ASKER OG BÆRUM TINGRETT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASKER OG BÆRUM TINGRETT"

Transkript

1 Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Ole jan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Teije Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørensen Advokatjohn Arne Dalby Advokat Ole Spen-e Advokat jvfargrethe Pran Advflm. Hans Christian Aarnes Advflm U/rik ivlotzjeldt Advflm. Sigbjøm Lindstølen Advjlm. Andreas Engen Nilsen MinLERTinIG INNBERETNING MEn v ARSEL OM INNS TILLING, JF. KONKURSLOVEN 135 TIL ASKER OG BÆRUM TINGRETT I BO NR KON-AHER/l WESTMAR MARIN AS - nets TV ANGSA VVIKLINGSBO Olavsgaard Kontorsenter, Skjetten Telefon: (+47) Telefax: (+47) Bærurnsveien , Bekkestiia Telefon: (+47) Telefax: (+47) Gotaasgården, Jessheirn Telefon: (+47) Telefax: (+47) Felles postadresse: Hvamstubben 17, N-2013 SKJETTEN firrnapostlwadvonico.no. Klientkonto Driftskonto Klientkonto Eiendornsmegling Org.nr.: MVA

2 Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS INNHOLDSFORTEGNELSE I ADRESSA TER FOR INNBERETNINGEN... 4 II IDENTIFIKASJON A V HVEM SAKEN GJELDER NA VN FORRTNINGSSTED ORGANISASJONSNUMMER BRANSJE KONSERN '" FILIALER / A VDELINGER TIDLIGERE NA VN III K 0 NKURS EN TINGRETT, KJENNELSESDATO OG KLOKKESLETT GRUNLAG FRISTDAG FORDRINGSFRIST SKIFTESAMLINGER iv BOB E S TYREL S EN It BOSTYRER BOREVISOR KRDITORUTV ALG... 6 V NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR STIFTELSE OG REGISTRERINGSDA TO AKSJEKAPITAL VED STIFTELSEN OG VED TV ANGSA VVIKLING EIERE A V AKSJENE DE SISTE TO AR SELSKAPETS LEDELSE REVISOR REGNSKAPSF0RER LEDELSENS ENGASJEMENT I ANDRE VIRKSOMHETER / SELSKAPER... 8 VI KONKURSDEBITORS ØKONOMISKE NÆRINGSVIRKSOMHET OVERSIKT OVER VIRKSOMHETEN LOKALER ANSA TTE REGNSKAP OG REGNSKAPSF0RSEL VIRKSOMHETEN PER BoApNINGSTIDSPUNKTET OPPFYLLELSE A V FORMELLE KRA V ETTER FORET AKS- OG SELSKAPSLOVGlVNING, NÆRINGS- OG REGlSTRERINGSLOVGlVNING MV Tv ANGSA VVIKLINGsARSAKER VII BOETS STILLING OG STATUS BOETS AKTIV A OMST0TELIGE DISPOSISJONER VIRKSOMHET ETTER KONKURSApNING SALG

3 Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS 5. BOETS P ASSIV A VIII KRDITORENES STILLING... 1 i 1. DEKNINGSUTSIKTER FORDRINGSPR0VELSE UNNLATT PR0VING ix S TRAFFBARE FO RH OLD X KANTENEBETINGENDE FORHOLD XI PERSPEKTIV, UTFØRT BOBEHANDLING, FREMDRIFTSPLAN DEN INNLEDENDE BOBEHANDLING DEN VIDERE BOBEHANDLING - BOBEHANDLINGEN ANBEF ALES INNSTIL T - ANMODNING OM VIDERE FORENKLET UNDERRTNING ETTER KKL Vedlegg 1: Vedlegg 2: Registreringsforretning. Kopi forsikring. 3

4 Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS I ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN Denne innberetning fremlegges for Asker og Bærum tingrett 1 forbindelse med avholdelsen av første skiftesamling i boet 1. april2011 kl Den vii deretter bli sendt i kopi ti: Selskapets kjente kreditorer etter hvert som de melder sine krav i boet. Skatt 0st Skatteoppkreveren I Oslo kemnerkontor NAV Selskapets styreleder vi Siri Jacobsen Laurendz Konkursregisteret, Brønnøysund For øvrig vises til pkt. XI 2, der konkursloven 156 påberopes av konkursboet. II IDENTIFIKASJON A V HVEM SAKEN GJELDER 1. Navn Det tvangsavviklede selskapets navn er Westmar Marin AS. 2. Forretningssted Selskapets registrerte forretningsadresse er Slemmestadveien 416, 1390 VoUen. Selskapets registrerte postadresse er Midtstugrenda 84 c/o Siri J Laurendz, 0787 Oslo. 3. Organisasjonsnummer Selskapets organisasjonsnummer er Bransje Selskapets næringskode er agenturhandel med maskiner, produksjonsutsty, båter og luftfartøyer. Selskapets vedtektsfestede formål er kjøp/salg av båter, kurs og charervirksomhet både i inn- og uti 5. Konsern Intet konsem. and, deltagelse i andre virksomheter, samt finansieue investeringer. 6. Filaler I avdelinger Selskapet hadde ingen slike. 4

5 Advokatjirmaet Nicolaisen & Co ANS 7. Tidligere navn lntet å bemerke. III KONKURSEN 1. Tingrett, kjennelsesdato og k10kkeslett Westmar Marin AS ble tatt under behandling som tvangsavvikiingsbo ved Asker og Bærum tingretts kjennelse av 18. februar Kjennelsen ble avsagt kl Grunnlag Grulaget for boåpning var melding fra Foretaksregisteret til tingretten om at melding om endelig oppløsning av selskapet etter aksjeloven ikke var mottatt, til tross for at melding om oppiøsning av selskapet ble registrert 19. september Tingretten hadde tilskrevet selskapets styre og bedt om en redegjørelse for årsaken til at melding om endelig oppløsning ikke var innsendt, men retten hadde ikke mottatt tilbakemelding fra selskapet, og det var ikke gitt melding til Foretaksregisteret om at mangelen var rettet. Det var kommet svar fra selskapets revisor med kopi av brev til Skatt 0st, og retten hadde gitt frist med å tà dette ordnet, men 4. februar 2011 ble det meddelt retten at tvangsoppløsning burde gjennomføres. Tingretten antok derfor at særlige grunner talte for å overta ansvaret for avviklingen. Vilkårene etter aksjeloven (1) m. var etter dette tilstede. 3. Fristdag Fristdagen etter dekningsloven antas å være Fordringsfrist Fristen for fordringsanmeldelser til bostyreren er Fristener ikke preklusiv,jf. konkursloven 78 første ledd m. 4 og 109. Bostyrer har mottatt kreditorliste av selskapets styreleder og de kjente kreditorer er varslet om selskapets konkurs. 5. Skiftesamlinger Første skiftesamling i boet blir avholdt i Asker og Bærum tingretts lokaler 1 Malmskriverveien 2, Sandvika, fredag 1. april 2011 kl i rettssal 4. Følgende saker behandles på skiftesamlingen: 1. F oreløpig orientering om boet. 2. Oppnevning av evt. kreditorutvalg og borevisor. 5

6 Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS 3. Om bo behandlingen skal innstiles, j f. konkursloven Eventuelt Ytterligere skiftesamlinger vii normalt ikke bli avholdt uten at det begjæres eller finnes påkrevet. iv BOBESTYRELSEN 1. Bostyrer Som bostyrer ble oppnevnt: Advokat Terje SkåIand Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Bærumsveien Bekkestua Telefon: Telefax: Borevisor Det foresiås ikke oppnevnt borevisor. Boet er relativt oversiktlig og det er begrenset med midler i boet. Når boet er enkelt og oversiktlig eller dets midler er så begrenset at det vanskelig kan bære utgiftene ved en revisoroppnevnelse, kan retten helt unniate å oppnevne revisor. Hvis det ikke er oppnevnt revisor til å oppfylle oppgavene i konkursioven 90 annet Iedd m. 2 skal disse utføres av tingretten. 3. Kreditorutvalg Boets størreise, vanskelighetsgrad eller forhoidene for øvrig tilsier etter bostyrers oppfatning at det ikke er nødvendig å oppnevne kreditorutvalg, jf. konkursloven 83 første Iedd. V NÆRMERE OM KONKURSDEBITOR 1. Stiftelse og registreringsdato Selskapet ble stiftet Selskapet ble første gang registrert 1 Foretaksregisteret Aksjekapital ved stiftelsen og ved tvangsavvikling Ved stiftelsen av selskapet var aksjekapitalen kr ,- fordelt på 100 aksjer a kr ,-. 6

7 Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Selskapets aksjekapital var ved konkursåpningen kr ,- fordelt på 100 aksjer a kr ,-. Aksjekapitalen er innbetalt. 3. Eiere av aksjene de siste to år Siri Jacobsen Laurendz 100% 4. Selskapets led else Selskapets ledelse per tvangsavviklingstidspunktet besto av følgende per,soner: Styreleder: Siri Jacobsen Laurendz Lilevannsveien 73 A 0788 Oslo Telefon: Varamedlem: Morten Laurendz Daglig leder: Siri Jacobsen Laurendz 5. Revisor Som selskapets revisor har fungert: STIANSEN & CO AS Fekjan Nesbru Telefon: Org.nr.: Revisor er ikke registrert fratrådt. Det er avgitt revisjonsberetning t.o.m. regnskapsåret Bostyrer har ikke fuet det nødvendig å kontakte revisor ettersom selskapet ble meldt oppløst 19. september 2009, og det således ikke har vært reell drift i selskapet siden dette tidspunkt. 6. Regnskapsfører Selskapets regnskapsførsel har vært ivaretatt av: Olav Hoel Kirkeveien ASKER 7

8 Advokatjirmaet Nicolaisen & Co ANS 7. Ledelsens engasjement i andre virksomheter / selskaper Styreleder Siri Jacobsen Laurendz har opplyst at hun er daglig leder og innehaver av enkeltpersonforetaket Apollonia Siri Jacobsen Laurendz. Et søk på ww.purehelp.no avdekker ikke at Siri Jacobsen Laurendz har engasjementer i øvrige virksomheter eller selskap. VI KONKURSDEBITORS ØKONOMISKE NÆRINGSVIRKSOMHET 1. Oversikt over virksomheten Styreleder Siri Jacobsen Laurendz har forklart følgende: 2. Lokaler "Westmar Marin AS ble stifet 18.april i 2005 og drifen startet med seilskole for damer som det var et stort marked for. Det ble holdt kurs for båtførerprøve ogfor kystskippere og kursfor skippere om bord i egen båt. Da det ikke er stor fortjeneste i undervisning og kort sesong så man etter andre muligheter for jlere aktiviteter. På en båtmesse i Düsseldorf kom vi over MV Yachts, en motorbåt produsert i Nederland som var ny på markedet. Vi hadde stor tro på båten. Den ligner og er i samme segment som norske Fjordtern, Hankøterne. En kostbar båt i god kvalitet. Vi tok en båt inn for salg. " Selskapet leide ingen lokaler på tvangsavviklingstidspunktet. 3. Ansatte Selskapet hadde ingen ansatte på tvangsavviklingstidspunktet. Innentede opplysninger fra NA V Aa-registeret avdekker at det aldri har vært aktive arbeidsforhold i selskapet. 4. Regnskap og regnskapsførsel 4.1 Regnskapsføringen Som nevnt ovenfor har regnskapene vært ført av Olav Hoel Bostyrer har vært i kontakt med regnskapsfører Hoel som har opplyst at regnskapene er à jour per oppløsningstidspunktet, og at det ikke har vært drift i selskapet siden september

9 Advokatjirmaet Nicolaisen & Co ANS 4.2 Arsregnskap Det fremlagte årsregnskap for 2007, 2008 og 2009 viser følgende: Driftsintekter Driftskostnader Driftsresultat Resultat før skatt Ârsresultat Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsikig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital vrige økonomisk informasjon - styringsdata Intet å bemerke. 5. Virksomheten per boåpningstidspunktet Det har ikke vært reell drift i selskapet siden september Oppfyllelse av formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, nærings- og registreringslovgivning mv. Selskapet har blitt tvangsavviklet som følge av at melding om endelig oppløsning av selskapet ikke har blitt sendt til Foretaksregisteret. Vilkårene for å tvangsavvikle selskapet etter aksjeloven (1) m. 1 var derfor til stede. 7. Tvangsavviklingsårsaker Selskapet har som tidligere bemerket blitt tvangsavviklet. For øvrig har stvreleder Siri Jacobsen Laurendz forklart følgende: (dette bør leses i sammenheng med punkt VI 1 over) "Til tross for at det ble brukt mange midler til markedsføring, positive tester av båtmagasiner og utstillng viste seg å være veldig vanskelig å selge båten i Norge. Da kom finanskrisen og vi fikk ikke solgt båten vi hadde tatt inn. Vi finansierte drifen av Westmar Marin med seilskolen. Vi hadde lån i Santander med båten som pant. Etter jlere år med mye jobbing uten og kunne heve lønn valgte vi og melde Westmar Marin til avvikling i Brønnøysund og overlevere båten til Santander. Det har ikke vært noen aktivitet i selskapet siden. 9

10 Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Vi hadde da betalt alt annet utestående. Vår situasjon var svært parallell tit en tvangsrelasjon effer at vi i lang tid hadde forsøkt å avhende båten tit en pris som dekket gjelden tit Santander. Banken fikk effer selv å ha prøvd å selge båten ved relasjon en pris som lå under 50 % av gjelden på båten. De aksepterte tapet og at vi avviklet Westmar Marin AS da selskapet var insolvent og det var ingen penger for dem å hente. Vi anså ikke titbakeleveringen av båten tit Santander som omsetning eller uffak som var avgifspliktig. Skaff øst har kommet tit at det er avgifspliktig. Spørsmålet om avgifsplikt i en slik situasjon har vel ligget i en gråsone. Det foreligger nå effer det vi har fått høre en høyestereffs dom som sier det er avgifspliktig? Da det ikke er midler tit å betale avgifen, meddelte vi Asker og Bærum tingreff ved Bente Agerup Andersen at vi ikke kunne avvikle, da Skaff øst har et krav vi ikke kan innfri. " Bostyrer bemerker: Den direkte boåpningsårsak er tvangsavvikling i henhold til aksjeloven (1). Når det gjelder insuffsiens fremgår det av de fremlagte regnskapene at selskapet per hadde negativ egenkapital med kr ,-. Per hadde selskapet negativ egenkapital med kr ,-. Bostyrer har ikke gjennomgått tidligere årsregnskap, men det er ikke grunn til å anta at selskapet har vært suffisient siden ettersom egenkapitalen ble yterligere negativ i løpet av Bostyrer konkuderer således med at selskapet trolig ble insuffsient ultimo desember Med hensyn til illkviditetstidspuntet er det vanskelig å fast1å dette nøyaktig etters om det kun er meldt ett krav i boet. Kravet har forfall i oktober 2010 og har sitt grunnlag i merverdiavgift ved tilbakelevering av selskapets båt til panthaver. For øvrig bemerkes at det ikke har vært drift i selskapet siden det ble oppløst i september 2009, og at den eneste kreditoren av betydning på oppløsningstidspunktet ikke fikk full dekning for sitt krav, jf. nærmere redegjørelse over i punkt VI 7. Basert på de ovennevnte opplysningene er det sannsynlig at selskapet ble insolvent senest da båten ble tilbakelevert panthaver, og bostyrer har således konkludert med at selskapet ble ilikvid på oppløsningstidspunktet, dvs. medio september Bostyrer vii heretter konkludere med at selskapet har vært insolvent siden september

11 Advokatfirrnaet Nicolaisen & Co ANS VII BOETS STILLING OG STATUS 1. Boets aktiva Det vises til vedlagte registreringsforretning som hie avholdt 1 lokalene til Advokatfirmaet Nicolaisen & Co på Bekkestua. Vedlegg 1: Registreringsforretning. Selskapet hadde ingen aktiva på tvangsavviklingstidspunktet. 2. Omstøtelige disposisjoner Ingen. 3. Virksomhet etter konkursåpning Ingen. 4. Salg Se ovenfor. 5. Boets passiva Skatt og merverdiavgift Skatt øst har anmeldt et prioritert krav kl II på merverdiavgift med kr ,-, et uprioritert krav på renter med kr ,- og et etterprioritert krav på renter med kr. 164,-, totalt kr ,-. Anmeldte krav Fristen for fordringsanmeldelser ut1øp 28. mars Det er til samen meldt 1 krav som fordeler seg som følger: Prioriterte krav kl II Uprioriterte krav Etterprioriterte krav Totalt kr ,00 kr 1 318,00 kr 164,00 kr VIII KRDITORENES STILLING 1. Dekningsutsikter Basert på de nåværende tall og opplysninger er det ikke sannsynlig med dividende til no en fordringshavere. 11

12 Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS 2. Fordringsprøvelse Det er ikke foretatt fordringsprøvelse. 3. Unnlatt prøving Prøving av fordringer vil kun bli gjort når det er klarlagt om det blir utbetaling til kreditorer i den aktuelle klasse. Dersom det ikke blir dividende til de uprioriterte fordringshavere vil ikke disse fordringene bli prøvet, jf. konkursloven 111 tredje Iedd. ix STRAFFBARE FORHOLD Bostyrer har ikke avdekket straffbare forhold. X KARANTENEBETINGENDE FORHOLD Etter det opplyste fra selskapets styreleder har hun ikke vært involvert i tidligere konkursbehandlinger. Det vii ikke bli anbefalt ilagt konkurskarantene. XI PERSPEKTIV, UTFØRT BOBEHANDLING, FREMDRIFTSPLAN 1. Den innledende bobehandling Det vises innledningsvis til hva som er fremkommet om bobehandlingen under puntene ovenfor. De alminnelige skritt i forbindelse med boåpningen har vært foretatt, heruder omadressering av post, forespørsler til banker, diverse registerundersøkelser og pålagte meldinger jf. konkursloven 79. Bostyrets ansvar er forsikret i generalpolise og åpningsgiroen er betalt, jf. konkursloven 87 og vedlagte kopi. Vedlegg 2: Betalt åpningsgiro. Bostyrer fikk kort tid etter boåpningen kontakt med selskapets styreleder per telefon, og fikk således tistrekkelig innledende informasjon til å igangsette bobehandlingen. Bostyrer har avholdt møte med styreleder og selskapets regnskaper er beslaglagt og gjennomgått. 12

13 Advokatjirmaet Nicolaisen & Co ANS 2. Den videre bobehandling - bobehandlingen anbefales inns tilt - anmodning om videre forenklet underretning etter kk 156. Bohehandlingen er i det alt vesentlige avsiuttet og bostyrer er av den oppfatning at boet kan avsiuttes innen svært kort tide Dersom den videre bobehandlingen ikke vii avdekke ytterligere aktiva anbefales bohehandlingen innstilt, jf. konkursloven 135. Bostyrer vil da avgi en kort sluttinnberetning. Kreditorene varsles derfor om at innvendinger mot innoldet i denne innberetningen, eller mot at bobehandlingen innstiles uten skiftesamling, må oversendes skriftlig til Asker og Bærum tingrett innen 14 dager fra mottakelse av denne innberetningen. Bekkestua,-Ji.~mars 201 /;:" c' (/"-2- '. /4 ~ " / Ø/. /'. //.. "/' Terje SkåIand bostyrer! 13

14 Advokatfimiaet Nicolaisen o. Co ANS (r...~..'.\... L~?.sfJ 1 REGISTRERINGSFORRETNING År 2011, den 3. mars k1.345, ble registreringsforretning i Westmar Marin AS, dets tvangsavviklingsbo holdt i 10kalene til Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS på Bekkestua. Til registrering ble oppgitt: Intet ~,/.-,."..."....' I~, /~,;;7./), ",,4':;~ _.".._ /"7/7 ' ~.._.._- Tt?.SkãIãnd bóstyrer Jeg, Siri Jacobsen Laurendz, erklærer med dette selskapet ikke eier aktiva og at det således ikke er mer å registrere. Jeg er klar over at det er straffbart å unlate å oppgi aktiva til registrering. Siri Jacobsen \ Laurendz ~~ :::::2J,/K2.A r'" L.C~".C'L4'eA -tt 2...'-.~f'. ( I', ~,\ L1 ~ ; -~ I,J,, I~., li ans '!) au Chr. ". Aames u..1vjj/jf' () advokatfulmektig-.

15 :2 \# Advoltatforeningel1 ~J Terje Skåland Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Bærumsvn BEKKESTUA FAKTURANR Fakturadato Forfall Vår referanse Kid Kontonr IBAN SWIFT/BIC KON-AHER/ N NDEANOKK Forsikringstype Premie for boverdi inntil 50 mill. WESTMAR MARIN AS TVANGSAWIKLlNGSBO A beta ~-(F Ie 1775 'ls ( \ld\i rtb.e~çg ~ "t Il--It DEN NORSKE ADVOKATFORENING Krislian Augusts gate 9, N slo T F bostyrerfo rsikring(qjus. no org.nr MVA

16 FORSIKRINGSBEVIS FOR BOSTYRER I KONKURSBO Terje Skåland Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS Bærumsvn BEKKESTUA Saksnummer: KON-AHER/1 OVENFORNEVNE PERSON ER BOSTYR I FØLGENDE BO: WESTMAR MARIN AS TVANGSAWIKLlNGSBO Forsikringen gjelder for: Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven). Forsikringen gjelder fra: Forsikringen gjelder til: Forsikringstaker: Sikrede: Fra forsikringens ikrafttredelsesdato frem til3 (tre) år etter boets endelige avslutning. Ved eventuell etterutlodning skal fristen regnes fra tidspunktet for avsluttet etterutlodning. Terje Skåland Bostyrer, kreditorutvalgets medlemmer, medhjelpere og borevisor. Forsikringsgiver: Hva forsikringen omfatter: Hvor forsikrngen gjelder: Forsikringsvilkår: Til bostyrer regnes også fullmektig som arbeider direkte for prinsipal i den aktuelle sake Som fullmektig regnes her enhver advokat i samme advokatselskap som arb eider for bostyrer i den aktuelle sake Arch Insurance Company (Europe) Limited Sikredes erstatningsansvar for økonomisk tap i egenskap av bostyer, medlem av kreditorutvalg, medhjelper eller borevisor Ansvar som er pådratt i forbindelse med sikredes virksomhet fra kontor i Norge. Tyegodkjent ansvarsforsikring etter LOV nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV : Lov om skifte (skifteloven). Gjeldende fra Premie: Fast premie; kr 1.775,-. Meldefrst for forsikringstilfelle: Ved skade må forsikringsgiver varsles uten ugrunnet opphold. Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt innen ett -1- år etter at sikrede har fått kunnskap om forhold som begrunner det. \li Advokatforeningen

17 FOR S I KR I N G S B E V IS FOR BOSTYR I KONKURSBO Melding av forsikrngstilfelle: Sikkerhetsforskrifter: Forsikringssum: Skader skal meldes til Arch Insurance Company (Europe) limiteds representant (agent): RiskPoint AB Humlegårdsgatan 4, 2TR S Stockholm Telefon Fax claims (f riskpoint. eu Sikkerhetsforskrifter sam beskrevet i vilkårenes pkt. 8 gjelder for avtalen. Ved brudd på sikkerhetsforskrifter kan sikrede helt eller delvis miste retten til erstatning,jfr. FAL 4-8. NOK 50 mil. per skadetilfelle og samlet i forsikringsperioden. Forsikringssummen kan økes i forsikringsperioden. Ved økning av forsikringssummen gjelder denne økningen for hele forsikringsperioden, med virkning fra tidspunktet for økningen. En økning av forsikringssum forutsetter at sikrede kan avgi en erk1æring am at det ikke foreligger krav, tap eller omstendigheter sam forventes å medføre et krav ut over standard forsikringssum på det tidspunkt økningen trer i kraft. Sikredes saksomkostninger dekkes i til egg til forsikringssummen. AIle krav sam følger av samme handling eller unnlatelse regnes sam ett skadetilfelle. Bomasse uf over 50. mil: Egenandel: Regress: Dersom bomassen viser seg å være over NOK 50 mil. plikter bobestyrer å melde dette til Advokatforeningen eller Marsh v /Cato Aamodt umiddelbart. Ingen egenandel ved utbetaling av erstatning, men regress vii gjøres gjeldende etter regler i vilkår. Ved et hvert skadetilfelle sam ikke har sin årsak i forsettlig skadevoldende handling har forsikringsgiver en regressadgang mot sikrede på NOK , med unntak av mot medhjelpere hvor forsikringsgiver har full regressadgang. Forsikringsselskapet har full regressrett mot skadevolder for alle erstatninger og saksomkostninger sam følger av forsettlig skadevoldende handling. \11 Advokatforeningen 2

18 dnbnor.no - Page 1 of 1 DnBNOR Bekreftelse, betaling innland Betalingen er blitt registrert, men ikke godkjent. Godkjenning av betaling gjøres via valg 'Godkjenne' i funksjonsmenyen. Betaler Fra konto: Kontonavn: Kontoeier: Adresse: Mottaker Til konto: Driftskonto ADVOKATFIRMAET NICOLAISEN & CO Navn: HVAMSTUBBEN 17 Adresse: 2013 SKJETTEN Den Norske Advokatforening Kristian Augustsgt OSLO Bankens ref.: Beløp: 1.775,00 Egenreferanse: Westmar Marin KID: Melding: Annen informasjon,._._,.,_ ,.. ~.,... -,,'-, -'-,,,- Endret TB Kjølstad Heidi Beate Betalingsdato: Betalingstype: Betaling innland Utskrift: HEIDI BEATE KJØLSTAD :05:17

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS

Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokatfimiaet Nicolaisen & Co ANS Advokat Bjørn Nicolaisen Advokat Olejan Halvorsen Advokat Lars Baklund Advokat Trond Martinussen Advokat Teie Skåland Advokat Hilde Larmerud Advokat Kitty Moss Sørenen

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 5. juni 2015 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad SLUTTINNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. I4-LB4L93KON-OBYF/1: EGRANTA BYGG AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

INNBERETNING. TIt OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/stvrets leder. Skatt Øst. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. juni 2015 INNBERETNING TIt OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. ls -LOO3?4KON -OBYF/ 1 : CHRISTIANIA LEVERAND ør AS, DETS KONKURSBO I, ADRESSATER FOR

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfosdembete Debitor v/swrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst GRETTE Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo Oslo, 15. april2013 INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 13-033 519KON-OBYF/2 : FERATAI MATERFIRMA OSLO LTD, DETS KONKURSBO 1. ADRESSATERFORINNBERETNINGEN

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

TIL OSLO BYFOGDEMBETE

TIL OSLO BYFOGDEMBETE i FEL.LESSKAP: Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep. 0030 Oslo lon Alrhui Reincarlien Tormod S. Christoffersen JnnGmnnenid Timm B. Haaland Beritlagmatin Anette E. Klafstad lohan VD Kongsvik Kalharinn Vig

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma

Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma Styreansvarsforsikring for styreverv utenfor eget partnerskap/advokatfirma For medlemmer av Den Norske Advokatforening VILKÅR Gjelder fra 1. januar 2014 Forsikringsvilkårene er utarbeidet av Advokatforeningen

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks 128 4801 Arendal.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum

Detaljer

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2012 13.04.2012 14. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Utenrettslig gjelds/akkordforhandling HVILKE RETTSREGLER GJELDER? Side 8 Midlertidig ansettelse side

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

D[=A PIPER TNNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

D[=A PIPER TNNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE D[=A PIPER Advokaltlrma DLA Plper Norway OA Olav Vs gale 4 PO Box 1364 Vika N-01 14 Oslo Norway T +47 2413 1500 F +47 24131501 W ww.dlepiper.com NO 982216060 MVA Deres referanse Vlr referanse ilt19432il

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Lise Landsverk Mo Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

NSFs ANSVARSFORSIKRING

NSFs ANSVARSFORSIKRING NSFs ANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 780835 Vilkår Ansvarsforsikring AS113 gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 Dette dokument gjelder sammen med kvittering for betalt ansvarsforsikring

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik 3ii-ftG i Er /\ Tr r]r T rx Tt r /-\ rl' TL.T U) T;r T\ T] rfi ' Tr LT F t t{ill-llrrlrj I r\ t\ ft l K tr I i\ It\ tr ^ TIL I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 Bo nr. 07-065665KON-NOMO Kapital & Finans

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring

Fors ikrings overs ikt Næringslivsforsikring Org.nr. NO-938 741 700 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-og Interesseorganisasjon Rådhusgata 1-3 0151 Oslo 92290 Endring Forsikringsnummer 77507913 Gjelder fra 15.01.2010 Hovedforfall 15.01 Betalingsterminer

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer