Resultatrapport Medlemsorganisasjonen Asyl og integrering Miner og våpen Langsiktig utvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859."

Transkript

1 Resultatrapport 2013 Asyl og integrering Medlemsorganisasjonen Miner og våpen Omsetning Langsiktig utvikling Givere Donorer

2

3 Norsk Folkehjelp RESULTATREGNSKAP

4 Aktivitetsregnskap (Tall i tusen) ANSKAFFEDE MIDLER Noter Kontingenter, individuelle Kollektive medlemskontingenter- kollektive Kollektive medlemskontingenter Sum medlemsinntekter Offentlige donorer norske Offentlige donorer norske - Spillkompensasjon 0 Offentlige donorer internationale Offentlige donorer Andre donorer Andre internationale organisasjoner Andre donorer Sum tilskudd Spill og lotterier Givere- Private Givere -Bedrift Givere- Fagbevegelsen tippemidler TV-aksjonen 11 Andre inntekter- Til EO Adminprosjekter 445 Givere Sum innsamlede midler Flykningmottak Andre operasjonelle inntekter Minehunder Bekkelagstunet, leieinntekter og tilskudd Sum aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål Annonsesalg - APPELL Produktsalg - inntekter Sum aktiviteter som skaper inntekter Andre inntekter Renteinntekter og annen finansinntekt 138 Renteinntekter og annen finansinntekt Renteinntekter og annen finansinntekt Rentekostnader og annen finanskostnad -1 Furumo / Løren netto overført Netto finansposter TOTALT DISPONIBELT FOR FORMÅLET

5 (Tall i tusen) FORBRUKTE MIDLER Noter Spill og lotterier TV-aksjonen Privat Bedrift 339 Fagforening Kontigenter Andre kostnader Givere Produktsalg - kostnader Sum kostnader til anskaffelse av midler Kostnader til organisasjonens formål Miner og våpen Gjennoppbygging, mat og nødhjelp Langsiktig utviklingsarbeid International solidaritet - innenlands 16 Tippemidler overført lag Medlemsorganisasjonen Internasjonal solidaritet - innlandsarbeid Flykningmottakog andre driftsenheter Aktivitetsmidler mottak 474 Flykningmottak og andre driftsenheter Sykehusdrift og annet helsearbeid Førstehjelp og redning Antirasisme Informasjonsarbeid i Norge Ungdomsarbeid i Norge Andre inntekter / Egenandeler -516 Ungdomsarbeid i Norge Bekkelagstunet Merverdiavgiftskompensasjon mm Sum kostnader til formålet Administrasjonskostnader Prosjektoppfølging hovedadministrasjon Administrasjon Administrasjon - splitte Avdeingsnøytrale poster Planlagt ikke godkjent aktivitet Administrasjon SUM FORBRUKTE MIDLER AKTIVITETSRESULTAT Disponering av aktivitetsresultatet Overføring til/fra FK med eksternt pålagte restriksjoner Overføring til/fra FK med selvpålagte restriksjoner Overføring til/fra annen egenkapital SUM DISPONERING Rapport kjørt fra Agresso : :55:28 5

6 Balanse (Tall i tusen) EIENDELER Noter Anleggsmidler Varige driftsmidler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Finansielle omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER FORMÅLSKAPITAL OG GJELD Formålskapital Annen egenkapital Formålskapital med restriksjoner Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Sum formålskapital Kortsiktig gjeld Mottatte midler på ikke avsluttede prosjekter Gjeld til prosjektdonorer Skyldige renter på mottatte midler Diverse kreditorer Skyldige offentlige avgifter, feriepenger Avsetninger for forpliktelser Kassekreditt Sum kortsiktig gjeld SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD Avsetninger for forpliktelser Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD Oslo 1.juni

7 Kontantstrømoppstilling (Tall i tusen) Årets resultat Avskrivninger Gevinst/ tap ved salg av anleggsmidler 0 0 Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld og andre tidavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetaling ved salg av varige driftsmidler 0 0 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Disponering av fonds 0 0 Endring kassekreditt Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring kontantstrøm Beholdning bankinnskudd og kontanter Beholdning pr

8 Noter til regnskapet (I alle tabeller er tallene medtatt i hele tusen, i teksten forøvrig er hele tall medtatt) NOTE 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet for Norsk Folkehjelp består av følgende: Aktivitetsregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Årsregnskapet, som er utarbeidet av organisasjonens styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Grunnleggende prinsipper vurdering og klassifisering andre forhold Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk, herunder Foreløpig Norsk RegnskapsStandard God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner pr. november Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av organisasjonens opptjente ressurser og hvordan disse er brukt i løpet av året, samt den økonomiske stillingen ved slutten av året. Årsregnskapet er redigert og regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. De grunnleggende prinsippene om transaksjon, opptjening og sammenstilling er fraveket etter RL 4-1, 3. ledd, der det kan anses som god regnskapsskikk. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige/ sikre på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i årsregnskapet. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Generelle prinsipper Eiendeler til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Vurdering av anleggsmidler skjer i utgangspunktet til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom normal omsetningsverdi faller under balanseført verdi på balansetidspunktet, skrives anleggsmiddelet ned. Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert nedenfor. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt/opptjening Inntekt resultatføres når den er opptjent. For inntekter der det ikke skal gis en motytelse, for eksempel gaver, regnes denne som opptjent når følgende tre kriterier er oppfylt: 1. Organisasjonen må ha juridisk rett til inntekten 2. Det må være rimelig sikkert at inntekten vil bli mottatt 3. Inntekten må kunne måles med tilstrekkelig pålitelighet Rimelig sikkerhet for at inntektene vil bli mottatt baserer seg på en regnskapsmessig forståelse av sannsynlighetsbegreper, se NRS 13 Usikre forpliktelser og eiendeler, som tilsier en sannsynlighet på %. 8

9 Medlemsinntekter Organisasjonen mottar og inntektsfører brutto kontingent fra medlemmene, 75 % av medlemsinntektene blir overført til lokallagene og reflekteres i resultatet under forbrukte midler. Mottatt fra donorer Tilskudd til dekning av kostnader inntektsføres brutto. Der kriteriene for inntektsføring ikke er oppfylt, er tilskuddet ført opp som gjeld på egen linje i balansen. Tilskuddet regnskapsføres til verdien på transaksjonstidspunktet. Vesentlige tilskudd der det ikke er mulig å estimere en reell markedsverdi, er opplyst i note. Ubrukte prosjektmidler føres som gjeld til donor ved prosjektslutt. Sponsormidler Sponsorinntekter periodiseres i takt med de motytelser som er avtalt. Der det ikke er mulig å foreta en pålitelig måling av motytelsen, benyttes lineær opptjening som en praktisk tilnærming. Lotteriinntekter Lotteriinntekter inntektsføres brutto. Kostnadene forbundet med lotterier, premier og salgskostnader føres under kostnader til anskaffelse av midler. Kostnadsføringstidspunkt/sammenstilling Utgifter sammenstilles med, og kostnadsføres samtidig med den aktiviteten som forbruker kostnaden. Dette gjelder både kostnader til å skaffe midler og til å realisere formålet. Utgifter som ikke kan henføres direkte til aktiviteter, kostnadsføres når de påløper. TV-aksjonen 2011 Norsk Folkehjelp gjennomførte TV-aksjonen for 2011, en landsomfattende innsamlingsaksjon i regi av NRK. Norsk Folkehjelp valgte i 2011 å balanseføre innsamlet beløp på ca 220 MNOK som gjeld (kortsiktig og langsiktig), og deretter inntektsføre midlene i 2011 og 2012 i takt med forbruket. I 2013 er prinsippet endret til å inntektsføre midlene det året de ble innsamlet. Det vil si at innsamlet beløp i 2011 legges til formålskapitalen med eksternt pålagte restriksjoner. Effekten i årsregnskapet for 2013 blir at forbrukte midler blir høyere enn anskaffede midler og at residualen av forbrukte midler til formålet tas av balanseført formåls kapital knyttet til TV-aksjonen. Endringen av inntektsføringsprinsipp bygger på en revurdering av standarden for ideelle organisasjoner. Tallene for 2012 er omarbeidet slik at disse er direkte sammenlignbare med tallene for 2013 Fordeling av kostnader Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til. Kostnader tilhørende mer enn én aktivitet, fordeles forholdsmessig på de ulike aktivitetene. Ved fordeling av kostnader er følgende fordelingsnøkler lagt til grunn: Kostnader Fordelingsnøkkel Lønn Tid pr. aktivitet Andre kostnader f.eks. husleie og IT Antall årsverk pr. prosjekt Skatt Organisasjonen har ingen aktiviteter som medfører skatteplikt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år, samt en kostpris på over kr Varige driftsmidler anskaffet til gjennomføring av prosjekter i utlandet kostnadsføres på anskaffelsestidspunktet og belastes de enkelte prosjekter i overensstemmelse med tilsagn fra donorer. Dersom bruksverdi og gjenanskaffelseskost er lavere enn balanseført verdi på balansetidspunktet, skrives driftsmiddelet ned til virkelig verdi. Der omsetningsverdi er vanskelig å fastsette, benyttes gjenanskaffelseskost fratrukket avskrivninger, som virkelig verdi. Der grunnlaget for nedskrivningen er falt bort, reverseres nedskrivningen. Nedskrivning, og evt. reversering av nedskrivning føres på samme linje i aktivitetsregnskapet. Nedskrivningene er klassifisert som administrasjonskostnad der de ikke kan knyttes direkte til en aktivitet. 9

10 Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes beregnede levetid med utgangspunkt i historisk kostpris fratrukket estimert utrangeringsverdi. Avskrivningene er klassifisert som administrasjonskostnad der de ikke kan knyttes direkte til et prosjekt. Leasing For leieavtaler som ikke balanseføres (operasjonell leasing) behandles leiebetalingene som driftskostnader. Leiekostnadene er klassifisert som administrasjonskostnad der de ikke kan knyttes direkte til et prosjekt. Finansielle investeringer og fordringer Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter klassifisert som omløpsmidler vurderes til virkelig verdi dersom disse er notert på børs eller administrert av en profesjonell kapitalforvalter, samt at virkelig verdi av investeringene kan måles pålitelig.resultatet (avkastning og verdiendring) fra slike investeringer er klassifisert som finans- og investeringsinntekter. Fordringer i balansen oppført til virkelig verdi. Pensjonsmidler og pensjonskostnad Pr ble de ansattes pensjonsavtale flyttet fra Sparebanken1 Livsforsikring til Statens Pensjonskasse. Årlig kostnad blir belastet lønn og sosiale kostnader. Norsk Folkehjelp har ingen forpliktelser utover å innbetale premie til Statens Pensjonskasse. Fond i Sparebank1 Livsforsikring, jfr note 12, brukes til å dekke gjenværende forpliktelser overfor tidligere og nåværende medlemmer av den gamle avtalen og er ikke medtatt i regnskapet. Tre personer mottar penger fra dette premiefondet. Premiefondet er ansett tilstrekkelig til å dekke fremtidige forpliktelser og er derfor ikke balanseført. Norsk Folkehjelp har i tillegg en pensjonsforpliktelse hos KLP for tidligere ansatte ved Kure Epilepsi senter. Pensjonsordningen er ytelsesbasert behandles i henhold til NRS for pensjonskostnader. Pensjonsmidler bokføres til estimert verdi jfr.oppgave fra livsforsikringsselskapet og blir korrigert årlig. Eiendeler i fremmed valuta/agio Eiendeler i fremmed valuta er relatert til spesifikke prosjekter og agio/disagio blir så langt det er mulig inntektsført/ kostnadsført løpende på de respektive prosjekter. Beholdningen ved årets slutt vurderes til balansedagens kurs og eventuell agio/disagio blir enten inntektsført/kostnadsført på prosjekt eller medtatt i resultatregnskapet under finansinntekter/kostnader. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likviditetsbeholdning omfatter kontanter, bankinnskudd og rentefond som er vurdert til virkelig verdi. NOTE 2 Følgende offentlige donorer har bidratt til prosjekter: NORAD Norges Utenriksdepartement Andre norske statlige donorer Sum norske donorer: U.S. Agency for International Development (USAID) U.S. Department of state (USDoS) EU FN Sør-Sudanske stat Svensk utenriksdepartement Tyske utenriksdepartement Andre internasjonale stater Sum internasjonale donorer: Offentlige donorer

11 Følgende andre donorer har bidratt: Internasjonale organisasjoner Norske organisasjoner Andre donorer SUM tilskudd NOTE 3 Følgende givere har bidratt Private Bedrifter Fagbevegelsen Norsk Tipping, bidrag tippemidler Sum givere Spill og lotterier Landslotteri Spillkompensasjon Sum Spill og lotterier NOTE 4 Spesifikasjon av varige driftsmidler Tomter Inventar EDB Program- Kjøretøy Andre Totalt og bygninger maskiner vare driftsmidler Anskaffelseskost Tilgang Avgang UB anskaffelseskost IB akkumulerte avskrivninger Årets avskrivninger Akk. avskrivninger solgte dr.m UB akk.avskrivninger Bokført verdi Driftsmidlene har en avskrivningsperiode fra 3-5 år. Tomter avskrives ikke. Norsk Folkehjelp har leasingavtale på leie av kopimaskiner. Avtalene er vurdert som operasjonell leasing og de totale leieutgifter er kostnadsført direkte under driftskostnader. Norsk Folkehjelp startet i 2013 bygging av nytt kontorbygg i Sør Sudan. Påløpte kostnader pr er kostnadsført i 2013 Norsk Folkehjelp besitter leieavtaler på våre flyktningemottak. Varigheten av disse tilsvarer varigheten på vår driftsavtale med UDI med 1-3 mnd oppsigelsetid NOTE 5 Kortsiktige fordringer Donorer internasjonale prosjekt Andre fordringer Sum Det er ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Fordringer på donor gjelder i hovedsak mottatte tilsagn på igangværende prosjekter. I den grad midlene ikke er forbrukt er de også ført opp på gjeldssiden av balansen under posten Mottatte midler på ikke avsluttede prosjekter. 11

12 NOTE 6 Aksjer/Andeler Verdi Kjøp Salg Avkastning Verdi NOTE 7 Gjeld til prosjektdonorer Av ulike årsaker har enkelte prosjekter bedre resultat enn budsjettert. Dette er midler som skal tilbakebetales til donor i henhold til kontrakt. Skyldige renter på mottatte midler Opptjente renter på bevilgede midler fra donor som i hht. avtale skal tilbakebetales. NOTE 8 Avsetninger til forpliktelser Avsetninger for sluttvederlagsordninger ved utekontorene (se note 12) Andre avsetninger Avsetning til prosjektrevisjon Sum avsetninger til forpliktelser NOTE 9 Kassekreditt Kassekreditten har en ramme på 20,3 mill og ble opprettet i 2013 i forbindelse med oppføring av kontorbygg i Sør Sudan. Den konverteres til ordinært lån ved ferdigstillelse av bygget Bygget er planlagt ferdigstilt i 2014 NOTE 10 Netto bevegelse i formålskapitalen IB Tilgang Benyttet UB Netto endring Annen egenkapital FK med eksternt pålagte restriksjoner 1) FK med selvpålagte restriksjoner 2) Sum ) FK med eksternt pålagte restriksjoner er i hovedsak knyttet til TV-aksjonen gjennomført i 2011 TV-aksjonen Totalt innsamlet - forbrukt IB TVA Innsamlede midler Renteinntekter Benyttet UB TVA Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner inkluderer midler fra TV-aksjonen for 2011, en landsomfattende innsamlingsaksjon i regi av NRK. Midlene skal benyttes over en femårs periode fra og med 2012 Norsk Folkehjelp valgte i 2011 å balanseføre innsamlet beløp på ca 220 MNOK som gjeld (kortsiktig og langsiktig), og deretter inntektsføre midlene i 2011 og 2012 i takt med forbruket. I 2013 er prinsippet endret til å inntektsføre midlene det 12

13 året de ble innsamlet. Det vil si at innsamlet beløp i 2011 legges til formålskapitalen med eksternt pålagte restriksjoner. Effekten i årsregnskapet for 2013 blir at forbrukte midler blir høyere enn anskaffede midler og at residualen av forbrukte midler til formålet tas av balanseført formåls kapital knyttet til TV-aksjonen. Endringen av inntektsføringsprinsipp bygger på en revurdering av standarden for ideelle organisasjoner. Tallene for 2012 er omarbeidet slik at disse er direkte sammenlignbare med tallene for 2013 Resterende formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner er knyttet til ulike andre formål 2) Spesifikasjon av formålskapital med selvpålagte restriksjoner: IB Tilgang Benyttet UB Netto endring Innsamlede midler Avsetning mottak Furumo/Løren Gave Norsk Hydro Innsamlede midler er gaver som ikke er øremerket en spesiell oppgave Gave fra Norsk Hydro kr ble opprinnelig gitt i Norsk Folkehjelp har bestemt at Styret er bevilgningsorgan for Norsk Hydro midlene. Det ble ikke benyttet midler i 2013, og det gjenstår da kr Avsetning mottak er avsetning for kostnader kostnader knyttet til fremtidig avvikling av flyktningmottak Furumo/Løren fondets avkastning skal brukes til beste for yrkeshemmede og andre utsatte grupper, med sikte på å bedre deres livssituasjon og mulighet for å delta i arbeidslivet. Avkastningen kan også brukes på holdningsskapende arbeid. NOTE 11 Bankinnskudd, kontanter og lignende Skattetrekk trukket fra ansatte Sum sperrede bankinskudd Andre bundne midler som ikke er på sperret konto Andre bundne midler som er på konti i utlandet Totale bundne midler Frie midler Sum bankinnskudd, kontanter og lignende NOTE 12 Pensjon og andre forpliktelser overfor ansatte Premiefond Sum Lønnskostnader Lønnskostnader vedr. alle uteansatte Lønnskostnader vedr. mottak og prosjekter i Norge Lønnskostnader ved hovedkontoret og regionskontorene Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Pr var det fra hovedkontoret lønnet 101 årsverk ved hovedadministrasjonen og regionskontorene i Norge, 101 ved Flyktningemottakene, 2 ved andre driftsenheter og 72 på kontrakt ved utestasjonene. Ca lokalt ansatte ble lønnet fra utekontorene.. 13

14 Pensjoner Organisasjonen har 266 ansatte som omfattes av reglene om obligatorisk tjenestepensjon, Statens Pensjonskasse. Norsk Folkehjelp har en pensjonsordning for tidligere ansatte ved Kure Epilepsisenter som omfatter 26 personer. Denne ytelsesbasert ordningen er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelse fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket via en kollektiv pensjonsavtale i Kommunal Landspensjonskasse -Gjensidige Forsikring. Pensjonsforpliktelse Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arbeidgiveravgift Arbeidsgiveravgift Brutto påløpt forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift Netto forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift Ikke resultatført estimatavvik ekskl. arbeidsgiveravgift Ikke resultatført estimatavvik arbeidsgiveravgift Balanseført netto midler/forpliktelse etter arbeidsgiveravgift Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,20 % 4,20 % Forventet lønnsregulering 3,50 % 3,50 % Forventet G-regulering 3,25 % 3,25 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,00 % 4,00 % Avsetning til sluttvederlag ved utekontorene Inkludert i de totale lønnskostnader er avsetning til sluttvederlag ved utekontor hvor dette er lovpålagt. Det er forskjellig praksis ved de enkelte utekontorene, og det er programlandets bestemmelser om sluttvederlag, der disse foreligger, som er retningsgivende. Norsk Folkehjelp har estimert den fremtidige forpliktelsen, og har i samarbeid med donor, en plan for avsetninger til sluttvederlag. Honorar/ lønn til styremedlemmer og generalsekretær Det ble i 2013 ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Total lønn for 2013 utbetalt til generalsekretær utgjør kr , mens andre ytelser totalt var kr Generalsekretæren deltar i Norsk Folkehjelps ordinære pensjonsordning, og mottar ingen annen form for godgjørelse enn ordinær lønn. Norsk Folkehjelp har ingen forpliktelser til å gi vederlag til generalsekretær ved opphør eller endring i ansettelsesforholdet. Revisor Avtalt revisjonshonorar for generell revisjon av Norsk Folkehjelp 2013 er kr Donorer stiller krav om særattestasjon til alle prosjekter. Revisjon av utekontorene og prosjektvirksomhet i utlandet forestås av lokale revisorer, kostnaden for dette utgjør kr Kostnader til revisjon av prosjektvirksomheten i Norge var kr UDI krever at alle refusjonskrav blir revidert og den revisjonskostnaden var kr Kostnaden for andre tjenester var kr Alle beløp inkl mva. Konsulenter Samlede kostnader til konsulenter i 2013 er på kr 16,8 mill 14

15 NOTE 13 Finansposter Renteinntekter Avkastning aksjer Annet NOTE 14 Driftskostnader etter art Lønnskostnader Overført til samarbeidspartnere i prosjektland Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader NOTE 15 Administrasjonsprosent og formålsprosent Administrasjonskostnader 3,7 % 2,9 % 3,0 % 2,5 % 2,6 % Kostnader til formålet 1) 93 % 90 % 93 % 94 % 95 % Innsamlingsprosent 2) 66 % 68 % 67 % 74 % 75 % 1) Administrasjonskostnaden beregnes slik: Administrasjonskostnader/sum forbrukte midler 2) Kostnader til formålet beregnes slik: Sum kostnader til formålet/sum forbrukte midler 3) Innsamlingsprosenten beregnes slik: Netto givere/brutto givere NOTE 16 Nærstående parter For Norsk Folkehjelp defineres begrepet nærstående parter kun å omfatte styret, ledelse og øvrige ansatte, samt fagorganisasjoner tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge I 2013 mottok Norsk Folkehjelp kr 10,1 mill fra fagorganisasjoner tilknyttet Landsorganisasjonen i Norge. Fra de andre nærstående partene har det ikke vært transaksjoner som er relevant i denne sammenheng Oslo 1.juni

16 Styrets beretning 2012 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Nasjonalt og internasjonalt arbeider Norsk Folkehjelp for å bedre levekår for utsatte grupper og bidra til et mer rettferdig samfunn. Norsk Folkehjelp er en medlemsorganisasjon med fire hovedinnsatsområder: (a) Førstehjelp og redningstjeneste (b) Inkludering og flyktningarbeid (c) Mine- og eksplosivarbeid (d) Langsiktig utviklingsarbeid Arbeidet er organisert under to kjerneområder: Vern om liv og helse Rettferdig fordeling av makt og ressurser. En stor del av virksomheten i Norge er basert på medlemmenes frivillige innsats. Førstehjelps- og redningstjenesten utgjør et viktig frivillig samfunnsengasjement i den nasjonale beredskapen. Nasjonalt er Norsk Folkehjelp også engasjert i flyktning- og integreringsarbeid og internasjonalt solidaritetsarbeid. Internasjonalt er Norsk Folkehjelp per engasjert i 37 land i Europa, Midtøsten, Asia, Afrika og Latin-Amerika. Norsk Folkehjelp er i dag en av verdens største organisasjoner innen rydding av klasebomber og miner. I ORGANISASJONEN Medlemmer og lokallag Ved årsskiftet talte organisasjonen medlemmer fordelt på 98 lag, hvorav 4080 medlemmer er under 30 år. Medlemsmassen har i perioden blitt noe yngre. Landsmøtet i 2011 vedtok flere organisasjonsendringer, blant annet delingen av ungdom i to separate målgrupper med egen intern organisering i Norsk Folkehjelp. Dette har bidratt til vekst i antall ungdomsmedlemmer, antall ungdomsgrupper og ikke minst en styrket faglig profil for begge ungdomssatsingene. Organisasjonsopplæring er sentralt for å få en robust og god organisering i Norsk Folkehjelp. I 2013 har det vært arbeidet med lederopplæring for tillitsvalgte. Det er etablert fire nye lokale lag i 2013, Norsk Folkehjelp Kvænangen, Norsk Folkehjelp Gjesdal, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Ås og Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bergen. Norsk Folkehjelp Ofoten er etablert igjennom sammenslåing av Norsk Folkehjelp Bjerkvik og Norsk Folkehjelp Narvik. Styrets sammensetning og arbeid Pr har styret denne sammensetningen: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R. Jenssen 2. nestleder Atle Høie Region Nord Torulf Mikkelsen Region Midt-Norge Anne Mette Johnsen Region Sør-Vest Ludvig Eskeland Region Sør-Øst Liv Braathen Region Øst Tom Hetty Olsen Region Vest Jorge Alex Dahl Solidaritetsungdom Ingrid Rostad Sentralt sanitetsutvalg Ansattvalgt Ansattvalgt Kollektive medlemmer: LO LO Fagforbundet Live Kummen Tord Lier Camilla Lillevold-Øverås Peggy Hessen Følsvik Terje O. Olsson Stein Gulbrandsen Styret har avholdt fire møter i 2013, mens kontrollkomiteen har avholdt to møter. I tillegg har det i alt vært 14 møter i arbeidsutvalget, som består av styrets leder og to nestledere. I september ble det avholdt en dialogkonferanse mellom styret og lokallagene, for å styrke kontakten og få en tettere dialog. 16

17 Administrasjonen Norsk Folkehjelp har hovedkontor i Oslo. Liv Tørres har vært generalsekretær i perioden. II RESULTATET FOR 2013 Økonomiske hovedlinjer Styret har utarbeidet regnskapet for 2013 med forutsetning om at organisasjonens drift vil fortsette. Årsregnskapet omfatter den ideelle organisasjonen Norsk Folkehjelp, som er en forening uten økonomisk vinning som formål. Årsregnskapet reflekterer ikke lokallagsregnskapene. Årets aktivitetsresultat er på -9,3 millioner kroner mot -35,9 millioner kroner i Anskaffede midler siste år var 817,6 millioner kroner mot -814 millioner kroner i Aktivitetsresultatet på -9,3 millioner kroner blir disponert som følger; 39 millioner fra formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner, 3,3 millioner kroner overføres til formålskapital med internt pålagte restriksjoner og 26,5 millioner kroner blir overført til annen formålskapital. Pr utgjør den totale formålskapitalen 202,5 millioner kroner, mot 211,8 millioner kroner i Annen formålskapital utgjorde pr ,5 millioner kroner, mot 42,1 millioner kroner i Styret gjorde vedtak i Sak om en vurdering av ønsket nivå av formålskapitalen for Norsk Folkehjelp. Analysen som lå vedlagt styresaken påpekte at formålskapitalen, og spesielt Annen (fri) Egenkapital (AFE), er for lav. Styret vedtok derfor at Annen Egenkapital bør komme opp i minst 10 % av omsetningen. Utviklingen har vært særdeles positiv de to siste årene, da utviklingen har gått fra AFE i prosent av omsetningen på 4,0 % i 2011, til 5,0 % i Med årets særdeles positive resultat har dette økt til 8,3 % ved utgangen av Administrasjonen vil arbeide målrettet for å sikre at styrets vedtak fra Sak blir nådd. Norsk Folkehjelp valgte i 2011 å balanseføre innsamlet beløp fra TV-aksjonen 2011 på ca. 220 MNOK som gjeld (kortsiktig og langsiktig), og deretter inntektsføre midlene i 2011 og 2012 i takt med forbruket. I 2013 er prinsippet endret til å inntektsføre midlene det året de ble innsamlet. Det vil si at innsamlet beløp i 2011 legges til formålskapitalen med eksternt pålagte restriksjoner. Effekten i årsregnskapet for 2013 blir at forbrukte midler blir høyere enn anskaffede midler og at det residuale av forbrukte midler til formålet tas av balanseført formålskapital knyttet til TV-aksjonen. Endringen av inntektsføringsprinsipp bygger på en revurdering av standarden for ideelle organisasjoner. Sammenligningstall for 2012 er omarbeidet. Inntekter fra markedsarbeidet Norsk Folkehjelps markedsstrategi ble vedtatt av Styret i I henhold til strategien skal det satses på vekst i årene Veksten skal i hovedsak komme fra følgende to hovedsatsningsområder: Folkehjelpere og gjennom tettere faglig, politisk og inntjeningsmessig samarbeid med fagbevegelsen. Fastgiverkonseptet Folkehjelpere Våre Folkehjelpere som vi kaller våre faste givere, er våre viktigste støttespillere. I snitt er faste givere i nærmere 10 år. En Folkehjelper bidrar til å støtte mennesker til selv å forandre sin hverdag. I 2013 lanserte vi en stor vervekampanje sammen med Fagbevegelsen. Det blir ett av våre satsningsområder fremover. Fagbevegelsen Det har vært et godt samarbeid med fagbevegelsen både politisk og økonomisk i Midlene som Norsk Folkehjelp mottar av fagbevegelsen går i stor grad til å finansiere egenandelene som Norsk Folkehjelp må dekke under rammeavtalen med Norad. Borgerkrigen i Syria ble forverret i løpet av Mot slutten av 2012 og gjennom 2013 samlet fagbevegelsen seg om en Syriastafett som totalt samlet inn hele 1,6 MNOK. Inntektene ble brukt til å hjelpe flyktninger i Syria, Libanon og Irak med blant annet nødhjelpspakker med klær, ulltepper, mat og sanitærutstyr. Norsk Folkehjelp var også tydelig representert på LO Kongressen 2013, og alle forbund hadde da blitt rasismefrie soner. I den langsiktige avtalen med Fagforbundet samarbeides det om felles politisk påvirkningsarbeid, aktiviteter for å engasjere forbundets medlemmer i solidaritet med palestinerne og prosjektstøtte til Palestina, Libanon og rydding av klasebomber i Laos. Det har i løpet av året vært avholdt to ambassadørsamlinger i tillegg til to prosjektreiser til Gaza/Vestbredden. Fagforbundet avholdt landsmøte i november og vedtok fortsatt støtte til palestinerne i en ny langsiktig avtale gjeldende fra

18 Norsk Post og Kommunikasjonsforbund (Postkom) og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) deltok på en prosjektreise til Sør-Sudan i juni der de fikk et innblikk i både mineryddings- og utviklingsarbeidsarbeidet til Norsk Folkehjelp. Norsk Folkehjelp fikk være med på alle regionkonferansene til Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeidersamfunn (NNN), noe som har resultert i at 50 personer har blitt Folkehjelpere. Fellesforbundet opprettet et eget ambassadørkorps som var på prosjektreise i Sør-Afrika. Industri Energi (IE) var i august 2013 i Sør-Sudan og arrangerte en konferanse som gikk under tittelen «Oil for the common good». «Folk forandrer verden!» er Norsk Folkehjelps og arbeiderbevegelsens årlige innsamlingsaksjon som gjennomføres i forbindelse med 1. mai. Temaet for 2013 var fokus på demokrati og organisasjonsrett. Det ble samlet inn om lag en million kroner gjennom ulike aktiviteter. Notodden Bluesfestival i regi av fagbevegelsen brakte inn kroner til Norsk Folkehjelp. Coop Coop er en sentral og langsiktig støttespiller. Coop støtter årlig Norsk Folkehjelps prosjekter med to millioner kroner. Kundene i Coop-butikker kan velge å gi pengene fra panteautomatene til Coops solidaritetsfond. Norsk Folkehjelp profileres ved automatene og vil motta midler fra dette solidaritetsfondet til sitt arbeid. Norsk Folkehjelp deltok i flere av Coops butikker på Østlandet under da de avholdt valg av tillitsvalgte i 2013, og det ble gjennomført en reise til Bolivia for et utvalg av tillitsvalgte i Coop, som er ett av landene Coop støtter. Min aksjon Det nye elektroniske innsamlingsverktøyet: ble lansert i Her kan enkeltpersoner, bedrifter og fagforeninger velge å starte sine egne innsamlinger til utvalgte formål. Konseptet baserer seg på spredning via epost og sosiale medier til kontaktnettverket til de som starter aksjonene. Det er samlet inn over 2 millioner kroner etter kun å ha vært operative i 8 måneder. De 10 Humanitære Norsk Folkehjelp har i 2013 hatt et godt samarbeid med de andre organisasjonene i 10H. For våre 10 organisasjoner har samarbeidet vært prioritert langs tre hovedlinjer: Politisk påvirkningsarbeid innen norsk spillpolitikk, arbeid for at 10Hs andel over tippenøkkelen ikke svekkes, og spillsamarbeid mellom Norsk Tipping (NT) og 10H. På slutten av 2012 skulle 10Hs samarbeidsprosjekt med Norsk Tipping om spillet «Nabolaget» sett dagens lys med TV-sendt trekning. I første kvartal 2013 ble samarbeidsavtalen mellom 10H og NT avsluttet, og «Nabolaget» skal inngå som et av NTs ordinære spill. Kulturdepartement vil vurdere å se på fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping. Oxford Research fikk i oppdrag av Kulturdepartementet å gjennomføre denne utredning som skulle: Kartlegge hvor stor andel spillemidlene utgjorde av organisasjonenes økonomi. Drøfte definisjonen av begrepet «humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner». Skissere og drøfte ulike modeller for fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner. På bakgrunn av utredningen ble det satt en ny fordelingsnøkkel for tippemidlene på 18 % som går til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner sendt ut på høring høsten 2013 med høringsfrist 22. november Med regjeringsskifte i oktober 2013 er saken utsatt til III VIRKSOMHETEN Norsk Folkehjelps kjernevirksomhet er delt i to hovedområder nevnt innledningsvis: Rettferdig fordeling av makt og ressurser og Vern om liv og helse. Innenfor rammen av disse to kjerneområdene arbeides det både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt Nasjonal strategi for perioden vektlegger aktiviteter innenfor førstehjelp og redningstjeneste, inkludering av minoriteter og arbeid overfor flyktninger, i tillegg til aktiviteter knyttet til internasjonale spørsmål for å styrke det internasjonale solidaritetsarbeidet. Førstehjelp og redningstjeneste I dag har vi 60 operative sanitetsgrupper. Disse er fordelt i alle landets fylker. Vi har 2000 autoriserte sanitetsmannskaper. I 18

19 2013 deltok vi på 214 redningsaksjoner. Det ble gjennomført over kurstimer i regi av organisasjonen. Saniteten har i perioden skjerpet sin profil. Ikke minst har det vært en gledelig utvikling for aktivitet og antall lag/grupper. Vi registrerer økende kursaktivitet lokalt og regionalt og økende deltakelse på sentrale kurs som representerer vår høyeste utdanning av ledere og instruktører. Vi etablerer nye grupper og gruppene har et mer spesialisert og operativt uttrykk. Førstehjelpsfaglig er organisasjonen styrket gjennom a) et prosjekt knyttet til håndtering av pasienter utenfor vei og b) et prosjekt knyttet til førstehjelp ved sykdom og skade hos eldre. I tillegg har fagkonferanse sanitet hatt et stort fokus på førstehjelpsfag/akuttmedisin. Prosjektene ble fullført i 2013, men det jobbes fortsatt med etterbruk av det faglige. I 2013 har vi lansert en egen manual for å sikre rett behandling av pasienter utenfor vei og vi har laget et helt oppdatert opplegg på skredredning. I 2013 ble også vårt viktigste kurs kurs i kvalifisert nivå førstehjelp revidert og tilpasset både nytt innhold og nye gjennomføringsalternativer. Vår operative leveranse er en kombinasjon av å være en organisert redningsressurs som også kan gjøre pasientrettet innsats. Det er denne grunnkompetansen som gjør at vi kan ha en «multi-rolle»-tilnærming på skadested slik at vi kan løse ulike oppdrag ut fra behov. Våre lokale lag har søk etter savnet person, søk og redningsfag og kursing i førstehjelp som bærende elementer i sine virksomheter. Det er lokale variasjoner i forhold til hvilke tilleggskompetanser man har knyttet til enten sjø, snøskred, eller ulike transportmidler (scooter, ATV). Denne evnen til lokal tilpasning er et av de trekkene som skiller oss fra andre aktører i redningstjenesten. På sanitetssiden etableres det lag som har et veldig spisset fokus enten inn mot snøskred eller fjellredning eller som rene letegrupper. Dette er en utvikling vi regner med å se mer av i årene framover. Samtidig er det viktig at alle regioner har noen sterke lokale lag som jobber bredt på de områdene som tradisjonelt har vært viktige for Norsk Folkehjelp. Fagkonferanse sanitet er en ny arena som er etablert og gjennomført for første gang i Dette ble en suksess og har vært til nå kanskje den største samlingen av operative sanitetsfolk i Norsk Folkehjelp. Konferansen hadde stor deltakelse i Dette bekrefter at det har vært viktig å skape en faglig og framtidsrettet møteplass for saniteten. I 2013 er det gjennomført anskaffelsesprosess i forhold til nytt nødnett og organisasjonen vil være operativ med nødnett i fase 0, 1 og 2 av nødnettsutbyggingen i I 2015 vil hele landet være dekket. Vi har i 2013 gjentatte ganger satt fokus på rett til deltakelse i redningstjenesten uten tap av lønn. Sanitetsungdom Det er vekst i antall sanitetsungdomsgrupper og flere lag har interesse for å starte opp arbeid med ungdom. Sanitetsungdom har styrket sin profil og har et tydelig og moderne utrykk med sine tre nøkkelord: «førstehjelp, redningstjeneste og friluftsliv». Sanitetsungdom har høy aktivitet med sommerleir, høstleir og flere vinterleire. Dette har vært en suksess og det er økende deltakelse. Fokus framover er å få mer aktivitet på regionalt nivå og ikke minst at saniteten bidrar til vekst og utvikling for sanitetsungdom gjennom å stille med motiverte og kvalifiserte voksenledere og gi ungdom nødvendig plass i lokallaget. I dag er det 29 sanitetsungdomsgrupper og flere lokale lag har meldt interesse for å starte opp med sanitetsungdom. Samtidig ser vi at det er en utfordring med å få opp godt motiverte voksenkontakter for sanitetstungdom. Dette er identifisert som en kritisk suksessfaktor da sanitetsungdom kan være helt ned i 13 års alderen og trenger også gode voksenressurser for å få til turer, kurs og øvelser. Det er jobbet med å heve statusen til voksenlederen for Sanitetsungdom. Det er vekst i aktivitetsdøgn for Sanitetsungdom. I 2013 er det gjennomført et større pilotprosjekt for Sanitetsungdom. Fjellsikkerhetskurs for ungdom er et prosjekt der vi utforsker muligheten til å modernisere måten vi gjennomfører opplæring rettet mot ungdom på innenfor tematikken sikker ferdsel i fjellet. Kurset er modulbasert og det er gjennomført flere prøvekurs. Det søkes om full utrulling av prosjektet fra 2015 gjennom midler fra ExtraStiftelsen. Inkluderings- og flyktningarbeid Det er økende interesse for anti-rasismearbeidet, spesielt blant samfunnsengasjert ungdom. FNs antirasismedag 21. mars 2013 ble markert over hele landet og på verdens flyktningdag 20. juni 2013 var det arrangementer på alle asylmottak tilhørende Norsk Folkehjelp. Arbeidet med å få virksomheter til å erklære seg som Rasismefri sone ble intensivert i samarbeid med Fagforbundet hvor blant annet alle landets kommuner ble oppfordret til å bli rasismefrie soner. I 2013 hadde alle LOs forbund erklært seg som rasisme frie soner. 19

20 Fordommer Fordummer konferanse ble arrangert i Oslo. Yammer og blogg med sikte på å promotere arbeidet er blitt lansert. Det er også arrangert konferanser og bloggkurs i Bodø, Stavanger, Trondheim og Bergen gjennomført i samarbeid med Fagforbundet. Fordommer.no ble lansert Facebooksiden har økt med medlemmer i 2013 til Prosjektet «Gi rasisme rødt kort» ved 40 skoler. Det er innvilget midler fra UDI til et samarbeidsprosjekt for «Gi rasisme rødt kort» i Hellas. Norsk Folkehjelp er den eneste store humanitære organisasjonen som drifter asylmottak, og ved utgangen av 2013 drev 9 asylmottak i tillegg til mottakstjenesten for kvoteflyktninger på Gardermoen. I løpet av året ble det lagt inn anbud på mottak i Kongsvinger som vi vant med oppstart 1.august, og i Stryn hvor konkurransen senere ble avlyst av UDI. Norsk Folkehjelp vant anbudet fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus da de overtok ansvaret for mobilisering, opplæring og oppfølging av representanter (tidligere verger) for enslige mindreårige asylsøkere i transittfasen. I 2013 fikk ca. 150 verger opplæring, og ca enslige mindreårige fikk alle verger. Norsk Folkehjelp har også markert seg som en sterk politisk stemme i forsvar av asylsøkeres rettigheter. Norsk Folkehjelp vant for andre gang anbudet om rådgivnings- og informasjonssenter for Au-pairer utlyst av UDI. Senteret drives sammen med Fagforbundet. I løpet av 2013 behandlet senteret 350 saker. Arbeidet med å opprette et faglig senter for papirløse ble intensivert i 2013 med nye besøk til Fackligt center för papperslösa i Sverige. Arbeidsgruppa med representanter fra flere forbund jobbet opp mot LO-kongressen i Kongressen gjorde et vedtak om å arbeide for å få til et slikt senter også i Norge. Norsk Folkehjelp fortsatte i 2013 samarbeidet med Fagforbundet om inkluderings- og flyktningarbeid. Internasjonal solidaritet Det har i 2013 vært lagt til rette for at det skal bli lettere for lokallag og medlemmer å engasjere seg i internasjonale spørsmål. Arbeidet har vært spesielt rettet mot kompetansehevende tiltak, som prosjektreiser, workshops, temamøter, utvalg og kurs, samt å tilrettelegge for lokal aktivitet. I følge lagenes årsrapporter for 2013, har omtrent 25 % av lokallagene rapportert om internasjonal aktivitet i en eller annen form. Det har vært fokus på mobilisering rundt 1.mai aksjonen «folk forandrer verden». Her har det vært mulighet for å samle inn penger til sak, og flere lokallag har benyttet anledningen til å bli med. Den årlige prosjektreisen for medlemmer gikk i 2013 til Norsk Folkehjelps prosjekter i Equador. To saker har vært fremhevet i 2013, arbeidet med forbud mot kjernevåpen og kampanjen Boikott SodaStream. Solidaritetsungdom Solidaritetsungdom har hatt stor grad av aktivitet på mange områder i Hovedfokuset har vært på kjernevåpenkampanjen, med blant annet en foredragsturne med Shigeko Sasamori, en overlevende fra Hiroshima, som besøkte både Oslo, Bergen, Førde og Trondheim. Solidaritetsungdom har også vært representert i FN i New York, og på konferanse om de humanitære konsekvensene ved bruk av atomvåpen i Oslo. I slutter av september hadde de sin årlige solidaritetskonferanse som samlet mange ungdommer. Boikott Soda Stream-kampanjen er videreført fra 2012 og det har vært en del aktivitet på dette området lokalt. Solidaritetsungdom har hatt bred deltakelse på ulike fora i fagbevegelsen og i ungdomspartiene, og har styrket samarbeidet med disse. Solidaritetsungdom har også vært godt synlige både i lokal- og nasjonale medier med kronikker, leserinnlegg og intervjuer i radio. De har hatt stor økning i antall følgere på sosiale medier. På Instagram, for eksempel, følges de av flere organisasjoner, departementer og sentrale skikkelser i norsk politikk. Internasjonalt Internasjonalt arbeid for rettferdig fordeling av makt og ressurser I 2013 forsterket Norsk Folkehjelp sitt arbeid i Midtøsten og Nord-Afrika (MENA). De første partneravtalene ble inngått i Egypt og det grundige forarbeidet var en god investering. I den svært kompliserte politiske utviklingen i Egypt har våre partnere vist seg å være strategisk plassert og sammen med partnere har vi prøvd å hindre at friheten til å organisere seg blir snevret inn. Krigen og den humanitære katastrofen i Syria ble møtt med nødhjelpsrespons fra Libanon og Nord-Irak. Samtidig svarte Norsk Folkehjelp med å lære opp aktivister og bidra til at lokale råd i Syria kan fungere og styrke sin rolle i en 20

Regnskap Resultatrapport 2010

Regnskap Resultatrapport 2010 Regnskap Resultatrapport 2010 REGNSKAP NORSK FOLKEHJELP Aktivitetsregnskap pr. 31.12.2010 (Tall i tusen) ANSKAFFEDE MIDLER Noter 2010 2009 Medlemsinntekter 1 237 1 185 Offentlige 598 523 621 773 Andre

Detaljer

1b TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd - - Sum tilskudd

1b TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd - - Sum tilskudd Organisasjonens navn AKTIVITETSREGNSKAP Organisasjonsnummer Tanzaniaprosjektet 993000698 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 2015 2014 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter - 0 1b TILSKUDD

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap Resultatregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2016 2015 INNTEKTER Drift 2-6 568 670-6 351 000-6 157 366 Prosjekter 3-28 135 116-33 130 956 Sum inntekter -34 703 786-6 351 000-39 288 321 KOSTNADER

Detaljer

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd Organisasjonens navn REGNSKAP Organisasjonsnummer Alfalah Scholarship Scheme 986 788 743 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter 1b TILSKUDD 1b i Offentlige

Detaljer

Årsregnskap «KUNNSKAP OG VENNSKAP»

Årsregnskap «KUNNSKAP OG VENNSKAP» Årsregnskap 2015 www.namibiaforeningen.no «KUNNSKAP OG VENNSKAP» Balanse pr. 31.12.2015 EIENDELER Noter: 2015 2014 ANLEGGSMIDLER Biler 6) 15 000 60 000 SUM ANLEGGSMIDLER 15 000 60 000 OMLØPSMIDLER Varebeholdning

Detaljer

Stiftelsen Mercy Ships Norge

Stiftelsen Mercy Ships Norge Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS(F) God regnskapsskikk for idelle organisasjoner. Klassifisering av inntekter Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottakstidspunktet.

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Regnskap og balanse

Regnskap og balanse Regnskap og balanse 2016 31.12.2016 Regnskap 2016 Resultat Budsjett Prosent av 31.12.2016 2016 budsjettet Inntekter: Medlemskontingenter Offentlige tilskudd Andre inntekter Inntekter overført til neste

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen Årsregnskap Sunnaasstiftelsen 2015 Sunnaasstiftelsen Aktivitetsregnskap NOTE ANSKAFFEDE MIDLER 2015 Tilskudd 2 Offentlige tilskudd 958 848 Innsamlede midler TV2 Aksjonen 9 190 580 Gaver 1 938 150 3 Sum

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID Aktivitetsregnskap 2012 Tekst Note 2012 2011 Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Offentlige tilskudd 4 36 856 0 Sum tilskudd 36 856 0 Innsamlede midler, gaver, mv

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Capacare. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Capacare. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Capacare Foretaksnr. 992100125 Organisasjonens art Organisasjonen driver med opplæring av medisinsk fagpersonell i områder hvor det er mangel på slikt personell. Organisasjonen arbeider

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter ÅRSREGNSKAP 2015 Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr. 992 768 673 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Forening For Medisinsk

Detaljer

3 Innkalling til årsmøte. 4 Årsberetning 2015. 8 Regnskapet 2015. 17 Revisors beretning. 19 Innstilling til valg

3 Innkalling til årsmøte. 4 Årsberetning 2015. 8 Regnskapet 2015. 17 Revisors beretning. 19 Innstilling til valg 3 Innkalling til årsmøte 4 Årsberetning 2015 8 Regnskapet 2015 Resultatregnskap s. 8 Balanse s. 10 Noteopplysninger s. 12 17 Revisors beretning 19 Innstilling til valg 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`'

Årsregnskap. Norges Triatlonforbund. '()\) Zr`' Årsregnskap Norges Triatlonforbund 2016 '()\) Zr`' Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 1 989 052 2 144 479 Offentlige tilskudd

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap ADINA STIFTELSEN. Org. nr

Årsregnskap ADINA STIFTELSEN. Org. nr Årsregnskap ADINA STIFTELSEN Org. nr. 984 048 769 2013 Organisasjonens navn Adina Stiftelsen AKTIVITETSREGNSKAP Noter Organisasjonsnummer 984 048 769 ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 31.12.2013 31.12.2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter

RÅDET FOR PSYKISK HELSE AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Alle tall i hele tusen Noter 2015 2014 Anskaffelse av midler Medlemsinntekter 147 154 Tilskudd fra offentlige institusjoner 1 6 365 4 978 Tilskudd fra andre 2 22 488 21 677 Innsamlede

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund Årsregnskap Norges Bueskytterforbund 2016 Norges Bueskytterforbund Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 162 736 210 756 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Aktivitetsregnskap 2015

Aktivitetsregnskap 2015 Aktivitetsregnskap 2015 Aktivitetsregnskap 2015 NOTE 2015 2014 ANSKAFFEDE MIDLER Medlemsinntekter Medlemskontingent 8 0 0 Tilskudd Offentlige: Statstøtte, driftstilskudd 7 1 347 130 1 294 969 Andre: Støtte

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer