Vedtak om oppgjørsplikt for Peterson Paper Moss AS, avdeling Ranheim og motregning av retten til utdeling av kvoter mot oppgjørsplikten.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak om oppgjørsplikt for Peterson Paper Moss AS, avdeling Ranheim og motregning av retten til utdeling av kvoter mot oppgjørsplikten."

Transkript

1 Peterson Paper Moss AS, avd. Ranheim v/ advokat Thomas Piro Kvale Advokatfirma DA Pb Vika 0122 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Dato: Vår ref.: 2006/63 Deres ref.: Saksbehandler: Carina Heimdal Vedtak om oppgjørsplikt for Peterson Paper Moss AS, avdeling Ranheim og motregning av retten til utdeling av kvoter mot oppgjørsplikten. Peterson Paper Moss AS, avdeling Ranheim har hatt kvotepliktige utslipp i 2011 og 2012 på henholdsvis tonn og tonn CO 2. Boet har retten til selskapets vederlagsfrie kvoter for 2012, som utgjør vederlagsfrie kvoter. Klif motregner imidlertid oppgjørsplikten for 2011 og 2012 med utdelingen av vederlagsfrie kvoter. Gjenværende kvoter vil overføres til en ny personkonto som tilhører konkursboet. 1. Bakgrunn Selskapet Peterson Paper Moss AS (tidligere Peterson Linerboard AS) ble begjært konkurs 11. april Konkursbo ble åpnet samme dag. Selskapet bestod av to kvotepliktige enheter, som har hver sin tillatelse til kvotepliktige utslipp: Peterson Paper Moss AS, avdeling Moss (heretter Peterson Moss), og Peterson Paper Moss AS, avdeling Ranheim (heretter Peterson Ranheim). Virksomheten ved Peterson Moss er besluttet nedlagt. Konkursboet solgte virksomheten ved Peterson Ranheim til et annet selskap, Peterson Packaging AS (heretter Peterson Packaging). Dette selskapet har videreført virksomheten uten endringer i den kvotepliktige aktiviteten. 2. Oppgjørsplikt og vedtak om fastting av kvotepliktige utslipp for 2012 Kvotepliktige virksomheter skal innen 30. april hvert år overføre et antall kvoter til statens oppgjørskonto som tilsvarer virksomhetens kvotepliktige utslipp det foregående året, jfr klimakvoteloven 12. Det kvotepliktige utslippet for Peterson Ranheim var i 2011 på tonn CO 2, jfr vårt vedtak av 31. mars 2012 om godkjenning av virksomhetens utslippsrapport for Dette innebar en plikt til å overføre kvoter til oppgjør innen 30. april Virksomheten innleverte ingen kvoter til

2 Side 2 av 5 oppgjørskontoen for utslipp i Dette er et brudd på klimakvotelovens 12 første ledd. Peterson Ranheim hadde også kvotepliktige utslipp i 2012, fra 1. januar og frem til konkursåpning 11. april. Kvoteplikten oppstår i det de kvotepliktige utslippene finner sted, selv om oppgjøret skjer året etter. Pliktsubjektet er etter klimakvoteloven "den som driver" den kvotepliktige virksomheten, jf. Klimakvoteloven 4. Peterson Ranheim var ansvarlig for driften av virksomheten fram til konkursåpning 11. april 2012 og er dermed også ansvarlig for innlevering av kvoter for de utslippene som fant sted fra 1. januar og frem til 11. april Klif har på bakgrunn av informasjon fra Peterson Packaging beregnet utslippene av CO 2 til å være tonn fra 1. januar til 11. april Dette innebærer en plikt til å overføre kvoter til oppgjør innen 30.april Peterson Packaging har rapportert kvotepliktige utslipp for perioden fra 12. april 2012 og ut året (mottatt 20. februar 2013), samt utslipp i egenkontrollen for landbasert industri for hele året (mottatt 26. februar 2013). Klif har beregnet de kvotepliktige utslippene fra 1. januar til 11. april 2012 på bakgrunn av differansen mellom aktivitetsdata rapportert for hele året i egenkontrollrapporteringen og rapporteringen av kvotepliktige utslipp for Peterson Packaging fra 12. april 2012 og ut året. I egenkontrollen for landbasert industri rapporterer Peterson Packaging om 333 driftsdøgn ved Peterson Ranheim. I utslippsrapporten om kvotepliktige utslipp rapporterer virksomheten om 251 driftsdøgn. Differansen er 82 døgn, og Klif legger til grunn 82 driftsdøgn for konkursboet fra 1. januar til 11. april For å regne seg fram til aktivitetsdata har Klif på samme måte brukt differansen mellom tallene i egenkontrollen for landbasert industri og utslippsrapporten om kvotepliktige utslipp fra Peterson Packaging AS. I egenkontrollen for landbasert industri I rapportering for kvoteplikten for Peterson Packaging AS fra 12. april 2012 til 31. desember 2012 Beregnet for Peterson Ranheim i perioden 1. januar 2012 til 11. april 2012 Antall driftsdøgn 333,0 251,0 82,0 Antall tonn LNG forbrent 682,9 632,4 50,5 Antall tonn tung fyringsolje 2 741, , ,8 Den kvotepliktige enheten har i 2012 hatt kvotepliktige utslipp fra to kildestrømmer: LNG og tung fyringsolje. Virksomheten har ikke brukt lettolje i 2012, og har heller ikke forbrent plastrejekt. Klifs estimat på utslippet fra disse kildestrømmene fremgår nedenfor, under vår vurdering av de kvotepliktige utslippene.

3 Side 3 av 5 Peterson Packaging har ikke rapportert om kvotepliktige utslipp som ikke er omfattet av tillatelsen, og det er Klifs vurdering at ingen slike utslipp har funnet sted mellom 1. januar og 11. april Klifs beregnede aktivitetsdata fremgår i tabellen nedenfor. Der fremgår også kravet til usikkerhet i beregning av aktivitetsdata som er stilt i tillatelsen. Kildestrømnr. Kildestrøm Aktivitetsdata Usikkerhetskrav 1. Naturgass 50,5 tonn 1 % 2. Tung fyringsolje 1122,8 1% Klif har benyttet standard utslippsfaktor og standard oksidasjonsfaktor ved beregningen av det kvotepliktige utslippet. Dette gir følgende kvotepliktige utslipp i 2012 (1. januar til 11. april): Kildestrøm nr. Kildestrøm Aktivitetsdata Utslippsfaktor Kvotepliktige utslipp 1. Naturgass 50,5 tonn 2,75 tonn CO 2 /tonn 138, 9 tonn CO 2 2. Tung fyringsolje 1122,8 3,2 tonn CO 2 /tonn tonn CO 2 Totale kvotepliktige utslipp tonn CO 2 Peterson Ranheims oppgjørsplikt for 2011 og deler av 2012 innebærer at Klif har en fordring på selskapet som tilsvarer ( ) kvoter. 3. Utdeling av kvoter Som følge av selskapets konkurs, har Klif vurdert konkursboets rett til å få utdelt vederlagsfrie kvoter for Som det fremgår av SFTs (nåværende Klif) vedtak av 31. mars 2009 om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden til Peterson Ranheim, er tildelingsvedtaket betinget av at virksomheten ikke er nedlagt. Ettersom virksomheten som tidligere var driftet av Peterson Ranheim er videreført med nye eiere, vil den ikke kunne anses å være nedlagt i klimakvotelovens forstand. Retten som følger av vedtaket vil inngå i boets beslagsrett etter dekningsloven 2-2. Gebyr for vederlagsfrie kvoter for 2012 ble betalt 30. april 2012 og driften ved Peterson Ranheim fortsatte selv om konkursbo for Peterson Paper Moss AS ble åpnet 11. april. Klif har derfor funnet at konkursboet har rett til utdeling av Peterson Ranheims kvoter for I henhold til vedtak om avgjørelse av 19. september 2012 i klagesak om tildeling av vederlagsfrie kvoter utgjør dette kvoter. 4. Motregning av oppgjørsplikten mot rett til utdeling av kvoter Peterson Ranheims oppgjørsplikt for 2011 og deler av 2012 innebærer som fremgår over at Klif har en fordring på konkursboet som tilsvarer kvoter. Retten til utdeling av vederlagsfrie kvoter i henhold til Klifs tildelingsvedtak innebærer at konkursboet har en fordring på Klif som tilsvarer kvoter.

4 Side 4 av 5 Klif vil derfor motregne konkursboets fordring på Klif tilsvarende kvoter med vår fordring på konkursboet tilsvarende kvoter, jfr dekningsloven 8-1. Gjenværende kvoter etter motregningen tilhører konkursboet og vil overføres til en ny personkonto i registeret. 5. Tilgang til konkursboets konto i kvoteregisteret EUs forordning (EF) nr. 920/2010 om et standardisert og sikkert registersystem i samsvar med direktiv 2003/87/EF og vedtak 2004/87/EF og forordning (EU) nr. 1193/1011 om etablering av et unionsregister for handelsperioden gjelder som norsk forskrift, jf. klimakvoteforskriften 7-1. Forordning (EU) nr. 1193/2011 (den femte registerforordning) innfører nye krav til dokumentasjon for kontorepresentanter. For å få tilgang til konkursboets konto må tre kontorepresentanter sende Klif uttømmende politiattest, bostedsattest og attestert kopi av pass. Konkursboet må også sende inn firmaattest attestert av Brønnøysundregisteret og fullmakt til kontorepresentantene (se Brukeravtale for det norske klimakvoteregisteret). Hvis dette er vanskelig å fremskaffe kan konkursboet gi Klif fullmakt til å overføre de gjenværende kvotene til en angitt konto i registeret. Dersom denne fullmakten eller dokumentene nevnt over ikke er sendt til Klif innen 30. juni 2013 vil de gjenværende kvotene føres tilbake til staten. 6. Klage Den kvotepliktige, eller andre med rettslig klageinteresse, kan klage på vedtaket om oppgjørsplikt og motregning til Miljøverndepartementet innen tre uker fra underretning om vedtak er kommet fram, eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Klif. Opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil direktoratet kunne gi på forespørsel. 7. Oppsummering Klif fastsetter Peterson Ranheims kvotepliktige utslipp fra 1. januar 2012 til 11. april 2012 til tonn. Vedtaket er hjemlet i klimakvoteloven 14 første ledd. Peterson Ranheims oppgjørsplikt for 2011 og deler av 2012 innebærer at Klif har en fordring på konkursboet som tilsvarer kvoter. Retten til utdeling av vederlagsfrie kvoter i henhold til Klifs tildelingsvedtak innebærer at konkursboet har en fordring på Klif som tilsvarer kvoter. Klif motregner konkursboets fordring kvoter med vår fordring på konkursboet tilsvarende kvoter, jfr dekningsloven 8-1 for å gjøre opp for den manglende innlevering av kvoter og brudd på klimakvotelovens 12. Gjenværende kvoter på kontoen etter motregning tilhører konkursboet og vil overføres til en ny personkonto i registeret.

5 Side 5 av 5 Vedtaket om godkjennelse av rapport og fastsettelse av gebyrsats kan påklages til Miljøverndepartementet. Virksomhetens kvotepliktige utslipp vil bli offentliggjort på Med hilsen Harald Francke Lund Seksjonsleder Carina Jacobsen Heimdal Seniorrådgiver Med hilsen Kopi: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Trondheim kommune

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

13/2783-04.02.15. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universiteter og høyskoler NOKUT NSO Deres ref Vår ref Dato 13/2783-04.02.15 Endring av forskrift om kvalitet i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. februar 2010 forskrift om kvalitetssikring

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Iht. adresseliste Deres ref Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo ES 70[19 Rundskriv H-11/09 Ikraftsetting av endringer i kommuneloven (kjønnsbalanse i styrene i

Detaljer

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

1. Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/895 MAB EICE 553.1 Dato: 28.05.2009 Konkurranseloven 9 første ledd bokstav e påpekning av konkurransebegrensende forhold

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007

Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007 Tilsynsrådet for advokatvirksomhet Postboks 720 Sentrum 0106 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 07/990-8-AAS 08.11.2007 UTTALELSE - FORSKJELLSBEHANDLING PÅ GRUNN AV UTNYTTELSE AV PERMISJONSRETTIGHETER FORBEHOLDT

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Deres ref Vår ref Dato 15/996-06.07.2015 Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Vedrørende begrepet undervisningstime i introduksjonsloven

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs vei 15

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs vei 15 Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 10.10.2012 Deres dato: 14.09.2012 Vår referanse: 2012/1642 Deres referanse: Engesvea skole Adventistsamfunnets grunnskoler ved styrets leder Jean Heibergs

Detaljer

ANONYMISERT VERSJON AV OMBUDETS UTTALELSE

ANONYMISERT VERSJON AV OMBUDETS UTTALELSE Til rette vedkommende Vår ref. 08/1710-29/SF-514.4, SF-711, SF- 822, SF-902//CAS Dato: 21.06.2010 ANONYMISERT VERSJON AV OMBUDETS UTTALELSE Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 24.

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk tre kontrakter om utførelse av elektriker-, tømrer- og rørleggerarbeid i forbindelse med ombygging av Sveio Skole Vigdartun, uten å kunngjøre

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Skaaret Landskap AS Drengsrudbekken 10 pb. 138 1378 Asker Norge Stein Anders Sundbye Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0299-9 07.05.2013 Avvisning av klage

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

12/933-8- PCG 22.11.2012. Det ble hevdet at A er blitt utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet i

12/933-8- PCG 22.11.2012. Det ble hevdet at A er blitt utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet i Vår ref.: Dato: 12/933-8- PCG 22.11.2012 Ombudets uttalelse Det ble hevdet at A er blitt utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet i forbindelse med søknad om familiegjenforening. Likestillings-

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: SKOLENS ØKONOMIFORVALTNING. Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand S Vår saksbehandler: Sigurd Holen Vår dato: 21.10.2011 Deres dato: 29.08.2011 Vår referanse: 2010/3553 Deres referanse: Noroff Videregående skole Stavanger AS ved styrets leder Kirkegaten 22 Kristiansand

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om tjenester for skadedyrbekjempelse. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 22-3 (1) ved ikke å meddele

Detaljer

Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje.

Tilbud fra Blom ASA (Blom) om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Til aksjonærene som eier færre enn 33 aksjer i Blom ASA Tilbud fra Blom ASA ("Blom") om å kjøpe små aksjeposter til NOK 16,00 pr. aksje. Generell informasjon om Tilbudet Blom tilbyr herved å kjøpe de aksjene

Detaljer