Kraftig vekst i bruken av e-faktura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kraftig vekst i bruken av e-faktura"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2013 Fredag 23. august 1. Kraftig vekst i bruken av e-faktura 2. Må pålegges ved lov å stille sosiale krav 3. Plikt til å konkurranseutsette pensjonsavtaler 4. KOFA gir råd om begrunnelses-innhold 5. Ledere, klagesaker og matvarekjøp 6. EU sikter mot pliktig bruk av e-faktura 7. Åtte av ti innkjøparar vil ha opnare tilhøve 8. Ulike synspunkt på høgare direktekjøp-grense Kraftig vekst i bruken av e-faktura 1. juli var det ett år siden staten begynte å kreve elektronisk faktura fra sine leverandører. Difi har gjort opp status, og det viser seg at bruken av e-faktura har vokst kraftig det siste året.bare fra mars til april 2013 ble det registrert flere e-fakturaer. I juni ble det sendt e-fakturaer og dette er ny rekord. Fra april 2012 til og med juli er det produsert fakturaer i den løsningen Difi forvalter. 48 pst. av kommunene (204) er med, likeledes 18 av 19 fylkeskommuner. E-faktura betyr tid og penger spart fordi man ikke lenger håndterer fakturaer manuelt. Redusert papirbruk og fly- og biltransport sparer også miljøet. En samfunnsøkonomisk analyse viser at staten kan spare nærmere to milliarder kroner i perioden 2009 til 2023 gjennom bruk av e-faktura. - Ansatte i staten er blitt flinkere til å kreve e-faktura fra leverandørene sine, og det er derfor vi ser denne markante veksten nå, sier seniorrådgiver Olav Kristiansen i Difi. Han jobber med å få både leverandører og mottakere til å bruke elektronisk faktura på standardformatet EHF (elektronisk handelsformat). Fra 600 til 5200 mottakere Alle mottakere for e-faktura i dette standardformatet er registrert i et adresseregister (ELMA). Registeret inneholder både private og offentlige virksomheter og har nå vokst til 5200 mottakere. Til sammenligning var det ca. 600 mottakere i juli i fjor. Når det blir flere mottakere i adresseregisteret, øker også tallet på e-fakturaer. - Til tross for god vekst er vi ikke i mål. Vi ønsker blant annet å få de store meldingsformidlerne mere på banen, for her er det et stort potensiale, og det kommer Difi til å jobbe med fremover, sier Kristiansen. 1

2 Kommunene også Fra 1. januar 2015 kommer også kommunene til å kreve e-faktura fra sine leverandører. - Våre tall viser at kommunene er kommet godt i gang med arbeidet. 204 kommuner bruker i dag e-faktura på standardformatet EHF, og tallet på kommuner stiger stadig, sier Kristiansen Før e-fakturaens tid sendte offentlig sektor ut ca. 11 millioner papirfakturaer pr. år Innføringen av e-faktura er en del av regjeringens digitaliseringsprogram «På nett med innbyggerne». Tidligere i år vedtok regjeringen en revidert utgave av forskriften om ITstandarder i offentlig forvaltning, der det fremgår at det er EHF-formatet som skal brukes av så vel statlige virksomheter, kommuner og deres leverandører.. - Staten kan spare mer enn 100 millioner kroner i året på å kreve elektronisk faktura på standardformatet av sine leverandører. Hvis kommunene stiller det samme kravet får også kommunene betydelige gevinster. Ved å innføre ett standard format, forenkler vi også administrative rutiner og effektiviserer forvaltningen, sa fornyingsminister Rigmor Aasrud i en kommentar til forskriftsendringen. Må pålegges ved lov å stille sosiale krav Institusjoner i offentlig sektor må pålegges å stille krav til leverandører om overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner. Etiske innkjøp blir nedprioritert av de fleste institusjoner så lenge det ikke er en obligatorisk del av innkjøpsregelverket. Dette fremgår av et brev til flere departementer fra Fairtrade Karmøy, Fairtrade Tysvær, Fairtrade Sauda, Suldal kommune og Fairtrade Suldal i tillegg til Prosten i Karmøy alle fra Rogaland. Det er sendt tre statsråder. Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen og utviklingsminister Heikki Holmås. I tillegg har Rogalands-gruppen tidligere fremmet liknende krav i så vel brev til flere regjeringsmedlemmer som i møte med statsråd Thorkildsen. I brevet heter det bl.a. at det i dag er et betydelig rom for å stille etiske og sosiale krav i offentlige anskaffelser, for eksempel overholdelse av ILOs kjernekonvensjoner. Slike krav kan bidra til å bedre arbeidsforholdene til arbeidere innenfor vareproduksjon i sør. Institusjoner i offentlig sektor må pålegges å stille krav til leverandører om overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner. Lovendring En lovendring skal bidra til å redusere brudd på menneskerettigheter i forbindelse med produksjon av varer til offentlig virksomhet i Norge, fremholder Rogalands-gruppen. Det finnes i dag intet regelverk som forbyr at varer som kjøpes inn til offentlig sektor ikke skal være produsert ved hjelp av barnearbeid eller under slavelignende forhold. En lovendring skal sikre like rammevilkår. Etiske innkjøp blir nedprioritert av de fleste institusjoner så lenge det ikke er en obligatorisk del av innkjøpsregelverket. 2

3 - En lovendring skal bidra til lik praksis. Det er et stort sprik mellom norske kommuner med hensyn til hvorvidt har etiske retningslinjer for sine anskaffelser og om de jobber for å sikre arbeiderne i sine leverandørkjeder anstendige arbeidsforhold, påpeker gruppen. På bakgrunn av alle de fine ordene fra regjeringsrepresentanter gjennom mange år, er det også oppsiktsvekkende at det i følge undersøkelse fra Framtiden i våre hender, bare er 2 av 17 departement som i dag bruker etiske retningslinjer som rettesnor for sine innkjøp. Kan gå foran Seriøse leverandører etterlyser lovpålegg. - Det er forståelig, skriver Rogalands-gruppen, fordi med dagens politikk og praksis får useriøse leverandører som ikke bryr seg om hvordan varene blir produsert, en stor konkurransefordel i forhold til seriøse leverandører som tar ansvar og stiller etiske krav! Som innkjøper med nesten fire hundre milliarder kroner i årlige innkjøp har offentlig sektor en betydelig forbrukermakt og kan påvirke betingelsene for arbeidere i Bangladesh, Kina og Kambodsja. Offentlige virksomheter bør gå foran og være ansvarlige forbrukere, og etterspørre varer som er tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder. I brevet poengteres det også bl.a. at det bør være en selvfølge at alle departement og statlige instanser og etater bruker Fairtrade-merket kaffe, te, juice og andre produkt til sine ansatte, i møter og arrangement. Selv om innkjøpsregelverket kanskje gjør det vanskelig å kjøpe inn «Fairtrade»-produkter kan kravene til produktene formuleres slik at bare Fairtrade dekker dem. Plikt til å konkurranseutsette pensjonsavtaler Kommunene har i utgangspunktet plikt til med å jevne mellomrom å konkurranseutsette løpende tidsubegrensede avtaler om tjenestepensjon. Dette gjelder imidlertid ikke for kontrakter som er inngått før EØS-avtalens ikrafttredelse 1. januar 1994, men departementet har oppfordret oppdragsgiverne til uansett med jevne mellomrom å vurdere å konkurranseutsette slike avtaler. Dette fastslo fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud i et svar på et spørsmål fra Stortinget. Det var representanten Helge André Njåstad (FrP) som i Stortinget stilte spørsmålet om hva statsråden ville gjøre for å sikre at det blir pliktig å konkurranseutsette pensjonskjøp. Bakgrunnen er at så vel DnB og Storebrand trekker seg ut av dette markedet, slik at det i praksis, ifølge Njåstad, bare blir KLP og egne pensjonskasser igjen i markedet. Bakgrunnen for DnBs beslutning er bl.a. en krevende konkurransesituasjon uten anbudsplikt for innkjøp av pensjon. Statsråd Rigmor Aasrud sier i sitt svar at hun har merket seg den utviklingen som stortingsrepresentanten viser til, og fortsatte: Egenregi - Som konkurranseminister skulle jeg gjerne ha sett at det var flere aktører tilstede i markedet. Offentlig tjenestepensjon har som produkt små eller ingen forskjeller på tvers av yrkesgrupper og ansatte innenfor offentlig sektor. Likevel er situasjonen i dag slik at dette markedet i hovedsak omfatter tjenestepensjon for ansatte i kommuner og 3

4 fylkeskommuner. Statlige pensjoner gjennom Statens Pensjonskasse regnes som egenregi, og er dermed ikke gjenstand for konkurranseutsetting. Også kommunene kan organisere tjenestepensjon i form av egenregi gjennom en egen pensjonskasse. Anskaffelsesregelverket er ikke til hinder for dette. - I forhold til kommunene regnes KLP som en ekstern pensjonsleverandør, fremholder statsråden i sitt svar, og har en kommune først besluttet at tjenesten skal leveres av en ekstern leverandør, må kommunen følge anskaffelsesregelverket ved inngåelse av kontrakt. Dette har Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet slått fast i en tolkningsuttalelse til Konkurransetilsynet fra Det betyr at kommuner som hovedregel må konkurranseutsette nye kontrakter om tjenestepensjon. Plikt til å konkurranseutsette Kommunene har i utgangspunktet også plikt til med å jevne mellomrom å konkurranseutsette løpende tidsubegrensede avtaler om tjenestepensjon. - Det betyr, poengterte fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Aasrud, at kommunene ikke kan la en eksisterende avtale om tjenestepensjon løpe i uforholdsmessig lang tid. De må da etter en passende periode konkurranseutsette avtalen på nytt. Dette gjelder imidlertid ikke for kontrakter som er inngått før EØS-avtalens ikrafttredelse 1. januar I fortolkningsuttalelsen har departementet imidlertid understreket at selv om en oppdragsgiver ikke er rettslig forpliktet til å konkurranseutsette slike gamle avtaler, så kan det likevel være hensiktsmessig. Departementet har derfor oppfordret oppdragsgiverne til uansett med jevne mellomrom å vurdere å konkurranseutsette slike avtaler. KOFA gir råd om begrunnelses-innhold For et drøyt år siden forsvant systemet med to begrunnelser ved tildelingsbeslutning en pliktig og en på oppfordring. Fra da av skal det bare gis én begrunnelse. Men hvordan skal den være for å være i pakt med regelverket? KOFA har nå antydet et svar i en klagesak: I utgangspunkt er formuleringene i det nye regelverket ganske likt det som sto om begrunnelse nr. 2 i det tidligere. Det kan tilsi at den nye bestemmelsen må tolkes likt med den tidligere, konstaterer klagenemnda. I sak 2013/21 behandlet KOFA for første gang den nye begrunnelsesregelen i forskriften som gjelder for anskaffelser som er kunngjort etter 1. juli Det skal nå bare gis én begrunnelse i motsetning til før endringene, hvor man først måtte gi én begrunnelse uoppfordret, og én til på oppfordring. Klagen i KOFA-saken gikk på at oppdragsgiver, det regionale helseforetaket Helse Nord, hadde gitt en mangelfull begrunnelse for valg av leverandør. Klagenemnda skriver: - I tildelingsmeddelelsen hadde innklagede vedlagt en tabell som viste hvor mange poeng hver enkelt tilbyder fikk på tildelingskriteriene pris og kvalitet, og i tillegg var det opplyst om hvordan poenggivningen var gjennomført på tildelingskriteriet pris, samt at det i den vedlagte evalueringsrapporten var redegjort for hva som var det enkelte tilbuds styrker og svakheter på de forhold som innklagede hadde angitt at skulle bedømmes under tildelingskriteriet kvalitet. Innklagede hadde også pekt på de faktorer som var avgjørende for at et tilbud på tildelingskriteriet kvalitet ble vurdert bedre enn et annet. 4

5 Ressursbruk-hensyn Spørsmålet var da om dette var en tilstrekkelig begrunnelse ut fra reglene i den nye forskriften. Kravet om begrunnelse er bygd på de grunnleggende kravene til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet som gjelder generelt i hele anskaffelsesregelverket, fremholder nemnda. Begrunnelsen skal gi tilbyderne en reell mulighet til å etterprøve om tildelingen er i samsvar med regelverket, for på den måten å kunne vurdere hvorvidt oppdragsgiverens beslutning skal angripes, for eksempel ved midlertidig forføyning, klage eller stevning. Det er imidlertid viktig å ikke trekke begrunnelsesplikten lenger enn formålet bak regelen tilsier. Det er ikke ønskelig ut fra lovens krav til effektiv ressursbruk at offentlige oppdragsgivere bruker uforholdsmessig mye tid på å utforme begrunnelse, Ordlyden i den nye forskriften her er ganske lik ordlyden i den gamle som gjaldt nærmere begrunnelse, slår KOFA fast. Dette bortsett fra at den nye bestemmelsen har fått tillegget i "samsvar med angitte tildelingskriterier" og at det nå skal gis en "redegjørelse" for det valgte tilbudets egenskaper og relative forskjeller, I den tidligere forskriften het det at oppdragsgiveren skulle "opplyse" om dette. At ordlyden er tilnærmet lik kan tilsi at den nye bestemmelsen må tolkes likt med begrunnelsesplikten i den tidligere, konstaterer KOFA. Ikke regelbrudd Klagenemda kom til at begrunnelsen må inneholde en konkret vurdering som gjør leverandørene i stand til, på objektivt grunnlag, å forstå hvilke forhold det er som har gjort at oppdragsgiver har bedømt valgte leverandørs tilbud som best ut fra de fastsatte tildelingskriteriene. Begrunnelsen skal også være så presis og utfyllende at leverandørene kan bedømme om anskaffelsesprosedyren har foregått i samsvar med anskaffelsesregelverket og om det er grunnlag for å imøtegå tildelingsbeslutningen, for eksempel ved midlertidig forføyning, klage eller stevning. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Ledere, klagesaker og matvarekjøp Ansvar for anskaffelser inn i statlige ledelseskontrakter, betydelig færre klager på ulovlige direktekjøp til KOFA, og NHO inviterer til møte der man skal drøfte KOFAs fremtid. Ny hovedentreprenør ventes på plass til utbyggingen av E6- Dovrebanen langs Mjøsa før jul, og på et lokalt dialogmøte mellom anleggsbransjen og kommunale oppdragsgivere ble det anmodet om å legge mer enn bare pris til grunn ved oppdrag. EU-kommisjonen sikter på å ta vannforsyning ut av konsesjonsdirektivet, og i Danmark er det forslått en «task force» for å rådgi dem som ønsker økologiske matvarekjøp. Anskaffelses-ansvar i statlige lederkontrakter Regjeringen vil oppfordre statlige etater til å innarbeide ansvar for anskaffelser i lederkontrakter der dette er relevant. Dette fremgår av næringsmeldingen, Meld. St. 39 ( ) Mangfold av vinnere, som regjeringen la fram før sommeren. I februar 2013 la regjeringen frem Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser. Strategien er undertegnet av statsrådene fra Nærings- og handelsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og 5

6 kirkedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Miljødepartementet. Svært mye handler bl.a. om å øke kompetansen på innkjøpssiden, heter det. Dersom innovasjonsfremmende offentlige innkjøp kan bidra til utvikling av innovative løsninger, kan dette også på sikt bidra til muligheter for eksport av disse løsningene og gode muligheter for å vinne internasjonale markedsandeler. Betydelig færre klager på ulovlige direktekjøp For over et år siden trådte endringene i forskrift om offentlige anskaffelser og klagenemndsforskriften i kraft. Myndigheten til å ilegge overtredelsesgebyr ble overført til domstolene og klagegebyret økte fra 860 kroner til 8000 for en vanlig klagesak. Å klage inn en ulovlig direkte anskaffelse var tidligere gratis nå koster det 1000 kroner. Vi har merket en betydelig reduksjon i antall klagesaker etter disse endringene, forteller sekretariatsleder Anneline Vingsgård. KOFA mottar nå i snitt ti saker i måneden. Hvis dette stabiliserer seg vil klagenemnda motta ca. 120 saker i året. Dette er over en halvering i forhold til innkomne saker i årene før endringene. Vi ser at vi spesielt har mottatt betydelig færre klager på ulovlige direkte anskaffelser bare 13 saker så langt. Skal drøfte KOFAs fremtid NHO ønsker å ha Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) som et bindende klageorgan. På et møte i Næringslivets Forum for offentlige anskaffelser (NOFA) 4. september i regi av NHO tar nemndleder for KOFA, Georg Fredrik Rieber-Mohn, for seg klagenemndas fremtid. Møtet finner sted i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo. For nærmere informasjon, kontakt Arnhild Dordi Gjønnes, E6-Dovrebanen: Ny hovedentreprenør før jul? Fellesprosjektet E6 Dovrebanen arbeider for fullt for å redusere skadevirkningene av Alpine Bau sin konkurs, bl.a. gjennomføres en ny internasjonal anbudskonkurranse med sikte på å ha ny hovedentreprenør på plass før jul, opplyste samferdselsstatsråd Marit Arnstad i sitt svar på spørsmål fra Ingjerd Schou (H) i Stortinget. Fellesprosjektet har dessuten invitert de andre hovedentreprenørene på E6 Dovrebanen langs Mjøsa til forhandlinger om nødvendige arbeider for å ta vare på framdrift og sikkerhet på parsellen til Alpine Bau. Det er ennå ikke mulig å svare på hvilken betydning konkursen til Alpine Bau får. Eventuelle forsinkelser søkes isolert til Alpine Bau sin parsell på 6 km, hvilket betyr at E6 på de øvrige 16 kilometerne kan åpnes som planlagt. Dovrebanen kan også åpne som planlagt. Må også bruke annet enn bare pris - Mange tror det bare er lov å bruke pris, men vi kan også sette andre kriterier i våre anbudsdokumenter. Vi må tørre å bruke handlingsrommet uten å bryte loven, sa ordfører Anne-Mette Øvrum i Sør-Odal kommune ved et dialogmøte mellom politikere og anleggsbransjen nylig i Glåmdalsregionen. Hun gav uttrykk for at hun savner kunnskap om hva man kan og ikke kan gjøre i offentlige anskaffelser. NHOs regiondirektør i NHO Innlandet, Christl Kvam, påpekte på samme møte at det finnes muligheter for å legge til rette for å bruke lokale leverandører, men da må offentlige innkjøpere legge vekt på annet enn bare pris. Vil ha vannforsyning ut av konsesjonsdirektiv Vannforsyning bør tas ut av EUs konsesjonsdirektiv, skriver Michel Barnier, kommisær i EU-kommisjonen for det indre marked. Bakgrunnen for hans anbefaling er sterke 6

7 reaksjoner på formuleringer i konsesjonsdirektivet. Mange er av den oppfatning at formuleringene innebærer at EU forsøker å privatisere vannsektoren via bakveien. Blant annet har over 1,5 millioner skrevet under på en henvendelse som går i rette med EUformuleringene. Barnier lover å ta forslaget sitt opp med kollegaene i Kommisjonen, men melder at han i denne saken har arbeidet tett med nøkkelpersoner så vel i rådet som i parlamentet. Av den grunn mener han at saken i praksis allerede er avgjort. «Task force» for økologisk matkjøp I Danmark er det kommet forslag om å etablere en «task force» for matvareanskaffelser. Bak forslaget står Økologisk Landsforening, Landbruk & Fødevarer, Københavns Madhus og Madkulturen. Det er fødevareministeren som er adressat for forslaget. Formålet er å tilby rådgivning til innkjøpere i kommuner, regioner og stat, som trenger hjelp til utarbeide konkurransegrunnlag for økologiske matvarekjøp. Det foreslås en fireårig innsats iverksatt snarest mulig, senest 1. januar 2014, med et budsjett på 20 millioner kroner over de fire årene. I første omgang ønsker initiativtakerne en innsats overfor de offentlige instansene som har vedtatt et mål om å nå 60 prosent økologiske matvarer. Offentlige innkjøp i Europa EU sikter mot pliktig bruk av e-faktura EU-kommisjonen lanserer nå en «tiltakspakke» for å fremme bruk av elektroniske verktøy gjennom hele anskaffelsesprosessen. Denne gangen foreslås bl.a. et direktiv som med tiden skal se til at det blir påbudt for offentlige oppdragsgivere å ta imot e-fakturaer på tvers av landegrensene. De mange nasjonale standardene er det største hinderet for en rask utbredelse av bruk av e-faktura, og dermed for «heldekkende» e-innkjøp. Direktivet forutsetter derfor at det vedtas en ny, felles europeisk e-fakturastandard. Som en del av «tiltakspakken» foreslår EU-kommisjonen et direktiv hvis hensikt er å gjøre e-faktura til regelen i stedet for unntaket i offentlige anskaffelser. Ved alene å ta i bruk e-faktura ved handel på tvers av nasjonsgrensene kan man, ifølge Kommisjonen oppnå en besparelse på om lag 25 milliarder kroner. Når en overnasjonal standard er på plass, regner Kommisjonen med å kunne gjøre bruk av e-faktura basert på denne standarden forpliktende ved at alle medlemslandenes offentlige oppdragsgivere skal akseptere slik betaling. Innføring av en slik bestemmelse forslås så nær opptil tidspunktet for ikrafttredelse for de nye innkjøpsdirektivene, der krav om bruk av elektroniske verktøy er en viktig del. I den økonomiske konsolideringen Europa nå gjennomlever er en effektiv håndtering av offentlige anskaffelser svært viktig på den politiske dagsordenen. Verdensbanken har regnet ut at bruk av e-innkjøp kan føre til innsparinger på mellom 6 og 13,5 prosent av de samlede kostandene til offentlige innkjøp. En beregning fra Lombardy Central Purchasing Body fra 2009 tyder på at når man tar i bruk e-innkjøp, reduseres varigheten av en anskaffelsesprosedyre med 26 prosent, og tilsvarende klagesaksbehandling med 88 prosent. Deltakelsen fra de små og mellomstore foretakene økte dessuten med 20 prosent i Sør-Korea da e-innkjøp ble innført der. 7

8 Fra ende til annen Tidligere har Kommisjonen lagt fram forslag til reviderte anskaffelsesdirektiv med krav om pliktig bruk av elektroniske kunngjøringer, elektronisk tilgang til dokumenter og elektronisk kommunikasjon. Siktemålet er bruk av elektroniske verktøy fra man starter prosedyren i en anskaffelse til betaling og arkivering. Fram til nå har imidlertid bare åtte av de 22 medlemslandene som har etablert strategier for innføring av e-verktøy, satt konkrete mål for når bruk de ulike tiltakene skal tre i kraft. I denne omgang fremmes forskjellige tiltak for å få i gang bruk av e-faktura. Kommisjonen regner med at dette vil føre til at e-betaling, e-ordre og e-arkivering kommer som synergieffekter. Det er den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN som skal stå for arbeidet med å få på plass en felles-europeiske standard til bruk for e- faktura til avløsning for dagens mange nasjonale og bransjespesifikke standarder. - Difi er positive til initiativet fra Kommisjonen, men det kan nok forventes at forslaget vil møte motstand fra enkelte medlemsland og at det nok vil bli en del diskusjon om hvilke standard CEN skal vedta, fremhever seksjonssjef André Hoddevik i Difi. Arbeidet skal ta utgangspunkt i eksisterende løsninger og det vil legges vekt på å få vedtatt en standard for e-faktura som dekker behovet for helhetlig elektronisk støtte til bestillingsprosessene. Resultatene fra CEN arbeidsgruppen BII (Business Interoperability Interfaces in Public Procurement in Europe), som blant annet benyttes i PEPPOL og som danner utgangspunktet for det norske arbeidet med elektroniske handelsformater (EHF), antas derfor å bli sentrale. En rekke tiltak Medlemsstatene, heter det, skal sette opp nasjonale strategier og detaljerte handlingsplaner for innføring av «heldekkende» e-innkjøp, og Kommisjonen skal lansere en undersøkelse som kan identifisere de mest suksessrike e-innkjøp- og e-fakturastrategiene i Europa. En annen undersøkelse skal gå på å identifisere beste praksis når det gjelder e-innkjøpsverktøy, slik som e-auksjon og e-kataloger. Fra Kommisjonen ellers skal det komme nøkkelprinsipper som ethvert e-innkjøpssystem i Europa bør tilpasse seg for å sikre at de samsvarer med tilsvarende indremarked-prinsipper, skriver EUkommisjonen. I tillegg vil Kommisjonen bidra med å finansiere prosjekter med sikte på å fremme bruk av og utvikling av e-fakturaløsninger som kan benyttes på tvers av landegrensene. Fra samme sted skal det komme penger til å finansiere og støtte utviklingen av en infrastruktur for e-innkjøp i Europa fra prosedyrestart i anskaffelsen til e-faktura. Les mer om «tiltakspakken» fra EU her Åtte av ti innkjøparar vil ha opnare tilhøve Over åtte av ti offentlege innkjøparar i Sverige 84 prosent går inn for opnare tilhøve og meir innsyn i den offentlege sektoren. Det går fram av ei undersøking som Sveriges Offentlige Inköpare (SOI) gjorde på årskonferansen sin for ei tid sidan. 69 prosent av desse grunngjev kravet med at det står om tillit mellom innbyggarane. Samstundes syner undersøkinga at det, etter det innkjøparane meiner, er eit stort gap mellom korleis stoda er i dag og korleis dei ventar at ho skal bli i framtida. 8

9 Om lag 100 av dei nær 600 som var med på konferansen, svarte på spørsmåla. Resultatet Dei som svarte kunne her kome med fleire grunnar, og såleis meinte òg 48 prosent at grunngjevinga for kravet om opnare tilhøve var demokrati og 48 prosent peika på at dei ville kunne nytte ressursane på ein betre måte med meir innsyn. Andre grunngjevingar var at meir innsyn og «opne dørar» kunne gje grunnlag for betre truverde, for meir profesjonelt kjøp og sal og tydelegare vilkår. Nokre meinte det dessutan ville hindre korrupsjon, skape auka forståing for innkjøpsfaget og opne for meir kunnskap. Medarbeidarane ville verte meir med, og kanskje, var det nokon som svarte, kunne det føre med seg færre reguleringar, lovar og reglar. I dag og i framtida Det vart òg spurd om korleis innkjøparane vurderte stoda i dag og korleis ho burde sjå ut i framtida. Berre to prosent meinte at det i dag heilt og haldet var opne tilhøve mellom innbyggarane og det offentlege, medan 36 prosent sa at det i framtida burde vere heilt opne dører. På ein skala frå ein til og med åtte der ein tyder ikkje i det heile gjev kvar tredje av dei spurde ein femmar når dei skal seie noko om stoda slik ho er i dag. Det er dei offentlege selskaps om er minst opne, skal ein tru undersøkinga. På skalaen frå ein til og med åtte er det berre sju prosent som gjev seks eller meir. Noko meir enn sju av ti gjev to, tre eller fire. For staten, kommunane og landstinga (fylkeskommunane) ligg svara i hovudsak mellom fire og fem. Ikkje noko for den einskilde Dei som vart spurde, skulle òg seie noko om korleis stoda for tida er der dei har arbeidet sitt. Hovudtyngda låg på ein sjuar når det gjaldt å vere open internt og ut mot kvar av innbyggarane. Men då dei skulle gje karakter til verksemda si allment, gjekk dei ned til femmarar og seksarar. Eit anna tankevekkande resultat kom på spørsmålet om kva nivå den opne stoda burde vere. Om lag helvta svarte at det var noko for verksemda samla sett eller for kvar avdeling. Berre litt over ti prosent svarte at dette var eit ansvar for den einskilde tilsette. I ein kommentar til resultata av undersøkinga seier Björn Bergström, nyvald SOI-leiar, at det handlar om tillit. I samband med tevlingsutsetjinga kravst opne tilhøve, men det er framleis mykje som står igjen når det gjeld kva som er kjøpt og verksemda som det er kjøpt frå. Ulike synspunkt på høgare direktekjøp-grense Tre sentrale offentlege instansar kjem med ulike synspunkt på spørsmålet om å lyfte grensa for direktekjøp: Ein er for, ein annan tvilar, men fell ned på forstandpunktet, medan ein tredje ikkje har nokon kommentar til framlegget. Dette går fram av høyringsfråsegnene som dei siste vekene er komne inn til utgreiinga frå Upphandlingsutredningen. Her er òg innspel om bindande miljøkrav for nokre produkt og om å etablere ein statleg finansiert kunngjeringsnettstad ein svensk «Doffin». 9

10 I den svenske utgreiinga «Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling» vart det gjort framlegg om å lyfte grensene for direktekjøp. Svenskane har no ei grense på noko under kroner, og framlegget er på kroner 1,2 millionar kroner for bygg- og anlegg. Rett før sommaren kom høyringsfråsegnene inn. Statskontoret er ei tenestegrein under Finansdepartementet som hjelper til med praktiske side av statsstyringa, og er i tvil om framlegget til høgare direktekjøp-grense. Dei peikar på det fins studiar som syner at høgare beløpsgrense kan føre til dårlegare tevling i marknaden og vanskar for nyetablerte å kome med i tevlingane. Men høge transaksjonskostnader og det at direktekjøp-grensene i de andre nordiske landa er høgare, gjer at Statskontoret rår til at grensene vert lyfte. Direktekjøp-grense Kammarkollegiet på si side går inn for høgare beløpsgrense, og ønskjer retningsliner for å vere viss på at tevling i marknaden verkar sjølv om direktekjøp vert valt. Kammarkollegiet er òg ei tenestegrein under Finansdepartementet med tenesteoppgåver innan økonomi, juss, risikohandtering, administrasjon og kapitalforvalting mellom anna er Upphandlingsstödet og den statlege innkjøpssentralen med her. Riksrevisionen kjem ikkje med synspunkt på grensa for direktekjøp, men seier seg glade for kravet om dokumentasjonsplikt for direktekjøp over kroner. Det kan, heiter det i fråsegna, bidra til at offentlege oppdragsgjevarar får eit betre oversikt over direktekjøpa sine. Berre ein kunngjeringsnettstad Eit framlegg frå Kammarkollegiet er å etablere ein statleg finansiert kunngjeringsbase på nett. Det gjev betre oversikt over mogelege oppdrag, skriv Kammarkollegiet. Her må alle kunngjeringar over direktekjøp-grensene inne, og betre statistikk kan vere eit biprodukt av ei slik etablering. I dag har Sverige fleire godkjente nettstader til bruk for kunngjeringar om offentlege innkjøp. Også Statskontoret ønskjer å utvikle innsamlinga av innkjøpsstatistikk. Miljøkvalitetsmål Miljøkvalitetsmål og kva produktgrupper som skal prioriterast for å nå desse måla, må klargjerast, skriv Riksrevisionen. Dei krev òg at det vert klarare kor langtrekkjande miljøkrava skal vere for dei prioriterte produkta. Det er ein mangel at utgreiinga ikkje har sett nærare på om det er mogeleg og ønskjeleg å fastsetje bindande miljøkrav for eit utval produktgrupper, slik Riksrevisionen ser det. 10

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012

Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/ februar 2012 Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN Att. Eivind Stage Deres ref. Vår ref. Dato 2008/512 09/886-24. februar 2012 Konkurransen i markedene for offentlig tjenestepensjon 1. Bakgrunn Fornyings-,

Detaljer

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi

Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked. André Hoddevik Fagdirektør, Difi Muligheter for norske leverandører i ett digitalt europeisk marked André Hoddevik Fagdirektør, Difi Innhold Hva skjer i Europa? PEPPOL-prosjektet Oppsummering/spørsmål 15. mars 2012 Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp. Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Difis visjon: VI UTVIKLER OFFENTLIG SEKTOR Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling Digitale tjenester

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 16. 27. april 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 16. 27. april 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 16 27. april 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Det er ikke noe krav å utforme en individuell begrunnelse til hver leverandør. Det er nok å sende ut en likelydende begrunnelse

Detaljer

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet KONGELIG RESOLUSJON Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråd: Rigmor Aasrud Ref nr.: Saksnr.: 12/49 Dato: 22.06 2012 Forskrift om endringer i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Detaljer

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel Agenda - elektronisk faktura og e-handel 10:00 Bodø kommune ønsker velkommen 10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel 11:15

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Statssekretær Kirsti Bergstø

Statssekretær Kirsti Bergstø Statssekretær Kirsti Bergstø Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Åpningstale på: nasjonal konferanse om etikk i offentlige anskaffelser. Offentlig sektor som etikk-drivkraft fra hvorfor

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5, tildelingsevaluering og begrunnelse. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av tiltakstjenester

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Digitalisering av anskaffelsesprosessen

Digitalisering av anskaffelsesprosessen Digitalisering av anskaffelsesprosessen André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Hvorfor digitalisere anskaffelsesprosessene? Digitalisering av anskaffelsesprosessen er en forutsetning

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ventilasjonstekniske arbeider i forbindelse med rehabilitering av et hus på Blindern i Oslo.

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Regelverket om offentlige anskaffelser er av vesentlig betydning for leverandører innen helsesektoren, ettersom det offentlige er en sentral kunde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjennomsiktighet, etterprøvbarhet

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gjennomsiktighet, etterprøvbarhet Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Gjennomsiktighet, etterprøvbarhet Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakthold/sikkerhetstjenester. Klagenemnda

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Johnsrud Skjærstad & Co AS Postboks 194 2302 HAMAR Norge Stein Hervik Deres ref.: Vår ref.: 2015/0014-6 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 30.03.2015

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009

Styresak. Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte 02.12. 2009 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 15.11.2009 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Merknadar frå Riksrevisjonen om Helse Vest IKT Arkivsak 2003/181/ Styresak 111/09 B Styremøte

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa:

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa: Rådmannen Moderniseringsdep. Postboks 8004 dep 0030 OSLO Etne, 01.07.2005 Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Sakshandsamar: 200404123 2005000527/2005003043 N-038.02 BIH HØRINGSBREV - ENDRINGER I REGELVERKET

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Andreas Wahl, og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kai Krüger, Andreas Wahl, og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av utvikling og drift av et kompetanseprogram for reiselivsnæringen. Klagenemnda

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Fagdag offentlige anskaffelser

Fagdag offentlige anskaffelser 1 Fagdag offentlige anskaffelser Effektiv håndhevelse klagebehandling mv. Partner/advokat Arne Oftedal www.svw.no 2 Hvordan håndtere situasjonen dersom man ikke vinner Klage behandling og bruk av KOFA

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske dokumenter Til: Utveksling av strukturert informasjon

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA

KS anskaffelsesseminar Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA KS anskaffelsesseminar 2016 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder KOFA Mer myndighet til KOFA Men noen er bekymret. Hva er en ulovlig direkte anskaffelse En ulovlig direkte anskaffelse er en anskaffelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale om arbeidsrettet rehabilitering. Klagenemnda fant til innklagede

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura.

I følge andre kilder mangler 80-90% av norske bedrifter den nødvendige programvare til å sende og motta efaktura. INNLEDNING E2b Forum har vedtatt ny strategi som går ut på å være pådriver for økt bruk av efaktura b2b, uavhengig av format. Som et grunnlag for dette, har e2b Forum Styringsgruppen invitert representanter

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om makulering. Klagenemda fant at innklagede ikke hadde brutt forskriften 20-13 (1)

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor

Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Notat Til: MOD KPA Fra: Ehandelssekretariatet v/andré Hoddevik Kopi: MOD ITP Dato 6. juli 2005 Høringsuttalelse forskrift om offentlige anskaffelser, klassisk sektor Bakgrunn Det vises til Departementets

Detaljer

Norsk standardisering i samarbeid med EU. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Norsk standardisering i samarbeid med EU. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Norsk standardisering i samarbeid med EU Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) OFFENTLIG SEKTOR SOM PÅDRIVER FOR STANDARDISERING OG DIGITALISERING Direktoratet for forvaltning

Detaljer

Krav til elektronisk kommunikasjon i nytt regelverk og strategi for digitalisering av offentlige anskaffelser

Krav til elektronisk kommunikasjon i nytt regelverk og strategi for digitalisering av offentlige anskaffelser Krav til elektronisk kommunikasjon i nytt regelverk og strategi for digitalisering av offentlige anskaffelser André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Krav til elektronisk kommunikasjon

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Krav til digitalisering i nytt regelverk og konsekvenser

Krav til digitalisering i nytt regelverk og konsekvenser Krav til digitalisering i nytt regelverk og konsekvenser André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Digitalisering av anskaffelser Digitalisering av anskaffelsesprosessen er en

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud, tildelingsevaluering, begrunnelse, habilitet Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for brøyting av 9 roder. Klagers

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Nytt fra Europeisk interessentforum for elektronisk fakturering (EMSFel)

Nytt fra Europeisk interessentforum for elektronisk fakturering (EMSFel) Nytt fra Europeisk interessentforum for elektronisk fakturering (EMSFel) Oslo 22. april 2016 Olav Astad Kristiansen Agenda Bakgrunn Arbeidsgruppene i EMSFeI Norsk interessentforum for elektronisk faktura

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en landsomfattende rammeavtale for blomster som skulle være obligatorisk å bruke for alle innklagedes

Detaljer

Leverandørerfaringer hvordan oppleves oppdragsgiverne? 24.februar 2011 Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

Leverandørerfaringer hvordan oppleves oppdragsgiverne? 24.februar 2011 Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO Leverandørerfaringer hvordan oppleves oppdragsgiverne? 24.februar 2011 Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO Rapport fra NHOs undersøkelse blant medlemsbedriftene om deres syn på praktiseringen av offentlige

Detaljer

Nytt anskaffelsesregelverk

Nytt anskaffelsesregelverk Nærings- og fiskeridepartementet Nytt anskaffelsesregelverk Underdirektør Liv Lunde Holmsbuseminaret 2016 1. september 2016 Nytt regelverk Nytt anskaffelsesregelverk med planlagt ikrafttredelsesdato 1.

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier:

(2) Kontrakt skulle tildeles den leverandør som leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbud, basert på følgende tildelingskriterier: Innklagede kunngjorde en konkurranse for kjøp og transport av varmmat til to sykehjem med tilhørende dagsentre. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilfredsstillende begrunnelse for valg av tilbud i

Detaljer

Lansering nytt kontraktsvilkår for etiske krav. Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver Difi Magne Paulsrud, seniorrådgiver IEH

Lansering nytt kontraktsvilkår for etiske krav. Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver Difi Magne Paulsrud, seniorrådgiver IEH Lansering nytt kontraktsvilkår for etiske krav Anne Cathrine Jacobsen, seniorrådgiver Difi Magne Paulsrud, seniorrådgiver IEH Hva innebærer etiske krav? Etiske krav ved offentlige anskaffelser innebærer

Detaljer

Forsøk på å flytte ein koloss EU/Norge landbruk 1993/94. Presentasjon NILF 1. mars 2007 Alf Vederhus

Forsøk på å flytte ein koloss EU/Norge landbruk 1993/94. Presentasjon NILF 1. mars 2007 Alf Vederhus Forsøk på å flytte ein koloss EU/Norge landbruk 1993/94 Presentasjon NILF 1. mars 2007 Alf Vederhus KVA ER DETTE? Ein analyse av medlemskapsforhandlingane EU/Norge på landbruksområdet 1993/94 Basert på

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av et ordinært statlig mottak. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA?

KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA? KOMMUNEREFORM KVA MEINER INNBYGGJARANE I BYGDENE NORDDAL OG EIDSDAL OM KOMMUNETILKNYTING FOR FRAMTIDA? Resultat frå spørjegransking mellom innbyggjarane i bygdene 17. januar, 2016 Innbyggjarane i Norddal

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 39. 26. oktober 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 39. 26. oktober 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 39 26. oktober 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Tilbud og protokoller skal være offentlige før kontrakt signeres, men unntak fins.taushetsplikt kan i visse tilfeller

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om leie av paviljonger til Nattland oppveksttun. Klagenemnda fant at innklagede har

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Begrunnelsesplikten og de generelle kravene i 5 Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av tolketjenester. Klager anførte

Detaljer

Status elektronisk tilbudsinnlevering pilot/prosess

Status elektronisk tilbudsinnlevering pilot/prosess Status elektronisk tilbudsinnlevering pilot/prosess Jan Mærøe Seniorrådgiver Bakgrunn: Digitalisering av anskaffelsesprosesser Bruk av IKT i forbedring og utvikling av anskaffelsesprosesser internt i forvaltningen,

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr november 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr november 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 43 24. november 2014 Det faglige hjørnet: En avtale kan godt være løpende, dvs. uten tidsbegrensning. Men det kan ikke være rammeavtale og varigheten må ikke være lenger enn

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Prop. 128 L. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven)

Prop. 128 L. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven) Prop. 128 L (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven) Tilråding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Digitalisering av anskaffelsesprosessen

Digitalisering av anskaffelsesprosessen Digitalisering av anskaffelsesprosessen André Hoddevik Seksjonssjef, Difi Generalsekretær OpenPEPPOL AISBL Agenda Digitalisering av hele anskaffelsesprosessen Hvorfor? Hva? Status Nytt regelverk Offentlige

Detaljer