MØTEINNKALLING. Frå kl vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE"

Transkript

1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Frå kl vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0023/03 03/01118 REKNESKAP 2002: STATUS FOR EININGANE /03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT JANUAR /03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT FEBRUAR /03 03/01085 SKULEFRITIDSORDNING - NY DRIFTSMODEL /03 03/00393 KJØP AV SKULPTUR FRÅ SKULPTUR /03 03/00023 PENSJON - OVERFØRINGSAVTALE KOMMUNEBYGG OS AS /03 03/00685 SERVICEERKLÆRING - OMSORGSLØN /03 03/00726 SERVICEERKLÆRING FOR BUFELLESKAP UTVIKLINGSHEMMA /03 03/00729 SERVICEERKLÆRING FOR INNKREVING AV SKATT /03 03/01070 Unnateke offentleg innsyn ofl 6 Ofl 6 KJØP AV AREAL 219

2 0033/03 03/01119 Unnateke offentleg innsyn ofl 5a Ofl 5a SØKNAD OM HELGEAVLASTNING FOR TO BORN /03 03/00147 POLITISK KVARTER /03 03/00148 NÆRINGSLIVETS KVARTER 224 Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Ordførar Rådmann

3 Sak 0023/03 MØTEBOK REKNESKAP 2002: STATUS FOR EININGANE Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 03/01118 Saksnr.: Utval Møtedato 0023/03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

4 Sak 0023/03 Vedlegg: Rekneskapsrapport pr desember 2002 Saksopplysningar: Førebels rekneskap for 2002 viser at kommunen ser ut til å få eit overskot på ca. 1,6 mill. kr, etter at ca. 4,7 mill. kr er ført tilbake til einingane i form av fondsavsetningar. I denne saka vil vi oppsummera status for einingane pr : Folkevalde organ Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Overforbruket skuldast følgjande: Landskyttarstemnet ( ikkje budsjettert) -kr Representasjon/tilskot til private -kr Møtegodtgjersle råd/utval -kr Innsparing løn kr Innsparing andre utgifter kr Auka inntekter forliksråd kr Det er sett av kr ,- til fond Helsereiser til Kypros Rådmannen sin stab Ansvarsområdet viser eit mindreforbruk på kr Teneste administrasjon (rådmannen) Tenesteområdet går omtrent i balanse. Teneste fellesutgifter Innsparing som følgje av Stortinget sitt vedtak om redusert arbeidsgjevaravgift for personar over 62 år (kr i 2002) vart budsjettert på felleskapitlet, men innsparinga har blitt realisert på dei einingane som har tilsette i denne aldersgruppa. Posten går difor med minus på felleskapitlet. Kollektiv ulukkes- og gruppelivstrygding vart kr lågare enn budsjettert. Konsulenttenester i samband med m.a. nedbemanninga vart kr lågare enn budsjettert. Posten for juridisk hjelp vart kr høgare enn budsjettert. Det var på dette tenesteområdet budsjettert med innsparing på kr i indirekte kostnader som følgje av nedbemanninga. Evt. innsparingar er realisert på einingane sine ansvarsområde. Teneste administrasjonsbygg Tenesteområdet går omtrent i balanse, men postane for husleige, straum og reinhald må sjåast i samanheng med andre tenesteområde innafor ansvarsområdet, ettersom det er gjort ei rekneskapsmessig fordeling mellom tenesteområda for å få riktige kostra tal. Teneste grunnskule Innsparing i høve til budsjett med kr , mesteparten som følgje av meirinntekt frå gjesteelevar frå andre kommunar. Side 4 av 36

5 Sak 0023/03 Teneste tiltak funksjonshemma barnehageborn Innsparing i høve til budsjett med kr , dette pga. auka statstilskot til føremålet, utan auka forbruk. Teneste kommunal næringsverksemd Tenesteområdet viser eit overforbruk på kr vedk. dekning av renter på ONE lån vedk. Lyngheim. Teneste bistand til næringslivet Tenesteområdet viser eit overforbruk på kr etter at kommunen måtte vera med å dekkja underskotet i Bjørnefjorden reiselivslag. Teneste kyrkjeleg administrasjon Tenesteområdet har eit overforbruk på om lag kr , noko som skuldast avrekning av kapitalkostnader på lån vedk Teneste andre religiøse føremål Tenesteområdet viser eit mindreforbruk på kr noko som skuldast lågare utbetalingar til trudomssamfunn Politisk sekretariat Ansvarsområdet har eit overskot på kr Innsparing på løn er hovudårsaka til dette Økonomieininga Ansvarsområdet har eit mindreforbruk på kr Innsparing på løn er hovudårsaka til dette Organisasjonseininga Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Overforbruket skuldast følgjande: Overforbruk løn -kr Innsparing andre driftsutgifter kr Auka inntekter (refusjon Kommunebygg) kr Auka utgifter AFP - kr Tenesteområde for pensjonsplikter er nytt i 2002, og oppretta som følgje av nye reglar for rekneskapsføring av kommunale pensjonskostnader. Kommunen har motteke akturarberekningar frå Storebrand, KLP og Statens pensjonskasse, og totalt er det bokført eit positivt premieavvik på 3,3 mill. kr (dvs. skilnad mellom betalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnad). Summen er sett av til fond, og vert utgiftsført i 2003 med dekning frå dette fondet Skatteavdelinga Ansvarsområdet går i balanse. Avdelinga vart slått saman med økonomieininga pr Kommunetorget Etter fondsavsetning går ansvarsområdet i 0. Side 5 av 36

6 Sak 0023/03 Det er avsett til kr til fond (kr til arkivprosjektet og kr til driftsfond). Eininga har hatt innsparing på løn, innsparing på andre driftsutgifter og auke i inntekter IKT-eininga Ansvarsområdet går i balanse Kundeombod Ansvarsområdet går omtrent i balanse Strategi- og utviklingsavdelinga Ansvarsområdet har eit overskot på kr , noko som i hovudsak skulast refundert sjukeløn. Eininga er lagt ned i løpet av Offentleg servicekontor Ansvarsområdet har eit overskot på kr , noko som tilsvarer heile budsjettet. Eininga vart ikkje starta opp i Bestillarkontor Ansvarsområdet har eit overskot på kr , noko som tilsvarer heile budsjettet. Eininga vart starta opp hausten 2002, men det var ikkje ført utgifter på området i Skatte- og finanstransaksjonar Ansvarsområdet har eit overskot på kr Kommunen har fått refundert 2 mill. kr frå Os Tomteselskap AS vedk. kapitalkostnader som vi tidlegare har betalt for selskapet. Kommunen har fått tilbakebetalt garantiprovisjon frå år 2000 med kr frå BKK. Kommunen har og motteke kr i garantiprovisjon frå BIR for Ingen av desse inntektene var budsjettert. Skatteinntektene pr vart 206,6 mill. kr, noko som er om lag 1 mill. kr mindre enn prognosane både frå oss og KS. Vi ser at tendensen er lik i resten av landet. Som venta fekk vi tilbakeført skatt vedk. sal av Oskraft på 1,8 mill. kr. Det er inntektsført 3,5 mill. kr frå pensjonsfondet vårt som garantert avkastning. Rammetilskotet til kommunen inkl. inntektsutjamning vart 95,2 mill. kr, omtrent som venta. Kommunen sine utgifter til renter og avdrag var 9,8 mill. kr høgare enn budsjettert, mellom anna grunna at gjeldsnedbetalinga skjedde mykje seinare enn budsjettert. Midlane vart i staden plassert i bank, og auka renteinntekter meir enn veg opp for dei auka utgiftene. Plasseringane i DnB Asset Management ASA gav ei avkastning på minus 2,8 mill. kr. Dette var omtrent som varsla. Sjølv om det er trasig å måtta ta eit tap, er vi betre stilt enn mange andre kommunar som har midlar plassert i marknaden. Skulane Skulane driv etter skuleåret, som går på tvers av budsjettåret. Innkjøpa vert planlagt i samband med skuleåret. Dette kan gje ulike utslag i høve til rekneskapsavslutninga. Somme gonger i negativ retning, andre i positiv. Etter at skulane vart sjølvstyrte, har dei i større grad teke omsyn til skuleåret framfor kalenderåret når det gjeld innkjøp. Faktureringa for skulefritidsordninga er lagt om. Dette gjer at ein i 2002 får 1 mnd. ekstra brukarbetaling. Side 6 av 36

7 Sak 0023/ Hegglandsdalen skule Skulen går i balanse, etter at kr er sett av til driftsfond. For Hegglandsdalen skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Om lag halve overskotet kjem av mindreutgifter til skuleskyss Kuventræ skule Skulen har eit underskot på kr For Kuventræ skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har gjort store innkjøp av lærebøker og EDB-utstyr Søre Øyane skule Skulen har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. For Søre Øyane skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har også vært så heldig å ha sivilarbeidar og lærling i skulefritidsordninga. Både sivilarbeidar og lærling utgjer låge kostnadar for kommunen, samstundes som dei gjer ein svært god innsats. Dette samstundes med at skulefritidsordninga gjennom heile hausten har hatt fleire born enn budsjettert, gjer at ein har eit svært godt resultat for tenesta Nore Neset skule Skulen har eit underskot på kr For Nore Neset skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har gjort store innkjøp av EDB-utstyr Os skule Skulen har eit overskot på kr For Os skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Os ungdomsskule Skulen har eit underskot på kr Skulen har gjort store innkjøp av lærebøker, EDB-utstyr og innbu og utstyr Søfteland skule Skulen har eit underskot på kr For Søfteland skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har gjort store innkjøp av EDB-utstyr Søre Neset skule Skulen går i balanse etter at kr er sett av til driftsfond. For Søre Neset skule utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har frå hausten hatt ekstra ressursar til ein elev. Eleven har ikkje fått skuletilbodet sitt på skulen denne hausten, midlane er difor overført til våren Halhjem barnetun Barnetunet har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. For Halhjem barnetun utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Side 7 av 36

8 Sak 0023/ Lysekloster barnetun Barnetunet har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. For utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Delar av overskotet skuldast også refusjon sjukeløn Nore Øyane barnetun Barnetunet har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. For Nore Øyane barnetun utgjer 1 mnd. ekstra brukarbetaling i SFO ca. kr Skulen har mindreforbruk på løn. Samdrift mellom skulefritidsordning og barnehage gjev meir effektiv ressursutnytting Lundefossen skule Skulen har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Skulen selde i 2002 ein båt, størsteparten av overskotet kjem frå salet Musikk og kulturskulen Går i balanse. Eininga er slått saman med kultureininga Os barnehage Barnehagen har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Pga. omlegging av rekneskapsmessige rutiner, har barnehagen fått brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. Delar av overskuddet skuldast også refundert sjukeløn, samt større utnytting av barnehageplassane enn budsjettert Søfteland barnehage Barnehagen har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. Delar av overskuddet skuldast også refundert sjukeløn Nore Neset barnehage Barnehagen har eit overskot på kr , etter at kr er sett av til driftsfond. Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. Delar av overskuddet skuldast også refundert sjukeløn, samt større utnytting av barnehageplassane enn budsjettert Flåten barnehage Barnehagen har eit overskot på kr Ingenting er sett av til driftsfond. Side 8 av 36

9 Sak 0023/03 Barnehagen er ført med brukarbetaling for 12 mnd., berre 11 mnd. er budsjettert. For vidare år vil det verta ført 11 mnd. brukarbetaling. 1 mnd. brukarbetaling utgjer for barnehagen ca kr. Delar av overskuddet skuldast også refundert sjukeløn, samt større utnytting av barnehageplassane enn budsjettert Os kompetansesenter Ansvarsområdet har eit overskot på kr Overskotet skuldast i hovudsak ubrukte felleskursmidlar. Eininga vart innlemma i organisasjonseininga i Helsesjefen Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Underskotet skuldast følgjande: Interkommunalt næringsmiddelstilsyn -kr Legevakt og fastlegar -kr Innsparing løn, adm. kr Når det gjeld overforbruk legevakt og fast legar utgjer auka utgifter til danske legar kr og fastlegeordninga kr Os ressurssenter Ansvarsområdet har eit overskot på kr Overskotet har følgjande forklaring: Overskot grunnskule framandspråk kr Auka integreringstilskot flyktningar kr Underskot vaksenopplæring - kr Flyktningmottak - kr Etter at ein har sett auka integreringstilskot og i samanheng med sosialhjelpsutgifter og barnevernsutgifter til flyktningar, er det avsett kr til flyktningfondet. Avsetninga til fond og utgiftene til flyktningmottak må sjåast i samanheng. Avsetninga er ført til utgift under dette tenesteområdet. Overskot før avsetning er kr Rehabiliteringstenesta Etter avsetning på kr ,- til driftsfond, har ansvarsområdet eit overskot på kr Overskot før avsetning kan forklarast som følgjer: Underskot støttekontaktar - kr Mindre inntekter - kr Innsparing løn kr (grunna seinka oppstart) Innsparing i øvrige driftsutgifter kr Når det gjeld mindre inntekter enn budsjettert må det nemnast at det var budsjettert med sal av plassar tilsvarande 1 mill. kroner. Det er ikkje selt plassar i denne eininga i Psykisk helsevern og sosiale tenester Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Underskotet kjem fram som følgjer: Overforbruk løn administrasjon - kr Overforbruk sosialhjelp - kr Auka inntekter edruskap kr Side 9 av 36

10 Sak 0023/03 Innsparing løn sosial rådgjeving kr Innsparing tiltak rus kr Innsparing psykisk helsevern kr Auka inntekter utleigebustader kr Det er avsett kr til bundne fond tiltak rus og kr til bundne fond psykisk helsevern Tenester til barn og unge Etter avsetning av kr ,- til driftsfond, har ansvarsområdet eit overskot på kr Overskotet før avseting kan forklarast som følgjer: Innsparing løn kr Innsparing barneverstiltak kr Overforbruk rusførebyggjande tiltak - kr Reduserte inntekter - kr Pleie- og omsorgstenester Etter avsetning av kr til driftsfond, har ansvarsområdet eit overskot på kr Overskotet før avsetning skuldast i hovudsak to tilhøve: Innsparing løn kr Auka inntekter kr (brukarbetaling og refusjon køyring) Innsparing i andre driftsutgifter kr Vestre Lurane Etter avsetning av kr ,- til driftsfond, har ansvarsområdet eit overskot på kr Overskotet skuldast i all hovudsak innsparing i løn Idrettsvegen/Kuhnlevegen Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Underskotet skuldast i all hovudsak meirforbruk på løn Kuhnletunet Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Underskotet skuldast i all hovudsak meirforbruk av straum (feilbudsjettering) Arealbruk Etter avsetning av kr ,- til driftsfond, har ansvarsområdet eit overskot på kr Overskotet før avsetning skuldast mindreforbruk av løn på grunn av vakansar og auka inntekter byggesaksgebyr Brann- og redning Ansvarsområdet har eit meirforbruk på kr Underskotet skuldast følgjande: Mindre inntekter, gebyr feiing - kr Innsparing andre driftsutgifter kr Kultureining Eininga går i balanse, etter at kr er sett av til driftsfond. Side 10 av 36

11 Sak 0023/03 Overskotet kjem i all hovudsak frå sjukepengeinntekter og ledige lønsmidlar Kommunebygg Ansvarsområdet har eit overforbruk på kr Overforbruket skuldast følgjande: Lønsoppgjer 2002 kr Teknisk vakt kr Kurskostnader kr Etableringskostnader kr Rekneskapskostnader kr Revisjon kr Styrehonorar kr Rekruttering/flytting kr Andre driftsutgifter kr Samferdsle Ansvarsområdet går i overskot med kr etter at det er sett av kr til driftsfond. Innsparinga skuldast mindre forbruk på ein del driftspostar Vatn Ansvarsområdet går i null etter at det er sett av kr til bunde driftsfond. Gebyrinntektene, særleg tilkoplingsgebyra, har auka sida 2001 sjølv om satsane har vore uendra. For 2003 er satsane for årsgebyr sett ned med 9% Kloakk og renovasjon Ansvarsområdet går i null. Det er sett av kr til bunde driftsfond kloakk. Sjukdom i avdelinga har ført til reduserte driftskostnader, medan gebyrinntektene har blitt høgare enn budsjettert. I neste års avgiftsbudsjett må ein vurdera å frysa kloakkgebyra slik at vi tærar på opparbeida driftsfond. Det er sett av kr til bunde driftsfond vedk. privat slamtøming. Også her er det inntektene som er høgare enn budsjettert til tross for at gebyrsatsane vart redusert med 4,8% frå 2001 til Det er brukt kr frå bunde driftsfond for at tenesteområdet renovasjon skal gå i balanse. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 11 av 36

12 Sak 0024/03 REKNESKAPSRAPPORT JANUAR 2003 MØTEBOK Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap / Os kommunestyre 0025/03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

13 Sak 0024/03 Vedlegg: Rekneskapsrapport for janauar 2003 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer rekneskapsrapport for januar Rapporten vert lagt fram utan kommentarar. Rapporten for februar vil verta kommentert på vanleg måte. Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 13 av 36

14 Sak 0025/03 MØTEBOK REKNESKAPSRAPPORT FEBRUAR 2003 Saksbehandler: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 03/01104 Saksnr.: Utval Møtedato 0024/03 Os Formannskap / Os kommunestyre 0025/03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek saka som melding. Os, Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

15 Sak 0025/03 Vedlegg: Rekneskapsrapport for februar 2003 Saksopplysningar: Pr. februar har vi avdekka område der kommunen kan få negativt avvik i høve til budsjettet på om lag 2,1 mill. kr. Så tidleg på året er grunnlaget for å laga ein god årsprognose relativt tynt. I rapporten for februar månad har vi likevel freista å gjera merknader for dei einingane vi alt no ser kan få avvik i høve til vedteke budsjett Bestillar og forvaltningseining Frå eininga vert det varsla at det er registrert eit behov for spesialundervisning for elevar i grunnskulen som overstig vedteke budsjett. Eininga tek sikte på å halda seg innafor vedteke budsjett. Det kan likevel koma klagesaker til fylkesmannen som kan føra til at denne målsetjinga ikkje vil halda Skatt, rammetilskot m.v. Kompensasjon frå staten vedk. renter og avdrag for investeringar i samband med Reform 97 blir lågare enn budsjettert. Rentemarknaden er på veg ned, og dette får konsekvens både for renteutgiftene og plasseringane våre. Det er førebels for tidleg å dra konklusjonar på årsresultat Rehabiliteringstenesta I budsjettet er det lagt inn sal av sengeplassar for kr Pr. dato er det ikkje inngått avtale med andre kommunar om sal av slike plassar. Det er utarbeidd brosjyremateriell som er sendt til kommunar og sjukehus. Ordførarar og rådmenn i fleire kommunar er kalla inn til info/salsmøte på Luranetunet. Sjølv om eininga skulle få full klaff med sal av plassar for resten av året, må inntekta reduserast til kr Psykisk helsevern og sosiale tenester Sosialhjelp I budsjettet for 2003 vart prosjektet Rett yting vidareført samstundes som forventa utgifter til sosialhjelp vart redusert med kr Prognosen for dei to første månadane viser at det på årsbasis kan bli eit overforbruk på avrunda kr I høve til januar og februar 2002 viser utgiftene i år ein auke på kr Ser vi på januar/februar- tala i år i høve til november og desember i fjor, viser dei ein nedgang på kr. kr Psykisk helsevern I arbeidet med budsjettet for 2003 hadde administrasjonen stipulert eit overskot for dette området på kr Dette beløpet skulle setjast av til fond for bruk i Rekneskapen Side 15 av 36

16 Sak 0025/03 for 2002 viser at overskotet vart om lag kr lågare. Med dette som bakgrunn kan det gå mot eit overforbruk innan området psykisk helsevern på kr Pleie- og omsorgstenester I budsjettet er det lagt inn sal av sengeplassar for kr Eininga har makta å selja 3 tidsavgrensa ( til 31.03) plassar til Fana Bydel og 1 plass inntil vidare til Ytrebygda bydel. Desse plassane vil gje ei inntekt på kr Klarar eininga å selja like mange plassar for resten av året, vil den kunna oppnå inntektsmålsetjinga Kuhnletunet På bakgrunn av utgiftsutviklinga i ekstrahjelp dei to første månadane, kan eininga få eit overforbruk på avrunda kr Arealbruk I budsjettet vart det lagt inn midlar til to nye årsverk på oppmålingsavdelinga som igjen skulle generera ein inntektsauke på kr Prosjektet er enno ikkje kome i gang (jfr. eiga sak til formannskapet). Eininga har varsla at ikkje er grunnlag for den store inntektsauken det er lagt opp til i budsjettet. Ein svikt på avrunda kr er realistisk. På grunn av vakansar vil det bli innsparing på løn slik at netto meirforbruk viser eit prognoseavvik på om lag kr Os, Ingrid Karin Kaalaas Økonomisjef Side 16 av 36

17 Sak 0026/03 MØTEBOK SKULEFRITIDSORDNING - NY DRIFTSMODELL Saksbehandler: Åsta Kuven Arkiv: A22 &21 Arkivsaksnr.: 03/01085 Saksnr.: Utval Møtedato 0026/03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Kommunestyret godkjenner at modell nr. 3, lokaltilpassa modell (tilbod med eit gitt tal timar pr. veke til gitt pris), vert lagt til grunn for drifta av skulefritidsordninga i Os kommune. Endringa inneber ingen meirutgifter for kommunen. Kommunestyret godkjenner følgjande betalingssatsar for hausten 2003: Opphaldstid per veke Pris 22,5 (100 %) 1.730,- (som i dag) 13,5 (60%) 1.211, ,- Utvida dag 7,5 (1,5 x 5) Max 550,- 4,5 (7,5 x 60%) Max 330,- 3 (7,5 x 40%) Max 220,- Kjøp av enkeltveke 600 (22,5t) / 420 (13,5t) / 300(9 t) Kjøp av enkeltdag 150,- Kjøp av enkelttimar 50,- Kommunestyret godkjenner følgjande oppseiingstider i SFO: Opphaldstid per veke Oppseiingstid 22,5 3 mnd 13,5 6 mnd 9 6 mnd 30 6 mnd Vedtektene vil gje rom for at ein i sæskilde høve kan søkja om å få redusert oppsiingstid. Kommunestyret godkjenner at kommunen kan, med 1 mnd. varsel, seia opp brukarar pga. manglande betaling. Forslag til nye vedtekter vil verta lagt fram i forvaltningsstyret Den nye driftsforma vil verta evaluert før skuleåret 2004/2005. Lars Atle Skorpen Hansen Rådmann

18 Sak 0026/03 Saksopplysningar: Frå og med er øyremerka statstilskot til drift av skulefritidsordninga (SFO) innlemma i rammetilskotet til kommunane. For Os kommune utgjer dette for 2003, kr Organiseringa for SFO i Os kommune har dei siste åra vore sjølvfinansierande, med unnatak av utgifter til elevar med SFO-garanti. Øyremerka statstilskot og foreldrebetaling har dekka dei direkte kostnadane til SFO-drifta. Det øyremerka statstilskotet vart gjeven ved tilskot pr. brukar, og tal brukarar vart justert 2 gongar pr. år. I Os kommune har SFO-tilbodet det siste skuleåret vore svært ulik frå skule til skule. Alle SFO-ane har hatt ei plikt å tilby eit grunntilbod ( ) til ein pris fastsett i kommunestyret. Kvar skule har så hatt fridom til å tilby andre tilbod dei måtte ynskja, med det krav om at dei skulle vera sjølvfinansierande. Dette har ført til at skulane i Os har hatt svært ulike tilbod, til svært ulike prisar. Det gjennomgåande har vært at store skular har kunna tilby fleire ulike tilbod til lågare prisar enn dei små skulane. Då øyremerka statstilskot fell bort frå og med , kan ein ikkje lenger driva SFO etter sjølvkostprinsippet. Skuleleiarane ser det difor som naudsynt at kommunestyret tek stilling til korleis ein skal driva SFO i Os kommune etter denne dato. Skuleleiarane har i samarbeid med økonomieininga, Bestillar og forvaltareininga og kommunaldirektør Jorunn Solberg sett ned ei gruppe som har arbeidd fram alternative modellar for drifta av SFO i Os kommune frå Gruppa har sett på følgjande alternativ: 1. Heildagskule. Alle elevar er på skulen i eit gitt tidsrom (t.d ). Kvar skule organiserer skuledagen sin innanfor denne. 2. Barnehagemodellen. Alle skulane har like tilbod, til lik pris. Eit fast tal plassar pr skule. (Modellen liknar på organiseringa av barnehagetilbodet i Os kommune.) 3. Lokaltilpassa modell. Skulane har ulike tilbod, men kan berre gje tilbod med eit gitt tal timar pr. veke til gitt pris. Eit fast tal plassar pr. skule. Side 18 av 36

19 Sak 0026/03 1. Heildagskule. Alle elevar er på skulen i eit gitt tidsrom (t.d ). Kvar skule organiserer skuledagen sin innanfor denne. Fordelar: Borna vil få ein betre skulekvardag. Behovet for midtskyss fell bort. Midtskyss er skyss av elevar som sluttar kl (1.-4. klasse) Frå og med hausten 2003 vil kommunen ikkje lenger få refusjon frå fylkeskommunen for midtskyss. Vi har enno ikkje oversikt over kor store kostnadar dette vil utgjera for Os kommune. Ulempar: Kommunen tvingar foreldra å ha borna på skulen heile dagen. Det vert ein større kostnad for kommunen. Gruppa ser at det er for kort tid til å føreslå heildagskulen som eit reelt alternativ, men skuleleiarane vil arbeida vidare med ideen, og ønskjer å fremja dette som eit alternativ i budsjettprosessen for Barnehagemodellen. 100% plass ( ) (som bhg.) 60% plass (heile dagar, 3 dagar pr. veke) 40% plass (heile dagar, 2 dagar pr. veke) Utvida tid ( ) (som bhg.) -> sjølvfinansierande tilbod totalt i kommunen. Tilbodet krev at min. 8 elevar på skulen nyttar tilbodet. Kommunestyret vedtek maksimumspris. Endeleg pris vert sett etter påmelding, avhengig av kor mange som treng dette tilbodet. Budsjettet vert laga på eit gitt tal heile plassar, og skulen må sjølv pusla delte plassar til heile. Skulen står fritt til å ta inn fleire elevar enn dei har plassar til, men får ikkje auke i kommunale midlar. Fordelar: Lik pris på likt tilbod Foreldra kjenner systemet frå barnehage Lett å budsjettera Eit utvida tilbod til foreldra ( med ½ time pr. dag) Ulempar: Einskilde skular vil tilby færre tilbod enn no Går mot prinsippet om full sjølvstyre ved einingane Vanskeleg å finna behovet for tal plassar (budsjettering 1 år i forkant) Side 19 av 36

20 Sak 0026/03 3. Lokaltilpassa modell. 100% plass (22,5 t/v) 60% plass (13,5 t/v) 40% plass (9 t/v) Utvida tid (30 t/v) -> sjølvfinansierande tilbod totalt i kommunen. Tilbodet krev at min. 8 elevar på skulen nyttar tilbodet. Kommunestyret vedtek maksimumspris. Endeleg pris vert sett etter påmelding, avhengig av kor mange som treng dette tilbodet. Modellen liknar på modell 2, men skulane kan sjølv velja heile/halve dagar, så lenge dei held seg innanfor timerammene på dei ulike tilboda. Budsjettet vert laga på eit gitt tal heile plassar, og skulen må sjølv pusla delte plassar til heile. Skulen står fritt til å ta inn fleire elevar enn dei har plassar til, men får ikkje auke i kommunale midlar. Fordelar: Lik pris på likt tal timar Lett å budsjettera Skulane får større rom for lokale tilpassingar Gjer rom for auka bemanningstetthet (oppmot normen som vart godkjend i hovudutval for oppvekst i 2000; 15:1) innanfor eksisterande rammer, dette kan gje auka kvalitet i SFO Ulempar: Einskilde skular vil tilby færre tilbod enn no Går delvis mot prinsippet om full sjølvstyre ved einingane Vanskeleg å finna behovet for tal plassar (budsjettering 1 år i forkant) Åsta Kuven Økonomikonsulent Side 20 av 36

21 Sak 0027/03 MØTEBOK KJØP AV SKULPTUR FRÅ SKULPTUR 2003 Saksbehandler: Øyvind Tøsdal Arkiv: C42 Arkivsaksnr.: 03/00393 Saksnr.: Utval Møtedato 0027/03 Os Formannskap / Os kommunestyre Framlegg til tilråding: Os kommunestyre vedtek at Os kommune inngår avtale med skulptur 2003 om kjøp av ein skulptur for kr ,-. Kjøpesummen vert dekka ved bruk av delar av overskotet frå 2002, under føresetnad av at at revidert rekneskap syner overskot som kan nyttast til føremålet. Det vert gjort følgjande budsjettendring: Post inventar og utstyr vert auka med kr Post Disp. av tidlegare år overskot vert auka med kr Os, Lars Atle Skorpen Hansen rådmann

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.04.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Kl. 17.00 møter lensmann Rasmus Dalen og orienterer om kriminalitetsutviklinga

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI 2003 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 23.09.2003 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0051/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT MAI

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Lysøya Møtedato: 22.06.2004 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0110/04 04/00434 PORTEFØLJESTATUS MAI 2004 0111/04

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS AUGUST 2005 984 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.09.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0135/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.og 23.11.2004 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0216/04 03/01610 PROFILERINGSPROSJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad Kjetil Nesse Anne Margrethe Kråvik MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.11.2011 Kl: 12.30-13.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Gunnvor Linde Gudvin Haraldsson Kari Bolstad

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS PR NOVEMBER 2007 175 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Solstrand Hotell & Bad Møtedato: 26.02.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/08 07/65 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til. Lisbeth Axelsen (H), Torill Otterskred (SV) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.03 Frå: 09.00 til MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Ordførar Teje Søviknes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0026/03 03/01886 ÅRSMELDING 2002 321 0027/03 03/01887 ÅRSREKNESKAP 324

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0026/03 03/01886 ÅRSMELDING 2002 321 0027/03 03/01887 ÅRSREKNESKAP 324 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.03 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Vedlagde kart til sak 38/03, arealdelen til kommuneplanen, vert sendt ut i stort format

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0150/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 1303

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0150/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 1303 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Quality Hotel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Tid: 10.00 Forfall Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H)

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen Herøy rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 13:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Frå: 09.00 til 13.20 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR. MAI 2007 1401 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 58/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 23.04.2012 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2012 Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 17.12.2013 Tid : 14:30 MØTEINNKALLING Tysnes kommune SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 106/13 13/1035 BUDSJETTREGULERING DESEMBER 2013 - DRIFT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK - ENDRING I INSPIRASJONSBONUS 3 Sak 1/09 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Tid: 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/09 09/80 POLITISK KVARTER 2 2/09 09/300 SENIORTILTAK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR TIL KULTURLANDSKAP OG SKOGBRUK - 130 MELDINGSAK OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/06 06/158 BRUK AV MIDLAR

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Hargun Eigedom, Røtingavegen 23, Sundøy Møtedato: 09.04.2008 Frå: 09.00 til 15.15 Innkalte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader:

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer