Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert"

Transkript

1 dnbnor.no Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert

2 Rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Innledning er DnB NOR-konsernets finansieringsforetak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett basert på boligeiendom. DnB NOR Boligkreditts driftsresultat før nedskrivninger og skatt var negativt med 332,6 millioner kroner i andre kvartal 2011, mot ett overskudd på 521,0 millioner i tilsvarende kvartal i Netto tap på finansielle instrumenter utgjorde 611,5 millioner kroner i andre kvartal 2011, mot en gevinst på 219,9 millioner for tilsvarende periode i Resultatet for andre kvartal 2011 viste et underskudd på 250,4 millioner kroner, mot 356,1 millioner i tilsvarende periode i Egenkapitalavkastningen utgjorde minus 7,7 prosent i andre kvartal 2011, mot 11,8 prosent i tilsvarende periode i DnB NOR Boligkreditts driftsresultat før nedskrivninger og skatt for første halvår 2011 utgjorde 89,6 millioner kroner, mot 1036,5 millioner for samme periode i Resultat etter skatt utgjorde 36,7 millioner kroner, mot et overskudd på 738,9 millioner i DnB NOR Boligkreditt hadde en kjernekapitaldekning på 6,7 prosent ved utgangen av andre kvartal Kjernekapitaldekningen ved siste årsskifte var 7,4 prosent. Selskapets totale kapitaldekning utgjorde 8,4 prosent ved utgangen av andre kvartal, mot 9,3 prosent ved årsskiftet. Nedgangen i kapitaldekning skyldes i det vesentlige selskapets utlånsvekst. I løpet av første halvår 2011 ervervet DnB NOR Boligkreditt 17,1 milliarder kroner i boliglån fra DnB NOR Bank og 5,2 milliarder kroner i boliglån fra Nordlandsbanken. For hele 2010 utgjorde utlånskonverteringene 36,2 milliarder kroner. Ved utgangen av andre kvartal hadde DnB NOR Boligkreditt 84 prosent av konsernets samlede boliglån i sin balanse. Selskapet utstedte for 28,7 milliarder kroner i nye obligasjoner med fortrinnsrett i andre kvartal 2011, og for hele 2010 utgjorde nye obligasjonsutstedelser 85,0 milliarder kroner. DnB NOR Boligkreditt rapporteres sammen med forretningsområdet Retail Norge i konsernregnskapet til DnB NOR. Inntekter DnB NOR Boligkreditts totale inntekter i andre kvartal 2011 utgjorde minus 180,5 millioner kroner, mot 787,3 millioner i andre kvartal For første halvår 2011 utgjorde totale inntekter 570,5 millioner kroner, mot 1 668,1 millioner i første halvår For hele 2010 utgjorde totale inntekter 4 058,3 millioner kroner. Netto renteinntekter Netto renteinntekter utgjorde 413,2 millioner kroner i andre kvartal 2011, en nedgang på 144,6 millioner fra andre kvartal For første halvår 2011 utgjorde netto renteinntekter 1 002,5 millioner kroner, mot 1 119,4 millioner i tilsvarende periode i Selskapets rentemargin har vært under press som følge av sterk konkurranse og noe økende pengemarkedsrenter. I perioder med økende rente vil finansinstitusjoners utlånsmarginer normalt komme under press som følge av varslingsfristen overfor låntakerne. For hele 2010 utgjorde netto renteinntekter 2 319,8 millioner kroner. Netto andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter utgjorde minus 593,6 millioner kroner i andre kvartal 2011, mot 229,5 millioner i andre kvartal For første halvår 2011 utgjorde netto andre driftsinntekter minus 432,0 millioner kroner, mens de beløp til 548,7 millioner i første halvår Nedgangen skyldes i hovedsak netto urealisert tap på finansielle instrumenter som følge av markedsvurderinger av selskapets obligasjonsgjeld i norske kroner og finansielle derivater. For hele 2010 var netto andre driftsinntekter 1 738,5 millioner kroner. Driftskostnader Selskapets driftskostnader utgjorde 152,2 millioner kroner i andre kvartal 2011, som var en nedgang på 114,1 millioner fra tilsvarende periode i Forvaltningshonoraret til DnB NOR Bank utgjorde 134,3 millioner kroner, mot 257,5 millioner i andre kvartal For første halvår utgjorde driftskostnadene 480,9 millioner kroner, mot 631,5 millioner i første halvår For første halvår 2011 utgjorde forvaltningshonoraret til banken 451,3 millioner kroner. Reduksjonen i driftskostnader skyldes i hovedsak at forvaltningshonoraret avhenger av oppnådd margin på utlån til kunder. Nedskrivninger på engasjementer Nedskrivninger på selskapets utlån utgjorde 15,1 millioner kroner i andre kvartal Gruppenedskrivningene i henhold til DnB NOR-konsernets beregningsmodell utgjorde 5,2 millioner kroner og individuelle nedskrivninger 10,0 millioner. For første halvår ble det foretatt nedskrivninger på selskapets utlån på i alt 38,6 millioner kroner, hvorav gruppenedskrivninger utgjorde 23,4 millioner og individuelle nedskrivninger 15,4 millioner. Styret vurderer nivået på de totale nedskrivningene som tilfredsstillende i forhold til kvaliteten i utlånsporteføljen. Misligholdte og neds krevne engasjementer utgjorde 0,15 prosent av det samlede utlånsvolumet ved utgangen av andre kvartal 2011, mot 0,14 prosent av utlånsvolumet ved utgangen av rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Urevidert

3 Skatt DnB NOR Boligkreditts skattekostnad for andre kvartal 2011 utgjorde minus 97,4 millioner kroner. Skattekostnaden er basert på en forventet gjennomsnittlig skattebelastning på 28 prosent av selskapets driftsresultat før skatt. Balanse og forvaltede midler DnB NOR Boligkreditt forvaltet totalt 443,8 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2011, en økning på 59,5 milliarder eller 15,5 prosent siste 12 måneder. Netto utlån til kunder økte med 65,5 milliarder kroner eller 17,8 prosent siste 12 måneder til 433,9 milliarder. Økningen skyldes nysalg samt erverv av boliglånsporteføljer fra DnB NOR Bank. Siden årsskiftet har selskapets verdipapirgjeld økt med 35,0 milliarder kroner, fra 289,4 milliarder til 324,4 milliarder. Risikoforhold og kapitaldekning Selskapet har etablert retningslinjer og rammer for styring og kontroll av ulike risikoformer. Selskapets valutarisiko elimineres gjennom bruk av finansielle derivater. Rente- og likviditetsrisiko styres i samsvar med finansieringsvirksomhetslovens forskrifter for obligasjoner med fortrinnsrett og retningslinjer og rammer fastsatt av styret. Selskapets samlede finansielle risiko vurderes å være lav. Det er inngått en forvaltningsavtale med DnB NOR Bank som omfatter administrasjon, bankproduksjon, IT-drift, økonomi- og likviditetsstyring. Operasjonell risiko vurderes som lav. Eiendelene er i hovedsak utlån med pant i bolig innenfor 75 prosent av et forsvarlig verdigrunnlag. Kredittrisikoen vurderes som lav. Styret vurderer kvaliteten på utlånsporteføljen til å være god. Det er styrets oppfatning at den samlede risikoeksponering i selskapet er lav. Ved utgangen av andre kvartal 2011 utgjorde selskapets egenkapital ,5 millioner kroner, hvorav ,6 millioner var kjernekapital. Total ansvarlig kapital i selskapet var ,3 millioner kroner. Kjernekapitaldekningen utgjorde 6,7 prosent og samlet kapitaldekning 8,4 prosent, eksklusive delårsresultatet. Styret vurderer selskapets kapitaldekning som tilfredsstillende i forhold til risikonivået i utlånsporteføljene og virksomheten for øvrig. Markedet Markedet for offentlige emisjoner av obligasjoner med fortrinnsrett har i store deler av første halvår vært åpent for nordeuropeiske utstedere. Den tiltakende usikkerheten rundt statsfinansene i PIIGS landene (Portugal, Irland, Italia, Hellas og Spania) har derimot i andre kvartal preget markedet for søreuropeiske utstedere, både med hensyn til pris og tilgang på funding. Helt mot slutten av kvartalet gjorde den akutte situasjonen rundt de greske statsfinansene at markedet for obligasjoner med fortrinnsrett, for alle praktiske formål, var stengt for større emisjoner. DnB NOR Boligkreditt la imidlertid, før denne krisen ble akutt, ut ett lån på EUR 1,5 milliarder med 10 års løpetid. I løpet av perioden gjorde DnB NOR Boligkreditt, som første europeiske utsteder av obligasjoner med fortrinnsrett, en emisjon i det australske markedet på AUD 0,6 milliarder med 5 års løpetid. I løpet av andre kvartal er det totalt sett emittert obligasjoner med fortrinnsrett i det europeiske markedet for ca EUR 41 milliarder mot ca EUR 97 milliarder første kvartal. Utsikter for 2011 Norsk økonomi er preget av vekst og god kapasitetsutnyttelse i arbeidsmarkedet. Dette har bidratt til lønnsvekst og gradvis økende etterspørsel. Kombinert med en markant befolkningsvekst, spesielt i sentrale strøk, og fortsatt lave renter har dette resultert i sterk utvikling i boligprisene. På landsbasis lå boligprisene ved utgangen av andre kvartal 2011 ca 9 % høyere enn ved samme tidspunkt i Det meste tyder på en fortsatt positiv utvikling i det norske boligmarkedet, selv om en svak internasjonal vekst vil kunne få ringvirkninger også her til lands. Stabile norske forhold og sterke statsfinanser gjør at norske utstedere av obligasjoner med fortrinnsrett blir mindre berørt enn andre europeiske utstedere av den svakere markedstilgangen og økte marginer som følger av usikkerheten på det europeiske markedet. Mye kan tyde på at investorer ser norske obligasjoner med fortrinnsrett som en trygg havn i et ellers usikkert marked. Oslo, 12. juli 2011 I styret for Bjørn Erik Næss Katrine Trovik Stein Ove Steffensen (styreleder) Elisabeth Ege Rein Øsebak Øyvind Birkeland (administrerende direktør) Urevidert rapport for andre kvartal og første halvår

4 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-6 Vi bekrefter at selskapets halvårsregnskap for perioden 1. januar til 30. juni 2011 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Halvårsberetningen gir etter vår beste overbevisning en rettvisende: oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode beskrivelse av nærståendes vesentlige transaksjoner. Oslo, 12. juli 2011 I styret for Bjørn Erik Næss Katrine Trovik Stein Ove Steffensen (styreleder) Elisabeth Ege Rein Øsebak Øyvind Birkeland (administrerende direktør) 4 rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Urevidert

5 Innholdsfortegnelse for kvartalsregnskapet Totalresultat... 6 Balanser... 7 Oppstilling over endringer i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper m.v Note 2 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Note 3 Netto renteinntekter Note 4 Netto andre driftsinntekter Note 5 Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi Note 6 Driftskostnader Note 7 Antall ansatte/årsverk Note 8 Nedskrivninger på utlån Note 9 Utlån til kunder Note 10 Verdipapirgjeld Note 11 Ansvarlig lånekapital Note 12 Kapitaldekning Note 13 Kredittrisiko Note 14 Likviditetsrisiko Note 15 Markedsrisiko Note 16 Transaksjoner med nærstående parter Note 17 Betingede utfall og hendelser etter balansedagen Nøkkeltall Resultat- og balanseutvikling Kontaktinformasjon Urevidert rapport for andre kvartal og første halvår

6 Totalresultat 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i tusen kroner Note Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter m.v Provisjonskostnader m.v Netto gevinster/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi 4,5 ( ) ( ) Andre inntekter (882) Netto andre driftsinntekter 4 ( ) ( ) Sum inntekter ( ) Lønn og andre personalkostnader Andre kostnader 6, Sum driftskostnader Nedskrivninger på utlån og garantier Driftsresultat før skatt ( ) Skattekostnad (97 372) Resultat for perioden ( ) Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden ( ) Resultat per aksje (kroner) (15,88) 22,58 2,33 46,86 124,37 Utvannet resultat per aksje (kroner) (15,88) 22,58 2,33 46,86 124,37 6 rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Urevidert

7 Balanser 30. juni 31. des. 30. juni Beløp i tusen kroner Note Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Finansielle derivater Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Finansielle derivater Verdipapirgjeld Betalbar skatt Utsatt skatt Annen gjeld Avsetninger Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Aksjekapital Andre reserver og tilbakeholdt resultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Urevidert rapport for andre kvartal og første halvår

8 Oppstilling over endringer i egenkapital Annen Sum Aksje- Over- egen- egen- Beløp i tusen kroner kapital kursfond kapital kapital Balanse per 1. januar 2010 Forenklet IFRS Overgang til IFRS IAS 10/IAS 32 - Klassifisering av utbytte og konsernbidrag som egenkapital Andre effekter Sum Overgang til IFRS Balanse per 1. januar 2010 (IFRS) Resultat for perioden Totalresultat for perioden Balanse per 31. mars 2010 (IFRS) Balanse per 31. desember 2010 Forenklet IFRS Overgang til IFRS IAS 10/IAS 32 - Klassifisering av utbytte og konsernbidrag som egenkapital Andre effekter Sum Overgang til IFRS Balanse per 1. januar Resultat for perioden Utbetalt konsernbidrag - - ( ) ( ) Totalresultat for perioden 0 0 ( ) Balanse per 30. juni rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Urevidert

9 Kontantstrømoppstilling 1. halvår 1. halvår Året Beløp i tusen kroner OPERASJONELLE AKTIVITETER Netto inn-/utbetaling av lån til kunder ( ) ( ) ( ) Innbetaling av renter fra kunder Netto innbetaling av provisjonsinntekter Utbetaling til drift ( ) ( ) ( ) Betalt skatt ( ) - - Annen innbetaling Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ( ) ( ) ( ) INVESTERINGSAKTIVITETER Netto kjøp av utlånsportefølje Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) ( ) FINANSIERINGSAKTIVITETER Netto innbetaling/utbetaling ved låneopptak i kredittinstitusjoner ( ) ( ) ( ) Netto innbetaling/utbetaling av annen kortsiktig gjeld (43 084) (41 605) Netto innbetaling ved utstedelse av obligasjonsog sertifikatgjeld Opptak av ansvarlig lånekapital Kjøp av egne aksjer/utstedelse av nye aksjer Utbetaling av utbytte Utbetaling av renter på finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum kontantstrøm ( ) ( ) Kontanter per 1. januar Netto innbetaling/utbetaling av kontanter ( ) ( ) Kontanter ved utgangen av perioden Kontantstrømanalysen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Analysen er utarbeidet i henhold til direktemetoden. Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter. Kontanter er definert som kontanter og fordringer på sentralbanker, og fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsesfrist. Urevidert rapport for andre kvartal og første halvår

10 Note 1 Regnskapsprinsipper m.v. Regnskapsprinsipper Regnskapet for andre kvartal 2011 er avlagt i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. utarbeidet frem til 31. desember 2010 regnskap i samsvar med norsk regnskapslov og Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, heretter kalt Forenklet IFRS. Forenklet IFRS innebærer blant annet adgang til å avsette utbytte og konsernbidrag som gjeld på balansedagen. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper selskapet har lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet, fremkommer i årsregnskapet for Selskapets regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er i det vesentlige uendret i forhold til årsrapporten for 2010, med unntak av at avsatt konsernbidrag etter IFRS er klassifisert som egenkapital inntil det er besluttet på generalforsamlingen. Ingen nye eller endrede regnskapsstandarder eller tolkninger trådte i kraft i andre kvartal Regnskapet for 2. kvartal og første halvår 2011 er godkjent av styret 12 juli Overgang til IFRS implementerte IFRS 1. januar Åpningsbalansen etter IFRS var 1. januar Sammenlignbare tall er omarbeidet. Overgangen fra Forenklet IFRS til IFRS påvirket ikke balanseførte verdier, med unntak av reklassifiseringen av avsatt konsernbidrag fra gjeld til egenkapital. Avstemming av selskapets egenkapital ved overgang fra Forenklet IFRS til IFRS er vist i Oppstilling over endringer i egenkapital. Totalresultat for perioden overgang fra Forenklet IFRS til IFRS Overgangen fra Forenklet IFRS til IFRS 1. januar 2011 har ikke gitt resultateffekter. Driftssegmenter Selskapet har virksomhet bare innenfor ett driftssegment etter IFRS 8. Segmentresultatet for andre kvartal var negativt med 347,8 millioner kroner. Selskapet bruker den samme informasjonen som fremkommer i resultat og balanse i sin interne rapportering. Note 2 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Utarbeidelse av sitt regnskap medfører at ledelsen gjør estimater og skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper og dermed regnskapsførte beløp for eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. I note 1 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger i årsregnskapet 2010 er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger. 10 rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Urevidert

11 Note 3 - Netto renteinntekter 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i tusen kroner Renter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (58) Renteinntekter på utlån til kunder Etableringsprovisjoner m.v. (47) Andre renteinntekter Sum renteinntekter Renter på gjeld til kredittinstitusjoner Renter på verdipapirgjeld Renter på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader 1) (58 215) ( ) ( ) Sum rentekostnader Netto renteinntekter ) Andre rentekostnader inkluderer rentejusteringer som følge av inngåtte renteswapper. Note 4 - Netto andre driftsinntekter 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i tusen kroner Provisjonsinntekter fra betalingsformidling Andre provisjonsinntekter fra banktjenester Sum provisjonsinntekter m.v Provisjonskostnader ved verdipapirtjenester Provisjonskostnader ved kredittformidling - (97) - (97) (97) Andre provisjonskostnader ved banktjenester Sum provisjonskostnader m.v Øvrige driftsinntekter 1) (882) Sum andre inntekter (882) Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi ( ) ( ) Netto andre driftsinntekter ( ) ( ) ) Øvrige driftsinntekter består av honorar fra DnB NOR Næringskreditt AS for leie av personale. Urevidert rapport for andre kvartal og første halvår

12 Note 5 - Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i tusen kroner Netto gevinster på finansielle derivater, trading (93 241) Sum gevinster på finansielle instrumenter, trading (93 241) Netto gevinster på utlån til virkelig verdi ( ) Netto gevinster på finansiell gjeld ( ) (94 213) ( ) (45 509) Sum gevinster på finansielle instrumenter, bestemt regnskapsført til virkelig verdi ( ) ( ) Netto gevinster på finansielle derivater, sikring 1) 2) ( ) ( ) Netto gevinster på finansiell gjeld, sikret 1) 2) ( ) ( ) ( ) Ineffektivitet sikring Netto gevinster/(tap) på finansielle instrumenter ( ) ( ) ) For finansiell gjeld som er sikret vurderes den sikrede risikoen til virkelig verdi, mens resten av instrumentet vurderes til amortisert kost. Sikringsderivater vurderes til virkelig verdi. Verdiendring som følger av sikret risiko presenteres på linjen Finansielle derivater, sikring. 2) benytter sikringsbokføring for lange innlån i valuta. Innlånene sikres 1:1 gjennom kontrakter hvor det er perfekt samsvar mellom valuta og rentestrømmen og sikringsforretningen. 12 rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Urevidert

13 Note 6 - Driftskostnader 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i tusen kroner Ordinære lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum lønn og andre personalkostnader Honorarer EDB-kostnader Porto og telekommunikasjon Rekvisita Markedsføring og informasjon Reisekostnader Opplæring Driftskostnader vedr. eiendommer og lokaler Driftskostnader vedr. maskiner, transportmidler og kostnadsført Øvrige driftskostnader Sum andre kostnader Sum driftskostnader Siste fem kvartaler 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Beløp i tusen kroner Ordinære lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader (1 763) Sosiale kostnader Sum lønn og andre personalkostnader Honorarer EDB-kostnader Porto og telekommunikasjon Rekvisita Markedsføring og informasjon Reisekostnader Opplæring Driftskostnader vedr. eiendommer og lokaler Driftskostnader vedr. maskiner, transportmidler og kostnadsført Øvrige driftskostnader Sum andre kostnader Sum driftskostnader Urevidert rapport for andre kvartal og første halvår

14 Note 7 - Antall ansatte/årsverk 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Antall ansatte ved utgangen av perioden Antall årsverk ved utgangen av perioden Note 8 - Nedskrivninger på utlån 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i tusen kroner Kostnadsførte konstateringer Nye individuelle nedskrivninger Sum nye individuelle nedskrivninger Reduserte individuelle nedskrivninger Sum individuelle nedskrivninger (5 586) Inngått på tidligere konstaterte nedskrivninger Endring i gruppenedskrivninger 1) Nedskrivninger på utlån ) Basert på DnB NOR-konsernets beregningsmodell og erfaringstall. Se note 1 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger i selskapets årsrapport for 2010 for ytterligere informasjon om nedskrivninger på utlån. Note 9 Utlån til kunder 30. juni 31. des. 30. juni Beløp i tusen kroner Utlån til kunder, nominell hovedstol Individuelle nedskrivninger Utlån til kunder, etter individuelle nedskrivninger Periodiserte renter og amortisering Individuell nedskrivning av periodiserte renter og amortisering Utlån til kunder, til amortisert kost Utlån til kunder, nominell hovedstol Individuelle nedskrivninger Utlån til kunder, etter individuelle nedskrivninger Periodiserte renter Justering til virkelig verdi Utlån til kunder, til virkelig verdi Gruppenedskrivninger Utlån til kunder rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Urevidert

15 Note 10 Verdipapirgjeld Verdipapirgjeld 30. juni 31. des. 30. juni 31. des. Beløp i tusen kroner Obligasjonsgjeld, nominell verdi Verdijusteringer Sum verdipapirgjeld Endring i verdipapirgjeld Balanse Forfalt/ Valutakurs- Øvrige Balanse 30. juni Emittert innløst endring endringer 31. des. Beløp i tusen kroner Obligasjonsgjeld, nominell verdi ( ) ( ) Verdijusteringer ( ) Sum verdipapirgjeld ( ) ( ) ( ) Forfallstidspunkt verdipapirgjeld Norske kroner Valuta Totalt og senere Sum obligasjonsgjeld Verdipapirgjeld - forfalt/innløst i kvartalet Beløp i tusen kroner 30. juni 31. des. ISIN kode Pålydende Valuta Rentetype Opptak Forfall XS EUR Fast Forfalt XF EUR Fast Innløst Sum verdipapirgjeld, nominell verdi Sikkerhetsmasse 30. juni 31. des. 30. juni 31. des. Beløp i tusen kroner Lån sikret ved pant i bolig, adkomstdokument til bolig eller borettslagsandel (bolighypoteklån) Markedsverdi derivatavtaler ( ) Fordringer som utgjør fyllingssikkerhet Sikkerhetsmasse Balanseført verdipapirgjeld Verdiendring som følge av endrede kredittmarginer (2 649) (30 555) Verdipapirgjeld uten verdijustering for endringer i kredittmargin Sikkerhetsmassens fyllingsgrad 130,8 % 136,1 % 135,9 % 140,0 % Utestående obligasjoner med fortrinnsrett i tilhørende sikkerhetsmasse. Sikkerhetsmassens sammensetning og verdiberegning er definert i finansieringsvirksomhetsloven 2-28 og 2-31 med tilhørende forskrift. Urevidert rapport for andre kvartal og første halvår

16 Note 11 Ansvarlig lånekapital Ansvarlig lånekapital Opptaks Forfalls- 30. juni 31. des. 30. juni Beløp i tusen kroner Pålydende Valuta Rentesats dato dato Ordinær ansvarlig lånekapital NOK 3 mnd Nibor + 35 bp Ordinær ansvarlig lånekapital NOK 3 mnd Nibor + 20 bp Ordinær ansvarlig lånekapital NOK 3 mnd Nibor + 20 bp Ordinær ansvarlig lånekapital NOK 3 mnd Nibor + 75 bp Ordinær ansvarlig lånekapital NOK 3 mnd Nibor bp Ordinær ansvarlig lånekapital NOK 3 mnd Nibor bp Verdijusteringer Totalt Note 12 - Kapitaldekning Ansvarlig kapital 30. jun. 31. des. Beløp i tusen kroner Aksjekapital Øvrig egenkapital Egenkapital Fradrag 50 prosent av justert forventet tap, IRB-porteføljer ( ) ( ) Justering for urealisert tap/(gevinst) på gjeld ført til virkelig verdi ( ) ( ) Avsatt konsernbidrag til utbetaling - - Kjernekapital 1) Ordinær ansvarlig lånekapital Tilleggskapital Fradrag 50 prosent av justert forventet tap, IRB-porteføljer Sum tellende ansvarlig kapital Risikovektet volum Minimumskrav ansvarlig kapital Kjernekapitaldekning (%) 6,7 7,4 Kapitaldekning (%) 8,4 9,3 følger Basel II-reglene for beregning av kapitaldekning. På grunn av overgangsregler kan minstekrav til kapitaldekning for 2011 maksimalt reduseres til 80 prosent i forhold til kravene etter Basel I- reglene. Kapitaldekning for 2. kvartal er rapportert etter overgangsreglene. Tabellen nedenfor viser kapitaldekning etter Basel II uten hensyn til overgangsreglene. 30. juni 31. des. Beløp i tusen kroner Risikovektet volum, Basel II Minimumskrav ansvarlig kapital, Basel II Kjernekapitaldekning (%) 17,7 21,9 Kapitaldekning (%) 22,0 27,3 1) Periodens resultat er ikke lagt til kjernekapitalen. 16 rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Urevidert

17 Note 13 - Kredittrisiko Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at selskapets motparter eller kunder ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor selskapet. Kredittrisiko representerer det største risikoområdet for selskapet og vedrører alle fordringer på kunder, som består i hovedsak av utlån. Ansvar i henhold til innvilgede, ikke utbetalte lån, ubenyttede deler av rammelån, samt motpartsrisiko som oppstår gjennom derivater og valutakontrakter, innebærer også kredittrisiko. Oppgjørsrisiko, som oppstår i forbindelse med betalingsformidling som et resultat av at ikke alle transaksjoner skjer i realtid, medfører også motpartsrisiko. I følge konsernets kredittpolitikk, som er underlagt å følge, er det overordnede målet en engasjementsportefølje med kvalitet og sammensetning som sikrer konsernets lønnsomhet på kort og lang sikt. Engasjementsporteføljen skal ha en kvalitet som er forenlig med konsernets målsetning om lav risikoprofil. Kreditt skal normalt ikke ytes dersom det ikke er sannsynlig at gjelden kan betjenes, selv om sikkerheten er tilfredsstillende. Sikkerheter skal vurderes ut i fra realisasjonsverdi. Porteføljen skal ha en fleksibilitet og likviditet som legger til rette for mulig salg. Engasjementer med negativ utvikling blir identifisert og fulgt opp særskilt. benytter sikkerhet i boligeiendom for å redusere risiko knyttet til kundenes betalingsvilje- og evne. De fysiske sikkerhetsobjektene skal som hovedregel være forsikret. Ved bevilgning av lån foreligger en objektiv verdivurdering av boligeiendommen. Det tas videre hensyn til forhold som kan påvirke sikkerhetens verdi, for eksempel konsesjonsbetingelser eller servitutter. Som kredittforetak med rett til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), er selskapet underlagt særskilte bestemmelser knyttet til panteobjektenes belåningsgrader og til hvilke eiendeler som kan stilles som pantesikkerhet. Selskapets strategi er å yte boliglån innenfor 75 prosent av objektivt verdigrunnlag på boligeiendom. For enkelte boligtyper yter selskapet lån innenfor 60 prosent av verdien på boligeiendommen. For å sikre gunstigste fundingvilkår for konsernet, nytegnes eller overføres boliglånet til fra DnB NOR Bank ASA, når boliglånets pantesikkerhet og belåningsgrad tilfredsstiller kravene. Note 14 - Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke kan overholde sine betalingsforpliktelser. Styret fastsetter på årlig basis rammer for styring av likviditetsrisikoen i selskapet. Dette innebærer fastleggelse av rammer for likviditetsrisiko, beredskapsplaner, organisering og ansvarsforhold, stresstester, rutiner for overvåkning av rammeutnyttelse og etterlevelse av retningslinjer, styre- og ledelsesrapportering samt uavhengig kontroll av systemer for styring og kontroll. Selskapets primære finansieringskilde er obligasjoner med fortrinnsrett. Målsettinger er mest mulig sammenfallende likviditetsstrømmer mellom utlånsaktiviteten og finansieringsaktiviteten. Finansieringen utover det som er utestående obligasjonsgjeld er ansvarlig kapital og en langsiktig trekkfasilitet i DnB NOR Bank ASA med en total ramme på 130 milliarder kroner. I henhold til Finansieringsvirksomhetslovens (fvl) 2-32 skal kredittforetaket påse at betalingsstrømmene fra sikkerhetsmassen til enhver tid skal gjøre kredittforetaket i stand til å innfri sine betalingsforpliktelser overfor eiere av obligasjoner med fortrinnsrett og motparter i derivatavtaler. Selskapets styre har vedtatt at selskapet til enhver tid skal ha positive kontantstrømmer innenfor de nærmeste 12 måneder. I henhold til forskrift om forsvarlig likviditetsstyring 6 skal institusjonen analysere likviditetssituasjonen ved hjelp av stresstester. Disse må tilpasses virksomhetens omfang, kompleksitet og risiko. Erfaringer fra stresstester skal brukes når styret vurderer likviditetsstrategien og vedtar rammer for likviditetsrisikoen. Som ledd i styringen utarbeider selskapet likviditetsstresstester med kvartalsvis rapportering til styret. Viktige parametre i stresstesten er misligholdsutvikling og boligprisfall. Samlet sett kan DnB NOR Boligkreditts likviditetssituasjon ved utgangen av andre kvartal 2011 betegnes som god. Urevidert rapport for andre kvartal og første halvår

18 Note 15 Markedsrisiko Forutsetninger for beregninger av markedsrisiko Markedsrisiko oppstår som følge av åpne posisjoner i valuta-, rente-, råvare- og egenkapitalinstrumenter. Risikoen er knyttet til resultatsvingninger som følge av endringer i markedspriser og kurser. er ikke eksponert for markedsrisiko i tilknytning til råvarer og egenkapitalinstrumenter. Valutarisiko Selskapet har gjennom valutabytteavtaler med DnB NOR Bank ASA eliminert valutarisikoen knyttet til alle hovedstoler og rentebetalinger. Renterisiko Selskapet er gjennom sin ordinære drift eksponert for renterisiko. Selskapets strategi er å bytte til seg kort rentebinding på alle renteinntekter og -kostnader. Rentebindingen knyttet til selskapets finansiering styres ved bruk av renteswapper, og styres i forhold til selskapets løpende porteføljer av innlån og utlån til kunder. Basisrisiko DnB NOR Boligkreditt benytter rente- og valutaswapper til å konvertere valuta innlån til norske kroner. Selskapet driver utlånsvirksomhet i norske kroner, men låner inn i flere utenlandske valutaer. Et typisk eksempel er at selskapet tar opp et obligasjonslån i euro som byttes til kroner gjennom en basisswap. I dette tilfellet vil selskapet betale en kronerente basert på en swapkurve som er redusert eller økt med en margin og motta en eurorente. Marginkravene kan variere mye fra dag til dag og gir volatilitet i resultatmålingen som ikke kan reduseres gjennom økonomiske sikringsforretninger. 18 rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Urevidert

19 Note 16 Transaksjoner med nærstående parter Vesentlige transaksjoner med nærstående parter har vært følgende: DnB NOR Bank ASA er 100 prosent eiet av DnB NOR Bank ASA. Et stort antall banktransaksjoner inngås mellom DnB NOR Boligkreditt AS (Boligkreditt) og DnB NOR Bank ASA (banken) som del av de ordinære forretningstransaksjonene. Dette omfatter utlån, innskudd, samt finansielle derivater som ledd i styringen av valuta- og renterisiko. Transaksjonene inngås til markedsmessige betingelser og er regulert i Avtale om overdragelse av låneportefølje fra DnB NOR Bank ASA til (overdragelsesavtalen) og Avtale om kjøp av forvaltningstjenester mellom og DnB NOR Bank ASA (forvaltningsavtalen). Overdragelsesavtalen regulerer overdragelse av utlånsporteføljer som kvalifiserer som sikkerheter ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (Covered bonds). I første halvår 2011 ble det overført porteføljer på 17,1 milliarder kroner fra banken til Boligkreditt. Overdragelsene er basert på markedsmessige betingelser. Forvaltningsavtalen innebærer at Boligkreditt kjøper tjenester fra banken som omfatter blant annet administrasjon, bankproduksjon, distribusjon, kundekontakt, IT-drift, økonomi- og likviditetsstyring. For tjenestene betaler Boligkreditt et månedlig forvalterhonorar basert på forvaltet utlånsvolum og oppnådd utlånsmargin. For andre kvartal 2011 utgjør honorarer totalt 134,3 millioner kroner. Balansepostene utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, samt gjeld til kredittinstitusjoner består utelukkende av mellomværende med DnB NOR Bank ASA. DnB NOR Bank ASA sin beholdning av obligasjoner med fortrinnsrett utstedet av utgjør ved utgangen av andre kvartal 109,7 milliarder kroner. Konsernbidrag Det er avsatt 864,0 millioner i konsernbidrag til DnB NOR Bank ASA ved utgangen av Konsernbidraget er overført i andre kvartal Vital Forsikring ASA Vital Forsikring ASA (Vital) har som en del av sin ordinære investeringsvirksomhet tegnet obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Boligkreditt. Vitals investeringer i Boligkreditt er begrenset til børsnoterte obligasjoner med fortrinnsrett. Vitals beholdning av Boligkreditts obligasjoner var ved utgangen av andre kvartal 2011 verdsatt til 4,9 milliarder kroner. DnB NOR Næringskreditt AS Alle ansatte i blir i ulik grad leid ut til DnB NOR Næringskreditt AS. Det foretas en viderefakturering av personal- kostnadene uten påslag for fortjeneste. For andre kvartal utgjør honoraret totalt 1,4 millioner kroner. Nordlandsbanken ASA Nordlandsbanken ASA er 100 prosent eiet av DnB NOR Bank ASA. har ervervet boliglån fra Nordlandsbanken. Overdragelsen og forvaltningen av utlån er regulert i Avtale om overdragelse av låneportefølje fra Nordlandsbanken ASA til DnB NOR Boligkreditt AS (overdragelsesavtalen) og Avtale om kjøp av forvaltningstjenester (forvaltningsavtalen). Overdragelsesavtalen regulerer overdragelse av utlånsporteføljer som kvalifiserer som sikkerheter ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (Covered bonds). I første halvår 2011 ble det overført porteføljer på 5,2 milliarder kroner fra Nordlandsbanken til Boligkreditt. Overdragelsene er basert på markedsmessige betingelser. Forvaltningsavtalen innebærer at Boligkreditt kjøper tjenester fra banken som omfatter blant annet administrasjon, bankproduksjon, distribusjon, kundekontakt, IT-drift. For tjenestene betaler Boligkreditt et månedlig forvalterhonorar basert på forvaltet utlånsvolum og oppnådd utlånsmargin. For andre kvartal 2011 utgjør honorarer totalt 2,9 millioner kroner. Note 17 - Betingede utfall og hendelser etter balansedagen er ikke part i noen rettssaker. Urevidert rapport for andre kvartal og første halvår

20 Nøkkeltall Rentabilitet/lønnsomhet 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Egenkapitalavkastning, annualisert (%) 1) (7,7) 11,8 0,6 12,4 16,0 2. Kjernekapitaldekning ved utgangen av perioden (%) 6,7 7,8 6,7 7,8 7,4 3. Kapitaldekning ved utgangen av perioden (%) 8,4 9,8 8,4 9,8 9,3 4. Kjernekapital ved utgangen av perioden (tusen kroner) Risikovektet volum ved utgangen av perioden (tusen kroner) Periodens nedskrivninger i prosent av netto utlån, annualisert 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 7. Netto misligholdte og nedskrevne engasjementer i prosent av netto utlån 0,15 0,16 0,15 0,16 0,14 8. Netto misligholdte og nedskrevne engasjementer ved utgangen av perioden (tusen kroner) Antall årsverk ved utgangen av perioden Definisjoner 1) Gjennomsnittlig egenkapital er beregnet med utgangspunkt i regnskapsført egenkapital. 20 rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Urevidert

Rapport for 3. kvartal 2010 Urevidert

Rapport for 3. kvartal 2010 Urevidert dnbnor.no Rapport for 3. kvartal 2010 Urevidert Rapport for tredje kvartal 2010 Innledning DnB NOR Boligkreditts driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 130,1 millioner kroner i tredje kvartal

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Rapport for 2. kvartal DnB NOR Boligkreditt AS

Rapport for 2. kvartal DnB NOR Boligkreditt AS Rapport for 2. kvartal 2007 Rapport for 2. kvartal 2007 Innledning Resultatet i andre kvartal 2007 var i likhet med første kvartal preget av økt konkurranse og fallende marginer på utlån. Som følge av

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Q2 2011

Kvartalsrapport Q2 2011 Kvartalsrapport Q2 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP Kommunekreditt AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 2/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/09-12 01/01-11 30/09-11

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2017 2016 Q3 2017 Q3 2016 2016 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 201 1 067 921

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

(Beløp angitt i hele nok) Noter

(Beløp angitt i hele nok) Noter Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2017 2016 2016 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 721-286 1.949 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2014 Resultatregnskap Noter - 31/03-14 - 31/03-13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 477 933 377 615 1 659 093 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Regnskapet per 30.06.2010

Regnskapet per 30.06.2010 2. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2010 2. k var t al 2010 Regnskapet per 30.06.2010 Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst. Selskapet ble stiftet 14. april 2009,

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer

2. kvartal 2012 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

2. kvartal 2012 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 2. KVARTAL 2012 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2012 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

2. KVARTAL (UREVIDERT)

2. KVARTAL (UREVIDERT) 2. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Erklæring i henhold til

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2014

Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2014 Utlån Utlånene i selskapet har minket med 97 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 31.3.14 på 1 954

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q3 2015 Resultatregnskap Noter - 31/09-15 - 31/09-14 Q3 2015 Q3 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 1 259 220 1 431 572 394 258 470 031 1 914 945

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q1 2012 Resultatregnskap Noter 31/3-12 31/3-11 31/12-11 Renteinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q2 2011 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2011 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon 4. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal / Foreløpig årsregnskap 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 865 MNOK hittil i 2014,

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q3 2011 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2011 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport K VA R TA L

Kvartalsrapport K VA R TA L FA N A SPA R E B A N K B OL IGK R E DI T T Kvartalsrapport 2011 2. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 31.03.2011 Totens Sparebank Boligkreditt AS Kvartalsrapport 1/2011 Innledning Totens Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Totens Sparebank. Selskapet ble stiftet høsten

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q1 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014 KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Boligkreditt AS Kvartalsregnskap 4/2014 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 - halvårsrapport 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 85 MNOK hittil i 2015, og totale

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport STYRETS BERETNING 2 / 15 Styrets beretning Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap Noter 31/3-11 31/3-10 31/12-10 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 31.12.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, som fusjonerte med Sparebanken Sør og endret

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2016 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

Q3 Q3 (Beløp angitt i hele nok) Noter

Q3 Q3 (Beløp angitt i hele nok) Noter Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.067 2.792 655

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap Noter 31/3-13 31/3-12 2012 Renteinntekter

Detaljer

2. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

2. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 2. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q2 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2017

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2017 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 85 MNOK hittil i 2017, og totale utlån til kunder er per 31.03.2017

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2011. BN Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 4. kvartal 2011. BN Boligkreditt AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 4. kvartal 2011 Kvartalsberetning Oppsummering for 2011 Resultat etter skatt i 2011 ble 26 millioner kroner mot 19 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q2 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 30.06.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal

Delårsrapport 3. kvartal Delårsrapport 3. kvartal Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2016 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 501 MNOK hittil i 2016, og totale utlån til kunder er per 30.09.2016 på

Detaljer

Verd Boligkreditt AS - halvårsberetning for perioden 1.januar - 30.juni 2015

Verd Boligkreditt AS - halvårsberetning for perioden 1.januar - 30.juni 2015 - halvårsberetning for perioden 1.januar - 30.juni 2015 Innledning (Verd) har kontoradresse i Bergen, og eies av ni uavhengige sparebanker. Foretaket har konsesjon som finansieringsforetak med rett til

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal 2016

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal 2016 Foreløpig årsrapport2016/ Delårsrapport 4. kvartal 2016 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal 2016 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 712 MNOK hittil i 2016, og totale utlån

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 K VARTAL

Kvartalsrapport 2015 K VARTAL FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 2. K VARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer