Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose. Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose. Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF"

Transkript

1 Sosionomens rolle og arbeidsoppgaver ved kreftdiagnose Mona Molund Sosionom Helse Møre og Romsdal HF

2 DETTE SKAL JEG SNAKKE OM Sosionomens rolle Å leve med kreft Arbeid Økonomiske støtteordninger fra diagnose til evt varig ufør Andre rettigheter Rehabilitering Hvem gir råd og veiledning

3 Sosionomens rolle for pasienten/pårørende Henvisning fra lege eller sykepleier Samtale med pasienten, ved behov også Deres familie/pårørende Hvilken behov har du, hva ønsker du, tiltak? Brobygger - tverrfaglig samarbeid mellom sykehus og kommunen er viktig for å få det beste til deg Psykososialt - ikke bare sykdom/diagnose, men hvordan du har det i deg selv og sosialt mellom andre og omgivelsene

4 KREFTFORENINGEN

5 Å LEVE MED KREFT.. Å leve med sykdommen kan være en stor utfordring. Uforutsigbare smerter/ubehag/bekymringer kan være vanskelig å kombinere med et normalt hverdagsliv og jobb Mestring opplevelse av å ha krefter til å møte utfordringer, og følelse av å ha kontroll over eget liv er viktig. Aktiv og god mestring er hjelp til å tilpasse seg sin nye hverdag og virkelighet å bli i stand til å se forskjellen på - det du må leve med og det du selv kan være med på å endre Oppmerksomhet/fokus på smerte/ubehag. Hva gjør du når det kommer eller er? Å forstå årsaken til smerte/ubehag gjør det lettere å mestre den, mens det å ikke vite hvorfor vi har slik, gjør oss engstelige og bekymret da får vi en negativ følelser og tanker som forsterker smerteopplevelsen. Den enkelte må finne sin måte å leve på med sine plager, hva som passer seg og sine nærmeste. Prøving og feiling vil være et ledd i å finne ut hva som fungerer for deg og dine nærmeste. Snakk med andre rundt deg og involvere de i sykdommen, åpenhet er en viktig forutsetning for å mestre hverdagen Å se hele mennesket, viktige/gode ressurser, hva skal vi fokusere på?, ikke bare diagnosen... Lære seg å snakke pent til og om seg selv, verden finnes ikke, vi skaper den gjennom våre valg, tolkninger og våre verdier

6 LIVET, SE MULIGHETER

7 VEIEN VIDERE. Å vandre i ukjent landskap, da trenger vi kart og kompass!! Problemer med vedvarende utmattelse før, under og etter behandlingen opplever mange med diagnosen, og usikkerheten følger i kjølevannet av ikke bare kreftdiagnoser men også andre sykdommer for enkelte pasienter Med god nok informasjon kan en unngå angst, bekymringer og grubling som gjør en redd for å ha blitt syk igjen. Kreftpasienter trenger god tilrettelagt informasjon og tett oppfølgning, de må ikke slippes for tidlig etter behandlingen av sin kreftsykdom! Det er ikke bare å få beskjed om; å ta det med ro, eller vi sees til neste kontroll!

8 HVOR ØNSKER/VIL DU?

9 DINE LYSPUNKTER?

10 ARBEID Arbeid gir mening, tilhørighet, anerkjennelse, identitet, mestring og struktur Arbeid er helsefremmende for de aller fleste Tap av arbeid svekker helsen Retur til arbeid styrker helsen Viktig at stadig flere arbeidsgivere legger til rette for kreftrammede arbeidstakere får en fleksibel arbeidssituasjon som gjør at de kan stå i arbeid når det er ønskelig

11 NEGATIVE ARBEIDSBELASTNINGER For mye eller for lite å gjøre, og manglende kontroll Stort tidspress og stramme tidsfrister Usikkerhet på jobben, som trussel om å bli overflødig Konflikter eller opplevelse av å bli urettferdig behandlet, mobbet trakassert eller utstøtt Det er få som ønsker å sykemelde seg. Pasienter opplever både marganalisering og fryses ut i arbeidslivet er/oppleves tragisk i tillegg til diagnosen. Det representerer ikke bare kostnader, men også tap for seg selv og samfunnet

12 SYKEMELDING Gradert i stedet for full sykemelding? Oppretthold kontakten med jobben Det er du som bestemmer hva du vil fortelle arbeidsgiver/kollega Gradvis tilbake eller direkte i 100% jobb? Du kan be om tilrettelegging av arbeidet. Hvilke arbeidsoppgaver er vanskelig å gjennomføre? Du må si noe om det, for ting kan tilrettelegges

13 SYKEPENGER Maks ytelse i 52 uker Graderte sykepenger også 52 uker, min 20 % Må ha vært i jobb minst 4 uker, og minimum kr i tidligere inntekt (1/2 G kr 88370) Sykmelding i enkeltstående behandlingsdager kan øke tiden Kan ta ferie i løpet av sykemeldingsperioden Ny rett til sykepenger Må være 100 % friskmelding i 26 uker Utbetalinger Normalt 100 % av brutto inntekt (maks 6 x Grunnbeløpet kr )

14 8 20 folketrygdloven RISIKO VED STORT SYKEFRAVÆR Unntaksregel for arbeidsgiveransvaret dersom en arbeidstakers helsetilstand medfører risiko for særlig stort sykefravær Ansatte som er kronisk/langvarig syk Søke NAV (du selv eller arbeidsgiver,) NAV kan betale sykepenger i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene), arbeidsgiver utbetaler lønn som vanlig NB: Arbeidsgiver kan også få refusjon for sykedager på egenmelding Søknadsskjema på (unntak fra arbeidsgiveransvar) Ved innvilgelse gjelder for en tidsbestemt periode(må søke på nytt når vedtaket utløper)

15 SYKEMEDLDING PÅ ENKELTSTÅENDE BEHANDLINGSDAGER Når en person er under behandling og selve behandlingen er årsaken til at man ikke kan arbeide den dagen, kan man ha rett til sykemelding på enkeltstående behandlingsdager For å unngå at sykemeldingsperioden løper slik den for eksempel gjør med en gradert sykemelding, kan personen sykemeldes 100 % på den enkeltdagen behandlingen gis på

16 SYKEMELDING forts.. Hvis en person skal ha behandling en dag pr uke kan personen sykemeldes 20 % i 2 uker, forbrukes det 2 uker av sykepengerettigheten MEN hvis du sykemeldes på enkeltdager, vil du bare ha forbrukt 2 dager av sykepengerettigheten din. OBS Maks en behandlingsdag pr uke

17 MIDNATT

18 Arbeidsavklaringspenger AAP Fortsatt sykemeldt etter 52 uker? Søk AAP hos NAV Selvbetjening på nav.no AAP venter eller er i behandling. Arbeidsrettet tiltak i regi av NAV. Inntil 3 mnd mens man søker arbeid etter gjennomført behandling eller tiltak. Inntil åtte mnd i påvente av uføresøknad blir vurdert Minst 50% nedsatt arbeidsevne Lavere inntekt Trappe opp for å komme tilbake i full jobb AAP er 66% av sykepengegrunnlaget Meldekortet gir fleksibilitet Må leveres Mulig med unntak ved særskilt avtale Maks 4 år (unntak) Kan jobbe inntil 60 % (med vanlig lønn) og få resterende 40 % som AAP Personer som er sykemeldt eller får AAP som jobber helt eller delvis kan det gis reisetilskudd til dekning av ekstrautgifter til og fra arbeidsstedet

19 Uførepensjon SKAL JEG SØKE UFØREPENSJON? Varig funksjonsnedsettelse og nedsatt inntektsevnen Ny utregningsmåte: Max: 6 x Grunnbeløpet i Folketrygden pr år (kr ) pr Beregnes gjennomsnittsinntekt i de 3 av de 5 siste årene før du ble ufør Ung ufør Ble du syk før fylte 26 år, kan du ha krav på et tillegg som ung ufør på 3,50 pensjonspoeng. Du kan ha jobbet noe etter fylte 26 år men kravet må være fremmet før du fyller 36 år. Har du ektefelle eller barn kan du ha krav på forsørgingstillegg Vurdere muligheten for å komme tilbake til arbeid NAV kan hjelpe arbeidsrettede tiltak Arbeidsrettede tiltak må være gjennomgått hvis mulig

20 Forts Nye regler for uføretrygd fra Bla mer fleksibel ordning for å kombinere arbeid og trygd Skattlegges som arbeidsinntekt. Kan kombinere 100% uføretrygd med arbeid fra første dag(kom ufør/arbeid vil alltid utgjøre mer enn bare trygd Kombinere jobb og pensjon? minst 50 % ufør Man kan ha en årlig inntekt på 40 % av Grunnbeløpet i Folketrygden uten at uføretrygden reduseres. Pr 1/1.15 er dette kr (inntektsgrensen). Personer som tidligere har innvilget uføretrygd kan i en overgang fra tjene kr i tillegg til 40% av grunnbeløpet uten at pensjonen reduseres. Man beholder uføregraden selv om man jobber. Man får tilbake uføregraden uten søknad dersom man tjener mindre enn inntektsgrensen. Har du inntekt når du søker uførepensjon, vil dette bli tatt med i beregningen av pensjonen, men du kan ha inntekt etter vedtak Tjenestepensjon eller pensjonsforsikring? Ulike tilleggsytelser, skjekk hvilke pensjonsavtaler du har gjennom jobben, det kan gi bedre vilkår. For eksempel kan Statens pensjonskasse gi uførepensjon ned til 20 prosent

21 IA-INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Mål: Å redusere og forebygge sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet Samarbeidsavtale mellom arbeidsgiver og NAV NAV Arbeidslivsenter: Bistå arbeidsgiver i dens ansvar(oppfølging og tilrettelegging) Tilgang til praktiske og økonomiske virkemidler på arbeidsplassen. Tilretteleggingstilskudd? Er din arbeidsplass en IA-bedrift?

22 IA forts Utvidet rett til egenmelding (Inntil 8 dager pr. fraværstilfelle, maks 24 dager pr. år) Tilretteleggingstilskudd for arbeidsplassen (kan gi arbeidsgiver kompensasjon for merutgifter eller merinnsats i forbindelse med nødvendig tilrettelegging, utprøving og opplæring i nye arbeidsoppgaver, eller praktisk hjelp som arbeidstaker har behov for. Tiltak/søknad planlegges sammen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver Tilskudd til bedriftshelsetjenesten. IA- virksomheter kan helt eller delvis få refundert utgiftene til bruk av bedriftshelsetjenesten

23 NOEN DAGER ER SLIK

24 HJELPEMIDLER FRA NAV Du må ha en varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler. Alle som har langvarig behov for hjelpemidler kan søke. Hvis du er usikker på hva du trenger, er det best å søke råd. Vi anbefaler at du tar kontakt med helsetjenesten i kommunen du bor. De har god erfaring med å utrede behov og å søke, og vil også kunne følge deg opp hvis du ønsker det i forhold til søknad, utprøving, anskaffelse og tilpasning av hjelpemidler Har du behov for tilrettelegging eller hjelpemidler på skolen eller på arbeidsplassen, er det naturlig å ta kontakt med læreren, arbeidsgiveren eller bedriftshelsetjenesten der du jobber. Hjelpemidler og utstyr som er vanlige for funksjonsfriske, dekkes ikke, selv om det er funksjonsnedsettelsen som gjør at du trenger dem. Folketrygden kan også dekke montering/demontering m.m

25 HJELPEMIDLER forts Hva kan du søke om? Det finnes ingen fullstendig oversikt over alle hjelpemidler du kan søke om. Kanskje er det ikke ett hjelpemiddel du trenger, men en kombinasjon av flere? Kanskje er det tilstrekkelig å tilrettelegge det du allerede har eller bruker, eller få andre tips og råd for å løse ditt behov? Det finnes et stort utvalg av hjelpemidler. NAV dekker ikke alle produktene i Hjelpemiddeldatabasen; noe må du kanskje kjøpe selv eller få lånt på andre måter. Proteser, parykk og ortopediske hjelpemidler ytes det dekning til, vedlikehold og fornyelser av (Folketrygdloven 10-7). NB. Reiser for tilpasninger dekkes av NAV og ikke pasientreiser Brystprotese dekkes etter operativt inngrep, ved legeerklæring. Evnt spesial bh kan dekkes v/ første gangs anskaffelse på inntil kr Parykk eller annet hodeplagg etter ønske. Evnt andre teknikker iht gjenværende hår dersom det erstatter parykk med inntil kr Det dekkes ikke til stell og vedlikehold av parykk Brukerpass erstatter vedtak for de områdene det gjelder for. Inholder bl.a: Navn, adresse, telefon, regler for bruk av passet og hvilke leverandører du kan kontakte. Kortvarig behov for hjelpemidler Har du et kortvarig (under to år) og midlertidig behov for hjelpemidler, ta kontakt med kommunen du bor i

26 HJELPEMIDLER forts... Lymfødem med behov for kompresjonsbandasjer Behandlingshjelpemiddel Økonomisk støtte fra Kreftforeningen Et behovsprøvd engangsbidrag Paraplyrevyens støtteforening for kreftsyke

27

28 GRUNNSTØNAD (Folketrygden) Skal dekke, helt eller delvis, nødvendige løpende ekstrautgifter ved lidelser som varer i 2-3 år eller mer. Med ekstrautgifter menes utgifter som søkeren har, men som friske personer ikke har. Utgiftene må i størst mulig grad dokumenteres. Hvilke ekstrautgifter kan dekkes? - drift av tekniske hjelpemidler - transport, herunder drift av medlemmets bil - til teksttelefon og i særlige tilfeller til vanlig telefon - bruk av proteser, støttebandasjer og lignende - fordyret kosthold ved diett. Nødvendigheten av spesialdiett for den aktuelle diagnosen må være vitenskapelig dokumentert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Dietten må avhjelpe den aktuelle sykdommen. - slitasje på klær og sengetøy Grunnstønad er ikke behovsprøvd, stønaden er skattefri og stønaden gis etter seks satser og ekstrautgiftene må minst tilsvare minimum sats 1 (kr pr mnd pr )

29 HJELPESTØNAD (Folketrygden) Kan innvilges dersom en har et særlig behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller medfødt funksjonshemming. Når foreligger et særskilt pleie og tilsynsbehov? - når evnen til å klare seg uten tilsyn sviker, både inne og ute, dag og natt - Der det er behov for hjelp til personlig stell/hygiene og i spisesituasjoner Behovet (lidelsen) må være varig = 2-3 år eller lengre. En forutsetning at man har et privat pleieforhold eller at hjelpestønaden setter en i stand til å opprette et slikt privat pleieforhold

30 ARBEIDS- OG UTDANNINGSREISER Ny ytelse fra Folketrygden (september 2014). Stønad kan ytes til personer som har varige forflytningsvansker som medfører at vedkommende ikke kan reise til arbeid eller arbeidsrettet utdanning med offentlige kommunikasjonsmidler. Alternativt uten at reise med offentlige kommunikasjonsmidler vil medføre vesentlige belastninger. Forflytningsvansker anses å være varige om de varer lenger enn ett år. Personer som av medisinske årsaker midlertidig er fratatt førerkortet og ikke kan komme seg til arbeid/utdanning på annen måte, kan innvilges stønad til tilrettelagt transport i den aktuelle perioden. Personer som innvilges denne stønaden må betale en egenandel for transporten. Arbeids- og utdanningsreiser gjelder ikke for personer som mottar grunnstønad til transport til arbeid eller utdanning mottar stønad til bil som kan benyttes til transport til arbeid eller utdanning er elever i grunn- eller videregående skole der kommunen eller fylkeskommunen har ansvaret for å dekke reisen til skolen deltar på arbeidsrettede tiltak, med unntak av lønnstilskudd har fått innvilget en full ytelse til livsopphold etter folketrygdloven med unntak av reise til ordinær utdanning godkjent av NAV får dekket transportutgifter til utdanning eller arbeid etter annen lovgivning

31 JA TAKK, BEGGE DELER

32 PLEIEPENGER Pleiepenger ved omsorg i hjemmet i livets sluttfase 60 dager per pasient Fleksibelt dagene kan deles mellom flere omsorgspersoner Omsorgspersonen må ha sykepengerettigheter og jobbe minst 4 uker

33 Pårørende kan jeg få fri fra jobben? Pårørende er både ressurs og berørt Sykmelding av pårørende? Må være syk selv situasjonsbetinget psykisk ubalanse eller livsfaseproblem hos voksen Sorg er ingen sykdomsdiagnose Omsorgsdager velferdspermisjon fra arbeidsgiver Arbeidsmiljøloven nødvendig omsorg inntil 10 dager per kalenderår (ikke lønn) Velferdspermisjon med lønn fra arbeidsgiver tariffestet eller etter avtale. Undersøk på din arbeidsplass! Pårørende kan få følge sine til sykehus, gi nødvendig omsorg og lignende

34 BILSTØNAD Hvis du ikke kan benytte offentlig transportmidler som følge av varig funksjonsnedsettelse eller hvis bruk av off. transport fører til urimelige belastninger for deg, kan du ha rett til bilstønad. I tillegg må du har et behov for bil for å kunne: - reise til og fra arbeids- eller utdanningssted - utføre din funksjon som hjemmearbeidende - forhindre eller bryte en isolert tilværelse - avlaste familien i tilfeller hvor funksjonsnedsettelsen fører til særlig stor pleiebyrde og derved kan forhindre innleggelse i helseinstitusjon. Det gis ikke stønad til bil hvis funksjonsnedsettelsen er oppstått etter fylte 70 år. Stønaden kan gis som tilskudd eller som rente- og avdragsfritt lån, avhengig av funksjonsnedsettelsen

35 TT-KORT: TRANSPORTTTJENESTEM FOR FORFLYTTNINGSHEMMEDE Et tilbud om dør til dør transport med drosje til personer som på grunn av sin funksjonshemming som ikke er i stand til å bruke egen bil, buss, tog og andre offentlige kommunikasjonsmidler. Varig (minst 1 år) forflytningshemmet (fysisk eller psykisk) og som har vesentlige vanskeligheter med å reise kollektivt. Personer bosatt i institusjoner med heldøgns omsorg og pleie blir ikke godkjent, med unntak av personer under 67 år. TT- ordningen er ment å dekke fritidsreiser for brukeren, og ikke reiser betalt av andre (reiser ved behandling hos lege/sjukehus der Pasientreiser refunderer/betaler). TT- ordningen er ikke lovfesta rettighet, men et tilbud som Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr sine innbyggere. Ordningen administreres av fylkeskommunen. Kommunene står for godkjenning av nye brukere i samsvar med retningslinjer utarbeidet av fylkeskommunen. Kontakt hjemkommune for søknadsskjema. Legeuttalelse skal vedlegges

36 FRIKORT FOR HELSETJENESTER/PASIENTREISER Frikort for helsetjenester får du når du overstiger beløpsgrensen på egenandelstak 1 og 2 Frikort 1: kr 2.185,- i 2015(beløpet reguleres hvert kalenderår) Egenandeler til: lege, psykolog, sykehus-konsultasjoner/ poliklinikker, laboratorieprøver, røntgenundersøkelser, medisiner og medisinsk utstyr på blå resept, pasientreiser etc. Egenandel på pasientreiser: kr 135,- pr vei. Utgifter til rimeligste off. transportmiddel på reiser mer enn 3 km dekkes/refunderes etter hovedregel. Husk: Pasientreiser som du selv betaler å sende inn krav på refusjon innen 6 mnd Det må dokumenteres fra lege/behandler dersom en av medisinske grunner ikke kan bruke off. transport. Krav om reiselengde over 3 km bortfaller i så fall. Parkeringsutgifter ved godkjent reise med egen bil refunderes. Frikortet sendes automatisk i posten innen 3 uker etter nådd beløp Husk å vis frikortet når du har fått det

37 NATURENS GULL

38 EGENANDELER Fysioterapi - dekkes egenandel ved brystkreftoperasjoner v/ fjerning av lymfeknuter i armhulen, brystreduksjon, lymfødem, kompresjonsstrømper/kompresjonsbandasjer En del fysioterapi må pasienten betale selv Konsultasjoner som er oppsatt på pasienten i sykehus, og «ikke møtt» til avtale blir belastet med kr og kan ikke skrives på egenandelskortet. Det gjelder også for timer til fysioterapitiner som en ikke avbestiller (disse føres ikke på egenandelskortet?!) Maks beløpsgrense for uttak på blå resept er kr

39 FRIKORT Forts Frikort 2: kr 2.670,- (beløpet reguleres hvert kalenderår) Omfatter godkjente egenandeler ved behandling hos fysioterapeut (med driftsavtale), enkelte former for tannsykdommer, opphold ved godkjente opptrenings-institusjoner Egenandel ved rehabilitering/institusjoner kr pr døgn. En må selv søke om frikort 2, det kommer ikke automatisk. HUSK Å SAMLE ORGINALKVITTERINGER, VEDLEGGES Å SENDES MED SØKNAD TIL HELFO (søknadsskjema på under frikort) INNEN 6 MÅNEDER FRA BEHANDLING ELLER EGENANDEL BLE GITT

40 HELFO Refusjon blant annet utgifter til behandling, legemidler og andre utgifter du har rett på etter bestemmelser i Folketrygdloven Fastlegebytte Oppgjør til behandlere utenfor sykehus som fastleger spesialister, psykologer, fysioterapeuter, apotek m.fl Europeisk helsetrygdekort (ved reiser) Pasientformidling ved brudd på behandlingsfrister

41 PASIENTREISER: LEDSAGER`s RETTIGHETER Behov for ledsager må dokumenteres av behandler. Dersom helsepersonell er ledsager for pasient vil ikke pårørende regnes som ledsager av Pasientreiser. Ledsagers reiseutgifter dekkes fullt ut (ingen egenandel skal betales) av Pasientreiser. Utgifter til overnatting for ledsager dekkes kun dersom det er nødvendig for selve reisen. Unntaksvis dersom det blir billigere enn retur hjem og tilbake for å hente pasient som skal ledsages. Viktig å skille mellom ledsager og pårørende. Ledsager følger pasient til/fra behandling/sykehus. Når pasient er «avlevert» blir ledsager (hvis nærstående) en pårørende. Hovedregel er at pårørende ikke har rettigheter hos pasientreiser

42 LOV OM SOSIALE TJENESTER OG OPPLYSNINGSPLIKT I NAV 17. Opplysning, råd og veiledning «Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det. Opplysning, råd og veiledning er en av kjerneoppgavene i NAVkontoret.. Retten til tjenesten er derfor uavhengig av om den som søker råd og veiledning allerede er kommet i en vanskelig situasjon, eller søker eller mottar andre tjenester fra NAV». Alle kan derfor ta kontakt med lokalt NAV kontor eller NAVs kontakttelefon dersom en har spørsmål om rettigheter eller ordninger!

43 PARKERINGSBEVIS Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde. Det kan søkes om parkeringsbevis både for den som selv kjører bil og den som er avhengig av å bli kjørt av andre. Parkeringsbeviset er personlig, følger personen og ikke bilen! Parkeringsbeviset gis for min. 2 år, maks for 5 år og må fornyes ved behov. Parkeringstillatelsen gis rett til fri passering i bomring og fritak for piggdekkavgift det dette er innført. I frittstående bomstasjoner gis det ofte fri passering ved fremvisning av parkeringsbeviset Parkering gjelder for offentlige parkeringsplasser, ikke privat parkeringsselskap Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunen der en bor. Legeerklæring må vedlegges

44 LEDSAGERBEVIS (kommunen) Personer som på grunn av funksjonsnedsettelse har behov for følge eller assistanse for å kunne gå på offentlige arrangementer kan ha nytte av et ledsagerbevis. Formålet med ledsagerbevisordningen er å gi funksjonshemmede med behov for bistand, samme mulighet som den øvrige befolkning til å delta i samfunnet uten å måtte betale dobbelt pris/inngangsbillett. Ledsagerbeviset er en dokumentasjon på behovet for slik bistand Et ledsagerbevis kan brukes på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Den funksjonshemmede betaler gjeldende priser. Ikke en lovfestet rettighet

45

46 KLP/STATENS PENSJONSKASSE + eventuelt andre private pensjonsordninger Ved langvarig sykdom kan det ytes attførings- eller uførepensjon til medlemmer av pensjonsordningen. Attføringspensjon ytes etter 1 års sykmelding. Uførepensjon fra pensjonskassen (i tillegg til Folketrygden) dersom varig uføretrygd blir innvilget

47 Praktisk hjelp der du bor Kreftkoordinator i kommunen Hjemmehjelp og hjemmesykepleie Hjelpemidler Ergoterapeut og fysioterapeut vurdere Kommunale omsorgstiltak Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgslønn(nære pårørende kan få innvilget omsorgslønn, men det kan være venner eller naboer som kan etter vurdering være aktuelle) Fortell hvordan dere har det. Det er utgangspunkt for rett hjelp til rett tid!

48 BEHANDLING/REHABILITERING OG KURS Montebello Informasjon og kurs spesielt for kreftrammede og pårørende på Lillehammer Spesielt basert på kognitiv behandlinger Alle rehabilitering-senteret har lege, sykepleie og fysioterapitjenester i tillegg til annet tilpasset kompetanse Du søker og lege søker garanti fra NAV, egenandel kr pr døgn og for pårørende. Kan ikke føres på egenandelskort 2 Daghabilitering under utvikling flere steder i landet

49 OPPSATTE KURS FOR: Brystkreft Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Kurs Andre tema/kurs i tillegg til andre kreftkurs: «En del av hverandres liv» - parkurs Vinteraktivitetsuka Minnene ser deg Energibalanse i hverdagen Forsommerdager Mindfulness - Kropp og sinn i balanse Yoga og avspenning Medisinsk qigong Når tidsperspektivet er kort Kurs for de med en kreftrelatert lymfødem Selvbilde, kropp og seksualitet Pilegrimsvandring i ytre og indre landskap Kroppen i bevegelse

50 Forts Lærings og mestringssenter (LMS) tilknyttet helseforetakene over hele landet. Påmelding på kurs for å få informasjon om sykdom og mestre hverdagen. Kontinuerlige kurs i Ålesund for brystkreft pasienter Vardesentret etablert av kreftforeningen og Oslo Universitetssykehus dekker kreftrammedes behov for helhetlig kreftomsorg (samtaler, kurs, grupper, veiledning om kosthold og fysisk trening i Oslo og Trondheim) Røros- godthaap helse- og rehabilitering Kommunen kreftkafe, kreftkoordinator, brystkreftforeningen, m.m

51 Forts

52 FRITT SYKEHUSVALG Pasientrettighetsloven gir pasienter rett til fritt sykehusvalg i Norge. Du kan velge blant offentlige sykehus som eies av et regionalt helseforetak, eller private sykehus som har avtale med regionale helseforetak. Egenandeler på reise kr innenfor regionen med avtale (eks midt), kan føres på egenandelskortet. Utenfor regionen betaler en kr hver vei og kan ikke føres på egenandelskortet. Se egen brosjyre om fritt sykehusvalg/nettet Pasientrådgivertelefonen mellom kl

53 MANGE MULIGHETER Å SE

54 Økonomisk støtte fra kreftforeningen De viktigste kriteriene for å få støtte er at en søker er kreftpasient eller pårørende til kreftsyk har økonomiske vanskeligheter ikke har fått støtte fra oss tidligere

55 Individuell plan Individuell plan er en rettighet: Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven har rett til å få utarbeidet en individuell plan

56 Forts. Individuelle, tilpassede og koordinerte tjenester. Pasient/brukers mål, ressurser og behov for tjenester skal avklares. Forutsetter samhandling Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

57

58 HJELP Å FÅ FRA ANDRE

59 NOEN Å SNAKKE MED? Ta kontakt med kreftforeningen De har ulike kurs, grupper og møteplasser som kan sette deg i forbindelse med en likeperson, som har opplevd sykdom selv. Frivilligsentral Behov for støttekontakt - for å komme deg litt ut å bryte en isolert tilværelse? Besøkstjeneste? Sosionom

60 Kreftlinjen Sykepleier, sosionom og jurist Hva skjer med følelser og familieliv når noen får kreft? Hvordan snakker jeg med barna om kreft? Hva kan de praktiske, økonomiske og juridiske virkningene bli? Hva skjer etter behandlingen eller hvis den ikke virker? Åpningstider Mandag - torsdag: 09:00-20:00 Fredag: 9:00-15:

61 HVEM KAN JEG KONTAKTE? eller telefon eller telefon eller telefon (LMS)

62 Januar 2014

63 Hvem, hva, hvor? Mona Molund Sosionom Kontor på sykehuset ved kreft poliklinikken Telefon Takk for meg!

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom 8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom Nina Grytten Torkildsen, Inghild Follestad og Liv Doksrød En kort oppsummering av de meste relevante støtteordningene fra NAV (Hovedregler) følger

Detaljer

Trygderettigheter ved alvorlig sykdom

Trygderettigheter ved alvorlig sykdom Trygderettigheter ved alvorlig sykdom Drammen Sykehus Vestre Viken HF Oktober 2015 Sosionom Grethe Strøm Andersen Statlige ytelser - NAV Når du ikke kan jobbe på grunn av sykdom o Sykepenger o Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Ytelser fra NAV. 1. Medlemskap (folketrygdloven kap 2)

Ytelser fra NAV. 1. Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Ytelser fra NAV Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en kortfattet oversikt over de viktigste ytelsene vi

Detaljer

Ytelser fra NAV Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Sykepenger (folketrygdloven kap 8): Rehabiliteringspenger (folketrygdloven kap 10):

Ytelser fra NAV Medlemskap (folketrygdloven kap 2) Sykepenger (folketrygdloven kap 8): Rehabiliteringspenger (folketrygdloven kap 10): Ytelser fra NAV Når man blir syk eller får en skade kan det være vanskelig å orientere seg om hvilke ytelser man kan ha rett på fra NAV. Her følger en kortfattet oversikt over de viktigste ytelsene vi

Detaljer

Trygderettigheter for kreftpasienter

Trygderettigheter for kreftpasienter Trygderettigheter for kreftpasienter 24.09.15 Marit Gudim sosionom Langvarig sykdom = reduserte inntekter + økte utgifter Kreft og levekår Fafo-rapport 2009:06 Nesten 1 av 3 har opplevd negative endringer

Detaljer

Sosionomenes arbeid påsse

Sosionomenes arbeid påsse Sosionomenes arbeid påsse Hvor møter du oss? På internundervisning I foreldregrupper I samtaler etter henvisning fra posten Hva kan vi tilby? Bistå med samtale, råd og veiledning i forbindelse med håndtering

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

TRANSPORTORDNINGER LOVER

TRANSPORTORDNINGER LOVER TRANSPORTORDNINGER LOVER NAV Pasientrettighetsloven 2-6 Spesialisthelsetjenesteloven 5-5 Rundskriv 71 (Reise, opphold, ledsager) Forskrift om dekning av reiseutgifter nr 788 gjeldende fra 1.9.08 Grunnstønad

Detaljer

Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase. Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland

Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase. Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland Pasienter og pårørendes rettigheter i en palliativ fase Hanna Baardsen Kreftomsorg Rogaland Palliativ fase Den palliative fase er en prosess som starter når det erkjennes at sykdom er uhelbredelig og som

Detaljer

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Ellen Langnes Fagkonsulent Lærings og meistringssenteret Tlf: 70 10 63 98 E-post:ellen.karin.langnes@helse-mr.no

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

Pasientundersøkelse NAV vår 2011

Pasientundersøkelse NAV vår 2011 Pasientundersøkelse NAV vår 2011 Undersøkelsen har vært tilgjengelig på LMF s hjemmeside i perioden 30.03 01.07 222 pasienter har svart på undersøkelsen 1 Ingunn Mortensen Project Manager & Market Analyst,

Detaljer

Hvilke rettigheter har familien? Endret økonomi. Påstand. Økonomisk mestring i en krise. Sykdom - mer enn medisinsk behandling.

Hvilke rettigheter har familien? Endret økonomi. Påstand. Økonomisk mestring i en krise. Sykdom - mer enn medisinsk behandling. Sykdom - mer enn medisinsk behandling < kreftforeningen.no Alvorlig og langvarig sykdom påvirker mange sider ved våre daglige liv. Hvilke rettigheter har familien? pårørendes rettigheter og muligheter

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning

Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning 1 Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning Fagkurs cystisk fibrose 26.-27. sept. 2013 2 Lånekassens støtteordninger Elever og studenter med nedsatt funksjonsevne som ikke kan arbeide

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Informasjon og rettigheter. Hanne Kindingstad

Informasjon og rettigheter. Hanne Kindingstad Informasjon og rettigheter Hanne Kindingstad Informasjon om: Frittsykehusvalg Vestlandspasienten Kjernejournal E-resept Ytelser fra nav Bostøtte Student Helfo Pasientreiser Tt-kort og parkeringskort Kommunale

Detaljer

Rettighetshåndbok. For utenlandske statsborgere i Norge

Rettighetshåndbok. For utenlandske statsborgere i Norge Rettighetshåndbok For utenlandske statsborgere i Norge Alle som oppholder seg i Norge har krav på øyeblikkelig helsehjelp når det er påtrengende nødvendig. 1 Råd og hjertevarme ved en skade 2 hvem er Personskadeforbundet

Detaljer

HVA MED SOSIALE FAKTORER?

HVA MED SOSIALE FAKTORER? HVA MED SOSIALE FAKTORER? Introduksjonskurs i revmatologi, tirsdag 15.oktober. 2013 Anne Tøvik, sosionom /ass.enhetsleder NBRR 1 Disposisjon Bio-psyko-sosial modell Sosiale miljøfaktorer Hvordan bidra

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen

HELFO utland. Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS. Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO utland Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS 2015 Hanne Grøstad Anita E. Johansen HELFO Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet HELFO forvalter årlig

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Ø Arbeidsrettede tiltak gjennom NAV Ø Rehabiliteringstilbud Ø Rettigheter for pårørende. v/ sosionom Bente Fridtjofsen, 12.

Ø Arbeidsrettede tiltak gjennom NAV Ø Rehabiliteringstilbud Ø Rettigheter for pårørende. v/ sosionom Bente Fridtjofsen, 12. Ø Arbeidsrettede tiltak gjennom NAV Ø Rehabiliteringstilbud Ø Rettigheter for pårørende v/ sosionom Bente Fridtjofsen, 12. mars 2016 Arbeidsrettede tiltak Organiseres gjennom NAV Benyttes for å øke mulighetene

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Rettigheter og plikter ved sykefravær

Rettigheter og plikter ved sykefravær Rettigheter og plikter ved sykefravær Dagens tema: Interne rutiner Egenmelding VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / Sykmelding (blanketten) Rettigheter og plikter Tidsaksen Oppfølgingsplan Aktivitetskravet Manual

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar

Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar Ælvespeilet 10 des 2014 Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar Raskere tilbake Side 2 NAV Telemark Raskere

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Rettigheter ved kronisk og alvorlig sykdom hos barn og unge

Rettigheter ved kronisk og alvorlig sykdom hos barn og unge Rettigheter ved kronisk og alvorlig sykdom hos barn og unge Kronisk utmattelselsessyndrom (CFS/ME) Dag Amdam ledende klinisk sosionom Barne- og ungdomspsykiatrisk seksjon Barneklinikken Rikshospitalet

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1 ERFARINGSSEMINAR 2015 Aktivitetskravet Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold NAV, 04.06.2015 Side 1 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet

Detaljer

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010 Sykefraværsarbeidet hva sier regelverket? HMS KONFERANSEN 2010 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: HVA GJORDE DE? 1. Fikk en innføring i regelverket: Hva legitimerer sykefravær og hva gir rett

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING

RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Ålesund sjukehus BARNE- OG UNGDOMSAVDELINGA RETTIGHETER BARN UNDER 18 ÅR SOM HAR SYKDOM, SKADE ELLER FUNKSJONSHEMMING Her finner du et kort sammendrag av de mest aktuelle rettighetene

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Arild Karlsen, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Brynjulf Egeberg, medisinsk

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

Arbeidsliv og epilepsi. - Muligheter i arbeidslivet

Arbeidsliv og epilepsi. - Muligheter i arbeidslivet R Arbeidsliv og epilepsi - Muligheter i arbeidslivet Epilepsi er en diagnose med svært ulike konsekvenser for hver enkelt. Epilepsi ikke er én enkelt sykdom, men en samlebetegnelse på flere forskjellige

Detaljer

Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver

Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver Hvordan skal arbeidsgiver forholde seg når ansatte mottar arbeidsavklaringspenger? Kundeforum SSØ Side 2 Året med sykmelding

Detaljer

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S jobber kun med yrkesskader, yrkessykdom og trafikkskader og har mer enn 20 års erfaring på området.

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Tromsø 13.11.2013. Brynja Gunnarsdóttir

NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Tromsø 13.11.2013. Brynja Gunnarsdóttir NAV Hjelpemiddelsentral Troms Tromsø 13.11.2013 Brynja Gunnarsdóttir Oppdrag: Fysioterapeuters rolle og oppgaver i samarbeid mellom NAV hjelpemiddelsentral og kommunene NAV, 13.11.2013 Side 2 Kommunens

Detaljer

Utfordringer og muligheter ved utdanning og arbeid Innledning med erfaringsutveksling

Utfordringer og muligheter ved utdanning og arbeid Innledning med erfaringsutveksling Utfordringer og muligheter ved utdanning og arbeid Innledning med erfaringsutveksling TRS Kurs på Frambu om MHE Uke 50 2015 Brede Dammann, sosionom 1 Hva jeg skal si noe om Det ulike fokuset i helsevesenet

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Rettigheter og tjenesteapparat Innledning med erfaringsutveksling. TRS Kurs på Frambu om MHE Uke 50 2015 Brede Dammann, sosionom

Rettigheter og tjenesteapparat Innledning med erfaringsutveksling. TRS Kurs på Frambu om MHE Uke 50 2015 Brede Dammann, sosionom Rettigheter og tjenesteapparat Innledning med erfaringsutveksling TRS Kurs på Frambu om MHE Uke 50 2015 Brede Dammann, sosionom 1 Temaer Spilleregler Noen utfordringer i å synliggjøre situasjonen Ulike

Detaljer

Pensjon per måned. 17 006 kr. Sum pensjon før skatt

Pensjon per måned. 17 006 kr. Sum pensjon før skatt / n a v // Hansen Rune Leander NAV Pensjon 5568 VIKEBYGD Postboks 6600 Etterstad 0607 OSLO Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 1 3.01.2010 Saksreferanse: 14200837 Uførepensjon fra folketrygden - melding om

Detaljer

HELFO. Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt.

HELFO. Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt. HELFO Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt. 2015 Elin Cathrine L. Grina 1 Dette er HELFO HELFO (Helseøkonomiforvaltningen)

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5 Ryggrehabilitering Vertebra er latin og betyr ryggvirvel, og det er navnet på denne ryggrehabiliteringen. Rehabiliteringen ble utarbeidet ved poliklinikken i 2003, og er i samsvar med den nasjonale standarden

Detaljer

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling?

Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Folketrygden Bokmål 2004 Har du reiseutgifter til undersøkelse eller behandling? Dekning av utgifter Du kan få dekket nødvendige reiseutgifter til og fra behandling ved sykehus og behandling som omfattes

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON STOKKE KOMMUNALE Sist ajourholdt: 04.04.2014 Unntatt offentlighet 13 SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON Søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Nøtterøy kommune HMS håndbok

Nøtterøy kommune HMS håndbok Godkjent av: Rådmannen Dato: mai 2004 Side 1 av 14 Sjekkliste oppfølging av syke Navn: Fnr: Arbeidssted: Ressursnr: Funksjon/stilling: Stillingsstørrelse: Tidspunkt Hva gjøres Dato Sign leder Sendt 1.

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER 1. Formål 2 2. Ansvar og roller 2 3 Beskrivelser av rutinen 3 3.1. Første fraværsdag 3 3.2. 8. fraværsdag 3 3.3. 9. fraværsdag 3 3.4. Innen 6 uker 3 3.5.

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Funksjonshemmede studenter på utveksling. Torunn Berg, Unge funksjonshemmede

Funksjonshemmede studenter på utveksling. Torunn Berg, Unge funksjonshemmede Funksjonshemmede studenter på utveksling Torunn Berg, Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Paraplyorganisasjon som består av ulike organisasjoner for funksjonshemmet og kronisk syke ungdommer.

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover DATO: LOV-2010-12-17-80 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 14 s 2420 IKRAFTTREDELSE: 2010-12-17, 2011-01-01, 2012-01-01

Detaljer

TILSKUDDSSATSER 2014 KAP.POST TILTAK KRONER 634.21 TILRETTELEGGINGSTILSKUDD FOR ARBEIDSSØKERE Dagsats 310 Forhøyet sats 620 634.

TILSKUDDSSATSER 2014 KAP.POST TILTAK KRONER 634.21 TILRETTELEGGINGSTILSKUDD FOR ARBEIDSSØKERE Dagsats 310 Forhøyet sats 620 634. TILSKUDDSSATSER 2014 KAP.POST TILTAK KRONER 634.21 TILRETTELEGGINGSTILSKUDD FOR ARBEIDSSØKERE Dagsats 310 Forhøyet sats 620 634.76 TILTAK FOR ARBEIDSSØKERE MOBILITETSFREMMENDE STØNADER Reisehjelp (egenandel)

Detaljer

Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte og effekt

Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte og effekt Helserefusjonsordningene innhold, virkemåte effekt Prosjektdirektør Øyvind Sæbø, Helsedirektoratet Helsedirektoratet. Øyvind Sæbø Øyvind Sæbø 1 Temaer som vil bli berørt Hva er helserefusjoner? Historikk

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland. Mo 21.01.2010

Kunnskapsparken Helgeland. Mo 21.01.2010 Kunnskapsparken Helgeland Mo 21.01.2010 Leder for pasientreiser: Arve Smedseng Hva er prosjekt pasientreiser? Helse Nord har fått i oppdrag å overta oppgavene NAV gjør innen pasientreiser før utgangen

Detaljer

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Fylkeskommunen. Kommunen 1 Rettigheter Organisering av tjenesteapparatet Personer med eller pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparat som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser

Detaljer

Informasjonshefte til støttekontakter

Informasjonshefte til støttekontakter Informasjonshefte til støttekontakter Sørum Aktivitetssenter 1 Innhold i dette informasjonshefte: Hva er støttekontakttjenesten?... 2 Hva er så en støttekontakt?... 4 Veiledning av støttekontaktene...

Detaljer

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS

Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS Helfo (Helsetjenesteforvaltningen) Helserettigheter for pensjonister bosatt utenfor EØS v/mari-ann Folkedal og Mona T. Kirkestuen Februar 2016 Helfo Helfo er underlagt Helsedirektoratet og har ansvaret

Detaljer

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter «Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter kreftsykdom ved Kjersti Widding legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Sørlandets rehabiliteringssenter Spesialisert

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

AAP og Uførepensjon. Den gode legeerklæringen

AAP og Uførepensjon. Den gode legeerklæringen AAP og Uførepensjon Den gode legeerklæringen God legeerklæring Blir først og fremst skrevet i fornuftig tid Oppdaterte opplysninger. Må pasienten innkalles? Skal det skrives erklæring? Alternativer. NAV,

Detaljer

Høringsuttalelse - Høring om arbeid og omsorg - Forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med omsorgsoppgaver

Høringsuttalelse - Høring om arbeid og omsorg - Forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med omsorgsoppgaver Dato: 9. januar 2009 Byrådsak 38/09 Byrådet Høringsuttalelse - Høring om arbeid og omsorg - Forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med omsorgsoppgaver SANO SARK-03-200801218-121

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten. _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten _A5-brosjyre_nytekst_mars 2012.indd 1 13.03.12 12.38 I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller

Detaljer

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten

Dine rettigheter. i spesialisthelsetjenesten Dine rettigheter i spesialisthelsetjenesten I denne brosjyren finner du informasjon om dine rettigheter når du blir henvist til undersøkelse og/ eller behandling i spesialisthelsetjenesten. Rett til vurdering

Detaljer

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi

Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014. Jobbfokusert terapi Psykolog Torkil Berge Rask Psykisk Helsehjelp 17. juni 2014 Jobbfokusert terapi Arbeid for alle! Alle moderne reformer bygger opp under Arbeidslinja Oppretthold en høy arbeidsstyrke og hjelp grupper som

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011

Click to edit Master title style. Pasientreiser ANS. Rikshospitalet, 13. oktober 2011 Click to edit Master title style Pasientreiser ANS Rikshospitalet, 13. oktober 2011 2 440 000 000 Mål Når har pasient rett til dekning av utgifter til og fra behandling? Når skal det rekvireres transport

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

TILSKUDDSSATSER 2015 KAP.POST TILTAK KRONER ENHET 634.21 TILRETTELEGGINGSTILSKUDD FOR ARBEIDSSØKERE Dagsats 310 per dag Forhøyet sats 620 per dag

TILSKUDDSSATSER 2015 KAP.POST TILTAK KRONER ENHET 634.21 TILRETTELEGGINGSTILSKUDD FOR ARBEIDSSØKERE Dagsats 310 per dag Forhøyet sats 620 per dag TILSKUDDSSATSER 2015 KAP.POST TILTAK KRONER ENHET 634.21 TILRETTELEGGINGSTILSKUDD FOR ARBEIDSSØKERE Dagsats 310 per dag Forhøyet sats 620 per dag 634.76 TILTAK FOR ARBEIDSSØKERE MOBILITETSFREMMENDE STØNADER

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Kommunen. Fylkeskommunen

Rettigheter. Organisering av tjenesteapparatet NAV. Kommunen. Fylkeskommunen Rettigheter Organisering av tjenesteapparatet Personer med eller pårørende til en som har en sjelden diagnose, vil ofte møte representanter fra tjenesteapparat som ikke umiddelbart forstår hvilke konsekvenser

Detaljer

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal

Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver. Møre og Romsdal Reidun E. Helgheim Swan Rådgiver Møre og Romsdal Hvem er Pasient- og brukerombudet? Ett ombud i hvert fylke Ansatt i Helsedirektoratet Faglig uavhengig ingen beslutningsmyndighet Kontor i Kristiansund

Detaljer

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune.

Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Her gis det informasjon over aktuelle tjenester og telefonnumre i Porsgrunn kommune. Informasjonen er utarbeidet ved Tjenestekontoret desember 2011 og revidert desember 2014. Trygghetsalarm I Porsgrunn

Detaljer