FAUSKE IL Alpint I snowboard Pb 240,8201 Fauske

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE IL Alpint I snowboard Pb 240,8201 Fauske"

Transkript

1 J.pooi: OS/1I 331 FAUSKE IL Alpint I snowboard Pb 240,8201 Fauske E-post: post(iholtanlia.no ~, Fauske kommune -_.~ l i i- saks~_ "u_. --_.. 13!t1_ 0& Klassering Fauske kommune J. ID s.ld,! O r: L31g~ 8200 Fauske Fauske SØKNAD OM TILSKUDD TIL SERVICEBYGGN ARMESTUE I HOL TANLIA ALPINSENTER Vi viser til tidligere orientering om Holtanlia Alpinsenter og om den aktiviteten og fasilitetene vi der tar hånd om. Vi har i lengre tid slitt med en Varmestue/Servicebygg som ikke holder mål i forhold til dagen av til drift av bakken, kafedrift og sikkerhet for personell og utstyr. Derfor startet vi allerede i 2004 arbeidet med å få på plass et nytt Servicebygg/garasje/lagerbygg. Vi fremmet for 2005 søknad om spilemidler til nytt servicebygg/varmestue i Holtanlia. Søknaden fikk da anl.nr og ble prioritert på 5. plass av idrettsanleggene. På grunn av stort arbeidspress på dugnadsgjengen og store økonomiske utfordringer med etablering av kunstsnøanlegg og anskaffelse av ny tråkkemaskin var klubben ikke istand til å reise finansiering for servicebygget i Denne finaniseringen fikk vi imidlertid på plass i løpet av 2006 og vi hadde da også den nødvendige dugnadsvilje og -overskudd til å ta fatt på en ny oppgave i Holtanlia. Søknaden om tippemiddelfinansiering er hele tiden opprettholdt, men vår prioritering er dessverre skjøvet vesentlig lengere ned på lista p.g.a. at kommunen har tatt inn Fotballhallen med flere prosjekter foran oss. Etter store lekkasjer og gjentatte innbrudd/rasering av de gamle byggene kan vi ikke annonsere og være tiltrekkende for tilreisende publikum. Likeledes har vi ikke vært i stand til å tilby våre aktive brukere konkuranser/mesterskap verken for lokale aktører eller innby omliggende klubber til vår bakke. For å sie de verdier vi allerede har etablert i Holtanlia, bla. gjennom gode bidrag fra kommunen, var vi nødt til å starte grunnarbeidet og arbeidet med garsaje/lagerbygg i 2007 og vi arbeider nå i 2008 med å fullføre prosjektet med Servicebygget. Forseringen av dette arbeidet har vært nødvendig dersom vi skal kunne holde bakken åpen og i drift i årene framover. Holtanlia Alpinsenter drives utelukkende på dugnad. Driften av bakken gjennom sesongen representerer en stor og godt organisert dugnadsinnsats. I tilegg kommer store konsentrerte jobber knyttet til prosjekter, bla. den allerede utførte oppgaven med snøproduksjonsanlegget, årlig rydding av gjengroing i bakken og nå prosjektet med reising av et nytt servicebygg. Til sammen utgjør denne dugnadsinnsatsen anslagsvis 3-4 årsverk. Holtanlia Alpinsenter har et voksende medlemstall og vi har over 40 aktive ungdommer på ukentlige treninger, på barmark i Idrettshallen og på Finneidskolen og i vintersesongen i alpinbakken.

2 Dugnadsgjengen består av foreldre og andre entusiaster. I tilegg til de organiserte grupper ungdom vekker vårt tilbud også stor interesse og tilstrømming fra uorganisert ungdom fra Fauske og omliggende kommuner. Enkelte helger i har vi kveldsåpen bakke. Da kan ungdommene 19øre gratis og det arrangeres gratis transport fra tettstedene Straumen, Valnsefjord, Sulitjelma og Fauske. Innenfor gjeldende rammer for spilemiddelfinansiering har vi full finansiering på hele byggeprosjektet. Sparebanken NN har gitt prosjektet en gave på 0,5 milioner. I tillegg har Sparebanken gitt oss tilsagn om et konverterbar lån på. L,618 milion som skal konverteres mot framtidige spillemidler slik prosjektsøknaden foreligger til Nordland Fylkeskommune. I og med at vi nå er kommet bak Sprinthallen på den kommunale prioriterte handlingsplanen ser vi for oss at det vil fortsatt gå noen år før vi vil få innvilget det om søkte tilskuddet. Fauske IL, Holtanlia Alpinsenter søker deifor herved om et tilskudd/ra Fauske kommune på. 1,62 mill. Ut fra den beeftedefinansieringsplanen kan tilskuddet gis på følgende betingelser: Fauske IL, Holtanlia Alpinsenter forplikter seg til å opprettholde søknaden om spilemidler til Servicebygget i Holtanliafram til spilemidlene blir bevilget. Når tilskuddet blir innvilget vil det da i sin helhet (. 1,62 mill) bli tilbakebetalt Fauske kommune. Årsaken til denne søknaden er at vi p.g.a. Sprinthallen er kommet så langt ned på prioritetslist for spilemidler at prosjektet derfor vil pådra seg store ekstra kostnader i form av renter og avdrag på lån fram til tilskuddet blir utbetalt. Vi håper på en velvillig, rask og positiv behandling av søknaden. Medlvennlig hilsen #~. ~~. Ærne B. Vaa~.:,:-::~..',.,,-_~ UJleder c:._ Vedlegg: Kostnadsoversikt m/ beeftet finansieringsplan.

3 .~.. SpareBank ~)Nord-Norge Fauske IL Alpint / snowboard vi Ame B. Vaag Postboks i Fauske Bodø, 29. juni 2007 TILDELING FRA SPAREBANKEN NORD-NORGES GA V"'FONJl Vi viser til deres søknader om støtte til bygging av servivebygg/varrcstue i Holtanlia Alpinsenter. Vi har tidligere tildelt dere ,- til dette prosjektct. I regionstyremøtet 21. juni 2007 ble dct bcsluttet å øke gavebeløpet med ytterligere ,-. Sparebanen Nord-Norge har derfor gleden av å meddele at vi har tildelt tilsammen ,- kl'onelfemjiiuidl'etusell 00/100 fra gavefondet til bygging av nytt servivebygg/varmestuc. Tildelingen er gitt under fonitsetning av at prosjektet fulløres og dokumenteres fullinansiert i henhold til søknad ens besivelser. Det fonitsettes videre at Sparebanken Nord-Norge er eneste finansieringsparner fra finansnæringen til om søkte prosjekt. Hvis prosjcktet ikke kan dokumenteres fullfinansiert innen det har gått 2 år, vil gavetildelingen bortfalle.. 1 forbindelse med ovennevnte tildeling, ber vi om at vi far tilsendt cn sluttrapport ctter realisasjon av byggeprosjektet. Bceftelse på fullfinansiering, sluttrapport og kontomimmer tor utbetaling av beløp mcddeles: Sparebanken Nord-Norge vi Reidar Sletteng, 8002 Bodø, eller pr e-post til reidar.sletteng(c4snn.no Offentliggjøring av tildelingen skal skje i samarbeid mellom ledelsen i Fauske IL og banksjef Odd Holmvaag. Vi ønsker lykke til! Mcd vennlig hilsen for tt1: Sparebanken Nord-Norge Kjell-Ivar Helgesen Regiondirektør Sparebanken ;'ord-:\orgc lo~tadrcsse; 8002 Dodo'. Dir"kt~iiuiiiiicr: (+47) 15 5: Tclclbii; (+47915) ()2244. Faks; (+47) Org.nr; N09S Swifl:SNOWN022. Iljcmmcsitc: E.po~t: rcidar.sictt~ng(i)snn.l1o

4 ~.. SpareBank _)Nord-Norge Fauske IL - Holtanlia alpinsenter vi Are B. Vaag Postboks FAUSKE Fauske, 07. november 2007 FINANSIERINGSBEKRFTELSE FOR OPPl'ØRING AV GARASJE/LAGERBYGG OG SERVICEBYGGN ARMESTUE I HOLTANLIA ALPINSENTER. Viser til søknad om finansiering av innvilget tilskudd i forbindelse med oppføring av servicebygg/varestue i tilknytning til Holtanlia alpinsenter. Invilget kommunalt tilskudd Omsøkte spilemidler Tilsammen Kr ,- " ,- Kr ,- Det beeftes videre at Sparebanken Nord-Norges gavefond har innvilget dere et tilskudd til bygget for 2006 med ,-, og for 2007 med ,- I tilegg søkes det også om lån ,- som en del av den totale finansieringen. Vi har gleden av å tilby lån ,-, som skal konverteres i tildelt tilskudd som skissert ovenfor. Vilkår vil vi komme tilbake til på et senere tidspunt, men som tidligere vil vi antyde en rente på linje med boliglånsfinansiering innenfor 60%. I tilegg vil det være naturlig at lånet gjøres avdragsfrtt til konverteringstidspunktet. I tilegg vil vi også tilby lån ,-. Rentevilkår som ovenfor nevnt, og avdragstid inntil 10 år, eller etter avtale. Med vennlig hilsen for Sparebanken Nord-Norge Fauske Odd Holmvaag Banksjef Sparebanken Nord-Norge. Direktenummer: (+47) Telefon: (+47915) Org.nr: N Swift:SNOWN022. Hjemmeside: htt://www.snn.no.e.post:odd.holmvaag snn.no

5 Kalkyle servicebygg doc, Arne B, Vaag Kostnadsoversikt ServicebyggNarmestue med garasje/kjeller - Holtanlia Alpinsenter Kalkyle 2007 Ca. 181 m2 med full kjeller/garasje (Basert på tilbud fra Byggmester O/e Dah/, og stipulerte priser på elektriker og rørlegging) AnsvarsrettProsjektering m.m. T omtegraving/fyllmasse Grunnarbeid Tømrerarbeid, råbygg oppsatt Innredning/Malerarbeid RørleggerarbeidNVS Elektrikerarbeid Tildekking av kjeller ubebygd Garasjeporter + div. Planeringsmasse/etterarbeid Sum utlegg Sum dugnad Totalt Materiell Arbeid Sum ex. Mva Sum mva Samlede kostnader Kjøpt Dugnad ex. Dugnad 85, , , , , , , , , , , , , ,000 53, , , , , , FINANSIERING Ark 2 Kjeller/garasje Spilernidler 40% innklusive NN tilegg Egenkapital Innvilget kommunalt tilskudd (Formannskapsvedtak 004/07) Innvilget privat tilskudd (Sparebanken NN, gavefond 2006) Privat tilskudd (Søkt Sp.banken NN, gavefond 2007) Lån Dugnad Gaver/Rabatter Momsrefusjon Ark 3 Varmestue/servicebygg i Begge etasjer

6 RETNINGSLINJER/STATUTTER FOR FOND: SPILLEMIDLER 1. FONDSKAPITALEN UTGJØR KR. 3,000,000,-, OG FORVALTES I TRAD MED FINANSREGLEMENTETS BESTEMMELSER, 2, FONDETS FORMAL: Forskottering av spilemidler, primært for anlegg/tiltak i ikkekommunal regi. Forskottering forutsetter at søknad er godkjent av Nordland Fylkeskommune og at prosjektet er fullfinansiert. Utbetaling forutsetter at det foreligger nødvendig transporterklæring fra tiltakshaver til Fauske kommune tilsvarende godkjent søknad om spillemidler, Utbetaling forutsetter at tiltaket er gjennomført og at godkjent anleggsregnskap foreligger. 3, VEDTAK OM BRUK AV FONDETS KAPITAL GJØRES AV FORMANNSKAPET. RÄDMANNEN UTARBEIDER EN ARLIG RAPPORT OM FONDETS UTVIKLING, 4, VED UTBETALING AV SPILLEMIDLER SKAL DISSE I SIN HELHET TILBAKEFØRES FONDET. 5, ALL AVKASTNING AV FONDSKAPITALEN SKAL TILBAKEFØRES FONDET.

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere 8.mars 2012 Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere Ambisjoner for 2012 Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats i 2012 for å bidra til at gårdbrukerne som vil investere i nye driftsbygninger

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxxxx. Vararepresentanter møter

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61939/2009 2003/9245 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/145 Formannskapet 23.11.2009 09/169 Bystyret 10.12.2009 Søknad om økonomisk støtte

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/09 09/109 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.12.2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Befaring:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Onsdag 25.03.2009 NB møtedagen er endret fra torsdag til onsdag Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag:

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/429 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 10/116 I Saksbehandler: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Fauske kommunestyre Sak nr. 017110 I FORMANNSKAP I Dato: 01.02.2010 FAUSKE KOMMUNES

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING

MØTEINNKALLING SAKLISTE 2/08 SØKNAD OM KOMMUNALE TILSKUDD TIL SØR-TROMS FORSØKSRING GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Utviklingsfondet Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 02.07.2008 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.10.2013 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 22/13 13/458 VEDTEKTSENDRING GALGENES BARNEHAGE

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer