Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning / Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Noter"

Transkript

1 Årsberetning 2013

2 OSL ble kåret Europas mest punktlige flere ganger, til tross for utfordrende driftsforhold på grunn av utbygging. Innhold 3 Forord 4 Årsberetning 4 Oslo Lufthavn AS 6 Trafikk på OSL Sikkerhet, kvalitet, revisjoner og tilsyn 9 Ytre miljø 10 Ansatte og arbeidsmiljø 12 Utbygginger 13 Fremtidig utvikling og utfordringer 16 Regnskap Resultatregnskap 19 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 39 Revisors beretning

3 Passasjertallet økte til nær 23 millioner i 2013, noe som ga et særs godt driftsresultat for selskapet. Forord 2013 ble nok et godt år for Oslo Lufthavn AS. Passasjerantallet økte til nær 23 millioner, og driften ved lufthavnen har vært god og stabil. Lufthavnen har vært kåret til Europas mest punktlige flere ganger i løpet av året, dette til tross for svært utfordrende driftsforhold som følge av byggearbeider ved lufthavnen. Utbyggingsprosjektet (T2) som skal sikre økt kapasitet har god fremdrift, og en milepæl ble nådd ved at nye taksebaner ble tatt i bruk i mai. Selskapets driftsresultat var på millioner kroner. Dette er 63 millioner kroner bedre enn i 2012, og resultatforbedringen skyldes økt antall passasjerer. Resultat etter skatt ble 902 millioner kroner. Nic. Nilsen Jeg annonserte i oktober at jeg ville gå av, og styret ha igangsatt arbeid med å finne min erstatter. Forventet tiltredelse for ny administrerende direketør vil være i løpet av våren 2014, og jeg vil sitte i stillingen frem til dette tidspunktet. Administrerende direktør, Nic. Nilsen 3

4 Oslo Lufthavns bidrag til samfinansieringen av 46 lufthavner er viktig for Avinor-konsernets visjon om å skape verdifulle relasjoner. Oslo Lufthavn AS Hovedformålet for Oslo Lufthavn AS er å eie og drive Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn. Selskapet har tilholdssted og hovedkontor i Ullensaker kommune. Oslo Lufthavn AS har ansvar for å stille til rådighet infrastruktur, bygninger og servicefasiliteter til aktørene på lufthavnen. Selskapet har med det ansvar for å holde rullebaner åpne for trafikk, tilby flysikringstjenester til ankommende og avreisende fly, drifte terminalen med blant annet sikkerhetskontroll, bagasjehåndteringssystem og kommersielle tilbud (forretninger, servering og service) samt tilrettelegge for effektive tilbringertjenester. Avinor-konsernets visjon er å skape verdifulle relasjoner, og Oslo Lufthavn er en viktig operativ og finansiell forutsetning for oppnå dette med sitt bidrag til samfinansieringen av 46 lufthavner i Norge. Eierforhold Selskapet eies 100 prosent av Avinor AS. Eierstyring og selskapsledelse I henhold til vedtektene er selskapets formål å eie og drive hovedflyplassen på Gardermoen. Styret i Avinor AS er selskapets generalforsamling. Selskapet har ikke bedriftsforsamling, men har utvidet ansatterepresentasjon i styret. Styret er sammensatt av fem aksjonærvalgte medlemmer i tillegg til tre ansattevalgte medlemmer. De fastsetter årlig en plan for sitt arbeid. Ansvar og oppgaver til styret og administrerende direktør er nedfelt i styrevedtatt styreinstruks og instruks for administrerende direktør. Samfunnsansvar Selskapet er en del av Avinorkonsernets arbeid når det gjelder samfunnsansvar. Konsernet legger OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv til grunn for sitt arbeid med samfunnsansvar, og er knyttet til FNs globale initiativ for næringslivets samfunnsansvar, Global Compact. Konsernet rapporterer på samfunnsansvar i henhold til Global Reporting Initiative. For en grundigere gjennomgang av konsernets arbeid med samfunnsansvar vises det til Avinor-konsernets årsberetning for 2014 (avinor.no). 4

5 Styrets sammensetning Etter ordinær generalforsamling og valg på ansatterepresentanter består styret av følgende personer: Dag Falk-Petersen Styrets leder Avinor AS Valgt for 2 år Petter Johannessen Nestleder Avinor AS Valgt for 1 år Lasse Bardal Styremedlem Avinor AS Valgt for 1 år Anne Grete Ellingsen Styremedlem Ekstern Valgt for 2 år Hilde Rolandsen Styremedlem Ekstern Valgt for 2 år Unni Risløkken Styremedlem Ansattevalgt Valgt for 2 år Hans Petter Stensjøen Styremedlem Ansattevalgt Valgt for 2 år Geir Larsen Styremedlem Ansattevalgt Valgt for 2 år Trine Lysne Fast møtende varamedlem Avinor AS Valgt for 1 år Som følge av overflytting av enkelte ansatte til Avinor AS 1.oktober 2013 gikk Ingjerd Kvande ut av styret som ansattevalgt, og ble erstattet av Unni Risløkken. Selskapets organisering Selskapet er organisert i fire driftsområder og to stabsområder. I tillegg er et eget område ansvarlig for koordinering mellom det store utbyggingsprosjektet (T2) og driftsorganisasjonen. Administrerende direktør Nic. Nilsen Organisasjon og Økonomi Marit Ektvedt Kjær Sikkerhets- og Miljøstab Ole Jørgen Holt Hanssen T2 Driftskoordingering Thorgeir Landevaag Terminaldrift Knut Holen Eiendom og Kommersiell utvikling Espen Ettre Lufthavntjenester Henning Bråtebæk Teknisk Mariann Hornnes Oslo Lufthavn Eiendom AS Oslo Lufthavn AS heleide datterselskap, Oslo Lufthavn Eiendom AS, har til oppgave å utvikle og bygge kommersielle bygg i flyplassens sentrale område. Selskapet eier to hoteller som ligger i tilknytning til terminalen (Hotel Radisson Blu og Park Inn). Hotellene har til sammen 800 rom og m2 konferansearealer. Begge drives av Rezidor Hotels Norway AS. I tillegg eier selskapet kontor- og servicebygget OSL Flyporten og parkeringshus for ansatte. Oslo Lufthavn Tele og Data AS Oslo Lufthavn Tele og Data AS (OLTD) eies av Telenor Norge AS og Oslo Lufthavn AS med 50 % hver. OLTD er totalleverandør av telekommunikasjon, IT-tjenester, IT-systemer og IT-produkter til flyselskaper, serviceselskaper, forretninger, offentlige etater og publikum på Oslo Lufthavn samt enkelte Avinor-lufthavner. I 2013 omsatte selskapet for 42,0 millioner kroner og hadde et årsresultat på 2,4 millioner kroner etter skatt. Selskapet hadde i 2013 en omsetning på 165,1 millioner kr, og resultatet ble på 60,7 millioner kr etter skatt. 5

6 Antallet passasjerer økte med i Trafikk på Oslo Lufthavn i 2013 V eksten fortsatte i hele 2013, og totalt økte antall passasjerer med Spania (inkl. Kanariøyene) vokste mest med , dernest Storbritannia med en vekst på passasjerer. Mest nedgang hadde Estland med passasjerer samt Latvia med passasjerer. Passasjerer Passasjerer Endring i % Rute innland ,0 Charter innland ,9 Rute utland ,1 Charter utland ,4 Sum ,0 6

7 Største ruter Destinasjon De største rutene i 2013 Endring fra 2012 Trondheim passasjerer 3,0% Bergen passasjerer -0,4% Stavanger passasjerer 1,1% København passasjerer 2,2% Stockholm passasjerer 0,4% SAS vokste med passasjerer (2%), og selskapets markedsandel i antall passasjerer var 42%. Norwegian vokste med passasjerer (10%), og selskapets markedsandel var 40%. Størst andel av trafikken etter SAS og Norwegian har Lufthansa (2,5%) og Thomas Cook og KLM (2% hver). Størst vekst på utenlandsrutene var det til Bangkok ( ), Barcelona ( ) og London/Gatwick ( ). London totalt (Heathrow og Gatwick) vokste med passasjerer. Frankfurt hadde størst nedgang med passasjerer. For innlandstrafikken var det størst økning på rutene til Trondheim ( ), Longyearbyen ( ) og Tromsø ( ). Rutene til Lakselv og Bergen hadde størst nedgang med hhv og passasjerer. Oslo Lufthavn hadde direkte ruter til 136 destinasjoner i inn- og utland. Det er 5 flere enn i Fra 2012 til 2013 har antallet passasjerer per passasjerflybevegelse økt fra 100 til 102, mens kabinfaktoren (antall passasjerer/tilbudte seter) sank med 1 % til 69 %. Flybevegelser Flybevegelser Endring i % Rute innland ,4% Rute utland ,6% Charter ,1% Frakt ,1% Øvrige (GA, militær m.m.) ,8% Sum ,7% Antall flybevegelser er det høyeste i flyplassens historie, 2,5 % høyere enn forrige toppår (2008). Frakt og post Antall tonn post og frakt til/fra Oslo Lufthavn var i Det er en økning på tonn eller 14 % fra Sammenligning med de øvrige lufthavnene rundt Oslo Oslo Lufthavn s andel av trafikken på Østlandet har gått ned med 0,5 % fra 86,5 % i 2012 til 86 % i Lufthavn Passasjerer Vekst Andel av total Utenriksandel Oslo ,0% 86 % (-0,6 %) 54 % Rygge ,5 % 7 % (0,3 %) 98 % (1 %) Torp ,4 % 7 % (0,3 %) 66 % (-1%) Sammenligning med de øvrige lufthavnene i Norden Lufthavn Passasjerer Vekst Utenriksandel Oslo ,0% 54 % (1 %) København ,1 % 92 % (0 %) Stockholm ,3 % 76 % (0 %) Helsinki ,8 % 84 % (2 %) Kilde: Lufthavnenes nettsider Kollektivandel Andelen reisende som velger kollektive tilbringertjenester til lufthavnen er høy. Spørreundersøkelser viser at 65 % av de reisende valgte kollektive transportmidler for å reise til og fra lufthavnen. 7

8 Ferdigstillelse av ny flyside sammen med store endringer i vinterdriften var vår største utfordring i Sikkerhet, kvalitet, revisjoner og tilsyn Å ret 2013 har i utgangspunktet vært krevende ved Oslo Lufthavn, med T2- prosjektets ferdigstillelse av ny flyside som største utfordring. Omleggingen inkluderer nye taksebaner og flyoppstillingsplasser og store endringer i vinterdriften. Omleggingen har foregått uten ulykker innen flysikkerhet og personsikkerhet. Det har vært én luftfartsulykke ved lufthavnen i Dette var en kollisjon mellom avisingskjøretøy og fly under avising, og Oslo Lufthavn AS var ikke involvert. Det har vært 13 hendelser med høy alvorlighet innen flysikkerhet. Disse hendelsene er knyttet til ordinær drift av lufthavnen, så som feiltaksinger, feil pushback, sammenstøt mellom flybro og kjøretøy, konflikt mellom brøytetog og taksende fly og funn av fremmedlegemer på rullebaner. I forbindelse med de store endringene i utforming og drift av lufthavnen, har myndighetene i løpet av 2013 gjennomført en rekke tilsyn og sertifiseringer, både innen lufthavntjeneste, flynavigasjonstjeneste, lufttrafikktjeneste og security. Arbeidstilsynet har også hatt tilsyn. Flynavigasjonstjenesten og Meteorologitjenesten har i løpet av året blitt sertifisert. Kvalitetsrevisjoner av interne og eksterne parter er gjennomført i henhold til revisjonsprogrammet. Det er gjennomført en større katastrofe-øvelse ved lufthavnen i

9 Det er satt høye miljøambisjoner for T2-prosjektet. Ytre miljø Selskapets vedtatte miljøpolitikk og miljømål danner rammen for det videre miljøarbeidet på lufthavnen. Selskapet har planlagt miljøsertifisering etter ISO14001-standarden i mars 2014, og har gjennomført omfattende arbeid i 2013 for å oppnå dette. Oslo Lufthavn AS opprettholdt også i 2013 høyeste nivå i Airport Carbon Accreditation, en internasjonal bransjeordning for sertifisering av lufthavnoperatørers innsats for å administrere og redusere klimagassutslipp som er innenfor deres direkte kontroll. Det er søkt om miljøsertifisering for terminalbygget med graden «excellent» i henhold til miljøklassifiseringssystemet BREEAM. Hensikten er å sikre gode miljøprestasjoner og understøtte Oslo Lufthavn AS miljøstrategi og omdømme og skjer i forlengelse av de høye miljøambisjonene som allerede er satt for T2-prosjektet. En før-revisjon i 2013 bekrefter at målet om sertifisering er innen rekkevidde. Prosjektet HOPE (Harmonisation OSL Procedures & (the) Environment) er videreført i Hovedmålsettingen for prosjektet er å bedre overholdelse av støyforskriften, redusere den totale støybelastningen samt medvirke til å redusere økningen i klimagassutslippene. HOPE-prosjektet er nå over i fase 2, som forutsetter endring i dagens støyforskrift. Dette arbeidet videreføres i nært samarbeid med Luftfartstilsynet. Det ble i løpet av 2013 påvist 8 lokale brudd på utslippstillatelsen for grunnvannet. Det mest omfattende gjaldt utslipp fra en glykoltank på Forsvarets område. Det er iverksatt effektive avbøtende tiltak som oppfølging av alle utslipp. Prøver tatt i etterkant dokumenterer at forholdene er normalisert. Etter et utslipp av brannskum ved en hangar høsten 2010 ble det registrert PFOS-forurenset jord. PFOS er et tilsetningsstoff som tidligere ble brukt i brannskum. Det er etablert et renseanlegg for PFOS i grunnvannet i dette området, og resultatene er lovende. Videre er området og spredningen av PFOS rundt brannøvingsfeltene i ferd med å kartlegges mer i detalj som del av arbeidet i en tiltaksplan oversendt Miljødirektoratet for videre å kunne vurdere mulige tiltak her. Total avfallsmengde økte på grunn av stor aktivitet. Målsetningen er å oppnå en sorteringsgrad for avfall på 65% før 2015 og lufthavnen vil sannsynligvis nå dette målet. Oslo Lufthavn AS arbeider aktivt med energiøkonomiserende tiltak, men forbruket av elektrisk energi har likevel økt på grunn av utvidelser og høy aktivitet. I tråd med målsettingene er bruken av fossile brennstoff til oppvarming redusert de siste årene. Oslo Lufthavn AS bruker store ressurser på å overholde krav og forbedre flyplassens miljøprestasjon. For en grundigere oversikt over miljøforholdene på og rundt lufthavnen viser styret til Oslo Lufthavn AS Miljøårsrapport

10 Alle stillinger i selskapet er heltidsstillinger. Cirka halvparten av de ansatte i selskapet er i skiftarbeid. Ansatte og arbeidsmiljø Ansatte Ved utgangen av året hadde Oslo Lufthavn AS 514 fast ansatte, mot 510 fast ansatte ved utgangen av Gjennomsnittsalderen var 47 år og turnover på personell var på 2,3 %. Kjønnsfordelingen ved utgangen av 2013 var 24 % kvinner og 76 % menn. Av nyrekrutteringen er 38 % kvinner. I lederstillinger var kvinneandelen 20 %. Selskapet er preget av en del sterkt mannsdominerte stillingskategorier, eksempelvis brøytemannskaper og brannmannskaper. Alle stillinger i selskapet er heltidsstillinger. Ved utgangen av 2013 hadde 4 personer fått innvilget redusert stillingsandel. Cirka halvparten av de ansatte i selskapet er i skiftarbeid. Lønnsmessig ligger kvinner noe lavere enn menn når faste tillegg inkluderes i lønnsbegrepet. Årsaken til dette ligger i at menn er overrepresentert i stillingskategorier som har skift- eller hjemmevaktsordninger. Oslo Lufthavn AS har som målsetning å oppnå en bedre kjønnsfordeling og mangfold, spesielt i ledende stillinger. Virksomheten har satset på og tar også videre sikte på å utvikle kvinnelige ledere gjennom Avinor-konsernets lederutviklingsprogram. Selskapet søker å utvide mangfoldet i de ulike stillingskategorier i organisasjonen. Sykefravær Sykefraværet endte på 5,1 %, mot 5,4 % i Sykefraværet startet høyt i 2013, sank utover våren/sommeren, men steg igjen på slutten av året. I 2013 ble det registrert 5 skadetilfeller som ble meldt som yrkesskader. Av disse er det kun ett skadetilfelle som har medført fravær. Dette gir en H-verdi på 1,0 mot 2012 hvor H-verdi var på 6,0. Alle tilfellene blir fulgt nøye opp, både med henblikk på den ansatte og eventuelle forebyggende tiltak for å hindre at samme skade oppstår igjen. Oslo Lufthavn AS er en IA-bedrift, og det tilrettelegges for at ansatte skal kunne stå i jobb. Dette gjelder blant annet personer med nedsatt funksjonsevne. Spesielle fysiske krav til en del stillinger medfører at personer med nedsatt funksjonsevne vil være utelukket fra disse stillingene. 10

11 Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Selskapet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet Helse, miljø og sikkerhet har høy prioritet og det arbeides planmessig for å forebygge sykefravær og personskader. Selskapet har et godt samarbeid med de ansattes tillitsvalgte, formalisert gjennom Arbeidsmiljøutvalg og Samarbeidsforum. Oslo Lufthavn AS har etablerte ordninger for å ivareta systematisk HMS-arbeid i selskapet og samordningsansvar for flyplassområdet som helhet. Ved tilsynsbesøk fra Arbeidstilsynet i 2013 ble det påpekt mangler ved prosedyreverket og samordningsavtaler, og dette vil være fokusområdet for HMS-arbeidet i Det foretas regelmessige samordningsrunder på lufthavnens fellesområder under ledelse av Oslo Lufthavn AS. I tillegg utføres systematiske vernerunder i eget selskap. I 2013 ble det gjennomført 42 vernerunder fordelt på 21 verneområder. HMS-avdelingen koordinerer og deltar i vernerundene. Vernerundene er et viktig ledd i kartleggingen av arbeidsmiljøet og det forebyggende HMS-arbeidet. Selskapet har nær kontakt med Arbeidstilsynet for å sikre nødvendig godkjenning for utbyggingsarbeidene i T2-prosjektet. Det er fokus på god brukermedvirkning og samarbeid med verneombudene. Det er også i løpet av 2013 etablert samarbeid med beredskapsmiljøet og kommuneoverlege i forhold til smittevernsarbeid for Oslo Lufthavn. Oslo Lufthavn AS har godt og nært samarbeid med Bedriftshelsetjenesten (BHT). BHT har bistått i oppfølgingen av sykmeldte gjennom samtaler, rådgivning og arbeidsmedisinske vurderinger. Selskapet har fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak og den enkeltes ansvar og mulighet til å forbedre egen helse gjennom sunne livsstilsvaner. BHT har her ytt bistand gjennom ernæringsfysiolog, psykolog og fysioterapeut til ansatte med helseplager. BHT bistår selskapet i det forebyggende arbeid. Oslo Lufthavn AS har en etablert kollegastøtteordning i en egen omsorgsplan. Kollegastøttene trener jevnlig i å gjennomføre debrief og vanskelige samtaler. Kollegastøtten virker i nært samarbeid med AKAN-utvalget. Selskapet organiserer 3 ganger i året AKAN nettverkssamling. Deltagere er både interne og fra andre aktører på flyplassen. Det er gjennomført 7 møter i Arbeidsmiljøutvalget. 11

12 Det er gjort flere byggearbeider både innendørs og utendørs i 2013 Utbygginger I 2013 er det gjort betydelige byggearbeider også utenfor T2-prosjektet. Følgende prosjekter nevnes: Ombygging/utvidelse av arealer for butikker i utlandsdelen av terminalen ble fullført. Utvidelse av sentrallager og verksted ble igangsattt. Etablering av mer areal for utstyrsparkering for handlingselskapene. Utvidelse av tårn- og sikringsbygget ble igangsatt. 12

13 Hovedutfordringen videre er å drifte flyplassen samtidig som Norges største landbaserte utbyggingsprosjekt foregår på flyplassen. Fremtidig utvikling og utfordringer Trafikkutvikling De økonomiske problemene i eurosonen er ikke over, men det antas at bunnen er nådd og at markedet vil vokse. Det er optimisme i bransjen. Flyselskapene samlet har tro på fortsatt vekst og øker kapasiteten i sommerprogrammet Det forventes en vekst i etterspørselen på 3-4 % for hele året. Norwegian startet i 2013 langdistanseruter til New York, Fort Lauderdale og Bangkok med Boeing 787 Dreamliner, og utvider med nye ruter til Los Angeles, San Fransisco og Orlando i Thai Airways har satt inn større fly og økt frekvensen. Andre flyselskap vurderer potensialet for flere langdistanseruter, og i 2015 forventes antall passasjerer på disse rutene å bli mer enn en million. Flyfraktvolumet øker og særlig dens store eksporten av fersk fisk er attraktivt for selskapene. Oslo Lufthavn har nå 9 avganger med store fraktefly i uken: Korean Air (3 ), Asiana (3) og Qatar (3) i tillegg til ekspresselskapene (DHL, TNT, UPS og FedEX) som alle flyr 5 dager i uka. Hovedutfordringen på Oslo Lufthavn i de nærmeste årene er fortsatt å skaffe kapasitet til å dekke veksten i etterspørselen. Særlig veksten i langdistanseruter på Non-Schengen krever mer kapasitet og utvidet service. I tillegg er det viktig at det tillates gjennomgående bagasje så raskt som mulig. I dag må reisende som kommer med fly fra utlandet og skal videre med fly i Norge hente og fortolle egen bagasje, for deretter å sjekke inn bagasjen på nytt og gjennomgå ny sikkerhetskontroll. Dette er en betydelig konkurranseulempe ift andre land som tillater tollkontroll av bagasje uten at eier er tilstede. 13

14 Kommersiell utvikling Selskapet har hatt en god utvikling i leieinntektene fra kommersiell virksomhet i Det er spesielt virksomhetsområdene duty-free, servering, vekslingstjenester og parkering som viser god økning. I løpet av året er det gjennomført forhandlinger for forlenget kontraktsperiode for avgiftsfritt salg. For servering er det foretatt oppgraderinger av flere konsepter med vellykket resultat. Fokus fremover blir forberedelse til åpning av nye arealer i forbindelse med terminalutvidelsen i Den utvidede terminalen gir betydelige arealer til butikker og serveringssteder. Forberedelser av arealer inngåelse av kontrakter vil være en hovedaktivitet de nærmeste årene. Passasjerens opplevelse Passasjeren opplever Oslo Lufthavn som ett produkt uavhengig av hvilke selskap som leverer de forskjellige tjenestene. Oslo Lufthavn AS har i løpet av 2013 fokusert på tiltak som skal bedre passasjerenes opplevelse av flyplassen. Det er blant annet utviklet et opplæringsprogram for service og passasjerbehandling for ansatte på lufthavnen. Hensikten er å bedre passasjeropplevelsen i sikkerhetskontrollen spesielt og på lufthavnen generelt. Temaene er: passasjerbehandling, ønsket passasjeropplevelse, passasjerprosesser, ønsket holdning og adferd i de ulike funksjonene. Sommeren 2013 ble det iverksatt en testperiode for en familiesluse i sikkerhetskontrollen. Den ble umiddelbart en suksess og fikk god omtale i dagspressen og sosiale medier. Familieslusen ble etablert som et fast tilbud etter testperioden. Kommunikasjon God kommunikasjon med passasjerer og media blir stadig viktigere. I 2013 har det vært videreført en satsning på synlighet i sosiale medier, noe som vil fortsette i Totalt besøkende på osl.no var , ned 13,3 % fra året før. Nedgangen skyldes hendelser i 2012 som blant streik blant vektere og flygeledere som skapte mye ekstra trafikk på nettsidene. Mest populær informasjon var webkamera, butikker, direkteruter, serveringssteder og parkering. Oslo Lufthavns Facebookside fikk i 2013 over nye følgere og nærmer seg nå Oslo Lufthavn er desidert størst i Norge på «check-inn» på Facebook med over innsjekkinger. Her bør det også ligge et betydelig potensial for å få flere til å følge, og ikke bare sjekke inn, på siden vår. På Twitter har selskapet fått over nye følgere i 2013 og har passert følgere. På bildedelingstjenesten Instagram har man passert følgere, opp fra 450 ved utgangen av I august 2012 opprettet selskapet et nytt digitalt presserom fra MyNewsDesk. I 2013 hadde nyhetsrommene på norsk og engelsk totalt visninger. I desember fikk Oslo Lufthavn AS presserom prisen «Årets nyhetsrom for offentlige virksomheter og organisasjoner» for andre året på rad. Ny områdereguleringplan Miljøverndepartementet har fattet endelig vedtak og stadfestet områdereguleringsplanen for Oslo lufthavn. Områdereguleringsplanen legger rammene for arealbruken på lufthavnen. Kommunestyrene i Ullensaker og Nannestad vedtok områdereguleringsplanen henholdsvis 5. mars 2012 og 27. mars Planen ble vedtatt med innsigelser fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og Jernbaneverket. I tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser ble planen oversendt Miljøverndepartementet for endelig stadfestelse. I brev datert 24. april 2013 stadfester Miljøverndepartementet områdereguleringsplanen for Oslo lufthavn. Vedtaket innebærer at målsettingen om kollektivandel heves fra 70 % til 75 %. Miljøverndepartementets avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. Planen ble kunngjort av Ullensaker kommune 27. juni Masterplan I St.meld.nr 15 ( ) Nasjonal transportplan , fremgår det at regjeringen har fattet en prinsippbeslutning om at det skal båndlegges et bestemt areal til en eventuell tredje rullebane på Gardermoen. Det vil bli tatt stilling til hvilket areal som skal båndlegges og hvilken form og innhold selve vedtaket skal ha. Samferdselsdepartementet (SD) leder arbeidet med å avklare hvor en eventuell tredje rullebane bør lokaliseres. Arbeidet vil skje i samråd med Miljøverndepartementet, som ansvarlig for plan- og bygningsloven. Tidligere utredninger har konkludert med at det vil bli behov for en slik bane rundt På denne bakgrunn satte selskapet høsten 2011 i gang det eksterne arbeidet med en ny langsiktig plan, «OSL masterplan ». Planen skal ivareta lufthavnens behov for trinnvis utvikling i takt med trafikkutviklingen i et langsiktig perspektiv. Planen ble godkjent i Oslo Lufthavn AS og Avinor AS styrer i mai Avinor oversendte planen til Samferdselsdepartementet i juni 2012, som grunnlag for departementets planlagte båndleggingsprosess. Avinor og Oslo Lufthavn AS anbefaler at det østre alternativet båndlegges med bakgrunn i gjennomførte vurderinger. SD sendte planen ut på høring i 2.kvartal i 2012, med høringsfrist 2. november SD forventer at et båndlegingsvedtak vil foreligge i løpet av Ullensaker kommune har utarbeidet kommuneplan med arealdel som også vektlegger arealbruk og vekstmønster for områdene rundt flyplassen. Herredsstyret vedtok planen 2. mars For den delen som omhandler Bergmoen II, Gardermoen Næringspark, er det viktig at det anbefalte østre alternativets krav til restriksjonsplan, radar signaler, turbulens etc. ivaretas i det videre reguleringsarbeidet. Utvidelse av terminal (T2-prosjektet) Utbyggingsprosjektet T2, representerer videre utviklingen av Oslo Lufthavn. Utbyggingen startet i 2010 og vil pågå frem mot 2017 og skal gi Lufthavnen en kapasitet på 28 millioner passasjerer. 14

15 Det legges også til rette for en ytterligere utvidelse. Fullt utbygget vil terminalen ha en kapasitet på 35 millioner passasjerer. Tidspunktet for videre utbygging utover 28 millioner passasjerer vil være avhengig av trafikkvekst. Total arealøkning ved første utbyggingstrinn er m2 samt en ombygging av eksisterende terminal med ca m2. Utbyggingsprosjektet har hatt meget høy aktivitet i 2013, prosjektet er ca 50% ferdigstilt pr. 14. Mars 2014 og følger planen. Ny flyside med taksebaner, nye taksebanekryss og 10 nye midlertidige fjernoppstillingsplasser er ferdigstilt og tatt i bruk. Samtidig er ny bakkeradar og ny banestasjon idriftsatt. Dette er den største flyoperative endringen som er utført ved Oslo Lufthavn siden åpning. Prosjektet har levert arbeid av god kvalitet, til rett tid og med en meget godt planlagt og gjennomført idriftsettelse. Byggearbeidene har også i 2013 blitt gjennomført uten vesentlige utforutsette konsekvenser for flyselskaper, handlingselskaper eller andre aktører. Oslo Lufthavn er fortsatt en av de mest punktlige lufthavnene i Europa samtidig som fremdriften i prosjektet er på plan. Som en følge av komplekse utfordringer knyttet til samtidig utbygging og drift av lufthavnen opp mot sin kapasitetsgrense er totalrammen for prosjektet økt fra 12,5 mrd kr til 14,1 mrd kr. Prosjektets H-verdi er 2,0. Prosjektets størrelse, geografiske utstrekning, tverrfaglighet og samtidighet med en lufthavn i drift, representerer prosjektets hovedutfordringer. Trafikkøkningen i 2013, prognoser for fortsatt vekst, og etterspørsel etter mer kapasitet mens utbyggingen pågår, vil forsterke utfordringen med samtidig bygging og drift. Dette stiller store krav til god samhandling og koordinering. Basert på erfaringer gjennom året er gode felles styringssystemer og systematikk for hvordan planlegging og gjennomføring skal koordineres ytterligere forbedret. Aktivitetene som skal gjennomføres i 2014 vil være utfordrende og de operative konsekvensene er detaljert utredet. Samarbeidsrelasjonene i prosjektet oppleves som meget gode. Kommunikasjon og informasjon er et prioritert område i forhold til at utbyggingsaktivitetene skal være avstemte og oppleves forutsigbar overfor driften. 15

16 Oslo Lufthavn AS økte omsetningen med 372 millioner kroner fra 2012 til Regnskap 2013 Fortsatt drift Styret bekrefter at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for 2014 og langsiktige prognoser for årene fremover. Egenkapitalen i selskapet er lav, men selskapet er allikevel i en sunn økonomisk og finansiell stilling da selskapet har ansvarlig lån på mill kroner som er prioritert etter annen gjeld. Omsetning Oslo Lufthavn AS hadde i 2013 en omsetning på mill kr, noe som er en økning på 372 mill kr i forhold til % av inntektene kommer direkte fra flytrafikken, og inntektene utfaktureres på grunnlag av avreiste passasjerer og flyvninger fra lufthavnen. Disse inntektene økte med 120 mill kr fra 2012 til Den resterende del av inntektene kommer fra avledet virksomhet som utleie av arealer til butikkdrift, service, parkering og annen bruk av bygningsog grunnmessig infrastruktur. Disse inntektene er sterkt avhengig av trafikkutviklingen, spesielt utenlandstrafikken. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Oslo Lufthavn AS presenterer sitt regnskap i henhold til Forskrift om forenklet IFRS, fastsatt av Finansdepartementet 21. januar Regnskapet for 2013 viser et overskudd før skatt på mill kr, og 902 mill kr etter skatt. Tilsvarende tall for 2012 var henholdsvis mill kr og 862 mill kr. Økningen skyldes økt trafikk som har gitt økt omsetning. Resultatet er belastet med effekter av T2-prosjektet som beløper seg til 264 mill kr, en reduksjon på 3 mill kr ift Forskjell mellom resultat før skatt og kontantstrøm fra driften har sin bakgrunn i avskrivinger og tidsavgrensingsposter. Selskapet hadde pr 31. desember 2013 en total balansesum på mill kr. Aktivasiden består i det alt vesentlige av flyplassinvesteringer i form av banesystemer og bygninger, og som følge av T2-prosjektet er Anlegg under utførelse økt i Passivasiden består hovedsakelig av egenkapital på mill kr, ansvarlig lån fra Avinor AS på mill kr og langsiktig lån fra Staten ved Samferdselsdepartementet på mill kr. Selskapets samlede investeringer i varige driftsmidler i 2013 var på mill kr. 16

17 Styret og ledelse har vurdert selskapets egenkapital og likviditet som forsvarlig i tråd med kravet i aksjelovens 3-4. Selskapets finansielle stilling er god. Det ansvarlige lånet fra Avinor AS er prioritert etter all annen gjeld. Innenfor dette resultatet har selskapet betalt 389 mill kr i festeavgift til morselskapet Avinor AS. Finansiell risiko Markedsrisiko Selskapet er eksponert for endringer både i kortsiktig og langsiktig rentenivå, da rentesettingen på selskapets finansiering (statslån og interne lån) er sammensatt av både kortsiktige markedsrenter og langsiktige statsobligasjonsrenter. Selskapet er marginalt eksponert for endringer i valutakurser. Kredittrisiko Frem til i dag har Oslo Lufthavn AS og morselskapet Avinor AS hatt lave tap på fordringer hos våre viktigste kunder, flyselskapene. Øvrige inntekter er i stor grad knyttet til omsetningsbaserte vederlag med lave kredittider. Det er et sterkt press på lønnsomheten i flyselskapene, og selskapet vurderer at det er en middels risiko for at kundene ikke evner å oppfylle sine forpliktelser. Likviditetsrisiko Selskapet er tilknyttet konsernets konsernkontoordning, og vurderer likviditeten som god. Disponering av årets resultat Styret foreslår at årets overskudd etter skatt på kroner overføres til annen egenkapital. Gardermoen, 14. mars 2014 Dag Falk-Petersen Styreleder Petter Johannessen Nestleder Lasse Bardal Anne Grete Ellingsen Hilde Rolandsen Geir Larsen Unni Risløkken Hans P Stensjøen Nic Nilsen Administrerende direktør 17

18 Resultatregnskap Beløp i MNOK Note DRIFTSINNTEKTER Trafikkinntekter , ,9 Salgs- og leieinntekter , ,9 Andre driftsinntekter 44,8 38,1 Sum driftsinntekter 4 659, ,9 DRIFTSKOSTNADER Varekostnader 56,6 45,9 Lønn og andre personalkostnader 5 545,5 497,6 Av- og nedskrivninger 8,11 627,2 630,6 Verdiendringer og andre tap/gevinster - netto 6 8,5 6,8 Andre driftskostnader 7, , ,4 Sum driftskostnader 3 171, ,3 Driftsresultat 1 488, ,5 FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Renteinntekter 9 6,4 5,5 Andre finansinntekter 9 1,9 0,0 Rentekostnader 9 225,6 233,6 Andre finanskostnader 9 0,8 0,0 Finansresultat -218,2-228,1 Resultat før skattekostnad 1 270, ,5 Skattekostnad ,9 335,2 ÅRSRESULTAT 902,1 862,3 Tilordnet: Aksjonær 902,1 862,3 18

19 Balanse Beløp i MNOK Note 12/31/13 12/31/12 Eiendeler ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel ,4 460,2 Sum immaterielle eiendeler 400,4 460,2 Varige driftsmidler Varige driftsmidler , ,9 Anlegg under utførelse , ,9 Sum varige driftsmidler , ,9 Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 12 89,8 89,8 Investering i tilknyttet selskap 12 1,6 1,6 Derivater 14 7,5 0,2 Andre langsiktige fordringer 15 98,8 61,1 Sum finansielle anleggsmidler 197,7 152,7 Sum anleggsmidler , ,7 OMLØPSMIDLER Fordringer Fordringer 13, ,9 919,4 Derivater 14 3,9 1,2 Bankinnskudd, kontanter og lignende 16 37,3 32,8 Sum omløpsmidler 1 438,1 953,3 SUM EIENDELER , ,1 19

20 per 31. desember 2012 Beløp i MNOK Note 12/31/13 12/31/12 Egenkapital og gjeld EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital 17,18 250,0 250,0 Overkurs 18 46,9 46,9 Annen innskutt egenkapital ,3 160,3 Sum innskutt egenkapital 457,2 457,2 Opptjent egenkapital Annen egenkapital ikke resultatført 18 39,4-155,8 Annen egenkapital , ,5 Sum opptjent egenkapital 2 513, ,6 Sum egenkapital 2 970, ,9 GJELD OG FORPLIKTELSER Avsetning til forpliktelser Pensjonsforpliktelser ,2 560,1 Annen forpliktelse ,1 31,1 Sum forpliktelser 430,3 591,2 Langsiktig gjeld Lån fra Staten , ,8 Derivater 14 0,0 4,7 Annen langsiktig gjeld 13, , ,3 Sum annen langsiktig gjeld 8 431, ,8 Kortsiktig Leverandørgjeld 217,0 223,9 Betalbar skatt ,6 208,0 Skyldige offentlige avgifter 9,1 21,5 Derivater 10 8,9 6,3 Første års avdrag langsiktig gjeld ,4 444,4 Annen kortsiktig gjeld 13,21,22 938, ,2 Sum kortsiktig gjeld 1 998, ,2 Sum gjeld , ,2 Sum egenkapital og gjeld , ,1 Unni Risløkken 20

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2

Innhold. 3 Årsberetning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter. OSL Årsrapport 2008 2 Årsrapport 2008 Innhold 3 Årsberetning 10 11 13 14 Noter OSL Årsrapport 2008 2 Årsberetning Noter 1. januar 31. desember Luftfartsbransjen reagererer raskt på endringer i økonomiske konjunkturer, og 2008

Detaljer

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli

Christian Berge STYRET I AVINOR. Dag Hårstad. Petter Jansen. Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli ÅRSRAPPORT 2010 Christian Berge STYRET I AVINOR Dag Hårstad Petter Jansen Ole Mørkved Rinnan (Styrets leder) Helge Løbergsli Ingrid Synnøve Brendryen Oddbjørg A. Starrfelt Marianne Njåstein Torunn Sneltvedt

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet.

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet. 20 00 Å R S R A P P O R T Årsberetning År 2000 var det andre fulle driftsåret for Oslo Lufthavn (OSL). Fortsatt står de driftsmessige forholdene i fokus. Det har vært foretatt store investeringer for å

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

innhold Dette er IT Fornebu 3 Gjennomføringens år 7 Virksomheten 11 Styrets beretning 19 Konsernregnskap 24 Morselskap 50 Kontakter 67

innhold Dette er IT Fornebu 3 Gjennomføringens år 7 Virksomheten 11 Styrets beretning 19 Konsernregnskap 24 Morselskap 50 Kontakter 67 2012 årsrapport innhold Dette er IT Fornebu 3 Gjennomføringens år 7 Virksomheten 11 Styrets beretning 19 Konsernregnskap 24 Morselskap 50 Kontakter 67 Den som ikke har vært på Fornebu på en stund, vil

Detaljer

Flytogets årsrapport 2005

Flytogets årsrapport 2005 Flytogets årsrapport 2005 Innhold Nøkkeltall/Key figures... 3 Administrerende direktør... 4 Styrets beretning... 6 Årsregnskap 2005... 15 Regnskapsprinsipper... 15 Resultatregnskap... 19 Balanse...20 Kontantstrømoppstilling...22

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Opportunity AS (Selskapet) ble stiftet 9. august 2007. Året 2010 er følgelig selskapets tredje

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer