Vedtatt - KS sak 13/83

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtatt - KS sak 13/83"

Transkript

1 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1

2 Innhold 1.0 Sammendrag Budsjettprosess i Engerdal Kommune Kommunens rammebetingelser Befolkningsutvikling Frie Inntekter Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene: Pensjonspremieavvik og amortisering av premieavviket Inntektsmuligheter: Finansielle nøkkeltall Styringssignaler fra dialogseminaret Økonomiske Oversikt Budsjettskjema 1A: Budsjettskjema 1B: Budsjettiltak Styringskort og kommentarer til driftsbudsjettet Politisk virksomhet Støtte/Utvikling Oppvekst Pleie og Omsorg Helse NAV Plan, næring og teknikk: VAR-området Finans Økonomisk oversikt Drift Investeringer Oversikt investeringer Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2A Budsjettskjema 2B Investeringsprosjekter Langsiktig lånegjeld Rente- og avdragsbelastning i planperioden

3 1.0 Sammendrag Budsjett er en bindende plan for kommunens anskaffelse og anvendelse av midler. Budsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Budsjettet skal være bygget opp på en slik måte at det gir kommunestyret eller de organer som kommunestyret bemyndiger, anledning til å prioritere hvordan midlene ønskes anvendt i budsjettåret. Krav til budsjettets innhold er beskrevet i kommunelovens 46. Kommunelovens 46 stiller følgende krav til årsbudsjettet: 1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta. 2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret. 4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram. 5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. 6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår. 8. Departementet kan gi nærmere regler om årsbudsjettet og innstilling til årsbudsjettet. I disse reglene kan det stilles krav om oversikter over inntekter og utgifter for kommunens eller fylkeskommunens samlede virksomhet. Rådmannens forslag til årsbudsjett viser at kommunen kan videreføre driften omtrent på dagens nivå i Viktige momenter i årsbudsjett 2014 Vekst i frie inntekter Frie inntektene består av skatteinntekter og rammetilskudd, og utgjør om lag 80 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommunene kan disponere fritt innenfor gjeldende lover og regelverk. Anslag frie inntekter for Engerdal kommune for 2014 er kroner. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Engerdal kommune fra 2013 til 2014 på 3,3 prosent (3,1 mill). Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2014 før i januar 2015, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2014 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag. Inntektsveksten dekker omtrent lønns og prisvekst som er anslått til 3% i Fast styring og stramme prioriteringer er derfor helt nødvendig for å opprettholde nødvendig tjenestetilbud og sikre økonomisk handlefrihet. Pensjonskostnader Pensjonskostnadene for kommunen får en betydelig økning på grunn av en høyesterettsdom sommeren 2013 som pålegger kommunen å melde inn ansatte i pensjonsordningen fra første time. Tidligere har en bare vært pålagt dette for stillingsbrøker over 40%. Dette medfører blant annet at 3

4 det å beregnes pensjon på alle vikarer m.m. Anslag på pensjonspremieavvik (KLP) for 2014 er 4,13 million som inntektsføres. Rådmannen foreslår at dette avsettes på fond for pensjonspremieavvik til dekning av amortisering av samme beløp i Det er i 2014 budsjettert med amortisering av premieavvik for 2013 på kr 0,47 mill iht. siste prognose fra KLP (Endelige tall foreligger i januar 2014). Driftsbudsjett Forslag til driftsbudsjett for 2014 er på kr , (korrigert) mot kr (korrigert) i vedtatt budsjett Sum fordelt til drift for 2014 er øket med kr 2 mill fra vedtatt nivå i Brutto driftsresultat (eks. renter og avdrag/utbytte) i 2014 er på kr 2,5 mill. Netto driftsresultat (eks. avsetninger) er kr. 4.3 mill. Det er ikke lagt inn økninger i kommunale avgifter og gebyrer utover indeksregulering på de ulike områdene. For barnehage foreslås det at nye maksimalsatser fra statsbudsjettet legges inn, en økning på kr 75,- pr mnd for full plass. Det er fortsatt et godt stykke igjen før selvkostområdene drives til selvkost, dvs at disse områdene «subsidieres» over driftsbudsjettet. Reduksjonen i antall sykehjemsplasser fra 22 til 18 plasser som ble vedtatt i budsjettet for 2013 ble ikke gjennomført i 2013 slik at dette tiltaket videreføres og gjennomføres i løpet av Det er ikke foreslått større kutt i tjenestene utover dette, men der er heller ikke funnet rom for økninger utover de tiltak som ble prioritert i dialogseminaret. Investeringsbudsjett De foreslås investeringer på kr 19,3 mill i Bygging av ny 2 avdelings barnehage på Drevsjø og ENØK-tiltak i kommunale bygg er de største investeringsprosjektene i Sunn Kommuneøkonomi Sunn Kommuneøkonomi Bygningsmessig vedlikehold Kompetanseutvikling Netto driftsresultat Balanse i økonomien i 2014 Indikator mål: kr 90 per kvadrat meter dvs. 2,3 mill. Det er avsatt kr 1,6 mill til bygningsmessig vedlikehold, en økning på 0,12 mill fra 2013 I tillegg er det foreslått investering av kr for heving av standard av kommunal bygg, samt at vaktmestertjenesten også utfører en god del vedlikehold i sin arbeidstid Det er avsatt kr 0,82 mill til kompetanseheving, en økning på kr 0,14 mill fra : 3% av lønnsmassen dvs. ca. kr 2,6 mill Netto driftsresultat i 2014 er kr 4,3 mill. : 3% av driftsinntekter dvs. kr 4,6 mill Budsjett 2014 er i balanse men rådmannen må jobbe videre med fast styring og stramme prioriteringer for å oppnå langsiktig balanse i økonomien. Kommunens langsiktig lånegjeld vil ved utgangen av 2013 være 72,7 mill kr. Lånegjelden vil øke til nær 85,6 mill kr. ved utgangen av 2014 hovedsakelig pga. oppstart av bygging av ny barnehage på Drevsjø og ENØK-tiltak i kommunale bygg. I 2014 vil kommunen bruke ca. 10 % av sine frie disponible inntekter til å dekke rente- og avdragsutgifter. Håvard Haug Rådmann Engerdal Kommune 4

5 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune Engerdal kommunes økonomireglement kap. 3.3, stiller følgende krav til årsbudsjettet: I henhold til kommunelovens 45 og 46 skal kommunestyret selv vedta en økonomisk plan for kommende kalenderår. Kommunestyret vedtok økonomiplan for perioden i møte , K.sak 13/69. Årsbudsjettet skal deles inn i en drifts- og en investeringsdel, og er bestemmende for bruken av midler i løpet av året. Utgangspunktet for årsbudsjettarbeidet er økonomiplanens 1 år. Det forutsettes samsvar mellom økonomiplanens første år og årsbudsjettet. Kommunestyret vedtar budsjettet på nettoramme pr. rammeområde. Ansvarsdimensjon tilpasses den administrative organiseringen som til enhver tid gjelder. Innenfor hvert ansvarsområde vil vi finne både arter og funksjoner. Bevilgning innenfor hvert rammeområde skal føres opp med et beløp og tekst som angir hva bevilgningen gjelder. I beskrivelsen må det komme klart frem hvilken aktivitet som forventes utført, og hvilke virkemidler som skal benyttes. Aktiviteten bør så langt råd er beskrives i målbare tall, slik at det kan rapporteres i form av måltall eller indikatorer. Det skal gå klart frem i budsjettdokumentet hvilke enhet som de forskjellige rammeområdene er underlagt. Selv om budsjettet vedtas på et overordnet nivå skal ressursanvendelse (inntekter og utgifter) regnskapsføres slik at statens krav til rapportering kan oppfylles. Formannskapet utarbeider/innstiller til kommunestyret, men bør så langt råd er ta med seg representanter fra politiske partier som ikke er representert i formannskapet i sitt arbeid med årsbudsjett. Årsbudsjettet skal forelegges kommunestyret som innen årets utgang skal vedta et budsjett i balanse for det kommende kalenderår. 5

6 Årsbudsjetts plass i kommunes overordna plan systemet kan illustreres som vist i figuren under: Økonomiplan Dialogseminar Budsjettseminar Kommuneplan Årsrapport Årsbudsjett Rapportering Budsjett er en bindende plan for kommunens anskaffelse og anvendelse av midler. 6

7 3.0 Kommunens rammebetingelser 3.1 Befolkningsutvikling Innsikt i demografiske forhold har stor betydning ved utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan. Negativ befolkningsutvikling medfører oftest redusert inntektsgrunnlag gjennom skatter, avgifter og overføringer, samt redusert behov for enkelte infrastrukturelle tiltak. Ved positiv befolkningsutvikling derimot kan en påregne økte inntekter og økt behov for utbygging/forbedring av fellesgoder. Folketallet i Engerdal er blitt redusert med 136 personer siden år Den største nedgangen har vært i aldersgruppen Tabell 1 Befolkningsendringer År Folketall Tabell 2 Framskrevet folkemengde år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år og eldre Sum Kilde SSB 7

8 Tabell 3 Befolkningsprognose år år år år år år år år år år Tabellen viser befolkningsprognose for Engerdal kommune Tabellen er basert på moderat nasjonal vekst. Etter dette vil vi ha ca innbyggere om 20 år. Det betyr en nedgang på 160 personer. Størst er nedgangen i aldersgruppen under 20 år (72 personer) og i mellomsjiktet der nedgangen forventes å være 118 personer. Videre ser vi at gruppen over 80 år først vil gå noe ned før den øker fram mot (24 personer over dagens nivå). Tabellene over er basert på SSBs befolkningsprognoser med svak nasjonal vekst. Ser vi på de faktiske tall for de siste 10 år viser imidlertid dette en større faktisk nedgang i befolkningen enn SSBs prognoser med en nedgang på ca 1% i året. Legger vi dette til grunn og framskriver med en nedgang med 1% pr år får vi følgende utvikling de neste fire årene (økonomiplanperioden): Tabell 4 Folkemengde , 1% nedgang ÅR Befolkningstall

9 3.2 Frie Inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene. Skatt og rammetilskudd Samlet rammetilskudd er summen av innbyggertilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norge- og Namdalstilskudd, småkommunetilskudd, storbytilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd. Utgiftsutjevningen, korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler, saker med særskilt fordeling og inntektsgarantiordningen bidrar til å omfordele rammetilskudd mellom kommuner. Anslaget for rammetilskudd og skatt bygger på innbyggertallene i tabell 4. dvs en årlig nedgang i innbyggertallet på 1% i økonomiplanperioden. Regjeringens budsjettforslag for 2014 innebærer en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på 7,7 mrd. kroner i 2014, eller 1,8 pst. Av den samlede veksten er 5,2 mrd. kroner frie inntekter. Dette tilsvarer om lag den automatiske utgiftsveksten som følger av endringer i befolkningen, pensjoner o.a. Den varslede inntektsveksten må ses i sammenheng med konsekvenser av den demografiske utviklingen for Engerdal kommune. Anslag frie inntekter for Engerdal kommune for 2014 er kroner. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Engerdal kommune fra 2013 til 2013 på 3,3 prosent (kr 3,1 mill). Lønns og prisveksten for kommunene er anslått til 3 % i Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2014 før i januar 2015, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2014 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag. Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd fra 2013, i budsjettåret 2014 og for planperioden framkommer i tabellen nedenfor. 9

10 ENGERDAL 0434 (år 2014-prisnivå i perioden ) PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn til skattesvake kom i Sør-Norge (2009) Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Justert skjønn momskomp 08 Kompensasjon Samhandlingsreformen Ekstra skjønn tildelt av KRD - Ekstra skjønn tildelt av KRD desember 2011 Feil inntektsutj 2007/Komp Fysioterapautmidler 09 Tiltakspakken 2009/1 mrd mer frie inntekter 2010 med mer RNB2009 / RNB2010 / Prop 59S / RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 3,1 4,2 0,2-0,1-0,2 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 2,67 0,72-1,03-0,97-1,05 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) (avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag) Sum - endring i % 3,3 3,3-0,1-0,3-0,4 *Kilde: KS Prognosemodell etter fremlagt Statsbudsjett for Tallene for 2014 er basert på 1356 innbyggere. Viktige momenter: Rammetilskudd og skatt - Anslaget for rammetilskudd og skatt bygger på innbyggertallene i tabell 4. dvs en årlig nedgang i innbyggertallet på 1% i økonomiplanperiode Eiendomsskatt Eiendomsskatt ble innført i hele kommunen i I rådmannens budsjettforslag er det budsjettert med 7 promille i eiendomsskatt for næringsbygg, verker og bruk. For øvrige eiendommer utskrives 2 promille. Dette er samme satser som i 2013 og dette gir en inntekt på kr 3,45 mill i 2014 Ordinært skjønnstilskudd Engerdal får kr 2,1 mill i ordinært skjønnstilskudd i 2014, hvorav kr er delfinansiering av grendeskolen i Sømådalen. 10

11 3.3 Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift For 2014 bygger alle tall på en kommunal deflator oppgitt i statsbudsjettet på 3,0 pst. Alle tall fremover har også dette lønns- og prisnivået. 3.4 Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene: I økonomiplanen er normalpremien basert på aktuarberegninger fra KLP og Statens Pensjonskasse. Beregningene gir følgende premiesatser for 2014: KLP Fellesordningen: 22 % Sykepleierordningen: 21 % Folkevalgtordningen: 37 % (prognose) Statens Pensjonskasse Lærere: 13 % De nye satsene i KLP som ble innført i 2011 har ført til en vesentlig økning for alle pensjonsordningene. Sommeren 2013 kom det en høyesterettsdom som pålegger kommunen å melde inn alle ansatte i KLP fra første time. Tidligere var kravet innmelding for stillinger over 40 %. Dette medfører en betydelig økning i kommunes pensjonskostnader for Pensjonspremieavvik og amortisering av premieavviket I 2002 innførte Staten ordningen med premieavvik pensjon i kommunenes budsjett og regnskap. Premieavvik pensjon er differansen mellom beregnet pensjonskostnad og innbetalt pensjonspremie til pensjonskassene. Hvis innbetalt pensjonspremie i 2014 blir større enn beregnet pensjonskostnad, blir premieavviket for 2014 et positivt beløp (en inntekt) i driftsregnskapet for I tillegg føres beløpet opp som en kortsiktig fordring i balanseregnskapet for Ordningen med premieavvik ble innført i kommunene for å unngå at store økninger i pensjonspremien påvirket kommunenes økonomi på kort sikt og for å gjøre pensjonsutgiftene noe mer forutsigbare i budsjettsammenheng. Da ordningen med premieavvik ble innført, fikk kommunene valget mellom å amortisere (tilbakeføre) forrige års premieavvik (oppført som kortsiktig fordring i balanseregnskapet) over 1 eller 15 år. Fra og med 2012 er valget enten 1 års eller 10 års tilbakeføring. Engerdal kommune valgte i 2002 amortisering over 1 år og har siden holdt seg til ett års amortisering. Anslag på pensjonspremieavvik (KLP) for 2014 er kr 4,13 million som inntektsføres, men vi må samtidig amortisere (utgiftsføre) kr 0,47 mill som er det foreløpige anslaget for premieavvik i Premieavviket er uforutsigbart og varierer mye mellom år. Endelig premieavvik for 2013, og derigjennom amortiseringen i 2014 er ikke klart før i januar Det samme gjelder for premieavviket for 2014, der endelige tall først kommer i januar For å unngå store uforutsette svingninger i driftsbudsjettet foreslår rådmannen at premieavviket for 2014, foreløpig beregnet til kr 4,13 mill avsettes på fond. I 2015 må premieavviket for 2014 amortiseres (utgiftsføres). En vil da kunne bruke de avsatte fondsmidlene til å dekke denne utgiften. Dette medfører i praksis at premieavvik og amortisering «løftes ut» av driftsbudsjettet slik at store årlige svingninger jevnes ut. 3.5 Inntektsmuligheter: Kommunen har i liten grad mulighet til å påvirke inntektssiden av regnskapet utover å øke brukernes egenbetaling og øke eiendomsskatt. Den viktigste inntektskilden vår, rammetilskudd, er påvirket av folketallsutviklingen. Folketallet er pr 1/ , en nedgang på 44 innbyggere fra 1/1-12. På sikt er det helt avgjørende at man klarer å stabilisere folketallet. Dette kan skje med aktiv medvirkning fra staten med klare distriktspolitiske virkemidler. Samtidig må kommunen intensivere arbeidet med næringsutvikling. Per dags dato er det lite utbygd næringsliv og lav inntekt og formue blant 11

12 kommunens innbyggere, noe som gir begrenset mulighet for egne skatteinntekter. Rådmannen har i sitt budsjettforslag lagt inn økninger i kommunale avgifter og gebyrer tilsvarende konsumprisindeksen. Det er fortsatt et stykke igjen før selvkostområdene drives til selvkost, noe kommunen har anledning til. Eiendomsskatt ble innført i hele kommunen i I rådmannens budsjettforslag er eiendomsskatt satt til samme satser som for 2013, dvs 7 promille for næringsbygg, verker og bruker, 2 promille på øvrige eiendommer. Dette gir en inntekt på kr mill i Tabellen nedenfor viser inntektsmuligheter ved økning i eiendomsskatt. Merinntekt ved økning av e-skatt Økning: Sum grunnlag Privat/bolig fra 2 prom Økning til 3 prom Økning til 4 prom Økning til 5 prom Økning til 6 prom Økning til 7 prom Kilde for grunnlag til beregning: KomTek Forvaltning *Kilde: KOMTEK Så langt har kommunen vært svært avhengig av statlige overføringer for å utføre de tjenester og oppgaver som er lovpålagt. Statlig inntekter er i hovedsak frie inntekter (rammetilskudd og kommunens andel av skatteinntekter/skatteutjevning). *Kilde: KS prognose modell 12

13 Engerdal kommune - Årsbudsjett 2014 Figuren overfor viser et relativt stabilt nivå i rammetilskudd fram til Skatteinntekter er også relativt stabilt i årene framover. Følgende muligheter kan styrke kommunens inntekter betydelig i økonomiplan perioden men er ikke tatt med i beregningene: Mulighet for vindmøllepark i Engerdal Sikre videre drift ved asylmottaket (Avtalen med UDI er p.t prolongert til ) Økt bosetting av flyktninger Økning i eiendomsskatt 3.6 Finansielle nøkkeltall Finansielle nøkkeltall oppsummerer konsekvensene av den driftsprofil som økonomiplanen legger opp til. Nøkkeltallene fungerer også som måltall som vil kunne etterprøves i årsmeldingen for hvert av driftsårene i økonomiplanperioden. Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -1,4 1,4 3,3-1,2-3,4-0,9-0,2-0,6 4,5 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 6,4 2,7 4,9 0,7-1 -1,8 2,5-1,8 11,3 Kilde: KOSTRA En analyse av Engerdal sin finansielle nøkkeltall i perioden viser et uheldig forhold mellom inntektene og utgiftene. Brutto driftsresultat (resultat eks renter, utbytte og avdrag) i perioden viser at Engerdal sine driftsinntekter har vært høyere enn driftsutgiftene i kun 2005 og Tallene viser også at finansinntekter subsidierer drift. I 2012 ble resultatet snudd til positive tall. 13

14 a. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % -2,0 % -2,5 % 0,7 % -1,0 % -1,8 % 2,5 % -1,9 % 1,0 % 1,0 % Netto driftsresultat og resultatgrad sier noe om hvor stor del av driftsinntektene som er igjen etter at driftsutgifter og renter og avdrag er regnskapsført. Det er anbefalt at en kommune over tid bør ha et årlig netto driftsresultat på minst 3 % for at den skal kunne opprettholde en sunn og robust økonomi. I det ligger at kommunen bør ha et overskudd på den løpende drift som bidrar med tilstrekkelig egenkapital til investeringene og samtidig gir rom for avsetninger som kan brukes til å utligne fremtidige svingninger i driftsinntektene eller dekke uforutsette utgifter. Ved et lavere netto driftsresultat må kommunen regne med at den enten ikke vil være i stand til å fornye sine bygg og anlegg i takt med slit og elde, gjeldsgraden vil øke og/eller at det ikke vil være rom for å bygge opp tilstrekkelig frie fond for å kunne opprettholde et stabilt tjenestenivå ved fremtidige svingninger i driftsinntektene. b. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 %

15 Diagram viser disposisjonsfond i % av driftsinntektene i økonomiplanperioden med forutsetning at Engerdal avsetter foreslått avsetninger til disposisjonsfond: 2014: 1,0 mill kr 2015: 2,6 mill kr 2016: 3,8 mill kr 2017: 4,6 mill kr Alle kommuner bør ha en om opparbeidelse av buffere i form av disposisjonsfond for å møte uforutsette utgifter eller sviktende inntekter med. Et konkret mål kan være at fondsbeholdningen til enhver tid skal utgjøre minimum 3 % av driftsinntektene. Det er avsatt kr 1 mill. til generelt disposisjonsfond i budsjettår Videre det avsatt kr 4,13 mill. til fond for pensjonspremieavvik. 3.7 Styringssignaler fra dialogseminaret Dialogseminaret kom fram til følgende prioriteringer for 2014 og framover i økonomiplanperioden: Etablere et variert boligtilbud til kommunens innbyggere. Eldre, unge, familier. Nye boliger (privat/offentlig samarbeid) og oppgradering av eksisterende utleieboliger. Jfr Engerdal i sentrum og tidligere utarbeidet rapport om boligsituasjonen i kommunen, samt kommunestyrevedtak 5. mai Proaktiv næringsutvikling. Sikre næringsutvikler handlingsrom i forhold til økonomi, fortrinnsvis innenfor driftsbudsjettet. Pleie og omsorg, prioritere stillinger i 1) hjemmebasert, 2) saksbehandler Etablere nye interkommunale samarbeid. Barnevern må forseres. Asylmottaket, utrede, forberede anbud, følge opp utbygging av mottaket fra UDI sin side. Utarbeide informasjonsstrategi. Tiltak fra dialogseminaret er innarbeidet i budsjettet. Det er lagt inn en stilling i hjemmebaserte tjenester (finansiert ved tilskudd i 2013), og samt saksbehandler innen PLO fra 1/10. Videre er det lagt inn kr ,- i generelle driftsmidler til næringsarbeid. 15

16 4.0 Økonomiske Oversikt 4.1 Budsjettskjema 1A: Skjemaet skal vise inntekter, netto finansinntekter/utgifter, netto avsetninger, hva som er overført og hva kommunen har til fordeling drift. Tall i 1000 kroner Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Noter FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt fast eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B - korrigert) Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-)

17 NOTER Note 1 - Rammetilskudd 1000 kr Basert på folketall pr 1. januar Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger og fysioterapi/kvalifiseringsprog Småkommunetilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Kompensasjon Samhandlingsreformen Netto inntektsutjevning RNB Sum Note 2 - Andre generelle statstilskudd Utdanningstilskudd DU Kompensasjonstilskudd Omsorgsboliger Kompensasjonstilskudd Skole Integreringstilskudd Sum Note 3 - Renteinntekter og utbytte Renteinntekter EEH AS Renteinntekter Bank Renteinntekter fond Renteinntekter etableringslån Forsinkelsesrenter Aksjeutbytte EEH AS Sum Note 4 - Til ubundne avsetninger Til ubundne avsetninger (premieavvik) Til generelt disposisjonsfond Sum Note 5 - Bruk av ubundne avsetninger Bruk av ubundne avsetninger (amortisering premieavvik) Sum

18 4.2 Budsjettskjema 1B: Skjemaet skal vise hvordan "til fordeling drift" fra skjema 1A er fordelt. Fordelingen skal spesifiseres i henhold til kommunens vedtak, og vise hvilket nivå budsjettet er vedtatt på. Budsjettskjema 1B - Til fordeling drift Enhet Budsjett 2014 Vedtatt budsjett 2013 Regnskap 2012 STØTTE/UTVIKLING Sum utgifter STØTTE/UTVIKLING Sum inntekter STØTTE/UTVIKLING POLITISK VIRKSOMHET Sum utgifter POLITISK VIRKSOMHET Sum inntekter POLITISK VIRKSOMHET OPPVEKST Sum utgifter OPPVEKST Sum inntekter OPPVEKST PLO Sum utgifter PLO Sum inntekter PLO HELSE Sum utgifter HELSE Sum inntekter HELSE NAV Sum utgifter NAV Sum inntekter NAV PLANTE EKSKL. VAR Sum utgifter PLANTE EKSKL. VAR Sum inntekter PLANTE EKSKL. VAR VAR Sum utgifter VAR Sum inntekter VAR Sum drift Sum drift (korrigert)

19 Korrigeringer Budsjett 2014 Vedtatt budsjett 2013 Regnskap Årets premieavvik KLP Årets premieavvik SPK Amortisering premieavvik Aga av netto premieavvik Tap på fordringer og garantier Avsetning til lønnsøkninger Regnskapsm. mer-/mindreforbruk Konsesjonskraftinntekter Internt låneavdrag Fjellheimen Interne lånerenter Fjellheimen MVA-komp investering Sum korrigeringer 19

20 4.3 Budsjettiltak 2014 Viktige momenter: Nettorammene økes med kr 2 mill fra vedtatt budsjett Netto rammer for enhetsområdene inkluderer budsjettekniske justeringer (lønnsøkning/pensjonskostnader) og nødvendig tilpasning av tjenestetilbudet for å oppnå budsjettbalansen. 2. Endringer i rammene vedtatt i 1. tertial 2013 og 2. tertial 2013 er innarbeidet 3. Skatte og rammetilskudd er økt med kr kr 3,1 mill iht forslag til statsbudsjett Tallene i årsbudsjett 2014 er basert på et folketall på 1356 kr 1/7-13 og 1346 pr 1/ Strømutgifter økes med kr fra vedtatt nivå i Strømutgifter ble redusert i budsjettår 2013 pga. av lave strømpriser. Strømprisene har vært høyere enn forventet i 2013, og det forutsettes at strømprisene holder seg på 2013-nivå i % stilling som eiendomsskattekonsulent i PLANTE tas ut. Dette gir en innsparing på kr Pensjonspremieavvik er budsjettert med en inntekt på kr 4,13 mill iht prognose fra KLP og SPK. Videre er det budsjettert med amortisering av premieavviket i 2013 på kr 0,47 mill (utgift) iht prognose fra KLP og SPK. 7. Det er avsatt kr 1,0 mill til generelt disposisjonsfond i Premieavviket på kr 4,13 mill foreslås avsatt til disposisjonsfond for amortisering av premieavvik i Det er avsatt kr 1,6 mill til bygningsmessig vedlikehold og kr 0,82 mill til kompetanseheving. 10. Det er avsatt kr 2,7 mill til lønnsreserven i 2014 for å dekke lønnsvekst i 2014 (Hovedoppgjør). 11. Integreringstilskudd er den største delen av andre generelle statstilskudd i økonomiplanperioden. Det er budsjettert med en reduksjon i integreringstilskuddet på 0,25 mill beregnet ut fra bosatte familier. 12. Renteinntekter fra Engerdal Energi Holdning AS (EEH as) Eidsiva Energi er øket med kr 1,17 mill iht til betingelsene i avtale med EEH as og Eidsiva energi. 13. Renteinntekter på bankinnskudd er redusert med kr 0,1 mill iht. prognose for rentenivå og beholdning. 14. Det er budsjettert med utbytte fra EEH AS på kr 2 mill, det samme som utbyttet i

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011

Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014. Budsjett 2011 Handlingsprogram med økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 01. nov 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Handlingsregler... 6 3 Overføring av budsjettrammer fra 2010-2011... 7 4 Satsningsområder...

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer