Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14."

Transkript

1 3. K VA R TA L Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne 544 BWG Homes AB 300

2 INNHOLD LEDELSENS GJENNOMGANG: Driftsrelaterte hovedtall for konsernet 2-3 Virksomhetsområdene 4-6 Finansielle forhold 7 Ansatte og arbeidsmiljø 8 Andre forhold 8 Marked og fremtidsutsikter 8 SAMMENDRATT FINANSIELL INFORMASJON (IFRS): Resultatregnskap 9 Finansiell stilling 10 Endringer i egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling 12 Noter til regnskapet Selskapsinformasjon 18 Hovedpunkter 3. kvartal 2014 DRIFTEN I PERIODEN*: Operative driftsinntekter NOK 920 millioner, opp 2,3 % Operativ EBITDA NOK 76 millioner, ned 20,6 % Operativ EBITDA-margin 8,3 %, ned 2,4 prosentpoeng Ordreinngang NOK 958 millioner, opp 11,4 % Ordrereserve NOK millioner, opp 15,4 % Kontantstrøm fra drift er negativ med NOK 10 millioner Netto rentebærende gjeld økt med NOK 13 millioner fra forrige kvartal ANDRE FORHOLD: Selskapet er omdannet til aksjeselskap Det er besluttet å gjennomføre førtidig innløsning av obligasjonene med forfall i henholdsvis 2016 og Innløsningen er finansiert ved at OBOS BBL har skutt inn egenkapital og lån til BWG Homes AS Med OBOS på eiersiden har konsernet nå en langsiktig og finansiell solid eier. * De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra konsoliderte regnskapstall; se note 1. Tallene inkluderer Kärnhem AB fra og med mai

3 Ledelsens gjennomgang RESULTATENE I PERIODEN Ledelsens gjennomgang er basert på driftsrapporteringen (operative resultattall) fra segment Block Watne AS (tidligere omtalt som segment Norge), segment BWG Homes AB (tidligere omtalt som segment Sverige) og segment Kärnhem AB (fra og med mai 2013). I note 3 til regnskapet vises segmentinformasjonen basert på driftsrapportering, også avstemt med konsoliderte regnskapstall (IFRS). Driftsrapporteringen avviker i noen grad fra konsernets resultatregnskap (IFRS). Driftsrapporteringen fokuserer på verdiskapingen i perioden, mens man i konsernregnskapet etter IFRS foretar inntektsføring for Block Watne AS basert på selskapets leveranse av ferdige boliger, uavhengig av den faktiske produksjonen i perioden. Se også note 1. HOVEDTALL BWG HOMES KONSERNET Operative resultater 3. kv kv Året 2013 Tall i NOK Driftsinntekter Driftsresultat før avskr. og finans (EBITDA) Driftsresultat før nedskrivning og finans (EBIT) EBITDA-margin 8,3 % 10,7 % 8,9 % 11,6 % 10,9 % EBIT-margin før nedskrivning av goodwill 7,7 % 10,2 % 8,4 % 11,1 % 10,5 % Andre hovedtall 3. kv kv Året 2013 Tall i NOK Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt Ordreinngang Ordrereserve Antall boliger i produksjon Antall boliger solgt Antall boliger overlevert Antall ferdigproduserte usolgte boliger Antall ansatte BWG Homes konsernet hadde i 3. kvartal 2014 operative driftsinntekter på NOK 920 millioner. Det er en økning på 2,3 % sammenlignet med 3. kvartal Omsetningen i Block Watne AS og BWG Homes AB er på linje med fjoråret, mens Kärnhem kan vise til økt omsetning i kvartalet. Operative driftsinntekter hittil i år ble på NOK millioner som er en økning på 3,2 % i forhold til samme periode i De svenske virksomhetene, særlig Kärnhem, har hatt god vekst i omsetningen hittil i år. 2

4 DRIFTSINNTEKTER 1K 2K 3K 4K DRIFTSRESULTAT (OPERATIV EBIT) K 2K 3K 4K Kvartalets driftsresultat før avskrivninger og finans (operativ EBITDA) ble NOK 76 millioner. Det er en reduksjon på NOK 20 millioner (20,6 %) sammenlignet med 3. kvartal Kvartalets operative EBITDA-margin ble 8,3 % mot 10,7 % for 3. kvartal i fjor. Operativ EBITDA etter årets ni første måneder er NOK 265 millioner som er en reduksjon på NOK 68 millioner (20,4 %). Akkumulert operativ EBITDA-margin er 8,9 % mot 11,6 % i samme periode i fjor. Kvartalets driftsresultat før nedskrivning og finans (operativ EBIT) ble NOK 71 millioner som er en reduksjon på NOK 21 millioner (22,6 %) sammenlignet med 3. kvartal Kvartalets operative EBIT-margin ble 7,7 % mot 10,2 % for 3. kvartal i fjor. Operativ EBIT etter årets ni første måneder er NOK 251 millioner, en reduksjon på NOK 69 millioner (21,6 %). Akkumulert operativ EBIT-margin er 8,4 % mot 11,1 % i samme periode i fjor. Operative resultater påvirkes også i dette kvartalet av svakere resultater og marginer i Block Watne. Dette skyldes i hovedsak et etterslep fra foregående kvartaler med redusert salg og lavere enhetspriser som igjen presser marginene. Noe svekket produksjonseffektivitet i BWG Homes AB er også medvirkende til nedgangen i resultater og marginer i 3. kvartal ORDREINNGANG ORDRERESERVE K 2K 3K 4K 0 1K 2K 3K 4K Som følge av bedring i boligmarkedet både i Norge og Sverige har salget utviklet seg positivt i 3. kvartal. Konsernets ordreinngang økte med NOK 98 millioner (11,4 %) til NOK 958 millioner i kvartalet. Etter årets ni første måneder har konsernet en historisk sterk ordreinngang med NOK millioner, en økning på NOK 435 millioner (14,5 %) mot samme periode i fjor. Konsernets ordrereserve ved utgangen av 3. kvartal var NOK millioner. Sammenlignet med samme periode i 2013 er det en økning på NOK 282 millioner (15,4 %). Ordrereserven viser en økning på NOK 58 millioner (2,8 %) fra forrige kvartal. Ordrereserven vurderes som tilfredsstillende. 3

5 SEGMENT BLOCK WATNE AS Tall i NOK kv kv Året 2013 Resultat Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader Resultat før avskr. og finans (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskaper Avskrivninger Driftsresultat før finans (EBIT) Dekningsgrad 25,1 % 31,7 % 27,3 % 31,1 % 30,8 % EBITDA-margin 11,3 % 15,1 % 12,3 % 16,3 % 15,5 % EBIT-margin 11,1 % 15,0 % 12,1 % 16,1 % 15,5 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall boliger i produksjon Antall boliger solgt Antall boliger overlevert Antall ferdigproduserte usolgte boliger Antall ansatte Sykefravær 6,3 % 4,9 % 6,8 % 6,2 % 6,2 % Redusert produksjonsvolum og lavere salg i foregående kvartaler, samt svak lønnsomhetsutvikling i visse prosjekter har presset resultater og marginer i 3. kvartal. Driftsinntektene i kvartalet er på linje med 3. kvartal Operativt resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) ble 25,7 % lavere enn for samme periode i fjor. Operativt resultat før finans (EBIT) viser en reduksjon på 26,4 %. Kvartalets EBITDA-margin er ned med 3,9 prosentpoeng. Driftsinntektene i årets ni første måneder viser en reduksjon på NOK 217 millioner (11,8 %). Operativ EBITDA er redusert med 33,4 % og operativ EBIT er ned med 33,7 %. Salget har vært godt i 3. kvartal, og ordreinngangen er opp med 7,2 % sammenlignet med 3. kvartal Ordreinngangen hittil i år er ned med 3,7 % mot samme periode i fjor. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet er opp med NOK 47 millioner (7,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor, og viser en økning på NOK 27 millioner (4,3 %) fra forrige kvartal. Beholdning av ferdigproduserte usolgte boliger er redusert med 3 enheter fra foregående kvartal, og var på 78 enheter ved utgangen av 3. kvartal. Bemanningen er redusert med 22 ansatte fra forrige kvartal og med 138 ansatte (21,3 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Reduksjonen er en følge av nedbemanningen som ble iverksatt i november 2013 og i mars

6 SEGMENT BWG HOMES AB Tall i NOK kv kv Året 2013 Resultat Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader Resultat før avskr. og finans (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før finans (EBIT) Dekningsgrad 28,0 % 27,5 % 26,6 % 27,6 % 28,0 % EBITDA-margin 4,8 % 6,9 % 5,5 % 7,0 % 7,3 % EBIT-margin 3,4 % 5,8 % 4,4 % 6,0 % 6,2 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall boliger i produksjon Antall boliger solgt Antall boliger overlevert Antall ferdigproduserte usolgte boliger Antall ansatte Sykefravær 2,3 % 1,5 % 2,9 % 2,6 % 2,7 % Segment BWG Homes AB omfatter virksomheten i datterselskapene Myresjöhus AB og SmålandsVillan AB. Boligmarkedet er i bedring, og etterspørselen etter nye boliger er økende. BWG Homes AB viderefører trenden fra de siste kvartalene med økt salg og leveransevolum. Produktivitetsutfordringer i fabrikkene og kostnader som følge av at organisasjonen styrkes for økt egenregiproduksjon, presser resultater og marginer i kvartalet. Driftsinntektene i kvartalet er på linje med med 3. kvartal Operativt resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) er redusert med 30,3 %, og operativt resultat før finans (EBIT) er ned med 40,5 %. Kvartalets EBITDAmargin er ned med 2,1 prosentpoeng. Driftsinntektene i årets ni første måneder viser en vekst på 14,9 %. Operativ EBITDA er ned med 10,4 %, og operativ EBIT er ned med 15,2 %. Produktiviteten i fabrikkene er fortsatt ikke optimal. En rekke tiltak er iverksatt for å redusere etterslep i prosjektering og bedre produktiviteten. Det er foretatt rekruttering for å styrke satsningen på egenregiaktivitetene, og dette øker kostnadsbasen. Ordreinngangen i kvartalet er opp med 14,5 % sammenlignet med 3. kvartal 2013, og ordreinngangen hittil i år viser en økning på 27,9 %. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet er opp med NOK 269 millioner (26,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Ordrereserven viser også økning fra forrige kvartal med NOK 9 millioner. Bemanningen har økt med 14 ansatte fra forrige kvartal og 76 ansatte sammenlignet med samme periode i fjor. 5

7 SEGMENT KÄRNHEM AB Tall i NOK kv kv fom. mai Året 2013 fom. mai Året 2013 proforma Resultat Driftsinntekter Solgte varers kostnader (inkl. produksjonslønn) Dekningsbidrag Salgs- og administrasjonskostnader Resultat før avskr. og finans (EBITDA) Avskrivninger Driftsresultat før finans (EBIT) Dekningsgrad 13,7 % 15,0 % 19,0 % 10,7 % 16,3 % 25,4 % EBITDA-margin 2,1 % -1,8 % 9,1 % -4,3 % 0,0 % 9,2 % EBIT-margin 1,5 % -2,9 % 8,9 % -5,3 % -1,2 % 8,0 % Andre hovedtall for segmentet Ordreinngang Ordrereserve Antall boliger i produksjon Antall boliger solgt Antall boliger overlevert Antall ferdigproduserte usolgte boliger Antall ansatte Sykefravær 1,9 % 1,5 % 1,0 % 2,0 % 3,3 % 3,3 % Proforma tall for året 2013 er operasjonelle tall (S-GAAP). Kjøpet av Kärnhem AB ble gjennomført 25. april Regnskapstall er konsolidert med virkning fra og med mai Kärnhem kan vise til vesentlig forbedring i omsetning, lønnsomhet og marginer i 3. kvartal og i årets ni første måneder sammenlignet med samme perioder i Kärnhem viderefører de planer som var lagt ved oppkjøpstidspunktet. Fokusområder er å sørge for stabil drift gjennom kontinuerlig å øke antall BRF-prosjekter. Bemanningen er uendret fra forrige kvartal. WTC-prosjektet i Växjö er solgt til Skanska. Det har gitt en engangsgevinst på NOK 3,0 millioner som er bokført i 3. kvartal. 6

8 FINANSIELLE FORHOLD KONTANTSTRØM Tall i NOK kv kv Året 2013 Netto kontantstrøm fra drift (etter renter og skatt) Netto kontantstrøm fra investeringer Netto kontantstrøm fra finansiering Netto kontantstrøm i perioden Kontantstrøm fra driften (etter betaling av renter og skatt) i 3. kvartal 2014 er negativ med NOK 10 millioner mot negativ med NOK 12 millioner i 3. kvartal i fjor. Det er i 3. kvartal foretatt betalinger knyttet til tomtekjøp med totalt NOK 97 millioner som er NOK 36 millioner mer enn i samme periode i fjor. Av tomtebetalingene i kvartalet er NOK 80 millioner relatert til tomtekjøp i Block Watne. I årets ni første måneder er det betalt NOK 252 millioner for tomter hvorav NOK 165 millioner er relatert til Block Watne. Kontantstrøm fra investeringer i kvartalet er negativ med NOK 2 millioner mot negativ med NOK 22 millioner i samme periode i fjor. Økt opptak av byggelån medfører at kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er positiv med NOK 53 millioner mot negativ NOK 3 millioner i samme periode i fjor. NETTO RENTEBÆRENDE GJELD Tall i NOK Rentebærende langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Sum bankinnskudd og kontanter Netto rentebærende gjeld Konsernets første obligasjon på NOK 300 millioner har mindre enn ett år igjen til forfall og er derfor klassifisert som kortsiktig gjeld i balansen. Netto rentebærende gjeld er økt med NOK 13 millioner fra utgangen av 2. kvartal ARBEIDSKAPITAL Tall i NOK Omløpsmidler Kortsiktig gjeld (ikke rentebærende) Arbeidskapital Kortsiktig prosjektfinansiering (rentebærende) Netto arbeidskapital hensyntatt prosjektfinansiering

9 ORGANISASJONEN ANTALL ANSATTE Funksjonærer* Produksjonsarbeidere, tømrere Totalt Antall ansatte i Norge* Antall ansatte i Sverige** * Inklusive konsernsjef og konsernstab (BWG Homes AS) og ansatte i Hetlandhus AS. ** BWG Homes AB har i tillegg 42 innleide ansatte per 3. kvartal Disse er både funksjonærer og produksjonsarbeidere. Bemanningen ved utgangen av 3. kvartal er redusert med 78 ansatte (7,2 %) fra samme periode i fjor. Bemanningen er styrket i BWG Homes AB både innen funksjonærleddet og produksjonen for å møte økt salg og produksjonsvolum, mens antall ansatte i Block Watne AS er redusert som følge av nedbemanning iverksatt i mars. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Produksjonskvalitet og HMS har kontinuerlig ledelsesmessig fokus. Sikkerhetsopplæring med vekt på riktig bruk av verktøy og stillas, samt ledelsesmessig oppfølging av skader og tilsyn på byggeplassene videreføres. Det er i årets ni første måneder registrert 26 skader og hendelser som har ført til fravær mot 30 i samme periode i Hendelser som har ført til fravær, gjelder særlig i Block Watne. ANDRE FORHOLD Ekstraordinær generalforsamling som ble avholdt 27. august 2014, besluttet å endre selskapets organisasjonsform til aksjeselskap. I ekstraordinær generalforsamling avholdt 26. september 2014 ble det besluttet å gjøre en kapitalforhøyelse ved rettet emisjon. Selskapets aksjekapital er forhøyet med kr til kr ved utstedelse av nye aksjer. Emisjonsbeløpet samt ytterligere lån fra OBOS BBL er benyttet til å gjennomføre førtidig innløsning av obligasjonslånene med forfall henholdsvis 2016 og Oppgjøret ble gjort 1. oktober Innløsningen medfører en regnskapsmessig engangskostnad på NOK 67 millioner som vil bli regnskapsført i 4. kvartal MARKEDET OG UTSIKTENE FREMOVER Markedsutsiktene for konsernets virksomhet i Norge og Sverige forventes å være stabile med fortsatt befolkningsvekst, lav arbeidsledighet, god reallønnsvekst, lave renter og tilgang på finansiering. Konsernets produkter etterspørres i de markeder vi er til stede, og salget har utviklet seg godt hittil i år. Med OBOS på eiersiden har konsernet nå en langsiktig og finansiell solid eier. OBOS eierskapet åpner for nye muligheter i et utvidet marked, og konsernet får tilgang til et større kundegrunnlag i OBOS sin medlemsmasse. Konsernet viderefører sin satsning på egenregiprosjekter, BRF-prosjekter og en større produktbredde av prisgunstige, arealeffektive boliger både i den norske og den svenske virksomheten. Oslo, 10. november 2014 Styret og konsernsjef i BWG Homes AS Martin Mæland styreleder Daniel K. Siraj Ove B. Haupberg Anne Elisabet Thurmann-Nielsen Tonje Skjefstad Tore Morten Randen Örjan Reinholdsson Magne Staalstrøm Ole Feet konsernsjef 8

10 Sammendratt finansiell informasjon (IFRS) BWG HOMES AS KONSERN RESULTATREGNSKAP Tall i NOK Note 3. kv kv Året 2013 Driftsinntekter Varekostnader Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Resultat før avskrivninger og finans (EBITDA) Resultat fra tilknyttede selskaper Avskrivninger Resultat før finans (EBIT) Renteinntekter og andre finansinntekter Rentekostnader Endringer markedsverdi finansielle instrumenter Valutakurseffekter Andre finanskostnader Netto finanskostnader Resultat før skatt (EBT) Skattekostnad Periodens resultat Resultat per aksje (NOK) 0,05 0,46 0,46 1,35 2,28 Utvannet resultat per aksje (NOK) 0,05 0,46 0,46 1,35 2,28 EBITDA-margin 6,0 % 10,2 % 7,3 % 9,8 % 11,7 % EBIT-margin (før nedskrivning av goodwill) 5,3 % 9,8 % 6,8 % 9,3 % 11,3 % INNREGNEDE INNTEKTER OG KOSTNADER (totalresultat) Tall i NOK Note 3. kv kv Året 2013 Kontantstrømsikring (vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder) Utsatt skatt knyttet til kontantstrømsikring (vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder) Estimatendring pensjon (vil ikke bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder) Utsatt skatt knyttet til estimatendring pensjon (vil ikke bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder) Periodens resultat (fra resultatregnskapet) Omregningseffekter i konsolideringen (vil bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder) Andre innregnede kostnader og inntekter (vil ikke bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder) Sum innregnede inntekter og kostnader (totalresultat)

11 FINANSIELL STILLING Tall i NOK Note Eiendeler Goodwill Varemerker Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle driftsmidler Fysiske driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Prosjekter, bygg under utførelse Varebeholdninger Tomter Sum beholdninger Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Likvide midler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og forpliktelser Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetning garantiansvar og andre forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Rentebærende langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kortsiktig gjeld tomteakkvisisjon Forskudd fra kunder Øvrig kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser UTVALGTE HOVEDTALL I BALANSEN Tall i NOK Arbeidskapital Netto rentebærende gjeld Egenkapitalandel 41,6 % 40,0 % 42,5 % 41,4 % 10

12 ENDRINGER I EGENKAPITAL Tall i NOK Aksjekapital Overkurs Sikringsreserve Valutaomregning Annen egenkapital Sum egenkapital Balanse per Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 1. kvartal Balanse per Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 2. kvartal Balanse per Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 3. kvartal Balanse per Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 4. kvartal Balanse per Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 1. kvartal Balanse per Utbytte Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 2. kvartal Balanse per Omregningseffekter i konsolideringen Andre innregnede poster i totalresultatet Resultat 3. kvartal Balanse per

13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING Tall i NOK kv kv Året 2013 Kontantstrøm fra drift før endring i arbeidskapital (EBITDA) Endring i beholdninger Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Tomtekjøp Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto endring arbeidskapitalposter Betalte renter netto Betalt skatt Netto kontantstrøm fra drift (etter renter og skatt) Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Kontanteffekt ved kjøp av Kärnhem AB Netto kontantstrøm fra tilknyttede selskaper Mottatte renter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Økning/nedgang (-) kortsiktig gjeld Utbetalinger knyttet til refinansiering av gjeld Nedbetaling langsiktig gjeld Opptrekk ny langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvide midler Likvide midler ved start av perioden Likvide midler ved periodens utgang Ubenyttet kassekreditt ved periodens utgang

14 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1. Om konsernet og konsernregnskapet Konsernet BWG Homes AS er hjemmehørende i Norge og eies av OBOS BBL. Foretakets konsernregnskap omfatter BWG Homes AS med tilhørende datterselskaper samt konsernets andeler i tilknyttede selskaper. Konsernet besto ved utgangen av kvartalet av de samme legale enheter som inngikk i konsernet ved siste årsskifte. Fastsettelse av kvartalsrapporten Denne kvartalsrapporten ble fastsatt av selskapets styre den 10. november Kvartalsrapporten er ikke revidert. IFRS anvendt ved utarbeidelse av finansiell informasjon Den sammendratte finansielle informasjonen er utarbeidet i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB). Den sammendratte finansielle informasjonen er utarbeidet i tråd med reglene i IAS 34 Delårsrapportering. IAS 34 fastslår at delårsrapporteringen primært skal være en oppdatering om nye forhold etter sist avlagte årsrapport, og derfor bør denne delårsrapporten sees i sammenheng med siste årsrapport (2013). Regnskapsprinsipper Regnskapsprinsippene anvendt ved utarbeidelsen av rapporten er konsistent med regnskapsprinsippene beskrevet i selskapets årsregnskap for Regnskapsmessige begreper definisjoner Ordreinngang: Verdi av nye kontrakter inngått i perioden, minus verdi av annullerte kontrakter inngått samme periode Ordrereserve: Verdi av inngåtte kontrakter som gjenstår å produsere Dekningsbidrag: Driftsinntekter minus solgte varers kostnader EBITDA-margin: EBITDA dividert på omsetning EBIT-margin: EBIT før nedskrivning dividert på omsetning Arbeidskapital: Beholdninger og fordringer minus annen ikke rentebærende kortsiktig gjeld Netto rentebærende gjeld: Samlet rentebærende gjeld minus likvide midler og rentebærende fordringer Egenkapitalandel: Sum bokført egenkapital dividert på bokført verdi av eiendeler Antall ansatte: Ansatte ved periodens slutt NOTE 2. Estimater En vesentlig del av konsernets virksomhet består av prosjekter innen boligbygging. Hovedsakelig inntektsføres prosjektene når levering har skjedd og de finansielle resultatene for prosjektet er kjente. Likevel innebærer regnskapsføringen i noen grad bruk av estimater knyttet til verdien av prosjektene osv. Andre poster i regnskapet hvor estimater er viktige for regnskapsføringen, er pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader, bokførte verdier av goodwill og andre merverdier, regnskapsføring av finansielle instrumenter og regnskapsføring av skatter. En grundigere gjennomgang av bruken av estimater i regnskapsførselen er gitt i årsregnskapet for

15 NOTE 3. Segmentinformasjon Definisjon av segmenter Virksomheten i BWG Homes konsernet består av tre segmenter; Block Watne AS, BWG Homes AB og Kärnhem AB. I segment BWG Homes AB inngår virksomhetene Myresjöhus AB og SmålandsVillan AB. Alle segmenter produserer og markedsfører i hovedsak boliger til forbruker. De tre segmentene fremstår likevel som forskjellige med adskilt organisasjon og ledelse, ulik risiko og avkastningsnivå. De tre segmentene følges derfor opp separat i konsernet. Enheter som ikke kvalifiserer for å rapporteres som egne segmenter, er presentert samlet og omtales som Øvrige enheter. Her inngår også Hetlandhus som ble relansert i 2009 og selger boliger i det norske markedet basert på moduler produsert i SmålandsVillans fabrikker i Sverige. Regnskapsprinsipper for segmentrapportering Til grunn for segmentrapporteringen ligger den operative ledelsesrapporteringen som utarbeides fra enhetene. Regnskapsprinsippene anvendt i denne rapporteringen er for BWG Homes AB og Kärnhem AB i tråd med IFRS, og tallene inngår direkte i konsolideringen. For Block Watne AS er det avvik mellom den operative rapporteringen og IFRS reglene i forhold til inntektsføring på prosjekter. For ledelsen er det viktig å følge også resultatutviklingen i pågående prosjekter, og i den operative rapporteringen måles dette ved å bruke prinsippene for løpende avregning (tilvirkningskontrakter). Under dette prinsippet regnskapsføres estimert opptjent fortjeneste i prosjektene basert på fullførelsesgrad. Det inntektsføres kun på boliger hvor bindende salgskontrakt foreligger. Fullføringsgrad er lik påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Salgsgrad defineres som antall solgt i prosent av totalt forventet salg. Inntektsføringen er lik forventet total inntekt x salgsgrad x fullføringsgrad. Tilsvarende er bokført resultat lik forventet sluttresultat x salgsgrad x fullføringsgrad. Løpende avregning omfatter i Block Watne hele prosjektet. Regnskapsprinsippene anvendt for segmentrapporteringen er i tråd med de prinsippene som ble anvendt ved utarbeidelse av årsregnskapet for 2013 med unntak av for Kärnhem. I 2013 ble det for Kärnhem benyttet løpende avregning, mens det i 2014 benyttes IFRS-tallene som operative tall. Det er ingen transaksjoner mellom segmentene av betydning for rapporteringen. SEGMENTINFORMASJON Tall i NOK Året 2013 BALANSEPOSTER Sum eiendeler Block Watne AS BWG Homes AB Kärnhem AB Øvrige enheter /- Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap Elimineringer Sum eiendeler i konsernets balanse Sum gjeld og forpliktelser Block Watne AS BWG Homes AB Kärnhem AB Øvrige enheter /- Avvikende prinsipp i driftsrapp. mot konsernregnskap Elimineringer Sum gjeld og forpliktelser i konsernets balanse

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Noter til konsernregnskapet

Noter til konsernregnskapet BWG Homes ÅRSRAPPORT 2011 24 Noter til konsernregnskapet Nøkkeltall og høydepunkter Dette er BWG Homes Brev fra konsernsjefen Årsberetning noter BWG Homes ASA Eierstyring og selskapsledelse Om rapporteringen

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner ÅRSRAPPORT 2013.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner ÅRSRAPPORT 2013. ÅRSRAPPORT 2013 Ordreinngang NOK millioner 3 941 Operativ omsetning NOK millioner 3 926 Operativ EBITDA-margin Prosent 11,7 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 210 Block Watne

Detaljer

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374

1 152 Sverige. årsrapport 2012. Vi skaper verdi for våre aksjonærer gjennom lønnsom vekst. Ordreinngang NOK millioner 3 374 årsrapport 2012 Ordreinngang NOK millioner 3 374 Operativ omsetning NOK millioner 3 483 Operativ EBITDA-margin Prosent 13,1 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 1 152 Sverige Vi skaper

Detaljer

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder.

årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. årsrapport 2011 Hovedvekten vil alltid ligge på det vi kan best å produsere kvalitetsboliger og utvikle attraktive boligområder. Lars Nilsen, Konsernsjef NOK 3 199 millioner i ordreinngang NOK 3 461 millioner

Detaljer

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer.

BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. BWG Homes har et solid fundament for videre vekst og lønnsomhet. Det vil skape verdier for våre aksjonærer. LARS NILSEN, KONSERNSJEF ÅRSRAPPORT 2010 NOK 2 985 millioner i omsetning 23% vekst i ordrereserve

Detaljer

11,6% 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT. Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. SVERIGE NORGE.

11,6% 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT. Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. SVERIGE NORGE. 2008 Bwg homes ÅRSRAPPORT EBITDA MARGIN 2008 11,6% Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF Omsetning per PEr ForRetningsområde

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Regnskap konsern. Resultatregnskap. 112 regnskap konsern. 114 Balanse 116 Endringer i egenkapitalen 117 Kontantstrøm

Regnskap konsern. Resultatregnskap. 112 regnskap konsern. 114 Balanse 116 Endringer i egenkapitalen 117 Kontantstrøm Regnskap konsern 112 regnskap konsern 113 Resultatregnskap 114 116 117 118 noter konsern 118 Note 1 Overordnet informasjon 118 Note 2 Rammeverk for utarbeidelsen av årsregnskapet 119 Note 3 Segmentinformasjon

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA

Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA 1Første kvartal Andre 2015 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Kvartalsrapport 2015 Storebrand Bank ASA Innhold Innhold Side Resultatregnskap Storebrand Bank konsern Totalresultat Storebrand

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012.

Avkastningen på investert kapital før engangseffekter og nedskrivninger var 17,5 % (for siste 12 måneder), ned 0,8 %-poeng sammenlignet med 2012. 4. kvartal 2013 Hovedtrekk Konsernets omsetning økte med 2,7% i 2013 sammenlignet med 2012, i 4. kvartal isolert var økningen på 5%. Omsetningsøkningen skyldtes i hovedsak oppkjøp, vekst innen netthandel

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer