HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004"

Transkript

1

2 HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov krav (tall i hele 1000) Premieinntekter Finansresultat Pensjonskostnader Forsikringstekniske avsetninger Driftkostnader Resultat av teknisk regnskap før avsetninger Egenkapital Premiereserve Tilleggsavsetninger Sikkerhetsfond Risikoutjevningsfond Premiefond Forvaltningskapital Kursreguleringsfond Forholdstall: Driftskostnader i % av: Forvaltningskapital 0,35 0,34 0,32 0,34 0,33 Premieinntekter 3,04 3,49 3,3 3,8 3,14 Bokført avkastning 4,60 % 3,00 % 3,49 % 3,93 % 6,94 % 3,85 % Verdijustert avkastning -3,62 % 5,39 % 7,21 % 8,03 % 6,97 % Avkastning v/markedsverdi -1,8 % 4,9 % 6,6 % 7,5 % Kapitaldekning 13,78 % 8,00 % 11,07 % 10,42 % 9,48 % 8,97 % Dekningsgrad premiereserve 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Pensjonister: Alderspensjon Ektefellepensjon Barnepensjon Uførepensjon Sum pensjonister Medlemmer: Aktive medlemmer Oppsatte medlemmer > 3 år

3 ÅRSBERETNING 2008 Virksomheten Sandnes kommunale pensjonskasse (SKP) ble opprettet av Sandnes kommune i I 2008 fikk pensjonskassen konsesjon av Kredittilsynet til å drive virksomhet som pensjonskasse som beskrevet i forsikringsloven kapittel 7. Om pensjonskassen: En selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring. Midlene holdes adskilt fra kommunens og hefter ikke kommunens forpliktelser. Står under tilsyn av Kredittilsynet. Underlagt lov om forsikringsvirksomhet. Regnskapet føres etter regnskapslovens bestemmelser og Forskrift for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (FOR nr. 1241), siste gang endret Finansielle eiendeler (omløpsmidler) vurderes i samsvar med IAS 39 (International Accounting Standard), mens anleggsmidler vurderes som hold til forfall. Formål og målsetting Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmene og andre pensjonsberettigede i henhold til vedtekter og forsikringsvilkår. Målsettingen er at SKP skal være en aktør i markedet med den beste løsningen for arbeidsgiverne, pensjonistene og medlemmene når det gjelder pensjonsforsikring. Målet skal oppnås med å videreutvikle driften av pensjonskassen, god kapitalavkastning og god medlemsservice. Organisasjon og ledelse Styret Pensjonskassen ledes av et styre på seks medlemmer. Tre medlemmer er oppnevnt av bystyret som også oppnevner et uavhengig styremedlem. To medlemmer er valgt blant pensjonskassens medlemmer. Styret velger selv sin leder og nestleder. Fungerende styre er oppnevnt/valgt for perioden 2008 til 2011 og består av: Oppnevnt av Bystyret: Bente Guddal, AP, leder Thor Magne Seland, H Kåre-Ludwig Jørgensen, FRP Heidi Bjerga, uavhengig Valgt av medlemmene: Kate Helen Seldal Kjell Ove Karlsson Trond Niemi, KRF, 1. vararepresentant Helga Robberstad, V, 2. vararepresentant Arne Lende, FRP, 3. vararepresentant Egil Nygård, uavhengig, personlig vararepresentant Signe Elin Eide Joachimsen, 1. vararepresentant Marianne Sigurdsen Schwerdt, 2. vararepresentant

4 Styresammensettingen tilfredstiller Likestillingslovens krav om fordeling mellom kjønnene og styret har valgt kvinnelig styreleder for første gang i pensjonskassens historie. Administrasjon Pensjonskassen driver sin virksomhet i leide lokaler i Hoveveien 9 og har kontorfelleskap med deler av administrasjonen i Sandnes kommune. Administrasjonen består av: daglig leder Bjørn Lode 100 % stilling saksbehandler Grete Kvåle 100 % stilling saksbehandler Tone Brueland 100 % stilling Arbeidsmiljøet i pensjonskassen er godt og sykefraværet i 2008 var 0,41 %. Pensjonskassens virksomhet forurenser bare i ubetydelig grad det ytre miljø. Det er blant annet satt fokus på bruk av papir og det brukes i mest mulig grad tosidig utskrift. Som leietaker og bruker av kommunens tjenester omfattes pensjonskassen av kommunens miljøsatsing ved innkjøp og drift. Pensjonskassen har inngått avtale med KLP Forsikringsservice AS om aktuartjeneste. Aktuar Arild Halvorsen er ansvarlig aktuar og aktuarfirmaet er godkjent av Kredittilsynet i forbindelse med konsesjonen. Bystyret i Sandnes har oppnevnt statsautorisert revisor Cicel Torill Aarrestad, foretaks nr som pensjonskassens revisor. Sandnes Sparebank er pensjonskassens leverandør av ordinære banktjenester og utlånsforvaltning. Rådgivende lege ved behandling av søknad om brutto uførepensjoner er Stig Bjørnå. Pensjonskassen er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift. Pensjonskassen er medlem av De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP), som er en samarbeidsordning for selvstendige kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser. DSKP har inngått samarbeid med NPF (Norske pensjonskassers forening) om et fellessekretariat. Fellessekretariatet har ansvar for å effektuere beslutninger fra de to foreningenes styrer og fellestyret. I tillegg arrangerer Fellessekretariatet kurs, seminar konferanser, avgir høringsuttalelser og har et utstrakt samarbeid med ulike departement, Kredittilsynet, NHO, LO, FNH og forsikringsbransjen. Pensjonskasseforeningene er medlem av Pensjonsforum og European Federation for Retirement Provisions (EFRP). Finansvirksomheten For pensjonskassens kapitalforvaltning gjelder kapitalforvaltningsforskriften. (Forskrift om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning, FOR ). Styret har i tillegg vedtatt interne retningslinjer og investeringsstrategi for forvaltningen av SKP s midler. Retningslinjenes investeringsmål er at midlene forvaltes etter sikkerhet,

5 risikospredning, likviditet og avkastning. Avkastningsmålet er at det skal oppnås en tilfredstillende avkastning slik at pensjonskassen kan møte de forpliktelsene som den har påtatt seg uten at det skal gå på bekostning av sikkerheten. Avkastningsresultatene skal bedømmes etter verdijustert avkastning for alle porteføljer. Investeringsstrategien gir regler om tillatte investeringer, rammer, rebalansering og rammer for maksimalt enkelt engasjement. Det er inngått avtale med DnBNOR Kapitalforvaltning ASA om aktiv forvaltning av pensjonskassens rentepapirer, mens andeler i aksje- og eiendomsfond forvaltes i pensjonskassen. Nytt i 2008 er at kapitalforvaltningsforskriften krever at det opprettes en egen overvåkningsenhet som er uavhengig av utøvelsen av forvaltningen. Overvåkningsenheten skal kvartalsvis rapportere til ledelse og styret om risiko, resultater og etterlevelse av retningslinjene. Videre skal pensjonskassen foreta risikoanalyser hvor resultatet skal rapporteres og styrebehandles og styret skal nedfelle sin vurdering i styrereferatet. Analysen og stresstesten skal foretas kvartalsvis etter Kredittilsynets kriterier. Stresstesten, som bygger på balansens bokførte verdi skal vurderes i forhold til bufferkapitalen og styret må iverksette tiltak hvis beregnet stresstesttap overstiger bufferkapitalen. Det skal også årlig gjennomføres en risikoanalyse etter Kredittilsynets kriterier. Denne analysen utføres på grunnlag av balansens virkelige verdi. Pensjons & Finans AS er kontraktsfestet til å utføre overvåkningene og analysene. Styret i pensjonskassen har vedtatt at det skal foretas en fellesforvaltning av midlene, og fordelingen mellom selskapsporteføljen og kollektivporteføljen er beregnet på grunnlag av gjeld og egenkapital. Utlån Pensjonskassen tilbyr lån til alle fast ansatte hos de arbeidsgiverne som omfattes av pensjonskassen. Det tilbys lån innenfor 80 % av godkjent lånetakst, fordelt på 1. prioritet innenfor 60 % av lånetaksten og 2. prioritet innenfor 60 % - 80 % av lånetaksten. I tillegg tilbys lån innenfor 70 % av kjøpesummen i borettsleiligheter med pant i leiligheten. Styret har som mål at utlånsrenten i pensjonskassen skal være blant de beste i markedet uten å være markedsledende. Det er også bestemt at utlånsrenten ikke skal være lavere enn normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver. Dette har medført at det har vært vanskelig å følge markedsrenten det siste kvartalet i 2008, men med langvarig lav markedsrente vil utlånsrenten gradvis tilpasse seg markedet igjen. Den totale utlånsporteføljen er økt med 19,9 % fra Utlånsporteføljen var kr 27,1 mill. og utgjorde 2,00 % av den totale forvaltningskapitalen.

6 Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Det er foretatt følgende forsikringsmessige endringer i forsikringsforpliktelsene. Avsetningene er gjort etter anbefaling fra pensjonskassens aktuar og i tråd med ny tariff K2005 og sikkerhetsmarginer gitt av Kredittilsynet: Til premiereserve kr120,8 mill. Til erstatningsavsetning (IBNR/RBNS) kr 1,2 mill. 3 % renter til premiefond kr 1,0 mill. Kursreguleringsfondet - kr 98,6 mill. Ny forsikringslov gir ikke krav til hvor stor avsetningen til administrasjonsreserve skal være og det er ikke foretatt noen avsetning i år. Erstatningsavsetningen (IBNR/RBNS) utgjør 1 % av full nettoreserve. Dette er i samsvar med Kredittilsynets krav. Inntekter Premieinntektene beregnes av pensjonsgrunnlaget og for 2008 er normalpremien 8,45 % som betales av arbeidsgiver. Dette utgjør kr 68 mill. I tillegg er det innkrevd kr 68,8 mill. i reguleringspremie til dekning av årets økning i grunnbeløp og lønnsvekst. Medlemspremien er tariffestet til 2 % og utgjør kr 16,1 mill. Normalpremien i SKP er blant den laveste i de kommunale pensjonskassene. Netto inntekter fra investeringer utgjør kr 61,3 mill. Av finansinntektene utgjør kr 58,6 mill. urealiserte gevinster og reversering av urealisert tap på omløpsmidler. Urealiserte tap er dekket ved overføring fra kursreguleringsfondet. Kostnader Netto erstatninger (pensjonskostnader) har økt med 11 % fra 2007 og utgjør kr 28,1 mill. Netto erstatninger fordeler seg slik: Alder Uføre Ektefell Barn Totalt Driftskostnader fra resultatanalysen utgjorde kr 4,7 mill. og det utgjør 0,35 % av forvaltningskapitalen og 3,04 % av premieinntektene.

7 Balanse Forvaltningskapitalen økte fra kr mill. i 2007 til kr mill. i Aktivasammensettingen er fordelt på 45,3 % obligasjoner som holdes til forfall, 2,0 % utlån, 14,9 % andeler i aksje- og eiendomsfond, 21,1 % obligasjoner som omløpsmidler, 0,6 % kortsiktige fordringer og 16,1 % bankinnskudd. Aktivasammensetting: Obligasjoner til forfall Utlån Andeler aksje- og eiendomsfond Omløpsobligasjoner Fordringer Bankinnskudd Gjeld og egenkapital Sandnes kommune har innbetalt kr 10 mill i egenkapital i 2008, slik at innskutt egenkapital utgjør kr 37,7 mill. I tillegg består egenkapitalen av Risikoutjevningsfondet som utgjør kr 9,5 mill., fond for urealisert gevinst på kr 0,9 og annen opptjent egenkapital på kr 2,8 mill. Kursreguleringsfondet utgjør kr 42,7 mill. etter årets overføring på - kr 98,6 mill. Fond for urealisert gevinst i selskapsporteføljen utgjør kr 0,9 mill etter årets overføring på kr 2,1 mill Forsikringsmessige avsetninger utgjør kr 1 231,7 mill. og dette er i tråd med aktuarens beregninger. Avkastning 2008 har vært preget av finanskrise og dårlige avkastningstall i markedet. På tross av dette har pensjonskassen hatt meget god bokført avkastning. Pensjonskassens avkastning beregnes som et pengeveid gjennomsnitt hvor finansinntektene deles på gjennomsnittlig forvaltningskapital (IB+UB/2) i teknisk regnskap (kollektiv porteføljen). Dette kalles verdijustert avkastning etter Hardys formel. Verdijustert avkastning for 2008 er - 3,62 %, mens bokført avkastning etter samme metode er 4,60 %. Bokført avkastning brukes i resultatanalysen og danner grunnlag for risikoresultatet.

8 Pensjonskassen benytter seg også av Pensjon & Finans indeksen for å måle avkastningen. Indeksen beregner månedlig tidsvektet avkastning etter en metode hvor alle eiendeler beregnes til markedsverdi. Indeksen brukes av de fleste kommunale og fylkeskommunale pensjonskassene og gir et godt sammenligningsgrunnlag. Etter denne beregningsmetoden var avkastningen -1,8 % i 2008 og fordeling var slik: 11,0 % 6,0 % 1,0 % -4,0 % -9,0 % -14,0 % -19,0 % -24,0 % -29,0 % -34,0 % -39,0 % -44,0 % Anleggsobligasjoner Andeler Eiendom Pengemarked/Bank Norske aksjer Utenlandske aksjer Totalt Soliditet Forsikringsvirksomhetslovens 7-9 gir krav til ansvarlig kapital og 6-3 setter minstekravet til kapitaldekningen til minst 8 %. Forskrift nr 435 gir regler for beregning av ansvarlig kapital. Kapitaldekningen pr var på 13,78 %, mot 11,07 % pr Risikostyring Gjennom rapporteringsverktøyet PF Investor har styret løpende risikostyring og kontroll med pensjonskassens kapitalforvaltning. Månedlig vurderes pensjonskassens aktivaallokering i forhold til gjeldende investeringsstrategi og nødvendige justeringer blir foretatt. Rapporteringen inneholder sensitivitetsrapport og stresstest analyse i henhold til Kredittilsynets krav, og styret vurderer om pensjonskassens bufferkapital er tilstrekkelig til å dekke markedsendringene som Kredittilsynet forutsetter. Bufferkapital er egenkapital utover minstekravet på 8 % og kursreguleringsfondet. Dersom pensjonskassen har 100 % forsikringsmessig dekning vil også tilleggsavsetninger være bufferkapital har gitt store nedskrivninger av pensjonskassens beholdning av aksjeandeler. Styret har fulgt markedet nøye og har valgt å beholde hele aksjeporteføljen. Dette skyldes at pensjonskassen har hatt bufferkapital til å dekke nedskrivningen og at egenkapitaldekningen har vært tilfredstillende gjennom året. Bufferkapitalen er redusert i løpet av året ved at kursreguleringsfondet er nedskrevet med kr 98,6 mill. Av resultatet er det avsatt kr 16,7 mill. som tilleggsavsetninger. Tilleggsavsetningene kan brukes i år da kapitalavkastningen er lavere enn den garanterte renten på 3 %. Ved utgangen av 2008 var bufferkapitalen kr 127 mill. fordelt på:

9 Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Egenkapital utover min.krav Riskoutjevningsfond Forsikringsvirksomheten Pensjonsforpliktelser De kommunale pensjonsordningene er tariffestet og vedtektene for ordningene finnes i vedlegg 5 i Hovedtariffavtale. Pensjonsordningene garanterer en pensjon som tilsvarer 66 % av lønn ved full opptjening. Full opptjening oppnås etter 30 års tjenestetid. Pensjonen reguleres i takt med grunnbeløpet. Garantien dekker samlet utbetaling fra NAV og pensjonsordningen. Bruttopensjonen fra pensjonsordningen samordnes med ytelsen fra NAV i henhold til Samordningsloven. Pensjonsordningene omfattes av Overføringsavtalen som sikrer at medlemmer ikke taper på å opptjene pensjonsrettigheter i flere offentlige pensjonsordninger. Overføringsavtalen gir regler om at den siste pensjonsordningen utbetaler pensjon på vegne av tidligere offentlige ordninger som pensjonisten har vært medlem av. Pensjonskassen har et forsikringsteknisk beregnet forsikringsfond som består av forsikringstekniske avsetninger (premiereserve) og premiefond. Forsikringsteknisk statusoppgjør foretas hvert år. Ved statusoppgjøret beregnes pensjonskassens dekningsgrad som forholdet, beregnet i prosent, mellom pensjonskassens forsikringsfond og en premiereserve. Premiereserven blir definert som kontantverdien av pensjonskassens pensjonsforpliktelser. Pensjonskassen er i forsikringsteknisk balanse når dekningsgraden er 100 %. Premiereserven er pr beregnet til kr 1 112,9 mill. og med årets avsetning opprettholdes fortsatt 100 % dekningsgrad. Pensjonskassen har tegnet reassuranse kontrakt med Arch Reinsurance Europe Ltd, formidlet gjennom Euro Re Aps.

10 Medlemmer Sandnes kommunale pensjonskasse er pensjonsordning for ansatte i Sandnes kommune, Sandnes tomteselskap KF, Sandnes havn KF, Sandnes kulturhus KF, Sandnes Parkering KF Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS og ansatte i pensjonskassen. Alle ansatte med gjennomsnitt arbeidstid på minst 14 timer pr. uke eller 168 timer i et kvartal blir medlem i pensjonskassen. Noen arbeidstakere er innmeldt i andre pensjonsordninger som følge av særskilte lover; lærere er medlem av Statens Pensjonskasse, mens sykepleiere og leger er medlem av KLP Forsikring. Medlemsutviklingen de siste 5 årene: Aktive Fripoliser Oppsatte i alt Pensjonister Pensjonistbestanden Alderspensjoner Ektefellepensjoner Barnepensjoner Uførepensjoner Pensjoner i alt Fremtidsutsikter Forsikringsloven er gjort gjeldende for pensjonskassene fra Det har blant annet medført ny regnskapsforskrift (med siste endring fra Kredittilsynet ) og bruk av IAS 39 ved verdifastsettelsen av eiendeler. Dessuten skal regnskapet for første gang rapporteres via PORT, også dette som en del av tilpasningen til internasjonale standarder. Dette har medført ekstra mye arbeid i forbindelse med årsavslutningen for vil være et år for justeringer og tilpasninger slik at pensjonskassens drift blir effektiv og at pensjonskassens mål blir opprettholdt. Videre må det fortsatt legges til rette for at styret får riktig og god informasjon slik at styret kan utøve sitt ansvar for å lede pensjonskassens virksomhet og påse at pensjonskassens, medlemmenes, og andre pensjonsberettigedes interesser blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Dette gjelder også interessene til innskytere av ansvarlig kapital. For å sikre at dette fortsatt blir ivaretatt har styret bestemt at administrasjonen skal utvides med en 100 % stilling, og ansettelses prosessen vil starte i april 2009.

11 Modernisert folketrygd er utsatt til 2011 og tiden frem til gjennomføringen vil gi svar på hvordan ytelsene fra de offentlige pensjonsordningene vil bli tilpasset den nye folketrygden. Vårens lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, men vil for offentlig sektor dreie seg mye om de kommunale pensjonsordningene. Ytelser i folketrygden som AFP, uføre, etterlatte og tidligpensjonering vil også få betydning for de offentlige ordningene og lønnsoppgjøret vil bety mye for hvordan regelverket blir i fremtiden. De nye solvensreglene er fortsatt under arbeid og skal implementeres om et par år. Regelverket, som er en tilpasning til EU, består bl.a. i at pensjonsforpliktelsene skal vurderes til markedsverdi. Med en slik lang investeringshorisont på aktivasiden, vil det bli stilt store krav til pensjonskassens plasseringsstrategi. Den internasjonale finanskrisen i 2008 har fortsatt inn i Usikkerheten og svingningene i markedet krever store krav til risikoovervåking og gode buffere. Pensjonskassen har redusert sine buffere kraftig i 2008, men har fortsatt kapitaldekning som overstiger Kredittilsynets krav. Ytterligere nedgang i finansmarkedet vil gi store utfordringer og for å møte disse utfordringene vil styret fortsatt ha fokus på forhold som har betydning for den langsiktige avkastningen. Dette gjelder både egenkapital og fortsatt oppbygging av bufferkapital. Forsikringsloven krever at det utstedes medlemsbrev hvert år med opptjente rettigheter og fremtidig forventet pensjonsutbetaling. Et slikt brev vil kun innholde opptjening i aktuell pensjonsordning uten overføringsavtalen, samt beregnet folketrygd. Utfordringen blir å utforme et brev som gir god informasjon, slik at medlemmene kan bruke informasjonen. Styre og administrasjonen vil fortsatt ha som målsetting at SKP skal være en aktør i markedet med den beste løsningen for arbeidsgiverne, pensjonistene og medlemmene når det gjelder pensjonsforsikring. Målet skal oppnås med å videreutvikle driften av pensjonskassen, god kapitalavkastning og god medlemsservice. Fortsatt drift Styret mener det fremlagte regnskap gir et rettvisende bilde av årets drift og finansielle stilling og legger fortsatt drift til grunn. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til årsregnskapet og kjenner ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av pensjonskassens regnskap. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurdering av regnskapet. Resultatdisponering Styret har vedtatt slike resultatførte disponeringer i tråd med resultatanalysen: kr mill. kr mill. til tilleggsavsetninger til premiefond Totalresultatet er ført direkte i balansen og består av: kr mill. Adm.resultat overført til annen opptjent egenkapital kr mill. til risikoutjevningsfond kr mill. Resultat teknisk regnskap overført fra annen opptjent egenkapital

12 Sandnes, 25. mars 2009 Bente Guddal Kåre-Ludwig Jørgensen Heidi Bjerga leder Kate Helen Seldal Thor Magne Seland Kjell O. Karlsson nestleder Bjørn Lode daglig leder

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

BKK Pensjonskasse Resultat

BKK Pensjonskasse Resultat BKK Pensjonskasse Resultat TEKNISK REGNSKAP NOTE 31.12.2014 31.12.2013 Tall i hele tusen Premieinntekter Forfalte premier, brutto 17 206 725 225 150 - Avgitte gjenforsikringspremie 18-235 -153 Overføring

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig)

Jarl Ellingsen Kjell B. Hveding Thomas Andre Fredriksen Olafsrud Christian Bruusgaard (uavhengig) Årsrapport 2014 Selskapsinformasjon Organisasjonsnummer: 879 255 562 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 3, 4064 Stavanger Ekofiskveien 35, 4056 Tananger Styremedlemmer utnevnt av ConocoPhillips Norge:

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring

Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Årsrapport 2014 Oslo Pensjonsforsikring Foto: Olav Heggø (fotovisjon.no) Innhold Viktige hendelser 5 Nøkkeltall 5 Direktøren har ordet 6 Årsberetning 9 Selskapets virksomhet og resultat 9 Forsikringsforpliktelser

Detaljer

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11

Oslo Pensjonistforsikring Pensjonsforsikring Årsrapport 2010 11 Et godt år for Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) hadde et godt år i 2010. Resultatet var 424 millioner kroner (371 millioner kroner i 2009). Fremgangen skyldes høyere inntekter fra

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto

Årsberetning og regnskap 2014. Foto: Istockphoto Årsberetning og regnskap 2014 Foto: Istockphoto Foto: Getty Images Nøkkeltall grafer 4 Nøkkeltall 5 Driftsrapport 7 Akershus interkommunale pensjonskasse Styrets beretning 20 Resultatregnskap 22 Balanse

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010

Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 Årsrapport Nordea Liv Norge 2010 1 Nøkkeltall 2006-2010 Nordea Liv 2006 2007 2008 2009 2010 Forvaltningskapital 40 208 45 291 42 022 47 367 52 300 Forfalte premier 5 753 5 567 4 325 4 916 4 845 Premieinntekter

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1. Årsrapport 2008. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 1 Årsrapport 2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2008 3 Innhold 04 Styrets beretning for 2008 12 Resultatregnskap 14 Balanse

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/ Statnett Statnett Forsikring AS Årsrapport 213. æ/ 1/ J 1 lnnhold Statnettkonsernet Statnett Forsikring AS Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantoppstilling Noter til årsregnskapet

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Årsrapport fra Nordea Liv 2005

Årsrapport fra Nordea Liv 2005 Årsrapport fra Nordea Liv 2005 1 Nøkkeltall 2001-2005 Nordea Liv 2001 2002 2003 2004 2005 Beløp i mill. kr. Forvaltningskapital 22 962 22 881 25 305 26 600 30 103 Årlig vekst i forvaltningskapital 4,0

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS

Halvårsrapport. Storebrand Livsforsikring AS Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring AS 2. kvartal 2013 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2013 Innhold RESULTATUTVIKLING VIRKSOMHETOMRÅDER Storebrand Livsforsikring Konsern...3

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 840046672 Fastsatt 1.1.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 1 Kapittel 2 Godkjenning og endring av

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer