SAKSPAPIRER Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPAPIRER Formannskapet"

Transkript

1 SAKSPAPIRER Formannskapet Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 151 &75 Arkivsaksnr.: 10/2310 Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN Sak nr.: Utvalg Møtedato 40/10 Arbeidsmiljøutvalget /10 Eldrerådet /10 Kommunalt råd for funksjonshemmede /10 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til innstilling: 1. Kommunestyret vedtar kommunens samlede inntektsgrunnlag for 2011 med kroner Kommunestyret vedtar netto på enhetsnivå årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for perioden som det framgår av rådmannens budsjettforslag av Kommunale avgifter og betalingssatser for 2011 fastsettes slik det framgår av egen oversikt i rådmannens forslag til årsbudsjett, og gjøres gjeldende fra Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i henhold til lånefinansiering av vedtatte investeringer for 2011 med kroner Rådmannen gis fullmakt til opptak av opp til 24 mill kroner i formidlingslån i Husbanken i forbindelse med innvilgelse av startlån. 6. Rådmannen gis fullmakt til å etablere et oppstartsfond for kjøp og salg av boliger slik det er beskrevet i rådmannens budsjettforslag for Eiendomsskatten utskrives i 2011 med 2,9 promille. Den betales i 4 terminer. 8. Kommunestyret vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved endelig behandling av statsbudsjettet for Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 65/10 Behandling: Medlem Hans Jørn Rønningen (Ap) fremmet følgende forslag: Nytt punkt 2: 2. Kommunestyret vedtar netto på enhetsnivå årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for perioden som det fremgår av rådmannens budsjettforslag av med følgende endringer: Side 1 av 11

2 1. Rygge kommunestyre ser med bekymring på tilbudet innenfor Pleie- og Omsorgsområdet. En forventet forlenget levealder og store etterkrigskull gir kommunen store utfordringer. Vi ber om at arbeidet med Omsorgsplanen prioriteres, og at denne sammen med Boligsosial Handlingsplan trekker opp nye tanker rundt alternative økonomiske og organisatoriske løsninger. Rådmannen skal innen 1.juni 2011 ha ferdigstilt Omsorgsplanen. Det må være en målsetting at byggingen av nye "samlokaliserte boliger" vil kunne sette kommunen i bedre stand til å gi flere et omsorgstilbud på døgnbasis. Det planlegges for inntil 24 nye omsorgsboliger. Rådmannen vurderer lokaliseringer, og konkret forslag fremmes innen 1.juni. Målgruppen er primært eldre omsorgstrengende med behov for nærhet til tjenester og servicetilbud. Boligene gjøres i størst mulig grad selvfinansierende. 2. Det vurderes å etablere ytterligere 2-3 sykehjemsplasser på Ryggeheimen gjennom enkle grep og omgjøring av rom. 3. Paviljongen på Ekholt rives. Kommunen inviterer lag og foreninger til å være med på å bygge et allaktivitetshus på stedet. Lag og foreninger tilbys å kjøpe andeler i huset, og på den måten tilgang til eget kontor og møteromsfasiliteter, samt noe lager. 4. Rygge IL gis anledning til å overta formelt eierskap til klubbhuset med tomt slik at eiendommen kan få en bærekraftig utvikling over tid. 5. Etter hjemmel i Kommuneloven 25, og Hovedavtalen del B, 4 opprettes det fra administrasjonsutvalg med politisk deltagelse. Det velges 4 medlemmer fra formannskapet og 2 fra organisasjonene. Møtene avholdes i forkant av formannskapsmøtene, da gis det ikke møtegodtgjøring for dette særskilt. Som politiske medlemmer foreslås: Den faste godgjøringen til politisk oppnevnte medlemmer av hovedutvalg opphører. Det gis betalt pr møte. Side 2 av 11

3 7. Over tid kan kommunen ikke lenger alene levere alle typer tjenester. I fellesskap må kommunen og private gjennom frivillig arbeid skape aktiviteter og jobbe forebyggende. Allerede i dag jobbes det godt i lag og foreninger med tilbud om aktiviteter for innbyggerne. Vi ønsker å stimulere ytterligere til slike tiltak. Dette er forebyggende helse i praksis. Det settes av ytterligere kr til frivillig arbeid i kommunen. Av disse skal kr gå til den nyopprettede frivilligsentralen. Øvrige midler ( kr) tildeles lag og foreninger etter søknad til kommunen. Søknadene skal være om små og større prosjekter som ønskes gjennomført, og det er hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) som fatter vedtak om tildeling. 8. I kapitlet om bosetting av enslige mindreårige flyktninger må det totale kostnadsnivået ses på. For eksempel bør overtids- og utgiftsdekningsposter reduseres. Drift avsetting til fond/ rådmannens frivillig arbeid mindre renteutgifter overskudd 2010 (2,8 mill) avsetting til fond/ rådmannens Varaordfører Aud-Kristin Løken (H) fremmet følgende forslag: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan vedtas med følgende endringer: 1. Planleggingsmidler til utredning av behov for sykehjemsplasser, omsorgsboliger med heldøgns pleie og tilrettelagte boliger, f. eks. på Halmstad kr Styrking skole Styrking barnevernet Økning overf. til Kirken Inndekningsmåter: 1. Kr til planlegging av omsorgsboliger/sykehjem tas fra den såkalte eldremilliarden for For mye beregnet renteutgift: kr Ekstratilskudd krisesenter: Kutt i drift med ett årsverk: Tils Til budsjettpkt. 1: Da Rygge kommune innen 2015 trenger inntil 40 plasser for å imøtekomme behovet for omsorgsboliger, sykehjemsplasser og tilrettelagte boliger, bes rådmannen om å utrede spørsmålet innen 1. mai Når investeringsbehovet er klarlagt, avsettes det nødvendige midler i økonomiplanen for Side 3 av 11

4 Til budsjettpkt. 2: Det avsettes kr til å styrke Ryggeskolens budsjett til bruk etter rådmannens faglige vurderinger, fortrinnsvis for å styrke lesning og regning. Til budsjettpkt. 3: Da barnevernet har hatt et merforbruk på 2 mill.kr. i de to siste årene, ønsker Høyre å styrke budsjettet med kr Det er heller ikke satt av midler til oppreisningsordningen for personer som har lidd overlast i oppveksten. Til budsjettpkt. 4. Det henstilles til Kirkelig Fellesråd om å bruke midlene i det diakonale arbeidet for unge og gamle. Verbalpunkter: 1. Rådmannen utreder muligheten for å kjøpe tomteareal i Halmstad-området for utbygging av sykehjem, omsorgsboliger og tilrettelagte boliger. Det vurderes om slike prosjekter kan realiseres i samarbeid med Råde kommune. 2. Rådmannen bes ta kontakt med utbyggere for å vurdere om det er relevant med samarbeid om omsorgsboliger for eksempel organisert som en stiftelse/opsløsning. 3. Kommunestyret oppfordrer våre samarbeidende interkommunale selskaper til å legge vekt på konsekvensene av dagens generelt vanskelige kommuneøkonomi. Kommunestyret ber om at veksten i budsjetter holdes på et absolutt minimum. 4. Det opprettes administrasjonsutvalg bestående av tre politikere og to tillitsvalgte. Investeringsbudsjettet. Prosjekt ungdomsskole utsettes til Medlem Kåre Dahl (Frp) fremmet følgende forslag: Rygge Fremskrittspartis forslag til budsjett/økonomiplan Note Post Reduksjon av overføringer til fond Konkurranseutsetting av kommunale omsorgstjenester Sammenslåing av HL og HOK Tjenestepensjonen settes ut på anbud Reforhandling bankavtaler Skolerådgiverstilling Oppsigelse av avtalen med Mosseregionens Næringsforum Reduksjon i overføringene til Rygge næringslivsforum Konkurranseutsetting av barnehager Nytt mobiltelefonsystem/ip-telefoni/ikt Reduksjon av utgiftene til eiendomsskattekontor Skatter/rammetilskudd Overføring til/fra interkomm. selskap Side 4 av 11

5 9 Økning av tilskudd til leirskoleopphold Styrking skole Gjeninnføring av uteskolen Tilskudd til natteravnene i Rygge Drift av fristrender, parker etc Regionalt kulturhus, Parkteateret Halleie gratis for barn/unge under 20 år Reduksjon av egenandel ved leie av offentlige bygg for frivillige 16 org Eldretiltak, stimuleringsmidler Driftstilskuddet til private barneparker Styrking kirkebudsjett (strakstiltak i 2011 til Rygge kirke) Innføring og økning av bunnfradrag på eiendomsskatt Overskudd/avsetning til fond Noter: 1. Rygge kommune er i en situasjon hvor man må prioritere drift og kvalitet, samtidig som eiendomsskatten må reduseres. Det er også viktig å bygge opp en buffer i form av fond. Overføringene tas ut av budsjettet i 2011, men legges inn med 5 mill. per år i resten av planperioden. 2. Tall fra NHO SERVICE og erfaringer fra andre kommuner tilsier at man kan gjøre betydelige besparelser ved konkurranseutsetting av helse- og omsorgstjenester. Erfaringer viser at de private enhetene driver mer effektivt, og med samme, om ikke bedre kvalitet på tjenestene. Disse langsiktige besparelsene forutsetter en kostnad til utredning og anbudsinnbydelse i Grunnet liten arbeidsmengde i de to hovedutvalgene slås disse to sammen til ett hovedutvalg med ni medlemmer. 4. Avtalen med KLP settes ut på anbud. Dette medfører utredningskostnader i Stillingen som skolerådgiver bortfaller, da arbeidsmengden ikke anses som stor nok til å opprettholde denne stillingen. 6. De kommunale barnehagene privatiseres og bygningsmassen selges. Det er avsatt midler til denne prosessen i Kommunens telefonsystem skiftes til mobiltelefoner/ip-telefoni. Ytterligere IKTtjenester gjennomgås. Man bør også revurdere Rygge kommunes andel i Vansjøringen. 8. Det forventes en økning i revidert statsbudsjett etter stort fokus på finansiering av eldreomsorg og kommunale utgifter generelt. 9. Leirskoleopphold er et meget godt faglig og sosialt tilbud til alle kommunens elever. Ved leirskoleopphold må det være med lærere og kostnadene til disse må dekkes av kommunen. Det forutsettes også at turene med de hvite bussene opprettholdes. 10. Rådmannens tilsier en nedbemanning av lærerstillinger. Disse tilbakeføres for å sikre kvaliteten i Ryggeskolen. Side 5 av 11

6 11. Rygge er en kystkommune som burde gjenåpne et så unikt tilbud som uteskolen(teibern). Denne bidrar meget positivt til å gjøre barna tryggere på sjøen. Det forutsettes at det inngås et samarbeid med frivillige organisasjoner som tar seg av driften. Skolene stiller selv med lærerkrefter som har ansvaret for elevenes sikkerhet. 12. Natteravnene er et viktig nærmiljøtiltak, som Rygge kommune bør bidra til å styrke. 13. Fristrender og parker settes i tilfredsstillende stand for bruk av kommunens innbyggere. Herunder utsetting av badeflåter etc. Det oppfordres til at disse jobbene tilbys til lokale lag og foreninger. 14. Parkteateret er et viktig og meget godt kulturtilbud til alle regionens innbyggere. Det er naturlig at også Rygge kommune bidrar med noe midler for å støtte opp om dette lokale engasjementet. 15. Aldersgrensen for fritt bruk av idrettshallene økes fra 17 til 20 år. 16. Det er viktig at Rygge kommune legger godt til rette for det frivillige arbeidet som gjøres i kommunen. En reduksjon i egenandelen for leie av offentlig bygg vil stimulere til økt aktivitet. 17. Det avsettes midler for å stimulere til samlingssteder for eldre i andre deler av kommunen, som Naslehuset. 18. Kirkebudsjettet styrkes for renovering/vedlikehold av Rygge kirke. I 2011 gis det ekstra midler til strakstiltak. 19. Det innføres et bunnfradrag som vil gi alle et likt kronebeløp i redusert eiendomsskatt og dermed relativt sett komme de svakest stilte mest til gode. Fradraget settes til kr ,- per enhet i 2011 og økes gradvis til kr ,- i Verbalforslag A. Videreføring og ferdigstilling av gang/sykkelsti til Rygge flystasjon gjennomføres i B. Rådmannen fortsetter gjennomgangen av administrasjonen og alle tjenesteenheter. (Effekt innsparinger) C. Rygge kommune skal påse at Ekholt ballklubb og Ekholt speidergruppe har egnede lokaler inntil ny felles ungdomsskole er ferdigstilt. Investeringsbudsjett 1,5 mill. kroner til bygging av fortau langs Øreåsenveien fra Øreåsen skole til snuplass buss kroner til forprosjektering av omsorgsboliger på Løkenjordet. Punkt 2 og 5 i rådmannens investeringsbudsjett: IKT strategiplan (kr ,-) og ny/utvidelse av telefonsentral (kr ,-) avventes til det er avklart hvilken leverandør/hva slags system som skal benyttes. Se note 7 på side 6. Punkt 18 i rådmannens investeringsbudsjett: De avsatte midlene pålydende 1 mill. bør behovsprøves, da det enda ikke er avklart om Rygge kommune skal beholde Bredsandsenteret. Side 6 av 11

7 Medlem Jon Aga (SV) fremmet følgende forslag: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan vedtas med følgende endringer i 2011: 1) Den kommunale barnehagens drift skjermes for planlagt nedskjæring kr ) Styrking forebyggende arbeid uorganisert ungdom kr ) Økt ressurstilførsel i SFO kr ) Styrking av pleie og omsorgstjenesten kr ) Ryggeskolen styrkes med kr ) Leirskoletilbudet styrking kr ) Uteskolen kr ) Regionalt kulturhus, Parkteatret kr ) Styrking barneverntjenesten kr ) Halleie gratis for barn og unge under 20 år kr ) Eldretiltak, stimuleringsmidler kr ) Rygge kommunes andel økt rammetilskudd -kr ) Bunnfradrag eiendomsskatt kr , og sats på 4pp -kr Noter 1) Rygge kommune trenger det mangfold som både private og kommunale barnehager utgjør. Den kommunale barnehagen ligger i den delen av kommunens med de fleste utfordringene pga stort innslag av fremmedkulturelle, samt sosioøkonomiske parametere. 2) Det er store utfordringer i kommunen i det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet 3) Behov for styrking av tjenesten til barn med særlige behov. 4) Det er et forventingsgap mellom tilbud og etterspørsel, både i forhold til Ryggeheimen og hjemmebaserte tjenester. Det foreslås at en både etablerer flere plasser på Ryggeheimen og at hjemmebaserte tjenester styrkes. 5) Det er dokumentert et klart behov for dette, Jfr. Bl.a. brev fra Utdanningsforbundet i Rygge og fra felles FAU 6) Leirskoleopphold er et meget godt faglig og sosialt tilbud til alle kommunens elever. Ved leirskoleopphold må det være med lærere og kostnadene til disse må dekkes av kommunen. Det forutsettes også at turene med de hvite bussene opprettholdes Side 7 av 11

8 7) Rygge er en kystkommune som burde gjenåpne et så unikt tilbud som uteskolen (Teibern). Denne bidrar meget positivt til å gjøre barna tryggere på sjøen. Det forutsettes at det inngås et samarbeid med frivillige organisasjoner som tar seg av driften. Skolene stiller selv med lærerkrefter som har ansvaret for elevenes sikkerhet. 8) Parkteateret er et viktig og meget godt kulturtilbud til alle regionens innbyggere. Det er naturlig at også Rygge kommune bidrar med midler for å støtte opp om dette lokale engasjementet 10) Aldersgrensen for fritt bruk av idrettshallene økes fra 17 til 20 år. 12) Det avsettes midler for å stimulere til samlingssteder/frivillighetsarbeid for eldre. 13) Jfr. regjeringens fremlegg til Stortinget 12 nov i år. 14) Med en eiendomsskatt på 4 promille og et bunnfradrag på kr vil de med en eiendom med takst under kr ikke ha noen eiendomsskatt, boliger fra kr til kr 1,8 millioner i eiendomstakst vil komme bedre ut enn hvis eiendomsskatt ble satt til 2.9 promille, uten bunnfradrag. Dette vil gi kommunen 4,520 mill mer i eiendomsskatt enn Rådmannens forslag Ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap) fremmet følgende omforent forslag: "Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan , samt fremlagte politiske forslag legges ut til alminnelig ettersyn. Endelig vedtak fattes i kommunestyret 16.desember 2010." Votering Omforent forslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan , samt fremlagte politiske forslag legges ut til alminnelig ettersyn. Endelig vedtak fattes i kommunestyret 16.desember Behandling/vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede den sak 49/10 Behandling: Råd for funksjonshemmede fremmet følgende omforent forslag: "1. Rådmannens budsjettforslag tas til orientering. 2. BPA ordningen bør utvides. 3. Arbeidstreningstiltak bør forsterkes." Votering Omforent forslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunalt råd for funksjonshemmede: 1. Rådmannens budsjettforslag tas til orientering. 2. BPA ordningen utvides. 3. Arbeidstreningstiltak forsterkes. Side 8 av 11

9 Behandling/vedtak i Eldrerådet den sak 23/10 Behandling: Fremlagt i møtet: Kopi av eldrerådets brev av til rådmannen: Forslag til budsjett Representanten Carl S. Solberg (H) fremmet slikt forslag: "Tillegg punkt 2: Det avsettes kr av Rygge kommunes andel av "eldremilliarden" i 2010 til oppstart av planlegging og prosjektering av sykehjemsplasser, omsorgsboliger med heldøgns pleie og tilrettelagte boliger for eldre, f.eks. på Halmstad. Rådmannen vurderer om et slikt prosjekt kan realiseres i samarbeid med Råde kommune. Når behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger er klarlagt, avsettes det nødvendige midler i økonomiplanen Begrunnelse: Rygge kommune må innen 2015 ha inntil 40 plasser klare for å imøtekomme behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns pleie. Ingen plasser er planlagt pr. i dag. Antall eldre - særlig pasienter med aldersdemens - vil øke betydelig frem til Votering Forslag til vedtak med tillegg av forslag fremmet av representanten Solberg ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Eldrerådet: 1. Kommunestyret vedtar kommunens samlede inntektsgrunnlag for 2011 med kroner Kommunestyret vedtar netto på enhetsnivå årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for perioden som det framgår av rådmannens budsjettforslag av Det avsettes kr av Rygge kommunes andel av "eldremilliarden" i 2010 til oppstart av planlegging og prosjektering av sykehjemsplasser, omsorgsboliger med heldøgns pleie og tilrettelagte boliger for eldre, f.eks. på Halmstad. Rådmannen vurderer om et slikt prosjekt kan realiseres i samarbeid med Råde kommune. Når behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger er klarlagt, avsettes det nødvendige midler i økonomiplanen Begrunnelse: Rygge kommune må innen 2015 ha inntil 40 plasser klare for å imøtekomme behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns pleie. Ingen plasser er planlagt pr. i dag. Antall eldre - særlig pasienter med aldersdemens - vil øke betydelig frem til Kommunale avgifter og betalingssatser for 2011 fastsettes slik det framgår av egen oversikt i rådmannens forslag til årsbudsjett, og gjøres gjeldende fra Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i henhold til lånefinansiering av vedtatte investeringer for 2011 med kroner Rådmannen gis fullmakt til opptak av opp til 24 mill kroner i formidlingslån i Husbanken i forbindelse med innvilgelse av startlån. 6. Rådmannen gis fullmakt til å etablere et oppstartsfond for kjøp og salg av boliger slik det er beskrevet i rådmannens budsjettforslag for Side 9 av 11

10 7. Eiendomsskatten utskrives i 2011 med 2,9 promille. Den betales i 4 terminer. 8. Kommunestyret vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved endelig behandling av statsbudsjettet for Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den sak 40/10 Behandling: Representanten Karin Johnsen (Utdanningsforbundet) fremmet slikt forslag: "AMU kan ikke se at det i saksframlegget er synliggjort arbeidsmiljømessige konsekvenser av økonomiplanen. En slik synliggjøring er en forutsetning for at AMU kan behandle saken." Votering Representanten Karin Johnsens forslag fikk 5 stemmer (Karin Johnsen, Grete Olsen, Venche Sandstad, Trine Waldussen, Merete Kristiansen). 5 stemte i mot (Ivar Nævra, Rolf J. Klokkerud, Erik Vieth Pedersen, Stein Harald Lorentzen, Åsmund Rådahl) og forslaget falt med leders dobbeltstemme. Representanten Grete Olsen (Fagforbundet) fremmet forslag til punkt 9 og 10: 9. Det nedsettes en arbeidsgruppe som aktivt jobber for å avvikle ufrivillig deltid i Rygge. 10. AMU vil at arbeidet med å redusere vikarbruk og bruk av vikarbyråer intensiveres. Votering Forslag til vedtak med tillegg av forslag fremmet av representanten Grete Olsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget: 1. Kommunestyret vedtar kommunens samlede inntektsgrunnlag for 2011 med kroner Kommunestyret vedtar netto på enhetsnivå årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for perioden som det framgår av rådmannens budsjettforslag av Kommunale avgifter og betalingssatser for 2011 fastsettes slik det framgår av egen oversikt i rådmannens forslag til årsbudsjett, og gjøres gjeldende fra Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i henhold til lånefinansiering av vedtatte investeringer for 2011 med kroner Rådmannen gis fullmakt til opptak av opp til 24 mill kroner i formidlingslån i Husbanken i forbindelse med innvilgelse av startlån. 6. Rådmannen gis fullmakt til å etablere et oppstartsfond for kjøp og salg av boliger slik det er beskrevet i rådmannens budsjettforslag for Eiendomsskatten utskrives i 2011 med 2,9 promille. Den betales i 4 terminer. 8. Kommunestyret vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved endelig behandling av statsbudsjettet for Det nedsettes en arbeidsgruppe som aktivt jobber for å avvikle ufrivillig deltid i Rygge. 10. AMU vil at arbeidet med å redusere vikarbruk og bruk av vikarbyråer intensiveres. Side 10 av 11

11 Forslag til innstilling: 1. Kommunestyret vedtar kommunens samlede inntektsgrunnlag for 2011 med kroner Kommunestyret vedtar netto på enhetsnivå årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for perioden som det framgår av rådmannens budsjettforslag av Kommunale avgifter og betalingssatser for 2011 fastsettes slik det framgår av egen oversikt i rådmannens forslag til årsbudsjett, og gjøres gjeldende fra Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i henhold til lånefinansiering av vedtatte investeringer for 2011 med kroner Rådmannen gis fullmakt til opptak av opp til 24 mill kroner i formidlingslån i Husbanken i forbindelse med innvilgelse av startlån. 6. Rådmannen gis fullmakt til å etablere et oppstartsfond for kjøp og salg av boliger slik det er beskrevet i rådmannens budsjettforslag for Eiendomsskatten utskrives i 2011 med 2,9 promille. Den betales i 4 terminer. 8. Kommunestyret vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved endelig behandling av statsbudsjettet for Saksorientering: Det vises til rådmannens forslag til årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for perioden , datert Medvirkning: Enhetsledere, tillitsvalgte m.fl. Lovhjemmel: Kommuneloven med tilhørende forskrifter. Saksdokumenter: Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for perioden , talldel. Forslag til Betalingsregulativ for behandling/kontroll av byggesaker og private reguleringsplaner / bebyggelsesplaner m.m. i Rygge kommune. Forslag til Gebyrforskrifter etter Matrikkelloven Saksvedlegg: Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for perioden , verbaldel. Side 11 av 11

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 03.12.2014 Sak: 95/14 Resultat: Arkivsak: 14/2985 Tittel: Saksprotokoll - Budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Behandling: Laila Irene Johansen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Saksprotokoll Handlingsprogram 201-2018 Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Behandlet av Møtedato 1 Eldrerådet 28/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 13/14 11.11.2014

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 04.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/08 Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 Sak 75/08 Sak 76/08 Sak

Detaljer

Regnskap, årsberetning og årsrapport 2014 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2014. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnskap, årsberetning og årsrapport 2014 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2014. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Bruene i Fet. Fotograf: Roger Wangberg Regnskap, årsberetning og årsrapport 2014 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2014 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innhold 1 Visjon, verdier, overordnede

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer