Protokoll fra årsmøte i. Young CMI (Norway)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra årsmøte i. Young CMI (Norway)"

Transkript

1 Protokoll fra årsmøte i Young CMI (Norway) Tid: Sted: 10. februar 2015 ki18:00. Kluge Advokatfirmas lokaler i Støperigata 1, Oslo Ordstyrer: Styrets leder Nicolai Lunde 1 KONSTITUERING Innkalling vedlagt valgkomiteens innstillinger og vedtektsendringsforslag ble sendt ut på vanlig måte til foreningens medlemmer den 26. januar Det har ikke kommet innvendinger til innkallingen og det fremkom heller ikke innvendinger i møtet. Årsmøtet anså seg følgelig som konstituert. 2 VALG AV MEDLEM TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN Møtet valgte etter forslag fra ordstyrer styremedlem Linn Beate Woll til å medundertegne protokollen. 3 VALG AV VALGKOMITE Valgkomiteen redegjorde for dagens komitesammensetning, herunder hvilke kandidater som er på valg. Videre redegjorde valgkomiteen for det forslag som komiteen har fremsatt i sin innstilling til medlemmer av valgkomiteen. I tråd med valgkomiteens forslag ble følgende medlem gjenvalgt som medlem av valgkomiteen ved akklamasjon: - Monika Midteng, representerer Gard. Etter valget består valgkomiteen av følgende personer: - Jannicke Eilertsen, representerer Advokatfirmaet Wiersholm - Øystein Djuv-Stiansen, representerer Assuranceforeningen Skuld - Monika Midteng, representerer Gard 4 VALG AV STYREMEDLEMMER Valgkomiteen redegjorde for dagens styresammensetning, herunder hvilke kandidater som er på valg og hvem som ønsket å tre ut av styret. Videre redegjorde valgkomiteen for de forslag som komiteen har fremsatt i sin innstilling til nye styremedlemmer. I tråd med valgkomiteens forslag ble følgende medlemmer valgt som styremedlemmer ved akklamasjon: -Ida Aasgaard Røsand, representant for Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig side 1 av 2

2 - Katinka Wikborg, representant for Advokatfirmaet Wiersholm I tillegg ble følgende medlemmer gjenvalgt som styremedlemmer ved akklamasjon: - Nicolai Lunde, representerer Klaveness - Linn Beate Woll, representerer Advokatfirmaet BAHR - Linn Hoel Ringvoll, representerer Kluge Advokatfirma Etter valget består styret av følgende personer: - Agnete Larsen, representerer Assuranceforeningen Skuld - Marte Kapstad Roen, representerer Gard - Nicolai Lunde, representerer Klaveness - Linn Beate WolI, representerer Advokatfirmaet BAHR - Linn Hoel Ringvoll, representerer Kluge Advokatfirma - Ida Aasgaard Røsand, representant for Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig - Katinka Wikborg, representant for Advokatfirmaet Wiersholm 5 FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORENINGENS VEDTEKTER Styret redegjorde for bakgrunnen for og innholdet i det vedtektsendringsforslaget som var vedlagt innkallingen til årsmøtet. Endringen ble vedtatt uten innvendinger. 6 ÅRSBERETNING Andreas Meidell, styreleder i Sjørettsforeningen, møtte og ga en redegjørelse for moderforeningens planer for kommende år. Styrets leder ga deretter en kortfattet oversikt over foreningens gjøremål siste år: Det har vært holdt en rekke styremøter, mange per epost eller telefon. Foreningen har avholdt tre seminarer: Ett om Luganokonvensjonen (vertskap: Wikborg Rein), ett om ebola og shipping (vertskap: Skuld) og ett om den maritime næringen i Norge (vertskap: Wiersholm). Det siste seminarer var særlig rettet mot studenter og nyutdannede. Vi har fått gode tilbakemeldinger på alle tre seminarene. 7 EVENTUELT Det ble ikke meldt noen saker til behandling under eventuelt. De fremmøtte diskuterte foreningens planer for kommende år på overordnet plan og disse vil bli fulgt opp i styrets møter utover våren. /Æ~k Nicolai Lunde * * * Linn Beate Wall side 2 av 2

3 , kl i Kluge Advokatfirma, Støperigata 1, Oslo Dagsorden INNKALLING TIL ÅRSMØTE I YOUNG CMI, NORWAY 1. Konstituering 2. Valg av medlem til å medundertegne protokollen 3. Valg av styremedlemmer (se vedlegg) 4. Valg av valgkomité 5. Forslag til endring av foreningens vedtekter (se vedlegg) 6. Årsberetning 7. Eventuelt Oslo, Nicolai Lunde Styreleder

4 VALG AV NYE MEDLEMMER I VALGKOMITEEN, YOUNG CMI NORWAY - VALGKOMITEENS INNSTILLING I henhold til vedtektene 4 skal valgstyret bestá av tre personer: Foreningen skal ha en valgkomité med tre medlemmer. Medlemmene av valgkomiteen velges for 2 cr cv gangen, likevel silk at ett medlem kan veiges for ett âr for 6 sikre kontinuitet I komiteen. Valgkomiteen skalforeslã kandidater til styret og til valgkomitéen og avgi en begrunnet innstllling til ârsmøtet. Valgkomiteensforslag til kandidater skalfølge innkal!ingen til ârsmøtet, jf5. I anledning ârsmøtet i Young CMI Norway for 2014, som avholdes Ijanuar 2015 innstiller valgkomiteen følgende person til valgstyret i forenirigen: 1. Monika Midteng (gjenvalg, representerer Gard) Medlemmet velges for to àr ( ). iannicke EElertsen og Øystein Djuv-Stiansen er ikke pa vaig. Fra valgkomiteen: (CLL- Jannicke Eilertsen em Djttiansen Monika Micteng

5 VALG AV NYE STYREMEDLEMMER I YOUNG CMI NORWAY - VALGKOMITEENS INNSTILLING I henhold til vedtektene 3 skal medlemmene til styret velges som følger: Foreningen ledes av et styre. Styret skal ha minst 3 og maksimalt 7 medlemmer. Styremedlemmene velges av ãrsmøtet far 2 âr av gangen. Styretfordelerselv forretnin gene mellom seg, herunder utpekerstyrets leder. Valgstyret sender innstilling pa styremedlemmer, ref vedtektenes 4 I henhold til følge vedtektene 4 skal valgstyret bestâ av tre personer: Foreningen skol ha en valgkomité med tre medlemmer. Medlemmene av valgkomiteen velges for 2 Or Dv gangen, likevel silk at ett medlem kan velges for ett Or for 0 sikre kontinuitet I komiteen. Valgkomiteen skaiforeslo kandidater til styret og til valgkomitéen og avgi en begrunnet innstilling til Orsmøtet. Valgkomfteensforslag til kandidater ska!følge innkallingen til Orsmøtet, jf5. I anledning ársmøtet i Young CMI Norway for 2014, som avholdes i januar 2015 innstiller va)gkomlteen folgende personer til styret 1 foreningen: 1. Nicolai Lunde (gjenvalg, representerer Klaveness) 2. Linn Beate WoN (gjenvalg, representerer BA-HR) 3. Linn Hoel RingvoII (gjenvalg, representerer Kiuge) 4. Ida Aasgaard ROsand (nytt medlem, representerer Simonsen Vogt Wiig) 5. Katinka Wikborg (nytt medlem, representerer Wiershoim) Medlemmene velges for to âr ( ). Birger Veum gar Ut av styret. Agnete Larsen og Marte Roen er ikke pa vaig. Fra valgkomiteen: Jan riicke Eilertsen ytein Dj-Stiansen Monika rviljteng

6 1: Formål Young CMI s formål er å fremme utviklingen av sjøretten som felt innenfor internasjonal rett, offentlig rett og privatrett. Foreningens virksomhet omfatter særlig: som underavdeling av Den Norske Sjørettsforening, å fremme interesse for sjørett og tilknyttede emner blant unge jurister; å arrangere foredrag, diskusjoner og andre aktiviteter tilknyttet sjørettslige emner. Styret kan arrangere foredrags- og diskusjonsmøter samt aktiviteter så ofte det finner ønskelig. 2: Sete Foreningen har sitt sete i Oslo. 3: Styre Foreningen ledes av et styre. Styret skal ha minst 3 og maksimalt 710 medlemmer. Styremedlemmene velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styret fordeler selv forretningene mellom seg, herunder utpeker styrets leder. Styrets leder innkaller til styremøter minst 4 ganger årlig. Beslutninger i styret treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styret korresponderer med Den Norske Sjørettsforening og besvarer deres forespørsler. Styrets medlemmer må ha en medlemstilknytning til Den Norske Sjørettsforening. Denne tilknytningen kan være gjennom ansettelsesforhold hos arbeidsgiver som har bedriftsmedlemskap. Styrets medlemmer må være under 40 år på valgtidspunktet. 4: Valgkomité Foreningen skal ha en valgkomité med tre medlemmer. Medlemmene av valgkomiteen velges for 2 år av gangen, likevel slik at ett medlem kan velges for ett år for å sikre kontinuitet i komiteen. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret og til valgkomitéen og avgi en begrunnet innstilling til årsmøtet. Valgkomiteens forslag til kandidater skal følge innkallingen til årsmøtet, jf 5. 5: Årsmøte Årsmøtet holdes en gang hvert år i Oslo og innkalles med 14 dagers varsel som sendes til alle medlemmer av Den Norske Sjørettsforening. På årsmøtet behandles bl.a. følgende saker: Valg av styremedlemmer Orientering og diskusjon om fremtidige aktiviteter Alle medlemmer av Den Norske Sjørettsforening under 40 år er møte- og stemmeberettiget på årsmøtet. I tillegg har alle medlemmer av Den Norske Sjørettsforening møterett. Beslutningene treffes med alminnelig flertall. 7: Medlemskap Foreningen er åpen for alle medlemmer av Den Norske Sjørettsforening under 40 år. Medlemskap oppnås sammen med innmelding i Den Norske Sjørettsforeningen samt betaling av den kontingent som til enhver tid er fastsatt for Den Norske Sjørettsforening.

7 8: Vedtektsendring Vedtektene endres med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE. Den norske Sjørettsforening. 4. Fremleggelse av (revidert) regnskap (regnskap og revisjonsberetning er vedlagt) INNKALLING TIL ÅRSMØTE i Den norske Sjørettsforening mandag 4. november 2013 kl. 17.15 i Norges Rederiforbund, Rådhusgaten 25 Dagsorden, jfr. vedtektene 6: 1. Konstituering 2. Valg av et medlem til å medundertegne

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 060212 REFERAT ÅRSMØTE Norsk Forening

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6

Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 Gjeldende vedtekter for Studentenes Hus «Huset» vedtekter sist endret: 15.02.2012 antall sider: 6 1: Studentenes Hus «Huset» Studentenes Hus «Huset» er en velferds- og interessegruppe for studentene på

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer