IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån"

Transkript

1 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 12/65 Formannskapet IK Grand - søknad om utsettelse av nedbetaling av lån Sammendrag IK Grand har i sak PS 09/68 fått lån kr ,- fra Bodø kommune for å rydde i lagets økonomiske utfordringer. Klubben søker nå om utsettelse av nedbetalingen. Det foreslås at IK Grand nedbetaling av lånet utsettes med tre år til å begynne i år Saksopplysninger Bystyret behandlet PS sak 09/68 i møte 20.mai 2009 og fattet følgende vedtak: 1. Bodø kommune innvilger et rentefritt ansvarlig lån til IK Grand på kr Administrasjonen gis fullmakt til å avtale tilbakebetalingsrutiner. 2. IK Grands søknad om midler til en halv stilling avlås av budsjettmessige grunner. 3. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond Lånet ble brukt bl. a. til å tilbakebetale banklån, personlige lån klubben hadde fra noen av medlemmer, utestående regninger og andre forpliktelser: Sparebank1 Nord-Norge lån: ca kr ,- Sparebank1 Nord-Norge kassakreditt: ca kr Personlig lån tidligere leder Odland: ca kr ,- (forfaller i 2009) Personlig lån tidligere leder Pedersen: ca kr ,- (forfaller i 2009) Avsetning bonusavtale daglig leder Eirik Nyberg ca kr ,- Ubetalte regninger fra 2008 og før: ca kr ,- Vurderinger Ved å gjennomføre større del av administrativ arbeid på dugnad og redusere andre kostnader har klubben klart å opparbeide et regnskapsoverskudd i årene Utfordringen er likevel så store at nedbetaling av lånet vil medføre problemer i gjennomføring av de idrettslige aktivitetene som står foran i sesongen. - Støtte fra forbund inn mot toppsatsning er redusert hvert år. I motsetning til 1.div. herre som får dekning på 100%(Adecco) må damefotball dekke 50% av reisekostnader. - Årsak til mindre overskudd fra 2010 til 2011 er i hovedsak kutt i reisestøtte og at klubben ønsket og gi tilbud også til breddelag junior dame for Side 36

2 - Klubben har de siste 3 år økt dugnadskrav til medlemmer til maxnivå. Dugnadsandelen er nå på et så høyt nivå at klubben tør ikke tøye denne strekken lengre. Fare for at spillere/foresatte velger å slutte pga. dugnadsbelastning er stor, noe klubben også har fått erfare. IK Grand er den nest største idrettsklubben i Bodø med 818 aktive fotballmedlemmer i Klubben gjør en betydelig innsats for tilrettelegging for barn og unge. Klubben har som målsetting å fortsette med å ha et bredt tilbud til barn og ungdom, både for å rekruttere nye spillere til toppidretten, for å utvikle barn og ungdom sine relasjoner seg i mellom, og for å tilføre dem sosiale verdier. Det er også klubbens målsetting å bli blant de fem beste damelagene i norsk fotball. Kulturkontorets støtte til idrett gis som tilskudd og subsidiering av timeleie for trening, barneidrettskoler, støtte til større arrangementer, støtte til nødvendig varig utstyr for trening og mindre anleggsstøtte. Disse resursene er blitt prioritert til barn og unge opp til 19-årsalderen. Toppidretten har ingen tilskudd utover kommunens innsats generelt i anleggsbygging og drift. Ingen idrettslag får tilskudd til drift eller til dekning av lønnskostnader. Kulturkontoret gir ikke støtte til idretten i form av rene økonomitiltak som gjeldssanering. IK Grand har fått støtte kr ,- i 2011 til gjennomføring av deres cup-arrangement. Den største utgiften i den daglige driften er leieprisene i Nordlandshallen. Klubben betaler treningsleie i alt 1,8 mill. Av dette mesteparten i Nordlandshallen. Konklusjon og anbefaling Et argument i mot å utsette tilbakebetaling av lånet er at kommunen vil miste årlige inntekter tilsvarende kr ved å utsette tilbakebetalingen. Kulturkontoret har likevel forståelse for at IK Grand får problemer med å videreføre et vellykket og verdifullt arbeid for barne- og voksenidrett og spesielt for kvinneidretten, om lånet skal tilbakebetales nå. IK Grand har styrket sin egenkapital de siste årene, og det bør kunne forventes at de har tilfredsstillende gjeldsbetjeningsevne om noen år. Kulturkontoret har ikke budsjettmessig dekning for å gå inn med støtte til nedbetaling. Det foreslås derfor at IK Grand får utsettelse til nedbetaling av lånet på kr ,- til 1. januar Forslag til vedtak Bodø kommune innvilger utsettelse av tilbakebetaling av lånet på ,- til Bodø kommune. Tilbakebetaling starter året Administrasjonen gis fullmakt til å avtale tilbakebetalingsrutiner. Rolf Kåre Jensen Rådmann Saksbehandler: Matti Jäntti Arne Øvsthus Kommunaldirektør Trykte vedlegg: 1 IK Grand - regnskap IK Grand - Årsmelding 2011 Side 37

3 Årsregnskap 2011 for IK Grand Bodø Foretaksnr

4 IK Grand Bodø Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Medlemsinntekter Tilskudd fra egen organisasjon Offentlig tilskudd Andre tilskudd Egen arrangementer og kampinntekter Reklame/sponsor/sammarbeidsavtaler Andre inntekter Sum driftsinntekter Treningskostnader Kampkostnader Kostnader egne arrangement Reklame/sponsorpleie 0 0 Diverse salgskostnader Diverse interne inntekter/kostnader Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt 31 0 Sum finansinntekter Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for IK Grand Bodø Organisasjonsnr

5 IK Grand Bodø Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Tomter, bygninger og annen fast eiendom Hallprosjekt Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Andeler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Fordringer på grupper Andre fordringer (14 651) Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Annen egenkapital Udisponert resultat (0) 0 SUM EGENKAPITAL GJELD Langsiktig gjeld til grupper 0 0 Tilskudd hallprosjekt Øvrig langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Kortsiktig gjeld til grupper Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Underskrifter Årsregnskap for IK Grand Bodø Organisasjonsnr

6 IK Grand Bodø Noter 2011 Note 1 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. Avskrivningstablå Tomter bygning Hallprosjekt Driftsløsøre i Sum og annen fast e verktøy kontor Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Note 2 - Kundefordringer Fakturerte fordringer på medlemmer og bedrifter kr Aktivitetsavgift og andre inntekter innbetalt i 2012 kr Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l. Bundne bankinnskudd utgjør pr i år kr og utgjorde pr i fjor kr Note 4 - Annen egenkapital Annen Egenkapital Pr Tilført fra årsresultat Pr Noter for IK Grand Bodø Organisasjonsnr

7 IK Grand Bodø Noter 2011 Fordeling av årets egenkapital. AU FGU FGK Egne arrangem FGH TM Pr Fra årets res Pr Egne arrangement er i år ført som inntekt hos FGK. Note 5 - Kortsiktig gjeld til grupper Pr er det ingen undergrupper som har fordring på hovedklubben som står som gjeld til tursmasjgruppen fra 2010 må avgjøres av styret om denne er reell. Gjeld til FGU fra FGK (rekrutt) utgjør kr ,-. Note 6 - Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld inneholder påløpne kostnader som forfaller i Note 7 - Lønnskostnad Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader 0 0 Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Inklusiv i lønnskostnader ligger arbeid med Grandavisen. Andre lønnsrelaterte kostnader er bilgodtgjørelse og diett til spillere og sportslig/administrativt apparat. Ytelser til ledende personer og revisor Daglig leder Styremedlemmer Samlet honorar til revisor Noter for IK Grand Bodø Organisasjonsnr

8 IK Grand Bodø Noter 2011 Note 8 - Leverandørgjeld Ved reskontrosjekk kom det fram at IB fra FGH ikke stemmer med leverandørens saldo. Differansen er på kr ,- som antagelig er manglende kostnadsføring av inngående faktura, vil redusere overskuddet med tilsvarende beløp hvis dette er reelt og skal kostnadsføres. Noter for IK Grand Bodø Organisasjonsnr

9 Årsmelding leder IK Grand Bodø Styresammensetning 2011: Rolf Liland leder Ragnhild Stoltenberg nestleder prosjekt Ubesatt - nestleder idrett Randi Strand Hillestad styremedlem (juridisk komp.) Ubesatt styremedlem (økonomisk komp.) Terje Strand styremedlem (driftskomp. og historikk) Gruppeledere: Hennild Woie Wollstadmo leder, Turmarsjgruppen Marit Bertheussen Røst leder, Fotballgruppe Ungdom Ubesatt leder, Fotballgruppe Kvinner (adm av daglig leder) Bjørnar Kleven, Fotballgruppe Herrer (fra høsten 2011) Hovedstyret har hatt jevnlige møter gjennom året, med et omfattende saksomfang. Møtene har vært konstruktive og styrets sammensetning faglig og personlig anses som godt tilpasset klubbens særegenheter. Valgkomiteen: Valgkomiteen bestod i 2011 av Magne Risvik (leder) og Marina Engan og har vinteren blitt supplert av Frank Håvard Storvik. Ny leder FGH ble høsten 2011 rekruttert av krefter internt i gruppen, mens det er lagt ned et betydelig arbeid av valgkomiteen, daglig leder og hovedstyreleder i å søke, kontakte og prate med kandidater til nestlederverv, økonomiverv og verv som leder for FGK og FGH. Side 44

10 Året 2011 Klubben har ved utgangen av 2011 ca 700 medlemmer, derav ca 300 i fotballgruppe ungdom, ca 150 i fotballgruppe herrer, ca 75 i fotballgruppe kvinner, ca 70 i turmarsjgruppen og ca 30 i dommergruppen. Klubbens hovedsponsorer har i 2011 vært Salten Kraftsamband og Sparebank1 Nord-Norge, og klubben har et gjensidig godt samarbeid med disse, der deres sponsorkontakter og ledere har hatt et spesielt godt og hyggelig samarbeid med oss.. I tillegg har klubben hatt flere mellomstore og mindre sponsorer, både på generell basis og rettet mot enkelte grupper eller lag. Klubben det siste året knyttet til seg flere viktige samarbeidspartnere, mellomstore og mindre sponsorer, som i sum har løftet sponsorinntekter til klubb. Sponsorinntekter utgjør en viktig del av klubbens inntekter og driftsgrunnlag, samtidig som dugnadsinntekter fra klubbdugnader og interne dugnader i gruppene utgjør en enda større inntektsdel. Klubben har nå i to år hatt Vidar Stormo ansatt som daglig leder, og han har i tillegg til daglige gjøremål for hele klubben på hovedstyrets vegne hatt oppsyn med og oppfølging av ansatte og økonomi i FGK i mangel av leder i gruppen. Dersom det ikke lar seg finne en ny leder innen årsmøtet for 2011 vil hovedstyret i samarbeid med daglig leder se på alternative måter å administrere gruppen på. Ole Marius Strand har håndtert salg til klubbens Grand-kalender. Frem til høsten 2011 Ingemar Warvik med salg til Grand-avisene, mens Johnny Skarstein overtok i en mer formell markedsrolle i samarbeid med daglig leder, fra senhøsten Klubben har i 2011 gradvis innført paperless regnskapssystem i samarbeid med regnskapsfører Hilde Nyheim på Bokholderiet, i den hensikt å spare kostnader. Det er initielt en del merarbeid på de som fører inn bilagene fra klubbens side, så dette vil bli evaluert i Klubbens økonomiske rutiner har vært holdt på et fortsatt stramt nivå med tanke på nøktern drift og økonomistyring i Tidligere leder Halvard Johansen har gjort en solid innsats i å holde klubbens medlemsregister oppdatert. Randi Strand Hillestad og Terje Strand fra hovedstyret har fulgt opp arbeidet med vandelsattester for klubbens voksne tillitsvalgte, trenere og lignende. Vi er fremdeles med i Grasrotandelen, og hadde ved utgangen av 2011følgende statistikk for året: 469 registrerte deltakere, og ca kr ,- i inntekt. FGH har høsten 2011 gjennomført en omfattende og meget effektiv flytteoperasjon, på grunn av utbygging på Stormyren. Ketil Pedersen har organisert leie av lokaler i tidligere Salgslaget på Alstad, og dette var vært meget godt besøkt, med ekstra åpningstider i førjulsperioden. Side 45

11 Det har i 2011 blitt arrangert en rekke turneringer, turmarsjer og reiser i klubbens regi, og det henvises til gruppenes rapporter for detaljer. Klubbens medlemmer, støtteapparat og lag fortelles å ha en god standing i byen og i media, og hovedstyret har et meget godt inntrykk av kulturen som fremmes i alle gruppene. Det har i 2011 vært jobbet mye med Klubb Nordland, der det høsten 2011 ble fullført en samarbeidsavtale mellom oss, Bodø/Glimt, Bodø håndballklubb. Avklaring ligger nå i at NFK overtar det administrative ansvaret, som UIN pr i dag har. Nordland fylkeskommune er positive til dette og avklaring forventes i løpet av kort tid. IP-prosjektet går også sin gang internt i klubben, mens den eksterne delen har gått saktere enn planlagt grunnet vansker med ekstern finansiering. Det har vært avholdt møter med Bodø kommune sin tekniske avdeling og med formannskapet rundt klubbhusprosjektet ved Aspmyren. Det har blitt gitt ut tre Grand-aviser i 2011, med Jan-Erik Andreassen som redaktør. Avisene er gitt ut som del av en samarbeidsavtale med Avisa Nordland, og er distribuert til alle avisens abonnenter i Bodø. Det gjøres et meget omfattende frivillig arbeid i av medlemmer på alle plan i klubben. Klubben har søkt Bodø kommune om utsettelse av nedbetaling av det ansvarlige lånet fra 2009, og men har til tross for skriftlig og muntlig påminnelse ikke fått tilbakemelding om dette. Det antas at kommunen er klar over klubbens stramme økonomi og høye leieutgifter til kommunale anlegg, og derfor vil gi klubben en positiv tilbakemelding med tiden. Klubbens revisor de siste årene har grunnet arbeidsgivers retningslinjer for sponsorsamarbeid måtte trekke seg. Revisor for 2010 er Ove Johansen, Kaljord, 8414 HENNES, mens en lokal revisor vil kontrollere det merverdiavgiftrelaterte. Avslutning Jeg har hatt et meget interessant og lærerikt år som styreleder for IK Grand Bodø. Uten den formidable innsatsen som gjøres av alle fra de yngste medlemmene som setter ut kjegler og rydder opp etter seg under trening, alle spillerne i fotballgruppene og turmarsjgjengerne våre, foreldre, foresatte, arrangementshjelpere og arrangører, styremedlemmer i grupper og klubb, trenere, oppmenn og kvinner, foreldre- og dugnadskontakter, dommere, løypeutleggere og mange, mange flere, ville driften av en klubb som vår vært umulig å gjennomføre. Jeg vil med dette berømme alle og en for å ha brettet opp ermene og i løpet av Vi har mange spennende prosjekter i arbeid som er med på å få klubben nærmere sine sportslige og økonomiske mål på alle nivåer. Som styreleder er jeg ydmyk for den store innsatsen som er gjort og som gjøres av så mange. Bergen/Bodø, 20. februar Rolf Liland Side 46

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61939/2009 2003/9245 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/145 Formannskapet 23.11.2009 09/169 Bystyret 10.12.2009 Søknad om økonomisk støtte

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.06.2015 42046/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/102 Formannskapet 24.06.2015 Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø håndballklubb

Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2015 40723/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/101 Formannskapet 24.06.2015 Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009

4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009 Styrets sammensetning: Leder : Helge Josdal Nestleder : Mikael Pedersen Styremedlemmer : Arvid Løite Sten Pedersen Tom-Reidar Natvig Solveig

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B

Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 1 Å R S B E R E T N I N G VÅG F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 2 Å R S B E R E T N I N G V Å G F O T B A L L K L U B B 2 0 0 7 Virsomhetenes art Virksomheten er en fotballklubb, som er lokalisert i bydelen

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer