Budsjett 2006 og Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009"

Transkript

1 Budsjett 2006 og Økonomiplan Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 1 av 66

2 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Rådmannen sine kommentarar Hovudoversikt drift Rammer prosessar - forventningar Spesielle tema Pensjon Finansiell utvikling Nedbemanning Samfunn Drift og prioriteringar KOSTRA Brukarar Informasjon og Politisk nivå Økonomi og organisasjon Barnehage Grunnskule Pleie og omsorg Helse og Velferd Teknisk Utvikling Medarbeidarar Tilsette Medarbeidararundersøkinga Helse, miljø og sikkerheit (HMS) Sjukefråvær Ytre miljø Interne prosessar Sakshandsaming Kvalitetssystem Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Ny Arbeids- og Velferdsetat (NAV) Økonomi Økonomisk hovudoversikt for Kvam herad Rekneskapsskjema 1A Rekneskapsskjema 1B Investeringsrekneskapet Prosjekt - økonomiplanperioden Prosjektrammer og forbruk Prosjektfinansiering Økonomisk oversikt - Driftsprosjekt Økonomisk oversikt Investeringsprosjekt Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 2 av 66

3 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2006 vert utlikna med 7 promille av takstverdien, jfr. Lov nr. 29 av 6. juni Nye låneopptak for 2006 Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av prosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. 5. Refinansiering Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar. Refinansiering av eksisterande lån skal ikkje medføre endring i den reelle avdragsplanen. 6. Trekkrett I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å søkje fylkesmannen om løyve til å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2006 skal vera på inntil 15 mill.kr. 7. Godtgjersle til politikarar (jfr. Reglement for arbeidsvilkår) Godtgjersle til ordførar vert sett til kr ,- pr. år med verknad frå Møtegodtgjerdsle for 2006 satsane vert som i Delegeringsreglement Budsjettet for 2006 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela ramma i samsvar med intensjonen i underliggjande dokumentet og tabellar. Prosjekt vert vedtekne i særskilde tabellar. 9. Justering av prosjekt i tid. Rådmannen får fullmakt til å justera budsjetta for prosjekt i høve til endringar i tid. 10. Avgiftsbudsjett og gebyr Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i samsvar med føresetnader i eiga sak. Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 3 av 66

4 11. Driftsbudsjett i Driftsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar. A. ØKONOMISK OVERSIKT DRIFTSINNTEKTER Bud. 09 Bud. 08 Bud. 07 Bud. 06 LN03 Brukerbetaling LN04 Andre salg- og leieinntekter LN05 Overføringar med krav til motyting LN06 Rammetilskot fra staten LN07 Andre statlege overføringar LN08 Andre overføringar LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eigendomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skattar LN12 Sum driftsinntekter B DRIFTSUTGIFTER LN14 Lønnsutgifter LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp av varer og tenester som inngår i komm. tenesteprod LN17 Kjøp av tenester som erstattar komm teneste LN18 Overføringar LN19 Avskrivningar LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter C LN23 Brutto driftsresultat D=B-C EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONAR Finansinntekter LN25 Renteinntekter, utbytte og eigaruttak LN26 Motteke avdrag på lån LN27 Sum eksterne finansinntekter E Finansutgifter LN29 Renteutgifter, provisjon og andre fin.utg LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter F LN34 Resultat eksterne fin. transaksjonar G=E-F LN35 Motpost avskrivningar LN36 Netto driftsresultat I AVSETNINGAR Bruk av avsetningar LN38 Bruk av tidli. års reknskaps. mindre forb LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN42 Sum bruk av avsetningar J Avsetningar LN44 Overført til investeringsregnskapet LN46 Avsetningar disposisjonsfond LN47 Avsetningar til budne fond LN49 Sum avsetningar K LN51 Reknskap meirforbruk/mindreforbruk L=I+J-K Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 4 av 66

5 12. Investeringsbudsjettet for Investeringsbudsjettet vert vedteke i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar. Investeringsbudsjettet Bud. 09 Bud. 08 Bud. 07 Bud. 06 INVESTERINGSINNTEKTER LN03 Sal av driftsmidler og fast eiendom LN04 Andre salgsinntekter LN05 Refusjoner LN06 Statlige overføringer LN07 Andre overføringar LN09 Sum inntekter L INVESTERINGSUTGIFTER LN11 Lønnsutgifter LN12 Sosiale utgifter LN13 Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon LN15 Overføringar LN16 Renteutgifter og omkostningar LN18 Sum utgifter M FINANSUTGIFTER LN19 Avdragsutgifter LN20 Utlån LN21 Kjøp av aksjer og andeler LN22 Avsatt til ubundne investeringsfond LN23 Avsetninger til bundne fond LN25 Sum finanstransaksjonar N LN26 Finanseringsbehov O=M+N-L FINANSIERING LN28 Bruk av lån LN29 Motteke avdrag på utlån LN30 Salg av aksjer og andeler Bruk av tidlegare års overskot LN31 Overføringar fra driftsregnskapet LN32 Bruk av disposisjonsfond LN33 Bruk av ubundne investeringsfond LN34 Bruk av bundne fond LN36 Sum finansiering R LN38 Udekka/udisponert Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 5 av 66

6 13. Prosjekt Prosjekt vert vedteke i samsvar tabellen under Tekst T.o.m. B-2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Sum prosjektramme P11010 Næringsutvikling i Ålvik P11041 Me vil jobba i Hardanger P13052 IT-prosjekt PLO P13061 IT-investeringar P13062 Breiband, fase P13071 IT-investeringar P13081 IT-investeringar P13091 IT-investeringar P15050 Reguleringplan næringsareal Sandven P15054 Grustak Øystese - tilrettelegging P15055 Småskala næringsutvikling P15056 Høyring Haldeplassen - Kaldestad P15061 Utgreiing sjøkabel P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart P19031 Forprosjekt "Ei dør" P19071 Jondalstunnelen P30031 Bustadutbygging NHS/Øystese - høg utnytting P30991 Utbyggjing av aldersbustader P50012 Tusenårsstaden P50021 Regionalt kulturhus P60011 Trafikksikring - tiltak P60022 Bustadfelt Norheimsund P60051 Skytebane Norheimsund / Øystese P60055 Bårehus Øystese P60056 Ny barnehage i Øystese P60057 Strandebarm idrettspark Mellombels avsetningar P60058 Fornyingsplan bilar/utstyr Teknisk P60061 Utendørsanlegg - Øystese idrettshall P61011 Kloakkledning Lid P61012 VA-utbygging i Kvam P61020 Renovasjon - avfallsplass P61030 Nhs. idrettsbane -Tilskot til NIL og kjøp av grunn P61043 Vidareutbygging VA på kvamskogen P61051 Hovudplan avløp P61061 Vassverk Oma P61062 VA-overtaking Ålvik P61063 Avløp Vikøy P61064 Ringleidning Sandven P61065 Asfaltering av vegar, rest P61071 Reservevassforsyning P61072 Vassleidning Torpe P90051 Kvammaskulen Kompetanseutvikling P90053 Kvammaskulen IKT-løysingar P90054 Kvammaskulen Forprosjekt P90055 Kvammaskulen Utbyggingsprosjekt P90059 Kvammaskulen Opprusting andre skular Sum aktive og nye prosjekt Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 6 av 66

7 Budsjettdokument Budsjett 2006 og Øk. Plan Saksdokument Budsjett og øk.plan med framlegg til vedtak for Budsjett 2006 og Øk. Plan Vedlegg Budsjett med detaljar og kommentarar Budsjett 2006 og Øk. Plan Elektroniske arkivdok og grunnlagsmateriell Kvam herad Budsjett og økonomiplan Side 7 av 66

8 2 Rådmannen sine kommentarar 2.1 HOVUDOVERSIKT DRIFT 2006 DRIFTSINNTEKTER B-06 B-05 Endring LN03 Brukerbetalinger LN04 Andre salgs- og leieinntekter LN05 Overføringer med krav til motytelser LN06 Rammetilskudd fra staten LN07 Andre statlige overføringer LN08 Andre overføringer LN09 Skatt på inntekt og formue LN10 Eiendomsskatt LN11 Andre direkte og indirekte skatter LN12 Sum driftsinntekter B DRIFTSUTGIFTER LN14 Lønnsutgifter LN15 Sosiale utgifter LN16 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal t LN17 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep LN18 Overføringer LN19 Avskrivninger LN20 Fordelte utgifter LN21 Sum driftsutgifter C LN23 Brutto driftsresultat D=B-C EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER LN25 Renteinntekter, utbytte og eieruttak LN26 Mottatte avdrag på lån LN27 Sum eksterne finansinntekter E LN29 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter LN30 Avdragsutgifter LN31 Utlån LN32 Sum eksterne finansutgifter F LN34 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner G=E-F LN35 Motpost avskrivninger LN36 Netto driftsresultat I Bruk av avsetninger LN38 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb LN39 Bruk av disposisjonsfond LN40 Bruk av bundne fond LN41 Bruk av likviditetsreserve LN42 Sum bruk av avsetninger J Avsetninger LN44 Overført til investeringsregnskapet LN45 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr LN46 Avsetninger disposisjonsfond LN47 Avsetninger til budne fond LN48 Avsetninger til likviditetsreserve LN49 Sum avsetninger K Udisponert (overskot) Til inndekning seinare år (underskot) LN51 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk L=I+J-K (LN23) Brutto driftsresultat vert forbetra med nesten 4 mill.kr. Dei ordinære utgiftene aukar med 8,5 mill (LN21), og inntektene med 12,5 mill (LN12). Dvs. at inntektene aukar meir enn utgiftene i 2006, og brutto driftsresultat vert forbetra. Side 8 av 66

9 Driftsinntekter (LN03-LN12). (LN03) Brukarbetaling: Redusert med 1,8 mill.kr. Det er ingen reell reduksjon i inntekter, men ei overflytting frå brukarbetalingar til andre salsog leigeinntekter (LN04). Ein sideeffekt av prosjektet P30991-Utbygging av aldersbustader, er ei dreiing frå brukarbetaling til andre sals- og leigeinntekter (LN04). (LN04) Andre sals- og leigeinntekter: Auka med 1,5 mill.kr Den største auken gjeld auke i husleigeinntekter, totalt 2,9 mill.kr. 2,1 mill.kr av desse er knytta til husleige på Tolo omsorg, og 0,6 mill.kr for heilårsverknad på Mikkjelsflaten. I tillegg aukar gebyrinntekter frå plan- og geoavdelinga med 0,9 mill.kr. På den andre sida er det ein reduksjon på 1,3 mill.kr som skuldast budsjettert nedgang i tilknytingsavgifter på vatn og avløp. Det er budsjettert med ein reduksjon i inntekter frå vassmålarar på 0,6 mill.kr ut frå erfaringstal dei siste 2-3 åra. Resten, 0,4 mill.kr, er generell prisauke og andre mindre endringar. (LN05) Overføring med krav til motyting : Redusert med 8,3 mill.kr. Den store nedgangen i refusjonsinntekter skuldast følgjande: Ikkje overføring til mottak (stengt des-05) -6,1 mill.kr Bortfall gamal mva.komp. (særtilfelle i 05, trekt ramme, LN06) -4,5 mill.kr Redusert kompensasjon barnevern (sjå også LN17) -1,0 mill.kr Redusert kompensasjon pleie og omsorg (bl.a red. vertskomm tilsk?) -1,7 mill.kr Det er òg nokre inntektsauker Auka refusjonsinntekter vedr. prosjek (auka MVA-komp) 3,0 mill.kr Auka tilskot til psykiatri 0,8 mill.kr Auka tilskot til barnehagar 1,0 mill.kr Sum auke av ei rekkje mindre endringar 0,2 mill.kr Sum : 8,3 mill kr (LN06) Rammetilskot frå staten. Auke 11,6 mill.kr Isolert for LN06 kan det sjå ut til at Kvam herad har fått ein stor auke i statlege midlar i høve til Dette er ikkje heilt rett. 4,5 mill.kr av auken gjeld gamal mva.kompensasjon (sjå LN05), som vart trekt ut av rammetilskotet som eit særtilfelle i I tillegg har administrasjonen i sitt forslag tolka den nye regjeringa slik at det kjem 5 mill.kr meir i rammetilskot enn det som ligg inne i forslaget til forrige regjering. Det er knytta stor spenning til tilleggsproposisjonen 10. november, då det har vore vanskeleg å få tak om alle midlane kjem som frie inntekter, eller om dei er øyremerka. Den reelle auken i forslag til statsbudsjett, var 2,1 mill.kr, hovudsakleg i auka utgiftsutjevning for Kvam. Fylkesmannen har òg oppretthalde skjønsmidlane til Kvam. (LN07) Andre statlege overføringar : Auka med 2,1 mill.kr Kvam herad har budsjettert med å motta 1,2 mill.kr meir frå staten for auka busetjing av flyktningar, samt 1,5 mill.kr meir i kompensasjonsinntekter for utbygging av Side 9 av 66

10 omsorgsbustader. Til frådrag kjem reduksjon i overføringar til sosiale tenester, 0,5 mill.kr. Resten (0,1 mill.kr) er fleire mindre endringar. (LN08) Andre overføringar. Redusert med 2,3 mill.kr Reduksjonen gjeld mottak av gåve i (LN09) Skatt på inntekt- og formue. Auka med 7,6 mill.kr. I statsbudsjettet låg det inne forslag til å auka skatteøre frå 13,2% til 13,6%. Endring i skatteøren er ikkje gjennomført på mange år. Om den nye regjeringa vil gjera det same, gjenstår å sjå. I høve til dei signala som har kome, kan det koma endringar i forholdet mellom skatt (LN09) og rammetilskot (LN06), men administrasjonen har forutsett eit samla nivå ut frå signala som har kome gjennom media. (LN10) Eigedomsskatt. Auka med 2,0 mill kr. på grunnlag av ny takst på Bjølvo kraftverk. (LN11) Andre direkte og indirekte skattar: Ingen endring. Driftsutgifter (LN14-LN23) (LN14) Lønsutgifter Auka med 6,8 mill.kr inkl. timetalsauke i skule m.m. Lønspotten for 2006 er 7,4 mill.kr, ut frå ei lønsstigning på 3,5%. Lønspotten inkl. i tillegg til rein lønsvekst, og sosiale kostnader. I tillegg aukar introduksjonsstønaden til flyktningar med 1,3 mill.kr i samband med ambisjonen om å busetje fleire flyktningar i Kvam i (LN15) Sosiale utgifter Aukar med 1,2 mill.kr. I tillegg til det som ligg i lønspotten, aukar pensjonskostnaden med 1,5 mill.kr. Til frådrag kjem ein liten nedgang i arbeidsgjevaravgift (0,3 mill.kr). (LN16) Kjøp av varer og tenester som inngår i produksjonen. Redusert med 2 mill.kr. Den største enkeltsummen gjeld bortfall av husleige for mottak (1,6 mill.kr). Grunna regelendring er det ein auke i kostnad til arbeidsklede i Pleie og omsorg på 1,1 mill kr. Vidare er det ein kostnadsauke på 0,5 mill kr. til reguleringsplanar. Likevel er nettokostnaden redusert med vel 2,0 mill kr. gjennom nedskjering av utgifter til dagleg drift ( reiser, porto, tlf, velferdstiltak tilsette, lærebøker, kjøp av vaskeritenester, bedriftshelsetenester, inventar, juridisk bistand m.m.) Vi er i sterk tvil om denne utgiftsposten held. (LN17) Kjøp av varer og teneste som erstattar kommunal tenesteproduksjon. Redusert med 1,2 mill.kr. Kjøp av barnevernstenester er redusert med 1 mill.kr, pluss andre mindre endringar. (LN18) Overføringar: Auka med 0,6 mill.kr: Auka næringstilskot 0,4 mill kr. og andre mindre endringar 0,2 mill kr. Det er andre undeliggjande endringar som gjeld idrettsubygging (Strandebarm Idrettspark) og reduserte driftskostnader, som ikkje får effektar for nettokostnader. (LN19) Avskrivingar: Auka med 3,1 mill.kr. Side 10 av 66

11 Dei store investeringane Kvam herad har gjort dei siste åra, byrjar no å slå inn på brutto driftsresultat med stor styrke. For netto drift, har ikkje avskrivingsauken noko å seia, då posten vert trekt ut at før netto driftsresultat (LN35). Finans (LN25-LN34) (LN25) Renteinntekter, utbytte og eigaruttak. Redusert med 3,4 mill.kr På grunn av ny utbyttepolitikk for Kvam kraftverk, er utbyttet redusert med 2,5 mill.kr. Dette får stor innverknad på drifta til Kvam herad i For BKK er utbyttet derimot auka med 0,1 mill.kr. På grunn av investeringstakten og likviditetssituasjonen, må Kvam herad truleg løysa inn 50 mill.kr av obligasjonane. Renteinntekta er difor sett ned med 1 mill.kr. (LN26) Motteke avdrag på lån. Redusert med 0,1 mill.kr (LN29) Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter. Auka med 4,3 mill.kr Renteutgiftene er auka både på grunn av auka låneopptak (ca. 85 mill.kr) og på grunn av auka rente. I tillegg får ikkje drifta lenger så stort frådrag for byggjelånsrenter på investeringar. (LN30) Avdragsutgifter. Auka med 0,1 mill.kr. Dersom alle investeringar var lånefinansiert ville summen for avdragsutgifter vore lik LN19- Avskrivingar, dvs. 3,5 mill.kr høgare utgifter. På grunn av eigenandel i investeringar, gjeldsnedbetaling og lang levetid for anleggsmidla til Kvam herad, er auken i høve til 2005 berre 0,1 mill.kr. (LN31) Utlån: Redusert med 0,7 mill.kr. Utlån er redusert med 650 for lån til NIL Hardanger i (LN34) Resultat eksterne finansieringstransaksjonar (sum LN25-LN32). Resultatet er forverra med 7,3 mill kr. Me byrjar no å sjå verknaden av investeringane som er gjort dei siste åra. Rentenettoen er forverra med 5,3 mill.kr. I tillegg er utbyttet frå Kvam kraftverk redusert med 2,5 mill.kr. Ein nedgang på ca. 28% i høve til (LN35) Motpost avskrivingar. Auka med 3,1 mill.kr Motpost til LN19. (LN36) Netto driftsresultat Netto driftsresultat 10 mill, kr. ei positiv utvikling av drift. Det er den finansielle utviklinga som er urovekkjande, eksterne finanstransaksjonar har forverra seg med 7,3 mill kr.(ln34) (LN38) Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk. Auka med 0,9 mill.kr. Det er brukt 0,9 mill.kr av tidlegare års overskot til å finansiera 2006/gjera avsetningar til andre fond. Side 11 av 66

12 (LN39) Bruk av disposisjonsfond. Teneste Teneste (T) Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett Organisasjons- og ,00 personalutvikling Skuleskyss , Interne finansieringstransaksjoner Tidl opptent MVA-kompensasjon , Tilrettelegging og opparbeidelse av P15050 Reguleringplan næringsareal Sandven ,00 industrifelt Næringsprosjekter P15055 Småskala næringsutvikling , Produksjon av reguleringsplanar P15056 Høyring Haldeplassen - Kaldestad , Planarbeid P30031 Bustadutbygging NHS/Øystese - høg utnytting , Drifts og anleggsstøtte idrett P60057 Strandebarm idrettspark , ,57 (LN40) Bruk av bundne fond. Bruk 16,9 mill kr. Teneste Teneste (T) Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett vedtatt Produksjon av reguleringsplanar P15061 Utgreiing sjøkabel Faste næringstilskot Andre næringstilskot Drift av næringsavdeling Næringsprosjekter Næringsprosjekter P11041 Me vil jobba i Hardanger Drift og tilsyn av vassverk Investeringar og vedlikehald av vassverk Drift og tilsyn av røyr og pumper - vatn Inv. og vedlikehald av røyr og pumper - vatn Drift og tilsyn av renseanlegg Investering og vedlikehald av renseanlegg Drift og tilsyn av røyr og pumper - avlaup Inv. og vedlikehald av røyr og pumper avlaup Innsamling av slam Innsamling av avfall Gjennvinning og sluttbehandling av avfall Viltforvaltning Vedlikehald av friluftsområder P15062 Turistveg Hardanger, ny oppstart Store deler av bruken gjeld VAR-sektoren. Motsett finn vi at under avsetning til bunde fond er det avsett om lag same sum som er brukt. Årsaka er rekneskapsforskriftene. (LN 44) Overføring til investeringsrekneskapet. Overføringa gjeld avsetning av rente på fond. Side 12 av 66

13 (LN46) Avsetningar til disposisjonsfond. Teneste Teneste (T) Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett vedtatt Drift og investering felles IKT-system P13061 IT-investeringar Drift og investering felles IKT-system P13062 Breiband, fase Undervisning grunnskule P90053 Kvammaskulen IKT-løysingar Nybygg og utvikling av barnehagar P60056 Ny barnehage i Øystese Drift og tilsyn av skolelokale Nybygg og utvikling av eksisterande P60051 Skytebane Norheimsund skulelokale / Øystese Nybygg og utvikling av eksisterande P90055 Kvammaskulen skulelokale Utbyggingsprosjekt Nybygg og utvikling av eksisterande P90059 Kvammaskulen skulelokale Opprusting andre skular Heimetenester generelt P13052 IT-prosjekt PLO Nybygg og utvikling av trygde - P30991 Utbyggjing av omsorgsbustader aldersbustader Kommunale vegar - generellt Vegar - fast dekke P61065 Asfaltering av vegar, rest Inv. og planlegging av P60011 Trafikksikring - tiltak trafikksikkerhetstiltak Brannvern Nybygging og utvikling av idrettsanlegg P60061 Utendørsanlegg - Øystese idrettshall Nybygg kulturhus Renter, utbyte og lån Merknad: Mest alt gjeld avsetjing av MVA-kompensasjon frå investeringar. Det gjeld ikkje avsetning til Kulturhus og nokre mindre avsetningar, det er normale avsetning. (LN47) Avsetningar til bundne fond. Teneste Teneste (T) Prosjekt Prosjekt (T) Budsjett vedtatt Lån og tilskot - Husbanken Konsesjonsavgift Drift og tilsyn av røyr og pumper - vatn Drift og tilsyn av røyr og pumper - avlaup Innsamling av slam Innsamling av avfall Viltforvaltning Forvaltning etter viltloven Renter, utbyte og lån Merknad: Sjå bruk av bundne fond. (LN 51) Konklusjon: Det er i budsjettet ikkje rekna endringar i rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk, dvs at auka kostnader er finansiert. Side 13 av 66

14 2.2 RAMMER PROSESSAR - FORVENTNINGAR Kommuneplanen, prioriterte område, strategiske val: Kommuneplanen sin visjon og målsetjing om gode vilkår for næring og busetnad og vekst i folketalet krev auka merksemd. Ikkje minst med omsyn til vedtaka kring etablering av bompengeselskap for Kvammapakken og utgreiing av Kvamskogtunnel. Dette er gjort for å gjere vegnettet i Kvam meir tenleg og korte avstanden til Bergen. Dei mogeleg negative sidene kring bompenge-innkrevjing vil måtte motverkast med auka satsing på bustadtilrettelegging og auka kulturelt tilbod i dei sentrale delene av kommunen, då det er her konsekvensane vil merkast mest ( pendlarar/næringsaktivitet ). Den etter måten låge bustadbygginga i kommunen er nok eit resultat av liten tilgang på attraktive tomter i sentrum. Til no har verksemdene innan denne marknaden i Kvam hatt nok å gjere med hyttebygging på Kvamskogen. Kva verknad mogeleg bompenge-innkrevjing kan ha å seia for denne marknaden, er vanskeleg å spå. Det planlagte Kulturhuset vil kunne ha ein funksjon som magnet for å trekke folk og kundar til kommunen og motvirke noko av den negative effekten med bompengar, og kan såleis verte eit viktig strategisk tiltak. Flytting av skytebanen frå Tolomarka vil òg vere eit middel som umiddelbart vil gje effekt i høve tilgang på etterspurde og tilrettelagde tomter. Tunnel under Kvamskogen vil, saman med Arnatunnelen, gje ei reisetid til Bergen på ca. 40 min. Dette vil vere dei enkelttiltaka som vil ha mest å seie for busetnad i Kvam i tida som kjem. Utan desse prosjekta trur vi at målsetjinga i kommuneplanen må endrast, og vi må førebu oss på ein kvardag der folketalet framleis vil gå ned og rammene for den kommunale verksemda vert stadig lågare. Fram til rullering av kommuneplanen vonar vi at desse to store prosjekta si framtid er avklara, slik at vi veit kva framtid vi må planleggje for. Å arbeide for realisering av desse to prosjekta må vere den absolutt viktigaste samfunnsmessige oppgåva i året som kjem. Rammer: Statsbudsjettet for 2006 er lagt fram av avgått regjering. Den nye regjeringa tek sikte på å legge fram sitt budsjettforslag medio november månad. Frå Soria Moria -erklæringa går det fram at kommuneøkonomien skal betrast. Etter mange magre år, med sterk vekst i privat sektor og innstramming i kommunal sektor, er det gledeleg at kommunane så klart vert sett på som viktige aktørar i samfunnsutviklinga. Vi vil likevel be om at vi er nøkterne og set oss føre å handtere evt auka rammer med klokskap. Forventninga kring denne erklæringa har vi lagt inn i budsjettforslaget ved at rammetilskottet er auka. Saman med dei reint mellombelse inntektene knytt til momskompensasjonsordninga (mva) for investeringar, og skjønnstilskot, Side 14 av 66

15 fører dette til at vi oppnår eit netto overskott for Då har vi føresett at evt. auka pensjonskostnader på ca.4 mill kr vert dekka i tillegg på ramma. Brutto driftsresultat viser likevel at vi har lang veg å gå, både med kostnadsreduksjonar ( jfr nedbemaningsprosessane som er sett i gang ) og varig inntektsauke, før økonomien i kommunen er i balanse. Utviklinga er likevel positiv. Statsbudsjettet med tilleggsløyvingar tilseier såleis ikkje at pågåande prosessar kan avblåsast, eller at kommunen kan ta på seg nye store driftsoppgåver. Eit uromoment er signala om redusert utbytte frå Kraftverket. Det bør kunne stillast spørsmål ved kva Kvam herad vil med sitt eigarskap, dersom verdiane i eit kraftselskap i dag ikkje aukar og heller ikkje utbytte til eigar. Utbyttet bør alltid ligge over det kommunen kan oppnå gjennom sal og plassering av midlane i bank. Sjølv med det låge rentenivået som er i dag, vil truleg slikt sal og plassering av midlar gje minst like stor avkastning. Dei reint demografiske endringane i befolkninga i kommunen tilseier diverre at inntektene våre går ned, trass auka rammer på landsnivå. Det som bergar oss er skjønnsmidlar på 10,2 mill. kr. Desse er knytt til kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift og reint skjønn, m.a. knytt til kompensasjon for mellombelse kostnader i påvente av verknader av ny skulestruktur. Også MVA kompensasjon for dei store investeringane i Eldrepakken (og vonleg skulebygg ), gjev auka inntekter. Problemet er at desse inntektene, som kjem over driftsbudsjettet, også er brukt i finansieringa av bygga. Dette "lurer oss til å tru at inntektsnivået i kommunen er høgare enn det er, og kan freiste til å auke driftskostnadene med desse eingongspengane. Rammetilskottet har utvikla seg slik: (framlegget frå avgått regjering): (inkl. skjønn 10,2 mill) Trass skjønnsmidlar ser vi at inntektene er mindre enn i Det er denne utviklinga vi må tilpasse oss i høve varige driftskostnader. Utviklinga er knytt til inntektssystemet og den inntekt vi får per innbyggjar. Den auken som ligg inne i samband med regjeringsskiftet ( 5 mill) er ikkje nok til å motverke bortfall av dei reint mellombelse inntektene knytt til skjønnsmidlane. På sikt vert difor rammene våre lågare. Rammetilskotet for 2006: Basis kr Inntektsutjamning kr Soria Moria kr Sum kr Inntektene elles er avhengig av skatt. I Kvam er vi heilt avhengige av skatteutviklinga på landsbasis, då vi får justert vårt rammetilskott i høve landsgjennomsnittet. Skattenivået i Kvam er lågt, slik at dette systemet faktisk er ein føremon for kommunen. Auka vekt på Selskapsskatten i direkte finansiering av kommunane er og eit problem, då denne kan svinge sterkt frå år til år. Selskapsskatten er berekna til ca. 4 mill. for Det er på nytt signalisert mogelege endringar i inntektssystemet, slik at faktisk skatteinngang i kommunen skal telje meir enn landsgjennomsnittet ( mindre skatteutjamning ). Dette vil vere ein føremon for skattesterke kommunar, men til ulempe for oss. Generelt sett kan ein seie at alle endringar i inntektssystemet til no har vore til ulempe for dei fleste distriktskommunar. Side 15 av 66

16 Det er eit problem at inntektssystemet stadig vert endra, fordi dette fører til usikre rammevilkår. Det er også slik at MVA-kompensasjonsordninga og nye reglar for føring av pensjonskostnader forbetrar driftsresultatet, utan at det ligg realitetar bak. (I andre samanhengar vert dette kalla kreativ bokføring ). Den nye regjeringa har sagt at dei vil sjå på dette. I skrivande stund er det vanskeleg å spå noko sikkert om kor mykje som er reelt frie midlar i kommunen sine rammer, og kor mykje som må dekke statlege satsingsområde eller andre kostnader som kjem på, t.d. auka pensjonskostnader. Kredittilsynet har vedteke at den garanterte renta på pensjonen skal setjast ned frå 3 til 2,5 %. Saka skal vonleg avklarast endeleg før jul. Slik nedgang vil medføre auka kostnader for kommunen på ca. 2,8 5,6 mill. kr. årleg. Det er ikkje sagt noko om desse kostnadene skal dekkast særskilt. Heller ikkje Soria Moria - erklæringa, om redusert foreldrebetaling i barnehage, er sikra finansiering utanom ordinært rammetilskot. Dette kan innebere auka kostnader for oss på 2 mill. kr. Auka satsing innan Pleie- og omsorg er heller ikkje avklara som tilleggsløyving utanom rammetilskotet. Dette kan innebere auka kostnader på 2 5 mill. kr. Auka kostnader til kunnskapsløftet i skule er allereie lagt inn som del av auken i rammetilskotet. Til saman er det underliggjande kostnadsvekst i desse tiltaka på 7 10 mill. kr. Det maksimale vi kan forvente å få ut av Soria Moria -erklæringa er truleg 5 7 mill. kr. I så fall er det ikkje reell vekst i dei frie inntektene. Soria Moria : I Statsbudsjettet ligg inne auke i frie inntekter på : Mill kr. Soria Moria varslar eit tillegg på: Mill kr. Sum frie inntekter Mill kr. Av dei opphavlege 1900 mill går 1300 mill til endringar i inntektssystemet grunna demografi. (Nokon får pluss, andre minus). Dette forklare kvifor rammetilskotet til Kvam går ned, trass auke i statsbudsjettet. I tillegg går 400 mill. kr. til Kunnskapsløftet i skole. (Øyremerkt) Dvs at den reelle auken er på 200 mill kr. Desse 200 mill kr er i realiteten dei einaste frie inntektene som ligg inne i opphavleg statsbudsjett. Denne auken motverkar ikkje nedgangen vi har grunna demografien. Redusert foreldrebetaling i barnehage ( til kr) er rekna til ca 1 mrd. Auka satsing i Pleie og omsorg til 2,5 mrd. Tilfeldigvis? summerer dette seg til 3,5 mrd., jfr Soria Moria ovanfor. Er det så att pengar til pensjon, og andre auka kostnader? Prosessar: Vi trur ikkje det er grunnlag for å stogge nokon av dei prosessane som er sette i verk med tanke på å få driftskostnadene i kommunen ned. Demografiske endringar vil og i framtida slå sterkt inn i høve våre inntekter. Det er planlagt ei nedbemanning på 55 årsverk til og med Per dato ligg vi om lag på målsetjinga for 2005 med ei gjennomført nedbemanning på 24 årsverk. Ambisjonsnivået er senka frå 15 årsverk i Pleie- omsorgssektoren, til 11,5, medan han er auka frå 0,8 til 4,3 i barnehagesektoren. Erfaringar så langt i Nedbemanningsgruppa og Omstillingsutvalet er at utfordringane knytt til nedbemanning er størst i Pleie- og omsorgssektoren. Dette har også ei demografisk forklaring, då talet på gamle eldre ikkje går ned sjølv om folketalet totalt gjer det. I skuleverket er t.d. elevtalet redusert tilsvarande eit heilt årskull siste åra. Det kan difor vere grunn for å sjå på om ambisjonsnivået skal reduserast med ytterlegare 3,5 årsverk i pleie- og omsorgssektoren, knytt opp mot grunnbemanninga. Dette vil innebere at grunnbemanninga i pleieoppgåver vert om lag uendra eller betra i høve Side 16 av 66

17 til Reduksjonen i årsverk vert såleis knytt direkte til strukturendringar og effektivisering kring ny organisering (som i skulesektoren). Arbeidet i Nedbemanningsgruppa og Omstillingsutvalet går usedvanleg godt og er prega av gjensidig forståing og respekt mellom partane. Kva stillingar som skal lysast ut og ikkje, er gjenstand for grundige drøftingar. Det er ikkje grunn for å endre mandatet, men som nemnt kanskje sjå nære på måltalet. Konsekvensane av nedbemanninga vert og stadig tydelegare. M.a. må vi forvente at administrative oppgåver/sakshandsaming etterkvart vil ta lengre tid, samt at t.d. reinhaldet vert utført til lågare standard. Innan t.d. brannvern må vi kanskje styrke bemanninga igjen, jfr pålegg frå DBE. Erfaringa så langt viser og at på fleire område må nedbemanning føre til auka investeringskostnader i utstyr og teknologi. I budsjettet for 2004 ønskte administrasjonen fokus på tenesta barnevern, ved å nytte ekstern hjelp til å sjå på innhald, fag, haldningar, organisering og prioriteringar. Dette var grunngjeve med KOSTRA-tala som synte svært høge kostnader samanlikna med andre kommunar. Heradsstyret gjorde vedtak om at det skulle gjerast ei intern evaluering. Eininga har ikkje makta dette på eiga hand og valt å nytte KS sitt Nettverkssamarbeid for evaluering. Vi er i nettverk med Askøy, Bømlo, Fjell og Lindås. Kommunane Bømlo og Lindås er i same gruppe (11) som oss i KOSTRA -tala. Nettverket er og utvida til å omfatte sosiale tenester. Endeleg resultat frå dette arbeidet er ikkje venta før våren Alt no syner likevel tilbakemeldinga på det Utfordringsnotat kommunane måtte lage i samband med nettverksdeltakinga, at Kvam herad har store kostnadsavvik i høve dei andre kommunane. Trass at vi har lågare verdiar på dei kostnadsdrivande elementa for tenestene (som befolkningssamansetjing m.v.), har vi langt høgare kostnader, faktisk i millionklassen. Det er fleire interessante funn. M.a. er talet på barn som er innmeldt lågast i Kvam, men nesten 100% vert følgt med tiltak. I dei andre kommunane varierer dette talet mellom %. Kanskje er det slik at barna i Kvam treng meir tiltak, men og kan det vere at fagleg tilnærming og haldningar er ein annan i Kvam. Det er sett i verk tiltak, både ved intern organisering og delegering av fullmakter, for å få kontroll på utgiftene. Vi spår likevel at det må til ei fagleg ekstern evaluering om vi skal vere trygg på om arbeidet vi gjer er rett og til rett pris. Dette vil vi ta stode til når arbeidet i Effektiviseringsnettverket er avslutta. Balansert Målstyring (BMS) er på veg inn i organisasjonen med full tyngde. Fokus er på brukarar, medarbeidarar og interne prosessar, der vi ser korleis slike perspektiv kan nyttast til å påverke samfunnsutviklinga og kommuneøkonomien. Barnehagane bruker i dag BMS i både planlegging og gjennomføring av aktivitetar, alt frå prioritering av investeringar til ulike personaltiltak. Vi har, etter erfaringane med innføring i barnehagesektoren, endra litt på strategien for innføring i andre sektorar. No tek vi innføringa litt stegvis og innan områder der vi ser umiddelbar nytte, dette og av ressursomsyn. Eit stort program for innføring over kortare tid tek for mykje merksemd og gjev heller ikkje same fleksibilitet med omsyn til å endre på fokusområde og målsetjingar dit vi ser at trongen er størst. Personale i barnehageeininga vert Side 17 av 66

18 trekt aktivt med under prosessar i andre einingar. Resultatmål vil etterkvart verte meir og meir tydeleg i einingane sine budsjett. Forventningar: Signala om at kommunal sektor skal stykjast med meir midlar er raskt oppfatta av omgivnadene. Særleg gjeld dette eksterne aktørar, som gjerne ser på kommunen som ei utømleg kjelde for finansiering av gode og mindre gode tiltak. Internt har dei fleste administrative leiarar etterkvart så god kunnskap om kommuneøkonomi, og skilnaden på korleis denne ser ut frå Oslo og i den einskilde kommune, at ønskje og krav er ettermåten små. Det var ikkje mange dagar etter valet før eksterne ønskjemål om kommunale løyvingar til ulike tiltak, langt oversteig det vi kan forvente å få i ekstra inntekter. Nokre eksterne innspel til budsjettet: Kvam LSK ( Sjuseteløypa ) auke i driftstilskott, + auke i faste tilskott til andre anlegg: Tusenårsstaden utomhusområde, inntil 2,2 mill kr inkl mva (Kva gjer eigaren, FSK) Hardanger fartøyvernsenter, kjøp av tomt til utviding av ungdomsbasen Hardanger Folkemuseum (Utne), reperasjon nytt tak + nye kontor (160 m2) x 6 år Hardanger museum auka driftstilskott, 10 kr per innb., ca kr årleg. Kyrkjeleg fellesråd, forslag om auka driftskostnader Kyrkjeleg fellesråd, eingongsstønad i samband med ekstrakostnader knytt til personalsak Kyrkjeleg Fellesråd, - utarbeiding av reguleringsplan for ny felles gravstad for Øystese/Nhs Scene til Øystesehallen Kyrkjeleg fellesråd, nytt bårehus/toalett i Øystese, frå 0,5 til1,5 mill kr alt etter løysing YHB, tilskott til drifta utover dei lovpålagte tenester vi må kjøpe Sum: = 0,2 mill kr = 2,2 mill kr = 0,5 mill kr = 0,4 mill kr. = 0,1 mill kr = 0,5 mill kr = 0,5 mill kr = 0,2 mill kr = 0,1 mill kr = 1,5 mill kr = 0,4 mill kr = 6,6 mill kr Dei tiltaka vi klarast vil rå i mot å gå inn på er faste årlege tilskot til Hardanger Museum, Kyrkjeleg Fellesråd og YHB. Slike kostnader konkurrerer med kommunal kjernedrift og vil i vår kvardag kunne innebere reduksjon i stillingar utover det som alt er planlagt, t.d. i skulen. Når det gjeld Hardanger Museum bør det vere eit mål at alle kommunar yter like mykje før ein går på ei generell og lik auke for alle kommunar. Kvam er mellom dei kommunane i fylket som brukar mest på museumsdrift. Kyrkjeleg Fellesråd kan ikkje forvente sterkare vekst enn det den ordinære kommunale drifta har. YHB må legge si verksemd opp slik at drifta står i høve til dei kundane dei har. Med den økonomiske kvardag vi står ovanfor, med m.a. nedbemanning i ordinær kommunal kjernedrift, kan ikkje kommunen subsidiere anna privat verksemd. Slike faste årlege tilskott er og i strid med EØS avtalen. Auka kjøp av tenester må dessutan konkurranseutsetjast og kan ikkje tildelast ei særskilt verksemd direkte. Dersom ramma for kjøp av bedrifts- eller yrkeshygienisk teneste skal aukast utover det lovpålagde, er det godt mogeleg at YHB kan vinne slik konkurranse om dei har den naudsynte kompetansen. Dersom kommunen skal vurdere ekstraordinært tilskot til vedlikehald av Museet på Utne, må dette knytast særskilt til vøle av taket. Auka areal til kontor er knappast det som det konsoliderte museet treng mest, slikt areal er både i Tusenårsstaden og på Fartøyvernsenteret. Side 18 av 66

19 Eigne (kommunale) behov som må vurderast. Omdømmebygging/profilering = 0,5 mill kr. Pleie- og omsorg, redusert krav til nedbemanning i grunnbemanninga: 3,5 årsverk = 1.4 mill kr Brannvernet (krav frå DBE), redusert krav til nedbemanning: 1,0 årsverk = 0,4 mill kr Kommunelege, auka til heilt årsverk 0,5 årsverk = 0,5 mill kr Avsetjingar i samsvar med Hst-vedtak til kulturhus = 5,0 mill kr Auka pensjonskostnader grunna reduksjon i garantert rente = 4,0 mill kr Opprusting av Rådhuset ( Frå inventarkjøp i Hst- salen til ytre vedlikehald) = 0,1-2 mill Sum: = 11,9 13,8 mill kr I tillegg er vi særs utsette for evt renteauke slik samansetjinga no er mellom lån og fond. 1% auke i lånekostnader inneber ca. 3 mill kr i auka årleg kostnad. Det er ikkje lagt inn renteauke ut frå noverande nivå i budsjettet. Auka kostnader til pensjon, grunna evt redusert garantert rente, har vi halde utanfor budsjettframlegget. Grunngjevinga for det er at vi trur desse kostnadene må kompenserast særskilt dersom Stortinget vedtek regelendringa. Regelendringa er dessutan eit handslag til dei ulike selskapa og deira aksjonærar, ikkje til kundane. Problemstillinga vert ekstra aktuell om rentenivået i landet no skulle auke på generelt grunnlag. Auka kostnader til brannvern kjem vi truleg ikkje unna, men vi har førespurnad til fleire kommunar om samarbeid for evt å få kostnaden ned. Vi vil klart rå til at nedbemanningskravet vert redusert med 3,5 årsverk knytt til PLO. Dette inneber ikkje redusert krav til effektiv drift i sektoren og fokus på dette, men ei erkjenning av at vi ikkje kan organisere oss bort frå eit auka kundegrunnlag, med eit visst krav til grunnbemanning, for å ta unna dei daglege oppgåvene. Kulturhus er viktig om vi skal ha tru på realisering av prosjektet. Prosjektet er viktig, ikkje minst med tanke på hovudmålsetjinga og målgruppene i kommuneplanen. Vi tilrår å starte fondsoppbygging til prosjektet i samsvar med tidlegare vedtak. Auka kostnader som følgje av signal om redusert foreldrebetaling i Barnehage er og utanfor budsjettet. Vi reknar med at dette vert dekka særskilt med auka øyremerkt overføring. Generelt sett har vi eit monaleg etterslep på vedlikehald. Dette gjeld både bygg og vegar. Store deler av bygningsmassen får ei etterlengta opprusting i samband med eldrepakken, som vert avslutta i 2006, og skulepakken som startar no. I rådhuset er det fleire som peiker på at Heradsstyresalen burde vore pussa opp. I det minste skulle det vore nye bord. I tillegg har huset etterkvart mange manglar på det ytre. Dette gjeld tak, vindauga og fasadeplater, som er i ferd med å losne og står i fare for å ramle ned. Krav om utbetring kan komme som eit HMS tiltak. Vidare er det eit problem at det ikkje er mogeleg å dusje på huset. Dette fører m.a. til at mange vegrar seg for å gå eller sykle på jobb. Her burde vore gjort noko, også av reine velferdsgrunnar. Det vil verte utarbeidd ein tilstandsrapport for rådhusbygningen vert spennande for Kvam. Utbygginga i eldreomsorga vert avslutta. Skuleutbygginga startar. Får vi gjennomslag for tunnel og kabel under Kvamskogen? Klarer vi, med litt betra økonomiske rammer, å gjennomføre dei prosessar vi har sett i gang? Har vi magemål til å setje av pengar til framtidige investeringar og behov framfor å bruke dei her og no til gode eller mindre gode føremål? Lukke til! Side 19 av 66

20 2.3 SPESIELLE TEMA Pensjon Den underliggjande tendensen er at kostnadene til pensjon aukar. Dette har samanheng med alderssamansetjing, lønnsvekst, AFP, uføretrygd, m.v. Sidan talet på tilsette går ned i Kvam, veks likevel ikkje kostnadene tilsvarande den underliggjande tendensen. Det store uavklarte spørsmålet ved pensjon er knytt til endringar i regelverk og rammer. Kredittilsynet har gjort vedtak om at den garanterte renta skal reduserast. Per dato kjenner vi ikkje til kven som skal betale denne auken. Skal dei tilsette delta? I så fall må dette avklarast i dei ordinære lønnsforhandlingane. Skal staten ta rekninga? Eller må kommunane dekke det innan sine rammer? Dersom det siste vert løysinga er heile realveksten som er varsla til kommunane borte. Vi har, saman med Odda, Os og Kvinnherad kommune, starta eit arbeid med å sjå på vilkåra for å opprette eigen pensjonskasse, evt interkommunal kasse. Resultat at dette arbeidet vil verte lagt fram for heradsstyret våren Per dato er det berre 3 alternativ til eigen kasse. Det er KLP, Storebrand og Vital. Problema med desse alternativa er at dei alle har element av utjamning i seg. Dette inneber at kommunen sitt arbeid for å redusere pensjonskostnader på mange måtar kastar lite av seg, om ikkje alle andre kommunar i fellesskapet også gjer dei same grepa. Dette kan innebere at kommunen sine kostnader vert høgare enn det som er naudsynt. Den andre sida er at risiko om noko skulle gå gale vert høgare ved eigen kasse. Slik våre rådgjevarar analyserer situasjonen er det ikkje noko å tene for kommunen på å skifte selskap. Vi er heller ikkje misnøgd med den servicen vi får. Vurderingane for framtidig pensjonsordning for kommunen må såleis vegast mot oppretting av eigen kasse. Oppretting av eigen kasse kan og ha eit finansielt aspekt i seg, ved at det fort kan verte aktuelt å finansiere opp eigenkapitalen i pensjonskassen. Om kommunen har frie midlar til dette må vurderast Finansiell utvikling Utvikling i lånegjelda Lånegjeld Kvam herad Mill kr Figuren over viser utvikling av lånegjelda i Kvam herad i perioden I nominelle kroner har gjelda meir enn 3-dobla seg. Bak den sterke auken i lånegjeld ligg i hovudsak låneopptak i samband med utbygging av VAR-område, eldresatsinga, opprusting av skulebygg og utbygging av barnehage. Største delen av investeringane gjeld såkalla sjølvfinansierande prosjekt. Det gjeld VAR, store deler av eldresatsinga, skulesektoren og barnehagar. Likevel er det slik at vi for berre om lag 50% av gjelda kan venta å få ein auke av Side 20 av 66

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane.

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. HST-116/05 Vedtak: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2006 vert

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

061/13: KVAM HERAD - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

061/13: KVAM HERAD - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 061/13: KVAM HERAD - BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 FSK-061/13 Tilråding: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Hovudstrategi for Kvam herad a. Kvam herad skal i tillegg til lovpålagte oppgåver

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 25.04.2016 Dykkar dato 30.03.2016 Vår referanse 2016/4260 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 01.03.2016 Dykkar dato 31.12.2015 Vår referanse 2016/7 331.1 Dykkar referanse Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 Eidfjord Eidfjord

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

8. Hardinghuset må vurderast som reiselivsfyrtårn og tilpassast ny plassering som fylgje av ny reguleringsplan for området.

8. Hardinghuset må vurderast som reiselivsfyrtårn og tilpassast ny plassering som fylgje av ny reguleringsplan for området. Konsesjonskrafta: Kvam heradsstyre ber rådmannen leggja fram ei sak vedkommande salg av konsesjonskrafta til Kvam herad. Saka må innehalde kva strategiske prissikringsrammer som bør nyttast. Saka må føreleggja

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer