VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE. Bankgiro: Kto.for skatt: T: F:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012. Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE. Bankgiro: Kto.for skatt: T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01"

Transkript

1 VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012 Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE T: F: A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: Bankgiro: Kto.for skatt: Org.nr:

2 RUTER SOM ER MERKET MED GRØNT, ER ENDELIGE VEDTAK SOM IKKE MEDFØRER NOEN VIDERE OPP-FØLGING AV RÅDMANN HVITE RUTER ER VEDTAK SOM FORDRER OPPFØLGING FRA RÅDMANNEN

3 Oppfølging av kommunestyrevedtak fra tidligere år Saksnr. Sakstittel 006/09 Politikk på nett 151/09 Alle faste politikere i komiteer, formannskap og kommunestyre skal være papirløse 020/10 Strandpromenade Kongsvinger Gjestegård Sæter Utbygging av strandpromenade fra Tråstad skole til Gråsand settes i gang så snart alle forhold er avklart. Nødvendige tillatelser søkes avklart gjennom søknad om dispensasjon og behandling av enkeltvedtak innenfor de enkelte områdene Parsell 1 og 2 utbygges som flomverk opp til nivået for 100 års flom. Parsell 1 bygges ut til høg standard med gatelys og asfalt, parsell 2 bygges ut med gatelys og grusdekke, resten bygges ut med grusdekke uten belysning. 063/10 Hjorteviltplan Kommunen tar i 2010 initiativ til et samarbeid med rettighetshavere og veg og banemyndigheter for å diskutere konkrete tiltak som vil føre til færre ulykker langs Kongsvinger- og Solørbanen og riksvegstrekningene i kommunen. 089/10 Revidering av økonomi, innkjøp og finansreglement Administrasjonen bes utarbeide et forslag på et avsnitt/vedlegg om salg av eiendeler og rettigheter som kan inkluderes ved neste revisjon av reglementet. 113/10 Tilbud på Vennersberg for befolkningen med særskilt fokus på barn og unge Rådmannen igangsetter et utredningsarbeid angående etablering av et møtested for voksne lokalt på Vennersberg 017/11 Nytt orgel Vinger kirke Kongsvinger kommune gir tilskudd på opptil 2/3 av kostnadene til nytt orgel, oppad begrenset til 4 mill. kroner 057/11 Tertialrapport I/2011 revidert budsjett nr. II/2011 Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak med vurdering av konkurranseutsetting av kantinedrift, renholdstjenester og vaskeri gj. ført Tiltaket er gjennomført. Gjenstår kun avslutningsarbeider til våren inkludert utsetting av benker m.m. Revidering av reglementet vil gjøres i 2013 Utredningen er utsatt, da det er ønskelig å se dette i sammenheng med andre pågående prosjekter i nærområdet Orgelet vil bli levert i 2013, og tilskuddet vil bli utbetalt så snart sluttregnskap foreligger. Rådmannen har foreløpig ikke foretatt vurdering av konkurranseutsetting av kantinedrift, renholdstjeneste og vaskeri

4 Saksnr. Sakstittel 062/11 Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner Det opprettes et prosjekt for utarbeidelse av handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Kongsvinger kommune. Prosjektet organiseres og gjennomføres i henhold til prosjektplan. Handlingsplan skal legges frem til politisk behandling innen /11 Forebyggende tiltak for motorinteressert ungdom i Kongsvinger Kommunestyret gir sin tilslutning til videre arbeid med sikte på å etablere et tiltak for motorinteressert ungdom. Det søkes tilskudd til prosjektleder. Saken fremmes for kommunestyret for endelig beslutning når nødvendige avklaringer, herav økonomiske konsekvenser, kommer på plass. 077/11 Logistikkterminal i Kongsvinger Det bevilges nødvendig beløp for flytting og andre forhold i forbindelse med etablering av et logistikksenter i Kongsvinger, oppad begrenset til kr Midlene fremskaffes fra kommunens næringsfond, Innovasjon Norge (IN) og omstillingsmidler 099/11 Abonnementsgebyr vann og avløp. Utredning fra GIVAS Kongsvinger kommunestyre ber GIVAS gjennomføre en vurdering av de utfordringene som ligger i å kategorisere abonnentene i henhold til kommunestyrets prinsippvedtak om differensiering av fastleddet. Saken om differensiering av fastledd fremmes for kommunestyret på nytt. 100/11 GIVAS IKS, handlingsplan og økonomiplan høringsuttalelse Kongsvinger kommunestyre ber GIVAS informere kommunestyret om innholdet i rapporten som er bestilt for å vurdere prinsippet om selvkost gj. ført Administrasjonen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal lage tiltaksplan sammen med de politiske representantene som er utpekt. Tiltaksplanen vil bli innarbeidet i folkehelseplanen. Uavklart Midlene var tenkt nyttet til flytting av en større bedrift. Flyttingen er ikke lengre aktuell. Svarbrev fra GIVAS IKS følger som vedlegg til sak om årsmelding Konklusjonen er at kostnytte effekten anses som negativ ved en kategorisering av abonnementene. Departementets høringsfrist er 20 mars på deres utredning vedrørende dette temaet. Det er på grunn av denne utredningen svaret har ligget i bero.

5 Saksnr. 167/11 169/11 Sakstittel Budsjett 2012 Økonomiplan Rådmannen bes legge fram en analyse av inn- og utflytting hvem flytter inn og hvem flytter ut, og hvorfor flytter de inn/ut? Rådmannen bes legge fram en sak om felles tilsyns-/nattevaktordninger for flere tjenester (HDO, PU, krisesenter etc) Rådmannen bes legge fram en sak der det vurderes om kommunen kan overføre ansvar for veivedlikehold til oppsittere, og samtidig yte et vedlikeholdstilskudd. Rådmannen bes legge fram en sak om retaksering av eiendom, der ulike fremgangsmåter drøftes Vegvedlikeholdet må følges opp jf. tidligere vedtak. Veivedlikeholdsplanen for 2012 bør framlegges snarest og innen Kongsvinger Ap vil gi ungdommen en skikkelig ungdomsklubb i sentrum. Rådmannen bes om å utarbeide et forslag til ungdomsklubb i en prøveperiode snarest. Klubben sin aktivitet evalueres senest der en vurderer tilbudet for ungdommen som en permanent ordning. Eierskapsmelding Regionrådet gjennomførte en folkevalgtopplæring i januar 2012, og vurderte en oppfølging i saken høsten Egen sak om alternative modelle for å bedre dialogen mellom selskapene og deltakerkommunene vil bli utarbeidet. Det avventes tilbakemelding fra regionrådet om videre skolering av politikere og administrasjon gj. ført Sak vedrørende kommunens mulighet til å overføre ansvar for veivedlikehold til oppsittere, og samtidig yte et vedlikeholdstilskudd vil bli fremlagt for komitè for næring, kultur og miljø i møte Vurdering av endringer i lovverket gjør at det foreløpig ikke er fremmet en sak om retaksering av eiendommer i kommunen Saken følges opp av regionråd/ordfører

6 Oppfølging av kommunestyrevedtak 2012 Saksnr Sakstittel 001/12 Godkjenning av møtebok 002/12 Leiesatser Gjemselund sportsanlegg og Skansesletta friidrettsanlegg /12 Billett- og utleiepriser Kongsbadet 004/12 Overbelegg i sykehjem Innen september 2012 skal det foreligge en konkretisering av strategier for pleie- og omsorgstjenestene med forslag til tiltak, inkludert en behovsanalyse for nye sykehjemsplasser Budsjettmessig dekning av ressursbehov innarbeides i revidert budsjett I Rådmannen kommer tilbake med en konkretisering av de enkelte tiltak til komitè for Helse og omsorg i mars. 005/12 Samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger kommune forutsetter og vil følge opp at utskrivningspraksis etter tjenesteavtale pkt. 5, gjennomføres i samsvar med intensjonen 006/12 Kontrollutvalgets årsplan for /12 Søknad om fritak som varameddommer i Glåmdal tingrett. 008/12 Valg av medlemmer og varamedl. til styret for Overåsvegen (Slåstadbråten - Vestby) /12 Valg av representant til kontaktutvalget for vilt-, rovvilt og fiskeforvaltning, /12 ESA - Kongsvinger Park AS Kongsvinger kommune trekker kommunen ut av selskapet Kongsvinger Park AS, enten ved oppløsning eller ved salg av aksjer som nevnt i aksjonæravtalen. 011/12 Kjøp av NKS Skyrud Demenssenter AS 012/12 Nytt valg av representant i styret for Kongsvinger museumsforening - perioden /12 Godkjenning av møtebok 014/12 015/12 Billett- og utleiepriser Kongsbadet Under arbeid

7 Saksnr Sakstittel 016/12 Leiesatser Gjemselund sportsanlegg og Skansesletta friidrettsanlegg /12 Endring av vedtekter - rett til barnehageplass Barn fra andre kommuner kan ikke fortsette i barnehage i Kongsvinger etter 1. august 2012, med mindre bostedskommunen kjøper plassen og Kongsvinger har ledig kapasitet 018/12 Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger 019/12 Delegering av myndighet i forhold til plan- og bygningsloven 020/12 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden /12 Valg av medlemmer til flerkulturelt råd /12 Kontrollutvalgets årsrapport for /12 Godkjenning av møtebok 024/12 Formell høring av regional planstrategi for Hedmark fylke /12 Utvidet jakttid på bever i Kongsvinger kommune /12 Utvidet jakttid på elg i Kongsvinger fra og med til og med i perioden /12 Kontrollutvalgets årsrapport for /12 Bevilling for salg av alkoholholdig drikk - Kiwi 033 Kongsvinger 029/12 Garanti knyttet til etablering av en forbedret adkomst til SIVA fra RV 2 Kongsvinger kommune garanterer for inntil 5 mill. kroner, med fradrag av bidrag fra fylkeskommunen. 030/12 Referatsaker i perioden 031/12 032/12 Paviljonger ved skolene Langeland og Holt Plassproblemene ved Langeland skole løses innenfor en budsjettramme på 6 mill kr. Tiltaket finansieres med investeringsmidlene satt av til Langeland og Holt skoler i forbindelse med budsjett 2012 (3+3 mill kr). Plassproblemene ved Holt ungdomsskole skal tas opp på nytt i budsjett 2013

8 Saksnr Sakstittel 033/12 Ansettelse av rådmann i 100 % fast stilling 034/12 Uttalelse til Regional samferdselsplan for Hedmark 035/12 Godkjenning av møtebok 036/12 Alkoholpolitiske retningslinjer 037/12 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i et interkommunalt samarbeid 038/12 Boligsosial programplan med prinsipper og strategier 039/12 Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom 040/12 Valg av framtidig modell for pedagogiskpsykologisk tjeneste i Kongsvinger kommune - tidspunkt for vedtak 041/12 Innspill til handlingsprogram for riks- og fylkesveger /12 Valg av medlemmer til flerkulturelt råd /12 Riksveg 2 Kongsvinger - Kløfta - flytting av bomstasjon ved Nybakk 044/12 Ferdigstillelse av Skansesletta friidrettsanlegg 045/12 Godkjenning av møtebok 046/12 Skolestruktur og kulturhus - rammer for videre arbeid Det arbeides videre med alt. A, ut i fra eksisterende befolkningsprognose Sak i kommunestyret i januar 2013 Tiltak som sikrer en mer rasjonell drift av rådhusteateret Sak i kommunestyret i januar 2013 Det skal utarbeides en finansieringsplan for utbedring av rådhusteateret og utbygging av ungdomsskole 047/12 Kvalitetsmelding for oppvekst /12 Videreføring av tidlig innsats som strategi i oppvekst 049/12 Skjenkebevilling - Kongsvinger festning 050/12 Skjenkebevilling - Vinger Hotelldrift AS 051/12 Skjenkebevilling - Skansgården 052/12 Skjenkebevilling - Roverud samfunnshus 053/12 Skjenkebevilling - Kelebek 054/12 Skjenkebevilling - Forsvarets veteransenter 055/12 Skjenkebevilling - Bowlingsenteret Kongsvinger AS Sak i kommunestyret i januar 2013 Sak utsatt. Oversendes til funksjonshemmedes råd for uttalelse

9 Saksnr Sakstittel 056/12 Skjenkebevilling - Bowling 1 057/12 Skjenkebevilling - Dragonmoen camping 058/12 Skjenkebevilling - Telegrafen 059/12 Skjenkebevilling - Gjestegård 060/12 Skjenkebevilling - Bastian 061/12 Skjenkebevilling - Pizza`n Austmarka 062/12 Salgsbevilling - Rema 1000 Langeland 063/12 Salgsbevilling - Meny 064/12 Salgsbevilling - Coop Øst AS - Coop Etra 065/12 Salgsbevilling - Coop Øst AS - Coop Mega 066/12 Salgsbevilling - Stratos Dagligvare A/S 067/12 Salgsbevilling - Bunnpris 068/12 Salgsbevilling - Austmarka Landhandleri 069/12 Salgsbevilling - Kiwi 062 Gjemselund 070/12 Salgsbevilling - KIWI 033 Kongsvinger 071/12 Salgsbevilling - Rema Kurusand 072/12 Salgsbevilling - Rimi Kongsvinger Øvre Langelandsveg 073/12 Salgsbevilling - Spar Roverud 074/12 Salgsbevilling - Vinmonopolet 075/12 Salgsbevilling - Kiwi 040 Langeland 076/12 Skjenkebevilling - Taverna Kongsvinger 077/12 Skjenkebevilling - no-9 078/12 Skjenkebevilling - Kvinnemuseet 079/12 Skjenkebevilling - Le Cafè 080/12 Skjenkebevilling - Kongsvinger kommunale kino 081/12 Skjenkebevilling - Loge 67 Castrum Odd Fellow 082/12 Skjenkebevilling - Odd Fellow Loge /12 Skjenkebevilling Finnskogstua 084/12 Skjenkebevilling - Lunderseter samfunnshus 085/12 Skjenkebevilling - Politihøgskolens utdanningssenter 086/12 Skjenkebevilling - Abusan A/S (tidligere Milano) 087/12 Skjenkebevilling - Manis as Rådhuspl /12 Skjenkebevilling - Bella Restaurant 089/12 Skjenkebevilling - Chang Ching House 090/12 Skjenkebevilling - Tribunebygget Gjemselund

10 091/12 Skjenkebevilling Bøndernes hus

11 Saksnr Sakstittel 092/12 Skjenkebevilling - St. Johs. Logen Den Faste Borg 093/12 Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding /12 Tertialrapport I - Revidert budsjett I-2012 Internhusleie avvikles, og budsjett justeres i henhold til dette Ambisjonsnivå for BoSo må tilpasses til mottatt tilskudd fra Husbanken. Kjøp av tjenester fra Glåmdal revisjon tilpasses tidligere gitt budsjettramme. Rådmannen bes om å sørge for at overføringene til Overformynderiet, Krisesenteret og Kirkelig fellesråd holdes innenfor vedtatt budsjett. Dersom rådmannen mener at dette ikke er mulig gis det fullmakt til å gjennomføre tilsvarende reduksjoner (inntil kr ) i andre enheters rammer, slik at budsjettbalansen totalt sett opprettholdes Tidligere vedtatt låneramme og fondsbruk til investeringer skal ligge fast. Kommunestyret aksepterer at scanning av arkiv og 3Dkinoutstyr/oppgradering kino ikke gjennomføres, og at rammen for disse tiltakene, kr , omdisponeres til andre investeringer. Kommunestyret forutsetter at sluttfinansiering av friidretts-anlegget (kr kr ) skal prioriteres innenfor denne rammen. Rådmannen bes legge frem forslag til hvilke øvrige nye/endrede tiltak som skal prioriteres innenfor rammen på kr Rutinene for økonomirapportering endres slik at status for investeringsprosjekter i tillegg til tertialrapporteringen legges frem for formannskapet hver 2. mnd (feb, jun, okt) Kommunen utarbeider en økonomisk oversikt over kostnadene ved etablering av utekontakter, og legger saken fram for formannskapet/kommunestyret i god tid før budsjettbehandlingen i desember Se kommentar til tertialrapport II 2012 Iverksettes med virkning fra oktober 2012 Vil bli vurdert i forbindelse med OU-prosessen 2012

12 Saksnr Sakstittel 094/12, Kongsvinger kommune går inn med kr ,- forts. eks. mva. til Skansesletta friidrettsanlegg for at anlegget kan bli ferdigstilt med manglende utstyr. Blant annet utstyrslager til bruk for skolene og idrettslagene i kommunen, samt stevne-sekretariat. 095/12 Vinger fritidsklubb - utbedring av kjøkken og lokale 096/12 Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF 097/12 Bosetting av flyktninger 2012 Kongsvinger kommune bosetter for personer, inkludert familie-gjenforening 098/12 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar. Løten, Nord-Odal og Stange kommuner Det utarbeides handlingsplaner som viser hvordan målene er tenkt oppnådd 099/12 100/12 Etablering av museum på Gyldenborg Et årlig tilskudd til husleie på kr søkes innarbeidet Kongsvinger kommunes økonomiplan og årsbudsjett. 101/12 Godkjenning av møtebok 102/12 Valg av framtidig modell for pedagogiskpsykologisk tjeneste i Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune sier opp dagens avtale om PP-tjenesten. Overfor avtalepartene presiseres imidlertid at Kongsvinger kommune ønsker et fortsatt interkommunalt samarbeid om PP-tjenesten. En forutsetning for et fortsatt interkommunalt samarbeid er at ny avtale med samarbeidskommunene Eidskog, Grue, Nord- Odal, Sør-Odal og fylkeskommunen fremforhandles innen 1. desember /12 Valg av meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden Sak trukket Avtale sagt opp i september 2012

13 Saksnr Sakstittel 104/12 Søknad fra Kongsvinger IL Toppfotball om utsettelse av tilbakebetaling av lån 105/12 Rapport forvaltningsrevisjon - saksbehandling byggesak og landbruk Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger 106/12 Skatteoppkrevers årsrapport for 2011 Kommunestyret ser problemet med manglende arbeidsgiverkontroller og ber rådmannen legge fram en ny vurdering om en løsning på dette problemet, inkludert en vurdering av en mulig interkommunal løsning. 107/12 Glåmdal Regionråd - revidering av vedtekter 108/12 Søknad om permisjon som vara fra kommunestyret 109/11 Søknad om permisjon fra kommunestyret ut /12 Søknad om permisjon fra politiske verv i perioden /12 Serverings- og skjenkebevilling RM Mat og drikke 112/12 Skjenkebevilling Manis as Rådhusplassen 9 113/12 Skjenkebevilling - Dragonmoen camping 114/12 Godkjenning av møtebok Revidert selskapsavtale for Glåmdal 115/12 interkommunale voksenopplæringssenter - GIV IKS 116/12 Frivillighetsmelding Målsettingene fra frivillighetsmeldingen skal følges opp med konkrete mål og måltall i kommunens styringskort. Revisjon av handlingsprogrammet skal behandles av kommunestyret. 117/12 Reguleringsplan Fv. 381 Øvre Langelandsveg. Detaljregulering - Sluttbehandling 118/12 Skjenkebevilling - Forsvarets veteransenter 119/12 Skjenkebevilling - no-9 (Number 9 as) 120/12 Tertialrapport 2 - revidert budsjett nr /12 Godkjenning av møtebok NEI De overordnede styringskortene for kommunen er ikke lagt opp slik at en kan følge opp delmålsettinger på alle områder

14 Saksnr Sakstittel 122/12 Kil Toppfotball søknad om tilskudd Ansvarlig lån til KIL Toppfotball på kr ,- ettergis Kongsvinger kommune har administrativt inngått avtale med KIL Toppfotball om istandsetting av inngangspartiet på Gjemselund. Det følger av denne avtalen at KIL Toppfotball skal utføre arbeidet og bære alle kostnader til materialer etc, og at kommunen som kompensasjon skal redusere baneleien med kr pr år i tre år. Kongsvinger kommune tilbyr i stedet å gi KIL Toppfotball hele den avtalte kompensasjonen, kr ,-,i Beløpet avregnes mot skyldig baneleie for Eventuelt overskytende beløp avregnes mot baneleie for /12 GIVAS IKS - ny selskapsavtale 124/12 Etablering og igangsetting av interkommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud lokalisert i 7. etasje ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger Kongsvinger kommune inngår et interkommunalt samarbeid sammen med Grue, Nes, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal om drift av interkommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud lokalisert i 7. etasje ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger Det interkommunale samarbeidet organiseres etter vertskommunemodellen, med Kongsvinger kommune som vertskapskommune etter kommunelovens 28 B, eller som et IKS dersom dette er mer hensiktsmessig. Kommunestyret forutsetter at kostnadene for tiltaket ikke overskrider tilskuddet. Det gjennomføres prosjektmøter med samarbeidende kommuner hver 14. dag. Det er nedsatt 4 arbeidsgrupper. Lokalene ble overtatt medio februer og innkjøp/plassering/ installering av utstyr er godt i gang. Samarbeidavtaler med SI om areal er ferdigforhandlet, og avtaler om servicetjenester (vaskeri, renhold, matforsyning), faglig bistand (laboratorietjenester, radiologi, lege og spesialsykepleier) vil snart bli sluttført. Bemanningsprosess er i gang og teamleder ble ansatt med virkning fra 19. mars. Det er inngått avtale med lege i 70 % stilling med virkning fra 1. juni, og ansettelser av sykepleiere vil snart bli sluttført. Informasjonsplan er under utarbeidelse.

15 Saksnr 125/12 Sakstittel Glåmdal interkommunal legevakt - Ombyggingsprosjekt av nye lokaler Kongsvinger kommune, som vertskommune, tar ansvar for investeringslånet. Kostnadene fordeles mellom alle fire samarbeidskommunene. Prosjektet er godt i gang. Prosjektleder er Knut Thore Kristiansen fra SI. Arbeidet sendes ut på anbudsrunde rett over påske. Dato for ferdigstillelse etter arbeidsplan er , med planlagt åpning Prosjektmøter med samarbeidende kommuner gjennomføres hver 14. dag. Forhandling om fordelingsnøkkel ikke igangsatt, og vil skje på rådmannsnivå. Kongsvinger kommune opptar lån til ombygging av nye legevaktslokaler med avskriving over 15 år, det forutsettes en leieavtale med Sykehuset innlandet på minimum 15 år. Låneopptakets størrelse vurderes etter at anbudsrunden foreligger. Kongsvinger kommune opptar lån på kr 1 mill til innkjøp av inventar til legevaktens lokaler, med avskriving over 10 år Rådmannen velger representant til prosjektgruppen, jfr pkt 4 i intensjonsavtalen. 126/12 Mottatt henvendelse til kontrollutvalget - rapport fra Glåmdal revisjon IKS 127/12 Plan for selskapskontroll for Sak utsatt 128/12 Valg av nytt varamedlem til kommunens eldreråd 129/12 Søknad om fritak som meddommer i Glåmdal Tingrett 130/12 Valg av representanter til forliksrådet 131/12 Forslag til medlemmer og varamedlemmer i dyrevernnemnda 132/12 Delegering til administrasjonen - søknader om salgs- og skjenkebevilling 133/12 Skjenkebevilling - Fru Balchens Inspirasjon AS 134/12 Skjenkebevilling - no-9 (Number 9 as) Prosjekt vedrørende lovpålagt installering av nødnett gåt paralellt. Representanter for Kongsvinger kommune som vertskommune er Tordar Sætheråsen (KKE), Anne C. Ringstad-Nerli og Mona Myrvang (Helse og rehab), samt Åge H Andersen (kommuneoverlege) Sak utsatt

16 135/12 Salg av aksjer til KB Eiendom Kongsvinger AS Under arbeid 136/12 Godkjenning av møtebok

17 Saksnr Sakstittel 137/12 Lokalisering av Turistinformasjon i Kongsvinger Rådmannen bes om å forlenge avtalen med Reiser og opplevelser AS frem til Rådmannen bes innhente tilbud på drift av turistinformasjon for perioden fra , der blant annet følgende skal belyses: åpningstid, tilgjengelighet/universiell utforming, mulighet for å legge ut brosjyrer, betjening av digitale kanaler, pris 138/12 Budsjett 2013 Økonomiplan Enhetenes budsjettrammer vedtas på nettonivå Momskompensasjon på investering i Kongshallen og ny ungdomsskole går i sin helhet inn som delfinansiering av prosjektene Økning i kapasitet HDO fremskyndes til Midler til kompetanseheving og veilesning ifm. praksisendring innen omsorg finansieres fra fondsmidler eldrepenger Ekstraordinær innsats norsk/matematikk 1. og 2.trinn videreføres Økt overføring Regionrådet (fra kr 10 til kr. 30 pr innbygger) Kongsvinger kommune fakturerer tjenester til regionrådet fra Taksering av eiendommer gjennomføres bare for næringseiendommer/verker og bruk ( statens takstgrunnlag benyttes for boliger) Overføring kirkelig fellesråd, PP-tjenesten og Krisesenter økes med 3 % i forhold til budsjett 2012 Økt overføring til Glåmdal Brann IKS settes til 66,67 % av selskapets styres forslag til budsjettøkning Krav til effektivisering med fokus på sentrale stabsfunksjoner Anbudsrunde pågår Nærmere redegjørelse innarbeides i økonomiplan 2014 Innarbeides i arbeidet med omstilling 2012, og vil også bli innarbeidet i økonomiplan

18 Saksnr 138/12, forts. Sakstittel Kommunestyret godkjenner forslaget til investeringsplan for inntil 167,725 mill. kr, dvs en investeringsramme på 6,125 mill. kr mer enn formannskapets innstilling. -. Økningen i investeringsrammen på 5 mill kr. går til tiltaket Sæter, låvem, hvor totalrammen økes fra 20 til 25 mill. kr. Økningen i totalrammen forutsetter en endret leieavtale med Politihøgskolen, hvor den økte investeringen dekkes inn gjennom økt husleie. Lagt inn i budsjettramme Økningen i investeringsrammen på 1,125 mill kr. går til tiltaket ishall (naturis). I tillegg økes rammen for prosjektet ishallen med ytterligere 1,25 mill kr (påløpte tilleggskostnader) og det settes av 0,5 mill til ny rulle på Langelandshjemmet. Rammen for kommunale bygg reduseres tilsvarende med 1,75 mill kr. - Økningen i investeringsrammen på 6,125 mill kr finansieres gjennom mva-refusjon på 0,225 mill kr og et låneopptak på 5,9 mill. kr. Låneopptaket finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet Kjøp av prestebolig Jfr. sak 148/12 Driften av ungdomsklubben på Holt videreføres med 40 % Iverksatt stillingsressurs og kroner, evt. supplert med frivillige Kongsvinger kommune ber Boligstiftelsen gi beboerne i Utført kommunale leiligheter anledning til å kjøpe leilighetene de bor i på markedsmessige vilkår Kommunestyret ber rådmannen vurdere opprettelsen av en fast vikarpool i kommunen Som en del av omstillingsarbeidet og med utgangspunkt i Under utredning kontinuerlig forbedring ber vi rådmannen om å fremme en sak om innføring av en felles og helhetlig kompetanseplan for Kongsvingerskolen innen Kompetanseplanen skal sikre: - Kompetanse innenfor basisfag som norsk, matematikk, naturfag og språk, samt klasseledelse - En fremtidsrettet skole - Optimal utnyttelse og utvikling av faglig kompetanse Kompetansetiltak bes gjennomført i dialog med Høgskolestiftelsen i Kongsvinger Rådmennen bes utarbeide en oversikt over salgbare boligog hyttetomter på kommunens grunn Rådmannen bes legge frem en oversikt over kostnader til Oversikt eksisterer, men må oppdateres/utvides

19 ny legevaktordning etter at ny fordelingsnøkkel og betingelser for Grues inntreden er fremforhandlet Saksnr Sakstittel 139/12 Omstilling 2012 Kongsvinger kommunes barnehagegaranti avvikles og 4 kommunale barnehageavdelinger nedlegges Åpningstidene i barnehagene opprettholdes. Den forutsatte besparelsen på skal realiseres gjennom forskyvning av arbeidstid, evt. også reduserte åpningstider ifm. ferier og høytider Pilotprosjekt velferdsteknologi iverksettes Ny driftsmodell for Rådhus-Teateret iverksettes Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om etablering av bofellesskap for ungdom som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om opprettelse av heldøgnsboliger for personer med psykiske lidelser, rus- adferds- og fellesproblematikk som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om fremtidig bruk av Kongsvinger kommunes eiendomsmasse (eid og leid) som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge fre en sak om eierstrategi for eiendomsmassen i Kongsvinger kommune som behandles politisk Prosessen er i rute. Stenging er satt til 1. august 2013 Det er lagt opp til å finne beste lokale løsninger. Alle barnehagene setter i gang tiltak noen har allerede startet. Der det kan være snakk om endring av tilsettinger vil prosessen ta tid, og ses i sammenheng med øvrig personalendring på barnehagesida Iverksatt Under utredning Arbeidet er igangsatt, og konklusjon blir gjort i løpet av våren Under arbeid Under arbeid 140/12 Mottatt henvendelse fra kontrollutvalget rapport fra Glåmdal revisjon IKS 141/12 Plan for selskapskontroll Saken utsettes og behandles sammen med plan for forvaltningsrevisjon 142/12 Endringer av vedtekter i kommunale barnehager Den nasjonale barnehagegarantien innføres i Kongsvinger 143/12 Møteplan politiske møter 144/12 Fastsetting av valgdag Stortingsvalg /12 Valg av valgstyre Stortingsvalg /12 Elektronisk utsending til politikere Kommunestyret vedatr at politiske saker kun sendes ut digitalt til de politiske representantene f.o.m Første og andre vararepresentant i partier med 5 eller flere faste kommunestyrerepresentanter får tildelt Ipad. Førsterepresentanter i partier med færre enn 5 faste kommunestyrerepresentanter får tildel Ipad. Skriver tildeles politikerkontoert

20 Saksnr Sakstittel 147/12 Glåmdal interkommunale legevakt ombyggingsprosjekt av nye lokaler Kongsvinger kommune opptar lån til ombygging av nye legevaktslokaler med avskrivning på 15 år. Det forutsettes en leieavtale med Sykehuset Innlandet på minimum 15 år. Kongsvinger kommune opptar lån på kr. 1 mill. til innkjøp av inventar til legevaktens lokaler, med avskrivning over 10 år. 148/12 Kjøp av prestebolig Rådmann gis fullmakt til å gå til anskaffelse av en ny prestebolig begrenset oppad til 2,6 mill. kr inklusive omkostninger. Anskaffelsen finansieres ved låneopptak. 149/12 Resultat av skoleeieranalysen Skoleeieranalysen skal inngå som grunnlag i fremtidig kvalitetsmelding for oppvekst fra 2013 Det legges opp til skolering om innholdet i undersøkelsen og gjennomføring av skoleieranalyse for alle medlemmer i kommunestyre og skoleledere i februar /12 Kommunal prioritering av spillemidler /12 Behov for heldøgns pleie- og omsorgsplasser Det etableres HDO-tilbud med 5 nye plasser på Holt HDO (tidligere Gnisten) Ytterligere beslutninger om etablering av heldøgnstilbud og avstemming av forhold mellom korttidsplasser og langtidsplasser avventes til effekt av praksisendring i helse og omsorgstjenestene er vurdert 152/12 Bosetting av flyktninger Kongsvinger kommune bosetter inntil 100 personer i perioden inkludert familiegjenforening. Status på antall bosatte og familiegjenforente flyktninger rapporteres til komitèn en gang i året 153/12 Nytt val av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet for GIVAS IKS for perioden i henhold til ny selskapsavtale Jfr. sak 125/12

21 Saksnr Sakstittel 154/12 Kongsvinger ishall (Kongshallen) behov for budsjettjustering Dekning av tilleggskostnader til bygging av ny ishall på 1,25 mill kr inkl mva, dekkes gjennom mva-refusjon og låneopptak Isbingen etableres med naturis i stedet for plastdekke. Økningen i investeringskostnader på 1,125 mill kr inkl mva, dekkes gjennom mva-refusjon og låneopptak. Låneopptaket finansieres gjennom reduksjon i driftskostnadene for hallen 155/12 Salg av aksjer til KB Eiendom Kongsvinger AS Under arbeid

Tertialrapport I - Revidert budsjett I-2012

Tertialrapport I - Revidert budsjett I-2012 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 19.06.2012 040/12 TJO Kommunestyret 28.06.2012 094/12 TJO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Kommunestyrevedtak 2013. Statusrapport

Kommunestyrevedtak 2013. Statusrapport Vedlegg 2 Kommunestyrevedtak 2013 Statusrapport Ruter som er merket med grått, er endelige vedtak som ikke medfører noen videre oppfølging av rådmann Hvite ruter er vedtak som fordrer oppfølging fra rådmannen

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 16:30 20:00. Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 009/10-017/10

Møtedato: Møtetid: 16:30 20:00. Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 009/10-017/10 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAP Møtedato: 02.03.2010 Møtetid: 16:30 20:00 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 009/10-017/10 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Orientering:

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 29.1.10 1/10 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/10

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

Kontrollutvalget kan ikke gå inn i enkeltsaker og dette er også en pågående kontrollutvalget

Kontrollutvalget kan ikke gå inn i enkeltsaker og dette er også en pågående kontrollutvalget Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ 14.2.13 1/13 Inmasjon fra enhetene Marikollen Kontrollutvalget tar redegjørelsen om Marikollen skole til skole (med omvisning) 2/13 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Detaljer

Møtedato: Møtetid: 16:30 21:00. Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 043/10-049/10

Møtedato: Møtetid: 16:30 21:00. Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 043/10-049/10 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAP Møtedato: 25.05.2010 Møtetid: 16:30 21:00 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 043/10-049/10 Innkallingsmåte: Forfall: Skriftlig Ingen Vararepresentanter:

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 28.1.11 1/11 Informasjon fra politisk miljø Kontrollutvalget tar samtalen med Føsker til orientering. gruppeleder AP 2/11 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komitè næring, kultur og miljø 20.11.2012 023/12 KAMO Formannskap 20.11.2012 071/12 KAMO Komité for helse- og omsorg 21.11.2012

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE HØRING - ENDRING I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORDLOVEN GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE HØRING - ENDRING I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN OG JORDLOVEN GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Møtedato: 01.01.2008 31.12.2008 Tid: MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 21/08 1/08 2/08 3/08 4/08 5/08 6/08 7/08 8/08 HØRING - ENDRING I ODELSLOVEN, KONSESJONSLOVEN

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 28.11.2013 kl. 13:00 28.11.2013: Oppdatert rådmannens anbefaling i sak 27/13 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende:

Saksopplysninger: Bakgrunn I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2010, vedtok kommunestyret følgende: KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 060/10 OVA Kommunestyret 17.06.2010 080/10 OVA Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv:K2-C11 : Arkivsaknr.: 10/1079

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.02.2012 Tidspunkt: Kl. 17.00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad Gunn Elin Krav

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 11/6910

Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 11/6910 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 22.11.2011 092/11 TOSO Formannskap 29.11.2011 104/11 TOSO Hovedarbeidsmiljøutvalget 08.12.2011 019/11 TOSO Kommunestyret

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Tertialrapport 2 - revidert budsjett nr

Tertialrapport 2 - revidert budsjett nr KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 25.09.2012 054/12 TOSO Kommunestyret 04.10.2012 120/12 TOSO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Oppfølging KU-saker Eidskog-2014 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Eidskog-2014 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig 22.1.14 1/14 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 2/14 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 3/14 Oppfølging

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLLER KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLLER KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Møtedato: 01.01.2010 31.12.2010 Tid: MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 KOMMUNESEKTOREN SER MULIGHETER - DEBATTHEFTET

Detaljer

Oppfølging KU-saker Eidskog-2017 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Eidskog-2017 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.17 1/17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen 2/17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannens stedfortredere

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 29.1.10 1/10 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/10

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 113/13 FORMANNSKAP Dato: 25.11.2013 031/13 ELDRERÅDET

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2016 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2016 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig 16.2.16 1/16 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 2/16 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til 3/16 srapport interim 2015,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK

OPPFØLGING AV VEDTAK Sak: KST 24/13 23.05.2013 Arkivsak: 12/1561 OPTIMUS - UTVIDELSE AV VASKERIET 1. Holtålen kommune garanterer for et lån på kr 500.000 som Optimus skal ta opp. Det forutsettes at Røros og Holtålen kommune

Detaljer

vært gjennomført på en god måte i 2010.

vært gjennomført på en god måte i 2010. 2.3.11 1/2011 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/2011 Skatteoppkrevers årsrapport 1. Kontrollutvalget har merket seg at arbeidet med skatteinnkrevingen

Detaljer

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Våler-2009 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning 2/09 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/09

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering.

Kontrollutvalget takker for informasjonen og tar saken til orientering. 27.1.14 1/14 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 2/14 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med og inmasjon fra ordføreren til 3/14

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 27.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 030/13-035/13 Møte nr: 7/2013 Til kl. 12:50 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE REGULERINGSPLAN FOR NAUSTERMOEN, GNR.2, BNR.64, SAVALEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE REGULERINGSPLAN FOR NAUSTERMOEN, GNR.2, BNR.64, SAVALEN ALVDAL KOMMUNE Møtested: Møtedato: 01.01.2007 31.12.2007 Tid: MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Tittel 46/07 1/07 2/07 3/07 4/07 5/07 6/07 7/07 8/07 REGULERINGSPLAN FOR NAUSTERMOEN, GNR.2,

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested:, Formannskapssalen Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: kl. 13:00-15:40 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Oddvar Garaas Eilev Bekjorden Jon Olav Berget Bjørg

Detaljer

Saksopplysninger: Bakgrunn Kommunestyret gjorde 5. februar slik fordeling av 9 mill. kroner fra Regjeringens tiltakspakke:

Saksopplysninger: Bakgrunn Kommunestyret gjorde 5. februar slik fordeling av 9 mill. kroner fra Regjeringens tiltakspakke: KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 10.03.2009 024/09 OVA Kommunestyret 19.03.2009 018/09 OVA Saksansv. Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-145 : Arkivsaknr.: 08/3827

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar

Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar Norges eneste VA interkommunalt selskap med totalansvar www.givas.no Siv.ing ing Adel Al-Jumaily Prosjektleder for utredning av GIVAS Vann- og avløpssjef i GIVAS ett års perm 10% i GIVAS ca 2 dager i mnd.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Saken utsettes til neste møte. Møte forvaltningsrevisjon. sak 18/09 7/09 Informasjon fra enhetene teknisk forvaltning.

Saken utsettes til neste møte. Møte forvaltningsrevisjon. sak 18/09 7/09 Informasjon fra enhetene teknisk forvaltning. 12.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/09 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget

Detaljer

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning. 13.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

TILTAKSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE. Revidert 2.9.15

TILTAKSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE. Revidert 2.9.15 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE TILTAKSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE Revidert 2.9.15 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hønefoss krisesenter 1 Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli TILTAKSPAKKEN PRIORITERING AV PROSJEKTER SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.02.2009 Oddbjørn Vassli Kommunestyret 05.02.2009 Oddbjørn Vassli Saksansv.: Oddbjørn Vassli

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedato: 02.02.2010 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale ORIENTERINGSSAK:

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Leiesatser Gjemselund sportsanlegg og Skansesletta friidrettsanlegg - 2012

Leiesatser Gjemselund sportsanlegg og Skansesletta friidrettsanlegg - 2012 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 31.01.2012 009/12 SFO Kommunestyret 09.02.2012 002/12 SFO Formannskap 28.02.2012 016/12 SFO Kommunestyret 08.03.2012

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

1. Kontrollutvalget forutsetter at de alvorligste forholdene er rettet i løpet av regnskapsavleggelsen for 2015.

1. Kontrollutvalget forutsetter at de alvorligste forholdene er rettet i løpet av regnskapsavleggelsen for 2015. 24.2.16 1/16 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen 2/16 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren 3/16 Interimrapportering regnskapsrevisjon.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen : Jan Erik Kristiansen, Sverre Gran, Guro Ihler

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen : Jan Erik Kristiansen, Sverre Gran, Guro Ihler Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 29.05.2008 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jan Erik Kristiansen,

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 01.06.2010 10.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Overbelegg - tiltak på kort sikt

Overbelegg - tiltak på kort sikt KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 20.0.20 004/ OEG Kommunestyret 8.04.20 05/ OEG Saksansv.: Øivind Græsmo Arkiv:K2-F00 : Arkivsaknr.:

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2016 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Grue-2016 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 29.2.16 1/16 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og inmasjonen til 2/16 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss Øystein Pedersen, Knut Bergersen og Tore Ånesland SAKLISTE

VEDTAKSPROTOKOLL. Øivind Olafsrud og Tom-Arne Tørfoss Øystein Pedersen, Knut Bergersen og Tore Ånesland SAKLISTE EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet 22.09.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 19.09.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

TILTAKSPLAN 2016 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE. Revidert

TILTAKSPLAN 2016 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE. Revidert KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE TILTAKSPLAN 2016 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE Revidert 11.11.16 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Oppfølging KU-saker Eidskog-2017 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Eidskog-2017 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig 9.2.17 1/17 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 2/17 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med og redegjørelsene fra rådmannens

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 24.08.2015 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.00 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer. Rådmann Møtesekretær

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer. Rådmann Møtesekretær Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Rådhuset Dato: 22.01.2013 Tid: 09:30 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 10.11.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 46/11 11/610 FELLES NØDALARMERINGSSENTRAL I HEDMARK

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN

SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN mellom Søndre Land kommune og Gjøvik kommune Hov, den 19.06.17 Samarbeidsavtale Felles krisesenter i Gjøvikregionen Samarbeidsavtale Felles krisesenter

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 19.2.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Samtale med rådmannen. Kontrollutvalget tar samtalen med rådmannen til orientering. 3/07

Detaljer

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra lokalisering, organisering og finansiering

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra lokalisering, organisering og finansiering KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Kommunestyret KAMO Formannskap KAMO Formannskap 11.09.2012 048/12 KAMO Formannskap 25.09.2012 052/12 KAMO Saksansv.: Torleif Lindahl

Detaljer

Oppfølging KU-saker Eidskog-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Eidskog-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig 20.2.08 1/08 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/08 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering.

Detaljer