Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Tittel PS 15/13 1.Tertialrapport VHP PS 15/14 Høring Bygdeutvalget - Deling av grunneiendom - Grytøyveien 917 Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på kommunens hjemmeside Harstad, 28. mai 2015 Jorunn Berg Leder -1-

2 Saksnr Tittel PS 15/13 1.Tertialrapport VHP PS 15/14 Høring Bygdeutvalget - Deling av grunneiendom - Grytøyveien

3 Saksdokument Saksmappenr: 2015/3304 Saksbehandler: John G. Rørnes Arkivkode: 153 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Økonomiutvalget /1 Økonomiutvalget /2 Formannskapet /46 Bygdeutvalget /13 Kommunestyret TERTIALRAPPORT VHP Vedlegg: 1 Avslutningsrapporter investering 2 Nytt betalingsregulativ vann, avløp og renovasjon 3 Budsjettreguleringsskjema investering 4 Budsjettreguleringsskjema drift Ingress: Regnskapstallene ved utgangen av april viser at kommunens ordinære drift er i henhold til budsjett. Alle tjenesteområdene har en prognose på minst balanse ved utgangen av året. Størst usikkerhet er det knyttet til prognosen for helse og omsorg. En stor erstatningssak og vertskapsrollen for Arctic Race er engangsutgifter som må finansieres. Disse foreslås i praksis finansiert ved disposisjonsfond gjennom at planlagt styrking av disposisjonsfondet reduseres. Videre er det nødvendig å foreta en justering mellom renter og avdrag. I 2014 ble det avsluttet investeringsprosjekter for nærmere 500 mill kr. Disse må vi betale avdrag på fra Dette sammen men en forholdsvis stor beholdning av ubrukte lånemidler gjør at avdragsutgiftene blir en god del høyere enn budsjettert. Dette dekkes av reduserte netto renteutgifter, og berører således ikke den ordinære driften i Kommunen hadde i 2014 et underskudd på selvkostområdene vann og avløp på nesten 6 mill kr. Rådmannen foreslår en økning av vann- og avløpsgebyrene. Med denne økningen er det planlagt at underskuddet skal bli dekket inn over en periode på 2 år. Renovasjon har over år bygd seg overskuddsfond. Rådmannen foreslår derfor en reduksjon i renovasjonsavgiften. Dette for å moderere virkningen av avgiftsøkningen på vann og avløp for husholdningene. Oppsummert er Harstad kommunes økonomi under kontroll. Økonomien er imidlertid meget stram og handlingsrommet svært begrenset. De driftsmessige konsekvensene av de siste års store investeringer slår nå ut for fullt. Det er et stort fokus på å holde driften i balanse i hele kommuneorganisasjonen. Dette med utgangspunkt i de mål og tiltak som er vedtatt i virksomhetsplanen og i strategi for økonomisk balanse. Rådmannen legger frem forslag til saldert tertialrapport ihht vedlagte øk planskjema og budsjettregulering. -3-

4 Rådmannens tilrådning: 1. Harstad kommunestyre vedtar 1.tertialrapport med følgende korrigeringer av Virksomhetsplan : INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj Inv. Inv. Inv. Inv FELLESOMRÅDET FELLES 0980 FELLES 0983 Rammetilskudd ihht budsjettforlik og vedtak Redusert avsetning til disposisjonsfond FELLES 0983 Økt utbytte HLK INVESTERINGSPROSJEKT - Eksisterende BYGG Flytting musikkbinger Bergsodden sykehjem - BYGG restarbeid og utemøbler DRU/vei /041 Lokal veipakke DRU/vei St. Olavsgate vei DRU/vei St. Olavsgate vei - inntekter DRU/vei Mølnholtet kollektivtrafikk (VP) DRU/vei Landsåsveien - Kongsveien (VP) INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE Endring i fremdrift DRU/Sama Sama: Utskifting av spyle/slambil DRU/vann Vann: Bergselvdammen - Skogvegen DRU/vann Vann: Margrethe Jørgensens veg(vp) DRU/vann Vann Remakrysset (VP) Avløp: VP Margrethe Jørgensens DRU/avløp veg DRU/avløp Avløp: VP Remakrysset INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE OMRÅDER - Eksisterende DRU/Sama Sama: Beltegraver DRU/vann St. Olavsgate sør (VP) DRU/avløp St. Olavsgate sør (VP)

5 INVESTERINGSTILTAK KONSEKVENS DRIFT Enhet/ tjeneste Ansvar Tiltaksbetegnelse Total inv. Avskr tid Tidl. budsj Inv. Inv. Inv. Inv DRU/vann VA Beredskapsvogn DRU/avløp VA Beredskapsvogn DRU/vann Vann: Hagebyveien DRU/avløp Avløp: VP Hagebyvegen DRU/avløp Bergsodden renseanlegg DRU/avløp Avløpsrensing sør, bygg DRU/avløp Avløpsrensing sør, ledning DRU/avløp Avløpsrensing sør, prosess og PS INVESTERINGSPROSJEKT SELVFINANSIERENDE - Nye Vann: Kongsveien-Landsåsveien Avløp: Kongsveien-Landsåsveien Vann: Fornying Fjordgata- Eriksgate Avløp: Fornying Fjordgata- Eriksgate Balansering selvfinansierende områder DRIFT - ADMINISTRATIVE ENHETER RÅDM 0200 Artic Race ORD 0100 Regionrådet 344 DRIFT - TEKNISKE ENHETER DRU 1500 Erstatningssak DRU 1501 Friluftsråd DRIFT - BARNEHAGE BERG-BH 3602 Barnehageplasser i Ervik BH 0480 Redusert foreldrebetaling Sum

6 2. Harstad kommunestyre vedtar endring i fremdrift/kostnadsramme og oppretting/finansering av investeringsprosjekt i henhold til pkt.1 (økonomiplanskjema). 3. Harstad kommunestyre avslår eksterne søknader grunnet kommunens økonomiske stilling. 4. Harstad kommunestyre vedtar budsjettregulering i hht vedlagte budsjettreguleringsskjema. 5. Harstad kommunestyre tar vedlagte avslutningsrapporter for 29 investeringsprosjekt til orientering. 6. Harstad kommunestyre vedtar endring i betalingsregulativ for vann, avløp og renovasjon for 2.halvår ihht vedlagte betalingsregulativ. Saksopplysninger Fellesområdet Befolkningsutvikling Folketallet i Harstad var ved utgang av første kvartal Det betyr at det er blitt 18 færre Harstadværinger i de tre første månedene i 2015, mens det i 2014 var en økning på 84 i samme periode. Den største endringen i første kvartal 2015 sammenlignet med 2014 er at den innenlandske utflyttingen har økt og den innenlandske innflyttingen er redusert. Nedgangen i folketallet skyldes et fødselsunderskudd på 6 og netto utflytting på 12. Frie inntekter 2015 Revidert nasjonalbudsjett (RNB) Skatteanslaget for kommunene er nedjustert med 1,322 mrd kroner som i hovedsak skyldes lavere anslått lønnsvekst i norsk økonomi samt endret anslag for virkning av ny uførepensjon. Kostnadsveksten er redusert med 0,24 mrd pga anslått lønnsvekst er redusert fra 3,3 til 3,2%. Dette gir en netto effekt på 1,082 mrd. For å kompensere deler av dette foreslår regjeringen å gi 0,853 mrd kroner i økte rammeoverføringer. For Harstad kommune utgjør det ca 3,85 mill kroner. Det er vanskelig å si noe sikkert om skatteinngangen for 2015, og hvordan lønnsoppgjøret vil slå ut for Harstad er ennå ikke klart. Foreløpige beregninger viser at prognosen for de frie inntektene for Harstad kommune ligger på nivå med budsjettet. Rådmannen vil komme nærmere tilbake med en justering av budsjettene for avsetning til lønnsoppgjøret og de frie inntektene i 2.tertial Kommuneproposisjonen Regjeringen foreslår en vekst i de frie inntektene til kommunene på mellom 4 og 4,5 mrd kroner i Dette utgjør en realvekst på mellom 1,5 og 1,7%. Av denne veksten er 400 millioner kroner lagt inn for å styrke arbeidet med oppbyggingen av rusomsorgen. 200 millioner kroner er begrunnet i behovet for en fortsatt styrking helsestasjon- og skolehelsetjenesten. 400 millioner kroner legges inn i 2016 for å bidra til mer fleksibelt barnehageopptak. Det legges opp til at kommunene skal få deler av selskapsskatten. Det innføres modell for dette i 2016 med virkning fra Prosjektskjønnsmidler Fylkesmannen har tildelt totalt 4,2 mill kroner i prosjektskjønnsmidler til utredningsarbeid i kommunereformen til alle kommuner i Troms, hvor Harstad har fått kr ,-. I tillegg til dette er en del av fylkesmannens prosjektskjønnsmidler bundet opp til andre allerede besluttede tiltak. Det vil derfor i 2015 ikke bli lyst ut prosjektskjønnsmidler som det kan søkes på, slik som tidligere år. -6-

7 Eiendomsskatt Skattesatsen ble i VHP vedtatt til 4,66 promille. Med bakgrunn i overgang til bruk av formuesgrunnlag som utgangspunkt for utligning av eiendomsskatt ble markedsverdien naturlig nok totalt sett høyere enn den 10 år gamle takseringen. Dette resulterte i at kommunestyret i sak 9/15 vedtok reduksjon av promillen til 3,3. I kommunestyret 30.april er promillen for 2-4.termin ytterligere redusert til 3,11. Dette anslås å gi en samlet inntekt fra eiendomsskatt i 2015 ihht budsjett. Momskompensasjon Momskompensasjon av driftsutgiftene er per utgangen av april marginalt høyere enn i 2014, men høyere enn periodisert budsjett for Budsjettet er beregnet ut fra budsjett for driftsmidler og større kompensasjon betyr derfor større forbruk av driftsmidler. Innkjøp av driftsutgifter skjer ikke jevnt over hele året på alle enheter, slik at det er for tidlig å si noe om dette er en trend som vil vedvare. Regnskapet for 2014 viste imidlertid høyere kompensasjon enn budsjettert fordi enhetene hadde klart å omdisponere ledige lønnsmidler til driftsmidler. Rådmannen forutsetter at enhetene ikke forbruker mer driftsmidler enn de har budsjett til. Ledige lønnsmidler kan ikke uten videre omdisponeres til driftsmidler. Rådmannen vil komme tilbake til en nærmere vurdering av budsjettet for momskompensasjon drift i 2.tertialrapport. Når det gjelder momskompensasjonen av investeringene så vil denne være avhengig av fremdriften på investeringsprosjektene og endring i størrelsen på momskompensasjonen vil ikke påvirke driftsregnskapet vesentlig. Fremdriften på noen av investeringsprosjektene er noe forsinket i forhold til budsjettert. De fleste av disse prosjektene er innenfor selvfinansierende område hvor det er momsfradrag og ikke momskompensasjon. Summen av endringer er små og det gjøres derfor ikke noen justering av budsjettert momskompensasjon. Når det gjelder resten av økonomiplanperioden vil rådmannen komme tilbake til det i forbindelse med VHP Refusjon/Kompensasjon fra staten / utbytte mm Husbankens rentesats som brukes i beregningen av rentekompensasjon for skolebygg/institusjonsbygg er relativ stabil og viser små endringer i anslag på rentekompensasjon, men vil gi litt mindre inntekter enn budsjettert. Når det gjelder renteinntekt fra ansvarlig lån i HLK så beregnes den med bakgrunn i Statsobligasjonsindeks ST4X. Hvis denne i hele 2015 blir på nivå med gjennomsnittet hittil, så vil det bli en mindreinntekt på bortimot en halv mill kroner. Rådmannen foreslår å justere dette mot budsjett for renteinntekter på brukskonto som anslås å gi mer inntekter enn budsjettert. Det er budsjettert med 1,5 mill kroner i utbytte fra Hålogaland kraft som avsettes disposisjonsfond. Vedtatt utbytte blir 2,6 mill kroner. Rådmannen foreslår at budsjettet for utbytte økes til 2,6 mill. Lønn og pensjon Lønnsoppgjøret Det er avsatt midler til årets lønnsoppgjør ihht statsbudsjettets forventninger om nivået på økningen av kommunenes lønnsutgifter i Lønnsveksten var i statsbudsjettet anslått til 3,3%, men antas nå å bli 3,2%. Hvordan dette vil slå ut for Harstad er ennå ikke klart, men eventuelle ledige avsatte midler til lønnsoppgjøret må reguleres mot forventet lavere frie inntekter. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i 2.tertial. Pensjonskostnad/Premieavvik Pensjonskostnader Harstad Kommunale Pensjonskasse (HKP) Tilbakemeldingen fra HKP er at beregnet pensjonspremie i 2015 er ihht prognosene vi fikk i budsjettbehandlingen. -7-

8 Pensjonskostnader Kommunal LandsPensjonkasse (KLP) Ny prognose fra KLP tilsier at forventet premieavvik reduseres fra ca 6 mill til ca 1 mill kroner som i hovedsak skyldes redusert innbetalt beløp. I stort får dette ingen driftsmessig konsekvens i 2015, men budsjettet justeres ihht nye prognose. Pensjonskostnader Statens Pensjonskasse (SPK) Det er ikke kommet noen melding fra SPK som tilsier noen endringer i pensjonspremien for Finansforvaltning Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 31/ (ev. gj.sn. 2014) PER 30/ (ev. gj.sn 1.tertial) Endring Aktiva (brukskonto) plassert i hovedbank (mill kroner) Aktiva plassert i hovedbank (% av sum midler til driftsformål) % 100% Aktiva plassert i annen bank (mill kroner) 0 0 Aktiva plassert i obligasjoner o.l (mill kroner) 0 0 Egne rentebetingelser 3,15% 2,85% -0,30% Benchmark ST1X (gj.sn) 1,30% 0,94% -0,36% Det anslås at renteinntektene vil bli høyere enn budsjettert. Rådmannen foreslår å regulere merinntekt renter til avdrag fordi minimumsavdraget blir høyere enn budsjettert. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler (i mill kroner) 31/ (ev. gj.sn. 2014) PER 30/ (ev. gj.sn 1.tertial) Endring Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) Konvertering eldre lån 0 Sum verdi FRA er og SWAP kontrakter Netto utgift FRA er og SWAP kontrakter 15,5 Gjenstående løpetid for passiva (gj.sn) 19 Gjennomsnittlig rentebinding (år) 2,0 Egne rentebetingelser (gj.snitt inkl swap) 2,92% 2,37% -0,55% Benchmark ST4X (gj.sn) 1,64% 0,79% -0,85% Benchmark 5-årig SWAP (gj.sn) + 0,5% 2,68% 1,89% -0,79% (Kalkylerente VAR) Benchmark ST4X (gj.sn) + 1,5% (rente av 3,14% 2,29% -0,85% lån til HLK) Sammensetning og verdi av låneporteføljen samlet og fordelt på de ulike typer passiva Kassekreditt 0 0 Annen kortsiktig gjeld Leasing Lån til videreformidling Pensjonsforpliktelser (brutto) Pensjonsforpliktelser (netto) 752 Ihendehaverobligasjonslån 0 0 Sertifikatlån 0 0 Andre ordinære lån til investeringer Låneporteføljen vektes mot en referanseindeks; ST4X. Det er ikke realistisk å forvente samme gjennomsnittlige rentesats som benchmarken fordi det ville medføre at alle lån -8-

9 måtte være i flytende rente. Dette ville medføre store svingninger i renteutgiftene ved renteendringer og ikke i tråd med det vedtatte finansreglementet. Låneopptaket i 2015 er tatt opp med 3-års binding av renten. Dette er gjort for at andelen av kommunens låneportefølje med rentebinding skal være ihht kommunens finansstrategi. Nå har ca 31% av kommunens låneportefølje en rentebinding på over 1 år. Rentene har gått ned og med utsiktene for rentenivået resten av året så vil kommunen få mill kroner i lavere renteutgifter enn budsjettert. Rådmannen foreslår å regulere mindreutgift renter til avdrag fordi minimumsavdraget blir høyere enn budsjettert. Minimumsavdrag Avskrivingene for 2015 er snart ferdig beregnet slik at det er mulig å anslå minimumsavdraget for 2015 relativt nøyaktig. Det er ferdigstilt flere store investeringsprosjekter i 2014 som nå i 1.tertial regnskapsmessig avsluttes, og dette får store konsekvenser for nivået på avskrivningene og dermed minimumsavdraget. I tillegg har forskjøvet fremdrift på investeringsprosjektene medført at kommunen ved årsskiftet har mye ubrukte lånemidler, noe som også medfører at minimumsavdraget blir høyere enn om fremdriften hadde vært som planlagt. Økte avdragsutgifter vil utgjøre mill kroner som foreslås finansiert med besparelse på renteutgifter og renteinntekter. Investeringsprosjekt - eksisterende Rådmannen har økt fokuset på oppfølging av investeringsprosjektene og det foretas en gjennomgang av alle investeringsprosjekt sammen med prosjektlederne, tre ganger i året i forhold til økonomiske rammer og fremdrift. Basert på denne gjennomgangen justeres økonomi og fremdrift i tertialrapportene samt i egen sak i kommunestyret i desember Helsehuset/lokalmedisinsk senter Budsjettet er fra flere år tilbake og er et nettobeløp. Byggingen vil koste mer, men det vil også kunne søkes tilskudd fra Husbanken. Det jobbes nå med to alternativer. Når disse legges frem for kommunestyret vil også budsjettet justeres ihht det alternativet som blir vedtatt Flytting musikkbinger Flyttingen vil bli litt dyrere enn planlagt og det er også nødvendig å sette bingene i bedre stand før de tas i bruk. Til sammen er det behov for en økning av rammen på kr ,- Prosjektet er i utgangspunktet finansiert med refusjon fra veipakken. I ettertid er det imidlertid inngått avtale om at kommunen dekker kostnaden selv, men kommunen kan selge barnehagebygget som må flyttes pga tunnellinnslaget. Rammeøkningen og bortfall av refusjonen finansieres dermed med salgsinntekter (bygget og tomten er solgt) Bergsodden sykehjem - Restarbeid og utemøbler Bergsodden sykehjem ble i 2014 ferdigstilt med ca 10 mill kroner i mindreforbruk i forhold til vedtatt prosjektramme. Det ble besluttet å overføre 1 mill kroner til eget prosjekt for utemøbler og restarbeider. Oppdatert oversikt over restarbeider viser det behov for å øke rammen til 2 mill kroner. Totale kostnader for Bergsodden sykehjem vil allikevel være godt innenfor den totale rammen for prosjektet / Lokal veipakke Når prosjektene ble vedtatt så var veiområdet unntatt mva. Fra og med gjelder lovendring om at veivedlikehold skal tillegges merverdiavgift. For å oppnå intensjonen med de vedtatte bevilgningene, er det nødvendig å øke utgiftsrammen med kr 4,3 mill. -9-

10 St.Olavsgt. fortau Prosjektet er vedtatt med en ramme på 19 mill kroner som skal refunderes i sin helhet av veipakken. Oppdaterte tall viser at prosjektets ramme må utvides pga Prisstigning, utgifter til grunnerverv og mva slik at den totale rammen blir 25,25 mill kroner. Rammen finansieres i sin helhet av veipakken / VP Mølnholtet kollektivtrafikk/vp Kongsveien-Landsåsveien Ved en feil er budsjettet i 2015 for havnet på og reguleres derfor. Investeringsprosjekt selvfinansierende områder - eksisterende Investeringsprosjekt endring i fremdrift forskyving av årsbudsjettet Økonomiplanskjema viser beløpsmessige endringer i årsbudsjettet på grunn av at planlagt fremdrift endres på følgende prosjekt: Sama: Utskifting av Spyle/slambil Vann: Bergselvdammen Skogvegen Vann: VP Margrethe Jørgensensveg Vann: VP Remakrysset Avløp: Margrethe Jørgensensveie(VP) Avløp: VP Remakrysset Sama: Beltegraver Anbudskonkurransen er gjennomført og den viser at prosjektkostnaden vil bli kr ,- høyere enn budsjettert og budsjettet må derfor justeres / Vann og avløp: Fornying St.Olavsgt.sør Prosjektet utvides volummessig med fornyingsprosjekt(baklia og separering av Saurbekken) av høy prioritet. Det er mest hensiktsmessig å utføre disse samlet for å kunne ferdigstille arbeidene i dette området. Utvidelsen utgjør kr 4,6 mill på vann og 3.5 mill på avløp Vann og avløp Beredskapsvogn Prosjektene er ikke blitt gjennomført da det ikke er klarlagt størrelse og omfang av kjøretøyet. Prosjektene tas ut av planen og nye prosjekt vil bli opprettet når størrelse og omfang er klarlagt Vann og avløp Hagebyveien Som følge av det planlagte veipakkeprosjektet på denne strekningen så er Harstad kommunes deltakelse med fornying/reetablering av VA og overvannsledninger på ca 900 meter. Statens vegvesen dekker asfaltering/avrettingslag og deler av overvannsnettet. For Harstad kommune blir dermed andelen redusert fra til sammen 16,865 mill kroner til hhv. 5,5 mill og 3,3 mill som gjennomføres med planleggingsmidler i 2015 på kr (hhv pr prosjekt) og resterende i Tidligere budsjetterte midler justeres i henhold til dette. -10-

11 Bergsodden renseanlegg Avløpsrensing sør Investeringsprosjekt avløpsrensing i sør er vedtatt med ei total ramme på 70 mill. Justerte utgiftsberegninger viser et investeringsbehov på kr 56,5 mill. På grunn av ulike avskrivingstider vil det være hensiktsmessig å dele prosjektet i 3 ulike investeringsnummer: Avløpsrensing sør-bygg, Avløpsrensing sør-ledning og Avløpsrensing sør-prosess og PS. Investeringsprosjekt selvfinansierende nye Vann og avløp Kongsveien-Landsåsveien Som følge av det planlagte veipakkeprosjektet på denne strekningen så er det behov for å gjennomføre prosjekt både på vann og avløp. Dette vil beløpe seg til hhv ,- og som gjennomføres i / Fornying Fjordgata-Eriksgate vann og avløp Tiltak fra saneringsplanen som ikke ble vedtatt i VHP og som bør gjennomføres i 2015 og beløper seg til kr ,- for vann og ,- for avløp. Teknologiparken Består av følgende investeringsnummer: Harstad Teknologipark - Grunnerverv Harstad Teknologipark Harstad Teknologipark vann og avløp Harstad Teknologipark vei Vann: Brannvann Teknologiparken Vann: Harstad teknologipark Teknologiparken var i utgangspunktet planlagt finansiert med salg av tomtene på området. I og med at prosjektet er utsatt inntil videre vil utgifter til grunnervervet måtte finansieres med lån. Endelig beløp fremmes i 2. tertialrapport. Renteutgiftene i 2015 kan dekkes innenfor budsjetterte utgifter. Øvrige investeringsnummer avsluttes Avslutningsrapporter investeringsprosjekt 29 investeringsprosjekter er avsluttet med følgende økonomiske resultat: Investerings nummer Navn Vedtatt ramme Totale utgifter Mer/ mindrefor bruk Tilkobling gatelys Bjarkøy Innføring feide Harstad felleskjøkken, inventar og utstyr Innkjøpsanalyseverktøy Kjøp av biler Rednings og utstyrsbil Bergsengveien De opprinnelige entreprisene er ferdig og prosessutrustningen er for lengst montert og satt i drift, men slam fra vannbehandlingsanlegget har vist seg mer omfattende enn forventet. Det gjenstår en del utbetalinger, og derfor må resterende midler innenfor rammen på 26,2 mill kroner budsjetteres i Dette utgjør kr ,- -11-

12 Bergsodden sykehjem - inventar og utstyr Bergsodden sykehjem - 2 etasjer Utbygging næringsareal Bergsvågen Gullhaugen barnehage Ren Harstad Havn Fagerlia riving Renovering av fløy Rådhus 1 a Sandsøy boligfelt Kila skole - utebelysning Gullhaugen inventar -utstyrmøbler Flytting rigg Harstad skole xx Oppgradering kommunale bygg Kunstgress Harstad stadion Harstadhallen - opprusting av gulv Harstadhallen - skillevegg og trapp Utskifting av redskapsbærer Vann: Vannledning Mustaparta Vika Restarbeider vannbehandlingsanlegget Avløp: Overvannsledning Mustaparta Vika Renovasjonsbil baklaster m//kran Renovasjonsbil baklaster m//vinsj Varebil hjelpemiddellageret SUM Vedlagte avslutningsrapporter beskriver status. Prosjekt med merforbruk er finansiert med ledige investeringsmidler i forbindelse med avslutning av regnskapet i Personalrapportering Sykefravær Antall Enhet Årsverk Total Total Total Total 1.kv. 1.kv. Alle barnehagene 241,6 13,8 12,4 12,6 12,6 13,4 15,8 Alle skolene 417,1 9,5 7,6 8,8 8,4 10,9 11,5 Helse og omsorg 682,7 12,2 12,6 11,6 13,2 14,4 14,3 Hele Harstad kommune 1 742,1 10,6 10,1 10,1 10,6 12,1 12,3 Basert på gjennomgang av sykefraværstallene de siste 10 år, har rådmannen vurdert at målet bør settes tilsvarende det beste resultatet vi har hatt i perioden innen de ulike tjenesteområder. Dette til tross for driftstilpasninger og reduksjon i bemanning. Målet er tatt inn i vedlegg til gjeldende IA avtale og behandlet i AMU Indikatorkrav sykefravær pr. tjenesteområde: Barnehager 10,4% Skoler 7,6% Helse og omsorg 10,9% Andre 4,8% -12-

13 Vektet sum Harstad kommune 8,7% Detaljer for første kvartal: Utvikling i sykefravær generelt: Harstad kommune har hatt en økning i sykefraværet fra 1. kvartal 2014 fra 12,1 % til 12,3 % i 1. kvartal Korttidsfravær dvs. egenmeldt sykefravær og sykemelding i arbeidsgiverperioden (1-16 dager) har gått ned hvis disse to kvartalene sammenlignes. Det har vært en nedgang i sykefraværet i gruppen arbeidstakere som er sykemeldt mellom 17 og 57 dager, mens det har vært en stor økning i gruppen arbeidstakere som er sykemeldt over 57 dager. I denne gruppen var sykefraværet 1. kvartal ,0 %, mens det i 1. kvartal 2015 var på 5,8 %. Utvikling i sykefravær sektorvis: Hvis man ser på det sektorvise sykefraværet, har barnehagene hatt en stor økning i sykefraværet fra 13,4 % i 1. kvartal 2014 til 15,8 % i 1. kvartal Skolene har også hatt en økning fra 10,9% i 1. kvartal 2014 til 11,5% i 1. kvartal Helse og omsorgssektoren har hatt en liten nedgang i sykefraværet fra 14,4% i 1. kvartal 2014 til 14,3 % i 1. kvartal i Egne tiltaksplaner: Den utviklingen vi ser krever andre tiltak enn tidligere og derfor har rådmann forsterket fokus på hvordan bedriftshelsetjenesten, vernetjenesten (HMS rådgiver og hovedverneombud)og IA kontakter kan bidra aktivt og mer direkte inn mot enhetene. Alle enheter er pålagt av rådmann å forsterke fokus på sykefraværet gjennom involvering av ansatte, analysere årsak, søke bistand og lage egne tiltaksplaner med frist 15. april. Vi får pt tilbakemelding fra «støtteapparatet» om betydelig med pågang om bistand, deltakelse på personalmøter og støtte ifh til egne tiltaksplaner. Hovedfokus er tett på og i forkant, samtale med sykemeldte, oppfølging, aktivitetsplikt og tilrettelegging. Arbeidsmiljøutvalget ble informert om hva vi ser og hva vi gjør 6. mai Økonomi- og tjenesterapportering drift Fra Virksomhetsplanen / Underdekning Den driftsmessige omstillingen fortsetter i I all hovedsak etter den planen som ble lagt i Strategi for økonomisk balanse og i VHP Det innebærer mål om kostnadsreduksjoner slik; (Tall i 1000) Tjenesteområde Helse og omsorg * Teknisk * Øvrige områder * Bemanningskutt 60 årsverk pga planlagte investeringer og økt amortisering av premeieavvik ** Bemanningskutt 30 årsverk i pga ny Harstad skole ** SUM For 2015 er innsparingsmålet på Helse og omsorg fordelt på enhetene slik at de skal tilpasse sin drift ihht de nye rammene. -13-

14 For Tekniske enheter og øvrige enheter skal innsparingen realiseres gjennom å holde stillinger vakante. (Tall i 1000) Tjenesteområde Helse og omsorg * Teknisk * Øvrige områder * Bemanningskutt 60 årsverk pga planlagte investeringer og økt amortisering av premeieavvik ** Bemanningskutt 30 årsverk i pga ny Harstad skole ** SUM *Tidligere vedtatt **Nytt i VHP Økonomisk status per tjenesteområde per 1.tertial er som følger: Avvik tom april Regnskap tom april Budsjett tom april (+ er merforbruk) Revidert Årsbudsjett Administrative enheter Tekniske tjenester NAV og BUT Barnehager Grunnskoler Helse og omsorgstjenester Kulturenheter Fellesområdet Interkommunale samarbeid Sum Periodebudsjettet vil for noen tjenesteområder ikke stemme helt med virkeligheten. Hovedårsaken til dette er at årsbudsjettet i hovedsak er fordelt med 1/12 hver måned mens virkeligheten er slik at enkelte inntekts- og utgiftsposter bare belastes en gang per år. Adminstrative enheter: Inneholder bl.a ansvar 0483 Diverse fellesutgifter hvor mye tilskudd er budsjettert og dette ansvaret alene viser et merforbruk på 8,5 mill som ikke er reelt men av periodiseringsmessig art. Tekniske tjenester: Det all vesentlige av mindreforbruket er på selvfinansierende områder og er av periodiseringsmessig art. Fellesområdet:Avvikene her er av periodiseringsmessig art. Det er lønnsbudsjettet som på de fleste tjenesteområdene er det all vesentlige av det totale budsjettet. Hvis vi ser på status per 1.tertial på bare lønnsposter, refusjon omsorgslønn og refusjon sykelønn samt innsparingsposter/disponible poster som i hovedsak gjelder lønn, så får vi følgende situasjon per 1.tertial: Beskrivelse Regnskap tom April Budsjett tom April Fellesområde Avvik April (+ er merforbruk) Avvik April i % Administrative enheter ,0 % Tekniske enheter ,6 % NAV og BUT ,2 % Barnehageenheter ,3 % -14-

15 Skoleenheter ,1 % Helse og Omsorgsenheter ,4 % Kulturenheter ,9 % Harstad kommune ,3 % Fellesområde: Dette er budsjett for Innsparingskrav tekniske og øvrige enheter som må ses i sammenheng med mindreforbruk på disse enhetene. Administrative enheter: 1,5 mill av mindreforbruket eravsatte midler til seniorpolitiske tiltak som skal reguleres ut til enhetene. Tekniske enheter: Det vesentligste er på de frie områdene NAV og BUT: Ca kr ,- av mindreforbruket er på tiltaksutgifter Tjenesteområder Barnehage Tjenesteområde Anslått resultat 2015 Barnehager Balanse Ihht det vedtatte statsbudsjettet er det nå kommet endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager som innebærer at husholdninger med en inntekt under kr ,- per år skal ha redusert foreldrebetaling. Ordningen trer i kraft fra 1.mai i år. Harstad kommune har i tråd med dette utarbeidet retningslinjer og søknadsskjema. Dette er annonsert samt at alle barnehagene er orientert og bedt om at informasjonen blir gitt til alle foreldre med barn i barnehagen. Det er for tidlig å si noe om hvor stort omfanget vil bli og hvilken effekt dette vil ha på inntekten fra foreldrebetalingen. De første søknadene er kommet inn og det tas sikte på å få behandlet alle søknader som gjelder inneværende barnehageår i løpet av juni. Skole Tjenesteområde Anslått resultat 2015 Skoler Balanse Skoleåret 2015/2016 Rådmannen vil omfordele ressurser for skoleåret 2015/2016 mellom skolene innenfor sektorens totale ramme. Flere lærere for de yngste I statsbudsjettet ble det bevilget midler til flere lærere for de yngste elevene. Midlene blir fordelt til de kommunene med færrest lærere per elev, og Harstad kommune har fått vel 1 mill kroner som er fordelt slik: Ant.grupper Tilskudd Bergseng skole 2 kr Harstad skole 3 kr Kanebogen skole 2 kr Kila skole 1 kr Medkila skole 1 kr Sørvik 1 kr Seljestad B 2 kr kr Til grunn for vurderingen er antall elever og hvor store trinnene/klassene er. 1.trinn er holdt utenfor siden dette trinnet er styrket i utgangspunktet. Det er 10 trinn med mer enn 40 elever og 2 klasser med mer enn 20 elever, dette utgjør 12 grupper. -15-

16 Kompetanse for mangfold-fordeling av midler: Midlene fordeles til deltakende enheter i tillegg til frikjøp av veiledere. Enhet Utgifter i forbindelse med KFM Veiledere Bergseng skole kr Seljestad barneskole kr Kanebogen skole kr Barnely barnehage kr kr Gullhaugen barnehage kr Byggeklossen barnehage kr Harstad skole kr Sum kr kr Helse og omsorg Tjenesteområde Anslått resultat 2015 Helse og omsorgsenheter Balanse Varig tilrettelagte arbeidsplasser: Harstad kommune har i dag en avtale med Inko og NAV om finansiering av 42 varig tilrettelagte arbeidsplasser. Pris pr plass i 2015 er, kr ,-. Antall plasser vil bli økt til 50 i løpet av året. Plassene vil bli finansiert innenfor rammen til tjenesteområdet. Klargjøring av mat ved sykehjemmene: Kommunestyret vedtok i punkt 3 i sak 15/34, Orientering. Produksjon, utkjøring og klargjøring av middag i institusjon og hos hjemmeboende: Harstad kommunestyre vil i 1 tertialrapport vurdere å tilsette betjening til å ta seg av klargjøring av mat ved sykehjemmene. Under rådende økonomisk situasjon for kommunen, kan ikke rådmannen anbefale at nye stillinger etableres på sykehjemmene. Sykehjemmene har fått en økonomisk ramme pr sykehjemsplass og kan vurdere om eksisterende stillinger kan omgjøres innenfor sine eksisterende rammer. Ressurskrevende tjenester Det er budsjettert med kr i tilskudd for For 2014 fikk kommunen et tilskudd på kr Sannsynligvis vil kommunen få omtrent samme tilskuddet for Vederlagsinntekt Det ligger an til at kommunen vil komme opp i budsjetterte inntekter på kr Legevakt Avlønning av leger i legevakt er fastsatt ASA 2305 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening. Timelønn for nattevakt kl fastsettes iht. befolkningsgrunnlag, jfr. pkt Legevaktslegene ved Harstad interkommunale legevakt er lønnet i legevaktdistrikt I dvs. mindre enn innbyggere. Harstad, Kvæfjord og Lødingen hadde innbyggere Hovedtillitsvalgt for Dnlf, Harstad hevder i brev mottatt at Harstad interkommunale legevakt tilhører vaktdistrikt II dvs innbyggere. Dette som følge av utenbys studenter, asylsøkere, soldater og pendlere. KS opplyser at de ikke har definert retningslinjer for hvordan befolkningsgrunnlaget skal fastsettes. Det vil derfor være et resultat av forhandling. En overgang til vaktdistrikt II vil representere en årlig merutgift på vel kr ,-. En eventuell overgang må i 2015 i så fall finansieres innen tjenesteområdet. -16-

17 Tekniske enheter Tjenesteområde Anslått resultat 2015 Tekniske enheter Balanse* *Eksklusiv selvfinansierende områder Friluftsråd Kommunestyret vedtok i sak 17/2015 å støtte initiativ om å etablere et felles friluftsråd for Sør-Troms og Ofoten. Medlemskontigenten (kr 11,- per innbygger) for 2015 på kr ,- finansieres gjennom allerede vedtatt bevilgning i VHP på kr og tilleggsbevilgning på kr ,-. Tilleggsbevilgningen finansieres ved økt rammetilskudd. Budsjett 2015 reguleres i henhold til dette Overvåking deponi Harstad kommune er pålagt å overvåke deponiene i Seljestad og Russevika i 3 år. Det er laget plan for dette som skal godkjennes av Fylkesmannen. Kostnaden er totalt foreløpig anslått til 1,3 mill kroner, hvorav kr ,- i Det er vurdert slik at dette er en kostnad som skal dekkes over gebyrområdet renovasjon og budsjettet justeres ihht dette ved at det finansieres ved brukt av overskuddsfond renovasjon. Kanebogen skole Formannskapet har i sak 15/41 innstilt på å bevilge 5,5 mill kroner til rehabilitering av tak og fasader til Kanebogen skole. Renteutgiftene i 2015 dekkes innenfor allerede vedtatt budsjett for renteutgifter. Kommunale utleieboliger Formannskapet har i sak 15/44 innstilt på å bevilge 5 mill kroner til investering i boliger for bosetting av flyktninger og vanskeligstilte innbyggere i Harstad kommune. De driftsmessige utgiftene skal finansieres av husleie. Drift og utbyggingstjenesten Den samla drifta i DRU er innen rammene av budsjett. Det er imidlertid for flere av områdene svært stramme rammer. Det gjelder både innen VA og veg. For område, veg, er det på tross av en nøktern drift vanskelige rammevilkår. Det har vært en krevende vinter med mye strøing og flere stor snøfall med stort behov for bortkjøring av snø. Utgifter til bortkjøring av snø er også økende på grunn av nye krav og rutiner fra Harstad Havn KF. Den stramme rammen for drift og vedlikehold av kommunale veger vil bl.a føre til en lav andel til vedlikehold herunder fornying av nedslitte asfaltdekker. Dette på tross av en stadig økende andel dårlige dekker. Det er også økte forventninger fra trafikantene om at det skal utføres flere vedlikeholdstiltak på de kommunale vegene. Det bør vurderes å avsette ytterligere midler til vegvedlikehold av vegene. Selvfinansierende områder Vann og avløp Innen områdene vann og avløp er det framførbare underskudd på henholdsvis 1,9 mill og 3,85 mill. Dette er midlertidig finansiert av kommunens frie midler. Disse underskuddene må ihht forskriftene dekkes inn over drifta for de respektive områdene i en periode på inntil 3-5 år. Regnskapsreglene tilsier imidlertid at kommunen må dekke et underskudd over maksimalt 2 år og dette tilsier at underskudd på selvfinansierende områder bør dekkes inn på maksimalt 2 år, mens opparbeidede overskudd kan disponeres i løpet av 3-5 år. Pga kommunens vanskelig økonomiske situasjon foreslår rådmannen derfor at inndekkingen av dette starter allerede i andre halvår Ved å øke vanngebyrene med ca 5% fom 2.halvår 2015 forventes det å gi en merinntekt på 1,1 mill kroner i For en «gjennomsnittlig KOSTRA-bolig» på 120 kvadratmeter vil det medføre en økning på ca kr 76,- for 2.halvår. -17-

18 Ved å øke avløpsgebyrene med ca 13% fom 2.halvår 2015 forventes det å gi en merinntekt på 2,3 mill kroner i For en «gjennomsnittlig KOSTRA-bolig» på 12 kvadratmeter vil det medføre en økning på ca kr 185,- for 2.halvår. Vann Erstatningssak: I tvistesak med entreprenøren M3 Anlegg AS knyttet til prosjektet Hovedvannledning Harstad vannbehandlingsanlegg-grunnvannet er det kommet en rettskraftig dom, etter at Harstad kommune valgte ikke å anke saken videre. Dommen sier at Harstad kommune må betale totalt 7,5 mill kr til motparten for erstatning, saksomkostninger og renter. I tillegg kommer kommunens egne saksomkostninger på 0,37 mill kroner. Ut over dette er interne kostnader i form av ordinær lønn til kommunens ansatte som har vært involvert i saken dekket innen rammen av vedtatte budsjett og det Beløpene skal belastes i driftsregnskapet på tjenestefunksjon vann. Det meste av dette må midlertidig finansieres av frie midler da det vannområdet ikke vil kunne dekke alt innenfor årets budsjett. I henhold til selvkostforskriftene kan merforbruk dekkes av området i en periode på inntil 3-5 år. Områdenes budsjett og gebyrnivå fremmes årlig til vedtak av kommunestyret som del av Virksomhetsplanen. Type utgift Beløp Erstatningssum Renter Saksomkostninger motpart Kommunens saksomkostninger SUM Renovasjon Selvkostregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr ,- og sammen med overskudd fra 2011 og 2012 så er det opparbeidet et fond pr på til sammen kr I henhold til selvkostforskriftene må fondsmidler brukes på området senest i løpet av inntil 3-5 år. Det er allerede budsjettert med bruk av 1,2 mill av fondet i Harstad kommune er pålagt å overvåke gamle avfallsfyllinger på Seljestad og Russevika over en 3 årsperiode. Dette er anslått å koste ca 1,3 mill. kr, hvorav kr ,- i Dette finansieres over gebyrområdet med midler fra bundet da søknad om tilskudd fra statlige myndigheter er avslått. Det antas at gebyrinntektene i 2015 vil bli litt høyere enn budsjettert. For å redusere den totale avgiftsbelastningen for kommunens innbyggere foreslår rådmannen at 2,4 mill kroner tilbakebetales allerede i 2015 ved at gebyret settes ned for 2.halvår som en engangsnedsettelse. Dette medfører en reduksjon på ca 16% for 2.halvår For en normal renovasjon så vil det medføre en reduksjon på ca kr 222,- for 2.halvår. Netto vil det dermed bli en netto økning av de samlede kommunale avgiftene for 2.halvår på ca kr 40,- for en «gjennomsnittlig KOSTRA-bolig» på 12 kvadratmeter med en renovasjon. Slam Selvkostregnskapet for 2014 viser et underskudd pr på kr ,-. Underskuddet er opparbeidet i perioden og er midlertidig dekket av Harstad kommune. I henhold til selvkostforskriftene skal underskuddet dekkes inn av området senest i løpet av inntil 3-5 år. Underskuddet er planlagt inndekket i 2015 og beløpet fristilles for Harstad kommune. Feiing Selvkostregnskapet for 2014 viser et overskudd på kr ,- og sammen med overskudd fra 2013 så er det opparbeidet et fond pr på til sammen kr I henhold til selvkostforskriftene må fondsmidler brukes på området senest i løpet av 3-5 år. -18-

19 Harstad kommune er inne i en prosess vedr samarbeid med nabokommuner om brann- og feiertjenester. Drift av egen feietjeneste ses i sammenheng med dette. Plan for disponering av overskudd fremmes i virksomhetsplan Administrative enheter Tjenesteområde Anslått resultat 2015 Administrative enheter Balanse Formannskapet har vedtatt å gi prosjekt Vertsskapsby for Artic Race of Norway (ARN) en rammebevilgning på 2,28 mill kroner som finansieres ved at planlagt styrking av disposisjonsfondet reduseres. Regionrådet hadde i 2014 et mindreforbruk. Harstad kommunes andel av dette var kr ,- og inngikk som en del er kommunens regnskapsmessige resultat. Regionrådet har vedtatt at mindreforbruk fra et år skal søkes tilbakeført regionrådet igjen slik at disse midlene kan brukes til planlagte prosjekter. Rådmannen tilrår at dette gjøres og at det finansieres ved at planlagt styrking av disposisjonsfondet reduseres. NAV og BUT Tjenesteområde Anslått resultat 2015 NAV og BUT Balanse Foreløpig prognose viser at NAV bruker litt mere midler enn budsjettert mens BUT bruker mindre. Kulturenheter Tjenesteområde Anslått resultat 2015 Kulturenheter Balanse Eksterne søknader Pomor Film AS søker om støtte til filmprosjektet «Lengsel etter nåtid» Tromskomiteen av landsutvalget for jernbane søker om støtte til drift av komiteen Gjenreis Kystnorge søker om støtte til deres arbeid kr ,- Norges blindeforbund søker om støtte til lydavis for 2015 kr ,- Harstad Idrettsråd søker om støtte til deltagelse på Idrettsrådkonferansen 2015 kr ,- Forfatter Ronny Trælvik søker om støtte til bokprosjekt om kirkene i Troms kr 5.000,- Hjelpande Hand Norge Estland søker om økonomisk støtte samt ønske om å overta utstyr som skal avhendes Ellida AS søker om støtte til gjennomføring av ti direkteoverføring av operaoppsetninger på Harstad kino kr ,-. Vurdering Rådmannen viser til kommunens vanskelige økonomiske situasjon med stor og økende gjeld som medfører økte avdragsutgifter, samt engangskostnader som reduserer avsetningen til disposisjonsfond til et minimum. Det er viktig å ha fokus på å holde budsjettene i den daglige driften, samt gjennomføre kostnadsbesparende tiltak ihht vedtatt VHP og strategi for økonomisk balanse. -19-

20 Rådmann Enhetsleder Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Behandling Økonomiutvalget : Rådmannen orienterte om 1.tertialrapport som også inneholdt informasjon om revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen for Spørsmål ble besvart underveis. Selve behandlingen av saken blir i neste møte 26/5 klokken Vedtak / Innstilling Økonomiutvalget : Behandling Økonomiutvalget : Halvar Hansen (Ap) fremmet følgende forslag: 1. Helsesøsterstillinger ihht VHP disponeres ihht innstilling i utvalg for oppvekst og kultur sak 15/9 samt utvalg for omsorg sak 15/5 datert Dagsenter Stangnes/Bergsodden. a. Kommunestyret ber administrasjonen forberede sak i god tid før budsjettbehandling for 2016 starter. 3. Feieavgiften reduseres for termin 2/4 slik at opparbeidet fond tilbakebetales. 4. Administrasjonen bes klargjøre årsak til budsjettsprekk på vann og avløp i 2014 til 1.tertialrapport skal behandles i kommunestyret 5. Harstad kommunestyre vedtar at selvkostområdet Vann subsidieres med kr fra de frie områdene ved at avsetning til disposisjonsfond reduseres. Denne subsidieringen er permanent og er ment å dekke ekstra omkostninger området har pådratt seg som følge av erstatningssak slik at disse ekstra omkostningene ikke belastes abonnentene på selvkostområdet Vann. 6. Det fremmes sak for drøfting til partssammensatt utvalg for gjennomgang av fremtidige tiltak vedrørende: a. Turnus/arbeidsordning b. Stillingsstørrelser som tiltak for å redusere sykefraværet innen helse og omsorgstjenesten samt reduksjon av småstillinger og ufrivillig deltid. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med tillegg av forslag fra Halvar Hansen. Innstilling Økonomiutvalget : -20-

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 2 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 46 Til saksnr. 63 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 7 av

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 25.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10:20 Møtested: Rådhus IA, Fra saksnr: 2 Til saksnr. 2

Møtebok. Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 25.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10:20 Møtested: Rådhus IA, Fra saksnr: 2 Til saksnr. 2 HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 25.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10:20 Møtested: Rådhus IA, Fra saksnr: 2 Til saksnr. 2 Av utvalgets medlemmer møtte: 3 av 5 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling. Saksnr Tittel PS 15/1 1.Tertialrapport VHP

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling. Saksnr Tittel PS 15/1 1.Tertialrapport VHP HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Formannskapet Kontrollutvalget

Formannskapet Kontrollutvalget Formannskapet 14.02.2014 Kontrollutvalget 28.02.2014 Regnskap 2013 Harstad kommune VHP 2014-2017 Statsbudsjettet Nøkkeltall Rammebetingelser Oppgaveendring / endringer i rammeoverføringene Harstad kommune

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.5.2015 2015/532 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Hanne Romarheim 77023326 Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet 16.6.2015 36/15 Kommunestyret 19.6.2015 Tertialrapport

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer