Årsberetning Fløibanen AS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no"

Transkript

1 Årsberetning Fløibanen AS 2014

2 Innhold Styrets beretning Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter til regnskap Revisjonsberetning Besøk oss på eller på facebook Virksomheten I 2014 gjennomgikk Fløibanen en større prosess for å revitalisere merkevareplattformen for Fløibanen. Ambisjonen er å sikre vekst og samtidig bevare posisjonen som et attraktivt transportmiddel og Bergens største turistattraksjon. For å sikre videre vekst må vi i enda større grad tenke Fløyen som destinasjon, og visjonen «Sammen for den gode opplevelsen» indikerer en felles retning for alle aktører på Fløyen. Alt basert på stedets naturgitte forhold utsikten og naturen. Forretningsidé Fløibanen startet driften i januar 1918 og har drevet kontinuerlig i 97 år. Destinasjon Fløyen sin reviderte forretningside er å fortsette å tilby et trygt transportmiddel, kombinert med utvikling av destinasjonen med gode opplevelser for små og store anledninger enten du tar Fløibanen eller går opp. Alt skal synliggjøres via en samlende portal Selskapets kontor er i Bergen på Fløyen, og selskapet arbeider aktivt i lokalmarkedet, det nasjonale markedet og i en rekke internasjonale markeder. Selskapet jobber tett opp mot bransjeorganisasjoner og andre samarbeidspartnere i reiselivs- næringen for å kunne ta maksimalt ut av markedsarbeidet og dermed sikre nødvendig trafikkvolum. Selskapet har ansvar for drift av Fløibanen og tilhørende aktiviteter. Nye veier til vekst Opprettholde og forsterke vår posisjon som regionens ledende og mest besøkte attraksjon. Definerte nærområder på Fløyen skal systematisk utvikles, gjøres mer tilgjengelig og brukervennlig for å skape større attraktivitet i alle brukergrupper, og mindre sårbarhet mot eksterne forhold som vær, konjunkturer og andre upåvirkelige faktorer. Bygningsmassen på Fløyen skal oppgraderes slik at suvenir/kiosk, driftslokaler og fremtidig varmestue har en tidsritig standard som forsterker Fløibanens posisjon, og som støtter tilretteleggelse av naturbaserte aktiviteter og opplevelser. Det skal arbeides videre med å skape et mer tydelig og fokusert omdømme for merkevaren Fløyen gjennom forankring av selskapets merkevarestrategi, både internt og eksternt. Destinasjon Fløyen skal bli mer synlig i prioriterte markeder og segmenter, og det skal tas ut en større økonomisk verdi av å ha en så sterk merkevare som Fløibanen er som plattform. Utvikle Fløyens nærområde til et mangfold av naturbaserte opplevelser for alle. Selskapet skal videreføre arbeidet med produktutvikling på Fløyen, knyttet til naturbaserte opplevelser, for å skape større aktivitet og attraktivitet og mindre sårbarhet mot eksterne, upåvirkbare forhold. Produktutviklingsarbeidet skal skje spesielt med tanke på at regionens innbyggere i større grad skal benytte Fløyen som rekreasjonsområde utenom sommersesongen. Produktutviklingen skal styre den posisjonen vi har som mål å ta, nemlig Bergens beste aktivitetstilbud og naturopplevelse. Utnytte og videreutvikle det gode samarbeidet med Fløien Folkeresturant som arena både for aktiviteter, kultur, bespisning og kurs/konferanser. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Selskapet er i en sunn finansiell situasjon med solid økonomi og et kundegrunnlag som er stabilt og til dels også i vekst. Styrets arbeid Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter. Selskapets ordinære generalforsamling ble avholdt på Fløien Folkerestaurant 9. april I tillegg til de saker styret normalt følger opp og behandler har styret også engasjert seg i revitalisering av Fløibanen sin merkevarestrategi. Resultater av dette strategiarbeidet er blant annet større fokus på aktiviteter som igjen genererer besøk til Fløibanen, ny logo og nye nettsider. Videre har styret engasjert seg i utformingen og disponeringen av lokalene på Fløyen inkl. restaurantbygget. Det er utarbeidet en reguleringsplan for område som er godkjent og gir retningslinjer for fremtidig utbygging. Det ble også besluttet av styret og ledergruppen å samlokalisere administrasjonen på Fløyen. Her ble andre og tredje etasje i stasjonsbygningen oppgradert til kontor og møterom. I samarbeid med Grønn etat i kommunen er det arbeidet med utnyttelse av tilstøtende områder for uteaktiviteter for barn og ungdom. Dette arbeidet fortsetter videre i mai 2014 åpnet første trinn av vår nye lekeplass. Alle apparater og området er oppgradert til ny og moderne standard. Denne suksessen videreføres i 2015 med ett nytt utbyggingstrinn. Medarbeidere, organisasjon og miljø Ved utgangen av 2014 hadde selskapet 17 heltidsansatte. Blant de heltidsansatte er det 8 kvinner og 9 menn. Videre er 20 personer engasjert som deltidsansatte i forbindelse med sykefravær, ferieavvikling og til å bemanne i perioder med stor trafikk. Av styrets 5 medlemmer er 3 menn og 2 kvinner. I 2014 ble det satt i gang en prosess med fokus på arbeidsmiljøet. Dette arbeidet videreføres i Styret er opptatt av at det arbeides kontinuerlig med forbedring av arbeidsmiljøet, og dette har høyt fokus også fremadrettet. Selskapet har egen bedriftshelsetjeneste. Generelle spørsmål i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet behandles i jevnlige driftsmøter og i ledergruppen. Totalt sykefravær var 5,8 % i 2014 mot 4,3 % i Det er ikke registrert arbeidsulykker med personskade i løpet av året. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Det er gjennomført vernerunde i samarbeid med verneombudet og tiltak er fulgt opp. Langtidssykemeldte er jevnlig fulgt opp med samtaler og møter for å vurdere relevante tilretteleggingstiltak. Selskapet har ytelsesbasert pensjonsordning i Bergen Kommunale Pensjonskasse for medarbeidere ansatt før For ansatte etter denne dato har vi innskuddsbasert pensjonsordning i Frende. Samfunnsansvar Vår rolle er å bringe flest mulig reisende til og fra Fløyen og mellomstasjonene på en sikker, brukervennlig og effektiv måte, og delta i tilknyttet virksomhet og aktiviteter som kan øke banens trafikk. Vi er spesielt opptatt av å kunne tilrettelegge for naturbaserte aktiviteter, både for byens befolkning og for tilreisende. Samtidig er vi opptatt av 2 3

3 FLØIBANEN AS ÅRSBERETNING 2014 å holde et prisnivå som tillater flest mulig å kunne benytte Fløibanen og tilbudet på Fløyen. Sammenlignet med andre attraksjoner i Bergen er prisene ved Fløibanen lave. Samtidig er det viktig at prisene holder et nivå som muliggjør nødvendig og forebyggende vedlikeholdsarbeid og utvikling av tilbudet på Fløyen, noe som kommer alle brukere til gode. For flere brukergrupper tilbyr selskapet også gode rabattordninger for å gjøre oss tilgjengelig og attraktive for flest mulig. Sikker drift har høyeste prioritet i selskapets virksomhet. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre og implementere beredskapsplaner og prosedyrer knyttet til disse. Medarbeidere blir jevnlig testet og drillet i prosedyrer og rutiner knyttet til sikkerhet og beredskap. Det er styrets oppfatning at det er en meget god sikkerhetskultur i selskapet. Fløibanen støtter en rekke organisasjoner og institusjoner i nærmiljøet, spesielt gjennom støtteannonsering og billettstøtte. Aksjonærforhold Ved utløpet av året hadde selskapet 443 aksjonærer (441). Bergen kommune er selskapets største aksjonær med aksjer (47,4 %), mens GC Rieber AS er nest største aksjonær med aksjer (13,6 %). På selskapets generalforsamling gir hver aksje 1 stemme. Selskapets aksjer er ikke børsnotert. 487 av selskapets aksjer er transportert/omsatt i Fremtidsutsikter Styrets ambisjon er fortsatt å kunne øke trafikken på årsbasis og helst øke i skuldersesongen og i segmentet regionens innbyggere. I 2014 noterte selskapet igjen ny topprekord i trafikken med påstigninger. Noe av økningen kom i lavsesongen, men en vesentlig del av økningen kom i høysesongen. Det er fortsatt et stort potensial for økt trafikk utenom de tradisjonelle sommermånedene. Dette krever langsiktig fokus på aktivitets- og opplevelsesutvikling, derav investeringer i nye og mer moderne fasiliteter på Fløyen, en solid og langsiktig markedskommunikasjon som forsterker merkevaren Fløyen, og som bidrar til å bygge opp om og forsterke selskapets gode omdømme. Som ett ledd i denne satsningen har styret vedtatt og det er ansatt en aktivitetsleder for å sikre strukturert fremdrift i henhold til bedriftens overordnede mål. Markedsutsiktene internasjonalt er fortsatt usikre. I en rekke markeder, spesielt i Europa preger den økonomiske uroen prognosene for trafikken til Norge og Bergen i årene fremover. Cruisetrafikken til Bergen har økt betydelig de senere årene. Det har også Fløibanen hatt stor glede av. Prognosene indikerer nå en liten nedgang i cruisetrafikken de kommende år. Det positive for Fløibanen i dette bildet er at cruisesesongen utvides år for år, noe som gir potensiale for å hente ut trafikkøkning innenfor andre segment utenfor den absolutte høysesong i perioden juni-august. Lokalt er det en økende bevissthet og bruk av utendørsaktiviteter i nærområdet, og lokalbefolkningen bruker både Fløibanen og Fløyen i flere brukssituasjoner enn tidligere. Vi registrerer imidlertid at værforholdene har mye å si for hvordan trafikken utvikler seg i lavsesongen. For 2015 er det lagt opp til et vesentlig økt aktivitetsnivå på Fløyen for ytterligere å øke Fløibanens attraktivitet i lokalmarkedet. Det er som nevnt ansatt en egen aktivitetsleder for å skape en attraktiv og forutsigbar aktivitetskalender for hele kalenderåret. Gjennom kontinuerlig produkt - og aktivitetsutvikling, og med enda mer målrettet markedsføring har styret tro på at selskapets solide posisjon skal sikres og videreutvikles. Redegjørelse for årsregnskapet Samlede driftsinntekter ble i 2014 kr ,- (kr ,-). Resultat før skatt utgjorde kr ,- (kr ,-). Årsresultatet ble i 2014 kr ,- (kr ,-). Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med noter et riktig uttrykk for virksomheten i 2014 og for selskapets stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt vesentlige hendinger etter regnskapets avslutning som har betydning for bedømmelsen av selskapets stilling. En totalbalanse på kr 89,2 mill. (kr 85,3 mill.) og en egenkapital på kr 59,1 mill. (kr 54,4 mill.) gir en egenkapitalandel på 66,2 % (63,8 %). Styret er tilfreds med det regnskapsmessige resultat for 2014, og takker alle medarbeidere og samarbeidspartnere for godt samarbeid og gode resultater. Disponering av årets overskudd Selskapets regnskapsmessige overskudd utgjør kr ,-. Styret forslår følgende disponeringer og overføringer; Utbytte kr 48,- pr aksje kr ,- Konsernbidrag kr ,- Overføring til annen egenkapital kr ,- Sum disponert kr ,- millioner tusen Bjart A.R. Nygaard Styrets leder Kjetil Bratshaug Smørås Bergen, i styret for Fløibanen AS Anita Nybø Adm. direktør Helene Mathilde Ødven Dag Jarle Aksnes Therese G. Gjerde Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des DRIFTSRESULTAT ANTALL PÅSTIGNINGER FORDELT PR MÅNED I 2013 OG

4 Direktøren har ordet 2014 ble et nytt rekordår for Fløibanen. Vi noterte påstigninger i 2014, en økning på påstigninger fra sist rekordår Det er sommerens fine vær som ga Fløibanen det flotte resultatet i Utover sommermånedene er økningen relativt jevnt fordelt, men verdt å nevne er april måned, med strålende fornøyde besøkende og ny lekeplass, samt adventstiden og desember måned som alene hadde 20 % økning i besøkstallet fra Hva gjelder cruiseanløp var 2014 igjen et rekordår i både antall anløp og passasjerer. Det er ingen tvil om at Fløibanen nyter godt av den store tilstrømningen av turister som cruisenæringen sikrer. For 2015 er det indikert en nedgang i antall passasjerer på de anmeldte cruiseanløp på ca. 5 %. Det positive med cruisesesongen er at den utvides. Cruiseanløp i 2015 startet 2. januar og siste anløp er så sent som 21. oktober. Bergen er en sterk nummer-to by i Norge, både når det gjelder nasjonale og internasjonale konferanser. Bergen er også en attraktiv kulturby med en scene for store internasjonale stjerner hvert år. All aktivitet i Bergen og til dels også i regionen er viktig for besøkstallene til Fløibanen. Hotellnæringen ekspanderer og bygger i en periode frem mot 2017 opp mot 40 % flere hotellrom. Sammen med investeringer i nye cruiseferger (Fjordline) og ny terminal på Flesland, vil investeringsrammen i perioden nå hele 10 milliarder kroner. Dette er viktige faktorer for oss som driver Bergens største turistattraksjon. All aktivitet som genererer besøkende til Bergen har betydning for vår utvikling fremover. Det er ingen tvil om at Fløibanens sterke sommersesong og at værutsiktene er på vår side, vil være sentrale parametre for å opprettholde god inntjening på årsbasis. Samtidig ser vi at godt planlagte aktiviteter som er markedsført i de riktige kanaler, skaper engasjement og reiselyst til Fløyen. Vårt arbeid mot vekst vil derfor dreie seg om å ta en enda tydeligere posisjon rundt aktiviteter til barnefamilier, arrangement av ulik karakter i Bergen og det lokale bedriftsmarkedet. Her blir skuldersesongen viktigst, men også med økt fokus på aktiviteter i skoleferier og øvrige fridager. Å videreføre vår kulturelle arena som startet med Fløyen Folk sommeren 2014 er et viktig bidrag til både tilreisende og besøkende fra lokalmarkedet. Den kulturelle gren skal derfor videreutvikles fremover, med tyngde på skuldersesongen. Tidlig i 2015 lanseres nye nettsider, med et tydeligere fokus på aktiviteter man kan oppleve når en tar Fløibanen opp. Vi lanserer også muligheten for å kjøpe billetter til Fløibanen online i løpet av første tertial Organisasjonen her på Fløyen står engasjert bak vår misjon om å tilby et samlet aktivitetstilbud og en naturopplevelse for lokalbefolkningen og turister. Destinasjon Fløyen skal være et trygt, attraktivt og spennende sted å komme til - også utenom sommersesongen, og etterlatt inntrykk skal være «at det alltid er en grunn til å dra til Fløyen». Det gjenstår å takke en stolt organisasjon for en formidabel innsats gjennom Vi går et spennende år i møte hvor hele organisasjonen må omstille seg til å tenke merverdi for kundene når de har tatt banen opp. Alle ansattes bidrag har betydning for vårt resultat, vi må hver dag tenke hvordan vi kan skape den gode opplevelsen av et besøk på Fløyen. Det er ikke alle påtroppende direktører forunt å starte med et så flott utgangspunkt. Vi har bare muligheter foran oss! Anita Nybø Adm. direktør Fløibanen AS 6 7

5 RESULTATREGNSKAP 2014 Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønnskostnad 3, Avskrivning 7, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Utbytte Konsernbidrag Overføringer annen egenkapital Sum disponert

6 BALANSE PR 31. DESEMBER BALANSE PR 31. DESEMBER Note Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 12, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til selskap i samme konsern Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum eiendeler Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld desember 2014 Bergen 16. mars 2015 Bjart A.R. Nygaard Styrets leder Anita Nybø Adm. direktør Dag Jarle Aksnes Kjetil Bratshaug Smørås Helene Mathilde Ødven Therese G. Gjerde 10 11

7 KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAP 2014 Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr Kontanter og bankinnskudd pr NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. I samsvar med reglene for små foretak er det ikke satt opp konsernregnskap. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp NOTE på etableringstidspunktet. 2 - BANKINNSKUDD NOTE 2 - BANKINNSKUDD Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Større periodiske vedlikehold aktiveres når det påløper og avskrives frem til neste vedlikehold. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjoner Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel er ikke balanseført, jf GRS for små foretak. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer Bundne skattetrekksmidler utgjør Beløpet dekker skyldig skattetrekk pr NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, LÅN TIL ANSATTE OG GODTGJØRELSE TIL REVISOR LØNNSKOSTNADER Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 23 årsverk. Andre ytelser inkluderer blant annet styrehonorar, LO/NHO ordningen, gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, AFP-pensjoner og stillingsannonser. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov

8 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Selskapet har utbetalt styrehonorar på NOK i 2014 Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2014 Revisjon Andre tjenester Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. NOTE 4 - PENSJONER Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapets pensjonsordning er dekket gjennom Bergen Kommunale Pensjonskasse. Antall personer som er omfattet av ordingen er 107. Premien i 2014 utgjorde kr Kjernekapitalinnskudd er ikke innkrevd de sistet ti år. Bergen Kommunale Pensjonskasse har en underdekning i sine forsikringstekniske forpliktelser. Fløibanens andel av denne underdekningen utgjør kr Denne forpliktelsen er beregnet i henhold til kommunale forsikringstekniske prinsipper og er ikke sammenlignbar med pensjonsforpliktelser beregnet etter norsk standard for pensjonskostnader. Benyttet diskonteringsrente er 2,3 %. Fløibanen AS er ikke forpliktet til å innarbeide pensjonsforpliktelsene i sine regnskaper. NOTE 5 - FORDRINGER OG GJELD ANDRE FORDRINGER Forskuddsbetalt leie til Bergen Kommune til Langsiktig gjeld Pantelån* Pantsatte eiendeler Fast eiendom Driftsmidler NOTE Sum 6 VARIGE DRIFTSMIDLER *Bokført EK andel i Fløibanen AS skal til enhver tid ikke være lavere enn 25 % Estimert underdekning Innbetalt kjernekapital Utsatt skatt Netto reduksjon i selskapets egenkapital Denne ordningen er nå lukket og alle nyansatte blir innmeldt i en innskuddsbasert pensjonsordning. Selskapets ansatte er også omfattet av avtalefestet pensjon (AFP) gjennom LO/NHO-ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFPordningen i 2010 viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene fra og med Selskapets andel av denne underdekningen er estimert til kr og ble avsatt for i regnskapet for Pr er gjenværende avsetning kr Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen, og det er derfor ikke gjort noen avsetning for denne i regnskapet for Fløibanen AS er ikke forpliktet til å innarbeide pensjonsporpliktelsene i sine regnskaper. NOTE 6 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN OG TILKNYTTET SELSKAP GJELD Lån fra Fløirestauranten AS NOTE 7 - VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE 8 - IMMATERIELLE EIENDELER *Tomter, bygninger og annen fast eiendom NOTE 9 - DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M V Maskiner og anlegg *Inkluderer tomter bokført til kr samt en tomt i et sameie bokført til kr Tomtene avskrives ikke, da de ikke blir utsatt for ordinær verdiforringelse som følge av slit og elde. Driftsløsøre, inventar, verktøy mm. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Årets kostnadsføring 4-års revisjon Økonomisk levetid 5-30 år 3-25 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Anskaffelseskost pr Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsplan Lineær 10 år Immaterielle eiendeler er knyttet til utkjøp i forbindelse med avviking av avtalen med Bergen kommune knyttet til drift av banen. Selskap Ervervet Kontor Eier- Stemme- Resultat Egenkapital Bokført verdi andel andel pr pr Fløirestauranten AS eier et bygg med betydelige merverdier. Sum Immaterielle eiendeler Fløirestauranten AS Bergen 100 % 100 %

9 NOTE 10 - AKSJER I ANDRE SELSKAPER SELSKAP Bokført verdi Fjord Norge AS Cruise Norway AS NOTE 13 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer kr Selskapet har 2 aksjer i Fjord Norge AS og 1 aksje i Cruise Norway AS. Aksjene er oppført til kostpris i regnskapet. De største aksjonærene i selskapet pr Ordinære aksjer Eier andel Stemme andel NOTE 11 - SKATT Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Årets totale skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Ytet konsernbidrag Årets skattegrunnlag Betalbar skatt (27 %) av årets skattegrunnlag Bergen Kommune ,36 % 47,36 % GC Rieber AS ,67 % 13,67 % DNB Livsforsikring ASA ,44 % 4,44 % Nordea Bank Norge ASA ,80 % 3,80 % Truls Jordan ,18 % 3,18 % Realforum AS ,25 % 2,25 % AS Javipa ,52 % 1,52 % Jan Albert Sagevik ,50 % 1,50 % Oluf Bjørnseth og hustru ,33 % 1,33 % Arthur Stiegler 939 0,70 % 0,70 % GEP AS, Bjart Nygaard, Styrets leder 80 0,06 % 0,06 % Sum ,81 % 79,81 % Øvrige (eierandel < 5 %) ,19 % 20,19 % Totalt antall aksjer ,00 % 100,00 % Oversikt over midlertidige forskjeller Driftsmidler inkl goodwill Utestående fordringer Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen Sum Netto midlertidige forskjeller pr Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/ -skattefordel Sum 0 0 I henhold til GRS for små foretak er utsatt skattefordel ikke innarbeidet i balansen. Bergen, NOTE 12 - EGENKAPITAL I styret for Fløibanen AS Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Årsresultat Årsresultat Avgitt konsernbidrag Egenkapital Bjart A.R. Nygaard Styrets leder Kjetil Bratshaug Smørås Anita Nybø Adm. direktør Helene Mathilde Ødven Dag Jarle Aksnes Therese G. Gjerde 16 17

10 Revisjonsberetning for

11 Vetrlidsalmenningen 21, N-5014 Bergen, Norway Tel.: Fax: Org. nr. NO MVA FOTO: Sverre Hjørnevik, Robin Strand / Norphoto AS, Bergen Reiselivslag

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.loyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.loyen.no Årsberetning Fløibanen AS www.loyen.no Innhold 3 Styrets beretning 5 Disponering av årets overskudd 7 Direktøren har ordet 9 Resultatregnskap 1 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Årsberetning. www.floibanen.no

Årsberetning. www.floibanen.no Årsberetning 2012 www.floibanen.no Innhold Styrets beretning 3 Styrets beretning 2012 5 Disponering av årets overskudd 7 Direktøren har ordet 9 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter til regnskapet Org.nr.: 989 480 731 Resultatregnskap Finnmarkseiendommen Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer