Dato: 3.desember 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato: 3.desember 2010"

Transkript

1 Bystyrets kontor Registrert Bksaknr /17 BYST-0200 BERGEN KOMMUNE Kommuneadvokaten Notat Saksnr.: Saksbehandler: INMY Emnekode: ADV-0301 Til: Fra: Bystyrets kontor v/ Bystyredirektør Roar Kristiansen og Juridisk rådgiver Tom Schjelderup Skare Kommuneadvokaten Dato: 3.desember 2010 Spørsmål om Bergen Kommunale Pensjonskasse sin faktiske og rettslige kompetanse, herunder spørsmål gyldigheten av vedtektsendringer for Bergen kommunale pensjonskasse, og hvilke prinsipper som gjelder for vurdering av honorar til styremedlemmer i pensjonskassen. 1. Saken gjelder: Bystyrets kontor arbeider med å avklare Bergen kommunes kompetanse til å fastsette honorar for verv i sammenslutninger som kommunen har eierinteresser i eller finansierer herunder aksje-/allmennaksjeselskaper, kommunale foretak, stiftelser og andre sammenslutninger. Bystyrets kontor har i den forbindelse anmodet Kommuneadvokaten om en utredning av kompetanseforhold og rettsubjektivitet knyttet til Bergen Kommunale Pensjonskasse. For å kunne ta stilling til pensjonskassens stilling i forhold til Bergen Bystyret, kan det være grunn til først å se noe nærmere på forutsetningene for opprettingen av pensjonskassen, og hvilke regler som over lang tid har vært styrende for økonomiforvaltningen i pensjonskassen. 2. Bakgrunnen for saken: Bergen Kommunale Pensjonskasse (BKP), ble opprettet 1. januar 1907 av kommunestyret i Bergen. Formålet med pensjonskassen er å yte pensjoner til medlemmene og andre pensjonsberettigede.

2 De rettslige rammene for pensjonskassen, og forholdet mellom forvaltningen av pensjonskassen og kommunen, ble i forbindelse med opprettingen av kassen, regulert i vedtektenes 10 og 12. Bestemmelsene viser at pensjonskassens vedtekter skal bestemmes av kommunen, men at kommunen ikke kan bruke midlene i pensjonskassen til annet enn det som inngår i formålet for pensjonskassen. I 10 nr. 3 heter det at: "Magistrat og Formandskab fastsætter et Reglement for Pensjonskassens Administrasjon." I 12 heter det så videre at: "Der kan ikke foretages Forandringer i eller i Tillæg til Vedtægtene, hvorved de i Pensjonskassen optagne Medlemer lider Tab af nogen ifølge Vedtægterne ervervet Rettighed". Senere har reglene for pensjonskassen blitt regulert gjennom forskrift av 25. april nr. 1 av 1975 med hjemmel i lov av 12. november 1954 om styret i herreds- og bykommuner og lov av 16. juni 1961 om fylkeskommuner. Den grunnleggende forutsetningen om vernet av medlemmenes innskudd i pensjonskassen, er fortsatt den samme. I 4 i forskriften av 1975 heter det at "en selvstendig juridisk person med eget regnskap" og videre at pensjonskassens midler "skal holdes skilt fra kommunens midler". Etter hvert har reglene om forvaltningen av de kommunale pensjonskassene blitt styrt gjennom mer generelle lover for forsikringsvirksomhet, som t.d. forsikringsvirksomhetsloven nr. 39 av 10. juni 1988 og nå forsikringsvirksomhetsloven forsikringsvirksomhetsloven (forsvl.) nr. 44 av 10. juni Forutsetningen har hele tiden vært at pensjonskassen ledes av kommunen. I det hele viser betegnelsen kommunal pensjonskasse, at pensjonskassen har nære bånd til de styrende organ i kommunen, sml. definisjon i forskrift av 19. februar (opphevet): "Med kommunal pensjonskasse mener her: a) pensjonskasse opprettet av kommune, fylkeskommune eller kommunal, interkommunal eller fylkeskommunal bedrift eller institusjon. b) pensjonskasse opprettet av ikke skattepliktig eller institusjon hvor ledelsen tilligger kommune eller fylkeskommune eller som ledes av styre, råd eller nemnd valgt av myndighet i kommune eller fylkeskommune." (Min utheving.) De rettslige rammene for pensjonskassen er i dag regulert i forsikringsvirk (forsvl.) nr. 44 av 10. juni av 2005, kapitel. 7. Lovreglene om organisering av pensjonskasser, trådte i kraft 1. januar I de nye reglene har det skjedd en videreføring av de tidligere reglene om pensjonskassens selvstendige karakter, jf. forsvl. 7-1 og 7-7. Det ble likevel innført et par nye regler i forhold til pensjonskassens organisasjonsstruktur. En endring i forhold til tidligere, er innføring av krav om "tillatelse gitt av Kongen" (konsesjon) som vilkår for drift av pensjonskasser, jf. forsvl De nye reglene krever at også eksisterende pensjonskasser skal søke om konsesjon, og må ha en statlig godkjenning av vedtektene. 1 En annen sentral endring er at det er innført et krav om avtale mellom arbeidsgiver og pensjonskassen. 2 I forsvl. 7-8 heter det at: "Regelverket for en pensjonsordning fastsettes ved avtale mellom pensjonskassen og arbeidsgiver". Som en følge av denne lovendringen, ble det inngått en avtale mellom Bergen kommune og Bergen kommunal pensjonskasse den 10. desember Avtalen er svært knapp, og i all hovedsak bare en aksept for de regler om pensjonskassen som ellers gjelder, m.a. "Selskapsvedtekter for Bergen kommunale pensjonskasse". I avtalen heter det at: "Avtalen 1 Se Ot.prp. nr. 68 ( ) s Se Ot.prp. nr. 68 ( ) s. 2 av 11

3 innebærer en aksept av Regelverket, samt vedtakelse av avtalevilkår som knytter seg til den enkelte Forsikringstaker." Et mål med den nye forsikringsvirksomhetsloven har vært å implementere EUs artikkel 8 pensjonsskattedirektivet fra 2003, jf. Ot. prp nr. 68 ( ) s. 82. I direktivet er det et krav til nasjonalstatene om at de sikrer at pensjonskassens midler holdes adskilt fra kommunens og konsernenhetenes midler og hefter ikke for deres forpliktelser. Dette innebar således - etter ordlyden - ikke noe nytt i forhold til tidligere regler for forvaltning av pensjonskassemidlene, men medfører at dette også er en forpliktelse rettet mot nasjonalstaten. I Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/EF av 3. juni 2003 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak, art. 8, heter det at: " Legal separation between sponsoring undertakings and institutions for occupational retirement provision. Each Member State shall ensure that there is a legal separation between a sponsoring undertaking and an institution for occupational retirement provision in order that the assets of the institution are safeguarded in the interests of members and beneficiaries in the event of bankruptcy of the sponsoring undertaking." 3 I lang tid, både før og etter ikrafttreden av forsikringsvirksomhetsloven, har det - som før - vært praksis for at Bergen Bystyre, har vedtatt - og kompetanse til å vedta endringer - i vedtektene for pensjonskassen. I vedtektene for BKP, datert 1. januar 2008 (samme dag som ikrafttreden av de nye regelen om pensjonskasser), ble det stadfestet at det fremdeles var Bergen Bystyre som skulle vedta endringer i vedtektene for selskapet, jf. vedtektenes 2-1: " 2-1 Godkjenning og endring i vedtektene Endringene i vedtektene skal vedtas av kommunestyret etter behandling av pensjonskassens styre. Endringene skal legges fram til orientering for øvrige konsernenheters styre. Vedtektene og endring av vedtektene skal være godkjent av Kongen, jf. lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet m.v. (forsikringsloven) 7-4." I tiden etter dette skal det ha skjedd en endring i oppfatningen fra Finanstilsynets og Finansdepartementets side i forhold til innholdet i kravet til en uavhengig pensjonskasse, og kompetansefordelingen mellom kommunen og pensjonskassen. I klartekst kommer dette til uttrykk i forbindelse med Finansdepartementets vedtak i klagesak datert 15. desember 2009, som gjelder prøving av vedtekter for Drammen kommunale Pensjonskasse. Finansdepartementet har her (s. 5) lagt til grunn at "kravet om at pensjonskassen skal være uavhengig av foretak i pensjonskassen, er til hinder for at foretak med pensjonsordning i pensjonskassen har myndighet til å endre vedtektene for pensjonskassen". I pressemelding fra Finansdepartementet om denne saken heter det så videre at pensjonskasser som har "avventa utfallet i denne klagesaka, må utforme vedtekter som er i samsvar med vedtaket til departementet og søke om godkjenning av desse". Bergen Kommunale Pensjonskasse, har ikke ventet på en slik statlig overordnet klargjøring, men har allerede ved vedtak av 25. september 2008, endret vedtektene slik at det er pensjonskassen selv som har tildelt seg selv myndighet til å vedta endringene i vedtektene, jf. vedtektenes 2-1: 3 "Rettslig atskillelse av foretak som tegner pensjon og tjenestepensjonsforetak. Hver medlemsstat skal sikre rettslig atskillelse av foretak som tegner pensjon og tjenestepensjonsforetak, slik at institusjonens eiendeler beskyttes i medlemmers og pensjonsmottakeres interesse i tilfelle foretaket som tegner pensjon, går konkurs." 3 av 11

4 "2-1 Godkjenning og endring av vedtektene Endring i vedtektene skal vedtas av pensjonskassens styre. Endringene skal legges fram til orientering for øvrige konsernenheters styre. Vedtektene og endring av vedtektene skal være godkjent av Kongen, jf. lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet m.v. (forsikringsloven) 7-4." I forbindelse med dette vedtaket ble således kommunens hjemmel til den praktiske styringen med pensjonskassen - ved et pennestrøk - endret. I forbindelse med denne endringen, ble likevel ikke de tidligere vedtektene av 1. januar 2008 opphevet av Bergen Bystyre. Orientering av endringene i BKP er først gitt til Bergen Bystyre ved brev datert 22. desember I de nye vedtektene er det likevel - som før - Bergen kommune og de andre foretakene som har ansvar for å svare kjernekapitalinnskudd (egenkapital) og ansvar for økonomisk balanse i pensjonskassen, jf. vedtektenes 1-1, 5-4 og 7-3. Særlig i forhold til kjernekapitalinnskudd har kommunen, et vesentlig ansvar. I 5-4 heter det at: " 5-4 Krav om innbetaling av kjernekapitalinnskudd Styret skal til enhver tid vurdere pensjonskassens behov for ansvarlig kapital og solvensmarginkapital. Styret kan kreve innbetaling av kjernekapitalinnskudd (egenkapitalinnskudd) fra kommunen og de foretak som omfattes av pensjonskassen. Treffer styret beslutning om innkalling av kjernekapitalinnskudd, skal kommunen samtidig informeres om grunnlaget for beslutningen. Innskuddet fordeles i utgangspunktet forholdsmessig på kommunen og konsernenhetene i forhold til premiereserven for pensjonsforpliktelsene. Bestemmelsen i denne paragraf gjelder tilsvarende dersom Kredittilsynet med hjemmel i kredittilsynsloven 4 nr. 5 har pålagt pensjonskassen å ha en høyere ansvarlig kapital enn det lovbestemte minstekrav." Den nevnte endringen i forvaltningspraksis for tolking av forsvl. 7-7, med påfølgende endringer i vedtektene for BKP, har utløst en del spørsmål knyttet til kompetanseforholdet mellom Bergen Kommune og BKP. Kommuneadvokaten er bedt om å se nærmere på noen spørsmål knyttet til dette. 3. Rettslig vurdering: 3.1 Innledning Bergen Bystyre har fra opprettelsen av pensjonskassen 1. januar 1907 og helt frem til 25. september i over 100 år - hatt avgjørende innflytelse både på organisering og drift av pensjonskassen, både som godkjennende myndighet (offentligrettslig), og som sentral avtalepart i forsikringsavtalen (privatrettslig). Spørsmålet er så hvilke konsekvenser denne endrede oppfatningen - og praksis fra statlig hold - i henhold til pensjonskassens selvstendige stilling, har for kompetansefordelingen mellom kommunen og pensjonskassen. 4 av 11

5 Dette er både et spørsmål om kompetansefordelingen mellom pensjonskassen og kommunen som forvaltningsorgan, og spørsmål om kompetansefordelingen mellom pensjonskassen og kommunen som arbeidsgiver eller foretak med pensjonsordning i pensjonskassen. 3.2 Nærmere om de rettslige rammene for pensjonskassens virksomhet Det er lovgivingen til en hver tid som fastsetter både de prinsipielle og praktiske rammene for kommunens virksomhet. Et grunnprinsipp i kommuneloven nr. 107 av 25. september 1992, som kommer til uttrykk i lovens 10 nr. 1 og 11 nr. 1, er at kommunestyret selv kan bestemme hvilke utvalg og styrer som skal opprettes og sammensetningen i disse, og hvilke formål og kompetanse slike organ skal ha. Det prinsipielle og ubegrensa overordningsforholdet, kommer så videre til uttrykk gjennom 10 nr. 6 og 11. nr. 4, som fastslår at kommunestyret ved misnøye med et utvalg eller styre, står fritt til å velge et nytt. I følge lovforarbeidene til kommuneloven gjelder kommunelovens 11 både for nemnder som er opprettet etter kommuneloven, og nemnder som er opprettet etter særlov. 4 Et alminnelig utgangspunkt er videre at kommunens kompetanse er negativt avgrenset. Kommunestyret sin kompetanse er ikke avgrenset til å drive politikk i snever forstand, men kan beskjeftige seg med det den finner hensiktsmessig så lenge dette ikke strider mot lov eller ulovfestede rettsprinsipper. 5 Kommunen kan i tillegg til lovpålagte oppgaver forestå frivillige oppgaver som t.d. forvaltning av fast eiendom, næringsdrift og t.d. som arbeidsgiver søke ordninger for forvaltning av pensjonsmidler til de ansatte. 6 I følge kommunelovens 2 gjelder kommuneloven for hele kommunens "virksomhet". I de tilfellene kommunen engasjerer seg, på lik linje med andre rettssubjekt - private eller offentlige - gjelder kommuneloven for kommunens virksomhet så langt ikke dette kommer i konflikt med bestemmelser i særlov. De rettslige rammene for en pensjonskasse følger i dag - som nevnt - av lov om forsikringsvirksomhet av 10. juni 2005 nr. 44. I 7-1 heter det at pensjonskassen er en "selveiende institusjon" med virksomhet som er basert på én eller flere kollektive pensjonsordninger som er etablert av foretak eller kommune som deltar i pensjonskassen. I 7-7 heter det så videre at en "pensjonskasses virksomhet og økonomiske forhold skal holdes rettslig atskilt fra virksomheten til arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon som har pensjonsordning i pensjonskassen". I tråd med forarbeidene til denne loven, må reglene i loven tolkes i lys EUs pensjonsskattedirektiv som forplikter Norge gjennom EØS-avtalen. Ved lov av 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) mv. (EØS-lova), er EØS-avtalen gjort til gjeldende norsk rett, og går i tilfelle motstrid foran norsk rett, jf. EØS-lova 1 og 2. EØS-avtalens formål er i første rekke etableringen av et økonomisk handelssamarbeid mellom medlemslandene i EU og EFTA, jf. EØS-avtalens artikkel 1. Handelssamarbeidet skal finne sted i et marked der det er fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer. EØS-avtalen og sekundærlovgiving som er gitt for å oppfylle formålene med EØS-avtalen, er den del av EØS-retten. I EØS-avtalens artikkel 7 er det fastslått at EUs forordninger og direktiver som berører EØSsamarbeidet skal gjøres til norsk rett. Forordninger skal gjøres direkte til norsk rett, mens 4 Se Ot.prp. nr. 42 ( ) s Sml. Bernt, Overå og Hove, Kommunalrett 4. utg s Se Ot.prp. nr. 42 ( ) s av 11

6 norske myndigheter selv avgjør om direktivene skal transformeres eller inkorporeres. 7 I tråd med homogenitetsmålsettingen og lojalitetsprinsippet i EØS-avtalens 2 og 3, samt praksis etter gjennomføringsbestemmelsen i EØS-avtalens 102, følger Stortinget likevel opp alle rettsakter som EØS-komiteen har vedtatt. 8 Alle regler som er implementert i norsk rett har forrang i forhold til norsk rett. EØS-normene - også direktivene - kan derfor gripe inn i tradisjonelle forvaltningsrettslige reglene om statsmaktenes organisering og kompetanse etter norsk rett. 9 EØS-direktivene har i flere tilfeller gitt borgerne rettigheter som kan påberopes overfor myndighetene selv med motstrid med norske regler. 10 Avtalen innebærer at rettskildebilde i stor grad har blitt internasjonalisert, og at norske statsmakter dermed er reelt bunden til å ta inn over seg den dynamiske rettsutviklingen i EU Vedr. spørsmål om Bergen kommunale Pensjonskasse er et eget rettssubjekt adskilt fra Bergen kommune En vanlig definisjon av begrepet rettssubjekt, er at dette er alle personer (fysiske eller juridiske personer) som opptrer utad som en enhet. Eksempler på juridiske personer er kommunen, staten, statsinstitusjoner/-bedrifter/-selskaper, virksomheter (aksjeselskap, stiftelser) osv. Det finnes ikke noen allmenne kriterier for å vurdere om et organ er så selvstendig og uavhengig at det dermed kan, eller skal, regnes som et eget rettssubjekt. Det må her legges vekt på bl.a. lovgivers intensjoner, og hvilke regler som gjelder for representasjon i virksomhetens styre og økonomisk ansvar for virksomhetens forpliktelser. Hvilke begrep som benyttes ved omtalen av pensjonskassen, - selskap, stiftelse eller pensjonskasse el.l. - er ikke i seg selv avgjørende for om pensjonskassen er et eget rettssubjekt. Det kan nevnes at det er vanlig å betegne en pensjonskasse som en stiftelse selv om stiftelsesloven ikke kommer til anvendelse, jf. NOU 2004: 24, Om lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet s. 87. En pensjonskasse er en "selveiende institusjon" og midlene i pensjonskassen skal "holdes rettslig adskilt fra virksomhetens til arbeidsgiver", forsvl. 7-1 og 7-7. Som nevnt innledningsvis er også kravene til selvstendighet understreket i forbindelse med forarbeidene til den nye forsikringsvirksomhetsloven, uten at lovgiver i den forbindelse har sagt så mye om hva kravet til en selvstendig pensjonskasse i realiteten innbærer. 12 I forsvl. 7-6 første ledd, heter det at pensjonskassen "skal ha et styre på minst tre medlemmer". I de tilfeller forvaltningskapitalen er på 100 millioner kroner eller mer, skal styret ha "minst fem medlemmer". Det er videre et krav at alle medlemmene i en pensjonsordning i pensjonskassen "skal være representert" i styret. Loven har ingen regler om hvor mange representanter det skal være fra kommunen/fylkeskommunen. I tråd med generelle prinsipper for representasjon, vil sammensetningen i styret variere med den til en hver tid gjeldende sammensetningen av foretak med pensjonsordninger i pensjonskassen. 7 Niels Fenger, EØS-rettens betydning for norsk forvaltningsrett, Jussens Venner, 2006 s , på s Benedikte Moltemyr, Høgberg, EØS-rettens betydning for norsk statsrett, Jussens Venner 2008, s , på s Sjå t.d. om dette spørsmålet i Bjørnar Alterskjær, LL.M og direktør dr. jur. Niels Fenger, EØS-rettens betydning for norsk forvaltningsrett, Jussens Venner, 2006, s Sak E-1/04 Fokus Bank, EFTA Ct. Rep. 2004, s. 11, avsnitt Sjå t.d. Rt s. 597, Allseas Marine og Rt s. 1365, Finanger II. I begge saker er det individsorienterte rettighetsperspektivet fremtredende. 12 NOU 2004:24, avsnitt 9.1 og Ot.prp. nr. 68 ( ) s av 11

7 I dagens vedtekter for BKP, heter det at "inntil seks styremedlemmer med personlige vararepresentanter oppnevnes av bystyret" og videre at "to styremedlemmer" skal oppnevnes av arbeidstakernes organisasjoner, jf. vedtektenes 3-1. Selv om dette er regler som i dag - i henhold til vedtektene - kan endres av pensjonskassens styre selv, vil det være vanskelig å komme utenom at Bergen kommune - som har majoriteten av personer med pensjonsordning i pensjonskassen - også vil ha majoriteten av medlemmene i pensjonskassens styre. I tråd med kommunelovens 11 kan dermed Bergen Bystyre når som helst foreta et nytt valg av flertallet av medlemmene i pensjonskassen, og dermed sikre den avgjørende politiske kontrollen med pensjonskassen. Denne formelle styringsmuligheten som Bergen Bystyre har etter kommuneloven, er et moment som kan tale for at pensjonskassen er samme rettssubjekt som Bergen kommune. Kommuneadvokaten kan ikke se at kommunestyrets formelle regler om politiske kontroll med pensjonskassen i denne sammenhengen er avgjørende for om pensjonskassen skal regnes som et eget rettssubjekt. Lovgivers intensjon er at pensjonskassen skal være en "selveiende institusjon", jf Loven legger dessuten de fleste muligheter til å føre styring og kontroll med pensjonskassen til staten, gjennom t.d. konsesjonsordninger og godkjenning av vedtekter, jf. 7-3 første ledd og 7-4 andre ledd til staten. Det er også staten som har det overordnede ansvaret for å avvikle selskapet dersom pensjonskassen ikke kan bringes i økonomisk balanse, jf. 7-3 i vedtektene. Det avgjørende for om BKP skal regnes som et eget rettssubjekt, må etter dette være at pensjonskassen etter forsikringsvirksomhetsloven er en "selveiende institusjon. Det er ledelsen i pensjonskassen som forestår den praktiske forvaltningen av pensjonskassen, og opptrer utad som en selvstendig enhet. Etter kommuneadvokatens vurdering må man - i de begrep man benytter på pensjonskassen - respektere den ordningen som lovgiver har valgt. Under en hver omstendighet er begrepet eget rettsubjekt i seg selv ikke avgjørende for en juridisk persons faktiske og rettslige kompetanse. Innholdet i et særlovsorgans kompetanse kan ikke tolkes ut fra et begrep, men må klart nok finnes gjennom en tolking av de lover og regler som elles gjelder for pensjonskassens virksomhet. Pensjonskassen har bare slik kompetanse som fremgår av loven og vedtektene, og må tilpasses reglene i kommuneloven, og regler om overordnet statlig styring og kontroll. Kommunen vil også ha en avgjørende rolle som kunde i pensjonskassen. Det er kommunen som setter den nødvendige økonomiske rammen for pensjonskassen gjennom å tilføre, eller ikke tilføre, nødvendig ansvarlig kapital. 3.3 Vedr. spørsmål om vedtektene for Bergen Kommunale Pensjonskasse er gyldig? I det følgende vil vi se nærmere på spørsmålet om endringen av styreformen for pensjonskassen som ble vedtatt av BKP med vedtak av 25. september 2008, er gyldig, og dermed forpliktende for Bergen kommune. Om, og eventuell hvilke kompetanse, BKP hadde til å gjøre endringer i vedtektene for pensjonskassen uten å involvere Bergen Bystyre, må avgjøres ut frå den lov, EU-direktiv, forskrifter og eventuelt praksis som pensjonskassen på dette tidspunktet september var bundet av. 7 av 11

8 Forsikringsvirksomhetsloven og forarbeidene til denne sier, som nevnt, ikke noe om hvilke - eventuelle - konsekvenser en implementering av artikkel 8 i pensjonskattedirektivet skulle ha for organiseringen av pensjonskassen, og samspillet mellom kommunen, pensjonskassen og staten. I forsvl. 7-4 første ledd bokstav f) er det fastsatt at vedtektene skal ha bestemmelser om endring av vedtektene, men loven har sier ingenting om hvordan eller innenfor hvilke rammer dette skal gjøres. Finansdepartementet har heller ikke - inntil 15. desember tydeliggjort for forvaltningen, hva som har vært departementets forståelse av loven og implementering av direktivene. BKP trengte således ikke av hensynet til Finansdepartementet, eller av reglene om statlig styring, å endre vedtektene allerede den 25. september Dette spiller likevel mindre rolle ettersom BKP i denne sammenhengen har rettet seg etter de signaler som er gitt fra Finanstilsynet, og uansett har et selvstendig ansvar i forhold til å praktisere gjeldende regler innenfor rammen av EØS-avtalen. Spørsmålet om hvordan et direktiv skal implementeres i norsk rett, og hva som er nødvendig for å være lojal i forhold til direktivet, og hva som eventuelt kan oppfattes som en "overimplementering", er det vanskelig for kommuneadvokaten å ta stilling til. Dette krever en nærmere kjennskap til praksis innenfor EU. Kommuneadvokaten er klar over at homogenitetsprinsippet innenfor EØSavtalen et stykke på veg kan innebære at en må akseptere nye rammer og regler som strengt tatt ikke er nødvendig i forhold til norsk rett, eller norske forhold. Det må likevel sies at en oppfatter det som noe underlig at det skulle være nødvendig å endre praksis i forhold til kommunestyrets rett til å godkjenne vedtektene i kommunale pensjonskasser, for å beskytte medlemmenes interesser i foretaket. Et forsøk fra kommunens side på tapping av pensjonskassens midler, ville uansett være ulovlig og i strid med grunnleggende forutsetninger for pensjonskassen, som nå er fastsatt i forsvl En ordning der både pensjonskassens styre, kommunen og departementet vedtar vedtektene, synes å være en vesentlig mer betryggende ordning for medlemmene i pensjonskassen, enn den som Finansdepartementet her har valgt. Det springende punktet er om BKP hadde kompetanse etter kommuneloven, til å løsrive seg fra kommunelovens system, og binde Bergen kommune til å videreføre pensjonskassen uten det samme formen for politisk kontroll, men med same økonomiske ansvar for Bergen kommune. Kommune og stat er selvstendige rettssubjekter. Kommunestyret er dermed som et rettslig utgangspunkt unndratt Regjeringens instruksjons- og kontrollmyndighet. For at denne ordningen skal ha en realitet, må dette også bety at staten, eller andre særlovsorgan, må ha klar hjemmel i lov for å gjøre vesentlige endringer i innholdet i organiseringen av organ som er opprettet av kommunen. Etter kommuneadvokatens oppfatning ville en korrekt saksbehandling innebære at Bergen Bystyret fikk seg forelagt de nye vedtektene til BKP til behandling og vurdering i tråd med vedtektene om pensjonskassen som BKP på dette tidspunktet var bunden av. Ettersom det er Bergen Kommune som i første omgang har opprettet pensjonskassen i 1907, og siden dette har hatt det avgjørende politiske kontrollen med pensjonskassen, er det også en grunnleggende forutsetning at det er Bergen Kommune som har den avgjørende myndigheten til å vurdere om pensjonskassen burde avvikles, eller videreføres under ledelse av et nytt styre som bare er kontrollert og styrt fra staten. - Når dette ikke har skjedd, er dette en saksbehandlingsfeil som hefter ved vedtaket av 25. september En etterfølgende godkjennelse fra Kredittilsynet (datert 10. oktober 2008) av de nye forskiftene reparerer ikke dette. Ved overgang fra en styreform til en annen, kreves det klart nok aksept fra både fra tidligere og ny ansvarlig enhet. 8 av 11

9 Det tradisjonelle utgangspunktet er at vedtak som det hefter personell kompetansemangel ved, må regnes som ugyldig. 13 Klart nok gjelder dette i de tilfeller avgjørelsen er truffet av feil organ for stat og kommune. 14 Kommuneadvokaten kan ikke se at det i denne saken, er noe som tilsier at Bergen kommune skal være bunden til å videreføre ordningen med en kommunal pensjonskasse uten den praktiske formen for overordnet kommunal kontroll gjennom godkjenning av vedtektene i pensjonskassen. Kommunen kan dermed som forvaltningsmyndighet og kunde i pensjonskassen gjøre gjeldende ugyldighet, og t.d. flytte de kommunalt ansattes pensjoner til en annet selskap, som t.d. Statens pensjonskasse. En tilsvarende løsning kan en komme til ved å "erklære mistillit", og skifte ut medlemmene i pensjonskassen, og be de nye medlemmene sette i gang med prosesser for å vurdere relasjonen mellom kommunen og pensjonskassen. Om kommunen ser seg tjent med å videreføre de "gjeldene" vedtektene i pensjonskassen, kunne en løsning på problemet være å revidere forsikringsavtalen mellom Bergen kommune og pensjonskassen. En uttrykt forutsetning for forsikringsavtalen, datert , er at regelverket for pensjonsordningen er som beskrevet i "Selskapsvedtekter for Bergen kommunale pensjonskasse". En vesentlig endring i disse vedtektene, vil dermed også være en bristende forutsetning for forsikringsavtalen. Heller ikke kommunen som kunde i pensjonskassen, skal behøve å finne seg en ny styringsmodell som endrer kommunens praktiske muligheter for påvirkning, samtidig som kommunen fortsatt har et vesentlig ansvar fordrift av pensjonskassen. Hvilke endringer som kan kreves må vurderes konkret. En mulighet kunne t.d. være å få inn en ny klausul i avtalen om at økte forpliktelser for Bergen kommune, først skal godkjennes av Bergen Bystyret. 3.4 Vedr. spørsmål om juridisk myndighet til å fastsette styrehonorar i pensjonskasser Den alminnelige regelen i kommuneloven 42, er at den som har et "kommunalt eller fylkeskommunalt tillitserverv", har krav på godtgjørelse for sitt arbeid etter nærmere regler "fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget selv". Kravet på godtgjørelse fastsatt av kommunestyret gjelder for alle som har kommunale "tillitserverv". Loven gjelder således ikke bare representanter for kommunal virksomhet etter kommuneloven (sml. 10 og 11), men gjelder etter ordlyden alle "tillitsverv", m.a.o. verv som medlemmer av kommunestyret har i kraft av å være folkevalgt, og som representanter for kommunen. Det er heller ikke noe i forarbeidene til kommuneloven, som tilsier at loven skal tolkes innskrenkende på dette punktet. 15 Spørsmålet er så om reglene i forsikringsvirksomhetsloven om pensjonskassen, gjør unntak fra denne regelen. Forsikringsvirksomhetsloven har ikke regler om hvem som fastsetter godtgjørelse til styremedlemmer, eller hvordan en slik godtgjørelse skal beregnes. Det er likevel i 7-6 tredje ledd i denne loven en generell henvisning til flere bestemmelser i aksjeloven, m.a. 6-10, som er sagt å gjelde "så langt de passer". I aksjeloven 6-10 er det bestemt at "godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og observatør fastsettes av generalforsamlingen". Spørsmålet er så om denne henvisningen til aksjeloven, tilsier at honorering av kommunestyremedlemmer skal følge i henhold til systemet i aksjeloven, og hva dette i så fall vil innebære ved en anvendelse av reglene på styremedlemmer i pensjonskassen. 13 Se Arvid Frihagen, Forvaltningsrett, Bind II, 1992, s Se Torstein Eckhoff, Eivind Smith, Forvaltningsrett, 8. utg, 2006 s. 448 og Rt s Sml. NOU 1990: 13 Forlag til ny lov om kommuner og fylkeskommer og Ot.prp. nr. 42 ( ) Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 9 av 11

10 Kommuneadvokaten kan ikke se at det er noen opplagt løsning på denne problemstillingen. Oppbygningen av styringsorganene og ansvaret for et aksjeselskap og pensjonskassen, er ikke lik. En viktig forskjell mellom et aksjeselskap og en pensjonskasse, er at et aksjeselskap har en generalforsamling, som er sammensatt av alle aksjeeierne. I en pensjonskasse, finnes ikke noe slikt organ som har et overordet ansvar og kontroll, men det er pensjonskassens styre som selv er det øverste organet under kontroll av staten ved Finanstilsynet. Ulikhetene i selskapsformene, taler for en forsiktighet ved en analogisk anvendelse, eller tolking av kriteriet om at bestemmelsene i loven kan nyttes "så langt de passer" til å gjelde også fastsettelse av honorar. En eventuell "bruk" av aksjelovens bestemmelser om godtgjøring til styremedlemmene, ville innebære at styremedlemmene i organet selv bestemmer sin egen godtgjørelse. Selv om dette er en ordning som gjelder for eksempel for stiftelser, jf. stiftelsesloven 40 jf. 30 (?), er det ingen optimal ordning som bør benyttes ut over de lovbestemte - og særlige - tilfeller. 16 Stiftelsesloven har klare rammer for stiftelsesstyre ved fastsettelse av godtgjørelse. I stiftelsesloven 40 er det en regel om at stiftelsestilsynet kan "sette ned godtgjørelse som er urimelig høy" for å hindre utdelinger som vanskeliggjør mulighetene til å realisere stiftelsens formål. 17 En forutsetning i lovforarbeidene er videre at styret normalt må respektere oppretteren sin fastsettelse av godtgjørelse, dersom et slikt ønske foreligger. 18 Kommunelovens regler om at fastsettelse av styrehonorar har en slik karakter at det skal gjøres av kommunestyret "selv", jf. kommunelovens 42, viser at lovgiver er av den oppfatning at fastsettelse av styrehonorar er en kompetanse som normalt bør ligge til et annet organ enn det som faktisk skal nyte godt av godtgjørelsen. Etter en helhetsvurdering mener kommuneadvokaten at det er kommunelovens regler om fastsettelse av honorar som gjelder også for kommunens medlemmer i pensjonskassen. En pensjonskasse er en finansinstitusjon som arbeider på oppdrag av kommunen og andre foretak i denne, og det må derfor være formelle bånd til arbeidsgiveren. Kommuneadvokaten kan ikke se at den tidligere drøftede forutsetningen om uavhengighet mellom kommunen og pensjonskassen, er til hinder for at kommunen kan fastsette godtgjørelsen for kommunens representanter i pensjonskassen. Det avgjørende bør være at fastsetting av honorar skjer etter et betryggende system for de pensjonsberettigende, der representanter ikke bestemmer sin egen godtgjørelse. Det må også kunne legges noe vekt på at de ulike representanter for Bergen kommune, så langt som mulig behandles likt i forhold til det arbeidet som legges ned i forbindelse med styreverv som representanter for Bergen kommune. Avslutning I forsvl. 7-1 er en pensjonskasse betegnet som en "selveiende institusjon". Det er videre et vilkår i 7-7 at midlene i pensjonskassen skal holdes "rettslig atskilt" fra virksomheten til arbeidsgiver. I tråd med lovgivers intensjoner om faktisk og rettslig selvstendighet, mener kommuneadvokaten at det er riktig å betegne pensjonskassen som et selvstendig rettsubjekt. Dette er likevel ikke mer et utgangspunkt. Innholdet og omfanget av pensjonskassens rettslige 16 I Stiftelsesloven 40 heter det at: "Godtgjørelse til styremedlem, daglig leder, eller annen ledende ansatt i en stiftelse skal stå i rimelig forhold til det arbeid og ansvar som følger med vervet eller stillingen. Stiftelsestilsynet kan sette ed godtgjørelse som er urimelig høy. Godtgjørelse som er avtalt eller fastsatt i strid med første ledd, er ugyldig. Er godtgjørelsen ytet, skal den tilbakeføres stiftelsen." 17 Se Ot. prp. nr. 15 ( ), Om lov om stiftelser, s Se Ot. prp. nr. 15 ( ), Om lov om stiftelser, s av 11

11 kompetanse, må avgjøres av en tolking av kommunelov, særlov og alminnelige forvaltningsrettslige og avtalerettslige regler. En pensjonskasse er en institusjon som arbeider på oppdrag av et foretak eller kommunen, og eksisterer bare så lenge representanter for kundekretsen finner ordningen forsvarlig og tjenlig. Kommuneloven gjelder all kommunal "virksomhet", dersom det ikke er hjemmel for annet, jf. kommunelovens 2. Kommuneadvokaten er av den klare oppfatning at et organ som er opprettet og styrt kommunen, og som har oppgaver etter særlov, ikke kan videreføres i en ny form uten at dette er vedtatt av kommunestyret. Det er kommunen som avgjør om pensjonskassen, skal fortsette å eksistere under de nye reglene, og som vil sette de sentrale betingelsene for dette. I mangel av klare holdepunkter for annet, er det også kommunestyret, som fastsetter honorar for styremedlemmer som er valgt av kommunen, jf. kommunelovens 42. Bergen, den 25. november KOMMUNEADVOKATEN Helge Strand Kommuneadvokat Advokat Ingunn Elise Myklebust 11 av 11

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012.

Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet 24.08.2012. VEDTEKTER FOR A/S NORSKE SHELLS PENSJONSKASSE Vedtatt 29.11.2007 og godkjent av Finanstilsynet Sist revidert 19.09.2014. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter godkjent av Finanstilsynet

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR HELSE SØR-ØST PENSJONSKASSE (Org. nr.: [xxx xxx xxx]) Vedtatt 20.08.2013 og godkjent av Finanstilsynet [dd.mm] 2013. Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Pensjonskassens

Detaljer

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015

Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Eierstyring - Offentlig eierskap og ulike foretaksformer Sandefjord 29. oktober 2015 Holdes av EY (Ernst & Young) Joachim Charlsen Pande, advokat Tlf. 95 81 12 23 joachim.pande@no.ey.com Hva skal jeg snakke

Detaljer

God virksomhetsstyring i norske stiftelser

God virksomhetsstyring i norske stiftelser God virksomhetsstyring i norske stiftelser Stiftelseskonferansen i 2015 i Førde 21. - 22. April 2015 Advokat Bjørn O. Øiulfstad, daglig leder i Stiftelsesforeningen 1 Stiftelsesforeningen i Norge Stiftelsesforeningen

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR KRISTIANSAND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 840046672 Fastsatt 1.1.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 1 Kapittel 2 Godkjenning og endring av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Thorstein Øverland

Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Thorstein Øverland Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Thorstein Øverland Disposisjon Regnskapet for 2009 Resultat pr 31.5.2010 Tema: Hvordan skal pensjonskasser styres?

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF

Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF MØRE OG ROMSDAL 110-SENTRAL KF Vedtekter for Møre og Romsdal 110-sentral KF 1 Navn Alminnelige bestemmelser Foretakets navn er Møre og Romsdal 110-sentral KF. 2 Rettslig status Foretaket er opprettet med

Detaljer

Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006 FM CW MAB RASO 543.2

Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006 FM CW MAB RASO 543.2 Finansdepartementet Camilla Wasserfall Postboks 8008 Dep 0030 Oslo FINANSDEPARTEMENTET Saksnr. 12. JUL. 2006 Arkivnr. Deres ref.: 05/2474 Vår ref.: 2006/876-6 Saksbeh.: Raymond Solberg Dato: 10.07.2006

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

STIFTELSESLOVEN 55 Opphevelse av urådighetsbestemmelser

STIFTELSESLOVEN 55 Opphevelse av urådighetsbestemmelser STIFTELSESLOVEN 55 Opphevelse av urådighetsbestemmelser v/avdelingsdirektør Gunn Merete Paulsen og seniorrådgiver Liv Tystad Eiendomsrettsseminaret, Sundvollen Hotel, 6. september 2012 Hovedregelen på

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Stiftelsesretten i et nøtteskall

Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelseskonferansen 14.05.2013 Seniorrådgiver Liv Tystad Disposisjon Særtrekk ved stiftelsesformen (3-5) Omdanning (samlebegrep for endring) (7-12) Krav til styret og

Detaljer

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye :

1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : STIFTELSESDOKUMENT 1 1 MAI Z009 FOR Post- og d Okum entsent~ye : VESTRE VIKEN PENSJONSKASSE Som stiftelsesdokument ble protokollert: l. Det ble besluttet å opprette en pensjonskasse med det formål å tilby

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE Fastsatt av Snåsa kommunestyre i møte den 27/2-1997, sak 17/97, i medhold av 41-43 i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/15090-1 Dato: 17.10.12 VERGEMÅLSREFORMEN OG LEGATER SOM FORVALTES AV DRAMMEN OVERFORMYNDERI â INNSTILLING TIL KOMITÉ FOR BYUTVIKLING

Detaljer

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelseskonferansen 2015 21. og 22 april 2015 Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat

Detaljer

Ot.prp. nr. 5 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 5 (2001-2002) Ot.prp. nr. 5 (2001-2002) Om lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området Tilråding fra Finansdepartementet av

Detaljer

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning

Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtekter for Overføringsavtalens Sikringsordning Vedtatt på konstituerende styremøte 06.05.08. Sist endret på styremøte 12.03.2014 og godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet 24.03.2014. Kapittel I.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Iht. adresseliste Deres ref Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo ES 70[19 Rundskriv H-11/09 Ikraftsetting av endringer i kommuneloven (kjønnsbalanse i styrene i

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Matrikkelloven med tilhørende rettskilder

Kurs i matrikkelføring. Matrikkelloven med tilhørende rettskilder Kurs i matrikkelføring Matrikkelloven med tilhørende rettskilder Innhold Innledning... 3 Viktigheten av holdbar (god) metode... 3 Offentlig rett og privat rett... 3 Rettskildene... 3 Hva er rettskilder...

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive

Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Vår ref. Deres ref. Dato: 10/735-20-MBA 05.10.2011 Posten ønsker å godta signaturstempel som underskrift ved utlevering av PUM-sendinger for de som ikke kan skrive Postens PUM tjeneste er Personlig Utlevering

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

Ot.prp. nr. 53 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 53 (2001-2002) Ot.prp. nr. 53 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. m.m. Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 22. mars 2002,

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse: Adhd Norge

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

ALTERNATIVE VEIER FOR REGULERING AV PENSJONS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET. Pensjonsforum 8. mai 2015 Advokat Tore Mydske

ALTERNATIVE VEIER FOR REGULERING AV PENSJONS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET. Pensjonsforum 8. mai 2015 Advokat Tore Mydske ALTERNATIVE VEIER FOR REGULERING AV PENSJONS- OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET Pensjonsforum 8. mai 2015 Advokat Tore Mydske 1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING Oversikt over tjenestepensjonsdirektivet (IORP) Dagens

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR AKERSHUS INTERKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR AKERSHUS INTERKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR AKERSHUS INTERKOMMUNALE PENSJONSKASSE Org.nummer 974 358 603 I kraft 11.9.2015 Endringer sist vedtatt av pensjonskassens styre 27.8.2015 Godkjent av Finanstilsynet 11.9.2015 Disse

Detaljer

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter Else Øvernes, KRD 1 Tema Krav om uavhengig kontroll og tilsyn i byggesaker Krav til produktdokumentasjon i ny teknisk forskrift Markedstilsyn og myndighetenes

Detaljer

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ Vedlegg 2 STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Selskapets organer... 3 2.1 Selskapets generalforsamling... 3 2.2 Selskapets styre... 3 2.3 Daglig

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 10/15 Fra protokollen

DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 10/15 Fra protokollen DEN NORSKE KIRKE Kirkemøtet 2015 KM 10/15 Fra protokollen Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015, med

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF

VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF Side 1 av 8 VEDTEKT FOR MOLDE HAVNEVESEN KF fastsatt av Molde kommunestyre den 28.11.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62. Endret ved vedtak i Molde kommunestyre

Detaljer

NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER

NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER 1 NEGATIVE SERVITUTTER OG GJENNOMFØRINGEN AV REGULERINGSPLANER- NOEN MERKNADER TIL NOTAT MED FORSLAG TIL NYE LOVBESTEMMELSER Innledning. I Rt. 2008 s.362 ( Naturbetongdommen ), har høyesteretts flertall

Detaljer

Melding - Vestfold Festspillene AS

Melding - Vestfold Festspillene AS Arkivsak-dok. 201200524-34 Arkivkode ---/C30 Saksbehandler Monica Herstad Saksgang Møtedato Sak nr Fylkesutvalget 22.08.2013 98/13 Melding - Vestfold Festspillene AS Sammendrag Fylkestinget vedtok 20.06.13

Detaljer

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 14. desember 2004

26.6.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 14. desember 2004 Nr. 38/445 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2008/EØS/38/55 av 14. desember 2004 om å fremme en egnet ordning for godtgjøring til medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper(*) (2004/913/EF) KOMMISJONEN FOR DE

Detaljer

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 Du er her: Rettskilder Uttalelser Prinsipputtalelser Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 PRINSIPPUTTALELSER Publisert: 29.10.2013 Av gitt: 21.10.2013

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

Høring av utkast til endringer i verdipapirfondloven - Fusjon av verdipapirfond

Høring av utkast til endringer i verdipapirfondloven - Fusjon av verdipapirfond Høring av utkast til endringer i verdipapirfondloven - Fusjon av verdipapirfond Side 1 1. BAKGRUNN Verdipapirfondloven (Lov 12. juni 1981 nr. 52) gir ikke adgang til fusjon av verdipapirfond. Finansdepartementets

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Gudmund Knudsen og Geir Woxholth. Stiftelsesloven. med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK

Gudmund Knudsen og Geir Woxholth. Stiftelsesloven. med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK Gudmund Knudsen og Geir Woxholth Stiftelsesloven med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK Forord 5 Innhold 7 I Stiftelsesloven 2001 og dens forgjengere 15 1 Innledning 15 2 Lovgivningen for stiftelsesloven

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Seniorrådgiver Oddny Ruud Nordvik 29. August 2011 Innhold Forelesningen er inndelt i følgende tema: o I Innledning o II Organisasjonsfrihet o III 27 samarbeid,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av

Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962. Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lover for Haugesund og omegn hundeklubb stiftet 1962 Vedtatt av årsmøtet den 19. Februar 2014 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand

Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Saksframlegg Arkivnr. 025 Saksnr. 2010/64-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Stein Roar Strand Gauldal Skole og Kultursenter. Valg av medlemmer til samarbeidsstyret. Fastsetting

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13

Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1 Vedlegg sak 16/13 Administrerende direktørs orienteringer Endringer i helseforetaksloven med virkning fra 1.1.13 1. Alminnelige bestemmelser 2. Partsstilling og ansvar Kapittel 3. Stiftelse og vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLE BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SOLE BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SOLE BARNEHAGE SA 1. Navn Barnehagens navn er Sole barnehage SA. Barnehagen er organisert som et samvirkeforetak med forretningskontor i Sandefjord kommune. 2. Formål Foretakets formål er

Detaljer

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelsestilsynet konferanse om boligstiftelser 25. november 2014 Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Ot.prp. nr. 93 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 93 (2000-2001) Ot.prp. nr. 93 (2000-2001) Om lov om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 11. mai 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON

KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON Kommunal- og regionaldepartementet Statsråd: Sylvia Brustad KRONPRINSREGENTENS RE RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 98/521 Dato: 28.4.2000 U. off. 5, 1. ledd. GJENNOMFØRING AV SAMMENSLUTNINGEN AV RAMNES KOMMUNE

Detaljer