ANTIKORRUPSJONS- NETTVERK KS OG TI LÆRDOMMER FRA GRANSKING AV KORRUPSJON. Nettverkssamling i Oslo, 28. august 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANTIKORRUPSJONS- NETTVERK KS OG TI LÆRDOMMER FRA GRANSKING AV KORRUPSJON. Nettverkssamling i Oslo, 28. august 2013"

Transkript

1 ANTIKORRUPSJONS- NETTVERK KS OG TI LÆRDOMMER FRA GRANSKING AV KORRUPSJON Nettverkssamling i Oslo, 28. august 2013 Partner Helge Kvamme Advokatfirmaet Selmer Leder Gransking & Compliance Advokatfirmaet Selmer DA

2 Agenda Hvordan har utviklingen vært når det gjelder korrupsjon og annen alvorlig kriminalitet? Hva er korrupsjon? Hvilke erfaringer og lærdommer har vi fra saker? Typetilfeller Sakseksempler Store Norske Spitsbergen Kulkompani-saken som case Dilemmaer til diskusjon Spørsmål, kommentarer og diskusjon Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 2

3 Aktuell sak fokuset på forebygging/compliance Økokrim vs. Norconsult Domfellelse i Lagmannsretten Frifinnelse i Høyesterett Lagmannsretten: Legge vekt på om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen. Etter lagmannsrettens syn hadde ikke Norconsult i 2003 gjort det man kunne for å forhindre medvirkning til korrupsjon Høyesterett:..Selv om det skulle fremstå som selvsagt, hadde Norconsult altså ingen uttrykkelige regler som forbød selskapets medarbeidere å gi bestikkelser. Plikten til å varsle avvik definert som en lovstridig handling, var generell og bortgjemt og hadde ingen adresse til korrupsjon. Jeg ser det etter dette slik at selskapets manglende tiltak for å hindre korrupsjon i egne rekker, klart taler for idømmelse av foretaksstraff Om avvisningsregelen: Det kan til tross for det skjønn som innkjøperne i henhold til rundskrivet skal utvise med hensyn til avvisning ikke utelukkes at slike beslutninger i alle fall samplet sett vil kunne føre til uforholdsmessige konsekvenser for selskap som har fått foretaksstraff på grunn av korrupsjon Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 3

4 Utviklingen fra jeg startet til i dag 80-tallet: Konkurser og bedragerier, kreditorsvindel 90-tallet: Internasjonale svindelsystemer, kredittbedragerier Fra det 21. århundre: Dramatisk endring Det begynte med Enron i 2001 Finance Credit i 2002, Statoil Iran i 2003 osv Angrepene kommer innenfra Virksomhetskriminalitet Ledere står bak, både topp- og mellomledere Omdømmerisiko, sanksjonsrisiko og utestengelsesrisiko har ført til betydelig økt compliance fokus; særlig internasjonalt (FCPA UK Bribery Act) Skandalesakene har stått i kø de fleste med innslag av korrupsjon Fra Enron til Finance Credit, fra Statoil til Romerike- og Undervisningsbygg-saker, kommunesaker, Unibuss, SNSK, Yara osv Korrupsjon og alvorlig virksomhetskriminalitet er en betydelig risiko for alle virksomheter i Norge, både private og offentlige Det kreves proaktiv motoffensiv Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 4

5 Offentlig korrupsjon i Norge før eksplosjonen i det 21. århundre Bergen kommune Kommunalråd Jens Lorentzen fikk sparken etter at han hadde blandet egne og offentlige interesser i et kommunalt datakjøp 1990-tallet - Oslo kommune 60 ansatte ble etterforsket for å ha tatt imot betaling fra entreprenører som ville ha oppdrag for kommunen Drammen kommune En ansatt i kommunen ble domfelt for å ha tatt imot penger og gaver fra næringsdrivende for at de skulle få eller fortsette å få oppdrag fra kommunen Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 5

6 Statoil-saken i Iran Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 6

7 Bærum Kommune-saken Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 7

8 Yara-saken Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 8

9 Telenor i utlandet Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 9

10 Vannverket på Romerike 20. oktober 2005 ransaket politiet lokalene til Nedre Romerike vannverk og Sentralrenseanlegget RA-2 Etterforskerne fant firehjulstrekkere, terrenggående kjøretøyer og strømaggregater innelåst i containere Mye tyder på at de var planlagt sendt ut av landet Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 10

11 Oslo Tingrett 13. juli 2008 Faktum: Mottak av en flatskjerm og en tur til VM i skiskyting i Østerrike Verdi henholdsvis kr ,- og kr ,- Kun private parter involvert Retten: Vektlegger poenget ved at man ikke sa ifra om fordelen til egen arbeidsgiver (åpenhet) Drøfter hvorvidt man hadde plikt til å reise hjem for egen regning når man innså den uforholdsmessige personlige fordelen ved reisen Dømt til fengselsstraff, bot og inndragning Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 11

12 Oslo Tingrett Ullevål Universitetssykehus-saken Faktum: To reiser for eiendomssjef ved UUS betalt av henholdsvis PEAB og Nor Engineering Jakttur til Kiruna med verdi kr Golftur til Malaga med verdi kr Ikke faglig innhold Retten: Spørsmålet blir også her om reisene innebar en utilbørlig fordel i anledning eiendomssjefens stilling på UUS. Konklusjon: Grov korrupsjon Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 12

13 Smørekultur Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 13

14 Kreves ny og intensiv kamp mot korrupsjon Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 14

15 Hva er korrupsjon? Korrupsjon dreier seg om smøring og bestikkelser i offentlig eller privat virksomhet. Motivet er som regel å oppnå særlige fordeler, hvilket fører til at det skjer brudd på rettslige krav eller etiske normer. Korrupsjonsbegrepet er ikke entydig gitt, men det forutsetter at det skjer en samhandling mellom minst to personer, og da ofte slik at begge kan bebreides handlingen. (NOU 2002:22) Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 15

16 Hva er korrupsjon? Noen situasjoner Bestikkelser / kick backs for å vinne prosjekter eller sikre leveranser Betalinger for informasjon Regnskapsmanipulering for å skjule misligheter og korrupsjon Kjøp av varer og tjenester avhengighetsforhold eller nærstående Smøring Gaver Representasjon Relasjonsarrangement leverandør vs. kunde (ref Ruter-saken ) Fordeler til personer i offentlig forvaltning f eks for å oppnå raskere saksbehandling i bygningssak (korrupsjon i offentlig forvaltning) Politiske tilsettinger Private fordeler fra leverandører til ledere og ansatte i virksomheten Tilretteleggelsesbetalinger Kick backs ved lån og tilskudd Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 16

17 Hva er korrupsjon regulatorisk? Straffelovens bestemmelser 276 a (korrupsjon) 276 b (grov korrupsjon) 276 c (påvirkningshandel) Aktiv korrupsjon: gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning vedkommendes stilling, verv, eller oppdrag Kreves ikke at bestikkelsen gis for å oppnå en fordel (for eksempel smøring) Straffeloven 48b: Ved avgjørelse av om straff skal ilegges et foretak etter 48a, og ved utmåling av straffen for foretaket, skal det særlig tas hensyn til om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen Passiv korrupsjon: kreve, motta eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag Direkte eller indirekte (for eksempel bruk av mellommenn) Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 17

18 Korrupsjon et større problem enn man antok? Ot.prp. nr. 78 ( ), 1. avsnitt: Korrupsjon er et stort problem i mange land, også i Europa. I Norge har det bare i liten grad vært avdekket korrupsjon, men det kan ikke utelukkes at også vårt land har et større korrupsjonsproblem enn man til nå har lagt til grunn. Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 18

19 Lærdommer fra granskingssaker Omfattende brudd på innkjøpsregelverk og lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsene ikke basert på konkurranse Behovsverifikasjon og kravspesifikasjon foreligger ikke Det er ikke dokumentasjon på forutsatt mottakskontroll og fakturakontroll Samme person/funksjon har opptrådt som både bestiller, budsjettansvarlig og attestant Ansatte som har oppdaget mulige uregelmessigheter eller misligheter, har følt at de ikke har hatt noe sted å varsle om sine observasjoner Mangelen på etterlevelse av regelverket og tilsvarende mangelfull intern kontroll, har gjort det mulig å kunne skjule eventuelle misligheter. Dette har også medført at det har vært vanskelig å rekonstruere anskaffelsesprosessene under granskingsarbeidet Leverandører til kommunen har gjort arbeid for ledere privat skjult gjennom fakturametoden Innkjøpssjef ikke involvert ved anskaffelsene/leveransene Rekvisisjon for arbeidet i mange tilfeller utferdiget etter at arbeidet er utført og på tidspunktet for fakturering Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 19

20 Toten Tingrett 26. april 2006 Betaling av feriereise for offentlig tjenestemann m/familie Verdi kr Tingretten:..det kan være riktig som siktede har forklart, nemlig at han her bare gikk noe over grensen for en utbredt reiseog smørekultur i bransjen.. Det dreier seg her om korrupsjon, et samfunnsproblem som synes tiltagende, og allmennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende og tilsier en streng reaksjon.. Dessuten måtte det være hans oppgave som avdelingsleder selv å være seg bevisst på grensen mellom lovlig kundepleie og korrupsjon.. Hver i sær av lederne i en organisasjon må ta eget ansvar for overtredelse av straffebestemmelser av denne karakter. Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 20

21 Attestert salgssjef og remittert av regnskapsavdelingen Ført på konto for markedsstøtte Påført den statsansattes navn Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 21

22 Pluss svigerforeldrene Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 22

23 Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 23

24 Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 24

25 Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 25

26 Hålogaland lagmannsrett 3. februar 2009 Statoil leide inn en konsulent i fire år for å gjøre innkjøp i forbindelse med byggingen av Melkøya-anlegget utenfor Hammerfest Innkjøperen ble av forretningsforbindelser påspandert verdier for ca kr , herunder steambadstu til kr , dyre reiser og sesongbilletter til to seter på Sandefjord stadion til kr Videre ga han selv fordeler til leverandører på i alt kr Lagmannsretten uttalte: Han har over en periode på om lag ½ år mottatt verdier av relativt betydelige summer. Han satt da i en betrodd innkjøpsstilling og hadde fullmakt til i ganske vid utstrekning å velge hvem som skulle være leverandør av ulike varer til betydelige verdier Gjennom sin stilling måtte han være fullt ut klar over internt regelverk og alminnelige etiske regler vedrørende mottak av gaver. Det vises for så vidt til Xs bestemmelse om at de ikke ønsket verken å gi eller motta gaver fra sine forretningsforbindelser Det er den passive korrupsjonen som er det mest alvorlige, gjennom størrelsen på den fordel domfelte oppnådde. Det var B som var den aktive part i dette forholdet, og hans handlinger må i forbindelse med vurderingen av straffutmålingen til A, betraktes som en posisjonering for framtidige relasjoner og mulige oppdrag. A har imidlertid gjort denne aktiviteten mulig, og det kan ikke vektlegges at han mener at gavene ikke har påvirket ham. Stort tidspress og utvidede fullmakter for innkjøper er etter rettens oppfatning forhold som tilsier at den ansatte må ha særlig oppmerksomhet knyttet mot eventuelle forsøk fra leverandører på å komme i urettmessig posisjon ved tildeling av oppdrag. Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 26

27 Gransking for Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Tidligere ordfører og leder av Utvalg for bygge- og arealsaker kjøpte leiligheter på Jarlsø som ved salgsstart ble reservert for utbygger og derfor ikke solgt på det åpne marked via eiendomsmegler Fra kommunal-rapport.no: Granskerne mener både eks-ordfører og varaordfører brøt etisk regelverk. Granskerne påpeker at de ble bedt om å vurdere eiendomskjøpene i forhold til kommunens etiske regelverk, ikke straffeloven. De etiske retningslinjene går ut over rent straffbare handlinger og skal være en buffer som ivaretar kommunen mot handlinger og adferd som kan være lovlige, men som på annet grunnlag er egnet til å redusere innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Slik sett vil en posisjon som folkevalgt i konkrete tilfeller innebære bånd på handlefriheten, skriver PwC i rapporten til kontrollutvalget i Tønsberg. Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 27

28 Case Store Norske Spitsbergen Kulkompani Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 28

29 Noen av våre observasjoner innledningsvis før avtalerevisjon Avtalen fremstår som svært leverandørvennlig Det er klare indikasjoner på at flere kostnadsdrivende elementer Kontrakten ble inngått med 20 års varighet uten konkurranse Kontraktens omfang er i størrelsesorden 4 milliarder Leverandøren har operert eksklusivt i kontraktsperioden Etter beregninger og vurderinger av Store Norske vurderes tjenestene overpriset med 60 mill årlig Store overskridelser på investeringsprosjekter utført av leverandøren honoreres fullt ut Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 29

30 Korrupsjonsdelen Fire betalinger grunnlaget for korrupsjonssiktelsen og dommen/forelegg Forutgående avtaler med leverandøren Selskaper i konsernet Betalinger fra skatteparadisjurisdiksjoner Leverandøravtale i bunn frem til 2022 Vesentlige inntekter for leverandør Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 30

31 Overføring 25. januar 2006 Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 31

32 Fra rettsboken Øverste administrative leder i et stort selskap Usikret lån med høy risiko og en uklar avtale Statlig eid selskap Betalinger mottatt privat (bankkonto) Binding mellom partene med stort skadepotensial Inndragning av hele beløpet Beløpets størrelse (kr ca 4 mill) Forstod at han mottok ytelsene i anledning sin stilling som adm. dir. Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 32

33 Leverandøren BT.no Jebsen vedtar korrupsjonsbot Publisert: 26.aug (13:32) Oppdatert: 26.aug (13:48) Til tross for at rederiet mente og mener at selskapet ikke har gjort noe straffbart, har vi valgt å vedta forelegget 1. juli ble Kristian Jebsens Rederi AS tiltalt for korrupsjon etter at tidligere og avdøde styreleder Atle Jebsen ifølge Økokrim hadde gitt personlige lån til tidligere administrerende direktør i Store Norske Rederiet erkjente ikke straffeskyld, men har likevel besluttet å vedta forelegget som er på fire millioner kroner 3,6 millioner kroner er gjort betinget med en prøvetid på to år. Det innebærer at Jebsen-rederiet foreløpig må ut med kroner. Det resterende beløpet må kun betales dersom rederiet gjør seg skyldig i andre straffbare handlinger i en toårsperiode Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 33

34 Konsekvenser av sanksjoner Aktuelt: Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr , 1. ledd bokstav e: Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren (1) Oppdragsgiver skal avvise leverandører som:.. e) oppdragsgiver kjenner til er rettskraftig dømt for deltakelse i en kriminell organisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, og hvor ikke allmenne hensyn gjør det nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 34

35 Etiske dilemmaer? Skaper fordeler mellom kr 1000 og bindinger som kan være uheldige? Når vil en gave medføre at en leder setter seg i et avhengighets- eller tilknytningsforhold til en forretningsforbindelse? Når representerer en slik gave en omdømmeeller tillitsrisiko? Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 35

36 Noen svar PwCs korrupsjonsundersøkelse allerede i 1999: Fordeler mellom kr 1000 og skaper bindinger som kan være uheldige Høyesterett : Dersom en ansatt i strid med de forpliktelser som vedkommende har overfor arbeidsgiveren, mottar en gave av en viss størrelse fra en forretningsforbindelse, vil dette ikke bare representere et tillitsbrudd overfor arbeidsgiveren. Ved å motta gaven vil arbeidstakeren sette seg i et avhengighetseller tilknytningsforhold til forretningsforbindelsen og dette vil lett medføre splittet lojalitet. Loven oppstiller ikke som noe straffbarhetsvilkår at den som har ytet gaven, har fått noen gjenytelse eller at arbeids- eller oppdragsgiver er blitt påført økonomisk tap eller annen form for skade. Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 36

37 Dilemma Kommunen er i sluttfasen av forhandlingene med to aktuelle tilbydere om en større dataleveranse Kommunen skal ha befaring i produksjons- og supportanleggene til begge leverandørene den ene i Norge og den andre i Irland. Den Irske leverandøren har tilrettelagt en utvidet befaring som bl.a. omfatter omvisning i Dublin og mellomlanding i Manchester med fotballkamp på Old Trafford uten kostnader for kommunen eller kommunens representanter Hvor går grensen mellom relevant kontakt og rettsstridig smøring, bestikkelse og korrupsjon? Hvordan ville du ha håndtert situasjonen? Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 37

38 10 tiltak mot korrupsjon 1. Klart uttalt holdning fra ledelsen ( Tonen fra toppen ) 2. Anti-korrupsjonsstrategi 3. Etiske retningslinjer inklusiv konkret regulering av relevante virksomhetstilpassede dilemmaer 4. Opplæring av ledelse og ansatte dilemmatrening 6. Risikoanalyse 7. Identifikasjon og håndtering av røde flagg 8. Integrity Due Diligence tredjeparter 9. Responsplan ved mistenkelig aktivitet gransking og utbedring 10. Åpenhet i organisasjonen 5. Varslingsordning og kommunikasjonslinjer Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 38

39 Spørsmål, kommentarer og diskusjon E-post: Tlf: Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.: 39

40 Kontaktinformasjon Oslo Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika 0112 Oslo Besøksadresse: Tjuvholmen allé 1 T: Trondheim Advokatfirmaet Selmer DA Postboks Trondheim Besøksadresse: Kjøpmannsgata 52 T: E: W: selmer.no Advokatfirmaet Selmer DA Doc. ref.:

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN ANTIKORRUPSJON OG ETIKKARBEID I KOMMUNESEKTOREN Forum for Kontroll og Tilsyn, Haugesund, 4. juni 2014 Partner Helge Kvamme Advokatfirmaet Selmer Leder Gransking & Compliance

Detaljer

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2013

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2013 Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2013 UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2014 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon.

Detaljer

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2011

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2011 Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2011 UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2011 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon.

Detaljer

MISLIGHETER & KORRUPSJON

MISLIGHETER & KORRUPSJON MISLIGHETER & KORRUPSJON En håndbok til bruk i spesialisthelsetjenesten Forord Helse Sør-Østs oppgave er å gi et godt helsetilbud til den enkelte med god kvalitet. Samtidig skal de store samfunnsmessige

Detaljer

16. Økonomisk kriminalitet som securityrisiko

16. Økonomisk kriminalitet som securityrisiko 16. Økonomisk kriminalitet som securityrisiko Helge Kvamme PricewaterhouseCoopers AS helge.kvamme@no.pwc.com Innledning Sikkerhetsdagene satte både i 2002 og 2003 økonomisk kriminalitet som operasjonell

Detaljer

Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll

Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll Misligheter offentlig anskaffelser Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll Advokat Kristine Wang 23. Oktober NIRF Plan videre Innledning Hva kan være

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken?

Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Eksamenskode: MAN 29521 Tittel på oppgaven: Hva var årsaken til at ledelsen lyktes med å få ansvaret over på individnivå og dermed unngikk foretaksstraff i Norconsult-saken? Evaluering av Norconsult-saken

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Forord. Utenriksdepartementet Seksjon for næringsfremme og verdiskaping Telefon: 22 24 73 40 E-post: e-nok@mfa.no

Forord. Utenriksdepartementet Seksjon for næringsfremme og verdiskaping Telefon: 22 24 73 40 E-post: e-nok@mfa.no Forord Norge har en klar holdning mot korrupsjon, både nasjonalt og internasjonalt. Korrupsjon undergraver demokratiet, menneskerettigheter og en åpen og effektiv markedsøkonomi. Korrupsjon medfører store

Detaljer

HVA ER EN UTILBØRLIG FORDEL?

HVA ER EN UTILBØRLIG FORDEL? HVA ER EN UTILBØRLIG FORDEL? Om de nye korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven 276a-c Kandidatnr: 258 Veileder: Roar Østby Leveringsfrist: 25. november 2004 Til sammen 17585 ord Dato: 25. november 2004

Detaljer

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2009 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program

The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program Vedtatt av styret for Havyard Group ASA 26.februar 2015 1. Innledning og formål Kravene til såkalt "compliance" (regel-etterlevelse), herunder særlig

Detaljer

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon BDO INNSIKT Økonomisk kriminalitet og korrupsjon 2 BDO INNSIKT ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON MANGE SPØRSMÅL OG FÅ KLARE SVAR Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

Detaljer

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1 NR 2-2009 Side 1 Forside fra Grand Place, Brussel Stadthuis. Fotograf: Knut Otto Pedersen. INNHOLD LEDER 3 Av Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune, leder fagrådet KS Innkjøpsforum. HVORDAN SIKRE

Detaljer

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken?

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? En veileder fra NHO for bedrifter i deres eget arbeid med holdninger og praksis knyttet til gaver, representasjon og utgiftsdekning for andre

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2012-18. årgang Tema Juss i krisetider Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 13 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013

VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Atlas Securities AS Att: Styret Karenslyst Allé 2 2 Etg 0278 OSLO VÅR REFERANSE DERES REFERANSE DATO 12/2943 06.05.2013 Tilbakekall av tillatelser 1 INNLEDNING Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler?

1.1.2 Hvorfor er det så viktig med en bestemmelse til vern om den som varsler? 1 VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I VIRKSOMHETER Av professor emeritus Hennig Jakhelln. 1.1 Varslere whistleblowers 1.1.1 De nye lovbestemmelser om varsling oversikt I aml (2005) 2-4, 2-5 og 3-6 er

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A B (advokat Ivar Holst) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Odd Olav Sjaastad til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. A B (advokat Ivar Holst) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Odd Olav Sjaastad til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00937-A, (sak nr. 2008/16), sivil sak, anke, A B C (advokat Ivar Holst) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Odd Olav Sjaastad

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS

Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS Dokument nr. 3:14 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater kan bestille publikasjonen

Detaljer

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1 Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1 Internrevisjonsrapport nr 02/08 15.04.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer