Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert"

Transkript

1 dnbnor.no Rapport for 2. kvartal og første halvår 2011 Urevidert

2 Rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Innledning er DnB NOR-konsernets finansieringsforetak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett basert på boligeiendom. DnB NOR Boligkreditts driftsresultat før nedskrivninger og skatt var negativt med 332,6 millioner kroner i andre kvartal 2011, mot ett overskudd på 521,0 millioner i tilsvarende kvartal i Netto tap på finansielle instrumenter utgjorde 611,5 millioner kroner i andre kvartal 2011, mot en gevinst på 219,9 millioner for tilsvarende periode i Resultatet for andre kvartal 2011 viste et underskudd på 250,4 millioner kroner, mot 356,1 millioner i tilsvarende periode i Egenkapitalavkastningen utgjorde minus 7,7 prosent i andre kvartal 2011, mot 11,8 prosent i tilsvarende periode i DnB NOR Boligkreditts driftsresultat før nedskrivninger og skatt for første halvår 2011 utgjorde 89,6 millioner kroner, mot 1036,5 millioner for samme periode i Resultat etter skatt utgjorde 36,7 millioner kroner, mot et overskudd på 738,9 millioner i DnB NOR Boligkreditt hadde en kjernekapitaldekning på 6,7 prosent ved utgangen av andre kvartal Kjernekapitaldekningen ved siste årsskifte var 7,4 prosent. Selskapets totale kapitaldekning utgjorde 8,4 prosent ved utgangen av andre kvartal, mot 9,3 prosent ved årsskiftet. Nedgangen i kapitaldekning skyldes i det vesentlige selskapets utlånsvekst. I løpet av første halvår 2011 ervervet DnB NOR Boligkreditt 17,1 milliarder kroner i boliglån fra DnB NOR Bank og 5,2 milliarder kroner i boliglån fra Nordlandsbanken. For hele 2010 utgjorde utlånskonverteringene 36,2 milliarder kroner. Ved utgangen av andre kvartal hadde DnB NOR Boligkreditt 84 prosent av konsernets samlede boliglån i sin balanse. Selskapet utstedte for 28,7 milliarder kroner i nye obligasjoner med fortrinnsrett i andre kvartal 2011, og for hele 2010 utgjorde nye obligasjonsutstedelser 85,0 milliarder kroner. DnB NOR Boligkreditt rapporteres sammen med forretningsområdet Retail Norge i konsernregnskapet til DnB NOR. Inntekter DnB NOR Boligkreditts totale inntekter i andre kvartal 2011 utgjorde minus 180,5 millioner kroner, mot 787,3 millioner i andre kvartal For første halvår 2011 utgjorde totale inntekter 570,5 millioner kroner, mot 1 668,1 millioner i første halvår For hele 2010 utgjorde totale inntekter 4 058,3 millioner kroner. Netto renteinntekter Netto renteinntekter utgjorde 413,2 millioner kroner i andre kvartal 2011, en nedgang på 144,6 millioner fra andre kvartal For første halvår 2011 utgjorde netto renteinntekter 1 002,5 millioner kroner, mot 1 119,4 millioner i tilsvarende periode i Selskapets rentemargin har vært under press som følge av sterk konkurranse og noe økende pengemarkedsrenter. I perioder med økende rente vil finansinstitusjoners utlånsmarginer normalt komme under press som følge av varslingsfristen overfor låntakerne. For hele 2010 utgjorde netto renteinntekter 2 319,8 millioner kroner. Netto andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter utgjorde minus 593,6 millioner kroner i andre kvartal 2011, mot 229,5 millioner i andre kvartal For første halvår 2011 utgjorde netto andre driftsinntekter minus 432,0 millioner kroner, mens de beløp til 548,7 millioner i første halvår Nedgangen skyldes i hovedsak netto urealisert tap på finansielle instrumenter som følge av markedsvurderinger av selskapets obligasjonsgjeld i norske kroner og finansielle derivater. For hele 2010 var netto andre driftsinntekter 1 738,5 millioner kroner. Driftskostnader Selskapets driftskostnader utgjorde 152,2 millioner kroner i andre kvartal 2011, som var en nedgang på 114,1 millioner fra tilsvarende periode i Forvaltningshonoraret til DnB NOR Bank utgjorde 134,3 millioner kroner, mot 257,5 millioner i andre kvartal For første halvår utgjorde driftskostnadene 480,9 millioner kroner, mot 631,5 millioner i første halvår For første halvår 2011 utgjorde forvaltningshonoraret til banken 451,3 millioner kroner. Reduksjonen i driftskostnader skyldes i hovedsak at forvaltningshonoraret avhenger av oppnådd margin på utlån til kunder. Nedskrivninger på engasjementer Nedskrivninger på selskapets utlån utgjorde 15,1 millioner kroner i andre kvartal Gruppenedskrivningene i henhold til DnB NOR-konsernets beregningsmodell utgjorde 5,2 millioner kroner og individuelle nedskrivninger 10,0 millioner. For første halvår ble det foretatt nedskrivninger på selskapets utlån på i alt 38,6 millioner kroner, hvorav gruppenedskrivninger utgjorde 23,4 millioner og individuelle nedskrivninger 15,4 millioner. Styret vurderer nivået på de totale nedskrivningene som tilfredsstillende i forhold til kvaliteten i utlånsporteføljen. Misligholdte og neds krevne engasjementer utgjorde 0,15 prosent av det samlede utlånsvolumet ved utgangen av andre kvartal 2011, mot 0,14 prosent av utlånsvolumet ved utgangen av rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Urevidert

3 Skatt DnB NOR Boligkreditts skattekostnad for andre kvartal 2011 utgjorde minus 97,4 millioner kroner. Skattekostnaden er basert på en forventet gjennomsnittlig skattebelastning på 28 prosent av selskapets driftsresultat før skatt. Balanse og forvaltede midler DnB NOR Boligkreditt forvaltet totalt 443,8 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2011, en økning på 59,5 milliarder eller 15,5 prosent siste 12 måneder. Netto utlån til kunder økte med 65,5 milliarder kroner eller 17,8 prosent siste 12 måneder til 433,9 milliarder. Økningen skyldes nysalg samt erverv av boliglånsporteføljer fra DnB NOR Bank. Siden årsskiftet har selskapets verdipapirgjeld økt med 35,0 milliarder kroner, fra 289,4 milliarder til 324,4 milliarder. Risikoforhold og kapitaldekning Selskapet har etablert retningslinjer og rammer for styring og kontroll av ulike risikoformer. Selskapets valutarisiko elimineres gjennom bruk av finansielle derivater. Rente- og likviditetsrisiko styres i samsvar med finansieringsvirksomhetslovens forskrifter for obligasjoner med fortrinnsrett og retningslinjer og rammer fastsatt av styret. Selskapets samlede finansielle risiko vurderes å være lav. Det er inngått en forvaltningsavtale med DnB NOR Bank som omfatter administrasjon, bankproduksjon, IT-drift, økonomi- og likviditetsstyring. Operasjonell risiko vurderes som lav. Eiendelene er i hovedsak utlån med pant i bolig innenfor 75 prosent av et forsvarlig verdigrunnlag. Kredittrisikoen vurderes som lav. Styret vurderer kvaliteten på utlånsporteføljen til å være god. Det er styrets oppfatning at den samlede risikoeksponering i selskapet er lav. Ved utgangen av andre kvartal 2011 utgjorde selskapets egenkapital ,5 millioner kroner, hvorav ,6 millioner var kjernekapital. Total ansvarlig kapital i selskapet var ,3 millioner kroner. Kjernekapitaldekningen utgjorde 6,7 prosent og samlet kapitaldekning 8,4 prosent, eksklusive delårsresultatet. Styret vurderer selskapets kapitaldekning som tilfredsstillende i forhold til risikonivået i utlånsporteføljene og virksomheten for øvrig. Markedet Markedet for offentlige emisjoner av obligasjoner med fortrinnsrett har i store deler av første halvår vært åpent for nordeuropeiske utstedere. Den tiltakende usikkerheten rundt statsfinansene i PIIGS landene (Portugal, Irland, Italia, Hellas og Spania) har derimot i andre kvartal preget markedet for søreuropeiske utstedere, både med hensyn til pris og tilgang på funding. Helt mot slutten av kvartalet gjorde den akutte situasjonen rundt de greske statsfinansene at markedet for obligasjoner med fortrinnsrett, for alle praktiske formål, var stengt for større emisjoner. DnB NOR Boligkreditt la imidlertid, før denne krisen ble akutt, ut ett lån på EUR 1,5 milliarder med 10 års løpetid. I løpet av perioden gjorde DnB NOR Boligkreditt, som første europeiske utsteder av obligasjoner med fortrinnsrett, en emisjon i det australske markedet på AUD 0,6 milliarder med 5 års løpetid. I løpet av andre kvartal er det totalt sett emittert obligasjoner med fortrinnsrett i det europeiske markedet for ca EUR 41 milliarder mot ca EUR 97 milliarder første kvartal. Utsikter for 2011 Norsk økonomi er preget av vekst og god kapasitetsutnyttelse i arbeidsmarkedet. Dette har bidratt til lønnsvekst og gradvis økende etterspørsel. Kombinert med en markant befolkningsvekst, spesielt i sentrale strøk, og fortsatt lave renter har dette resultert i sterk utvikling i boligprisene. På landsbasis lå boligprisene ved utgangen av andre kvartal 2011 ca 9 % høyere enn ved samme tidspunkt i Det meste tyder på en fortsatt positiv utvikling i det norske boligmarkedet, selv om en svak internasjonal vekst vil kunne få ringvirkninger også her til lands. Stabile norske forhold og sterke statsfinanser gjør at norske utstedere av obligasjoner med fortrinnsrett blir mindre berørt enn andre europeiske utstedere av den svakere markedstilgangen og økte marginer som følger av usikkerheten på det europeiske markedet. Mye kan tyde på at investorer ser norske obligasjoner med fortrinnsrett som en trygg havn i et ellers usikkert marked. Oslo, 12. juli 2011 I styret for Bjørn Erik Næss Katrine Trovik Stein Ove Steffensen (styreleder) Elisabeth Ege Rein Øsebak Øyvind Birkeland (administrerende direktør) Urevidert rapport for andre kvartal og første halvår

4 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-6 Vi bekrefter at selskapets halvårsregnskap for perioden 1. januar til 30. juni 2011 etter vår beste overbevisning er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Halvårsberetningen gir etter vår beste overbevisning en rettvisende: oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode beskrivelse av nærståendes vesentlige transaksjoner. Oslo, 12. juli 2011 I styret for Bjørn Erik Næss Katrine Trovik Stein Ove Steffensen (styreleder) Elisabeth Ege Rein Øsebak Øyvind Birkeland (administrerende direktør) 4 rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Urevidert

5 Innholdsfortegnelse for kvartalsregnskapet Totalresultat... 6 Balanser... 7 Oppstilling over endringer i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper m.v Note 2 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Note 3 Netto renteinntekter Note 4 Netto andre driftsinntekter Note 5 Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi Note 6 Driftskostnader Note 7 Antall ansatte/årsverk Note 8 Nedskrivninger på utlån Note 9 Utlån til kunder Note 10 Verdipapirgjeld Note 11 Ansvarlig lånekapital Note 12 Kapitaldekning Note 13 Kredittrisiko Note 14 Likviditetsrisiko Note 15 Markedsrisiko Note 16 Transaksjoner med nærstående parter Note 17 Betingede utfall og hendelser etter balansedagen Nøkkeltall Resultat- og balanseutvikling Kontaktinformasjon Urevidert rapport for andre kvartal og første halvår

6 Totalresultat 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i tusen kroner Note Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter m.v Provisjonskostnader m.v Netto gevinster/(tap) på finansielle instrumenter til virkelig verdi 4,5 ( ) ( ) Andre inntekter (882) Netto andre driftsinntekter 4 ( ) ( ) Sum inntekter ( ) Lønn og andre personalkostnader Andre kostnader 6, Sum driftskostnader Nedskrivninger på utlån og garantier Driftsresultat før skatt ( ) Skattekostnad (97 372) Resultat for perioden ( ) Andre inntekter og kostnader Totalresultat for perioden ( ) Resultat per aksje (kroner) (15,88) 22,58 2,33 46,86 124,37 Utvannet resultat per aksje (kroner) (15,88) 22,58 2,33 46,86 124,37 6 rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Urevidert

7 Balanser 30. juni 31. des. 30. juni Beløp i tusen kroner Note Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Finansielle derivater Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Finansielle derivater Verdipapirgjeld Betalbar skatt Utsatt skatt Annen gjeld Avsetninger Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Aksjekapital Andre reserver og tilbakeholdt resultat Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Urevidert rapport for andre kvartal og første halvår

8 Oppstilling over endringer i egenkapital Annen Sum Aksje- Over- egen- egen- Beløp i tusen kroner kapital kursfond kapital kapital Balanse per 1. januar 2010 Forenklet IFRS Overgang til IFRS IAS 10/IAS 32 - Klassifisering av utbytte og konsernbidrag som egenkapital Andre effekter Sum Overgang til IFRS Balanse per 1. januar 2010 (IFRS) Resultat for perioden Totalresultat for perioden Balanse per 31. mars 2010 (IFRS) Balanse per 31. desember 2010 Forenklet IFRS Overgang til IFRS IAS 10/IAS 32 - Klassifisering av utbytte og konsernbidrag som egenkapital Andre effekter Sum Overgang til IFRS Balanse per 1. januar Resultat for perioden Utbetalt konsernbidrag - - ( ) ( ) Totalresultat for perioden 0 0 ( ) Balanse per 30. juni rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Urevidert

9 Kontantstrømoppstilling 1. halvår 1. halvår Året Beløp i tusen kroner OPERASJONELLE AKTIVITETER Netto inn-/utbetaling av lån til kunder ( ) ( ) ( ) Innbetaling av renter fra kunder Netto innbetaling av provisjonsinntekter Utbetaling til drift ( ) ( ) ( ) Betalt skatt ( ) - - Annen innbetaling Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ( ) ( ) ( ) INVESTERINGSAKTIVITETER Netto kjøp av utlånsportefølje Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) ( ) FINANSIERINGSAKTIVITETER Netto innbetaling/utbetaling ved låneopptak i kredittinstitusjoner ( ) ( ) ( ) Netto innbetaling/utbetaling av annen kortsiktig gjeld (43 084) (41 605) Netto innbetaling ved utstedelse av obligasjonsog sertifikatgjeld Opptak av ansvarlig lånekapital Kjøp av egne aksjer/utstedelse av nye aksjer Utbetaling av utbytte Utbetaling av renter på finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Sum kontantstrøm ( ) ( ) Kontanter per 1. januar Netto innbetaling/utbetaling av kontanter ( ) ( ) Kontanter ved utgangen av perioden Kontantstrømanalysen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Analysen er utarbeidet i henhold til direktemetoden. Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter. Kontanter er definert som kontanter og fordringer på sentralbanker, og fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsesfrist. Urevidert rapport for andre kvartal og første halvår

10 Note 1 Regnskapsprinsipper m.v. Regnskapsprinsipper Regnskapet for andre kvartal 2011 er avlagt i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. utarbeidet frem til 31. desember 2010 regnskap i samsvar med norsk regnskapslov og Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, heretter kalt Forenklet IFRS. Forenklet IFRS innebærer blant annet adgang til å avsette utbytte og konsernbidrag som gjeld på balansedagen. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper selskapet har lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet, fremkommer i årsregnskapet for Selskapets regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er i det vesentlige uendret i forhold til årsrapporten for 2010, med unntak av at avsatt konsernbidrag etter IFRS er klassifisert som egenkapital inntil det er besluttet på generalforsamlingen. Ingen nye eller endrede regnskapsstandarder eller tolkninger trådte i kraft i andre kvartal Regnskapet for 2. kvartal og første halvår 2011 er godkjent av styret 12 juli Overgang til IFRS implementerte IFRS 1. januar Åpningsbalansen etter IFRS var 1. januar Sammenlignbare tall er omarbeidet. Overgangen fra Forenklet IFRS til IFRS påvirket ikke balanseførte verdier, med unntak av reklassifiseringen av avsatt konsernbidrag fra gjeld til egenkapital. Avstemming av selskapets egenkapital ved overgang fra Forenklet IFRS til IFRS er vist i Oppstilling over endringer i egenkapital. Totalresultat for perioden overgang fra Forenklet IFRS til IFRS Overgangen fra Forenklet IFRS til IFRS 1. januar 2011 har ikke gitt resultateffekter. Driftssegmenter Selskapet har virksomhet bare innenfor ett driftssegment etter IFRS 8. Segmentresultatet for andre kvartal var negativt med 347,8 millioner kroner. Selskapet bruker den samme informasjonen som fremkommer i resultat og balanse i sin interne rapportering. Note 2 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger Utarbeidelse av sitt regnskap medfører at ledelsen gjør estimater og skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper og dermed regnskapsførte beløp for eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. I note 1 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger i årsregnskapet 2010 er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger. 10 rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Urevidert

11 Note 3 - Netto renteinntekter 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i tusen kroner Renter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner (58) Renteinntekter på utlån til kunder Etableringsprovisjoner m.v. (47) Andre renteinntekter Sum renteinntekter Renter på gjeld til kredittinstitusjoner Renter på verdipapirgjeld Renter på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader 1) (58 215) ( ) ( ) Sum rentekostnader Netto renteinntekter ) Andre rentekostnader inkluderer rentejusteringer som følge av inngåtte renteswapper. Note 4 - Netto andre driftsinntekter 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i tusen kroner Provisjonsinntekter fra betalingsformidling Andre provisjonsinntekter fra banktjenester Sum provisjonsinntekter m.v Provisjonskostnader ved verdipapirtjenester Provisjonskostnader ved kredittformidling - (97) - (97) (97) Andre provisjonskostnader ved banktjenester Sum provisjonskostnader m.v Øvrige driftsinntekter 1) (882) Sum andre inntekter (882) Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi ( ) ( ) Netto andre driftsinntekter ( ) ( ) ) Øvrige driftsinntekter består av honorar fra DnB NOR Næringskreditt AS for leie av personale. Urevidert rapport for andre kvartal og første halvår

12 Note 5 - Netto gevinster på finansielle instrumenter til virkelig verdi 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i tusen kroner Netto gevinster på finansielle derivater, trading (93 241) Sum gevinster på finansielle instrumenter, trading (93 241) Netto gevinster på utlån til virkelig verdi ( ) Netto gevinster på finansiell gjeld ( ) (94 213) ( ) (45 509) Sum gevinster på finansielle instrumenter, bestemt regnskapsført til virkelig verdi ( ) ( ) Netto gevinster på finansielle derivater, sikring 1) 2) ( ) ( ) Netto gevinster på finansiell gjeld, sikret 1) 2) ( ) ( ) ( ) Ineffektivitet sikring Netto gevinster/(tap) på finansielle instrumenter ( ) ( ) ) For finansiell gjeld som er sikret vurderes den sikrede risikoen til virkelig verdi, mens resten av instrumentet vurderes til amortisert kost. Sikringsderivater vurderes til virkelig verdi. Verdiendring som følger av sikret risiko presenteres på linjen Finansielle derivater, sikring. 2) benytter sikringsbokføring for lange innlån i valuta. Innlånene sikres 1:1 gjennom kontrakter hvor det er perfekt samsvar mellom valuta og rentestrømmen og sikringsforretningen. 12 rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Urevidert

13 Note 6 - Driftskostnader 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i tusen kroner Ordinære lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum lønn og andre personalkostnader Honorarer EDB-kostnader Porto og telekommunikasjon Rekvisita Markedsføring og informasjon Reisekostnader Opplæring Driftskostnader vedr. eiendommer og lokaler Driftskostnader vedr. maskiner, transportmidler og kostnadsført Øvrige driftskostnader Sum andre kostnader Sum driftskostnader Siste fem kvartaler 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal Beløp i tusen kroner Ordinære lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader (1 763) Sosiale kostnader Sum lønn og andre personalkostnader Honorarer EDB-kostnader Porto og telekommunikasjon Rekvisita Markedsføring og informasjon Reisekostnader Opplæring Driftskostnader vedr. eiendommer og lokaler Driftskostnader vedr. maskiner, transportmidler og kostnadsført Øvrige driftskostnader Sum andre kostnader Sum driftskostnader Urevidert rapport for andre kvartal og første halvår

14 Note 7 - Antall ansatte/årsverk 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Antall ansatte ved utgangen av perioden Antall årsverk ved utgangen av perioden Note 8 - Nedskrivninger på utlån 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i tusen kroner Kostnadsførte konstateringer Nye individuelle nedskrivninger Sum nye individuelle nedskrivninger Reduserte individuelle nedskrivninger Sum individuelle nedskrivninger (5 586) Inngått på tidligere konstaterte nedskrivninger Endring i gruppenedskrivninger 1) Nedskrivninger på utlån ) Basert på DnB NOR-konsernets beregningsmodell og erfaringstall. Se note 1 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger i selskapets årsrapport for 2010 for ytterligere informasjon om nedskrivninger på utlån. Note 9 Utlån til kunder 30. juni 31. des. 30. juni Beløp i tusen kroner Utlån til kunder, nominell hovedstol Individuelle nedskrivninger Utlån til kunder, etter individuelle nedskrivninger Periodiserte renter og amortisering Individuell nedskrivning av periodiserte renter og amortisering Utlån til kunder, til amortisert kost Utlån til kunder, nominell hovedstol Individuelle nedskrivninger Utlån til kunder, etter individuelle nedskrivninger Periodiserte renter Justering til virkelig verdi Utlån til kunder, til virkelig verdi Gruppenedskrivninger Utlån til kunder rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Urevidert

15 Note 10 Verdipapirgjeld Verdipapirgjeld 30. juni 31. des. 30. juni 31. des. Beløp i tusen kroner Obligasjonsgjeld, nominell verdi Verdijusteringer Sum verdipapirgjeld Endring i verdipapirgjeld Balanse Forfalt/ Valutakurs- Øvrige Balanse 30. juni Emittert innløst endring endringer 31. des. Beløp i tusen kroner Obligasjonsgjeld, nominell verdi ( ) ( ) Verdijusteringer ( ) Sum verdipapirgjeld ( ) ( ) ( ) Forfallstidspunkt verdipapirgjeld Norske kroner Valuta Totalt og senere Sum obligasjonsgjeld Verdipapirgjeld - forfalt/innløst i kvartalet Beløp i tusen kroner 30. juni 31. des. ISIN kode Pålydende Valuta Rentetype Opptak Forfall XS EUR Fast Forfalt XF EUR Fast Innløst Sum verdipapirgjeld, nominell verdi Sikkerhetsmasse 30. juni 31. des. 30. juni 31. des. Beløp i tusen kroner Lån sikret ved pant i bolig, adkomstdokument til bolig eller borettslagsandel (bolighypoteklån) Markedsverdi derivatavtaler ( ) Fordringer som utgjør fyllingssikkerhet Sikkerhetsmasse Balanseført verdipapirgjeld Verdiendring som følge av endrede kredittmarginer (2 649) (30 555) Verdipapirgjeld uten verdijustering for endringer i kredittmargin Sikkerhetsmassens fyllingsgrad 130,8 % 136,1 % 135,9 % 140,0 % Utestående obligasjoner med fortrinnsrett i tilhørende sikkerhetsmasse. Sikkerhetsmassens sammensetning og verdiberegning er definert i finansieringsvirksomhetsloven 2-28 og 2-31 med tilhørende forskrift. Urevidert rapport for andre kvartal og første halvår

16 Note 11 Ansvarlig lånekapital Ansvarlig lånekapital Opptaks Forfalls- 30. juni 31. des. 30. juni Beløp i tusen kroner Pålydende Valuta Rentesats dato dato Ordinær ansvarlig lånekapital NOK 3 mnd Nibor + 35 bp Ordinær ansvarlig lånekapital NOK 3 mnd Nibor + 20 bp Ordinær ansvarlig lånekapital NOK 3 mnd Nibor + 20 bp Ordinær ansvarlig lånekapital NOK 3 mnd Nibor + 75 bp Ordinær ansvarlig lånekapital NOK 3 mnd Nibor bp Ordinær ansvarlig lånekapital NOK 3 mnd Nibor bp Verdijusteringer Totalt Note 12 - Kapitaldekning Ansvarlig kapital 30. jun. 31. des. Beløp i tusen kroner Aksjekapital Øvrig egenkapital Egenkapital Fradrag 50 prosent av justert forventet tap, IRB-porteføljer ( ) ( ) Justering for urealisert tap/(gevinst) på gjeld ført til virkelig verdi ( ) ( ) Avsatt konsernbidrag til utbetaling - - Kjernekapital 1) Ordinær ansvarlig lånekapital Tilleggskapital Fradrag 50 prosent av justert forventet tap, IRB-porteføljer Sum tellende ansvarlig kapital Risikovektet volum Minimumskrav ansvarlig kapital Kjernekapitaldekning (%) 6,7 7,4 Kapitaldekning (%) 8,4 9,3 følger Basel II-reglene for beregning av kapitaldekning. På grunn av overgangsregler kan minstekrav til kapitaldekning for 2011 maksimalt reduseres til 80 prosent i forhold til kravene etter Basel I- reglene. Kapitaldekning for 2. kvartal er rapportert etter overgangsreglene. Tabellen nedenfor viser kapitaldekning etter Basel II uten hensyn til overgangsreglene. 30. juni 31. des. Beløp i tusen kroner Risikovektet volum, Basel II Minimumskrav ansvarlig kapital, Basel II Kjernekapitaldekning (%) 17,7 21,9 Kapitaldekning (%) 22,0 27,3 1) Periodens resultat er ikke lagt til kjernekapitalen. 16 rapport for andre kvartal og første halvår 2011 Urevidert

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, regnskap per 31.12.2011 Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning 2010

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway

BOLIGKREDITT. Resultatregnskap 2. kvartal 2014. Feeling Norway BOLIGKREDITT Resultatregnskap 2. kvartal 2014 1 Feeling Norway Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport for første halvår 2014...2 Erklæring fra styrets medlemmer og administrerende direktør...7 Resultatregnskap

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

6.driftsår. Kvartalsrapport2014. 2.kvartal2014

6.driftsår. Kvartalsrapport2014. 2.kvartal2014 6.driftsår Kvartalsrapport2014 2.kvartal2014 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse. side 6 Kontantstrømanalyse. side 7 Endringer i egenkapitalen. side 7 Generell informasjon.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G 1 Helgeland Boligkreditt AS, Årsberetning 2014 Å R S B E R E T N I N G Generell informasjon Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert)

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS (urevidert) 4. Kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 4. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 7. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2015 2. k var t al 2015 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse. side 6 Kontantstrømanalyse. side 7 Endringer i egenkapitalen. side 7

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G 1 Helgeland Boligkreditt AS, Årsberetning 2013 Generell informasjon Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 5. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2013 2. k var t al 2013 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8 Generell

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert Rapport for fjerde kvartal 2013 Urevidert HOVEDPUNKTER Fjerde kvartal 2013 Det er i selskapets resultat tatt hensyn til endring i verdsettelse av derivatene med negativt 118,5 millioner kroner. Over derivatenes

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 3. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 4. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2012 2. k var t al 2012 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-5 Resultatregnskap side 6 Balanse. side 7 Kontantstrømanalyse. side 8 Endringer i egenkapitalen. side 8

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011 LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2011 Styrets beretning og regnskap 2011 inklusive kontantstrømoppstilling og noter Godkjent i styremøte 14. februar 2012 Årsberetning for 2011 Generelt Landkreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer