Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2010 og økonomiplan Tekstdel. Vedtatt i kommunestyret 17. desember 2009, KO-sak 90/09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2010 og økonomiplan 2010 2013. Tekstdel. Vedtatt i kommunestyret 17. desember 2009, KO-sak 90/09"

Transkript

1 Årsbudsjett 2010 og økonomiplan Tekstdel Vedtatt i kommunestyret 17. desember 2009, KO-sak 90/09

2 Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER KOSTRA NØKKELTALL BEFOLKNINGSUTVIKLING SENTRALADMINISTRASJONEN REGNSKAPS- OG INNFORDRING OPPVEKST HELSE NAV BARNEVERN PLEIE- OG OMSORG PLAN- OG UTVIKLING UTBYGGING VAR-TJENESTENE KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK VEDLEGG: Søknad om driftstilskudd fra kirken 2010 for kontroll og tilsyn fra Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS Egne særtrykk: TALLDEL, vedlegg til Årsbudsjett for 2010 og økonomiplan Virksomhetsplan for vann, avløp og renovasjon i Rennesøy kommune

3 Rådmannens innledning Rådmannen la fram sitt forslag til økonomiplan for politisk behandling i november og kommunestyre vedtok 17.desember økonomiplan med endringer jf KO-sak 90/09. Teksten nedenfor bygger i stor grad på rådmannens budsjettforslag, men de viktigste endringer vedtatt av kommunestyret er innarbeidet. Rennesøy kommune er inne i en intensiv vekst- og aktivitetsfase. Det gir spennende muligheter, men innebærer samtidig meget krevende utfordringer med behov for stram prioritering og styring. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2010 og økonomiplan for perioden var et tydelig uttrykk for det. Det er en kjensgjerning at mange kommuner sliter med stram økonomi. Den økonomiske situasjonen i Rennesøy er nå svært presset. Det legges i budsjettet for 2010 opp til et netto driftsresultat på 4,25 %. Når momskompensasjonen for investeringer holdes utenfor, blir imidlertid netto driftsresultat negativt med -3,31 % i Rådmannens begrunnelse er at det med bakgrunn i de spesielle utfordringene kommunen står overfor de nærmeste årene, vil være driftsmessig uforsvarlig å budsjettere med et netto driftsresultat på 3 % uten bruk av momskompensasjon. For å oppnå det vil det i 2010 være nødvendig å redusere utgiftene med ca. 15 millioner kroner, ev. øke inntektene tilsvarende. Et netto driftsresultat som går i null, betyr at kommunen har lav egenfinansiering av investeringer og høy vekst i lånegjeld. Den vedtatte økonomiplanen forutsetter gjennomføring av et meget ambisiøst investeringsprogram i løpet av planperioden. året 2010 representerer en topp med et samlet beløp på i overkant av 100 millioner kroner (ekskl. merverdiavgift). Investeringene i hele økonomiplanperioden beløper seg totalt til i underkant av 250 millioner kroner. Kommunen opplever en negativ utvikling med et økende gap mellom den sterke aktivitetsveksten og inntektsveksten. Ved oppstart av årets økonomiplanarbeid var det betydelig ubalanse mellom disponible inntekter for 2010 og nødvendige utgifter for å opprettholde samme driftsnivå som i 2009, samt nye tiltak som allerede var vedtatt for 2010 i inneværende økonomiplan. Denne situasjonen vil vedvare fram til I praksis betyr dette at Rennesøy kommune i 2010 og de neste to årene må tilpasse driften til strammere budsjettrammer. Rådmannen la i budsjettforslaget opp til et konkret opplegg for driftstilpasninger/innsparinger i 2010 med totalt 8,5 millioner kroner. Kommunestyret vedtok en ramme på totalt 8,0 millioner kroner. Bærekraftig utvikling i en krevende vekstfase For å være i stand til å møte de store utfordringene som følge av meget raskt økende folketilvekst, må Rennesøy kommune ha en økonomisk utvikling som er bærekraftig over tid. Dette er en grunnforutsetning i rådmannens styringsfilosofi. I perioder med noe varierende økonomisk handlingsrom må en kommune ha evne og vilje til kontinuerlig omstilling og tilpasning av tjenestetilbudet. Spesielt i krevende vekstperioder, når aktivitetsveksten er høyere enn inntektsveksten, forsterkes kravet til tydelig og bevisst prioritering og omstilling. Med bakgrunn i en ambisjon om å styre utviklingen slik at den kan være bærekraftig over tid, er rådmannen opptatt av å kombinere to hensyn: å sikre størst mulig grad av kontinuitet og stabilitet i tjenestetilbudet, og samtidig skaffe nødvendig handlingsrom for å møte fremtidige utfordringer. I kommende økonomiplanperiode krever endringer i tjenestebehov og nye investeringsprosjekter at Rennesøy justerer og tilpasser kommunens drift til strammere rammer. Rådmannen mener at en slik tilpasning gjennom tydelig prioritering og målrettet og strategisk omstillingsarbeid vil være mulig uten at tjenestetilbudet til innbyggerne rammes på en uforsvarlig måte. Hovedfokus skal rettes mot strategisk fornyingsarbeid med spesiell oppmerksomhet mot bl.a.: Effektive arbeidsprosesser med økt fokus på IKT 3

4 Systematisk satsing på medarbeiderutvikling og lederutvikling på alle nivå i organisasjonen Optimal bruk av kommunens samlede kompetanse Utvikling av Rennesøy kommune som en moderne og attraktiv arbeidsgiver Strategisk arbeid via OU-prosjektet Høyt vekstpress og stadig flere forventninger til kommunesektoren fra nasjonalt nivå er hovedårsak til at Rennesøy nå opplever en negativ utvikling i forholdet mellom utgifter og inntekter. Utfordringen gjør at vi må være enda mer opptatt av å prioritere det viktigste først, og gjøre oppgavene på en mest mulig riktig og effektiv måte. Det fremmer både kommunens tjenesteproduksjon og de ansattes arbeidsmotivasjon og innsats. Rådmannen tok i 2008 initiativ til et OU-prosjekt med sikte på å skjerpe blikket på egen organisasjon. Hovedutfordringen er å styrke kommuneorganisasjonen og fremme en utvikling preget av kontinuitet og kvalitet. Målet er å ruste kommunen til å utføre oppgavene til beste for innbyggerne og lokalsamfunnet stadig bedre. Gjennom OU-arbeidet settes et konstruktivt og kritisk fokus både på strukturer, organisasjonskultur, ledelse, kvalitet og kompetanse De ansatte er kommunens motor som gir energi, framdrift og resultat. Uten administrativt og faglig ansatte med kompetanse, arbeidskapasitet, arbeidsiver og glød vil ingen kommune kunne fungere godt som samfunnsutvikler, tjenesteyter og forvalter. Ett viktig resultat av OU-prosjektet i 2009 er nyorganisering av struktur og ledelse på rådmannsnivå, med større fokus på helhet og samordning. Rådmannen har som mål at en oppfølging i form av fordeling av de enkelte tjenesteenhetene mellom nye kommunalsjefområder skal være på plass fra årsskiftet 2009/2010. Arbeidet med organisering innenfor hvert hovedområde, samt lederopplæring for å kvalifisere lederne for de nye utfordringene i organisasjonen, vil ha høy prioritet i OU-arbeidet i Rådmannen mener det er naturlig å se arbeidet med å tilpasse kommunens drift til noe strammere budsjettrammer de kommende årene som en integrert del av OU-arbeidet. Når nye formelle strukturene straks er på plass, vil det være en viktig lederutfordring på alle nivå i organisasjonen å foreta en gjennomgang av hele virksomheten. Rådmannens lederteam vil ha den overordnede regien i denne prosessen. Utfordringene handler mest om å arbeide strategisk klokt med sikte på å utnytte knappe ressurser stadig bedre. Rådmannens mål er ikke at de ansatte skal jobbe mer, de gjør alt en formidabel innsats, men at vi skal finne fram til stadig nye og mer formålstjenlige måter å organisere virksomheten, utnytte kompetansen og utføre oppgaver på. Rekruttering, kompetanse og arbeidsgiverpolitikk Rennesøy kommune har høyt fokus på rekruttering av nye og kompetente medarbeidere. Rådmannen er glad for å kunne si at vi som hovedregel har lykkes meget godt med dette arbeidet, selv i et meget stramt arbeidsmarked. Unntaket er rekruttering av pedagogiske stillinger i barnehagen. Der har kommunen, på lik linje med hele kommunesektoren, store utfordringer. Hovedårsaken er at regionen i mange år framover ser ut til å ville ha stor mangel på utdannede førskolelærere. For å rekruttere og holde på kompetente medarbeidere er rådmannen opptatt av at Rennesøy kommune skal framstå som en moderne og attraktiv arbeidsgiver. Det blir viktig å ha klare ambisjoner om en offensiv arbeidsgiverpolitikk. Bl.a. som følge av økte forventninger og rask teknologisk utvikling stilles stadig nye kompetansekrav både til den enkelte medarbeider og til organisasjonen som helhet. Utvikling og fornying av kunnskapen må derfor ivaretas også i en periode med strammere rammer for driften. Meget høy og stadig økende lånegjeld Etter låneopptaket i 2009 vil Rennesøy kommune ha en samlet brutto lånegjeld på i underkant av 245 millioner kroner, som tilsvarer kr per innbygger. Rådmannen har i sitt forslag for kommende planperiode lagt inn midler til planlagte investeringer med totalt 235 millioner. Hovedtyngden av 4

5 investeringene må lånefinansieres. Forutsatt realisering av alle de planlagte prosjektene vil kommunens samlede lånegjeld ved utgangen av 2013 beløpe seg til over 400 millioner kroner. Gjeld Status pr. okt 09 Status pr Husbanken 15,0 mill. 16,1 mill. Kommunalbanken 60,6 mill. 62,4 mill. Kommunekreditt 66,0 mill. 67,4 mill. IVAR 1,2 mill. 1,2 mill. KLP 35,3 mill. 35,9 mill. Sum brutto lånegjeld 178,2 mill. 183,0 mill. Hvorav innlån til utlån 12,2 mill. 13,0 mill. Sum netto lånegjeld 165,9 mill. 170,0 mill. Nye lån i 2009 Nye lån i 2010* Nye lån i 2011* Nye lån i 2012* Nye lån i 2013* * + ev. nye startlån 71,8 mill. 95,2 mill. 32,7 mill. 74,1 mill. 21,4 mill. Det ambisiøse investeringsprogrammet som er planlagt i Rennesøy de nærmeste årene, der ferdigstilling av flerbrukshall og nye skole- og barnehagebygg utgjør hovedtyngden, påfører kommunen svært høy lånegjeld. Rådmannen vil understreke at dette rammer kommunens drift hardt. En stadig større del av driftsinntektene bindes opp til å betjene låneopptaket. Rennesøy kommune bruker i ,8 millioner til å betale renter og avdrag, og beløpet forventes å øke sterkt de nærmeste årene. I 2010 vil vi måtte bruke 21,7 mill. til å betjene lånegjelden, i 2011: 28,6 mill, 2012: 30,9 mill. og 2013: 35,1 mill. Forutsetningen bak disse beløpene er at rentenivået utvikler seg i samsvar med den prognose rådmannen har lagt til grunn for planperioden. Uavhengig av rentenivå og rentekompensasjonsordninger vil avdragsbelastningen i seg selv utgjøre en betydelig andel av de samlede driftsutgiftene. Rådmannen ser gjeldsbelastningen som en krevende utfordring. Kommunen vil i årene fremover kunne forvente økte inntekter gjennom skatt og høyere rammetilskudd fra staten, men inntektssystemet er slik at disse inntektskildene vil ha et visst tidsetterslep. Dagens system dekker langt fra de vekstkostnadene som Rennesøy kommune har til nødvendig utbygging av infrastruktur for å kunne ta hånd om lovpålagte oppgaver. Det koster altså dyrt å være en attraktiv bokommune i rask vekst. Vekstsmertene er hovedårsak til at rådmannen har vært nødt til å foreslå budsjettmessige grep for å tilpasse og dempe aktiviteten i forhold til nivået på inntektene i økonomiplanperioden. Dette gjelder både på drifts- og investeringssiden. Rådmannen vil også følge dette opp i kommuneplanarbeidet og boligprogrammet gjennom forslag til grep som kan bidra til at veksten fremover på en forsvarlig måte kan tilpasses infrastruktur, inntektsnivå og forutsetninger om en sunn og bærekraftig utvikling. Strategi for driftstilpasninger/innsparing i 2010 Rennesøy kommune ligger langt framme både når det gjelder å satse på fremtidsrettet investeringer og å sikre innbyggerne et godt tjeneste- og velferdstilbud. At kommunen er blant landets mest attraktive bokommuner, og er rangert i toppsjiktet på flere nasjonale levekårsundersøkelser, må tolkes som et uttrykk for dette. Situasjonen de nærmeste årene, med en tilpasning av virksomheten til noe strammere rammer, vil etter rådmannens vurdering ikke rokke ved denne solide posisjonen. Dagens tjenestenivå i Rennesøy må karakteriseres som meget godt, og de foreslåtte driftstilpasningene bør ikke gi dramatiske utslag. Det er likevel riktig å understreke at i tider med økt press med nye krav og økte forventninger fra flere hold vil enhver form for innstramming representere en betydelig utfordring. 5

6 Rennesøy har ansatte som alt strekker seg veldig langt for å yte gode tjenester, og har fokus på å ha faglig høy standard på de tjenester som blir gitt. I en omstillingsfase blir det viktig å vurdere hva som er et realistisk tjenesteytingsnivå i lys av de ressursene vi disponerer. Rådmannen har i økonomiplanforslaget tatt utgangspunkt i kommunens disponible inntekter for 2010 og nødvendige utgifter for å opprettholde samme driftsnivå som i 2009, samt nye tiltak som allerede var vedtatt for 2010 i inneværende økonomiplan. Dette er brukt som såkalt bunnlinje for budsjettering. Som presisert innledningsvis framgår det at et negativt avvik mellom utgifter og inntekter i økonomiplanperioden nødvendiggjør en viss tilstramming av driften. I forhold til bunnlinjenivået for drift, vil kommunen i 2010 mangle ca. 8,5 millioner kroner for å få driften i balanse. Denne ubalansen vil vedvare fram til Rådmannen vil i forbindelse med innsparing/tilpasning være bevisst på å skille mellom skal- og børoppgaver når ulike tiltak/område blir vurdert. Rådmannen foreslo for 2010 at det i forhold til framlagt bunnlinje planlegges og gjennomføres et konkret tilpasnings-/innsparingsopplegg i størrelsesorden totalt 8,5 millioner kroner. Det forutsettes videre at driften blir videreført på dette nivået også de neste årene i økonomiperioden. Rådmannen foreslo følgende fordeling av innsparingskravet mellom kommunens ulike tjenesteområder/: Fagsjef Brutto driftsutgifter 2010 Lønn 2010 Innsparing /tilpasning 2010 Kommunestyre vedtok: Politisk styring Sentraladministrasjonen Felles admin., inkl. renhold Regnskap og innfordring Oppvekst Helse NAV Barnevern Pleie- og omsorg Plan- og utvikling, inkl. teknisk Prosjekt/utbygging VAR Finans Sum Rådmannens forslag til intern fordeling av innsparingene mellom de forskjellige tjenesteområdene er basert på en samlet prioritering av kommunens oppgaveportefølje. Opplæringsområdet (barnehage og skole) er prioritert spesielt og får derfor en forholdsmessig mindre andel av belastningen enn de andre områdene. Begrunnelsen er et ønske om å prioritere innsats rettet inn mot tidlig innsats og tilpasset opplæring i skolen, og å kompensere for barnehagenes utfordringer med å rekruttere utdannede førskolelærere med å holde oppe en så høg grunnbemanning som mulig. Rådmannen har i denne fasen ikke lagt inn detaljerte forslag til hvor og hvordan innsparingene konkret skal dekkes inn. Under budsjettkapitlene for det enkelte tjenesteområdet er det imidlertid skissert og kommentert mulige måter å tilpasse driften på. Rådmannen legger i forslaget opp til at kommunestyret gjennom sin behandling tar stilling til forslaget om økonomisk ramme og fordelingen av innsparingene, samt gir politiske signaler med bakgrunn i de skisserte innsparingsalternativene. Med basis i kommunestyrets behandling og endelige vedtak vil rådmannen så følge opp og i løpet av 1. kvartal 2010 komme tilbake til kommunestyret med et konkret opplegg for hvordan den vedtatte tilpasningen samlet sett skal gjennomføres i praksis. Rådmannen legger som nevnt til grunn at Rennesøy kommune fortsatt skal ha som ambisjon å være langt fremme når det gjelder omfang og kvalitet på tjenestetilbudet til innbyggerne. Ambisjonsnivået må likevel justeres som følge av de pålagte driftstilpasningene. Det forutsetter at vi makter å ha et 6

7 skarpt fokus bl.a. på rutiner, strukturer, bruk av teknologi og kompetanse etc. Rådmannen ønsker å involvere og ansvarliggjøre hele organisasjonen i en prosess for å finne fram til de beste og mest fornuftige måtene å omstille driften på, både på kort og lang sikt. Nettopp derfor er det viktig å se disse prosessene i sammenheng med OU-arbeidet, - med fokus på samordnet ledelse, samordning og samhandling som bidrar til at mer ressurser frigjøres til å imøtekomme de utfordringer som følger med den store befolkningsveksten. Det vil være en klar forutsetning at kommunen fortsatt skal oppfylle våre lovpålagte forpliktelser i forhold til barnehage, skole, pleie og omsorg etc. Barnehage og pleie- og omsorg har hatt og har fremdeles utfordringer i forhold til rekruttering. Rådmannen er opptatt av at vi så langt som mulig i den videre prosessen skal ha fokus på løsninger som ikke forverrer rekrutteringssituasjonen. Gebyr Rådmannen foreslår følgende endringer: Gebyrer for plan- og byggesaker økes med 20 %, med enkelte justeringer for enkeltgebyrer Nytt gebyrregulativ for kart og oppmåling utarbeides i tråd med ny matrikkellov gjeldende fra Refusjon strøm i omsorgsboliger oppjusteres til kr 450, og vil fremover justeres i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak Eiendomsskattetaksten på verk og bruk, inkludert oppdrettsanlegg, opprettholdes på 7 av takstgrunnlaget Gebyr for avløp reduseres med 8 % for forbruk, 10 % for abonnement og 54 % for slamtømming og slambehandling Gebyr for vann reduseres med 11 % for forbruk, 4 % for abonnement og 8 % for målerleie Renovasjonsgebyrene økes med 3 % Øvrige salgs- og leieinntekter økes med 3,1 % i tråd med kommunal deflator 7

8 Nye driftstiltak lagt inn i økonomiplanperioden; (tall oppgitt ekskl. mva) Fagbrev barne- og ungdomsarbeider + oppfølging praktisk prøve Økning lisenser Økte utgifter til datakommunikasjon/bredbånd Fjøløy fort tilrettelegging Økning arbeidsgiverkontroll Oppfølging av norm for pedagogisk personell Veiledningskurs styrere i barnehagene IKT-utstyr i barnehagene Statped. Vest Økning datautstyr skolene Oppdatering lærebøker Tilpasset opplæring med vekt på klasse timer til fysisk aktivitet klasse Utstyr til øvingsfellesskapet Medie- og produksjonsutstyr Økning diverse skolemateriell skolene Vikevåg barnehage stoler og bord til storsalen Økning 20 % stilling sykepleier Økning utgifter driftsavtaler fysioterapi Familia support og vedlikehold STYRK/Flink med folk (eksterne prosjektmidler) Arbeid med samhandlingsreformen Økte vedlikeholdskostnader Notus turnus program Komfyr til institusjon Styrking av hjemmebaserte tjenester/tilbud til demente Utgifter ifm. dagaktivitet Langemann Aktivitetsutstyr Langemann Kommuneplan m.m Reiselivsbrosjyre De grøne øyane Skogbruksforvaltning Sandnes Infotavler i friområder, skilt parkering etc Plan Sandvika og p-plass Sørbø Styrking av Den kulturelle Skolesekken Økning kommunal andel UKM Prosjekt digitalisering av bildearkiv Tiltaksplan jf. kulturminneplanen Søknad om økt driftsstøtte fra Utstein kloster Kulturhaust den kulturelle spaserstokken Tilskudd friluftsliv, idrett og kulturbygg, jf kommunedelplan Økt innkjøp/nye medier biblioteket Ny stilling fagarbeider uteavdeling Vedlikehold kommunale veier, oppgr. asfaltering Økning energi svømmehall/flerbrukshall Styrking renhold pga økt bygningsmasse Renholdsmaskin ny flerbrukshall Økning rengjøringsmidler, plast og papir Rehabilitering fasader kaibygget Maling og utskifting dører omsorgsboliger Brannsikring MC-bygget Ny brannsentral omsorgsboliger Solavskjerming offentlige bygg Kjøling laboratorium Helsesenteret Kjøp av filter etc. til ventilasjonsanlegg Tilbakeføring Bru bedehus Tilbakeføring Vestre Åmøy grendahus

9 Nye investeringer lagt inn i økonomiplanperioden; (tall oppgitt ekskl. mva) Nytt lønnssystem IP-telefoni inkl ny(e) telefonsentral(er) IKT oppgraderinger Overgang til Outlook og oppgradering MS Office Portin internettportal Feide implementering felles pålogging for alle skoler Kjøp av Fjøløy-området Kjøp av Hanasand kai IKT-utstyr nybygg Mosterøy skole Inventar og utstyr Rennesøy barnehage Familia fagsystem barnevern Oppgradering Notus turnus program Tilskudd restaurering Utstein Kloster Ombygging av kommunehuset Kjøp av kontorlokaler Lager Hausken, nybygg/omdisp Renovering Bru barnehage Skorpefjell barnehage Vestre Åmøy barnehage Rehabilitering Mosterøy skole, avd Svømmehall/flerbrukshall ved Rennesøy skule Utbygging Mosterøy skole Utbygging Vikevåg skule Uteområde v/rennesøy skole/barnehage Fellesarealer til yngre brukere helse og omsorg Bygging av omsorgsboliger med fellesarealer Flyktningeboliger (12 stk) Eltarvåg, kommunalt byggefelt GS-vei Soknasundet til Bru barnehage GS-vei bomstasjonen til Nygårdsvika GS-vei Mosterøy skle til Hodnefjellkrysset GS-vei Vaula-Askje, 2. og 3. byggetrinn GS-vei Askje (Kirkeveien) til Askjevågen GS-vei Bru barnehage til byggefelt Kjøp av nye offentlig areal MPG Nordhusvågen Utvidelse Askje kirkegård oppstart Utvidelse Sørbø kirkegård Utvidelse Utstein kloster kirkegård Utvidelse Østhusvik kirkegård Gatenavnskilt Møteplass for biler Nørevåg-Reianes Trafikksikkerhetstiltak Veibelysning Nytt rom/skur for barnevogner og soving Bru barnehage Ombygging av lekeplasser i felt Ferdigstilling brannkrav kulturhuset Rehabilitering av Askje kirke fullføring Rehabilitering av Sørbø kirke (sakristi) Brannsikring Mosterøy skole/mastrahallen Diverse vann prosjekter jf. IVARs virksomhetsplan Diverse avløp prosjekter jf. IVARs virksomhetsplan Miljøstasjon Hausken jf. IVARs virksomhetsplan

10 Økonomiske oversikter Tabell 1. forutsetninger inntekter i bevilgningsbudsjettet Regnskap 2008 Skatt på formue og inntekt Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekt Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner o.a Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Til dekn. av tidl. års regn.m.merforbruk Til ubundne avsetning Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regn.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetning Bruk av bundne avsetninger, premieavvik Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Til fordeling drift Tabell 2. Midler til fordeling drift #. Fra tabell Regnskap 2008 Politisk styring Sentraladministrasjonen Felles admin. (inkl. renhold fra 2010) Regnskap og innfordring Oppvekst Helse Sosial (tom 2008) NAV (fra 2009) Barnevern (fra 2009) Pleie- og omsorg Plan- og utvikling (inkl. teknisk fra 2010) Teknisk Utbygging-/prosjektteam VAR Fordelt til drift # ekskl. avdelingenes avsetninger og bruk av fond, og integreringstilskudd for flyktninger, som inngår i tabell 1. 10

11 Tabell 3. forutsetninger investeringsbudsjett Regnskap 2008 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik; Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Tabell 4. Til investeringer i anleggsmidler Fra tabell Regnskap 2008 Til investeringer i anleggsmidler (fra tabell 3) Politisk styring Sentraladministrasjonen Felles admin. (inkl. renhold fra 2010) Regnskap og innfordring Oppvekst Helse Sosial (tom 2008) NAV (fra 2009) Barnevern (fra 2009) Pleie- og omsorg Plan- og utvikling (inkl. teknisk fra 2010) Teknisk Utbygging-/prosjektteam VAR Sum fordelt

12 Tabell 5. Utvikling i rammetilskudd og skatt (tall oppgitt i tusen) Rammetilskudd Skatteinngang Eiendomsskatt Sum ramme og skatt Tallene ovenfor er regnskapstall for perioden , og budsjettall for et for 2009 er revidert opp til kr for sum ramme og skatt. forutsetninger; økning i frie inntekter (realvekst) for kommunesektoren i perioden : +1,5 % prognose for nominell skattevekst på landsbasis i 2010: +5,9 % prognose for nominell skattevekst for kommunen i 2010: +7,0 % kommunal deflator for 2010: +3,1 % ordinære skjønnsmidler fra Fylkesmannen lagt inn på samme nivå i hele økonomiplanperioden: kr 2,5 millioner skjønnsmidler til barnehagene lagt inn til å dekke 50 % av kostnader ifm opprettelse av nye barnehageplasser (ekskl. kapitalutgifter) eiendomsskatt verk og bruk, inkl. oppdrettsanlegg: 7 av takstgrunnlaget befolkningsveksten er lagt på i overkant av 3 % i hele økonomiplanperioden budsjettrente: 3,0% på lån med flytende rente i 2010 og 4,0% i Tabell 6. Oversikt over utgifts- og inntektsarter 2010 budsjett hvorav nye varige tiltak hvorav nye engangstiltak 2009 budsjett Lønn, sosiale utgifter Varer/tjenester til egenproduksjon Tjenester som erst. komm. egenprod Overføringsutgifter Finansutgifter Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter Fordelte inntekter Sum driftsinntekter

13 Driftsomsetningen fordelt på utgiftsarter 2009 og 2010 Utgiftsarter 2009 og % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Lønn og sosiale utgifter Varer/tjen. til egenprod. Tjen. som erst. komm. egenprod. Overføringsutgifter Finansutgifter Fordelte utgifter Driftsomsetningen fordelt på inntektsarter 2009 og 2010 Inntektsarter 2009 og % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Salgsinntekter Refusjonsinntekter Overføringsinntekter Finansinntekter Fordelte inntekter

14 Tabell 7. Netto driftsramme pr avdeling Endring i % Politisk styring % Sentraladministrasjonen % Felles admin., inkl. renhold (fra 2009) % Regnskap og innfordring % Oppvekst % Helse % NAV % Barnevern % Pleie- og omsorg % Plan- og utvikling, inkl. teknisk (fra 2009) % Utbygging-/prosjektteam (fra 2009) VAR Finans % Sum Tabellen ovenfor viser netto driftsramme pr. avdeling, inkludert avdelingenes bruk av fond og avsetning til fond. Avdelingen prosjekt/utbygging er opprettet i løpet av 2009 og det finnes derfor ikke sammenlignbare tall for 2009 og 2010 for denne avdelingen. Endring netto driftsramme i prosent 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % Politisk Rådmann Felles Regnskap Oppvekst Helse NAV Barnevern Pleie og omsorg Plan og utvikling Prosjekt/utbygging VAR Finans 14

15 Netto driftsramme 2009 og 2010 fordelt på avdelingene Netto driftsramme 2009 Plan og utvikling 14 % Prosjekt/utbygging 0 % VAR 0 % Politisk 2 % Rådmann 2 % Felles 17 % Pleie og omsorg 23 % Regnskap 2 % Barnevern 2 % NAV 1 % Oppvekst 32 % Helse 5 % Netto driftsramme 2010 Plan og utvikling 14 % Prosjekt/utbygging 0 % VAR 0 % Politisk 2 % Rådmann 3 % Felles 17 % Regnskap 2 % Pleie og omsorg 23 % Barnevern 2 % NAV 1 % Helse 5 % Oppvekst 31 % 15

16 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Regnskap 2008 Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatt avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstrans Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Netto driftsres i % av driftsinnt. 4,25 % -0,01 % 4,08 % 2,06 % 5,49 % 5,57 % Bruk av tidl.års regnsk.mess. mindreforb. Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Dekn. av tidl.års regnsk.mess.merforbr. Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmess. merforbr./mindrefor

17 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERINGER Regnskap 2008 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester komm tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erst. komm. tj.pro. Overføringer Renteutgifter, provisjoner, andre fin.utg. Fordelte utgifter Sum utgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avs. til ubundne investeringsfond Avs. til bundne fond Avs. til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overføringer fra driftsbudsjettet Disponering av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / udisponert

18 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER Regnskap 2008 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstrans Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetalinger ved eksterne finanstrans Sum anvendelse av midler Anskaffelse - Anvendelse av midler AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Regnskap 2008 Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetninger senere år Netto avsetninger

19 FONDSOVERSIKT PR Tap på etableringslån Testamentarisk gave Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter Års-stedet SLT midler Statstilskudd styrket barnehagetilbud Kompetanseheving barnehagene Etableringstilskudd Tilpasning bolighus Psykisk helse Statstilskudd kurs Overvektige barn og unge Statstilskudd Kulturvern (Smia) Statstilskudd Vilttiltak Kommunalt Viltfond Tilskudd Kulturvern (Fornminne) Ungdommens kulturmønstring (UKM) Flekstadmyra Turløyper Førsvoll RUP prosjekt UKM turneen Bygdeutviklingsmidler (BU-midler) Skriveprosjekt Selvkostfond renovasjon Selvkostfond vann Selvkostfond avløp Sum bundne driftsfond Ubundet investeringsfond Sørbø grendahus, forsikringsoppgjør Sum ubundne investeringsfond Investeringstilskudd Østhusvik barnehage Statstilskudd gang og sykkelsti Bru Sum bundne investeringsfond Disposisjonsfond Finanskostnadsfond (Rennesøy skole) Avsetning til tap på krav Reg. Plan Førsvoll Asplan Viak - konsulenttjenester Ungdommens dag Prestvågen Sum disposisjonsfond Sum fond pr

20 KOSTRA nøkkeltall 2008 I denne delen presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra I tillegg til Rennesøy kommune er det tatt med enkelte andre kommuner fra Rogaland, gjennomsnittstall for Rogaland, landet og gruppe 1. Landets 430 kommuner er gruppert i 16 grupper, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Gruppe 1 består av 28 små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og lave frie disponible inntekter. Følgende Rogalandskommuner er med i gruppe 1; Lund, Bjerkreim, Finnøy og Rennesøy. Tallmaterialet er hentet fra Statistisk sentralbyrå, Lønnsutgifter i % av totale lønnsutgifter Rennesøy Randaberg Finnøy Gjesdal Stavanger Gruppe 1 Gj.sn. Rogaland Gj.sn. hele landet unntatt Oslo Lønn, adm, styring, 6,3 6,9 12,3 8,1 5,9 8,4 7,0 7,0 fellesutgifter herav: lønn ført på 0,0 0,0 2,4 2,1 1,0 1,4 2,0 1,8 funksjon 190 Lønn, barnehage 23,2 13,6 9,7 16,1 16,1 10,8 11,7 9,7 Lønn, 32,1 34,3 30,5 37,2 31,1 30,6 31,3 28,8 grunnskoleopplæring Lønn, kommunehelse 5,6 2,8 3,9 1,9 3,4 3,7 3,4 3,7 Lønn, pleie og omsorg 23,4 31,7 34,4 27,0 32,5 35,5 35,0 37,7 Lønn, sosialtjenesten 1,5 1,4 0,7 2,1 3,8 1,8 2,4 2,6 Lønn, barnevern 1,3 1,8 1,2 1,3 2,9 1,7 2,3 2,1 Lønn, vann, avløp, renovasjon/avfall Lønn, fysisk planlegging, kulturminne/ natur/nærmiljø 0,7 1,8 0,4 1,0 0,4 1,5 0,9 1,1 1,6 1,4 2,5 1,8 1,9 1,6 1,8 1,6 Lønn, kultur 2,8 3,1 1,9 2,5 1,9 2,1 2,7 2,6 Lønn, kirke 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Lønn, samferdsel 0,6 0,3 0,1 0,1 0,0 0,3 0,2 0,5 Lønn, bolig 0,2 0,2 0,1 0,3 0,0 0,4 0,2 0,3 Lønn, næring 0,7 0,5 0,8 0,5 0,1 0,8 0,4 0,6 Lønn, brann og ulykkesvern Lønn, tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,6 0,7 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 100,1 99,8 99,5 100,1 100,0 100,0 100,0 99,9 1 KOSTRA er et nasjonalt informasjonssystem for frembringing av styringsinformasjon om kommunal virksomhet. 20

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009 2012. Tekstdel. Vedtatt i kommunestyret 18. desember 2008, KO-sak 99/08

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009 2012. Tekstdel. Vedtatt i kommunestyret 18. desember 2008, KO-sak 99/08 Rennesøy kommune Årsbudsjett 2009 og økonomiplan 2009 2012 Tekstdel Vedtatt i kommunestyret 18. desember 2008, KO-sak 99/08 Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 9 KOSTRA

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 2015 Rennesøy kommune

Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 2015 Rennesøy kommune Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012 2015 Rennesøy kommune Vedtatt i kommunestyret 15. desember 2011 KO-sak 113/11 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 SAMMENDRAG MED HOVEDKOMMENTARER... 8 ØKONOMISKE OVERSIKTER...

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Rennesøy kommune. Det gode liv på dei grøne øyane. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018

Rennesøy kommune. Det gode liv på dei grøne øyane. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 2015 Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 8 KOSTRA NØKKELTALL 2013...

Detaljer

Rennesøy kommune. Det gode liv på dei grøne øyane. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019

Rennesøy kommune. Det gode liv på dei grøne øyane. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 2016 Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 9 KOSTRA NØKKELTALL 2014...

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Rennesøy kommune. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Rennesøy kommune. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 2014 Rennesøy kommune Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 10 KOSTRA NØKKELTALL 2012... 23 BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Rennesøy kommune

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Rennesøy kommune Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Rennesøy kommune Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 KO-sak 79/13 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 10 KOSTRA NØKKELTALL 2012...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Rennesøy kommune

ÅRSMELDING 2010. Rennesøy kommune ÅRSMELDING 2010 Rennesøy kommune Forord Årsmeldingen om virksomheten i Rennesøy kommune i 2010 gir et bilde av en kommune i dynamisk utvikling, med god kvalitet og solide resultater både når det gjelder

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef

Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse 31.10.2016 Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef Helt innafor Øvre Eiker har innbyggere som faller utenfor noen

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Rennesøy kommune

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Rennesøy kommune Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Rennesøy kommune Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012 KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 9 KOSTRA NØKKELTALL 2011...

Detaljer