Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose. Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose. Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF"

Transkript

1 Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF

2 DETTE SKAL JEG SNAKKE OM Sosionomens rolle Å leve med kreft Arbeid Økonomiske støtteordninger fra diagnose til evt varig ufør Andre rettigheter Rehabilitering Hvem gir råd og veiledning

3 Sosionomens rolle for pasienten/pårørende Henvisning fra lege eller sykepleier Samtale med pasienten, ved behov også Deres familie/pårørende Hvilken behov har du, hva ønsker du, tiltak? Brobygger - tverrfaglig samarbeid mellom sykehus og kommunen er viktig for å få det beste til deg Psykososialt - ikke bare sykdom/diagnose, men hvordan du har det i deg selv og sosialt mellom andre og omgivelsene

4 KREFTFORENINGEN

5 Å LEVE MED KREFT.. Å leve med sykdommen kan være en stor utfordring. Uforutsigbare smerter/ubehag/bekymringer kan være vanskelig å kombinere med et normalt hverdagsliv og jobb Mestring opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer, og følelse av å ha kontroll over eget liv er viktig. Aktiv og god mestring er hjelp til å tilpasse seg sin nye hverdag og virkelighet å bli i stand til å se forskjellen på - det du må leve med og det du selv kan være med på å endre Oppmerksomhet/fokus på smerte/ubehag. Hva gjør du når det kommer eller er? Å forstå årsaken til smerte/ubehag gjør det lettere å mestre den, mens det å ikke vite hvorfor vi har slik, gjør oss engstelige og bekymret da får vi en negativ følelser og tanker som forsterker smerteopplevelsen. Den enkelte må finne sin måte å leve på med sine plager, hva som passer seg og sine nærmeste. Prøving og feiling vil være et ledd i å finne ut hva som fungerer for deg og dine nærmeste. Snakk med andre rundt deg og involvere de i sykdommen, åpenhet er en viktig forutsetning for å mestre hverdagen Å se hele mennesket, viktige/gode ressurser, hva skal vi fokusere på?, ikke bare diagnosen... Lære seg å snakke pent til og om seg selv, verden finnes ikke, vi skaper den gjennom våre valg, tolkninger og våre verdier

6 LIVET, SE MULIGHETER

7 VEIEN VIDERE. Å vandre i ukjent landskap, da trenger vi kart og kompass!! Problemer med vedvarende utmattelse før, under og etter behandlingen opplever mange med diagnosen, og usikkerheten følger i kjølevannet av ikke bare kreftdiagnoser men også andre sykdommer for enkelte pasienter Med god nok informasjon kan en unngå angst, bekymringer og grubling som gjør en redd for å ha blitt syk igjen. Kreftpasienter trenger god tilrettelagt informasjon og tett oppfølgning, de må ikke slippes for tidlig etter behandlingen av sin kreftsykdom! Det er ikke bare å få beskjed om; å ta det med ro, eller vi sees til neste kontroll!

8 HVOR ØNSKER/VIL DU?

9 DINE LYSPUNKTER?

10 ARBEID Arbeid gir mening, tilhørighet, anerkjennelse, identitet, mestring og struktur Arbeid er helsefremmende for de aller fleste Tap av arbeid svekker helsen Retur til arbeid styrker helsen Viktig at stadig flere arbeidsgivere legger til rette for kreftrammede arbeidstakere får en fleksibel arbeidssituasjon som gjør at de kan stå i arbeid når det er ønskelig

11 NEGATIVE ARBEIDSBELASTNINGER For mye eller for lite å gjøre, og manglende kontroll Stort tidspress og stramme tidsfrister Usikkerhet på jobben, som trussel om å bli overflødig Konflikter eller opplevelse av å bli urettferdig behandlet, mobbet trakassert eller utstøtt Det er få som ønsker å sykemelde seg. Pasienter opplever både marganalisering og fryses ut i arbeidslivet er/oppleves tragisk i tillegg til diagnosen. Det representerer ikke bare kostnader, men også tap for seg selv og samfunnet

12 SYKEMELDING Gradert i stedet for full sykemelding? Oppretthold kontakten med jobben Det er du som bestemmer hva du vil fortelle arbeidsgiver/kollega Gradvis tilbake eller direkte i 100% jobb? Du kan be om tilrettelegging av arbeidet. Hvilke arbeidsoppgaver er vanskelig å gjennomføre? Du må si noe om det, for ting kan tilrettelegges

13 SYKEPENGER Maks ytelse i 52 uker Graderte sykepenger også 52 uker, min 20 % Må ha vært i jobb minst 4 uker, og minimum kr i tidligere inntekt (1/2 G kr 88370) Sykmelding i enkeltstående behandlingsdager kan øke tiden Kan ta ferie i løpet av sykemeldingsperioden Ny rett til sykepenger Må være 100 % friskmelding i 26 uker Utbetalinger Normalt 100 % av brutto inntekt (maks 6 x Grunnbeløpet kr )

14 8 20 folketrygdloven RISIKO VED STORT SYKEFRAVÆR Unntaksregel for arbeidsgiveransvaret dersom en arbeidstakers helsetilstand medfører risiko for særlig stort sykefravær Ansatte som er kronisk/langvarig syk Søke NAV (du selv eller arbeidsgiver,) NAV kan betale sykepenger i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene), arbeidsgiver utbetaler lønn som vanlig NB: Arbeidsgiver kan også få refusjon for sykedager på egenmelding Søknadsskjema på (unntak fra arbeidsgiveransvar) Ved innvilgelse gjelder for en tidsbestemt periode(må søke på nytt når vedtaket utløper)

15 SYKEMEDLDING PÅ ENKELTSTÅENDE BEHANDLINGSDAGER Når en person er under behandling og selve behandlingen er årsaken til at man ikke kan arbeide den dagen, kan man ha rett til sykemelding på enkeltstående behandlingsdager For å unngå at sykemeldingsperioden løper slik den for eksempel gjør med en gradert sykemelding, kan personen sykemeldes 100 % på den enkeltdagen behandlingen gis på

16 SYKEMELDING forts.. Hvis en person skal ha behandling en dag pr uke kan personen sykemeldes 20 % i 2 uker, forbrukes det 2 uker av sykepengerettigheten MEN hvis du sykemeldes på enkeltdager, vil du bare ha forbrukt 2 dager av sykepengerettigheten din. OBS Maks en behandlingsdag pr uke

17 MIDNATT

18 Arbeidsavklaringspenger AAP Fortsatt sykemeldt etter 52 uker? Søk AAP hos NAV Selvbetjening på nav.no AAP venter eller er i behandling. Arbeidsrettet tiltak i regi av NAV. Inntil 3 mnd mens man søker arbeid etter gjennomført behandling eller tiltak. Inntil åtte mnd i påvente av uføresøknad blir vurdert Minst 50% nedsatt arbeidsevne Lavere inntekt Trappe opp for å komme tilbake i full jobb AAP er 66% av sykepengegrunnlaget Meldekortet gir fleksibilitet Må leveres Mulig med unntak ved særskilt avtale Maks 4 år (unntak) Kan jobbe inntil 60 % (med vanlig lønn) og få resterende 40 % som AAP Personer som er sykemeldt eller får AAP som jobber helt eller delvis kan det gis reisetilskudd til dekning av ekstrautgifter til og fra arbeidsstedet

19 Uførepensjon SKAL JEG SØKE UFØREPENSJON? Varig funksjonsnedsettelse og nedsatt inntektsevnen Ny utregningsmåte: Max: 6 x Grunnbeløpet i Folketrygden pr år (kr ) pr Beregnes gjennomsnittsinntekt i de 3 av de 5 siste årene før du ble ufør Ung ufør Ble du syk før fylte 26 år, kan du ha krav på et tillegg som ung ufør på 3,50 pensjonspoeng. Du kan ha jobbet noe etter fylte 26 år men kravet må være fremmet før du fyller 36 år. Har du ektefelle eller barn kan du ha krav på forsørgingstillegg Vurdere muligheten for å komme tilbake til arbeid NAV kan hjelpe arbeidsrettede tiltak Arbeidsrettede tiltak må være gjennomgått hvis mulig

20 Forts Nye regler for uføretrygd fra Bla mer fleksibel ordning for å kombinere arbeid og trygd Skattlegges som arbeidsinntekt. Kan kombinere 100% uføretrygd med arbeid fra første dag(kom ufør/arbeid vil alltid utgjøre mer enn bare trygd Kombinere jobb og pensjon? minst 50 % ufør Man kan ha en årlig inntekt på 40 % av Grunnbeløpet i Folketrygden uten at uføretrygden reduseres. Pr 1/1.15 er dette kr (inntektsgrensen). Personer som tidligere har innvilget uføretrygd kan i en overgang fra tjene kr i tillegg til 40% av grunnbeløpet uten at pensjonen reduseres. Man beholder uføregraden selv om man jobber. Man får tilbake uføregraden uten søknad dersom man tjener mindre enn inntektsgrensen. Har du inntekt når du søker uførepensjon, vil dette bli tatt med i beregningen av pensjonen, men du kan ha inntekt etter vedtak Tjenestepensjon eller pensjonsforsikring? Ulike tilleggsytelser, skjekk hvilke pensjonsavtaler du har gjennom jobben, det kan gi bedre vilkår. For eksempel kan Statens pensjonskasse gi uførepensjon ned til 20 prosent

21 IA-INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Mål: Å redusere og forebygge sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet Samarbeidsavtale mellom arbeidsgiver og NAV NAV Arbeidslivsenter: Bistå arbeidsgiver i dens ansvar(oppfølging og tilrettelegging) Tilgang til praktiske og økonomiske virkemidler på arbeidsplassen. Tilretteleggingstilskudd? Er din arbeidsplass en IA-bedrift?

22 IA forts Utvidet rett til egenmelding (Inntil 8 dager pr. fraværstilfelle, maks 24 dager pr. år) Tilretteleggingstilskudd for arbeidsplassen (kan gi arbeidsgiver kompensasjon for merutgifter eller merinnsats i forbindelse med nødvendig tilrettelegging, utprøving og opplæring i nye arbeidsoppgaver, eller praktisk hjelp som arbeidstaker har behov for. Tiltak/søknad planlegges sammen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver Tilskudd til bedriftshelsetjenesten. IA- virksomheter kan helt eller delvis få refundert utgiftene til bruk av bedriftshelsetjenesten

23 NOEN DAGER ER SLIK

24 HJELPEMIDLER FRA NAV Du må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler. Alle som har langvarig behov for hjelpemidler kan søke. Hvis du er usikker på hva du trenger, er det best å søke råd. Vi anbefaler at du tar kontakt med helsetjenesten i kommunen du bor. De har god erfaring med å utrede behov og å søke, og vil også kunne følge deg opp hvis du ønsker det i forhold til søknad, utprøving, anskaffelse og tilpasning av hjelpemidler Har du behov for tilrettelegging eller hjelpemidler på skolen eller på arbeidsplassen, er det naturlig å ta kontakt med læreren, arbeidsgiveren eller bedriftshelsetjenesten der du jobber. Hjelpemidler og utstyr som er vanlige for funksjonsfriske, dekkes ikke, selv om det er funksjonsnedsettelsen som gjør at du trenger dem. Folketrygden kan også dekke montering/demontering m.m

25 HJELPEMIDLER forts Hva kan du søke om? Det finnes ingen fullstendig oversikt over alle hjelpemidler du kan søke om. Kanskje er det ikke ett hjelpemiddel du trenger, men en kombinasjon av flere? Kanskje er det tilstrekkelig å tilrettelegge det du allerede har eller bruker, eller få andre tips og råd for å løse ditt behov? Det finnes et stort utvalg av hjelpemidler. NAV dekker ikke alle produktene i Hjelpemiddeldatabasen; noe må du kanskje kjøpe selv eller få lånt på andre måter. Proteser, parykk og ortopediske hjelpemidler ytes det dekning til, vedlikehold og fornyelser av (Folketrygdloven 10-7). NB. Reiser for tilpasninger dekkes av NAV og ikke pasientreiser Brystprotese dekkes etter operativt inngrep, ved legeerklæring. Evnt spesial bh kan dekkes v/ første gangs anskaffelse på inntil kr Parykk eller annet hodeplagg etter ønske. Evnt andre teknikker iht gjenværende hår dersom det erstatter parykk med inntil kr Det dekkes ikke til stell og vedlikehold av parykk Brukerpass erstatter vedtak for de områdene det gjelder for. Inholder bl.a: Navn, adresse, telefon, regler for bruk av passet og hvilke leverandører du kan kontakte. Kortvarig behov for hjelpemidler Har du et kortvarig (under to år) og midlertidig behov for hjelpemidler, ta kontakt med kommunen du bor i

26 HJELPEMIDLER forts... Lymfødem med behov for kompresjonsbandasjer Behandlingshjelpemiddel Økonomisk støtte fra Kreftforeningen Et behovsprøvd engangsbidrag Paraplyrevyens støtteforening for kreftsyke

27

28 GRUNNSTØNAD (Folketrygden) Skal dekke, helt eller delvis, nødvendige løpende ekstrautgifter ved lidelser som varer i 2-3 år eller mer. Med ekstrautgifter menes utgifter som søkeren har, men som friske personer ikke har. Utgiftene må i størst mulig grad dokumenteres. Hvilke ekstrautgifter kan dekkes? - drift av tekniske hjelpemidler - transport, herunder drift av medlemmets bil - til teksttelefon og i særlige tilfeller til vanlig telefon - bruk av proteser, støttebandasjer og lignende - fordyret kosthold ved diett. Nødvendigheten av spesialdiett for den aktuelle diagnosen må være vitenskapelig dokumentert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Dietten må avhjelpe den aktuelle sykdommen. - slitasje på klær og sengetøy Grunnstønad er ikke behovsprøvd, stønaden er skattefri og stønaden gis etter seks satser og ekstrautgiftene må minst tilsvare minimum sats 1 (kr pr mnd pr )

29 HJELPESTØNAD (Folketrygden) Kan innvilges dersom en har et særlig behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller medfødt funksjonshemming. Når foreligger et særskilt pleie og tilsynsbehov? - når evnen til å klare seg uten tilsyn sviker, både inne og ute, dag og natt - Der det er behov for hjelp til personlig stell/hygiene og i spisesituasjoner Behovet (lidelsen) må være varig = 2-3 år eller lengre. En forutsetning at man har et privat pleieforhold eller at hjelpestønaden setter en i stand til å opprette et slikt privat pleieforhold

30 ARBEIDS- OG UTDANNINGSREISER Ny ytelse fra Folketrygden (september 2014). Stønad kan ytes til personer som har varige forflytningsvansker som medfører at vedkommende ikke kan reise til arbeid eller arbeidsrettet utdanning med offentlige kommunikasjonsmidler. Alternativt uten at reise med offentlige kommunikasjonsmidler vil medføre vesentlige belastninger. Forflytningsvansker anses å være varige om de varer lenger enn ett år. Personer som av medisinske årsaker midlertidig er fratatt førerkortet og ikke kan komme seg til arbeid/utdanning på annen måte, kan innvilges stønad til tilrettelagt transport i den aktuelle perioden. Personer som innvilges denne stønaden må betale en egenandel for transporten. Arbeids- og utdanningsreiser gjelder ikke for personer som mottar grunnstønad til transport til arbeid eller utdanning mottar stønad til bil som kan benyttes til transport til arbeid eller utdanning er elever i grunn- eller videregående skole der kommunen eller fylkeskommunen har ansvaret for å dekke reisen til skolen deltar på arbeidsrettede tiltak, med unntak av lønnstilskudd har fått innvilget en full ytelse til livsopphold etter folketrygdloven med unntak av reise til ordinær utdanning godkjent av NAV får dekket transportutgifter til utdanning eller arbeid etter annen lovgivning

31 JA TAKK, BEGGE DELER

32 PLEIEPENGER Pleiepenger ved omsorg i hjemmet i livets sluttfase 60 dager per pasient Fleksibelt dagene kan deles mellom flere omsorgspersoner Omsorgspersonen må ha sykepengerettigheter og jobbe minst 4 uker

33 Pårørende kan jeg få fri fra jobben? Pårørende er både ressurs og berørt Sykmelding av pårørende? Må være syk selv situasjonsbetinget psykisk ubalanse eller livsfaseproblem hos voksen Sorg er ingen sykdomsdiagnose Omsorgsdager velferdspermisjon fra arbeidsgiver Arbeidsmiljøloven nødvendig omsorg inntil 10 dager per kalenderår (ikke lønn) Velferdspermisjon med lønn fra arbeidsgiver tariffestet eller etter avtale. Undersøk på din arbeidsplass! Pårørende kan få følge sine til sykehus, gi nødvendig omsorg og lignende

34 BILSTØNAD Hvis du ikke kan benytte offentlig transportmidler som følge av varig funksjonsnedsettelse eller hvis bruk av off. transport fører til urimelige belastninger for deg, kan du ha rett til bilstønad. I tillegg må du har et behov for bil for å kunne: - reise til og fra arbeids- eller utdanningssted - utføre din funksjon som hjemmearbeidende - forhindre eller bryte en isolert tilværelse - avlaste familien i tilfeller hvor funksjonsnedsettelsen fører til særlig stor pleiebyrde og derved kan forhindre innleggelse i helseinstitusjon. Det gis ikke stønad til bil hvis funksjonsnedsettelsen er oppstått etter fylte 70 år. Stønaden kan gis som tilskudd eller som rente- og avdragsfritt lån, avhengig av funksjonsnedsettelsen

35 TT-KORT: TRANSPORTTTJENESTEM FOR FORFLYTTNINGSHEMMEDE Et tilbud om dør til dør transport med drosje til personer som på grunn av sin funksjonshemming som ikke er i stand til å bruke egen bil, buss, tog og andre offentlige kommunikasjonsmidler. Varig (minst 1 år) forflytningshemmet (fysisk eller psykisk) og som har vesentlige vanskeligheter med å reise kollektivt. Personer bosatt i institusjoner med heldøgns omsorg og pleie blir ikke godkjent, med unntak av personer under 67 år. TT- ordningen er ment å dekke fritidsreiser for brukeren, og ikke reiser betalt av andre (reiser ved behandling hos lege/sjukehus der Pasientreiser refunderer/betaler). TT- ordningen er ikke lovfesta rettighet, men et tilbud som Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr sine innbyggere. Ordningen administreres av fylkeskommunen. Kommunene står for godkjenning av nye brukere i samsvar med retningslinjer utarbeidet av fylkeskommunen. Kontakt hjemkommune for søknadsskjema. Legeuttalelse skal vedlegges

36 FRIKORT FOR HELSETJENESTER/PASIENTREISER Frikort for helsetjenester får du når du overstiger beløpsgrensen på egenandelstak 1 og 2 Frikort 1: kr 2.185,- i 2015(beløpet reguleres hvert kalenderår) Egenandeler til: lege, psykolog, sykehus-konsultasjoner/ poliklinikker, laboratorieprøver, røntgenundersøkelser, medisiner og medisinsk utstyr på blå resept, pasientreiser etc. Egenandel på pasientreiser: kr 135,- pr vei. Utgifter til rimeligste off. transportmiddel på reiser mer enn 3 km dekkes/refunderes etter hovedregel. Husk: Pasientreiser som du selv betaler å sende inn krav på refusjon innen 6 mnd Det må dokumenteres fra lege/behandler dersom en av medisinske grunner ikke kan bruke off. transport. Krav om reiselengde over 3 km bortfaller i så fall. Parkeringsutgifter ved godkjent reise med egen bil refunderes. Frikortet sendes automatisk i posten innen 3 uker etter nådd beløp Husk å vis frikortet når du har fått det

37 NATURENS GULL

38 EGENANDELER Fysioterapi - dekkes egenandel ved brystkreftoperasjoner v/ fjerning av lymfeknuter i armhulen, brystreduksjon, lymfødem, kompresjonsstrømper/kompresjonsbandasjer En del fysioterapi må pasienten betale selv Konsultasjoner som er oppsatt på pasienten i sykehus, og «ikke møtt» til avtale blir belastet med kr og kan ikke skrives på egenandelskortet. Det gjelder også for timer til fysioterapitiner som en ikke avbestiller (disse føres ikke på egenandelskortet?!) Maks beløpsgrense for uttak på blå resept er kr

39 FRIKORT Forts Frikort 2: kr 2.670,- (beløpet reguleres hvert kalenderår) Omfatter godkjente egenandeler ved behandling hos fysioterapeut (med driftsavtale), enkelte former for tannsykdommer, opphold ved godkjente opptrenings-institusjoner Egenandel ved rehabilitering/institusjoner kr pr døgn. En må selv søke om frikort 2, det kommer ikke automatisk. HUSK Å SAMLE ORGINALKVITTERINGER, VEDLEGGES Å SENDES MED SØKNAD TIL HELFO (søknadsskjema på under frikort) INNEN 6 MÅNEDER FRA BEHANDLING ELLER EGENANDEL BLE GITT

40 HELFO Refusjon blant annet utgifter til behandling, legemidler og andre utgifter du har rett på etter bestemmelser i Folketrygdloven Fastlegebytte Oppgjør til behandlere utenfor sykehus som fastleger spesialister, psykologer, fysioterapeuter, apotek m.fl Europeisk helsetrygdekort (ved reiser) Pasientformidling ved brudd på behandlingsfrister

41 PASIENTREISER: LEDSAGER`s RETTIGHETER Behov for ledsager må dokumenteres av behandler. Dersom helsepersonell er ledsager for pasient vil ikke pårørende regnes som ledsager av Pasientreiser. Ledsagers reiseutgifter dekkes fullt ut (ingen egenandel skal betales) av Pasientreiser. Utgifter til overnatting for ledsager dekkes kun dersom det er nødvendig for selve reisen. Unntaksvis dersom det blir billigere enn retur hjem og tilbake for å hente pasient som skal ledsages. Viktig å skille mellom ledsager og pårørende. Ledsager følger pasient til/fra behandling/sykehus. Når pasient er «avlevert» blir ledsager (hvis nærstående) en pårørende. Hovedregel er at pårørende ikke har rettigheter hos pasientreiser

42 LOV OM SOSIALE TJENESTER OG OPPLYSNINGSPLIKT I NAV 17. Opplysning, råd og veiledning «Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det. Opplysning, råd og veiledning er en av kjerneoppgavene i NAVkontoret.. Retten til tjenesten er derfor uavhengig av om den som søker råd og veiledning allerede er kommet i en vanskelig situasjon, eller søker eller mottar andre tjenester fra NAV». Alle kan derfor ta kontakt med lokalt NAV kontor eller NAVs kontakttelefon dersom en har spørsmål om rettigheter eller ordninger!

43 PARKERINGSBEVIS Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde. Det kan søkes om parkeringsbevis både for den som selv kjører bil og den som er avhengig av å bli kjørt av andre. Parkeringsbeviset er personlig, følger personen og ikke bilen! Parkeringsbeviset gis for min. 2 år, maks for 5 år og må fornyes ved behov. Parkeringstillatelsen gis rett til fri passering i bomring og fritak for piggdekkavgift det dette er innført. I frittstående bomstasjoner gis det ofte fri passering ved fremvisning av parkeringsbeviset Parkering gjelder for offentlige parkeringsplasser, ikke privat parkeringsselskap Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunen der en bor. Legeerklæring må vedlegges

44 LEDSAGERBEVIS (kommunen) Personer som på grunn av funksjonsnedsettelse har behov for følge eller assistanse for å kunne gå på offentlige arrangementer kan ha nytte av et ledsagerbevis. Formålet med ledsagerbevisordningen er å gi funksjonshemmede med behov for bistand, samme mulighet som den øvrige befolkning til å delta i samfunnet uten å måtte betale dobbelt pris/inngangsbillett. Ledsagerbeviset er en dokumentasjon på behovet for slik bistand Et ledsagerbevis kan brukes på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Den funksjonshemmede betaler gjeldende priser. Ikke en lovfestet rettighet

45

46 KLP/STATENS PENSJONSKASSE + eventuelt andre private pensjonsordninger Ved langvarig sykdom kan det ytes attførings- eller uførepensjon til medlemmer av pensjonsordningen. Attføringspensjon ytes etter 1 års sykmelding. Uførepensjon fra pensjonskassen (i tillegg til Folketrygden) dersom varig uføretrygd blir innvilget

47 Praktisk hjelp der du bor Kreftkoordinator i kommunen Hjemmehjelp og hjemmesykepleie Hjelpemidler Ergoterapeut og fysioterapeut vurdere Kommunale omsorgstiltak Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgslønn(nære pårørende kan få innvilget omsorgslønn, men det kan være venner eller naboer som kan etter vurdering være aktuelle) Fortell hvordan dere har det. Det er utgangspunkt for rett hjelp til rett tid!

48 BEHANDLING/REHABILITERING OG KURS Montebello Informasjon og kurs spesielt for kreftrammede og pårørende på Lillehammer Spesielt basert på kognitiv behandlinger Alle rehabilitering-senteret har lege, sykepleie og fysioterapitjenester i tillegg til annet tilpasset kompetanse Du søker og lege søker garanti fra NAV, egenandel kr pr døgn og for pårørende. Kan ikke føres på egenandelskort 2 Daghabilitering under utvikling flere steder i landet

49 OPPSATTE KURS FOR: Brystkreft Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Andre tema/kurs i tillegg til andre kreftkurs: «En del av hverandres liv» - parkurs Vinteraktivitetsuka Minnene ser deg Energibalanse i hverdagen Forsommerdager Mindfulness - Kropp og sinn i balanse Yoga og avspenning Medisinsk qigong Når tidsperspektivet er kort Kurs for de med en kreftrelatert lymfødem Selvbilde, kropp og seksualitet Pilegrimsvandring i ytre og indre landskap Kroppen i bevegelse

50 Forts Lærings og mestringssenter (LMS) tilknyttet helseforetakene over hele landet. Påmelding på kurs for å få informasjon om sykdom og mestre hverdagen. Kontinuerlige kurs i Ålesund for brystkreft pasienter Vardesentret etablert av kreftforeningen og Oslo Universitetssykehus dekker kreftrammedes behov for helhetlig kreftomsorg (samtaler, kurs, grupper, veiledning om kosthold og fysisk trening i Oslo og Trondheim) Røros- godthaap helse- og rehabilitering Kommunen kreftkafe, kreftkoordinator, brystkreftforeningen, m.m

51 Forts

52 FRITT SYKEHUSVALG Pasientrettighetsloven gir pasienter rett til fritt sykehusvalg i Norge. Du kan velge blant offentlige sykehus som eies av et regionalt helseforetak, eller private sykehus som har avtale med regionale helseforetak. Egenandeler på reise kr innenfor regionen med avtale (eks midt), kan føres på egenandelskortet. Utenfor regionen betaler en kr hver vei og kan ikke føres på egenandelskortet. Se egen brosjyre om fritt sykehusvalg/nettet Pasientrådgivertelefonen mellom kl

53 MANGE MULIGHETER Å SE

54 Økonomisk støtte fra kreftforeningen De viktigste kriteriene for å få støtte er at en søker er kreftpasient eller pårørende til kreftsyk har økonomiske vanskeligheter ikke har fått støtte fra oss tidligere

55 Individuell plan Individuell plan er en rettighet: Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven har rett til å få utarbeidet en individuell plan

56 Forts. Individuelle, tilpassede og koordinerte tjenester. Pasient/brukers mål, ressurser og behov for tjenester skal avklares. Forutsetter samhandling Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

57

58 HJELP Å FÅ FRA ANDRE

59 NOEN Å SNAKKE MED? Ta kontakt med kreftforeningen De har ulike kurs, grupper og møteplasser som kan sette deg i forbindelse med en likeperson, som har opplevd sykdom selv. Frivilligsentral Behov for støttekontakt - for å komme deg litt ut å bryte en isolert tilværelse? Besøkstjeneste? Sosionom

60 Kreftlinjen Sykepleier, sosionom og jurist Hva skjer med følelser og familieliv når noen får kreft? Hvordan snakker jeg med barna om kreft? Hva kan de praktiske, økonomiske og juridiske virkningene bli? Hva skjer etter behandlingen eller hvis den ikke virker? Åpningstider Mandag - torsdag: 09:00-20:00 Fredag: 9:00-15:

61 HVEM KAN JEG KONTAKTE? eller telefon eller telefon eller telefon (LMS)

62 Januar 2014

63 Hvem, hva, hvor? Mona Molund Sosionom Kontor på sykehuset ved kreft poliklinikken Telefon Takk for meg!

Rettigheter for pasienter og pårørende

Rettigheter for pasienter og pårørende Rettigheter for pasienter og pårørende Trygderettigheter, pasientrettigheter og andre tilbud Mars 2011 kreftforeningen.no > Nettutgaven av denne brosjyren blir regelmessig oppdatert på nyheter, satser

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

20 veier til et enklere liv

20 veier til et enklere liv 20 veier til et enklere liv innhold forord FORORD: Rettigheter for revmatikere 3 SATSER OG STØNADER: Egenandelstak I og II 4 Grunnstønad 5 Hjelpestønad 6 HJELPETJENESTER: Utredning og behandling 7 Fysikalsk

Detaljer

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM 2011/2012 Rettighetsdokument [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM Innhold FORORD... V 1. FRIKORTORDNINGER... VI HVA ER FRIKORT?... VI 1.1. Egenandelstak

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson

Norges Parkinsonforbund. Rettigheter ved parkinson Norges Parkinsonforbund Rettigheter ved parkinson Rettigheter ved parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund Skrevet av: Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs Rettighetssenter og Pasientombud i LHL

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

NÆRE OMSORGSPERSONER

NÆRE OMSORGSPERSONER INNHOLD Å være en nær omsorgsperson... 3 Kort om Parkinsons sykdom... 4 Godta følelser... 6 Bekymringstanker... 6 Ta vare på deg selv... 8 Opplevelse av krise og sorg... 10 Ta imot hjelp når du trenger

Detaljer

Veien videre. Veien videre. Verdt å vite Om rettigheter Informasjon til slagrammede, andre alvorlig syke og deres pårørende

Veien videre. Veien videre. Verdt å vite Om rettigheter Informasjon til slagrammede, andre alvorlig syke og deres pårørende Veien videre Verdt å vite Om rettigheter Informasjon til slagrammede, andre alvorlig syke og deres pårørende Veien videre Dokumentarfilmene som viser egentrening etter hjerneslag. Dokumenterer fysisk framgang

Detaljer

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen

Håndbok. om helse- og omsorgstjenester i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og omsorgstjenester i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Mari laget CD etter dødsulykke

Mari laget CD etter dødsulykke magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 7-7. årgang 2008 Mari laget CD etter dødsulykke s. 4 5 EFTA-dom får betydning NAV og ytelser Ungdom på flott tur s. 6 s. 12-15 s. 16-17 Hei du!

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Bil og transport. Tema: Bil

Bil og transport. Tema: Bil Tekst: Hilde Jeanette Løberg Tema: Bil Bil og transport Ihra Lill Scharning (19) har bil men ikke lappen. Les om henne på side 24. Personer som har gangvansker Det gis ikke stønad til bil hvis du Det er

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PLEIE-, REHABILITERING - OG OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Vedtatt i Sel kommunestyre 14.12.12 Gjelder fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering

Detaljer

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka.

Tilleggsytelser AAP: Ved barnetillegget får man i dag kr 27 per dag mandag fredag. Vi ber om at ytelsen økes og man får støtte for hele uka. Høringssvar til Arbeid- og sosialkomiteen 11.11.13 Personskadeforbundet LTN (tidligere Landsforeningen for trafikkkskadde) er en interesseorganisasjon for alle mennesker med påført skade, deres pårørende

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn

Informasjon til pasienter og pårørende som har barn 2011 Informasjon til pasienter og pårørende som har barn Om barn og ungdoms behov når en forelder eller nærstående er syk Innholdet i permen er hentet fra: Rikshospitalets kompetansepakke for helsepersonell

Detaljer