HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov- 2007 2006 2005 2004"

Transkript

1

2 HOVEDTALL (sum teknisk og ikke teknisk regnskap i 2008) 2008 Lov krav (tall i hele 1000) Premieinntekter Finansresultat Pensjonskostnader Forsikringstekniske avsetninger Driftkostnader Resultat av teknisk regnskap før avsetninger Egenkapital Premiereserve Tilleggsavsetninger Sikkerhetsfond Risikoutjevningsfond Premiefond Forvaltningskapital Kursreguleringsfond Forholdstall: Driftskostnader i % av: Forvaltningskapital 0,35 0,34 0,32 0,34 0,33 Premieinntekter 3,04 3,49 3,3 3,8 3,14 Bokført avkastning 4,60 % 3,00 % 3,49 % 3,93 % 6,94 % 3,85 % Verdijustert avkastning -3,62 % 5,39 % 7,21 % 8,03 % 6,97 % Avkastning v/markedsverdi -1,8 % 4,9 % 6,6 % 7,5 % Kapitaldekning 13,78 % 8,00 % 11,07 % 10,42 % 9,48 % 8,97 % Dekningsgrad premiereserve 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Pensjonister: Alderspensjon Ektefellepensjon Barnepensjon Uførepensjon Sum pensjonister Medlemmer: Aktive medlemmer Oppsatte medlemmer > 3 år

3 ÅRSBERETNING 2008 Virksomheten Sandnes kommunale pensjonskasse (SKP) ble opprettet av Sandnes kommune i I 2008 fikk pensjonskassen konsesjon av Kredittilsynet til å drive virksomhet som pensjonskasse som beskrevet i forsikringsloven kapittel 7. Om pensjonskassen: En selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring. Midlene holdes adskilt fra kommunens og hefter ikke kommunens forpliktelser. Står under tilsyn av Kredittilsynet. Underlagt lov om forsikringsvirksomhet. Regnskapet føres etter regnskapslovens bestemmelser og Forskrift for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (FOR nr. 1241), siste gang endret Finansielle eiendeler (omløpsmidler) vurderes i samsvar med IAS 39 (International Accounting Standard), mens anleggsmidler vurderes som hold til forfall. Formål og målsetting Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmene og andre pensjonsberettigede i henhold til vedtekter og forsikringsvilkår. Målsettingen er at SKP skal være en aktør i markedet med den beste løsningen for arbeidsgiverne, pensjonistene og medlemmene når det gjelder pensjonsforsikring. Målet skal oppnås med å videreutvikle driften av pensjonskassen, god kapitalavkastning og god medlemsservice. Organisasjon og ledelse Styret Pensjonskassen ledes av et styre på seks medlemmer. Tre medlemmer er oppnevnt av bystyret som også oppnevner et uavhengig styremedlem. To medlemmer er valgt blant pensjonskassens medlemmer. Styret velger selv sin leder og nestleder. Fungerende styre er oppnevnt/valgt for perioden 2008 til 2011 og består av: Oppnevnt av Bystyret: Bente Guddal, AP, leder Thor Magne Seland, H Kåre-Ludwig Jørgensen, FRP Heidi Bjerga, uavhengig Valgt av medlemmene: Kate Helen Seldal Kjell Ove Karlsson Trond Niemi, KRF, 1. vararepresentant Helga Robberstad, V, 2. vararepresentant Arne Lende, FRP, 3. vararepresentant Egil Nygård, uavhengig, personlig vararepresentant Signe Elin Eide Joachimsen, 1. vararepresentant Marianne Sigurdsen Schwerdt, 2. vararepresentant

4 Styresammensettingen tilfredstiller Likestillingslovens krav om fordeling mellom kjønnene og styret har valgt kvinnelig styreleder for første gang i pensjonskassens historie. Administrasjon Pensjonskassen driver sin virksomhet i leide lokaler i Hoveveien 9 og har kontorfelleskap med deler av administrasjonen i Sandnes kommune. Administrasjonen består av: daglig leder Bjørn Lode 100 % stilling saksbehandler Grete Kvåle 100 % stilling saksbehandler Tone Brueland 100 % stilling Arbeidsmiljøet i pensjonskassen er godt og sykefraværet i 2008 var 0,41 %. Pensjonskassens virksomhet forurenser bare i ubetydelig grad det ytre miljø. Det er blant annet satt fokus på bruk av papir og det brukes i mest mulig grad tosidig utskrift. Som leietaker og bruker av kommunens tjenester omfattes pensjonskassen av kommunens miljøsatsing ved innkjøp og drift. Pensjonskassen har inngått avtale med KLP Forsikringsservice AS om aktuartjeneste. Aktuar Arild Halvorsen er ansvarlig aktuar og aktuarfirmaet er godkjent av Kredittilsynet i forbindelse med konsesjonen. Bystyret i Sandnes har oppnevnt statsautorisert revisor Cicel Torill Aarrestad, foretaks nr som pensjonskassens revisor. Sandnes Sparebank er pensjonskassens leverandør av ordinære banktjenester og utlånsforvaltning. Rådgivende lege ved behandling av søknad om brutto uførepensjoner er Stig Bjørnå. Pensjonskassen er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift. Pensjonskassen er medlem av De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP), som er en samarbeidsordning for selvstendige kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser. DSKP har inngått samarbeid med NPF (Norske pensjonskassers forening) om et fellessekretariat. Fellessekretariatet har ansvar for å effektuere beslutninger fra de to foreningenes styrer og fellestyret. I tillegg arrangerer Fellessekretariatet kurs, seminar konferanser, avgir høringsuttalelser og har et utstrakt samarbeid med ulike departement, Kredittilsynet, NHO, LO, FNH og forsikringsbransjen. Pensjonskasseforeningene er medlem av Pensjonsforum og European Federation for Retirement Provisions (EFRP). Finansvirksomheten For pensjonskassens kapitalforvaltning gjelder kapitalforvaltningsforskriften. (Forskrift om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning, FOR ). Styret har i tillegg vedtatt interne retningslinjer og investeringsstrategi for forvaltningen av SKP s midler. Retningslinjenes investeringsmål er at midlene forvaltes etter sikkerhet,

5 risikospredning, likviditet og avkastning. Avkastningsmålet er at det skal oppnås en tilfredstillende avkastning slik at pensjonskassen kan møte de forpliktelsene som den har påtatt seg uten at det skal gå på bekostning av sikkerheten. Avkastningsresultatene skal bedømmes etter verdijustert avkastning for alle porteføljer. Investeringsstrategien gir regler om tillatte investeringer, rammer, rebalansering og rammer for maksimalt enkelt engasjement. Det er inngått avtale med DnBNOR Kapitalforvaltning ASA om aktiv forvaltning av pensjonskassens rentepapirer, mens andeler i aksje- og eiendomsfond forvaltes i pensjonskassen. Nytt i 2008 er at kapitalforvaltningsforskriften krever at det opprettes en egen overvåkningsenhet som er uavhengig av utøvelsen av forvaltningen. Overvåkningsenheten skal kvartalsvis rapportere til ledelse og styret om risiko, resultater og etterlevelse av retningslinjene. Videre skal pensjonskassen foreta risikoanalyser hvor resultatet skal rapporteres og styrebehandles og styret skal nedfelle sin vurdering i styrereferatet. Analysen og stresstesten skal foretas kvartalsvis etter Kredittilsynets kriterier. Stresstesten, som bygger på balansens bokførte verdi skal vurderes i forhold til bufferkapitalen og styret må iverksette tiltak hvis beregnet stresstesttap overstiger bufferkapitalen. Det skal også årlig gjennomføres en risikoanalyse etter Kredittilsynets kriterier. Denne analysen utføres på grunnlag av balansens virkelige verdi. Pensjons & Finans AS er kontraktsfestet til å utføre overvåkningene og analysene. Styret i pensjonskassen har vedtatt at det skal foretas en fellesforvaltning av midlene, og fordelingen mellom selskapsporteføljen og kollektivporteføljen er beregnet på grunnlag av gjeld og egenkapital. Utlån Pensjonskassen tilbyr lån til alle fast ansatte hos de arbeidsgiverne som omfattes av pensjonskassen. Det tilbys lån innenfor 80 % av godkjent lånetakst, fordelt på 1. prioritet innenfor 60 % av lånetaksten og 2. prioritet innenfor 60 % - 80 % av lånetaksten. I tillegg tilbys lån innenfor 70 % av kjøpesummen i borettsleiligheter med pant i leiligheten. Styret har som mål at utlånsrenten i pensjonskassen skal være blant de beste i markedet uten å være markedsledende. Det er også bestemt at utlånsrenten ikke skal være lavere enn normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver. Dette har medført at det har vært vanskelig å følge markedsrenten det siste kvartalet i 2008, men med langvarig lav markedsrente vil utlånsrenten gradvis tilpasse seg markedet igjen. Den totale utlånsporteføljen er økt med 19,9 % fra Utlånsporteføljen var kr 27,1 mill. og utgjorde 2,00 % av den totale forvaltningskapitalen.

6 Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Det er foretatt følgende forsikringsmessige endringer i forsikringsforpliktelsene. Avsetningene er gjort etter anbefaling fra pensjonskassens aktuar og i tråd med ny tariff K2005 og sikkerhetsmarginer gitt av Kredittilsynet: Til premiereserve kr120,8 mill. Til erstatningsavsetning (IBNR/RBNS) kr 1,2 mill. 3 % renter til premiefond kr 1,0 mill. Kursreguleringsfondet - kr 98,6 mill. Ny forsikringslov gir ikke krav til hvor stor avsetningen til administrasjonsreserve skal være og det er ikke foretatt noen avsetning i år. Erstatningsavsetningen (IBNR/RBNS) utgjør 1 % av full nettoreserve. Dette er i samsvar med Kredittilsynets krav. Inntekter Premieinntektene beregnes av pensjonsgrunnlaget og for 2008 er normalpremien 8,45 % som betales av arbeidsgiver. Dette utgjør kr 68 mill. I tillegg er det innkrevd kr 68,8 mill. i reguleringspremie til dekning av årets økning i grunnbeløp og lønnsvekst. Medlemspremien er tariffestet til 2 % og utgjør kr 16,1 mill. Normalpremien i SKP er blant den laveste i de kommunale pensjonskassene. Netto inntekter fra investeringer utgjør kr 61,3 mill. Av finansinntektene utgjør kr 58,6 mill. urealiserte gevinster og reversering av urealisert tap på omløpsmidler. Urealiserte tap er dekket ved overføring fra kursreguleringsfondet. Kostnader Netto erstatninger (pensjonskostnader) har økt med 11 % fra 2007 og utgjør kr 28,1 mill. Netto erstatninger fordeler seg slik: Alder Uføre Ektefell Barn Totalt Driftskostnader fra resultatanalysen utgjorde kr 4,7 mill. og det utgjør 0,35 % av forvaltningskapitalen og 3,04 % av premieinntektene.

7 Balanse Forvaltningskapitalen økte fra kr mill. i 2007 til kr mill. i Aktivasammensettingen er fordelt på 45,3 % obligasjoner som holdes til forfall, 2,0 % utlån, 14,9 % andeler i aksje- og eiendomsfond, 21,1 % obligasjoner som omløpsmidler, 0,6 % kortsiktige fordringer og 16,1 % bankinnskudd. Aktivasammensetting: Obligasjoner til forfall Utlån Andeler aksje- og eiendomsfond Omløpsobligasjoner Fordringer Bankinnskudd Gjeld og egenkapital Sandnes kommune har innbetalt kr 10 mill i egenkapital i 2008, slik at innskutt egenkapital utgjør kr 37,7 mill. I tillegg består egenkapitalen av Risikoutjevningsfondet som utgjør kr 9,5 mill., fond for urealisert gevinst på kr 0,9 og annen opptjent egenkapital på kr 2,8 mill. Kursreguleringsfondet utgjør kr 42,7 mill. etter årets overføring på - kr 98,6 mill. Fond for urealisert gevinst i selskapsporteføljen utgjør kr 0,9 mill etter årets overføring på kr 2,1 mill Forsikringsmessige avsetninger utgjør kr 1 231,7 mill. og dette er i tråd med aktuarens beregninger. Avkastning 2008 har vært preget av finanskrise og dårlige avkastningstall i markedet. På tross av dette har pensjonskassen hatt meget god bokført avkastning. Pensjonskassens avkastning beregnes som et pengeveid gjennomsnitt hvor finansinntektene deles på gjennomsnittlig forvaltningskapital (IB+UB/2) i teknisk regnskap (kollektiv porteføljen). Dette kalles verdijustert avkastning etter Hardys formel. Verdijustert avkastning for 2008 er - 3,62 %, mens bokført avkastning etter samme metode er 4,60 %. Bokført avkastning brukes i resultatanalysen og danner grunnlag for risikoresultatet.

8 Pensjonskassen benytter seg også av Pensjon & Finans indeksen for å måle avkastningen. Indeksen beregner månedlig tidsvektet avkastning etter en metode hvor alle eiendeler beregnes til markedsverdi. Indeksen brukes av de fleste kommunale og fylkeskommunale pensjonskassene og gir et godt sammenligningsgrunnlag. Etter denne beregningsmetoden var avkastningen -1,8 % i 2008 og fordeling var slik: 11,0 % 6,0 % 1,0 % -4,0 % -9,0 % -14,0 % -19,0 % -24,0 % -29,0 % -34,0 % -39,0 % -44,0 % Anleggsobligasjoner Andeler Eiendom Pengemarked/Bank Norske aksjer Utenlandske aksjer Totalt Soliditet Forsikringsvirksomhetslovens 7-9 gir krav til ansvarlig kapital og 6-3 setter minstekravet til kapitaldekningen til minst 8 %. Forskrift nr 435 gir regler for beregning av ansvarlig kapital. Kapitaldekningen pr var på 13,78 %, mot 11,07 % pr Risikostyring Gjennom rapporteringsverktøyet PF Investor har styret løpende risikostyring og kontroll med pensjonskassens kapitalforvaltning. Månedlig vurderes pensjonskassens aktivaallokering i forhold til gjeldende investeringsstrategi og nødvendige justeringer blir foretatt. Rapporteringen inneholder sensitivitetsrapport og stresstest analyse i henhold til Kredittilsynets krav, og styret vurderer om pensjonskassens bufferkapital er tilstrekkelig til å dekke markedsendringene som Kredittilsynet forutsetter. Bufferkapital er egenkapital utover minstekravet på 8 % og kursreguleringsfondet. Dersom pensjonskassen har 100 % forsikringsmessig dekning vil også tilleggsavsetninger være bufferkapital har gitt store nedskrivninger av pensjonskassens beholdning av aksjeandeler. Styret har fulgt markedet nøye og har valgt å beholde hele aksjeporteføljen. Dette skyldes at pensjonskassen har hatt bufferkapital til å dekke nedskrivningen og at egenkapitaldekningen har vært tilfredstillende gjennom året. Bufferkapitalen er redusert i løpet av året ved at kursreguleringsfondet er nedskrevet med kr 98,6 mill. Av resultatet er det avsatt kr 16,7 mill. som tilleggsavsetninger. Tilleggsavsetningene kan brukes i år da kapitalavkastningen er lavere enn den garanterte renten på 3 %. Ved utgangen av 2008 var bufferkapitalen kr 127 mill. fordelt på:

9 Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Egenkapital utover min.krav Riskoutjevningsfond Forsikringsvirksomheten Pensjonsforpliktelser De kommunale pensjonsordningene er tariffestet og vedtektene for ordningene finnes i vedlegg 5 i Hovedtariffavtale. Pensjonsordningene garanterer en pensjon som tilsvarer 66 % av lønn ved full opptjening. Full opptjening oppnås etter 30 års tjenestetid. Pensjonen reguleres i takt med grunnbeløpet. Garantien dekker samlet utbetaling fra NAV og pensjonsordningen. Bruttopensjonen fra pensjonsordningen samordnes med ytelsen fra NAV i henhold til Samordningsloven. Pensjonsordningene omfattes av Overføringsavtalen som sikrer at medlemmer ikke taper på å opptjene pensjonsrettigheter i flere offentlige pensjonsordninger. Overføringsavtalen gir regler om at den siste pensjonsordningen utbetaler pensjon på vegne av tidligere offentlige ordninger som pensjonisten har vært medlem av. Pensjonskassen har et forsikringsteknisk beregnet forsikringsfond som består av forsikringstekniske avsetninger (premiereserve) og premiefond. Forsikringsteknisk statusoppgjør foretas hvert år. Ved statusoppgjøret beregnes pensjonskassens dekningsgrad som forholdet, beregnet i prosent, mellom pensjonskassens forsikringsfond og en premiereserve. Premiereserven blir definert som kontantverdien av pensjonskassens pensjonsforpliktelser. Pensjonskassen er i forsikringsteknisk balanse når dekningsgraden er 100 %. Premiereserven er pr beregnet til kr 1 112,9 mill. og med årets avsetning opprettholdes fortsatt 100 % dekningsgrad. Pensjonskassen har tegnet reassuranse kontrakt med Arch Reinsurance Europe Ltd, formidlet gjennom Euro Re Aps.

10 Medlemmer Sandnes kommunale pensjonskasse er pensjonsordning for ansatte i Sandnes kommune, Sandnes tomteselskap KF, Sandnes havn KF, Sandnes kulturhus KF, Sandnes Parkering KF Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS og ansatte i pensjonskassen. Alle ansatte med gjennomsnitt arbeidstid på minst 14 timer pr. uke eller 168 timer i et kvartal blir medlem i pensjonskassen. Noen arbeidstakere er innmeldt i andre pensjonsordninger som følge av særskilte lover; lærere er medlem av Statens Pensjonskasse, mens sykepleiere og leger er medlem av KLP Forsikring. Medlemsutviklingen de siste 5 årene: Aktive Fripoliser Oppsatte i alt Pensjonister Pensjonistbestanden Alderspensjoner Ektefellepensjoner Barnepensjoner Uførepensjoner Pensjoner i alt Fremtidsutsikter Forsikringsloven er gjort gjeldende for pensjonskassene fra Det har blant annet medført ny regnskapsforskrift (med siste endring fra Kredittilsynet ) og bruk av IAS 39 ved verdifastsettelsen av eiendeler. Dessuten skal regnskapet for første gang rapporteres via PORT, også dette som en del av tilpasningen til internasjonale standarder. Dette har medført ekstra mye arbeid i forbindelse med årsavslutningen for vil være et år for justeringer og tilpasninger slik at pensjonskassens drift blir effektiv og at pensjonskassens mål blir opprettholdt. Videre må det fortsatt legges til rette for at styret får riktig og god informasjon slik at styret kan utøve sitt ansvar for å lede pensjonskassens virksomhet og påse at pensjonskassens, medlemmenes, og andre pensjonsberettigedes interesser blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Dette gjelder også interessene til innskytere av ansvarlig kapital. For å sikre at dette fortsatt blir ivaretatt har styret bestemt at administrasjonen skal utvides med en 100 % stilling, og ansettelses prosessen vil starte i april 2009.

11 Modernisert folketrygd er utsatt til 2011 og tiden frem til gjennomføringen vil gi svar på hvordan ytelsene fra de offentlige pensjonsordningene vil bli tilpasset den nye folketrygden. Vårens lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, men vil for offentlig sektor dreie seg mye om de kommunale pensjonsordningene. Ytelser i folketrygden som AFP, uføre, etterlatte og tidligpensjonering vil også få betydning for de offentlige ordningene og lønnsoppgjøret vil bety mye for hvordan regelverket blir i fremtiden. De nye solvensreglene er fortsatt under arbeid og skal implementeres om et par år. Regelverket, som er en tilpasning til EU, består bl.a. i at pensjonsforpliktelsene skal vurderes til markedsverdi. Med en slik lang investeringshorisont på aktivasiden, vil det bli stilt store krav til pensjonskassens plasseringsstrategi. Den internasjonale finanskrisen i 2008 har fortsatt inn i Usikkerheten og svingningene i markedet krever store krav til risikoovervåking og gode buffere. Pensjonskassen har redusert sine buffere kraftig i 2008, men har fortsatt kapitaldekning som overstiger Kredittilsynets krav. Ytterligere nedgang i finansmarkedet vil gi store utfordringer og for å møte disse utfordringene vil styret fortsatt ha fokus på forhold som har betydning for den langsiktige avkastningen. Dette gjelder både egenkapital og fortsatt oppbygging av bufferkapital. Forsikringsloven krever at det utstedes medlemsbrev hvert år med opptjente rettigheter og fremtidig forventet pensjonsutbetaling. Et slikt brev vil kun innholde opptjening i aktuell pensjonsordning uten overføringsavtalen, samt beregnet folketrygd. Utfordringen blir å utforme et brev som gir god informasjon, slik at medlemmene kan bruke informasjonen. Styre og administrasjonen vil fortsatt ha som målsetting at SKP skal være en aktør i markedet med den beste løsningen for arbeidsgiverne, pensjonistene og medlemmene når det gjelder pensjonsforsikring. Målet skal oppnås med å videreutvikle driften av pensjonskassen, god kapitalavkastning og god medlemsservice. Fortsatt drift Styret mener det fremlagte regnskap gir et rettvisende bilde av årets drift og finansielle stilling og legger fortsatt drift til grunn. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til årsregnskapet og kjenner ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av pensjonskassens regnskap. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurdering av regnskapet. Resultatdisponering Styret har vedtatt slike resultatførte disponeringer i tråd med resultatanalysen: kr mill. kr mill. til tilleggsavsetninger til premiefond Totalresultatet er ført direkte i balansen og består av: kr mill. Adm.resultat overført til annen opptjent egenkapital kr mill. til risikoutjevningsfond kr mill. Resultat teknisk regnskap overført fra annen opptjent egenkapital

12 Sandnes, 25. mars 2009 Bente Guddal Kåre-Ludwig Jørgensen Heidi Bjerga leder Kate Helen Seldal Thor Magne Seland Kjell O. Karlsson nestleder Bjørn Lode daglig leder

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Melding til bystyret 27.04.10-17/10. Sandnes kommunale pensjonskasse M ÅRSRAPPORT 2009. Melding til bystyret 27.04.10 - nr. 17/10

Melding til bystyret 27.04.10-17/10. Sandnes kommunale pensjonskasse M ÅRSRAPPORT 2009. Melding til bystyret 27.04.10 - nr. 17/10 Sandnes kommunale pensjonskasse M Melding til bystyret 27.04.10-17/10 ÅRSRAPPORT 2009 Melding til bystyret 27.04.10 - nr. 17/10 1 INNHOLD HOVEDTALL...3 ÅRSBERETNING...4 TEKNISK REGNSKAP... 13 IKKE TEKNISK

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Egenkapital 106 020 90 695 74 848 48 092 27 713

Egenkapital 106 020 90 695 74 848 48 092 27 713 ÅRSRAPPORT 2011 2 INNHOLD NØKKELTALL...4 ÅRSBERETNING...5 TEKNISK REGNSKAP... 15 IKKE-TEKNISK REGNSKAP... 16 EIENDELER... 17 EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER... 18 NOTER TIL REGNSKAPET... 19 3 NØKKELTALL 2011

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

Kommunal pensjonskasse

Kommunal pensjonskasse Kommunal pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2015 DESIGN: OG Morten OMBREKNING: Hernæs, Morten 07 Media Hernæs, 07.no Media 07.no FOTO. Colourbox TRYKK: 07 Media 07.no Kommunal pensjonsordning

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første kvartal 2015 Regnskapspresentasjon Livsforsikringsselskapet Oslo Pensjonsforsikring AS eier aksjene i skadeforsikringsselskapet Oslo Forsikring AS. Konsernresultatet

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Drammen kommunale Pensjonskasse

Drammen kommunale Pensjonskasse Drammen kommunale Pensjonskasse Formannskapet 9. juni 2009 v/ styreleder Thorstein Øverland Disposisjon To store utfordringer i 2008 Finanskrisen: Hvordan har vi kommet oss gjennom den hittil? Ny forsikringslov:

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 9. desember 2014 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2013 Status pr. 30.09.14 Utfordringer

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 11. desember 2012 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2011 Status i dag Utfordringer DKPs

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Årsberetning. Foto: Tom Riis. Skien kommunale Pensjonskasse

Årsberetning. Foto: Tom Riis. Skien kommunale Pensjonskasse Årsberetning 2014 Foto: Tom Riis Skien kommunale Pensjonskasse Innhold STYRETS BERETNING Hovedtall...................................side 3 Innledning..................................side 4 Organisasjon

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore

Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Knut M. Ore Presentasjon for formannskapet 10. desember 2013 Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Knut M. Ore Disposisjon DKPs forsikringstakere Nøkkeltall Resultatet i 2012 Status pr. 30.09.13 Utfordringer

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010

Melding - Bodø kommunale pensjonskasses regnskap og årsberetning for 2010 Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.04.2011 22625/2011 2011/3644 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/20 Bystyret 19.05.2011 Melding - Bodø kommunale pensjonskasses

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak 167/16 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2015 GOMI ESARK-0870-201601215-6 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20.

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. Molde kommune Erfaringer med egen pensjonskasse Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. august 2013 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP

Offentlig tjenestepensjon i KLP Offentlig tjenestepensjon i KLP Tilleggsavtale om forvaltning av midler i investeringsportefølje AVTALE mellom Bergen kommune forsikringstakernummer 01201 001 (i det følgende kalt Forsikringstaker) organisasjonsnummer

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

Bodø kommunale pensjonskasse. Årsmelding 2012

Bodø kommunale pensjonskasse. Årsmelding 2012 Bodø kommunale pensjonskasse Årsmelding 2012 Innholdsfortegnelse S side HOVEDTALL FOR BKP 3 SAMMENDRAG 4 ÅRSBERETNING 2012 6 1. Formål, organisasjon og ledelse 6 - styret 6 - administrasjon 6 - arbeidsmiljø/ytre

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS første halvår 2009 Åmund T. Lunde administrerende direktør 3. august 2009 Hovedpunkter OPF har valgt en investeringsprofil som kan skape gode resultater ved ulike

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Bodø kommunale pensjonskasse

Bodø kommunale pensjonskasse Bodø kommunale pensjonskasse Årsmelding 2011 Innholdsfortegnelse Side HOVEDTALL FOR BKP 3 SAMMENDRAG 4 ÅRSBERETNING 2011 6 1. Formål, organisasjon og ledelse 6 styret 6 administrasjon 6 arbeidsmiljø/ytre

Detaljer

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet

Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014. Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Regnskap OPF morselskap pr. 31. mars 2014 Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Noter til regnskapet Resultatregnskap OPF morselskap TEKNISK REGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 (kun

Detaljer

ÅRSBERETNING. Bevegelser inn (+) og ut (-) av premiereserven 2010 og 2009. Millioner kroner. Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring

ÅRSBERETNING. Bevegelser inn (+) og ut (-) av premiereserven 2010 og 2009. Millioner kroner. Årsrapport 2010 Oslo Pensjonsforsikring Bevegelser inn (+) og ut (-) av premiereserven 2010 og 2009 Millioner kroner 1 353 1 251 Normalpremie 2010 116 106 Til administrasjon 2009 108 239 Til rentegaranti 41 169 Til risikopool (netto) 1 784 1

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 Drammen kommunale Pensjonskasse

Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 Drammen kommunale Pensjonskasse Presentasjon for formannskapet 8. desember 2015 v/ styreleder Knut M. Ore 1 Tema Nøkkelinformasjon Forsikringstakere og medlemmer Resultatet i 2014 Status pr. 3. Q 2015 Aktuelle problemstillinger og utfordringer

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Aktiv aksjeforvaltning. Nils Erling Ødegaard MP Pensjon

Aktiv aksjeforvaltning. Nils Erling Ødegaard MP Pensjon Aktiv aksjeforvaltning Nils Erling Ødegaard MP Pensjon Aktiv aksjeforvaltning Warren E. Buffet 19,7 % årlig avkastning siden 1965 John Armitage 19 % årlig avkastning på sitt aksjefond siden 1995 13.05.2014

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Bodø kommunale pensjonskasse

ÅRSMELDING 2014. Bodø kommunale pensjonskasse ÅRSMELDING 2014 Bodø kommunale pensjonskasse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE HOVEDTALL FOR BKP 3 SAMMENDRAG 4 ÅRSBERETNING 2014 6 1. Formål, organisasjon og ledelse 6 - styret 6 - administrasjon 6 - arbeidsmiljø/ytre

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Bodø kommunale pensjonskasse

ÅRSMELDING 2013. Bodø kommunale pensjonskasse ÅRSMELDING 2013 Bodø kommunale pensjonskasse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE HOVEDTALL FOR BKP 3 SAMMENDRAG 4 ÅRSBERETNING 2013 5 1. Formål, organisasjon og ledelse 6 styret 6 administrasjon 6 arbeidsmiljø/ytre

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Status aktuar og kapitalforvaltning

Status aktuar og kapitalforvaltning Status aktuar og kapitalforvaltning 28.03.2012 Rapportering av stresstester Pålegg om rapporteringen av stresstester kom ved forskriftsendring i desember 2011. Pensjonskasser som har over to mrd. kroner

Detaljer

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007

Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007. 16. mai 2007 Presentasjon av 1.kvartals regnskap 2007 16. mai 2007 Hovedpunkter Stødige resultater finansielle resultater gir en god start på 2007 Stor aktivitet i fast eiendom, gjennomført kjøp av Postens Terminalbygg

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye :

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : STIFTELSESDOKUMENT 1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : VESTRE VIKEN PENSJONSKASSE Som stiftelsesdokument ble protokollert: l. Det ble besluttet å opprette en pensjonskasse med det formål å tilby

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2014

Trondheim kommunale pensjonskasse. Årsrapport 2014 Trondheim kommunale pensjonskasse Årsrapport 214 UTFORDRINGER I ET VEDVARENDE LAVRENTESCENARIO 214 ble et nytt godt år i både de norske og internasjonale aksjemarkedene. Veksten var imidlertid noe svakere

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Resultatrapport pr. 31.12.2010

Resultatrapport pr. 31.12.2010 Resultatrapport pr. 31.12.21 Nøkkeltall Resultatutvikling Spesifikasjon av : #1 Premieinnbetalinger vs pensjonsutbetalinger #2 Premiereserve #3a Finansinntekter #3b Finansinntekter utvikling pr. aktiva

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 om personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 22 om personalkostnader. Note 24 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer