BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER - HOVEDTALL DRIFTSBUDSJETTET FELLESINNTEKTER Skatt Rammetilskudd FINANSPOSTER OG AVSETNINGER Avkastning overskuddslikviditet Avkastning på kraftfondet Andre renteinntekter Utbytte Renter egne lån Renter formidlingslån SENTRALADMINISTRASJONEN Rådmannskontoret Kemner- og økonomiavdelingen Personalavdelingen Pensjon og arbeidsgiveravgift SKOLE- OG BARNEHAGEETATEN Administrasjonsseksjonen Skoleseksjonen Barnehageseksjonen Voksenopplæringsseksjonen HELSE- OG SOSIALETATEN Administrasjon HS Helse og oppvekst NAV Botiltak og aktivitet Institusjonstjenester og bofellesskap for demente Senter og hjemmetjenester KULTUR- OG FRITIDSETATEN Bibliotek- og kulturhusseksjonen Park- og idrettsseksjonen TEKNISK ETAT Administrasjonsseksjonen Kommunalteknisk seksjon Bygge- og vedlikeholdsseksjonen Brann- og feierseksjonen Havneseksjonen TILLEGGSBEVILGNINGER INVESTERINGSBUDSJETTET TOMTEFELT SANDEFJORD HAVNEVESEN DIVERSE KAPITALFORMÅL

2 1 BAKGRUNN I tråd med lokale bestemmelser til budsjettforskriften, vedtatt av bystyret i sak 42/11, legger rådmannen med dette frem sak om regnskapet etter utløpet av 1. tertial, det vil si etter 30. april. I saksutredningen blir det gitt en kort gjennomgang av hovedkomponentene i saken både for inneværende år og videreføringseffektene. I dette vedlegget blir det gitt en mer fyldig gjennomgang av avvikene, både i driftsbudsjettet og kapitalbudsjettet (investeringer, tomtefelt, havnekassen og diverse kapitalformål) I dokumentets talloppstillinger angis, der ikke annet er kommentert, forslag om økte bevilgninger (merutgift/mindreinntekt) med positive fortegn og reduserte bevilgninger (mindreutgift/merinntekt) med negative fortegn. Budsjettdokumentet og tertialsaken har dermed lik bruk av fortegn. 2 FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER - HOVEDTALL Rådmannen har foretatt en vurdering av driftsregnskapet etter utløpet av august. I tillegg er også investeringsbudsjettet undergitt en foreløpig vurdering. Nedenfor vises en oversikt over de ulike elementene i tertialsaken. I denne oversikten vil avviket i etatene bli delt i fire deler; avvik og nye forslag, konsekvenser av politiske vedtak, tekniske endringer og overføring mellom drift og investering. - Avvik og nye forslag er merforbruk/mindreforbruk som avdekkes ved denne regnskapsgjennomgangen, inkludert forslag om tiltak og nye bevilgninger. - Konsekvenser av politiske vedtak gjelder saker som har vært til politisk behandling hvor tiltakene skal iverksettes inneværende år. I saksfremstillingene har tiltakene ikke vært finansiert eller så har finansieringen vært utsatt til regnskapsgjennomgangen. - Tekniske endringer inneholder bl.a. ansvarsoverføringer mellom etatene, endrede kostnadssteder og konsekvenser av lønnsoppgjør og andre lønnsjusteringer med motpost under avsatte midler til dette m.m. Tekniske endringer består av endringer som ikke har noen resultateffekt for kommunen. Den eneste årsaken til at disse endringene blir tatt med i tertialsaken er at endringene kan ha netto resultateffekt for den enkelte etat, og slike endringer i budsjettet kan bare bystyret foreta. - Overføring mellom drift og investering inneholder tekniske endringer mellom drift og investering. På budsjetteringstidspunktet kan det være vanskelig å vite om utgiftene blir å betrakte som investeringsutgifter eller driftsutgifter. Det kan derfor være nødvendig gjennom året å foreta omdisponeringer. 2

3 ENDRINGER ETTER 1. TERTIAL 2015 MED VIDEREFØRINGSEFFEKTER Beløp i 1000 kr ( i 2016-kr) Skatteinntekter Rammetilskudd Frie inntekter Netto renteinntekter Utbytte Netto lånerenter Netto avdrag Netto finansposter Netto avsetninger O.f. til investeringer Etatene: Avvik og nye forslag* Konsekvenser av politiske vedtak Overføring mellom drift og investering Tekniske endringer Sum avvik på etatene NETTO AVVIK, drift (skjema 1A) Netto investeringsprosjekter Overføring mellom drift og investering NETTO AVVIK, inv.prosjekter NETTO AVVIK Beløp i 1000 kr ( i 2016-kr) * Avvik og nye forslag Sentraladministrasjonen Skole- og barnehageetaten Helse- og sosialetaten Kultur- og fritidsetaten Teknisk etat Reservert til tilleggsbev Totalt avvik I tillegg påvirkes fondsbruken som følge av salg av tomter (diverse kapitalformål) ved at kapitalfondet styrkes med kr. 3

4 Under følger en samletabell som viser en mer detaljert oversikt over Avvik og nye forslag innenfor etatene: Avvik og nye forslag - hovedpunkter Sentraladministrasjonen Ipad innkjøp/utbytting Ny distribusjonsløsning sakspapirer Lisenskostnader helse- og sosial og kultur- og fritid Rentekompensasjon, reduserte inntekter Økonomisystemer oppgradering mm Refusjon samarbeid skatt Andebu/Lardal OU-midler Pensjon: amortisering redusert reguleringspremie Pensjon: Bruk av premiefond Pensjon: Øvrige endringer Egenkapitaltilskudd pensjonskasser Skole- og barnehageetaten Kommunalt tilskudd private barnehager Gratis kjernetid barnehager Administrasjon moderasjonsordningen Helse. og sosialetaten Overført stiftelser inkl. avregning for Lønn administrasjon Legetjenester Lønn helsestasjonstjenester Barnevern Hjelpemiddeltekniker + bilkostnader Lønn Sosialmedisinsk senter Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Arbeid først Boliger Avlastning Dagaktivitet Tilskudd ressurskrevende tjenester (for flere seksjoner) Lønn administrasjon institusjonstj. og bofellesskap Økt ressursbruk institusjon Medisinrom bofellesskap Kjøkken Parken bofellesskap Utvidelse av lokaler Kilen Mva. elbil Kultur- og fritidsetaten Tilskudd Kurbadet Ekstraordinært vedlikehold kurbadet Økt el.avgift Teknisk etat Festeinntekter Fjellsikring Parkeringsinntekter Parkering - kjøp av programvare Fritak mva.komp. leasing el-biler Energiutgifter Økt el.avgift Tilpasninger renhold Ombygging Mosserød skole Tilleggsbevilgninger Frigjort lønnsreserve fra Sum avvik og nye forslag

5 3 DRIFTSBUDSJETTET 3.1 Fellesinntekter Skatt Det er i opprinnelig budsjett for i år budsjettert med kr i skatt. Inngangen hittil i år gir en prognostisert mindreinntekt på 7 mill. kr. Av dette kan 3,3 mill. kr tilskrives lavere innbyggertall enn forutsatt per Prognosen for landets skatteinntekter er i revidert nasjonalbudsjett nedjuster med i overkant av 1,3 mrd. kr. Vår prognose innebærer en lavere nedjustering av skatteinntektene enn vår befolkningsmessige andel skulle tilsi. Dette innebærer at vår beregnede skatt per innbygger øker fra 89,5 %, som var forutsetningen i årets budsjett, til 90,1 %. Den nye prognosen innebærer at inntektsutjevningen i rammetilskuddet reduseres med ca. 6,7 mill. kr i Rammetilskudd Rammetilskuddet er i opprinnelig budsjett for i år budsjettert med kr. I denne saken foreslås dette økt med totalt 1 mill. kr inneværende år og deretter 2,1 mill. kr. Dette skyldes flere forhold: Kostnaden for inntektsutjevningsgarantien forutsettes økt som i 2014, og dette betyr en inntektsreduksjon på 0,6 mill. kr for Sandefjord. Inntektsutjevningen økes med 0,4 mill. kr som følge av den nye forutsetningen til innbyggertall per (se skatteprognosen foran). Inntektsutjevningen reduseres med 6,7 mill. kr som følge av at skatteinntektene ikke forutsettes redusert like mye som landsprognosen i revidert nasjonalbudsjett. Kommunene kompenseres i revidert nasjonalbudsjett bl.a. for sviktende skatteinntekter knyttet til uførereformen, og Sandefjords andel av dette er 7,1 mill. kr i Gratis kjernetid i barnehager fra 1 aug gir en merinntekt på kr i 2015 og deretter 1 mill. kr. Tilsvarende beløp er lagt inn i økte kostnader på skole- og barnehageetaten. Til administrasjon av ny moderasjonsordning i barnehager, gis det en engangsbevilgning i revidert nasjonalbudsjett på kr. Det er lagt inn midler på skoleog barnehageetaten til å håndtere dette. Det gis et ekstra skjønnstilskudd på kr til hver av kommunene i SAS. Dette skal være en kompensasjon for innbyggerundersøkelser mv. 5

6 3.2 Finansposter og avsetninger Finansposter og disposisjoner Netto endring av budsjettrammene 2015 Avkastning overskuddslikviditet Avkastning kraftfondet Andre renteinntekter Utbytte Renter egne lån Renter formidlingslån Avdrag egne lån Diverse disposisjoner Sum etaten Avkastning overskuddslikviditet Prognosen på avkastning på kommunens overskuddslikviditet viser en total avkastning på , ca. 3,5 mill. kr mer enn budsjettert. Dette skyldes i all hovedsak høyere likviditet enn forutsatt Avkastning på kraftfondet Budsjettert avkastning på kraftfondet er for inneværende år 23,5 mill. kr. Avkastningen hittil i år har vært 23,9 mill. kr (per april). Det foreslås ikke å justere budsjettet. Under vises en sammenlikning av budsjettert og regnskapsført avkastning for årene 2000 til og med 1. tertial, samt for kommende økonomiplan slik den er forutsatt i rammesaken. Se for øvrig eget vedlegg om kommunens finansforvaltning for januar til april 2015 (vedlegg 3). 6

7 Andre renteinntekter Kommunen har forskuttert momskompensasjon og UI-midler for flere idrettslag. Basert på gjeldende renteforutsetninger og utbetalinger/tilbakebetalinger budsjetteres det med en renteinntekt på kr i Utbytte Det er ikke budsjettert utbytte fra Sandefjord Lufthavn AS. Sandefjord kommunes eierandel er på 35,7 %. Styret i lufthavnen har foreslått å ikke dele ut utbytte for Renter egne lån Renter på egne lån er budsjettert med kr. Prognosen viser en mindrekostnad på kr som følge av en noe lavere rente enn tidligere forutsatt Renter formidlingslån Netto renter på formidlingslån endres med kr som følge av en noe lavere rente enn tidligere forutsatt. 3.3 Sentraladministrasjonen Regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial viser følgende avvik og forslag om endringer i rammen for 2015 med videreføringseffekter som angitt: Netto endring av budsjettrammene Avvik og nye forslag Innarbeiding av pol. vedtak Tekniske endringer Overf. mellom drift og inv Sum etaten Avvik og nye forslag Seksjon/tiltak Rådmannskontoret Ipad innkjøp/utbytting Ny distribusjonsløsning Kemner- og økonomiavd. Lisenser nye brukere Rentekompensasjon Oppgradering øk.systemer Drift økonomisystemer Avtale Andebu/Lardal Personalavdelingen OU midler Pensjon og arbeidsgiveravg Sum etaten

8 Rådmannskontoret I forbindelse med nyinnkjøp og utbytting av nettbrett til folkevalgte legges det inn midler for å dekke dette med kr hvert år og kr hvert fjerde år. For 2015 dekkes dette av tidligere bevilgede midler til formålet, for 2016, 2017 og 2018 legges det inn kr og for 2019 legges det inn kr. Det ønskes å erstatte dagens distribusjonsløsning for utsendelse av elektroniske sakspapirer. Det foreslås innkjøp av en nettbasert løsning som kan benyttes på tvers av alle plattformer (mobil, nettbrett, pc), og som ikke bygger på å benytte lokal lagringskapasitet. Det legges inn kr i 2015 med videreføringseffekt på kr. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt tilsagn om tilskudd til kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord til informasjons- og erfaringsformidling om deres kommunesammenslåingsprosess med totalt kr. Departementet gjør oppmerksom på at midlene skal benyttes i Kemner- og økonomiavdelingen Inntil nå har en rekke ansatte, som så langt ikke har hatt behov for fast tilgang til datamaskin, benyttet seg av en "fellesbruker" når man har logget seg på en felles maskin. Dette er en praksis som vi ikke kan fortsette med. Dette har både med behov for at ansatte kan nås med e- post, kan bruke tidsregistreringssystemer, pålogging til fagsystemer mm. Det er spesielt innenfor helse- og sosialetaten og kultur- og fritidsetaten dette har vært brukt. Dette innebærer at det må anskaffes en rekke nye lisenser. Merkostnaden i år beløper seg til kr, og deretter 1 mill. kr. Rentekompensasjon for skolebygg og kirkebygg budsjetteres under kemner- og økonomiavdelingen. Renten hittil i år er lavere enn forutsatt, og budsjettet må reduseres med kr. I investeringsbudsjettet er det fra i fjor overført ca. 7,7 mill. kr som gjelder restbevilgning til innføring av nye økonomisystemer. Av dette ser det ut til å påløpe ca. 1,2 mill. kr inneværende år. I utgangspunktet kan resterende bevilgning frigjøres nå. Som omtalt under investeringsprosjekter så er det imidlertid helt nødvendig i løpet av nærmeste fremtid å gjennomføre en større oppgradering av systemene til ny versjon da nåværende versjon ikke vil bli vedlikeholdt fra oktober Til dette er det nødvendig med konsulentbistand fra leverandøren. På litt usikkert grunnlag antas det at kostnaden vil ligge på ca. 1,5 mill. kr og det er et ønske om å gjennomføre dette allerede til høsten. I tillegg er det behov for å styrke den årlige driften av systemene med ca kr fra Rådmannen foreslår også at det i driftsbudsjettet settes av kr årlig til ev. nye moduler og tilpasninger i systemet. Dette innebærer at investering og drift sett under ett medfører en redusert utgift inneværende år på 4,8 mill. kr, med en merutgift etterfølgende år på kr. I forbindelse med inngått avtale mellom Sandefjord, Andebu og Lardal kommuner om at Sandefjord kommune skal utføre arbeidsgiverkontroll i Andebu og Lardal, økes refusjonsinntekter i skatteavdelingen med kr for Personalavdelingen Som følge av endrede satser og økt medlemstall, viser tilskudd til OU (Opplysnings- og utviklingsmidler) en merutgift på kr. Det legges inn kr i 2015 med tilsvarende videreføringseffekt. 8

9 Pensjon og arbeidsgiveravgift Pensjon og arbeidsgiveravgift viser en merutgift i 2015 på 20,3 mill. kr, mens det viser en mindreutgift etterfølgende år på mellom 11 og 13 mill. kr per år. Avviket i 2015 skyldes nesten i sin helhet et behov for å skyte inn ny egenkapital til pensjonskassen på 20,4 mill. kr. Dette kommer i tillegg til allerede budsjetterte 3,9 mill. kr. Dette er i tråd med by.sak 27/15 Årsregnskap 2014 Sandefjord kommunale pensjonskasse og er begrunnet ut i fra at pensjonskassens forvaltningsstrategi skal kunne videreføres. Dette kommer i tillegg til allerede budsjetterte 3,9 mill. kr. I tillegg er det behov for å øke det årlige egenkapitaltilskuddet med 1,2 mill. kr, økende til 2,5 mill. kr i økonomiplanperioden. Dette omfatter både Sandefjord kommunale pensjonskasse og KLP. Den store reduksjonen i pensjonskostnadene i økonomiplanperioden skyldes i hovedsak to forhold. Det ene er at opparbeidet premiefond i pensjonskassen i regnskapet for 2014 benyttes til å delbetale årets pensjonspremie. Dette utgjør 71,3 mill. kr, men får ingen resultateffekt i Det gir imidlertid en årlig amortisering (over 7 år) av premieavviket som oppstår, på 11,1 mill. kr i 2016, fallende til 10,5 mill. kr i Det andre skyldes at aktuaren har redusert anslaget på årets reguleringspremie. Denne får heller ikke resultatmessig effekt inneværende år, men gir en årlig amortisering på ca. 2,5 mill. kr per år Tekniske endringer Stilling innenfor telefoni IA stilling Nygård Skole- og barnehagestilling Renhold Til IT-prosjekter fra till.bev Valgarbeid Justering pensjon selvkost Sum etaten En stilling til drift av telefoniløsningen overføres fra teknisk etat til sentraladministrasjonen med virkning fra 1. juli Dette utgjør kr i 2015 og kr for Det er, som ett IA-tiltak (Intern Attføring), innvilget et lønnstilskudd til en ansatt ved Nygård. For 2015 overføres det kr fra personalavdelingen til helse- og sosialetaten. I en overgangsperiode, 1. august 2015 til 31. juli 2016, overføres det midler til å dekke en halv stilling fra personalavdelingen til skole- og barnehageetaten grunnet overføring av en ansatt. Det utgjør kr i 2015 og kr i Renhold utføres av teknisk etats renholdsavdeling, og fordeles på brukere etter antall timer og med gitt timepris. Etter en ny gjennomgang av budsjettene er det behov for å gjøre justeringer. For sentraladministrasjonen må en tidligere ubudsjettert post legges inn med kr. Dette er kun en teknisk justering mot renholdsavdelingen, og medfører ingen resultatmessig effekt. Når det nye datarommet i rådhuset om kort tid tas i bruk, skal det anskaffes nytt utstyr for å kople rommet til kommunens datanettverk (det såkalte "brannmurprosjektet"). Dagens nettverksutstyr, dvs. brannmurer, er utdatert og tilfredsstiller ikke kravene som i dag stilles 9

10 mht. datasikkerhet og hastighet. Til brannmurprosjektet er det i inneværende års budsjett satt av kr. Etter diverse møter med leverandører av slikt utstyr viser det seg at prisbildet er mer komplisert enn tidligere forutsatt. Det henger sammen med de krav og spesifikasjoner som må på plass. Bl.a. er det åpenbart at dersom en mest mulig driftssikker løsning skal etableres, er det nødvendig med en redundant løsning, dvs. dublering av det mest sentrale utstyret slik at en har en form for "backup" dersom deler av utstyret feiler. Uten slik redundans vil en feilsituasjon kunne få svært uheldige konsekvenser i det all tilgang til kommunens datasystemer da vil bryte sammen. Det foreslås å dekke en slik backup-løsning for kritisk nettverksutstyr ved å benytte 1 mill. kr fra rådmannens konto for tilleggsbevilgning til IT-tiltak i Selve utstyret anslås å koste kr, men da det hefter noe usikkerhet til nødvendig bistand til installasjon, foreslås et noe høyere beløp. De midler som evt. ikke benyttes i brannmurprosjektet, foreslås overført til et annet viktig prosjekt som er planlagt gjennomført i 2016, nemlig etablering av ny backupserver. Teknisk etat har overtatt noe valgarbeid og det overføres derfor kr hvert annet år fra rådmannskontoret til teknisk etat med oppstart Overføring mellom drift og investering Nytt serverrom på rådhuset har 2 mill. kr på investeringsbudsjettet. Det er også satt av kr til dette på driftsbudsjettet på kemner- og økonomiavdelingen som bør overføres til investeringsbudsjettet. 3.4 Skole- og barnehageetaten Regnskapsgjennomgangen etter 1. tertial viser følgende avvik og forslag om endringer i rammen for 2015, med videreføringseffekter som angitt: Netto endring av budsjettrammene Avvik og nye forslag Innarbeiding av politiske vedtak Tekniske endringer Overf. mellom drift og inv Sum etaten Avvik og nye forslag Seksjon/tiltak Adm.seksjonen Skoleseksjonen Barnehageseksjonen Voksenoppl.seksjonen Sum etaten Administrasjonsseksjonen Per 1. tertial er det ikke avdekket avvik av betydning i administrasjonsseksjonen. I revidert nasjonalbudsjett ble det bevilget midler til økte administrative utgifter ved behandling av søknader om redusert foreldrebetaling i barnehage. De økte utgiftene er beregnet til kr, der kr gjelder lønnsmidler i administrasjonen. 10

11 Skoleseksjonen Barne- og ungdomstrinnet Per 1. tertial er det ikke avdekket avvik av betydning i skoleseksjonen. Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet rundt enkelte forhold. I budsjettavtalen på stortinget ble det bevilget 200 mill. kr som øremerket tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats i 1. til 4. trinn. Sandefjord kommune har mottatt i overkant av 1,9 mill. kr til dette formålet for høsten Det skal rapporteres på bruken av disse midlene, og bruk i strid med forutsetningene kan medføre stans i senere tilskudd, eller tilbakebetaling av allerede mottatt tilskudd. Bruken av midlene avventes foreløpig til Utdanningsdirektoratet gir en mer presis beskrivelse av hvordan rapporteringen skal foregå. Regnskapet for 2014 viste en besparelse på skyss på ungdomstrinnet på ca kr. Prognosen for 2015, etter at tre måneder er fakturert, gir foreløpig ikke grunnlag for å konkludere med en tilsvarende besparelse. Ny vurdering foretas til 2. tertial. Samlet sett gikk morsmål for barne- og ungdomstrinnet tilnærmet i balanse for Morsmål består for det meste av fast ansatte, og ressursene tilpasses i best mulig grad språket til de elevene som til en hver tid er inne i skolen. Behovet varierer fra år til år, og dette gir en bemanningsutfordring ved nedgang i behovet for enkeltspråk. I disse dager foretas behovsanalysen for skoleåret 2015/2016, så per 1. tertial er det litt for tidlig å si noe om eventuelle årsavvik. Undervisning utenfor egne skoler Det er foreløpig for tidlig å anslå avvik fra budsjett fordi refusjonskrav mellom kommunene for våren først blir regnskapsført i juni. Budsjettet bygger på en videreføring av tildelinger for skoleåret 2014/2015, og en ny gjennomgang i forbindelse med nytt skoleår vil bli foretatt til 2. tertial. I 2014 var det et merforbruk på skyss innenfor området på ca kr. Dette har sammenheng med at en elev daglig skysses med taxi til et nabofylke. Prognosen etter at tre måneder er fakturert tilsier at det også i 2015 vil bli et merforbruk på skyss. Dette bør kunne dekkes innenfor ansvaret. Kulturskolen Per 1. tertial ligger forbruket ved kulturskolen litt høyt sammenlignet med periodisert budsjett. Merforbruket knytter seg imidlertid til forhold som gjelder IRIS-prosjektet, der kommunen sender refusjonskrav i ettertid på bakgrunn av dokumentert forbruk Barnehageseksjonen I budsjettforliket på stortinget ble det vedtatt å innføre en nasjonal moderasjonsordning for familier med inntekt under kr, med virkning fra 1. mai Ordningen går ut på at en familie ikke skal betale mer enn 6 % av årsinntekten for en hel barnehageplass. Den endelige forskriftsendringen ble fastsatt 17. april, og i disse dager mottas søknader fra de aktuelle familiene. Det er administrasjon i SB-etaten som behandler søknadene både for de kommunale og de ikke-kommunale barnehagene. Det er litt tidlig å kunne fastslå om det budsjetterte beløpet for ordningen dekker behovet, da det fortsatt kommer nye søknader. Dette vil imidlertid være kjent til 2. tertial. 11

12 Kommunale barnehager Avvik og nye forslag Gratis kjernetid i bhg Sum I tilleggsproposisjonen til revidert nasjonalbudsjett er det bevilget midler til gratis kjernetid i barnehagen for alle 4- og 5-åringer i familier med inntekt under en fastsatt grense. Ordningen trer i kraft 1. august 2015, og det er beregnet at konsekvensen for de kommunale barnehagene blir kr i 2015, med en helårsvirkning fra 2016 på kr. Ut over ovennevnte er det ikke avdekket avvik av betydning. Budsjettet forutsetter fulle barnehager, og er tilpasset optimaliseringen av de kommunale barnehagene som ble foretatt til nytt barnehageår 2013/2014. Årets hovedopptak er ikke avsluttet ennå, men tendensen er at flere barnehager har utfordringer med å få fylt opp småbarnsplassene. Det forventes likevel at disse plassene fylles opp i løpet av høsten, men da også med barn uten lovfestet rett. Det kan også være aktuelt å fylle opp småbarnsplasser med store barn, men dette vil skape utfordringer både med tanke på bemanning og tilgjengelig areal. Barnegruppene i de kommunale barnehagene har stor betydning for tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene på grunn av kostnad per oppholdstime. Barnehagemyndigheten Totalbeløpet på enkeltvedtakene om spesialpedagogisk hjelp i barnehagene, fattet for våren 2015, ligger noe høyere enn budsjettert. Tilsvarende forløp har vært vanlig de siste årene, og både i 2013 og 2014 har det likevel endt med et mindreforbruk ved årsslutt. Dette har sammenheng med at det i vedtaket bevilges et timetall og en øvre økonomisk ramme som den enkelte barnehage må dokumentere bruken av i refusjonskravet. Det er derfor ikke uvanlig at refusjonskravet er lavere enn tilsagnet som blir gitt. Det skrives i disse dager vedtak om midler for kommende barnehageår, og prognose på omfanget vil være klar til 2. tertial. Innen den tid vil vi også se resultatet av forskjellen mellom vedtak og faktisk refusjon for første halvår, som gjøres opp i løpet av juni. Ikke-kommunale barnehager Avvik og nye forslag Gratis kjernetid bhg Adm. redusert betaling Avregn bhg.tilskudd Kons. Endelig barnetall Kommunalt tilskudd Sum I tilleggsproposisjonen til revidert nasjonalbudsjett er det bevilget midler til gratis kjernetid i barnehagen for alle 4- og 5-åringer i familier med inntekt under en fastsatt grense. Ordningen trer i kraft 1. august 2015, og det er beregnet at konsekvensen for de ikke-kommunale barnehagene blir kr i 2015, med en helårsvirkning fra 2016 på kr. I samme proposisjon ble det bevilget et engangstilskudd til økte administrative utgifter ved behandling av søknader om redusert foreldrebetaling i barnehage. Sandefjords andel av dette er kr. De økte utgiftene for etaten er beregnet til totalt kr, der kr 12

13 gjelder kjøp av programvare under barnehageseksjonen. I regnskapsavslutningen for 2014 ble det foretatt en periodisering av foreløpig avregning av barnehagetilskuddet. Endelig avregning, etter avsluttet regnskap, viste at de ikke-kommunale barnehagene samlet skal ha ca. 1,5 mill. kr mer i tilskudd enn det som ble utbetalt i Dette tilsvarer likevel ca. 8,5 mill. kr mindre enn det som ble periodisert i årsavslutningen, og vil fremkomme som et positivt avvik i første tertial. Hovedårsaken til dette er at det i periodiseringen ble det lagt inn avskrivninger på ca. 2,6 mill. kr som en del av grunnlaget for tilskuddsberegningen. Øvrige forhold er avvik mellom budsjett og endelig regnskap på barnehagefunksjonene, avkortning pga. bemanning eller areal, forventet og endelig barnetall i de private barnehagene og endelig barnetall (gjennomsnittsberegning av barnetall 15/12-13 og 15/12-14) i de kommunale barnehagene. Budsjettet for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager bygger på et forventet barnetall 15/12 året før tilskuddsåret. Det forventede barnetallet beregnes ut fra opplysninger gitt fra den enkelte barnehage. På grunn av opprettelse av en ny avdeling ved en av barnehagene ble det tatt høyde for 15 små barn ut over det som ble rapportert, med virkning fra 1/ Etter tellingen 15/ viste det seg at barnetallet likevel ikke ble så høyt, og antallet barn det skal betales tilskudd for kan derfor reduseres noe. Tidligere år er det tatt høyde for opprettelse av en avdeling med ni små barn fra høsten. Ved å opprettholde dette anslaget kan det for 2015 reverseres tilskudd tilsvarende 2,2 mill. kr i Under tekniske endringer er det lagt inn en besparelse på renhold i etaten. En konsekvens av reduserte utgifter til renhold er at tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene også blir redusert. Dette er innarbeidet i beregningen av tilskuddet. På samme måte er det innarbeidet konsekvenser av barnehagenes andel av forventet reduksjon i energiutgiftene. Utdanningsdirektoratet kom 22. mai med et høringsforslag til to alternative finansieringsmodeller for private barnehager, med tilhørende forskrifter, Ny forskrift er foreslått gjort gjeldende fra 1. januar Forslagene omhandler i hovedsak sjablongtillegg på pensjon og nasjonale satser for kapitaltilskudd. I tillegg vil minimumstilskuddet økes fra 98 % til 100 % (likebehandling av kommunale og private barnehager). Høringsfristen er satt til 20. august. De konkrete konsekvensene dette får for fremtidig tilskudd vil bli innarbeidet når endelig finansieringsmodell er vedtatt. Det som imidlertid synes sikkert er at svingningene i tilskudd grunnet endrede pensjonsforutsetninger i egen kommune vil bli borte med ny finansieringsmodell. I foreliggende tilskuddsberegninger for 2016 til 2019 er det beregnet pensjonspremie i rammesaken som ligger til grunn, ikke et sjablongtillegg. Kommunalt tilskudd for 2016 er beregnet med utgangspunkt i regnskap 2014, med barnetall per 15/ Budsjettert tilskudd for 2016 reduseres med 13,4 mill. kr. i saken, som i hovedsak gjelder nye pensjonsforutsetninger, samt øvrige besparelser som nevnt i avsnittet om avregning av 2014-tilskuddet ovenfor. Reduksjonen tilsvarer ca. 5 % av opprinnelig beregnet tilskudd. Pensjonsforutsetningene på tidspunktet for utarbeidelsen av gjeldende økonomiplan, førte til at det ble lagt inn en stor økning i forventet tilskudd for 2016, med videreføring for hele økonomiplanperioden. Etter reduksjonen som foretas for 2016 vil likevel tilskuddet per barn bli ca. 2,5 % høyere enn prisjustert nivå for

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer