VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE. Bankgiro: Kto.for skatt: T: F:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012. Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE. Bankgiro: Kto.for skatt: T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01"

Transkript

1 VEDLEGG 2 KOMMUNESTYREVEDTAK 2012 Statusrapport KONGSVINGER KOMMUNE T: F: A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: Bankgiro: Kto.for skatt: Org.nr:

2 RUTER SOM ER MERKET MED GRØNT, ER ENDELIGE VEDTAK SOM IKKE MEDFØRER NOEN VIDERE OPP-FØLGING AV RÅDMANN HVITE RUTER ER VEDTAK SOM FORDRER OPPFØLGING FRA RÅDMANNEN

3 Oppfølging av kommunestyrevedtak fra tidligere år Saksnr. Sakstittel 006/09 Politikk på nett 151/09 Alle faste politikere i komiteer, formannskap og kommunestyre skal være papirløse 020/10 Strandpromenade Kongsvinger Gjestegård Sæter Utbygging av strandpromenade fra Tråstad skole til Gråsand settes i gang så snart alle forhold er avklart. Nødvendige tillatelser søkes avklart gjennom søknad om dispensasjon og behandling av enkeltvedtak innenfor de enkelte områdene Parsell 1 og 2 utbygges som flomverk opp til nivået for 100 års flom. Parsell 1 bygges ut til høg standard med gatelys og asfalt, parsell 2 bygges ut med gatelys og grusdekke, resten bygges ut med grusdekke uten belysning. 063/10 Hjorteviltplan Kommunen tar i 2010 initiativ til et samarbeid med rettighetshavere og veg og banemyndigheter for å diskutere konkrete tiltak som vil føre til færre ulykker langs Kongsvinger- og Solørbanen og riksvegstrekningene i kommunen. 089/10 Revidering av økonomi, innkjøp og finansreglement Administrasjonen bes utarbeide et forslag på et avsnitt/vedlegg om salg av eiendeler og rettigheter som kan inkluderes ved neste revisjon av reglementet. 113/10 Tilbud på Vennersberg for befolkningen med særskilt fokus på barn og unge Rådmannen igangsetter et utredningsarbeid angående etablering av et møtested for voksne lokalt på Vennersberg 017/11 Nytt orgel Vinger kirke Kongsvinger kommune gir tilskudd på opptil 2/3 av kostnadene til nytt orgel, oppad begrenset til 4 mill. kroner 057/11 Tertialrapport I/2011 revidert budsjett nr. II/2011 Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak med vurdering av konkurranseutsetting av kantinedrift, renholdstjenester og vaskeri gj. ført Tiltaket er gjennomført. Gjenstår kun avslutningsarbeider til våren inkludert utsetting av benker m.m. Revidering av reglementet vil gjøres i 2013 Utredningen er utsatt, da det er ønskelig å se dette i sammenheng med andre pågående prosjekter i nærområdet Orgelet vil bli levert i 2013, og tilskuddet vil bli utbetalt så snart sluttregnskap foreligger. Rådmannen har foreløpig ikke foretatt vurdering av konkurranseutsetting av kantinedrift, renholdstjeneste og vaskeri

4 Saksnr. Sakstittel 062/11 Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner Det opprettes et prosjekt for utarbeidelse av handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Kongsvinger kommune. Prosjektet organiseres og gjennomføres i henhold til prosjektplan. Handlingsplan skal legges frem til politisk behandling innen /11 Forebyggende tiltak for motorinteressert ungdom i Kongsvinger Kommunestyret gir sin tilslutning til videre arbeid med sikte på å etablere et tiltak for motorinteressert ungdom. Det søkes tilskudd til prosjektleder. Saken fremmes for kommunestyret for endelig beslutning når nødvendige avklaringer, herav økonomiske konsekvenser, kommer på plass. 077/11 Logistikkterminal i Kongsvinger Det bevilges nødvendig beløp for flytting og andre forhold i forbindelse med etablering av et logistikksenter i Kongsvinger, oppad begrenset til kr Midlene fremskaffes fra kommunens næringsfond, Innovasjon Norge (IN) og omstillingsmidler 099/11 Abonnementsgebyr vann og avløp. Utredning fra GIVAS Kongsvinger kommunestyre ber GIVAS gjennomføre en vurdering av de utfordringene som ligger i å kategorisere abonnentene i henhold til kommunestyrets prinsippvedtak om differensiering av fastleddet. Saken om differensiering av fastledd fremmes for kommunestyret på nytt. 100/11 GIVAS IKS, handlingsplan og økonomiplan høringsuttalelse Kongsvinger kommunestyre ber GIVAS informere kommunestyret om innholdet i rapporten som er bestilt for å vurdere prinsippet om selvkost gj. ført Administrasjonen har nedsatt en arbeidsgruppe som skal lage tiltaksplan sammen med de politiske representantene som er utpekt. Tiltaksplanen vil bli innarbeidet i folkehelseplanen. Uavklart Midlene var tenkt nyttet til flytting av en større bedrift. Flyttingen er ikke lengre aktuell. Svarbrev fra GIVAS IKS følger som vedlegg til sak om årsmelding Konklusjonen er at kostnytte effekten anses som negativ ved en kategorisering av abonnementene. Departementets høringsfrist er 20 mars på deres utredning vedrørende dette temaet. Det er på grunn av denne utredningen svaret har ligget i bero.

5 Saksnr. 167/11 169/11 Sakstittel Budsjett 2012 Økonomiplan Rådmannen bes legge fram en analyse av inn- og utflytting hvem flytter inn og hvem flytter ut, og hvorfor flytter de inn/ut? Rådmannen bes legge fram en sak om felles tilsyns-/nattevaktordninger for flere tjenester (HDO, PU, krisesenter etc) Rådmannen bes legge fram en sak der det vurderes om kommunen kan overføre ansvar for veivedlikehold til oppsittere, og samtidig yte et vedlikeholdstilskudd. Rådmannen bes legge fram en sak om retaksering av eiendom, der ulike fremgangsmåter drøftes Vegvedlikeholdet må følges opp jf. tidligere vedtak. Veivedlikeholdsplanen for 2012 bør framlegges snarest og innen Kongsvinger Ap vil gi ungdommen en skikkelig ungdomsklubb i sentrum. Rådmannen bes om å utarbeide et forslag til ungdomsklubb i en prøveperiode snarest. Klubben sin aktivitet evalueres senest der en vurderer tilbudet for ungdommen som en permanent ordning. Eierskapsmelding Regionrådet gjennomførte en folkevalgtopplæring i januar 2012, og vurderte en oppfølging i saken høsten Egen sak om alternative modelle for å bedre dialogen mellom selskapene og deltakerkommunene vil bli utarbeidet. Det avventes tilbakemelding fra regionrådet om videre skolering av politikere og administrasjon gj. ført Sak vedrørende kommunens mulighet til å overføre ansvar for veivedlikehold til oppsittere, og samtidig yte et vedlikeholdstilskudd vil bli fremlagt for komitè for næring, kultur og miljø i møte Vurdering av endringer i lovverket gjør at det foreløpig ikke er fremmet en sak om retaksering av eiendommer i kommunen Saken følges opp av regionråd/ordfører

6 Oppfølging av kommunestyrevedtak 2012 Saksnr Sakstittel 001/12 Godkjenning av møtebok 002/12 Leiesatser Gjemselund sportsanlegg og Skansesletta friidrettsanlegg /12 Billett- og utleiepriser Kongsbadet 004/12 Overbelegg i sykehjem Innen september 2012 skal det foreligge en konkretisering av strategier for pleie- og omsorgstjenestene med forslag til tiltak, inkludert en behovsanalyse for nye sykehjemsplasser Budsjettmessig dekning av ressursbehov innarbeides i revidert budsjett I Rådmannen kommer tilbake med en konkretisering av de enkelte tiltak til komitè for Helse og omsorg i mars. 005/12 Samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger kommune forutsetter og vil følge opp at utskrivningspraksis etter tjenesteavtale pkt. 5, gjennomføres i samsvar med intensjonen 006/12 Kontrollutvalgets årsplan for /12 Søknad om fritak som varameddommer i Glåmdal tingrett. 008/12 Valg av medlemmer og varamedl. til styret for Overåsvegen (Slåstadbråten - Vestby) /12 Valg av representant til kontaktutvalget for vilt-, rovvilt og fiskeforvaltning, /12 ESA - Kongsvinger Park AS Kongsvinger kommune trekker kommunen ut av selskapet Kongsvinger Park AS, enten ved oppløsning eller ved salg av aksjer som nevnt i aksjonæravtalen. 011/12 Kjøp av NKS Skyrud Demenssenter AS 012/12 Nytt valg av representant i styret for Kongsvinger museumsforening - perioden /12 Godkjenning av møtebok 014/12 015/12 Billett- og utleiepriser Kongsbadet Under arbeid

7 Saksnr Sakstittel 016/12 Leiesatser Gjemselund sportsanlegg og Skansesletta friidrettsanlegg /12 Endring av vedtekter - rett til barnehageplass Barn fra andre kommuner kan ikke fortsette i barnehage i Kongsvinger etter 1. august 2012, med mindre bostedskommunen kjøper plassen og Kongsvinger har ledig kapasitet 018/12 Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger 019/12 Delegering av myndighet i forhold til plan- og bygningsloven 020/12 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden /12 Valg av medlemmer til flerkulturelt råd /12 Kontrollutvalgets årsrapport for /12 Godkjenning av møtebok 024/12 Formell høring av regional planstrategi for Hedmark fylke /12 Utvidet jakttid på bever i Kongsvinger kommune /12 Utvidet jakttid på elg i Kongsvinger fra og med til og med i perioden /12 Kontrollutvalgets årsrapport for /12 Bevilling for salg av alkoholholdig drikk - Kiwi 033 Kongsvinger 029/12 Garanti knyttet til etablering av en forbedret adkomst til SIVA fra RV 2 Kongsvinger kommune garanterer for inntil 5 mill. kroner, med fradrag av bidrag fra fylkeskommunen. 030/12 Referatsaker i perioden 031/12 032/12 Paviljonger ved skolene Langeland og Holt Plassproblemene ved Langeland skole løses innenfor en budsjettramme på 6 mill kr. Tiltaket finansieres med investeringsmidlene satt av til Langeland og Holt skoler i forbindelse med budsjett 2012 (3+3 mill kr). Plassproblemene ved Holt ungdomsskole skal tas opp på nytt i budsjett 2013

8 Saksnr Sakstittel 033/12 Ansettelse av rådmann i 100 % fast stilling 034/12 Uttalelse til Regional samferdselsplan for Hedmark 035/12 Godkjenning av møtebok 036/12 Alkoholpolitiske retningslinjer 037/12 Etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i et interkommunalt samarbeid 038/12 Boligsosial programplan med prinsipper og strategier 039/12 Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom 040/12 Valg av framtidig modell for pedagogiskpsykologisk tjeneste i Kongsvinger kommune - tidspunkt for vedtak 041/12 Innspill til handlingsprogram for riks- og fylkesveger /12 Valg av medlemmer til flerkulturelt råd /12 Riksveg 2 Kongsvinger - Kløfta - flytting av bomstasjon ved Nybakk 044/12 Ferdigstillelse av Skansesletta friidrettsanlegg 045/12 Godkjenning av møtebok 046/12 Skolestruktur og kulturhus - rammer for videre arbeid Det arbeides videre med alt. A, ut i fra eksisterende befolkningsprognose Sak i kommunestyret i januar 2013 Tiltak som sikrer en mer rasjonell drift av rådhusteateret Sak i kommunestyret i januar 2013 Det skal utarbeides en finansieringsplan for utbedring av rådhusteateret og utbygging av ungdomsskole 047/12 Kvalitetsmelding for oppvekst /12 Videreføring av tidlig innsats som strategi i oppvekst 049/12 Skjenkebevilling - Kongsvinger festning 050/12 Skjenkebevilling - Vinger Hotelldrift AS 051/12 Skjenkebevilling - Skansgården 052/12 Skjenkebevilling - Roverud samfunnshus 053/12 Skjenkebevilling - Kelebek 054/12 Skjenkebevilling - Forsvarets veteransenter 055/12 Skjenkebevilling - Bowlingsenteret Kongsvinger AS Sak i kommunestyret i januar 2013 Sak utsatt. Oversendes til funksjonshemmedes råd for uttalelse

9 Saksnr Sakstittel 056/12 Skjenkebevilling - Bowling 1 057/12 Skjenkebevilling - Dragonmoen camping 058/12 Skjenkebevilling - Telegrafen 059/12 Skjenkebevilling - Gjestegård 060/12 Skjenkebevilling - Bastian 061/12 Skjenkebevilling - Pizza`n Austmarka 062/12 Salgsbevilling - Rema 1000 Langeland 063/12 Salgsbevilling - Meny 064/12 Salgsbevilling - Coop Øst AS - Coop Etra 065/12 Salgsbevilling - Coop Øst AS - Coop Mega 066/12 Salgsbevilling - Stratos Dagligvare A/S 067/12 Salgsbevilling - Bunnpris 068/12 Salgsbevilling - Austmarka Landhandleri 069/12 Salgsbevilling - Kiwi 062 Gjemselund 070/12 Salgsbevilling - KIWI 033 Kongsvinger 071/12 Salgsbevilling - Rema Kurusand 072/12 Salgsbevilling - Rimi Kongsvinger Øvre Langelandsveg 073/12 Salgsbevilling - Spar Roverud 074/12 Salgsbevilling - Vinmonopolet 075/12 Salgsbevilling - Kiwi 040 Langeland 076/12 Skjenkebevilling - Taverna Kongsvinger 077/12 Skjenkebevilling - no-9 078/12 Skjenkebevilling - Kvinnemuseet 079/12 Skjenkebevilling - Le Cafè 080/12 Skjenkebevilling - Kongsvinger kommunale kino 081/12 Skjenkebevilling - Loge 67 Castrum Odd Fellow 082/12 Skjenkebevilling - Odd Fellow Loge /12 Skjenkebevilling Finnskogstua 084/12 Skjenkebevilling - Lunderseter samfunnshus 085/12 Skjenkebevilling - Politihøgskolens utdanningssenter 086/12 Skjenkebevilling - Abusan A/S (tidligere Milano) 087/12 Skjenkebevilling - Manis as Rådhuspl /12 Skjenkebevilling - Bella Restaurant 089/12 Skjenkebevilling - Chang Ching House 090/12 Skjenkebevilling - Tribunebygget Gjemselund

10 091/12 Skjenkebevilling Bøndernes hus

11 Saksnr Sakstittel 092/12 Skjenkebevilling - St. Johs. Logen Den Faste Borg 093/12 Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding /12 Tertialrapport I - Revidert budsjett I-2012 Internhusleie avvikles, og budsjett justeres i henhold til dette Ambisjonsnivå for BoSo må tilpasses til mottatt tilskudd fra Husbanken. Kjøp av tjenester fra Glåmdal revisjon tilpasses tidligere gitt budsjettramme. Rådmannen bes om å sørge for at overføringene til Overformynderiet, Krisesenteret og Kirkelig fellesråd holdes innenfor vedtatt budsjett. Dersom rådmannen mener at dette ikke er mulig gis det fullmakt til å gjennomføre tilsvarende reduksjoner (inntil kr ) i andre enheters rammer, slik at budsjettbalansen totalt sett opprettholdes Tidligere vedtatt låneramme og fondsbruk til investeringer skal ligge fast. Kommunestyret aksepterer at scanning av arkiv og 3Dkinoutstyr/oppgradering kino ikke gjennomføres, og at rammen for disse tiltakene, kr , omdisponeres til andre investeringer. Kommunestyret forutsetter at sluttfinansiering av friidretts-anlegget (kr kr ) skal prioriteres innenfor denne rammen. Rådmannen bes legge frem forslag til hvilke øvrige nye/endrede tiltak som skal prioriteres innenfor rammen på kr Rutinene for økonomirapportering endres slik at status for investeringsprosjekter i tillegg til tertialrapporteringen legges frem for formannskapet hver 2. mnd (feb, jun, okt) Kommunen utarbeider en økonomisk oversikt over kostnadene ved etablering av utekontakter, og legger saken fram for formannskapet/kommunestyret i god tid før budsjettbehandlingen i desember Se kommentar til tertialrapport II 2012 Iverksettes med virkning fra oktober 2012 Vil bli vurdert i forbindelse med OU-prosessen 2012

12 Saksnr Sakstittel 094/12, Kongsvinger kommune går inn med kr ,- forts. eks. mva. til Skansesletta friidrettsanlegg for at anlegget kan bli ferdigstilt med manglende utstyr. Blant annet utstyrslager til bruk for skolene og idrettslagene i kommunen, samt stevne-sekretariat. 095/12 Vinger fritidsklubb - utbedring av kjøkken og lokale 096/12 Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF 097/12 Bosetting av flyktninger 2012 Kongsvinger kommune bosetter for personer, inkludert familie-gjenforening 098/12 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar. Løten, Nord-Odal og Stange kommuner Det utarbeides handlingsplaner som viser hvordan målene er tenkt oppnådd 099/12 100/12 Etablering av museum på Gyldenborg Et årlig tilskudd til husleie på kr søkes innarbeidet Kongsvinger kommunes økonomiplan og årsbudsjett. 101/12 Godkjenning av møtebok 102/12 Valg av framtidig modell for pedagogiskpsykologisk tjeneste i Kongsvinger kommune Kongsvinger kommune sier opp dagens avtale om PP-tjenesten. Overfor avtalepartene presiseres imidlertid at Kongsvinger kommune ønsker et fortsatt interkommunalt samarbeid om PP-tjenesten. En forutsetning for et fortsatt interkommunalt samarbeid er at ny avtale med samarbeidskommunene Eidskog, Grue, Nord- Odal, Sør-Odal og fylkeskommunen fremforhandles innen 1. desember /12 Valg av meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden Sak trukket Avtale sagt opp i september 2012

13 Saksnr Sakstittel 104/12 Søknad fra Kongsvinger IL Toppfotball om utsettelse av tilbakebetaling av lån 105/12 Rapport forvaltningsrevisjon - saksbehandling byggesak og landbruk Kommunestyret ber administrasjonen følge opp rapportens anbefalinger 106/12 Skatteoppkrevers årsrapport for 2011 Kommunestyret ser problemet med manglende arbeidsgiverkontroller og ber rådmannen legge fram en ny vurdering om en løsning på dette problemet, inkludert en vurdering av en mulig interkommunal løsning. 107/12 Glåmdal Regionråd - revidering av vedtekter 108/12 Søknad om permisjon som vara fra kommunestyret 109/11 Søknad om permisjon fra kommunestyret ut /12 Søknad om permisjon fra politiske verv i perioden /12 Serverings- og skjenkebevilling RM Mat og drikke 112/12 Skjenkebevilling Manis as Rådhusplassen 9 113/12 Skjenkebevilling - Dragonmoen camping 114/12 Godkjenning av møtebok Revidert selskapsavtale for Glåmdal 115/12 interkommunale voksenopplæringssenter - GIV IKS 116/12 Frivillighetsmelding Målsettingene fra frivillighetsmeldingen skal følges opp med konkrete mål og måltall i kommunens styringskort. Revisjon av handlingsprogrammet skal behandles av kommunestyret. 117/12 Reguleringsplan Fv. 381 Øvre Langelandsveg. Detaljregulering - Sluttbehandling 118/12 Skjenkebevilling - Forsvarets veteransenter 119/12 Skjenkebevilling - no-9 (Number 9 as) 120/12 Tertialrapport 2 - revidert budsjett nr /12 Godkjenning av møtebok NEI De overordnede styringskortene for kommunen er ikke lagt opp slik at en kan følge opp delmålsettinger på alle områder

14 Saksnr Sakstittel 122/12 Kil Toppfotball søknad om tilskudd Ansvarlig lån til KIL Toppfotball på kr ,- ettergis Kongsvinger kommune har administrativt inngått avtale med KIL Toppfotball om istandsetting av inngangspartiet på Gjemselund. Det følger av denne avtalen at KIL Toppfotball skal utføre arbeidet og bære alle kostnader til materialer etc, og at kommunen som kompensasjon skal redusere baneleien med kr pr år i tre år. Kongsvinger kommune tilbyr i stedet å gi KIL Toppfotball hele den avtalte kompensasjonen, kr ,-,i Beløpet avregnes mot skyldig baneleie for Eventuelt overskytende beløp avregnes mot baneleie for /12 GIVAS IKS - ny selskapsavtale 124/12 Etablering og igangsetting av interkommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud lokalisert i 7. etasje ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger Kongsvinger kommune inngår et interkommunalt samarbeid sammen med Grue, Nes, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal om drift av interkommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud lokalisert i 7. etasje ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger Det interkommunale samarbeidet organiseres etter vertskommunemodellen, med Kongsvinger kommune som vertskapskommune etter kommunelovens 28 B, eller som et IKS dersom dette er mer hensiktsmessig. Kommunestyret forutsetter at kostnadene for tiltaket ikke overskrider tilskuddet. Det gjennomføres prosjektmøter med samarbeidende kommuner hver 14. dag. Det er nedsatt 4 arbeidsgrupper. Lokalene ble overtatt medio februer og innkjøp/plassering/ installering av utstyr er godt i gang. Samarbeidavtaler med SI om areal er ferdigforhandlet, og avtaler om servicetjenester (vaskeri, renhold, matforsyning), faglig bistand (laboratorietjenester, radiologi, lege og spesialsykepleier) vil snart bli sluttført. Bemanningsprosess er i gang og teamleder ble ansatt med virkning fra 19. mars. Det er inngått avtale med lege i 70 % stilling med virkning fra 1. juni, og ansettelser av sykepleiere vil snart bli sluttført. Informasjonsplan er under utarbeidelse.

15 Saksnr 125/12 Sakstittel Glåmdal interkommunal legevakt - Ombyggingsprosjekt av nye lokaler Kongsvinger kommune, som vertskommune, tar ansvar for investeringslånet. Kostnadene fordeles mellom alle fire samarbeidskommunene. Prosjektet er godt i gang. Prosjektleder er Knut Thore Kristiansen fra SI. Arbeidet sendes ut på anbudsrunde rett over påske. Dato for ferdigstillelse etter arbeidsplan er , med planlagt åpning Prosjektmøter med samarbeidende kommuner gjennomføres hver 14. dag. Forhandling om fordelingsnøkkel ikke igangsatt, og vil skje på rådmannsnivå. Kongsvinger kommune opptar lån til ombygging av nye legevaktslokaler med avskriving over 15 år, det forutsettes en leieavtale med Sykehuset innlandet på minimum 15 år. Låneopptakets størrelse vurderes etter at anbudsrunden foreligger. Kongsvinger kommune opptar lån på kr 1 mill til innkjøp av inventar til legevaktens lokaler, med avskriving over 10 år Rådmannen velger representant til prosjektgruppen, jfr pkt 4 i intensjonsavtalen. 126/12 Mottatt henvendelse til kontrollutvalget - rapport fra Glåmdal revisjon IKS 127/12 Plan for selskapskontroll for Sak utsatt 128/12 Valg av nytt varamedlem til kommunens eldreråd 129/12 Søknad om fritak som meddommer i Glåmdal Tingrett 130/12 Valg av representanter til forliksrådet 131/12 Forslag til medlemmer og varamedlemmer i dyrevernnemnda 132/12 Delegering til administrasjonen - søknader om salgs- og skjenkebevilling 133/12 Skjenkebevilling - Fru Balchens Inspirasjon AS 134/12 Skjenkebevilling - no-9 (Number 9 as) Prosjekt vedrørende lovpålagt installering av nødnett gåt paralellt. Representanter for Kongsvinger kommune som vertskommune er Tordar Sætheråsen (KKE), Anne C. Ringstad-Nerli og Mona Myrvang (Helse og rehab), samt Åge H Andersen (kommuneoverlege) Sak utsatt

16 135/12 Salg av aksjer til KB Eiendom Kongsvinger AS Under arbeid 136/12 Godkjenning av møtebok

17 Saksnr Sakstittel 137/12 Lokalisering av Turistinformasjon i Kongsvinger Rådmannen bes om å forlenge avtalen med Reiser og opplevelser AS frem til Rådmannen bes innhente tilbud på drift av turistinformasjon for perioden fra , der blant annet følgende skal belyses: åpningstid, tilgjengelighet/universiell utforming, mulighet for å legge ut brosjyrer, betjening av digitale kanaler, pris 138/12 Budsjett 2013 Økonomiplan Enhetenes budsjettrammer vedtas på nettonivå Momskompensasjon på investering i Kongshallen og ny ungdomsskole går i sin helhet inn som delfinansiering av prosjektene Økning i kapasitet HDO fremskyndes til Midler til kompetanseheving og veilesning ifm. praksisendring innen omsorg finansieres fra fondsmidler eldrepenger Ekstraordinær innsats norsk/matematikk 1. og 2.trinn videreføres Økt overføring Regionrådet (fra kr 10 til kr. 30 pr innbygger) Kongsvinger kommune fakturerer tjenester til regionrådet fra Taksering av eiendommer gjennomføres bare for næringseiendommer/verker og bruk ( statens takstgrunnlag benyttes for boliger) Overføring kirkelig fellesråd, PP-tjenesten og Krisesenter økes med 3 % i forhold til budsjett 2012 Økt overføring til Glåmdal Brann IKS settes til 66,67 % av selskapets styres forslag til budsjettøkning Krav til effektivisering med fokus på sentrale stabsfunksjoner Anbudsrunde pågår Nærmere redegjørelse innarbeides i økonomiplan 2014 Innarbeides i arbeidet med omstilling 2012, og vil også bli innarbeidet i økonomiplan

18 Saksnr 138/12, forts. Sakstittel Kommunestyret godkjenner forslaget til investeringsplan for inntil 167,725 mill. kr, dvs en investeringsramme på 6,125 mill. kr mer enn formannskapets innstilling. -. Økningen i investeringsrammen på 5 mill kr. går til tiltaket Sæter, låvem, hvor totalrammen økes fra 20 til 25 mill. kr. Økningen i totalrammen forutsetter en endret leieavtale med Politihøgskolen, hvor den økte investeringen dekkes inn gjennom økt husleie. Lagt inn i budsjettramme Økningen i investeringsrammen på 1,125 mill kr. går til tiltaket ishall (naturis). I tillegg økes rammen for prosjektet ishallen med ytterligere 1,25 mill kr (påløpte tilleggskostnader) og det settes av 0,5 mill til ny rulle på Langelandshjemmet. Rammen for kommunale bygg reduseres tilsvarende med 1,75 mill kr. - Økningen i investeringsrammen på 6,125 mill kr finansieres gjennom mva-refusjon på 0,225 mill kr og et låneopptak på 5,9 mill. kr. Låneopptaket finansieres gjennom overføring fra driftsbudsjettet Kjøp av prestebolig Jfr. sak 148/12 Driften av ungdomsklubben på Holt videreføres med 40 % Iverksatt stillingsressurs og kroner, evt. supplert med frivillige Kongsvinger kommune ber Boligstiftelsen gi beboerne i Utført kommunale leiligheter anledning til å kjøpe leilighetene de bor i på markedsmessige vilkår Kommunestyret ber rådmannen vurdere opprettelsen av en fast vikarpool i kommunen Som en del av omstillingsarbeidet og med utgangspunkt i Under utredning kontinuerlig forbedring ber vi rådmannen om å fremme en sak om innføring av en felles og helhetlig kompetanseplan for Kongsvingerskolen innen Kompetanseplanen skal sikre: - Kompetanse innenfor basisfag som norsk, matematikk, naturfag og språk, samt klasseledelse - En fremtidsrettet skole - Optimal utnyttelse og utvikling av faglig kompetanse Kompetansetiltak bes gjennomført i dialog med Høgskolestiftelsen i Kongsvinger Rådmennen bes utarbeide en oversikt over salgbare boligog hyttetomter på kommunens grunn Rådmannen bes legge frem en oversikt over kostnader til Oversikt eksisterer, men må oppdateres/utvides

19 ny legevaktordning etter at ny fordelingsnøkkel og betingelser for Grues inntreden er fremforhandlet Saksnr Sakstittel 139/12 Omstilling 2012 Kongsvinger kommunes barnehagegaranti avvikles og 4 kommunale barnehageavdelinger nedlegges Åpningstidene i barnehagene opprettholdes. Den forutsatte besparelsen på skal realiseres gjennom forskyvning av arbeidstid, evt. også reduserte åpningstider ifm. ferier og høytider Pilotprosjekt velferdsteknologi iverksettes Ny driftsmodell for Rådhus-Teateret iverksettes Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om etablering av bofellesskap for ungdom som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om opprettelse av heldøgnsboliger for personer med psykiske lidelser, rus- adferds- og fellesproblematikk som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om fremtidig bruk av Kongsvinger kommunes eiendomsmasse (eid og leid) som behandles politisk Kommunestyret ber rådmannen legge fre en sak om eierstrategi for eiendomsmassen i Kongsvinger kommune som behandles politisk Prosessen er i rute. Stenging er satt til 1. august 2013 Det er lagt opp til å finne beste lokale løsninger. Alle barnehagene setter i gang tiltak noen har allerede startet. Der det kan være snakk om endring av tilsettinger vil prosessen ta tid, og ses i sammenheng med øvrig personalendring på barnehagesida Iverksatt Under utredning Arbeidet er igangsatt, og konklusjon blir gjort i løpet av våren Under arbeid Under arbeid 140/12 Mottatt henvendelse fra kontrollutvalget rapport fra Glåmdal revisjon IKS 141/12 Plan for selskapskontroll Saken utsettes og behandles sammen med plan for forvaltningsrevisjon 142/12 Endringer av vedtekter i kommunale barnehager Den nasjonale barnehagegarantien innføres i Kongsvinger 143/12 Møteplan politiske møter 144/12 Fastsetting av valgdag Stortingsvalg /12 Valg av valgstyre Stortingsvalg /12 Elektronisk utsending til politikere Kommunestyret vedatr at politiske saker kun sendes ut digitalt til de politiske representantene f.o.m Første og andre vararepresentant i partier med 5 eller flere faste kommunestyrerepresentanter får tildelt Ipad. Førsterepresentanter i partier med færre enn 5 faste kommunestyrerepresentanter får tildel Ipad. Skriver tildeles politikerkontoert

20 Saksnr Sakstittel 147/12 Glåmdal interkommunale legevakt ombyggingsprosjekt av nye lokaler Kongsvinger kommune opptar lån til ombygging av nye legevaktslokaler med avskrivning på 15 år. Det forutsettes en leieavtale med Sykehuset Innlandet på minimum 15 år. Kongsvinger kommune opptar lån på kr. 1 mill. til innkjøp av inventar til legevaktens lokaler, med avskrivning over 10 år. 148/12 Kjøp av prestebolig Rådmann gis fullmakt til å gå til anskaffelse av en ny prestebolig begrenset oppad til 2,6 mill. kr inklusive omkostninger. Anskaffelsen finansieres ved låneopptak. 149/12 Resultat av skoleeieranalysen Skoleeieranalysen skal inngå som grunnlag i fremtidig kvalitetsmelding for oppvekst fra 2013 Det legges opp til skolering om innholdet i undersøkelsen og gjennomføring av skoleieranalyse for alle medlemmer i kommunestyre og skoleledere i februar /12 Kommunal prioritering av spillemidler /12 Behov for heldøgns pleie- og omsorgsplasser Det etableres HDO-tilbud med 5 nye plasser på Holt HDO (tidligere Gnisten) Ytterligere beslutninger om etablering av heldøgnstilbud og avstemming av forhold mellom korttidsplasser og langtidsplasser avventes til effekt av praksisendring i helse og omsorgstjenestene er vurdert 152/12 Bosetting av flyktninger Kongsvinger kommune bosetter inntil 100 personer i perioden inkludert familiegjenforening. Status på antall bosatte og familiegjenforente flyktninger rapporteres til komitèn en gang i året 153/12 Nytt val av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet for GIVAS IKS for perioden i henhold til ny selskapsavtale Jfr. sak 125/12

21 Saksnr Sakstittel 154/12 Kongsvinger ishall (Kongshallen) behov for budsjettjustering Dekning av tilleggskostnader til bygging av ny ishall på 1,25 mill kr inkl mva, dekkes gjennom mva-refusjon og låneopptak Isbingen etableres med naturis i stedet for plastdekke. Økningen i investeringskostnader på 1,125 mill kr inkl mva, dekkes gjennom mva-refusjon og låneopptak. Låneopptaket finansieres gjennom reduksjon i driftskostnadene for hallen 155/12 Salg av aksjer til KB Eiendom Kongsvinger AS Under arbeid

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.09.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer