UNIVERSITETET I OSLO Universitetsdirektøren. Rundskriv. Regnskapsavslutning 1T2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I OSLO Universitetsdirektøren. Rundskriv. Regnskapsavslutning 1T2015"

Transkript

1 Rundskriv Regnskapsavslutning 1T2015

2 Innhold UNIVERSITETET I OSLO 1.0 ENDRINGER, TIDSFRISTER OG ARBEIDSFLYT ENDRINGER I RUNDSKRIVET TIDSFRISTER FOR REGNSKAPSAVSLUTNINGEN AVSLUTNING I LØNNSSYSTEMET RESULTATVURDERINGER HVA KAN OG SKAL DET PERIODISERES FOR? HVORDAN UTARBEIDE PERIODISERINGSBILAGET? VURDERINGER AV PERIODISERINGER EKSEMPLER PÅ INNTEKTER OG INNTEKTSREDUKSJONER VURDERING AV PERIODISERINGER - EKSEMPLER PÅ KOSTNADER OG KOSTNADSREDUKSJONER PROSJEKTAVSLUTNING BALANSEVURDERINGER AKTIVERTE EIENDELER VARELAGER OG BEHOLDNINGER AVSETNING TIL TAP PÅ FORDRINGER KONTANTER OG BANKBEHOLDNINGER BEKREFTELSER, DOKUMENTASJON OG KVALITET

3 1.0 Endringer, tidsfrister og arbeidsflyt 1.1 Endringer i rundskrivet Vesentlige endringer fra forrige rundskriv er omtalt i tabellen under. Punkt Område Beskrivelse / kommentar -- Generelt Rundskrivet er generelt omarbeidet og forkortet på flere punkter. Det er ingen vesentlige endringer i rutinen fra rapporteringen av 3.tertial

4 1.2 Tidsfrister for regnskapsavslutningen Fristtabell - 1.tertial 2015 Dato Kl* Frist System Kommentar/beskrivelse Reisefristen: Siste levering av reiser og refusjoner som skal med i perioden SAP Reiser og refusjoner som kommer inn etter fristen er ikke garantert vil komme med på utbetalingen Anleggsfristen: Siste levering av omposteringsbilag i anleggsregisteret FA FA Alle anleggsmidler som skal korrigeres må leveres til SR innen fristen for å rekke ompostering innen periodeslutt MVA-fristen: Siste levering av omposteringsbilag i leverandørreskontro, herunder MVA-omposteringer AP Alle leverandørfakturaer med mva-kode som skal korrigeres må leveres til SR innen fristen for at vi skal rekke ompostering innen perideslutt Prosjektfristen: Siste søknad om forlenging av prosjekter med sluttdato siste dag i perioden Korrigeringsfristen lønn: Siste levering av lønnsbilag som skal med i perioden Godkjenningsfristen: Siste godkjenning av fakturaer i BW -IP fakturasystemet for kostnaden skal komme med på regnskapet for perioden Utgående fakturafristen: Siste oppretting av utgående fakturaer AR som skal inntektsføres i perioden :00 Bilagsfristen: Siste levering av ADI-bilag for omposteringer, frikjøp og internhandel :00 Bankbilagsfristen: Siste levering av bankbilag og kassebilag :00 Varelagerfristen: Siste levering av skjema for varelager/ beholdninger :00 Tap på fordringer fristen: Siste levering av skjema for avsetning til tap på fordringer :00 Periodiseringsfristen: Siste levering av periodiseringer Prosjekt Prosjekter med sluttdato siste dag i perioden som det ikke er søkt forlenging om, vil bli avsluttet siste dag i perioden, med resultateffekt for prosjektets eiersted. SAP Siste frist for levering av omposteringbilag, men bes levert fortløpende. BW-IP Fakturaer med godkjenning etter dette tidspunktet vil ikke komme med i regnskapet. Dersom kostnaden skulle vært på regnskapet i perioden, må dere periodisere for kostnaden - se senere frist for dette. AR Dette er siste frist for å opprette utgående fakturaer i AR med fakturadato og hovedboksdato i perioden. Fakturaer som opprettes etter dette, vil få faktura- og hovedboksdato i påfølgende periode. Dersom dette er inntekter som er opptjent i perioden og ikke er på prosjekter, må dere periodisere for dem - se senere frist for dette. ADI ADI Skjema Skjema ADI Bilagene skal være hos SR på papir, såfremt ikke annet er avtalt med SR, innen dette tidspunktet for at vi skal få dem bokført i perioden. Bilagene skal være hos SR på papir, såfremt ikke annet er avtalt med SR, innen dette tidspunktet for at vi skal få dem bokført i perioden. Bilagene skal sendes til SR elektronisk innen dette tidspunktet for at vi skal få dem bokført i perioden. Dersom dere ikke leverer skjema, vil vi forutsette at dere ikke har varelager eller tap på fordringer å rapportere. Bilagene skal sendes til SR elektronisk innen dette tidspunktet for at vi skal få dem bokført i perioden. Dersom dere ikke leverer skjema, vil vi forutsette at dere ikke har varelager eller tap på fordringer å rapportere. Periodiseringsbilagene skal sendes til SR elektronisk innen dette tidspunktet for at vi skal få dem bokført i perioden. Bilagene skal være ferdig validert og attestert/godkjent, og oversendt i pdf-format. Dersom enheten ikke leverer skjema, vil vi forutsette at dere ikke har noe å periodisere for Rapportuttaket kan starte Hovedbok GL lukkes 11/ Etter den nattlige overføringen til datavarehuset, er alle rapporter oppdatert Avstemmingsfristen: Frist for levering av avstemminger Skjema Avstemmingsskjema for balansearter med dokumentasjon leveres elektronisk alternativt i internpost) Kontrollprogramfristen: Frist for levering av lokalt og sentralt kontrollprogram * dersom det ikke er oppgitt klokkeslett, er fristen innen utløpet av dagen (kl 24:00) Skjema Lokalt kontrollprogram leveres elektronisk i henhold til vanlig rutine. 3

5 1.3 Avslutning i lønnssystemet Regnskapsavslutningen i lønnssystemet følger av egen kjøreplan. På følgende link finner du informasjon om omposteringer og link til skjema. Kjøreplan for Seksjon for lønn gir fullstendig oversikt over alle relevante frister: 2.0 Resultatvurderinger Det er to hovedoppgaver under resultatvurderinger, periodiseringer og prosjektavslutning. 2.1 Hva kan og skal det periodiseres for? Det grunnleggende prinsippet for regnskapsføringen er at inntekter skal bokføres i den perioden de er opptjent og at kostnader skal bokføres i den perioden de er påløpt. Tabellarisk oppsummering av periodiseringer: Bevilgningsfinansiert aktivitet herunder grunnbevilgningen og annen aktivitet på basis. Grunnbevilgning/ bevilgningsprosjekter Andre inntekter Eksternfinansierte prosjekter Kostnader Bidragsprosjekter Oppdragsprosjekter Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader NEI JA JA NEI JA NEI JA Det blir presisert at det er den enkelte enhet som står ansvarlig for periodiseringene. ADS/SR utfører kun teknisk kontroll, det vil si kontroll av dato, bilagskategori og at periodiseringsarter er benyttet på riktig måte. Hvilke inntekter kan periodiseres: 1. Andre inntekter på basis (gitt vesentlighet for enheten) a. kursinntekter b. billettinntekter c. salgsinntekter varer/tjenester d. andre inntekter på basis som ikke er bevilgning eller tilskudd e. pasientinntekter 2. Inntektsreduksjon. a. Mottatte og inntektsførte NFR midler som enhetene ikke har fått videreformidlet, kan det periodiseres for med debet art 3408 og kredit b. Midler benyttet til investeringer, hvor aktiva er mottatt men fakturaen ikke er bokført i OA. Slike investeringer kan det periodiseres for med debet 3495 (investeringer i prosjekter) eller debet 3919 (investeringer i basis eller interne prosjekter). Motposten er kredit Se punkt 2.4 for mer informasjon. Hvilke inntekter skal ikke periodiseres: 1. Internhandel og frikjøpsbilag (motpart 01) 2. Inntekter fra bevilgning (unntak; se punktet 2 Inntektsreduksjon i punktlisten over) 3. Inntekter til prosjekter; både bidrag og oppdrag (unntak; se punktet 2 Inntektsreduksjon i punktlisten over) Hvilke kostnader kan periodiseres Alle påløpte kostnader skal med i regnskapet for perioden. En kostnad regnes som påløpt når varen eller tjenesten er levert. Kostnader som er påløpt, men ikke bokført må derfor periodiseres inn i regnskapet, mens kostnader som er bokført i regnskapet, men ikke er påløpt må periodiseres ut av regnskapet. 4

6 Rutine for behandling av periodiseringer på prosjekter med sluttdato i perioden Det kan ikke periodiseres på prosjekter som skal avsluttes i rapporteringsperioden, siden periodiseringen må tilbakeføres i påfølgende periode. Enheten må selv kontrollere at prosjekter det periodiseres på ikke skal avsluttes i rapporteringsperioden. Dette kan gjøres ved å sjekke periodiseringsbilaget mot oversikten over gyldighetsperioden til prosjektene i rapporten «R-Prosjektregister- aktive prosjekter per Dato» (se: https://bi-appprod02.uio.no/discoverer/viewer?cn=cf_a108&wbk=r_prosjektregister_aktive_prosjekter&wsk=1). Dersom enheten likevel leverer periodiseringer på prosjekter som har sluttdato i rapporteringsperioden, vil SR slette periodiseringen. SR vil sende melding om at periodiseringen er slettet til enheten. Vurdering av vesentlighet Regnskapet skal vise kostnader og inntekter som er reelle for den aktuelle perioden. Ved å periodisere skal man vurdere vesentlighet ut fra hvilke økonomiske betydninger og konsekvenser det vil ha for enheten om kostnaden eller inntekten ikke kommer med. Dersom posten kan påvirke beslutningene ved enheten, er den vesentlig og må tas med/tas ut av regnskapet. Retningslinjer for tekst på transaksjonen(linjebeskrivelsen): Teksten på transaksjonen skal beskrive hva periodiseringen gjelder, slik at det er mulig å forstå hvorfor periodisering var nødvendig. Eksempel: Art 6792 debet, tekstet med: Service på maskin utført, faktura ikke mottatt Art 2960 kredit, tekstet med: Service på maskin utført, faktura ikke mottatt. Merk at teksten på transaksjonen ikke skal inneholde navn på personer. Alternativt kan man bruke egne lister, koder eller lignende som unik referanse. Retningslinjer for utarbeidelse av linjene i periodiseringsbilag Det enkleste vil for de fleste være å føre alle periodiseringer med en separat resultatlinje og en balanselinje per periodisering. Dersom man har mange periodiseringer kan man som alternativ føre resultatlinjene enkeltvis og deretter føre summen av periodiseringene mot en balanselinje. I så tilfeller er det viktig å summere kun periodiseringer med samme type resultateffekt. For eksempel lister man opp 10 ulike påløpte, ikke bokførte kostnader (debet), og summerer disse på en linje mot konto 2960 (kredit). Det samme gjøres med bokførte, ikke påløpte kostnader (kredit), og summerer disse mot konto 1790 (debet). Man må ikke under noen omstendighet nettoføre påløpte og ikke påløpte kostnader mot en balansepost. Dersom SR oppdager at summeringsfeil i periodiseringsbilaget, vil det rettes før postering. Arter for periodiseringer Det finnes egne arter som periodiseringene skal bokføres på. Det skal ikke benyttes andre arter enn disse. Dersom SR oppdager feil artsbruk i periodiseringsbilaget, vil det rettes før postering. Resultat art Beskrivelse art Balanse art Beskrivelse art Forklaring/eksempel Klasse 3, Salgs- og driftsinntekter 3495 Periodisering for investering med prosjektmidler 2969 Periodisering for investeringer i anleggsmidler BOA Mottatte aktiva hvor faktura ikke er bokført i OA 3408 Periodisering for mottatte NFR midler til 3. part 2971 Mottatt, ikke opptjent inntekt Inntektsførte NFR midler som skal videreformidles til 3. part 3049 Periodisering inntekter 1531 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt Varen/tjenesten er levert, men faktura ikke utstedt og bokført i regnskapet 2971 Mottatt, ikke opptjent inntekt Varen/tjenesten er ikke levert, men faktura er utstedt og bokført i regnskapet 3908 Periodisering kostnader tilskudd 1790 Forskuddsbetalte kostnader Kontingent, tilskudd (fra basis), representasjon og lignende 2960 Påløpte kostnader Kontingent, tilskudd (fra basis), representasjon og lignende 5

7 3919 Periodisering for investering med basismidler Klasse 4, Varekostnad 2969 Periodiseringer for investeringer i anleggsmidler Basis Mottatte aktiva hvor faktura ikke er bokført i OA 4309 Periodisering kostnader, varer og tjenester for videresalg Klasse 5, Lønn og godtgjørelser 1790 Periodisering av Innkjøp av varer og tjenester for videre salg Forskuddsbetalte kostnader 2960 Påløpte kostnader Innkjøp av varer og tjenester for videre salg 5099 Periodisering fast lønn 2960 Påløpte kostnader Periodiseringskonto fast lønn 5199 Periodisering variabel lønn 2960 Påløpte kostnader Periodiseringskonto variabel lønn 5803 Periodisering, refusjon av 1531 Opptjent, ikke fakturert Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft sykepenger driftsinntekt 5997 Periodisering andre 2960 Påløpte kostnader Annen personalkostnad personalkostnader Klasse 6, Annen driftskostnad (kostnader relatert til art 6xxx) 6308 Periodisering kostnader leie lokaler 1790 Forskuddsbetalte kostnader Kostnader lokaler inkludert felleskostnader 2960 Påløpte kostnader Kostnader lokaler inkludert felleskostnader 6398 Periodisering kostnader energi og andre kostnader lokaler 1790 Forskuddsbetalte kostnader Kostnader energi og brensel som ikke er en del av felleskostnader 2960 Påløpte kostnader Kostnader lokaler inkludert energi og brensel. Annen kostnad lokaler 6499 Periodisering for lisenser, maskiner, inventar 6549 Periodisering kostnader verktøy, inventar og driftsmateriell. (for kostnader i art 65xx) Forskuddsbetalte kostnader Leie maskiner, inventar, lisenskostnader og lignende 2960 Påløpte kostnader Leie maskiner, inventar, lisenskostnader og lignende 1790 Forskuddsbetalte kostnader Verktøy, inventar og drifts-materialer som ikke skal aktiveres 2960 Påløpte kostnader Verktøy, inventar og drifts-materialer som ikke skal aktiveres 1790 Forskuddsbetalte kostnader Reparasjon og vedlikehold 2960 Påløpte kostnader Reparasjon og vedlikehold 6699 Periodisering kostnader reparasjon og vedlikehold 6792 Periodisering kostnader tjenester 1790 Forskuddsbetalte kostnader Fremmedtjenester 2960 Påløpte kostnader Fremmedtjenester 6899 Periodisering tidsskrifter, 1790 Forskuddsbetalte kostnader Kontorkostnad, trykksak og lignende abonnementer og andre 2960 Påløpte kostnader Kontorkostnad, trykksak og lignende driftskostnader 6949 Periodisering kostnader telefon, 1790 Forskuddsbetalte kostnader Telefon, porto og lignende porto og lignende 2960 Påløpte kostnader Telefon, porto og lignende Klasse 7, Annen driftskostnad (kostnader relatert til art 7xxx) 7197 Periodisering kostnader reise og utlegg 3908 Periodisering kostnader tilskudd (Tidligere art 7498 tilskudd er flyttet til klasse 3) 1790 Forskuddsbetalte kostnader Kostnad og godtgjørelse. For reise, diett, bil og lignende 2960 Påløpte kostnader Kostnad og godtgjørelse. For reise, diett, bil og lignende 1790 Forskuddsbetalte kostnader Kontingent, tilskudd (fra basis), representasjon og lignende 2960 Påløpte kostnader Kontingent, tilskudd (fra basis), representasjon og lignende 7839 Periodisering andre driftskostnader 1790 Forskuddsbetalte kostnader Diverse periodisering 2960 Påløpte kostnader Diverse periodisering 2.2 Hvordan utarbeide periodiseringsbilaget? Periodiseringsbilag utarbeides på samme måte som vanlige hovedboksbilag, men har noen viktige forskjeller: Det skal kun leveres ett bilag per enhet (fakultet/senter/museum), såfremt noe annet ikke er avtalt med SR Bruk kategori Periodisering og sett bilagsdato til siste dato i rapporteringsperioden Bilaget valideres, påføres GruppeID, skrives ut, attesteres og godkjennes av BDM og sendes i skannet versjon til: Merk også følgende: Enhetene kan benytte vanlig ADI mal (se«konteringsmal for omposteringer, internhandel og periodiseringer.xls)» på kodeverk) Enhetene skal selv oppbevare en fullstendig redegjørelse for grunnlaget for periodiseringene, samt alle annen underlagsdokumentasjon. Ved eventuelle spørsmål fra Riksrevisjonen, vil SR henvende seg til enheten for å motta underlagsdokumentasjonen for periodiseringene.

8 2.3 Vurderinger av periodiseringer eksempler på inntekter og inntektsreduksjoner Følgende områder kan vurderes: Inntekter fra salg av eiendeler, utstyr og lignende Inntekter fra denne type salg skal inntektsføres på leveringstidspunktet. o Eksempel: Man inngår avtale om salg av utstyr i rapportperioden, utstyret blir overlevert til mottaker i rapportperioden og fakturering av leveransen skjer i fremtidig periode. Inntekten tilhører rapportperioden. Man posterer inntekten i rapportperioden ved å bruke art 3049 periodisering inntekter - kredit og art 1531 opptjent ikke fakturert inntekt - debet. Inntekt fra salg av tjenester Inntektsføring skal skje etter hvert som tjenestene ytes. o Eksempel: Tjenester blir utført i siste halvdel av rapportperioden og fakturert i fremtidig periode. Inntekten tilhører rapportperioden og korrekt kontering vil være: Art 3049 periodisering inntekter - kredit og motpost art 1531 opptjent ikke fakturert inntekt - debet. Leieinntekter Inntektsføring skal skje etter faktisk opptjent inntekt på regnskaps- eller avslutningstidspunktet. Forskuddsfakturering av leie (ikke opptjent leie) skal medføre periodisering og dermed reduksjon av inntekter. o Eksempel: Felleskostnader faktureres ofte forskuddsvis hvert kvartal. Dette innebærer at ved utgangen av andre tertial vil det være inntektsført 3 kvartal (9 mnd.). Rapporteringsperioden er per 2 tertial (8 mnd.) og inntekten for 1 måned må periodiseres ut som forskuddsbetalte inntekter (mottatte, ikke opptjente inntekter) Kontering: 3049 Periodisering inntekter - debet og 2971 Mottatt ikke opptjent inntekt - kredit. Investeringer (inntektsreduksjon) Det er tillat å periodisere for mottatte aktiva, når fakturaen ikke er bokført i OA. Til dette er det opprettet to arter, en for aktiva som er investert med basismidler (3919), og en art for aktiva hvor det er benyttet prosjektmidler (3495) til investeringen. Se artsoversikt i punkt 2.1 foran. Det bemerkes at det er én balanseart (2969) som skal brukes som motpost. o Eksempel: Det er mottatt en maskin som allerede er tatt i bruk. Fakturaen er ikke bokført i OA. Det er basismidler som skal benyttes. Kontering: 3919 Periodisering for investeringer med basismidler - debet og 2969 Periodisering av investeringer i anleggsmidler kredit. Kontrollspørsmål for periodisering av inntekter: Er det kontrollert at det ikke er foretatt periodisering av bevilgning/tilskudd/tildeling fra KD, NFR, andre dep./etater samt EUs rammeprogram unntatt for mottatte aktiva og mottatte NFR midler som skal videreføres til ekstern kontraktspart? Er det kontrollert at det ikke er foretatt periodisering av inntekt på øvrige prosjekt unntatt for mottatte aktiva? Er alle inntekter som enheten har registrert, men som ikke vedrører denne eller tidligere perioder, periodisert ut av periodens regnskap? Er det kontrollert at andre opptjente inntekter (f. eks kursavgifter, suvenir- og billettinntekter) er periodisert for? 2.4 Vurdering av periodiseringer - eksempler på kostnader og kostnadsreduksjoner Grunnlag for å identifisere påløpte, ikke bokførte kostnader: Basware Fakturaer godkjennes fortløpende i Basware. Alle fakturaer som er godkjent før godkjenningsfristen (se fristtabell i punkt 1.2), vil bli overført påfølgende dag og bli bokført i regnskapet i rapporteringsperioden, gitt at de passerer fakturakontrollen. Fakturaer som er ikke er godkjent innen godkjenningsfristen, vil ikke bli overført til OA i rapporteringsperioden, og enheten må vurdere disse for periodisering. For at enhetene skal kunne bruke godkjenningstidspunktet for avgrensing av hva som kommer med og ikke, er det lagt inn en ny kolonne i Basware rapporten «konterte fakturaer». Kolonnen har overskrift «Godkjent dato». Rapporten kjøres for egen enhet og kan filtreres på godkjenningstidspunkt. 7

9 Basware rapportene Ikke konterte fakturaer og Konterte fakturaer tas ut etter godkjenningsfristen. I rapportene skal enhetene la «Fakturadato fra» stå med slik den kommer opp i feltet (Default verdi), og i feltet «Fakturadato til» skal man legge inn siste dato i avslutningsmåneden. Angi bestillerkode/org.enhet med minimum to sifre (eks 35%, 3511% ). Det er viktig å være oppmerksom på at begge Basware rapportene er online og følgelig er oppdatert til enhver tid. Følgelig vil de også endre seg så snart en faktura er kontert eller nye er kommet inn fra leverandør. For eksempel vil fakturaer som konteres flyttes fra «ikke-konterte» til «konterte» så snart kontering har skjedd. I tillegg vil nye innskannede fakturaer legge seg til i rapporten «Ikke konterte fakturaer». Derfor anbefaler SR at enhetene tar ut rapportene samtidig, for å redusere sjansen for at en faktura kan være med i begge rapportene. Merk at Basware-rapportene ikke skal sendes SR men bes oppbevart av enheten som dokumentasjon på periodiseringer av «Konterte og Ikke konterte fakturaer». Kontrollspørsmål for periodisering av kostnader: Er det foretatt periodisering for påløpte kostnader som ikke er bokført ved utløpet av perioden? Lønnskostnader og trygderefusjoner Alle lønnskostnader inkludert sosiale kostnader som er påløpt, skal bokføres i perioden, uavhengig av om utbetaling skjer i en annen periode. Dette vil ofte gjelde variable tillegg som overtid, reiseregninger, diverse tillegg, eksamenskostnader, refusjon av utlegg samt refusjoner fra NAV. Enheten må vurdere periodisering for sykepenger og annen lønnsrefusjon som ikke er kommet med i perioden, dette vil blant annet omfatte sykemeldinger som ikke er levert til seksjon for lønn. Periodiseringer knyttet til lønn skal som hovedregel inkludere feriepenger, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Dette kan gjøres ved å bruke et påslag på 44 % (29 % påslag dersom det er uten pensjonskostnader). Pensjonsgivende inntekt: I utgangspunktet er det kun avtalt lønn som er grunnlag for pensjon. Når det gjelder hvilke tillegg som kan være pensjonsgivende vises det til Statens Personalhåndbok: Husk at linjebeskrivelse på periodiseringer ikke skal inneholde personnavn. Kontrollspørsmål for periodisering av lønnskostnader: Er det foretatt periodisering for påløpte lønnskostnader som ikke er bokført ved utløpet av perioden? Er periodiseringene inkludert sosiale kostnader? Er det foretatt periodisering av refusjon av sykepenger og/eller andre NAV refusjoner. Andre driftskostnader, bokført men ikke påløpt Kostnader som er bokført, men som gjelder senere perioder, skal periodiseres ut av regnskapet. Dette vil typisk være aktuelt for kostnader som faktureres på forskudd for lengre perioder, eksempelvis husleie, leie av utstyr, ulike typer abonnementer som for eksempel strøm, aviser, lisenser, tjenester o.l. o Eksempel: Faktura på husleie på forskudd 3 måneder er bokført i regnskapet. Kostnaden som tilhører de fremtidige periodene periodiseres ut av regnskapet ved å bruke art 6308 til kredit og motpost 1790 til debet. 2.5 Prosjektavslutning Alle prosjektavslutninger foretas av SR i henhold til rutine for slik avslutning. Prosjektavslutning innebærer regnskapsmessig avslutning av prosjektet og stenging av prosjektkoden for ytterligere bokføring i regnskapet. Følgelig må det ikke periodiseres for inntekter eller kostnader i prosjekter med sluttdato i avslutningsperioden. Eventuelle periodiseringer på prosjekter til avslutning som sendes inn av enheten, vil ikke bli bokført. SR vil i så fall varsle enheten om at sletting er foretatt. SR ber enhetene forsikre seg om at periodiseringsbilaget ikke inneholder prosjekter til avslutning mot rapporten «R-Prosjektregister aktive prosjekter». 8

10 Dersom enheten ønsker å forlenge et prosjekt med sluttdato i regnskapsperioden, må søknad om forlengelse av kontrakt- og regnskapsperiode være mottatt av SR før forlengelsesfristen angitt i fristkalenderen, som hovedregel omkring den 12. i avslutningsmåneden. Oversikt over aktive prosjekter til avslutning finnes i web-rapport «R- Prosjektregister aktive prosjekter». Rapporten lister opp alle aktive prosjekter, inkludert prosjektinformasjon registrert i OA, for valgt enhet. 3.0 Balansevurderinger 3.1 Aktiverte eiendeler Den enkelte enhet skal gjennomføre en kontroll av at vesentlige investeringer som er aktivert i balansen på deres stedkode er korrekte. Verifikasjon gjøres ved hjelp av aktivarapporter. Rapport over aktiverte eiendeler finnes i OA under Regnskapsopplysninger i FA-registeret, eller på web og velg Anlegg/Utstyrs rapporter, se: Den enkelte enhet skal videre gjennomføre kontroll på at anskaffelser som er kostnadsført, ikke skulle vært aktivert. Dette oppnås ved å gjennomføre kontroll 5.2 i kontrollprogrammet. Dersom feilkontering avdekkes må omposteringsskjema fylles ut og leveres innen fristen. Husk at man også følger opp feilkonteringer fra tidligere kontroller og forsikrer seg om at de er ompostert. 3.2 Varelager og beholdninger Når skal varelageret telles? Varelager skal som hovedregel telles ved årets slutt. Opptelling kan foretas i løpet av året forutsatt at tilgang og avgang fra opptellingstidspunkt til regnskapsårets slutt kan dokumenteres på tilfredsstillende måte, jf. Bokføringsforskriften 6-1 og SRS 12 Varelager for en nærmere beskrivelse av kravene knyttet til dokumentasjon. Verdien av varelageret skal rapporteres ved hver regnskapsavslutning. Når enheten ikke utfører fysisk telling skal verdien på varelageret likevel dokumenteres gjennom utskrift av lagerliste fra lagersystemet. Hvordan skal skjemaet for varelageret fylles ut? Skjemaet er omarbeidet slik at det skal være enklere å forstå hvordan ukurans skal fremkomme i skjemaet og rapporteres. Merk at anskaffelsesverdien skal spesifiseres og at ukuransen skal rapporteres for seg. Skjema skal innehold informasjon om hvilken enhet som eier lageret, hvor lageret befinner seg, hvilken periode det rapporteres for og dato for siste telling. Det skal sendes inn varetellingslister og/eller annen dokumentasjon som underlag for beholdningen(e) enhetene oppgir å ha per avslutningsdatoen i rapporteringsperioden. Skjemaet dateres og signeres av rapporterende enhets leder og sendes elektronisk til Vedlegg, tellelister og underdokumentasjon som ikke er egnet for skanning skal oppbevares på enheten. Nedenfor vises fliken i filen («Eksempel utfylling varelager») som er lagt inn i skjemaet. Enheten fyller inn antall og kostpris pr enhet. Det er formler i sumkolonnene. Så lenge varen finnes og er i fullverdig stand så setter man kr 0 i kolonnen for ukurans. Kommentarfelter ytterst til høyre kan benyttes for å gi informasjon om beholdningen eller annen type informasjon som kan være er relevant. I første linje er det oppført 2 eksemplarer av en bok om internasjonale regnskapsstandarder som hver kostet kr 512. Bøkene finnes og er fortsatt salgbare så det er vurder kr 0 i ukurans. Sum virkelig verdi er tilsvarer derfor anskaffelseskost kr

11 I eksemplet under er det listet opp 5 eksemplarer av boken «Grunnleggende Regnskap» hvorav to er konstatert tapt, siden de ødelagt. Beløpet på 2*kr 439 = kr 879 føres da inn i kolonnen for ukurante varer og ny sum for virkelig verdi er kr Hvis det er første gangen man rapporterer et varelager (hittil ikke balanseført beholdning), må dette merkes særskilt i skjemaet. Hvorfor vurdere varebeholdninger? Oppbygging eller nedbygging av en beholdning eller et lager medfører at utgiftene til innkjøp ikke er et uttrykk for det reelle kostnadspådraget i perioden. Den regnskapsmessige behandlingen beskrevet i dette kapitlet sikrer at vi får satt riktig verdi på lageret, ved å justere de kostnadsførte anskaffelsene med endringen i varelageret. Ukurans må spesifiseres og verdsettes. Ukurans kan skyldes flere forhold, for eksempel skader, for stor lagerbeholdning i forhold til etterspørsel eller lignende. Ved vurdering av ukurans kan blant annet følgende faktorer tas i betraktning: lav omløpshastighet, varegrupper med lav eller negativ bruttofortjeneste, vurdering av reell salgsverdi. Hva gjør Seksjon for regnskap med skjemaene? Seksjon for regnskap bokfører beholdningsendringene på den kontostrengen enheten har angitt på skjema. Beholdningsendringen for varer innkjøpt for videresalg vil bli bokført på art Endringen i lagerbeholdningen knyttet til forskning/undervisning vil bli bokført som driftskostnad på art Avsetning til tap på fordringer Hvorfor vurderes utestående fordringer? Så snart en faktura blir utstedt, blir også inntekten bokført i regnskapet. Dersom det er en risiko for at UiO ikke vil motta betaling for fakturaen fra kunden, vil regnskapet inneholde en usikker inntekt vi må justere for i resultatregnskapet. Når og av hvem gjøres vurderingene? Ved hver tertialavslutning skal enhetene gjennomgå forfalte utestående fordringer på sine stedkoder, for å avdekke poster med risiko for at de ikke blir betalt. Dersom enheten vurderer at det er risiko for at fakturaen ikke vil bli betalt, skal dette meldes på skjema til SR, som deretter vil avsette for tap på denne fordringen. Hva er grunnlaget for å gjøre tapsvurderingene? Rapporten «K Kundefaktura, gjenstående beløp» tas ut fra web og danner grunnlaget for vurderingene. Faktura dato fra skal være så langt tilbake at alle enhetens forfalte fordringer kommer med. Til dato settes til siste dato i forrige periode (30.11 for årsavslutningen). Som «Selger» settes enhetens stedkoder som rapporten ønskes tatt ut på. Rapporten har to beløpskolonner en for «Beløp i valuta» og en for «Beløp i NOK». Rapporten eksporteres til Excel og enheten gjør sine vurderinger. Det kan være flere årsaker til at et krav ikke er innfridd og enheten vurderer det som lite sannsynlig at kunden vil betale.. Noen eksempler kan være: Kunden kan være flyttet og ikke mulig å få tak i Kunden har ikke midler eller ønske om å gjøre opp for seg Kunden bestrider kravet og holder tilbake oppgjøret i påvente av avklaring Kunden er under konkursbehandling UiO som statlig virksomhet har ikke anledning til å avskrive fordringer basert på forhold som nevnt over, men plikter å avsette for forventet tap slik at effekten reflekteres i regnskapet. Hvordan rapporterer enheten sine tapsposter? De postene enheten har vurdert som lite sannsynlig vil bli gjort opp, føres opp på skjemaet «Tap på fordringer» som ligger på web. Ferdig utfylt skjema skal sendes inn som Excel fil, slik at SR kan benytte den til bokføring. Hva gjør Seksjon for regnskap med tap på fordringer? SR utarbeider bilag for alle enhetenes innleverte avsetninger til tap på fordringer og bokfører dette som avsetning til tap på fordringer. Dette er en kostnad for enheten og bokføres til debet på artskonto

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 1 Sist oppdatert 11.12.09, Agneta Davidsson Innhold 1 Hensikt med økonomihåndboken... 4 1.1 Håndbokens målgruppe...

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok Oppdater: 23.05.2008 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy

Detaljer

Økonomimelding nr 03/2014 UNIVERSITETET I BERGEN

Økonomimelding nr 03/2014 UNIVERSITETET I BERGEN Økonomimelding nr 03/2014 Regnskapet for 2. tertial 2014 for UNIVERSITETET I BERGEN Regnskapet for 2. tertial 2014 (1.01.-31.08.2014) skal avlegges i september 2014. For å oppnå et korrekt regnskap er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN Økonomimelding nr 02/2014 Regnskapet for 1. tertial 2014 for UNIVERSITETET I BERGEN Regnskapet for 1. tertial 2014 (1.01.-30.04.2014) skal avlegges i mai 2014. For å oppnå et korrekt regnskap er det viktig

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0)

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3,4 og 5 (versjon 1.0) Gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.2.2014 Innhold Innledning... 2 Kapittel 3. Regnskapsbestemmelser... 2 Merknader

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Oppdatert i henhold til standard kontoplan som gjelder fra 1.1.2014. Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Regnskapskurs for små foreninger

Regnskapskurs for små foreninger k u r s Regnskapskurs for små foreninger foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Veiledning til Føringskontoplanen

Veiledning til Føringskontoplanen Veiledning til Føringskontoplanen Prosjekt: Regnskapsprogrammet Prosjekt Løsning Dato 04.12.2013 Side 1 av 89 Konto Endringslogg Dato R-102 Oppdatering gjennomført etter endringer tatt inn i R-102 av 13.

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx side 2 av 46 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET Bakgrunn Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter

Detaljer

Utarbeidelse av åpningsbalanse for virksomheter som avlegger sitt virksomhetsregnskap etter reglene i de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS)

Utarbeidelse av åpningsbalanse for virksomheter som avlegger sitt virksomhetsregnskap etter reglene i de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) Veiledningsnotat Utarbeidelse av åpningsbalanse for virksomheter som avlegger sitt virksomhetsregnskap etter reglene i de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42

Rana Kommune, Økonomireglement. Økonomireglement. Side 1 av 42 Økonomireglement Side 1 av 42 1. MÅLSETNINGER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 2. SYSTEMBESKRIVELSER... 4 2.1 Kommunens plansystem... 4 2.2 Økonomimodell... 7 2.3 Regnskapsprinsipper... 9 2.4 Økonomiorganisasjonen...

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Enklere Årsavslutning i ditt Mamut-system Innhold INNLEDNING... 1 ÅRSAVSLUTNING... 1 KRAV TIL INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 2.1 Krav til innhold i årsberetningen...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 3.1 Føring på

Detaljer