Budsjett 2006 og Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009"

Transkript

1 Budsjett 2006 og Økonomiplan Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 1 av 66

2 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Rådmannen sine kommentarar Hovudoversikt drift Rammer prosessar - forventningar Spesielle tema Pensjon Finansiell utvikling Nedbemanning Samfunn Drift og prioriteringar KOSTRA Brukarar Informasjon og Politisk nivå Økonomi og organisasjon Barnehage Grunnskule Pleie og omsorg Helse og Velferd Teknisk Utvikling Medarbeidarar Tilsette Medarbeidararundersøkinga Helse, miljø og sikkerheit (HMS) Sjukefråvær Ytre miljø Interne prosessar Sakshandsaming Kvalitetssystem Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Ny Arbeids- og Velferdsetat (NAV) Økonomi Økonomisk hovudoversikt for Kvam herad Rekneskapsskjema 1A Rekneskapsskjema 1B Investeringsrekneskapet Prosjekt - økonomiplanperioden Prosjektrammer og forbruk Prosjektfinansiering Økonomisk oversikt - Driftsprosjekt Økonomisk oversikt Investeringsprosjekt Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 2 av 66

3 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2006 vert utlikna med 7 promille av takstverdien, jfr. Lov nr. 29 av 6. juni Nye låneopptak for 2006 Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av prosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. 5. Refinansiering Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. Refinansiering av eksisterande lån skal ikkje medføre endring i den reelle avdragsplanen. 6. Trekkrett I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å søkje fylkesmannen om løyve til å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2006 skal vera på inntil 15 mill.kr. 7. Godtgjersle til politikarar (jfr. Reglement for arbeidsvilkår) Godtgjersle til ordførar vert sett til kr ,- pr. år med verknad frå Møtegodtgjerdsle for 2006 satsane vert som i Delegeringsreglement Budsjettet for 2006 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela ramma i samsvar med intensjonen i underliggjande dokumentet og tabellar. Prosjekt vert vedtekne i særskilde tabellar. 9. Justering av prosjekt i tid. Rådmannen får fullmakt til å justera budsjetta for prosjekt i høve til endringar i tid. 10. Avgiftsbudsjett og gebyr Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i samsvar med føresetnader i eiga sak. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 3 av 66

4 11. Driftsbudsjett i Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar. A. ØKONOMISK OVERSIKT DRIFTSINNTEKTER Bud. 09 Bud. 08 Bud. 07 Bud. 06 LN03 Brukerbetaling LN04 Andre salg- og leieinntekter LN05 Overføringar med krav til motyting LN06 Rammetilskot fra staten LN07 Andre statlege overføringar LN08 Andre overføringar LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eigendomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skattar LN12 Sum driftsinntekter B DRIFTSUTGIFTER LN14 Lønnsutgifter LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod LN17 Kjøp av tenester som erstattar komm teneste LN18 Overføringar LN19 Avskrivningar LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter C LN23 Brutto driftsresultat D=B-C EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR Finansinntekter LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak LN26 Motteke avdrag på lån LN27 Sum eksterne finansinntekter E Finansutgifter LN29 Renteutgifter, provisjon og andre fin.utg LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter F LN34 Resultat eksterne fin. transaksjonar G=E-F LN35 Motpost avskrivningar LN36 Netto driftsresultat I AVSETNINGAR Bruk av avsetningar LN38 Bruk av tidli. års reknskaps. mindre forb LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN42 Sum bruk av avsetningar J Avsetningar LN44 Overført til investeringsregnskapet LN46 Avsetningar disposisjonsfond LN47 Avsetningar til budne fond LN49 Sum avsetningar K LN51 Reknskap meirforbruk/mindreforbruk L=I+J-K Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 4 av 66

5 12. Investeringsbudsjettet for Investeringsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar. Investeringsbudsjettet Bud. 09 Bud. 08 Bud. 07 Bud. 06 INVESTERINGSINNTEKTER LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom LN04 Andre salgsinntekter LN05 Refusjoner LN06 Statlige overføringer LN07 Andre overføringar LN09 Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønnsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon LN15 Overføringar LN16 Renteutgifter og omkostningar LN18 Sum utgifter M FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter LN20 Utlån LN21 Kjøp av aksjer og andeler LN22 Avsatt til ubundne investeringsfond LN23 Avsetninger til bundne fond LN25 Sum finanstransaksjonar N LN26 Finanseringsbehov O=M+N-L FINANSIERING LN28 Bruk av lån LN29 Motteke avdrag på utlån LN30 Salg av aksjer og andeler Bruk av tidlegare års overskot LN31 Overføringar fra driftsregnskapet LN32 Bruk av disposisjonsfond LN33 Bruk av ubundne investeringsfond LN34 Bruk av bundne fond LN36 Sum finansiering R LN38 Udekka/udisponert Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 5 av 66

6 13. Prosjekt Prosjekt vert vedteke i samsvar tabellen under Tekst T.o.m. B-2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Sum prosjektramme P11010 Næringsutvikling i Ålvik P11041 Me vil jobba i Hardanger P13052 IT-prosjekt PLO P13061 IT-investeringar P13062 Breiband, fase P13071 IT-investeringar P13081 IT-investeringar P13091 IT-investeringar P15050 Reguleringplan næringsareal Sandven P15054 Grustak Øystese - tilrettelegging P15055 Småskala næringsutvikling P15056 Høyring Haldeplassen - Kaldestad P15061 Utgreiing sjøkabel P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart P19031 Forprosjekt "Ei dør" P19071 Jondalstunnelen P30031 Bustadutbygging NHS/Øystese - høg utnytting P30991 Utbyggjing av aldersbustader P50012 Tusenårsstaden P50021 Regionalt kulturhus P60011 Trafikksikring - tiltak P60022 Bustadfelt Norheimsund P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese P60055 Bårehus Øystese P60056 Ny barnehage i Øystese P60057 Strandebarm idrettspark Mellombels avsetningar P60058 Fornyingsplan bilar/utstyr Teknisk P60061 Utendørsanlegg - Øystese idrettshall P61011 Kloakkledning Lid P61012 VA-utbygging i Kvam P61020 Renovasjon - avfallsplass P61030 Nhs. idrettsbane -Tilskot til NIL og kjøp av grunn P61043 Vidareutbygging VA på kvamskogen P61051 Hovudplan avløp P61061 Vassverk Oma P61062 VA-overtaking Ålvik P61063 Avløp Vikøy P61064 Ringleidning Sandven P61065 Asfaltering av vegar, rest P61071 Reservevassforsyning P61072 Vassleidning Torpe P90051 Kvammaskulen Kompetanseutvikling P90053 Kvammaskulen IKT-løysingar P90054 Kvammaskulen Forprosjekt P90055 Kvammaskulen Utbyggingsprosjekt P90059 Kvammaskulen Opprusting andre skular Sum aktive og nye prosjekt Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 6 av 66

7 Budsjettdokument Budsjett 2006 og Øk. Plan Saksdokument Budsjett og øk.plan med framlegg til vedtak for Budsjett 2006 og Øk. Plan Vedlegg Budsjett med detaljar og kommentarar Budsjett 2006 og Øk. Plan Elektroniske arkivdok og grunnlagsmateriell Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 7 av 66

8 2 Rådmannen sine kommentarar 2.1 HOVUDOVERSIKT DRIFT 2006 DRIFTSINNTEKTER B-06 B-05 Endring LN03 Brukerbetalinger LN04 Andre salgs- og leieinntekter LN05 Overføringer med krav til motytelser LN06 Rammetilskudd fra staten LN07 Andre statlige overføringer LN08 Andre overføringer LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eiendomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skatter LN12 Sum driftsinntekter B DRIFTSUTGIFTER LN14 Lønnsutgifter LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal t LN17 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep LN18 Overføringer LN19 Avskrivninger LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter C LN23 Brutto driftsresultat D=B-C EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER LN25 Renteinntekter, utbytte og eieruttak LN26 Mottatte avdrag på lån LN27 Sum eksterne finansinntekter E LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter F LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner G=E-F LN35 Motpost avskrivninger LN36 Netto driftsresultat I Bruk av avsetninger LN38 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN41 Bruk av likviditetsreserve LN42 Sum bruk av avsetninger J Avsetninger LN44 Overført til investeringsregnskapet LN45 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr LN46 Avsetninger disposisjonsfond LN47 Avsetninger til budne fond LN48 Avsetninger til likviditetsreserve LN49 Sum avsetninger K Udisponert (overskot) Til inndekning seinare år (underskot) LN51 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk L=I+J-K (LN23) Brutto driftsresultat vert forbetra med nesten 4 mill.kr. Dei ordinære utgiftene aukar med 8,5 mill (LN21), og inntektene med 12,5 mill (LN12). Dvs. at inntektene aukar meir enn utgiftene i 2006, og brutto driftsresultat vert forbetra. Side 8 av 66

9 Driftsinntekter (LN03-LN12). (LN03) Brukarbetaling: Redusert med 1,8 mill.kr. Det er ingen reell reduksjon i inntekter, men ei overflytting frå brukarbetalingar til andre salsog leigeinntekter (LN04). Ein sideeffekt av prosjektet P30991-Utbygging av aldersbustader, er ei dreiing frå brukarbetaling til andre sals- og leigeinntekter (LN04). (LN04) Andre sals- og leigeinntekter: Auka med 1,5 mill.kr Den største auken gjeld auke i husleigeinntekter, totalt 2,9 mill.kr. 2,1 mill.kr av desse er knytta til husleige på Tolo omsorg, og 0,6 mill.kr for heilårsverknad på Mikkjelsflaten. I tillegg aukar gebyrinntekter frå plan- og geoavdelinga med 0,9 mill.kr. På den andre sida er det ein reduksjon på 1,3 mill.kr som skuldast budsjettert nedgang i tilknytingsavgifter på vatn og avløp. Det er budsjettert med ein reduksjon i inntekter frå vassmålarar på 0,6 mill.kr ut frå erfaringstal dei siste 2-3 åra. Resten, 0,4 mill.kr, er generell prisauke og andre mindre endringar. (LN05) Overføring med krav til motyting : Redusert med 8,3 mill.kr. Den store nedgangen i refusjonsinntekter skuldast følgjande: Ikkje overføring til mottak (stengt des-05) -6,1 mill.kr Bortfall gamal mva.komp. (særtilfelle i 05, trekt ramme, LN06) -4,5 mill.kr Redusert kompensasjon barnevern (sjå også LN17) -1,0 mill.kr Redusert kompensasjon pleie og omsorg (bl.a red. vertskomm tilsk?) -1,7 mill.kr Det er òg nokre inntektsauker Auka refusjonsinntekter vedr. prosjek (auka MVA-komp) 3,0 mill.kr Auka tilskot til psykiatri 0,8 mill.kr Auka tilskot til barnehagar 1,0 mill.kr Sum auke av ei rekkje mindre endringar 0,2 mill.kr Sum : 8,3 mill kr (LN06) Rammetilskot frå staten. Auke 11,6 mill.kr Isolert for LN06 kan det sjå ut til at Kvam herad har fått ein stor auke i statlege midlar i høve til Dette er ikkje heilt rett. 4,5 mill.kr av auken gjeld gamal mva.kompensasjon (sjå LN05), som vart trekt ut av rammetilskotet som eit særtilfelle i I tillegg har administrasjonen i sitt forslag tolka den nye regjeringa slik at det kjem 5 mill.kr meir i rammetilskot enn det som ligg inne i forslaget til forrige regjering. Det er knytta stor spenning til tilleggsproposisjonen 10. november, då det har vore vanskeleg å få tak om alle midlane kjem som frie inntekter, eller om dei er øyremerka. Den reelle auken i forslag til statsbudsjett, var 2,1 mill.kr, hovudsakleg i auka utgiftsutjevning for Kvam. Fylkesmannen har òg oppretthalde skjønsmidlane til Kvam. (LN07) Andre statlege overføringar : Auka med 2,1 mill.kr Kvam herad har budsjettert med å motta 1,2 mill.kr meir frå staten for auka busetjing av flyktningar, samt 1,5 mill.kr meir i kompensasjonsinntekter for utbygging av Side 9 av 66

10 omsorgsbustader. Til frådrag kjem reduksjon i overføringar til sosiale tenester, 0,5 mill.kr. Resten (0,1 mill.kr) er fleire mindre endringar. (LN08) Andre overføringar. Redusert med 2,3 mill.kr Reduksjonen gjeld mottak av gåve i (LN09) Skatt på inntekt- og formue. Auka med 7,6 mill.kr. I statsbudsjettet låg det inne forslag til å auka skatteøre frå 13,2% til 13,6%. Endring i skatteøren er ikkje gjennomført på mange år. Om den nye regjeringa vil gjera det same, gjenstår å sjå. I høve til dei signala som har kome, kan det koma endringar i forholdet mellom skatt (LN09) og rammetilskot (LN06), men administrasjonen har forutsett eit samla nivå ut frå signala som har kome gjennom media. (LN10) Eigedomsskatt. Auka med 2,0 mill kr. på grunnlag av ny takst på Bjølvo kraftverk. (LN11) Andre direkte og indirekte skattar: Ingen endring. Driftsutgifter (LN14-LN23) (LN14) Lønsutgifter Auka med 6,8 mill.kr inkl. timetalsauke i skule m.m. Lønspotten for 2006 er 7,4 mill.kr, ut frå ei lønsstigning på 3,5%. Lønspotten inkl. i tillegg til rein lønsvekst, og sosiale kostnader. I tillegg aukar introduksjonsstønaden til flyktningar med 1,3 mill.kr i samband med ambisjonen om å busetje fleire flyktningar i Kvam i (LN15) Sosiale utgifter Aukar med 1,2 mill.kr. I tillegg til det som ligg i lønspotten, aukar pensjonskostnaden med 1,5 mill.kr. Til frådrag kjem ein liten nedgang i arbeidsgjevaravgift (0,3 mill.kr). (LN16) Kjøp av varer og tenester som inngår i produksjonen. Redusert med 2 mill.kr. Den største enkeltsummen gjeld bortfall av husleige for mottak (1,6 mill.kr). Grunna regelendring er det ein auke i kostnad til arbeidsklede i Pleie og omsorg på 1,1 mill kr. Vidare er det ein kostnadsauke på 0,5 mill kr. til reguleringsplanar. Likevel er nettokostnaden redusert med vel 2,0 mill kr. gjennom nedskjering av utgifter til dagleg drift ( reiser, porto, tlf, velferdstiltak tilsette, lærebøker, kjøp av vaskeritenester, bedriftshelsetenester, inventar, juridisk bistand m.m.) Vi er i sterk tvil om denne utgiftsposten held. (LN17) Kjøp av varer og teneste som erstattar kommunal tenesteproduksjon. Redusert med 1,2 mill.kr. Kjøp av barnevernstenester er redusert med 1 mill.kr, pluss andre mindre endringar. (LN18) Overføringar: Auka med 0,6 mill.kr: Auka næringstilskot 0,4 mill kr. og andre mindre endringar 0,2 mill kr. Det er andre undeliggjande endringar som gjeld idrettsubygging (Strandebarm Idrettspark) og reduserte driftskostnader, som ikkje får effektar for nettokostnader. (LN19) Avskrivingar: Auka med 3,1 mill.kr. Side 10 av 66

11 Dei store investeringane Kvam herad har gjort dei siste åra, byrjar no å slå inn på brutto driftsresultat med stor styrke. For netto drift, har ikkje avskrivingsauken noko å seia, då posten vert trekt ut at før netto driftsresultat (LN35). Finans (LN25-LN34) (LN25) Renteinntekter, utbytte og eigaruttak. Redusert med 3,4 mill.kr På grunn av ny utbyttepolitikk for Kvam kraftverk, er utbyttet redusert med 2,5 mill.kr. Dette får stor innverknad på drifta til Kvam herad i For BKK er utbyttet derimot auka med 0,1 mill.kr. På grunn av investeringstakten og likviditetssituasjonen, må Kvam herad truleg løysa inn 50 mill.kr av obligasjonane. Renteinntekta er difor sett ned med 1 mill.kr. (LN26) Motteke avdrag på lån. Redusert med 0,1 mill.kr (LN29) Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter. Auka med 4,3 mill.kr Renteutgiftene er auka både på grunn av auka låneopptak (ca. 85 mill.kr) og på grunn av auka rente. I tillegg får ikkje drifta lenger så stort frådrag for byggjelånsrenter på investeringar. (LN30) Avdragsutgifter. Auka med 0,1 mill.kr. Dersom alle investeringar var lånefinansiert ville summen for avdragsutgifter vore lik LN19- Avskrivingar, dvs. 3,5 mill.kr høgare utgifter. På grunn av eigenandel i investeringar, gjeldsnedbetaling og lang levetid for anleggsmidla til Kvam herad, er auken i høve til 2005 berre 0,1 mill.kr. (LN31) Utlån: Redusert med 0,7 mill.kr. Utlån er redusert med 650 for lån til NIL Hardanger i (LN34) Resultat eksterne finansieringstransaksjonar (sum LN25-LN32). Resultatet er forverra med 7,3 mill kr. Me byrjar no å sjå verknaden av investeringane som er gjort dei siste åra. Rentenettoen er forverra med 5,3 mill.kr. I tillegg er utbyttet frå Kvam kraftverk redusert med 2,5 mill.kr. Ein nedgang på ca. 28% i høve til (LN35) Motpost avskrivingar. Auka med 3,1 mill.kr Motpost til LN19. (LN36) Netto driftsresultat Netto driftsresultat 10 mill, kr. ei positiv utvikling av drift. Det er den finansielle utviklinga som er urovekkjande, eksterne finanstransaksjonar har forverra seg med 7,3 mill kr.(ln34) (LN38) Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk. Auka med 0,9 mill.kr. Det er brukt 0,9 mill.kr av tidlegare års overskot til å finansiera 2006/gjera avsetningar til andre fond. Side 11 av 66

12 (LN39) Bruk av disposisjonsfond. Teneste Teneste (T) Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett Organisasjons- og ,00 personalutvikling Skuleskyss , Interne finansieringstransaksjoner Tidl opptent MVA-kompensasjon , Tilrettelegging og opparbeidelse av P15050 Reguleringplan næringsareal Sandven ,00 industrifelt Næringsprosjekter P15055 Småskala næringsutvikling , Produksjon av reguleringsplanar P15056 Høyring Haldeplassen - Kaldestad , Planarbeid P30031 Bustadutbygging NHS/Øystese - høg utnytting , Drifts og anleggsstøtte idrett P60057 Strandebarm idrettspark , ,57 (LN40) Bruk av bundne fond. Bruk 16,9 mill kr. Teneste Teneste (T) Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett vedtatt Produksjon av reguleringsplanar P15061 Utgreiing sjøkabel Faste næringstilskot Andre næringstilskot Drift av næringsavdeling Næringsprosjekter Næringsprosjekter P11041 Me vil jobba i Hardanger Drift og tilsyn av vassverk Investeringar og vedlikehald av vassverk Drift og tilsyn av røyr og pumper - vatn Inv. og vedlikehald av røyr og pumper - vatn Drift og tilsyn av renseanlegg Investering og vedlikehald av renseanlegg Drift og tilsyn av røyr og pumper - avlaup Inv. og vedlikehald av røyr og pumper avlaup Innsamling av slam Innsamling av avfall Gjennvinning og sluttbehandling av avfall Viltforvaltning Vedlikehald av friluftsområder P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart Store deler av bruken gjeld VAR-sektoren. Motsett finn vi at under avsetning til bunde fond er det avsett om lag same sum som er brukt. Årsaka er rekneskapsforskriftene. (LN 44) Overføring til investeringsrekneskapet. Overføringa gjeld avsetning av rente på fond. Side 12 av 66

13 (LN46) Avsetningar til disposisjonsfond. Teneste Teneste (T) Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett vedtatt Drift og investering felles IKT-system P13061 IT-investeringar Drift og investering felles IKT-system P13062 Breiband, fase Undervisning grunnskule P90053 Kvammaskulen IKT-løysingar Nybygg og utvikling av barnehagar P60056 Ny barnehage i Øystese Drift og tilsyn av skolelokale Nybygg og utvikling av eksisterande P60051 Skytebane Norheimsund skulelokale / Øystese Nybygg og utvikling av eksisterande P90055 Kvammaskulen skulelokale Utbyggingsprosjekt Nybygg og utvikling av eksisterande P90059 Kvammaskulen skulelokale Opprusting andre skular Heimetenester generelt P13052 IT-prosjekt PLO Nybygg og utvikling av trygde - P30991 Utbyggjing av omsorgsbustader aldersbustader Kommunale vegar - generellt Vegar - fast dekke P61065 Asfaltering av vegar, rest Inv. og planlegging av P60011 Trafikksikring - tiltak trafikksikkerhetstiltak Brannvern Nybygging og utvikling av idrettsanlegg P60061 Utendørsanlegg - Øystese idrettshall Nybygg kulturhus Renter, utbyte og lån Merknad: Mest alt gjeld avsetjing av MVA-kompensasjon frå investeringar. Det gjeld ikkje avsetning til Kulturhus og nokre mindre avsetningar, det er normale avsetning. (LN47) Avsetningar til bundne fond. Teneste Teneste (T) Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett vedtatt Lån og tilskot - Husbanken Konsesjonsavgift Drift og tilsyn av røyr og pumper - vatn Drift og tilsyn av røyr og pumper - avlaup Innsamling av slam Innsamling av avfall Viltforvaltning Forvaltning etter viltloven Renter, utbyte og lån Merknad: Sjå bruk av bundne fond. (LN 51) Konklusjon: Det er i budsjettet ikkje rekna endringar i rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk, dvs at auka kostnader er finansiert. Side 13 av 66

14 2.2 RAMMER PROSESSAR - FORVENTNINGAR Kommuneplanen, prioriterte område, strategiske val: Kommuneplanen sin visjon og målsetjing om gode vilkår for næring og busetnad og vekst i folketalet krev auka merksemd. Ikkje minst med omsyn til vedtaka kring etablering av bompengeselskap for Kvammapakken og utgreiing av Kvamskogtunnel. Dette er gjort for å gjere vegnettet i Kvam meir tenleg og korte avstanden til Bergen. Dei mogeleg negative sidene kring bompenge-innkrevjing vil måtte motverkast med auka satsing på bustadtilrettelegging og auka kulturelt tilbod i dei sentrale delene av kommunen, då det er her konsekvensane vil merkast mest ( pendlarar/næringsaktivitet ). Den etter måten låge bustadbygginga i kommunen er nok eit resultat av liten tilgang på attraktive tomter i sentrum. Til no har verksemdene innan denne marknaden i Kvam hatt nok å gjere med hyttebygging på Kvamskogen. Kva verknad mogeleg bompenge-innkrevjing kan ha å seia for denne marknaden, er vanskeleg å spå. Det planlagte Kulturhuset vil kunne ha ein funksjon som magnet for å trekke folk og kundar til kommunen og motvirke noko av den negative effekten med bompengar, og kan såleis verte eit viktig strategisk tiltak. Flytting av skytebanen frå Tolomarka vil òg vere eit middel som umiddelbart vil gje effekt i høve tilgang på etterspurde og tilrettelagde tomter. Tunnel under Kvamskogen vil, saman med Arnatunnelen, gje ei reisetid til Bergen på ca. 40 min. Dette vil vere dei enkelttiltaka som vil ha mest å seie for busetnad i Kvam i tida som kjem. Utan desse prosjekta trur vi at målsetjinga i kommuneplanen må endrast, og vi må førebu oss på ein kvardag der folketalet framleis vil gå ned og rammene for den kommunale verksemda vert stadig lågare. Fram til rullering av kommuneplanen vonar vi at desse to store prosjekta si framtid er avklara, slik at vi veit kva framtid vi må planleggje for. Å arbeide for realisering av desse to prosjekta må vere den absolutt viktigaste samfunnsmessige oppgåva i året som kjem. Rammer: Statsbudsjettet for 2006 er lagt fram av avgått regjering. Den nye regjeringa tek sikte på å legge fram sitt budsjettforslag medio november månad. Frå Soria Moria -erklæringa går det fram at kommuneøkonomien skal betrast. Etter mange magre år, med sterk vekst i privat sektor og innstramming i kommunal sektor, er det gledeleg at kommunane så klart vert sett på som viktige aktørar i samfunnsutviklinga. Vi vil likevel be om at vi er nøkterne og set oss føre å handtere evt auka rammer med klokskap. Forventninga kring denne erklæringa har vi lagt inn i budsjettforslaget ved at rammetilskottet er auka. Saman med dei reint mellombelse inntektene knytt til momskompensasjonsordninga (mva) for investeringar, og skjønnstilskot, Side 14 av 66

15 fører dette til at vi oppnår eit netto overskott for Då har vi føresett at evt. auka pensjonskostnader på ca.4 mill kr vert dekka i tillegg på ramma. Brutto driftsresultat viser likevel at vi har lang veg å gå, både med kostnadsreduksjonar ( jfr nedbemaningsprosessane som er sett i gang ) og varig inntektsauke, før økonomien i kommunen er i balanse. Utviklinga er likevel positiv. Statsbudsjettet med tilleggsløyvingar tilseier såleis ikkje at pågåande prosessar kan avblåsast, eller at kommunen kan ta på seg nye store driftsoppgåver. Eit uromoment er signala om redusert utbytte frå Kraftverket. Det bør kunne stillast spørsmål ved kva Kvam herad vil med sitt eigarskap, dersom verdiane i eit kraftselskap i dag ikkje aukar og heller ikkje utbytte til eigar. Utbyttet bør alltid ligge over det kommunen kan oppnå gjennom sal og plassering av midlane i bank. Sjølv med det låge rentenivået som er i dag, vil truleg slikt sal og plassering av midlar gje minst like stor avkastning. Dei reint demografiske endringane i befolkninga i kommunen tilseier diverre at inntektene våre går ned, trass auka rammer på landsnivå. Det som bergar oss er skjønnsmidlar på 10,2 mill. kr. Desse er knytt til kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift og reint skjønn, m.a. knytt til kompensasjon for mellombelse kostnader i påvente av verknader av ny skulestruktur. Også MVA kompensasjon for dei store investeringane i Eldrepakken (og vonleg skulebygg ), gjev auka inntekter. Problemet er at desse inntektene, som kjem over driftsbudsjettet, også er brukt i finansieringa av bygga. Dette "lurer oss til å tru at inntektsnivået i kommunen er høgare enn det er, og kan freiste til å auke driftskostnadene med desse eingongspengane. Rammetilskottet har utvikla seg slik: (framlegget frå avgått regjering): (inkl. skjønn 10,2 mill) Trass skjønnsmidlar ser vi at inntektene er mindre enn i Det er denne utviklinga vi må tilpasse oss i høve varige driftskostnader. Utviklinga er knytt til inntektssystemet og den inntekt vi får per innbyggjar. Den auken som ligg inne i samband med regjeringsskiftet ( 5 mill) er ikkje nok til å motverke bortfall av dei reint mellombelse inntektene knytt til skjønnsmidlane. På sikt vert difor rammene våre lågare. Rammetilskotet for 2006: Basis kr Inntektsutjamning kr Soria Moria kr Sum kr Inntektene elles er avhengig av skatt. I Kvam er vi heilt avhengige av skatteutviklinga på landsbasis, då vi får justert vårt rammetilskott i høve landsgjennomsnittet. Skattenivået i Kvam er lågt, slik at dette systemet faktisk er ein føremon for kommunen. Auka vekt på Selskapsskatten i direkte finansiering av kommunane er og eit problem, då denne kan svinge sterkt frå år til år. Selskapsskatten er berekna til ca. 4 mill. for Det er på nytt signalisert mogelege endringar i inntektssystemet, slik at faktisk skatteinngang i kommunen skal telje meir enn landsgjennomsnittet ( mindre skatteutjamning ). Dette vil vere ein føremon for skattesterke kommunar, men til ulempe for oss. Generelt sett kan ein seie at alle endringar i inntektssystemet til no har vore til ulempe for dei fleste distriktskommunar. Side 15 av 66

16 Det er eit problem at inntektssystemet stadig vert endra, fordi dette fører til usikre rammevilkår. Det er også slik at MVA-kompensasjonsordninga og nye reglar for føring av pensjonskostnader forbetrar driftsresultatet, utan at det ligg realitetar bak. (I andre samanhengar vert dette kalla kreativ bokføring ). Den nye regjeringa har sagt at dei vil sjå på dette. I skrivande stund er det vanskeleg å spå noko sikkert om kor mykje som er reelt frie midlar i kommunen sine rammer, og kor mykje som må dekke statlege satsingsområde eller andre kostnader som kjem på, t.d. auka pensjonskostnader. Kredittilsynet har vedteke at den garanterte renta på pensjonen skal setjast ned frå 3 til 2,5 %. Saka skal vonleg avklarast endeleg før jul. Slik nedgang vil medføre auka kostnader for kommunen på ca. 2,8 5,6 mill. kr. årleg. Det er ikkje sagt noko om desse kostnadene skal dekkast særskilt. Heller ikkje Soria Moria - erklæringa, om redusert foreldrebetaling i barnehage, er sikra finansiering utanom ordinært rammetilskot. Dette kan innebere auka kostnader for oss på 2 mill. kr. Auka satsing innan Pleie- og omsorg er heller ikkje avklara som tilleggsløyving utanom rammetilskotet. Dette kan innebere auka kostnader på 2 5 mill. kr. Auka kostnader til kunnskapsløftet i skule er allereie lagt inn som del av auken i rammetilskotet. Til saman er det underliggjande kostnadsvekst i desse tiltaka på 7 10 mill. kr. Det maksimale vi kan forvente å få ut av Soria Moria -erklæringa er truleg 5 7 mill. kr. I så fall er det ikkje reell vekst i dei frie inntektene. Soria Moria : I Statsbudsjettet ligg inne auke i frie inntekter på : Mill kr. Soria Moria varslar eit tillegg på: Mill kr. Sum frie inntekter Mill kr. Av dei opphavlege 1900 mill går 1300 mill til endringar i inntektssystemet grunna demografi. (Nokon får pluss, andre minus). Dette forklare kvifor rammetilskotet til Kvam går ned, trass auke i statsbudsjettet. I tillegg går 400 mill. kr. til Kunnskapsløftet i skole. (Øyremerkt) Dvs at den reelle auken er på 200 mill kr. Desse 200 mill kr er i realiteten dei einaste frie inntektene som ligg inne i opphavleg statsbudsjett. Denne auken motverkar ikkje nedgangen vi har grunna demografien. Redusert foreldrebetaling i barnehage ( til kr) er rekna til ca 1 mrd. Auka satsing i Pleie og omsorg til 2,5 mrd. Tilfeldigvis? summerer dette seg til 3,5 mrd., jfr Soria Moria ovanfor. Er det så att pengar til pensjon, og andre auka kostnader? Prosessar: Vi trur ikkje det er grunnlag for å stogge nokon av dei prosessane som er sette i verk med tanke på å få driftskostnadene i kommunen ned. Demografiske endringar vil og i framtida slå sterkt inn i høve våre inntekter. Det er planlagt ei nedbemanning på 55 årsverk til og med Per dato ligg vi om lag på målsetjinga for 2005 med ei gjennomført nedbemanning på 24 årsverk. Ambisjonsnivået er senka frå 15 årsverk i Pleie- omsorgssektoren, til 11,5, medan han er auka frå 0,8 til 4,3 i barnehagesektoren. Erfaringar så langt i Nedbemanningsgruppa og Omstillingsutvalet er at utfordringane knytt til nedbemanning er størst i Pleie- og omsorgssektoren. Dette har også ei demografisk forklaring, då talet på gamle eldre ikkje går ned sjølv om folketalet totalt gjer det. I skuleverket er t.d. elevtalet redusert tilsvarande eit heilt årskull siste åra. Det kan difor vere grunn for å sjå på om ambisjonsnivået skal reduserast med ytterlegare 3,5 årsverk i pleie- og omsorgssektoren, knytt opp mot grunnbemanninga. Dette vil innebere at grunnbemanninga i pleieoppgåver vert om lag uendra eller betra i høve Side 16 av 66

17 til Reduksjonen i årsverk vert såleis knytt direkte til strukturendringar og effektivisering kring ny organisering (som i skulesektoren). Arbeidet i Nedbemanningsgruppa og Omstillingsutvalet går usedvanleg godt og er prega av gjensidig forståing og respekt mellom partane. Kva stillingar som skal lysast ut og ikkje, er gjenstand for grundige drøftingar. Det er ikkje grunn for å endre mandatet, men som nemnt kanskje sjå nære på måltalet. Konsekvensane av nedbemanninga vert og stadig tydelegare. M.a. må vi forvente at administrative oppgåver/sakshandsaming etterkvart vil ta lengre tid, samt at t.d. reinhaldet vert utført til lågare standard. Innan t.d. brannvern må vi kanskje styrke bemanninga igjen, jfr pålegg frå DBE. Erfaringa så langt viser og at på fleire område må nedbemanning føre til auka investeringskostnader i utstyr og teknologi. I budsjettet for 2004 ønskte administrasjonen fokus på tenesta barnevern, ved å nytte ekstern hjelp til å sjå på innhald, fag, haldningar, organisering og prioriteringar. Dette var grunngjeve med KOSTRA-tala som synte svært høge kostnader samanlikna med andre kommunar. Heradsstyret gjorde vedtak om at det skulle gjerast ei intern evaluering. Eininga har ikkje makta dette på eiga hand og valt å nytte KS sitt Nettverkssamarbeid for evaluering. Vi er i nettverk med Askøy, Bømlo, Fjell og Lindås. Kommunane Bømlo og Lindås er i same gruppe (11) som oss i KOSTRA -tala. Nettverket er og utvida til å omfatte sosiale tenester. Endeleg resultat frå dette arbeidet er ikkje venta før våren Alt no syner likevel tilbakemeldinga på det Utfordringsnotat kommunane måtte lage i samband med nettverksdeltakinga, at Kvam herad har store kostnadsavvik i høve dei andre kommunane. Trass at vi har lågare verdiar på dei kostnadsdrivande elementa for tenestene (som befolkningssamansetjing m.v.), har vi langt høgare kostnader, faktisk i millionklassen. Det er fleire interessante funn. M.a. er talet på barn som er innmeldt lågast i Kvam, men nesten 100% vert følgt med tiltak. I dei andre kommunane varierer dette talet mellom %. Kanskje er det slik at barna i Kvam treng meir tiltak, men og kan det vere at fagleg tilnærming og haldningar er ein annan i Kvam. Det er sett i verk tiltak, både ved intern organisering og delegering av fullmakter, for å få kontroll på utgiftene. Vi spår likevel at det må til ei fagleg ekstern evaluering om vi skal vere trygg på om arbeidet vi gjer er rett og til rett pris. Dette vil vi ta stode til når arbeidet i Effektiviseringsnettverket er avslutta. Balansert Målstyring (BMS) er på veg inn i organisasjonen med full tyngde. Fokus er på brukarar, medarbeidarar og interne prosessar, der vi ser korleis slike perspektiv kan nyttast til å påverke samfunnsutviklinga og kommuneøkonomien. Barnehagane bruker i dag BMS i både planlegging og gjennomføring av aktivitetar, alt frå prioritering av investeringar til ulike personaltiltak. Vi har, etter erfaringane med innføring i barnehagesektoren, endra litt på strategien for innføring i andre sektorar. No tek vi innføringa litt stegvis og innan områder der vi ser umiddelbar nytte, dette og av ressursomsyn. Eit stort program for innføring over kortare tid tek for mykje merksemd og gjev heller ikkje same fleksibilitet med omsyn til å endre på fokusområde og målsetjingar dit vi ser at trongen er størst. Personale i barnehageeininga vert Side 17 av 66

18 trekt aktivt med under prosessar i andre einingar. Resultatmål vil etterkvart verte meir og meir tydeleg i einingane sine budsjett. Forventningar: Signala om at kommunal sektor skal stykjast med meir midlar er raskt oppfatta av omgivnadene. Særleg gjeld dette eksterne aktørar, som gjerne ser på kommunen som ei utømleg kjelde for finansiering av gode og mindre gode tiltak. Internt har dei fleste administrative leiarar etterkvart så god kunnskap om kommuneøkonomi, og skilnaden på korleis denne ser ut frå Oslo og i den einskilde kommune, at ønskje og krav er ettermåten små. Det var ikkje mange dagar etter valet før eksterne ønskjemål om kommunale løyvingar til ulike tiltak, langt oversteig det vi kan forvente å få i ekstra inntekter. Nokre eksterne innspel til budsjettet: Kvam LSK ( Sjuseteløypa ) auke i driftstilskott, + auke i faste tilskott til andre anlegg: Tusenårsstaden utomhusområde, inntil 2,2 mill kr inkl mva (Kva gjer eigaren, FSK) Hardanger fartøyvernsenter, kjøp av tomt til utviding av ungdomsbasen Hardanger Folkemuseum (Utne), reperasjon nytt tak + nye kontor (160 m2) x 6 år Hardanger museum auka driftstilskott, 10 kr per innb., ca kr årleg. Kyrkjeleg fellesråd, forslag om auka driftskostnader Kyrkjeleg fellesråd, eingongsstønad i samband med ekstrakostnader knytt til personalsak Kyrkjeleg Fellesråd, - utarbeiding av reguleringsplan for ny felles gravstad for Øystese/Nhs Scene til Øystesehallen Kyrkjeleg fellesråd, nytt bårehus/toalett i Øystese, frå 0,5 til1,5 mill kr alt etter løysing YHB, tilskott til drifta utover dei lovpålagte tenester vi må kjøpe Sum: = 0,2 mill kr = 2,2 mill kr = 0,5 mill kr = 0,4 mill kr. = 0,1 mill kr = 0,5 mill kr = 0,5 mill kr = 0,2 mill kr = 0,1 mill kr = 1,5 mill kr = 0,4 mill kr = 6,6 mill kr Dei tiltaka vi klarast vil rå i mot å gå inn på er faste årlege tilskot til Hardanger Museum, Kyrkjeleg Fellesråd og YHB. Slike kostnader konkurrerer med kommunal kjernedrift og vil i vår kvardag kunne innebere reduksjon i stillingar utover det som alt er planlagt, t.d. i skulen. Når det gjeld Hardanger Museum bør det vere eit mål at alle kommunar yter like mykje før ein går på ei generell og lik auke for alle kommunar. Kvam er mellom dei kommunane i fylket som brukar mest på museumsdrift. Kyrkjeleg Fellesråd kan ikkje forvente sterkare vekst enn det den ordinære kommunale drifta har. YHB må legge si verksemd opp slik at drifta står i høve til dei kundane dei har. Med den økonomiske kvardag vi står ovanfor, med m.a. nedbemanning i ordinær kommunal kjernedrift, kan ikkje kommunen subsidiere anna privat verksemd. Slike faste årlege tilskott er og i strid med EØS avtalen. Auka kjøp av tenester må dessutan konkurranseutsetjast og kan ikkje tildelast ei særskilt verksemd direkte. Dersom ramma for kjøp av bedrifts- eller yrkeshygienisk teneste skal aukast utover det lovpålagde, er det godt mogeleg at YHB kan vinne slik konkurranse om dei har den naudsynte kompetansen. Dersom kommunen skal vurdere ekstraordinært tilskot til vedlikehald av Museet på Utne, må dette knytast særskilt til vøle av taket. Auka areal til kontor er knappast det som det konsoliderte museet treng mest, slikt areal er både i Tusenårsstaden og på Fartøyvernsenteret. Side 18 av 66

19 Eigne (kommunale) behov som må vurderast. Omdømmebygging/profilering = 0,5 mill kr. Pleie- og omsorg, redusert krav til nedbemanning i grunnbemanninga: 3,5 årsverk = 1.4 mill kr Brannvernet (krav frå DBE), redusert krav til nedbemanning: 1,0 årsverk = 0,4 mill kr Kommunelege, auka til heilt årsverk 0,5 årsverk = 0,5 mill kr Avsetjingar i samsvar med Hst-vedtak til kulturhus = 5,0 mill kr Auka pensjonskostnader grunna reduksjon i garantert rente = 4,0 mill kr Opprusting av Rådhuset ( Frå inventarkjøp i Hst- salen til ytre vedlikehald) = 0,1-2 mill Sum: = 11,9 13,8 mill kr I tillegg er vi særs utsette for evt renteauke slik samansetjinga no er mellom lån og fond. 1% auke i lånekostnader inneber ca. 3 mill kr i auka årleg kostnad. Det er ikkje lagt inn renteauke ut frå noverande nivå i budsjettet. Auka kostnader til pensjon, grunna evt redusert garantert rente, har vi halde utanfor budsjettframlegget. Grunngjevinga for det er at vi trur desse kostnadene må kompenserast særskilt dersom Stortinget vedtek regelendringa. Regelendringa er dessutan eit handslag til dei ulike selskapa og deira aksjonærar, ikkje til kundane. Problemstillinga vert ekstra aktuell om rentenivået i landet no skulle auke på generelt grunnlag. Auka kostnader til brannvern kjem vi truleg ikkje unna, men vi har førespurnad til fleire kommunar om samarbeid for evt å få kostnaden ned. Vi vil klart rå til at nedbemanningskravet vert redusert med 3,5 årsverk knytt til PLO. Dette inneber ikkje redusert krav til effektiv drift i sektoren og fokus på dette, men ei erkjenning av at vi ikkje kan organisere oss bort frå eit auka kundegrunnlag, med eit visst krav til grunnbemanning, for å ta unna dei daglege oppgåvene. Kulturhus er viktig om vi skal ha tru på realisering av prosjektet. Prosjektet er viktig, ikkje minst med tanke på hovudmålsetjinga og målgruppene i kommuneplanen. Vi tilrår å starte fondsoppbygging til prosjektet i samsvar med tidlegare vedtak. Auka kostnader som følgje av signal om redusert foreldrebetaling i Barnehage er og utanfor budsjettet. Vi reknar med at dette vert dekka særskilt med auka øyremerkt overføring. Generelt sett har vi eit monaleg etterslep på vedlikehald. Dette gjeld både bygg og vegar. Store deler av bygningsmassen får ei etterlengta opprusting i samband med eldrepakken, som vert avslutta i 2006, og skulepakken som startar no. I rådhuset er det fleire som peiker på at Heradsstyresalen burde vore pussa opp. I det minste skulle det vore nye bord. I tillegg har huset etterkvart mange manglar på det ytre. Dette gjeld tak, vindauga og fasadeplater, som er i ferd med å losne og står i fare for å ramle ned. Krav om utbetring kan komme som eit HMS tiltak. Vidare er det eit problem at det ikkje er mogeleg å dusje på huset. Dette fører m.a. til at mange vegrar seg for å gå eller sykle på jobb. Her burde vore gjort noko, også av reine velferdsgrunnar. Det vil verte utarbeidd ein tilstandsrapport for rådhusbygningen vert spennande for Kvam. Utbygginga i eldreomsorga vert avslutta. Skuleutbygginga startar. Får vi gjennomslag for tunnel og kabel under Kvamskogen? Klarer vi, med litt betra økonomiske rammer, å gjennomføre dei prosessar vi har sett i gang? Har vi magemål til å setje av pengar til framtidige investeringar og behov framfor å bruke dei her og no til gode eller mindre gode føremål? Lukke til! Side 19 av 66

20 2.3 SPESIELLE TEMA Pensjon Den underliggjande tendensen er at kostnadene til pensjon aukar. Dette har samanheng med alderssamansetjing, lønnsvekst, AFP, uføretrygd, m.v. Sidan talet på tilsette går ned i Kvam, veks likevel ikkje kostnadene tilsvarande den underliggjande tendensen. Det store uavklarte spørsmålet ved pensjon er knytt til endringar i regelverk og rammer. Kredittilsynet har gjort vedtak om at den garanterte renta skal reduserast. Per dato kjenner vi ikkje til kven som skal betale denne auken. Skal dei tilsette delta? I så fall må dette avklarast i dei ordinære lønnsforhandlingane. Skal staten ta rekninga? Eller må kommunane dekke det innan sine rammer? Dersom det siste vert løysinga er heile realveksten som er varsla til kommunane borte. Vi har, saman med Odda, Os og Kvinnherad kommune, starta eit arbeid med å sjå på vilkåra for å opprette eigen pensjonskasse, evt interkommunal kasse. Resultat at dette arbeidet vil verte lagt fram for heradsstyret våren Per dato er det berre 3 alternativ til eigen kasse. Det er KLP, Storebrand og Vital. Problema med desse alternativa er at dei alle har element av utjamning i seg. Dette inneber at kommunen sitt arbeid for å redusere pensjonskostnader på mange måtar kastar lite av seg, om ikkje alle andre kommunar i fellesskapet også gjer dei same grepa. Dette kan innebere at kommunen sine kostnader vert høgare enn det som er naudsynt. Den andre sida er at risiko om noko skulle gå gale vert høgare ved eigen kasse. Slik våre rådgjevarar analyserer situasjonen er det ikkje noko å tene for kommunen på å skifte selskap. Vi er heller ikkje misnøgd med den servicen vi får. Vurderingane for framtidig pensjonsordning for kommunen må såleis vegast mot oppretting av eigen kasse. Oppretting av eigen kasse kan og ha eit finansielt aspekt i seg, ved at det fort kan verte aktuelt å finansiere opp eigenkapitalen i pensjonskassen. Om kommunen har frie midlar til dette må vurderast Finansiell utvikling Utvikling i lånegjelda Lånegjeld Kvam herad Mill kr Figuren over viser utvikling av lånegjelda i Kvam herad i perioden I nominelle kroner har gjelda meir enn 3-dobla seg. Bak den sterke auken i lånegjeld ligg i hovudsak låneopptak i samband med utbygging av VAR-område, eldresatsinga, opprusting av skulebygg og utbygging av barnehage. Største delen av investeringane gjeld såkalla sjølvfinansierande prosjekt. Det gjeld VAR, store deler av eldresatsinga, skulesektoren og barnehagar. Likevel er det slik at vi for berre om lag 50% av gjelda kan venta å få ein auke av Side 20 av 66

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 17.04.01 055/01 KJHE Kvam heradsstyre 17.04.01 036/01 KJHE Kvam formannskap 12.06.01 086/01 KJHE Kvam

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer