Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet: Kapittel 1 Politisk vurdering Våre arbeidsområder... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3"

Transkript

1 LM-sak 7.1.1: INNHOLDSFORTEGNELSE MELDING HØSTEN 2009 Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2 Kapittel 1 Politisk vurdering... 2 Våre arbeidsområder... 3 Kapittel 2 Samfunnspolitikk... 3 Stortingsvalget... 3 Kommuneøkonomi og statsbudsjett... 3 Landsmøtet... 4 Klimautfordringer... 4 Allianser og partnerskap... 4 Det nordiske samarbeidet... 5 Internasjonalt samarbeid... 5 Kapittel 3 Utdanningspolitikk... 5 Barnehagen... 5 Skolen... 6 Lærerutdanning... 7 Forskning... 7 Internasjonale undersøkelser... 7 Kapittel 4 Lønnsdannelse... 8 Lønnsutvikling og likelønn... 8 Hovedavtalen... 8 Pensjon... 8 Arbeidstidsavtalene i skoleverket... 9 Arbeidstidsordninger i barnehagen... 9 Kapittel 5 Arbeidsmiljø... 9 Undersøkelse om inneklima... 9 Arbeidsmiljøkonferansen Kapittel 6 Organisasjonsutvikling Arbeidet med struktur- og vedtektsendringer Nytt konferansesenter Tillitsvalgtopplæringen Sentral kursplan Informasjonsarbeid Medlemsfordeler Medlemsutvikling LM-sak 7.1.1/ september

2 Landsmøtet tar sentralstyrets melding for perioden 1. august 31. desember 2009 til etterretning Mens vårhalvåret 2009 var preget av stor aktivitet fra regjeringens side på det utdanningspolitiske området, var høsten i større grad kjennetegnet av valgkamp, etablering av ny regjering og arbeid med regjeringserklæringen. Dette har også preget Utdanningsforbundets arbeid i perioden, og det er blitt brukt mye tid på eksternt påvirkningsarbeid. Utdanningsforbundet er fornøyd med at det i regjeringserklæringen fra Stoltenberg II-regjeringen blir understreket at utdanning og kunnskap er av de viktigste prioriteringsområdene. Vi er også fornøyd med at regjeringen vil endre opplæringsloven for å sikre en maksimumsgrense for tallet på elever per lærer på hver skole. Dette hadde neppe blitt formulert så tydelig uten Utdanningsforbundets langsiktige arbeid for klarere standardkrav for lærertetthet, og gjennom et særskilt fokus på dette i vårt valgkamparbeid i forbindelse med Stortingsvalget. I skoledebattene de siste par årene har lærernes betydning for elevenes læring, kvalitetskrav til lærerne og byråkratisering av lærerrollen vært sentrale diskusjonstemaer. Lærere har gitt uttrykk for at de ønsker seg mer tid til å være lærer. Regjeringen besvarte debatten med blant annet å sette ned Tidsbrukutvalget, og like før jul 2009 kom innstillingen fra utvalget. Utdanningsforbundet var tungt inne i arbeidet med å påvirke innholdet i utvalgets rapport, som gir viktig dokumentasjon og gode, konkrete forslag til tiltak. Vi mener dette har blitt et godt utgangspunkt for å gi lærerne en bedre arbeidshverdag med mer fornuftig bruk av arbeidstiden. Våren 2009 vant Unio og de andre arbeidstakerorganisasjonene en stor seier i kampen for å beholde gode offentlige tjenestepensjonsordninger. Gjennom Unio har vi jobbet for å sikre denne pensjonsavtalen og forhindre at regjeringen tolker den i en retning som vil gi ytterligere innsparinger. Arbeidet er utfordrende, fordi det hele tiden dreier seg om viktige prinsipper og endringer som har store økonomiske konsekvenser. At arbeidstakerorganisasjonene står samlet, er av avgjørende betydning for arbeidet framover. Denne høsten har det pågått viktig arbeid for å sikre gode arbeidstidsavtaler og forberede hovedtariffoppgjøret 2010, blant annet når det gjelder likelønn og dokumentasjon av mindrelønnsutviklingen i skoleverket. Mye av virksomheten siste halvdel av 2009 har handlet om å forberede og avvikle Utdanningsforbundets tredje landsmøte som ble holdt på Lillehammer i november. Landsmøtet viste at vi er et sterkt og konsolidert forbund, og at vi står tydeligere fram som en profesjonsorganisasjon. Nå er tiden moden for å utvikle forbundets struktur i retning av en mer dynamisk organisasjon. LM-sak 7.1.1/ september

3 Sentralstyrets prioriterte oppgaver for hele 2009 har vært: Stortingsvalget Landsmøtet Rekruttering av nye tillitsvalgte og bedre tillitsvalgtopplæring Særskilt oppmerksomhet om sammenhengen mellom lærings- og arbeidsmiljø i barnehage og skole Pensjon Stimulere til en profesjonsbasert utdanningspolitisk debatt i hele organisasjonen Foran stortingsvalget 2009 stilte Utdanningsforbundet følgende hovedkrav til ny regjering: Minst halvparten av de ansatte i barnehagen skal være førskolelærere. En lovfestet minstestandard for lærertetthet i skolen. Nødvendige tiltak for å få flere til å fullføre videregående opplæring. Reelle tilbud til voksne om etter- og videreutdanning for å være rustet til omstillinger. Flere mastergradsutdanninger for lærere. Det ble laget ressurssider på nettet der kravene våre ble underbygget. Alle organisasjonsledd ble oppfordret til å være aktive for å få fram og begrunne kravene gjennom valgkampen. Hovedfokus var hele tiden kvalitet i utdanningen, og hovedbudskapet dreide seg om flere pedagoger/lærere i barnehage/skole. Representantskapet diskuterte også hvilke konsekvenser det har for Utdanningsforbundet at vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon Utdanningsforbundet kommenterte den nye regjeringens forslag til statsbudsjett, dels via Unio og dels gjennom egne høringer i Stortingets fagkomiteer Utdanningsforbundet mente budsjettet ga signaler om kvalitetsløft i barnhagesektoren, men at midlene var på et for lavt nivå til å kunne følge opp løftene i stortingsmeldingen Kvalitet i barnehagen fra mai Budsjettet viste at de frie inntektene til kommunene bare vil øke marginalt mer enn det anslåtte behovet i Erfaring tilsier at skoleverket i sterk grad får merke følgene av svak kommuneøkonomi. Utdanningsforbundet understreket at det nå er på tide med konkrete tiltak fra statens side som pålegger kommuner og fylkeskommuner å øke lærertettheten. I kommentarene til statsbudsjettet la vi også vekt på at tilsynsvirksomheten må trappes opp, og at det må slås ned på alle tilfeller av brudd på opplæringslovens krav til undervisningsomfang og forsvarlighet I juni 2009 vedtok Stortinget forslag til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor. Utdanningsforbundet har fått gjennomslag for at det skal fastsettes en sentral forskrift. Videre har Utdanningsforbundet lagt vekt på at forskriften må inneholde bestemmelser som gjør at kommunene kan stille som vilkår ved tildeling av midler at de private LM-sak 7.1.1/ september

4 76 77 barnehagene skal ha tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår og kvalitet på tilbudet som i kommunale barnehager. Forskriften vil bli fastsatt i første halvdel av Med slagordet Vi utdanner Norge inviterte Utdanningsforbundet til sitt tredje landsmøte denne gangen på Lillehammer i perioden 2. til 5. november. Landsmøtet inneholdt flere nye elementer. For første gang ble utdanningspolitisk sak og lønnspolitisk sak slått sammen til én felles landsmøtesak; Morgendagens skole og barnehage, og for første gang behandlet landsmøtet en aktuell sak som ble definert bare noen få uker i forkant. Denne handlet om klimautfordringer. Landsmøtet skulle også vedta et verdi- og prinsippdokument for Utdanningsforbundet, en ny organisasjonsstruktur og vedtektsendringer. Ikke minst skulle det velges ny ledelse etter Helga Hjetland (leder) og Per Aahlin (nestleder). Det ble åpnet for å velge etter en modell med to nestledere Det overordnede målet for landsmøtet var å utvikle Utdanningsforbundet som profesjonsorganisasjon, og det ble blant annet laget en kommunikasjonsstrategi for å underbygge dette. Landsmøtet fikk stor og positiv oppmerksomhet i media, først og fremst på grunn av lederskiftet, men også på grunn av statsministerbesøk (Jens Stoltenberg) og statsrådbesøk (kunnskapsminister Kristin Halvorsen). I perioden 30. oktober til 8. november var Utdanningsforbundets landsmøte nevnt i 320 artikler på papir og nett Mimi Bjerkestrand ble valgt til ny leder av Utdanningsforbundet fra 1. januar Haldis Holst og Ragnhild Lied ble valgt til henholdsvis 1. og 2. nestleder. 214 delegater og mange gjester fra inn- og utland deltok på landsmøtet I forbindelse med landsmøtets sak om klima og miljø vedtok landsmøtet uttalelsen Fagbevegelse og utdanning for et grønnere samfunn der Utdanningsforbundet forplikter seg og sine medlemmer i arbeidet for å oppnå viktige mål. Arbeidet er rettet mot nasjonale myndigheter, arbeidsgivere, samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt og ikke minst innad i egen organisasjon. Uttalelsen fastslår forbundets politikk på områder vi ikke tidligere har hatt klare vedtak eller målsettinger. Landsmøtets debatt og uttalelse var utgangspunktet for høringssvaret på "NOU 2009:16 Globale miljøutfordringer norsk politikk Hvordan bærekraftig utvikling og klima bedre kan ivaretas i offentlige beslutningsprosesser". I desember deltok Utdanningsforbundet på FNs klimamøte i København som en del av Unios delegasjon. Der ble det blant annet diskutert hvordan fagforeningene kan bidra til en rettferdig overgang til et bærekraftig samfunn Utdanningsforbundet har saksbasert samarbeid med en rekke organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Nasjonalt foregår mye av Utdanningsforbundets påvirkningsarbeid gjennom Unio. Også denne høsten er det investert mye tid og kompetanse i GNIST, den femårige kampanjen som er initiert fra Kunnskapsdepartementet for å rekruttere flere studenter til lærerutdanningen, heve statusen for læreryrket, øke kompetansen i lærerstanden og få til tettere kopling mellom LM-sak 7.1.1/ september

5 universitets- og høgskolesektoren og skolene. Kampanjen er organisert som et partnerskap mellom Kunnskapsdepartementet, lærerorganisasjonene, KS, LO, NHO og tre studentorganisasjoner, blant dem Pedagogstudentene. Utdanningsforbundet deltar også gjennom Unio i Kvalitetskommuneprogrammet, som er et trepartssamarbeid lokalt mellom administrative ledere, kommunepolitikere og arbeidstakerorganisasjoner. Målet med samarbeidet er redusert sykefravær og en merkbar høyere kvalitet i tjenestetilbudet for brukerne innen pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS) jobber for å fremme den pedagogiske utviklingen innen utdanningsfeltet og lærernes status i samfunnet. Tradisjonelt har dette arbeidet i stor grad vært rettet mot Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Debatten om hvordan NLS skal organiseres videre og hvilke ambisjoner samarbeidet skal ha i framtida fortsatte i Anders Rusk fra den finske lærerorganisasjonen OAJ ble ansatt som ny generalsekretær etter Lillemor Darinder. Rusk overtar i 2010, og sekretariatet flyttes da til Helsinki. Mimi Bjerkestrand ble valgt som NLS leder for Møtene i Trade Union Advisory Committee (TUAC), Education International (EI) og NLS ble i 2009 preget av den internasjonale finanskrisen. Lærerorganisasjoner kjempet for lærernes rettigheter og mot oppsigelser på grunn av budsjettkutt. TUAC, EI, og andre globale sammenslutninger forsøkte å påvirke G20- og G8-møtene i håp om å ivareta rettighetene til arbeidstakere i offentlig sektor. Satsing på utdanning er blitt løftet fram som spesielt viktig i krisetiden. Høsten 2009 ble det tydelig at mange land legger opp til reduksjoner i sine nasjonale budsjetter. Lærerorganisasjoner opplevde at det er vanskeligere å vinne fram med sine argumenter i møte med kortsiktige budsjettkrav og bekymring for økt kamp om offentlige midler i framtida. Vi har sett at offentligprivat samarbeid, kjent som Public Private Partnerships (PPP), vinner fram der det offentlige ikke kan eller vil finansiere velferdsgoder fullt ut. Den internasjonale fagbevegelsen er under press og kjemper for fortsatt samhold og solidaritet i en tid der effektene av krisene foreløpig slår ulikt ut. Ragnhild Lied ble valgt inn som styremedlem fra Norge i European Trade Union Committee for Education (ETUCE)/ Education International Europe (EIE) i november i Warszawa. Hovedsakene på den alleuropeiske konferansen var finanskrisen og forslaget om nye vedtekter for omorganisering av arbeidet i EIs europeiske region. Utdanningsforbundets rammeavtale med Norad for perioden ble forlenget med ett år. Søknad om ny rammeavtale for ble sendt i september Fra 1. august ble individuell rett til barnehageplass iverksatt. Dette er en viktig milepæl i norsk barnehagepolitikk og et mål som Utdanningsforbundet lenge har jobbet for. LM-sak 7.1.1/ september

6 Våren 2009 la regjeringen fram stortingsmelding nr. 41 om kvalitet i barnehagen, som bekreftet barnehagens egenart og viktige rolle i barns oppvekst. Regjeringen vil blant annet styrke innsatsen for å rekruttere flere førskolelærere. Utdanningsforbundet brukte høsten til å forberede og påvirke stortingsbehandlingen av meldingen. Blant annet har vi påpekt at regjeringens ambisjonsnivå for økt pedagogtetthet er for lavt. Vårt minimumskrav for bedre kvalitet er at halvparten av de ansatte har førskolelærerutdanning, og at alle assistenter har fagarbeiderkompetanse. I kjølvannet av meldingen har det blitt en til dels heftig debatt om kartlegging i barnehagen. Utdanningsforbundet har gjennom høsten startet utviklingen av en egen politikk på dette området. Departementet varslet i meldingen at det ville bli vurdert nye tiltak for å styrke styreres ledelseskompetanse. Dette ble fulgt opp i statsbudsjettet for 2010 med en bevilgning på 7 mill. kroner. På lengre sikt skal dette utvides til å gjelde alle styrere. Førskolelærermangelen er fortsatt til bekymring. I tråd med den nasjonale rekrutteringsstrategien for utdanning av førskolelærere har vi i samarbeid med KS utarbeidet brosjyren Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! om kommunenes ansvar som barnehagemyndighet for rekruttering av førskolelærere både i kommunale og private barnehager I 2008 ble det etablert et nasjonalt system for videreutdanning av lærere, og det første kullet av studenter startet opp høsten Partnerskapsavtalen som er gjort mellom Kunnskapsdepartementet, lærerorganisasjonene, KS og nasjonalt råd for lærerutdanning skisserer blant annet prioriteringer av fag og lærergrupper, ansvarsfordeling mellom aktørene og finansiering. Det har skapt problemer at flere kommuner vegrer seg for å yte sin del av finansieringen. Dermed greide en ikke å fylle opp alle studieplassene staten betalte for denne høsten. Utdanningsforbundet har støttet hovedtrekkene i strategien. Vi har også arbeidet for at flest mulig lærere skal få tilbud om videreutdanning innenfor de rammene som er gitt. Kunnskapsdepartementet la i juni fram en stortingsmelding om framtidig kompetanse, Utdanningslinja, og i oppfølgings- og påvirkningsarbeidet har Utdanningsforbundet lagt særlig vekt på tiltak som kan redusere frafallet i videregående opplæring. I samarbeid med LO tok Utdanningsforbundet initiativ til et prosjekt ledet av Gudmund Hernes i Fafo. Arbeidet skal munne ut i en synteserapport som bygger på tilgjengelig forskning om frafallsproblematikken. Utdanningsforbundet gjorde også en egen utredning, Frafall fra fagopplæringen slik yrkesfaglærere ser det. Her ble det lagt vekt på å få fram hva lærere mener må gjøres. Lærere har til nå blitt lite brukt som informanter i forskning og utredninger om frafall. Høsten 2008 satte regjeringen ned et utvalg for å kartlegge tidsbruk i skolehverdagen og byråkratiseringen av lærerrollen. Leder for utvalget var Kirsti Kolle Grøndahl, og Utdanningsforbundet var representert ved Per Aahlin. Hovedtyngden av arbeidet i Tidsbrukutvalget skjedde høsten Utdanningsforbundet var tungt inne i arbeidet med å påvirke innholdet i utvalgsrapporten. Utvalget leverte til slutt en enstemmig innstilling med over 90 forslag til tiltak. Utdanningsforbundet mener rapporten inneholder mange gode og konkrete tiltak som både nasjonale myndigheter, skoleeiere, skoleledere og lærere kan ta tak i. LM-sak 7.1.1/ september

7 Sentralstyret behandlet høringsuttalelsen til innstillingen fra Midtlyng-utvalget (NOU 2009:18 Rett til læring) i desember. Utdanningsforbundet er enig i de mål, verdier og prinsipper som ligger i mandatet til utvalget, og som utvalgsutredningen følger opp. I høringen ble det stilt spørsmål ved om utvalget har hatt for stort fokus på generelle tiltak for bedre læring, enn på tiltak for elever med særskilte behov. Sentralstyret gikk imot utvalgets forslag til endring i 5-1 Retten til spesialundervisning og 5-7 Retten til spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Arbeidet med ny rammeplan for de nye grunnskolelærerutdanningene pågikk i hovedsak høsten Utdanningsforbundet var representert i rammeplanutvalget, og organisasjonen ga en rekke innspill i prosessen med å utvikle ny rammeplan, nasjonale retningslinjer for programmene og forslag til indikatorer som kjennetegner god lærerutdanning. For Utdanningsforbundet var det viktig at rammeplanen speilet grunnskolens brede samfunnsmandat, at den la godt til rette for at begge utdanningene blir integrerte, profesjonsrettete og forskningsbaserte utdanninger med høy faglig kvalitet, og at mastergradsambisjoner blir synliggjort. Utdanningsforbundet uttrykte særlig bekymring knyttet til tidsaspektet rammeplanen skulle utarbeides innenfor. Rektorutdanningen ble startet opp høsten Etter en anbudsutlysning ble fire læresteder med samarbeidspartnere valgt ut. 300 søkere meldte interesse til de 223 plassene Representasjon i programstyrene for henholdsvis Utdanning 2020 og PraksisFoU har gjort det mulig for Utdanningsforbundet å påvirke bruken av forskningsmidler, og har bidratt til informasjonsutveksling og samarbeid med forsknings- og lærerutdanningsmiljøer. Vårt påvirkningsarbeid fra våren 2009 om videreføring av forskningsinnsatsen i PraksisFoU bar frukter. Kunnskapsdepartementet ga i november Forskningsrådet i oppdrag å opprette et nytt forskningsprogram som bygger på PraksisFoU og som har som mål å styrke forskningskompetansen i lærerutdanningene og praksisfeltet i barnehage og skole. At Utdanningsforbundet regnes som en viktig aktør når det gjelder forskning innen vår sektor, gjør at vi nå også er representert i styret for Forskerskolen for lærerutdanning. Tilsvarende har vi høsten 2009 vært representert i programstyrene for Evaluering av Kunnskapsløftet og skoleutviklingsprogrammet Kunnskapsløftet Fra ord til handling Den internasjonale rapporten fra OECDs lærerundersøkelse TALIS fra juni, viste generelt at norsk skole lider av manglende tilbakemeldingskultur, men at lærerne trives med yrkesvalget sitt, og at forholdet til elevene er godt. Den norske rapporten ble presentert i september 2009 og bekreftet og utdypet disse funnene. Uenighet om tolkninger rundt arbeidstid preget ellers diskusjonen. Norge deltok i undersøkelsen TIMSS Advanced i 2008 som omfatter elever som har valgt fordypning i matematikk og fysikk i tredje trinn i videregående opplæring. Resultatene fra undersøkelsen ble offentliggjort i desember 2009 og viser en klar og markert tilbakegang i norske elevers prestasjoner i både matematikk og fysikk. LM-sak 7.1.1/ september

8 Etter lønnsoppgjøret i 2008 i KS ble det nedsatt et partsammensatt utvalg som skulle følge lønnsutviklingen for utdanningsgruppene i tariffperioden ved å gjennomgå og vurdere offentlig statistikk. Arbeidet fortsatte utover høsten, og en endelig rapport kommer i forkant av hovedtariffoppgjøret Unio og Utdanningsforbundet er representert i utvalget. Våren 2009 ble det avklart mellom partene i tariffområdet KS at arbeidet med likelønn skulle videreføres i det partsammensatte utvalget som ser på lønns- og avtalestrukturen i offentlig sektor. I staten ble det opprettet et eget likelønnsutvalg. Det ble tidlig klart at likelønn kom til å stå sentralt i I Unio ble det satt ned en beregningsgruppe der Utdanningsforbundet er representert. I høst jobbet denne arbeidsgruppen fram tallmateriale og utarbeidet ulike strategier til hovedtariffoppgjøret. Høsten 2009 ble rapporten fra partssammensatt arbeidsgruppe om utfordringer i arbeidsmarkedet i staten lagt fram. Det ble blant annet konkludert med at lønns- og arbeidsvilkår er viktige faktorer både for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere. Utdanningsforbundet gjennomførte en spørreundersøkelse om lønn, utdanning og stillingsforhold for personer som har eller er i ferd med å ta Utdanningsforbundets spesialisering i pedagogiskpsykologisk rådgivning. Resultatene vil foreligge tidlig i I alle tariffområder ble høsten 2009 brukt til å forberede hovedtariffoppgjørene Ny hovedavtale i KS ble ferdigforhandlet i desember 2009 og gjelder fram til 30. desember For Utdanningsforbundet var det viktigste å få videreført retten til tillitsvalgte på hver skole og bedre permisjonsrettigheter. Dette ble ivaretatt på en tilfredsstillende måte i det framforhandlede resultatet og i det etterfølgende B-rundskrivet fra KS. Forhandlingene om ny Hovedavtale (dok. 24) i Oslo startet i januar Som forberedelse til forhandlingene ble det nedsatt partssammensatte arbeidsgrupper høsten Tilpasning til hovedavtalen for undervisningspersonalet og avtale om omplassering av overtallige i Oslo kommune har vært tema for arbeidet i disse gruppene Utdanningsforbundet er representert i Unios pensjonsstrategiske gruppe. Høsten har vært preget av etterarbeid i forhold til protokollen fra tariffoppgjøret 2009 der partene ble enige om å videreføre dagens tjenestepensjon og AFP-ordning i offentlig sektor. I november la Arbeids- og inkluderingsdepartementet fram forslag til hvordan pensjonsavtalen skal følges opp. Høringen gjaldt endring i samordningsloven, lov om Statens pensjonskasse og forslag til ny lov om AFP for medlemmer i Statens Pensjonskasse. Det har foregått mye arbeid for å påvirke innholdet i de forslagene som ble lagt fram. For Unio er det særlig viktig å sikre grunnlovsvernet for opptjente rettigheter og forhindre at regjeringen tolker protokollen i en retning som vil gi ytterligere innsparinger. LM-sak 7.1.1/ september

9 Videreføringen av pensjonsordningene i offentlig sektor var en seier for arbeidstakersiden. Det ble imidlertid ganske raskt skapt et bilde i media av at regjeringens forslag til pensjonsløsning hadde vært en bedre løsning for offentlige arbeidstakere. Derfor var det viktig å komme ut med forståelig informasjon om blant annet Unios prioriteringer og en konsekvensanalyse av resultatet sammenlignet med andre alternativer. Utdanningsforbundet bidro sterkt til Unio-brosjyren Hva skjer med pensjonen min? Det ble også holdt mange kurs om pensjon og meklingsresultatet rundt omkring i landet. I tillegg til arbeidet med offentlig tjenestepensjon, ble det denne høsten jobbet med høringer om folketrygdens alderspensjon, endringer i uføreordningene, privat tjenestepensjon og omlegging fra ulike sykdomsbasert stønader til arbeidsavklaringspenger Våren 2009 var siste lokale forhandlingsrunde med bakgrunn i den avtalen som ble meklet fram i 2006 mellom Unio og henholdsvis KS og Oslo kommune. Forhandlinger om revisjon av arbeidstidsavtalen i KS-området pågikk høsten 2009, og rett før jul ble partene enige om at den eksisterende avtalen skal forlenges for to år. Utdanningsforbundet kunne ikke akseptere kravene fra KS, og en videreføring ble dermed vurdert som den beste løsningen. Det ble understreket at partene skal stimulere til et konstruktivt lokalt samarbeid. Målet er at rektor og tillitsvalgte skal kunne prioritere tid til skolens kjerneoppgaver. Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Osloskolen skulle etter avtalen evalueres senest 1. oktober Partene ble enige om å utsette fristen til 1. november Oslo kommune og Utdanningsforbundet avholdt et felles evalueringsmøte 23.oktober 2009 hvor partene presenterte sine respektive synspunkter og vurderinger. I møtet og i etterkant ble det drøftet en mulig felles oppsummering ved å nedfelle punkter i referatet som viser til forbedringspunkt/mangler ved avtalen og praktiseringen av denne. Men dette viste seg å bli vanskelig. Konklusjonen ble derfor at partene i fellesskap har evaluert avtalen. Forhandlingene om revisjon av avtalen gjennomføres våren Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om praktiseringen av gjeldende arbeidstidsordninger i norske barnehager. Utdanningsforbundet har lenge arbeidet med å innhente erfaringer og vurderinger fra fylkeslagene. Kartleggingen viser at det er et utall forskjellige måter å organisere arbeidstiden på, og at flere fylker mangler en samlet oversikt over situasjonen. Kartleggingen er blitt fulgt opp med en spørreundersøkelse blant 3000 førskolelærere i KS, PBL-A og Oslo kommune. Resultatene, som forelå høsten 2009, viser blant annet at et flertall av pedagogene i barnehagesektoren mener de bruker for liten tid til veiledning av medarbeidere, faglig ajourføring, arbeid rettet mot enkeltbarn og utviklingsarbeid Utdanningsforbundet og Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) samarbeider om bedre innemiljø i skoler og barnehager. Resultatene av en felles undersøkelse om medlemmenes LM-sak 7.1.1/ september

10 opplevelse av inneklimaet ble presentert høsten Undersøkelsen, der cirka 2300 medlemmer deltok, viser at barnehager og skoler fortsatt har betydelige utfordringer knyttet til innemiljøet. Om lag 30 prosent av de ansatte i skolen plages av innestengt og dårlig luft. I barnehagene plages mange av støy. Data fra undersøkelsen vil blant annet bli brukt i forskningsøyemed ved å sammenlikne resultatene med tilsvarende data fra internasjonale undersøkelser Samhandling for et bedre arbeidsmiljø var tema for arbeidsmiljøkonferansen som Utdanningsforbundet arrangerte i september. 250 tillitsvalgte og verneombud deltok på konferansen, og temaene var inkluderende arbeidsliv, barn og elevers arbeidsmiljø og Arbeidstilsynets prosjekt skolen som arbeidsplass Sentralstyrets forslag til organisasjonsstruktur og vedtektsendringer i Utdanningsforbundet ble i all hovedsak vedtatt av landsmøtet. Dette arbeidet har vært en lang prosess med jevnlige drøftinger i rådsstrukturen, sentralstyret og på kurs og seminarer. Fra 2010 blir seksjonene som system borte og medlemmene organiseres i medlemsgrupper med utgangspunkt i arbeidsplasstilhørighet. Det blir opprettet et sentralt lederråd samt fire sentrale utvalg I august kunne Helga Hjetland åpne Lærernes hus Utdanningsforbundets nye konferansesenter. Senteret er med på å styrke kurs- og konferansetilbudet til medlemmene. Målet er at vi på sikt skal nå ut med kurs og konferanser til alle medlemsgrupper i organisasjonen. Konferansesenteret er dermed også et ledd i Utdanningsforbundets satsing som profesjonsorganisasjon. Lærernes hus fikk i høst Narud-Stokke-Wigs jubileumspris for miljø- og energibevisst arkitektur av ypperste klasse. I juryens begrunnelse heter det blant annet at konferansesenteret framstår på samme tid både som avansert i sin tenkning i forhold til energiløsninger og som enkelt og lavteknologisk i sine konkrete løsninger. Prosjektet viser en god forståelse for naturlig ventilasjon og vilje til å utnytte alternative energikilder Høsten 2009 ble det gjennomført en evaluering av Plan for tillitsvalgtopplæring , grunnskoleringen og de sentrale kursene. Gjennom læringsplattformen Fronter sendte vi ut spørsmål til fylkesstyrene og de arbeidsplasstillitsvalgte som har gjennomført grunnskoleringens modul 1, 2 og 3. Resultatet av evalueringen ble lagt fram og drøftet på kurslederkurset i desember. Tilbakemeldingene var positive og i hovedtrekk vil kursene bli videreført. Modul 2 i grunnskoleringen av arbeidsplasstillitsvalgte ble revidert etter endringene i tariffoppgjøret Avtalen med Fronter ble reforhandlet for en ny periode. En arbeidsgruppe har arbeidet ut et nytt grunnskoleringsopplegg i tariff som inkluderer et beregningskurs for beregnere i fylkeslag og lokallag og et forhandlingskompetansekurs for LM-sak 7.1.1/ september

11 forhandlingsdelegasjonene i lokallagene. Disse to kursene er Fronterkurs hvor fylkeslagene er ansvarlige for gjennomføringen. I tillegg er det blitt arbeidet med et pilotkurs i forhandlingsledelse for forhandlingsledere i lokallagene Det ble avholdt 28 kurs høsten 2009, fordelt på 52 kursdager og med cirka 1500 kursdeltakere. Målgrupper er tillitsvalgte fra alle plan i organisasjonen. Det ble gjennomført et skoleringsopplegg for representanter fra alle lokallagene i budsjett og politisk påvirkningsarbeid. For øvrig var de fleste kursene nettverksbygging for ulike tillitsvalgtgrupper og skolering av fylkestillitsvalgte for å styrke deres eget arbeid og skolering av lokalplan (kursplaner foreligger som elektronisk vedlegg) Utdanningsforbundets informasjonskanaler til medlemmene er internett, intranett, Forbundsnytt, informasjonssidene i Utdanning, Skoleledernytt og Styrernytt og diverse brosjyrer og trykksaker (jf. vedlegg til meldingen om informasjonsarbeid og publikasjoner). Nytt for høsten 2009 var at Utdanningsforbundet også tok i bruk sosiale medier. I forbindelse med landsmøtet ble Utdanningsforbundet lansert på Twitter, YouTube og Flickr. Sosiale medier blir vurdert som viktige kanaler for å nå medlemmer, tillitsvalgte og andre interesserte som ikke bruker nettsidene jevnlig. Nettstedet utdanningsforbundet.no hadde besøk andre halvår Dette er en økning like over 10 prosent fra andre halvår Prosjekt nye nettsider ble satt på vent på grunn av landsmøtet. Mye tid og ressurser gikk til å lage egne landsmøtesider på nett og å følge opp disse innholdsmessig før, under og etter landsmøtet. Besøket på nettsidene ble doblet under landsmøtet, og på det meste hadde vi nesten besøk på én dag. Mye av landsmøtet ble sendt direkte på web-tv. Responsen på landsmøtesatsingen på nett var meget bra I løpet av høsten ble det gjort en rekke strategiske valg for å få en stadig mer miljøvennlig profil. Blant annet ble det gjennomført en sms-kampanje for å få medlemmene til å velge elektroniske forsikringsdokumenter, og oppslutningen var god. Det ble også lagt til rette for elektronisk overføring av nytegning av flere forsikringer, og det jobbes videre med elektroniske søknadsprosesser. Alle forsikringsvilkår fra TrygVesta ble i perioden forenklet. Utdanningsforbundet valgte i den forbindelse å tilpasse dokumentene til forbundets profil. I løpet av høsten ble det tegnet cirka 6700 nye kollektive forsikringer. For å yte bedre service når det gjelder svar på den store mengden av e-posthenvendelser fra medlemmer, ble det i høst opprettet svarmaler for de oftest stilte spørsmålene Medlemstallet i Utdanningsforbundet økte fra per 1. juli 2009 til per 1. januar 2010, en vekst på 1658 medlemmer i løpet av siste halvår Medlemsutviklingen høsten 2009, folkehøgskolemedlemmene, Pedagogstudentene og pensjonistene inkludert, ser slik ut: LM-sak 7.1.1/ september

12 Medlemsutvikling høsten jul aug sep okt nov des jan Bruttotallene viser at Utdanningsforbundet har mottatt 3808 nye innmeldinger siste halvår i 2009 av disse er 1913 studenter. I samme periode i 2008 var antall innmeldinger totalt Antall utmeldinger høsten 2009 er 2161, herav 245 studentmedlemmer. Antallet yrkesaktive medlemmer har gått ned i alle seksjonene bortsett fra en oppgang i seksjon barnehage. Pensjonistene har fortsatt økende medlemstall og utgjør i dag den nest største medlemsgruppen i Utdanningsforbundet etter de grunnskoletilsatte. Seksjon 1 1. juli januar 2010 Endring Endring, prosent Barnehage ,3 % Grunnskole ,1 % Videregående opplæring ,7 % HUK ,8 % 396 Skoleledere ,3 % 1 Det er bare hovedansettelsesforhold som registreres på seksjon. Dette betyr at f.eks. et studentmedlem som jobber i barnehage ved siden av studiene ikke telles med i medlemstallet til seksjon barnehage. LM-sak 7.1.1/ september

13 Vedlegg til meldingen: Representasjon i styrer, utvalg og fagråd Informasjonsarbeid og publikasjoner De faglig-pedagogiske tidsskriftene Kurs og konferanser SEK-kursene Medlemsfordeler LM-sak 7.1.1/ september

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3

Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2. Kapittel 1 Politisk vurdering... 2. Våre arbeidsområder... 3 LM-sak 7.1.1: INNHOLDSFORTEGNELSE MELDING HØSTEN 2009 Sentralstyrets innstilling til vedtak til landsmøtet:... 2 Kapittel 1 Politisk vurdering... 2 Våre arbeidsområder... 3 Kapittel 2 Samfunnspolitikk...

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1

Arbeidstidsordninger i barnehagen. Debattnotat. www.utdanningsforbundet.no 1 Arbeidstidsordninger i barnehagen Debattnotat www.utdanningsforbundet.no 1 Forord Arbeidstidsordninger i barnehagen og forholdet mellom bundet og ubundet tid og hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge innenfor

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Saksfremlegg Saksnr.: 09/312-1 Arkiv: 410 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: REKRUTTERING AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni

Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag 17.06.2013 13/00888-3 Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni Til stede: Forfall: Referent: Lisbet Strickert Jorid Østvik Preben P. Uthus Just

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde

TARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2013. KS tariffområde TARIFFOPPGJØRET 1. mai 2013 KS tariffområde KRAV NR. 2 29. april 2013 kl. 10.00 Dette kravet erstatter i sin helhet krav nr. 1. Grunnlaget for forhandlingene Akademikerne viser til hovedtariffavtalen i

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

I februar innkaller vi til dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte grunnskole og videregående opplæring hver for seg (delte dagskurs).

I februar innkaller vi til dagskurs for arbeidsplasstillitsvalgte grunnskole og videregående opplæring hver for seg (delte dagskurs). Besøks- og postadresse: Brynsengveien 2, 0667 Oslo. Telefon: 23 13 81 00 Epost: oslo@udf.noweb: www.udf.no/oslo Facebook: www.facebook.com/udfoslotwitter: www.twitter.com/udfoslo Du mottar denne e-post

Detaljer

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014

Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Saksframlegg Sentralstyret Møtedato: Arkivreferanse: Saksbehandler: 27.01.2015 14/00230-4 Kirsti Renate Sommerdal Medlemsutvikling i Utdanningsforbundet for 2014 Sammendrag: Sentralstyret får i denne orienteringssaken

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Velkommen! ATV-kurs 28. og 29.nov 2013 Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler

Velkommen! ATV-kurs 28. og 29.nov 2013 Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler Velkommen! Lene Hammergren Stensli Kent Inge Waaler Tusen takk for flott jobb med Tariffhøringen! Den største tariffhøringen i Utdanningsforbundets historie I løpet av september og oktober har det vært

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 1 2 3 LM-SAK 6/12 UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og ytre miljø 2014 2015

Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og ytre miljø 2014 2015 Handlingsplan for Utdanningsforbundets arbeid med klima og ytre miljø 2014 2015 Innhold Varighet 3 Forankring 3 Utdanningsforbundets engasjement 4 Utdanning for bærekraftig utvikling 4 Innsatsområder 2014/2015

Detaljer

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området

Til medlemmene i KS tariffområde. Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Til medlemmene i KS tariffområde Tariffrevisjonen 2014: Uravstemningdokument KS-området Forhandlingene med KS om ny hovedtariffavtale og ny sentral avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet ble

Detaljer

Alle publikasjonene er tilgjengelige på nettsidene www.utdanningsforbundet.no

Alle publikasjonene er tilgjengelige på nettsidene www.utdanningsforbundet.no Alle publikasjonene er tilgjengelige på nettsidene www.utdanningsforbundet.no 2010/1 Lærerlønn i et internasjonalt, komparativt perspektiv 2010/2 Spesialundervisning tallenes tale 2010:1 Nøkkeltall for

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Strategidokument 2012-2015 Kunnskapsdepartementet 2011 1 Innhold Kompetanse for bedre resultater... 3 En bred strategi for kompetanseutvikling...

Detaljer

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.4/15 ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.4.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Organisasjonen

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 3 28. april 2010 kl. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010 samt KS krav/tilbud nr. 2, 21. april.

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 2 11. juni kl 16.45 Foreslåtte endringer i fete typer, kursiv

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO 15.-16.3.2011 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø E-post og sikkerhet Seniortiltak Medlemstall og verving Medlemsundersøkelsen Ny e-postløsning

Detaljer

Rekruttering og organisasjonsutvikling

Rekruttering og organisasjonsutvikling kunnskap gir vekst Rekruttering og organisasjonsutvikling Hvorfor snakker vi om rekruttering? Organisasjonsutvikling Forbundets målsettinger i et langt perspektiv Organisasjonsutvikling Et realistisk mål

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

LØNN OG ARBEIDSVILKÅR VI UTDANNER NORGE

LØNN OG ARBEIDSVILKÅR VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 LM-SAK 6.3/15 LØNN OG ARBEIDSVILKÅR VI UTDANNER NORGE 6.3.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Lønn og

Detaljer

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring

Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring Sak 8.5: Rekruttering og medlemsbevaring 1 Sak 8.5 Rekruttering og medlemsbevaring Forslag 8.51 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller for kongressen: Kongressen ber landsstyret om: Utarbeide

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 03.02.2014 Tid: 11.00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 22/14 14/843 KS Strategikonferansen

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Tanker om arbeidsmiljø som utdanningspolitisk surdeig

Tanker om arbeidsmiljø som utdanningspolitisk surdeig Tanker om arbeidsmiljø som utdanningspolitisk surdeig Seminar for ATV, Farsund Resort, 8. oktober 2009 ; MB Holljen-Thon Paradokser i arbeidet med arbeidsmiljø Vi trives svært godt i yrket Men melder om

Detaljer

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Partssammensatt utvalg 18.01.2016 kl. 18:0016/00034 Formannskapssalen 18.01.2016Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Dato: 18.01.2016 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016. Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016

Hovedtariffoppgjøret 2016. Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Hovedtariffoppgjøret 2016 Utdyping av temaene i debattheftet og utfordringsbildet foran tariff 2016 Strategikonferansen i Rogaland, 3. februar2016 Hege Mygland, avd.dir. KS Forhandling Fra dagens program:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID SAK 6 RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID FORSLAG TIL VEDTAK: Årsmøtet 2014 vedtar nevnte retningslinjer for lokallagsstyrets arbeid i kommende periode. Årsmøtet er den øverste myndigheten i lokallaget.

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hvorfor ny lærerutdanning 1. Grunnskolens utfordringer Elevenes svake kunnskaper i sentrale fag Lærernes kompetanse Rekruttere og beholde lærere 2. Lærerutdanningens

Detaljer

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD!

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! Å være medarbeider eller leder i en barnehage eller skole er en betydningsfull, men også krevende jobb. Det er de ansatte som utgjør kvaliteten i

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

INNSPILL TIL BUDSJETT 2012

INNSPILL TIL BUDSJETT 2012 Vår dato 08.11.11 Deres dato Vår referanse U075/aa Vår saksbehandler AU Trondheim Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon INNSPILL TIL BUDSJETT 2012 INNLEDNING At Trondheim er en vekstkommune

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Foreløpig vedtaksprotokoll: LM-sak 6.3/15: Lønn og arbeidsvilkår Vi utdanner Norge

Foreløpig vedtaksprotokoll: LM-sak 6.3/15: Lønn og arbeidsvilkår Vi utdanner Norge 1 Foreløpig vedtaksprotokoll: LM-sak 6.3/15: Lønn og arbeidsvilkår Vi utdanner Norge Utdanningssystemet i Norge skal ha høy kvalitet. Kvalitet i utdanningen er avhengig av godt kvalifiserte lærere med

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager!

Kvalifisert personale. en nøkkel til gode barnehager! Kvalifisert personale en nøkkel til gode barnehager! Tiltak for rekruttering av førskolelærere Norge er på god vei mot full barnehagedekning, og alle barn har fra 2009 rett til barnehageplass. Utbyggingen

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014

Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Verdens fineste stilling er ledig! - Vi har en jobb å gjøre. Hvem skal gjøre hva? Rekrutteringskonferanse i Østfold, 9. april 2014 Stortinget Utdanningsdirektoratet opererer langs to akser 2 Sektoraksen

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Strategikonferansene 2014

Strategikonferansene 2014 Strategikonferansene 2014 Utfordringer som vil prege oppgjøret i 2014 Sykelønn Økonomi Ny arbeidstidsordning i skolen KS Bedrift? Minstelønn/ garantilønn Lokale forhandlinger Resultat tariffoppgjøret 2014

Detaljer

REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421

REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421 - REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 15. til onsdag 16. september 2015 Sted: Til stede: H17 - Hurdal

Detaljer

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedtariffavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedtariffavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen

Detaljer

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020 Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Side 1 Bakgrunn for saken I handlingsplanen for 2013 heter det

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2014 KS TILBUD NR. 3 30. april 2014 kl. 10.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2014 KS opprettholder krav/tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 3. og 24. april 2014 med mindre annet fremkommer.

Detaljer

STYRING, LEDELSE OG PARTSSAMARBEID VI UTDANNER NORGE

STYRING, LEDELSE OG PARTSSAMARBEID VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 LM-SAK 6.2/15 STYRING, LEDELSE OG PARTSSAMARBEID VI UTDANNER NORGE 6.2.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/250 Klassering: 512 Saksbehandler: Karsten Saugestad DEBATTHEFTET 2015 - UTTALELSE FRA STEINKJER KOMMUNE Trykte vedlegg:

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

være med å bidra til at fylkeskommunen

være med å bidra til at fylkeskommunen Politisk paneldebatt 22. mars 2013 - Nordlys Hotell Alta Finnmárkku Finnmark Invitasjon til media Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforening og har over 156.000 medlemmer. Vi har medlemmer

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Regionplan Agder 2020 Arly Hauge fylkesutdanningssjef folkestyre kompetanse - samarbeid Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom

Detaljer

Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere?

Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere? 1 Mentorordningen i skolen utfordringer for skoleledere? Hva er begrunnelsene for tilbud om veiledning av nyutdannede lærere? Utfordringer for skoleeier/-leder? En mentor hva er det? Mentorutdanning for

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

Utdanningsforbundet Østfold. Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013

Utdanningsforbundet Østfold. Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013 Utdanningsforbundet Østfold Innledning ved Harald Skulberg 5. Desember 2013 Forholdet nasjonalt - internasjonalt Tradisjonelt var utdanning sett på som et ensidig nasjonalt anliggende Slik er det ikke

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer