Årsregnskap. Norges Ishockeyforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap. Norges Ishockeyforbund"

Transkript

1 Årsregnskap Norges Ishockeyforbund 2014

2 RESULTATREGNSKAP Noter DRIFTSINNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader 4, Tilskudd SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Netto finansposter Sum finansposter RESULTAT Disponering av årets resultat: Til egenkapital Fra egenkapital Sum disponering

3 BALANSE Noter EIENDELER Omløpsmidler Andre kortsiktige fordringer Debitorer Bankinnskudd Idrettens konsernkontoordning Kasse, bank, postgiro Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandører Skyldig offentlige avgifter Periodiseringer Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, 22. april 2015 Gerhard Nilsen Anne Danielsen Wood Tore Vikingstad President Visepresident Styremedlem Kåre Breivik Elisabeth Faret Bjørn Mathisrud Styremedlem Styremedlem Styremedlem Grethe-Elisabeth Fjeldstad Ansattes representant Ottar Eide Generalsekeretær

4 {t*åt! *:. i' i t,: ' i r,: r. li I _,. j llåå."t;\i:;i \rih i?ft;.t li:l.! t;llail1l l.l.lt ij,rttt'{,t rtiril ' 1.,11' l,r''.,ii. r r'; I!lj,;!jllii,.r li.i Irn,rcll'":;j!iiicii'-', : i'lr''t:'i''i' 5.r.'r t..' '\ l L"it rr ' ti. {l litliliillr tiil!!'] -5,.t.!ir11 lllll\i)l t.l,,j :t"''ri"r'li t-,.,) '.11.i!.l it:,: j'11. 'a;';l.: rliilt.i t:l "_ - ilr lit 1l'i jtr l5{: M -' : i.;,ii.r r ;,l {i t+i :r1l.i 1 '::f-11".: t.,i ":i;ir irii 1,1 'ju{r,j*it {.,, i:l.r} (i{, trr:{; f \li l rl I t I l.;tr"ti rrlrirli! :i,:r rril;'1litr: )'ili I \f(ltl','l)'l'll I 1!t r,}1i:r $,1'r$ ii[* i ir:.1 tl" i fi l"l;',iii tt..j {,i iå/}s.;tr"'j i..t \ r r,!i i ililj! I!i)i.!ir r'11*"::ti t: '1\ir1:i:t ti;;l tlr-11tl{1r;,i'f : L \'r'.1 1^ ;, '!,:rr knr iiililii: i:irlti!.rr,t 1:!r1,,,t,.\i {;";l l 1} {.r{; i'{;1.,\i.ål',1 l.'1i' 1: li 1i.1t ;;r!q :./l: i..lj - 't:: 1 -? si't 1*;q i 1{i.t ljl: i{,;!;, ll,i r,l! ":i l I i;ii.l i:i :tl; å.11 l ".: : l 5** t1.15 {, l-i{i} li.li l-tr 'iuil 4nl; ti-t;.iri ).tti 'r"'.''r L''' li i:i fi:t lr,t {ir;;'lir',il,l" J i :r''rir"'!i i : ;' tilii::;:tii'li ill'" ' :'lr l'i^ilrl"r'rrt ii!lii:ri::! tt,} J r! '{! i',: : ii,'/ I ' i.,, i ; irl, i \" i \ '-'' j- "1.;.... \...i..' li'\",'...:rtt;... l. tt 1.,;-:'ii

5 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2014 Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslov, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komites lov og god regnskapsskikk i Norge. Periodiseringsregler Regnskapet bygger på det grunnleggende prinsippet om sammenstilling. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Tilskudd inntektsføres for det regnskapsår tilskuddet er gitt for. For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas det inntektsavsetninger. Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden. Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode. Omløpsmidler Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Aksjer og andeler i andre selskap Investeringer i andre selskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene vurderes til anskaffelseskost for aksjene og andelene med mindre nedskrivning er nødvendig. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående, og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er til stede. Pensjon Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Note 2: Note 3: Tilskudd Regnskapsposten består av: Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF Integreringstilskudd fra NIF Barne- og ungdomsmidler fra NIF Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF Utstyrsmidler fra NIF Stipend fra Olympiatoppen Andre tilskudd fra Olympiatoppen Tilskudd fra IIHF Tilskudd Stavanger kommune/rogaland FK VM kvinner Andre tilskudd Sum Andre inntekter Regnskapsposten består av: Medlemsinntekter, herunder lisens og egenandeler Lagavgifter Overgangsinntekter Momskompensasjon Andre inntekter Sum

6 Note 4: Personalkostnader Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon, trenere, støtteapparat og andre Lønn Arbeidsgiveravgift Refundert dommerhonorar/arbeidsgiveravgift fra klubber Pensjonskostnader Stipend og bonus spillere Andre lønnskostnader Sum Antall årsverk 10 7 Lønn til generalsekretær utgjør kr (kr i 2013) og annen godtgjørelse var kr (kr i 2013). Revisjonshonorar til BDO er kostnadsført med kr inkl. mva. til lovpålagt revisjon (kr i 201) og kr inkl. mva i andre attestasjonstjenester (kr i 2013). Det er ikke utbetalt honorar til styret eller president. Det er betalt annen godtgjørelse til president på kr i Det er ikke gitt lån til ansatte pr Forbundet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av forbundets ansatte har gått av med AFP pr Note 5: Note 6: Andre driftskostnader Regnskapsposten består av: Kontorkostnader IT-kostnader Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege Reise- og oppholdskostnader (herunder tinget 2013) Sponsorkostnader Leie ishall Kostnader vedrørende Kvinne VM Andre kostnader (inkludert avsetning tap på fordringer) Sum Tilskudd Regnskapsposten består av: Tilskudd lag Tilskudd særkretser Tilskudd Isbjørn Arena AS Sum Note 7: Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Utstyrsmidler NIF Periodiserte sponsorinntekter Andre påløpte inntekter Sum Note 8: Debitorer Fordringer klubber Andre fordringer Sponsorer og samarbeidspartnere Fordringer Elite Hockey AS Avsetning tap på fordringer Sum Av utestående fordringer pr er kr betalt pr d.d. Det er foretatt en avsetning til usikre fordringer på kr Dette er kr mer enn i fjor. Note 9: Bankinnskudd Idrettens konsernkontoordning Norges Ishockeyforbund er deltager i en konsernkontordning i DnB administrert av NIF. Deltagerene i konsernkontoordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av eller måtte oppstå i anledning av konsernkontoordningen. Banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken, ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øverige partene i kontosystemet. Netto fordring på konsernkonto klassifiserers som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på konsernkonto klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær bankkonto ved at Norges Ishockeyforbund har tilgang på innestående midler på konsernkonto. Pr utgjør forbundets fordring på konsernkonto kr

7 Note 10: Bundet bankinnskudd Av likvide midler på kr utgjør bundne skattetrekksmidler kr Note 11: Egenkapital Årets resultat Sum EK Egenkapital Årets endring i egenkapital: Årets resultat til egenkapital Egenkapital Note 12: Periodiseringer Andre periodiseringer Sum Note 13: Annen kortsiktig gjeld Feriepenger Lisensmidler til Chartis Innbetalinger til neste sesong Påløpte kostnader Sum

8 STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2014 Norges Ishockeyforbunds visjon er «Ishockey for hele Norge og at norsk ishockey skal være en foregangsidrett lokalt, Nasjonalt og internasjonalt ved å knytte sammen høye sportslige, sosiale og økonomiske ambisjoner. Norsk ishockey skal kjennetegnes av sunn økonomisk styring i alle organisasjonsledd og fremstå som en førende vinteridrett når det gjelder ledelse, organisering, idrettslige prestasjoner og publikumsoppslutning. NIHF består av 8 særkretser, 1 region og 100 klubber, medlemmer (2013: ) herav lisenser (2013: 7 155). Norges Ishockeyforbunds administrasjon har lokaler på Ullevål Stadion, Oslo. NIHF's administrasjon har pr heltidsansatte. I tillegg er det engasjert diverse landslagstrenere/støtteapparat. NIHFs driftsinntekter i 2014 var kr og driftskostnader beløp seg til kr Sum finansposter endte med et overskudd på kr Årsresultatet ble i 2014 kr Sum gjeld og egenkapital ved utgangen av 2014 er kr hvorav egenkapital utgjør kr Egenkapitalen tilsvarer 51,53% av totalkapitalen. Styret anser kostnadskontrollen som tilfredsstillende. Økte markedsinntekter og derved bedret økonomiske handlingsrom til ønsket aktivitet er viktig fremover. Tilskudd fra NIF over Post 2 er stabilt, mens tilskudd over Post 3 er redusert fra Medlemsinntekter i form av lisens, overganger og lagpåmelding er økt sammenlignet med Forbundsstyret har vært bevisste på nøktern drift og har lagt betydelig vekt på god budsjettdisplin og kostnadskontroll. Det framlagte regnskap gir et korrekt bilde av virksomhetens utvikling, resultat og stilling. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Forbundsstyret kjenner ikke til forhold etter årsavslutning som endrer forbundets økonomiske stilling. Arbeidsmiljøet i administrasjonen ansees å være godt. Fravær i prosent er ca 2. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker. Forbundet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Styret har ikke funnet det påkrevet å iverksette spesielle tiltak på dette området. Av forbundets 10 heltidsansatte er 3 kvinner. Styret består av 4 menn og 3 kvinner. Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Styret foreslår at overskuddet på kr tilføres egenkapitalen. Oslo, 22. april 2015 Gerhard Nilsen Anne Danielsen Wood Tore Vikingstad President Visepresident Styremedlem Kåre Breivik Elisabeth Faret Bjørn Mathisrud Styremedlem Styremedlem Styremedlem Grethe-Elisabeth Fjeldstad Ansattes representant Ottar Eide Generalsekeretær

9 r"i.'::,r!r'l{l- I!.}ldi}lt{ ri\ra l5l{ l' $ tltl 1.1 }i I \l'l }{i i't ' 'l r ilairli;.11r''illa"'riltltrirjl!1i-:r!!)irtt--!!!"iii:!i:ii;i'ldr+iiti ilr^rr,,i,:ii,i\.( * 11r;l't J r,:t,i: l*!r is:::'";r _, ii!-!nii:1't' 'i-j: rr'"rrt ilt.:'llr rlr'r''ilir'iii!ii i':j ;i!å;'1:11 f il:i':t I I ii';r:r l": 'il itvi :t rrir*t,ri!tlcr I ' i'i1tit!ll :- r ' + - D,r'i f{11;r li:i;rlr 11r'! i,tttiliri?',\r;,"..r I )]rr:l!i:',! rq*i,;crtliil': :!l.itt :r',,,,1.t,,r ( l r rt:1i'r1., r: : tr 'i [lririr"]rr r ltrr'i*r 1't \ il;,il{ifl t t llii:'': l'1i!li' -, :--' Lr,..rtrrrit i 'l;t l \iritn!fii illl \1'l:r:i1 i r.:!: t"i :1{\1ir{'r! 1': r.- 1"{'i1( r: / z'/..{".,/.,:.,',/,',. ' '. '."r1, j,rrr: i.l ll1':ii ir'l;':l:;ril'i ttr rt't I l;ti I 'll '',i / ) t' '.'i i t!r, i t,..'t't iit;,rr i t'i

10 BDO Tel: BDO AS Fax: Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til styret i Norges Ishockeyforbund Revisors beretning Uttalelse om arsregnskapet Vi har revidert arsregnskapet for Norges Ishockeyforbund, som viser et overskudd pa kr Arsregnskapet bestar av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap for regnskapsaret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og generalsekretaers ansvar for arsregnskapet Styret og generalsekretaer er ansvarlig for a utarbeide arsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler, idrettens regnskapsbestemmelser og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og generalsekretaer finner nodvendig for a muliggjore utarbeidelsen av et arsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Var oppgave er a gi uttrykk for en mening om dette arsregnskapet pa bakgrunn av var revisjon. Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomforer revisjonen for a oppna betryggende sikkerhet for at arsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebaerer utforelse av handlinger for a innhente revisjonsbevis for belopene og opplysningene i arsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjonn, herunder vurderingen av risikoene for at arsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for forbundets utarbeidelse av et arsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formalet er a utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for a gi uttrykk for en mening om effektiviteten av forbundets interne kontroll. En revisjon omfatter ogsa en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av arsregnskapet. Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for var konklusjon. Konklusjon Etter var mening er arsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Norges Ishockeyforbund per 31. desember 2014, og av resultater for regnskapsaret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler, idrettens regnskapsbestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. BDO AS. et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som bestar av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO MVA.

11

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011

Norges Bilbransjeforbund. Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 1 Norges Bilbransjeforbund Dokumenter til generalforsamlingene i 2011 2 Innhold Dagsorden for generalforsamlingen i Forbundet 2 Dagsorden for generalforsamlingen i Servicekontoret 2 Årsberetning 2010 3

Detaljer

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Landsmøte 2010 Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Fastsettelse av medlemskontingent Landsmøtet 2010 Dokumenter vedlagt: 1. Årsregnskap 2007 2. Årsregnskap 2008

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Årsrapport for 2014 Netfonds Bank AS Org.nr: 976 546 180

Årsrapport for 2014 Netfonds Bank AS Org.nr: 976 546 180 Årsrapport for 2014 Netfonds Bank AS Org.nr: 976 546 180 side 1 side 2 Årsberetning 2014 Forretningsområder Netfonds Bank AS yter investeringstjenester gjennom et elektronisk system for selvbetjent handel

Detaljer

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS Årsrapport 211 ÅnsnnRETNrNG 211 HEIMDAL BOLIG AS VIRKSOMHETENS ART OG ORGANISERING Forretningsvirksomheten består av erverv, utvikling, produksjon og salg av fast eiendom med hovedvekt på boliger, samt

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer