Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Tittel PS 15/13 1.Tertialrapport VHP PS 15/14 Høring Bygdeutvalget - Deling av grunneiendom - Grytøyveien 917 Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på kommunens hjemmeside Harstad, 28. mai 2015 Jorunn Berg Leder -1-

2 Saksnr Tittel PS 15/13 1.Tertialrapport VHP PS 15/14 Høring Bygdeutvalget - Deling av grunneiendom - Grytøyveien

3 Saksdokument Saksmappenr: 2015/3304 Saksbehandler: John G. Rørnes Arkivkode: 153 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Økonomiutvalget /1 Økonomiutvalget /2 Formannskapet /46 Bygdeutvalget /13 Kommunestyret TERTIALRAPPORT VHP Vedlegg: 1 Avslutningsrapporter investering 2 Nytt betalingsregulativ vann, avløp og renovasjon 3 Budsjettreguleringsskjema investering 4 Budsjettreguleringsskjema drift Ingress: Regnskapstallene ved utgangen av april viser at kommunens ordinære drift er i henhold til budsjett. Alle tjenesteområdene har en prognose på minst balanse ved utgangen av året. Størst usikkerhet er det knyttet til prognosen for helse og omsorg. En stor erstatningssak og vertskapsrollen for Arctic Race er engangsutgifter som må finansieres. Disse foreslås i praksis finansiert ved disposisjonsfond gjennom at planlagt styrking av disposisjonsfondet reduseres. Videre er det nødvendig å foreta en justering mellom renter og avdrag. I 2014 ble det avsluttet investeringsprosjekter for nærmere 500 mill kr. Disse må vi betale avdrag på fra Dette sammen men en forholdsvis stor beholdning av ubrukte lånemidler gjør at avdragsutgiftene blir en god del høyere enn budsjettert. Dette dekkes av reduserte netto renteutgifter, og berører således ikke den ordinære driften i Kommunen hadde i 2014 et underskudd på selvkostområdene vann og avløp på nesten 6 mill kr. Rådmannen foreslår en økning av vann- og avløpsgebyrene. Med denne økningen er det planlagt at underskuddet skal bli dekket inn over en periode på 2 år. Renovasjon har over år bygd seg overskuddsfond. Rådmannen foreslår derfor en reduksjon i renovasjonsavgiften. Dette for å moderere virkningen av avgiftsøkningen på vann og avløp for husholdningene. Oppsummert er Harstad kommunes økonomi under kontroll. Økonomien er imidlertid meget stram og handlingsrommet svært begrenset. De driftsmessige konsekvensene av de siste års store investeringer slår nå ut for fullt. Det er et stort fokus på å holde driften i balanse i hele kommuneorganisasjonen. Dette med utgangspunkt i de mål og tiltak som er vedtatt i virksomhetsplanen og i strategi for økonomisk balanse. Rådmannen legger frem forslag til saldert tertialrapport ihht vedlagte øk planskjema og budsjettregulering. -3-

4 Rådmannens tilrådning: 1. Harstad kommunestyre vedtar 1.tertialrapport med følgende korrigeringer av Virksomhetsplan : INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj Inv. Inv. Inv. Inv FELLESOMRÅDET FELLES 0980 FELLES 0983 Rammetilskudd ihht budsjettforlik og vedtak Redusert avsetning til disposisjonsfond FELLES 0983 Økt utbytte HLK INVESTERINGSPROSJEKT - Eksisterende BYGG Flytting musikkbinger Bergsodden sykehjem - BYGG restarbeid og utemøbler DRU/vei /041 Lokal veipakke DRU/vei St. Olavsgate vei DRU/vei St. Olavsgate vei - inntekter DRU/vei Mølnholtet kollektivtrafikk (VP) DRU/vei Landsåsveien - Kongsveien (VP) INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE Endring i fremdrift DRU/Sama Sama: Utskifting av spyle/slambil DRU/vann Vann: Bergselvdammen - Skogvegen DRU/vann Vann: Margrethe Jørgensens veg(vp) DRU/vann Vann Remakrysset (VP) Avløp: VP Margrethe Jørgensens DRU/avløp veg DRU/avløp Avløp: VP Remakrysset INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE OMRÅDER - Eksisterende DRU/Sama Sama: Beltegraver DRU/vann St. Olavsgate sør (VP) DRU/avløp St. Olavsgate sør (VP)

5 INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj Inv. Inv. Inv. Inv DRU/vann VA Beredskapsvogn DRU/avløp VA Beredskapsvogn DRU/vann Vann: Hagebyveien DRU/avløp Avløp: VP Hagebyvegen DRU/avløp Bergsodden renseanlegg DRU/avløp Avløpsrensing sør, bygg DRU/avløp Avløpsrensing sør, ledning DRU/avløp Avløpsrensing sør, prosess og PS INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE - Nye Vann: Kongsveien-Landsåsveien Avløp: Kongsveien-Landsåsveien Vann: Fornying Fjordgata- Eriksgate Avløp: Fornying Fjordgata- Eriksgate Balansering selvfinansierende områder DRIFT - ADMINISTRATIVE ENHETER RÅDM 0200 Artic Race ORD 0100 Regionrådet 344 DRIFT - TEKNISKE ENHETER DRU 1500 Erstatningssak DRU 1501 Friluftsråd DRIFT - BARNEHAGE BERG-BH 3602 Barnehageplasser i Ervik BH 0480 Redusert foreldrebetaling Sum

6 2. Harstad kommunestyre vedtar endring i fremdrift/kostnadsramme og oppretting/finansering av investeringsprosjekt i henhold til pkt.1 (økonomiplanskjema). 3. Harstad kommunestyre avslår eksterne søknader grunnet kommunens økonomiske stilling. 4. Harstad kommunestyre vedtar budsjettregulering i hht vedlagte budsjettreguleringsskjema. 5. Harstad kommunestyre tar vedlagte avslutningsrapporter for 29 investeringsprosjekt til orientering. 6. Harstad kommunestyre vedtar endring i betalingsregulativ for vann, avløp og renovasjon for 2.halvår ihht vedlagte betalingsregulativ. Saksopplysninger Fellesområdet Befolkningsutvikling Folketallet i Harstad var ved utgang av første kvartal Det betyr at det er blitt 18 færre Harstadværinger i de tre første månedene i 2015, mens det i 2014 var en økning på 84 i samme periode. Den største endringen i første kvartal 2015 sammenlignet med 2014 er at den innenlandske utflyttingen har økt og den innenlandske innflyttingen er redusert. Nedgangen i folketallet skyldes et fødselsunderskudd på 6 og netto utflytting på 12. Frie inntekter 2015 Revidert nasjonalbudsjett (RNB) Skatteanslaget for kommunene er nedjustert med 1,322 mrd kroner som i hovedsak skyldes lavere anslått lønnsvekst i norsk økonomi samt endret anslag for virkning av ny uførepensjon. Kostnadsveksten er redusert med 0,24 mrd pga anslått lønnsvekst er redusert fra 3,3 til 3,2%. Dette gir en netto effekt på 1,082 mrd. For å kompensere deler av dette foreslår regjeringen å gi 0,853 mrd kroner i økte rammeoverføringer. For Harstad kommune utgjør det ca 3,85 mill kroner. Det er vanskelig å si noe sikkert om skatteinngangen for 2015, og hvordan lønnsoppgjøret vil slå ut for Harstad er ennå ikke klart. Foreløpige beregninger viser at prognosen for de frie inntektene for Harstad kommune ligger på nivå med budsjettet. Rådmannen vil komme nærmere tilbake med en justering av budsjettene for avsetning til lønnsoppgjøret og de frie inntektene i 2.tertial Kommuneproposisjonen Regjeringen foreslår en vekst i de frie inntektene til kommunene på mellom 4 og 4,5 mrd kroner i Dette utgjør en realvekst på mellom 1,5 og 1,7%. Av denne veksten er 400 millioner kroner lagt inn for å styrke arbeidet med oppbyggingen av rusomsorgen. 200 millioner kroner er begrunnet i behovet for en fortsatt styrking helsestasjon- og skolehelsetjenesten. 400 millioner kroner legges inn i 2016 for å bidra til mer fleksibelt barnehageopptak. Det legges opp til at kommunene skal få deler av selskapsskatten. Det innføres modell for dette i 2016 med virkning fra Prosjektskjønnsmidler Fylkesmannen har tildelt totalt 4,2 mill kroner i prosjektskjønnsmidler til utredningsarbeid i kommunereformen til alle kommuner i Troms, hvor Harstad har fått kr ,-. I tillegg til dette er en del av fylkesmannens prosjektskjønnsmidler bundet opp til andre allerede besluttede tiltak. Det vil derfor i 2015 ikke bli lyst ut prosjektskjønnsmidler som det kan søkes på, slik som tidligere år. -6-

7 Eiendomsskatt Skattesatsen ble i VHP vedtatt til 4,66 promille. Med bakgrunn i overgang til bruk av formuesgrunnlag som utgangspunkt for utligning av eiendomsskatt ble markedsverdien naturlig nok totalt sett høyere enn den 10 år gamle takseringen. Dette resulterte i at kommunestyret i sak 9/15 vedtok reduksjon av promillen til 3,3. I kommunestyret 30.april er promillen for 2-4.termin ytterligere redusert til 3,11. Dette anslås å gi en samlet inntekt fra eiendomsskatt i 2015 ihht budsjett. Momskompensasjon Momskompensasjon av driftsutgiftene er per utgangen av april marginalt høyere enn i 2014, men høyere enn periodisert budsjett for Budsjettet er beregnet ut fra budsjett for driftsmidler og større kompensasjon betyr derfor større forbruk av driftsmidler. Innkjøp av driftsutgifter skjer ikke jevnt over hele året på alle enheter, slik at det er for tidlig å si noe om dette er en trend som vil vedvare. Regnskapet for 2014 viste imidlertid høyere kompensasjon enn budsjettert fordi enhetene hadde klart å omdisponere ledige lønnsmidler til driftsmidler. Rådmannen forutsetter at enhetene ikke forbruker mer driftsmidler enn de har budsjett til. Ledige lønnsmidler kan ikke uten videre omdisponeres til driftsmidler. Rådmannen vil komme tilbake til en nærmere vurdering av budsjettet for momskompensasjon drift i 2.tertialrapport. Når det gjelder momskompensasjonen av investeringene så vil denne være avhengig av fremdriften på investeringsprosjektene og endring i størrelsen på momskompensasjonen vil ikke påvirke driftsregnskapet vesentlig. Fremdriften på noen av investeringsprosjektene er noe forsinket i forhold til budsjettert. De fleste av disse prosjektene er innenfor selvfinansierende område hvor det er momsfradrag og ikke momskompensasjon. Summen av endringer er små og det gjøres derfor ikke noen justering av budsjettert momskompensasjon. Når det gjelder resten av økonomiplanperioden vil rådmannen komme tilbake til det i forbindelse med VHP Refusjon/Kompensasjon fra staten / utbytte mm Husbankens rentesats som brukes i beregningen av rentekompensasjon for skolebygg/institusjonsbygg er relativ stabil og viser små endringer i anslag på rentekompensasjon, men vil gi litt mindre inntekter enn budsjettert. Når det gjelder renteinntekt fra ansvarlig lån i HLK så beregnes den med bakgrunn i Statsobligasjonsindeks ST4X. Hvis denne i hele 2015 blir på nivå med gjennomsnittet hittil, så vil det bli en mindreinntekt på bortimot en halv mill kroner. Rådmannen foreslår å justere dette mot budsjett for renteinntekter på brukskonto som anslås å gi mer inntekter enn budsjettert. Det er budsjettert med 1,5 mill kroner i utbytte fra Hålogaland kraft som avsettes disposisjonsfond. Vedtatt utbytte blir 2,6 mill kroner. Rådmannen foreslår at budsjettet for utbytte økes til 2,6 mill. Lønn og pensjon Lønnsoppgjøret Det er avsatt midler til årets lønnsoppgjør ihht statsbudsjettets forventninger om nivået på økningen av kommunenes lønnsutgifter i Lønnsveksten var i statsbudsjettet anslått til 3,3%, men antas nå å bli 3,2%. Hvordan dette vil slå ut for Harstad er ennå ikke klart, men eventuelle ledige avsatte midler til lønnsoppgjøret må reguleres mot forventet lavere frie inntekter. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i 2.tertial. Pensjonskostnad/Premieavvik Pensjonskostnader Harstad Kommunale Pensjonskasse (HKP) Tilbakemeldingen fra HKP er at beregnet pensjonspremie i 2015 er ihht prognosene vi fikk i budsjettbehandlingen. -7-

8 Pensjonskostnader Kommunal LandsPensjonkasse (KLP) Ny prognose fra KLP tilsier at forventet premieavvik reduseres fra ca 6 mill til ca 1 mill kroner som i hovedsak skyldes redusert innbetalt beløp. I stort får dette ingen driftsmessig konsekvens i 2015, men budsjettet justeres ihht nye prognose. Pensjonskostnader Statens Pensjonskasse (SPK) Det er ikke kommet noen melding fra SPK som tilsier noen endringer i pensjonspremien for Finansforvaltning Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 31/ (ev. gj.sn. 2014) PER 30/ (ev. gj.sn 1.tertial) Endring Aktiva (brukskonto) plassert i hovedbank (mill kroner) Aktiva plassert i hovedbank (% av sum midler til driftsformål) % 100% Aktiva plassert i annen bank (mill kroner) 0 0 Aktiva plassert i obligasjoner o.l (mill kroner) 0 0 Egne rentebetingelser 3,15% 2,85% -0,30% Benchmark ST1X (gj.sn) 1,30% 0,94% -0,36% Det anslås at renteinntektene vil bli høyere enn budsjettert. Rådmannen foreslår å regulere merinntekt renter til avdrag fordi minimumsavdraget blir høyere enn budsjettert. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler (i mill kroner) 31/ (ev. gj.sn. 2014) PER 30/ (ev. gj.sn 1.tertial) Endring Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) Konvertering eldre lån 0 Sum verdi FRA er og SWAP kontrakter Netto utgift FRA er og SWAP kontrakter 15,5 Gjenstående løpetid for passiva (gj.sn) 19 Gjennomsnittlig rentebinding (år) 2,0 Egne rentebetingelser (gj.snitt inkl swap) 2,92% 2,37% -0,55% Benchmark ST4X (gj.sn) 1,64% 0,79% -0,85% Benchmark 5-årig SWAP (gj.sn) + 0,5% 2,68% 1,89% -0,79% (Kalkylerente VAR) Benchmark ST4X (gj.sn) + 1,5% (rente av 3,14% 2,29% -0,85% lån til HLK) Sammensetning og verdi av låneporteføljen samlet og fordelt på de ulike typer passiva Kassekreditt 0 0 Annen kortsiktig gjeld Leasing Lån til videreformidling Pensjonsforpliktelser (brutto) Pensjonsforpliktelser (netto) 752 Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre ordinære lån til investeringer Låneporteføljen vektes mot en referanseindeks; ST4X. Det er ikke realistisk å forvente samme gjennomsnittlige rentesats som benchmarken fordi det ville medføre at alle lån -8-

9 måtte være i flytende rente. Dette ville medføre store svingninger i renteutgiftene ved renteendringer og ikke i tråd med det vedtatte finansreglementet. Låneopptaket i 2015 er tatt opp med 3-års binding av renten. Dette er gjort for at andelen av kommunens låneportefølje med rentebinding skal være ihht kommunens finansstrategi. Nå har ca 31% av kommunens låneportefølje en rentebinding på over 1 år. Rentene har gått ned og med utsiktene for rentenivået resten av året så vil kommunen få mill kroner i lavere renteutgifter enn budsjettert. Rådmannen foreslår å regulere mindreutgift renter til avdrag fordi minimumsavdraget blir høyere enn budsjettert. Minimumsavdrag Avskrivingene for 2015 er snart ferdig beregnet slik at det er mulig å anslå minimumsavdraget for 2015 relativt nøyaktig. Det er ferdigstilt flere store investeringsprosjekter i 2014 som nå i 1.tertial regnskapsmessig avsluttes, og dette får store konsekvenser for nivået på avskrivningene og dermed minimumsavdraget. I tillegg har forskjøvet fremdrift på investeringsprosjektene medført at kommunen ved årsskiftet har mye ubrukte lånemidler, noe som også medfører at minimumsavdraget blir høyere enn om fremdriften hadde vært som planlagt. Økte avdragsutgifter vil utgjøre mill kroner som foreslås finansiert med besparelse på renteutgifter og renteinntekter. Investeringsprosjekt - eksisterende Rådmannen har økt fokuset på oppfølging av investeringsprosjektene og det foretas en gjennomgang av alle investeringsprosjekt sammen med prosjektlederne, tre ganger i året i forhold til økonomiske rammer og fremdrift. Basert på denne gjennomgangen justeres økonomi og fremdrift i tertialrapportene samt i egen sak i kommunestyret i desember Helsehuset/lokalmedisinsk senter Budsjettet er fra flere år tilbake og er et nettobeløp. Byggingen vil koste mer, men det vil også kunne søkes tilskudd fra Husbanken. Det jobbes nå med to alternativer. Når disse legges frem for kommunestyret vil også budsjettet justeres ihht det alternativet som blir vedtatt Flytting musikkbinger Flyttingen vil bli litt dyrere enn planlagt og det er også nødvendig å sette bingene i bedre stand før de tas i bruk. Til sammen er det behov for en økning av rammen på kr ,- Prosjektet er i utgangspunktet finansiert med refusjon fra veipakken. I ettertid er det imidlertid inngått avtale om at kommunen dekker kostnaden selv, men kommunen kan selge barnehagebygget som må flyttes pga tunnellinnslaget. Rammeøkningen og bortfall av refusjonen finansieres dermed med salgsinntekter (bygget og tomten er solgt) Bergsodden sykehjem - Restarbeid og utemøbler Bergsodden sykehjem ble i 2014 ferdigstilt med ca 10 mill kroner i mindreforbruk i forhold til vedtatt prosjektramme. Det ble besluttet å overføre 1 mill kroner til eget prosjekt for utemøbler og restarbeider. Oppdatert oversikt over restarbeider viser det behov for å øke rammen til 2 mill kroner. Totale kostnader for Bergsodden sykehjem vil allikevel være godt innenfor den totale rammen for prosjektet / Lokal veipakke Når prosjektene ble vedtatt så var veiområdet unntatt mva. Fra og med gjelder lovendring om at veivedlikehold skal tillegges merverdiavgift. For å oppnå intensjonen med de vedtatte bevilgningene, er det nødvendig å øke utgiftsrammen med kr 4,3 mill. -9-

10 St.Olavsgt. fortau Prosjektet er vedtatt med en ramme på 19 mill kroner som skal refunderes i sin helhet av veipakken. Oppdaterte tall viser at prosjektets ramme må utvides pga Prisstigning, utgifter til grunnerverv og mva slik at den totale rammen blir 25,25 mill kroner. Rammen finansieres i sin helhet av veipakken / VP Mølnholtet kollektivtrafikk/vp Kongsveien-Landsåsveien Ved en feil er budsjettet i 2015 for havnet på og reguleres derfor. Investeringsprosjekt selvfinansierende områder - eksisterende Investeringsprosjekt endring i fremdrift forskyving av årsbudsjettet Økonomiplanskjema viser beløpsmessige endringer i årsbudsjettet på grunn av at planlagt fremdrift endres på følgende prosjekt: Sama: Utskifting av Spyle/slambil Vann: Bergselvdammen Skogvegen Vann: VP Margrethe Jørgensensveg Vann: VP Remakrysset Avløp: Margrethe Jørgensensveie(VP) Avløp: VP Remakrysset Sama: Beltegraver Anbudskonkurransen er gjennomført og den viser at prosjektkostnaden vil bli kr ,- høyere enn budsjettert og budsjettet må derfor justeres / Vann og avløp: Fornying St.Olavsgt.sør Prosjektet utvides volummessig med fornyingsprosjekt(baklia og separering av Saurbekken) av høy prioritet. Det er mest hensiktsmessig å utføre disse samlet for å kunne ferdigstille arbeidene i dette området. Utvidelsen utgjør kr 4,6 mill på vann og 3.5 mill på avløp Vann og avløp Beredskapsvogn Prosjektene er ikke blitt gjennomført da det ikke er klarlagt størrelse og omfang av kjøretøyet. Prosjektene tas ut av planen og nye prosjekt vil bli opprettet når størrelse og omfang er klarlagt Vann og avløp Hagebyveien Som følge av det planlagte veipakkeprosjektet på denne strekningen så er Harstad kommunes deltakelse med fornying/reetablering av VA og overvannsledninger på ca 900 meter. Statens vegvesen dekker asfaltering/avrettingslag og deler av overvannsnettet. For Harstad kommune blir dermed andelen redusert fra til sammen 16,865 mill kroner til hhv. 5,5 mill og 3,3 mill som gjennomføres med planleggingsmidler i 2015 på kr (hhv pr prosjekt) og resterende i Tidligere budsjetterte midler justeres i henhold til dette. -10-

11 Bergsodden renseanlegg Avløpsrensing sør Investeringsprosjekt avløpsrensing i sør er vedtatt med ei total ramme på 70 mill. Justerte utgiftsberegninger viser et investeringsbehov på kr 56,5 mill. På grunn av ulike avskrivingstider vil det være hensiktsmessig å dele prosjektet i 3 ulike investeringsnummer: Avløpsrensing sør-bygg, Avløpsrensing sør-ledning og Avløpsrensing sør-prosess og PS. Investeringsprosjekt selvfinansierende nye Vann og avløp Kongsveien-Landsåsveien Som følge av det planlagte veipakkeprosjektet på denne strekningen så er det behov for å gjennomføre prosjekt både på vann og avløp. Dette vil beløpe seg til hhv ,- og som gjennomføres i / Fornying Fjordgata-Eriksgate vann og avløp Tiltak fra saneringsplanen som ikke ble vedtatt i VHP og som bør gjennomføres i 2015 og beløper seg til kr ,- for vann og ,- for avløp. Teknologiparken Består av følgende investeringsnummer: Harstad Teknologipark - Grunnerverv Harstad Teknologipark Harstad Teknologipark vann og avløp Harstad Teknologipark vei Vann: Brannvann Teknologiparken Vann: Harstad teknologipark Teknologiparken var i utgangspunktet planlagt finansiert med salg av tomtene på området. I og med at prosjektet er utsatt inntil videre vil utgifter til grunnervervet måtte finansieres med lån. Endelig beløp fremmes i 2. tertialrapport. Renteutgiftene i 2015 kan dekkes innenfor budsjetterte utgifter. Øvrige investeringsnummer avsluttes Avslutningsrapporter investeringsprosjekt 29 investeringsprosjekter er avsluttet med følgende økonomiske resultat: Investerings nummer Navn Vedtatt ramme Totale utgifter Mer/ mindrefor bruk Tilkobling gatelys Bjarkøy Innføring feide Harstad felleskjøkken, inventar og utstyr Innkjøpsanalyseverktøy Kjøp av biler Rednings og utstyrsbil Bergsengveien De opprinnelige entreprisene er ferdig og prosessutrustningen er for lengst montert og satt i drift, men slam fra vannbehandlingsanlegget har vist seg mer omfattende enn forventet. Det gjenstår en del utbetalinger, og derfor må resterende midler innenfor rammen på 26,2 mill kroner budsjetteres i Dette utgjør kr ,- -11-

12 Bergsodden sykehjem - inventar og utstyr Bergsodden sykehjem - 2 etasjer Utbygging næringsareal Bergsvågen Gullhaugen barnehage Ren Harstad Havn Fagerlia riving Renovering av fløy Rådhus 1 a Sandsøy boligfelt Kila skole - utebelysning Gullhaugen inventar -utstyrmøbler Flytting rigg Harstad skole xx Oppgradering kommunale bygg Kunstgress Harstad stadion Harstadhallen - opprusting av gulv Harstadhallen - skillevegg og trapp Utskifting av redskapsbærer Vann: Vannledning Mustaparta Vika Restarbeider vannbehandlingsanlegget Avløp: Overvannsledning Mustaparta Vika Renovasjonsbil baklaster m//kran Renovasjonsbil baklaster m//vinsj Varebil hjelpemiddellageret SUM Vedlagte avslutningsrapporter beskriver status. Prosjekt med merforbruk er finansiert med ledige investeringsmidler i forbindelse med avslutning av regnskapet i Personalrapportering Sykefravær Antall Enhet Årsverk Total Total Total Total 1.kv. 1.kv. Alle barnehagene 241,6 13,8 12,4 12,6 12,6 13,4 15,8 Alle skolene 417,1 9,5 7,6 8,8 8,4 10,9 11,5 Helse og omsorg 682,7 12,2 12,6 11,6 13,2 14,4 14,3 Hele Harstad kommune 1 742,1 10,6 10,1 10,1 10,6 12,1 12,3 Basert på gjennomgang av sykefraværstallene de siste 10 år, har rådmannen vurdert at målet bør settes tilsvarende det beste resultatet vi har hatt i perioden innen de ulike tjenesteområder. Dette til tross for driftstilpasninger og reduksjon i bemanning. Målet er tatt inn i vedlegg til gjeldende IA avtale og behandlet i AMU Indikatorkrav sykefravær pr. tjenesteområde: Barnehager 10,4% Skoler 7,6% Helse og omsorg 10,9% Andre 4,8% -12-

13 Vektet sum Harstad kommune 8,7% Detaljer for første kvartal: Utvikling i sykefravær generelt: Harstad kommune har hatt en økning i sykefraværet fra 1. kvartal 2014 fra 12,1 % til 12,3 % i 1. kvartal Korttidsfravær dvs. egenmeldt sykefravær og sykemelding i arbeidsgiverperioden (1-16 dager) har gått ned hvis disse to kvartalene sammenlignes. Det har vært en nedgang i sykefraværet i gruppen arbeidstakere som er sykemeldt mellom 17 og 57 dager, mens det har vært en stor økning i gruppen arbeidstakere som er sykemeldt over 57 dager. I denne gruppen var sykefraværet 1. kvartal ,0 %, mens det i 1. kvartal 2015 var på 5,8 %. Utvikling i sykefravær sektorvis: Hvis man ser på det sektorvise sykefraværet, har barnehagene hatt en stor økning i sykefraværet fra 13,4 % i 1. kvartal 2014 til 15,8 % i 1. kvartal Skolene har også hatt en økning fra 10,9% i 1. kvartal 2014 til 11,5% i 1. kvartal Helse og omsorgssektoren har hatt en liten nedgang i sykefraværet fra 14,4% i 1. kvartal 2014 til 14,3 % i 1. kvartal i Egne tiltaksplaner: Den utviklingen vi ser krever andre tiltak enn tidligere og derfor har rådmann forsterket fokus på hvordan bedriftshelsetjenesten, vernetjenesten (HMS rådgiver og hovedverneombud)og IA kontakter kan bidra aktivt og mer direkte inn mot enhetene. Alle enheter er pålagt av rådmann å forsterke fokus på sykefraværet gjennom involvering av ansatte, analysere årsak, søke bistand og lage egne tiltaksplaner med frist 15. april. Vi får pt tilbakemelding fra «støtteapparatet» om betydelig med pågang om bistand, deltakelse på personalmøter og støtte ifh til egne tiltaksplaner. Hovedfokus er tett på og i forkant, samtale med sykemeldte, oppfølging, aktivitetsplikt og tilrettelegging. Arbeidsmiljøutvalget ble informert om hva vi ser og hva vi gjør 6. mai Økonomi- og tjenesterapportering drift Fra Virksomhetsplanen / Underdekning Den driftsmessige omstillingen fortsetter i I all hovedsak etter den planen som ble lagt i Strategi for økonomisk balanse og i VHP Det innebærer mål om kostnadsreduksjoner slik; (Tall i 1000) Tjenesteområde Helse og omsorg * Teknisk * Øvrige områder * Bemanningskutt 60 årsverk pga planlagte investeringer og økt amortisering av premeieavvik ** Bemanningskutt 30 årsverk i pga ny Harstad skole ** SUM For 2015 er innsparingsmålet på Helse og omsorg fordelt på enhetene slik at de skal tilpasse sin drift ihht de nye rammene. -13-

14 For Tekniske enheter og øvrige enheter skal innsparingen realiseres gjennom å holde stillinger vakante. (Tall i 1000) Tjenesteområde Helse og omsorg * Teknisk * Øvrige områder * Bemanningskutt 60 årsverk pga planlagte investeringer og økt amortisering av premeieavvik ** Bemanningskutt 30 årsverk i pga ny Harstad skole ** SUM *Tidligere vedtatt **Nytt i VHP Økonomisk status per tjenesteområde per 1.tertial er som følger: Avvik tom april Regnskap tom april Budsjett tom april (+ er merforbruk) Revidert Årsbudsjett Administrative enheter Tekniske tjenester NAV og BUT Barnehager Grunnskoler Helse og omsorgstjenester Kulturenheter Fellesområdet Interkommunale samarbeid Sum Periodebudsjettet vil for noen tjenesteområder ikke stemme helt med virkeligheten. Hovedårsaken til dette er at årsbudsjettet i hovedsak er fordelt med 1/12 hver måned mens virkeligheten er slik at enkelte inntekts- og utgiftsposter bare belastes en gang per år. Adminstrative enheter: Inneholder bl.a ansvar 0483 Diverse fellesutgifter hvor mye tilskudd er budsjettert og dette ansvaret alene viser et merforbruk på 8,5 mill som ikke er reelt men av periodiseringsmessig art. Tekniske tjenester: Det all vesentlige av mindreforbruket er på selvfinansierende områder og er av periodiseringsmessig art. Fellesområdet:Avvikene her er av periodiseringsmessig art. Det er lønnsbudsjettet som på de fleste tjenesteområdene er det all vesentlige av det totale budsjettet. Hvis vi ser på status per 1.tertial på bare lønnsposter, refusjon omsorgslønn og refusjon sykelønn samt innsparingsposter/disponible poster som i hovedsak gjelder lønn, så får vi følgende situasjon per 1.tertial: Beskrivelse Regnskap tom April Budsjett tom April Fellesområde Avvik April (+ er merforbruk) Avvik April i % Administrative enheter ,0 % Tekniske enheter ,6 % NAV og BUT ,2 % Barnehageenheter ,3 % -14-

15 Skoleenheter ,1 % Helse og Omsorgsenheter ,4 % Kulturenheter ,9 % Harstad kommune ,3 % Fellesområde: Dette er budsjett for Innsparingskrav tekniske og øvrige enheter som må ses i sammenheng med mindreforbruk på disse enhetene. Administrative enheter: 1,5 mill av mindreforbruket eravsatte midler til seniorpolitiske tiltak som skal reguleres ut til enhetene. Tekniske enheter: Det vesentligste er på de frie områdene NAV og BUT: Ca kr ,- av mindreforbruket er på tiltaksutgifter Tjenesteområder Barnehage Tjenesteområde Anslått resultat 2015 Barnehager Balanse Ihht det vedtatte statsbudsjettet er det nå kommet endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager som innebærer at husholdninger med en inntekt under kr ,- per år skal ha redusert foreldrebetaling. Ordningen trer i kraft fra 1.mai i år. Harstad kommune har i tråd med dette utarbeidet retningslinjer og søknadsskjema. Dette er annonsert samt at alle barnehagene er orientert og bedt om at informasjonen blir gitt til alle foreldre med barn i barnehagen. Det er for tidlig å si noe om hvor stort omfanget vil bli og hvilken effekt dette vil ha på inntekten fra foreldrebetalingen. De første søknadene er kommet inn og det tas sikte på å få behandlet alle søknader som gjelder inneværende barnehageår i løpet av juni. Skole Tjenesteområde Anslått resultat 2015 Skoler Balanse Skoleåret 2015/2016 Rådmannen vil omfordele ressurser for skoleåret 2015/2016 mellom skolene innenfor sektorens totale ramme. Flere lærere for de yngste I statsbudsjettet ble det bevilget midler til flere lærere for de yngste elevene. Midlene blir fordelt til de kommunene med færrest lærere per elev, og Harstad kommune har fått vel 1 mill kroner som er fordelt slik: Ant.grupper Tilskudd Bergseng skole 2 kr Harstad skole 3 kr Kanebogen skole 2 kr Kila skole 1 kr Medkila skole 1 kr Sørvik 1 kr Seljestad B 2 kr kr Til grunn for vurderingen er antall elever og hvor store trinnene/klassene er. 1.trinn er holdt utenfor siden dette trinnet er styrket i utgangspunktet. Det er 10 trinn med mer enn 40 elever og 2 klasser med mer enn 20 elever, dette utgjør 12 grupper. -15-

16 Kompetanse for mangfold-fordeling av midler: Midlene fordeles til deltakende enheter i tillegg til frikjøp av veiledere. Enhet Utgifter i forbindelse med KFM Veiledere Bergseng skole kr Seljestad barneskole kr Kanebogen skole kr Barnely barnehage kr kr Gullhaugen barnehage kr Byggeklossen barnehage kr Harstad skole kr Sum kr kr Helse og omsorg Tjenesteområde Anslått resultat 2015 Helse og omsorgsenheter Balanse Varig tilrettelagte arbeidsplasser: Harstad kommune har i dag en avtale med Inko og NAV om finansiering av 42 varig tilrettelagte arbeidsplasser. Pris pr plass i 2015 er, kr ,-. Antall plasser vil bli økt til 50 i løpet av året. Plassene vil bli finansiert innenfor rammen til tjenesteområdet. Klargjøring av mat ved sykehjemmene: Kommunestyret vedtok i punkt 3 i sak 15/34, Orientering. Produksjon, utkjøring og klargjøring av middag i institusjon og hos hjemmeboende: Harstad kommunestyre vil i 1 tertialrapport vurdere å tilsette betjening til å ta seg av klargjøring av mat ved sykehjemmene. Under rådende økonomisk situasjon for kommunen, kan ikke rådmannen anbefale at nye stillinger etableres på sykehjemmene. Sykehjemmene har fått en økonomisk ramme pr sykehjemsplass og kan vurdere om eksisterende stillinger kan omgjøres innenfor sine eksisterende rammer. Ressurskrevende tjenester Det er budsjettert med kr i tilskudd for For 2014 fikk kommunen et tilskudd på kr Sannsynligvis vil kommunen få omtrent samme tilskuddet for Vederlagsinntekt Det ligger an til at kommunen vil komme opp i budsjetterte inntekter på kr Legevakt Avlønning av leger i legevakt er fastsatt ASA 2305 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening. Timelønn for nattevakt kl fastsettes iht. befolkningsgrunnlag, jfr. pkt Legevaktslegene ved Harstad interkommunale legevakt er lønnet i legevaktdistrikt I dvs. mindre enn innbyggere. Harstad, Kvæfjord og Lødingen hadde innbyggere Hovedtillitsvalgt for Dnlf, Harstad hevder i brev mottatt at Harstad interkommunale legevakt tilhører vaktdistrikt II dvs innbyggere. Dette som følge av utenbys studenter, asylsøkere, soldater og pendlere. KS opplyser at de ikke har definert retningslinjer for hvordan befolkningsgrunnlaget skal fastsettes. Det vil derfor være et resultat av forhandling. En overgang til vaktdistrikt II vil representere en årlig merutgift på vel kr ,-. En eventuell overgang må i 2015 i så fall finansieres innen tjenesteområdet. -16-

17 Tekniske enheter Tjenesteområde Anslått resultat 2015 Tekniske enheter Balanse* *Eksklusiv selvfinansierende områder Friluftsråd Kommunestyret vedtok i sak 17/2015 å støtte initiativ om å etablere et felles friluftsråd for Sør-Troms og Ofoten. Medlemskontigenten (kr 11,- per innbygger) for 2015 på kr ,- finansieres gjennom allerede vedtatt bevilgning i VHP på kr og tilleggsbevilgning på kr ,-. Tilleggsbevilgningen finansieres ved økt rammetilskudd. Budsjett 2015 reguleres i henhold til dette Overvåking deponi Harstad kommune er pålagt å overvåke deponiene i Seljestad og Russevika i 3 år. Det er laget plan for dette som skal godkjennes av Fylkesmannen. Kostnaden er totalt foreløpig anslått til 1,3 mill kroner, hvorav kr ,- i Det er vurdert slik at dette er en kostnad som skal dekkes over gebyrområdet renovasjon og budsjettet justeres ihht dette ved at det finansieres ved brukt av overskuddsfond renovasjon. Kanebogen skole Formannskapet har i sak 15/41 innstilt på å bevilge 5,5 mill kroner til rehabilitering av tak og fasader til Kanebogen skole. Renteutgiftene i 2015 dekkes innenfor allerede vedtatt budsjett for renteutgifter. Kommunale utleieboliger Formannskapet har i sak 15/44 innstilt på å bevilge 5 mill kroner til investering i boliger for bosetting av flyktninger og vanskeligstilte innbyggere i Harstad kommune. De driftsmessige utgiftene skal finansieres av husleie. Drift og utbyggingstjenesten Den samla drifta i DRU er innen rammene av budsjett. Det er imidlertid for flere av områdene svært stramme rammer. Det gjelder både innen VA og veg. For område, veg, er det på tross av en nøktern drift vanskelige rammevilkår. Det har vært en krevende vinter med mye strøing og flere stor snøfall med stort behov for bortkjøring av snø. Utgifter til bortkjøring av snø er også økende på grunn av nye krav og rutiner fra Harstad Havn KF. Den stramme rammen for drift og vedlikehold av kommunale veger vil bl.a føre til en lav andel til vedlikehold herunder fornying av nedslitte asfaltdekker. Dette på tross av en stadig økende andel dårlige dekker. Det er også økte forventninger fra trafikantene om at det skal utføres flere vedlikeholdstiltak på de kommunale vegene. Det bør vurderes å avsette ytterligere midler til vegvedlikehold av vegene. Selvfinansierende områder Vann og avløp Innen områdene vann og avløp er det framførbare underskudd på henholdsvis 1,9 mill og 3,85 mill. Dette er midlertidig finansiert av kommunens frie midler. Disse underskuddene må ihht forskriftene dekkes inn over drifta for de respektive områdene i en periode på inntil 3-5 år. Regnskapsreglene tilsier imidlertid at kommunen må dekke et underskudd over maksimalt 2 år og dette tilsier at underskudd på selvfinansierende områder bør dekkes inn på maksimalt 2 år, mens opparbeidede overskudd kan disponeres i løpet av 3-5 år. Pga kommunens vanskelig økonomiske situasjon foreslår rådmannen derfor at inndekkingen av dette starter allerede i andre halvår Ved å øke vanngebyrene med ca 5% fom 2.halvår 2015 forventes det å gi en merinntekt på 1,1 mill kroner i For en «gjennomsnittlig KOSTRA-bolig» på 120 kvadratmeter vil det medføre en økning på ca kr 76,- for 2.halvår. -17-

18 Ved å øke avløpsgebyrene med ca 13% fom 2.halvår 2015 forventes det å gi en merinntekt på 2,3 mill kroner i For en «gjennomsnittlig KOSTRA-bolig» på 12 kvadratmeter vil det medføre en økning på ca kr 185,- for 2.halvår. Vann Erstatningssak: I tvistesak med entreprenøren M3 Anlegg AS knyttet til prosjektet Hovedvannledning Harstad vannbehandlingsanlegg-grunnvannet er det kommet en rettskraftig dom, etter at Harstad kommune valgte ikke å anke saken videre. Dommen sier at Harstad kommune må betale totalt 7,5 mill kr til motparten for erstatning, saksomkostninger og renter. I tillegg kommer kommunens egne saksomkostninger på 0,37 mill kroner. Ut over dette er interne kostnader i form av ordinær lønn til kommunens ansatte som har vært involvert i saken dekket innen rammen av vedtatte budsjett og det Beløpene skal belastes i driftsregnskapet på tjenestefunksjon vann. Det meste av dette må midlertidig finansieres av frie midler da det vannområdet ikke vil kunne dekke alt innenfor årets budsjett. I henhold til selvkostforskriftene kan merforbruk dekkes av området i en periode på inntil 3-5 år. Områdenes budsjett og gebyrnivå fremmes årlig til vedtak av kommunestyret som del av Virksomhetsplanen. Type utgift Beløp Erstatningssum Renter Saksomkostninger motpart Kommunens saksomkostninger SUM Renovasjon Selvkostregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr ,- og sammen med overskudd fra 2011 og 2012 så er det opparbeidet et fond pr på til sammen kr I henhold til selvkostforskriftene må fondsmidler brukes på området senest i løpet av inntil 3-5 år. Det er allerede budsjettert med bruk av 1,2 mill av fondet i Harstad kommune er pålagt å overvåke gamle avfallsfyllinger på Seljestad og Russevika over en 3 årsperiode. Dette er anslått å koste ca 1,3 mill. kr, hvorav kr ,- i Dette finansieres over gebyrområdet med midler fra bundet da søknad om tilskudd fra statlige myndigheter er avslått. Det antas at gebyrinntektene i 2015 vil bli litt høyere enn budsjettert. For å redusere den totale avgiftsbelastningen for kommunens innbyggere foreslår rådmannen at 2,4 mill kroner tilbakebetales allerede i 2015 ved at gebyret settes ned for 2.halvår som en engangsnedsettelse. Dette medfører en reduksjon på ca 16% for 2.halvår For en normal renovasjon så vil det medføre en reduksjon på ca kr 222,- for 2.halvår. Netto vil det dermed bli en netto økning av de samlede kommunale avgiftene for 2.halvår på ca kr 40,- for en «gjennomsnittlig KOSTRA-bolig» på 12 kvadratmeter med en renovasjon. Slam Selvkostregnskapet for 2014 viser et underskudd pr på kr ,-. Underskuddet er opparbeidet i perioden og er midlertidig dekket av Harstad kommune. I henhold til selvkostforskriftene skal underskuddet dekkes inn av området senest i løpet av inntil 3-5 år. Underskuddet er planlagt inndekket i 2015 og beløpet fristilles for Harstad kommune. Feiing Selvkostregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr ,- og sammen med overskudd fra 2013 så er det opparbeidet et fond pr på til sammen kr I henhold til selvkostforskriftene må fondsmidler brukes på området senest i løpet av 3-5 år. -18-

19 Harstad kommune er inne i en prosess vedr samarbeid med nabokommuner om brann- og feiertjenester. Drift av egen feietjeneste ses i sammenheng med dette. Plan for disponering av overskudd fremmes i virksomhetsplan Administrative enheter Tjenesteområde Anslått resultat 2015 Administrative enheter Balanse Formannskapet har vedtatt å gi prosjekt Vertsskapsby for Artic Race of Norway (ARN) en rammebevilgning på 2,28 mill kroner som finansieres ved at planlagt styrking av disposisjonsfondet reduseres. Regionrådet hadde i 2014 et mindreforbruk. Harstad kommunes andel av dette var kr ,- og inngikk som en del er kommunens regnskapsmessige resultat. Regionrådet har vedtatt at mindreforbruk fra et år skal søkes tilbakeført regionrådet igjen slik at disse midlene kan brukes til planlagte prosjekter. Rådmannen tilrår at dette gjøres og at det finansieres ved at planlagt styrking av disposisjonsfondet reduseres. NAV og BUT Tjenesteområde Anslått resultat 2015 NAV og BUT Balanse Foreløpig prognose viser at NAV bruker litt mere midler enn budsjettert mens BUT bruker mindre. Kulturenheter Tjenesteområde Anslått resultat 2015 Kulturenheter Balanse Eksterne søknader Pomor Film AS søker om støtte til filmprosjektet «Lengsel etter nåtid» Tromskomiteen av landsutvalget for jernbane søker om støtte til drift av komiteen Gjenreis Kystnorge søker om støtte til deres arbeid kr ,- Norges blindeforbund søker om støtte til lydavis for 2015 kr ,- Harstad Idrettsråd søker om støtte til deltagelse på Idrettsrådkonferansen 2015 kr ,- Forfatter Ronny Trælvik søker om støtte til bokprosjekt om kirkene i Troms kr 5.000,- Hjelpande Hand Norge Estland søker om økonomisk støtte samt ønske om å overta utstyr som skal avhendes Ellida AS søker om støtte til gjennomføring av ti direkteoverføring av operaoppsetninger på Harstad kino kr ,-. Vurdering Rådmannen viser til kommunens vanskelige økonomiske situasjon med stor og økende gjeld som medfører økte avdragsutgifter, samt engangskostnader som reduserer avsetningen til disposisjonsfond til et minimum. Det er viktig å ha fokus på å holde budsjettene i den daglige driften, samt gjennomføre kostnadsbesparende tiltak ihht vedtatt VHP og strategi for økonomisk balanse. -19-

20 Rådmann Enhetsleder Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Behandling Økonomiutvalget : Rådmannen orienterte om 1.tertialrapport som også inneholdt informasjon om revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen for Spørsmål ble besvart underveis. Selve behandlingen av saken blir i neste møte 26/5 klokken Vedtak / Innstilling Økonomiutvalget : Behandling Økonomiutvalget : Halvar Hansen (Ap) fremmet følgende forslag: 1. Helsesøsterstillinger ihht VHP disponeres ihht innstilling i utvalg for oppvekst og kultur sak 15/9 samt utvalg for omsorg sak 15/5 datert Dagsenter Stangnes/Bergsodden. a. Kommunestyret ber administrasjonen forberede sak i god tid før budsjettbehandling for 2016 starter. 3. Feieavgiften reduseres for termin 2/4 slik at opparbeidet fond tilbakebetales. 4. Administrasjonen bes klargjøre årsak til budsjettsprekk på vann og avløp i 2014 til 1.tertialrapport skal behandles i kommunestyret 5. Harstad kommunestyre vedtar at selvkostområdet Vann subsidieres med kr fra de frie områdene ved at avsetning til disposisjonsfond reduseres. Denne subsidieringen er permanent og er ment å dekke ekstra omkostninger området har pådratt seg som følge av erstatningssak slik at disse ekstra omkostningene ikke belastes abonnentene på selvkostområdet Vann. 6. Det fremmes sak for drøfting til partssammensatt utvalg for gjennomgang av fremtidige tiltak vedrørende: a. Turnus/arbeidsordning b. Stillingsstørrelser som tiltak for å redusere sykefraværet innen helse og omsorgstjenesten samt reduksjon av småstillinger og ufrivillig deltid. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med tillegg av forslag fra Halvar Hansen. Innstilling Økonomiutvalget : -20-

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Regnskap, årsberetning og årsrapport 2014 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2014. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnskap, årsberetning og årsrapport 2014 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2014. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Bruene i Fet. Fotograf: Roger Wangberg Regnskap, årsberetning og årsrapport 2014 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2014 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innhold 1 Visjon, verdier, overordnede

Detaljer