Årsberetning Fløibanen AS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no"

Transkript

1 Årsberetning Fløibanen AS 2014

2 Innhold Styrets beretning Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter til regnskap Revisjonsberetning Besøk oss på eller på facebook Virksomheten I 2014 gjennomgikk Fløibanen en større prosess for å revitalisere merkevareplattformen for Fløibanen. Ambisjonen er å sikre vekst og samtidig bevare posisjonen som et attraktivt transportmiddel og Bergens største turistattraksjon. For å sikre videre vekst må vi i enda større grad tenke Fløyen som destinasjon, og visjonen «Sammen for den gode opplevelsen» indikerer en felles retning for alle aktører på Fløyen. Alt basert på stedets naturgitte forhold utsikten og naturen. Forretningsidé Fløibanen startet driften i januar 1918 og har drevet kontinuerlig i 97 år. Destinasjon Fløyen sin reviderte forretningside er å fortsette å tilby et trygt transportmiddel, kombinert med utvikling av destinasjonen med gode opplevelser for små og store anledninger enten du tar Fløibanen eller går opp. Alt skal synliggjøres via en samlende portal Selskapets kontor er i Bergen på Fløyen, og selskapet arbeider aktivt i lokalmarkedet, det nasjonale markedet og i en rekke internasjonale markeder. Selskapet jobber tett opp mot bransjeorganisasjoner og andre samarbeidspartnere i reiselivs- næringen for å kunne ta maksimalt ut av markedsarbeidet og dermed sikre nødvendig trafikkvolum. Selskapet har ansvar for drift av Fløibanen og tilhørende aktiviteter. Nye veier til vekst Opprettholde og forsterke vår posisjon som regionens ledende og mest besøkte attraksjon. Definerte nærområder på Fløyen skal systematisk utvikles, gjøres mer tilgjengelig og brukervennlig for å skape større attraktivitet i alle brukergrupper, og mindre sårbarhet mot eksterne forhold som vær, konjunkturer og andre upåvirkelige faktorer. Bygningsmassen på Fløyen skal oppgraderes slik at suvenir/kiosk, driftslokaler og fremtidig varmestue har en tidsritig standard som forsterker Fløibanens posisjon, og som støtter tilretteleggelse av naturbaserte aktiviteter og opplevelser. Det skal arbeides videre med å skape et mer tydelig og fokusert omdømme for merkevaren Fløyen gjennom forankring av selskapets merkevarestrategi, både internt og eksternt. Destinasjon Fløyen skal bli mer synlig i prioriterte markeder og segmenter, og det skal tas ut en større økonomisk verdi av å ha en så sterk merkevare som Fløibanen er som plattform. Utvikle Fløyens nærområde til et mangfold av naturbaserte opplevelser for alle. Selskapet skal videreføre arbeidet med produktutvikling på Fløyen, knyttet til naturbaserte opplevelser, for å skape større aktivitet og attraktivitet og mindre sårbarhet mot eksterne, upåvirkbare forhold. Produktutviklingsarbeidet skal skje spesielt med tanke på at regionens innbyggere i større grad skal benytte Fløyen som rekreasjonsområde utenom sommersesongen. Produktutviklingen skal styre den posisjonen vi har som mål å ta, nemlig Bergens beste aktivitetstilbud og naturopplevelse. Utnytte og videreutvikle det gode samarbeidet med Fløien Folkeresturant som arena både for aktiviteter, kultur, bespisning og kurs/konferanser. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Selskapet er i en sunn finansiell situasjon med solid økonomi og et kundegrunnlag som er stabilt og til dels også i vekst. Styrets arbeid Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter. Selskapets ordinære generalforsamling ble avholdt på Fløien Folkerestaurant 9. april I tillegg til de saker styret normalt følger opp og behandler har styret også engasjert seg i revitalisering av Fløibanen sin merkevarestrategi. Resultater av dette strategiarbeidet er blant annet større fokus på aktiviteter som igjen genererer besøk til Fløibanen, ny logo og nye nettsider. Videre har styret engasjert seg i utformingen og disponeringen av lokalene på Fløyen inkl. restaurantbygget. Det er utarbeidet en reguleringsplan for område som er godkjent og gir retningslinjer for fremtidig utbygging. Det ble også besluttet av styret og ledergruppen å samlokalisere administrasjonen på Fløyen. Her ble andre og tredje etasje i stasjonsbygningen oppgradert til kontor og møterom. I samarbeid med Grønn etat i kommunen er det arbeidet med utnyttelse av tilstøtende områder for uteaktiviteter for barn og ungdom. Dette arbeidet fortsetter videre i mai 2014 åpnet første trinn av vår nye lekeplass. Alle apparater og området er oppgradert til ny og moderne standard. Denne suksessen videreføres i 2015 med ett nytt utbyggingstrinn. Medarbeidere, organisasjon og miljø Ved utgangen av 2014 hadde selskapet 17 heltidsansatte. Blant de heltidsansatte er det 8 kvinner og 9 menn. Videre er 20 personer engasjert som deltidsansatte i forbindelse med sykefravær, ferieavvikling og til å bemanne i perioder med stor trafikk. Av styrets 5 medlemmer er 3 menn og 2 kvinner. I 2014 ble det satt i gang en prosess med fokus på arbeidsmiljøet. Dette arbeidet videreføres i Styret er opptatt av at det arbeides kontinuerlig med forbedring av arbeidsmiljøet, og dette har høyt fokus også fremadrettet. Selskapet har egen bedriftshelsetjeneste. Generelle spørsmål i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet behandles i jevnlige driftsmøter og i ledergruppen. Totalt sykefravær var 5,8 % i 2014 mot 4,3 % i Det er ikke registrert arbeidsulykker med personskade i løpet av året. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Det er gjennomført vernerunde i samarbeid med verneombudet og tiltak er fulgt opp. Langtidssykemeldte er jevnlig fulgt opp med samtaler og møter for å vurdere relevante tilretteleggingstiltak. Selskapet har ytelsesbasert pensjonsordning i Bergen Kommunale Pensjonskasse for medarbeidere ansatt før For ansatte etter denne dato har vi innskuddsbasert pensjonsordning i Frende. Samfunnsansvar Vår rolle er å bringe flest mulig reisende til og fra Fløyen og mellomstasjonene på en sikker, brukervennlig og effektiv måte, og delta i tilknyttet virksomhet og aktiviteter som kan øke banens trafikk. Vi er spesielt opptatt av å kunne tilrettelegge for naturbaserte aktiviteter, både for byens befolkning og for tilreisende. Samtidig er vi opptatt av 2 3

3 FLØIBANEN AS ÅRSBERETNING 2014 å holde et prisnivå som tillater flest mulig å kunne benytte Fløibanen og tilbudet på Fløyen. Sammenlignet med andre attraksjoner i Bergen er prisene ved Fløibanen lave. Samtidig er det viktig at prisene holder et nivå som muliggjør nødvendig og forebyggende vedlikeholdsarbeid og utvikling av tilbudet på Fløyen, noe som kommer alle brukere til gode. For flere brukergrupper tilbyr selskapet også gode rabattordninger for å gjøre oss tilgjengelig og attraktive for flest mulig. Sikker drift har høyeste prioritet i selskapets virksomhet. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre og implementere beredskapsplaner og prosedyrer knyttet til disse. Medarbeidere blir jevnlig testet og drillet i prosedyrer og rutiner knyttet til sikkerhet og beredskap. Det er styrets oppfatning at det er en meget god sikkerhetskultur i selskapet. Fløibanen støtter en rekke organisasjoner og institusjoner i nærmiljøet, spesielt gjennom støtteannonsering og billettstøtte. Aksjonærforhold Ved utløpet av året hadde selskapet 443 aksjonærer (441). Bergen kommune er selskapets største aksjonær med aksjer (47,4 %), mens GC Rieber AS er nest største aksjonær med aksjer (13,6 %). På selskapets generalforsamling gir hver aksje 1 stemme. Selskapets aksjer er ikke børsnotert. 487 av selskapets aksjer er transportert/omsatt i Fremtidsutsikter Styrets ambisjon er fortsatt å kunne øke trafikken på årsbasis og helst øke i skuldersesongen og i segmentet regionens innbyggere. I 2014 noterte selskapet igjen ny topprekord i trafikken med påstigninger. Noe av økningen kom i lavsesongen, men en vesentlig del av økningen kom i høysesongen. Det er fortsatt et stort potensial for økt trafikk utenom de tradisjonelle sommermånedene. Dette krever langsiktig fokus på aktivitets- og opplevelsesutvikling, derav investeringer i nye og mer moderne fasiliteter på Fløyen, en solid og langsiktig markedskommunikasjon som forsterker merkevaren Fløyen, og som bidrar til å bygge opp om og forsterke selskapets gode omdømme. Som ett ledd i denne satsningen har styret vedtatt og det er ansatt en aktivitetsleder for å sikre strukturert fremdrift i henhold til bedriftens overordnede mål. Markedsutsiktene internasjonalt er fortsatt usikre. I en rekke markeder, spesielt i Europa preger den økonomiske uroen prognosene for trafikken til Norge og Bergen i årene fremover. Cruisetrafikken til Bergen har økt betydelig de senere årene. Det har også Fløibanen hatt stor glede av. Prognosene indikerer nå en liten nedgang i cruisetrafikken de kommende år. Det positive for Fløibanen i dette bildet er at cruisesesongen utvides år for år, noe som gir potensiale for å hente ut trafikkøkning innenfor andre segment utenfor den absolutte høysesong i perioden juni-august. Lokalt er det en økende bevissthet og bruk av utendørsaktiviteter i nærområdet, og lokalbefolkningen bruker både Fløibanen og Fløyen i flere brukssituasjoner enn tidligere. Vi registrerer imidlertid at værforholdene har mye å si for hvordan trafikken utvikler seg i lavsesongen. For 2015 er det lagt opp til et vesentlig økt aktivitetsnivå på Fløyen for ytterligere å øke Fløibanens attraktivitet i lokalmarkedet. Det er som nevnt ansatt en egen aktivitetsleder for å skape en attraktiv og forutsigbar aktivitetskalender for hele kalenderåret. Gjennom kontinuerlig produkt - og aktivitetsutvikling, og med enda mer målrettet markedsføring har styret tro på at selskapets solide posisjon skal sikres og videreutvikles. Redegjørelse for årsregnskapet Samlede driftsinntekter ble i 2014 kr ,- (kr ,-). Resultat før skatt utgjorde kr ,- (kr ,-). Årsresultatet ble i 2014 kr ,- (kr ,-). Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med noter et riktig uttrykk for virksomheten i 2014 og for selskapets stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt vesentlige hendinger etter regnskapets avslutning som har betydning for bedømmelsen av selskapets stilling. En totalbalanse på kr 89,2 mill. (kr 85,3 mill.) og en egenkapital på kr 59,1 mill. (kr 54,4 mill.) gir en egenkapitalandel på 66,2 % (63,8 %). Styret er tilfreds med det regnskapsmessige resultat for 2014, og takker alle medarbeidere og samarbeidspartnere for godt samarbeid og gode resultater. Disponering av årets overskudd Selskapets regnskapsmessige overskudd utgjør kr ,-. Styret forslår følgende disponeringer og overføringer; Utbytte kr 48,- pr aksje kr ,- Konsernbidrag kr ,- Overføring til annen egenkapital kr ,- Sum disponert kr ,- millioner tusen Bjart A.R. Nygaard Styrets leder Kjetil Bratshaug Smørås Bergen, i styret for Fløibanen AS Anita Nybø Adm. direktør Helene Mathilde Ødven Dag Jarle Aksnes Therese G. Gjerde Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des DRIFTSRESULTAT ANTALL PÅSTIGNINGER FORDELT PR MÅNED I 2013 OG

4 Direktøren har ordet 2014 ble et nytt rekordår for Fløibanen. Vi noterte påstigninger i 2014, en økning på påstigninger fra sist rekordår Det er sommerens fine vær som ga Fløibanen det flotte resultatet i Utover sommermånedene er økningen relativt jevnt fordelt, men verdt å nevne er april måned, med strålende fornøyde besøkende og ny lekeplass, samt adventstiden og desember måned som alene hadde 20 % økning i besøkstallet fra Hva gjelder cruiseanløp var 2014 igjen et rekordår i både antall anløp og passasjerer. Det er ingen tvil om at Fløibanen nyter godt av den store tilstrømningen av turister som cruisenæringen sikrer. For 2015 er det indikert en nedgang i antall passasjerer på de anmeldte cruiseanløp på ca. 5 %. Det positive med cruisesesongen er at den utvides. Cruiseanløp i 2015 startet 2. januar og siste anløp er så sent som 21. oktober. Bergen er en sterk nummer-to by i Norge, både når det gjelder nasjonale og internasjonale konferanser. Bergen er også en attraktiv kulturby med en scene for store internasjonale stjerner hvert år. All aktivitet i Bergen og til dels også i regionen er viktig for besøkstallene til Fløibanen. Hotellnæringen ekspanderer og bygger i en periode frem mot 2017 opp mot 40 % flere hotellrom. Sammen med investeringer i nye cruiseferger (Fjordline) og ny terminal på Flesland, vil investeringsrammen i perioden nå hele 10 milliarder kroner. Dette er viktige faktorer for oss som driver Bergens største turistattraksjon. All aktivitet som genererer besøkende til Bergen har betydning for vår utvikling fremover. Det er ingen tvil om at Fløibanens sterke sommersesong og at værutsiktene er på vår side, vil være sentrale parametre for å opprettholde god inntjening på årsbasis. Samtidig ser vi at godt planlagte aktiviteter som er markedsført i de riktige kanaler, skaper engasjement og reiselyst til Fløyen. Vårt arbeid mot vekst vil derfor dreie seg om å ta en enda tydeligere posisjon rundt aktiviteter til barnefamilier, arrangement av ulik karakter i Bergen og det lokale bedriftsmarkedet. Her blir skuldersesongen viktigst, men også med økt fokus på aktiviteter i skoleferier og øvrige fridager. Å videreføre vår kulturelle arena som startet med Fløyen Folk sommeren 2014 er et viktig bidrag til både tilreisende og besøkende fra lokalmarkedet. Den kulturelle gren skal derfor videreutvikles fremover, med tyngde på skuldersesongen. Tidlig i 2015 lanseres nye nettsider, med et tydeligere fokus på aktiviteter man kan oppleve når en tar Fløibanen opp. Vi lanserer også muligheten for å kjøpe billetter til Fløibanen online i løpet av første tertial Organisasjonen her på Fløyen står engasjert bak vår misjon om å tilby et samlet aktivitetstilbud og en naturopplevelse for lokalbefolkningen og turister. Destinasjon Fløyen skal være et trygt, attraktivt og spennende sted å komme til - også utenom sommersesongen, og etterlatt inntrykk skal være «at det alltid er en grunn til å dra til Fløyen». Det gjenstår å takke en stolt organisasjon for en formidabel innsats gjennom Vi går et spennende år i møte hvor hele organisasjonen må omstille seg til å tenke merverdi for kundene når de har tatt banen opp. Alle ansattes bidrag har betydning for vårt resultat, vi må hver dag tenke hvordan vi kan skape den gode opplevelsen av et besøk på Fløyen. Det er ikke alle påtroppende direktører forunt å starte med et så flott utgangspunkt. Vi har bare muligheter foran oss! Anita Nybø Adm. direktør Fløibanen AS 6 7

5 RESULTATREGNSKAP 2014 Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønnskostnad 3, Avskrivning 7, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Utbytte Konsernbidrag Overføringer annen egenkapital Sum disponert

6 BALANSE PR 31. DESEMBER BALANSE PR 31. DESEMBER Note Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 12, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til selskap i samme konsern Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum eiendeler Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld desember 2014 Bergen 16. mars 2015 Bjart A.R. Nygaard Styrets leder Anita Nybø Adm. direktør Dag Jarle Aksnes Kjetil Bratshaug Smørås Helene Mathilde Ødven Therese G. Gjerde 10 11

7 KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAP 2014 Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr Kontanter og bankinnskudd pr NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. I samsvar med reglene for små foretak er det ikke satt opp konsernregnskap. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp NOTE på etableringstidspunktet. 2 - BANKINNSKUDD NOTE 2 - BANKINNSKUDD Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Større periodiske vedlikehold aktiveres når det påløper og avskrives frem til neste vedlikehold. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjoner Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel er ikke balanseført, jf GRS for små foretak. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer Bundne skattetrekksmidler utgjør Beløpet dekker skyldig skattetrekk pr NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, LÅN TIL ANSATTE OG GODTGJØRELSE TIL REVISOR LØNNSKOSTNADER Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 23 årsverk. Andre ytelser inkluderer blant annet styrehonorar, LO/NHO ordningen, gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, AFP-pensjoner og stillingsannonser. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov

8 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Selskapet har utbetalt styrehonorar på NOK i 2014 Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2014 Revisjon Andre tjenester Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. NOTE 4 - PENSJONER Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapets pensjonsordning er dekket gjennom Bergen Kommunale Pensjonskasse. Antall personer som er omfattet av ordingen er 107. Premien i 2014 utgjorde kr Kjernekapitalinnskudd er ikke innkrevd de sistet ti år. Bergen Kommunale Pensjonskasse har en underdekning i sine forsikringstekniske forpliktelser. Fløibanens andel av denne underdekningen utgjør kr Denne forpliktelsen er beregnet i henhold til kommunale forsikringstekniske prinsipper og er ikke sammenlignbar med pensjonsforpliktelser beregnet etter norsk standard for pensjonskostnader. Benyttet diskonteringsrente er 2,3 %. Fløibanen AS er ikke forpliktet til å innarbeide pensjonsforpliktelsene i sine regnskaper. NOTE 5 - FORDRINGER OG GJELD ANDRE FORDRINGER Forskuddsbetalt leie til Bergen Kommune til Langsiktig gjeld Pantelån* Pantsatte eiendeler Fast eiendom Driftsmidler NOTE Sum 6 VARIGE DRIFTSMIDLER *Bokført EK andel i Fløibanen AS skal til enhver tid ikke være lavere enn 25 % Estimert underdekning Innbetalt kjernekapital Utsatt skatt Netto reduksjon i selskapets egenkapital Denne ordningen er nå lukket og alle nyansatte blir innmeldt i en innskuddsbasert pensjonsordning. Selskapets ansatte er også omfattet av avtalefestet pensjon (AFP) gjennom LO/NHO-ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFPordningen i 2010 viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene fra og med Selskapets andel av denne underdekningen er estimert til kr og ble avsatt for i regnskapet for Pr er gjenværende avsetning kr Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen, og det er derfor ikke gjort noen avsetning for denne i regnskapet for Fløibanen AS er ikke forpliktet til å innarbeide pensjonsporpliktelsene i sine regnskaper. NOTE 6 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN OG TILKNYTTET SELSKAP GJELD Lån fra Fløirestauranten AS NOTE 7 - VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE 8 - IMMATERIELLE EIENDELER *Tomter, bygninger og annen fast eiendom NOTE 9 - DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M V Maskiner og anlegg *Inkluderer tomter bokført til kr samt en tomt i et sameie bokført til kr Tomtene avskrives ikke, da de ikke blir utsatt for ordinær verdiforringelse som følge av slit og elde. Driftsløsøre, inventar, verktøy mm. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Årets kostnadsføring 4-års revisjon Økonomisk levetid 5-30 år 3-25 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Anskaffelseskost pr Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsplan Lineær 10 år Immaterielle eiendeler er knyttet til utkjøp i forbindelse med avviking av avtalen med Bergen kommune knyttet til drift av banen. Selskap Ervervet Kontor Eier- Stemme- Resultat Egenkapital Bokført verdi andel andel pr pr Fløirestauranten AS eier et bygg med betydelige merverdier. Sum Immaterielle eiendeler Fløirestauranten AS Bergen 100 % 100 %

9 NOTE 10 - AKSJER I ANDRE SELSKAPER SELSKAP Bokført verdi Fjord Norge AS Cruise Norway AS NOTE 13 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer kr Selskapet har 2 aksjer i Fjord Norge AS og 1 aksje i Cruise Norway AS. Aksjene er oppført til kostpris i regnskapet. De største aksjonærene i selskapet pr Ordinære aksjer Eier andel Stemme andel NOTE 11 - SKATT Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Årets totale skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Ytet konsernbidrag Årets skattegrunnlag Betalbar skatt (27 %) av årets skattegrunnlag Bergen Kommune ,36 % 47,36 % GC Rieber AS ,67 % 13,67 % DNB Livsforsikring ASA ,44 % 4,44 % Nordea Bank Norge ASA ,80 % 3,80 % Truls Jordan ,18 % 3,18 % Realforum AS ,25 % 2,25 % AS Javipa ,52 % 1,52 % Jan Albert Sagevik ,50 % 1,50 % Oluf Bjørnseth og hustru ,33 % 1,33 % Arthur Stiegler 939 0,70 % 0,70 % GEP AS, Bjart Nygaard, Styrets leder 80 0,06 % 0,06 % Sum ,81 % 79,81 % Øvrige (eierandel < 5 %) ,19 % 20,19 % Totalt antall aksjer ,00 % 100,00 % Oversikt over midlertidige forskjeller Driftsmidler inkl goodwill Utestående fordringer Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen Sum Netto midlertidige forskjeller pr Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/ -skattefordel Sum 0 0 I henhold til GRS for små foretak er utsatt skattefordel ikke innarbeidet i balansen. Bergen, NOTE 12 - EGENKAPITAL I styret for Fløibanen AS Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Årsresultat Årsresultat Avgitt konsernbidrag Egenkapital Bjart A.R. Nygaard Styrets leder Kjetil Bratshaug Smørås Anita Nybø Adm. direktør Helene Mathilde Ødven Dag Jarle Aksnes Therese G. Gjerde 16 17

10 Revisjonsberetning for

11 Vetrlidsalmenningen 21, N-5014 Bergen, Norway Tel.: Fax: Org. nr. NO MVA FOTO: Sverre Hjørnevik, Robin Strand / Norphoto AS, Bergen Reiselivslag

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

bas maskinutleie as Årsrapport 2012

bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Årsrapport 2012 bas maskinutleie as Buskerudveien Åpen dag avdeling 219. Balkonger HOF. mot vest og innkjøring til garasjeanlegget. 1 2 3 1: Brakkerigg Rafnes. 2: Kontroll før utsendelse.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Sandefjord, 19 februar, 2014 Til aksjonærene i Hval Sjokoladefabrikk ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HVAL SJOKOLADEFABRIKK ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 12. mars

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

AtB 2011 Innhold side

AtB 2011 Innhold side Årsrapport AtB 2011 Innhold side Innledning s.2 Sammendrag s.3 AtBs verdigrunnlag s.4 AtBs organisasjon s.4 Arbeidsmiljø s.4 Kjøp av transporttjenester s.5 Trafikk- og markedsutvikling s.6 Rutetilbudet

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole

AS MILJØBYGG. Hadeland videregående skole AS MILJØBYGG Hadeland videregående skole HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE Arkitekt: Arkitektgruppen Lille Frøen AS Byggherre: Oppland fylkeskommune Byggestart: Februar 2010 Ferdigstillelse: Mai 2012 Beskrivelse:

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme

Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme ÅRSRAPPORT Verdiskapning basert på kompetanse og entusiasme Seltor Gruppen AS er et konsern innenfor bygg, bolig og anleggsbransjen med historie tilbake til 1938. Kreativitet, stor fagkunnskap og håndverkstradisjoner

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer