SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/07

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 11/07"

Transkript

1 Sak 11/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 11/07 Sakstittel: FREMTIDIG ORGANISERING AV NRV Arkivsaknr: 07/344 Saksbehandler: RKO/RKO/PAAMO Per Erland Aamodt K-kode: 026 Saksnummer Utvalg Møtedato / Kommunestyret 11/07 Økonomi- og administrasjonsutvalget Administrasjonens innstilling: 1. Vannforsyningsvirksomheten i NRV videreføres i et interkommunalt selskap (IKS). 2. Rådmennene forbereder en politisk sak om opprettelse av NRV IKS, og overføring av vannforsyningsvirksomheten i NRV AS til NRV IKS, samt om kommunenes eierstyring knyttet til deltagelse i selskapet. Saken legges frem for kommunestyret innen , med sikte på at virksomheten overtas av NRV IKS fra Saken skal inneholde følgende elementer: a) Prinsippet i dagens eierfordeling mellom NRV og deltagerkommunene opprettholdes, dvs at NRVs kjernevirksomhet er å ha ansvar for normal vannforsyning og reservevannforsyning fram til avtalte leveringspunkter i kommunene. b) Rådmennene legger fram for politisk behandling innen en sak som avklarer hvilke anlegg som ihht prinsippet ovenfor skal eies og / eller driftes av NRV. c) Det fastsettes i selskapsavtalen: i. at revisor skal skiftes ut hvert femte år ii. det skal utarbeides styreinstruks og etableres rutiner for styreevaluering iii. innføring av en valgkomité for valg av styremedlemmer iv. at eierkommunene rutinemessig skal få kopi av møteinnkallingenes sakslister, protokoller fra styremøtene, samt kalkylegrunnlaget i selskapets forslag til økonomiplan, budsjett og regnskap v. at selskapet kan videreutvikle eksisterende anlegg slik at vannkvalitet, leveringssikkerhet, beredskap og kapasitet blir ivaretatt vi. at investeringer ut over selskapets kjernevirksomhet og evt. samarbeid med andre kommuner krever enstemmighet vii. at de deltagende kommuner er forpliktet til å kjøpe alt sitt vann fra NRV viii. at selskapet ikke kan drive annen virksomhet enn vannforsyning på en grosnivå og annen virksomhet som er nødvendig som del av vannforsyningstjenestene, - med unntak for Noranalyse ix. at alle deltagere (eierkommuner) i selskapet skal ha like mange representanter og lik stemmevekt i representantskapet, uavhengig av eierandel Side 1 av 34

2 Sak 11/07 x. at eierskapet til verdiene i selskapet skal være lik den enkelte deltagers (eierkommunes) innskudd/finansiering av selskapets virksomhet xi. at NRV kan levere vann til andre enn eierkommunene xii. liknende utmeldingsregler som i dagens vedtekter, supplert med at: 1. utredende kommune hefter for lån og bestilt kapasitet 2. utredende kommune har krav på sin andel av verdier som måtte oppstå som følge av endringer i selvkostregimet i de 10 neste år etter uttreden xiii. at opptak av nye eierkommuner krever enstemmighet xiv. at selskapet ikke skal ha egenkapital utover det som er nødvendig for å sikre nødvendig likviditet xv. at selskapet skal kunne ta opp lån, samt en høyeste ramme for selskapets samlede låneopptak xvi. hvordan eventuelle tvister mellom eierne skal løses d) Forslag til faste rutiner i kommunen for politisk behandling av viktige selskapsdokumenter forut for representantskapsmøtene. e) Forslag til habilitetsregler for folkevalgtes verv i selskaper mv. f) Forslag om etablering av en ordning med egen kommunal eierskapsmelding for kommunens deltagelse i interkommunale selskaper. g) Forslag om etablering av et fast årlig eiermøte for deltagerkommunene for gjennomgang av selskapets selskapsavtale og årsmelding, og andre felles spørsmål. h) Opprettelse av et interkommunalt hovedplansamarbeid innen vannforsyning for samordning og prioritering av ressursene i NRV. Samordnet hovedplan legges frem for det enkelte kommunestyre til behandling forut for representantskapsmøtene. Eventuell uenighet kommunene imellom avklares gjennom flertallsvedtak i representantskapsmøtene på områder der det ikke er krav om enstemmighet. Første hovedplan legges fram i forbindelse med kommunenes behandling av budsjett for NRV IKS for Prising av vanntjenestene skal fortsatt skje ut i fra levert vannmengde til den enkelte kommune. 5. NRV AS opprettholdes inntil den gjenværende virksomheten i selskapet er avviklet. 6. Rådmennene utreder spørsmål om fordeling av overskudd / underskudd knyttet til annen virksomhet enn vannforsyning i NRV AS mellom eierkommunene. Et forslag til fordeling mellom eierkommunene legges frem for kommunestyret snarest mulig etter at oversikt over gjenværende overskudd / underskudd foreligger. Tidligere behandlinger: Side 2 av 34

3 Sak 11/07 Saksutredning med administrasjonens innstilling: Saksfremlegg Arkivsak: 07/344 Sakstittel: FREMTIDIG ORGANISERING AV NRV K-kode: 026 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Vannforsyningsvirksomheten i NRV videreføres i et interkommunalt selskap (IKS). 2. Rådmennene forbereder en politisk sak om opprettelse av NRV IKS, og overføring av vannforsyningsvirksomheten i NRV AS til NRV IKS, samt om kommunenes eierstyring knyttet til deltagelse i selskapet. Saken legges frem for kommunestyret innen , med sikte på at virksomheten overtas av NRV IKS fra Saken skal inneholde følgende elementer: a) Prinsippet i dagens eierfordeling mellom NRV og deltagerkommunene opprettholdes, dvs at NRVs kjernevirksomhet er å ha ansvar for normal vannforsyning og reservevannforsyning fram til avtalte leveringspunkter i kommunene. b) Rådmennene legger fram for politisk behandling innen en sak som avklarer hvilke anlegg som ihht prinsippet ovenfor skal eies og / eller driftes av NRV. c) Det fastsettes i selskapsavtalen: i. at revisor skal skiftes ut hvert femte år ii. det skal utarbeides styreinstruks og etableres rutiner for styreevaluering iii. innføring av en valgkomité for valg av styremedlemmer iv. at eierkommunene rutinemessig skal få kopi av møteinnkallingenes sakslister, protokoller fra styremøtene, samt kalkylegrunnlaget i selskapets forslag til økonomiplan, budsjett og regnskap v. at selskapet kan videreutvikle eksisterende anlegg slik at vannkvalitet, leveringssikkerhet, beredskap og kapasitet blir ivaretatt vi. at investeringer ut over selskapets kjernevirksomhet og evt. samarbeid med andre kommuner krever enstemmighet vii. at de deltagende kommuner er forpliktet til å kjøpe alt sitt vann fra NRV viii. at selskapet ikke kan drive annen virksomhet enn vannforsyning på en grosnivå og annen virksomhet som er nødvendig som del av vannforsyningstjenestene, - med unntak for Noranalyse ix. at alle deltagere (eierkommuner) i selskapet skal ha like mange representanter og lik stemmevekt i representantskapet, uavhengig av eierandel x. at eierskapet til verdiene i selskapet skal være lik den enkelte deltagers (eierkommunes) innskudd/finansiering av selskapets virksomhet xi. at NRV kan levere vann til andre enn eierkommunene xii. liknende utmeldingsregler som i dagens vedtekter, supplert med at: 1. utredende kommune hefter for lån og bestilt kapasitet 2. utredende kommune har krav på sin andel av verdier som måtte oppstå som følge av endringer i selvkostregimet i de 10 neste år etter uttreden xiii. at opptak av nye eierkommuner krever enstemmighet xiv. at selskapet ikke skal ha egenkapital utover det som er nødvendig for å sikre nødvendig likviditet Side 3 av 34

4 Sak 11/07 xv. xvi. at selskapet skal kunne ta opp lån, samt en høyeste ramme for selskapets samlede låneopptak hvordan eventuelle tvister mellom eierne skal løses d) Forslag til faste rutiner i kommunen for politisk behandling av viktige selskapsdokumenter forut for representantskapsmøtene. e) Forslag til habilitetsregler for folkevalgtes verv i selskaper mv. f) Forslag om etablering av en ordning med egen kommunal eierskapsmelding for kommunens deltagelse i interkommunale selskaper. g) Forslag om etablering av et fast årlig eiermøte for deltagerkommunene for gjennomgang av selskapets selskapsavtale og årsmelding, og andre felles spørsmål. h) Opprettelse av et interkommunalt hovedplansamarbeid innen vannforsyning for samordning og prioritering av ressursene i NRV. Samordnet hovedplan legges frem for det enkelte kommunestyre til behandling forut for representantskapsmøtene. Eventuell uenighet kommunene imellom avklares gjennom flertallsvedtak i representantskapsmøtene på områder der det ikke er krav om enstemmighet. Første hovedplan legges fram i forbindelse med kommunenes behandling av budsjett for NRV IKS for Prising av vanntjenestene skal fortsatt skje ut i fra levert vannmengde til den enkelte kommune. 5. NRV AS opprettholdes inntil den gjenværende virksomheten i selskapet er avviklet. 6. Rådmennene utreder spørsmål om fordeling av overskudd / underskudd knyttet til annen virksomhet enn vannforsyning i NRV AS mellom eierkommunene. Et forslag til fordeling mellom eierkommunene legges frem for kommunestyret snarest mulig etter at oversikt over gjenværende overskudd / underskudd foreligger. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Saken omhandler den fremtidige organisering av NRV. Vedlegg: 1. Utredning av fremtidig organisasjonsform for NRV. 2. Utredning om Oppgavefordeling mellom NRV/RA-2 og kommunene. 3. Notat fra Leif-Erik Steen, UtviklingsPartner AS: Oppsummering av rådmennenes drøftelser. 4. Brev fra styrene i NRV og RA-2 med vedlagt notat i 9 pkt. 5. (Til orientering: Utredning av fremtidig organisasjonsform for RA-2.) Saksutredning: 1 Bakgrunn 1.1 Utgangspunktet behovet for å styrke kommunenes politiske styring av NRV og RA-2 Som følge av de forholdene som er blitt avdekket i NRV og RA-2 har eierkommunene vedtatt at man skal se nærmere på (1) behovet for å etablere et regionalt politisk organ for forvaltningen av vannressursene og avløpshåndteringen (Vannmiljøforum), og (2) behovet for å endre organiseringen av selskapene. Et mandat for rådmennenes utredning ble vedtatt i eierkommunenes politiske organer tidlig i Som en følge av dette ble det nedsatt tre arbeidsgrupper. Side 4 av 34

5 Sak 11/07 En arbeidsgruppe skulle se på behovet for å opprette et regionalt politisk vannmiljøforum. Dette arbeidet er sluttført, og konklusjonene er til behandling / er allerede behandlet i kommunene. De to andre arbeidsgruppene skulle se på behovet for å endre organiseringen av NRV og RA-2. Den ene arbeidsgruppen, som var kommunal, har først og fremst utredet kommunenes eierinteresser og vurdert valg av organisasjonsform, jf vedlegg 1. Det sentrale for denne arbeidsgruppen har derfor vært beslutningsaspektet i det interkommunale samarbeidet i henholdsvis NRV og RA-2. Den andre arbeidsgruppen, har rapportert til styrene i NRV og RA-2. Denne arbeidsgruppen har først og fremst sett på spørsmål om oppgave- og kostnadsfordeling kommunene i mellom i det interkommunale samarbeidet i henholdsvis NRV og RA-2, jf vedlegg 2. Både styret i NRV og styret i RA-2 og styrenes arbeidsgruppe samt den kommunale arbeidsgruppa har rapportert til rådmennene i eierkommunene. Rådmennene har på bakgrunn av de anbefalinger og utredninger/rapporter som er blitt fremlagt drøftet den fremtidige organiseringen i NRV og RA-2, og kommet frem til en omforent innstilling i saken. Rådmennene har hatt som siktemål å legge frem et felles saksfremlegg i alle eierkommunene. Innstillingens enkeltforslag henger derfor sammen i en helhet, dvs. at eventuelle endringer på enkelte punkter lett vil kunne medføre at det oppstår behov for å endre andre deler av forslaget til felles saksfremlegg som det er oppnådd enighet om på administrativt nivå - forutsatt at det fortsatt skal holdes fast ved målsettingen om et felles saksfremlegg. Rådmennenes utgangspunkt har vært at kommunenes eierstyring av selskapene NRV og RA-2 ikke har vært god nok, og at den politiske styringen av selskapene derfor må styrkes vesentlig. Hovedutfordringen har derfor vært å finne en hensiktsmessig struktur for eierstyringen i samarbeidet, og samtidig sikre en vel fungerende felleskapsløsning innen vannforsyning og avløpstjenester på en gros nivå. I samsvar med utredningen fra den kommunale arbeidsgruppen har rådmennene i felleskap kommet frem til at samarbeidet bør videreføres som egne selskaper etter lov om interkommunale selskaper (IKS). Dette er en selskapsform som ligger nærmere opp til kommunal virksomhet enn aksjeselskapet, og hvor lovgiver har forsøkt å forene hensynet til kommunal styring med behovet for smidige og fleksible beslutningsprosesser. Ved at samarbeidet videreføres i selskaps form har man også et redskap for å løse eventuelle uenigheter kommunene imellom som man ikke kan leve med over lengre tid i ett samarbeid som dette. En av de vanskeligste utfordringene for rådmennene har vært å finne balansepunktet mellom de spørsmål som bør kunne løses ved flertallsbeslutning i selskapets representantskap, og spørsmål der den enkelte kommune selv bør ha full bestemmelsesrett. Dette foreslår rådmennene at løses ved at det i selskapsavtalen uttrykkelig tas stilling til hvilke spørsmål som krever enstemmighet kommunene imellom. Hovedgrepet med hensyn til eierstyring i tillegg til organiseringen av selskapene i egne IKS - forslås å være et hovedplansamarbeid, der samtlige deltakerkommuner og selskapene deltar på administrativt nivå før beslutning i det enkelte kommunestyre, for så vidt gjelder vannforsyning og avløpstjenester på en gros nivå. I tillegg vil eierstyringen hovedsaklig skje gjennom vedtakelse av budsjett-/økonomiplan i den enkelte kommune hvert år. Rådmennenes omforente innstilling er et forslag til en helhetlig systemendring i dag for å sikre åpenhet om selskapenes drift og utvikling, og om nødvendig samarbeid på administrativt nivå mellom kommunene og selskapene, slik at deltakerkommunenes politiske organer nå sikres et direkte og kontinuerlig inngrep i styringen av det interkommunale samarbeidet om vannforsyning og avløpstjenester på en gros-nivå. Side 5 av 34

6 Sak 11/07 Rådmannen ser det som et sjølstendig og viktig poeng at kommunen i dagens situasjon bidrar til å rette opp den systemsvikten som må kunne sies å være en del av bakgrunnen for de forhold som ble avdekket i selskapene høsten Erfaringene fremover vil vise om det er behov for justeringer og endringer i enkelthetene. Dette vil f.eks. gjelde eierkonstellasjonene i selskapene, antallet selskaper osv. I dette saksfremlegget behandles spørsmålet om fremtidig organisering for NRV. Tilsvarende spørsmål for RA-2 fremmes i egen sak. Styrene i NRV og RA-2 har uttalt seg til et utkast til dette saksfremlegget, jf vedlegg Kommunenes interesser NRV ble stiftet for å løse kommunenes behov for vannforsyning, og samtidig oppfylle miljøpolitiske målsettinger. I dag er infrastrukturen på plass, og målsettingene oppfylt. NRV representerer store økonomiske og velferdmessige verdier for innbyggere i eierkommunene. En stor del av selskapets verdi er knyttet til samarbeidet som sådant. Dersom en kommune går ut av samarbeidet vil dette innskrenke selskapets inntektsgrunnlag, fremtidige utvidelsesmuligheter og selskapets immaterielle verdi. Det vil med andre ord si; enhver oppdeling vil redusere selskapets verdi langt ut over det de fysiske deler av anlegget som en uttredende kommune får med seg verdiansettes til. NRV-samarbeidet knytter sammen 6 kommuner på Nedre Romerike på et meget viktig område så vel i økonomisk som velferdsmessig henseende. Samarbeidet har sterke berøringspunkter til politiske spørsmål om tilhørighet og utviklingsmuligheter. Samarbeidet i NRV er et viktig verktøy for eierkommunenes mulighet til selv å kunne styre tempoet i utviklingen i dette området. I tillegg til de immaterielle verdier og behovet for å kunne styre utviklingen i eget området, ved at det til riktig tid legges til rette for tilstrekkelig vannforsyningskapasitet til å møte befolkningsøkningen og ønsker om etablering av ny næringsvirksomhet, er kommunen som eier interessert i at det leveres vannforsyningstjenester til (1) god kvalitet (dvs. som oppfyller de miljømessige krav), og (2) riktig pris, samt (3) at virksomheten drives på en mest mulig hensiktsmessig måte. Selskapet NRV oppfyller målsettingen om tilstrekkelig kapasitet til å møte befolknings-utviklingen og næringsetableringen, samt målsettingen om vannforsyningstjenester med så god kvalitet at de til enhver tid rådende miljømessige krav oppfylles. I kjølvannet av de forhold som ble avdekket i selskapet høsten 2005 er det imidlertid blitt reist spørsmål om virksomheten drives på en hensiktsmessig måte og, i forlengelsen av dette, om vannforsyningstjenestene er blitt riktig priset. Spørsmålet om hensiktsmessig drift er i denne sammenheng først og fremst et spørsmål om hvilke kontroll- og styringsmekanismer som bør være på plass i et slikt samarbeid. Mulighetene for styring og kontroll er vesentlig forbedret det siste året. Selskapet skal nå, i henhold til vedtektene, følge selvkostprinsippet. Det er nå videre på det rene at selskapet skal følge offentlige anbudsregler, samt forvaltnings- og offentlighetslov. I tillegg er de ansatte nå gitt medbestemmelse i selskapet. Alt dette innebærer en vesentlig styrking av åpenheten omkring selskapenes drift. Selskapet er i tillegg i ferd med å avvikle all virksomhet som ikke gjelder kjernevirksomheten; vannforsyningsstjenester på en gros-nivå. Dette medfører at det blir lettere for kommunene å ha oversikt over selskapet og å styre og kontrollere dette. Spørsmålet om hensiktmessig drift er imidlertid også et spørsmål om hva som bør omfattes av samarbeidet om vannforsyningstjenester, og på hvilken måte kommunene bør samarbeide. 1.3 Hva omfattes av samarbeidet, og hvilke utfordringer, muligheter og begrensninger foreligger med hensyn til fremtidig samarbeid? Samarbeidet løser den enkelte eierkommunes behov for vannforsyning en gros. Pr. i dag omfattes vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell, hovedledninger for levering av vann ut til og til dels igjennom den Side 6 av 34

7 Sak 11/07 enkelte kommune frem til bestemte tyngdepunkter, samt reservevannskilder og en del høydebasseng med tilhørende trykkøkningsstasjoner, pumpestasjoner etc. Det foreligger tre muligheter (og mellomvarianter av disse) med hensyn til fremtidig organisering av samarbeidet: Samarbeidet videreføres som i dag Samarbeidets reduseres, f.eks. slik at det kun omfatter vanninntaket i Glomma og vannbehandlingen (rensningen) i Hauglifjell. Hovedledninger, pumpestasjoner, høydebasseng etc. overtas ev kommunene. Samarbeidet utvides, f.eks. ved at NRV overtar kommunens detaljledningsnett eller ved at flere kommuner kommer med i samarbeidet Ved vurderingen av hva som bør omfattes av samarbeidet er det av interesse hvilke utfordringer det pr. i dag er alminnelig antatt at VA-sektoren står ovenfor, og hvilke løsninger VA-sektoren ser for seg. Kommunenes Sentralforbund har som utgangspunkt at interkommunalt samarbeid kan løse mange av VA-sektorens utfordringer ved de stordriftsfordeler slikt samarbeid gir. Dette gjelder flere forhold, blant annet: Kvalitet og sikkerhet/beredskap Investeringsutfordringer (utbedringer av ledningsnettet/etterslep, ny teknologi, behov for økt dimensjonering/kapasitetsutvidelser) Kompetanse/rekruttering Effektivisering Når det gjelder investeringsutfordringer så gjelder dette særlig lekkasjer fra ledningsnettet. Norge har et lekkasjeproblem som er på samme nivå som enkelte U-land. Ledningsnettet er altså generelt sett i meget dårlig forfatning. I NRV har alle eierkommuner direkte nytte av vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell, inkludert vanninntaket fra Glomma. Hovedledninger, høydebassenger, trykkøkningsstasjoner, reservevannskilder og andre fellesanlegg som omfattes av NRV-samarbeidet, betjener mer enn en kommune, men ikke nødvendigvis alle kommunene i samarbeidet. Alle hovedledninger frem til reservevannskilder i den enkelte kommune kan imidlertid i teorien betjene alle kommunene, idet vann kan transporteres begge veier i NRVs ledningsnett. Det er for eksempel slik at det er teknisk mulig å transportere vann fra reservevannskilden Halssjøen i Lørenskog kommune i den ene enden NRV-området til Sørum kommune i den andre enden. Dette kan være en rasjonell begrunnelse for å la alle hovedledninger som ender i en reservevannskilde omfattes av samarbeidet. Når det gjelder hovedledninger som i dag er felles, men som bare betjener noen av NRV-kommunene, kan en rasjonell begrunnelse for å la disse omfattes av samarbeidet være at vannprisen skal være uavhengig av kommunenes geografiske avstand fra produksjonsanlegget. Når det gjelder andre felles anlegg, typisk høydebassenger, som bare betjener noen av NRV-kommunene, kan en begrunnelse være at disse er nødvendige deler av vannforsyningen i alle kommunene og at det er åpenbare stordriftsfordeler ved at ett høydebasseng i en kommune dimensjoneres slik at det også kan betjene nabokommunene der dette er mulig. I tillegg er det et spørsmål hva som kan medtas som fellesanlegg ut i fra selvkostprinsippet. Et hvert anlegg som bare betjener noen av selskapsdeltakerne kan vanskelig utlignes på hele fellesskapet i deltakerkommunene uten å komme i konflikt med selvkostprinsippet. Dette vil nemlig innebære at en kommunes innbyggere subsidierer en annen kommunes innbyggere over vannavgiften. Her kan imidlertid merkes at også innenfor den enkelte kommune er det en rekke vannforsyningsanlegg som bare Side 7 av 34

8 Sak 11/07 betjener noen av innbyggerne, slik at også innen en enkelt kommune vil noen innbyggere subsidiere andre innbyggere over vannavgiften. Det hører også med til bildet at de fleste andre interkommunale samarbeid i Norge opererer med fellesskaps-løsninger med lik vannpris til alle kommuner i samarbeidet. Subsidieringsproblematikken innen vann- og avløpssamarbeidet kan imidlertid også løses ved at det i samarbeidet (dvs. NRV og RA-2) opprettes egne regnskap for den enkelte kommune i samarbeidet som prisen for vann- og avløpstjenester til denne kommunen beregnes ut i fra. 1.4 På hvilken måte samarbeider kommunene, og hva slags styringsmuligheter har kommunene? Et samarbeid mellom flere kommuner kan enten skje ad hoc, dvs. fra sak til sak, eller ved at den enkelte kommune overlater beslutningsmyndighet til et felles organ eller selskap. Samarbeidet innen vannforsyning en gros som er etablert imellom kommunene Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Nittedal og Sørum er i dag organisert i ett aksjeselskap. Dette innebærer at det er aksjeselskapets organer som avgjør hvordan dette samarbeidet skal forvaltes; dvs. avgjør hvordan de eiendeler, anlegg og andre ressurser som omfattes av samarbeidet skal utnyttes/prioriteres. For eksempel: Oppstår det behov for ett nytt høydebasseng i Rælingen, vil det i dag være opp til generalforsamling og styre i NRV AS å avgjøre om samarbeidet/felleskapet NRV skal bidra til hele eller deler av et slikt anlegg, og på hvilken måte dette skal skje. På grunn av at Rælingen kommune er plan- og bygningsmyndighet vil samarbeidet/felleskapet selvsagt måtte ha byggetillatelse. Den kommunen der det er aktuelt for NRV å bekoste ett anlegg har altså pr. i dag de facto en vetorett ut i fra sin posisjon som plan- og bygnings-myndighet i egen kommune. De øvrige deltakerkommunene i NRV må imidlertid på dette punkt forholde seg til det vedtak generalforsamlingen i NRV AS fatter. Dette illustrerer et viktig poeng, nemlig at kommunenes styring i vannforsyningssamarbeidet i dag er indirekte. Når kommunene har valgt å organisere samarbeidet innen en gros vannforsyningsvirksomhet i aksjeselskaps form, har kommunene også valgt å overlate til selskapet å råde over de ressurser som er tilført/tilhører selskapene. Denne beslutningsmyndigheten gjelder forvaltningen av de eiendeler, avtaler og andre ressurser som selskapene råder over. Kommunens indirekte styring skjer formelt ved at dens representanter ivaretar kommunens (eierens) interesser på generalforsamlingen. Eierkommunene er aksjeeiere, og deres styringsmuligheter er således knyttet til aksjeeierens aksjeeierrettigheter. Aksjeeierrettigheter er (1) økonomiske rettigheter, det vil i første rekke si retten til utbytte, (2) disposisjonsrettigheter, dvs. retten til å avhende eller ervere aksjer, og (3) forvaltningsrettigheter; i første rekke retten til å møte, stemme og utøve andre rettigheter på generalforsamlingen. Kommunens indirekte styringsmuligheter i aksjeselskapene NRV er altså først og fremst knyttet til utøvelsen av aksjeeierens forvaltningsrettigheter, med andre ord i første rekke stemmegivningen på generalforsamlingen. 1.5 Oppsummering Situasjonen i dag, med hensyn til hva som omfattes av samarbeidet, og hvordan kommunene samarbeider, er etter dette i store trekk slik: Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Nittedal og Sørum kommuner samarbeider om all hovedinfrastruktur for vannbehandling og distribusjon, inkludert de hovedledninger, høydebassenger og reservevannskilder som ligger i den enkelte eierkommune. Samarbeidet er organisert i aksjeselskapet NRV Eierkommunenes styring er indirekte, og skjer ved stemmegivning på generalforsamling 2 Anbefalingene fra arbeidsgruppene 2.1 Rapport fra arbeidsgruppen i NRV og RA-2 avgitt Side 8 av 34

9 Sak 11/07 Denne arbeidsgruppen har sett på oppgave- og kostnadsfordelingen kommunene imellom. Rapporten dreier seg altså i hovedsak om spørsmålet om hva samarbeidet bør omfatte. Arbeidsgruppen har avgitt følgende anbefaling om samarbeidet innen vannforsyning i NRV (side 8 flg.): Oppgavefordeling. Alternativ 1. Den store løsningen. NRV har ansvar for normal vannforsyning og for reservevannforsyning levert ut til tyngdepunkter i hver kommune. Ut til disse tyngdepunktene eier NRV ledningene, høydebassenger og pumpestasjonene. Alt dette inngår i et samlet forsyningssystem der ansvaret ikke bør deles mellom flere parter. Tyngdepunktene angis i kart basert på hovedplanarbeidet og forhandlinger mellom kommunene. NRV har ansvaret for å dekke vannbehovet til disse punktene. Vannbehovet er nærmere definert i bestillinger fra kommunene basert på utbyggingsplaner, næringslivets behov, prognoser for lekkasjetap osv. NRV i samarbeid med kommunene lager hovedplaner der hovedanlegg for NRV og for den enkelte kommune beskrives og nyanlegg vurderes for avklaring av ansvar for eierskap, finansiering / spleiselag for selskapet, vedlikehold og drift. Hovedplanene behandles i kommunene og danner grunnlaget for selskapets og kommunenes økonomiplaner når det gjelder investeringsprogram, kostnadsfordeling, osv. Økonomiplanen for 4 år rulleres årlig både i selskapet og i kommunene. Alle disse kostnadene omregnes til kubikkmeterpris for levert vannmengde og forankres i selvkostregelverket. Alle tjenester fra NRV som leveres likt til alle eierkommunene innregnes som kostnader som fordeles som kubikkmeterpris for levert vannmengde. Anlegg overtas av NRV til nedskrevet verdi iht selvkostregelverket. Hvis selvkostregelverket forlates og eierskapet privatiseres, skal eierskap til anlegg overført til NRV etter år 2006 beregnes som verdien tilhørende den opprinnelige eierkommunen. Alternativ 2. Den lille løsningen NRV skal levere normal vannforsyning fra Hauglifjell og reservevann-forsyning fra NRV s egne reservevannkilder eller fra nabokommuner. NRV har bare ansvaret for ledninger som under normal vannforsyning betjener mer enn én kommune. Ved reserveleveranser plikter kommunene å stille sitt ledningsnett til disposisjon for reserveleveransen. Reservevannkilder som bare betjener én kommune, overtas av denne kommunen. Alternativt: Alle reservekilder overtas av den eller de kommunene som kan forsynes. Enhver ledning, pumpestasjon og høydebasseng som normalt bare betjener én kommune, skal eies, vedlikeholdes og fornyes av denne kommunen. Kommunen må bekoste eventuelle kapasitetsøkninger av anleggene. Av dette følger at NRV s ansvar for vannleveranse stanser ved kommunegrensen dersom ledningen ikke betjener mer enn denne kommunen. NRV selger tjenester til kommuner som ønsker bistand til tilsyn, drift og vedlikehold av kommunale anlegg. Dette skjer uavhengig av kubikkmeterprisen. NRV skal bare unntaksvis delta i spleiselag. Et spleiselag skal inngås av de kommunene som har bruksrett og nytte av investeringen, og ikke av NRV. Side 9 av 34

10 Sak 11/07 Mulige kompromisser eller alternativer. Nyanlegg blir spleiselag for de kommunene som har bruksrett og nytte av tiltaket. Når investeringen er gjort, overtar NRV eierskap og driftsansvar. Investeringer i kapasitetsøkninger belastes den / de kommunene som bestiller eller har nytte av tiltaket. Alle ledninger og reservevannverk overtas av kommunene. For ledninger og reservevannverk som dekker mer enn én kommune må disse kommunene inngå spleiselagsavtaler om eierskap, drift og vedlikehold. Avtalen må knyttes til bruksrett til anleggene, dersom avtalen inkluderer investeringsspleiselag som medfører behov for låneopptak (jfr kommunelovens 50) Anbefalinger for NRV: Vannleveranse til eierkommunene er i dag et komplisert system hvor anhengigheten mellom delelementene i hovedsystemene er stor. Trykkøkningsstasjoner og høydebasseng virker i en helhet, og på en slik måte at oppstykket driftsansvar (drift tillagt til den enkelte kommune) er lite heldig, og kan føre til periodevis svikt i forsyningen. NRV anbefaler derfor at dagens ansvarsfordeling mellom kommunene og NRV opprettholdes. Siden hovedforsyningen og hovedanleggene er en del av den helheten som sikrer lik leveringssikkerhet i alle eierkommunene, anbefaler selskapet at lik volumpris legges til grunn for kostnadsutjevning. Dette gir, på grunn av stordriftsfordeler, lønnsomhet for alle kommunene. For øvrig vises det til vedlegg Utredning av fremtidig organisasjonsform for NRV og RA-2 avgitt av en kommunal arbeidsgruppe Denne arbeidsgruppen har vurdert kontroll- og styringsmekanismer, og på hvilken måte kommunene bør samarbeide om vann- og avløpstjenestene i selskapene NRV og RA-2. Arbeidsgruppen konkluderer slik: Organisering som del av kommunen gir størst kommunal styring og kontroll. Forutsetningen om enstemmighet i 3 eller 6 kommunestyrer om alle viktige beslutninger som gjelder virksomheten gjør imidlertid en slik organisering av et interkommunalt samarbeid på vann- og avløpsområdet vanskelig. Dette gjelder særlig formløst samarbeid og organisering med eget styre etter kommuneloven 27. Organiseres 27 virksomheten som egen juridisk person vil styret riktignok kunne inngå avtaler på egen hånd, men siden myndigheten også her vil være begrenset til drift og organisering, vil alle viktige beslutninger forutsette enstemmighet deltakerkommunene imellom. Generelt gjelder at organisasjonsformen IKS gir kommunene noe større grad av styring og kontroll med viktige beslutninger som tas i virksomheten, enn aksjeselskapsformen. I Ot. prp. nr. 53 ( ) Om lov om interkommunale selskaper på side 45 sier Kommunal- og regionaldepartementet det slik: Selv om selskapslovgivningens prinsipper er lagt til grunn, er det som utvalget peker på, behov for modifikasjoner av hensyn til kommunalpolitisk styring og kontroll. Dette innebærer at lovforslagene er uttrykk for en balanse mellom hensynet til frihet for foretaksledelsen og hensynet til behovet for politisk kontroll. Og videre på side 73: I interkommunalt selskap er ledelsen gitt noe større handlefrihet [enn i kommunalt foretak], men også her er det lagt vekt på å gi deltakerkommunene større mulighet for styring og kontroll med selskapet enn det aksjeselskapsformen legger opp til. Side 10 av 34

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009 LIER KOMMUNE Rådmannen August 2009 Forord Lier kommune eier helt eller har eierinteresser i en rekke selskaper/juridiske enheter med forskjelligartede formål og organisert etter forskjellige prinsipper

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak:

FAUSKE KOMMUNE. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2010 gjorde kommunestyret bl.a. følgende vedtak: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Jour,a1postID: 10/3333 I Arkiv sakid.: 10/867 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskap Sak II nr.: 035/10 FORMANNSKAP I I Saksbehandler: Frank Bernardsen I Dato: 26.04.2010

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer