Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2010 og økonomiplan Tekstdel. Vedtatt i kommunestyret 17. desember 2009, KO-sak 90/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 2013. Tekstdel. Vedtatt i kommunestyret 17. desember 2009, KO-sak 90/09"

Transkript

1 Årsbudsjett 2010 og økonomiplan Tekstdel Vedtatt i kommunestyret 17. desember 2009, KO-sak 90/09

2 Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER KOSTRA NØKKELTALL BEFOLKNINGSUTVIKLING SENTRALADMINISTRASJONEN REGNSKAPS- OG INNFORDRING OPPVEKST HELSE NAV BARNEVERN PLEIE- OG OMSORG PLAN- OG UTVIKLING UTBYGGING VAR-TJENESTENE KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK VEDLEGG: Søknad om driftstilskudd fra kirken 2010 for kontroll og tilsyn fra Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Egne særtrykk: TALLDEL, vedlegg til Årsbudsjett for 2010 og økonomiplan Virksomhetsplan for vann, avløp og renovasjon i Rennesøy kommune

3 Rådmannens innledning Rådmannen la fram sitt forslag til økonomiplan for politisk behandling i november og kommunestyre vedtok 17.desember økonomiplan med endringer jf KO-sak 90/09. Teksten nedenfor bygger i stor grad på rådmannens budsjettforslag, men de viktigste endringer vedtatt av kommunestyret er innarbeidet. Rennesøy kommune er inne i en intensiv vekst- og aktivitetsfase. Det gir spennende muligheter, men innebærer samtidig meget krevende utfordringer med behov for stram prioritering og styring. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2010 og økonomiplan for perioden var et tydelig uttrykk for det. Det er en kjensgjerning at mange kommuner sliter med stram økonomi. Den økonomiske situasjonen i Rennesøy er nå svært presset. Det legges i budsjettet for 2010 opp til et netto driftsresultat på 4,25 %. Når momskompensasjonen for investeringer holdes utenfor, blir imidlertid netto driftsresultat negativt med -3,31 % i Rådmannens begrunnelse er at det med bakgrunn i de spesielle utfordringene kommunen står overfor de nærmeste årene, vil være driftsmessig uforsvarlig å budsjettere med et netto driftsresultat på 3 % uten bruk av momskompensasjon. For å oppnå det vil det i 2010 være nødvendig å redusere utgiftene med ca. 15 millioner kroner, ev. øke inntektene tilsvarende. Et netto driftsresultat som går i null, betyr at kommunen har lav egenfinansiering av investeringer og høy vekst i lånegjeld. Den vedtatte økonomiplanen forutsetter gjennomføring av et meget ambisiøst investeringsprogram i løpet av planperioden. året 2010 representerer en topp med et samlet beløp på i overkant av 100 millioner kroner (ekskl. merverdiavgift). Investeringene i hele økonomiplanperioden beløper seg totalt til i underkant av 250 millioner kroner. Kommunen opplever en negativ utvikling med et økende gap mellom den sterke aktivitetsveksten og inntektsveksten. Ved oppstart av årets økonomiplanarbeid var det betydelig ubalanse mellom disponible inntekter for 2010 og nødvendige utgifter for å opprettholde samme driftsnivå som i 2009, samt nye tiltak som allerede var vedtatt for 2010 i inneværende økonomiplan. Denne situasjonen vil vedvare fram til I praksis betyr dette at Rennesøy kommune i 2010 og de neste to årene må tilpasse driften til strammere budsjettrammer. Rådmannen la i budsjettforslaget opp til et konkret opplegg for driftstilpasninger/innsparinger i 2010 med totalt 8,5 millioner kroner. Kommunestyret vedtok en ramme på totalt 8,0 millioner kroner. Bærekraftig utvikling i en krevende vekstfase For å være i stand til å møte de store utfordringene som følge av meget raskt økende folketilvekst, må Rennesøy kommune ha en økonomisk utvikling som er bærekraftig over tid. Dette er en grunnforutsetning i rådmannens styringsfilosofi. I perioder med noe varierende økonomisk handlingsrom må en kommune ha evne og vilje til kontinuerlig omstilling og tilpasning av tjenestetilbudet. Spesielt i krevende vekstperioder, når aktivitetsveksten er høyere enn inntektsveksten, forsterkes kravet til tydelig og bevisst prioritering og omstilling. Med bakgrunn i en ambisjon om å styre utviklingen slik at den kan være bærekraftig over tid, er rådmannen opptatt av å kombinere to hensyn: å sikre størst mulig grad av kontinuitet og stabilitet i tjenestetilbudet, og samtidig skaffe nødvendig handlingsrom for å møte fremtidige utfordringer. I kommende økonomiplanperiode krever endringer i tjenestebehov og nye investeringsprosjekter at Rennesøy justerer og tilpasser kommunens drift til strammere rammer. Rådmannen mener at en slik tilpasning gjennom tydelig prioritering og målrettet og strategisk omstillingsarbeid vil være mulig uten at tjenestetilbudet til innbyggerne rammes på en uforsvarlig måte. Hovedfokus skal rettes mot strategisk fornyingsarbeid med spesiell oppmerksomhet mot bl.a.: Effektive arbeidsprosesser med økt fokus på IKT 3

4 Systematisk satsing på medarbeiderutvikling og lederutvikling på alle nivå i organisasjonen Optimal bruk av kommunens samlede kompetanse Utvikling av Rennesøy kommune som en moderne og attraktiv arbeidsgiver Strategisk arbeid via OU-prosjektet Høyt vekstpress og stadig flere forventninger til kommunesektoren fra nasjonalt nivå er hovedårsak til at Rennesøy nå opplever en negativ utvikling i forholdet mellom utgifter og inntekter. Utfordringen gjør at vi må være enda mer opptatt av å prioritere det viktigste først, og gjøre oppgavene på en mest mulig riktig og effektiv måte. Det fremmer både kommunens tjenesteproduksjon og de ansattes arbeidsmotivasjon og innsats. Rådmannen tok i 2008 initiativ til et OU-prosjekt med sikte på å skjerpe blikket på egen organisasjon. Hovedutfordringen er å styrke kommuneorganisasjonen og fremme en utvikling preget av kontinuitet og kvalitet. Målet er å ruste kommunen til å utføre oppgavene til beste for innbyggerne og lokalsamfunnet stadig bedre. Gjennom OU-arbeidet settes et konstruktivt og kritisk fokus både på strukturer, organisasjonskultur, ledelse, kvalitet og kompetanse De ansatte er kommunens motor som gir energi, framdrift og resultat. Uten administrativt og faglig ansatte med kompetanse, arbeidskapasitet, arbeidsiver og glød vil ingen kommune kunne fungere godt som samfunnsutvikler, tjenesteyter og forvalter. Ett viktig resultat av OU-prosjektet i 2009 er nyorganisering av struktur og ledelse på rådmannsnivå, med større fokus på helhet og samordning. Rådmannen har som mål at en oppfølging i form av fordeling av de enkelte tjenesteenhetene mellom nye kommunalsjefområder skal være på plass fra årsskiftet 2009/2010. Arbeidet med organisering innenfor hvert hovedområde, samt lederopplæring for å kvalifisere lederne for de nye utfordringene i organisasjonen, vil ha høy prioritet i OU-arbeidet i Rådmannen mener det er naturlig å se arbeidet med å tilpasse kommunens drift til noe strammere budsjettrammer de kommende årene som en integrert del av OU-arbeidet. Når nye formelle strukturene straks er på plass, vil det være en viktig lederutfordring på alle nivå i organisasjonen å foreta en gjennomgang av hele virksomheten. Rådmannens lederteam vil ha den overordnede regien i denne prosessen. Utfordringene handler mest om å arbeide strategisk klokt med sikte på å utnytte knappe ressurser stadig bedre. Rådmannens mål er ikke at de ansatte skal jobbe mer, de gjør alt en formidabel innsats, men at vi skal finne fram til stadig nye og mer formålstjenlige måter å organisere virksomheten, utnytte kompetansen og utføre oppgaver på. Rekruttering, kompetanse og arbeidsgiverpolitikk Rennesøy kommune har høyt fokus på rekruttering av nye og kompetente medarbeidere. Rådmannen er glad for å kunne si at vi som hovedregel har lykkes meget godt med dette arbeidet, selv i et meget stramt arbeidsmarked. Unntaket er rekruttering av pedagogiske stillinger i barnehagen. Der har kommunen, på lik linje med hele kommunesektoren, store utfordringer. Hovedårsaken er at regionen i mange år framover ser ut til å ville ha stor mangel på utdannede førskolelærere. For å rekruttere og holde på kompetente medarbeidere er rådmannen opptatt av at Rennesøy kommune skal framstå som en moderne og attraktiv arbeidsgiver. Det blir viktig å ha klare ambisjoner om en offensiv arbeidsgiverpolitikk. Bl.a. som følge av økte forventninger og rask teknologisk utvikling stilles stadig nye kompetansekrav både til den enkelte medarbeider og til organisasjonen som helhet. Utvikling og fornying av kunnskapen må derfor ivaretas også i en periode med strammere rammer for driften. Meget høy og stadig økende lånegjeld Etter låneopptaket i 2009 vil Rennesøy kommune ha en samlet brutto lånegjeld på i underkant av 245 millioner kroner, som tilsvarer kr per innbygger. Rådmannen har i sitt forslag for kommende planperiode lagt inn midler til planlagte investeringer med totalt 235 millioner. Hovedtyngden av 4

5 investeringene må lånefinansieres. Forutsatt realisering av alle de planlagte prosjektene vil kommunens samlede lånegjeld ved utgangen av 2013 beløpe seg til over 400 millioner kroner. Gjeld Status pr. okt 09 Status pr Husbanken 15,0 mill. 16,1 mill. Kommunalbanken 60,6 mill. 62,4 mill. Kommunekreditt 66,0 mill. 67,4 mill. IVAR 1,2 mill. 1,2 mill. KLP 35,3 mill. 35,9 mill. Sum brutto lånegjeld 178,2 mill. 183,0 mill. Hvorav innlån til utlån 12,2 mill. 13,0 mill. Sum netto lånegjeld 165,9 mill. 170,0 mill. Nye lån i 2009 Nye lån i 2010* Nye lån i 2011* Nye lån i 2012* Nye lån i 2013* * + ev. nye startlån 71,8 mill. 95,2 mill. 32,7 mill. 74,1 mill. 21,4 mill. Det ambisiøse investeringsprogrammet som er planlagt i Rennesøy de nærmeste årene, der ferdigstilling av flerbrukshall og nye skole- og barnehagebygg utgjør hovedtyngden, påfører kommunen svært høy lånegjeld. Rådmannen vil understreke at dette rammer kommunens drift hardt. En stadig større del av driftsinntektene bindes opp til å betjene låneopptaket. Rennesøy kommune bruker i ,8 millioner til å betale renter og avdrag, og beløpet forventes å øke sterkt de nærmeste årene. I 2010 vil vi måtte bruke 21,7 mill. til å betjene lånegjelden, i 2011: 28,6 mill, 2012: 30,9 mill. og 2013: 35,1 mill. Forutsetningen bak disse beløpene er at rentenivået utvikler seg i samsvar med den prognose rådmannen har lagt til grunn for planperioden. Uavhengig av rentenivå og rentekompensasjonsordninger vil avdragsbelastningen i seg selv utgjøre en betydelig andel av de samlede driftsutgiftene. Rådmannen ser gjeldsbelastningen som en krevende utfordring. Kommunen vil i årene fremover kunne forvente økte inntekter gjennom skatt og høyere rammetilskudd fra staten, men inntektssystemet er slik at disse inntektskildene vil ha et visst tidsetterslep. Dagens system dekker langt fra de vekstkostnadene som Rennesøy kommune har til nødvendig utbygging av infrastruktur for å kunne ta hånd om lovpålagte oppgaver. Det koster altså dyrt å være en attraktiv bokommune i rask vekst. Vekstsmertene er hovedårsak til at rådmannen har vært nødt til å foreslå budsjettmessige grep for å tilpasse og dempe aktiviteten i forhold til nivået på inntektene i økonomiplanperioden. Dette gjelder både på drifts- og investeringssiden. Rådmannen vil også følge dette opp i kommuneplanarbeidet og boligprogrammet gjennom forslag til grep som kan bidra til at veksten fremover på en forsvarlig måte kan tilpasses infrastruktur, inntektsnivå og forutsetninger om en sunn og bærekraftig utvikling. Strategi for driftstilpasninger/innsparing i 2010 Rennesøy kommune ligger langt framme både når det gjelder å satse på fremtidsrettet investeringer og å sikre innbyggerne et godt tjeneste- og velferdstilbud. At kommunen er blant landets mest attraktive bokommuner, og er rangert i toppsjiktet på flere nasjonale levekårsundersøkelser, må tolkes som et uttrykk for dette. Situasjonen de nærmeste årene, med en tilpasning av virksomheten til noe strammere rammer, vil etter rådmannens vurdering ikke rokke ved denne solide posisjonen. Dagens tjenestenivå i Rennesøy må karakteriseres som meget godt, og de foreslåtte driftstilpasningene bør ikke gi dramatiske utslag. Det er likevel riktig å understreke at i tider med økt press med nye krav og økte forventninger fra flere hold vil enhver form for innstramming representere en betydelig utfordring. 5

6 Rennesøy har ansatte som alt strekker seg veldig langt for å yte gode tjenester, og har fokus på å ha faglig høy standard på de tjenester som blir gitt. I en omstillingsfase blir det viktig å vurdere hva som er et realistisk tjenesteytingsnivå i lys av de ressursene vi disponerer. Rådmannen har i økonomiplanforslaget tatt utgangspunkt i kommunens disponible inntekter for 2010 og nødvendige utgifter for å opprettholde samme driftsnivå som i 2009, samt nye tiltak som allerede var vedtatt for 2010 i inneværende økonomiplan. Dette er brukt som såkalt bunnlinje for budsjettering. Som presisert innledningsvis framgår det at et negativt avvik mellom utgifter og inntekter i økonomiplanperioden nødvendiggjør en viss tilstramming av driften. I forhold til bunnlinjenivået for drift, vil kommunen i 2010 mangle ca. 8,5 millioner kroner for å få driften i balanse. Denne ubalansen vil vedvare fram til Rådmannen vil i forbindelse med innsparing/tilpasning være bevisst på å skille mellom skal- og børoppgaver når ulike tiltak/område blir vurdert. Rådmannen foreslo for 2010 at det i forhold til framlagt bunnlinje planlegges og gjennomføres et konkret tilpasnings-/innsparingsopplegg i størrelsesorden totalt 8,5 millioner kroner. Det forutsettes videre at driften blir videreført på dette nivået også de neste årene i økonomiperioden. Rådmannen foreslo følgende fordeling av innsparingskravet mellom kommunens ulike tjenesteområder/: Fagsjef Brutto driftsutgifter 2010 Lønn 2010 Innsparing /tilpasning 2010 Kommunestyre vedtok: Politisk styring Sentraladministrasjonen Felles admin., inkl. renhold Regnskap og innfordring Oppvekst Helse NAV Barnevern Pleie- og omsorg Plan- og utvikling, inkl. teknisk Prosjekt/utbygging VAR Finans Sum Rådmannens forslag til intern fordeling av innsparingene mellom de forskjellige tjenesteområdene er basert på en samlet prioritering av kommunens oppgaveportefølje. Opplæringsområdet (barnehage og skole) er prioritert spesielt og får derfor en forholdsmessig mindre andel av belastningen enn de andre områdene. Begrunnelsen er et ønske om å prioritere innsats rettet inn mot tidlig innsats og tilpasset opplæring i skolen, og å kompensere for barnehagenes utfordringer med å rekruttere utdannede førskolelærere med å holde oppe en så høg grunnbemanning som mulig. Rådmannen har i denne fasen ikke lagt inn detaljerte forslag til hvor og hvordan innsparingene konkret skal dekkes inn. Under budsjettkapitlene for det enkelte tjenesteområdet er det imidlertid skissert og kommentert mulige måter å tilpasse driften på. Rådmannen legger i forslaget opp til at kommunestyret gjennom sin behandling tar stilling til forslaget om økonomisk ramme og fordelingen av innsparingene, samt gir politiske signaler med bakgrunn i de skisserte innsparingsalternativene. Med basis i kommunestyrets behandling og endelige vedtak vil rådmannen så følge opp og i løpet av 1. kvartal 2010 komme tilbake til kommunestyret med et konkret opplegg for hvordan den vedtatte tilpasningen samlet sett skal gjennomføres i praksis. Rådmannen legger som nevnt til grunn at Rennesøy kommune fortsatt skal ha som ambisjon å være langt fremme når det gjelder omfang og kvalitet på tjenestetilbudet til innbyggerne. Ambisjonsnivået må likevel justeres som følge av de pålagte driftstilpasningene. Det forutsetter at vi makter å ha et 6

7 skarpt fokus bl.a. på rutiner, strukturer, bruk av teknologi og kompetanse etc. Rådmannen ønsker å involvere og ansvarliggjøre hele organisasjonen i en prosess for å finne fram til de beste og mest fornuftige måtene å omstille driften på, både på kort og lang sikt. Nettopp derfor er det viktig å se disse prosessene i sammenheng med OU-arbeidet, - med fokus på samordnet ledelse, samordning og samhandling som bidrar til at mer ressurser frigjøres til å imøtekomme de utfordringer som følger med den store befolkningsveksten. Det vil være en klar forutsetning at kommunen fortsatt skal oppfylle våre lovpålagte forpliktelser i forhold til barnehage, skole, pleie og omsorg etc. Barnehage og pleie- og omsorg har hatt og har fremdeles utfordringer i forhold til rekruttering. Rådmannen er opptatt av at vi så langt som mulig i den videre prosessen skal ha fokus på løsninger som ikke forverrer rekrutteringssituasjonen. Gebyr Rådmannen foreslår følgende endringer: Gebyrer for plan- og byggesaker økes med 20 %, med enkelte justeringer for enkeltgebyrer Nytt gebyrregulativ for kart og oppmåling utarbeides i tråd med ny matrikkellov gjeldende fra Refusjon strøm i omsorgsboliger oppjusteres til kr 450, og vil fremover justeres i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak Eiendomsskattetaksten på verk og bruk, inkludert oppdrettsanlegg, opprettholdes på 7 av takstgrunnlaget Gebyr for avløp reduseres med 8 % for forbruk, 10 % for abonnement og 54 % for slamtømming og slambehandling Gebyr for vann reduseres med 11 % for forbruk, 4 % for abonnement og 8 % for målerleie Renovasjonsgebyrene økes med 3 % Øvrige salgs- og leieinntekter økes med 3,1 % i tråd med kommunal deflator 7

8 Nye driftstiltak lagt inn i økonomiplanperioden; (tall oppgitt ekskl. mva) Fagbrev barne- og ungdomsarbeider + oppfølging praktisk prøve Økning lisenser Økte utgifter til datakommunikasjon/bredbånd Fjøløy fort tilrettelegging Økning arbeidsgiverkontroll Oppfølging av norm for pedagogisk personell Veiledningskurs styrere i barnehagene IKT-utstyr i barnehagene Statped. Vest Økning datautstyr skolene Oppdatering lærebøker Tilpasset opplæring med vekt på klasse timer til fysisk aktivitet klasse Utstyr til øvingsfellesskapet Medie- og produksjonsutstyr Økning diverse skolemateriell skolene Vikevåg barnehage stoler og bord til storsalen Økning 20 % stilling sykepleier Økning utgifter driftsavtaler fysioterapi Familia support og vedlikehold STYRK/Flink med folk (eksterne prosjektmidler) Arbeid med samhandlingsreformen Økte vedlikeholdskostnader Notus turnus program Komfyr til institusjon Styrking av hjemmebaserte tjenester/tilbud til demente Utgifter ifm. dagaktivitet Langemann Aktivitetsutstyr Langemann Kommuneplan m.m Reiselivsbrosjyre De grøne øyane Skogbruksforvaltning Sandnes Infotavler i friområder, skilt parkering etc Plan Sandvika og p-plass Sørbø Styrking av Den kulturelle Skolesekken Økning kommunal andel UKM Prosjekt digitalisering av bildearkiv Tiltaksplan jf. kulturminneplanen Søknad om økt driftsstøtte fra Utstein kloster Kulturhaust den kulturelle spaserstokken Tilskudd friluftsliv, idrett og kulturbygg, jf kommunedelplan Økt innkjøp/nye medier biblioteket Ny stilling fagarbeider uteavdeling Vedlikehold kommunale veier, oppgr. asfaltering Økning energi svømmehall/flerbrukshall Styrking renhold pga økt bygningsmasse Renholdsmaskin ny flerbrukshall Økning rengjøringsmidler, plast og papir Rehabilitering fasader kaibygget Maling og utskifting dører omsorgsboliger Brannsikring MC-bygget Ny brannsentral omsorgsboliger Solavskjerming offentlige bygg Kjøling laboratorium Helsesenteret Kjøp av filter etc. til ventilasjonsanlegg Tilbakeføring Bru bedehus Tilbakeføring Vestre Åmøy grendahus

9 Nye investeringer lagt inn i økonomiplanperioden; (tall oppgitt ekskl. mva) Nytt lønnssystem IP-telefoni inkl ny(e) telefonsentral(er) IKT oppgraderinger Overgang til Outlook og oppgradering MS Office Portin internettportal Feide implementering felles pålogging for alle skoler Kjøp av Fjøløy-området Kjøp av Hanasand kai IKT-utstyr nybygg Mosterøy skole Inventar og utstyr Rennesøy barnehage Familia fagsystem barnevern Oppgradering Notus turnus program Tilskudd restaurering Utstein Kloster Ombygging av kommunehuset Kjøp av kontorlokaler Lager Hausken, nybygg/omdisp Renovering Bru barnehage Skorpefjell barnehage Vestre Åmøy barnehage Rehabilitering Mosterøy skole, avd Svømmehall/flerbrukshall ved Rennesøy skule Utbygging Mosterøy skole Utbygging Vikevåg skule Uteområde v/rennesøy skole/barnehage Fellesarealer til yngre brukere helse og omsorg Bygging av omsorgsboliger med fellesarealer Flyktningeboliger (12 stk) Eltarvåg, kommunalt byggefelt GS-vei Soknasundet til Bru barnehage GS-vei bomstasjonen til Nygårdsvika GS-vei Mosterøy skle til Hodnefjellkrysset GS-vei Vaula-Askje, 2. og 3. byggetrinn GS-vei Askje (Kirkeveien) til Askjevågen GS-vei Bru barnehage til byggefelt Kjøp av nye offentlig areal MPG Nordhusvågen Utvidelse Askje kirkegård oppstart Utvidelse Sørbø kirkegård Utvidelse Utstein kloster kirkegård Utvidelse Østhusvik kirkegård Gatenavnskilt Møteplass for biler Nørevåg-Reianes Trafikksikkerhetstiltak Veibelysning Nytt rom/skur for barnevogner og soving Bru barnehage Ombygging av lekeplasser i felt Ferdigstilling brannkrav kulturhuset Rehabilitering av Askje kirke fullføring Rehabilitering av Sørbø kirke (sakristi) Brannsikring Mosterøy skole/mastrahallen Diverse vann prosjekter jf. IVARs virksomhetsplan Diverse avløp prosjekter jf. IVARs virksomhetsplan Miljøstasjon Hausken jf. IVARs virksomhetsplan

10 Økonomiske oversikter Tabell 1. forutsetninger inntekter i bevilgningsbudsjettet Regnskap 2008 Skatt på formue og inntekt Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekt Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner o.a Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Til dekn. av tidl. års regn.m.merforbruk Til ubundne avsetning Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regn.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetning Bruk av bundne avsetninger, premieavvik Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Til fordeling drift Tabell 2. Midler til fordeling drift #. Fra tabell Regnskap 2008 Politisk styring Sentraladministrasjonen Felles admin. (inkl. renhold fra 2010) Regnskap og innfordring Oppvekst Helse Sosial (tom 2008) NAV (fra 2009) Barnevern (fra 2009) Pleie- og omsorg Plan- og utvikling (inkl. teknisk fra 2010) Teknisk Utbygging-/prosjektteam VAR Fordelt til drift # ekskl. avdelingenes avsetninger og bruk av fond, og integreringstilskudd for flyktninger, som inngår i tabell 1. 10

11 Tabell 3. forutsetninger investeringsbudsjett Regnskap 2008 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik; Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Tabell 4. Til investeringer i anleggsmidler Fra tabell Regnskap 2008 Til investeringer i anleggsmidler (fra tabell 3) Politisk styring Sentraladministrasjonen Felles admin. (inkl. renhold fra 2010) Regnskap og innfordring Oppvekst Helse Sosial (tom 2008) NAV (fra 2009) Barnevern (fra 2009) Pleie- og omsorg Plan- og utvikling (inkl. teknisk fra 2010) Teknisk Utbygging-/prosjektteam VAR Sum fordelt

12 Tabell 5. Utvikling i rammetilskudd og skatt (tall oppgitt i tusen) Rammetilskudd Skatteinngang Eiendomsskatt Sum ramme og skatt Tallene ovenfor er regnskapstall for perioden , og budsjettall for et for 2009 er revidert opp til kr for sum ramme og skatt. forutsetninger; økning i frie inntekter (realvekst) for kommunesektoren i perioden : +1,5 % prognose for nominell skattevekst på landsbasis i 2010: +5,9 % prognose for nominell skattevekst for kommunen i 2010: +7,0 % kommunal deflator for 2010: +3,1 % ordinære skjønnsmidler fra Fylkesmannen lagt inn på samme nivå i hele økonomiplanperioden: kr 2,5 millioner skjønnsmidler til barnehagene lagt inn til å dekke 50 % av kostnader ifm opprettelse av nye barnehageplasser (ekskl. kapitalutgifter) eiendomsskatt verk og bruk, inkl. oppdrettsanlegg: 7 av takstgrunnlaget befolkningsveksten er lagt på i overkant av 3 % i hele økonomiplanperioden budsjettrente: 3,0% på lån med flytende rente i 2010 og 4,0% i Tabell 6. Oversikt over utgifts- og inntektsarter 2010 budsjett hvorav nye varige tiltak hvorav nye engangstiltak 2009 budsjett Lønn, sosiale utgifter Varer/tjenester til egenproduksjon Tjenester som erst. komm. egenprod Overføringsutgifter Finansutgifter Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter Fordelte inntekter Sum driftsinntekter

13 Driftsomsetningen fordelt på utgiftsarter 2009 og 2010 Utgiftsarter 2009 og % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Lønn og sosiale utgifter Varer/tjen. til egenprod. Tjen. som erst. komm. egenprod. Overføringsutgifter Finansutgifter Fordelte utgifter Driftsomsetningen fordelt på inntektsarter 2009 og 2010 Inntektsarter 2009 og % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter Fordelte inntekter

14 Tabell 7. Netto driftsramme pr avdeling Endring i % Politisk styring % Sentraladministrasjonen % Felles admin., inkl. renhold (fra 2009) % Regnskap og innfordring % Oppvekst % Helse % NAV % Barnevern % Pleie- og omsorg % Plan- og utvikling, inkl. teknisk (fra 2009) % Utbygging-/prosjektteam (fra 2009) VAR Finans % Sum Tabellen ovenfor viser netto driftsramme pr. avdeling, inkludert avdelingenes bruk av fond og avsetning til fond. Avdelingen prosjekt/utbygging er opprettet i løpet av 2009 og det finnes derfor ikke sammenlignbare tall for 2009 og 2010 for denne avdelingen. Endring netto driftsramme i prosent 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % Politisk Rådmann Felles Regnskap Oppvekst Helse NAV Barnevern Pleie og omsorg Plan og utvikling Prosjekt/utbygging VAR Finans 14

15 Netto driftsramme 2009 og 2010 fordelt på avdelingene Netto driftsramme 2009 Plan og utvikling 14 % Prosjekt/utbygging 0 % VAR 0 % Politisk 2 % Rådmann 2 % Felles 17 % Pleie og omsorg 23 % Regnskap 2 % Barnevern 2 % NAV 1 % Oppvekst 32 % Helse 5 % Netto driftsramme 2010 Plan og utvikling 14 % Prosjekt/utbygging 0 % VAR 0 % Politisk 2 % Rådmann 3 % Felles 17 % Regnskap 2 % Pleie og omsorg 23 % Barnevern 2 % NAV 1 % Helse 5 % Oppvekst 31 % 15

16 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Regnskap 2008 Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatt avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstrans Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto driftsres i % av driftsinnt. 4,25 % -0,01 % 4,08 % 2,06 % 5,49 % 5,57 % Bruk av tidl.års regnsk.mess. mindreforb. Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Dekn. av tidl.års regnsk.mess.merforbr. Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmess. merforbr./mindrefor

17 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERINGER Regnskap 2008 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erst. komm. tj.pro. Overføringer Renteutgifter, provisjoner, andre fin.utg. Fordelte utgifter Sum utgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avs. til ubundne investeringsfond Avs. til bundne fond Avs. til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overføringer fra driftsbudsjettet Disponering av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / udisponert

18 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER Regnskap 2008 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstrans Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstrans Sum anvendelse av midler Anskaffelse - Anvendelse av midler AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Regnskap 2008 Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetninger senere år Netto avsetninger

19 FONDSOVERSIKT PR Tap på etableringslån Testamentarisk gave Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter Års-stedet SLT midler Statstilskudd styrket barnehagetilbud Kompetanseheving barnehagene Etableringstilskudd Tilpasning bolighus Psykisk helse Statstilskudd kurs Overvektige barn og unge Statstilskudd Kulturvern (Smia) Statstilskudd Vilttiltak Kommunalt Viltfond Tilskudd Kulturvern (Fornminne) Ungdommens kulturmønstring (UKM) Flekstadmyra Turløyper Førsvoll RUP prosjekt UKM turneen Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) Skriveprosjekt Selvkostfond renovasjon Selvkostfond vann Selvkostfond avløp Sum bundne driftsfond Ubundet investeringsfond Sørbø grendahus, forsikringsoppgjør Sum ubundne investeringsfond Investeringstilskudd Østhusvik barnehage Statstilskudd gang og sykkelsti Bru Sum bundne investeringsfond Disposisjonsfond Finanskostnadsfond (Rennesøy skole) Avsetning til tap på krav Reg. Plan Førsvoll Asplan Viak - konsulenttjenester Ungdommens dag Prestvågen Sum disposisjonsfond Sum fond pr

20 KOSTRA nøkkeltall 2008 I denne delen presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra I tillegg til Rennesøy kommune er det tatt med enkelte andre kommuner fra Rogaland, gjennomsnittstall for Rogaland, landet og gruppe 1. Landets 430 kommuner er gruppert i 16 grupper, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Gruppe 1 består av 28 små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og lave frie disponible inntekter. Følgende Rogalandskommuner er med i gruppe 1; Lund, Bjerkreim, Finnøy og Rennesøy. Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå, Lønnsutgifter i % av totale lønnsutgifter Rennesøy Randaberg Finnøy Gjesdal Stavanger Gruppe 1 Gj.sn. Rogaland Gj.sn. hele landet unntatt Oslo Lønn, adm, styring, 6,3 6,9 12,3 8,1 5,9 8,4 7,0 7,0 fellesutgifter herav: lønn ført på 0,0 0,0 2,4 2,1 1,0 1,4 2,0 1,8 funksjon 190 Lønn, barnehage 23,2 13,6 9,7 16,1 16,1 10,8 11,7 9,7 Lønn, 32,1 34,3 30,5 37,2 31,1 30,6 31,3 28,8 grunnskoleopplæring Lønn, kommunehelse 5,6 2,8 3,9 1,9 3,4 3,7 3,4 3,7 Lønn, pleie og omsorg 23,4 31,7 34,4 27,0 32,5 35,5 35,0 37,7 Lønn, sosialtjenesten 1,5 1,4 0,7 2,1 3,8 1,8 2,4 2,6 Lønn, barnevern 1,3 1,8 1,2 1,3 2,9 1,7 2,3 2,1 Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/ natur/nærmiljø 0,7 1,8 0,4 1,0 0,4 1,5 0,9 1,1 1,6 1,4 2,5 1,8 1,9 1,6 1,8 1,6 Lønn, kultur 2,8 3,1 1,9 2,5 1,9 2,1 2,7 2,6 Lønn, kirke 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Lønn, samferdsel 0,6 0,3 0,1 0,1 0,0 0,3 0,2 0,5 Lønn, bolig 0,2 0,2 0,1 0,3 0,0 0,4 0,2 0,3 Lønn, næring 0,7 0,5 0,8 0,5 0,1 0,8 0,4 0,6 Lønn, brann og ulykkesvern Lønn, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,6 0,7 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 100,1 99,8 99,5 100,1 100,0 100,0 100,0 99,9 1 KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem for frembringing av styringsinformasjon om kommunal virksomhet. 20

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009 2012. Tekstdel. Vedtatt i kommunestyret 18. desember 2008, KO-sak 99/08

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009 2012. Tekstdel. Vedtatt i kommunestyret 18. desember 2008, KO-sak 99/08 Rennesøy kommune Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009 2012 Tekstdel Vedtatt i kommunestyret 18. desember 2008, KO-sak 99/08 Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 9 KOSTRA

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 2015 Rennesøy kommune

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 2015 Rennesøy kommune Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 2015 Rennesøy kommune Vedtatt i kommunestyret 15. desember 2011 KO-sak 113/11 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG MED HOVEDKOMMENTARER... 8 ØKONOMISKE OVERSIKTER...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Rennesøy kommune. Det gode liv på dei grøne øyane. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018

Rennesøy kommune. Det gode liv på dei grøne øyane. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 2015 Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 8 KOSTRA NØKKELTALL 2013...

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Rennesøy kommune. Det gode liv på dei grøne øyane. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019

Rennesøy kommune. Det gode liv på dei grøne øyane. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 2016 Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 9 KOSTRA NØKKELTALL 2014...

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer