Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus"

Transkript

1 Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF

2 II REVIDERT AREALBEHOV FOR NYE MOLDE SJUKEHUS Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) for Nye Molde sjukehus, datert , er dimensjonert etter behovet for spesialisthelsetjenester for befolkningen i opptaksområdet for sykehuset i Som et ledd i å kvalitetssikre grunnlagsdokumentasjonen for dimensjoneringen av sykehuset, vedtok prosjektstyret for Nye Molde sjukehus 8. april 2008 å gjennomføre en kritisk vurdering av arealbehovet. Dette ble gjort ut fra erfaringer fra andre sykehusprosjekter om arealjusteringer, og prosjektstyrets ønske om et mest mulig realistisk grunnlag for videre arbeid. Resultatet fra gjennomgangen av arealbehovet ble vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27. mai 2008 som nytt grunnlag for det videre arbeidet med Nye Molde sjukehus. Det reviderte bruttoarealbehovet for Nye Molde sjukehus inkl. utleieareal er m 2. Dette er en reduksjon på m 2 i forhold til behovet som lå til grunn i HFP datert De oppdaterte arealvurderingene, og endringene de medfører, er her gjort rede for i et eget kapittel, som utgjør et tillegg til det opprinnelige HFP. Resultatene er vist i forhold til tabell 7.58 i HFP datert Resultatene fra gjennomgangen er innarbeidet i en egen kolonne. Arbeidet med gjennomgang av arealbehovet Utgangspunktet for gjennomgangen av arealbehovet er driftskonseptet for Nye Molde sjukehus slik det går fram av HFP datert Det vil si at det ikke er gjort endringer i hvordan tilbudene skal organiseres. Representanter for ulike aktører innen sykehusplanlegging i Norge har bistått i arbeidet, som har vært konsentrert om følgende elementer: Behov - Kapasitet Utnyttelsesgrader Standarder Generelt er arealstandardene definert i forhold til andre sykehusprosjekt i landet, og vurdert ut fra hva som er realistisk arealutnyttelse for et lokalsykehus på størrelse med Nye Molde sjukehus. Der det er ulikheter er dette kommentert spesielt.

3 III Resultatet revidert arealbehov for Nye Molde sjukehus Prehospitale tjenester/observasjon Arealene er i utgangspunktet opprettholdt fra HFP. Foreslått løsning for helikopterlandingsplass i skisseprosjektet gjør det hensiktsmessig å trekke ambulansegarasjene ut av sykehusarealet og inn i sokkelen på helikopterlandingsplassen. Gitt at helikopterlandingsplassen får en slik løsning, er dette investeringsøkonomisk gunstigere. Korrigert areal Prehospitale tjenester/observasjon Arealet er redusert med 180 m 2 i det reviderte arealbehovet pga flytting av ambulansegarasjene. Sengekapasitet Somatikk Befolkningen i opptaksområdet for Helse Nordmøre og Romsdal har et svakt høyere forbruk av døgnbehandling enn landsgjennomsnittet. Det er ikke noe epidemiologisk grunnlag som tilsier en slik forskjell, men antall eldre over 75 år, er 16 % høyere for Helse Nordmøre og Romsdal sitt opptaksområde enn for landsgjennomsnittet. Revidert HFP forutsetter at liggetiden blir redusert med 10 % fra 4,9 døgn til 4,4 døgn fra 2006 til Ved kvalitetssikring av tallmaterialet ble det oppdaget at reduksjonen i liggetid ikke har blitt innarbeidet riktig i behovsvurderingen for somatiske senger i opprinnelig HFP. Dette gjør at behovet for somatiske senger ved Nye Molde sjukehus reduseres fra 147 til 136 senger. Det er ikke avdekket informasjon som tilsier at man bør justere tallene for sykehussenger i pasienthotellet (34) og observasjonssenger (8). Molde sjukehus har i dag 166 somatiske sjukehussenger. Psykisk helsevern Psykisk helsevern er dimensjonert etter kapasiteten i det vedtatte handlingsprogrammet for psykisk helsevern for Helse Midt-Norge. Dette tilsier at det skal være 36 sengeplasser + 5 skjermingsplasser i psykisk helsevern. Utnyttelsesgrader senger Forutsetningene om utnyttelsesgrader som er lagt til grunn i HFP samsvarer godt med andre nyere sykehusprosjekter. For senger innen somatikk er det lagt til grunn 85 % utnyttelsesgrad, 90 % for senger innen psykisk helsevern og 70 % for sengene i pasienthotellet. Arealstandard senger Somatikk Arealet pr somatisk seng er noe høyt i opprinnelig HFP sammenlignet med andre nyere sykehusprosjekter (det samme som for Nytt Østfoldsykehus, men høyere enn Nye A-hus og St. Olavs hospital). Arealet er redusert fra 27,8 m 2 /seng til 26,6 m 2 /seng (tilsvarende fase 2 ved St. Olavs hospital). Psykisk helsevern Innen psykisk helsevern er arealet pr. seng 41,9 m 2., noe som er i samsvar med andre sykehusprosjekt.

4 IV Korrigert areal - senger Samlet er arealet til senger innen somatikk redusert med 469 m 2. Dagbehandling Befolkningen i Nordmøre og Romsdal har et klart lavere forbruk av dagbehandling enn landsgjennomsnittet. I opprinnelig HFP er antall dagbehandlinger økt med 50 % eksklusiv dialysebehandling. Medregnet dialysebehandlingen som blir overført til Nye Molde sjukehus 1 vil økningen bli 67 % fra 2006 til Det er ikke tatt godt nok hensyn til konsekvensene av økt dagbehandling i opprinnelig HFP. Det er behov for plasser for pasienter som skal til flere undersøkelser på en dag og dermed har behov for venteareal for å slappe av mellom undersøkelsene. Poliklinikk- Kliniske spesiallaboratorier Befolkningen i opptaksområdet for Helse Nordmøre og Romsdal har ett klart høyere forbruk av polikliniske tjenester enn landsgjennomsnittet. Hovedforklaringen er dels medisinsk praksis, dels at antall private spesialister med driftsavtale er svært lavt i vårt opptaksområde. Vi har forutsatt en økning i antall polikliniske konsultasjoner på 15 % i tidsrommet 2006 til Arealbehovet for noen av de kliniske spesiallaboratoriene er omdefinert til generelle undersøkelsesrom, og antallet er redusert. Noen av de polikliniske undersøkelsene blir kun gjennomført på de kliniske spesiallaboratoriene. Dette reduserer behovet for generelle undersøkelsesrom noe. Resultatet av gjennomgangen er at kapasiteten for polikliniske undersøkelsesrom/kliniske spesiallaboratorier reduseres fra 79 rom til 66 rom i Nye Molde sjukehus. 15 av poliklinikkrommene vil også være kontor for spesialister (øre-nase-hals, øye, tann/kjeve). Dette øker behovet for poliklinikkrom isolert sett, men samtidig reduseres behovene for kontor utenom poliklinikkene. De viktigste argumentene for egne kontor i poliklinikkrommene til disse spesialistene er; spesialisert utstyr på rommet som delvis også er tilpasset den enkelte doktor, relativt høy andel poliklinisk virksomhet få innlagte pasienter, samt rekrutteringsperspektivet. I revidert HFP for Nye Molde sjukehus er det forutsatt en utnyttelsesgrad på 230 dager, 8 timer pr. dag for alle polikliniske fagområder. Det er bred enighet blant eksterne sykehusplanleggere som har bistått i gjennomgangen om at utnyttingsgraden ikke bør økes for et sykehus på størrelse med Nye Molde sjukehus. Forutsetningene i opprinnelig HFP om 4 timer utnyttelsestid for medisinsk poliklinikk, blir endret til samme utnyttelsesgrad som for andre fagområde i forbindelse med gjennomgangen. 1 Dialysebehandling for Romsdal opptaksområde gis i dag ved en satelittstasjon i Fræna kommune, i regi av helseforetaket og med faglig oppfølging fra Kristiansund sykehus. Behandlingen som i dag gis i Fræna er vedtatt innlemmet i Nye Molde sjukehus.

5 V Korrigert areal poliklinikk Samlet er arealet til poliklinisk virksomhet/kliniske spesiallaboratorier redusert med 480 m 2 i det reviderte arealbehovet. Annen somatikk Operasjon Grunnlaget for dimensjonering er antall operasjoner pr. år. Forutsetninger om akutte operasjoner og operasjonstid gir et matematisk behov for 5,1 operasjonsstuer. En slik dimensjonering vil være utilstrekkelig for en reell driftssituasjon. Sykehuset gir operativt tilbud innen gynekologi, føde, gastrokirurgi, karkirurgi, ortopedi, øye, ØNH og tann/kjevekirurgi. Ut fra dette er behovet inkl. dagkirurgi vurdert til 8 operasjonsstuer. I enkelte perioder har flere fagområder behov for 2 stuer. I tillegg er operasjonsarealet svært vanskelig å utvide ved framtidig endret behov. Derfor er det lagt inn en bufferstue, slik at samlet tall blir 9. I opprinnelig HFP var det lagt til grunn 110 m 2 (innlagte) og 90 m 2 (dagbehandling) for operasjonsstuene. Det er entydige signaler om at alle stuene bør være like store (110 m 2 ). Korrigert areal - operasjon Operasjonsarealet er i det reviderte arealbehovet økt med 80 m 2. Medisinsk service Laboratoriemedisin Dimensjoneringen tar utgangspunkt i antall stillinger ved laboratoriene og arealbehovene knyttet til den enkelte arbeidsplass. Det er stilt større krav til utnyttelse av felles arealene i arealgjennomgangen noe som gjør at arealet er redusert med 100 m 2 i forhold til opprinnelig HFP. Apotek Dimensjoneringen av apotekarealet i opprinnelig HFP var for høyt noe som har sin bakgrunn i misforståelser om netto- og bruttoareal som apoteket bruker i dag. Det er gjennomført møter med ledelsen for sykehusapoteket både lokalt og regionalt. Konklusjonen er en reduksjon i arealet på 300 m 2. Korrigert areal medisinsk service Arealet til medisinsk service er redusert med 400 m 2. Intern service og administrasjon inkl. pasienthotell Innenfor dette området er det gjort flere korrigeringer: Kontorlokalene var i opprinnelig HFP dimensjonert noe for lavt. Lokalene er justert opp med 13 enheter noe som tilsvarer 113 m 2. Det er fremdeles forutsatt at ca 2/3 av kontorlokalene skal utformes i ulike landskaps-/kontormiljøløsninger. Personalservicearealene er redusert, hovedsakelig ved at kantinearealet er redusert med 50 m 2. Dette innebærer mindre areal pr. ansatt i kantinen.

6 VI Ikke-medisinsk service er redusert med 100 m 2 netto ved at gartner og garasjefunksjoner er flyttet til sokkelen under helikopterlandingsplassen, jfr. garasje for ambulanser. I tillegg er det lagt inn 20 m 2 ekstra på produksjonskjøkkenet pga endret konsept (jfr. også reduksjon m 2 /seng i sengeområdene). Pasienthotellet Det er gjennomført en egen utredning om pasienthotell. Utredningen følger konseptrapporten som utrykt vedlegg. Pasienthotellet er i utgangspunktet dimensjonert med 34 senger for innlagte pasienter og 15 senger for pårørende/dagpasienter. Utredningen som er utarbeidet viser at et pasienthotell helst bør være større enn 50 senger (ideell størrelse mellom 70 og 90 senger) for at det skal være interessant å drive økonomisk lønnsomt. I det videre arbeidet vil ulike driftsformer for hotellet bli vurdert, og lønnsomhet vil være et viktig kriterium. I det reviderte arealbehovet er det forutsatt at pasienthotellet etableres med 60 senger. Dette øker arealbehovet med 205 m 2. Korrigert areal - Intern service og administrasjon inkl. pasienthotell Samlet er arealet økt med 183 m 2 for intern service og administrasjon inkl. pasienthotell.

7 VII Revidert arealbehov for Nye Molde sjukehus med endringer fra HFP datert HFP HFP revidert Differanse Arealbehov Arealbehov Arealbehov Prehospitale tjenester/akuttmottak/observasjon Akuttmottak Observasjonspost Delsum Poliklinikker/dagområde Poliklinikker Kliniske spesiallaboratorier Dagkirurgi Dagområde, medisinske fag Delsum Døgnbehandling Sengeområde Intensiv Delsum Annen somatikk Operasjon Postoperativ Fødestuer Fysio- og ergoterapi Sosionom, logoped, dietist, rehab Lærings- og mestring Delsum Psykiatri Poliklinikk & kliniske spesiallaboratorier Sengeområde Skjerming Støttefunksjoner Delsum Medisinsk service Billeddiagnostikk Laboratorier Apotek Sterilsentral Medisinsk teknikk Delsum Intern service og administrasjon Administrasjon Kontorer og møterom Personaleservice Hotell Pasientservice Ikke-medisinsk service Undervisning og forskning Delsum Nye Molde sjukehus nettoareal i alt Bruttoareal i alt (brutto/netto faktor 1,97)

8 VIII Pasientbehandling i forhold til totalareal (Arealeffektivitet) Arealstandardene som legges til grunn ved realisering av nye sykehusprosjekt, fører til at det kreves mer areal for behandlingen av den enkelte pasient. Samlet pasientbehandling i forhold til det totale arealet som bygges, er dessuten avhengig av Utnyttelsesgrad Behandlingsareal i forhold til totalareal Sykehus på størrelse med Nye Molde sjukehus vil ha lavere utnyttelsesgrad enn større sykehus, som har større opptaksområde og flere spesialister innen det enkelte fagområde. Færre spesialister gir redusert mulighet til å utvide åpningstiden for dagbehandling og poliklinisk virksomhet. Behandling av pasienter krever støtte fra en rekke medisinske og ikke-medisinske serviceavdelinger. Størrelsen på serviceavdelingene vokser ikke proporsjonalt med økning i antall behandlede pasienter. Ofte kan pasientbehandlingen øke uten at en trenger å øke arealet til servicefunksjonene. Andelen serviceareal i forhold til behandlingsareal vil være høyere ved et lite sykehus enn ved et større sykehus. Dette får konsekvenser for pasientaktivitet i forhold til totalarealet. Det er flere tiår siden det er bygget nye lokalsykehus på størrelse med Nye Molde sjukehus i Norge. Det eksisterer derfor ikke noe godt sammenligningsgrunnlag for totalarealet ved sykehuset sett i forhold til pasientaktiviteten. Dimensjoneringen av den enkelte funksjon er gjennomgått kritisk, og vurdert til å gi et riktig bilde av behovet med bakgrunn i dagens kunnskap.

9 Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram Grunnlag for konseptfaserapport (beslutningspunkt B3) Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde,

10 Prosjektlederne Guttorm Eldøen og Britt Rakvåg Roald har ledet arbeidet med utarbeidelsen av Hovedfunksjonsprogrammet. Arbeidet inkluderer utarbeidelse og koordinering av selve dokumentet og prosessen med medvirkning fra ansatte. Prosjektleder Nye Molde sjukehus Randi Myhre har utarbeidet økonomiske analyser og dimensjonering av bemanning og sammen med prosjektdirektør Eirik Heggemsnes bidratt i arbeidet med kvalitetssikring av tallmaterialet. Hospitalitet AS har levert konsulenttjenester i forbindelse med HFP. Hospitalitet AS har foretatt framskriving av pasientaktivitet og bemanning og dimensjonering av areal. Helsebygg Midt Norge har bidratt med verdifulle innspill underveis i prosessen. Sekretær Gunn Elin Nygård har bidratt med sekretærtjenester. Bildene er tatt av Helse Nordmøre og Romsdals enhet for kommunikasjon og samfunnskontakt, samt av Torstein Dalemark, og bearbeidet av kommunikasjonsrådgiver Roland Mauseth. Prosjektlederne vil takke alle som har bidratt i prosessen, i arbeidsgrupper, som intern referansegruppe og kontaktpersoner, i møter med enkeltpersoner og enkeltgrupperinger. Forsidebilde: Øivind Leren Nytt opptrykk per korrigert for mindre feil i første opptrykk fra desember 2007

11 0 OPPSUMMERING SAMMENDRAG BAKGRUNN OG PROSESS BAKGRUNN PROSESS OG BRUKERMEDVIRKNING FORDELING AV FUNKSJONER PÅ BRUKERGRUPPER FORMÅL OG MÅLGRUPPER FOR HFP MÅL OG RAMMER MÅL FOR DEN FRAMTIDIGE VIRKSOMHETEN Virksomhetsidé for nytt sjukehus Samfunnsmål Effektmål RESULTATMÅL RAMMEFORUTSETNINGER BEHOVSANALYSER TIDLIGERE BEHOVSVURDERINGER NÅSITUASJON OG AVGRENSING AV FUNKSJONER Aktivitetsdata Pasientaktivitet Øvrig aktivitet DEMOGRAFISK FRAMSKRIVING Framskrevet folkemengde etter aldersgrupper Dagens forbruksrater framskrevet etter befolkningsutvikling til ANDRE FORHOLD SOM PÅVIRKER BEHOVSANALYSEN Faglige framtidsvyer generelle utfordringer for alle fag Beskrivelse av trender og epidemiologi for de enkelte fagområder Forventninger og krav Samspill med kommunehelsetjenesten Samspill med Kristiansund sykehus og med andre helseforetak Ny teknologi og nye arbeidsmåter Medisinsk teknologi Arbeidsmåter OPPSUMMERING AV OMSTILLING SAMMENLIGNET MED DEMOGRAFISK FRAMSKREVET BEHOV BEHOVSVURDERING Behovsvurdering 2025 for somatikk Dagbehandling og poliklinikk Observasjon Pasienthotell Ferdigbehandlede pasienter Liggetid Behovsvurdering 2025 for psykisk helsevern Sammenfattende resultat for pasientfremskrivningen Andre aktiviteter BEMANNINGSFRAMSKRIVING Dagens bemanning Framskrevet situasjon Helse Nordmøre og Romsdal HF Side 11

12 5 ALTERNATIVE LØSNINGER BASISALTERNATIVET (ANBEFALT ALTERNATIV) SEKUNDÆRT ALTERNATIV ALTERNATIVET AREALSTANDARDER OG UTNYTTELSESGRADER AREALSTANDARDER OG UTNYTTELSESGRADER FOR BASISALTERNATIVET Arealstandarder Utnyttelsesgrader AVVIKENDE UTNYTTELSESGRADER ELLER AREALSTANDARDER I SEKUNDÆRT ALTERNATIV AVVIKENDE UTNYTTELSESGRADER ELLER AREALSTANDARDER I 0-ALTERNATIVET Arealstandarder Utnyttelsesgrader FUNKSJONSBESKRIVELSER OG AREALANALYSE FOR BASISALTERNATIVET FUNKSJONSBESKRIVELSER Generelle forutsetninger Overordnede strukturer med relasjoner De kliniske hovedfunksjoner Ikke-medisinske funksjoner AREALANALYSE Areal fordelt på funksjonsområde Akuttfunksjoner Somatikk og psykisk helsevern Medisinsk service Intern service Samlet arealoppsummering og omregning fra netto til brutto areal FUNKSJONSBESKRIVELSER OG AREALANALYSE FOR SEKUNDÆRT ALTERNATIV OG 0-ALTERNATIVET SEKUNDÆRALTERNATIV ALTERNATIVET ØKONOMISKE ANALYSER INNLEDNING INVESTERINGER BEMANNING OG DRIFTSØKONOMI FINANSIERINGSPLAN REFERANSER OG VEDLEGG Oppsummering Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) for Nye Molde sjukehus beskriver en mulig modell for framtidens norske lokalsjukehus. Gjennom vesentlig tettere samhandling med kommunehelsetjenesten og effektive driftsløsninger, skal konseptet svare på utfordringene knyttet til et endret sykdomsbilde med flere syke eldre, nye nasjonale satsningsområder på lokalsjukehusnivå og forventninger fra befolkning, ansatte og eier. Helse Nordmøre og Romsdal HF Side 12

13 Funksjonsarealer er løst innenfor et areal på kvm med en foreløpig anslått kostnad på 2,367 milliarder kroner. Ca kvm utleieareal kommer i tillegg med blant annet apotek og pasienthotell. Nye driftsløsninger i nytt bygg vil øke effektiviteten betydelig, både økonomisk og kvalitativt. Nye Molde sjukehus planlegges med et lite akuttsjukehus i hovedsjukehuset. Akuttsjukehuset planlegges med felles akuttmottak med legevakt, observasjonspost, laboratorietjenester, røntgenfunksjon med CT, ultralyd og konvensjonell røntgen. Målet er rett pasient på rett plass til rett tid, og at akutte tilstander skal avklares raskt slik at unødvendige innleggelser unngåes. Hovedsjukehuset skjermes og kan fokusere mer på elektiv drift, og kan delvis stenges ned nattestid. I Nye Molde sjukehus vil det somatiske og psykiatriske sjukehustilbudet bli samlet i ett anlegg og forholdene legges til rette for en helhetlig behandling av pasienten. Sengeområdene planlegges som en felles ressurs. Dette åpner for en fleksibel bruk og økt tverrfaglig tilnærming. Sengeområdene skal ha enerom både av hensyn til pasientene og for å kunne utnytte kapasiteten maksimalt. Pasienten skal oppleve sjukehusets tilbud som en helhet. Kapasitet til poliklinikk og dagpasienter økes. Områdene tilrettelegges for stor grad av tverrfaglig bruk for å oppnå god utnyttelse, og lett tilgjengelighet for pasientene. Sjukehuset er dimensjonert gjennom å framskrive aktivitet i 2006 ut fra befolkningsvekst og forventet endring sykdomspanorama og helsetilbud i Det forutsettes at Nye Molde sjukehus har det samme opptaksområde og funksjonsinnhold som i dag. Det er lagt til grunn en utadrettet behandlingsfilosofi der sjukehuset forholder seg til den aktive pasient som stimuleres til å nytte egne ressurser. Konkret betyr det at antall tradisjonelle sjukehussenger er redusert til 147 for somatikk og 36 for psykisk helsevern. Hertil kommer 8 observasjonssenger, tekniske senger samt 34 pasienthotellsenger (foruten rom til pårørende og andre hotellgjester). Konseptet for Nye Molde sjukehus har blitt utviklet gjennom en bred prosess der ca 400 medarbeidere har medvirket, samt ulike brukerorganisasjoner og enkeltbrukere. Det har vært god dialog med kommunehelsetjenesten og Høgskolen i Molde. Nye Molde sjukehus er planlagt for å løse framtidas lokalsjukehusutfordringer. Konseptet er organisatorisk og strukturelt annerledes enn dagens sjukehusmodell. Samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten er en kritisk suksessfaktor for konseptet. Likeledes forutsetter det at organisasjonen som skal drive sjukehus utvikler en felles samhandlingskultur. Dette forutsetter en endringsvilje i sjukehuset der flere yrkesgrupper må utføre andre oppgaver andre steder og til andre tider enn de gjør i dag. Dette er en stor utfordring. Prosessen med hovedfunksjonsprogrammet gir godt håp om å kunne lykkes. Helse Nordmøre og Romsdal HF Side 13

14 1 Sammendrag Det blir stadig mer krevende å gi et godt medisinsk tilbud ved dagens Molde sjukehus på grunn av standard og funksjonalitet. Behovet for nytt sjukehusbygg er dokumentert i flere utredningsarbeider og i nasjonale pasienttilfredshetsundersøkelser. Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i styremøte 26. juni 2006 at det nye sjukehuset i Molde skal bygges på Eikrem. Styret for Helse Midt-Norge RHF godkjente i møte 29. mai 2007 Idéfasedokumentet prosjektbeskrivelsen for Nye Molde sjukehus. Her legges et arealbehov på kvm og et investeringsbehov på 2,34 milliarder kroner (indeks februar 2007) til grunn for videre planlegging av Nye Molde sjukehus. Forankring internt og eksternt har vært en nøkkelfaktor til suksess for prosjektet Nye Molde sjukehus. Gjennom en rekke møter med til sammen ca 400 ansatte er det satt fokus på framtidige utfordringer i helsevesenet, sentrale verdier og samhandling med kommunehelsetjenesten. En ny sjukehusmodell Nye Molde sjukehus er planlagt for å løse Behovet for nytt sykehusbygg er dokumentert framtidas lokalsjukehusutfordringer. Eldrebølgen spesielt utfordrer virksomheten til å løse oppgavene på en ny måte. Det er lagt vekt på den framtidige rolle for Molde sjukehus som lokalsjukehus i en sammenhengende behandlingskjede der sjukehus og kommune i fellesskap tar ansvar. Konseptet er organisatorisk og strukturelt annerledes enn dagens sjukehusmodell Nye Molde sjukehus planlegges med de spesialistfunksjoner og den faglige kompetansen sjukehuset har i dag og dekker sammen med Kristiansund sykehus spesialisthelsetjenestetilbudet i Nordmøre og Romsdal. Sjukehuset skal legge vekt på Helse Midt-Norges satsingsområder for lokalsjukehus, særlig psykisk helsevern, syke eldre og kronisk syke og trygghet og tilgjengelighet ved akutt sykdom. Målet er å gi lokalbefolkningen trygge og forutsigbare spesialisthelsetjenester av god kvalitet. Dette vil skje i nært samarbeid med og i relasjon til de andre helseforetakene i vår region, spesielt St. Olavs Hospital HF. Nye Molde sjukehus skal organiseres ut fra 6 hovedsøyler: En utadrettet behandlingsfilosofi Respekt for pasienten og godt arbeidsmiljø for ansatte Kompetansebasert trygghetsbase Tett samarbeid mellom Nye Molde sjukehus og Høgskolen i Molde Fleksibilitet og endringsvillighet Samling av psykisk helsevern og somatikk Nye Molde sjukehus skal ha et lite akuttsjukehus i hovedsjukehuset. Målet er rett pasient på rett plass til rett tid, og at akutte tilstander skal avklares raskt her slik at unødvendige inn- Helse Nordmøre og Romsdal HF Side 14

15 leggelser unngåes. Hovedsjukehuset skjermes og kan fokusere mer på elektiv drift, og kan delvis stenges ned nattestid. Finansiering av prosjektet Oppdaterte beregninger viser at investeringen i Nye Molde sjukehus (sykehusareal) vil koste 2,367 milliarder kroner (indeks februar 2007). Nye Molde sjukehus forutsettes finansiert gjennom hovedsakelig tre finansieringskilder; avskrivningsmidler, salg av eiendom og lån. I arbeidet med å kartlegge konsekvensene av å gjennomføre investeringene i både St. Olavs Hospital og Nye Molde sjukehus, har Helse Midt-Norge foreløpig lagt til grunn en låneandel på 53 % for Nye Molde sjukehus, noe som også samsvarer godt med låneandelen for St. Olavs Hospital HF samlet. Investering i sykehusareal økte kostnader og skissert inndekking Tall i hele mill kr Økte kostnader: Netto økte avskr kostnader 37 Årlige rentekostnader år 1 64 Sum økte avskrivnings- og finanskostnader Skissert inndekking: Rasjonalisering egen drift jfr idéfasedokumentet -36 Overskudd jfr resultatkrav for Resultateffekt 54 Mulig inndekking av negativ resultateffekt: Realisering av planlagte tiltak (ltb) -12 Økt basisramme drift/avskrivninger -42 Investeringen i Nye Molde sjukehus (sjukehusareal) vil som tabellen viser, gi økte avskrivnings- og rentekostnader på ca 100 mill. kroner det første året etter idriftssetting. Merkostnadene skal dekkes inn gjennom blant annet rasjonaliseringstiltak i driften. Dette vil likevel ikke være tilstrekkelig til å dekke hele merkostnaden, og det forutsettes derfor at Helse Nordmøre og Romsdal HF får kompensasjon for deler av de økte kostnadene gjennom de årlige tildelingene fra Helse Midt-Norge. Beregninger viser at en økning av Helse Nordmøre og Romsdal HF sin godkjente kostnadsindeks (gjennomsnittlig kostnad pr behandlet pasient) innen somatikk med 5 prosentpoeng fra nivået i 2008, vil være tilstrekkelig for å dekke manglende økonomiske bæreevne synliggjort i langtidsbudsjettet. Et annet viktig virkemiddel vil være å redusere låneandelen i prosjektet ytterligere. Behov og aktiviteter i framtiden Med utgangspunkt i samlet aktivitet ved Molde sjukehus i 2006 er aktiviteten fremskrevet til 2025, justert for endringer i befolkningen og forventet realvekst innen helsetjenester. Deretter er behovet for sengeplasser nedjustert ut fra kvalitative vurderinger. Ferdigbehandlede pasienter er trukket ut av materialet, og det forventes en overføring fra sjukehussenger til dagbehandling, poliklinikk og pasienthotell. Det forventes en reduksjon av liggetid for de pasienter som blir igjen i sjukehusseng. Denne beregningsmodellen er vurdert opp mot en annen beregningsmodell fra Sintef Helse. Nye Molde sjukehus sin modell gir færre tradisjonelle sjukehussenger og benytter pasienthotell og observasjonssenger, økt poliklinikk og dagbehandling som alternativ. Helse Nordmøre og Romsdal HF Side 15

16 Beregningsgrunnlaget for framskrivning av aktivitet: Pasientaktivitet 2006 Avdelingsopphold Ligge- Dager Dagbesøk Poliklin. Kons. Somatikk Psykiatri Molde sjukehus i alt Ved å bruke framskrivningsmodellen kommer en fram til følgende dimensjonering av senger: Normale senger Observasjons- Senger Hotell senger Sengeberegning 2025 Somatikk 147 Psykisk helsevern 36 Nye Molde sjukehus I tillegg kommer tekniske senger i somatikk og psykisk helsevern. Personellbehovet i Nye Molde sjukehus i 2025 er beregnet til ca. 110 stillinger lavere enn i Dette skyldes hovedsakelig den pågående omstruktureringsprosessen innen psykisk helsevern med overføring av behandlingsansvar og funksjoner til Helse Sunnmøre HF. Det øvrige personal behovet er anslått til å bli tilnærmet uendret, med en omfordeling til noen flere stillinger til somatikk og noen færre stillinger innen intern service/administrasjon. Pasientvolumet innen somatikk er samtidig anslått å skulle vokse med ca 15 %. Beregninger antyder en driftsøkonomisk gevinst på 25 mill. kroner innen somatikk isolert sett, noe som understøtter at det skisserte nivået på den samlede rasjonaliseringsgevinsten (30-40 mill. kroner) i idéfasedokumentet er realistisk Løsninger og funksjoner i det nye sjukehuset For arealstandardene er det anvendt en akseptert standard for sjukehusutbygging. Utnyttelsesgrader uttrykker hvor intensivt sjukehusets kapasiteter skal utnyttes over året og døgnet. Nye Molde sjukehus vil ha en utnyttelsesgrad på 85 % på somatiske senger, 90 % på senger innen psykisk helsevern og 70 % på pasienthotell og observasjonssenger. For utnyttelse av dagområder, poliklinikker og undersøkelses/behandlingsfasiliteter anvendes 230 dager pr år og 8 timer pr dag med unntak av medisinsk poliklinikk som har mange spesialiteter som bør kunne drive poliklinikk samtidig. Sengeområder har i utgangspunktet 4 sengetun med 9 senger i hvert tun. Sengeområdene skal ha enerom og de fleste rom får eget bad. Enerom er en fastlagt forutsetning for virksomhetsidéen for Nye Molde sjukehus. Somatiske sengeområder er i størst mulig grad standardiserte og ikke organisert i relasjon til egen poliklinikk. Målet er at de ulike enhetene i framtida lett kan endre lokalisering og dimensjon. Sengetun for pasienter innen psykisk helsevern skal være lokalisert slik at pasientene kan benytte sjukehusets fellesarealer. Det skal taes særlig hensyn til sårbarhet og skjerming. Poliklinikkområdet blir tilrettelagt som et fellesområde for de fleste fag. Dette bedrer kapasitetsutnyttelsen og åpner for tverrfaglig og fleksible løsninger. Helse Nordmøre og Romsdal HF Side 16

17 Pasienthotell ved Nye Molde sjukehus innvirker på dimensjoneringen av sengetallet for sjukehuset som på denne måten kan holdes lavere enn hva som ellers ville vært mulig. Hotellet trenger ikke nødvendigvis å være en del av selve sjukehusinvesteringen. Forskning samt læring og mestring er to av sjukehusets hovedoppgaver. Virksomheten samlokaliseres med undervisningsområde og fagbibliotek. Det er et viktig poeng at forskning er synlig i Nye Molde sjukehus. En enhet som er synlig fra vestibylen vil gjøre området lett tilgjengelig både for ansatte og pasienter. Nye Molde sjukehus skal ha en Høgskoleklinikk. Ved å plassere denne enheten sammen med de overnevnte vil dette også synliggjøre det viktige samarbeidet mellom Høgskolen i Molde og sjukehuset. Ikke-medisinske funksjoner Løsninger og konsepter for varelogistikk er basert på optimale prosesser. Det legges til grunn maksimalt 2 lagernivå i regionen. Det forutsettes at Helse Midt-Norge RHF etablerer regionalt sentrallager for leveranser av alle typer forbruksvarer, og at varene leveres ferdig pakket i vogn til forbrukende avdelinger. Det planlegges ikke med sentrallager i Nye Molde sjukehus. Forsyningsfunksjoner er i utgangspunktet samlokaliseres, slik at disse i størst mulig grad kan ha felles utnyttelse av arealet. Utformingen av Nye Molde sjukehus stiller endrede krav til kompetanse i de ikke medisinske servicefunksjonene. Totalt gir sjukehusmodellen kvm som fordeles slik: Det lille akuttsjukehuset Poliklinikker/dagområde Somatisk sengepost Annen somatikk Psykisk helsevern sengepost Medisinsk service Intern service og administrasjon, inkl kontor, møterom mm Helse Nordmøre og Romsdal HF Side 17

18 Utleieareal er dimensjoner til brutto ca 5000 kvm og fordeler seg slik: Hotell Hemit Legevakt Apotek Pasientkafeteria En skisse av funksjoner og relasjoner i HFP er laget av arkitektsammenslutningen Team Molde i november 2007: Helse Nordmøre og Romsdal HF Side 18

19 2 Bakgrunn og prosess 2.1 Bakgrunn Molde sjukehus er lokalisert med somatikk og psykisk helsevern på Lundavang og med psykisk helsevern på Hjelset. I tillegg er flere funksjoner lokalisert i utleieareal ulike steder i byen, fordi det ikke er plass i eksisterende areal. Bygningene på Lundavang og på Hjelset er i hovedsak oppført i perioden Behovet for nye arealer for Molde sjukehus er Dagens Molde sjukehus preges delvis av trange lokaler dokumentert i flere utredningsarbeider, senest i Samla Plan 2003, hvor behovet for opprusting av dagens bygningsmasse på Lundavang og Hjelset er vurdert særskilt. Utredningen viser at det er til dels svært store kvalitetsforskjeller på den samlede bygningsmassen. Trange lokaler og rigide byggtekniske løsninger gjør det vanskelig å modernisere og effektivisere driften, og det er avdekket et betydelig vedlikeholdsetterslep. I arbeidet med Idéfasedokumentet er vurderingene blitt oppdatert pr Konklusjonen er at det blir stadig mer krevende å gi et godt medisinsk tilbud ved dagens Molde Sjukehus. Styret i Helse Midt Norge godkjente i styremøte 26. juni 2006 at det nye sjukehuset i Molde skal bygges på Eikrem. Våren 2007 gjennomførte Prosjektorganisasjonen Nye Molde sjukehus idéfasen for det nye sjukehuset og et Idéfasedokument av 16. mai 2007 er godkjent av Prosjektstyret for Nye Molde sjukehus og styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF. Styret for Helse Midt Norge RHF godkjente i møte 29. mai 2007 Idéfasedokumentet prosjektbeskrivelsen. I dokumentet har en lagt til grunn et arealbehov på kvm netto. Arealet er bygget på at tjenestetilbudet skal opprettholdes og at funksjonsfordelingen mellom Kristiansund sykehus og Molde sjukehus er slik styret i Helse Nordmøre og Romsdal HF har vedtatt. Investeringsbehovet for Nye Molde sjukehus er i idéfasedokumentet beregnet til 2,34 milliarder kroner (verdi februar 2007). 2.2 Prosess og brukermedvirkning Prosjektledelsen for HFP definerte tidlig forankring internt og eksternt som en nøkkelfaktor mht suksess for prosjektet Nye Molde sjukehus. I arbeidet med HFP har det viktigste prinsippet vært bred medvirkning av ansatte og pasienter/brukere. Dette har hatt som konsekvens at prosjektledelsen har hatt en rekke møter med til sammen ca 400 ansatte. Helse Nordmøre og Romsdal HF Side 19

20 Prosjektledelsen har i disse prosessene, internt og eksternt, fått en unik innsikt i sjukehusets indre liv og det har kommet frem mange gode idéer. Dette har vært avgjørende for idéene i HFP. Det vil i det følgende redegjøres for prosessen. Medvirkning av ansatte Prosessen med ansattemedvirkning startet med et oppstartsseminar i februar Her var representanter for ansatte og eiere invitert og det var innlegg blant annet fra administrerende direktør Ringerike sykehus, kommunehelsetjenesten og ulike fagpersoner og ledere fra eget sjukehus. Her ble det rettet fokus på framtidige utfordringer i helsevesenet, sentrale verdier og samhandling med kommunehelsetjenesten. Det ble fokusert på at eldrebølgen utfordrer oss til å løse oppgavene på en ny måte. Det ble drøftet den framtidige rolle for Molde sjukehus som lokalsjukehus i en sammenhengende behandlingskjede. I april og mai ble 7 møter av en dags varighet avviklet, der tema var hovedfunksjoner i forhold til gode pasientforløp fra kommunehelsetjenesten, gjennom sjukehuset og tilbake i kommunehelsetjenesten. Samtidig ble det diskutert hvordan sjukehusets hovedfunksjoner kunne omdisponeres for å møte en ny behandlingsprofil. Gjennom disse diskusjoner ble også Nye Molde sjukehus virksomhetsidé utarbeidet. Fra disse gruppene laget prosjektledelsen referat som ble lagt ut for kommentarer og innspill på intranett. Parallelt med dette var alle avdelinger og fagområder bedt om å komme med faglige framtidsvyer fra eget fagområde. Det ble gjennomført en rekke møter og samtaler med enkeltpersoner og enkeltgrupper. Mange leverte skriftlige innspill etter slike møter, eks intensivavdelingene, laboratorium, fysioterapi og radiologi. Ut fra vårens prosesser skrev prosjektledelsen to dokumenter, Funksjoner og relasjoner og Oppsummering av faglige framtidsvyer, som ble lagt ut på intranett for informasjon og kommentar i juni I august og september ble tre heldagsmøter med 45 ansatte avholdt, der spesifisering av enkeltområder og dimensjonering av areal var hovedtemaer. De ansatte var inndelt i 5 grupper med gruppeleder og de leverte rapporter fra arbeidet ut fra spesifiserte spørsmål og problemstillinger: Intensivenhet, akuttmottak, poliklinikk/dagbehandling/ambulante tjenester, pasienthotell og sengeenhet. Arbeidet med dimensjonering av areal har hentet sitt grunnlag fra aktivitet og bemanning i Aktivitetstall ble hovedsakelig hentet fra pasientadministrative system, med unntak av noe som ble innhentet fra enkeltavdelinger. Tallmaterialet ble diskutert i første arbeidsgruppemøte i høst. Etter kvalitetssikring av enkelte areal som operasjon, poliklinikkområder, spesiallaboratorier og radiologi, ble forslag til areal sendt ut til høring i organisasjonen via avdelingssjefer og stabsledere. Ansatte har deltatt aktivt i sjukehusprosjektet Helse Nordmøre og Romsdal HF Side 20

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Hovedfunksjonsprogrammet til behandling

Hovedfunksjonsprogrammet til behandling Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Hovedfunksjonsprogrammet til behandling Styremøte i Helse Møre og Romsdal 9.mars 2016 Bjørn Remen, prosjektdirektør Pål Ingdal, prosjektleder SNR Akuttsykehus på Hjelset

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Styremøte Helse Møre og Romsdal

Styremøte Helse Møre og Romsdal Styremøte Helse Møre og Romsdal Ålesund 27.01.2016 Prosjektleder: Pål Ingdal Prosjektdirektør: Bjørn Remen Agenda 1. Milepæler konseptfasen 2. Dimensjonering hovedfunksjonsprogram 3. DMS Kristiansund 4.

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020

HELSE FONNA - AREALPLAN MULIGHETSSTUDIE 2020 VEDLEGG TEGNINGER OG ILLUSTRASJONER Februar 2012 AREALPLAN HELSE FONNA Tegningsliste: Tegningsliste.xlsx 01.02.2012 Tegningsnr. Tittel Tegningstype PLAN A.H50.001 HAUGESUND EKSISTERENDE BYGNINGER ILLUSTRASJON

Detaljer

Fremtidens pasientbehandling i Innlandet

Fremtidens pasientbehandling i Innlandet Fremtidens pasientbehandling i Innlandet Innstilling til fremtidig sykehusstruktur Presentasjon til ansatte i Sykehuset Innlandet 13. Oktober 2017 Visjon Hvordan skal vi leve opp til sykehusets visjon

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Utbyggingsprosjekt i NLSH

Utbyggingsprosjekt i NLSH Utbyggingsprosjekt i NLSH Lofoten 80 mill. Vår 2007 Bodø, psykiatri Voksne 175 mill Høst 2008 Barn 80 mill Høst 2006 Bodø, somatikk Trinn 1 452 mill Høst 2006 Trinn 2/3 Høst 2011 Trinn 4/5 2015 Lofoten

Detaljer

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger NSFLOS sept. 2016 Velkommen til Stavanger Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet Kilde: Strategidokument 2013 2017 for Helse Stavanger HF Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Revidert kostnadsramme. Tillegg til konseptrapport for Nye Molde sjukehus. Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF

Revidert kostnadsramme. Tillegg til konseptrapport for Nye Molde sjukehus. Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Nye Molde sjukehus Revidert kostnadsramme Tillegg til konseptrapport for Nye Molde sjukehus Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde, 19.02.2009 Dokumentet Revidert kostnadsramme er et vedlegg til

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014. Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014. Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Nesset kommune Arkiv: H10 Arkivsaksnr: 2014/949-2 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset kommunestyre 80/14 02.10.2014 Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, teknologiutviklingens konsekvenser for dimensjonering og planlegging Hemit konferansen 22. september 2016 Pål Ingdal, sykehusplanlegger

Detaljer

Revisjon nr. 4 20.1.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av arealbehov i ulike scenarier

Revisjon nr. 4 20.1.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Beregning av arealbehov i ulike scenarier Revisjon nr. 4 20.1.2012 Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 FAS 1.11.11 1 Justeringer etter Oppdragsgivers gj.gang FAS 14.11.11

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan 2030. Berekning av arealbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as 24.09.

Helse Møre og Romsdal HF. Utviklingsplan 2030. Berekning av arealbehov i alternative løysingsmodellar. Hospitalitet as 24.09. Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplan 2030 Hospitalitet as 24.09.2012 Side 1 av 4 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: RG/LAA/LH Dokumenttittel:

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Melding om vedtak FSK 103/14 Helse Møre og Romsdal HF Postmottak Postboks 1600 6026 ÅLESUND Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/3131 Eirik Heggemsnes, H10 08.10.2014

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 009-2018 UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Helse Sør-Øst RHF skal

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Notat 2.3.9 Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Orkdal Sjukehus er i dag et lokalsykehus med akuttmottak innenfor indremedisin og kirurgi og fødeavdeling.

Detaljer

Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025?

Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025? Konferanse Sykehusbygging i framtidas helsetjeneste - HVA SKJER MOT 2025 Oslo Kongressenter 30. og 31. mars 2006 Sykehusstruktur i endring. Helhetsbilde og perspektiv. Hva kan vi se for oss mot 2025? Innlegg

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Innstilling Adm. direktør Gunnar Bovim Helse MidtNorge RHF 1. november 2010 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret for Helse MidtNorge RHF viser til saksfremlegg og vedlagte rapporter

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13

Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Organisering og drift av preoperativ poliklinikk, avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St. Olavs Hospital. Birger Henning Endreseth, kull 13 Trondheim, høst 2012 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mottaksfunksjoner videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Mottaksfunksjoner videre arbeid Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 27/14 Mottaksfunksjoner videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 30.10.14 Saksansvarlig: Stein Kaasa Saksbehandler: Johan Skomsvoll

Detaljer

Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering. Visjon Gode og likeverdige helsetjenester

Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering. Visjon Gode og likeverdige helsetjenester Nasjonale verdier kvalitet, trygghet og respekt legges til grunn i alt vi gjør Ledelse helt ut! - kvalitet, medvirkning og prioritering Visjon Gode og likeverdige helsetjenester til alle Om som ledelsesutfordringer

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Kropp og psyke i samme bygg Erfaringer fra 2,5års drift ved Sykehuset i Østfold, Kalnes Sykehusbyggkonferansen 2017 Trondheim

Kropp og psyke i samme bygg Erfaringer fra 2,5års drift ved Sykehuset i Østfold, Kalnes Sykehusbyggkonferansen 2017 Trondheim Kropp og psyke i samme bygg Erfaringer fra 2,5års drift ved Sykehuset i Østfold, Kalnes Sykehusbyggkonferansen 2017 Trondheim 29.11.17 Irene Dahl Andersen Viseadministrerende direktør Hva jeg vil snakke

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St.

Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Mandat arbeidsgrupper: «Framtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus» Delprosjekt 6: «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs hospital» Mandat fra styret «Utrede en framtidig driftsmodell for Orkdal

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Disposisjon Oppfølging etter innspill i styremøte 22.02.2010 Hovedbudskap i strategidokumentet Videre prosess Oppfølging etter innspill i styremøte

Detaljer

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Helse Midt-Norge må ha en felles utviklingsplan for sitt «sørge for» ansvar Behovet for å samordne

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Regional utviklingsplan med et perspektiv fram mot 2035

Regional utviklingsplan med et perspektiv fram mot 2035 Regional utviklingsplan 2019 2022 - med et perspektiv fram mot 2035 Møte regionalt brukerutvalg 06.11.17 Innhold Bakgrunn Status på arbeidet med de lokale utviklingsplanene Prosess regional utviklingsplan

Detaljer

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Høring i idéfasen gode helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet og økonomi Viktige tema i høringen

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Gjemnes kommune. Saksframlegg. Gjemnes kommune - Høringsuttalelse - konseptrapport for Sjukehuset - Nordmøre og Romsdal

Gjemnes kommune. Saksframlegg. Gjemnes kommune - Høringsuttalelse - konseptrapport for Sjukehuset - Nordmøre og Romsdal Gjemnes kommune Arkiv: H00 Arkivsaksnr: 2016/2045-3 Saksbehandler: Birgit Eliassen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 81/16 11.10.2016 Gjemnes kommune - Høringsuttalelse - konseptrapport

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Nye Molde sjukehus Konseptrapport

Nye Molde sjukehus Konseptrapport Nye Molde sjukehus Konseptrapport Prosjekteier Helse Nordmøre og Romsdal HF Molde, 04.09.2008 Konseptrapporten for Nye Molde sjukehus er utarbeidet av Prosjekt Nye Molde sjukehus med bistand fra Helsebygg

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Konseptfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR Prosjektgrunnlag og organisering. Styremøte Helse Møre og Romsdal HF, onsdag 21.

Konseptfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR Prosjektgrunnlag og organisering. Styremøte Helse Møre og Romsdal HF, onsdag 21. Konseptfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR Prosjektgrunnlag og organisering Styremøte Helse Møre og Romsdal HF, onsdag 21. januar 2015 Historisk tidslinje Helse og omsorgsdepartementet Prosjektoppdrag

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene.

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Kurs; Aktiv deltakelse og mestring i hele pasientforløpet Arrangør; Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital HF Tor Åm Samhandlingsdirektør

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07

Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07 Protokoll nr. 10/07 Styremøte 13.12.07 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Anne Berit Offenberg, nestleder (forlot møtet kl. 16.15) Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Randi Fiksdal

Detaljer

Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus

Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus EVIDERT Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus 17.11.2017 Oppsummering funksjons- og arealprogram Prosjektnummer Prosjekt Nye

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Ny sykehusstruktur Østfold 2015 Nøkkeltall Sykehuset Østfold 2013 DPS

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Disposisjon 1. Utfordringer i samhandlingssonen 2. Hva gjør vi med dette Mediedekning

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR

Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR Klinikk for psykisk helsevern Seksjon for voksenhabilitering Nordmøre og Romsdal Helse Møre og Romsdal HF 6026 Ålesund Dykkar ref: Vår ref: kto Dato: 03.10.2014 Høring om idéfase Sjukehuset i Nordmøre

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 020 Saksmappe: 2016/2684-2 Saksbehandler: Randi Myhre Dato: 05.10.2016 Saksframlegg Høring - Konseptrapport for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Informasjonsmøte 21. og 22. februar

Informasjonsmøte 21. og 22. februar Informasjonsmøte 21. og 22. februar Hva har skjedd siden sist? Kontrakt signert med planfaglig rådgiver WSP Norge Samling for arbeidsgruppene på Campus, Mo 17. november Workshop for arbeidsgruppene i Mosjøen

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Vedlegg sak 52/2013 Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Beslutningsgrunnlag for virksomhetsoverdragelse av alderspsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus til alderspsykiatrisk avdeling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mottaksfunksjoner St. Olavs Hospital HF - Organisering og dimensjonering Fase II

SAKSFREMLEGG. Mottaksfunksjoner St. Olavs Hospital HF - Organisering og dimensjonering Fase II Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 18/15 Mottaksfunksjoner St. Olavs Hospital HF - Organisering og dimensjonering Fase II Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015

Detaljer

Fremtidig aktivitets og

Fremtidig aktivitets og Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremtidig aktivitets og kapasitetsbehov

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 099-2016 SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016 Utviklingsplan 2017 2021 Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal Versjon 9. desember 2016 1 Utviklingsplan 2017-2021 Nasjonal helse- og sykehusplan rulleres hvert 4. år Som bakgrunn for rulleringene

Detaljer