Nedre Eiker kommune. Regnskap Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12."

Transkript

1 Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: Dato: L.nr / Arkiv: 2014/

2 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 3 RESULTAT DRIFT - AVVIK MELLOM REGNSKAP OG JUSTERT BUDSJETT... 3 INVESTERING - AVVIK REGNSKAP JUSTERT BUDSJETT... 4 LIKVIDITET... 4 SKISSE OVER INNDELINGEN I REGNSKAPET... 5 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 6 TABELL 1 HOVEDOVERSIKT DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 8 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER OVERSIKT BALANSE REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET BALANSE DETALJERT NOTER NOTE NR.1 REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNING DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN DEL 3 FORKLARING TIL ARBEIDSKAPITAL NOTE NR. 4. PENSJON NOTE NR. 5 KOMMUNENS GARANTIANSVAR NOTE NR. 6 FORDRINGER OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID NOTE NR. 7 AKSJER OG ANDELER I VARIG EIE NOTE NR. 8 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER DEL 1 ALLE FOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET DEL 2 DISPOSISJONSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER DEL 3 BUNDNE DRIFTSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER DEL 4 UBUNDNE INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER DEL 5 BUNDNE INVESTERINGSFOND AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER NOTE NR. 9 BEVEGELSER PÅ KAPITALKONTOEN NOTE NR. 10 INTERKOMMUNALT SAMARBEID NOTE NR. 11 ANLEGGSMIDLER NOTE NR. 12 INVESTERINGER I NYBYGG OG NYANLEGG DEL 1 TOTAL OVERSIKT DEL 2. VESENTLIGE INVESTERINGER I NYBYGG OG NYANLEGG L.nr /2014 Arkiv: 2014/

3 NOTE NR. 13 GJELDSFORPLIKTELSER PR. LÅN OG LÅNGIVER NOTE NR. 14 GJELDSFORPLIKTELSER FORDELT PÅ SELVKOSTOMRÅDET OG ØVRIG VIRKSOMHET NOTE NR. 15 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK (UNDERSKUDD) DRIFT NOTE NR. 16 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD) DRIFT NOTE NR. 17 SPESIFIKASJON OVER REGNSKAPSMESSIG UDEKKET (UNDERSKUDD) INVESTERING NOTE NR. 18 SELVKOSTTJENESTER NOTE NR. 19 ÅRSVERK NOTE NR. 20 GODTGJØRELSER - HONORARER NOTE NR. 21 EGENKAPITALINNSKUDD NOTE NR. 22 VESENTLIGE TRANSAKSJONER NOTE NR. 23 TAPSFØRINGER NOTE NR. 24 ENDRING AV PRINSIPPER OG TIDLIGERE ÅRS FEIL NOTE NR. 25 RETTSLIGE TVISTER NOTE NR. 26 ENGASJEMENT I ANDRE ORGANISASJONER NOTE NR. 27 MOMSKOMPENSASJON INVESTERINGER NOTE NR. 28 SALDERING INVESTERINGSREGNSKAPET NOTE NR. 29 MOMSAVTALER NOTE NR. 30 STRYKNINGER NOTE NR. 31 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP FINANS FORMANNSKAPETS DISP. KTO SENTRALADMINISTRASJONEN OPPVEKST KULTUR OG FRITID HELSE OG OMSORG SOSIALE TJENESTER OG TILTAK TEKNISKE TJENESTER VANN OG AVLØP HERMANSENTERET - OVERFØRING KIRKEN - OVERFØRING pr 31. desember avgitt 13. februar 2015 Liv Bermingrud Østberg Økonomisjef Kari Mette Øen Fagansvarlig regnskap Bengt A. Nystrøm Rådmann L.nr /2014 Arkiv: 2014/

4 Kommentarer til regnskapet Resultat 2014 Netto driftresultat ble negativt (underskudd) med ,75 kroner for Dette utgjør ca. minus 2,4 % av driftsinntektene. Det anbefales generelt at kommunene bør ha et netto driftsresultat i regnskapet på minimum pluss 3 % av driftsinntektene. Dette er viktig for å kunne sette av midler til å møte en midlertidig ubalanse i driften og til finansiering av investeringer nå eller senere. Dette målet er ikke oppnådd i Årets resultat er en forverring av netto driftsresultat med 20,5 millioner kroner i forhold til Det må tillegges at årets resultat ble forbedret med ca. 28,8 millioner kroner som skyldtes økning i premieavvik (note 4), slik at forskjellen ekskl. premieavvik er ca. 49,3 millioner kroner svakere netto driftsresultat i 2014 enn i Resultatet innebærer bruk av tidligere års avsetninger med kroner og nye avsetninger med kroner. Netto er det brukt kroner mindre enn det er avsatt. Følgende strykninger er gjennomført i regnskap 2014: - Strøket avsetning til disposisjonsfond på kroner Disposisjonsfondene er tomme ved utgangen av Resultatet etter finanstransaksjoner og avsetninger ble et underskudd på ,42 kroner. Akkumulert underskudd fra tidligere år er kroner, slik at kommunens samlede underskudd ved årets utgang er kroner. Drift - avvik mellom regnskap og justert budsjett Rammeområdene Alle tall i kroner Regnskap 2014 Budsjett (just.) 2014 Avvik Formannskapets disp. kto Rammeområde Sentraladministrasjonen Rammeområde Oppvekst Rammeområde Kultur Rammeområde Helse og omsorg Rammeområde Sosiale tjenester og tiltak Rammeområde Tekniske tjenester Kommuneskogen 0 Særbedrifter Vann og avløp Sum rammeområder Finans T O T A L T Tabellen viser avvik inkl. premieavvik. Avviket på finans inkl. underskuddet på 42,4 millioner kroner. Årsakene til avvikene vil bli omtalt i Årsrapport L.nr /2014 Arkiv: 2014/

5 Økonomisk oversikt drift Overføringer med krav til motytelse har et positivt avvik mellom justert budsjett og regnskap på 13,4 millioner kroner som i hovedsak skyldes ikke-budsjetterte sykepengeinntekter og merinntekter momskompensasjon. Rammetilskudd har et positivt avvik på 18,1 millioner kroner, som skyldes merinntekter fra inntektsutjevningen pga. svak skatteinngang i forhold til resten av landet. Skatt på inntekt og formue har et negativt avvik på 27,1 millioner kroner og skyldes svakere skatteinngang enn budsjettert. Lønnsutgifter og Sosiale utgifter har et negativt avvik (merforbruk) på 29,7 millioner kroner av totalbudsjett på 882 millioner kroner og skyldes merforbruket i Helse- og omsorg. Kjøp av varer og tjenester har et samlet negativt avvik (merforbruk) på 6 millioner kroner som skyldes utgifter til barn med spesielle behov, barnevernstjenester, kjøp av ekstrene plasser med mer. Overføringer har et merforbruk på 6 millioner kroner som skyldes merforbruk på Sosiale tjenester. Renteinntekter, utbytte og eieruttak viser enn høyere inntekt på kroner i forhold til budsjett blant annet på grunn av mer utbytte fra EB Nett AS. Renteutgifter viser 2,6 millioner kroner lavere utgift i forhold til budsjett på grunn av rentenedgang. Avdragsutgifter er 1,6 millioner høyere enn budsjett og innenfor grensen for minste tillatte avdrag iht. Kommunelovens 50 nr. 7. Se note 13. Avsetninger til bundne fond - avviket mot budsjett på 9,9 millioner kroner skyldes ikke-budsjetterte avsetninger til bundne fond (øremerkede midler i virksomhetene). Investering - avvik regnskap justert budsjett Avvik mellom budsjett og regnskap i investeringsregnskapet er et samlet mindreforbruk på 42,6 millioner kroner fordelt på 90 ulike prosjekter (se s. 56). Det er 14 prosjekter som har avvik større enn 1 million kroner. Likviditet Kommunen har en anstrengt økonomi med svak likviditet. Årsaken er dels akkumulert underskudd på ca. 60 millioner kroner og dels premieavvik på ca. 100 millioner kroner. Til sammen utgjør dette nesten 160 millioner kroner i manglende likvide midler (bankinnskudd). Likviditetsgrad 1 var 0,34 ved årskiftet. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 1 for at kommunen på kort sikt skal klare å innfri sine forpliktelser. Med en økning i underskuddet på 42,4 millioner kroner og økning i premieavviket på 28,8 millioner kroner, samt en varslet høy reguleringspremie fra KLP blir det nødvendig å øke kassakreditten til millioner kroner. L.nr /2014 Arkiv: 2014/

6 Skisse over inndelingen i regnskapet L.nr /2014 Arkiv: 2014/

7 Økonomiske oversikter L.nr /2014 Arkiv: 2014/

8 Økonomiske oversikter Tabell 1 Hovedoversikt drift Tabell 1 Drift Regnskap 2014 Budsjett 2014 justert Budsjett 2014 Regnskap 2013 SENTRALADM Utgift Inntekt OPPVEKST Utgift Inntekt KULTUR Utgift Inntekt HELSE OG OMSORG Utgift Inntekt SOSIALE TJENESTER Utgift OG TILTAK Inntekt TEKNISKE TJENESTER Utgift Inntekt VANN OG AVLØP Utgift Inntekt KIRKE Utgift KOMMUNESKOGEN Utgift Inntekt HERMANSENTERET Utgift Inntekt F-SKAPETS DISP.KTO Utgift Sum rammeområder Utgift Sum rammeområder Inntekt Sum rammeområder Netto Korr. fond rammeområder SKATT Inntekt RAMMETILSKUDD Inntekt Sum frie inntekter MVA KOMP DRIFT Inntekt MVA KOMP INVEST Inntekt RENTEKOMP. SKOLE OG HELSEBYGG Inntekt UTBYTTE GJELDSBREVKRAFT Inntekt KIRKEN MVA Inntekt STATSTILSK. FLYKTNINGER med mer Utgift KALKULATORISKE AVSKRIV. Inntekt KALKULATORISKE RENTER Inntekt SKATT GJELDSBREVKRAFT Utgift AVSKRIVNINGER Utgift PREMIEAVVIK OG AMORT. PENSJION Utgift 908 Sum a. sentr. utg./inntekt Brutto driftsresultat L.nr /2014 Arkiv: 2014/

9 Tabell 1 Drift Regnskap 2014 Budsjett 2014 justert Budsjett 2014 Regnskap 2013 Finansinntekter UTBYTTE EB NETT AS Inntekt RENTEINNTEKTER Inntekt RENTER ANSV. LÅN EB NETT AS Inntekt MOTTATTE AVDRAG Inntekt Sum finansinntekter Finansutgifter RENTEUTGIFTER LÅN Utgift AVDRAG LÅN TATT OPP Utgift UTLÅN Utgift Sum finansutgifter Resultat finanstransaksjoner MOTPOST AVSKRIVNINGER Inntekt MOT POST KALK RENTER VA Inntekt MOTPOST KALK AVSKR VA Inntekt Netto driftsresultat BRUK AV TIDL. ÅRS OVERSK. AVSETN. Inntekt BRUK AV DISPOSISJONSFOND Inntekt BRUK AV BUNDNE FOND Inntekt Sum bruk av avsetninger OVERF. TIL INVEST. REGNSKAPET Utgift INNDEKNING UNDERSKUDD Utgift 0 AVSETN. TIL DISP. FOND Utgift AVSETN. TIL BUNDNE FOND Utgift AVSETN. TIL LIKVIDITETSRES. Utgift Sum avsetninger Regnskapsmessig mer forbruk L.nr /2014 Arkiv: 2014/

10 Økonomisk oversikt - DRIFT Note NEDRE EIKER KOMMUNE Regnskap 2014 Regnskap 2014 Budsjett (endr) 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat L.nr /2014 Arkiv: 2014/

11 Note Regnskap 2014 Budsjett (endr) 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger /16 Regnskapsmessig merforbruk L.nr /2014 Arkiv: 2014/

12 Økonomisk oversikt - INVESTERING Note Regnskap 2014 Bud. (endr)2014 Bud Regnskap 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert L.nr /2014 Arkiv: 2014/

13 Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap 2014 Bud. (endr) 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Regnskap 2014 Bud. (endr) 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer L.nr /2014 Arkiv: 2014/

14 Oversikt BALANSE Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler Herav: 11 Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Derivater 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: 8 Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap Udekket i inv.regnskap Kapitalkonto Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnsk.prinsipp som påvirker AK Invest 0 0 Langsiktig gjeld Herav: 4 Pensjonsforpliktelser Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld 0 0 L.nr /2014 Arkiv: 2014/

15 Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlån 0 0 Annen kortsiktig gjeld Derivater 0 0 Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0 Premieavvik 0 0 SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Ubrukte konserninterne lånemidler 0 0 Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Oversikt endring arbeidskapital OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobl og sertifikater 0 0 Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler 0 0 ENDRING OMLØPSMIDLER (A) KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) EIENDELER Anleggsmidler L.nr /2014 Arkiv: 2014/

16 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2014 Bud (end) 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet Regnskap 2014 Buds(end) 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Formannskapets disp. kt Sentraladministrasjonen Oppvekst Kultur Helse og omsorg Sosiale tjenester og tiltak Tekniske tjenester Kirken og Hermannsenteret Finans Vann og avløp Tallene i budsjettskjema 1B avviker fra Tabell 1 Hovedoversikt, fordi fordeling mellom utgifts- og inntektsarter fordeles etter andre prinsipper. L.nr /2014 Arkiv: 2014/

17 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regnskap 2014 Bud (end) 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet Fordelt slik: Regnskap 2014 Budsjett (end) 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Sentraladministrasjon Oppvekst Helse og omsorg Kultur og fritid Kirken Tekniske tjenester Sum fordelt L.nr /2014 Arkiv: 2014/

18 Balanse detaljert Balanse - detaljert Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg TEKNISKE ANLEGG (VAR), RENSEANL. PUMP P-PLASSER, TRAFIKKLYS, GATELYS BOLIGER SKOLER BARNEHAGER IDRETTSHALLER LEDNINGSNETT VEIER FORRETNINGSBYGG ADMINISTRASJONSBYGG, LAGERBYGG SYKEHJEM, ANDRE INSTITUSJONER KULTURBYGG BRANNSTASJONER O.L TOMTEGRUNN KSKOGENE SKOGGRUNN KSKOGENE FRILUFTSHUS-HYTTE Utstyr, maskiner og transportmidler EDB UTSTYR ANLEGGSMASKINER MASKINER, VERKTØY INVENTAR, UTSTYR TRANSPORTMIDLER (PERSON- VARE- LASTEB Utlån LØNNSLÅN - KJØP AV PC HUSBANKEN UTLÅN UTBEDRING-/STARTLÅN ANSV. UTLÅN BUSKERUD KRAFTNETT UTLÅN MJØNDALEN SPORT & KULTUR UTLÅN EIKER VEKST (rente-avdragsfritt til 2017) SOSIALE UTLÅN Konserninterne langsiktige fordringer 0 0 Aksjer og andeler ANDELER I KLP AKSJER I N.E. EIENDOMSUTVIKLING AS ANDELER I GLITREVANNVERKET IKS ANDELER I RENOV.SELSK. DRM.REGION IKS ANDELER I BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IK ANDELER I DRAMMENSREGIONENS BRANVESEN ANDELER I VESTVIKEN 110 IKS ANDELER I LEGEVAKTA DRM REGIONEN IKS AKSJER I VARDAR AS ANDELER I MYKSTU KRAFTVERK AKSJER I EB NETT AS AKSJER I EIKER VEKST AS AKSJER I DIAS AS L.nr /2014 Arkiv: 2014/

19 Balanse - detaljert Regnskap 2014 Regnskap BIBLIOTEKSENTRALEN A/L ANDELER I VIKEN SKOG AKSJER I VINN INDUSTRI SOLBERG SPORT OG KULTURSENTER AKSJER I N.E. KULTUR- OG NÆRINGSUTVIK AKSJER I MJØNDALEN SPORT & KULTURSENT AKSJER MJØN. SPORT & KULT. OVERKURSFO AKSJER I PAPIRBREDDEN INNOVASJON AS Pensjonsmidler PENSJONSMIDLER KLP PENSJONSMIDLER SPK Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer UTESTÅENDE SYKEPENGEREFUSJON SAMLET FORDRING MOMSKOMPENSASJON MOMSKOMP FORDRING UTBYGGINGSAVTALER SKATTEINNTEKT DESEMBER OPPGJØRSKONTO FOR M.V.A KSKOGEN OPPGJØRSKONTO TILGODE MVA TILGODE MVA (HØY) UTBYGGINGSAVTALE FORDRING BERGEN ENERGI AS K UNDERVISNING K EIENDOMSAVGIFTER K TEKNISK DIVERSE K TILKNYTNINGSAVGIFT K BYGGESAKSGEBYR K OPPMÅLINGSGEBYR K HUSLEIER K SALG KOMM.GRUNN K20-007/009-FØRSKOLE/SFO K MUSIKKSKOLE K BARNEHAGE K MILE GJENVINNINGSTASJON K SAMFUNNSUTVIKLING K30-011, HELSE OG SOS K NAV SOSIAL K SOL OPPLÆRINGSENTER K KULTURETATEN K TEKNISK DVPRO EKSTERN K HELSEHUSET K BARNEVERNET K KOMMUNESKOGENE K RÅDMANNSKONTORET K ORGANISASJONSSEKSJONEN K TRYKKERIET K SENTRALADMINISTRASJON INTERIM TILGODEBELØP PROCASSO ØEK FORDRING RESSURSKREVENDE TJENESTER INNBETALINGER ETTER FORDRINGER PR L.nr /2014 Arkiv: 2014/

20 Balanse - detaljert Regnskap 2014 Regnskap FORDRINGER VA PERIODISERT INTERIM BANKTERMINAL BRÅTA Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0 Premieavvik ARB.G.AVG. PREMIEAVVIK KLP ARB.G.AVG. PREMIEAVVIK SPK PREMIEAVVIK KLP PREMIEAVVIK SPK Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Obligasjoner 0 0 Derivater 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd KONT.KASSE KROKSTAD SKOLE KONT.KASSE SOLBERG SKOLE KONT.KASSE MJØNDALEN SKOLE KONT.KASSE STENSETH SKOLE KONT.KASSE ÅSEN SKOLE KONT.KASSE VEIAVANGEN SKOLE KONT.KASSE SAGSTEDBRUA SKOLE KONT.KASSE SOLBERG OPPLÆRINGSSENTER DNB NOR HUSBANKMIDLER DNB NOR DRIFT DNB NOR OCR DNB NOR UTLÅN SOSIAL DNB NOR SOS.UTB.AUT DNB NOR SOS.UTB.MAN DNB NOR RENTE/AVDR. U DNB NOR SOS.KRONEKORT DNB NOR KSKOGEN DNB NOR BARNEVERN DNB NOR REGIONALT FOR DNB NOR SKATT DNB NOR TILFL.ROM SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond 0 0 Bundne driftsfond AVS. TAP UTLÅN HUSBANKEN VANNFOND (VAR) AVLØPSFOND (VAR) UNDERVISNING - ØREMERKEDE MIDLER BARNEHAGER - ØREMERKEDE MIDLER KULTUR - ØREMERKEDE MIDLER FOND UTBEDR. BOLIGER ( ) FOND ETABL. BOLIGER ( ) SLAMFOND (VAR) REGIONALT BRUKERSAMARBEID L.nr /2014 Arkiv: 2014/

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer