomi Ansvarsforhold Regnskapsførsel Regnskapsår Valg av revisor Fullmakter Reisekostnader Utgifter til mat Bestilling av billetter over konto Fremmed valuta Innlevering av bilagsskjema til økonomiansvarlig Forskuddsbetaling 34

4 7.4 Driftsmidler Budsjett Studentrådet DMF Regnskap Økonomirutiner Regnskapsrapporter Utbetalingsanvisninger og anvisninger av regninger Kontoplan 35 Kapittel 8 Gyldighet 37

5 Kapittel 1 - Om regelverket 1.1 Bakgrunn Vedtektene tar for seg alle sider av studentdemokratiet ved Det Medisinske Fakultet ved NTNU. Dokumentet erstatter i sin helhet Mandat for MSU, Forretningsorden for Allmøtet ved DMF, Valgreglement for Allmøtet ved DMF, Kriterier for tildeling av økonomisk støtte til studentsosiale aktiviteter ved Det medisinske fakultet og eventuelle andre dokument datert før dette. Sammenslåingen av alt reglement i et dokument, vil gjøre det lettere å sette seg inn i det dynamiske og levende studentdemokratiet på Det Medisinske Fakultet. Ved Det Medisinske Fakultet, NTNU betegnes alle studentdemokratiske organ og tilhørende verv med samlebetegnelsen Studentrådet DMF. Det som tidligere ved vårt fakultet og fremdeles ved andre universiteter kalles Medisinsk Studentutvalg (MSU) heter her Studentrådssekretariatet (SRS). Rådsorganet hvor alle studenter med tillitsverv ved fakultetet møter ble tidligere kalt Medisinsk Studentråd, men heter idag Studentrådet DMF. Studentrådet DMF skal i henhold til Lov om Universiteter og Vitenskapelige Høgskoler kap 4, 4-1 høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå og i henhold til 4-4 ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. Studentrådet DMF skal også ha mulighet til å ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale råd på DMF som høres i studentsaker. Studentrepresentantene i de nevnte organ behøver ikke nødvendigvis være studenter som allerede sitter i Studentrådet eller Studentrådssekretariatet, men kan alternativt rekrutteres blant fakultetets øvrige registrerte studenter. 1.2 Omfang Vedtektene omfatter Allmøtet, Studentrådet DMF, Studentrådssekretariatet og tillitsvalgte ved Det Medisinske Fakultet. 1.3 Forkortelser SRS: Studentrådssekretariatet FTR: Fakultetstillitsrepresentant KTR: Kulltillitsrepresentant DMF: Det Medisinske Fakultet NTNU: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

6 Kapittel 2 Mandater 2.1 Allmøtet Allmøtet er et felles møte for alle registrerte studenter ved DMF. Allmøtet er det øverste bestemmende organ for studentdemokratiet på fakultetet. Allmøtet avholdes normalt den første mandag i måneden og tar i hovedsak for seg større saker som angår studentene ved fakultetet. Allmøtet er en arena hvor alle studenter kan påvirke studentdemokratiet ved fakultetet. Her presenteres, diskuteres og voteres det over saker. Allmøtet fungerer også som informasjonskanal. 2.2 Studentrådet DMF Studentrådet DMF er et rådsorgan der alle studenter med tillitsverv ved fakultetet møter. Disse setter dagsorden for møtet og tar for seg viktige saker med innspill som FTRene og Studentrådssekretariatet kan jobbe videre med. Studentrådet uttaler seg på vegne av studentene ved fakultetet til FTRene og Studentrådssekretariatet. Studentrådet er et uformelt forum, men det føres referat. Organet vil ikke fatte formelle vedtak, men vil forsøke å komme til en felles forståelse av en ønsket utvikling for studentene i den enkelte sak. Slik vil man beholde størst mulig grad av demokrati nærmest studentene, og samtidig operere slagkraftig på fakultetsnivå. 2.3 Studentrådssekretariatet (SRS) Studentrådssekretariatet (heretter forkortet SRS) er opprettet i henhold til Lov om Universiteter og Vitenskapelige Høgskoler av 01. april 2005 nr. 15, 4.1, og har som hovedoppgave å ivareta og fremme de interesser som studentene har i forhold til institusjonen. SRS er i henhold til lov ikke underlagt de styrende organer ved institusjonen. SRS velges av Allmøtet og er studentenes øverste administrative og utøvende organ. SRS er sakforberedende organ til Studentrådet. SRS disponerer de økonomiske midler som stilles til studentdemokratiets disposisjon. SRS tildeler velferdsmidler etter Kriterier for tildeling av økonomisk støtte til studentsosiale aktiviteter ved Det medisinske fakultet, jf. kapittel 6.

7 SRS besørger tildeling av bok- og garderobeskap og regulering av lesesaler. SRS setter årlig av midler til fadderuka. MF Placebo har ansvaret for økonomi og gjennomføring. SRS legger saker som anses som viktige fram for Allmøtet, jf Andre saker behandles av SRS med tanke på å ivareta studentenes interesse på best mulig måte. 2.4 Fakultetstillitsrepresentant (FTR) 1 FTR1 er studentenes øverste tillitsvalgte ved fakultetet. FTR1 skal ivareta studentenes interesser og er offisiell representant for fakultetets studenter opp mot fakultetets ledelse. FTR1 velges av Allmøtet og representer fakultetets studenter mellom Allmøtene. FTR1 plikter å høre studentenes meninger gjennom Allmøtet og Studentrådet DMF og legger dette som basis for sine uttalelser. FTR1 er studentenes ansikt utad og skal være synlig på Campus. FTR1 har ansvar for å kalle inn til, gjennomføre og få inn referat fra Allmøter. FTR1 har kontakt med Studiedirektør, NTNU og Studentrepresentantene i Styret, NTNU. FTR1 har ansvar for opplæring, kurs og seminar for alle tillitsvalgte ved fakultetet. FTR1 deltar i: Allmøtet (møteleder) Fakultetsstyret (medlem) Instituttledermøter (medlem) Studentrådet DMF (medlem) Masterprogramråd (medlem) Studentrådssekretariatet (fast observatør) 2.5 Fakultetstillitsrepresentant (FTR) 2 FTR2 er studentenes nest øverste tillitsvalgte ved fakultetet, og vara for FTR1 og Studentrådssekretariatsleder. FTR2 skal ivareta studentenes interesser og er offisiell representant for studentene ved fakultetet opp mot fakultetets ledelse. FTR2 velges av Allmøtet og representerer studentene ved fakultetet mellom Allmøtene. FTR2 har ansvar for å kalle inn til og lede Studentrådet DMF. FTR2 har kontakt med Studenttinget, Velferdstinget og de tillitsvalgte ved fakultetet.

8 FTR2 deltar i: Studentrådet DMF (møteleder) Allmøtet (vara møteleder) Fakultetsstyret (medlem) Studentrådssekretariatet (fast observatør) Studenttingsmøter (observatør) Velferdstingsmøter (observatør) 2.6 Studentrådssekretariatsleder Studentrådssekretariatsleder (SRS-leder) er studentenes tredje øverste tillitsvalgte ved fakultetet. SRS-leder representerer SRS meninger, og har en friere rolle enn FTRene i meninger til Allmøtet og fakultetet. SRS-leder velges av Allmøtet. SRS-leder har ansvar for å kalle inn til og lede SRS-møter. SRS-leder er vara for FTR2. SRS-leder har ansvaret for den daglige driften av Studentrådssekretariatet. SRS-leder har kontakt med andre Studentråd ved NTNU. SRS-leder har kontakt med Medisinsk Studentutvalg (MSU) / Medisinsk Fagutvalg (MFU) ved andre universiteter i Norge, og Medisinsk Fagråd i Norsk Student Union (NSU). SRS-leder har ansvar for kåring og tildeling av prisen Årets Underviser sammen med FTR1. SRS-leder har ansvar for Studentforeningssalen. SRS-leder har ansvar for å rapportere endringer i SRS til Brønnøysundregisteret. SRS-leder deltar i: Studentrådssekretariatet (møteleder) Studentrådet DMF (vara møteleder) Allmøtet (medlem) 2.7 Hovedtillitsvalgt for masterprogrammene(htm) HTM er tillitsvalgt for alle masterstudentene ved fakultetet HTM skal ivareta forbindelsen mellom masterstudentene og Studentrådet DMF, især Studentrådssekretariatet (SRS) HTM velges av Allmøtet, og kandidaten må være student ved et av masterprogrammene på fakultetet.

9 HTM skal representere masterstudentene, og er ansvarlig for å innhente informasjon om masterstudenter meninger i viktige spørsmål som behandles av Studentrådet DMF HTM skal sikre at masterstudentenes meninger kommer klart fram ovenfor Studentrådet DMF og Studentrådssekretariatet (SRS) HTM skal opplyse og informere masterstudenter om viktige prosesser som foregår i Studentrådet DMF HTM skal kalle inn til, gjennomføre og få inn referat fra egne Allmøter for masterstudenter HTM har kontakt med FTRene ved fakultetet HTM lønnes med 60 studentassistenttimer per semester i en prøveordning HTM deltar i Studentrådet DMF (medlem) Studentrådssekretariatet (medlem) Programråd for master Allmøte 2.8 Kulltillitsrepresentant (KTR) Kulltillitsrepresentant (KTR) og vararepresentant velges på høsten i sitt eget kull/kullhalvdel. Dette gjelder for alle kull ved medisinstudiet og ved masterprogrammene. KTR fungerer som bindeledd mellom sine medstudenter og semesterkoordinator, forelesere og SRS/FTR. KTR har kontakt med Studentrådet og FTR ved fakultetet, som kan jobbe videre med saker av interesse. KTR ser til at kullet får den undervisingen kullet har krav på, og at undervisingen foregår med minst mulig komplikasjoner. KTR organiserer klinikklister, og sørger for at gruppeinndeling og aktivitetslister blir organisert. Ved ønske eller behov kan KTR besørge at det skrives en terminevaluering uavhengig av semesterkoordinator sin rapport. KTR har ansvar for at denne leveres til SRS, som videreformidler denne til prodekan for medisinstudiet eller prodekan for øvrige studier. KTR bidrar aktivt til at kullets/klassens miljø er samlet og inkluderende, og kan ta opp problemer av sosial art. KTR deltar i: Allmøtet (medlem) Studentrådet DMF (medlem) Midttermin- og Terminevaluering Kullets/klassens time (møteleder)

10 2.9 Andre tillitsvalgte Valg av SRS Velges av Allmøtet og utgjør sammen med SRS-leder SRS. Det kreves ikke urnevalg. SRS har ansvar for å holde kontakt med instituttets faggrupper. Medlemmene er vararepresentanter for representantene i de operative ledergruppene. De er også kollektivt vara for hverandre dersom en blir forhindret i å møte som vara. Man kan stille til valg til 5 verv i SRS i tillegg til ledervervet: Sekretær o refererer fra møter i SRS og Studentrådet, samt Allmøtet o sender ut referat og publiserer dette på nettsiden o er ansvarlig for reglement og vedtekter Informasjonsansvarlig o er ansvarlig for oppdateringer av informasjonstavle og nettside(r) o er PR-ansvarlig og administrerer e-postlister Økonomiansvarlig o fører regnskap o tar imot kvitteringer og skattekort for refusjon og lønn o samarbeider med regnskapsansvarlig DMF o setter opp budsjett (i samarbeid med FTR1 og 2) o skriver søknader om økonomisk støtte Velferdsmiddelansvarlig o har ansvar for utdeling av velferdsmidler Hovedtillitsvalgt for Masterprogrammene o bringe masterstudentenes saker til FTR, og ha jevnlig kontakt med tillitsvalgte masterstudenter på kullene/instituttene og i referansegrupper o Arrangere Allmøte for masterstudenter, minimum et per semester o Videreformidle og distribuere informasjon fra FTR og SRS som angår masterstudenter SRS-medlemmer deltar i:

11 Studentrådssekretariatet (medlem) Studentrådet DMF (medlem) Allmøtet (medlem) Møter i operative ledergrupper ved instituttene (vara) Representanter i operative ledergrupper Ved Det Medisinske Fakultet i Trondheim er det fem institutter (LBK, INM, IKM, ISM, ISB). Disse instituttene har hver sin operative ledergruppe (tidligere Instituttråd), og i hver ledergruppe sitter en student (med vara). Hovedrepresentanten til den operative ledergruppen velges på Valgallmøtet i september. Varamedlemmene utgjøres av SRS-medlemmer som velger institutt etter ønske eller hva som er ledig. Studentens oppgave i ledergruppene er både å være studentenes stemme i diskusjoner, og være en kontaktperson mellom institutt og studenter. I de instituttene med masterstudier skal det i den grad det er mulig være en masterstudent som er representant. Representantene i de operative ledergruppene har ansvar for å holde kontakt med instituttets faggrupper. Representantene deltar i: Møter i operativ ledergruppe ved instituttene (medlem) Studentrådet (medlem) Pedagogisk vurderingskomité Valgallmøtet i høstsemesteret velger åtte studenter, fire av hvert kjønn, som skal være representanter i pedagogiske vurderingskomiteer. Allmøtet kan gi SRS fullmakt til dersom det ikke stiller tilstrekkelig antall kandidater ved Valgallmøtet, jf Representantene som velges til pedagogisk vurderingskomite har rett og plikt til å møte ved prøveforelesninger/prøveuketjenester og eventuelle intervju i forbindelse med ansettelser av vitenskapelig ansatte ved fakultetet. Representantene deltar i: Prøveforelesninger/-uketjenester og eventuelt intervju Studentrådet DMF (medlem) Kursukekomité Kursukekomiteen skal sørge for at studentene ved DMF får et godt tilbud i kursuka som avholdes hver høst. Dette innbærer at komiteen har ansvaret for å planlegge

12 kurs og rekruttere kursholdere, gjennomføre administrative aspekter, og holde en evalueringsprosess i etterkant. Komiteen skal bestå av fire studenter som velges ved vårens Valgallmøte. Komiteen skal få tildelt en referansegruppe fra studieadministrasjonen, og denne skal være bistand i og en viktig ressurs til arbeidet. Enkelte praktiske forhold som romreservering og tilpasninger med timeplan blir i hovedsak gjort av personer fra studieseksjonen. Kursene skal være interessante og engasjerende for studentene. Alle kurs skal godkjennes av medlemmene i komiteen. Det bør tilstrebes å ta i bruk undervisningsressurser som allerede finnes på fakultetet, samt å knytte bånd til andre fakultet ved NTNU. Kapittel 3 Vedtekter 3.1 Allmøtet Generelt Allmøtet er studentdemokratiets øverste vedtaksdyktige organ. Allmøtet er et felles møte for fakultetets studenter, innkalt etter reglene beskrevet i Ordinære Allmøter avholdes normalt til fast tidspunkt den første mandag hver måned i studieåret. SRS plikter å orientere Allmøtet om saker som anses viktig for studentene Innkalling FTR1 besørger (i samråd med SRS) innkalling til og gjennomføring av Allmøtet. Under ordinære Allmøter bør det ikke avholdes undervisning for studentene. Ekstraordinære Allmøter kan innkalles av: FTR1 FTR2 SRSleder De øvrige medlemmene i SRS Fakultetsstyret Studenttinget Minst 15 registerte studenter ved fakultetet Ordinære Allmøter jf regnes som innkalt.

13 Innkalling til ekstraordinære Allmøter skal offentliggjøres senest 7 virkedager før møtet. Ved innkalling til Valgallmøter skal dette bekjentgjøres senest samtidig med innkallingen. Dagsorden med relevante sakspapirer skal offentliggjøres via e-post senest 2 virkedager før Allmøtet. Ved vedtektsendringer skal sakspapirer offentliggjøres senest 7 virkedager før Allmøtet, jf. kapittel 8. Godkjenning av dagsorden er første punkt på dagsorden Rettigheter Alle registrerte studenter ved fakultetet har full møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Utviste studenter mister sine rettigheter i forhold til Allmøtet i utvisningsperioden. Allmøtet avgjør om andre personer kan delta som observatører Arrangering FTR1 har det fulle ansvar for forberedelse og arrangering av Allmøtet. Dette gjøres i samarbeid med SRS etter mandat for SRS og FTRer (jf. hhv. 2.3, 2.4 og 2.5). FTR1 er møteleder og ordstyrer, men kan delegere dette til et medlem av SRS eller andre eksterne personer dersom dette er nødvendig. Det må i arrangeringen av Allmøtet tas høyde for at utvekslingsstudenter og internasjonale studenter kan delta, og møtet bør derfor om nødvendig avholdes på engelsk Vedtaksdyktighet Allmøtet er vedtaksdyktig når minst 20 stemmeberettigede studenter er til stede, jf , og innkallingen er gjort på foreskreven måte, jf Allmøtet kan under punktet Godkjenning av dagsorden endre dagsorden med 2/3 flertall. Andre saker kan tas opp når dagsorden er ferdigbehandlet, men en kan ikke på samme møte gjøre vedtak i slike saker Debatten Under debatten kan møteleder begrense taletiden. Likevel kan ikke taletiden begrenses til mindre enn 2 minutters innlegg, og replikk og svarreplikk til 1 minutt hver. Dersom det tillates mer enn en replikk, økes svarreplikkens lengde tilsvarende. Møteleder og/eller referent fører taleliste og setter strek. Strek kan ikke settes før alle forslag er fremmet, og det skal opplyses før strek settes. Strek oppheves ved simpelt flertall. Forslag og endringsforslag skal fremsettes skriftlig og leveres møteleder.

14 Forslag om å gå til votering realitetsbehandles umiddelbart. Eventuelle vedtaksforslag leses opp før en stemmer over forslaget om å gå til votering. Det kreves 2/3 flertall av de tilstedeværende for å gå direkte til votering Votering For at vedtak skal fattes, kreves simpelt flertall så lenge ikke annet er nedfelt i gjeldende reglement. Votering skjer ved å gi stemmetegn. Det stemmes for, mot og avholdende. Allmøtet kan kreve skriftlig votering ved at en av de tilstedeværende fremmer et slikt forslag. Voteringsorden fastsettes av møteleder. Under voteringen er det ikke anledning til å framsette nye forslag, eller forslag til voteringsorden. Det er heller ikke anledning til å holde innlegg til saksdebatten under voteringen. Allmøtet kan be om at også studenter i utplassering på 5. og 6. studieår tas med i voteringen. Dette gjøres i praksis ved at e-post sendes til de berørte kull og stemmer telles opp etter fristen som settes til 7 dager Valg Alle valg skal foregå etter Allmøtets valgreglement, jf. kapittel 4. Allmøtet velger: To studenttillitsvalgte ved fakultetet, hhv FTR2 og SRS-leder Representanter til SRS Representanter til ledergrupper ved instituttene Representanter til pedagogisk vurderingskomité Representanter til kursukekomité Representanter til eventuelle andre utvalg og komiteer utenom de nevnt over Dersom det mangler kandidater, kan Allmøtet gi SRS eller møtedeltakere, jf , fullmakt til å velge egnede representanter. Dersom Valgallmøtet ikke finner tilstrekkelig antall kandidater til valg på representanter i SRS gjelder egne regler som beskrevet i Valgreglementets Møteplikt Alle studentrepresentanter valgt av Allmøtet har møteplikt på Allmøtet. I tillegg har representantene møteplikt i sine respektive utvalg eller komiteer.

15 Hvis representanten selv ikke kan møte, skal personlig vara innkalles. Dersom personlig vara heller ikke kan stille, kan studentrepresentanten innkalle eventuelle andre vararepresentanter til samme utvalg eller styre. Representantene har plikt til å informere om og referere fra saker som er av interesse for studentene Tilsidesetting av representanter Dersom en enkeltsak bringes fram for Allmøtet, og denne saken hører under en studentrepresentants mandat (valgt av Allmøtet, jf ), kan Allmøtet sette representantens mandat til side og fatte et vedtak i saken. Representanten må deretter bringe vedtaket tilbake til sitt utvalg eller styre, uavhengig av representantens personlige oppfatning av saken Mistillit Det kan stilles mistillitsforslag mot tillitsrepresentanter valgt av Allmøtet. Mistillitsforslag kan stilles av minst 15 studenter jf eller flertallet av medlemmene i SRS, og det må sammen med mistillitsforslaget leveres forslag på ny kandidat. Forslag om mistillit skal være bekjentgjort på møteinnkallingen. Allmøtet kan med 2/3 flertall vedta mistillitsforslaget. Vedkommende fratrer vervet umiddelbart Referat og realisering av vedtak Et medlem fra SRS refererer fra Allmøtet. Referatet underskrives av referenten og FTR. FTR er ansvarlig for at de vedtak som er fattet på Allmøtet settes ut i livet, og for at allmøtereferatet offentliggjøres. FTR kan delegere den oppgaven et vedtak eventuelt medfører til andre studenter. 3.2 Studentrådet DMF Generelt Studentrådet DMF er et rådsorgan for de tillitsvalgte studentene på fakultetet Innkalling FTR2 eller vara har ansvar for å kalle inn til møter. FTR2 skal rådføre seg med de andre studenttillitsvalgte og SRS før innkallingen. Alle tillitsvalgte har mulighet til å fremme saker til FTR2. Innkalling og dagsorden skal sendes på e-post til de tillitsvalgte senest 2 virkedager før møtet.

16 3.2.3 Rettigheter Alle tillitsvalgte har tale- og forslagsrett. Observatører kan gis talerett etter godkjenning fra møteleder Møteplikt Alle kulltillitsvalgte ved fakultetets medisinstudium, masterprogrammer og forskerlinje i medisin skal møte i Studentrådet, eller sende en vara dersom de ikke har mulighet for å møte selv. De som i tillegg møter er: Studentrådssekretariatet FTR1 FTR2 Representanter i operative ledergrupper ved institutter Medlemmer i pedagogisk vurderingskomite Forfall skal meldes til FTR Debatten Møteleder (normalt FTR2) sørger for at det blir ført taleliste, og styrer debatten Referat Et medlem fra SRS (normalt sekretær) refererer fra Studentrådsmøtene, og sørger for at referatet blir offentliggjort. 3.3 Studentrådssekretariatet Generelt SRS er studentenes øverste administrative og utøvende organ. SRS består av leder pluss fem medlemmer. FTR1 og FTR2 er observatører med møteplikt Møter SRS holder regelmessige møter til tider de selv bestemmer, etter innkalling fra leder. SRS er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt og når mer enn 50% av medlemmene er tilstede. Regelmessige møter er å betrakte som lovlig innkalt, dog må første møte i hvert semester innkalles skriftlig. Ikke regelmessige møter må innkalles skriftlig.

17 3.3.3 Virksomhet SRS bistår FTR1 i administreringen av Allmøter for studentene ved fakultetet. SRS sørger for at det føres referat fra Allmøter, Studentrådsmøter og SRS-møter. SRS skal sammen med FTR sørge for at Allmøtet velger studentrepresentanter til komiteer, utvalg og råd til rett tid. SRS skal også informere studentrepresentanter valgt av Allmøtet om de ulike vervenes innhold og plikter, eller besørge at slik informasjon blir gitt. SRS skal være et koordinerende organ for andre studenttillitsvalgte, og innhente informasjon om deres arbeid. SRS besørger to ganger årlig tildeling av velferdsmidler til studentsosiale aktiviteter ved fakultetet, jf Vedtak SRS avgjør saker ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet skal saken opp for Allmøtet og avgjøres der Signaturrett Den til en hver tid valgte leder og et annet medlem av SRS har i felleskap signaturrett i Enhetsregisteret Årsberetning SRS plikter å vise frem årsberetning av aktiviteter og regnskap over driftsmidler fra foregående år, samt budsjett og handlingsprogram for det kommende år. Dette gjøres ved kalenderårets første Allmøte (i januar). Regnskapsrapport legges også frem for Studentrådet en gang per semester. Tillitsvalgte kan be om at det legges frem regnskapsrapport for Studentrådet utover den ordinære rapporteringen. Rapporten settes opp av økonomiansvarlig (i samråd med resten av SRS) Åpne og lukkede møter SRS-møter holdes for åpne dører, med mindre SRS vedtar noe annet. SRS kan innkalle utenforstående i saker hvor det er formålstjenlig. Studentrepresentantene i Styret, AU-Studenttinget, Studentrådet HF, Studentrådet SVT, Studentrådet NT, Studentrådet IME, Studentrådet AB, Studentrådet IVT, Studentrådet IøT og NMF Trondheim har fast observatørstatus med tale- og forslagsrett på SRS-møter. Møtets dagsorden er offentlig. Alle medlemmer i SRS kan komme med innstilling om at en sak unndras offentlighet og at saken behandles bak lukkede dører. SRS avgjør med simpelt flertall om innstillingen etterfølges eller forkastes.

18 Kapittel 4 Valgreglement 4.1 Generelt Dette reglementet gjelder ved valg til tillitsverv ved DMF, jf Valgene kan gjennomføres ved studentenes Allmøte eller ved elektronisk urnevalg. 4.2 Utstrekning Allmøtets sammensetning, funksjon og virkemåte er regulert i vedtekter under Valgbarhet Alle studenter innbefattet i har stemmerett og kan stille kandidatur i forbindelse med valg som beskrevet i Innmelding av kandidatur Kandidatur til FTR2, Studentrådssekretariatsleder, verv i SRS eller øvrige tillitsverv ved fakultetet kan meldes til FTR1 i forkant av Valgallmøtet, eller på Valgallmøtet idet valget skal gjennomføres. 4.5 Fratreden fra verv Den student som velges til et verv, plikter å fungere i vervet for hele valgperioden, så lenge vedkommende jf. 4.3 er valgbar. Av grunner som gjør det vanskelig eller belastende å skjøtte vervet sitt, kan studenten søke om å fratre vervet. Skriftlig søknad godkjennes av FTR1 og SRSleder. Allmøtet kan gi et enstemmig SRS fullmakt til å supplere inn ny representant til vervet, dersom fratredelsen skjer utenom vanlige valg. Allmøtet skal orienteres om resultatet. Mistillitsforslag mot tillitsrepresentanter kan stilles etter vedtektene for Allmøtet jf Verv Verv som velges på første Allmøte i høstsemesteret: Studenttillitsvalgt ved fakultetet; FTR2 med virketid i et halvt år, der vedkommende påfølgende halvår er FTR1 Studenttillitsvalgt ved fakultetet; SRS-leder med virketid i ett år Studentrådssekretariatet; o Velferdsmiddelsansvarlig o Informasjonsansvarlig

19 o Hovedtillitsvalgt for masterprogrammene Representanter til operativ ledergruppe ved alle institutter Representanter til pedagogisk vurderingskomité o 4 mannlige representanter for ett år o 4 kvinnelige representanter for ett år Verv som velges på første Allmøte i vårsemesteret: Studenttillitsvalgt ved fakultetet; FTR2 med virketid i et halvt år, der vedkommende påfølgende halvår er FTR1 Studentrådssekretariatet; o Sekretær o Økonomiansvarlig 4 representanter til kursukekomité 4.7 Valget Valg av FTR2 og SRS-leder skal skje ved urnevalg. De stemmeberettigede, jf , oppfører en av kandidatene til det angjeldende vervet på stemmeseddelen. Den student som står oppført flest antall ganger, er vinneren av valget. Ved valg der flere enn en representant skal velges til et styre eller utvalg, oppføres tilsvarende mange navn, og de blir representanter som etter opptelling kommer på plassene etter vinneren. Personlige vara for vinnerne avgjøres av rekkefølgen på de neste plassene. Valg av medlemmer til SRS og øvrige verv kan skje ved stemmetegn, og kan avgjøres ved akklamasjon dersom kun en kandidat stiller. Dersom minst en student krever det, skal valget avgjøres ved skriftlig urnevalg. SRS administrerer forberedelsene til og gjennomføringen av valget, men de enkelte medlemmer kan fritas fra denne plikten dersom de selv ønsker å stille til valg på verv som krever skriftlig avstemming. Valg til Studenttinget gjøres etter Valgreglement for Studenttinget NTNU vedtatt på konstituerende Allmøte Avgjøring av valget Valg avgjøres ved simpelt flertall. Dersom to kandidater oppnår likt antall stemmer, skal det holdes omvalg mellom disse. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 4.9 Supplering Dersom ordinært Valgallmøte ikke lykkes i å fylle alle verv som står til valg, skal det avholdes suppleringsvalg ved neste Allmøte. Suppleringsvalget gjennomføres som ordinære valg, jf. 4.7 og 4.8. Suppleringsvalg skal også avholdes dersom en student innvilges søknad om å fratre vervet sitt, eller etter vedtatt mistillit. Nye representanter sitter fram til neste ordinære valg for vervet.

20 Allmøtet kan unntaksvis, og dersom det er hensiktsmessig med 2/3 flertall avgjøre at det ikke behøver å avholdes suppleringsvalg for alle verv unntatt FTR og SRS-leder. I disse tilfellene kan Allmøtet vedta å gi et enstemmig SRS fullmakt til å supplere inn kandidater til de aktuelle verv. Dette kan eksempelvis gjøres dersom vervet er fratrådt etter godkjent søknad eller vedtatt mistillit (jf. 4.5). Supplert(e) kandidat(er) til SRS møter på gjenværende møter avholdt av SRS med tale- og forslagsrett, før det avholdes formelt valg til vervet førskommende ordinære Allmøte. Dersom ønskelig kan det avholdes ekstraordinært Allmøte. Det kan under ingen omstendighet avholdes interne suppleringsvalg til Studenttinget, i henhold til Valgreglement for Studenttinget NTNU Klage Den som etter har stemmerett ved et valg, kan påklage feil som er begått ved valget. Klagen må være framsatt skriftlig ovenfor SRS senest 7 dager etter at resultatet av valget er offentliggjort. Klagen skal behandles på førstkommende ordinære SRS-møte. Eventuelt kan det innkalles til og avholdes ekstraordinært møte for behandling av klagen. Dersom et medlem av SRS var kandidat til vervet klagen gjelder, må medlemmet fratre ved behandling av saken. SRS avgjørelse av klagen skal foreligge skriftlig med begrunnelse. Dersom SRS ikke oppnår en flertallsavgjørelse, eller dersom avgjørelsen fra SRS ankes, skal Allmøtet avgjøre utfallet av klagen, etter at anken er framlagt for SRS til uttalelse. Mener SRS eller Allmøtet at det er begått en feil som kan ha hatt betydning for valgutfallet, skal det avholdes nytt valg til vervet senest på førstkommende ordinære Allmøte. Inntil nytt valg har funnet sted, skal den som er valgt ved det ugyldige valget betraktes som lovlig valgt. Klage over feil begått ved valg til Studenttinget rettes til det eksterne valgstyret i henhold til Valgreglement for Studenttinget NTNU Studentrådssekretariatet SRS skal bestå av leder og fem medlemmer valgt av Allmøtet, samt FTR1 og FTR2 som faste observatører med møteplikt. Medlemmene velges inn i SRS som informasjonsansvarlig, velferdsmiddelansvarlig, økonomiansvarlig, hovedtillitsvalgt for masterprogrammene eller sekretær. SRS-leder fungerer som vara for FTR2, og FTR2 er vara for SRS-leder og FTR1 i eksterne møter. Et SRS-medlem kan velges som nestleder som er vara for SRSleder på SRS-møter. Tre medlemmer samt leder velges på første Allmøte i høstsemesteret, og to medlemmer velges på første Allmøte i vårsemesteret. FTRene har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Det bør etterstrebes at minst ett medlem i SRS studerer ved et av fakultetets masterprogram. Se Hovedtillitsvalgt for masterprogrammene.

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 20.11.2014 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentdemokratiet, DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentdemokratiet, DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentdemokratiet, DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Side 1 av 25 Innholdsliste 1 Om regelverket... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Omfang... 4 2 Mandater... 5 2.1 Allmøtet... 5 2.2 Medisinsk

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Om beskrivelsene Hvilke verv og grupper som utgjør Studentrådet DMF, de formelle rammene for deres arbeid og hvordan de velges er nedfelt i Vedtektene for Studentrådet

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF

Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Arbeidsinstruks for Studentrådet DMF Om beskrivelsene Hvilke verv og grupper som utgjør Studentrådet DMF, de formelle rammene for deres arbeid og hvordan de velges er nedfelt i vedtektene for Studentrådet

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent.

Sak 2 Oppnevning av møteleder og referent Cathinka Thyness(FTR1) valg til møteleder og Helene Kolstad Skovdahl valgt til referent. Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Allmøte 05.12.2011

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005 REALISTFORENINGENS LOVER Ajour vårsemesteret 2005 22. november 2005 2 FORMÅL OG ORGANISASJON 1 Realistforeningen er fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning Økonomireglementet,

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Kjernestyret

Vedtekter for Kjernestyret Helhetlig endringsforslag til ny organisering Studentorganisasjonene ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB Presentert for Studentutvalget 01.02.16, revidert 03.02.16 og 07.03.16 Vedtekter for Kjernestyret...

Detaljer

Forretningsorden for SDSN

Forretningsorden for SDSN Forretningsorden for SDSN Forretningsorden er underlagt SDSNs vedtekter. Kapittel 1. Gjennomføring av møter 1.1 Konstituering Opprop 1.2 Lukking av møtet Møtene i PF, CS og SR er åpne- PF/CS kan, med 2/3

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet

VEDTEKTER. om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15. Menageriet VEDTEKTER om Menageriets formål og virke. Sist endret 22.01.15 Menageriet Programområde for Materialer, energi og nanoteknologi, Universitetet i Oslo INNHOLD 1. (Formål)... 3 2. (Medlemskap)... 3 3. (Generalforsamling)...

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR

ØKONOMIREGLEMENT FOR ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 06.11.2013 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk Fagutvalg for Kina-studier Institutt for kulturstudier og orientalske språk Vedtekter for Fagutvalg for Kina-studier Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål Fagutvalget for Kina-studier skal representere

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Studentledergruppemøte dato 2013

Studentledergruppemøte dato 2013 Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Studentledergruppemøte dato

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

Referat Studentrådsmøte onsdag 07.mars 2012. Møteleder: Johanne Marie Iversen(FTR2) Tilstede:

Referat Studentrådsmøte onsdag 07.mars 2012. Møteleder: Johanne Marie Iversen(FTR2) Tilstede: Studentrådet DMF Medpost 203 Medisinsk Teknisk Forskningssenter 7489 Trondheim E-post: srs@studentrad.no Webadresse: http://dmf.studentrad.no Organisasjonsnummer: 989 148 737 Referat Studentrådsmøte onsdag

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for ELSA Bergen

Vedtekter for ELSA Bergen Vedtekter for ELSA Bergen Vedtatt på generalforsamling høst 2001 Oppdatert sist etter generalforsamling høst 2015 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap 1 Navn og struktur Organisasjonens navn er

Detaljer

Valgreglement STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 13.12.13

Valgreglement STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 13.12.13 Valgreglement STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 13.12.13 Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1.1 Innledning Dette valgreglementet gjelder for valg til alle

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015 24.februar kl 19:00 Hotel Waterfront Nedre Strandgate 25 27 Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 10.februar 2015. Sakene kan sendes

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre.

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre. VALGREGLEMENT Fastsatt av styret 15.mars 2005 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 9-4 nr. 9, og 10-2 nr. 5. Endret etter styrebehandling 19.april 2005, 3. mars

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.5 Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELSA OSLO

VEDTEKTER FOR ELSA OSLO VEDTEKTER FOR ELSA OSLO I kraft etter Generalforsamlingen i ELSA Oslo tirsdag 8. november. Kapittel 1 - Formål, tilknytning og medlemskap 1 - Formål The European Law Students Association (ELSA) Oslo skal

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR ELSA TROMSØ Sist oppdatert under GF høst Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap

VEDTEKTER FOR ELSA TROMSØ Sist oppdatert under GF høst Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap VEDTEKTER FOR ELSA TROMSØ Sist oppdatert under GF høst 2015 Kapittel 1. Formål, tilknytning og medlemskap Kapittel 2. Generalforsamlingen Kapittel 3. Styret Kapittel 4. Økonomi Kapittel 5. Studietur Kapittel

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon

Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon Vedtekter for Polar Interesseorganisasjon versjon 1.8 Vedtatt Generalforsamlingen 2013 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert ungdom, fortrinnsvis i Vestfold.

Detaljer

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (Uhl) av 2005-04-01 nr 15, 9-4 ( 9) 10-2 (5). Kapittel 1. Regler som gjelder ved

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt 05.02.2011 Sist oppdatert 05.02.2011 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er det overordnede studentpolitiske

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer