Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik"

Transkript

1 Høgskolebiblioteket årsmelding 2009 Høgskolen i Gjøvik 1. Innledning Personale Budsjett fordelt på lønnskostnader og drift Samlingsutvikling Resultater og utviklingstrender Utlån Bibliotekets virksomhet etter kvalitets og resultatindikatorer Bibliotekets hjemmeside, sosiale medier og blogger Tilgang til databaser / digitale fulltekstkilder Brukeropplæring og undervisning i informasjonskompetanse Trykte og elektroniske publikasjoner Åpningstider Lokaliteter og arbeidsforhold Representasjon Eksternt og i høgskolen Dokumentasjon av vitenskapelig produksjon Prosjekter... 8 HIGIA Høgskolen i Gjøvik institusjonelle arkiv for forskingspublikasjoner Nøkkeltall

2 Årsmelding INNLEDNING Utstrakt bruk av teknologi, stadig mer studentaktive arbeidsformer og et høyere akademisk nivå har de senere årene gitt betydelige utfordringer og nye muligheter for bibliotekets tjenestetilbud. Årsmeldingene viser godt hvordan et i all hovedsak papirbasert tjenestetilbud er blitt utvidet til også å omfatte veiledning, opplæring og ikke minst tilgang til digitale informasjonskilder. Bibliotekstatistikken gjengitt i årsmeldinga dokumenterer at bibliotekets tjenester og lokaler blir stadig mer brukt av HiGs egne studenter og ansatte. Også flere eksterne brukere, ikke minst fra de andre PIU høgskolene, bruker HiG biblioteket i forbindelse med sitt studiearbeid. Bibliotekets lokaler fungerer godt og etter hensikten, men det er ingen grunn til å legge skjul på at det er kapasitetsproblemer i de travleste periodene. Fra studentene er det særlig stille lesesal og flere grupperom som etterspørres har vært et år hvor aktiviteten økte betydelig. Antall nedlastninger av fulltekstdokumenter økte med hele 45 % fra 2008 til 2009 slik at det ble lastet ned over nær fulltekstdokumenter fra høgskolebibliotekets digitale samlinger. Antall besøkende i biblioteket fortsetter også å øke, og høgskolebiblioteket hadde i 2009 nesten besøkende, en økning på ca 13 % sammenlignet med året før. Høgskolebibliotekets sosiale medier brukes også i stadig større grad. Det er tydelig at høgskolebibliotekets profil oppmuntrer til både fysisk og digital bruk. Det ble igangsatt et forsøksprosjekt (Høgskolebibliotekets seminarrekke) som ikke helt svarte til forhåpningene, men som likevel vurderes videreført i 2010 med en noen endret profil. Høgskolebiblioteket hadde en mindre nedgang i fysisk utlån ( 6,3 %) i Personalsituasjonen var vanskelig i Flere langtidssykemeldinger, etterutdanningspermisjon og et generelt høyt aktivitetsnivå medførte et uforholdsmessig stort arbeidspress på det gjenværende personalet. Uten den store evnen og viljen til fleksibilitet som er blitt vist ville det vært nødvendig å redusere tjenestenivå og åpningstider. Regnskapet viser at høgskolebiblioteket holder seg innenfor de oppsatte rammene. Underforbruket i 2009 skyldes i all hovedsak sykefravær. Jeg vil takke bibliotekpersonalet for god innsatsen og gode resultater i et travelt driftsår. Forstsatt er det slik at uten dere stopper biblioteket! Gjøvik i januar 2010 Klaus Jøran Tollan Bibliotekleder 2. PERSONALE I 2009 har følgende personer vært tilknyttet høgskolens bibliotektjeneste: Fast personale: Inger Johanne Dæhlen, spesialbiblioteker Mona Holmen, konsulent Aneta Laskowska, universitetsbibliotekar Klaus Jøran Tollan, bibliotekleder Karen Marie Øvern, bibliotekar

3 Årsmelding Engasjement: Mette Mari Aspelien, Cathrine Fjeldstad og Ann Kristin Tøfte, studentassistenter Utførte årsverk: Antall årsverk utført av bibliotekarer: 4,0 Antall årsverk utført av konsulent: 1,0 Antall årsverk utført av studentassistent: 0,3 3. BUDSJETT FORDELT PÅ LØNNSKOSTNADER OG DRIFT Budsjett Lønnskostnader Driftskostnader Sum kostnader Driftskostnader Bøker Tidsskrifter/aviser Database abon inkl. Bibsys avgift Andre utgifter Sum driftskostnader SAMLINGSUTVIKLING Samlinger Bøker Elektroniske tidsskrifter Papirtidsskrifter i abonnement AV dokumenter Brutto tilvekst Kasserte dokumenter Det økonomiske grunnlaget for bibliotekdriften er stabilt. Det er verdt å merke seg at en stor del av bevilgningene går til elektroniske ressurser. Tilveksten av nye dokumenter ligger fortsatt 25 % lavere enn for få år tilbake, og deler av samlingen er preget av slitasje og foreldet litteratur. På grunn av sykefraværet i 2009 ble det kassert mindre enn ønskelig, men dette arbeidet har prioritet i I 2009 har det vært jobbet med samlingsoppbygging innen økonomi og administrasjonfagene, men det gjenstår fortsatt mye før samlingene kan sies å være tilfredsstillende.

4 Årsmelding RESULTATER OG UTVIKLINGSTRENDER 5.1 Utlån Antall aktive lånere Lokale utlån (bøker/tidsskrifter) Lokale utlån (kopier) Totalt lokale utlån Fjernlån (utsendte dok.) Utsendte kopier Totalt utlån Innlån (mottatte dok.) Mottatte kopier Totalt innlån Utlånet i 2009 viser en nedgang på 6,3 % fra 2008 til 2009, mens antallet aktive lånere øker med 9,7 % i samme periode. At flere brukere låner noe mindre, kan indikere at høgskolebiblioteket har noen utfordringer når det gjelder eksemplartilgangen. Overgang til digitale kilder fra papirbaserte kan også være en del av forklaringen. Det viktig å huske at økningen i det lokale utlånet i 2008 var stor (+ 19,7 %), og at det er ikke unaturlig at det faller noe tilbake. Sett perioden 2004 til 2009 under ett, er utviklingen av utlånet stabilt og svakt økende. De store endringene i bruk av bibliotektjenestene de siste seks årene er kommet på veiledning, opplæring og bruk av digitale ressurser. 5.2 Bibliotekets virksomhet etter kvalitets- og resultatindikatorer 1. Ressurser/tilgang/infrastruktur Tilvekst pr. bruker 1 1 1,03 0,72 0,73 0,68 Tilvekst pr. årsverk ,8 312,4 297,4 306,1 Samlingsbruk 3 43 % 46 % 46 % 50 % 45 % Andel av bibl. utlån til egne 93,62 % 93,71 % 96,10 % 92,57 % 93,56 % brukere fra egne samlinger Bibl. bidrag i fjernlånssamarbeidet 1,9 1,5 2,3 3,4 3,2 mellom bibliotek 4 Antall brukere pr. årsverk Antall arbeidsplasser pr. bruker 0,02 0,12 0,11 0,11 0,10 Del av arbeidsplasser med PC 30 % 18 % 18 % 18 % 18 % Areal (kvm.) pr bruker 0,26 0,62 0,51 0,51 0,48 1 Indikerer boksamlingens aktualitet 2 Indikerer noe om arbeidsmengden for de ansatte i biblioteket 3 Indikerer i hvilken grad samlingene er tilpasset målgruppen 4 Viser balansen mellom bibl. fjernlån og innlån, 1=balanse mellom fjernlån til andre og innlån fra andre 5 Sier noe om bemanningssituasjon ved HIG biblioteket

5 Årsmelding Som tabellen ovenfor viser går tilveksten pr. bruker fortsatt ned. Dette betyr i praksis lengre ventetider og dårligere sørvis ovenfor brukerne. Samlingsbruken er på bare på om lag 50 %, og dette er en indikasjon på at samlingene ikke er godt nok tilpasset brukergruppenes behov. Kassering og enda mer brukerstyrt innkjøp er to strategier som på sikt antas å få opp samlingsbruken. HiG biblioteket merker økt etterspørsel av fjernlån (lån og kopier) fra andre bibliotek. Fjernlånsvirksomheten er del av høgskolens samfunnsoppdrag, og med tilslutningen til en felles transportløsning for Oppland og resten av landet har HiG biblioteket fått på plass gode og kostnadseffektive rutiner for å ivareta denne funksjonen. 2. Bruk Del av spesifiserte målgrupper som bruker 82,89 % 88,70 % bibliotektjenestene Antall lån pr. bruker i målgruppen 8,75 9,61 6,7 8,1 8,1 Andel utlån til eksterne brukere 10,99 % 8,90 % 4,50 % 15,6 % 14,4 % Bruk av bibl. digitale samlinger og tjenester 6 4,03 4,8 3,9 4,6 5,8 3. Kostnadseffektivitet Utgifter til lønn og innkjøp i forhold til eierinst. total 2,30 % 2,60 % 2,50 % 2,38 % 1,93 regnskap Bibl. totale utgifter fordelt på antall personer i målgruppene 7 Utgifter til innkjøp/tilgang fordelt på antall personer i målgr. 8 Forholdet mellom utgifter til innkjøp/tilgang og til lønn 0,52 0,64 0,69 0,60 0,70 Del av bibl. utgifter til innkjøp/tilgang brukt på e ressurser 41 % 52 % 56 % 45 % 47 % Tallene i tabellene ovenfor er beregnet med utgangspunkt i regnskapstallene. På grunn av høyt sykefravær ble 2009 et svært spesielt år, og indikatorene som inkluderer lønnsutgifter kan av den grunn ikke uten videre sammenlignes med normale driftsår. Utgiftene til innkjøp og tilgang pr. bruker i brukergruppa er imidlertid ikke en slik utgift, og man ser at utgiftene til innkjøp/tilgang er de laveste på mange år. Dette vil begrense bibliotekets mulighet til å gi brukerne tilgang til ønsket litteratur Bibliotekets hjemmeside, sosiale medier og blogger Bibliotekets hjemmeside er en av de mest brukte sidene på HIG webben, og i 2009 var det unike besøk på bibliotekets hjemmesider. Høgskolebiblioteket satser mye ressurser på utviklingen av hjemmesidene for å gi brukerne et 24/7 tilbud. I 2009 ble det utviklet en rekke instruksjonsfilmer for å lette bruken av høgskolebibliotekets databaser og tjenestetilbud. Det er viktig for høgskolebiblioteket at HIG webben utvikles videre med bl.a. tanke på muligheter for sanntidskommunikasjon (chatte tjenester) med brukerne. I tillegg til hjemmesida bruker høgskolebiblioteket flere ulike kanaler for å nå ut til bibliotekbrukerne. I løpet av 2009 opprettet høgskolebiblioteket en egen Facebook gruppe og en Twitter konto 6 Antall nedlastinger fra e informasjonsressurser pr person i målgruppen 7 Kostnader pr. bruker i kroner 8 Indikerer eiers satsing på aktuell samling

6 Årsmelding (http://twitter.com/higbibl) som brukes for å kommunisere om ulike kurs, tjenester, tilbud og nyheter. Høgskolebiblioteket bruker også flere blogger for å kommunisere med og nå ut til brukerne. Nettverksbygging er naturligvis også en viktig del av begrunnelsen for å jobbe med bloggene. Tilvekstbloggen (http://higtilvekst.wordpress.com/) gjør det mulig for bibliotekbrukerne å abonnere på månedlige tilvekstlister innen ulike faggrupper. Bloggen har i snitt 300,5 besøkende pr. måned, totalt besøk i løpet av året. I 2009 økte antallet besøk på tilvekstbloggen med 26 % sammenlignet med EndNote bloggen (http://endnoteinnlandet.wordpress.com/) er et tilbud til brukerne av referansehåndteringsprogrammet EndNote, og her publiseres det informasjon om programoppdateringer, kurs og opplæringstilbud, brukererfaringer etc. Denne bloggen hadde i snitt 175 besøkende hver måned. I 2009 var det totalt besøk på EndNote bloggen, en økning på 37 %. Høgskolebibliotekets tredje aktive blogg er en blogg med fokus på open access. Her diskuteres ulike problemstillinger knyttet til open access og bloggen retter seg mot fagfolk med interesse for publisering av vitenskapelige arbeider. Det foreligger ikke statistikk for bruk av denne bloggen. 6. TILGANG TIL DATABASER / DIGITALE FULLTEKSTKILDER Basenavn Antall søk Fulltekstnedlasting Academic Search Elite (Ebsco) IEEE LNCS Proquest Science Direct Ovid fulltekst 454 ACM SUM Antall gjennomførte søk og antallet fulltekstnedlastninger fra fulltekstbasene øker mye i forhold til året før. Antall søk øker med 78,6 % (fra til ), mens antall fulltekstnedlastninger økte med 45,1 % (fra til ) Tabellene nedenfor viser at antall søk i de bibliografiske basene også økte (+ 8 4 %). Basenavn Antall søk ISI Ovid Bibsys Ask Emneportal Forskpub Forskpro SUM Etter at bruken av fulltekst sto på stedet hvil i 2008, kan vi i 2009 igjen se en kraftig økning. Det er fortsatt vanskelig å ha en bestemt oppfatning om hva som er et riktig nivå, men i forhold til utgiftene de elektroniske kildene representerer er det gledelig at utviklingen går i riktig retning. Det er grunn til å anta at den store opplæringsaktiviteten har bidratt til at bruken av de elektroniske ressursene

7 Årsmelding stiger. Antall fulltekstnedlastninger er fortsatt lavere enn det fysiske utlånet, men hvis utviklingen fortsetter vil det om få år være flere fulltekstnedlastninger enn fysiske utlån. Det er grunn til å tro at bruken av fulltekst vil fortsette å øke i takt med studentenes fortrolighet med lesing av tekst på skjerm. Høgskolebiblioteket forventer at etterspørselen etter e bøker blir større i tiden som kommer. 7. BRUKEROPPLÆRING OG UNDERVISNING I INFORMASJONSKOMPETANSE Det ble undervist i totalt 118 timer i 2009, en økning på 11 timer fra året før. Cirka 540 personer har deltatt på ulike brukeropplærings og undervisningstilbud i regi av høgskolebiblioteket sist år. I tillegg kommer individuell opplæring av enkeltansatte og studenter som gis fortløpende ved henvendelser eller kontakt til biblioteket. Effekten av opplæringen er et tema som bør vurderes nærmere. Mye av opplæringen som gis er dårlig integrert i studentenes faglige arbeidskrav, og i forhold til ressursbruken er det behov for å vurdere læringsutbyttet. En bedre beskrivelse av hvilke mål opplæringen skal bidra til å realisere er nødvendig, og da er studieplanene og samarbeid med faglig tilsatte avgjørende. Forsøket med høgskolebibliotekets seminarrekke høsten 2009 var et forsøk på å gi et lavterskeltilbud i forhold til informasjonssøking og referansehåndtering. Oppslutningen var variabel, og det er nødvendig å tenke gjennom konseptet før det tas en beslutning om videreføring eller ikke. Et fast opplæringstilbud krever ressurser, og uten oppslutning er det vanskelig å forsvare ressursbruken. Høgskolebiblioteket gir kursopplæring og brukerstøtte for referansehåndteringsprogrammet EndNote. Særlig ansatte og studenter ved HOS bruker EndNote, men også studenter ved TØL og IMT har fått innføringskurs i EndNote sist år. EndNote tilbudet er blitt så populært at det til tider er vanskelig å gi tilstrekkelig opplæring og støtte. 8. TRYKTE OG ELEKTRONISKE PUBLIKASJONER Av totalt 104 studentarbeider (89 bachelor og 15 masteroppgaver) levert biblioteket for registrering, er 58 blitt gjort elektronisk tilgjengelige via høgskolens institusjonelle arkiv for faglige og vitenskapelig arbeider. Både høgskolebiblioteket, studieadministrasjon og studentene har slitt med dårlige innleveringsrutiner og her er det betydelige muligheter til forbedring. I 2009 ble det publisert 9 rapporter og 1 notat i Høgskolens skriftserier. 9. ÅPNINGSTIDER HIG biblioteket holdt i 2009 åpent i 44,5 timer pr uke i høst og vårsemesteret. Åpningstidene var: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: kl fredag: kl Personalet på HIG biblioteket følger Høgskolens ordning med vinter og sommertid. Følgelig er åpningstidene redusert på sommeren: mandag fredag kl LOKALITETER OG ARBEIDSFORHOLD Biblioteket disponerer et areal på ca m² og er dimensjonert for ca bind. I bibliotek finnes det 230 arbeidsplasser fordelt på 42 PC arbeidsplasser, gruppearbeidsplasser, grupperom, og sosiale møteplasser. Biblioteket har tilgang til opplæringsrom/datalab med 18 PC er og videoprosjektør. I tillegg finnes et datarom for studentbruk med PC er og Mac maskiner. Grupperom, dataog opplæringsrom er tilgjengelige døgnet rundt. Biblioteklokalene er utstyrt med trådløst nettverk. Det er gledelig å konstantere at biblioteketslokalene brukes av stadig flere. I 2009 gikk besøket opp med nærmere 13 %, til ca besøkende.

8 Årsmelding Etter 3 års drift i nye lokaler ser man et behov andre løsninger og vedlikehold av spesielt grupperommene. Etterspørselen etter grupperommene overstiger kapasiteten, og det er behov for flere og noe mindre grupperom. Flere av grupperommene begynner å bli slitt og det er behov for vedlikehold/oppgraderinger. Høgskolebiblioteket mottar jevnlig ønsker/krav om bedre fasiliteter når det gjelder stille lesesal. 11. REPRESENTASJON EKSTERNT OG I HØGSKOLEN I 2009 har bibliotekleder deltatt i Universitets og høgskolerådets bibliotekutvalg. Bibliotekleder er også med i Bibliotekarforbundets sentralstyre og i prosjektgruppa for NORA. I tillegg er biblioteleder leder av Bibsys styringsgruppe for Brage konsortiet. Bibliotekar Karen Marie Øvern er varamedlem til Bibsys arbeidsgrupppe for Mime/Tyr. Øvern er også leder av Høgskolens likestillingsutvalg, og høgskolebibliotekets representant i Studiekvalitetsutvalget. Bibliotekleder tilhører høgskoledirektørens stab og deltar på administrative ledermøter. 12. DOKUMENTASJON AV VITENSKAPELIG PRODUKSJON Biblioteket har et omfattende ansvar med å kvalitetssikre og dokumentere data om vitenskapelige publikasjoner på bibliografisk nivå. Antallet vitenskapelige publikasjoner økte med 10,1 % fra 2007 til Innrapportering av data skjer til DBH (Database for statistikk om høgre utdanning), og gir høgskolen økonomisk utteling for publiseringer som tilfredsstiller kriteriene for vitenskapelighet. I 2009 har det daglige ansvaret med å følge opp arbeidet med Forskdok registrering vært tillagt bibliotekleder og universitetsbibliotekar Aneta Laskowska. I 2009 ble det i Forskdok basen registrert 132 publiseringsaktiviteter fra ansatte ved Høgskolen i Gjøvik. Dette er en økning på 16 fra året før. Av dette er det 87 publikasjoner som tilfredsstiller kravene til vitenskapelig publikasjon og som derfor rapporteres til DBH. Det er et mål å få registrert flere publiseringsaktiviteter, også de som ikke er poenggivende, for å vise bredden i HIGs faglige publiseringaktivitet. 13. PROSJEKTER HIGIA Høgskolen i Gjøvik institusjonelle arkiv for forskingspublikasjoner Det har i 2009 vært jobbet med en å få på plass vitenskapelige artikler i det institusjonelle arkivet. Arbeidet er tidkrevende og vanskelig på grunn av rettighetsproblematikken. I etterkant av registreringsarbeidet av poenggivende publikasjoner vil alle publikasjoner bli sjekket med tanke på arkivering i HiGIA. Det har skjedd noen mindre oppdateringer i HIGIA. Dette er arbeid som BIBSYS utfører på vegne av Brage konsortiet.

9 Årsmelding NØKKELTALL Antall studenter Antall faglig ans Antall bib. ans Årsverk (bibl.) 3 3 2,5 3,5 3,5 3,5 Årsverk (bib.ass.) 2,3 0, ,3 1,3 Bokbestand Tidsskrifter Brutto tilvekst Kassasjon Utlån totalt Fjernlån/Innlån Online søk Fulltekstnedlast. Budsjett: Bibsys/databaser Bøker/tidssk

10 Årsmelding Antall studenter Antall faglig ans Antall bib. ans Årsverk (bibl.) 3,8 3, Årsverk (bib.ass.) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Bokbestand Tidsskrifter Brutto tilvekst Kassasjon Utlån totalt Fjernlån/Innlån Online søk Fulltekstnedlast Budsjett: Bibsys/databaser Bøker/tidssk

Høgskolebiblioteket årsmelding 2008 Høgskolen i Gjøvik

Høgskolebiblioteket årsmelding 2008 Høgskolen i Gjøvik Høgskolebiblioteket årsmelding 2008 Høgskolen i Gjøvik 1. Innledning... 2 2. Personale... 2 3. Budsjett fordelt på lønnskostnader og drift... 3 4. Samlingsutvikling... 3 5. Resultater og utviklingstrender...

Detaljer

Høgskolebiblioteket årsmelding 2010 Høgskolen i Gjøvik

Høgskolebiblioteket årsmelding 2010 Høgskolen i Gjøvik Høgskolebiblioteket årsmelding 2010 Høgskolen i Gjøvik 1. Innledning... 2 2. Personale... 3 3. Budsjett fordelt på lønnskostnader og drift... 3 4. Samlingsutvikling... 3 5. Resultater og utviklingstrender...

Detaljer

Høgskolebiblioteket årsmelding 2011 Høgskolen i Gjøvik

Høgskolebiblioteket årsmelding 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolebiblioteket årsmelding 2011 Høgskolen i Gjøvik 1. Innledning... 2 2. Personale... 3 3. Regnskap fordelt på lønnskostnader og drift... 3 4. Samlingsutvikling... 3 5. Resultater og utviklingstrender...

Detaljer

Høgskolebiblioteket årsmelding 2012 Høgskolen i Gjøvik

Høgskolebiblioteket årsmelding 2012 Høgskolen i Gjøvik Høgskolebiblioteket årsmelding 2012 Høgskolen i Gjøvik 1. Innledning... 2 2. Personale... 3 3. Regnskap fordelt på lønnskostnader og drift... 3 4. Samlingsutvikling... 3 5. Resultater og utviklingstrender...

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2006

HØGSKOLEN I GJØVIK BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2006 HØGSKOLEN I GJØVIK BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2006 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Personale 3 3. Budsjett 3 4. Samlinger, tilvekst 4 5. Resultater og utviklingstrender 4 5.1 Utlån 4 5.2 Biblioteketsvirksomhet

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2005

HØGSKOLEN I GJØVIK BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2005 HØGSKOLEN I GJØVIK BIBLIOTEKET ÅRSMELDING 2005 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Personale 3 3. Budsjett 3 4. Samlinger, tilvekst 4 5. Resultater og utviklingstrender 4 5.1 Utlån 4 5.2 Biblioteketsvirksomhet

Detaljer

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 211 Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Det ble utført nesten 4,7 millioner lån i de norske fag- og forskningsbibliotekene

Detaljer

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI

Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI BIBLIOTEKET Årsmelding 2003 St. Olavsgt. 32 Tel. +47 22 99 55 46 skabibli@khio.no 0166 Oslo Mål og brukergrupper Biblioteket er informasjons- og dokumentasjonssenter

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger Fysisk form Elektronisk form Bøker

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2016 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Høgskolen i Sørøst-Norge, Biblioteket Postadresse Postboks 235 3603 KONGSBERG Telefon Telefonnummer 31008000 Kontaktperson

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek

Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Nasjonale indikatorer for UHbibliotek Randi Rønningen, Universitetsbiblioteket i Oslo Oppdrag Vedtak i UHR B 8. desember 2010 (sak 32/10) Oppnevningsbrev 13.4.2011 Utarbeidet rapport med anbefaling Rapporten

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Hvilke bibliotekfaglige tjenester må være tett opp til studenter/faglige tilsatte og hvilke er uavhengig av fysisk nærhet?

Hvilke bibliotekfaglige tjenester må være tett opp til studenter/faglige tilsatte og hvilke er uavhengig av fysisk nærhet? HiST - bibliotekenes samling 9/4-2008 Hvilke bibliotekfaglige tjenester må være tett opp til studenter/faglige tilsatte og hvilke er uavhengig av fysisk nærhet? Vårt utgangspunkt HiST-bibliotekenes visjon:

Detaljer

Årsmelding 2013 HØGSKOLEBIBLIOTEKET

Årsmelding 2013 HØGSKOLEBIBLIOTEKET Årsmelding 2013 HØGSKOLEBIBLIOTEKET INNHOLD Innledning 2 Resultater og utviklingstrekk 3 Utlån og nedlastinger 4 Undervisning og opplæring 5 Samlingsutvikling 6 Institusjonelt arkiv 7 Forskningsdokumentasjon

Detaljer

Sum utlån m/kopier, uten utstyr. Kopier Bibsys. Kopier manuelt

Sum utlån m/kopier, uten utstyr. Kopier Bibsys. Kopier manuelt Utlån - bruk av samlingene 9 Oppsummering 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Utlån 8 78 381 17 288 14 66 22 436 29 88 28 348 27 192 27 966 32 616 31 19 3 22 35 463 34 22 3 8 32 248 36 94 45 765 48 478 44 826

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET August 2008 Foto: Jurgita Kunigiškyt Foto: Kai Myhre Daglig

Detaljer

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER Bibliotekets tjenester overfor studenter og fagpersonale skal dekke mange områder. Vi skal tilby ulike typer materialer som bøker, tidsskrifter, noter,

Detaljer

Hovedtrekk fra fag- og forskningsbibliotekstatistikken 2013

Hovedtrekk fra fag- og forskningsbibliotekstatistikken 2013 Hovedtrekk fra fag- og forskningsbibliotekstatistikken 2013 Fag- og forskningsbibliotekene omfatter Nasjonalbiblioteket, universitet- og høgskolebibliotek, bibliotek ved helseinstitusjoner, offentlige

Detaljer

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen

Sak 1: Konstituering. Valg av leder for styringsgruppen Oppdatert: 2008-11-26 Møte i Styringsgruppen for Brage-konsortiet 2008-10-24 Referat Sted: Oslo, Handelshøyskolen BI Dato: Fredag 24. oktober 2008 Tid: 10:00-16:00 Møteleder: Klaus Jøran Tollan, Høgskolen

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2010

Bibliotekstatistikk for 2010 Bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Vei/gate Postnr. Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postnr. Poststed Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 2012

Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 2012 Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 2012 Fag- og forskningsbibliotekene omfatter Nasjonalbiblioteket, universitet- og høgskolebibliotek, bibliotek ved helseinstitusjoner, offentlige spesialbibliotek

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side 2 -

Detaljer

A. ØKONOMI B. BRUK/BESØK C. SAMLINGER/TJENESTER/PROSESSER D. UTVIKLING/INNOVASJON/MARKEDSFØRING

A. ØKONOMI B. BRUK/BESØK C. SAMLINGER/TJENESTER/PROSESSER D. UTVIKLING/INNOVASJON/MARKEDSFØRING A. ØKONOMI B. BRUK/BESØK C. SAMLINGER/TJENESTER/PROSESSER D. UTVIKLING/INNOVASJON/MARKEDSFØRING Hva forteller denne indikatoren Er indikatoren hensiktsmessig for sammenligning med andre bibliotek Er indikatoren

Detaljer

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Sindre Andre Pedersen, ph.d. Førstebibliotekar Bibliotek for Medisin og Helse NTNU September 2017 Hva skal jeg snakke om? Hva er open access? Nasjonal

Detaljer

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 044 Styresak: 26/2011 Sak nr.: 2011/8110 Møtedato: 04.11. 2011 Drift av eget bibliotek for odontologiske fag 1 Innledning Bibliotekdirektøren orienterte

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

RAPPORT FRA OPTIMA BIBLIOTEK. Presentasjon for Styringsgruppa 27. juni 2008

RAPPORT FRA OPTIMA BIBLIOTEK. Presentasjon for Styringsgruppa 27. juni 2008 RAPPORT FRA OPTIMA BIBLIOTEK Presentasjon for Styringsgruppa 27. juni 2008 HiST-biblioteket i dag kjennetegnes ved Ressurskrevende drift med mange bibliotekenheter, lite fleksibelt mht samarbeid Minimumsbemanning

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2009

Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Utskrift fra ABM-statistikk 2009 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

BIBSYS Brage et system for åpne arkiv

BIBSYS Brage et system for åpne arkiv BIBSYS Brage et system for åpne arkiv Den nasjonale open access-dagen, Bergen 26. september 2013 Hege Johannesen, seniorrådgiver BIBSYS Systemintegrator og leverandør av produkter og tjenester til universitets-

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Adresseinformasjon Institusjonens Namn E-post Postadresse Telefon Kontaktperson Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlingar Fysisk form Elektronisk form

Detaljer

Notat. Universitetsbibliotekets budsjett Innledning

Notat. Universitetsbibliotekets budsjett Innledning Notat Universitetsbibliotekets budsjett 2015 Innledning UB er i hovedsak bevilgningsfinansiert. Bevilgningen til UB er delt i mediekjøp, drift og satsinger. Denne oppdelingen gjenspeiler seg i presentasjonen

Detaljer

Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring. UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen

Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring. UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen Tilrettelegging for fremtiden et forskningsbibliotek i endring UHR B-seminar 27. oktober 2011 Bente R. Andreassen Utviklingstrekk Fra fysisk til digitalt bibliotek Fra samlingsorientert til brukerorientert

Detaljer

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass

Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass Når elever har tatt alle sitteplasser, kan man ikke være kravstor med avisleseplass 1 Årsmelding bibliotek 2014 Ansvarsområde storlek på avdeligen og fravær 2013 (%) Ansvar Ansvarsbegrep Evt. endringer

Detaljer

Kvalitet og statistikk

Kvalitet og statistikk Kvalitet og statistikk NASJONALE INDIKATORER FOR NORSKE UNIVERSITET- OG HØGSKOLEBIBLIOTEK På vegne av prosjektgruppen: Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI Bakgrunn Bibliotekreform 2014 St. meld. nr 23 (2008-2009);

Detaljer

Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA

Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA Arkivering av vitenskapelige artikler ved UiA Fyll arkivene! 27 sept. 2010 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Agder arthur.n.olsen@uia.no Økt vekt på publisering og åpen

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

Hva har skjedd med det solidariske nettverket? Fjernlånsundersøkelse blant norske folkebibliotek

Hva har skjedd med det solidariske nettverket? Fjernlånsundersøkelse blant norske folkebibliotek Hva har skjedd med det solidariske nettverket? Fjernlånsundersøkelse blant norske folkebibliotek Ruth Ørnholt, Hordaland fylkesbibliotek Foto: Sigrid Furnes Fra boksamling til møteplass Bibliotekloven:

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Nasjonale indikatorer for UH-bibliotek. Bente Saxrud

Nasjonale indikatorer for UH-bibliotek. Bente Saxrud Nasjonale indikatorer for UH-bibliotek Bente Saxrud FAGSEMINAR - FORUM FOR ØKONOMIBIBLIOTEKARER UNIVERSITETET I AGDER 9. FEBRUAR 2016 Litt om hvem jeg er Ansatt på Handelshøyskolen BI siden 1997 med ansvar

Detaljer

Indikatorer for folkebibliotek

Indikatorer for folkebibliotek Indikatorer for folkebibliotek i strategisk planlegging Nasjonale indikatorer Verktøy for evaluering og kvalitetsheving Felles sett av indikatorer Statistikk måling Internt fokus: styringsverktøy Eksternt

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Stavanger: UiS største læringsstøttene enhet

Universitetsbiblioteket i Stavanger: UiS største læringsstøttene enhet Universitetsbiblioteket i Stavanger: UiS største læringsstøttene enhet 4 avdelinger: Ullandhaug, Bjergsted, SUS og AM Ansatte: Ullandhaug: 25, Bjergsted: 3, AM: 2, SUS: 4 og ca. 10 studentassistenter Studieverkstedet

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

INNHOLD FIGUR- OG TABELLOVERSIKT

INNHOLD FIGUR- OG TABELLOVERSIKT INNHOLD Figur- og tabelloversikt... 1 Innledning... 2 Om brukerundersøkelsen 2012... 2 Resultater fra undersøkelsen... 3 Om respondentene... 3 Hovedfunn... 4 Bachelorstudenter... 6 Masterstudenter... 8

Detaljer

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010

Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 Bibliotekplan for Nordkapp bibliotek 2006-2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hva sier loven?-------------------------------------------------------------------

Detaljer

Cristin og Nora og Brage = sant

Cristin og Nora og Brage = sant Cristin og Nora og Brage = sant Presentasjon på møte med Brage-konsortiet Gardermoen 18.oktober 2011 Lars Wenaas, Nina Karlstrøm og Tore Vatnan Formål Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

Fag- og forskningsbibliotek 2005 2010: E-bøker/Databaser

Fag- og forskningsbibliotek 2005 2010: E-bøker/Databaser Fag- og forskningsbibliotek 25 21: E-bøker/Databaser Innledende merknader: Det er knyttet noe usikkerhet til bibliotekenes rapportering når det gjelder digitale dokumenter, antall databaser og bruken av

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010

ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 ÅRSMELDING FOR BIBLIOTEKET PÅ ÅRSTAD VGS 2010 Årsmelding 2010 Årstad vgs Generelt Utlån: 7.168 (Dette er en oppgang på 25% fra 2009!!!) hvorav 4.867 er andre medier enn bøker. (3.132 lån var til ansatte,

Detaljer

Det er utrolig stas!

Det er utrolig stas! Det er utrolig stas! Erfaringer fra samarbeid mellom høgskole- og folkebibliotek i Vestfold. Ved Rigmor Haug, Larvik bibliotek, Kristin Østerholt, Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Anita Hvarnes Evensen,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for folkebibliotek Side: 1 av 7 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Indikatorer til nytte og besvær

Indikatorer til nytte og besvær Indikatorer til nytte og besvær Test nasjonale indikatorer for uh-bibliotek Bente Saxrud, Handelshøyskolen BI Arbeidsgruppen Randi Rønningen Ass. bibliotekdirektør -Universitetsbiblioteket i Oslo leder

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

HiOA: Universitetsambisjoner og akademisk drift

HiOA: Universitetsambisjoner og akademisk drift 15. MARS 2016 HiOA: Universitetsambisjoner og akademisk drift Anne-Berit Gregersen HiOA. Allerede universitet! HiOA er de facto et universitet Søker om universitetsstatus i løpet av 2016 19 000 studenter

Detaljer

Prosedyrer for høgskolebiblioteket, Høgskolen i Gjøvik

Prosedyrer for høgskolebiblioteket, Høgskolen i Gjøvik 1 Prosedyrer for høgskolebiblioteket, Høgskolen i Gjøvik I vedlagte dokument ligger en oversikt over HIG bibliotekets nedfelte prosedyrer. Prosedyrene er en del av HIGs kvalitetssystem. Ved evt. konflikt

Detaljer

En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II

En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II En undersøkelse om norske folkebiblioteks arbeid med fjernlån, innlån og samlingsutvikling Del II «Sharing is caring», Stockholm 24. april 2015 Ruth Ørnholt, Hordaland fylkesbibliotek Foto: Sigrid Furnes

Detaljer

Windowsversjon. Internet Explorer. Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014

Windowsversjon. Internet Explorer. Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Internet Explorer Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 1 Innhold ORIA... 3 Cochrane library... 4 DOAJ (Open access)... 5 EBSCO Academic Search Premier,

Detaljer

ORGANISERING AV AVDELINGER VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Høringsuttalelse fra Tilvekstavdelingen

ORGANISERING AV AVDELINGER VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Høringsuttalelse fra Tilvekstavdelingen 1 ORGANISERING AV AVDELINGER VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Høringsuttalelse fra Tilvekstavdelingen Sammenslåing av avdelinger Sammenslåingen av avdelinger til MNP, Spesialsamlingene og SHJ virker fornuftig,

Detaljer

Kjære HiST-student! Bakgrunnsinformasjon: Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ.

Kjære HiST-student! Bakgrunnsinformasjon: Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kjære HiST-student! Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Nedenfor er det listet opp en del utsagn

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN. Bibliotek for kunst og design

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN. Bibliotek for kunst og design UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Bibliotek for kunst og design UNIVERSITETET I BERGEN 24.03.2017 SIDE 2 khib.oria.no UNIVERSITETET I BERGEN Lånekort og lånetid Bibliotek for kunst og design er åpent for

Detaljer

Få møter mange FUSJONEN MELLOM HIF OG UIT SETT FRA HIF'S BIBLIOTEKLEDER

Få møter mange FUSJONEN MELLOM HIF OG UIT SETT FRA HIF'S BIBLIOTEKLEDER Få møter mange FUSJONEN MELLOM HIF OG UIT SETT FRA HIF'S BIBLIOTEKLEDER Fusjon i august 2013: HiF går inn i UiT Forskjeller mellom HiF og UiT Organisasjonskartet og nye navn Den formelle prosessen Den

Detaljer

Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar. Medisinsk bibliotek. Mai 2011

Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar. Medisinsk bibliotek. Mai 2011 1 Tverrfaglig litteratursøking Google Scholar Medisinsk bibliotek Mai 2011 2 Hva er Google Scholar? Søkemotor Database Åpent digitalt bibliotek: Det søkes bla i trykte og elektroniske tidsskrifter, åpne

Detaljer

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011

Innledning om samlingsutvikling. Deichmanske, 04. november 2011 Innledning om samlingsutvikling Copyright. http://www.runeguneriussen.no/ Deichmanske, 04. november 2011 Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek Mål for møtet: Økt refleksjonsnivå om kassering og samlingsutvikling

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2006

Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Utskrift fra ABM-statistikk 2006 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post Telefonnummer

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2005

Utskrift fra ABM-statistikk 2005 Utskrift fra ABM-statistikk 2005 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks, e-post og URL Telefonnummer

Detaljer

Rapportering og videre arbeid. Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin

Rapportering og videre arbeid. Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Rapportering og videre arbeid Cristin seminar 2010 Grete Christina Lingjærde Fung. daglig leder Cristin Overordnet plan for innføring av Cristin i de tre sektorene Alle de tre sektorene skal fra 1. januar

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Stavanger Organisasjonsutvikling

Universitetsbiblioteket i Stavanger Organisasjonsutvikling Universitetsbiblioteket i Stavanger Organisasjonsutvikling 2016-2017. Styringsgruppa har sammen med Knudsen Syd tatt utgangspunkt i medarbeidernes diskusjoner og tilbakemeldinger på heldagsseminarer i

Detaljer

En spørreundersøkelse om lesing av vitenskapelige artikler. Liv Inger Lamøy en masteroppgave

En spørreundersøkelse om lesing av vitenskapelige artikler. Liv Inger Lamøy en masteroppgave En spørreundersøkelse om lesing av vitenskapelige artikler Liv Inger Lamøy en masteroppgave Jeg har forsøkt å finne ut noe om: utbytte og verdi av lesing av vitenskapelige artikler bibliotekets rolle i

Detaljer

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Søkekurs ved biblioteket Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Eksempler på ulike kilder Vitenskapelige tidsskrifter Monografier Fag- og forskningsrapporter Lærebøker og fagbøker Offentlige

Detaljer

Nasjonale indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek. FORSLAG TIL INDIKATORER - Utkast 11 10.08. 2009

Nasjonale indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek. FORSLAG TIL INDIKATORER - Utkast 11 10.08. 2009 Nasjonale indikatorer for norske universitets- og høgskolebibliotek FORSLAG TIL INDIKATORER - Utkast 11 10.08. 2009 1 INNHOLD: I Forord II Innledning III Indikatorer A. RESSURSER/TILGANG/INFRASTRUKTUR/UTVIKLING

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi?

Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi? Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi? Even Hartmann Flood, førstebibliotekar, UBiT Powerpoint presentasjonen finnes på http://folk.ntnu.no/flood/brukstatistikk.ppt 1 Disposisjon Bruk økning 2006

Detaljer

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater?

Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Forskning, tilgjengelighet og finansiering: Hvordan sikre kvalitet i forskning og spredning av forskningsresultater? Presentasjon til statsviterkonferansen 24. mai 2013 Katrine Weisteen Bjerde Hovedpunkter

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2016

Bibliotekstatistikk for 2016 Bibliotekstatistikk for 2016 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt Namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikk - skjema for folkebibliotek Side: 1 av 9 Side

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen Undervisningstilbud fra Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) har ulike undervisningsopplegg på alle nivå i utdanningen for å fremme studenters informasjonskompetanse. Dette er

Detaljer

Introduksjon til EndNote

Introduksjon til EndNote Introduksjon til EndNote Herregud hvorfor har ingen vist meg dette programmet før? (kvinne, 48 år, nettopp ferdig med phd-avhandlingen og en kort innføring i EndNote) Hva er EndNote? EndNote er et dataprogram

Detaljer

Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi

Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi Et nytt universitetsbibliotek: Fellesmiljø for bibliotek, undervisning, læring og teknologi Helge Salvesen og Marit Allern, Universitetet i Tromsø Temamøte H: Virtuelle læringsmiljø - planer, visjoner

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER EN INNFØRING TIL HVORDAN MAN FINNER FRAM TIL BØKER OG ARTIKLER VIA UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER 1. GANG: DE ULIKE RESSURSENE OG SØKEFUNKSJONENE PÅ

Detaljer

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo

Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo Orientering for driftskomiteen 10. desember 2014 ved Guri M. Sivertsen, Siri O. Bævre og Vivi-Ann S. Rotmo 1 Myter om bibliotek Vi trenger ikke bibliotek, nå som all informasjon finnes på nettet. Vi trenger

Detaljer

Tjenestemannslag 0179 Oslo Faks Bankgiro Bibliotekene er viktig i dagens samfunn

Tjenestemannslag 0179 Oslo Faks Bankgiro Bibliotekene er viktig i dagens samfunn Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Vår sak nr:587/07 BA Arkivnr: 011:728 Deres ref: Dato:26.03.2007 HØRING OM BIBLIOTEKUTREDNINGEN "BIBLIOTEKRE FORM 2014" Norsk Tjenestemannslag(NTL) har fått

Detaljer

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Bestill et kurs for dine studenter Som et bidrag til å heve studentenes generelle studiekompetanse tilbyr universitetsbiblioteket kurs som annonseres på

Detaljer

Innføring i. Informasjonssøking. for IVT og IME - studenter

Innføring i. Informasjonssøking. for IVT og IME - studenter Innføring i Informasjonssøking for IVT og IME - studenter 1 Universitetsbiblioteket Roar Storleer roar.storleer@ub.ntnu.no tel.: 73 59 51 23 mob: 918 97 049 adr.: NTNU UB Staff Høgskoleringen 1 7491 Trondheim

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2004

Utskrift fra ABM-statistikk 2004 Utskrift fra ABM-statistikk 2004 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks, e-post og URL Telefonnummer

Detaljer