Kraftig vekst i bruken av e-faktura

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kraftig vekst i bruken av e-faktura"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2013 Fredag 23. august 1. Kraftig vekst i bruken av e-faktura 2. Må pålegges ved lov å stille sosiale krav 3. Plikt til å konkurranseutsette pensjonsavtaler 4. KOFA gir råd om begrunnelses-innhold 5. Ledere, klagesaker og matvarekjøp 6. EU sikter mot pliktig bruk av e-faktura 7. Åtte av ti innkjøparar vil ha opnare tilhøve 8. Ulike synspunkt på høgare direktekjøp-grense Kraftig vekst i bruken av e-faktura 1. juli var det ett år siden staten begynte å kreve elektronisk faktura fra sine leverandører. Difi har gjort opp status, og det viser seg at bruken av e-faktura har vokst kraftig det siste året.bare fra mars til april 2013 ble det registrert flere e-fakturaer. I juni ble det sendt e-fakturaer og dette er ny rekord. Fra april 2012 til og med juli er det produsert fakturaer i den løsningen Difi forvalter. 48 pst. av kommunene (204) er med, likeledes 18 av 19 fylkeskommuner. E-faktura betyr tid og penger spart fordi man ikke lenger håndterer fakturaer manuelt. Redusert papirbruk og fly- og biltransport sparer også miljøet. En samfunnsøkonomisk analyse viser at staten kan spare nærmere to milliarder kroner i perioden 2009 til 2023 gjennom bruk av e-faktura. - Ansatte i staten er blitt flinkere til å kreve e-faktura fra leverandørene sine, og det er derfor vi ser denne markante veksten nå, sier seniorrådgiver Olav Kristiansen i Difi. Han jobber med å få både leverandører og mottakere til å bruke elektronisk faktura på standardformatet EHF (elektronisk handelsformat). Fra 600 til 5200 mottakere Alle mottakere for e-faktura i dette standardformatet er registrert i et adresseregister (ELMA). Registeret inneholder både private og offentlige virksomheter og har nå vokst til 5200 mottakere. Til sammenligning var det ca. 600 mottakere i juli i fjor. Når det blir flere mottakere i adresseregisteret, øker også tallet på e-fakturaer. - Til tross for god vekst er vi ikke i mål. Vi ønsker blant annet å få de store meldingsformidlerne mere på banen, for her er det et stort potensiale, og det kommer Difi til å jobbe med fremover, sier Kristiansen. 1

2 Kommunene også Fra 1. januar 2015 kommer også kommunene til å kreve e-faktura fra sine leverandører. - Våre tall viser at kommunene er kommet godt i gang med arbeidet. 204 kommuner bruker i dag e-faktura på standardformatet EHF, og tallet på kommuner stiger stadig, sier Kristiansen Før e-fakturaens tid sendte offentlig sektor ut ca. 11 millioner papirfakturaer pr. år Innføringen av e-faktura er en del av regjeringens digitaliseringsprogram «På nett med innbyggerne». Tidligere i år vedtok regjeringen en revidert utgave av forskriften om ITstandarder i offentlig forvaltning, der det fremgår at det er EHF-formatet som skal brukes av så vel statlige virksomheter, kommuner og deres leverandører.. - Staten kan spare mer enn 100 millioner kroner i året på å kreve elektronisk faktura på standardformatet av sine leverandører. Hvis kommunene stiller det samme kravet får også kommunene betydelige gevinster. Ved å innføre ett standard format, forenkler vi også administrative rutiner og effektiviserer forvaltningen, sa fornyingsminister Rigmor Aasrud i en kommentar til forskriftsendringen. Må pålegges ved lov å stille sosiale krav Institusjoner i offentlig sektor må pålegges å stille krav til leverandører om overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner. Etiske innkjøp blir nedprioritert av de fleste institusjoner så lenge det ikke er en obligatorisk del av innkjøpsregelverket. Dette fremgår av et brev til flere departementer fra Fairtrade Karmøy, Fairtrade Tysvær, Fairtrade Sauda, Suldal kommune og Fairtrade Suldal i tillegg til Prosten i Karmøy alle fra Rogaland. Det er sendt tre statsråder. Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen og utviklingsminister Heikki Holmås. I tillegg har Rogalands-gruppen tidligere fremmet liknende krav i så vel brev til flere regjeringsmedlemmer som i møte med statsråd Thorkildsen. I brevet heter det bl.a. at det i dag er et betydelig rom for å stille etiske og sosiale krav i offentlige anskaffelser, for eksempel overholdelse av ILOs kjernekonvensjoner. Slike krav kan bidra til å bedre arbeidsforholdene til arbeidere innenfor vareproduksjon i sør. Institusjoner i offentlig sektor må pålegges å stille krav til leverandører om overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner. Lovendring En lovendring skal bidra til å redusere brudd på menneskerettigheter i forbindelse med produksjon av varer til offentlig virksomhet i Norge, fremholder Rogalands-gruppen. Det finnes i dag intet regelverk som forbyr at varer som kjøpes inn til offentlig sektor ikke skal være produsert ved hjelp av barnearbeid eller under slavelignende forhold. En lovendring skal sikre like rammevilkår. Etiske innkjøp blir nedprioritert av de fleste institusjoner så lenge det ikke er en obligatorisk del av innkjøpsregelverket. 2

3 - En lovendring skal bidra til lik praksis. Det er et stort sprik mellom norske kommuner med hensyn til hvorvidt har etiske retningslinjer for sine anskaffelser og om de jobber for å sikre arbeiderne i sine leverandørkjeder anstendige arbeidsforhold, påpeker gruppen. På bakgrunn av alle de fine ordene fra regjeringsrepresentanter gjennom mange år, er det også oppsiktsvekkende at det i følge undersøkelse fra Framtiden i våre hender, bare er 2 av 17 departement som i dag bruker etiske retningslinjer som rettesnor for sine innkjøp. Kan gå foran Seriøse leverandører etterlyser lovpålegg. - Det er forståelig, skriver Rogalands-gruppen, fordi med dagens politikk og praksis får useriøse leverandører som ikke bryr seg om hvordan varene blir produsert, en stor konkurransefordel i forhold til seriøse leverandører som tar ansvar og stiller etiske krav! Som innkjøper med nesten fire hundre milliarder kroner i årlige innkjøp har offentlig sektor en betydelig forbrukermakt og kan påvirke betingelsene for arbeidere i Bangladesh, Kina og Kambodsja. Offentlige virksomheter bør gå foran og være ansvarlige forbrukere, og etterspørre varer som er tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder. I brevet poengteres det også bl.a. at det bør være en selvfølge at alle departement og statlige instanser og etater bruker Fairtrade-merket kaffe, te, juice og andre produkt til sine ansatte, i møter og arrangement. Selv om innkjøpsregelverket kanskje gjør det vanskelig å kjøpe inn «Fairtrade»-produkter kan kravene til produktene formuleres slik at bare Fairtrade dekker dem. Plikt til å konkurranseutsette pensjonsavtaler Kommunene har i utgangspunktet plikt til med å jevne mellomrom å konkurranseutsette løpende tidsubegrensede avtaler om tjenestepensjon. Dette gjelder imidlertid ikke for kontrakter som er inngått før EØS-avtalens ikrafttredelse 1. januar 1994, men departementet har oppfordret oppdragsgiverne til uansett med jevne mellomrom å vurdere å konkurranseutsette slike avtaler. Dette fastslo fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud i et svar på et spørsmål fra Stortinget. Det var representanten Helge André Njåstad (FrP) som i Stortinget stilte spørsmålet om hva statsråden ville gjøre for å sikre at det blir pliktig å konkurranseutsette pensjonskjøp. Bakgrunnen er at så vel DnB og Storebrand trekker seg ut av dette markedet, slik at det i praksis, ifølge Njåstad, bare blir KLP og egne pensjonskasser igjen i markedet. Bakgrunnen for DnBs beslutning er bl.a. en krevende konkurransesituasjon uten anbudsplikt for innkjøp av pensjon. Statsråd Rigmor Aasrud sier i sitt svar at hun har merket seg den utviklingen som stortingsrepresentanten viser til, og fortsatte: Egenregi - Som konkurranseminister skulle jeg gjerne ha sett at det var flere aktører tilstede i markedet. Offentlig tjenestepensjon har som produkt små eller ingen forskjeller på tvers av yrkesgrupper og ansatte innenfor offentlig sektor. Likevel er situasjonen i dag slik at dette markedet i hovedsak omfatter tjenestepensjon for ansatte i kommuner og 3

4 fylkeskommuner. Statlige pensjoner gjennom Statens Pensjonskasse regnes som egenregi, og er dermed ikke gjenstand for konkurranseutsetting. Også kommunene kan organisere tjenestepensjon i form av egenregi gjennom en egen pensjonskasse. Anskaffelsesregelverket er ikke til hinder for dette. - I forhold til kommunene regnes KLP som en ekstern pensjonsleverandør, fremholder statsråden i sitt svar, og har en kommune først besluttet at tjenesten skal leveres av en ekstern leverandør, må kommunen følge anskaffelsesregelverket ved inngåelse av kontrakt. Dette har Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet slått fast i en tolkningsuttalelse til Konkurransetilsynet fra Det betyr at kommuner som hovedregel må konkurranseutsette nye kontrakter om tjenestepensjon. Plikt til å konkurranseutsette Kommunene har i utgangspunktet også plikt til med å jevne mellomrom å konkurranseutsette løpende tidsubegrensede avtaler om tjenestepensjon. - Det betyr, poengterte fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Aasrud, at kommunene ikke kan la en eksisterende avtale om tjenestepensjon løpe i uforholdsmessig lang tid. De må da etter en passende periode konkurranseutsette avtalen på nytt. Dette gjelder imidlertid ikke for kontrakter som er inngått før EØS-avtalens ikrafttredelse 1. januar I fortolkningsuttalelsen har departementet imidlertid understreket at selv om en oppdragsgiver ikke er rettslig forpliktet til å konkurranseutsette slike gamle avtaler, så kan det likevel være hensiktsmessig. Departementet har derfor oppfordret oppdragsgiverne til uansett med jevne mellomrom å vurdere å konkurranseutsette slike avtaler. KOFA gir råd om begrunnelses-innhold For et drøyt år siden forsvant systemet med to begrunnelser ved tildelingsbeslutning en pliktig og en på oppfordring. Fra da av skal det bare gis én begrunnelse. Men hvordan skal den være for å være i pakt med regelverket? KOFA har nå antydet et svar i en klagesak: I utgangspunkt er formuleringene i det nye regelverket ganske likt det som sto om begrunnelse nr. 2 i det tidligere. Det kan tilsi at den nye bestemmelsen må tolkes likt med den tidligere, konstaterer klagenemnda. I sak 2013/21 behandlet KOFA for første gang den nye begrunnelsesregelen i forskriften som gjelder for anskaffelser som er kunngjort etter 1. juli Det skal nå bare gis én begrunnelse i motsetning til før endringene, hvor man først måtte gi én begrunnelse uoppfordret, og én til på oppfordring. Klagen i KOFA-saken gikk på at oppdragsgiver, det regionale helseforetaket Helse Nord, hadde gitt en mangelfull begrunnelse for valg av leverandør. Klagenemnda skriver: - I tildelingsmeddelelsen hadde innklagede vedlagt en tabell som viste hvor mange poeng hver enkelt tilbyder fikk på tildelingskriteriene pris og kvalitet, og i tillegg var det opplyst om hvordan poenggivningen var gjennomført på tildelingskriteriet pris, samt at det i den vedlagte evalueringsrapporten var redegjort for hva som var det enkelte tilbuds styrker og svakheter på de forhold som innklagede hadde angitt at skulle bedømmes under tildelingskriteriet kvalitet. Innklagede hadde også pekt på de faktorer som var avgjørende for at et tilbud på tildelingskriteriet kvalitet ble vurdert bedre enn et annet. 4

5 Ressursbruk-hensyn Spørsmålet var da om dette var en tilstrekkelig begrunnelse ut fra reglene i den nye forskriften. Kravet om begrunnelse er bygd på de grunnleggende kravene til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet som gjelder generelt i hele anskaffelsesregelverket, fremholder nemnda. Begrunnelsen skal gi tilbyderne en reell mulighet til å etterprøve om tildelingen er i samsvar med regelverket, for på den måten å kunne vurdere hvorvidt oppdragsgiverens beslutning skal angripes, for eksempel ved midlertidig forføyning, klage eller stevning. Det er imidlertid viktig å ikke trekke begrunnelsesplikten lenger enn formålet bak regelen tilsier. Det er ikke ønskelig ut fra lovens krav til effektiv ressursbruk at offentlige oppdragsgivere bruker uforholdsmessig mye tid på å utforme begrunnelse, Ordlyden i den nye forskriften her er ganske lik ordlyden i den gamle som gjaldt nærmere begrunnelse, slår KOFA fast. Dette bortsett fra at den nye bestemmelsen har fått tillegget i "samsvar med angitte tildelingskriterier" og at det nå skal gis en "redegjørelse" for det valgte tilbudets egenskaper og relative forskjeller, I den tidligere forskriften het det at oppdragsgiveren skulle "opplyse" om dette. At ordlyden er tilnærmet lik kan tilsi at den nye bestemmelsen må tolkes likt med begrunnelsesplikten i den tidligere, konstaterer KOFA. Ikke regelbrudd Klagenemda kom til at begrunnelsen må inneholde en konkret vurdering som gjør leverandørene i stand til, på objektivt grunnlag, å forstå hvilke forhold det er som har gjort at oppdragsgiver har bedømt valgte leverandørs tilbud som best ut fra de fastsatte tildelingskriteriene. Begrunnelsen skal også være så presis og utfyllende at leverandørene kan bedømme om anskaffelsesprosedyren har foregått i samsvar med anskaffelsesregelverket og om det er grunnlag for å imøtegå tildelingsbeslutningen, for eksempel ved midlertidig forføyning, klage eller stevning. Aktuelt i kortform om offentlige innkjøp Ledere, klagesaker og matvarekjøp Ansvar for anskaffelser inn i statlige ledelseskontrakter, betydelig færre klager på ulovlige direktekjøp til KOFA, og NHO inviterer til møte der man skal drøfte KOFAs fremtid. Ny hovedentreprenør ventes på plass til utbyggingen av E6- Dovrebanen langs Mjøsa før jul, og på et lokalt dialogmøte mellom anleggsbransjen og kommunale oppdragsgivere ble det anmodet om å legge mer enn bare pris til grunn ved oppdrag. EU-kommisjonen sikter på å ta vannforsyning ut av konsesjonsdirektivet, og i Danmark er det forslått en «task force» for å rådgi dem som ønsker økologiske matvarekjøp. Anskaffelses-ansvar i statlige lederkontrakter Regjeringen vil oppfordre statlige etater til å innarbeide ansvar for anskaffelser i lederkontrakter der dette er relevant. Dette fremgår av næringsmeldingen, Meld. St. 39 ( ) Mangfold av vinnere, som regjeringen la fram før sommeren. I februar 2013 la regjeringen frem Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser. Strategien er undertegnet av statsrådene fra Nærings- og handelsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og 5

6 kirkedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Miljødepartementet. Svært mye handler bl.a. om å øke kompetansen på innkjøpssiden, heter det. Dersom innovasjonsfremmende offentlige innkjøp kan bidra til utvikling av innovative løsninger, kan dette også på sikt bidra til muligheter for eksport av disse løsningene og gode muligheter for å vinne internasjonale markedsandeler. Betydelig færre klager på ulovlige direktekjøp For over et år siden trådte endringene i forskrift om offentlige anskaffelser og klagenemndsforskriften i kraft. Myndigheten til å ilegge overtredelsesgebyr ble overført til domstolene og klagegebyret økte fra 860 kroner til 8000 for en vanlig klagesak. Å klage inn en ulovlig direkte anskaffelse var tidligere gratis nå koster det 1000 kroner. Vi har merket en betydelig reduksjon i antall klagesaker etter disse endringene, forteller sekretariatsleder Anneline Vingsgård. KOFA mottar nå i snitt ti saker i måneden. Hvis dette stabiliserer seg vil klagenemnda motta ca. 120 saker i året. Dette er over en halvering i forhold til innkomne saker i årene før endringene. Vi ser at vi spesielt har mottatt betydelig færre klager på ulovlige direkte anskaffelser bare 13 saker så langt. Skal drøfte KOFAs fremtid NHO ønsker å ha Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) som et bindende klageorgan. På et møte i Næringslivets Forum for offentlige anskaffelser (NOFA) 4. september i regi av NHO tar nemndleder for KOFA, Georg Fredrik Rieber-Mohn, for seg klagenemndas fremtid. Møtet finner sted i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo. For nærmere informasjon, kontakt Arnhild Dordi Gjønnes, E6-Dovrebanen: Ny hovedentreprenør før jul? Fellesprosjektet E6 Dovrebanen arbeider for fullt for å redusere skadevirkningene av Alpine Bau sin konkurs, bl.a. gjennomføres en ny internasjonal anbudskonkurranse med sikte på å ha ny hovedentreprenør på plass før jul, opplyste samferdselsstatsråd Marit Arnstad i sitt svar på spørsmål fra Ingjerd Schou (H) i Stortinget. Fellesprosjektet har dessuten invitert de andre hovedentreprenørene på E6 Dovrebanen langs Mjøsa til forhandlinger om nødvendige arbeider for å ta vare på framdrift og sikkerhet på parsellen til Alpine Bau. Det er ennå ikke mulig å svare på hvilken betydning konkursen til Alpine Bau får. Eventuelle forsinkelser søkes isolert til Alpine Bau sin parsell på 6 km, hvilket betyr at E6 på de øvrige 16 kilometerne kan åpnes som planlagt. Dovrebanen kan også åpne som planlagt. Må også bruke annet enn bare pris - Mange tror det bare er lov å bruke pris, men vi kan også sette andre kriterier i våre anbudsdokumenter. Vi må tørre å bruke handlingsrommet uten å bryte loven, sa ordfører Anne-Mette Øvrum i Sør-Odal kommune ved et dialogmøte mellom politikere og anleggsbransjen nylig i Glåmdalsregionen. Hun gav uttrykk for at hun savner kunnskap om hva man kan og ikke kan gjøre i offentlige anskaffelser. NHOs regiondirektør i NHO Innlandet, Christl Kvam, påpekte på samme møte at det finnes muligheter for å legge til rette for å bruke lokale leverandører, men da må offentlige innkjøpere legge vekt på annet enn bare pris. Vil ha vannforsyning ut av konsesjonsdirektiv Vannforsyning bør tas ut av EUs konsesjonsdirektiv, skriver Michel Barnier, kommisær i EU-kommisjonen for det indre marked. Bakgrunnen for hans anbefaling er sterke 6

7 reaksjoner på formuleringer i konsesjonsdirektivet. Mange er av den oppfatning at formuleringene innebærer at EU forsøker å privatisere vannsektoren via bakveien. Blant annet har over 1,5 millioner skrevet under på en henvendelse som går i rette med EUformuleringene. Barnier lover å ta forslaget sitt opp med kollegaene i Kommisjonen, men melder at han i denne saken har arbeidet tett med nøkkelpersoner så vel i rådet som i parlamentet. Av den grunn mener han at saken i praksis allerede er avgjort. «Task force» for økologisk matkjøp I Danmark er det kommet forslag om å etablere en «task force» for matvareanskaffelser. Bak forslaget står Økologisk Landsforening, Landbruk & Fødevarer, Københavns Madhus og Madkulturen. Det er fødevareministeren som er adressat for forslaget. Formålet er å tilby rådgivning til innkjøpere i kommuner, regioner og stat, som trenger hjelp til utarbeide konkurransegrunnlag for økologiske matvarekjøp. Det foreslås en fireårig innsats iverksatt snarest mulig, senest 1. januar 2014, med et budsjett på 20 millioner kroner over de fire årene. I første omgang ønsker initiativtakerne en innsats overfor de offentlige instansene som har vedtatt et mål om å nå 60 prosent økologiske matvarer. Offentlige innkjøp i Europa EU sikter mot pliktig bruk av e-faktura EU-kommisjonen lanserer nå en «tiltakspakke» for å fremme bruk av elektroniske verktøy gjennom hele anskaffelsesprosessen. Denne gangen foreslås bl.a. et direktiv som med tiden skal se til at det blir påbudt for offentlige oppdragsgivere å ta imot e-fakturaer på tvers av landegrensene. De mange nasjonale standardene er det største hinderet for en rask utbredelse av bruk av e-faktura, og dermed for «heldekkende» e-innkjøp. Direktivet forutsetter derfor at det vedtas en ny, felles europeisk e-fakturastandard. Som en del av «tiltakspakken» foreslår EU-kommisjonen et direktiv hvis hensikt er å gjøre e-faktura til regelen i stedet for unntaket i offentlige anskaffelser. Ved alene å ta i bruk e-faktura ved handel på tvers av nasjonsgrensene kan man, ifølge Kommisjonen oppnå en besparelse på om lag 25 milliarder kroner. Når en overnasjonal standard er på plass, regner Kommisjonen med å kunne gjøre bruk av e-faktura basert på denne standarden forpliktende ved at alle medlemslandenes offentlige oppdragsgivere skal akseptere slik betaling. Innføring av en slik bestemmelse forslås så nær opptil tidspunktet for ikrafttredelse for de nye innkjøpsdirektivene, der krav om bruk av elektroniske verktøy er en viktig del. I den økonomiske konsolideringen Europa nå gjennomlever er en effektiv håndtering av offentlige anskaffelser svært viktig på den politiske dagsordenen. Verdensbanken har regnet ut at bruk av e-innkjøp kan føre til innsparinger på mellom 6 og 13,5 prosent av de samlede kostandene til offentlige innkjøp. En beregning fra Lombardy Central Purchasing Body fra 2009 tyder på at når man tar i bruk e-innkjøp, reduseres varigheten av en anskaffelsesprosedyre med 26 prosent, og tilsvarende klagesaksbehandling med 88 prosent. Deltakelsen fra de små og mellomstore foretakene økte dessuten med 20 prosent i Sør-Korea da e-innkjøp ble innført der. 7

8 Fra ende til annen Tidligere har Kommisjonen lagt fram forslag til reviderte anskaffelsesdirektiv med krav om pliktig bruk av elektroniske kunngjøringer, elektronisk tilgang til dokumenter og elektronisk kommunikasjon. Siktemålet er bruk av elektroniske verktøy fra man starter prosedyren i en anskaffelse til betaling og arkivering. Fram til nå har imidlertid bare åtte av de 22 medlemslandene som har etablert strategier for innføring av e-verktøy, satt konkrete mål for når bruk de ulike tiltakene skal tre i kraft. I denne omgang fremmes forskjellige tiltak for å få i gang bruk av e-faktura. Kommisjonen regner med at dette vil føre til at e-betaling, e-ordre og e-arkivering kommer som synergieffekter. Det er den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN som skal stå for arbeidet med å få på plass en felles-europeiske standard til bruk for e- faktura til avløsning for dagens mange nasjonale og bransjespesifikke standarder. - Difi er positive til initiativet fra Kommisjonen, men det kan nok forventes at forslaget vil møte motstand fra enkelte medlemsland og at det nok vil bli en del diskusjon om hvilke standard CEN skal vedta, fremhever seksjonssjef André Hoddevik i Difi. Arbeidet skal ta utgangspunkt i eksisterende løsninger og det vil legges vekt på å få vedtatt en standard for e-faktura som dekker behovet for helhetlig elektronisk støtte til bestillingsprosessene. Resultatene fra CEN arbeidsgruppen BII (Business Interoperability Interfaces in Public Procurement in Europe), som blant annet benyttes i PEPPOL og som danner utgangspunktet for det norske arbeidet med elektroniske handelsformater (EHF), antas derfor å bli sentrale. En rekke tiltak Medlemsstatene, heter det, skal sette opp nasjonale strategier og detaljerte handlingsplaner for innføring av «heldekkende» e-innkjøp, og Kommisjonen skal lansere en undersøkelse som kan identifisere de mest suksessrike e-innkjøp- og e-fakturastrategiene i Europa. En annen undersøkelse skal gå på å identifisere beste praksis når det gjelder e-innkjøpsverktøy, slik som e-auksjon og e-kataloger. Fra Kommisjonen ellers skal det komme nøkkelprinsipper som ethvert e-innkjøpssystem i Europa bør tilpasse seg for å sikre at de samsvarer med tilsvarende indremarked-prinsipper, skriver EUkommisjonen. I tillegg vil Kommisjonen bidra med å finansiere prosjekter med sikte på å fremme bruk av og utvikling av e-fakturaløsninger som kan benyttes på tvers av landegrensene. Fra samme sted skal det komme penger til å finansiere og støtte utviklingen av en infrastruktur for e-innkjøp i Europa fra prosedyrestart i anskaffelsen til e-faktura. Les mer om «tiltakspakken» fra EU her Åtte av ti innkjøparar vil ha opnare tilhøve Over åtte av ti offentlege innkjøparar i Sverige 84 prosent går inn for opnare tilhøve og meir innsyn i den offentlege sektoren. Det går fram av ei undersøking som Sveriges Offentlige Inköpare (SOI) gjorde på årskonferansen sin for ei tid sidan. 69 prosent av desse grunngjev kravet med at det står om tillit mellom innbyggarane. Samstundes syner undersøkinga at det, etter det innkjøparane meiner, er eit stort gap mellom korleis stoda er i dag og korleis dei ventar at ho skal bli i framtida. 8

9 Om lag 100 av dei nær 600 som var med på konferansen, svarte på spørsmåla. Resultatet Dei som svarte kunne her kome med fleire grunnar, og såleis meinte òg 48 prosent at grunngjevinga for kravet om opnare tilhøve var demokrati og 48 prosent peika på at dei ville kunne nytte ressursane på ein betre måte med meir innsyn. Andre grunngjevingar var at meir innsyn og «opne dørar» kunne gje grunnlag for betre truverde, for meir profesjonelt kjøp og sal og tydelegare vilkår. Nokre meinte det dessutan ville hindre korrupsjon, skape auka forståing for innkjøpsfaget og opne for meir kunnskap. Medarbeidarane ville verte meir med, og kanskje, var det nokon som svarte, kunne det føre med seg færre reguleringar, lovar og reglar. I dag og i framtida Det vart òg spurd om korleis innkjøparane vurderte stoda i dag og korleis ho burde sjå ut i framtida. Berre to prosent meinte at det i dag heilt og haldet var opne tilhøve mellom innbyggarane og det offentlege, medan 36 prosent sa at det i framtida burde vere heilt opne dører. På ein skala frå ein til og med åtte der ein tyder ikkje i det heile gjev kvar tredje av dei spurde ein femmar når dei skal seie noko om stoda slik ho er i dag. Det er dei offentlege selskaps om er minst opne, skal ein tru undersøkinga. På skalaen frå ein til og med åtte er det berre sju prosent som gjev seks eller meir. Noko meir enn sju av ti gjev to, tre eller fire. For staten, kommunane og landstinga (fylkeskommunane) ligg svara i hovudsak mellom fire og fem. Ikkje noko for den einskilde Dei som vart spurde, skulle òg seie noko om korleis stoda for tida er der dei har arbeidet sitt. Hovudtyngda låg på ein sjuar når det gjaldt å vere open internt og ut mot kvar av innbyggarane. Men då dei skulle gje karakter til verksemda si allment, gjekk dei ned til femmarar og seksarar. Eit anna tankevekkande resultat kom på spørsmålet om kva nivå den opne stoda burde vere. Om lag helvta svarte at det var noko for verksemda samla sett eller for kvar avdeling. Berre litt over ti prosent svarte at dette var eit ansvar for den einskilde tilsette. I ein kommentar til resultata av undersøkinga seier Björn Bergström, nyvald SOI-leiar, at det handlar om tillit. I samband med tevlingsutsetjinga kravst opne tilhøve, men det er framleis mykje som står igjen når det gjeld kva som er kjøpt og verksemda som det er kjøpt frå. Ulike synspunkt på høgare direktekjøp-grense Tre sentrale offentlege instansar kjem med ulike synspunkt på spørsmålet om å lyfte grensa for direktekjøp: Ein er for, ein annan tvilar, men fell ned på forstandpunktet, medan ein tredje ikkje har nokon kommentar til framlegget. Dette går fram av høyringsfråsegnene som dei siste vekene er komne inn til utgreiinga frå Upphandlingsutredningen. Her er òg innspel om bindande miljøkrav for nokre produkt og om å etablere ein statleg finansiert kunngjeringsnettstad ein svensk «Doffin». 9

10 I den svenske utgreiinga «Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling» vart det gjort framlegg om å lyfte grensene for direktekjøp. Svenskane har no ei grense på noko under kroner, og framlegget er på kroner 1,2 millionar kroner for bygg- og anlegg. Rett før sommaren kom høyringsfråsegnene inn. Statskontoret er ei tenestegrein under Finansdepartementet som hjelper til med praktiske side av statsstyringa, og er i tvil om framlegget til høgare direktekjøp-grense. Dei peikar på det fins studiar som syner at høgare beløpsgrense kan føre til dårlegare tevling i marknaden og vanskar for nyetablerte å kome med i tevlingane. Men høge transaksjonskostnader og det at direktekjøp-grensene i de andre nordiske landa er høgare, gjer at Statskontoret rår til at grensene vert lyfte. Direktekjøp-grense Kammarkollegiet på si side går inn for høgare beløpsgrense, og ønskjer retningsliner for å vere viss på at tevling i marknaden verkar sjølv om direktekjøp vert valt. Kammarkollegiet er òg ei tenestegrein under Finansdepartementet med tenesteoppgåver innan økonomi, juss, risikohandtering, administrasjon og kapitalforvalting mellom anna er Upphandlingsstödet og den statlege innkjøpssentralen med her. Riksrevisionen kjem ikkje med synspunkt på grensa for direktekjøp, men seier seg glade for kravet om dokumentasjonsplikt for direktekjøp over kroner. Det kan, heiter det i fråsegna, bidra til at offentlege oppdragsgjevarar får eit betre oversikt over direktekjøpa sine. Berre ein kunngjeringsnettstad Eit framlegg frå Kammarkollegiet er å etablere ein statleg finansiert kunngjeringsbase på nett. Det gjev betre oversikt over mogelege oppdrag, skriv Kammarkollegiet. Her må alle kunngjeringar over direktekjøp-grensene inne, og betre statistikk kan vere eit biprodukt av ei slik etablering. I dag har Sverige fleire godkjente nettstader til bruk for kunngjeringar om offentlege innkjøp. Også Statskontoret ønskjer å utvikle innsamlinga av innkjøpsstatistikk. Miljøkvalitetsmål Miljøkvalitetsmål og kva produktgrupper som skal prioriterast for å nå desse måla, må klargjerast, skriv Riksrevisionen. Dei krev òg at det vert klarare kor langtrekkjande miljøkrava skal vere for dei prioriterte produkta. Det er ein mangel at utgreiinga ikkje har sett nærare på om det er mogeleg og ønskjeleg å fastsetje bindande miljøkrav for eit utval produktgrupper, slik Riksrevisionen ser det. 10

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse

KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2011 Fredag 16. desember 1. KOFA i pengeknipe; frykter svekket håndhevelse 2. Offentlig

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2011 Fredag 18. november 1. Regjeringen med nye våpen mot regelbrudd 2. Gradvis øker

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp

Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2011 Fredag 24.juni 1. Nabokommuner straffet for ulovlig direktekjøp 2. Ble nektet

Detaljer

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse

Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 17/2012 Fredag 4. mai 1. Nye EU-regler under lupen i stor Oslo-konferanse 2. Gransker

Detaljer

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2013 Fredag 29. november 1. Åpner for mer konkurranse i helsesektoren 2. Omsorgskvalitet

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2011 Fredag 13. mai 1. E-verktøy åpner grensene følg med! 2. Tett markedsdialog skal

Detaljer

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift

Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2010 Fredag 18. juni 1. Skeptisk til revidert sosial dumping -forskrift 2. Smartere

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2014 Fredag 4. april 1. Finansiering for å fremme innovative kjøp 2. Til felts mot

Detaljer

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 6/2012 Fredag 10. februar 1. Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket 2. Doblet

Detaljer

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd.

Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 11/2009 Fredag 20. mars 1. Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. 2. Satser på nettbasert

Detaljer

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform

Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 25/2008 Fredag 27. juni 1. Ehandel.no skal få ny e-handelsplattform 2. Bergen kommune

Detaljer

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi.

OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi. Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). OI-nyhetene publiseres daglig på http://www.anskaffelser.no/nyhet nettstedet til Avdeling for offentlige

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1 NR 2-2009 Side 1 Forside fra Grand Place, Brussel Stadthuis. Fotograf: Knut Otto Pedersen. INNHOLD LEDER 3 Av Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune, leder fagrådet KS Innkjøpsforum. HVORDAN SIKRE

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR 1-2007 - ÅRGANG 11

Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR 1-2007 - ÅRGANG 11 Forsyning Tidsskrift for KS Innkjøpsforum NR 1-2007 - ÅRGANG 11 Tema: Offentlighet Omdømme Nye e-verktøy Utvelgelseskriterier Tjenestedirektivet Kjøp under terskelverdier Med sine godt 1200 innbyggarar

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig

et privat forslag. Presidenten: Representanten May Hansen vil framsette Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig 1748 6. feb. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene 2004 Møte fredag den 6. februar kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr. 47): 1. Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer