UNIVERSITETET I OSLO Universitetsdirektøren. Rundskriv. Regnskapsavslutning 1T2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I OSLO Universitetsdirektøren. Rundskriv. Regnskapsavslutning 1T2015"

Transkript

1 Rundskriv Regnskapsavslutning 1T2015

2 Innhold UNIVERSITETET I OSLO 1.0 ENDRINGER, TIDSFRISTER OG ARBEIDSFLYT ENDRINGER I RUNDSKRIVET TIDSFRISTER FOR REGNSKAPSAVSLUTNINGEN AVSLUTNING I LØNNSSYSTEMET RESULTATVURDERINGER HVA KAN OG SKAL DET PERIODISERES FOR? HVORDAN UTARBEIDE PERIODISERINGSBILAGET? VURDERINGER AV PERIODISERINGER EKSEMPLER PÅ INNTEKTER OG INNTEKTSREDUKSJONER VURDERING AV PERIODISERINGER - EKSEMPLER PÅ KOSTNADER OG KOSTNADSREDUKSJONER PROSJEKTAVSLUTNING BALANSEVURDERINGER AKTIVERTE EIENDELER VARELAGER OG BEHOLDNINGER AVSETNING TIL TAP PÅ FORDRINGER KONTANTER OG BANKBEHOLDNINGER BEKREFTELSER, DOKUMENTASJON OG KVALITET

3 1.0 Endringer, tidsfrister og arbeidsflyt 1.1 Endringer i rundskrivet Vesentlige endringer fra forrige rundskriv er omtalt i tabellen under. Punkt Område Beskrivelse / kommentar -- Generelt Rundskrivet er generelt omarbeidet og forkortet på flere punkter. Det er ingen vesentlige endringer i rutinen fra rapporteringen av 3.tertial

4 1.2 Tidsfrister for regnskapsavslutningen Fristtabell - 1.tertial 2015 Dato Kl* Frist System Kommentar/beskrivelse Reisefristen: Siste levering av reiser og refusjoner som skal med i perioden SAP Reiser og refusjoner som kommer inn etter fristen er ikke garantert vil komme med på utbetalingen Anleggsfristen: Siste levering av omposteringsbilag i anleggsregisteret FA FA Alle anleggsmidler som skal korrigeres må leveres til SR innen fristen for å rekke ompostering innen periodeslutt MVA-fristen: Siste levering av omposteringsbilag i leverandørreskontro, herunder MVA-omposteringer AP Alle leverandørfakturaer med mva-kode som skal korrigeres må leveres til SR innen fristen for at vi skal rekke ompostering innen perideslutt Prosjektfristen: Siste søknad om forlenging av prosjekter med sluttdato siste dag i perioden Korrigeringsfristen lønn: Siste levering av lønnsbilag som skal med i perioden Godkjenningsfristen: Siste godkjenning av fakturaer i BW -IP fakturasystemet for kostnaden skal komme med på regnskapet for perioden Utgående fakturafristen: Siste oppretting av utgående fakturaer AR som skal inntektsføres i perioden :00 Bilagsfristen: Siste levering av ADI-bilag for omposteringer, frikjøp og internhandel :00 Bankbilagsfristen: Siste levering av bankbilag og kassebilag :00 Varelagerfristen: Siste levering av skjema for varelager/ beholdninger :00 Tap på fordringer fristen: Siste levering av skjema for avsetning til tap på fordringer :00 Periodiseringsfristen: Siste levering av periodiseringer Prosjekt Prosjekter med sluttdato siste dag i perioden som det ikke er søkt forlenging om, vil bli avsluttet siste dag i perioden, med resultateffekt for prosjektets eiersted. SAP Siste frist for levering av omposteringbilag, men bes levert fortløpende. BW-IP Fakturaer med godkjenning etter dette tidspunktet vil ikke komme med i regnskapet. Dersom kostnaden skulle vært på regnskapet i perioden, må dere periodisere for kostnaden - se senere frist for dette. AR Dette er siste frist for å opprette utgående fakturaer i AR med fakturadato og hovedboksdato i perioden. Fakturaer som opprettes etter dette, vil få faktura- og hovedboksdato i påfølgende periode. Dersom dette er inntekter som er opptjent i perioden og ikke er på prosjekter, må dere periodisere for dem - se senere frist for dette. ADI ADI Skjema Skjema ADI Bilagene skal være hos SR på papir, såfremt ikke annet er avtalt med SR, innen dette tidspunktet for at vi skal få dem bokført i perioden. Bilagene skal være hos SR på papir, såfremt ikke annet er avtalt med SR, innen dette tidspunktet for at vi skal få dem bokført i perioden. Bilagene skal sendes til SR elektronisk innen dette tidspunktet for at vi skal få dem bokført i perioden. Dersom dere ikke leverer skjema, vil vi forutsette at dere ikke har varelager eller tap på fordringer å rapportere. Bilagene skal sendes til SR elektronisk innen dette tidspunktet for at vi skal få dem bokført i perioden. Dersom dere ikke leverer skjema, vil vi forutsette at dere ikke har varelager eller tap på fordringer å rapportere. Periodiseringsbilagene skal sendes til SR elektronisk innen dette tidspunktet for at vi skal få dem bokført i perioden. Bilagene skal være ferdig validert og attestert/godkjent, og oversendt i pdf-format. Dersom enheten ikke leverer skjema, vil vi forutsette at dere ikke har noe å periodisere for Rapportuttaket kan starte Hovedbok GL lukkes 11/ Etter den nattlige overføringen til datavarehuset, er alle rapporter oppdatert Avstemmingsfristen: Frist for levering av avstemminger Skjema Avstemmingsskjema for balansearter med dokumentasjon leveres elektronisk alternativt i internpost) Kontrollprogramfristen: Frist for levering av lokalt og sentralt kontrollprogram * dersom det ikke er oppgitt klokkeslett, er fristen innen utløpet av dagen (kl 24:00) Skjema Lokalt kontrollprogram leveres elektronisk i henhold til vanlig rutine. 3

5 1.3 Avslutning i lønnssystemet Regnskapsavslutningen i lønnssystemet følger av egen kjøreplan. På følgende link finner du informasjon om omposteringer og link til skjema. Kjøreplan for Seksjon for lønn gir fullstendig oversikt over alle relevante frister: 2.0 Resultatvurderinger Det er to hovedoppgaver under resultatvurderinger, periodiseringer og prosjektavslutning. 2.1 Hva kan og skal det periodiseres for? Det grunnleggende prinsippet for regnskapsføringen er at inntekter skal bokføres i den perioden de er opptjent og at kostnader skal bokføres i den perioden de er påløpt. Tabellarisk oppsummering av periodiseringer: Bevilgningsfinansiert aktivitet herunder grunnbevilgningen og annen aktivitet på basis. Grunnbevilgning/ bevilgningsprosjekter Andre inntekter Eksternfinansierte prosjekter Kostnader Bidragsprosjekter Oppdragsprosjekter Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader NEI JA JA NEI JA NEI JA Det blir presisert at det er den enkelte enhet som står ansvarlig for periodiseringene. ADS/SR utfører kun teknisk kontroll, det vil si kontroll av dato, bilagskategori og at periodiseringsarter er benyttet på riktig måte. Hvilke inntekter kan periodiseres: 1. Andre inntekter på basis (gitt vesentlighet for enheten) a. kursinntekter b. billettinntekter c. salgsinntekter varer/tjenester d. andre inntekter på basis som ikke er bevilgning eller tilskudd e. pasientinntekter 2. Inntektsreduksjon. a. Mottatte og inntektsførte NFR midler som enhetene ikke har fått videreformidlet, kan det periodiseres for med debet art 3408 og kredit b. Midler benyttet til investeringer, hvor aktiva er mottatt men fakturaen ikke er bokført i OA. Slike investeringer kan det periodiseres for med debet 3495 (investeringer i prosjekter) eller debet 3919 (investeringer i basis eller interne prosjekter). Motposten er kredit Se punkt 2.4 for mer informasjon. Hvilke inntekter skal ikke periodiseres: 1. Internhandel og frikjøpsbilag (motpart 01) 2. Inntekter fra bevilgning (unntak; se punktet 2 Inntektsreduksjon i punktlisten over) 3. Inntekter til prosjekter; både bidrag og oppdrag (unntak; se punktet 2 Inntektsreduksjon i punktlisten over) Hvilke kostnader kan periodiseres Alle påløpte kostnader skal med i regnskapet for perioden. En kostnad regnes som påløpt når varen eller tjenesten er levert. Kostnader som er påløpt, men ikke bokført må derfor periodiseres inn i regnskapet, mens kostnader som er bokført i regnskapet, men ikke er påløpt må periodiseres ut av regnskapet. 4

6 Rutine for behandling av periodiseringer på prosjekter med sluttdato i perioden Det kan ikke periodiseres på prosjekter som skal avsluttes i rapporteringsperioden, siden periodiseringen må tilbakeføres i påfølgende periode. Enheten må selv kontrollere at prosjekter det periodiseres på ikke skal avsluttes i rapporteringsperioden. Dette kan gjøres ved å sjekke periodiseringsbilaget mot oversikten over gyldighetsperioden til prosjektene i rapporten «R-Prosjektregister- aktive prosjekter per Dato» (se: https://bi-appprod02.uio.no/discoverer/viewer?cn=cf_a108&wbk=r_prosjektregister_aktive_prosjekter&wsk=1). Dersom enheten likevel leverer periodiseringer på prosjekter som har sluttdato i rapporteringsperioden, vil SR slette periodiseringen. SR vil sende melding om at periodiseringen er slettet til enheten. Vurdering av vesentlighet Regnskapet skal vise kostnader og inntekter som er reelle for den aktuelle perioden. Ved å periodisere skal man vurdere vesentlighet ut fra hvilke økonomiske betydninger og konsekvenser det vil ha for enheten om kostnaden eller inntekten ikke kommer med. Dersom posten kan påvirke beslutningene ved enheten, er den vesentlig og må tas med/tas ut av regnskapet. Retningslinjer for tekst på transaksjonen(linjebeskrivelsen): Teksten på transaksjonen skal beskrive hva periodiseringen gjelder, slik at det er mulig å forstå hvorfor periodisering var nødvendig. Eksempel: Art 6792 debet, tekstet med: Service på maskin utført, faktura ikke mottatt Art 2960 kredit, tekstet med: Service på maskin utført, faktura ikke mottatt. Merk at teksten på transaksjonen ikke skal inneholde navn på personer. Alternativt kan man bruke egne lister, koder eller lignende som unik referanse. Retningslinjer for utarbeidelse av linjene i periodiseringsbilag Det enkleste vil for de fleste være å føre alle periodiseringer med en separat resultatlinje og en balanselinje per periodisering. Dersom man har mange periodiseringer kan man som alternativ føre resultatlinjene enkeltvis og deretter føre summen av periodiseringene mot en balanselinje. I så tilfeller er det viktig å summere kun periodiseringer med samme type resultateffekt. For eksempel lister man opp 10 ulike påløpte, ikke bokførte kostnader (debet), og summerer disse på en linje mot konto 2960 (kredit). Det samme gjøres med bokførte, ikke påløpte kostnader (kredit), og summerer disse mot konto 1790 (debet). Man må ikke under noen omstendighet nettoføre påløpte og ikke påløpte kostnader mot en balansepost. Dersom SR oppdager at summeringsfeil i periodiseringsbilaget, vil det rettes før postering. Arter for periodiseringer Det finnes egne arter som periodiseringene skal bokføres på. Det skal ikke benyttes andre arter enn disse. Dersom SR oppdager feil artsbruk i periodiseringsbilaget, vil det rettes før postering. Resultat art Beskrivelse art Balanse art Beskrivelse art Forklaring/eksempel Klasse 3, Salgs- og driftsinntekter 3495 Periodisering for investering med prosjektmidler 2969 Periodisering for investeringer i anleggsmidler BOA Mottatte aktiva hvor faktura ikke er bokført i OA 3408 Periodisering for mottatte NFR midler til 3. part 2971 Mottatt, ikke opptjent inntekt Inntektsførte NFR midler som skal videreformidles til 3. part 3049 Periodisering inntekter 1531 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt Varen/tjenesten er levert, men faktura ikke utstedt og bokført i regnskapet 2971 Mottatt, ikke opptjent inntekt Varen/tjenesten er ikke levert, men faktura er utstedt og bokført i regnskapet 3908 Periodisering kostnader tilskudd 1790 Forskuddsbetalte kostnader Kontingent, tilskudd (fra basis), representasjon og lignende 2960 Påløpte kostnader Kontingent, tilskudd (fra basis), representasjon og lignende 5

7 3919 Periodisering for investering med basismidler Klasse 4, Varekostnad 2969 Periodiseringer for investeringer i anleggsmidler Basis Mottatte aktiva hvor faktura ikke er bokført i OA 4309 Periodisering kostnader, varer og tjenester for videresalg Klasse 5, Lønn og godtgjørelser 1790 Periodisering av Innkjøp av varer og tjenester for videre salg Forskuddsbetalte kostnader 2960 Påløpte kostnader Innkjøp av varer og tjenester for videre salg 5099 Periodisering fast lønn 2960 Påløpte kostnader Periodiseringskonto fast lønn 5199 Periodisering variabel lønn 2960 Påløpte kostnader Periodiseringskonto variabel lønn 5803 Periodisering, refusjon av 1531 Opptjent, ikke fakturert Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft sykepenger driftsinntekt 5997 Periodisering andre 2960 Påløpte kostnader Annen personalkostnad personalkostnader Klasse 6, Annen driftskostnad (kostnader relatert til art 6xxx) 6308 Periodisering kostnader leie lokaler 1790 Forskuddsbetalte kostnader Kostnader lokaler inkludert felleskostnader 2960 Påløpte kostnader Kostnader lokaler inkludert felleskostnader 6398 Periodisering kostnader energi og andre kostnader lokaler 1790 Forskuddsbetalte kostnader Kostnader energi og brensel som ikke er en del av felleskostnader 2960 Påløpte kostnader Kostnader lokaler inkludert energi og brensel. Annen kostnad lokaler 6499 Periodisering for lisenser, maskiner, inventar 6549 Periodisering kostnader verktøy, inventar og driftsmateriell. (for kostnader i art 65xx) Forskuddsbetalte kostnader Leie maskiner, inventar, lisenskostnader og lignende 2960 Påløpte kostnader Leie maskiner, inventar, lisenskostnader og lignende 1790 Forskuddsbetalte kostnader Verktøy, inventar og drifts-materialer som ikke skal aktiveres 2960 Påløpte kostnader Verktøy, inventar og drifts-materialer som ikke skal aktiveres 1790 Forskuddsbetalte kostnader Reparasjon og vedlikehold 2960 Påløpte kostnader Reparasjon og vedlikehold 6699 Periodisering kostnader reparasjon og vedlikehold 6792 Periodisering kostnader tjenester 1790 Forskuddsbetalte kostnader Fremmedtjenester 2960 Påløpte kostnader Fremmedtjenester 6899 Periodisering tidsskrifter, 1790 Forskuddsbetalte kostnader Kontorkostnad, trykksak og lignende abonnementer og andre 2960 Påløpte kostnader Kontorkostnad, trykksak og lignende driftskostnader 6949 Periodisering kostnader telefon, 1790 Forskuddsbetalte kostnader Telefon, porto og lignende porto og lignende 2960 Påløpte kostnader Telefon, porto og lignende Klasse 7, Annen driftskostnad (kostnader relatert til art 7xxx) 7197 Periodisering kostnader reise og utlegg 3908 Periodisering kostnader tilskudd (Tidligere art 7498 tilskudd er flyttet til klasse 3) 1790 Forskuddsbetalte kostnader Kostnad og godtgjørelse. For reise, diett, bil og lignende 2960 Påløpte kostnader Kostnad og godtgjørelse. For reise, diett, bil og lignende 1790 Forskuddsbetalte kostnader Kontingent, tilskudd (fra basis), representasjon og lignende 2960 Påløpte kostnader Kontingent, tilskudd (fra basis), representasjon og lignende 7839 Periodisering andre driftskostnader 1790 Forskuddsbetalte kostnader Diverse periodisering 2960 Påløpte kostnader Diverse periodisering 2.2 Hvordan utarbeide periodiseringsbilaget? Periodiseringsbilag utarbeides på samme måte som vanlige hovedboksbilag, men har noen viktige forskjeller: Det skal kun leveres ett bilag per enhet (fakultet/senter/museum), såfremt noe annet ikke er avtalt med SR Bruk kategori Periodisering og sett bilagsdato til siste dato i rapporteringsperioden Bilaget valideres, påføres GruppeID, skrives ut, attesteres og godkjennes av BDM og sendes i skannet versjon til: Merk også følgende: Enhetene kan benytte vanlig ADI mal (se«konteringsmal for omposteringer, internhandel og periodiseringer.xls)» på kodeverk) Enhetene skal selv oppbevare en fullstendig redegjørelse for grunnlaget for periodiseringene, samt alle annen underlagsdokumentasjon. Ved eventuelle spørsmål fra Riksrevisjonen, vil SR henvende seg til enheten for å motta underlagsdokumentasjonen for periodiseringene.

8 2.3 Vurderinger av periodiseringer eksempler på inntekter og inntektsreduksjoner Følgende områder kan vurderes: Inntekter fra salg av eiendeler, utstyr og lignende Inntekter fra denne type salg skal inntektsføres på leveringstidspunktet. o Eksempel: Man inngår avtale om salg av utstyr i rapportperioden, utstyret blir overlevert til mottaker i rapportperioden og fakturering av leveransen skjer i fremtidig periode. Inntekten tilhører rapportperioden. Man posterer inntekten i rapportperioden ved å bruke art 3049 periodisering inntekter - kredit og art 1531 opptjent ikke fakturert inntekt - debet. Inntekt fra salg av tjenester Inntektsføring skal skje etter hvert som tjenestene ytes. o Eksempel: Tjenester blir utført i siste halvdel av rapportperioden og fakturert i fremtidig periode. Inntekten tilhører rapportperioden og korrekt kontering vil være: Art 3049 periodisering inntekter - kredit og motpost art 1531 opptjent ikke fakturert inntekt - debet. Leieinntekter Inntektsføring skal skje etter faktisk opptjent inntekt på regnskaps- eller avslutningstidspunktet. Forskuddsfakturering av leie (ikke opptjent leie) skal medføre periodisering og dermed reduksjon av inntekter. o Eksempel: Felleskostnader faktureres ofte forskuddsvis hvert kvartal. Dette innebærer at ved utgangen av andre tertial vil det være inntektsført 3 kvartal (9 mnd.). Rapporteringsperioden er per 2 tertial (8 mnd.) og inntekten for 1 måned må periodiseres ut som forskuddsbetalte inntekter (mottatte, ikke opptjente inntekter) Kontering: 3049 Periodisering inntekter - debet og 2971 Mottatt ikke opptjent inntekt - kredit. Investeringer (inntektsreduksjon) Det er tillat å periodisere for mottatte aktiva, når fakturaen ikke er bokført i OA. Til dette er det opprettet to arter, en for aktiva som er investert med basismidler (3919), og en art for aktiva hvor det er benyttet prosjektmidler (3495) til investeringen. Se artsoversikt i punkt 2.1 foran. Det bemerkes at det er én balanseart (2969) som skal brukes som motpost. o Eksempel: Det er mottatt en maskin som allerede er tatt i bruk. Fakturaen er ikke bokført i OA. Det er basismidler som skal benyttes. Kontering: 3919 Periodisering for investeringer med basismidler - debet og 2969 Periodisering av investeringer i anleggsmidler kredit. Kontrollspørsmål for periodisering av inntekter: Er det kontrollert at det ikke er foretatt periodisering av bevilgning/tilskudd/tildeling fra KD, NFR, andre dep./etater samt EUs rammeprogram unntatt for mottatte aktiva og mottatte NFR midler som skal videreføres til ekstern kontraktspart? Er det kontrollert at det ikke er foretatt periodisering av inntekt på øvrige prosjekt unntatt for mottatte aktiva? Er alle inntekter som enheten har registrert, men som ikke vedrører denne eller tidligere perioder, periodisert ut av periodens regnskap? Er det kontrollert at andre opptjente inntekter (f. eks kursavgifter, suvenir- og billettinntekter) er periodisert for? 2.4 Vurdering av periodiseringer - eksempler på kostnader og kostnadsreduksjoner Grunnlag for å identifisere påløpte, ikke bokførte kostnader: Basware Fakturaer godkjennes fortløpende i Basware. Alle fakturaer som er godkjent før godkjenningsfristen (se fristtabell i punkt 1.2), vil bli overført påfølgende dag og bli bokført i regnskapet i rapporteringsperioden, gitt at de passerer fakturakontrollen. Fakturaer som er ikke er godkjent innen godkjenningsfristen, vil ikke bli overført til OA i rapporteringsperioden, og enheten må vurdere disse for periodisering. For at enhetene skal kunne bruke godkjenningstidspunktet for avgrensing av hva som kommer med og ikke, er det lagt inn en ny kolonne i Basware rapporten «konterte fakturaer». Kolonnen har overskrift «Godkjent dato». Rapporten kjøres for egen enhet og kan filtreres på godkjenningstidspunkt. 7

9 Basware rapportene Ikke konterte fakturaer og Konterte fakturaer tas ut etter godkjenningsfristen. I rapportene skal enhetene la «Fakturadato fra» stå med slik den kommer opp i feltet (Default verdi), og i feltet «Fakturadato til» skal man legge inn siste dato i avslutningsmåneden. Angi bestillerkode/org.enhet med minimum to sifre (eks 35%, 3511% ). Det er viktig å være oppmerksom på at begge Basware rapportene er online og følgelig er oppdatert til enhver tid. Følgelig vil de også endre seg så snart en faktura er kontert eller nye er kommet inn fra leverandør. For eksempel vil fakturaer som konteres flyttes fra «ikke-konterte» til «konterte» så snart kontering har skjedd. I tillegg vil nye innskannede fakturaer legge seg til i rapporten «Ikke konterte fakturaer». Derfor anbefaler SR at enhetene tar ut rapportene samtidig, for å redusere sjansen for at en faktura kan være med i begge rapportene. Merk at Basware-rapportene ikke skal sendes SR men bes oppbevart av enheten som dokumentasjon på periodiseringer av «Konterte og Ikke konterte fakturaer». Kontrollspørsmål for periodisering av kostnader: Er det foretatt periodisering for påløpte kostnader som ikke er bokført ved utløpet av perioden? Lønnskostnader og trygderefusjoner Alle lønnskostnader inkludert sosiale kostnader som er påløpt, skal bokføres i perioden, uavhengig av om utbetaling skjer i en annen periode. Dette vil ofte gjelde variable tillegg som overtid, reiseregninger, diverse tillegg, eksamenskostnader, refusjon av utlegg samt refusjoner fra NAV. Enheten må vurdere periodisering for sykepenger og annen lønnsrefusjon som ikke er kommet med i perioden, dette vil blant annet omfatte sykemeldinger som ikke er levert til seksjon for lønn. Periodiseringer knyttet til lønn skal som hovedregel inkludere feriepenger, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Dette kan gjøres ved å bruke et påslag på 44 % (29 % påslag dersom det er uten pensjonskostnader). Pensjonsgivende inntekt: I utgangspunktet er det kun avtalt lønn som er grunnlag for pensjon. Når det gjelder hvilke tillegg som kan være pensjonsgivende vises det til Statens Personalhåndbok: Husk at linjebeskrivelse på periodiseringer ikke skal inneholde personnavn. Kontrollspørsmål for periodisering av lønnskostnader: Er det foretatt periodisering for påløpte lønnskostnader som ikke er bokført ved utløpet av perioden? Er periodiseringene inkludert sosiale kostnader? Er det foretatt periodisering av refusjon av sykepenger og/eller andre NAV refusjoner. Andre driftskostnader, bokført men ikke påløpt Kostnader som er bokført, men som gjelder senere perioder, skal periodiseres ut av regnskapet. Dette vil typisk være aktuelt for kostnader som faktureres på forskudd for lengre perioder, eksempelvis husleie, leie av utstyr, ulike typer abonnementer som for eksempel strøm, aviser, lisenser, tjenester o.l. o Eksempel: Faktura på husleie på forskudd 3 måneder er bokført i regnskapet. Kostnaden som tilhører de fremtidige periodene periodiseres ut av regnskapet ved å bruke art 6308 til kredit og motpost 1790 til debet. 2.5 Prosjektavslutning Alle prosjektavslutninger foretas av SR i henhold til rutine for slik avslutning. Prosjektavslutning innebærer regnskapsmessig avslutning av prosjektet og stenging av prosjektkoden for ytterligere bokføring i regnskapet. Følgelig må det ikke periodiseres for inntekter eller kostnader i prosjekter med sluttdato i avslutningsperioden. Eventuelle periodiseringer på prosjekter til avslutning som sendes inn av enheten, vil ikke bli bokført. SR vil i så fall varsle enheten om at sletting er foretatt. SR ber enhetene forsikre seg om at periodiseringsbilaget ikke inneholder prosjekter til avslutning mot rapporten «R-Prosjektregister aktive prosjekter». 8

10 Dersom enheten ønsker å forlenge et prosjekt med sluttdato i regnskapsperioden, må søknad om forlengelse av kontrakt- og regnskapsperiode være mottatt av SR før forlengelsesfristen angitt i fristkalenderen, som hovedregel omkring den 12. i avslutningsmåneden. Oversikt over aktive prosjekter til avslutning finnes i web-rapport «R- Prosjektregister aktive prosjekter». Rapporten lister opp alle aktive prosjekter, inkludert prosjektinformasjon registrert i OA, for valgt enhet. 3.0 Balansevurderinger 3.1 Aktiverte eiendeler Den enkelte enhet skal gjennomføre en kontroll av at vesentlige investeringer som er aktivert i balansen på deres stedkode er korrekte. Verifikasjon gjøres ved hjelp av aktivarapporter. Rapport over aktiverte eiendeler finnes i OA under Regnskapsopplysninger i FA-registeret, eller på web og velg Anlegg/Utstyrs rapporter, se: Den enkelte enhet skal videre gjennomføre kontroll på at anskaffelser som er kostnadsført, ikke skulle vært aktivert. Dette oppnås ved å gjennomføre kontroll 5.2 i kontrollprogrammet. Dersom feilkontering avdekkes må omposteringsskjema fylles ut og leveres innen fristen. Husk at man også følger opp feilkonteringer fra tidligere kontroller og forsikrer seg om at de er ompostert. 3.2 Varelager og beholdninger Når skal varelageret telles? Varelager skal som hovedregel telles ved årets slutt. Opptelling kan foretas i løpet av året forutsatt at tilgang og avgang fra opptellingstidspunkt til regnskapsårets slutt kan dokumenteres på tilfredsstillende måte, jf. Bokføringsforskriften 6-1 og SRS 12 Varelager for en nærmere beskrivelse av kravene knyttet til dokumentasjon. Verdien av varelageret skal rapporteres ved hver regnskapsavslutning. Når enheten ikke utfører fysisk telling skal verdien på varelageret likevel dokumenteres gjennom utskrift av lagerliste fra lagersystemet. Hvordan skal skjemaet for varelageret fylles ut? Skjemaet er omarbeidet slik at det skal være enklere å forstå hvordan ukurans skal fremkomme i skjemaet og rapporteres. Merk at anskaffelsesverdien skal spesifiseres og at ukuransen skal rapporteres for seg. Skjema skal innehold informasjon om hvilken enhet som eier lageret, hvor lageret befinner seg, hvilken periode det rapporteres for og dato for siste telling. Det skal sendes inn varetellingslister og/eller annen dokumentasjon som underlag for beholdningen(e) enhetene oppgir å ha per avslutningsdatoen i rapporteringsperioden. Skjemaet dateres og signeres av rapporterende enhets leder og sendes elektronisk til Vedlegg, tellelister og underdokumentasjon som ikke er egnet for skanning skal oppbevares på enheten. Nedenfor vises fliken i filen («Eksempel utfylling varelager») som er lagt inn i skjemaet. Enheten fyller inn antall og kostpris pr enhet. Det er formler i sumkolonnene. Så lenge varen finnes og er i fullverdig stand så setter man kr 0 i kolonnen for ukurans. Kommentarfelter ytterst til høyre kan benyttes for å gi informasjon om beholdningen eller annen type informasjon som kan være er relevant. I første linje er det oppført 2 eksemplarer av en bok om internasjonale regnskapsstandarder som hver kostet kr 512. Bøkene finnes og er fortsatt salgbare så det er vurder kr 0 i ukurans. Sum virkelig verdi er tilsvarer derfor anskaffelseskost kr

11 I eksemplet under er det listet opp 5 eksemplarer av boken «Grunnleggende Regnskap» hvorav to er konstatert tapt, siden de ødelagt. Beløpet på 2*kr 439 = kr 879 føres da inn i kolonnen for ukurante varer og ny sum for virkelig verdi er kr Hvis det er første gangen man rapporterer et varelager (hittil ikke balanseført beholdning), må dette merkes særskilt i skjemaet. Hvorfor vurdere varebeholdninger? Oppbygging eller nedbygging av en beholdning eller et lager medfører at utgiftene til innkjøp ikke er et uttrykk for det reelle kostnadspådraget i perioden. Den regnskapsmessige behandlingen beskrevet i dette kapitlet sikrer at vi får satt riktig verdi på lageret, ved å justere de kostnadsførte anskaffelsene med endringen i varelageret. Ukurans må spesifiseres og verdsettes. Ukurans kan skyldes flere forhold, for eksempel skader, for stor lagerbeholdning i forhold til etterspørsel eller lignende. Ved vurdering av ukurans kan blant annet følgende faktorer tas i betraktning: lav omløpshastighet, varegrupper med lav eller negativ bruttofortjeneste, vurdering av reell salgsverdi. Hva gjør Seksjon for regnskap med skjemaene? Seksjon for regnskap bokfører beholdningsendringene på den kontostrengen enheten har angitt på skjema. Beholdningsendringen for varer innkjøpt for videresalg vil bli bokført på art Endringen i lagerbeholdningen knyttet til forskning/undervisning vil bli bokført som driftskostnad på art Avsetning til tap på fordringer Hvorfor vurderes utestående fordringer? Så snart en faktura blir utstedt, blir også inntekten bokført i regnskapet. Dersom det er en risiko for at UiO ikke vil motta betaling for fakturaen fra kunden, vil regnskapet inneholde en usikker inntekt vi må justere for i resultatregnskapet. Når og av hvem gjøres vurderingene? Ved hver tertialavslutning skal enhetene gjennomgå forfalte utestående fordringer på sine stedkoder, for å avdekke poster med risiko for at de ikke blir betalt. Dersom enheten vurderer at det er risiko for at fakturaen ikke vil bli betalt, skal dette meldes på skjema til SR, som deretter vil avsette for tap på denne fordringen. Hva er grunnlaget for å gjøre tapsvurderingene? Rapporten «K Kundefaktura, gjenstående beløp» tas ut fra web og danner grunnlaget for vurderingene. Faktura dato fra skal være så langt tilbake at alle enhetens forfalte fordringer kommer med. Til dato settes til siste dato i forrige periode (30.11 for årsavslutningen). Som «Selger» settes enhetens stedkoder som rapporten ønskes tatt ut på. Rapporten har to beløpskolonner en for «Beløp i valuta» og en for «Beløp i NOK». Rapporten eksporteres til Excel og enheten gjør sine vurderinger. Det kan være flere årsaker til at et krav ikke er innfridd og enheten vurderer det som lite sannsynlig at kunden vil betale.. Noen eksempler kan være: Kunden kan være flyttet og ikke mulig å få tak i Kunden har ikke midler eller ønske om å gjøre opp for seg Kunden bestrider kravet og holder tilbake oppgjøret i påvente av avklaring Kunden er under konkursbehandling UiO som statlig virksomhet har ikke anledning til å avskrive fordringer basert på forhold som nevnt over, men plikter å avsette for forventet tap slik at effekten reflekteres i regnskapet. Hvordan rapporterer enheten sine tapsposter? De postene enheten har vurdert som lite sannsynlig vil bli gjort opp, føres opp på skjemaet «Tap på fordringer» som ligger på web. Ferdig utfylt skjema skal sendes inn som Excel fil, slik at SR kan benytte den til bokføring. Hva gjør Seksjon for regnskap med tap på fordringer? SR utarbeider bilag for alle enhetenes innleverte avsetninger til tap på fordringer og bokfører dette som avsetning til tap på fordringer. Dette er en kostnad for enheten og bokføres til debet på artskonto

12 3.4 Kontanter og bankbeholdninger Enheter som har egne kasse-/bankkonti følger disse opp gjennom bilagsføring, telling og avstemming ved månedsslutt. Kontanter i fremmed valuta omregnes til NOK ved hjelp av kurser fra Norges Bank. Gå inn på Daglige valutakurser (fra 1981) og velg dato og valutakode. Kontanter skal rapporteres månedlig i forbindelse med levering av avstemmingene. Det finnes ingen særskilte rutiner for dette i tertialavslutningene. 4.0 Bekreftelser, dokumentasjon og kvalitet Det er ikke nødvendig at enheten leverer bekreftelsesskjema. Like fullt er enhetene ansvarlig for at alle vurderinger i tråd med innholdet av dette rundskrivet er gjennomførte og at pliktige skjema er levert til SR i tide. Dette betyr også at dersom en enhet ikke leverer et skjema, vil SR anse at denne enheten har gjennomført vurderingene, men ikke funnet noen transaksjoner det er behov for å melde inn. Som et alternativ til det tidligere bekreftelsesskjemaet, har vi laget en sjekkliste enhetene kan benytte til å verifisere at alle vurderinger er gjennomført og rapportert. Punkt Område Sjekkpunkter OK Periodiseringer Enhetens regnskap for perioden er gjennomgått og vurdert. Alle kostnads- og inntektsarter er vurdert med formål på å avdekke behov for periodiseringer i enhetens regnskap. Fakturaer enheten ikke har godkjent og som skulle vært med, må periodiseres om de er vesentlige for enhetens regnskap. Periodiseringsbilag for enheten er utarbeidet og sendt inn til SR. 2.5 Prosjektavslutning Det er søkt om prosjektforlengelse for alle prosjekter som skal forlenges innen fristen. Enheten har påsett at det ikke er periodisert på prosjekter som skal avsluttes i denne perioden. 3.1 Anleggsmidler Enheten har foretatt kontroll med aktiverte eiendeler og påsett at utvalgte anleggsmidler er i UiOs eie og bruk. 3.2 Varelager / beholdninger Varelager (beholdninger) er oppgitt telt opp(fastsatt) og rapportert med rett verdi ved periodeslutt i eget skjema. 3.3 Tap på fordringer Enheten har foretatt vurderinger av fordringene med formål knyttet til risiko for tap. Se pkt i rundskrivet. 3.4 Kontanter og bankbeholdninger Kasse- og bankavstemminger gjøres månedlig og sendes til SR i tråd med vanlig rutine. Generelle råd vedrørende dokumentasjon og kvalitet på innlevert materiale. - Husk at leseren av skjema og medfølgende dokumentasjon ikke vet noe mer enn det dere har påført og forklart. Det er bedre å forklare litt for mye enn litt for lite. - Alt arbeid som gjøres og rapporter som kjøres for å kunne gjøre vurderingene, må beskrives og sendes elektronisk til Ingen papir eller originalversjoner skal sendes inn. - Vær oppmerksom på formelle krav når det gjelder utfylling av aktuelle skjemaer. Alle poster i skjemaene skal fylles ut og ansvarlig person skal undertegne og påføre dato for utfyllingen. Ta kontakt med SR dersom man har spørsmål eller er usikker på hvordan man skal vurdere og/eller kontrollere visse områder av egen regnskapsførsel i forbindelse med avslutning, eller om dere har andre ting som dere lurer på i forbindelse med regnskapsavslutningen. Lykke til med periodeavslutningen! 11

UNIVERSITETET I OSLO Universitetsdirektøren. Rundskriv. Regnskapsavslutning 2T2015

UNIVERSITETET I OSLO Universitetsdirektøren. Rundskriv. Regnskapsavslutning 2T2015 Rundskriv Regnskapsavslutning 2T2015 Innhold UNIVERSITETET I OSLO 1.0 ENDRINGER, TIDSFRISTER OG ARBEIDSFLYT...2 1.1 ENDRINGER I RUNDSKRIVET...2 1.2 TIDSFRISTER FOR REGNSKAPSAVSLUTNINGEN...3 1.3 AVSLUTNING

Detaljer

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN Økonomimelding nr 02/2014 Regnskapet for 1. tertial 2014 for UNIVERSITETET I BERGEN Regnskapet for 1. tertial 2014 (1.01.-30.04.2014) skal avlegges i mai 2014. For å oppnå et korrekt regnskap er det viktig

Detaljer

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA) Rutine: Registrering av manuelle bilag i GL og PA Arbeidsområde: Excel skjema og BasWare ip Utførende roller:

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004

Statens institutt for forbruksforskning. Noter til regnskapet 2004 Statens institutt for forbruksforskning Generelt Noter til regnskapet 2004 SIFO ble fra 1. januar 1998 etablert som forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Barne- og familiedepartementet

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4

Trond Kristoffersen. Salg. Dokumentasjon / bilag. Bedriftens økonomiske kretsløp. Finansregnskap. Inntekter og innbetalinger 4 Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Produkter Kunder Finansregnskap Penger Ansatte Penger Kontanter Penger Inntekter og innbetalinger

Detaljer

Tilpasset kontrollprogram lokalt

Tilpasset kontrollprogram lokalt Tilpasset kontrollprogram lokalt Seksjon for regnskap Universitetet i Oslo 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2.0 KONTROLLMATRISE BAKGRUNN FOR KONTROLLPROGRAMMET... 3 3.2 KOSTNADSALLOKERINGSKONTROLL PÅ PROSJEKT...

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: November År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. HREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter Høgskolen i Hedmark HREV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 11. desember 214 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Desember År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Høgskolen i Hedmark NREV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Rena Eksamensdato: 11. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 5. januar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Helse Stavanger HF. Helse Stavanger HF. Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003

Helse Stavanger HF. Helse Stavanger HF. Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003 Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003 1 03.08.2010 Arbeid utført Begrenset gjennomgang gjennomgangen er foretatt av to personer i løpet av en dag (mandag 20. oktober) og er derfor nødvendigvis

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Grunnleggende prinsipper...4 Overordnet

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Introduksjonskurs for Økonomicontroller Delemne 2: Økonomistyring i praksis

Introduksjonskurs for Økonomicontroller Delemne 2: Økonomistyring i praksis Introduksjonskurs for Økonomicontroller Delemne 2: Økonomistyring i praksis Formålet Formålet med delemne 2 er å gå dypere inn i den praktiske gjennomføringen av økonomistyringen som ble gjennomgått i

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 NY STANDARD KONTOPLAN Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 Bakgrunn Ny felles standard kontoplan (grunnkontoramme) for hele staten (Findep) Ikke så veldig annerledes enn det som allerede er i bruk

Detaljer

Regnskapsprogrammet i praksis

Regnskapsprogrammet i praksis Regnskapsprogrammet i praksis Hva betyr regnskapsprogrammet for dere i det daglige arbeidet? 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Gjennomgang Ny kontoplan Ny økonomimodell Oppsett kontantregnskap

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsavslutning skatt AS

Årsavslutning skatt AS Årsavslutning skatt AS Overgang til Finansregnskap Klient: AS med Finansregnskap (klikk på skjermbildene for å forstørre) Se Video Første gangs oppstart: 1. Opprette driftsmiddelkartotek på basis av siste

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015

DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Følgende endringer er fastsatt per desember 2014:... 2 Nye

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012

Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012 www.pwc.no Sjekkliste for dokumentasjon av regnskapsposter Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012 Dette dokument angir den regnskapsdokumentasjon vi ber dere fremlegge til vår revisjon

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet

Generelt. Finansregnskap. Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Avskrivning. Trond Kristoffersen. Periodisering. Formål med finansregnskapet Finansregnskap Forskuddsbetalte utgifter og påløpne kostnader Trond Kristoffersen Generelt Formål med finansregnskapet Økonomisk informasjon som er nytte for brukerne Korrekt kostnad og inntekt i resultatregnskapet

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer