Regnskap Årsberetning - Kommunelovens 48 nr Revisjonsberetning... 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10"

Transkript

1 Regnskap 2014

2 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr Revisjonsberetning Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B Investeringsregnskap 2A og 2B Balanseregnskap Økonomisk oversikt - Drift Økonomisk oversikt - Investering Investeringsregnskap Driftsregnskap Noter... 23

3 2 Innledning Nedenfor følger en vurdering av økonomiske nøkkeltall i regnskapet for Kommentarene som følger legges frem som Siljan kommunens årsberetning, jfr. kommuneloven 48 nr 5, forskrift nr 1424 for årsregnskap og årsberetning samt KRS nr 6. En generell årsmelding, som bygger på resultatene av KOSTRA rapporteringen, vil som tidligere bli utarbeidet for avdelingene i Siljan kommune. Det henvises til denne for utdypende opplysninger og vurderinger av tjenesteytingen. Økonomisk utvikling Likviditet Som det går frem av figuren under har likviditeten gjennom året vært bra. Store fondsreserver sammen med ubenyttede lånemidler bidrar til dette. Likviditeten har ligget mellom kr (juni) og kr (mai) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Figur 1: Likviditet gjennom året Ser en nærmere på hva arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld) utgjør i % av brutto driftsinntekter ligger dette tallet på 49 % i Dette er en ytterligere indikasjon på god likviditet. Landssnittet (utenom Oslo) lå på 14,7 % i Lån Kommunens lånegjeld økte med kr ,-, slik at total lånegjeld inkl. startlån nå er kr ,-. Hovedårsaken til denne økningen er rehabiliteringsprosjektet ved Siljan ungdomsskole. Siljan kommune finansierer 75 % av investeringene sine med lånemidler. Figuren under viser kroner i lånegjeld pr innbygger.

4 Figur 2: Lån pr innbygger (pr ) Også lånegjelden pr innbygger økte i 2014, og ligger nå nærmere nivået for sammenlignbare kommuner. Korrigere vi lånegjeld for utlån og ubrukte lånemidler blir summen kr ,-. Gjennomsnitt i Telemark i 2013 var kr ,-, mens gjennomsnitt i gruppe 1 (statistisk sammenlignbar kommunegruppe) i 2013 var kr ,-. Den store andelen ubrukte lånemidler ved årsskiftet skyldes at lånopptaket til Siljan ungdomsskole er gjort selv om prosjektet ikke ferdigstilles før i Ser en nærmere på nøkkeltallet lånegjeld (korrigert for ubrukte lånemidler) i % av driftsinntektene ligger dette på 40 % i Det kan diskuteres anbefalt nivå på dette måltallet, men vi bør ikke ligger over %. Netto resultatgrad Netto resultatgrad viser hva kommunen sitter igjen med av løpende inntekter etter at løpende utgifter er trukket fra. Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) anbefaler nå et nivå på netto resultatgrad på 2 % (endret som følge av at momskompensasjonen fra investeringer føres i investeringsregnskapet). Figuren under viser utviklingen i Siljan kommune. Netto driftsresultat x 100 Sum driftsinntekter eksl. Renter ,12 7,10 4,46 2,75 0,12-0, Figur 3: Netto resultatgrad (%)

5 4 Årets netto resultatgrad er på 4,46 %. Nivået ligger på et tilfredsstillende nivå. Medvirkende årsaker til resultatet er blant annet et positivt premieavvik i Alle avdelingene har holdt seg innenfor sine budsjettrammer, og et stort redusert utgiftsbehov for helseavdelingen er også med på å forklare resultatet. I tillegg har kommunen innført eiendomsskatt i Planlagte låneopptak i årene fremover krever en viss handlefrihet. Brutto driftsresultat viser resultatet før netto finanstransaksjoner, og tallstørrelsen reflekterer dermed selve «driftsnivået». Ser en på nøkkeltallet brutto driftsresultat i % av driftsinntektene viser dette 3,4 %. Fond Totale midler i fond er kr ,-. Plasseringen av fondene er hovedsakelig i Sparebanken Sør med unntak av kr ,- som er plassert i fondsobligasjoner. Andelen av fondene som er uten bindinger er 94,4 % (kr ,-). SKK-fondet defineres som ubundne fond iht. regnskapsforskriftene, selv om kommunestyret har lagt sterkere føringer på bruken av disse midlene Figur 4: Fondskapital Disposisjonsfondet er økt til kr ,- i I tillegg til avsatt mindreforbruk fra regnskap 2013, var det budsjettert med en stor avsetning til fondet som følge av et forventet positivt premieavvik. Målt i % av driftsinntektene utgjør dette 6,21 %. Anbefalt nivå bør være 5-10 %. Fondet er ved utgangen av 2014 på et tilfredsstillende nivå og bidrar til en økt økonomisk handlingsfrihet. Det gjøres oppmerksom på at kr ,- av disposisjonsfondet er disponert i budsjettet for Utvikling i rammebetingelsene Skatt Skatt på formue og inntekt viser en økning på 0,6 %. Landsgjennomsnittet ble på 1,95 %. Dette var en reduksjon på kr ,- i forhold til budsjett. Kommunens skatteinngang utgjør 80,0 % av landsgjennomsnittet. Som følge av at kommunen har innført eiendomsskatt i hele kommunen fra 2014 er denne inntekten økt betydelig Skatt på formue og inntekt Årlig % endring 11,0 5,9-8,5 5,7 4,2 0,6 Eiendomsskatt

6 5 Statlige overføringer Statlig rammetilskudd inklusive inntektsutjevning økte til kr ,- i Dette utgjorde kr mindre enn budsjettert. Summen av skatteinntektene og rammetilskuddet ble dermed ca. 1,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Av generelle statstilskudd mottok kommunen kr i forbindelse med bosetning av flyktninger. Skatte- og rammetilskuddsgrad Skatte- og rammetilskuddsgraden viser hvor stor del av kommunens driftsutgifter som dekkes av skatteinntektene og rammetilskuddet. Figuren under viser en liten økning i dette måltallet, noe som skyldes økningen i rammetilskuddet. Som en ser av figuren har Siljan kommune en meget stor del av sine inntekter fra skatt og rammetilskudd. (Skatter + Rammetilskudd) x 100 Sum driftsutgifter eksl. Renter Figur 5: Skatte- og rammetilskuddsgrad (%) Investeringsregnskap Investeringsregnskapet har et utgiftsnivå på kr ,- og et finansieringsbehov på kr ,-. Oversikten i note 10 viser noen avsluttede prosjekter i Det er ikke overført midler fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet i løpet av året. Lånefinansieringsgrad Lånefinansieringsgraden viser i hvilken utstrekning finansieringsbehovet dekkes ved bruk av eksternt opptatte lån. Enkelte prosjekter går over flere år, opptak av lån og belastning av investeringsutgifter påvirkes av fremdriften i prosjektene. Bruk av lånemidler i regnskapet for 2014 er økende. Det er tatt opp om lag 54 millioner kroner i nye lån i 2014.

7 Figur 6: Lånefinansieringsgrad (%) Driftsregnskap Driftsutgiftene viser en økning på 0,8 %. Økningen er vesentlig lavere enn deflatoren på 3,0 % i samme tidsrom. Realveksten i kommunens utgiftsnivå er - 2,2 %. Regnskapet for 2014 viser en innstramming av utgiftsnivået. Driftsregnskapets totale utgifter er kr ,-. Det framkommer et netto driftsresultat på kr ,-. Etter nødvendige avsetninger avsluttes regnskapet med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,-. Hovedårsaken til resultatet er inntektsøkninger primært som følge av innføring av eiendomsskatt i hele kommunen. En stor del av kommunens inntekter er bundet opp i lønnsutgifter. Ser vi på lønnsandelen i % av driftsinntektene i 2014 ligger denne på 64,8 %. Tilsvarende tall for 2013 var 70,6 % og for ,1 %. Reduksjonene i 2014 skyldes blant annet en liten reduksjon i pensjonsutgiftene. Når det gjelder pensjon har vi sett en økende tendens de senere årene. Premien som belastes driftsregnskapet har økt vesentlig over tid, men med som sagt over, en liten reduksjon i I tillegg til å utgiftsføre pensjonspremien skal kommunen regnskapsføre et premieavvik (differansen mellom betalt pensjonspremie og estimert netto pensjonskostnad). For 2014 utgjør premieavviket en inntekt på kr ,-, mot budsjettert kr ,-. Dette skal amortiseres med 1/7 i 2015 og vil da innebære en utgiftsføring av 1/7 av nevnte beløp, se for øvrig note 4. Siljan kommune har i tillegg fått tilbakeført premiefond fra KLP på hele kr ,- som er inntektsført på funksjon 1803 i regnskapet. Dette er en meget lite forutsigbar inntekt som var forsøkt budsjettert med kr Utgifter til renter og avdrag er i hovedsak i tråd med budsjett. Det samme gjelder renteinntektene som ble noe høyere enn budsjettert som følge av avkastning på ubrukte lånemidler. Figuren under viser hvordan de totale driftsutgiftene fordeles på de ulike rammeområdene.

8 7 3,6 9,2 Administrasjon 20,3 Oppvekst 25,7 41,2 Helse Samfunn Nav Figur 7: Brutto driftsutgifter i % fordelt på rammeområde Tabellen under viser avvik mellom revidert budsjett og regnskap. Negative tall viser et større forbruk enn budsjettert, mens positive tall viser et lavere forbruk enn budsjettert. Negative avvik på under 1 % må anses som et akseptabelt avvik. Rammeområde Netto utgift Budsjett Avvik i % Avvik i kr. Disponibelt 1 Administrasjon ,7 % 2 Oppvekst ,2 % 3 Helse ,6 % 4 Samfunn ,1 % 5 NAV ,3 % Administrasjonsavdelingen har balanse på de fleste funksjonene. Avdelingen kommer ut med et mindreforbruk, som hovedsakelig skyldes ubrukte budsjettmidler i hele rammeområdet. Oppvekstavdelingen hadde et mindreforbruk på 1,8 millioner i Avdelingen gikk i balanse i forhold til opprinnelig budsjett. Det at justeringer etter lønnsoppgjør og justeringer i AGA og pensjon gjøres såpass sent på året medfører noe usikkerhet ute i enhetene på hva som faktisk kan disponeres av lønnsmidler. Dette medfører at deler av stillinger i ungdomsskole, barnehage, SFO og oppvekstadministrasjon ble hold vakante for å unngå merforbruk. Kr ,- er mindreforbruk i barneverntjenesten på tiltak i og ute for hjemmet. Årsaken til dette er hovedsakelig en institusjonsplassering og en fosterhjemsplassering som ikke ble aktualisert for januar SFO fikk høst 2014 en stor økning i barnegruppen, dette medførte kr ,- mer inn i brukerbetaling enn budsjettert. Voksenopplæringen har hatt et stort merforbruk pga av svikt på kr ,- i overføringer fra staten, mens grunnskolen har fått inn kr ,- mer enn budsjettert i refusjoner. Helseavdelingen har gjennom året hatt fokus på å effektivisere driften ved utstrakt samarbeid på tvers av tjenesteområdene. Også i år har avdelingen klart å ta imot ferdigbehandlede pasienter fra sykehus uten «overligger kostnader». Samlet sett har avdeling helse hatt et mindreforbruk. I hovedsak baserer dette seg på følgende faktorer. Ved sykehjem og hjemmetjenesten skyldes mindreforbruket i hovedsak reduserte pensjons og arbeidsgiveravgifter ved noen vakanser i stillinger og turnnover. På inntektssiden har en fått høyere refusjonsinntekter ved sykefravær, pasientoppholdsbetaling ved høyre pasientbeleggsprosent en forventet, og en har fått større uttelling for øremerkede statlig tilskudd til pasientaktiviteter. Ved 1 Utgiftene til Siljan Sokn og politikere er inkludert under Administrasjon

9 8 bofelleskapet skyldes mindreforbruket i hovedsak bortfall av refusjonsplikt for tjenester ytt av annen kommune. Dette var budsjettert, men følgelig ikke utbetalt da plikten bortfalt. Bruttokostnaden her beløper seg til ca. kr. 3 mill. På inntektssiden ble tilskudd for ressurskrevende brukere høyere en forutsatt. Deler av dette beløpet ble overført tjenesteområdet for å styrke driften. Samfunnsavdelingen har hatt merinntekter på områdene plan, byggesak og kart og oppmåling på ca kr ,-. Merforbruk på formål «forebygging brann og ulykker» på ca kr ,- er kjente utgifter som er uteglemt i budsjettet for Avløpsrensing har et merforbruk hovedsakelig på grunn av utgifter i forbindelse med havari på sentrale komponenter på anlegget. Det må forventes økte kostnader på rehabilitering og oppgraderinger i årene som kommer, som igjen vil medføre økte gebyrer for avløpsrensing framover. Det ble i 2014 vedtatt å redusere driftsfondet på renovasjonsområdet ved å redusere renovasjonsgebyret for Dette har resultert i at fondet er redusert med kr til kr Opprettelsen av det interkommunale selskapet RiG IKS vil for Siljan kommune føre til økte utgifter. Siden det nå er svært lite igjen på driftsfondet vil renovasjonsgebyret øke vesentlig allerede fra NAV har holdt seg innenfor budsjettrammen i Siljan kommune bosatte totalt 11 flyktninger i I 2013 bosatte vi flere store barnefamilier, og dermed har det blitt en del ekstra utgifter til blant annet SFO og barnehagebetaling i Det er svært få til ingen langvarig sosialhjelpsmottakere i Det var derimot flere som mottok supplerende sosialhjelp, og har mottatt dette over tid. Det statlige tiltaket 'Arbeid Først', som holdes ved NAV Siljan, har vært viktig for å gi sosialhjelpsmottakere et tiltak for å komme i arbeid, og at disse da har kunnet motta tiltakspenger. Andre som har stått i fare for å bli langvarige sosialhjelpsmottakere har fått anledning til å delta på statlige tiltak, som praksisplasser, AMOkurs og lønnstilskudd, og tiltakene har enten ført vedkommende ut i jobb eller nærmere en jobb. Regnskapsresultat Årets regnskapsresultat viser et mindreforbruk på kr , Figur 8: Regnskapsresultat Likestilling I 2014 ble det utført 130,7 faste årsverk av 213 ansatte. Vikarvolumet utgjorde 5,25 årsverk, fordelt på 24 arbeidstakere.

10 9 Hovedtariffoppgjøret i 2014 gir alle ansatte med minstelønn i forhandlingskapittel 4 i Hovedtariffavtalen en lik lønnsutvikling, via det sentrale oppgjøret. Det forhandles i tillegg lokalt med utgangspunkt i en beregnet pott i kapittel 4, samt i kapittel 3 og 5.Vårt reglement for lokal lønnspolitikk, er basert på lik lønn for likt arbeid. Det er ingen lønnsforskjeller basert på kjønn. Det er satt spesielt fokus på deltidsutfordringene i kommunesektoren i lengre tid, uten at vi ser ut til å lykkes helt. Likevel er det fortsatt hyggelige tall for Siljans del i alle sammenligninger. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i Siljan er 77 %, for kommuner i Norge; 76 %, for kommuner i egen KOSTRA-gruppe 74 % og for kommuner i Telemark 75 %. For kvinner er stillingsstørrelsene h.h.v. 75 % i Siljan, 75 % i kommuner i Norge, 73 % i kommuner i egen KOASTRA-gruppe og 74 % i kommuner i Telemark. 2 Fra egne undersøkelser vet vi at omkirng halvparten av deltiden er frivillig og at det kontinuerlig arbeides med å redusere den ufrivillige deltiden. Det søkes i alle avdelinger å legge til rette for ansatte i de ulike livsfaser. Diskriminering på bakgrunn av kjønn, alder og kulturell bakgrunn skal ikke forekomme. Arbeidet for et godt arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess. Etikk Kommunens etiske reglement ble vedtatt i september 2007, og skal følges i kommunens daglige drift. Kommunene skal også ta samfunnsansvar ved å bidra til etisk og sosialt forsvarlig produksjon, handel og forbruk, og har dette nedfelt i sitt anskaffelsesreglement. Tilsyn og internkontroll Kommunen arbeider målrettet for å iverksette og gjennomføre tiltak for å sikre betryggende kontroll av den totale virksomheten. Lederteamet har deltatt på «Orden i eget hus», et nettverk for internkontroll i regi av KS, som bl.a. har resultert i en fullstendig gjennomgang av rutinen for administrativ delegering. Rådmannen er tilfreds med at det pågår et kontinuerlig arbeid med utarbeidelse av rutiner og dokumentasjon i avdelingene. Det er tilført ressurser i administrasjonsavdelingen, som på sikt vil kunne styrke det overordnete kvalitetsarbeidet. Vi har ennå ikke innført et elektronisk kvalitetssystem. Diskriminering og tilgjengelighet Kommunen har nedfelt et fokus på å ivareta menneskeverdet i etikkreglementet, og det inkluderer en bevisst holdning mot enhver form for diskriminering og mobbing i virksomheten. Kravet om tilgjengelighet gjennomføres i henhold til kommunestyrets vedtak om Universell utforming av publikumbygg. Avslutning Regnskapsresultatet for 2014 ble bedre enn forventet gjennom året. Dette gir handlingsfrihet til å balansere budsjettbalansen for inneværende år, og en liten økning av bufferen for kommende år. Sett i forhold til de foreslåtte driftstiltak og investeringsprosjekt, og konsekvensene av disse, vil den økonomiske situasjonen fortsatt være meget krevende i årene som kommer. Utvikling av rentenivået vil dessuten være av avgjørende betydning for handlingsfriheten. Det vil derfor fortsatt være avgjørende med en god økonomistyring og klare prioriteringer i årene som kommer, for å bevare en sunn økonomisk utvikling. Innbyggerne skal derigjennom fortsatt få ivaretatt de rettmessige tilbudene som kommunen skal yte. 2 KS Kommunesektorens arbeidsgivermonitor for 2014

11 10 Til kommunestyret i Siljan kommune II IIL I. TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor: Postboks 2805, 3702 Skien Tlf.: Fax: e-post Postboks8U833Bø Tlf.: Fax: IS Foretaksregisteret; MVA Vår ref. : 15/439/inv Deres ref.: Arkivkode: $11200 Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Siljan kommune som viser kr til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Administrasjonssjefens ansvarfor årsregnskapet Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

12 Konklusjon Konklusjon om budsjett Uttalelser om Øvrige forhold kommunal regnskapsskikk i Norge. KOMMUNEREVISJON IKS 2.s TELEMARK 1_. 11 grunn for regnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon om årsberetningen årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i Etter vår mening er årsregnskapet avgitt samsvar med lov og forskrifter og gir det alt vesentlige en Konklusjon om registrering og dokumentasjon dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Siljan kommune per 31. desember 2014, og av som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 ffattestasjonsoppdrag Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Telemark kommunerevisjon IKS Skien, 9. mars 2015 oppd ragsansvarlig revisor/ lngebjørg Nordby Vibeto registrert revisor oppdragsrevisor WbetFinf Kopi: Kontrollutvalget Administrasjonssjefen Formannskapet

13 12 Driftsregnskap (Vedlegg 1A) Tekst Art Regulert Budsjett 2014 Budsjett 2014 Regnskap Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 900, Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnsk. merforbruk Til ubundne avsetninger 540, Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnsk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger 940, Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjett TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Merforbruk/mindreforbruk = Vedlegg 1B Til fordeling drift (fra vedlegg 1A) 1 Administrasjon Oppvekst Helse Samfunn NAV Sum drift fordelt på rammeområde

14 13 Investeringsregnskap (Vedlegg 2A) Tekst Art Regulert Budsjett 2014 Budsjett 2014 Regnskap Investeringer i anleggsmidler Kjøp av aksjer/andeler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger 530, Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 8 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer 810, Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 920, Kompensasjon for merverdiavgift Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING Udekket/udisponert = Vedlegg 2B Til investeringer i anleggsmidler (fra vedlegg 2A) 1 Administrasjon Oppvekst Helse Samfunn NAV Sum investeringer i anleggsmidler fordelt på rammeomr

15 14 Balanseregnskap (Vedlegg 3) Tekst Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler A Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Aksjer og andeler 0 0 Sertifikater 0 0 Sum omløpsmidler B SUM EIENDELER A+B EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Bundne investeringsfond 0 Regnskapsmessig merforbruk 0 Udisponert i investeringsregnskapet 0 0 Udekket i investeringsregnskapet 0 Kapitalkonto Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK SUM EGENKAPITAL C Gjeld Langsiktig gjeld Ihendehaverobligasjonslån 0 Pensjonsforplikteleser Sertifikatlån 0 Andre lån Sum langsiktig gjeld

16 15 Kortsiktig gjeld Kassekredittlån 0 Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD D SUM EGENKAPITAL OG GJELD C+D BALANSENS NETTOSUM 0 0 Memoriakonti Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene SUM MEMORIAKONTI E 0 0

17 16 Økonomisk oversikt - Drift (Vedlegg 4) Tekst Konto Regulert Budsjett 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføring med krav til motytelse Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter B Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter 690+( ) Sum driftsutgifter C BRUTTO DRIFTSRESULTAT D=B-C Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter E Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Sosial- og næringslån Sum eksterne finansutgifter F Resultat eksterne finanstransaksj. G=E-F Motpost avskrivninger Res. før int.fin.transaksjoner I NETTO DRIFTSRESULTAT Interne finanstransaksjoner Bruk tidl. års regnsk. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger J

18 17 Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekn. tidl. års merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger K Regnsk. merforbruk/mindreforbruk L=I+J-K Udekket/udisponert

19 18 Økonomisk oversikt - Investering (Vedlegg 5) Tekst Konto Regulert Budsjett 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav om motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte SUM INNTEKTER L Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tj. inngår kom. tj.prod Kjøp varer og tj. erst. kom. tj.prod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter 690+( ) SUM UTGIFTER M Finansieringstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finanstransaksjoner/ut N FINANSIERINGSBEHOV O=M+N-L Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overført fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Merverdiavgiftskompensasjon SUM FINANSIERING R Udekket/udisponert S=O-R

20 19 Investeringsregnskap Funksjon Funksjonstekst Regulert Budsjett 2014 Opprinnelig Budsjett 2014 Regnskap Administrasjon 1000 Folkevalgte organer Servicekontoret Økonomikontor Fellesfunksjoner Pensjon Startlån Oppvekst 2010 Kommunale barnehager Grunnskole Felles grunnskole Helse 2530 Pleie, omsorg Siljan sykehjem Samfunn 1300 Administrasjonslokaler Drift av helse- og sosialsenter Barnehagelokaler Skolelokaler Institusjonslokaler Boliger til utleie Tjenester utenfor kommunalt tj.omr Utbyggingsområder for boliger Kommunale veier Trafikksikkerhet på kommunale veier 3351 Samfunnsutvikling Produksjon av vann Distrubusjon av vann Avløpsrensing Kloakknett Tømming av Slamavskillere Innsamling, gjenvinning og slutt.avfall Naturforvaltning Kommunale idrettsanlegg Kulturbygg Generelt statstilskudd Renter og utbytte Eksterne finansieringstransaksjoner Interne finansieringstransaksjoner Årets mindreforbruk

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002.

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Havøysund, 15.02.02 ÅRSREGNSKAP 2001 Økonomisjefens noter. Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Regnskapet viser et regnskapsmessig

Detaljer

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommunerekneskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelege i

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Vi vil være en resultatretta, åpen Og serviceinnstilt organisasjon som utvikler kreative medarbeidere.

Vi vil være en resultatretta, åpen Og serviceinnstilt organisasjon som utvikler kreative medarbeidere. Vi vil være en resultatretta, åpen Og serviceinnstilt organisasjon som utvikler kreative medarbeidere. INNHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A 3 Regnskapsskjema 1B 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag 18. juni 2012 kl. 12.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 09/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 15. mars 2012

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 5. september 2008, kl. 09.00 ved rådhuset i Ballangen. Merk tidspunkt! Sakskart Sak 14/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte

Detaljer

Rapport om revisjon av regnskapet for Porsgrunn kommune for 2014

Rapport om revisjon av regnskapet for Porsgrunn kommune for 2014 IL ml TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrevno Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune wwwtekomrevno v/telemark kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU)

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret iforeningen GKRS27.09.2011 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON SAKSFRAMLEGG MØTEBOK STYRER/RÅD/UTVALG SAKSNR. MØTEDATO Styret 6/2011 15.04.2011 SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 I _61z4 Daglig leders innstilling til styret

Detaljer