Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus"

Transkript

1 Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF

2 II REVIDERT AREALBEHOV FOR NYE MOLDE SJUKEHUS Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) for Nye Molde sjukehus, datert , er dimensjonert etter behovet for spesialisthelsetjenester for befolkningen i opptaksområdet for sykehuset i Som et ledd i å kvalitetssikre grunnlagsdokumentasjonen for dimensjoneringen av sykehuset, vedtok prosjektstyret for Nye Molde sjukehus 8. april 2008 å gjennomføre en kritisk vurdering av arealbehovet. Dette ble gjort ut fra erfaringer fra andre sykehusprosjekter om arealjusteringer, og prosjektstyrets ønske om et mest mulig realistisk grunnlag for videre arbeid. Resultatet fra gjennomgangen av arealbehovet ble vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27. mai 2008 som nytt grunnlag for det videre arbeidet med Nye Molde sjukehus. Det reviderte bruttoarealbehovet for Nye Molde sjukehus inkl. utleieareal er m 2. Dette er en reduksjon på m 2 i forhold til behovet som lå til grunn i HFP datert De oppdaterte arealvurderingene, og endringene de medfører, er her gjort rede for i et eget kapittel, som utgjør et tillegg til det opprinnelige HFP. Resultatene er vist i forhold til tabell 7.58 i HFP datert Resultatene fra gjennomgangen er innarbeidet i en egen kolonne. Arbeidet med gjennomgang av arealbehovet Utgangspunktet for gjennomgangen av arealbehovet er driftskonseptet for Nye Molde sjukehus slik det går fram av HFP datert Det vil si at det ikke er gjort endringer i hvordan tilbudene skal organiseres. Representanter for ulike aktører innen sykehusplanlegging i Norge har bistått i arbeidet, som har vært konsentrert om følgende elementer: Behov - Kapasitet Utnyttelsesgrader Standarder Generelt er arealstandardene definert i forhold til andre sykehusprosjekt i landet, og vurdert ut fra hva som er realistisk arealutnyttelse for et lokalsykehus på størrelse med Nye Molde sjukehus. Der det er ulikheter er dette kommentert spesielt.

3 III Resultatet revidert arealbehov for Nye Molde sjukehus Prehospitale tjenester/observasjon Arealene er i utgangspunktet opprettholdt fra HFP. Foreslått løsning for helikopterlandingsplass i skisseprosjektet gjør det hensiktsmessig å trekke ambulansegarasjene ut av sykehusarealet og inn i sokkelen på helikopterlandingsplassen. Gitt at helikopterlandingsplassen får en slik løsning, er dette investeringsøkonomisk gunstigere. Korrigert areal Prehospitale tjenester/observasjon Arealet er redusert med 180 m 2 i det reviderte arealbehovet pga flytting av ambulansegarasjene. Sengekapasitet Somatikk Befolkningen i opptaksområdet for Helse Nordmøre og Romsdal har et svakt høyere forbruk av døgnbehandling enn landsgjennomsnittet. Det er ikke noe epidemiologisk grunnlag som tilsier en slik forskjell, men antall eldre over 75 år, er 16 % høyere for Helse Nordmøre og Romsdal sitt opptaksområde enn for landsgjennomsnittet. Revidert HFP forutsetter at liggetiden blir redusert med 10 % fra 4,9 døgn til 4,4 døgn fra 2006 til Ved kvalitetssikring av tallmaterialet ble det oppdaget at reduksjonen i liggetid ikke har blitt innarbeidet riktig i behovsvurderingen for somatiske senger i opprinnelig HFP. Dette gjør at behovet for somatiske senger ved Nye Molde sjukehus reduseres fra 147 til 136 senger. Det er ikke avdekket informasjon som tilsier at man bør justere tallene for sykehussenger i pasienthotellet (34) og observasjonssenger (8). Molde sjukehus har i dag 166 somatiske sjukehussenger. Psykisk helsevern Psykisk helsevern er dimensjonert etter kapasiteten i det vedtatte handlingsprogrammet for psykisk helsevern for Helse Midt-Norge. Dette tilsier at det skal være 36 sengeplasser + 5 skjermingsplasser i psykisk helsevern. Utnyttelsesgrader senger Forutsetningene om utnyttelsesgrader som er lagt til grunn i HFP samsvarer godt med andre nyere sykehusprosjekter. For senger innen somatikk er det lagt til grunn 85 % utnyttelsesgrad, 90 % for senger innen psykisk helsevern og 70 % for sengene i pasienthotellet. Arealstandard senger Somatikk Arealet pr somatisk seng er noe høyt i opprinnelig HFP sammenlignet med andre nyere sykehusprosjekter (det samme som for Nytt Østfoldsykehus, men høyere enn Nye A-hus og St. Olavs hospital). Arealet er redusert fra 27,8 m 2 /seng til 26,6 m 2 /seng (tilsvarende fase 2 ved St. Olavs hospital). Psykisk helsevern Innen psykisk helsevern er arealet pr. seng 41,9 m 2., noe som er i samsvar med andre sykehusprosjekt.

4 IV Korrigert areal - senger Samlet er arealet til senger innen somatikk redusert med 469 m 2. Dagbehandling Befolkningen i Nordmøre og Romsdal har et klart lavere forbruk av dagbehandling enn landsgjennomsnittet. I opprinnelig HFP er antall dagbehandlinger økt med 50 % eksklusiv dialysebehandling. Medregnet dialysebehandlingen som blir overført til Nye Molde sjukehus 1 vil økningen bli 67 % fra 2006 til Det er ikke tatt godt nok hensyn til konsekvensene av økt dagbehandling i opprinnelig HFP. Det er behov for plasser for pasienter som skal til flere undersøkelser på en dag og dermed har behov for venteareal for å slappe av mellom undersøkelsene. Poliklinikk- Kliniske spesiallaboratorier Befolkningen i opptaksområdet for Helse Nordmøre og Romsdal har ett klart høyere forbruk av polikliniske tjenester enn landsgjennomsnittet. Hovedforklaringen er dels medisinsk praksis, dels at antall private spesialister med driftsavtale er svært lavt i vårt opptaksområde. Vi har forutsatt en økning i antall polikliniske konsultasjoner på 15 % i tidsrommet 2006 til Arealbehovet for noen av de kliniske spesiallaboratoriene er omdefinert til generelle undersøkelsesrom, og antallet er redusert. Noen av de polikliniske undersøkelsene blir kun gjennomført på de kliniske spesiallaboratoriene. Dette reduserer behovet for generelle undersøkelsesrom noe. Resultatet av gjennomgangen er at kapasiteten for polikliniske undersøkelsesrom/kliniske spesiallaboratorier reduseres fra 79 rom til 66 rom i Nye Molde sjukehus. 15 av poliklinikkrommene vil også være kontor for spesialister (øre-nase-hals, øye, tann/kjeve). Dette øker behovet for poliklinikkrom isolert sett, men samtidig reduseres behovene for kontor utenom poliklinikkene. De viktigste argumentene for egne kontor i poliklinikkrommene til disse spesialistene er; spesialisert utstyr på rommet som delvis også er tilpasset den enkelte doktor, relativt høy andel poliklinisk virksomhet få innlagte pasienter, samt rekrutteringsperspektivet. I revidert HFP for Nye Molde sjukehus er det forutsatt en utnyttelsesgrad på 230 dager, 8 timer pr. dag for alle polikliniske fagområder. Det er bred enighet blant eksterne sykehusplanleggere som har bistått i gjennomgangen om at utnyttingsgraden ikke bør økes for et sykehus på størrelse med Nye Molde sjukehus. Forutsetningene i opprinnelig HFP om 4 timer utnyttelsestid for medisinsk poliklinikk, blir endret til samme utnyttelsesgrad som for andre fagområde i forbindelse med gjennomgangen. 1 Dialysebehandling for Romsdal opptaksområde gis i dag ved en satelittstasjon i Fræna kommune, i regi av helseforetaket og med faglig oppfølging fra Kristiansund sykehus. Behandlingen som i dag gis i Fræna er vedtatt innlemmet i Nye Molde sjukehus.

5 V Korrigert areal poliklinikk Samlet er arealet til poliklinisk virksomhet/kliniske spesiallaboratorier redusert med 480 m 2 i det reviderte arealbehovet. Annen somatikk Operasjon Grunnlaget for dimensjonering er antall operasjoner pr. år. Forutsetninger om akutte operasjoner og operasjonstid gir et matematisk behov for 5,1 operasjonsstuer. En slik dimensjonering vil være utilstrekkelig for en reell driftssituasjon. Sykehuset gir operativt tilbud innen gynekologi, føde, gastrokirurgi, karkirurgi, ortopedi, øye, ØNH og tann/kjevekirurgi. Ut fra dette er behovet inkl. dagkirurgi vurdert til 8 operasjonsstuer. I enkelte perioder har flere fagområder behov for 2 stuer. I tillegg er operasjonsarealet svært vanskelig å utvide ved framtidig endret behov. Derfor er det lagt inn en bufferstue, slik at samlet tall blir 9. I opprinnelig HFP var det lagt til grunn 110 m 2 (innlagte) og 90 m 2 (dagbehandling) for operasjonsstuene. Det er entydige signaler om at alle stuene bør være like store (110 m 2 ). Korrigert areal - operasjon Operasjonsarealet er i det reviderte arealbehovet økt med 80 m 2. Medisinsk service Laboratoriemedisin Dimensjoneringen tar utgangspunkt i antall stillinger ved laboratoriene og arealbehovene knyttet til den enkelte arbeidsplass. Det er stilt større krav til utnyttelse av felles arealene i arealgjennomgangen noe som gjør at arealet er redusert med 100 m 2 i forhold til opprinnelig HFP. Apotek Dimensjoneringen av apotekarealet i opprinnelig HFP var for høyt noe som har sin bakgrunn i misforståelser om netto- og bruttoareal som apoteket bruker i dag. Det er gjennomført møter med ledelsen for sykehusapoteket både lokalt og regionalt. Konklusjonen er en reduksjon i arealet på 300 m 2. Korrigert areal medisinsk service Arealet til medisinsk service er redusert med 400 m 2. Intern service og administrasjon inkl. pasienthotell Innenfor dette området er det gjort flere korrigeringer: Kontorlokalene var i opprinnelig HFP dimensjonert noe for lavt. Lokalene er justert opp med 13 enheter noe som tilsvarer 113 m 2. Det er fremdeles forutsatt at ca 2/3 av kontorlokalene skal utformes i ulike landskaps-/kontormiljøløsninger. Personalservicearealene er redusert, hovedsakelig ved at kantinearealet er redusert med 50 m 2. Dette innebærer mindre areal pr. ansatt i kantinen.

6 VI Ikke-medisinsk service er redusert med 100 m 2 netto ved at gartner og garasjefunksjoner er flyttet til sokkelen under helikopterlandingsplassen, jfr. garasje for ambulanser. I tillegg er det lagt inn 20 m 2 ekstra på produksjonskjøkkenet pga endret konsept (jfr. også reduksjon m 2 /seng i sengeområdene). Pasienthotellet Det er gjennomført en egen utredning om pasienthotell. Utredningen følger konseptrapporten som utrykt vedlegg. Pasienthotellet er i utgangspunktet dimensjonert med 34 senger for innlagte pasienter og 15 senger for pårørende/dagpasienter. Utredningen som er utarbeidet viser at et pasienthotell helst bør være større enn 50 senger (ideell størrelse mellom 70 og 90 senger) for at det skal være interessant å drive økonomisk lønnsomt. I det videre arbeidet vil ulike driftsformer for hotellet bli vurdert, og lønnsomhet vil være et viktig kriterium. I det reviderte arealbehovet er det forutsatt at pasienthotellet etableres med 60 senger. Dette øker arealbehovet med 205 m 2. Korrigert areal - Intern service og administrasjon inkl. pasienthotell Samlet er arealet økt med 183 m 2 for intern service og administrasjon inkl. pasienthotell.

7 VII Revidert arealbehov for Nye Molde sjukehus med endringer fra HFP datert HFP HFP revidert Differanse Arealbehov Arealbehov Arealbehov Prehospitale tjenester/akuttmottak/observasjon Akuttmottak Observasjonspost Delsum Poliklinikker/dagområde Poliklinikker Kliniske spesiallaboratorier Dagkirurgi Dagområde, medisinske fag Delsum Døgnbehandling Sengeområde Intensiv Delsum Annen somatikk Operasjon Postoperativ Fødestuer Fysio- og ergoterapi Sosionom, logoped, dietist, rehab Lærings- og mestring Delsum Psykiatri Poliklinikk & kliniske spesiallaboratorier Sengeområde Skjerming Støttefunksjoner Delsum Medisinsk service Billeddiagnostikk Laboratorier Apotek Sterilsentral Medisinsk teknikk Delsum Intern service og administrasjon Administrasjon Kontorer og møterom Personaleservice Hotell Pasientservice Ikke-medisinsk service Undervisning og forskning Delsum Nye Molde sjukehus nettoareal i alt Bruttoareal i alt (brutto/netto faktor 1,97)

8 VIII Pasientbehandling i forhold til totalareal (Arealeffektivitet) Arealstandardene som legges til grunn ved realisering av nye sykehusprosjekt, fører til at det kreves mer areal for behandlingen av den enkelte pasient. Samlet pasientbehandling i forhold til det totale arealet som bygges, er dessuten avhengig av Utnyttelsesgrad Behandlingsareal i forhold til totalareal Sykehus på størrelse med Nye Molde sjukehus vil ha lavere utnyttelsesgrad enn større sykehus, som har større opptaksområde og flere spesialister innen det enkelte fagområde. Færre spesialister gir redusert mulighet til å utvide åpningstiden for dagbehandling og poliklinisk virksomhet. Behandling av pasienter krever støtte fra en rekke medisinske og ikke-medisinske serviceavdelinger. Størrelsen på serviceavdelingene vokser ikke proporsjonalt med økning i antall behandlede pasienter. Ofte kan pasientbehandlingen øke uten at en trenger å øke arealet til servicefunksjonene. Andelen serviceareal i forhold til behandlingsareal vil være høyere ved et lite sykehus enn ved et større sykehus. Dette får konsekvenser for pasientaktivitet i forhold til totalarealet. Det er flere tiår siden det er bygget nye lokalsykehus på størrelse med Nye Molde sjukehus i Norge. Det eksisterer derfor ikke noe godt sammenligningsgrunnlag for totalarealet ved sykehuset sett i forhold til pasientaktiviteten. Dimensjoneringen av den enkelte funksjon er gjennomgått kritisk, og vurdert til å gi et riktig bilde av behovet med bakgrunn i dagens kunnskap.

9 Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram Grunnlag for konseptfaserapport (beslutningspunkt B3) Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde,

10 Prosjektlederne Guttorm Eldøen og Britt Rakvåg Roald har ledet arbeidet med utarbeidelsen av Hovedfunksjonsprogrammet. Arbeidet inkluderer utarbeidelse og koordinering av selve dokumentet og prosessen med medvirkning fra ansatte. Prosjektleder Nye Molde sjukehus Randi Myhre har utarbeidet økonomiske analyser og dimensjonering av bemanning og sammen med prosjektdirektør Eirik Heggemsnes bidratt i arbeidet med kvalitetssikring av tallmaterialet. Hospitalitet AS har levert konsulenttjenester i forbindelse med HFP. Hospitalitet AS har foretatt framskriving av pasientaktivitet og bemanning og dimensjonering av areal. Helsebygg Midt Norge har bidratt med verdifulle innspill underveis i prosessen. Sekretær Gunn Elin Nygård har bidratt med sekretærtjenester. Bildene er tatt av Helse Nordmøre og Romsdals enhet for kommunikasjon og samfunnskontakt, samt av Torstein Dalemark, og bearbeidet av kommunikasjonsrådgiver Roland Mauseth. Prosjektlederne vil takke alle som har bidratt i prosessen, i arbeidsgrupper, som intern referansegruppe og kontaktpersoner, i møter med enkeltpersoner og enkeltgrupperinger. Forsidebilde: Øivind Leren Nytt opptrykk per korrigert for mindre feil i første opptrykk fra desember 2007

11 0 OPPSUMMERING SAMMENDRAG BAKGRUNN OG PROSESS BAKGRUNN PROSESS OG BRUKERMEDVIRKNING FORDELING AV FUNKSJONER PÅ BRUKERGRUPPER FORMÅL OG MÅLGRUPPER FOR HFP MÅL OG RAMMER MÅL FOR DEN FRAMTIDIGE VIRKSOMHETEN Virksomhetsidé for nytt sjukehus Samfunnsmål Effektmål RESULTATMÅL RAMMEFORUTSETNINGER BEHOVSANALYSER TIDLIGERE BEHOVSVURDERINGER NÅSITUASJON OG AVGRENSING AV FUNKSJONER Aktivitetsdata Pasientaktivitet Øvrig aktivitet DEMOGRAFISK FRAMSKRIVING Framskrevet folkemengde etter aldersgrupper Dagens forbruksrater framskrevet etter befolkningsutvikling til ANDRE FORHOLD SOM PÅVIRKER BEHOVSANALYSEN Faglige framtidsvyer generelle utfordringer for alle fag Beskrivelse av trender og epidemiologi for de enkelte fagområder Forventninger og krav Samspill med kommunehelsetjenesten Samspill med Kristiansund sykehus og med andre helseforetak Ny teknologi og nye arbeidsmåter Medisinsk teknologi Arbeidsmåter OPPSUMMERING AV OMSTILLING SAMMENLIGNET MED DEMOGRAFISK FRAMSKREVET BEHOV BEHOVSVURDERING Behovsvurdering 2025 for somatikk Dagbehandling og poliklinikk Observasjon Pasienthotell Ferdigbehandlede pasienter Liggetid Behovsvurdering 2025 for psykisk helsevern Sammenfattende resultat for pasientfremskrivningen Andre aktiviteter BEMANNINGSFRAMSKRIVING Dagens bemanning Framskrevet situasjon Helse Nordmøre og Romsdal HF Side 11

12 5 ALTERNATIVE LØSNINGER BASISALTERNATIVET (ANBEFALT ALTERNATIV) SEKUNDÆRT ALTERNATIV ALTERNATIVET AREALSTANDARDER OG UTNYTTELSESGRADER AREALSTANDARDER OG UTNYTTELSESGRADER FOR BASISALTERNATIVET Arealstandarder Utnyttelsesgrader AVVIKENDE UTNYTTELSESGRADER ELLER AREALSTANDARDER I SEKUNDÆRT ALTERNATIV AVVIKENDE UTNYTTELSESGRADER ELLER AREALSTANDARDER I 0-ALTERNATIVET Arealstandarder Utnyttelsesgrader FUNKSJONSBESKRIVELSER OG AREALANALYSE FOR BASISALTERNATIVET FUNKSJONSBESKRIVELSER Generelle forutsetninger Overordnede strukturer med relasjoner De kliniske hovedfunksjoner Ikke-medisinske funksjoner AREALANALYSE Areal fordelt på funksjonsområde Akuttfunksjoner Somatikk og psykisk helsevern Medisinsk service Intern service Samlet arealoppsummering og omregning fra netto til brutto areal FUNKSJONSBESKRIVELSER OG AREALANALYSE FOR SEKUNDÆRT ALTERNATIV OG 0-ALTERNATIVET SEKUNDÆRALTERNATIV ALTERNATIVET ØKONOMISKE ANALYSER INNLEDNING INVESTERINGER BEMANNING OG DRIFTSØKONOMI FINANSIERINGSPLAN REFERANSER OG VEDLEGG Oppsummering Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) for Nye Molde sjukehus beskriver en mulig modell for framtidens norske lokalsjukehus. Gjennom vesentlig tettere samhandling med kommunehelsetjenesten og effektive driftsløsninger, skal konseptet svare på utfordringene knyttet til et endret sykdomsbilde med flere syke eldre, nye nasjonale satsningsområder på lokalsjukehusnivå og forventninger fra befolkning, ansatte og eier. Helse Nordmøre og Romsdal HF Side 12

13 Funksjonsarealer er løst innenfor et areal på kvm med en foreløpig anslått kostnad på 2,367 milliarder kroner. Ca kvm utleieareal kommer i tillegg med blant annet apotek og pasienthotell. Nye driftsløsninger i nytt bygg vil øke effektiviteten betydelig, både økonomisk og kvalitativt. Nye Molde sjukehus planlegges med et lite akuttsjukehus i hovedsjukehuset. Akuttsjukehuset planlegges med felles akuttmottak med legevakt, observasjonspost, laboratorietjenester, røntgenfunksjon med CT, ultralyd og konvensjonell røntgen. Målet er rett pasient på rett plass til rett tid, og at akutte tilstander skal avklares raskt slik at unødvendige innleggelser unngåes. Hovedsjukehuset skjermes og kan fokusere mer på elektiv drift, og kan delvis stenges ned nattestid. I Nye Molde sjukehus vil det somatiske og psykiatriske sjukehustilbudet bli samlet i ett anlegg og forholdene legges til rette for en helhetlig behandling av pasienten. Sengeområdene planlegges som en felles ressurs. Dette åpner for en fleksibel bruk og økt tverrfaglig tilnærming. Sengeområdene skal ha enerom både av hensyn til pasientene og for å kunne utnytte kapasiteten maksimalt. Pasienten skal oppleve sjukehusets tilbud som en helhet. Kapasitet til poliklinikk og dagpasienter økes. Områdene tilrettelegges for stor grad av tverrfaglig bruk for å oppnå god utnyttelse, og lett tilgjengelighet for pasientene. Sjukehuset er dimensjonert gjennom å framskrive aktivitet i 2006 ut fra befolkningsvekst og forventet endring sykdomspanorama og helsetilbud i Det forutsettes at Nye Molde sjukehus har det samme opptaksområde og funksjonsinnhold som i dag. Det er lagt til grunn en utadrettet behandlingsfilosofi der sjukehuset forholder seg til den aktive pasient som stimuleres til å nytte egne ressurser. Konkret betyr det at antall tradisjonelle sjukehussenger er redusert til 147 for somatikk og 36 for psykisk helsevern. Hertil kommer 8 observasjonssenger, tekniske senger samt 34 pasienthotellsenger (foruten rom til pårørende og andre hotellgjester). Konseptet for Nye Molde sjukehus har blitt utviklet gjennom en bred prosess der ca 400 medarbeidere har medvirket, samt ulike brukerorganisasjoner og enkeltbrukere. Det har vært god dialog med kommunehelsetjenesten og Høgskolen i Molde. Nye Molde sjukehus er planlagt for å løse framtidas lokalsjukehusutfordringer. Konseptet er organisatorisk og strukturelt annerledes enn dagens sjukehusmodell. Samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten er en kritisk suksessfaktor for konseptet. Likeledes forutsetter det at organisasjonen som skal drive sjukehus utvikler en felles samhandlingskultur. Dette forutsetter en endringsvilje i sjukehuset der flere yrkesgrupper må utføre andre oppgaver andre steder og til andre tider enn de gjør i dag. Dette er en stor utfordring. Prosessen med hovedfunksjonsprogrammet gir godt håp om å kunne lykkes. Helse Nordmøre og Romsdal HF Side 13

14 1 Sammendrag Det blir stadig mer krevende å gi et godt medisinsk tilbud ved dagens Molde sjukehus på grunn av standard og funksjonalitet. Behovet for nytt sjukehusbygg er dokumentert i flere utredningsarbeider og i nasjonale pasienttilfredshetsundersøkelser. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i styremøte 26. juni 2006 at det nye sjukehuset i Molde skal bygges på Eikrem. Styret for Helse Midt-Norge RHF godkjente i møte 29. mai 2007 Idéfasedokumentet prosjektbeskrivelsen for Nye Molde sjukehus. Her legges et arealbehov på kvm og et investeringsbehov på 2,34 milliarder kroner (indeks februar 2007) til grunn for videre planlegging av Nye Molde sjukehus. Forankring internt og eksternt har vært en nøkkelfaktor til suksess for prosjektet Nye Molde sjukehus. Gjennom en rekke møter med til sammen ca 400 ansatte er det satt fokus på framtidige utfordringer i helsevesenet, sentrale verdier og samhandling med kommunehelsetjenesten. En ny sjukehusmodell Nye Molde sjukehus er planlagt for å løse Behovet for nytt sykehusbygg er dokumentert framtidas lokalsjukehusutfordringer. Eldrebølgen spesielt utfordrer virksomheten til å løse oppgavene på en ny måte. Det er lagt vekt på den framtidige rolle for Molde sjukehus som lokalsjukehus i en sammenhengende behandlingskjede der sjukehus og kommune i fellesskap tar ansvar. Konseptet er organisatorisk og strukturelt annerledes enn dagens sjukehusmodell Nye Molde sjukehus planlegges med de spesialistfunksjoner og den faglige kompetansen sjukehuset har i dag og dekker sammen med Kristiansund sykehus spesialisthelsetjenestetilbudet i Nordmøre og Romsdal. Sjukehuset skal legge vekt på Helse Midt-Norges satsingsområder for lokalsjukehus, særlig psykisk helsevern, syke eldre og kronisk syke og trygghet og tilgjengelighet ved akutt sykdom. Målet er å gi lokalbefolkningen trygge og forutsigbare spesialisthelsetjenester av god kvalitet. Dette vil skje i nært samarbeid med og i relasjon til de andre helseforetakene i vår region, spesielt St. Olavs Hospital HF. Nye Molde sjukehus skal organiseres ut fra 6 hovedsøyler: En utadrettet behandlingsfilosofi Respekt for pasienten og godt arbeidsmiljø for ansatte Kompetansebasert trygghetsbase Tett samarbeid mellom Nye Molde sjukehus og Høgskolen i Molde Fleksibilitet og endringsvillighet Samling av psykisk helsevern og somatikk Nye Molde sjukehus skal ha et lite akuttsjukehus i hovedsjukehuset. Målet er rett pasient på rett plass til rett tid, og at akutte tilstander skal avklares raskt her slik at unødvendige inn- Helse Nordmøre og Romsdal HF Side 14

15 leggelser unngåes. Hovedsjukehuset skjermes og kan fokusere mer på elektiv drift, og kan delvis stenges ned nattestid. Finansiering av prosjektet Oppdaterte beregninger viser at investeringen i Nye Molde sjukehus (sykehusareal) vil koste 2,367 milliarder kroner (indeks februar 2007). Nye Molde sjukehus forutsettes finansiert gjennom hovedsakelig tre finansieringskilder; avskrivningsmidler, salg av eiendom og lån. I arbeidet med å kartlegge konsekvensene av å gjennomføre investeringene i både St. Olavs Hospital og Nye Molde sjukehus, har Helse Midt-Norge foreløpig lagt til grunn en låneandel på 53 % for Nye Molde sjukehus, noe som også samsvarer godt med låneandelen for St. Olavs Hospital HF samlet. Investering i sykehusareal økte kostnader og skissert inndekking Tall i hele mill kr Økte kostnader: Netto økte avskr kostnader 37 Årlige rentekostnader år 1 64 Sum økte avskrivnings- og finanskostnader Skissert inndekking: Rasjonalisering egen drift jfr idéfasedokumentet -36 Overskudd jfr resultatkrav for Resultateffekt 54 Mulig inndekking av negativ resultateffekt: Realisering av planlagte tiltak (ltb) -12 Økt basisramme drift/avskrivninger -42 Investeringen i Nye Molde sjukehus (sjukehusareal) vil som tabellen viser, gi økte avskrivnings- og rentekostnader på ca 100 mill. kroner det første året etter idriftssetting. Merkostnadene skal dekkes inn gjennom blant annet rasjonaliseringstiltak i driften. Dette vil likevel ikke være tilstrekkelig til å dekke hele merkostnaden, og det forutsettes derfor at Helse Nordmøre og Romsdal HF får kompensasjon for deler av de økte kostnadene gjennom de årlige tildelingene fra Helse Midt-Norge. Beregninger viser at en økning av Helse Nordmøre og Romsdal HF sin godkjente kostnadsindeks (gjennomsnittlig kostnad pr behandlet pasient) innen somatikk med 5 prosentpoeng fra nivået i 2008, vil være tilstrekkelig for å dekke manglende økonomiske bæreevne synliggjort i langtidsbudsjettet. Et annet viktig virkemiddel vil være å redusere låneandelen i prosjektet ytterligere. Behov og aktiviteter i framtiden Med utgangspunkt i samlet aktivitet ved Molde sjukehus i 2006 er aktiviteten fremskrevet til 2025, justert for endringer i befolkningen og forventet realvekst innen helsetjenester. Deretter er behovet for sengeplasser nedjustert ut fra kvalitative vurderinger. Ferdigbehandlede pasienter er trukket ut av materialet, og det forventes en overføring fra sjukehussenger til dagbehandling, poliklinikk og pasienthotell. Det forventes en reduksjon av liggetid for de pasienter som blir igjen i sjukehusseng. Denne beregningsmodellen er vurdert opp mot en annen beregningsmodell fra Sintef Helse. Nye Molde sjukehus sin modell gir færre tradisjonelle sjukehussenger og benytter pasienthotell og observasjonssenger, økt poliklinikk og dagbehandling som alternativ. Helse Nordmøre og Romsdal HF Side 15

16 Beregningsgrunnlaget for framskrivning av aktivitet: Pasientaktivitet 2006 Avdelingsopphold Ligge- Dager Dagbesøk Poliklin. Kons. Somatikk Psykiatri Molde sjukehus i alt Ved å bruke framskrivningsmodellen kommer en fram til følgende dimensjonering av senger: Normale senger Observasjons- Senger Hotell senger Sengeberegning 2025 Somatikk 147 Psykisk helsevern 36 Nye Molde sjukehus I tillegg kommer tekniske senger i somatikk og psykisk helsevern. Personellbehovet i Nye Molde sjukehus i 2025 er beregnet til ca. 110 stillinger lavere enn i Dette skyldes hovedsakelig den pågående omstruktureringsprosessen innen psykisk helsevern med overføring av behandlingsansvar og funksjoner til Helse Sunnmøre HF. Det øvrige personal behovet er anslått til å bli tilnærmet uendret, med en omfordeling til noen flere stillinger til somatikk og noen færre stillinger innen intern service/administrasjon. Pasientvolumet innen somatikk er samtidig anslått å skulle vokse med ca 15 %. Beregninger antyder en driftsøkonomisk gevinst på 25 mill. kroner innen somatikk isolert sett, noe som understøtter at det skisserte nivået på den samlede rasjonaliseringsgevinsten (30-40 mill. kroner) i idéfasedokumentet er realistisk Løsninger og funksjoner i det nye sjukehuset For arealstandardene er det anvendt en akseptert standard for sjukehusutbygging. Utnyttelsesgrader uttrykker hvor intensivt sjukehusets kapasiteter skal utnyttes over året og døgnet. Nye Molde sjukehus vil ha en utnyttelsesgrad på 85 % på somatiske senger, 90 % på senger innen psykisk helsevern og 70 % på pasienthotell og observasjonssenger. For utnyttelse av dagområder, poliklinikker og undersøkelses/behandlingsfasiliteter anvendes 230 dager pr år og 8 timer pr dag med unntak av medisinsk poliklinikk som har mange spesialiteter som bør kunne drive poliklinikk samtidig. Sengeområder har i utgangspunktet 4 sengetun med 9 senger i hvert tun. Sengeområdene skal ha enerom og de fleste rom får eget bad. Enerom er en fastlagt forutsetning for virksomhetsidéen for Nye Molde sjukehus. Somatiske sengeområder er i størst mulig grad standardiserte og ikke organisert i relasjon til egen poliklinikk. Målet er at de ulike enhetene i framtida lett kan endre lokalisering og dimensjon. Sengetun for pasienter innen psykisk helsevern skal være lokalisert slik at pasientene kan benytte sjukehusets fellesarealer. Det skal taes særlig hensyn til sårbarhet og skjerming. Poliklinikkområdet blir tilrettelagt som et fellesområde for de fleste fag. Dette bedrer kapasitetsutnyttelsen og åpner for tverrfaglig og fleksible løsninger. Helse Nordmøre og Romsdal HF Side 16

17 Pasienthotell ved Nye Molde sjukehus innvirker på dimensjoneringen av sengetallet for sjukehuset som på denne måten kan holdes lavere enn hva som ellers ville vært mulig. Hotellet trenger ikke nødvendigvis å være en del av selve sjukehusinvesteringen. Forskning samt læring og mestring er to av sjukehusets hovedoppgaver. Virksomheten samlokaliseres med undervisningsområde og fagbibliotek. Det er et viktig poeng at forskning er synlig i Nye Molde sjukehus. En enhet som er synlig fra vestibylen vil gjøre området lett tilgjengelig både for ansatte og pasienter. Nye Molde sjukehus skal ha en Høgskoleklinikk. Ved å plassere denne enheten sammen med de overnevnte vil dette også synliggjøre det viktige samarbeidet mellom Høgskolen i Molde og sjukehuset. Ikke-medisinske funksjoner Løsninger og konsepter for varelogistikk er basert på optimale prosesser. Det legges til grunn maksimalt 2 lagernivå i regionen. Det forutsettes at Helse Midt-Norge RHF etablerer regionalt sentrallager for leveranser av alle typer forbruksvarer, og at varene leveres ferdig pakket i vogn til forbrukende avdelinger. Det planlegges ikke med sentrallager i Nye Molde sjukehus. Forsyningsfunksjoner er i utgangspunktet samlokaliseres, slik at disse i størst mulig grad kan ha felles utnyttelse av arealet. Utformingen av Nye Molde sjukehus stiller endrede krav til kompetanse i de ikke medisinske servicefunksjonene. Totalt gir sjukehusmodellen kvm som fordeles slik: Det lille akuttsjukehuset Poliklinikker/dagområde Somatisk sengepost Annen somatikk Psykisk helsevern sengepost Medisinsk service Intern service og administrasjon, inkl kontor, møterom mm Helse Nordmøre og Romsdal HF Side 17

18 Utleieareal er dimensjoner til brutto ca 5000 kvm og fordeler seg slik: Hotell Hemit Legevakt Apotek Pasientkafeteria En skisse av funksjoner og relasjoner i HFP er laget av arkitektsammenslutningen Team Molde i november 2007: Helse Nordmøre og Romsdal HF Side 18

19 2 Bakgrunn og prosess 2.1 Bakgrunn Molde sjukehus er lokalisert med somatikk og psykisk helsevern på Lundavang og med psykisk helsevern på Hjelset. I tillegg er flere funksjoner lokalisert i utleieareal ulike steder i byen, fordi det ikke er plass i eksisterende areal. Bygningene på Lundavang og på Hjelset er i hovedsak oppført i perioden Behovet for nye arealer for Molde sjukehus er Dagens Molde sjukehus preges delvis av trange lokaler dokumentert i flere utredningsarbeider, senest i Samla Plan 2003, hvor behovet for opprusting av dagens bygningsmasse på Lundavang og Hjelset er vurdert særskilt. Utredningen viser at det er til dels svært store kvalitetsforskjeller på den samlede bygningsmassen. Trange lokaler og rigide byggtekniske løsninger gjør det vanskelig å modernisere og effektivisere driften, og det er avdekket et betydelig vedlikeholdsetterslep. I arbeidet med Idéfasedokumentet er vurderingene blitt oppdatert pr Konklusjonen er at det blir stadig mer krevende å gi et godt medisinsk tilbud ved dagens Molde Sjukehus. Styret i Helse Midt Norge godkjente i styremøte 26. juni 2006 at det nye sjukehuset i Molde skal bygges på Eikrem. Våren 2007 gjennomførte Prosjektorganisasjonen Nye Molde sjukehus idéfasen for det nye sjukehuset og et Idéfasedokument av 16. mai 2007 er godkjent av Prosjektstyret for Nye Molde sjukehus og styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF. Styret for Helse Midt Norge RHF godkjente i møte 29. mai 2007 Idéfasedokumentet prosjektbeskrivelsen. I dokumentet har en lagt til grunn et arealbehov på kvm netto. Arealet er bygget på at tjenestetilbudet skal opprettholdes og at funksjonsfordelingen mellom Kristiansund sykehus og Molde sjukehus er slik styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF har vedtatt. Investeringsbehovet for Nye Molde sjukehus er i idéfasedokumentet beregnet til 2,34 milliarder kroner (verdi februar 2007). 2.2 Prosess og brukermedvirkning Prosjektledelsen for HFP definerte tidlig forankring internt og eksternt som en nøkkelfaktor mht suksess for prosjektet Nye Molde sjukehus. I arbeidet med HFP har det viktigste prinsippet vært bred medvirkning av ansatte og pasienter/brukere. Dette har hatt som konsekvens at prosjektledelsen har hatt en rekke møter med til sammen ca 400 ansatte. Helse Nordmøre og Romsdal HF Side 19

20 Prosjektledelsen har i disse prosessene, internt og eksternt, fått en unik innsikt i sjukehusets indre liv og det har kommet frem mange gode idéer. Dette har vært avgjørende for idéene i HFP. Det vil i det følgende redegjøres for prosessen. Medvirkning av ansatte Prosessen med ansattemedvirkning startet med et oppstartsseminar i februar Her var representanter for ansatte og eiere invitert og det var innlegg blant annet fra administrerende direktør Ringerike sykehus, kommunehelsetjenesten og ulike fagpersoner og ledere fra eget sjukehus. Her ble det rettet fokus på framtidige utfordringer i helsevesenet, sentrale verdier og samhandling med kommunehelsetjenesten. Det ble fokusert på at eldrebølgen utfordrer oss til å løse oppgavene på en ny måte. Det ble drøftet den framtidige rolle for Molde sjukehus som lokalsjukehus i en sammenhengende behandlingskjede. I april og mai ble 7 møter av en dags varighet avviklet, der tema var hovedfunksjoner i forhold til gode pasientforløp fra kommunehelsetjenesten, gjennom sjukehuset og tilbake i kommunehelsetjenesten. Samtidig ble det diskutert hvordan sjukehusets hovedfunksjoner kunne omdisponeres for å møte en ny behandlingsprofil. Gjennom disse diskusjoner ble også Nye Molde sjukehus virksomhetsidé utarbeidet. Fra disse gruppene laget prosjektledelsen referat som ble lagt ut for kommentarer og innspill på intranett. Parallelt med dette var alle avdelinger og fagområder bedt om å komme med faglige framtidsvyer fra eget fagområde. Det ble gjennomført en rekke møter og samtaler med enkeltpersoner og enkeltgrupper. Mange leverte skriftlige innspill etter slike møter, eks intensivavdelingene, laboratorium, fysioterapi og radiologi. Ut fra vårens prosesser skrev prosjektledelsen to dokumenter, Funksjoner og relasjoner og Oppsummering av faglige framtidsvyer, som ble lagt ut på intranett for informasjon og kommentar i juni I august og september ble tre heldagsmøter med 45 ansatte avholdt, der spesifisering av enkeltområder og dimensjonering av areal var hovedtemaer. De ansatte var inndelt i 5 grupper med gruppeleder og de leverte rapporter fra arbeidet ut fra spesifiserte spørsmål og problemstillinger: Intensivenhet, akuttmottak, poliklinikk/dagbehandling/ambulante tjenester, pasienthotell og sengeenhet. Arbeidet med dimensjonering av areal har hentet sitt grunnlag fra aktivitet og bemanning i Aktivitetstall ble hovedsakelig hentet fra pasientadministrative system, med unntak av noe som ble innhentet fra enkeltavdelinger. Tallmaterialet ble diskutert i første arbeidsgruppemøte i høst. Etter kvalitetssikring av enkelte areal som operasjon, poliklinikkområder, spesiallaboratorier og radiologi, ble forslag til areal sendt ut til høring i organisasjonen via avdelingssjefer og stabsledere. Ansatte har deltatt aktivt i sjukehusprosjektet Helse Nordmøre og Romsdal HF Side 20

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Revidert kostnadsramme. Tillegg til konseptrapport for Nye Molde sjukehus. Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF

Revidert kostnadsramme. Tillegg til konseptrapport for Nye Molde sjukehus. Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Nye Molde sjukehus Revidert kostnadsramme Tillegg til konseptrapport for Nye Molde sjukehus Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde, 19.02.2009 Dokumentet Revidert kostnadsramme er et vedlegg til

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Utbyggingsprosjekt i NLSH

Utbyggingsprosjekt i NLSH Utbyggingsprosjekt i NLSH Lofoten 80 mill. Vår 2007 Bodø, psykiatri Voksne 175 mill Høst 2008 Barn 80 mill Høst 2006 Bodø, somatikk Trinn 1 452 mill Høst 2006 Trinn 2/3 Høst 2011 Trinn 4/5 2015 Lofoten

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020 VEDLEGG TEGNINGER OG ILLUSTRASJONER Februar 2012 AREALPLAN HELSE FONNA Tegningsliste: Tegningsliste.xlsx 01.02.2012 Tegningsnr. Tittel Tegningstype PLAN A.H50.001 HAUGESUND EKSISTERENDE BYGNINGER ILLUSTRASJON

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014. Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014. Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Nesset kommune Arkiv: H10 Arkivsaksnr: 2014/949-2 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014 Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Revisjon nr. 4 20.1.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av arealbehov i ulike scenarier

Revisjon nr. 4 20.1.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av arealbehov i ulike scenarier Revisjon nr. 4 20.1.2012 Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 FAS 1.11.11 1 Justeringer etter Oppdragsgivers gj.gang FAS 14.11.11

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan 2030. Berekning av arealbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as 24.09.

Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan 2030. Berekning av arealbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as 24.09. Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplan 2030 Hospitalitet as 24.09.2012 Side 1 av 4 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: RG/LAA/LH Dokumenttittel:

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Disposisjon 1. Utfordringer i samhandlingssonen 2. Hva gjør vi med dette Mediedekning

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Nye Molde sjukehus Konseptrapport

Nye Molde sjukehus Konseptrapport Nye Molde sjukehus Konseptrapport Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde, 04.09.2008 Konseptrapporten for Nye Molde sjukehus er utarbeidet av Prosjekt Nye Molde sjukehus med bistand fra Helsebygg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Klinikk for psykisk helsevern Seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Helse Møre og Romsdal HF 6026 Ålesund Dykkar ref: Vår ref: kto Dato: 03.10.2014 Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Styringsdialogkonferansen Steinkjer 8. januar 2010 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Noen kritiske områder for å lykkes med samhandlingsreformen

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene.

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Kurs; Aktiv deltakelse og mestring i hele pasientforløpet Arrangør; Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital HF Tor Åm Samhandlingsdirektør

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07

Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07 Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder (forlot møtet kl. 16.15) Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Vedlegg sak 52/2013 Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Beslutningsgrunnlag for virksomhetsoverdragelse av alderspsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus til alderspsykiatrisk avdeling

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Ny sykehusstruktur Østfold 2015 Nøkkeltall Sykehuset Østfold 2013 DPS

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Lean konseptfase - forenkle forkorte og forbedre! Tenk om-

Lean konseptfase - forenkle forkorte og forbedre! Tenk om- 1 Lean konseptfase - forenkle forkorte og forbedre! Tenk om- 2 Tenk om... konseptfasen kunne følge et standardisert forløp? med avtalte aktiviteter og varighet for hver aktivitet.. hvor innholdet er veldefinert

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Forutsetning og rammer

Forutsetning og rammer Prosjekter Forutsetning og rammer Oppdragsdokument 2013 Helgelandssykehuset HF skal videreutvikle et godt lokalsykehustilbud og en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland, i samarbeid med

Detaljer

Voss sjukehus og Kysthospitalet Hagevik er eksempler på Haukeland universitetssjukehus sine enheter som driver pasientbehandling.

Voss sjukehus og Kysthospitalet Hagevik er eksempler på Haukeland universitetssjukehus sine enheter som driver pasientbehandling. Helse Bergen. Faglig nav i regionen også store sykehus kan samhandle. Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet Helse Bergen HF er det juridiske navnet på foretaket, mens Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Nasjonal helse- og omsorgsplan

Nasjonal helse- og omsorgsplan Nasjonal helse- og omsorgsplan Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten Hvilke pasienter gjelder det? Hvilke tjenester må etableres? Hvilken kompetanse vil det bli bruk

Detaljer

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF

PROTOKOLL BRUKERUTVALGET HELSE-FINNMARK HF Tilstede: Forfall: PROTOKOLL BRUKERUTVALGET MØTE 27. OKTOBER 2008 Sted: Klinikk Hammerfest, Fagbiblioteket Kl. 10.00-13.45 Werner Johansen Anne Fredriksen Åge Driveklepp Anne Lise Moe Samuel Anders Guttorm

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

De viktige trendene. Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

De viktige trendene. Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge. Universitetssykehuset Nord-Norge HF De viktige trendene Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge UNN Verdens nordligste universitetssykehus 450 senger - somatikk 125 senger - psykiatri 72 tekniske senger 80 senger i eget

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet

Detaljer

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører 2015-2018 Innhold 1. BAKGRUNN...2 2. OVERORDNA FØRINGER OG FORUTSETNINGER...2 3 STATUS...3 4. PRINSIPPER...5 5. OPPSUMMERING...8

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10

Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10 Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12. 2015 SAK NR 094 2015 MANDAT FOR UTREDNING AV SENGER, REHABILITERINGSPLASSER OG ORTOPEDITILBUD I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Prosjekt rehabilitering. Presentasjon av anbefalinger fra arbeidsgruppe og videre behandling av anbefalingene

Prosjekt rehabilitering. Presentasjon av anbefalinger fra arbeidsgruppe og videre behandling av anbefalingene Prosjekt rehabilitering Presentasjon av anbefalinger fra arbeidsgruppe og videre behandling av anbefalingene Hvorfor prosjekt rehabilitering? Rehabilitering som fagfelt Ansvarsforholdene mellom nivåene

Detaljer

Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid

Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid Hvilke pasienter har vi om 30 år? Hvordan tenke fleksibilitet når fremtiden er usikker? Når bør FM settes på agendaen? Prosjektleder Ellen Kongshaug

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING Forslag til vedtak:

Detaljer

Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007. NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010

Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007. NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010 Nytt sykehus i Buskerud prosess og foreslått løsning november 2007 NSH-seminar 030408 Svein Jacobsen, tidligere prosjektleder NSG2010 Lier 21.725 Røyken 17.280 Hurum 8.799 = 47.804 Sande Svelvik 14.181

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam tidlig vurdering, behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte helsetjenestebehov Monika Dalbakk prosjektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam OSO sak: 08/14

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med rus- og psykiske helseplager 1. Bakgrunn Med mål om å identifisere samhandlingsområder som har behov for et særskilt fokus i det langsiktige planarbeidet

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Styresak 104-2013/4 Strategi i Helse Nord, revisjon innspill fra høringsrunden, oppsummering

Styresak 104-2013/4 Strategi i Helse Nord, revisjon innspill fra høringsrunden, oppsummering Møtedato: 25. september 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Fanghol, 75 51 29 00 Bodø, 13.9.2013 Styresak 104-2013/4 Strategi i Helse Nord, revisjon innspill fra høringsrunden, oppsummering 1. Bakgrunn/sammendrag

Detaljer

Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta.

Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta. Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta. Workshop 2009 Oppsummering og nye utfordringer Workshop 2009 - Gruppe 1 Det er inngått nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Helse Finnmark om

Detaljer

Verktøy for kravbeskrivelse og romprogrammering

Verktøy for kravbeskrivelse og romprogrammering Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Verktøy for kravbeskrivelse og NBEF BIM

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer