Regnskap Årsberetning - Kommunelovens 48 nr Revisjonsberetning... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10"

Transkript

1 Regnskap 2014

2 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr Revisjonsberetning Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B Investeringsregnskap 2A og 2B Balanseregnskap Økonomisk oversikt - Drift Økonomisk oversikt - Investering Investeringsregnskap Driftsregnskap Noter... 23

3 2 Innledning Nedenfor følger en vurdering av økonomiske nøkkeltall i regnskapet for Kommentarene som følger legges frem som Siljan kommunens årsberetning, jfr. kommuneloven 48 nr 5, forskrift nr 1424 for årsregnskap og årsberetning samt KRS nr 6. En generell årsmelding, som bygger på resultatene av KOSTRA rapporteringen, vil som tidligere bli utarbeidet for avdelingene i Siljan kommune. Det henvises til denne for utdypende opplysninger og vurderinger av tjenesteytingen. Økonomisk utvikling Likviditet Som det går frem av figuren under har likviditeten gjennom året vært bra. Store fondsreserver sammen med ubenyttede lånemidler bidrar til dette. Likviditeten har ligget mellom kr (juni) og kr (mai) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 1: Likviditet gjennom året Ser en nærmere på hva arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld) utgjør i % av brutto driftsinntekter ligger dette tallet på 49 % i Dette er en ytterligere indikasjon på god likviditet. Landssnittet (utenom Oslo) lå på 14,7 % i Lån Kommunens lånegjeld økte med kr ,-, slik at total lånegjeld inkl. startlån nå er kr ,-. Hovedårsaken til denne økningen er rehabiliteringsprosjektet ved Siljan ungdomsskole. Siljan kommune finansierer 75 % av investeringene sine med lånemidler. Figuren under viser kroner i lånegjeld pr innbygger.

4 Figur 2: Lån pr innbygger (pr ) Også lånegjelden pr innbygger økte i 2014, og ligger nå nærmere nivået for sammenlignbare kommuner. Korrigere vi lånegjeld for utlån og ubrukte lånemidler blir summen kr ,-. Gjennomsnitt i Telemark i 2013 var kr ,-, mens gjennomsnitt i gruppe 1 (statistisk sammenlignbar kommunegruppe) i 2013 var kr ,-. Den store andelen ubrukte lånemidler ved årsskiftet skyldes at lånopptaket til Siljan ungdomsskole er gjort selv om prosjektet ikke ferdigstilles før i Ser en nærmere på nøkkeltallet lånegjeld (korrigert for ubrukte lånemidler) i % av driftsinntektene ligger dette på 40 % i Det kan diskuteres anbefalt nivå på dette måltallet, men vi bør ikke ligger over %. Netto resultatgrad Netto resultatgrad viser hva kommunen sitter igjen med av løpende inntekter etter at løpende utgifter er trukket fra. Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) anbefaler nå et nivå på netto resultatgrad på 2 % (endret som følge av at momskompensasjonen fra investeringer føres i investeringsregnskapet). Figuren under viser utviklingen i Siljan kommune. Netto driftsresultat x 100 Sum driftsinntekter eksl. Renter ,12 7,10 4,46 2,75 0,12-0, Figur 3: Netto resultatgrad (%)

5 4 Årets netto resultatgrad er på 4,46 %. Nivået ligger på et tilfredsstillende nivå. Medvirkende årsaker til resultatet er blant annet et positivt premieavvik i Alle avdelingene har holdt seg innenfor sine budsjettrammer, og et stort redusert utgiftsbehov for helseavdelingen er også med på å forklare resultatet. I tillegg har kommunen innført eiendomsskatt i Planlagte låneopptak i årene fremover krever en viss handlefrihet. Brutto driftsresultat viser resultatet før netto finanstransaksjoner, og tallstørrelsen reflekterer dermed selve «driftsnivået». Ser en på nøkkeltallet brutto driftsresultat i % av driftsinntektene viser dette 3,4 %. Fond Totale midler i fond er kr ,-. Plasseringen av fondene er hovedsakelig i Sparebanken Sør med unntak av kr ,- som er plassert i fondsobligasjoner. Andelen av fondene som er uten bindinger er 94,4 % (kr ,-). SKK-fondet defineres som ubundne fond iht. regnskapsforskriftene, selv om kommunestyret har lagt sterkere føringer på bruken av disse midlene Figur 4: Fondskapital Disposisjonsfondet er økt til kr ,- i I tillegg til avsatt mindreforbruk fra regnskap 2013, var det budsjettert med en stor avsetning til fondet som følge av et forventet positivt premieavvik. Målt i % av driftsinntektene utgjør dette 6,21 %. Anbefalt nivå bør være 5-10 %. Fondet er ved utgangen av 2014 på et tilfredsstillende nivå og bidrar til en økt økonomisk handlingsfrihet. Det gjøres oppmerksom på at kr ,- av disposisjonsfondet er disponert i budsjettet for Utvikling i rammebetingelsene Skatt Skatt på formue og inntekt viser en økning på 0,6 %. Landsgjennomsnittet ble på 1,95 %. Dette var en reduksjon på kr ,- i forhold til budsjett. Kommunens skatteinngang utgjør 80,0 % av landsgjennomsnittet. Som følge av at kommunen har innført eiendomsskatt i hele kommunen fra 2014 er denne inntekten økt betydelig Skatt på formue og inntekt Årlig % endring 11,0 5,9-8,5 5,7 4,2 0,6 Eiendomsskatt

6 5 Statlige overføringer Statlig rammetilskudd inklusive inntektsutjevning økte til kr ,- i Dette utgjorde kr mindre enn budsjettert. Summen av skatteinntektene og rammetilskuddet ble dermed ca. 1,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Av generelle statstilskudd mottok kommunen kr i forbindelse med bosetning av flyktninger. Skatte- og rammetilskuddsgrad Skatte- og rammetilskuddsgraden viser hvor stor del av kommunens driftsutgifter som dekkes av skatteinntektene og rammetilskuddet. Figuren under viser en liten økning i dette måltallet, noe som skyldes økningen i rammetilskuddet. Som en ser av figuren har Siljan kommune en meget stor del av sine inntekter fra skatt og rammetilskudd. (Skatter + Rammetilskudd) x 100 Sum driftsutgifter eksl. Renter Figur 5: Skatte- og rammetilskuddsgrad (%) Investeringsregnskap Investeringsregnskapet har et utgiftsnivå på kr ,- og et finansieringsbehov på kr ,-. Oversikten i note 10 viser noen avsluttede prosjekter i Det er ikke overført midler fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i løpet av året. Lånefinansieringsgrad Lånefinansieringsgraden viser i hvilken utstrekning finansieringsbehovet dekkes ved bruk av eksternt opptatte lån. Enkelte prosjekter går over flere år, opptak av lån og belastning av investeringsutgifter påvirkes av fremdriften i prosjektene. Bruk av lånemidler i regnskapet for 2014 er økende. Det er tatt opp om lag 54 millioner kroner i nye lån i 2014.

7 Figur 6: Lånefinansieringsgrad (%) Driftsregnskap Driftsutgiftene viser en økning på 0,8 %. Økningen er vesentlig lavere enn deflatoren på 3,0 % i samme tidsrom. Realveksten i kommunens utgiftsnivå er - 2,2 %. Regnskapet for 2014 viser en innstramming av utgiftsnivået. Driftsregnskapets totale utgifter er kr ,-. Det framkommer et netto driftsresultat på kr ,-. Etter nødvendige avsetninger avsluttes regnskapet med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,-. Hovedårsaken til resultatet er inntektsøkninger primært som følge av innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. En stor del av kommunens inntekter er bundet opp i lønnsutgifter. Ser vi på lønnsandelen i % av driftsinntektene i 2014 ligger denne på 64,8 %. Tilsvarende tall for 2013 var 70,6 % og for ,1 %. Reduksjonene i 2014 skyldes blant annet en liten reduksjon i pensjonsutgiftene. Når det gjelder pensjon har vi sett en økende tendens de senere årene. Premien som belastes driftsregnskapet har økt vesentlig over tid, men med som sagt over, en liten reduksjon i I tillegg til å utgiftsføre pensjonspremien skal kommunen regnskapsføre et premieavvik (differansen mellom betalt pensjonspremie og estimert netto pensjonskostnad). For 2014 utgjør premieavviket en inntekt på kr ,-, mot budsjettert kr ,-. Dette skal amortiseres med 1/7 i 2015 og vil da innebære en utgiftsføring av 1/7 av nevnte beløp, se for øvrig note 4. Siljan kommune har i tillegg fått tilbakeført premiefond fra KLP på hele kr ,- som er inntektsført på funksjon 1803 i regnskapet. Dette er en meget lite forutsigbar inntekt som var forsøkt budsjettert med kr Utgifter til renter og avdrag er i hovedsak i tråd med budsjett. Det samme gjelder renteinntektene som ble noe høyere enn budsjettert som følge av avkastning på ubrukte lånemidler. Figuren under viser hvordan de totale driftsutgiftene fordeles på de ulike rammeområdene.

8 7 3,6 9,2 Administrasjon 20,3 Oppvekst 25,7 41,2 Helse Samfunn Nav Figur 7: Brutto driftsutgifter i % fordelt på rammeområde Tabellen under viser avvik mellom revidert budsjett og regnskap. Negative tall viser et større forbruk enn budsjettert, mens positive tall viser et lavere forbruk enn budsjettert. Negative avvik på under 1 % må anses som et akseptabelt avvik. Rammeområde Netto utgift Budsjett Avvik i % Avvik i kr. Disponibelt 1 Administrasjon ,7 % 2 Oppvekst ,2 % 3 Helse ,6 % 4 Samfunn ,1 % 5 NAV ,3 % Administrasjonsavdelingen har balanse på de fleste funksjonene. Avdelingen kommer ut med et mindreforbruk, som hovedsakelig skyldes ubrukte budsjettmidler i hele rammeområdet. Oppvekstavdelingen hadde et mindreforbruk på 1,8 millioner i Avdelingen gikk i balanse i forhold til opprinnelig budsjett. Det at justeringer etter lønnsoppgjør og justeringer i AGA og pensjon gjøres såpass sent på året medfører noe usikkerhet ute i enhetene på hva som faktisk kan disponeres av lønnsmidler. Dette medfører at deler av stillinger i ungdomsskole, barnehage, SFO og oppvekstadministrasjon ble hold vakante for å unngå merforbruk. Kr ,- er mindreforbruk i barneverntjenesten på tiltak i og ute for hjemmet. Årsaken til dette er hovedsakelig en institusjonsplassering og en fosterhjemsplassering som ikke ble aktualisert for januar SFO fikk høst 2014 en stor økning i barnegruppen, dette medførte kr ,- mer inn i brukerbetaling enn budsjettert. Voksenopplæringen har hatt et stort merforbruk pga av svikt på kr ,- i overføringer fra staten, mens grunnskolen har fått inn kr ,- mer enn budsjettert i refusjoner. Helseavdelingen har gjennom året hatt fokus på å effektivisere driften ved utstrakt samarbeid på tvers av tjenesteområdene. Også i år har avdelingen klart å ta imot ferdigbehandlede pasienter fra sykehus uten «overligger kostnader». Samlet sett har avdeling helse hatt et mindreforbruk. I hovedsak baserer dette seg på følgende faktorer. Ved sykehjem og hjemmetjenesten skyldes mindreforbruket i hovedsak reduserte pensjons og arbeidsgiveravgifter ved noen vakanser i stillinger og turnnover. På inntektssiden har en fått høyere refusjonsinntekter ved sykefravær, pasientoppholdsbetaling ved høyre pasientbeleggsprosent en forventet, og en har fått større uttelling for øremerkede statlig tilskudd til pasientaktiviteter. Ved 1 Utgiftene til Siljan Sokn og politikere er inkludert under Administrasjon

9 8 bofelleskapet skyldes mindreforbruket i hovedsak bortfall av refusjonsplikt for tjenester ytt av annen kommune. Dette var budsjettert, men følgelig ikke utbetalt da plikten bortfalt. Bruttokostnaden her beløper seg til ca. kr. 3 mill. På inntektssiden ble tilskudd for ressurskrevende brukere høyere en forutsatt. Deler av dette beløpet ble overført tjenesteområdet for å styrke driften. Samfunnsavdelingen har hatt merinntekter på områdene plan, byggesak og kart og oppmåling på ca kr ,-. Merforbruk på formål «forebygging brann og ulykker» på ca kr ,- er kjente utgifter som er uteglemt i budsjettet for Avløpsrensing har et merforbruk hovedsakelig på grunn av utgifter i forbindelse med havari på sentrale komponenter på anlegget. Det må forventes økte kostnader på rehabilitering og oppgraderinger i årene som kommer, som igjen vil medføre økte gebyrer for avløpsrensing framover. Det ble i 2014 vedtatt å redusere driftsfondet på renovasjonsområdet ved å redusere renovasjonsgebyret for Dette har resultert i at fondet er redusert med kr til kr Opprettelsen av det interkommunale selskapet RiG IKS vil for Siljan kommune føre til økte utgifter. Siden det nå er svært lite igjen på driftsfondet vil renovasjonsgebyret øke vesentlig allerede fra NAV har holdt seg innenfor budsjettrammen i Siljan kommune bosatte totalt 11 flyktninger i I 2013 bosatte vi flere store barnefamilier, og dermed har det blitt en del ekstra utgifter til blant annet SFO og barnehagebetaling i Det er svært få til ingen langvarig sosialhjelpsmottakere i Det var derimot flere som mottok supplerende sosialhjelp, og har mottatt dette over tid. Det statlige tiltaket 'Arbeid Først', som holdes ved NAV Siljan, har vært viktig for å gi sosialhjelpsmottakere et tiltak for å komme i arbeid, og at disse da har kunnet motta tiltakspenger. Andre som har stått i fare for å bli langvarige sosialhjelpsmottakere har fått anledning til å delta på statlige tiltak, som praksisplasser, AMOkurs og lønnstilskudd, og tiltakene har enten ført vedkommende ut i jobb eller nærmere en jobb. Regnskapsresultat Årets regnskapsresultat viser et mindreforbruk på kr , Figur 8: Regnskapsresultat Likestilling I 2014 ble det utført 130,7 faste årsverk av 213 ansatte. Vikarvolumet utgjorde 5,25 årsverk, fordelt på 24 arbeidstakere.

10 9 Hovedtariffoppgjøret i 2014 gir alle ansatte med minstelønn i forhandlingskapittel 4 i Hovedtariffavtalen en lik lønnsutvikling, via det sentrale oppgjøret. Det forhandles i tillegg lokalt med utgangspunkt i en beregnet pott i kapittel 4, samt i kapittel 3 og 5.Vårt reglement for lokal lønnspolitikk, er basert på lik lønn for likt arbeid. Det er ingen lønnsforskjeller basert på kjønn. Det er satt spesielt fokus på deltidsutfordringene i kommunesektoren i lengre tid, uten at vi ser ut til å lykkes helt. Likevel er det fortsatt hyggelige tall for Siljans del i alle sammenligninger. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Siljan er 77 %, for kommuner i Norge; 76 %, for kommuner i egen KOSTRA-gruppe 74 % og for kommuner i Telemark 75 %. For kvinner er stillingsstørrelsene h.h.v. 75 % i Siljan, 75 % i kommuner i Norge, 73 % i kommuner i egen KOASTRA-gruppe og 74 % i kommuner i Telemark. 2 Fra egne undersøkelser vet vi at omkirng halvparten av deltiden er frivillig og at det kontinuerlig arbeides med å redusere den ufrivillige deltiden. Det søkes i alle avdelinger å legge til rette for ansatte i de ulike livsfaser. Diskriminering på bakgrunn av kjønn, alder og kulturell bakgrunn skal ikke forekomme. Arbeidet for et godt arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess. Etikk Kommunens etiske reglement ble vedtatt i september 2007, og skal følges i kommunens daglige drift. Kommunene skal også ta samfunnsansvar ved å bidra til etisk og sosialt forsvarlig produksjon, handel og forbruk, og har dette nedfelt i sitt anskaffelsesreglement. Tilsyn og internkontroll Kommunen arbeider målrettet for å iverksette og gjennomføre tiltak for å sikre betryggende kontroll av den totale virksomheten. Lederteamet har deltatt på «Orden i eget hus», et nettverk for internkontroll i regi av KS, som bl.a. har resultert i en fullstendig gjennomgang av rutinen for administrativ delegering. Rådmannen er tilfreds med at det pågår et kontinuerlig arbeid med utarbeidelse av rutiner og dokumentasjon i avdelingene. Det er tilført ressurser i administrasjonsavdelingen, som på sikt vil kunne styrke det overordnete kvalitetsarbeidet. Vi har ennå ikke innført et elektronisk kvalitetssystem. Diskriminering og tilgjengelighet Kommunen har nedfelt et fokus på å ivareta menneskeverdet i etikkreglementet, og det inkluderer en bevisst holdning mot enhver form for diskriminering og mobbing i virksomheten. Kravet om tilgjengelighet gjennomføres i henhold til kommunestyrets vedtak om Universell utforming av publikumbygg. Avslutning Regnskapsresultatet for 2014 ble bedre enn forventet gjennom året. Dette gir handlingsfrihet til å balansere budsjettbalansen for inneværende år, og en liten økning av bufferen for kommende år. Sett i forhold til de foreslåtte driftstiltak og investeringsprosjekt, og konsekvensene av disse, vil den økonomiske situasjonen fortsatt være meget krevende i årene som kommer. Utvikling av rentenivået vil dessuten være av avgjørende betydning for handlingsfriheten. Det vil derfor fortsatt være avgjørende med en god økonomistyring og klare prioriteringer i årene som kommer, for å bevare en sunn økonomisk utvikling. Innbyggerne skal derigjennom fortsatt få ivaretatt de rettmessige tilbudene som kommunen skal yte. 2 KS Kommunesektorens arbeidsgivermonitor for 2014

11 10 Til kommunestyret i Siljan kommune II IIL I. TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor: Postboks 2805, 3702 Skien Tlf.: Fax: e-post Postboks8U833Bø Tlf.: Fax: IS Foretaksregisteret; MVA Vår ref. : 15/439/inv Deres ref.: Arkivkode: $11200 Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Siljan kommune som viser kr til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Administrasjonssjefens ansvarfor årsregnskapet Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

12 Konklusjon Konklusjon om budsjett Uttalelser om Øvrige forhold kommunal regnskapsskikk i Norge. KOMMUNEREVISJON IKS 2.s TELEMARK 1_. 11 grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om årsberetningen årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i Etter vår mening er årsregnskapet avgitt samsvar med lov og forskrifter og gir det alt vesentlige en Konklusjon om registrering og dokumentasjon dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Siljan kommune per 31. desember 2014, og av som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 ffattestasjonsoppdrag Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Telemark kommunerevisjon IKS Skien, 9. mars 2015 oppd ragsansvarlig revisor/ lngebjørg Nordby Vibeto registrert revisor oppdragsrevisor WbetFinf Kopi: Kontrollutvalget Administrasjonssjefen Formannskapet

13 12 Driftsregnskap (Vedlegg 1A) Tekst Art Regulert Budsjett 2014 Budsjett 2014 Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 900, Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnsk. merforbruk Til ubundne avsetninger 540, Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnsk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger 940, Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjett TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk = Vedlegg 1B Til fordeling drift (fra vedlegg 1A) 1 Administrasjon Oppvekst Helse Samfunn NAV Sum drift fordelt på rammeområde

14 13 Investeringsregnskap (Vedlegg 2A) Tekst Art Regulert Budsjett 2014 Budsjett 2014 Regnskap Investeringer i anleggsmidler Kjøp av aksjer/andeler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger 530, Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 8 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer 810, Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 920, Kompensasjon for merverdiavgift Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING Udekket/udisponert = Vedlegg 2B Til investeringer i anleggsmidler (fra vedlegg 2A) 1 Administrasjon Oppvekst Helse Samfunn NAV Sum investeringer i anleggsmidler fordelt på rammeomr

15 14 Balanseregnskap (Vedlegg 3) Tekst Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler A Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Sum omløpsmidler B SUM EIENDELER A+B EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Bundne investeringsfond 0 Regnskapsmessig merforbruk 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 Kapitalkonto Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK SUM EGENKAPITAL C Gjeld Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån 0 Pensjonsforplikteleser Sertifikatlån 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld

16 15 Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD D SUM EGENKAPITAL OG GJELD C+D BALANSENS NETTOSUM 0 0 Memoriakonti Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene SUM MEMORIAKONTI E 0 0

17 16 Økonomisk oversikt - Drift (Vedlegg 4) Tekst Konto Regulert Budsjett 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter B Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 690+( ) Sum driftsutgifter C BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter E Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Sosial- og næringslån Sum eksterne finansutgifter F Resultat eksterne finanstransaksj. G=E-F Motpost avskrivninger Res. før int.fin.transaksjoner I NETTO DRIFTSRESULTAT Interne finanstransaksjoner Bruk tidl. års regnsk. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger J

18 17 Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekn. tidl. års merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger K Regnsk. merforbruk/mindreforbruk L=I+J-K Udekket/udisponert

19 18 Økonomisk oversikt - Investering (Vedlegg 5) Tekst Konto Regulert Budsjett 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav om motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER L Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter 690+( ) SUM UTGIFTER M Finansieringstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finanstransaksjoner/ut N FINANSIERINGSBEHOV O=M+N-L Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Merverdiavgiftskompensasjon SUM FINANSIERING R Udekket/udisponert S=O-R

20 19 Investeringsregnskap Funksjon Funksjonstekst Regulert Budsjett 2014 Opprinnelig Budsjett 2014 Regnskap Administrasjon 1000 Folkevalgte organer Servicekontoret Økonomikontor Fellesfunksjoner Pensjon Startlån Oppvekst 2010 Kommunale barnehager Grunnskole Felles grunnskole Helse 2530 Pleie, omsorg Siljan sykehjem Samfunn 1300 Administrasjonslokaler Drift av helse- og sosialsenter Barnehagelokaler Skolelokaler Institusjonslokaler Boliger til utleie Tjenester utenfor kommunalt tj.omr Utbyggingsområder for boliger Kommunale veier Trafikksikkerhet på kommunale veier 3351 Samfunnsutvikling Produksjon av vann Distrubusjon av vann Avløpsrensing Kloakknett Tømming av Slamavskillere Innsamling, gjenvinning og slutt.avfall Naturforvaltning Kommunale idrettsanlegg Kulturbygg Generelt statstilskudd Renter og utbytte Eksterne finansieringstransaksjoner Interne finansieringstransaksjoner Årets mindreforbruk

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet

Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet , i kommuneregnskapet Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Desember 2011 1 1.0 INNLEDNING 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 KOMMUNESEKTORENS ØKONOMI OG REGNSKAPSFØRING 3 1.3 VIDERE FREMSTILLING 4 2.0 DEN KOMMUNALE

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

VEST-AGDER MUSEET IKS

VEST-AGDER MUSEET IKS VEST-AGDER MUSEET IKS Organisasjonsnr. : 989 072 048 ÅRSREGNSKAP 2011 HOVEDOVERSIKT REGNSKAP/BUDSJETT Alle beløp i hele oner SUM ALLE AVDELINGER DRIFTSREGNSKAP Regnskap Budsjett 2011 2011 Salgsinntekter

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer