Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen"

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen Tor Steve Jensen Tone Lise Nilsen Kari Lene Olsen Solbjørg Pettersen Lars Simonsen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer møtte : Elisabeth Bjønness-Hansen Birger Isaksen Ingvard Eidsheim Runar Terje Foslund Roger Hansen Bernt-Aksel Jensen Lars Helge Jensen Magne Johansen Bjørn-Ronald Olsen William Pedersen Trine Marie Pettersen Eli Skille Werner Hansen Per Tore Schjelderup Følgende medlemmer møtte ikke: Ole Lindseth Håkon Arne Strøm Tone Lorentzen Dan Oliver Wasa Tilstede fra administrasjonen: Rådmann Bjørn-Atle Hansen og ass.rådmann Jens-Terje Mathisen Bernt-Aksel Jensen ordfører Liv Storhaug sekretær

2 PS 036/03 Godkjenning protokoll Kommunestyret godkjenner protokoll av PS 037/03 Rapport - Kontrollutvalgets virksomhet Rådmannens innstilling: Behandling i Kommunestyret : Vedtak i Kommunestyret : Kommunestyret tar rapporten vedr. kontrollutvalgets virksomhet til etterretning. PS 038/03 Arbeidsgiverpolitikk for Nordkapp kommune Vedtak i Administrasjonsutvalget : Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til arbeidsgiverpolitikk for Nordkapp kommune. Behandling i Kommunestyret : Vedtak i Kommunestyret : Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til arbeidsgiverpolitikk for Nordkapp kommune. PS 039/03 Investeringsbudsjett Vedtak i Formannskapet : Rehabilitering av kaier. Kr ,-. Forprosjekt ny dypvannskai ,-. Montering av utriggere-nordvågen ,-. Fylling/kai Indre havn ,-. Renovering av eiendom(nils T. Karlsen) ,-. Sum investeringer: Kr ,-. Finansiering. 1. Opptak av lån. Kr ,-. 2. Overføring fra driftsregnskap ,-. Sum finansiering: Kr ,-.

3 Behandling i Kommunestyret : Vedtak i Kommunestyret : Rehabilitering av kaier. Kr ,-. Forprosjekt ny dypvannskai ,-. - Montering av utriggere-nordvågen ,-. Fylling/kai Indre havn ,-. Renovering av eiendom(nils T. Karlsen) ,-. mot 8 stemmer. Sum investeringer: Kr ,-. Finansiering. 1. Opptak av lån. Kr ,-. mot 7 stemmer. 2. Overføring fra driftsregnskap ,-. Sum finansiering: Kr ,-. Renovering av eiendom (Nils T. Karlsen) ble vedtatt med 17 stemmer mot 8. Mindretallet stemte for Høyres følgende forslag: Renovering av eiendom (Nils T. Karlsen) utgår. Styret i Nordkapp Havn KF arbeider videre med eiendommen og prøver å finne en løsning med eier der man fortrinnsvis får bygget revet Opptak av lån kr ,- ble vedtatt med 18 stemmer mot 7. Mindretallet stemte for Høyres følgende forslag: Da Nordkapp Havn KF har en betydelig likviditetsreserve foreslår vi at det opptas lån med kr ,-. PS 040/03 Rehabilitering av kaiene- opptak av lån. Vedtak i Formannskapet : Nordkapp Havn KF rehabiliterer bølgebryterkaia, kai Syd og kai Vest, nyere del. Kommunestyret godkjenner opptak av lån på kr ,-. Behandling i Kommunestyret : Vedtak i Kommunestyret : Nordkapp Havn KF rehabiliterer bølgebryterkaia, kai Syd og kai Vest, nyere del. Kommunestyret godkjenner opptak av lån på kr ,-.

4 PS 041/03 Utkast til plan for idrettsanlegg og kulturbygg - prioriteringer Vedtak i Oppvekst- og kulturstyret : Avdelingsstyret viser til sålydende vedtak i sak 13/03 fra møtet : Avdelingsstyret for oppvekst og kultur tar kommunens økonomiske stilling til etterretning. Det er overhode intet som tyder på at det er mulig med store investeringer de kommende årene, bortsett fra renovering og ombygging av Honningsvåg skole. Siden renovering og ombygging av Honningsvåg skole er tverrpolitisk prioritert først av alle investeringsprosjekter, vil det ikke være mulig med andre prosjekt enn mindre nærmiljøanlegg og renovering av eksisterende kultur/ idrettsbygg. Oppvekst- og kulturstyret vil prioritere å rehabilitere eksisterende anlegg, inklusive kommunens svømmehaller. Oppvekst- og kulturstyret ber om at arbeidet med å planlegge for store anlegg som ny svømmehall i Honningsvåg og flerbrukshall i Honningsvåg fortsetter selv om det vil gå mange år før de kan realiseres. (Enstemmig) Behandling i Kommunestyret : Vedtak i Kommunestyret : Kommunestyret vedtar følgende hovedmål i kommunens plan for idrettsanlegg og kulturbygg: Kommunen skal legge til rette for høy egenaktivitet i kulturlivet, og dette skal profileres som et kjennetegn på Nordkapp som kulturkommune. Mål for idrettsaktivitet fastsettes til: Kommunen skal i samarbeid med frivillige lag og foreninger legge til rette for at alle grupper i befolkningen får gode muligheter for fysisk aktivitet i nærmiljøet. Dette gjelder både deltakelse i lek, egenorganisert fysisk aktivitet og organisert idrett. Følgende anlegg skal prioriteres: 1. Etablering av et regionalt kulturbygg som sees i sammen heng med ombygging av Honningsvåg skole, byggetrinn 3. Det regionale kulturbygget skal bestå av Turn, deler av Honningsvåg skole samt kinoen. Det forutsettes at: - det gis statsstøtte på minimum 5 millioner kroner - ombyggingen av Turn gir økt tilgjengelighet for bevegelseshemmede og bedre rømningsveier 2. Renovering av anlegg der det kan oppnås tilskudd fra spillemidlene. 3. Mindre nærmiljøanlegg der det kan oppnås tilskudd fra spillemidlene. Prosjektene Svømmehall og Flerbrukshall settes i uprioritert rekkefølge, da det ikke er mulig å realisere disse prosjektene med kommunale midler innenfor gjeldende økonomiplanperiode. Kommunestyret ber om at Nordkapp Idrettsråd gir sine prioriteringer av anleggene, før de tas opp til ny vurdering i forbindelse med endelig plan for idrettsanlegg og kulturbygg og økonomiplan for årene

5 Renovering av de eksisterende svømmeanlegg i kommunen vurderes i forhold til når det er mulig å realisere den nye svømmehallen. Vedtatt med 16 stemmer mot 9. Mindretallet stemte for Høyres følgende forslag: Nordkapp kommunes økonomi tilsier ikke på kort sikt at større prosjekt kan realiseres. På bakgrunn av dette ønsker kommunestyret å prioritere et trivselstilbud som kommer flest mulig av innbyggerne i Nordkapp til gode. Så langt det er økonomisk forsvarlig skal større anlegg ha følgende prioritet: 1. Ny svømmehall 2. Flerbrukshall 3. Regionalt kulturhus PS 042/03 Tertialrapport 1/ Nordkapp Kommune Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret tar tertialrapport 1/2003 for Nordkapp kommune til etterretning. Kommunestyret slutter seg til administrasjonens forslag til innstramningstiltak med totalt 3 mill. kr for 2003 som følger: 1.1 Politiske styrings- og kontrollorganer Sentraladministrasjonen 1. 73% stilling som sekretær ved Formannskapskontoret inndras: Fører ikke til oppsigelse. Stillingsinnehaver er omplassert til annen budsjettert stilling ved Flyktningekontoret. De ansatte ved sentraladministrasjonen må dele på å betjene kontoret ved permisjoner og ferie. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 2. Reduksjon i renholdet på Rådhuset: Medfører at det ikke tas inn vikar ved permisjoner og ferieavvikling. I disse periodene vil det bli reduksjon i renholdet. Ordningen administreres av ledende renholder. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,-

6 3. Reduksjon i kurs/reiser: Lederne ved sentraladministrasjonen inkl. politisk ledelse har ansvaret for at innsparingen oppnås. Betyr at det må gjennomføres strengere prioriteringer vedr. deltakelse på kurs/møter. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 1.2 Oppvekst- og kultur 4. Reduksjon med 3 lærerårsverk gjeldende fra 1. august 2003: Medfører ikke oppsigelser. Lærere ansatt på årsvikariater får ikke fornyet kontrakt. Nedbemanningen er delvis en konsekvens av ny lesepliktsavtale for lærerne. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 5. Familiebarnehagen i Gjesvær og Storbukt avvikles fra : Medfører ikke oppsigelser. Ansatte i disse barnehagene har årskontrakter. Fornyes ikke. Vil fortsatt ha full barnehagedekning. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 6. Økt statstilskudd (barnehage) brukes i hovedsak til å finansiere driften: Medfører at barnehagesatsene i Nordkapp reduseres med kr 100 pr. mnd. Vi vil da være innenfor Stortingets målsetting om at barnehagesatsene ikke skal overstige kr 2 500,- pr. mnd fra 1. august Eventuelt økt statstilskudd fra 2004 går til å redusere foreldrebetalingen.

7 Økt inntekt i 2003: kr ,- Økt inntekt i 2004: kr ,- 7. Økt foreldrebetaling i SFO: Kan medføre at noen tar elevene ut av SFO ordningen. Selv med økt foreldrebetaling ( øker med kr 200 opp til kr 985 for 15 t tilbud pr. uke) vil kommunen ha et relativt billig SFO tilbud. Økt inntekt i 2003: kr ,- Økt inntekt i 2004: kr ,- 8. Reduksjon i renhold ved grunnskolene og barnehagene: Det tas ikke inn vikar ved kortvarig fravær, samt at ledende renholder samordner bruken av renholdsressursen. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 1.3 Helse- og sosial 9. Hjemmebasert omsorg reduksjon med 3 årsverk fra 1. juli: Med stor sannsynlighet kan reduksjonen skje uten oppsigelser. Personer ansatt på korttidskontrakter blir ikke forlenget. Tilbudet innen hjemmebasert omsorg må reduseres i volum og tilgjengelighet. Reduksjonen vil imidlertid ikke være direkte uforsvarlig. Det foreligger uttalelse fra virksomhetsleder. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- Forslaget falt mot 4 stemmer. Høyre støttet rådmannens forslag. Flertallet vil fremme alternativt innsparingstiltak i kommunestyret.

8 10. Reduksjon i kurs/reisevirksomhet: Medfører at det må foretas strengere prioriteringer vedr. deltakelse på kurs/møter. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 11. Sosialtjenesten uspesifiserte kutt/økte inntekter: Medfører at det må foretas ennå strengere prioriteringer vedr. innvilgelse av div. støttetiltak. Det må understrekes at det meste av utgifter er bundet opp i lov og forskrifter. Tjenesten vil motta flere refusjoner i løpet av året. Dette kan gjelde refusjoner i forbindelse med sysselsettingstiltak og/eller refusjoner på forskutterte trygdeytelser. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 12. Nedleggelse av dagtilbudet ved Bo- og servicesentret: Medfører omplassering av 1,5 årsverk. I tillegg spares andre driftsutgifter. Det er sterk motstand mot dette forslaget fra rehabiliteringsavdelingen og Eldrerådet. Dersom tilbudet avvikles, vil det fortsatt være mulig å holde dagsentret åpent. Det vil da være et tilbud for de som klarer å aktivisere seg selv, samt at frivillige eventuelt kan legge opp aktiviteter. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 13. Reduksjon ved helsestasjonen: Kan medføre oppsigelse eller tilbud om omplassering. Vil ha som konsekvens redusert tilbud ved helsestasjonen. Alternativt kan det vurderes å holde ei stilling vakant ved en eventuell permisjon. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004 kr ,-

9 14. Reduksjon med 0,5 årsverk merkantil stilling innen sosialtjenesten/barnevern: Medfører at saksbehandlerne må dele på skranketjenesten i perioder. Fører til oppsigelse/omplassering. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 15. Generell innstamming innen tilbud gitt i institusjon: Det er mulig å oppnå besparelsen ved nøktern vikarbruk. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 1.5 og 1.6 Tekniske tjenester og fellestjenesten 16. Reduksjon med ett årsverk: En ansatt innen sektoren fratrådte 1. juni. Stillingen inndras. Det må foretas en totalvurdering av hvordan oppgavene skal ivaretas. Er mulig innenfor dagens bemanning. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 17. Innsparing kurs/reiser: Medfører at det må foretas en strengere prioritering vedr. deltakelse på kurs/møter. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,-

10 Oppsummering: Innsparinger i 2003 (forslag): kr ,- Innsparinger i 2004 (forslag): kr ,- Personalavdelinga har gjennomført samtaler/skal gjennomføre samtaler med alle berørte avdelinger. I tillegg har rådmannen innkalt alle organisasjonene til et orienteringsmøte 13. juni Ut over dette må det avholdes drøftingsmøter med aktuelle arbeidstakerorganisasjoner og berørte ansatte. Dette vil bli iverksatt etter Kommunestyrets endelige vedtak i budsjettsaken 17. juni I tillegg til de omtalte innsparingstiltakene må sektorene redusere aktiviteten der det er mulig å oppnå reduksjoner. Administrative stillinger som blir vakant vil bli vurdert inndratt. Høyre fremmet i tillegg følgende forslag som vil bli fremmet i kommunestyret: 1.1 Nordkapp Høyre er enig i forslaget, men ber rådmannen legge frem tiltak som kan gi større besparelser. 1.2 Enig i forslaget, men ønsker utredet hvordan man sparer ,- på å legge ned familiebarnehagene i Gjesvær og Storbukt. 1.3 Vi ber Rådmannen jobbe videre med de foreslåtte tiltak. 1.5 Vi ber om at rådmannen tar en gjennomgang av budsjettene på VAR området og er om forslag til effektivisering. Vi ber også om en gjennomgang av felleskostnader. 1.6 Vi ber om at inntekter og utgifter for Hjellplassen legges inn i budsjettet. Vi er enig i bruken av de ,- 1.8 Skatesvikten økes med ,-. I tillegg foreslo Høyre følgende tiltak som vil gi besparelser i 2003 og 2004: 1. Arbeider med omorganisering av Nordkapp kommune videreføres og rådmann legger fram det arbeidet som er gjort tidligere. 2. Da Nordkapp kommune har ansatt næringssjef foreslår vi at stillingsprosenten på ordføreren reduseres fra 100% til 60%, gjeldende fra neste kommunestyreperiode. 3. Stillingen som oppvekst- og kultursjef inndras i forbindelse med opphør av vikariat og omorganiseres inn under helse og sosial. Ordføreren foreslo følgende: Det framlegges en økonomisk konsekvens av å avvikle alle avdelingsstyrer.

11 Kommunestyret vedtar revidert investeringsbudsjett for 2003 som følger: 1. Byggetrinn 1 og 2 ved Honningsvåg skole gjennomføres som planlagt. 2. Kommunestyret har vedtatt at utvendig renovering av Rådhuset utgår, og at bevilgede (3 mill.) midler inndras. Rådmannen foreslår at det bevilges kr av ikke disponerte inntekter på utleieboliger til utvendig maling av Rådhuset. Vedtatt mot SV`s stemme. 3. Etablering av hjelpemiddellager ved Nordkapp Helsesenter utgår. Bevilgningen på kr ,- inndras. Rådmannen foreslår at det bevilges kr ,- av ikke disponerte inntekter på utleieboliger til etablering av hjelpemiddellager i garasje ved Nordvågveien 14/ Prosjektene i Gjesvær og Laksefjordgata ferdigstilles i Menes gjennomføres i Porsangergata i Teknisk sektor utarbeider et forslag til asfaltprogram for 2003, hvor alle tiltak tas med. Dette gjelder bl.a. bruk av trafikksikkerhetsmidler. Bevilgning på 1 mill.kr opprettholdes. Vedtatt med 6 stemmer mot 1. SV foreslo Bevilgning til sikring av forstøtningsmurer reduseres til kr ,-. I 2003 tas muren bak Storgata 14. (innkommet anbud). 7. Før oppstart av renoveringsarbeider på Honningsvåg kirke skal alle mulige eksterne finansieringskilder være prøvd. 8. For 2003 er det avsatt 3,5 mill. tilrenovering av svømmehallen i Honningsvåg. Rådmannen forutsetter at Kommunestyret i løpet av 2003 tar en avgjørelse vedr. svømmetilbudet i Honningsvåg. For 2003 vil det derfor ikke bli tatt opp lån.

12 De øvrige investeringsprosjektene gjennomføres som planlagt, inkl. tverrforbindelse over Elvedalen iht. anbud. Behandling i Kommunestyret : Vedtak i Kommunestyret : Kommunestyret tar tertialrapport 1/2003 for Nordkapp kommune til etterretning. Kommunestyret slutter seg til administrasjonens forslag til innstramningstiltak med totalt 2,5 mill. kr for 2003 som følger: 1.4 Politiske styrings- og kontrollorganer Sentraladministrasjonen 1. 73% stilling som sekretær ved Formannskapskontoret inndras: Fører ikke til oppsigelse. Stillingsinnehaver er omplassert til annen budsjettert stilling ved Flyktningekontoret. De ansatte ved sentraladministrasjonen må dele på å betjene kontoret ved permisjoner og ferie. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 2. Reduksjon i renholdet på Rådhuset: Medfører at det ikke tas inn vikar ved permisjoner og ferieavvikling. I disse periodene vil det bli reduksjon i renholdet. Ordningen administreres av ledende renholder. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 3.

13 Reduksjon i kurs/reiser: Lederne ved sentraladministrasjonen inkl. politisk ledelse har ansvaret for at innsparingen oppnås. Betyr at det må gjennomføres strengere prioriteringer vedr. deltakelse på kurs/møter. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 1.5 Oppvekst- og kultur 4. Reduksjon med 3 lærerårsverk gjeldende fra 1. august 2003: Medfører ikke oppsigelser. Lærere ansatt på årsvikariater får ikke fornyet kontrakt. Nedbemanningen er delvis en konsekvens av ny lesepliktsavtale for lærerne. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 5. Familiebarnehagen i Gjesvær og Storbukt avvikles fra : Medfører ikke oppsigelser. Ansatte i disse barnehagene har årskontrakter. Fornyes ikke. Vil fortsatt ha full barnehagedekning. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 6. Økt statstilskudd (barnehage) brukes i hovedsak til å finansiere driften: Medfører at barnehagesatsene i Nordkapp reduseres med kr 100 pr. mnd. Vi vil da være innenfor Stortingets målsetting om at barnehagesatsene ikke skal overstige kr 2 500,- pr. mnd fra 1. august Eventuelt økt statstilskudd fra 2004 går til å redusere foreldrebetalingen. Økt inntekt i 2003: kr ,- Økt inntekt i 2004: kr ,-

14 7. Økt foreldrebetaling i SFO: Kan medføre at noen tar elevene ut av SFO ordningen. Selv med økt foreldrebetaling ( øker med kr 200 opp til kr 985 for 15 t tilbud pr. uke) vil kommunen ha et relativt billig SFO tilbud. Økt inntekt i 2003: kr ,- Økt inntekt i 2004: kr ,- 8. Reduksjon i renhold ved grunnskolene og barnehagene: Det tas ikke inn vikar ved kortvarig fravær, samt at ledende renholder samordner bruken av renholdsressursen. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 1.6 Helse- og sosial 9. Hjemmebasert omsorg reduksjon med 3 årsverk fra 1. juli: Med stor sannsynlighet kan reduksjonen skje uten oppsigelser. Personer ansatt på korttidskontrakter blir ikke forlenget. Tilbudet innen hjemmebasert omsorg må reduseres i volum og tilgjengelighet. Reduksjonen vil imidlertid ikke være direkte uforsvarlig. Det foreligger uttalelse fra virksomhetsleder. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 10. Reduksjon i kurs/reisevirksomhet: Medfører at det må foretas strengere prioriteringer vedr. deltakelse på kurs/møter.

15 Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 11. Sosialtjenesten uspesifiserte kutt/økte inntekter: Medfører at det må foretas ennå strengere prioriteringer vedr. innvilgelse av div. støttetiltak. Det må understrekes at det meste av utgifter er bundet opp i lov og forskrifter. Tjenesten vil motta flere refusjoner i løpet av året. Dette kan gjelde refusjoner i forbindelse med sysselsettingstiltak og/eller refusjoner på forskutterte trygdeytelser. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- Vedtatt med 20 stemmer mot 5. Mindretallet stemte for SV`s følgende forslag: Strykes. Det er ikke ønskelig med kutt i sosialtjenesten. 12. Dagtilbudet v/bo- og servicesenteret opprettholdes, men: - vurderer å øke egenandelen på mat og at administrasjonen vurderer om det er andre områder vedr. dagtilbudet som det er mulig å kutte på. Vedtatt med 17 stemmer mot 8. Mindretallet stemte for Høyres følgende forslag: Det avsettes et driftstilskudd til de som vil ta initiativ til å videreføre et dagtilbud på Bo- og servicesenteret på kr ,-. Lokalitetene stilles fritt til disposisjon. 13. Reduksjon ved helsestasjonen: Kan medføre oppsigelse eller tilbud om omplassering. Vil ha som konsekvens redusert tilbud ved helsestasjonen. Alternativt kan det vurderes å holde ei stilling vakant ved en eventuell permisjon. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004 kr ,- Vedtatt med 24 stemmer mot 1. Mindretallet stemte mot innsparingen. 14. Reduksjon med 0,5 årsverk merkantil stilling innen sosialtjenesten/barnevern:

16 Medfører at saksbehandlerne må dele på skranketjenesten i perioder. Fører til oppsigelse/omplassering. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- Vedtatt med 20 stemmer mot 5. Mindretallet stemte for SV`s følgende forslag: Strykes. Det er ikke ønskelig med kutt i sosialtjenesten. 15. Generell innstamming innen tilbud gitt i institusjon: Det er mulig å oppnå besparelsen ved nøktern vikarbruk. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 1.5 og 1.6 Tekniske tjenester og fellestjenesten 16. Reduksjon med ett årsverk: En ansatt innen sektoren fratrådte 1. juni. Stillingen inndras. Det må foretas en totalvurdering av hvordan oppgavene skal ivaretas. Er mulig innenfor dagens bemanning. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- 17. Innsparing kurs/reiser: Medfører at det må foretas en strengere prioritering vedr. deltakelse på kurs/møter. Innsparing i 2003: kr ,- Innsparing i 2004: kr ,- Oppsummering: Innsparinger i 2003 (forslag): kr ,- Innsparinger i 2004 (forslag): kr ,-

17 I tillegg til de omtalte innsparingstiltakene må sektorene redusere aktiviteten der det er mulig å oppnå reduksjoner. Administrative stillinger som blir vakant vil bli vurdert inndratt. 1. Arbeidet med den administrative omorganisering av Nordkapp kommune videreføres. Formannskapet starter arbeidet med den videre prosess. 2. Stillingen som oppvekst- og kultursjef lyses ikke ut, men videreføres kontinuerlig fram til årsskiftet, mens administrativ omorganisering utredes. 3. Rådmannen bes ta en gjennomgang av VA området og framlegge forslag til effektivisering. Vi ber også om en gjennomgang av felleskostnader. 4. Rådmannen fremlegger flere besparelser innen sentraladministrasjonen Dessuten fremmet Høyre følgende forslag som ved særskilt votering falt mot 8 stemmer: Med virkning fra neste kommunestyreperiode omgjøres ordførervervet fra 100% til Ordføreren fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet: Det fremlegges en økonomisk konsekvens av å avvikle alle avdelingsstyrer. Kommunestyret vedtar revidert investeringsbudsjett for 2003 som følger: 1. Byggetrinn 1 og 2 ved Honningsvåg skole gjennomføres som planlagt. 2. Kommunestyret har vedtatt at utvendig renovering av Rådhuset utgår, og at bevilgede (3 mill.) midler inndras. Rådmannen foreslår at det bevilges kr av ikke disponerte inntekter på utleieboliger til utvendig maling av Rådhuset. Vedtatt med 21 stemmer mot Etablering av hjelpemiddellager ved Nordkapp Helsesenter utgår. Bevilgningen på kr ,- inndras. Rådmannen foreslår at det bevilges kr ,- av ikke disponerte inntekter på utleieboliger til etablering av hjelpemiddellager i garasje ved Nordvågveien 14/ Prosjektene i Gjesvær og Laksefjordgata ferdigstilles i Menes gjennomføres i Porsangergata i Nå fratrådte Elisabeth Bjønness Hansen.

18 5. Teknisk sektor utarbeider et forslag til asfaltprogram for 2003, hvor alle tiltak tas med. Dette gjelder bl.a. bruk av trafikksikkerhetsmidler. Bevilgning på 1 mill.kr opprettholdes. 6. Bevilgning til sikring av forstøtningsmurer reduseres til kr ,-. I 2003 tas muren bak Storgata 14. (innkommet anbud). 7. Før oppstart av renoveringsarbeider på Honningsvåg kirke skal alle mulige eksterne finansieringskilder være prøvd. 8. For 2003 er det avsatt 3,5 mill. tilrenovering av svømmehallen i Honningsvåg. Rådmannen forutsetter at Kommunestyret i løpet av 2003 tar en avgjørelse vedr. svømmetilbudet i Honningsvåg. For 2003 vil det derfor ikke bli tatt opp lån. Tverrforbindelsen over Elvedalen utgår. Vedtatt med 13 stemmer mot 11. Mindretallet stemte for formannskapets sålydende innstilling: De øvrige investeringsprosjektene gjennomføres som planlagt, inkl. tverrforbindelse over Elvedalen iht. anbud. 9. Det avsettes inntil kr ,- til prosjektering av ny svømmehall. Dessuten fremmet Senterpartiet følgende forslag som ved særskilt votering falt mot 3 stemmer: Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette salg av Hjellplassen. Inntekten av salget settes av til senere disposisjon/drift av kommunen. Nå fratrådte Roger Hansen og Werner Hansen tiltrådte.

19 PS 043/03 Budsjettendringer Vedtak i Formannskapet : Behandling i Kommunestyret : Vedtak i Kommunestyret : På bakgrunn av tertialrapporten for januar-april 2003, vedtar Kommunestyret følgende budsjettendringer: Driftsbudsjettet sum endring fordelte utgifter Kr ========== 1.1 Sentraladministrasjonen Oppvekst og kultur Helse og sosial Tiltak og Næring Tekniske tjenester Fellestjenester rammetilskudd Renter og avdrag Skatt og Investeringsbudsjettet - sum red. bevilgninger ======== 2002 Svømmehallen utgår xxx Hjelpemiddellager utgår Avløp Porsangergata utsettes xxx Sikring av forstøtningsmurer utsettes Kun muren bak Storgt 14 sikres i Prosjektering ny svømmehall Bruk av lån ======== Endringene i driftsbudsjettet innebærer et budsjettmessig merforbruk på kr Høyre fremmet følgende 2 forslag som ble enstemmig vedtatt: Skatteinngangen reduseres med kr ,-. Alle fond som i dag er nyttet som likviditetsførsel til kommunekassa, for dekning av løpende driftsutgifter, nullstilles, slik at kommunens balanse blir i samsvar med den faktiske situasjon.

20 PS 044/03 Budsjett Foreløpig tildeling av driftsrammer. Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret vedtar å tildele følgende, foreløpige netto rammer vedrørende årsbudsjettet for 2004: 1.1 Sentrale styringsorganer Sentraladministrasjonen 13,2 mill.kr 1.2 Oppvekst og kultur 37,5 mill.kr 1.3 Helse og sosial 47,1 mill.kr 1.4 Tiltak og næring 0,6 mill.kr 1.5 Tekniske tjenester 5,5 mill.kr 1.6 Fellestjenester 8,8 mill.kr Sektorene skal i sine budsjettforslag innarbeide en pris/lønnsvekst på 3 %, samt en pensjonskostnad på 16,5 %. Til grunn for fordelingen ligger et anslag på frie inntekter, inkludert andre generelle statstilskudd, neste år på i alt 130,2 mill. kroner. Samlet nettoramme fremkommer etter at det er avsatt 4,5 mill. kroner som nettodriftsresultat.. Kommunestyret ber Budsjettutvalget prioritere minst 5 tiltak/tjenestetilbud som eventuelt kan avvikles, reduseres i omfang. Behandling i Kommunestyret : Vedtak i Kommunestyret : Kommunestyret vedtar å tildele følgende, foreløpige netto rammer vedrørende årsbudsjettet for 2004: 1.1 Sentrale styringsorganer Sentraladministrasjonen 13,2 mill.kr 1.2 Oppvekst og kultur 37,5 mill.kr 1.3 Helse og sosial 47,1 mill.kr 1.4 Tiltak og næring 0,6 mill.kr 1.5 Tekniske tjenester 5,5 mill.kr 1.6 Fellestjenester 8,8 mill.kr Sektorene skal i sine budsjettforslag innarbeide en pris/lønnsvekst på 3 %, samt en pensjonskostnad på 16,5 %. Til grunn for fordelingen ligger et anslag på frie inntekter, inkludert andre generelle statstilskudd, neste år på i alt 130,2 mill. kroner. Samlet nettoramme fremkommer etter at det er avsatt 4,5 mill. kroner som nettodriftsresultat.. Kommunestyret ber Budsjettutvalget prioritere minst 5 tiltak/tjenestetilbud som eventuelt kan avvikles, reduseres i omfang. Vedtatt med 17 stemmer mot 7. Mindretallet stemte for rådmannens innstilling.

21 PS 045/03 Skisseforslag boligfelt Fiskergata Vedtak i Formannskapet : Kommunestyret vurderer det innkomne forslaget som voluminøst og urealistisk i forhold til dagens boligsituasjon i Honningsvåg. Kommunestyret går derfor inn for å fastholde den utarbeidede reguleringsplan for Klubben. Vedtatt med 6 stemmer mot 1. Mindretallet foreslo følgende: Kommunestyret arbeider videre med prosjektet med utgangspunkt i skisseforslaget fra FAK. Det tas sikte på en avgjørelse vedrørende valg av utbyggingsalternativ i oktober 2003 i kommunestyret. Behandling i Kommunestyret : Vedtak i Kommunestyret : Kommunestyret vurderer det innkomne forslaget som voluminøst og urealistisk i forhold til dagens boligsituasjon i Honningsvåg. Kommunestyret går derfor inn for å fastholde den utarbeidede reguleringsplan for Klubben. Vedtatt med 23 stemmer mot 1. Mindretallet foreslo følgende: Kommunestyret arbeider videre med prosjektet med utgangspunkt i skisseforslaget fra FAK. Det tas sikte på en avgjørelse vedrørende valg av utbyggingsalternativ i oktober 2003 i kommunestyret.

22

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Tore Fosse Roger Hansen Idar Jensen Kari

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.12.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 24.05.2004 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer