Kundepleie hvor går grensene?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundepleie hvor går grensene?"

Transkript

1 Kundepleie hvor går grensene? Forholdet til representasjon og smøring, etiske regler og korrupsjon 2. februar 2011 Deloitte Advokatfirma AS, v/advokat Eivind O. G. Ottesen i samarbeid med Bergen Næringsråd

2 2

3 3

4 «Sokkene var stappet med pengesedler» Les den elleville historien om Gunnar Nordhus' Brann-turer med sine bankforbindelser. 4

5 Introduksjon Bakgrunn for kurset Hvorfor er dette aktuelt? Nødvendig med gode relasjoner til leverandører og forretningspartnere Viktig for en bedrifts omdømme at relasjonsbygging skjer på en lovlig og etisk forsvarlig måte Viktig å ha et avklart forhold til hva som menes med gode relasjoner Viktig å være bevisst på at det finnes grenser i forhold til Kameraderi Smøring Bestikkelser Korrupsjon Mange gråsoner som kan stille en overfor ulike dilemmaer Selv om en fremgangsmåte ikke er ulovlig er den ikke nødvendigvis akseptabel ut fra etiske eller omdømmemessige hensyn 5

6 Introduksjon forts. Utfordringen i forhold til dette er Hva sier skatttelovens bestemmelser? Hva sier straffelovens bestemmelser? Hva sier bedriftenes etiske retningslinjer? 6

7 Hva er representasjon? 7

8 Representasjon rettslig utgangspunkt for bedriften Hva er representasjon? Utgifter som en bedrift pådrar seg for å få sluttet forretninger eller for å knytte eller bevare forretningsforbindelser (Ot.prp. Nr. 20 ( ) Skattelovens regler for bedriften: Kostnad til representasjon er som hovedregel ikke fradragsberettiget (skatteloven 6-21) Bakgrunn for bestemmelsen: Håpløs oppgave å kontrollere om det i realiteten dreier seg om privatutgift 8

9 Representasjon rettslig utgangspunkt for mottaker For mottaker: Ingen særskilt bestemmelse som regulerer dette Eventuell skatteplikt må vurderes i forhold til hovedregelen i skatteloven 5-1: Som skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet 9

10 Nærmere om representasjon Representasjon er tiltak som henvender seg utad til personer, bedrifter mv som ikke er knyttet til bedriften Hvem er ikke knyttet til bedriften? Typisk: Kunder og forretningsforbindelser Regnskapsførere, konsulenter, forhandlere, leverandører og selgere anses ikke knyttet til bedriften dersom de ikke er ansatt i bedriften 10

11 Nærmere om representasjon typiske eksempler Eksempler på representasjon: Servering til f eks forretningsforbindelser, offentlige organer, delegasjoner, pressefolk, foreninger på omvisning mv Reiser til sportsarrangement Jakt- og fisketurer mv Gaver til forretningsforbindelser Drift av representasjonsbygninger Drift av representasjonsbiler og båter 11

12 Representasjon nærmere om biler, båter og representasjonsbygninger Skattedirektoratets forskrift til skatteloven: Det gis ikke fradrag for kostnader til rene representasjonsbygninger Det gis ikke fradrag for kostnad til anskaffelse og hold av representasjonsbåter Hvis det av representative grunner er kjøpt en mer kostbar bil enn den som ellers ville blitt anskaffet, skal fradraget for kostnader til bil reduseres tilsvarende 12

13 Representasjon eksempel vedrørende bolig Kostnad ved bolig i utlandet for ansatt i egen bedrift er i utgangspunktet fradragsberettiget Dersom boligen er større enn den ansattes eget behov skulle tilsi, da den også benyttes til representasjon, gis det ikke fradrag for en skjønnsmessig andel av boligen som må regnes som kostnad ved representasjon 13

14 Representasjon eksempel vedrørende båt Dom av 2. oktober 2007 av Fjordane tingrett Ved ordinær ligning ble det innrømmet fradrag for leieutgifter for leie av cabincruiser Ligningsnemnd og overligningsnemnd la til grunn at cabincruiseren hovedsakelig var benyttet til transport av kunder og leverandører og at kostnader ved dette er representasjonsutgifter og dermed ikke fradragsberettiget Selskapets anførsler: Båten anskaffet fordi båtens produksjonsanlegg lå spredt 14

15 Representasjon eksempel vedrørende båt forts. Rettens bemerkninger: Selskapet har ikke i tilstrekkelig grad sannsynliggjort at båtbruken var begrunnet i forretningsmessige faglige behov Bruken av cabincruiseren bærer preg av en form for kundepleie som er egnet til å få sluttet forretninger eller for å knytte/bevare forretningsforbindelser til seg Retten kom til at representasjonsutgiftene må fastsettes skjønnsmessig Det ble lagt til grunn at 60 % av båtbruken ble ansett som representasjon Selskapet ble ilagt 30 % tilleggsskatt 15

16 Representasjon kunders reiser ved fremvisning av varekolleksjoner mv Det er fradragsrett for bekostning av kunders reise i anledning av fremvisning av varekolleksjoner og lignende når dette er formålstjenlig fordi vareutvalget er av en slik beskaffenhet at det vanskelig lar seg gjøre å foreta hensiktsmessig fremvisning andre steder Kostnader ved kundereiser til utlandet utenfor EØS-området kan ikke føres til fradrag med mindre helt særlige forhold skulle tilsi det 16

17 Representasjon nærmere om fradrag for bedriften - bevertning Representasjon i form av bevertning er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget Unntak: Beskjeden bespisning i kantine eller på spisested i nærheten (maks kr 400 per person i 2010) Forutsetninger Den som krever fradrag er næringsdrivende Kostnaden må knytte seg til virksomheten Bespisning finner sted i forretningstiden eller umiddelbar forbindelse med forhandlinger, demonstrasjoner mv Det serveres ikke vin eller brennevin 17

18 Nærmere om fradrag for bedriften bevertning forts. Når kostnader til bespisning av forretningsforbindelse er fradragsberettiget, kan det også kreves fradrag for kostnader vedrørende eier, ansatt, styremedlem og lignende som etter en rimelig vurdering må delta i bevertningen Noen grense for hvor ofte slik bespisning kan foretas? I teorien ingen øvre grense men ved nærmere ettersyn vil kanskje skatteetaten reagere Dersom det serveres vin og/eller brennevin er ingen av kostnadene til bespisningen fradragsberettiget Fradrag tillates selv om det serveres øl (så lenge en holder seg innen kostnadsrammen) Kostnader til tobakksvarer kan ikke føres til fradrag etter disse reglene 18

19 Overskridelser av beløpsgrensen konsekvenser for selskapet Overskridelse av beløpsgrensen Dersom kostnaden per person overstiger kr 400 er ingen del av kostnadene fradragsberettiget Det samme gjelder også kostnader vedrørende arbeidsgiver selv, ansatte, styremedlemmer mv 19

20 Fordelsbeskatning hos mottaker? Utgangspunkt Mottaker beskattes ikke for verdien av representasjonstiltak Men: Det kan være grunnlag for fordelsbeskatning hvis tiltaket hovedsakelig har karakter av ferie/rekreasjon/fornøyelse, hvor det faglige innslag er mindre vesentlig Skattemyndighetene har de senere år hatt fokus på sponsor - turer Sak fra Oslo likningskontor: Kunde og ansatte hadde mottatt reiser til forskjellige idrettsarrangement, herunder OL i Sydney Betydelige kostnader Ikke faglig program Deltakerne hevdet de var forpl iktet til å delta ville ikke reist om de visste at reisen ble skattlagt ville i hver fall valgt et rimeligere alternativ 20

21 Fordelsbeskatning hos mottaker? forts. Ligningsnemndas vurdering: Den subjektive opplevelsen av fordelen er uten betydning Avgjørende om fordelen objektivt sett ligger innenfor skatteloven 5-1, 1. ledd, det vil si fordel vunnet ved arbeid Dersom tiltaket oppleves som en byrde Avhjelpes på andre måter, f eks høyere avlønning Oppgrossing og dekning av skattebyrden Flere av de ansatte opptrådte som reiseledere, og deltakelsen var preget av arbeid i tradisjonell forstand Nemnda la til grunn at disse medarbeiderne ikke mottok noen fordel Forutsetning at arbeidsinnsatsen står i rimelig og saklig sammenheng med bedriftens virksomhet og inntjening Kostnaden ble likevel ansett som en del av representasjonstiltaket, og således ikke fradragsberettiget 21

22 Fordelsbeskatning hos mottaker ektefelle/ledsagers deltakelse Deltakeren fordelsbeskattes for utgiftene til ledsagers deltakelse Fritas ikke selv om det er forventet og vanlig at ektefelle/partner deltar Fritas ikke selv om ektefelle/partner ikke selv oppfatter deltakelsen som en fordel 22

23 Fordelsbeskatning - tilleggskatt 23 Videre fra saken ved Oslo likningskontor: Tilleggsskatt for kunder og ansatte Ligningsnemndas vurdering Uaktsomt å motta fordeler av en betydelig størrelse uten å oppgi dette i selvangivelsen Men hvor går grensen for hva som bør oppgis? I den grad det var kunder eller ansatte med særlig kyndighet innen skatt og regnskap grov uaktsomhet og forsett ble vurdert Tilleggsskatt for arbeidsgiver/bedriften som dekker utgiftene - Ligningsnemndas vurdering Regelverket har vært stabilt over flere ti-år Ikke tilstrekkelig å hevde at det dreier seg om noe annet, f eks salg- og reklamekostnader Grovt uaktsomt å fradragsføre utgifter til representasjon uten å gi tilstrekkelige opplysninger om bakgrunnen Tilleggsskatt med 60 %

24 Oppsummering - fordelsbeskatning hos mottaker Forhold som vektlegges: Valg av reisemål Programmet for reisen Deltar ektefelle/ledsager? Reiser med hovedsakelig feriemessig preg: Mottaker beskattes for verdien av reisen, evt. redusert med kostnader som gjelder rene forretningsformål Reise med hovedsakelig forretningsmessig preg: Mottaker beskattes for den del av kostnadene som er av privat karakter, f eks kostnader til bar-regninger, nattklubbesøk og forlenget ferieopphold 24

25 Kombinasjon av representasjon og virksomhetskostnader Når kostnader til bespisning hvor det deltar personer utenom bedriften ikke er fradragsberettiget (representasjon) heller ikke fradragsrett for bespisningskostnadene vedrørende personer knyttet til bedriften Unntak: Velferdstiltak, herunder hotelopphold m/ to overnattinger Tilstelninger av ekstraordinær art Bedriftsjubileum Innvielse av nybygg mv I slike tilfeller kan det kreves fradrag for den del av kostnadene som faller på egne ansatte med ektefeller øvrige kostnader anses som representasjonskostnader 25

26 Velferdstiltak fordelsbeskatning ved dekning av tilstelninger - hotellopphold for egne ansatte Julebord, årsfest, jubileumsfest, innvielse av nybygg Vilkår for at slike arrangementer ikke skal innberettes som lønn: Er et tilbud til alle eller en betydelig gruppe ansatte Tiltaket må anses som rimelig Inntil 2 overnattinger, typisk fra fredag ettermiddag til søndag, men også opphold i uken Langhelg aksepteres ikke Også ektefelle/ledsager kan delta Flere enn 2 slike turer pr år anses normalt som skattepliktig Utenlandsturer aksepteres, men fokus på hva som er rimelig Kan kombineres med fagseminar 26

27 Kombinasjon av representasjon og virksomhetskostnader forts. Avgjørelse fra Ligningsnemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter (2005) Spørsmål om fradragsføring av kostnader til leie av losje på en tribune I de tilfeller losjen ikke ble benyttet til kundearrangement selskapets egne ansatte fikk benytte de ledige plassene Nemndas oppfatning: Tilbud til kunder om deltakelse på arrangement i losjen anses som representasjonstiltak Heller ikke fradrag som velferdstiltak for den delen som gjaldt ansattes egen deltakelse Selskapet ilagt 30 % tilleggsskatt 27

28 Representasjon - gaver 28 Utgangspunkt Ikke fradragsrett for kostnader til gaver, jf. skattelovens bestemmelse om representasjon Unntak: Gave for enkeltstående arbeidsprestasjoner utført av andre enn bedriftens egne ansatte (typisk: foredrag) Regnes ikke som skattepliktig inntekt for mottaker når verdien ikke overstiger kr 500 Vilkår: Gaven består i annet enn penger Det er ikke avtalt eller forutsatt vederlag på forhånd Gavekort regnes som naturalytelse hvis det ikke kan innløses i kontanter Pengegave kan aksepteres dersom mottaker leverer kvittering til oppdragsgiver for kjøpet av gaven Dersom verdien på gaven er over kr 500 blir hele gaven skattepliktig

29 Representasjon gaver forts. Kostnader ved gaver til personer utenfor bedriften er fradragsberettiget for bedriften/giveren i samme utstrekning som lønnsutbetalinger NB! Skattedirektoratet har nå åpnet for at vin og brennevin som gave til forretningsforbindelser er fradragsberettiget Max kr 220 Gaver som overstiger beløpsgrensen: Ikke fradragsberettiget for bedriften Skattepliktig fordel for mottaker I strid med straffelovens bestemmelser om korrupsjon? I strid med bedriftens etiske retningslinjer? 29

30 Gave eller reklame? Gavegjenstander godtas som reklame dersom følgende vilkår er oppfylt: Gavegjenstanden ikke overstiger kr 220 Gavegjenstanden er utformet med reklame for øye i et større antall eksemplarer Firmamerke og/eller firmanavn er fast knyttet til gavegjenstanden Eksempel på slike gaver: Vinopptrekkere, nøkkelringer, skrivesett, bordkalender mv Kontantbeløp, gjenstander som gis til lotterier, er vanligvis å anse som gaver og er ikke fradragsberettiget. Det samme gjelder bidrag til politiske foreninger og lignende eller kontingenter til slike foreninger Sponsorkostnader er fradragsberettiget i den utstrekning de kan sies å ha reklameverdi 30

31 MVA Avgiftspliktige virksomheter har fradragsrett (mval. 8-1) for: inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten Avgrenser mot utgifter som vedrører andre virksomheter (f. eks. å dekke reisekostnader mv. for andre) Avgrenser mot private utgifter som ikke er til bruk i virksomheten 31

32 MVA Begrensninger uansett ikke fradrag ( 8-3) Servering (uansett hvem og hvorfor) Leie av selskapslokaler Kost til naturalavlønning av ansatte mv. Representasjon Gaver og varer til utdeling i reklameøyemed Likevel fradrag for reklamegjenstander av bagatellmessig verdi (int. NOK 100, jfr. MVA-forskriften 1-3-6) 32

33 Avgrensing mot nærliggende tilfeller 33

34 Avgrensing mot virksomhetskostnader Kostnader som henvender seg til personer knyttet til bedriften som eier, ansatt, styremedlem, aksjonær mv Hvem er knyttet til bedriften? Eiere/deltakere, ansatte, styremedlemmer, aksjonærer mv med ledsagere Valgt revisor (ikke hele revisjonsfirmaet kun den aktivt utøvende revisor) Kostnader for ytelser til personer knyttet til bedriften kan være: Lønn Velferdstiltak Utbytte mv 34

35 Avgrensing mot salgs- og reklamekostnader Salgs- og reklamekostnader er fradragsberettiget Hvor går grensen? Sak ved Oslo likningskontor: Et selskap hadde skiftet navn og ønsket å profilere det nye navnet ved å invitere kunder, ansatte og leverandører på reiser til forskjellige idrettsarrrangement i utlandet 98 deltakere på turen av disse 62 ansatte, herunder flere fra selskapets ledelse Kostnad pr deltaker: ca kr Tilnærmet hele kostnaden ført til fradrag som salgs- og reklamekostnad Ligningskontorets vurdering: utgiftene var å anse som representasjon. Ikke fradragsberettiget 35

36 Avgrensing mot kurs, seminar, messer mv Ligningspraksis: Kurs for forretningsforbindelser som ikke er knyttet til bedriften er ikke å anse som representasjon Eks selgere, servicefolk Kostnader ved slike arrangement er fradragsberettiget Vilkår: Det faglige innholdet er hovedformålet med arrangementet Vil utgifter til transport til og fra kurset, bevertning mv inngå i kurskostnadene og dermed kunne fradragsføres? Ja, når det er formålstjenlig 36

37 Avgrensing mot kurs mv - kombinasjoner Tilstelninger med både sosial og faglig del deltakere er både egne ansatte og personer utenfor bedriften Eks seminar for egne ansatte og kunder/leverandører mv Seminaret har faglig innhold om dagen og avsluttes med 5 rettes middag med rikelig tilbehør om kvelden Hva dersom også overnatting dekkes? Problemstilling: Anses dette som kurskostnader for selskapet, dvs fradragsberettiget? Anses det som representasjon, dvs ikke fradragsberettiget? Kan kostnadene fordeles forholdsmessig med en andel kurskostnader og en andel representasjon? 37

38 Avgrensing mot private utgifter Et selskap inviterte noen få utvalgte personer på tur til Spania Deltakere reise 1: styreformann, konsernsjef og enkelte aksjonærer Deltakere reise 2: styreformann og ett styremedlem Utgifter totalt kr per reise Selskapets anførsler: Det er utelukkende selskapet som kan vurdere hvilke personer som selskapet er tjent med å bygge relasjoner til Det er uten betydning om tiltaket er styrebehandlet og om det foreligger noen strategi for selskapets representasjon Selskapets egen vurdering av hva som er representasjon må legges til grunn av ligningsmyndighetene Slike turer er en vanlig og akseptert måte å foreta relasjonsbygging på i næringslivet 38

39 Avgrensing mot private utgifter forts. Ligningsnemndas vurdering: Ikke representasjon, men private utgifter som var belastet selskapets regnskap Turene knyttet til lørdag og søndag Selve reiseutgiftene dekket av deltakerne selv Ikke noen faglig program Gjestene invitert av styreformann personlig Liten forklaring på gjestenes tilknytning til foretaket Nemndas vurdering: Ikke sansynliggjort at reisene var foretatt i selskapets interesse Beslutning om reisen truffet av styreformannen Konsekvens: Midlene anses som lønn for styreformann. Tilleggskatt Arbeidsgiveravgift og tilleggsavgift for selskapet 39

40 Avgrensing mot bestikkelser Bestikkelser omhandles i skatteloven 6-22: Fradrag gis ikke for bestikkelse og annen ytelser som er vederlag for urettmessig motytelse, eller som tar sikte på å oppnå en slik motytelse. Motytelsen er urettmessig både når den strider mot den alminnelige forretningsmoral eller forvaltningsskikk på det stedet motytelsen skjer eller skulle ha skjedd, og når den ville stride mot den alminnelige forretningsmoral eller forvaltningsskikk i Norge Alle slags motytelser er relevante: Passivtivitet f eks unnlater å foreta kontroll Aktiv tjeneste f eks gi taushetsbelagt informasjon Foreta en beslutning Påvirke andres avgjørelser Ikke noe vilkår for å nekte fradrag at man faktisk oppnår ytelse som nevnt 40

41 Avgrensing mot bestikkelser forts. Bestikkelse Nedre grense for korrupsjon? Rammes av straffeloven 276a For korrupsjon straffes den som: a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet Straffen for korrupsjon er bøter eller fengsel inntil 3 år. Medvirkning straffes på samme måte 41

42 Avgrensing mot bestikkelser forts. Etter lovendring kan mottakere av mindre bestikkelser også rammes av bestemmelsene i straffeloven I 2008 måtte en tidligere markedssjef møte i Oslo Tingrett for å svare for å ha mottatt en flatskjerm i bestikkelse Med disse sakene testes den nedre grense for hva som regnes som korrupsjon Sakene utgjør en ny type kriminalitet Næringslivet oppfordres til Vær varsom-regler for å bevisstgjøre den ansatte 42

43 Etiske retningslinjer 43

44 Etiske retningslinjer Hvorfor behov for etiske retningslinjer? Holdninger og praksis når det gjelder gaver og representasjon er i endring. Viktig å ha et bevisst forhold til dette Journalister, politikere og andre som bidrar til mediebildet vier smøresaker stor oppmerksomet Trend i tiden at en har fokus på god Corporate Governance (eierstyring og selskapsledelse) 44

45 Etiske retningslinjer NHOs anbefaling NHO anbefaler at hver bedrift utarbeider etiske retningslinjer for gaver, bevertning og utgiftsdekning Spørsmål bedriften da må ta stilling til: Generelle skjønnsmessige regler eller detaljerte bestemmelser? Hvem godkjenner når det er tvil? Skal ansatte pålegges en plikt til å rapportere? Skal det gis personlige gaver til og fra bedriften? Hva skal en gjøre for å følge opp retningslinjene, og hvordan reagerer en når brudd på retningslinjene skjer? 45

46 Etiske retningslinjer NHOs anbefaling forts. NHO/Oslo Børs sin anbefaling for norske selskaper Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, revidert 21. oktober 2010 pkt 10: Risikostyring og intern kontroll: Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til omfanget og arten av selskapets virksomhet. Internkontrollen og systemene bør også omfatte selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar Styret bør årlig foreta en gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og den interne kontroll Styret bør i årsrapporten gi en beskrivelse av hovedelementene i selskapets interne kontroll og risikostyringssystemer knyttet til dets finansielle rapportering 46

47 Etiske retningslinjer viktig å tenke igjennom Hva gjør du dersom du får en flaske vin i gave fra forretningsforbindelse? Hva gjør du hvis du får en kasse vin i gave fra forretningsforbindelser? Hva gjør du dersom du inviteres med ledsager til en tilstelning? Hva gjør du om du får tilbud om noe som kan brukes privat? Inviteres du i full åpenhet? OK at Bergens Tidende eller DN skriver om dette? 47

48 Eksempel etiske retningslinjer for statstjenestemenn Utgitt av moderniseringsdepartementet Pkt 4.5: Statsansatte skal ikke, verken for seg selv eller andre, ta i mot - eller legge til rette for å motta, gaver, reiser hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til, eller som av giveren er ment, å påvirke deres tjenestehandlinger. Statsansatte må ikke bruke sin stilling til å skaffe seg selv eller andre en uberettiget fordel. Dette gjelder også i tilfeller hvor disse fordelene ikke vil påvirke deres tjenestehandlinger 48

49

Representasjon, gaver og grensen mot privat fordel og korrupsjon. KPMG-dagen 2013 xx. november/desember

Representasjon, gaver og grensen mot privat fordel og korrupsjon. KPMG-dagen 2013 xx. november/desember Representasjon, gaver og grensen mot privat fordel og korrupsjon KPMG-dagen 2013 xx. november/desember Innledning/Problemstilling Gave, reise, arrangement Er det fradragsrett for selskapet? Er det skatteplikt

Detaljer

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig KPMG-DAGEN 2009 Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig TAX Introduksjon Bakgrunn for temaet hvorfor er dette

Detaljer

REPRESENTASJON Fra fradragsberettiget utgift til ulovlig kundepleie BDO Noraudit Advokater DA v/anne Taran Tjølsen

REPRESENTASJON Fra fradragsberettiget utgift til ulovlig kundepleie BDO Noraudit Advokater DA v/anne Taran Tjølsen REPRESENTASJON Fra fradragsberettiget utgift til ulovlig kundepleie BDO Noraudit Advokater DA v/anne Taran Tjølsen Hva er representasjon? s. 2 Tiltak som henvender seg utad til personer, bedrifter m.v.

Detaljer

Sponsing skatt og mva Bergen Næringsråd. Deloitte Advokatfirma AS, 27.10.2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat Eirik Bjørhusdal

Sponsing skatt og mva Bergen Næringsråd. Deloitte Advokatfirma AS, 27.10.2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat Eirik Bjørhusdal Sponsing skatt og mva Bergen Næringsråd Deloitte Advokatfirma AS, 27.10.2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat Eirik Bjørhusdal Hva er sponsing? Wikipedia: En sponsor er en person eller organisasjon

Detaljer

Kundepleie hvordan navigere riktig i skattereglene

Kundepleie hvordan navigere riktig i skattereglene Kundepleie hvordan navigere riktig i skattereglene Kundepleie er noe alle bedrifter driver med i større eller mindre grad. Det er også noe det er helt naturlig å gjøre. De fleste bedrifter er avhengig

Detaljer

GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY

GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY GAVER, REPRESENTASJON OG UTGIFTSDEKNING Særskilt veiledning til forretningsetiske retningslinjer i EVRY BAKGRUNN Forretningsetiske retningslinjer Korrupsjon og bestikkelser 2.6 EVRY tar avstand fra alle

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Ytringsfrihet... 2 5. Habilitet...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015

ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG. November 2015 ETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEHUSBYGG November 2015 Formål Etikk brukes for å beskrive et samfunns oppfatning av hva som er rett og galt. Sykehusbygg tar utgangspunkt i de etiske retningslinjene som er

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Skatt og mva ved sosiosponsing

Skatt og mva ved sosiosponsing Skatt og mva ved sosiosponsing Advokat Morten Sandli m.sandli@selmer.no tlf 976 55 894 Advokatfirmaet Selmer DA 1 Debatten i media Er sosiosponsing skattemessig fradragsberettiget? 2 Jussens bakteppe skatt

Detaljer

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon

LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon LHLs retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer for bekjempelse

Detaljer

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group

Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Antikorrupsjonshåndbok for Saferoad Group Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon til antikorrupsjon 5 2. Sammendrag 7 3. Grunnleggende krav 8 4. Forventet adferd 8 4.1 Viktige prinsipper 8 4.2 Definisjon

Detaljer

Oslo statsadvokatembeter. Hva er korrupsjon? Transparency International: Misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst

Oslo statsadvokatembeter. Hva er korrupsjon? Transparency International: Misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst Hva er korrupsjon? Transparency International: Misbruk av makt i betrodde stillinger for personlig gevinst Ordet korrupsjon Korrupsjon: Ordet korrupsjon kommer fra latinske corrumpere, som betyr forråtnelse.

Detaljer

Merverdiavgift idrettsanlegg

Merverdiavgift idrettsanlegg Regnskapstjenesten Merverdiavgift idrettsanlegg Foto: Carl-Erik Eriksson Hvorfor merverdiavgift som tema? Rett bruk av momsreglene kan delfinansiere idrettsanlegget Mva som betales på kostnader knyttet

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Etiske retningslinjer Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Eika Boligkreditt AS (EBK) er avhengig av tillit. Det hviler derfor et stort ansvar

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelseskonferansen 2015 21. og 22 april 2015 Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

Korrupsjon Skatt: Kundepleie og relasjonsbygging - hvordan trekke grenser og unngå fallgruver. Georg A. Engebretsen og Tone Kaarbø

Korrupsjon Skatt: Kundepleie og relasjonsbygging - hvordan trekke grenser og unngå fallgruver. Georg A. Engebretsen og Tone Kaarbø Korrupsjon Skatt: Kundepleie og relasjonsbygging - hvordan trekke grenser og unngå fallgruver Georg A. Engebretsen og Tone Kaarbø 7. September 2016 Agenda 01 02 03 Plassering av tema Grensen mot korrupsjon

Detaljer

Forhold til kundene. Brødrene Dahl, Ventistål, Bergersen Flis, EcoConsult og O. Berge. Generelt. Lovlydighet og troverdighet

Forhold til kundene. Brødrene Dahl, Ventistål, Bergersen Flis, EcoConsult og O. Berge. Generelt. Lovlydighet og troverdighet Etiske regler for ETISKE REGLER for Brødrene Dahl, Ventistål, Bergersen Flis, EcoConsult og O. Berge Generelt Våre etiske regler skal bidra til at bedriftens medarbeidere lever opp til et verdisyn som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Hvor går grensen mellom kundepleie og korrupsjon? AV VBF/NHO

Hvor går grensen mellom kundepleie og korrupsjon? AV VBF/NHO Hvor går grensen mellom kundepleie og korrupsjon? Mange lovendringer: Strengere innside- og verdipapirregler Nye korrupsjonsbestemmelser Ny konkurranselov Ny hvitvaskingslov Nye datakrimbestemmelser

Detaljer

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 1 INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE FOR Å HINDRE KORRUPSJON OG BESTIKKEL- SER EG ønsker å drive virksomhet uten å benytte bestikkelser eller andre former for korrupsjon.

Detaljer

Vurdering av regelverk og satser. Kontrollrutiner

Vurdering av regelverk og satser. Kontrollrutiner Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2004-1 Administrative bestemmelser - Endring av retningslinjer for bruk av statsmidler til representasjon Dato: 22.01.2004 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Skatteetatens arbeid mot korrupsjon. Stine Olsen Seksjonssjef

Skatteetatens arbeid mot korrupsjon. Stine Olsen Seksjonssjef Skatteetatens arbeid mot korrupsjon Stine Olsen Seksjonssjef Bakgrunn for korrupsjonsarbeidet i etaten Etatens eget lovgrunnlag Skattelovens 6-22. Bestikkelse m.v. Fradrag gis ikke for bestikkelse og annen

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 1. november 2010

Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 1. november 2010 (03 NØF Finansdepartementet Skattelovavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 1. november 2010 Høringsnotat forskriftsbestemmelser til skattebetalingsloven 16-50 om privatpersoners ansvar ved kontantkjøp,

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Anti-korrupsjonstiltak. En veiledning fra Norges Rederiforbund

Anti-korrupsjonstiltak. En veiledning fra Norges Rederiforbund Anti-korrupsjonstiltak En veiledning fra Norges Rederiforbund 2014 Norges Rederiforbund www.rederi.no 2 Denne veiledning er ment som et hjelpemiddel i medlemmenes arbeid med å drøfte selskapets behov og

Detaljer

LHLs etiske retningslinjer for innkjøp

LHLs etiske retningslinjer for innkjøp LHLs etiske retningslinjer for innkjøp 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Etiske retningslinjer for innkjøp

Detaljer

Fri lunsj eller uheldig binding?

Fri lunsj eller uheldig binding? Fri lunsj eller uheldig binding? Kommunesektorens etikkutvalg, 17. mars 2016 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no Lokalt folkestyre i 179 år Demokrati lokalt

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet

Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet Rammeavtale for kjøp av juridiske tjenester knyttet til finansieringsvirksomhet mellom [navn på leverandør] (heretter kalt Leverandøren) og INNOVASJON NORGE (heretter kalt Kunden) 1 Innhold 1. Alminnelige

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelsestilsynet konferanse om boligstiftelser 25. november 2014 Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune 2 INNLEDNING Personer i fylkeskommunal tjeneste er ansatte, politikere, tillitsvalgte, personer i fylkeskommunale råd og utvalg

Detaljer

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 01.07.2005 09.08.2005 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/2213 FM cw 2005/13832 /FP-PE/AGD /008 Finansdepartementet Postboks 8008

Detaljer

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no 1. Lovens saklige virkeområdet 1-1 Omsetningsmerverdiavgift Innførselsmerverdiavgift Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

Forslag til innstilling til bystyret: 1. Bystyret vedtar de fremlagte retningslinjer for gaver som gis bort eller tas imot.

Forslag til innstilling til bystyret: 1. Bystyret vedtar de fremlagte retningslinjer for gaver som gis bort eller tas imot. BEBY /15 Bergen bystyre Retningslinjer for folkevalgtes mottak av gaver EARE ESARK-0270-201505234-1 Hva saken gjelder: Ifbm behandling av sak om evaluering og revidering av etisk standard i Bergen kommune,

Detaljer

Oppdateringsforelesning

Oppdateringsforelesning Oppdateringsforelesning 22.09.09 Korrupsjon og heleri/hvitvasking trond.eirik.schea@politiet.no Læringskrav og litteratur (fra våren 2009) Det kreves god forståelse av strl 276a-c og 317 Pensum Andenæs,

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 1. desember 2011 Fotograf Pål Bental Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Samfunnsansvaret

Detaljer

DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT-2014-786)

DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT-2014-786) DEN NEDRE GRENSE FOR KORRUPSJON I LYS AV RUTER- SAKEN (RT-2014-786) ADVOKAT LARS FREDRIK STYREN NYTTEKJØRETØYKONFERANSEN 2. JUNI 2015 Straffeloven 276 a For korrupsjon straffes den som: a) for seg eller

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Brønnøy kommune Kemnerkontoret

Brønnøy kommune Kemnerkontoret Brønnøy kommune Kemnerkontoret Brønnøy kommune Dagens temaer julebord/andre tilstelninger goder som trimkort pc-briller bilordning private helsetjenester (nøkkelmannsfors) diett etter statens satser reiseregninger

Detaljer

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar Policyer Policy for etikk og samfunnsansvar Policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret. Brev fra konsernsjef Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

BERGEN NÆRINGSFORENING Seminar 13. JANUAR 2010

BERGEN NÆRINGSFORENING Seminar 13. JANUAR 2010 BERGEN NÆRINGSFORENING Seminar 13. JANUAR 2010 Advokatfirmaet G-Partner AS i samarbeid med INTSOK Anders Venemyr Advokat 1 Tema Oversikt over relevante lovbestemmelser og innholdet fordelsoverføringer

Detaljer

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Særfradrag for store sykdomsutgifter Særfradrag for store sykdomsutgifter Skattytere som har usedvanlig store utgifter på grunn av varig sykdom eller varig svakhet hos dem selv eller noen de forsørger, skal som hovedregel ha særfradrag. Varig

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx.

KMVA 8762 Klager AS. Ingress: KMVA Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. KMVA 8762 Klager AS Ingress: KMVA 8762. Klagenemndas avgjørelse av 14. desember 2015 Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx. Klagedato: 13. juli 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen Saken gjelder:

Detaljer

Leverandør: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen foreligger i to 2 signerte eksemplarer, ett hos Leverandør og ett hos Oppdragsgiver.

Leverandør: Navn: Stilling: Epost: Telefon: Avtalen foreligger i to 2 signerte eksemplarer, ett hos Leverandør og ett hos Oppdragsgiver. Type avtale (sett kryss) Avtale (enkeltoppdrag): X Rammeavtale: Annet: Saksnummer: 2016/116802 Tittel: Benchmark-studie av virkemidler for industriutvikling. Oppdragsgiver: Innovasjon Norge Kontaktperson

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA 1. Introduksjon Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur

Detaljer

Storebrand-konsernets retnings linjer for bekjempelse av korrupsjon. Storebrand

Storebrand-konsernets retnings linjer for bekjempelse av korrupsjon. Storebrand Storebrand-konsernets retnings linjer for bekjempelse av korrupsjon Storebrand Formål og Prinsipper Dette dokumentet beskriver Storebrandkonsernets retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon. Hensikten

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

HR- OG HMS-AVDELINGEN ØKONOMIAVDELINGEN

HR- OG HMS-AVDELINGEN ØKONOMIAVDELINGEN HR- OG HMS-AVDELINGEN ØKONOMIAVDELINGEN Desember 2017 1 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BEVERTNING... 3 KMDs retningslinje SPH pkt. 10.11.3 med NTNUs kommentarer... 3 10.11.3 Bevertning - godtgjøring

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Erfaringer fra Sør-Trøndelag Fagreiser i regi av STPO

Erfaringer fra Sør-Trøndelag Fagreiser i regi av STPO Presentasjon i kommunesektorens etikkutvalg 23.09.14 ved Janne Hafskjær, rådmannens fagstab Trondheim kommune Erfaringer fra Sør-Trøndelag Fagreiser i regi av STPO Foto: Carl-Erik Eriksson Tema Hva omhandlet

Detaljer

Etiske plattform Veileder

Etiske plattform Veileder Etiske plattform Veileder I NTE møter vi ofte etiske dilemmaer og vi har etablert en etisk plattform som angir hvordan ansatte i NTE skal forholde seg til etiske problemstillinger. For å kunne ta stilling

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,- 1 Oppgavesett 17 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 (osl17.doc) ajour v17 Oppgave a, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål

Detaljer

- samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere. Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19.

- samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere. Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19. Klinikk og Butikk - samhandling mellom det medisinske miljø og våre samarbeidspartnere Vintermøte ortopedisk anestesi og kirurgi Debattmøte torsdag 19. februar 2009 Solstrand hotell og bad Knut Løvdal,

Detaljer

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER I. GENERELL DEL 1. 1 Bakgrunn Foretaksmøtet ba 24. februar 2008 de regionale helseforetakene om å utarbeide retningslinjer

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 14. februar 2007) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi

Detaljer

HOLDNINGER, ETIKK OG LEDELSE

HOLDNINGER, ETIKK OG LEDELSE HOLDNINGER, ETIKK OG LEDELSE I Forsvarsbygg Logosymbol? Innholdsside Etiske retningslinjer... side 3 Omdømme og troverdighet... side 5 Åpenhet... side 5 Ytringsfrihet... side 6 ETISKE RETNINGSLINJER Vi

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Advokat Karoline Henriksen

GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Advokat Karoline Henriksen 1 GODT STYREARBEID I FRIVILLIGE ORGANISASJONER Advokat Karoline Henriksen 2 Utgangspunkter Frivillige organisasjoner er selveiende og demokratisk styrte Styret er valgt i henhold til organisasjonens vedtekter

Detaljer

Oppdateringsforelesning

Oppdateringsforelesning Oppdateringsforelesning 06.04.10 Korrupsjon og heleri/hvitvasking trond.eirik.schea@politiet.no Læringskrav og litteratur (våren 2010) Det kreves god forståelse av strl 276a-c og 317 Pensum: Andenæs, Spesiell

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI

AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Bilag 3 AVTALE OM PORTEFØLJEFORVALTNING OG FYSISK LEVERING AV ELEKTRISK ENERGI Avtale om porteføljeforvaltning og fysisk levering av elektrisk kraft mellom: (heretter kalt Leverandør) og Helse Nord RHF

Detaljer

Det vises til Skattedirektoratets høringsnotat av 21. desember 2016 med forslag til endringer i regelverket for naturalytelser.

Det vises til Skattedirektoratets høringsnotat av 21. desember 2016 med forslag til endringer i regelverket for naturalytelser. Skattedirektoratet SKD-regelforslag@skatteetaten.no Oslo, 21. mars 2017 Deres ref.: 2016/853974 Vår ref.: BB Høring forslag til lov- og forskriftsendringer vedrørende naturalytelser mv. Det vises til Skattedirektoratets

Detaljer

Etiske retningslinjer for TINE

Etiske retningslinjer for TINE Etiske retningslinjer for TINE Tillit er ferskvare, Gjennom lang tid har TINE bygd opp sin tillit og troverdighet i samfunnet. Men vi vet at det dessverre ikke tar lang tid å bryte den ned. Alle som en

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Korrupsjon eller lovlig kundepleie - hvor går grensen? Frokostseminar, Sandefjord næringsforening 15.06.11 Advokat Tor Erik Heggøy

Korrupsjon eller lovlig kundepleie - hvor går grensen? Frokostseminar, Sandefjord næringsforening 15.06.11 Advokat Tor Erik Heggøy Korrupsjon eller lovlig kundepleie - hvor går grensen? Frokostseminar, Sandefjord næringsforening 15.06.11 Advokat Tor Erik Heggøy Problemstillingen Kundepleie er et akseptert virkemiddel for å skape og

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Styrende dokument Etiske retningslinjer for Gassnova SF

Styrende dokument Etiske retningslinjer for Gassnova SF Styrende dokument Etiske retningslinjer for Gassnova SF Revisjonsnummer: Versjon 1.0 Gyldig fra dato: 22.01.10 Overordnet dokument: JPID nr: Klassifikasjon: 01 Saksnummer: 10/19 JPID nr: 10/65 Utarbeidet

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

Etiske retningslinjer for NSB konsernet.

Etiske retningslinjer for NSB konsernet. Etiske retningslinjer for NSB konsernet. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer