Årsberetning Fløibanen AS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no"

Transkript

1 Årsberetning Fløibanen AS 2014

2 Innhold Styrets beretning Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter til regnskap Revisjonsberetning Besøk oss på eller på facebook Virksomheten I 2014 gjennomgikk Fløibanen en større prosess for å revitalisere merkevareplattformen for Fløibanen. Ambisjonen er å sikre vekst og samtidig bevare posisjonen som et attraktivt transportmiddel og Bergens største turistattraksjon. For å sikre videre vekst må vi i enda større grad tenke Fløyen som destinasjon, og visjonen «Sammen for den gode opplevelsen» indikerer en felles retning for alle aktører på Fløyen. Alt basert på stedets naturgitte forhold utsikten og naturen. Forretningsidé Fløibanen startet driften i januar 1918 og har drevet kontinuerlig i 97 år. Destinasjon Fløyen sin reviderte forretningside er å fortsette å tilby et trygt transportmiddel, kombinert med utvikling av destinasjonen med gode opplevelser for små og store anledninger enten du tar Fløibanen eller går opp. Alt skal synliggjøres via en samlende portal Selskapets kontor er i Bergen på Fløyen, og selskapet arbeider aktivt i lokalmarkedet, det nasjonale markedet og i en rekke internasjonale markeder. Selskapet jobber tett opp mot bransjeorganisasjoner og andre samarbeidspartnere i reiselivs- næringen for å kunne ta maksimalt ut av markedsarbeidet og dermed sikre nødvendig trafikkvolum. Selskapet har ansvar for drift av Fløibanen og tilhørende aktiviteter. Nye veier til vekst Opprettholde og forsterke vår posisjon som regionens ledende og mest besøkte attraksjon. Definerte nærområder på Fløyen skal systematisk utvikles, gjøres mer tilgjengelig og brukervennlig for å skape større attraktivitet i alle brukergrupper, og mindre sårbarhet mot eksterne forhold som vær, konjunkturer og andre upåvirkelige faktorer. Bygningsmassen på Fløyen skal oppgraderes slik at suvenir/kiosk, driftslokaler og fremtidig varmestue har en tidsritig standard som forsterker Fløibanens posisjon, og som støtter tilretteleggelse av naturbaserte aktiviteter og opplevelser. Det skal arbeides videre med å skape et mer tydelig og fokusert omdømme for merkevaren Fløyen gjennom forankring av selskapets merkevarestrategi, både internt og eksternt. Destinasjon Fløyen skal bli mer synlig i prioriterte markeder og segmenter, og det skal tas ut en større økonomisk verdi av å ha en så sterk merkevare som Fløibanen er som plattform. Utvikle Fløyens nærområde til et mangfold av naturbaserte opplevelser for alle. Selskapet skal videreføre arbeidet med produktutvikling på Fløyen, knyttet til naturbaserte opplevelser, for å skape større aktivitet og attraktivitet og mindre sårbarhet mot eksterne, upåvirkbare forhold. Produktutviklingsarbeidet skal skje spesielt med tanke på at regionens innbyggere i større grad skal benytte Fløyen som rekreasjonsområde utenom sommersesongen. Produktutviklingen skal styre den posisjonen vi har som mål å ta, nemlig Bergens beste aktivitetstilbud og naturopplevelse. Utnytte og videreutvikle det gode samarbeidet med Fløien Folkeresturant som arena både for aktiviteter, kultur, bespisning og kurs/konferanser. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Selskapet er i en sunn finansiell situasjon med solid økonomi og et kundegrunnlag som er stabilt og til dels også i vekst. Styrets arbeid Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter. Selskapets ordinære generalforsamling ble avholdt på Fløien Folkerestaurant 9. april I tillegg til de saker styret normalt følger opp og behandler har styret også engasjert seg i revitalisering av Fløibanen sin merkevarestrategi. Resultater av dette strategiarbeidet er blant annet større fokus på aktiviteter som igjen genererer besøk til Fløibanen, ny logo og nye nettsider. Videre har styret engasjert seg i utformingen og disponeringen av lokalene på Fløyen inkl. restaurantbygget. Det er utarbeidet en reguleringsplan for område som er godkjent og gir retningslinjer for fremtidig utbygging. Det ble også besluttet av styret og ledergruppen å samlokalisere administrasjonen på Fløyen. Her ble andre og tredje etasje i stasjonsbygningen oppgradert til kontor og møterom. I samarbeid med Grønn etat i kommunen er det arbeidet med utnyttelse av tilstøtende områder for uteaktiviteter for barn og ungdom. Dette arbeidet fortsetter videre i mai 2014 åpnet første trinn av vår nye lekeplass. Alle apparater og området er oppgradert til ny og moderne standard. Denne suksessen videreføres i 2015 med ett nytt utbyggingstrinn. Medarbeidere, organisasjon og miljø Ved utgangen av 2014 hadde selskapet 17 heltidsansatte. Blant de heltidsansatte er det 8 kvinner og 9 menn. Videre er 20 personer engasjert som deltidsansatte i forbindelse med sykefravær, ferieavvikling og til å bemanne i perioder med stor trafikk. Av styrets 5 medlemmer er 3 menn og 2 kvinner. I 2014 ble det satt i gang en prosess med fokus på arbeidsmiljøet. Dette arbeidet videreføres i Styret er opptatt av at det arbeides kontinuerlig med forbedring av arbeidsmiljøet, og dette har høyt fokus også fremadrettet. Selskapet har egen bedriftshelsetjeneste. Generelle spørsmål i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet behandles i jevnlige driftsmøter og i ledergruppen. Totalt sykefravær var 5,8 % i 2014 mot 4,3 % i Det er ikke registrert arbeidsulykker med personskade i løpet av året. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Det er gjennomført vernerunde i samarbeid med verneombudet og tiltak er fulgt opp. Langtidssykemeldte er jevnlig fulgt opp med samtaler og møter for å vurdere relevante tilretteleggingstiltak. Selskapet har ytelsesbasert pensjonsordning i Bergen Kommunale Pensjonskasse for medarbeidere ansatt før For ansatte etter denne dato har vi innskuddsbasert pensjonsordning i Frende. Samfunnsansvar Vår rolle er å bringe flest mulig reisende til og fra Fløyen og mellomstasjonene på en sikker, brukervennlig og effektiv måte, og delta i tilknyttet virksomhet og aktiviteter som kan øke banens trafikk. Vi er spesielt opptatt av å kunne tilrettelegge for naturbaserte aktiviteter, både for byens befolkning og for tilreisende. Samtidig er vi opptatt av 2 3

3 FLØIBANEN AS ÅRSBERETNING 2014 å holde et prisnivå som tillater flest mulig å kunne benytte Fløibanen og tilbudet på Fløyen. Sammenlignet med andre attraksjoner i Bergen er prisene ved Fløibanen lave. Samtidig er det viktig at prisene holder et nivå som muliggjør nødvendig og forebyggende vedlikeholdsarbeid og utvikling av tilbudet på Fløyen, noe som kommer alle brukere til gode. For flere brukergrupper tilbyr selskapet også gode rabattordninger for å gjøre oss tilgjengelig og attraktive for flest mulig. Sikker drift har høyeste prioritet i selskapets virksomhet. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre og implementere beredskapsplaner og prosedyrer knyttet til disse. Medarbeidere blir jevnlig testet og drillet i prosedyrer og rutiner knyttet til sikkerhet og beredskap. Det er styrets oppfatning at det er en meget god sikkerhetskultur i selskapet. Fløibanen støtter en rekke organisasjoner og institusjoner i nærmiljøet, spesielt gjennom støtteannonsering og billettstøtte. Aksjonærforhold Ved utløpet av året hadde selskapet 443 aksjonærer (441). Bergen kommune er selskapets største aksjonær med aksjer (47,4 %), mens GC Rieber AS er nest største aksjonær med aksjer (13,6 %). På selskapets generalforsamling gir hver aksje 1 stemme. Selskapets aksjer er ikke børsnotert. 487 av selskapets aksjer er transportert/omsatt i Fremtidsutsikter Styrets ambisjon er fortsatt å kunne øke trafikken på årsbasis og helst øke i skuldersesongen og i segmentet regionens innbyggere. I 2014 noterte selskapet igjen ny topprekord i trafikken med påstigninger. Noe av økningen kom i lavsesongen, men en vesentlig del av økningen kom i høysesongen. Det er fortsatt et stort potensial for økt trafikk utenom de tradisjonelle sommermånedene. Dette krever langsiktig fokus på aktivitets- og opplevelsesutvikling, derav investeringer i nye og mer moderne fasiliteter på Fløyen, en solid og langsiktig markedskommunikasjon som forsterker merkevaren Fløyen, og som bidrar til å bygge opp om og forsterke selskapets gode omdømme. Som ett ledd i denne satsningen har styret vedtatt og det er ansatt en aktivitetsleder for å sikre strukturert fremdrift i henhold til bedriftens overordnede mål. Markedsutsiktene internasjonalt er fortsatt usikre. I en rekke markeder, spesielt i Europa preger den økonomiske uroen prognosene for trafikken til Norge og Bergen i årene fremover. Cruisetrafikken til Bergen har økt betydelig de senere årene. Det har også Fløibanen hatt stor glede av. Prognosene indikerer nå en liten nedgang i cruisetrafikken de kommende år. Det positive for Fløibanen i dette bildet er at cruisesesongen utvides år for år, noe som gir potensiale for å hente ut trafikkøkning innenfor andre segment utenfor den absolutte høysesong i perioden juni-august. Lokalt er det en økende bevissthet og bruk av utendørsaktiviteter i nærområdet, og lokalbefolkningen bruker både Fløibanen og Fløyen i flere brukssituasjoner enn tidligere. Vi registrerer imidlertid at værforholdene har mye å si for hvordan trafikken utvikler seg i lavsesongen. For 2015 er det lagt opp til et vesentlig økt aktivitetsnivå på Fløyen for ytterligere å øke Fløibanens attraktivitet i lokalmarkedet. Det er som nevnt ansatt en egen aktivitetsleder for å skape en attraktiv og forutsigbar aktivitetskalender for hele kalenderåret. Gjennom kontinuerlig produkt - og aktivitetsutvikling, og med enda mer målrettet markedsføring har styret tro på at selskapets solide posisjon skal sikres og videreutvikles. Redegjørelse for årsregnskapet Samlede driftsinntekter ble i 2014 kr ,- (kr ,-). Resultat før skatt utgjorde kr ,- (kr ,-). Årsresultatet ble i 2014 kr ,- (kr ,-). Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet med noter et riktig uttrykk for virksomheten i 2014 og for selskapets stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt vesentlige hendinger etter regnskapets avslutning som har betydning for bedømmelsen av selskapets stilling. En totalbalanse på kr 89,2 mill. (kr 85,3 mill.) og en egenkapital på kr 59,1 mill. (kr 54,4 mill.) gir en egenkapitalandel på 66,2 % (63,8 %). Styret er tilfreds med det regnskapsmessige resultat for 2014, og takker alle medarbeidere og samarbeidspartnere for godt samarbeid og gode resultater. Disponering av årets overskudd Selskapets regnskapsmessige overskudd utgjør kr ,-. Styret forslår følgende disponeringer og overføringer; Utbytte kr 48,- pr aksje kr ,- Konsernbidrag kr ,- Overføring til annen egenkapital kr ,- Sum disponert kr ,- millioner tusen Bjart A.R. Nygaard Styrets leder Kjetil Bratshaug Smørås Bergen, i styret for Fløibanen AS Anita Nybø Adm. direktør Helene Mathilde Ødven Dag Jarle Aksnes Therese G. Gjerde Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des DRIFTSRESULTAT ANTALL PÅSTIGNINGER FORDELT PR MÅNED I 2013 OG

4 Direktøren har ordet 2014 ble et nytt rekordår for Fløibanen. Vi noterte påstigninger i 2014, en økning på påstigninger fra sist rekordår Det er sommerens fine vær som ga Fløibanen det flotte resultatet i Utover sommermånedene er økningen relativt jevnt fordelt, men verdt å nevne er april måned, med strålende fornøyde besøkende og ny lekeplass, samt adventstiden og desember måned som alene hadde 20 % økning i besøkstallet fra Hva gjelder cruiseanløp var 2014 igjen et rekordår i både antall anløp og passasjerer. Det er ingen tvil om at Fløibanen nyter godt av den store tilstrømningen av turister som cruisenæringen sikrer. For 2015 er det indikert en nedgang i antall passasjerer på de anmeldte cruiseanløp på ca. 5 %. Det positive med cruisesesongen er at den utvides. Cruiseanløp i 2015 startet 2. januar og siste anløp er så sent som 21. oktober. Bergen er en sterk nummer-to by i Norge, både når det gjelder nasjonale og internasjonale konferanser. Bergen er også en attraktiv kulturby med en scene for store internasjonale stjerner hvert år. All aktivitet i Bergen og til dels også i regionen er viktig for besøkstallene til Fløibanen. Hotellnæringen ekspanderer og bygger i en periode frem mot 2017 opp mot 40 % flere hotellrom. Sammen med investeringer i nye cruiseferger (Fjordline) og ny terminal på Flesland, vil investeringsrammen i perioden nå hele 10 milliarder kroner. Dette er viktige faktorer for oss som driver Bergens største turistattraksjon. All aktivitet som genererer besøkende til Bergen har betydning for vår utvikling fremover. Det er ingen tvil om at Fløibanens sterke sommersesong og at værutsiktene er på vår side, vil være sentrale parametre for å opprettholde god inntjening på årsbasis. Samtidig ser vi at godt planlagte aktiviteter som er markedsført i de riktige kanaler, skaper engasjement og reiselyst til Fløyen. Vårt arbeid mot vekst vil derfor dreie seg om å ta en enda tydeligere posisjon rundt aktiviteter til barnefamilier, arrangement av ulik karakter i Bergen og det lokale bedriftsmarkedet. Her blir skuldersesongen viktigst, men også med økt fokus på aktiviteter i skoleferier og øvrige fridager. Å videreføre vår kulturelle arena som startet med Fløyen Folk sommeren 2014 er et viktig bidrag til både tilreisende og besøkende fra lokalmarkedet. Den kulturelle gren skal derfor videreutvikles fremover, med tyngde på skuldersesongen. Tidlig i 2015 lanseres nye nettsider, med et tydeligere fokus på aktiviteter man kan oppleve når en tar Fløibanen opp. Vi lanserer også muligheten for å kjøpe billetter til Fløibanen online i løpet av første tertial Organisasjonen her på Fløyen står engasjert bak vår misjon om å tilby et samlet aktivitetstilbud og en naturopplevelse for lokalbefolkningen og turister. Destinasjon Fløyen skal være et trygt, attraktivt og spennende sted å komme til - også utenom sommersesongen, og etterlatt inntrykk skal være «at det alltid er en grunn til å dra til Fløyen». Det gjenstår å takke en stolt organisasjon for en formidabel innsats gjennom Vi går et spennende år i møte hvor hele organisasjonen må omstille seg til å tenke merverdi for kundene når de har tatt banen opp. Alle ansattes bidrag har betydning for vårt resultat, vi må hver dag tenke hvordan vi kan skape den gode opplevelsen av et besøk på Fløyen. Det er ikke alle påtroppende direktører forunt å starte med et så flott utgangspunkt. Vi har bare muligheter foran oss! Anita Nybø Adm. direktør Fløibanen AS 6 7

5 RESULTATREGNSKAP 2014 Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Varekostnad Lønnskostnad 3, Avskrivning 7, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Utbytte Konsernbidrag Overføringer annen egenkapital Sum disponert

6 BALANSE PR 31. DESEMBER BALANSE PR 31. DESEMBER Note Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 12, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til selskap i samme konsern Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum eiendeler Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld desember 2014 Bergen 16. mars 2015 Bjart A.R. Nygaard Styrets leder Anita Nybø Adm. direktør Dag Jarle Aksnes Kjetil Bratshaug Smørås Helene Mathilde Ødven Therese G. Gjerde 10 11

7 KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAP 2014 Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr Kontanter og bankinnskudd pr NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. I samsvar med reglene for små foretak er det ikke satt opp konsernregnskap. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp NOTE på etableringstidspunktet. 2 - BANKINNSKUDD NOTE 2 - BANKINNSKUDD Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Større periodiske vedlikehold aktiveres når det påløper og avskrives frem til neste vedlikehold. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjoner Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel er ikke balanseført, jf GRS for små foretak. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer Bundne skattetrekksmidler utgjør Beløpet dekker skyldig skattetrekk pr NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, LÅN TIL ANSATTE OG GODTGJØRELSE TIL REVISOR LØNNSKOSTNADER Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 23 årsverk. Andre ytelser inkluderer blant annet styrehonorar, LO/NHO ordningen, gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, AFP-pensjoner og stillingsannonser. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov

8 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Daglig leder Styret Lønn Annen godtgjørelse Selskapet har utbetalt styrehonorar på NOK i 2014 Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2014 Revisjon Andre tjenester Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret. NOTE 4 - PENSJONER Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapets pensjonsordning er dekket gjennom Bergen Kommunale Pensjonskasse. Antall personer som er omfattet av ordingen er 107. Premien i 2014 utgjorde kr Kjernekapitalinnskudd er ikke innkrevd de sistet ti år. Bergen Kommunale Pensjonskasse har en underdekning i sine forsikringstekniske forpliktelser. Fløibanens andel av denne underdekningen utgjør kr Denne forpliktelsen er beregnet i henhold til kommunale forsikringstekniske prinsipper og er ikke sammenlignbar med pensjonsforpliktelser beregnet etter norsk standard for pensjonskostnader. Benyttet diskonteringsrente er 2,3 %. Fløibanen AS er ikke forpliktet til å innarbeide pensjonsforpliktelsene i sine regnskaper. NOTE 5 - FORDRINGER OG GJELD ANDRE FORDRINGER Forskuddsbetalt leie til Bergen Kommune til Langsiktig gjeld Pantelån* Pantsatte eiendeler Fast eiendom Driftsmidler NOTE Sum 6 VARIGE DRIFTSMIDLER *Bokført EK andel i Fløibanen AS skal til enhver tid ikke være lavere enn 25 % Estimert underdekning Innbetalt kjernekapital Utsatt skatt Netto reduksjon i selskapets egenkapital Denne ordningen er nå lukket og alle nyansatte blir innmeldt i en innskuddsbasert pensjonsordning. Selskapets ansatte er også omfattet av avtalefestet pensjon (AFP) gjennom LO/NHO-ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFPordningen i 2010 viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene fra og med Selskapets andel av denne underdekningen er estimert til kr og ble avsatt for i regnskapet for Pr er gjenværende avsetning kr Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen, og det er derfor ikke gjort noen avsetning for denne i regnskapet for Fløibanen AS er ikke forpliktet til å innarbeide pensjonsporpliktelsene i sine regnskaper. NOTE 6 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN OG TILKNYTTET SELSKAP GJELD Lån fra Fløirestauranten AS NOTE 7 - VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE 8 - IMMATERIELLE EIENDELER *Tomter, bygninger og annen fast eiendom NOTE 9 - DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M V Maskiner og anlegg *Inkluderer tomter bokført til kr samt en tomt i et sameie bokført til kr Tomtene avskrives ikke, da de ikke blir utsatt for ordinær verdiforringelse som følge av slit og elde. Driftsløsøre, inventar, verktøy mm. Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Årets kostnadsføring 4-års revisjon Økonomisk levetid 5-30 år 3-25 år 3-5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Anskaffelseskost pr Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsplan Lineær 10 år Immaterielle eiendeler er knyttet til utkjøp i forbindelse med avviking av avtalen med Bergen kommune knyttet til drift av banen. Selskap Ervervet Kontor Eier- Stemme- Resultat Egenkapital Bokført verdi andel andel pr pr Fløirestauranten AS eier et bygg med betydelige merverdier. Sum Immaterielle eiendeler Fløirestauranten AS Bergen 100 % 100 %

9 NOTE 10 - AKSJER I ANDRE SELSKAPER SELSKAP Bokført verdi Fjord Norge AS Cruise Norway AS NOTE 13 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer kr Selskapet har 2 aksjer i Fjord Norge AS og 1 aksje i Cruise Norway AS. Aksjene er oppført til kostpris i regnskapet. De største aksjonærene i selskapet pr Ordinære aksjer Eier andel Stemme andel NOTE 11 - SKATT Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Årets totale skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Ytet konsernbidrag Årets skattegrunnlag Betalbar skatt (27 %) av årets skattegrunnlag Bergen Kommune ,36 % 47,36 % GC Rieber AS ,67 % 13,67 % DNB Livsforsikring ASA ,44 % 4,44 % Nordea Bank Norge ASA ,80 % 3,80 % Truls Jordan ,18 % 3,18 % Realforum AS ,25 % 2,25 % AS Javipa ,52 % 1,52 % Jan Albert Sagevik ,50 % 1,50 % Oluf Bjørnseth og hustru ,33 % 1,33 % Arthur Stiegler 939 0,70 % 0,70 % GEP AS, Bjart Nygaard, Styrets leder 80 0,06 % 0,06 % Sum ,81 % 79,81 % Øvrige (eierandel < 5 %) ,19 % 20,19 % Totalt antall aksjer ,00 % 100,00 % Oversikt over midlertidige forskjeller Driftsmidler inkl goodwill Utestående fordringer Netto pensjonsforpliktelse som er ført i balansen Sum Netto midlertidige forskjeller pr Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/ -skattefordel Sum 0 0 I henhold til GRS for små foretak er utsatt skattefordel ikke innarbeidet i balansen. Bergen, NOTE 12 - EGENKAPITAL I styret for Fløibanen AS Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Årsresultat Årsresultat Avgitt konsernbidrag Egenkapital Bjart A.R. Nygaard Styrets leder Kjetil Bratshaug Smørås Anita Nybø Adm. direktør Helene Mathilde Ødven Dag Jarle Aksnes Therese G. Gjerde 16 17

10 Revisjonsberetning for

11 Vetrlidsalmenningen 21, N-5014 Bergen, Norway Tel.: Fax: Org. nr. NO MVA FOTO: Sverre Hjørnevik, Robin Strand / Norphoto AS, Bergen Reiselivslag

Årsberetning Fløibanen AS. www.loyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.loyen.no Årsberetning Fløibanen AS www.loyen.no Innhold 3 Styrets beretning 5 Disponering av årets overskudd 7 Direktøren har ordet 9 Resultatregnskap 1 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsberetning. www.floibanen.no

Årsberetning. www.floibanen.no Årsberetning 2012 www.floibanen.no Innhold Styrets beretning 3 Styrets beretning 2012 5 Disponering av årets overskudd 7 Direktøren har ordet 9 Resultatregnskap 10 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 13

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2008 Xtra personell as

Årsrapport 2008 Xtra personell as Årsrapport 2008 Xtra personell as www.xtra.no 1 ÅRSBERETNING FOR 2008 Xtra personell er et bemanningsselskap som tilbyr løsninger for midlertidig og fast bemanning av kompetansekrevende oppgaver til privat

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN Arsregnskap for 2014 9470 GRATANGEN Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Arsberetning Utarbeidet av: MA REGNSKAP AS ALTEVANNSVE IEN 7 VEKSTHUSET. 9360 BARDU Org.nr. 989090704 Utarbeidet med: Total Arsoppgjl/Jr

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAPET 2015 Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer