Indikator 12. Brukers tilfredshet Brukers tilfredshet (VTA) Brukers tilfredshet (TiA) Brukers tilfredshet (Avklaring)...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Indikator 12. Brukers tilfredshet... 45 Brukers tilfredshet (VTA)... 45 Brukers tilfredshet (TiA)... 53 Brukers tilfredshet (Avklaring)..."

Transkript

1 BENCHMARKING ATTFØRING RESULTATER 2012

2 Innhold Benchmarking attføring... 4 Indikator 1. Kompetanseutvikling... 8 Indikator 2. Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med arbeidslivet... 9 Indikator 3. Hospiteringsdeltakere Hospiteringsdeltakere (Avklaring) Hospiteringsdeltakere (APS) Hospiteringsdeltakere (KiA) Hospiteringsdeltakere (AB) Hospiteringsdeltakere (TiA) Hospiteringsdeltakere (VTA) Indikator 4. Psykisk og fysisk helse... 1 Indikator 5. Overgang til arbeid Overgang til arbeid (Avklaring) Overgang til arbeid (APS) Overgang til arbeid (KiA) Overgang til arbeid (AB) Indikator. Overgang til aktive løsninger Overgang til aktive løsninger (Avklaring) Overgang til aktive løsninger (APS)... 2 Overgang til aktive løsninger (KiA) Overgang til aktive løsninger (AB) Indikator 7. Oppholdstid Oppholdstid (Avklaring) Oppholdstid (APS) Oppholdstid (KiA) Oppholdstid (AB) Indikator 8. Formell kvalifisering (bare KiA) Indikator 9. Tid før oppstart i arbeidslivet (bare AB) Indikator 10. Tid før overgang til arbeid (bare AB) Indikator 11. Navs tilfredshet

3 Indikator 12. Brukers tilfredshet Brukers tilfredshet (VTA) Brukers tilfredshet (TiA) Brukers tilfredshet (Avklaring)... 1 Brukers tilfredshet (APS)... 9 Brukers tilfredshet (KiA) Brukers tilfredshet (AB) Indikator 13. Tiltaksarrangørs tilfredshet

4 Benchmarking attføring Benchmarking attføring Benchmarking attføring (BATT) kom i stand etter at daværende arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie på bransjeforeningen Attføringsbedriftenes landsmøte i juni 2009 ytret ønske om å styrke det naturlige partnerskapet som finnes mellom Nav og arrangører av tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. For å oppfylle ønsket ble det i februar 2010 nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter for Arbeids- og velferdsdirektoratet, bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO og AVSL. Arbeidsgruppens sluttrapport forelå våren Arbeidsgruppens anbefaling var at BATT skulle etableres som et landsdekkende benchmarkingssystem for å styrke kvalitet og måloppnåelse i tiltakene samt legge til rette for et produktivt samarbeid mellom Nav og tiltaksarrangører. I denne rapporten presenteres tallene for BATT Innsamlingen av data ble gjennomført i perioden januar til april Det vil i årene som kommer legges opp til at datainnsamlingen gjennomføres i januar slik at resultatene vil bli tilgjengelige for Nav og tiltaksarrangører senest i februar. Hvordan kan Nav og attføringsbransjen bruke BATT? Benchmarking er læring ved sammenligning. Ved å sammenligne egne prestasjoner med andres, typisk de beste i en bransje, gis et referansepunkt som kan brukes til refleksjon over egne resultater, læring og forbedring. BATT skal bidra til å: - Styrke konkurranse mellom tiltaksarrangørene og Nav-kontor med tanke på å stimulere til forbedringsarbeid. - Legge til rette for benchmarking og benchlearning. - Gi NAV-kontorene et bedre verktøy for, i samarbeid med tiltaksarrangørene, å sette mål for hva slags tjenester som skal leveres og for kvaliteten på disse tjenestene. - Gjøre det lettere for NAV å jobbe med leverandørutvikling. Som et minimum bør BATT brukes i forbindelse med årlige samarbeidsmøter mellom Nav og tiltaksarrangører. En mer ambisiøs bruk av BATT vil for eksempel kunne innebære en mer kontinuerlig oppfølging av resultater fra Nav-kontor og tiltaksarrangør, eller at man identifiserer områder der en ønsker å forbedre seg for deretter å undersøke hvordan de beste resultatene i bransjen oppnås. BATT består av 13 indikatorer 2 for kvalitet i attføringsarbeidet: - Vekten tiltaksarrangøren legger på kompetanseheving blant de ansatte. - Antall hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler tiltaksarrangøren har. - Antall hospiteringsdeltakere tiltaksarrangøren har. - Fokus på helse for tiltaksdeltakere For en nærmere definisjon av indikatorene se: 4

5 Benchmarking attføring - Overgang til arbeid (ikke for VTA og TiA). - Antall deltakere som slutter til aktive tiltak (ikke for VTA og TiA). - Oppholdstid for deltakerne i de forskjellige tiltakene (ikke for VTA og TiA). - Hvor mange som oppnår formell kvalifisering (denne indikatoren gjelder bare for KiA). - Tid frem til første arbeidsdag (denne indikatoren gjelder bare for AB). - Tid frem til formidling (denne indikatoren gjelder bare for AB). - Tre tilfredshetsundersøkelser rettet henholdsvis mot Nav, deltakere og ansatte i den aktuelle tiltaksarrangøren. Hvordan skal indikatorene leses? For at en best mulig skal kunne sammenligne egne resultater med andres gjengis i rapporten flere mål for hvordan tiltaksarrangørenes resultater fordeler seg. For hver indikator presenteres de fem tiltaksarrangørene som oppnår høyest score (i noen tilfeller flere hvis det er flere tiltaksarrangører som oppnår topp-score). I tillegg oppgis mål som viser hva som er typiske resultater og hvor stor variasjon eller spredning det er i tiltaksarrangørenes resultater. Det oppgis også antallet over tiltaksarrangører som har lagt inn data for hver indikator. Mål for hva som er et typisk resultat for en indikator: - : den aritmetisk gjennomsnittlige scoren for tiltaksarrangørene som har lagt inn data for indikatoren, det vil si summen av alle tiltaksarrangørers score delt på antall tiltaksarrangører. - Median: Den scoren som deler en ordnet fordeling i to like deler, det vil si scoren til den tiltaksarrangøren som ligger midt i rekken av tiltaksarrangører når resultatene deres er ordnet etter stigende verdi. - Modus: Scoren på indikatoren som forekommer oftest, det vil si har den høyeste frekvensen i fordelingen (scoren flest tiltaksarrangører har oppgitt). Mål for hvor stor variasjon eller spredning det er i tiltaksarrangørenes resultater: - Standardavvik: Standardavviket sier, litt upresist, noe om hvor stort det typiske avviket fra gjennomsnittet er. Jo større standardavvik, jo større variasjon i tiltaksarrangørenes resultater. Den presise definisjonen er: Kvadratroten av summen av de kvadrerte avvikene fra gjennomsnittet for scoren for alle tiltaksarrangørene, delt på antall tiltaksarrangører. Minimum: Den laveste scoren en tiltaksarrangør har oppgitt for indikatoren. - Maksimum: Den høyeste scoren en tiltaksarrangør har oppgitt for indikatoren. - Antall: Antallet tiltaksarrangører som har besvart indikatoren. 5

6 Benchmarking attføring Eksempel: Indikator 2. Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med arbeidslivet. For indikator 2 skal tiltaksarrangørene oppgi hvor mange hospiteringsavtaler eller samarbeidsavtaler de har med arbeidslivet. Fretex Vest-Norge 30 Jobbintro Fønix Grep Ranaprodukter , Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med arbeidslivet 75,3 Median 24 Modus 4 Standardavvik 119,5 Minimum 0 Maksimum 30 Antall 102 Tabellen viser at det er 102 tiltaksarrangører som har besvart indikatoren. Minimum og maksimum viser at det er et stort spenn mellom tiltaksarrangøren med det laveste antallet hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med arbeidslivet og den med det høyeste antallet, null versus 30. Standardavviket på 119,5 indikerer at det er stor variasjon mellom tiltaksarrangørene når det gjelder antallet hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler de har. Det er også stor forskjell på målene for hva som er et typisk resultat for en indikator. Det kan være at medianen her er et bedre mål på det typiske enn gjennomsnittet. Modus, scoren på indikatoren flest tiltaksarrangører har oppgitt, er fire, mye lavere enn gjennomsnittet og lavere enn medianen. Sannsynligvis er dette en av indikatorene der størrelsen på tiltaksbedriften har mest å si. Ser vi på den øverste tabellen ovenfor, som viser de fem tiltaksarrangørene med høyest antall samarbeidsavtaler, er dette til dels store tiltaksarrangører i tettbefolkede strøk og med store geografiske nedslagsfelt. Dette illustrerer for øvrig et viktig poeng når det gjelder BATT; lokale forhold og betingelser må tas med i betraktningen når Nav og tiltaksarrangører planlegger forbedringsarbeidet. BATT gir likevel en pekepinn på hvor man befinner seg sammenlignet med andre tiltaksarrangører og Nav-kontor og det kan uansett være ting å lære av tiltaksarrangører med høy score, selv om de jobber under andre forutsetninger.

7 Benchmarking attføring Innsamling og datakvalitet Tallene som presenteres i denne rapporten bygger på selvrapportering fra tiltaksarrangørene. Tallene ble samlet inn i perioden 1. januar til 11. april 2013 ved hjelp av det elektroniske verktøyet SurveyXact. Undersøkelsen ble sendt ut til alle medlemmer av bransjeorganisasjonene Attføringsbedriftene og ASVL, til sammen 310 medlemmer. Til sammen 188 av tiltaksarrangørene har sendt inn tall for 2012, tilsvarende en svarprosent på ca I det elektroniske spørreskjemaet var det lagt inn en del sperrer for å hindre at respondenter kunne legge inn gale tall ved en feiltagelse. I noen tilfeller er dette allikevel skjedd. Der dette er oppdaget er disse tallene fjernet manuelt slik at gjennomsnittsverdier ikke skulle påvirkes og dermed forringe kvaliteten av BATT som et effektivt benchmarkingsverktøy. 3 Det er 77 prosent av bransjeforeningen Attføringsbedriftenes medlemmer som har svart, mot 59 prosent av ASVLs medlemmer. 7

8 Indikator 1. Kompetanseutvikling Indikator 1. Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling = antall opplæringsdager for personalet i snitt per person pr år. Personalet defineres her som ansatte som har som oppgave å bidra i attføringsprosessen. Dette kan både være veiledere, arbeidsledere, støttearbeidere inkludert personer på attføringsløp. Personer som ikke er tilknyttet attføringsprosessen i noen form, for eksempel ordinært ansatte i produksjon, er ikke medregnet blant disse. Med kompetanseheving medregnes kortere kurs, seminarer samt lengre utdanningsløp, og omfatter både interne og eksterne opplæringsarena samt studier som tas på egen fritid hvor utgifter dekkes av arbeidsgiver. Det måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving rapporteres som 2 dager. Det som teller er lønnet arbeidstid brukt til kompetansehevende tiltak. Norasonde 35,4 Modum industri 31,5 Astero 23,3 Opero 23 Flyndra 23 7, Kompetanseutvikling 7,3 Median 5,8 Modus Standardavvik 5,7 Minimum 1 Maksimum 35,4 Antall 100 8

9 Indikator 2. Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med arbeidslivet Indikator 2. Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med arbeidslivet Antallet hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med arbeidslivet indikerer bredde i tilbudet til brukerne, skreddersøm, virksomhetens evne til å holde seg oppdatert på arbeidsmarkedet og virksomhetens potensial for formidling til det ordinære arbeidsmarked. Indikatoren måles som antall bedrifter/arenaer hvor bedriften har avtale om hospiteringsplasser og/eller har en konkret skriftlig individuell kontrakt. Hospiteringspartnere = Antall aktive hospiteringspartnere. Med hospiteringspartnere menes formelle avtaler (skriftlig) med bedrifter/arenaer om hospiteringsplasser som har vært aktiv siste 12 måneder. Med aktiv menes at hospiteringspartner har vært benyttet til hospitering. Rapporteres som et heltall, ingen desimaler. Fretex Vest-Norge 30 Jobbintro 479 Fønix 470 Grep 440 Ranaprodukter , Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med arbeidslivet 75,3 Median 24 Modus 4 Standardavvik 119,5 Minimum 0 Maksimum 30 Antall 102 9

10 Indikator 3. Hospiteringsdeltakere Indikator 3. Hospiteringsdeltakere Hospiteringsdeltakere indikerer i hvilken grad deltakerne gjør bruk av hospiteringsplasser utenfor det interne tilbudet tiltaksarrangør har. Det rapporteres prosentandelen av deltakere for hvert tiltak som gjør bruk av hospiteringsplasser. Hospiteringsdeltakere (Avklaring) Nopro 100 Tepas Personal 95 Brisk 90 Astero 70 Velle Hospiteringsdeltakere - Avklaring 21,8 Median 1 Modus 0 Standardavvik 23,9 Minimum 0 Maksimum 100 Antall 53 10

11 Indikator 3. Hospiteringsdeltakere Hospiteringsdeltakere (APS) Veksttorget 95 Tepas personal 83 Avanti Ryfylke 80 Sogneprodukt 72,4 Stavne 8 28, Hospiteringsdeltakere- APS 28,8 Median 28,3 Modus 50 Standardavvik 24,2 Minimum 0 Maksimum 128 Antall 94 11

12 Indikator 3. Hospiteringsdeltakere Hospiteringsdeltakere (KiA) Sandane industri 100 Rjukanlys 100 ifokus 100 Sogneprodukt 91,1 Firda produkt 70 22, Hospiteringsdeltakere - KIA 22,5 Median 13,3 Modus 0 Standardavvik 29,8 Minimum 0 Maksimum 100 Antall 40 12

13 Indikator 3. Hospiteringsdeltakere Hospiteringsdeltakere (AB) Norservice Haugaland industri Astero Velle Deltagruppen Avanti Ryfylke Keops Luster arbeidssenter 78, Hospiteringsdeltakere- AB 78,5 Median 82,0 Modus 100 Standardavvik 4,4 Minimum 0 Maksimum 100 Antall 13

14 Indikator 3. Hospiteringsdeltakere Hospiteringsdeltakere (TiA) ifokus,7 Telemark lys 33 Jakta 33 Sogneprodukt 30 Vesterålsprodukter 21,1, Hospiteringsdeltakere - TIA,3 Median 0 Modus 0 Standardavvik 13,7 Minimum 0 Maksimum,7 Antall 41 14

15 Indikator 3. Hospiteringsdeltakere Hospiteringsdeltakere (VTA) Firda produkt 93 Oslo produksjon og tjenester 8 Mindus,7 Sande produkter 0 Sogneprodukt 42,9 10, Hospiteringsdeltakere - VTA 10,3 Median 3 Modus 0 Standardavvik 18,4 Minimum 0 Maksimum 93 Antall 7 15

16 Indikator 4. Psykisk og fysisk helse Indikator 4. Psykisk og fysisk helse Det legges stadig større vekt på en holistisk tilnærming og deltakernes helse, siden helsetilstand er relatert til deltakernes mulighet for å komme nærmere arbeidslivet. For indikatoren svares det ja eller nei på seks spørsmål knyttet til ernæring og helse. For spørsmål fem og seks rapporteres det separat for hvert tiltak. For denne indikatoren gir det liten mening å oppgi spredningsmål eller en rangering av tiltaksarrangører, men ved å se på hvordan svarene på de seks spørsmålene fordeler seg kan en likevel sammenligne egen bedrift med landet for øvrig. De seks spørsmålene: 1. Har bedriften samarbeid med eksterne kompetansemiljøer når det gjelder ernæring og/eller fysisk aktivitet? 2. Har bedriften samarbeid med eksterne kompetansemiljøer når det gjelder psykisk helse? 3. Har bedriften medarbeidere med formell kompetanse innen ernæring og/eller fysisk aktivitet? 4. Har bedriften medarbeidere med formell kompetanse innen psykisk helse? 5. Inngår fokus på ernæring som en del av tiltaket?. Inngår fokus på fysisk aktivitet som en del av tiltaket? Spørsmål 1. Har bedriften samarbeid med eksterne kompetansemiljøer når det gjelder ernæring og/eller fysisk aktivitet? ,% Ja 23,4% Nei Spørsmål 1 Frekvens Prosent Ja 95 7, Nei 29 23,4 Totalt ,0 1

17 Indikator 4. Psykisk og fysisk helse Spørsmål 2. Har bedriften samarbeid med eksterne kompetansemiljøer når det gjelder psykisk helse? ,4% Ja 5,% Nei Spørsmål 2 Frekvens Prosent Ja ,4 Nei 7 5, Totalt ,0 Spørsmål 3. Har bedriften medarbeidere med formell kompetanse innen ernæring og/eller fysisk aktivitet? ,% Ja 23,4% Nei Spørsmål 3 Frekvens Prosent Ja 95 7, Nei 29 23,4 Totalt ,0 17

18 Indikator 4. Psykisk og fysisk helse Spørsmål 4. Har bedriften medarbeidere med formell kompetanse innen psykisk helse? % Ja 25% Nei Spørsmål 4 Frekvens Prosent Ja 93 75,0 Nei 31 25,0 Totalt ,0 18

19 Indikator 4. Psykisk og fysisk helse Spørsmål 5. Inngår fokus på ernæring som en del av tiltaket? % 82% 80% % 45% 2% 38% 43% 57% Ja Nei % 18% 20% 0 Avklaring APS KiA AB TiA VTA Tiltak Ja Nei Totalt Avklaring 7% (54) 24% (17) 100% (71) APS 82% (90) 18% (20) 100% (110) KiA 55% (2) 45% (21) 100% (47) AB 2% (49) 38% (30) 100% (79) TiA 43% (23) 57% (30) 100% (53) VTA 80% (8) 20% (22) 100% (108) 19

20 Indikator 4. Psykisk og fysisk helse Spørsmål. Inngår fokus på fysisk aktivitet som en del av tiltaket? % 93% 81% 77% 8% 91% 50 Ja 40 Nei % 19% 23% 11% 7% 9% Avklaring APS KiA AB TiA VTA Tiltak Ja Nei Totalt Avklaring 89% (4) 11% (8) 100% (72) APS 93% (101) 7% (8) 100% (109) KiA 81% (38) 19% (9) 100% (47) AB 77% (1) 23% (18) 100% (79) TiA 8% (3) 32% (17) 100% (53) VTA 91% (98) 9% (10) 100% (108) 20

21 Indikator 5. Overgang til arbeid. Indikator 5. Overgang til arbeid. Med overgang til arbeid menes: - Arbeid uten tilskudd, herunder vikariater/engasjement av inntil måneders varighet - Arbeid med lønnstilskudd fra Nav - Arbeid med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) - Arbeid i kombinasjon med gradert uførepensjon - Arbeid med uførepensjon og bonuslønn i tillegg Det måles prosentandelen av alle deltakere som avslutter tiltak. Det rapporteres separat for hvert tiltak (i forbindelse med møter mellom NAV og tiltaksarrangør skal tiltaksarrangører presentere resultater knyttet til det enkelte strekpunkt). Indikatoren omfatter ikke VTA og TiA. Overgang til arbeid (Avklaring) Sandane industri 25 Inko 24 Velle 21 Lipro 18,7 Furene 18, Overgang til arbeid - Avklaring,9 Median 5,8 Modus 0 Standardavvik,0 Minimum 0 Maksimum 25 Antall 2 21

22 Indikator 5. Overgang til arbeid. Overgang til arbeid (APS) Fosen Vekst 0 Gildeskål Vekst 50 Vesterålen Vekst 42 Jobbhuset 41,7 Opro 40 13, Overgang til arbeid - APS 13,5 Median 10,3 Modus 0 Standardavvik 11,7 Minimum 0 Maksimum 0 Antall

23 Indikator 5. Overgang til arbeid. Overgang til arbeid (KiA) Avigo 100 Nordtro 100 Mindus 100 Grep 80 Follo Futura 75 38, Overgang til arbeid - KIA 38, Median 3,8 Modus 0 Standardavvik 27,1 Minimum 0 Maksimum 100 Antall 48 23

24 Indikator 5. Overgang til arbeid. Overgang til arbeid (AB) Porsanger Arbeidssamvirke 7 Norservice 7 Grep 75 Aksis 73 Velle Overgang til arbeid - AB 45,3 Median 45, Modus 0 Standardavvik 15,9 Minimum 0 Maksimum 7 Antall 7 24

25 Indikator. Overgang til aktive løsninger Indikator. Overgang til aktive løsninger Med overgang til aktive løsninger menes: - Egenfinansiert utdanning - Kjeding til andre arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Tilbudet skal være godkjent av NAV før overgang. Det måles prosentandelen av alle deltakere som avslutter tiltak. Det rapporteres separat for hvert tiltak (i forbindelse med møter mellom NAV og tiltaksarrangør skal tiltaksarrangører presentere resultater knyttet til det enkelte strekpunkt). Indikatoren omfatter ikke VTA og TiA. Overgang til aktive løsninger (Avklaring) Svanem 100 Origod 88,2 Hapro 84,3 Rosenvik 83 Vesterålsprodukter 80,9 52, Overgang til aktive løsninger - Avklaring 52,5 Median 50 Modus 0 Standardavvik 17,2 Minimum 0 Maksimum 100 Antall 5 25

26 Indikator. Overgang til aktive løsninger Overgang til aktive løsninger (APS) Sandane industri Tysfjord Asvo Aski 81 Furene Svanem Norasonde Fønix 77, , Overgang til aktive løsninger - APS 38,2 Median 3,8 Modus 50 Standardavvik 21,4 Minimum 0 Maksimum 100 Antall 104 2

27 Indikator. Overgang til aktive løsninger Overgang til aktive løsninger (KiA) Sandane industri 100 Sogneprodukter 100 Industriprodukter 100 Rjukanlys 100 Deltagruppen 94,5 43, Overgang til aktive løsninger - KIA 43,4 Median 43,5 Modus 0 Standardavvik 31,8 Minimum 0 Maksimum 100 Antall 45 27

28 Indikator. Overgang til aktive løsninger Overgang til aktive løsninger (AB) Sogneprodukt 80 Nordtro 0 Varodd 57 Rosenvik 54 Varbas 51 24, Overgang til aktive løsninger - AB 24,9 Median 21 Modus 3 Standardavvik 1,1 Minimum 0 Maksimum 80 Antall 3 28

29 Indikator 7. Oppholdstid Indikator 7. Oppholdstid Hvor lenge er deltakeren i tiltaket før det avsluttes? Det rapporteres gjennomsnitt for hvert tiltak. Svaret oppgis i antall uker. Oppholdstid (Avklaring) Sogneprodukt 2 Durapart 4 ProFlex 4 Vekstbedriften Vilja 4 Forus industri 5 9, Oppholdstid - Avklaring 9, Median 9,8 Modus 8 Standardavvik 4,0 Minimum 2 Maksimum 13 Antall 5 29

30 Indikator 7. Oppholdstid Oppholdstid (APS) Sogneprodukt Vesterålen vekst 12 Tos Asvo 12 Inko 14 Fretex Midt-Norge 15 40, Oppholdstid - APS 40,8 Median 3 Modus 40 Standardavvik 33,3 Minimum Maksimum 104 Antall

31 Indikator 7. Oppholdstid Oppholdstid (KiA) Sogneprodukt 14 Inko 21 Varde 34 Fønix 41 Grep 42 73, Oppholdstid - KIA 73,2 Median 8, Modus 5 Standardavvik 33,3 Minimum 14 Maksimum 18 Antall 40 31

32 Indikator 7. Oppholdstid Oppholdstid (AB) Sogneprodukt 1 Inko 19 Innovi 20 Rehabil 2 Aksis 30 5, Oppholdstid - AB 5,9 Median 57, Modus 52 Standardavvik 52,23 Minimum 1 Maksimum 119 Antall 74 32

33 Indikator 8. Formell kvalifisering (bare KiA) Indikator 8. Formell kvalifisering (bare KiA) Har deltakeren oppnådd formell kvalifisering? Med dette menes: Fagbrev, moduler og delmål innenfor en fagopplæring, lærekandidater og sertifisering. Oppgis som prosentandel av deltakere som avslutter KiA. Avigo 100 Nordtro 100 Enter kompetanse 100 Mindus 100 Grep Formell kvalifisering (bare KiA) 3,8 Median 29 Modus 0 Standardavvik 35,8 Minimum 0 Maksimum 100 Antall 38 33

34 Indikator 9. Tid før oppstart i arbeidslivet (bare AB) Indikator 9. Tid før oppstart i arbeidslivet (bare AB) Hvor lang tid tar det fra deltakeren begynner i AB til vedkommende har oppstart i arbeidslivet? Oppgis i antall uker fra personen begynner i tiltaket.. Svelvik 1 Avanti Ryfylke 2 Keops 3 Flekkefjord produkter 3,8 Grep 4 Mona vekst Tid før oppstart i arbeidslivet (bare AB) 10,0 Median 9 Modus 8 Standardavvik, Minimum 1 Maksimum 38 Antall 53 34

35 Indikator 10. Tid før overgang til arbeid (bare AB) Indikator 10. Tid før overgang til arbeid (bare AB) Hvor lang tid tar det før deltaker blir ansatt? Det måles fra oppstart i tiltaket. Svaret oppgis i uker. Aski 9,8 Porsanger Arbeidssamvirke 11 Stas 13 Haugaland industri 19 Mindus 28,9 51, Tid før overgang til arbeid (bare AB) 51,4 Median 50 Modus 54 Standardavvik 31,3 Minimum 9,8 Maksimum 208 Antall 54 35

36 Indikator 11. Navs tilfredshet Indikator 11. Navs tilfredshet Indikatoren består av 9 spørsmål. Formålet med indikatoren er å få en indikasjon på Navs tilfredshet med tiltaksarrangøren og mottatte/bestilte tjenester. Indikatoren rapporteres som et snittall mellom 1 og, snitt for alle besvarelser av hvert spørsmål. Skalaen går fra 1. I svært liten grad til. I svært stor grad. Spørsmål 1. Har du oversikt over hva (tiltaksarrangør) tilbyr av tjenester? Ulshav Veksttorget Vesterålen Vekst Vevang produksjon Oslo produksjon og tjenester Porsanger Arbeidssamvirke Sande produkter Signo Dokken Solstein Stas Steigen Vekst Nordkyn Vekst Opro Ytre Namdal Vekst Hasvo Flatanger Vekst Bypro Asvo Revetal Opero NAVs tilfredshet Har du oversikt over hva (tiltaksarrangør) tilbyr av tjenester? 5,0 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0,8 Minimum 1 Maksimum Antall 9 3

37 Indikator 11. Navs tilfredshet Spørsmål 2. Har du inntrykk av at (tiltaksarrangør) gir bruker den informasjonen om rettigheter og plikter som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket? Vevang produksjon Bypro Asvo Revetal Attende Sande produkter Luster Arbeidssenter Stas Hasvo Steigen Vekst Ytre Namdal Vekst Nordkyn Vekst Porsanger Arbeidssamvirke Namas Vekst Vesterålen Vekst NAVs tilfredshet - Har du inntrykk av at (tiltaksarrangør) gir bruker den informasjonen om rettigheter og plikter som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket? 5,0 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0, Minimum 3 Maksimum Antall 9 37

38 Indikator 11. Navs tilfredshet Spørsmål 3. Synes du (tiltaksarrangør) har tilstrekkelig kompetanse til å tilby de tjenestene den gjør? Solstein Veksttorget Oslo produksjon og tjenester Tos Asvo Signo Rycon Vevang produksjon Sande produkter Luster Arbeidssenter Stas Hasvo Steigen Vekst Ytre Namdal Vekst Porsanger Arbeidssamvirke Namas Vekst Vesterålen Vekst NAVs tilfredshet Synes du (tiltaksarrangør) har tilstrekkelig kompetanse til å tilby de tjenestene den gjør? 5,0 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0, Minimum 3 Maksimum Antall 97 38

39 Indikator 11. Navs tilfredshet Spørsmål 4. Synes du at (tiltaksarrangør) samarbeidet nok med andre aktører? Gildeskål vekst Vevang produksjon Sande produkter Stas Hasvo Ytre Namdal Vekst Namas Vekst Vesterålen Vekst 4, NAVs tilfredshet - Synes du at (tiltaksarrangør) samarbeider nok med andre aktører? 4,7 Median 4,8 Modus 5 Standardavvik 0,7 Minimum 3 Maksimum Antall 95 39

40 Indikator 11. Navs tilfredshet Spørsmål 5: Synes du at (tiltaksarrangør) er flink nok til å involvere brukerne i attføringsprosessen? Opro Asvo Revetal Bypro Solstein Luster Arbeidssenter Signo Rycon Gildeskål Vekst Vevang produksjon Sande produkter Stas Hasvo Ytre Namdal Vekst Namas Vekst Vesterålen Vekst NAVs tilfredshet - Synes du at (tiltaksarrangør) er flink nok til å involvere brukerne i attføringsprosessen? 5,0 Median 5 Modus 5 Minimum 3,3 Maksimum Antall 9 40

41 Indikator 11. Navs tilfredshet Spørsmål : Synes du at (tiltaksarrangør) i tilstrekkelig grad tilpasser tilbudet sitt til den enkelte brukers behov? Skjervøy Asvo Vinn industri Drammen Tysfjord Asvo Luster Arbeidssenter Vevang produksjon Sande Produkter Stas Hasvo Vesterålen Vekst 4, NAVs tilfredshet - Synes du at (tiltaksarrangør) i tilstrekkelig grad tilpasser tilbudet sitt til den enkelte brukers behov? 4,8 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0, Minimum 3 Maksimum Antall 9 41

42 Indikator 11. Navs tilfredshet Spørsmål 7: Synes du at (tiltaksarrangør) har arbeidstreningsarenaer som er relevante for dine brukere? Tos Asvo Skjervøy Asvo Vinn industri Drammen Luster Arbeidssenter Vevang Produksjon Sande Produkter Hasvo Vesterålen Vekst 4, NAVs tilfredshet - Synes du at (tiltaksarrangør) har arbeidstreningsarenaer som er relevante for dine brukere? 4,5 Median 4,5 Modus 4 Standardavvik 0,7 Minimum 2,8 Maksimum Antall 9 42

43 Indikator 11. Navs tilfredshet Spørsmål 8: Synes du at (tiltaksarrangør) arbeider nok med å utvikle tjenestene sine? Signo Rycon Itas amb Bypro Solstein Ytre Namdal Vekst Namas Vekst Stas Tos Asvo Vevang Produksjon Sande Produkter Hasvo Vesterålen Vekst 4, NAVs tilfredshet - Synes du at (tiltaksarrangør) arbeider nok med å utvikle tjenestene sine? 4,7 Median 4,9 Modus 5 Standardavvik 0,9 Minimum 2 Maksimum Antall 9 43

44 Indikator 11. Navs tilfredshet Spørsmål 9: Opplever du at (tiltaksarrangør) leverer i henhold til bestillingen fra Nav? Skjervøy Asvo Attende Steigen Vekst Luster Arbeidssenter Bypro Solstein Namas Vekst Stas Tos Asvo Vevang Produksjon Sande Produkter Hasvo Vesterålen vekst 4, NAVs tilfredshet - Opplever du at (tiltaksarrangør) leverer i henhold til bestillingen fra Nav? 4,8 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0,7 Minimum 3,1 Maksimum Antall 95 44

45 Indikator 12. Brukers tilfredshet Indikator 12. Brukers tilfredshet Indikatoren består av 9 spørsmål. Formålet med indikatoren er å få en indikasjon på brukerens tilfredshet med tiltaksarrangøren og mottatte. Indikatoren rapporteres som et snittall mellom 1 og, snitt for alle besvarelser av hvert spørsmål. Skalaen går fra 1. I svært liten grad til. I svært stor grad. Det rapporteres separat for hvert tiltak. Brukers tilfredshet (VTA) Spørsmål 1: Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? Tromsø Asvo Podeln verkstad Modum industri Oslo produksjon og tjenester Asvo Revetal Vesterålen Vekst Vevang Produksjon Stas Bypro Steigen Vekst Brukers tilfredshet (VTA) - Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? 5,0 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0,5 Minimum 3 Maksimum Antall 77 45

46 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 2: Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? Gildeskål Vekst Namas Vekst Tromsø Asvo Podlen verkstad Modum industri Asvo Revetal Bypro Stas Vevang produksjon Vesterålen Vekst Brukers tilfredshet (VTA) - Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? 5,0 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0,5 Minimum 3,9 Maksimum Antall 79 4

47 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 3: Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? Gildeskål Vekst Vesterålen Vekst Skjervøy Asvo Tos Asvo Namas Vekst Modum industri Brisk Stas Bypro Hobøl Asvo Valhalla verksted Vevang Produksjon Tromsø Asvo 5, Brukers tilfredshet (VTA) - Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? 5,3 Median 5,3 Modus 5 Standardavvik 0,4 Minimum 4 Maksimum Antall 81 47

48 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 4: Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? Tromsø Asvo Vevang produksjon Valhalla verksted Bypro Asvo Revetal Podlen verkstad Stas Furene Porsanger Arbeidssamvirke Oslo produksjon og tjenester Modum Industri Vesterålen Vekst Gildeskål Vekst 4, Brukers tilfredshet (VTA) - Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? 4,8 Median 4,8 Modus Standardavvik 0,8 Minimum 2,9 Maksimum Antall 79 48

49 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 5: Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? Itas amb Tysfjord Asvo Namas Vekst Tromsø Asvo Vevang produksjon Valhalla verksted Asvo Revetal Podlen Verkstad Stas Modum industri Vesterålen Vekst Brukers tilfredshet (VTA) - Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? 5,0 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0, Minimum 3,4 Maksimum Antall 79 49

50 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål : Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? Fretex Midt-Norge Skjervøy Asvo Valhalla verksted Opro Tysfjord Asvo Namas Vekst Tromsø Asvo Vevang Produksjon Modum industri Vesterålen Vekst 5, Brukers tilfredshet (VTA) - Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? 5,2 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0,5 Minimum 4 Maksimum Antall 78 50

51 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 7: Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? Namas Vekst Tromsø Asvo Vevang Produksjon Modum industri Vesterålen Vekst 4, Brukers tilfredshet (VTA) - Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? 4,4 Median 4,5 Modus 4 Standardavvik 0,8 Minimum 2 Maksimum Antall 7 51

52 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 8: Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? Bypro Steigen Vekst Vinn industri Drammen Yttersia Vekst Asvo Revetal Podlen verksted Stas Brisk Tromsø Asvo Vevang industri Modum industri Vesterålen vekst 5, Brukers tilfredshet (VTA) - Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? 5,3 Median 5,3 Modus Standardavvik 0,5 Minimum 3,9 Maksimum Antall 80 52

53 Indikator 12. Brukers tilfredshet Brukers tilfredshet (TiA) Spørsmål 1: Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? Telemarklys Rjukanlys Sandane Industri Tepas Personal 5,5 Rehabil 5,5 4, Brukers tilfredshet (TiA) - Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? 4,8 Median 4,8 Modus 4 Standardavvik 0,8 Minimum 3 Maksimum Antall 24 53

54 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 2: Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? Telemarklys Rjukanlys Norasonde Itas amb Rehabil 5,8 4, Brukers tilfredshet (TiA) - Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? 4,9 Median 5 Modus 5,1 Standardavvik 0,7 Minimum 4 Maksimum Antall 25 54

55 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 3: Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? Telemarklys Rjukanlys Rehabil Sandane industri Flekkefjord Produkter Brukers tilfredshet (TiA) - Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? 5,0 Median 5 Modus Standardavvik 0,7 Minimum 4 Maksimum Antall 25 55

56 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 4: Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? Telemarklys Rjukanlys Itas amb Ilas 5, Rehabil 5,5 4, Brukers tilfredshet (TiA) - Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? 4,9 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0,7 Minimum 3,7 Maksimum Antall 24 5

57 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 5: Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? Telemarklys Rjukanlys Norasonde Sandane industri Rehabil 5,3 Tepas Personal 5,3 4, Brukers tilfredshet (TiA) - Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? 4,8 Median 4,7 Modus Minimum 3, Maksimum Antall 25 57

58 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål : Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? Telemark lys Rjukanlys Sandane Industri Norasonde Flekkefjord Produkter Itas amb 5, Brukers tilfredshet (TiA) - Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? 5,1 Median 5 Modus Standardavvik 0,7 Minimum 4 Maksimum Antall 25 58

59 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 7: Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? Telemarklys Sandane industri Flekkefjord Produkter Rehabil 5,8 Forus industri 5,2 4, Brukers tilfredshet (TiA) - Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? 4,2 Median 4,0 Modus 4 Standardavvik 1,2 Minimum 2 Maksimum Antall 24 59

60 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 8: Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? Sandane Industri Rehabil Norasonde Rjukanlys Itas amb Brukers tilfredshet (TiA) - Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? 5,0 Median 4,9 Modus Standardavvik 0,7 Minimum 3,8 Maksimum Antall 25 0

61 Indikator 12. Brukers tilfredshet Brukers tilfredshet (Avklaring) Spørsmål 1: Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? Itas amb ProFlex Aski 5,7 Amento 5,7 Providor 5, Brukers tilfredshet (Avklaring) - Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? 5,0 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0,5 Minimum 3,7 Maksimum Antall 49 1

62 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 2: Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? Itas amb ProFlex Helgeland industrier 5,9 Aski 5, Svanem 5,5 4, Brukers tilfredshet (Avklaring) - Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? 4,9 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0, Minimum 3,8 Maksimum Antall 50 2

63 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmålet 3: Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? ProFlex Svanem Aski Haugaland Industri Helgeland Industrier Providor Sens Vesterålsprodukter Rehabil Furene Amento 5,2 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5, Brukers tilfredshet (Avklaring) - Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? 5,2 Median 5,3 Modus 5 Standardavvik 0,5 Minimum 4,1 Maksimum Antall 50 3

64 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 4: Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? Itas amb Svelvik Produkter Svanem 5,5 Helgeland Industrier 5,3 Lipro 5,3 4, Brukers tilfredshet (Avklaring) - Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? 4,2 Median 4,3 Modus 4,5 Standardavvik 1,0 Minimum 1 Maksimum Antall 48 4

65 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 5: Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? Svelvik Produkter Svanem ProFlex Rosenvik 5,8 Lipro Providor Furene Hapro Amento 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 4, Brukers tilfredshet (Avklaring) - Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? 4,9 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0, Minimum 3 Maksimum Antall 50 5

66 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål : Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? Svanem ProFlex Lipro Aski 5, Avigo 5, 4, Brukers tilfredshet (Avklaring) - Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? 4,7 Median 4,8 Modus 5 Standardavvik 0,7 Minimum 2,5 Maksimum Antall 50

67 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 7: Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? Lipro 5,3 Avigo 5,3 Kanmer 5,3 Furene 5,3 Amento 5,3 Astero 5,3 4, Brukers tilfredshet (Avklaring) - Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? 4,5 Median 4,5 Modus 5,3 Standardavvik 0,7 Minimum 2,5 Maksimum 5,3 Antall 49 7

68 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 8: Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? ProFlex Tepas Personal 5, Kanmer 5,5 Lipro 5,3 Signo Rycon 5,3 4, Brukers tilfredshet (Avklaring) - Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? 4,3 Median 4,4 Modus 4 Standardavvik 0,7 Minimum 2,5 Maksimum Antall 49 8

69 Indikator 12. Brukers tilfredshet Brukers tilfredshet (APS) Spørsmål 1: Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? Tromsø Asvo Nordkyn Vekst Namas Vekst Mitra Opero Enter Kompetanse Telemarklys Gildeskål Vekst Vesterålen Vekst Brukers tilfredshet (APS) - Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? 5,0 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0, Minimum 3 Maksimum Antall 88 9

70 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 2: Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? Itas amb Ytre Namdal Vekst Nordnes Verksteder Telemarklys Gildeskål Vekst Vesterålen Vekst Namas Vekst Tromså Vekst 4, Brukers tilfredshet (APS) - Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? 4,8 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0, Minimum 2,5 Maksimum Antall 89 70

71 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 3: Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? Flyndra Opero Enter Kompetanse Svelvik Produkter Nipro Nord-Odal Ulshav Ytre Namdal Vekst Telemarklys Gildeskål vekst Vesterålen vekst Namas vekst Tromsø Asvo 5, Brukers tilfredshet (APS) - Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? 5,2 Median 5,3 Modus 5 Standardavvik 0,7 Minimum 2 Maksimum Antall 89 71

72 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 4: Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? Porsanger Arbeidssamvirke Itas amb Nordkyn Vekst Telemarklys Gildeskål Vekst Vesterålen Vekst Tromsø Asvo Svelvik Produkter 4, Brukers tilfredshet (APS) - Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? 4,5 Median 4,4 Modus 4 Standardavvik 0,8 Minimum 2 Maksimum Antall 87 72

73 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 5: Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? Tysfjord Asvo Opero Namas Vekst Itas amb Telemark Lys Gildeskål Vekst Vesterålen Vekst Tromså Asvo Svelvik Produkter 4, Brukers tilfredshet (APS) - Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? 4,9 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0,7 Minimum 2 Maksimum Antall 89 73

74 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål : Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? Enter Kompetanse Tysfjord Asvo Telemark Lys Gildeskål Vekst Vesterålen Vekst Tromså ASVO Namas Vekst 4, Brukers tilfredshet (APS) - Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? 4,9 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0, Minimum 3,5 Maksimum Antall 89 74

75 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 7: Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? Telemark Lys Gildeskål Vekst Vesterålen vekst Tromså Vekst Namas Vekst 4, Brukers tilfredshet (APS) - Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? 4, Median 4, Modus 5 Standardavvik 0,7 Minimum 3 Maksimum Antall 87 75

76 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 8: Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? Telemark Lys Gildeskål vekst Vesterålen Vekst Tromså vekst Namas Vekst Brukers tilfredshet (APS) - Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? 4,7 Median 4,7 Modus 5 Standardavvik 0,7 Minimum 2,5 Maksimum Antall 89 7

77 Indikator 12. Brukers tilfredshet Brukers tilfredshet (KiA) Spørsmål 1: Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? Rana Produkter Rjukanlys Grep Sandane Industri 5,7 Varbas 5,3 Aksis 5,3 4, Brukers tilfredshet (KiA) - Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? 4,9 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0,7 Minimum 3, Maksimum Antall 27 77

78 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 2: Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? Itas amb Helgeland industrier 5,9 Varbas 5, Astero 5, Rosenvik 5, 4, Brukers tilfredshet (KiA) - Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? 4,7 Median 4,8 Modus 5, Standardavvik 0,8 Minimum 3 Maksimum Antall 27 78

79 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 3: Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? Ranaprodukter Flekkefjord produkter Sens Enter kompetanse Grep Brukers tilfredshet (KiA) - Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? 5,0 Median 5,2 Modus Standardavvik 0,8 Minimum 3 Maksimum Antall 27 79

80 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 4: Vet du hvor du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? Itas amb Helgeland Industrier 5,7 Sandane Industri 5,5 Vesterålprodukter 5,4 Astero 5,4 4, Brukers tilfredshet (KiA) - Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? 4,4 Median 4, Modus 5 Standardavvik 1,1 Minimum 1 Maksimum Antall 2 80

81 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 5: Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? Itas amb Ranaprodukter Rjukanlys Grep Norasonde 5, 4, Brukers tilfredshet (KiA) - Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? 4,9 Median 4,8 Modus 4,2 Standardavvik 0,7 Minimum 3,8 Maksimum Antall 27 81

82 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål : Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? Itas amb Grep Sandane Industri 5,7 Rosenvik 5, Helgeland Industrier 5,5 Flekkefjord Produkter 5,5 4, Brukers tilfredshet (KiA) - Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? 4,9 Median 5,1 Modus 5,2 Standardavvik 0,7 Minimum 3 Maksimum Antall 27 82

83 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 7: Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? Itas Grep Helgeland industrier 5,9 Sandane industri 5,8 Varbas 5,2 Astero 5,2 4, Brukers tilfredshet (KiA) - Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? 4,7 Median 4,7 Modus 5 Standardavvik 0,7 Minimum 3 Maksimum Antall 27 83

84 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 8: Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? Itas amb Grep Ranaprodukter Sandane industri 5,7 Varbas 5,5 Rehabil 5, Brukers tilfredshet (KiA) - Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? 5,0 Median 5,0 Modus 5,2 Standardavvik 0, Minimum 3, Maksimum Antall 28 84

85 Indikator 12. Brukers tilfredshet Brukers tilfredshet (AB) Spørsmål 1: Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? Itas amb Inko Ytre Namdal Vekst Luster Arbeidssenter Podlen Verkstad Brukers tilfredshet (AB) - Synes du at du har fått god informasjon av (tiltaksarrangør) om den tjenesten du får eller har fått? 5,0 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0,7 Minimum 3 Maksimum Antall 59 85

86 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 2: Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? Itas amb Ytre Namdal vekst Luster Arbeidssenter Podlen verkstad Stas Asvo Revetal 4, Brukers tilfredshet (AB) - Har (tiltaksarrangør) gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? 4,9 Median 4,9 Modus 4,9 Standardavvik 0,7 Minimum 3 Maksimum Antall 0 8

87 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 3: Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? Asvo Revetal Podeln verkstad Attende Luster Arbeidssenter Stas Svelvik Produkter Ytre Namdal Vekst Providor Aski Jobbhuset Inko 5,2 4,8 5 5,2 5,4 5, 5,8 Brukers tilfredshet (AB) - Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? 5,2 Median 5,3 Modus Standardavvik 0, Minimum 3,3 Maksimum Antall 0 87

88 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 4: Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? Ytre Namdal vekst Luster Arbeidssenter Podlen verkstad Stas Asvo revetal Svelvik produkter Inko 4, Brukers tilfredshet (AB) - Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? 4,4 Median 4,2 Modus Standardavvik 1,0 Minimum 2,5 Maksimum Antall 58 88

89 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 5: Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? Attende Norasonde Jobbhuset Itas Amb Inko Luster Arbeidssenter Podlen verkstad Stas Asvo revetal Svelvik produkter 5, Brukers tilfredshet (AB) - Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? 5,2 Median 5,2 Modus Standardavvik 0, Minimum 3 Maksimum Antall 59 89

90 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål : Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? Inko Itas amb Aski Rjukanlys Ulshav Varde Jæren industripartner Nitor Providor Helgeland industrier 4,9 5,7 5, 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5, Brukers tilfredshet (AB) - Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? 4,9 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0, Minimum 3 Maksimum Antall 59 90

91 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 7: Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? Podlen verkstad Attende Jobbhuset Stas Luster Arbeidssenter Itak amb Inko 4, Brukers tilfredshet (AB) - Opplever du at (tiltaksarrangør) hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? 4,9 Median 5 Modus Standardavvik 0,7 Minimum 3 Maksimum Antall 57 91

92 Indikator 12. Brukers tilfredshet Spørsmål 8: Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? Inko Luster arbeidssenter Stas Jobbhuset Attende Podlen verkstad Asvo Revetal 4, Brukers tilfredshet (AB) - Har tiden hos (tiltaksarrangør) vært med på å gi deg bedre livskvalitet? 4,8 Median 5,0 Modus 5 Standardavvik 0,8 Minimum 2,7 Maksimum Antall 0 92

93 Indikator 13. Tiltaksarrangørs tilfredshet Indikator 13. Tiltaksarrangørs tilfredshet Indikatoren består av 9 spørsmål. Formålet med indikatoren er å få en indikasjon på de ansattes tilfredshet med tiltaksarrangøren og mottatte/bestilte tjenester. Som ansatt regnes alle som har et ansettelsesforhold til bedriften, og som er involvert i det attføringsfaglige arbeidet. Indikatoren rapporteres som et snittall mellom 1 og, snitt for alle besvarelser av hvert spørsmål. Skalaen går fra 1. I svært liten grad til. I svært stor grad. Spørsmål 1: Synes du at (tiltaksarrangør) gir en klar oversikt over hva den tilbyr av tjenester? Stas Asvo Revetal Itas amb Svelvik produkter Tysfjord Asvo Vesterålen vekst Hobøl Asvo Steigen vekst Valhalla verksted Tromsø Asvo 5 4,4 4, 4,8 5 5,2 5,4 5, 5,8,2 Tiltaksarrangørs tilfredshet - Synes du (tiltaksarrangør) gir en klar oversikt over hva den tilbyr av tjenester? 5,0 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0,5 Minimum 3 Maksimum Antall

94 Indikator 13. Tiltaksarrangørs tilfredshet Spørsmål 2: Synes du (tiltaksarrangør) gir brukerne den informasjonen de trenger om rettigheter og plikter som deltaker i tiltaket? Stas Asvo Revetal Itas amb Svelvik produkter Tysfjord Asvo Vesterålen vekst Steigen vekst Tromsø Asvo Avanti Ryfylke Velle Porsanger arbeidssamvirke Bypro 5, Tiltaksarrangørs tilfredshet - Synes du (tiltaksarrangør) gir brukerne den informasjonen de trenger om rettigheter og plikter som deltaker i tiltaket? 5,1 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0,5 Minimum 3,4 Maksimum Antall

95 Indikator 13. Tiltaksarrangørs tilfredshet Spørsmål 3: Synes du at (tiltaksarrangør) har tilfredsstillende kompetanse til å tilby de tjenestene den gjør? Luster arbeidssenter Stas Itas amb Svelvik produkter Vesterålen vekst Steigen vekst Tromså Asvo Tiltaksarrangørs tilfredshet - Synes du at (tiltaksarrangør) har tilfredsstillende kompetanse til å tilby de tjenestene den gjør? 5,0 Median 5 Modus 5 Standardavvik 0,5 Minimum 3 Maksimum Antall

Resultater for 2013 Bransjerapport

Resultater for 2013 Bransjerapport Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2013 Bransjerapport Publisert 14. februar 2014 Innhold Navs tilfredshet... 3 Brukeres tilfredshet- VTA... 8 Brukeres tilfredshet -TIA... 13 Brukeres tilfredshet

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Bransjerapport. Publisert 27. februar 2015

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Bransjerapport. Publisert 27. februar 2015 Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Bransjerapport Publisert 27. februar 2015 Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Bransjerapport

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Bransjerapport Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Bransjerapport Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2015 Bransjerapport. Publisert 25. februar 2016

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2015 Bransjerapport. Publisert 25. februar 2016 Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2015 Bransjerapport Publisert 25. februar 2016 Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Resultater for 2013. Origod AS

Resultater for 2013. Origod AS Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2013 Bedriftsrapport Origod AS NAVs tilfredshet NAVs tilfredshet er et snittall mellom 1 og 6, snitt for alle besvarelser av alle spørsmålene. Skala fra 1 til

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Hedmark Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Sogn og Fjordane Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Bedriftsrapport 2015

Bedriftsrapport 2015 Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2015 RAPPORT TIL KONTROLL KIM senteret Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 14 Utgave 14 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport Via3 AS

Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport Via3 AS Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2016 Via3 AS Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving rapporteres

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Sluttårsak i prosent Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 3 211 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og

Detaljer

Resultater Attføringsbedriftene

Resultater Attføringsbedriftene 21 Resultater Attføringsbedriftene Kortversjon Attføringsåret 21 noen nøkkeltall. 86 av totalt 9 bedrifter (tilsvarende en innrapporteringsprosent på 91) har sendt inn tall til sekretariatet. i Totalt

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 3 212 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med informasjon

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 6 21 Som et ledd i den nye månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 7 21 Som et ledd i den nye månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

Resultater Attføringsbedriftene

Resultater Attføringsbedriftene 1 Resultater Attføringsbedriftene Attføringsåret 1... 3 1 Samlet oversikt... 5 1.1 Kjønnsfordeling... 5 1.2 Aldersfordeling... 5 1.3 Arbeidshindring... 6 1.4 OECD/ikke-OECD... 7 1.5 Antall deltakere fordelt

Detaljer

For virksomheter som vil lære, dele og forbedre

For virksomheter som vil lære, dele og forbedre For virksomheter som vil lære, dele og forbedre Benchmarking og benchlearning nytt satsingsområde for attføringsbransjen. v/paal Haavorsen, Fagsjef i Bransjeforeningen Attføringsbedriftene Hva måler vi

Detaljer

Benchmarking i skjermet sektor

Benchmarking i skjermet sektor Benchmarking i skjermet sektor Kvalitetsutvikling og samhandling Arbeidsdirektoratet, ASVL og bransjeforeningen Attføringsbedriftene Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva innebærer benchmarking/learning?...

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse 2-214 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Flere enn 1 i jobb i første kvartal Statistikk for januar til mars 214: flere enn 1 i jobb i første kvartal I følge månedsrapportene

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse 3-17 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Statistikk for januar t.o.m. september 17 Nyhetsbrev tall og analyse, 3-17 Formidlingstall for januar til og med september 17 I følge

Detaljer

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen

Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen. 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Kvalitetsarbeid i attføringsbransjen 27. august 2015 Paal Haavorsen Fagsjef i bransjeforeningen Attføringsbransjen Tema for i dag Hva jeg mener med "Kvalitetsarbeid i vår bransje": Profesjonspolicy, historisk

Detaljer

Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter

Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 3 Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter 11.3.214 Jon Qvortrup Attføringsbedriftene Innhold Sammendrag... 2 1 Bakgrunn og problemstilling... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Kundeundersøkelse Resultater 2016 for ivekst

Kundeundersøkelse Resultater 2016 for ivekst Årlig gjennomfører vi en kundeundersøkelse hos NAV Larvik, - i forbindelse med vår attføringsleveranse. Undersøkelsen er delt i to, - første del med spørsmål i forhold leveransen fra ifokus AS og siste

Detaljer

Ekstern eller intern attføring?

Ekstern eller intern attføring? Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 1 Ekstern eller intern attføring? En undersøkelse av hvor deltakere i arbeidsrettede tiltak får arbeidstrening og oppfølging 09.04.2013 Jon Qvortrup og Flemming

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 Årlig gjennomfører vi en kundeundersøkelse hos NAV Larvik, - i forhold til vår attføringsleveranse. Undersøkelsen er delt i to, - første del med spørsmål i forhold til ifokus (Elveveien) og siste del i

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre

Eiere. Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre .mestring og vekst! Eiere Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Ole Jørgen Olsen Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad 7.6.2016 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid 14 1

Detaljer

Kundeundersøkelse 2017

Kundeundersøkelse 2017 Årlig gjennomfører vi en kundeundersøkelse hos NAV Larvik, - i forbindelse med vår leveranse på arbeidsog inkluderingstjenester til NAV. Undersøkelsen er delt i to, - første del med spørsmål i forhold

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Funksjonsvurdering for IA-bedrifter. Resultater for 2008 fra medlemmer i bransjeforeningen Attføringsbedriftene.

Funksjonsvurdering for IA-bedrifter. Resultater for 2008 fra medlemmer i bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Funksjonsvurdering for IA-bedrifter. Resultater for 28 fra medlemmer i bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Bransjeforeningen Attføringsbedriftene etablerte i mai 25 en bransjestandard for Funksjonsvurdering

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak

Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0180 OSLO Oslo, 14. september 2015 Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak Et godt utgangspunkt for arbeidet med å

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25%

kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Aksjekapital Eiere kr. 200 000.- Risør kommune 25% Tvedestrand kommune 25% Gjerstad kommune 25% Vegårshei kommune 25% Styre Styreleder Brynjulv Mugaas Tvedestrand Nestleder Aase S Hobbesland Risør Styremedlemmer

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere Funksjonsvurdering Et samarbeid om arbeidsmuligheter 2 3 Funksjonsvurdering hva er det? Funksjonsvurdering er et tilbud til arbeidsgivere som har sykmeldte

Detaljer

Attføringsrapporten 2013

Attføringsrapporten 2013 Attføringsrapporten 2013 Utgitt mai 2013. Seks leverandører av skjermede arbeidsmarkedstiltak i Vestfold vurdering av resultatene i 2012 og utviklingen i perioden 2003 til 2012. Utgitt av NAV Vestfold

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter

For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere. Funksjonsvurdering. Et samarbeid om arbeidsmuligheter For arbeidsgivere med sykmeldte arbeidstakere Funksjonsvurdering Et samarbeid om arbeidsmuligheter 2 3 Funksjonsvurdering hva er det? Funksjonsvurdering er et tiltak vi kan tilby arbeidsgivere som har

Detaljer

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken

Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Sammenslåing av arbeidsmarkedstiltak økt bruk av anbud og kommersielle aktører i attføringspolitikken Kommentarer og argumentasjon Med virkning fra 1. januar 2015 slås fire arbeidsrettede tiltak sammen

Detaljer

ROADMAP 2014 Neste versjon av Proplan Attføring. Proplan Attføring Brukerkonferanse 2013

ROADMAP 2014 Neste versjon av Proplan Attføring. Proplan Attføring Brukerkonferanse 2013 ROADMAP 2014 Neste versjon av Proplan Attføring Proplan Attføring Brukerkonferanse 2013 Agenda 1. Bakgrunn - Styringsgruppen -Styringsgruppens kravspesifikasjon - Proplans løsning 2. Presentasjon av løsningsbeskrivelser

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt

Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Attføringsbedriftenes landsmøte 9. juni 2006 Arbeidsdirektør Yngvar Åsholt Økt etterspørsel etter arbeidskraft Antall registrerte ledige og tilgangen av ledige stillinger i media. Sesongjusterte tall.

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud»

Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Stavanger 2. november 2015 Mestring gjennom «grønne arbeidstilbud» Ulike tiltaksordninger for unge voksne Jan Erik Grundtjernlien Arbeids- og velferdsdirektoratet // Tiltaksseksjonen Ekspertgruppens anbefaling

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?)

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) En studie av hvilke faktorer som avgjør om deltakere i tiltaket Arbeid med bistand kommer seg ut i arbeidslivet Plan for presentasjonen 1.

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Attføringsrapport 3. kvartal 2013

Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Oversikt over godkjente plasser i skjermede tiltak, pr. 30.09.13 Tiltak Godkjente plasser Faktiske ant personer Ant stillinger knyttet til tjenesten Kommentarer Avklaring

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /12. Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: /1072

Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet /12. Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: /1072 Side 1 av 5 OPPEGÅRD KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 20.06.2012 82/12 Saksbehandler: Trond Therkelsen Arkiv: 445 12/1072 HØRING AV NOU 2012: 6 ARBEIDSRETTEDE TILTAK Trykte vedlegg:

Detaljer

Høringssvar: Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak

Høringssvar: Forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak Det Kgl. Arbeids- og sosialdepartement Vår dato 14.09.2015 Postboks 8019 Dep Deres dato 16.06.2015 0030 Oslo Vår referanse REG/8787 Deres referanse 15/2261 Høringssvar: Forslag til forenklinger og endringer

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Montering Det utføres oppdrag for eksterne kunder. Arbeidet innebærer ulike pakke- og monteringsoppgaver.

Montering Det utføres oppdrag for eksterne kunder. Arbeidet innebærer ulike pakke- og monteringsoppgaver. Virksomhetsleder: Ingunn K. Skaara Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad Nestleder: Finn-Erik Johannessen Avdeling APS: Tlf: 69 30 18 10 fas.aps@blaakors.no AB m/ Avdeling Jobbkonsulentene: APS AB IO-met. Avklar

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard Foto: ricardofoto.no Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard INNLEDNING Standarden angir medlemsbedriftenes basisnivå for tjenesten innenfor tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Standarden

Detaljer

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle Strategi 2015-2017 ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening) er arbeidsgiver-, interesse- og kompetanseorganisasjon for bedrifter som jobber med arbeidsinkludering gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. Visjon:

Detaljer

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet

Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Erfaringer ved bruk av Veien til arbeidslivet Litt om Providor Attføringsbedrift i Brumunddal i Ringsaker kommune 33 ordinært ansatte Ca. 175 tiltaksdeltakere (inkludert ART) 12 plasser i Avklaring skjermet

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012

Barnehageundersøkelsen 2010. Barnehageundersøkelsen 2012 Barnehageundersøkelsen Barnehageundersøkelsen Om undersøkelsen Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 9. mars. april en brukerundersøkelse blant barnehagene i Lillehammer. Denne rapporten presenterer

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo Vår sak nr.: 2015-AR-01494 Deres ref: 15/1433-2 410. 0 Lisa Dato: 14.8.2015 HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORENKLINGER OG ENDRINGER I REGELVERKET OM ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Intensjonsavtale mellom ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Innledning Formålet med denne intensjonsavtalen er å etablere et grunnlag for samarbeid mellom attføringsbedriftene i Vestfold.

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05. Arbeidsrettede tiltak Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.09 Tore Bandlien Oversikt over alle arbeidsrettede tiltak Avklaring Off.anskaffelse

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Del I. Alminnelige bestemmelser

Del I. Alminnelige bestemmelser Forskrift om arbeidsrettede tiltak 17. juli 2008 Kapittel 1. Fellesbestemmelser 1-1. Formål Del I. Alminnelige bestemmelser Hovedformålet med denne forskriften er å styrke tiltaksdeltakernes muligheter

Detaljer

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter?

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Bodil Løkken Bendiksen Adm direktør Hvem er vi? Norasonde AS etablert i 1960 Har i dag 105

Detaljer

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak

Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av. arbeidsrettede tiltak Avtale mellom [NAV enhet] og [Tiltaksarrangør] om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig

Detaljer

ARBEID Aktuelle tiltak for mennesker med utviklingshemming

ARBEID Aktuelle tiltak for mennesker med utviklingshemming ARBEID Aktuelle tiltak for mennesker med utviklingshemming Øystein Haram, Regionale konferanser om politikken for mennesker med Utviklingshemming, Langesund 22. 23. nov og Stjørdal 28. -29. nov 2011 Disposisjon

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 49, år 2016, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer