Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg."

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10: Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell Lutnes Nestleder FRP Gunnar Stein Medlem AP Jostein Jakobsen Varamedlem AP Tone Magnussen Else-Marie Torp Medlem KRF Jan Kåre Moen Medlem H Brigt Kristensen Varamedlem RØDT Svein Eilif Olsen Gørill Heitmann Hongset Medlem FRP Ingen varamedlem Medlem AP Erling M. Nilsen Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Ingunn Lie Mosti Dag Christer Røberg Sissel Hoseth På deler av møtet: Svein Blix Karin Bjune Sveen Ole Christian Erikstad Sveinung Geicke Terje Jørgensen Grethe Willumsen Ivar Karlsen Stilling Kommunaldirektør helse og sosial Rådgiver Helse- og sosial Rådgiver Helse- og sosial Rådmann Økonomisjef Økonomirådgiver Økonomirådgiver Rådgiver Tildelingskontoret Virksomhetsleder Rehab. Leder Nav Bodø Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og ble godkjent. Omdelt: RS 10/1 RS 10/4 Omsorgslønn Uttalelse fra Eldrerådet Brannforebyggende tiltak Uttalelse fra Eldrerådet

2 RS 10/5 RS 10/7 PS 10/2 Bodø legevakt evaluering Orientering vedr. plan for ergoterapi- og fysioterapitjenesten og konsekvenser av ny finansordning og avtale Startlån Referat fra brukerråd ved ulike sykehjem 2009: - Vollen sykehjem Bodø dagsenter Hovdejordet sykehjem Stadiontunet sykehjem Sentrum sykehjem Straumbo Vollsletta sykehjem ReHab senteret Mørkved sykehjem Tjenesterapportering knyttet til vedtak om helse- og sosialtjenester, datert (Fremlagt av Terje Jørgensen og Lillian Fritzon) Orientering: Tematime: Fattigdom i Bodø v/rådmann Svein O. Blix. Orienteringer: - Økonomisk situasjon v/ole Christian Erikstad og Sveinung Geicke. - Tjenesteutvikling v/terje Jørgensen og Lillian Fritzon Orienteringer fra Kommunaldirektør Ingunn Lie Mosti: - Ny lederstruktur i Helse- og sosialavdelingen er foreslått og vil bli behandlet i administrasjonsutvalget Kick-off seminar vedr. Samhandlingsreformen er avholdt. - Rusmiddelpolitisk handlingsplan høring vil bli sendt ut i løpet av sommeren. Enighet om at i forbindelse med rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan er det ønskelig med felles tematime mellom helse- og sosialkomiteen og oppvekst- og kulturkomiteen. - Trygghetsalarmer og fastsetting av egenandel. Ønsker å se nærmere på dette og vil komme tilbake med en orientering/sak hvor dette er belyst. - Frivillighetsentralen budsjettmessig underdekning. Arbeider med å finne løsning. - Tirsdagstreffet og finansiering. Driften er sikret for Hybelstua. Positivt tiltak. Har driftsmidler for dette året. Når det gjelder videre drift så vil det bli fremmet sak fremmes for politisk behandling. - Kirkens Bymisjon/Frelsesarmeen. Vurderer drift i kommunal regi. Sak fremmes for politisk behandling. - Multidoseprosjektet. Forbereder sak på dette. - Vikartjenesten. Forbereder sak på dette. - Helse- og sosial beredskapsplan delplan for smittevern arbeider med revidering av denne. Egen sak fremmes for politisk behandling. - Rett tjeneste til rett tid planen gjennomgås med hensyn til status. Egen sak fremmes for politisk behandling.

3 Spørsmål: Kommunaldirektør Ingunn Lie Mosti besvarte spørsmål fra møte (spørsmålene finnes i sin helhet i forrige protokoll): Spørsmål vedr tilbud om tannlegebehandling i kommunen: Det er ikke et generelt kommunalt tilbud, det henvises til den enkelte tannlege eller sykehuset. Spørsmål vedr. bad på Stadiontunet sykehjem: Det er flere bygningsmessige endringer som må utredes. Kommunaldirektør er i dialog med virksomhetsleder. Eiendomskontoret er anmodet om å finne alternative lokaliteter for Østbyen hjemmetjeneste. Spørsmål vedr. omorganisering av rusomsorgen: Miljøarbeiderne er tidligere overført til oppfølgingstjenesten rus/psykiatri. Etter etableringen av NAV Bodø ble rusenheten en del av tildelingskontoret. Etter behandlingen av rusmiddelpolitisk handlingsplan vurderes det behovet for en egen sak på dette. Brigt Kristensen (R): Viser til boligsosial handlingsplan som ble vedtatt i bystyret i 2006 og spør om det er problematisk å gjøre noe med de vedtatte punktene? Lillian Fritzon svarer at det er et ønske at rusmisbrukere skal fordeles utover den kommunale boligmassen. Den kommunale boligmassen er imidlertid konsentrert og bare noen få av disse er reelle gjennomgangsboliger. Hild Marit Olsen (AP) påpeker at punktene i vedtaket fremdeles er aktuell og bør tas med i det videre arbeid både med boligsosial handlingsplan og rusmiddelpolitisk handlingsplan. Hild Marit Olsen (AP): Spørsmål som ønskes besvart i neste møte: 1. Sak om trygghetsalarm: Viser til medieoppslag. Private tilbydere v/vaktselskap gir billigere og bedre tjenester enn kommunen, og prisene i Bodø ligger godt over snittet i landsmålestokk. Ber om en redegjørelse i form av en orientering til komiteen om tilbud, omfang og innhold i tjenesten, samt en sammenligning opp mot eventuelle andre leverandører. 2. Akuttlegevakt: Hvordan håndterer kommunen spesielt krevende pasienter der ofte pårørende tar kontakt med legevakta? Dette gjelder situasjoner innenfor rus- og psykiatrifeltet (utagerende, tungt rusa, voldelige med mer). Er det politiet som må tilkalles, med glattcelle som alternativ, eller har vi i BK noen beredskap og tilbud via legevakten el.l? 3. Aktivitet i sykehjem: Hvordan ivaretar avdelingen kravet til aktivitet i sykehjem? (ref. sak ifm budsjettet for 2010). Hvordan inngår aktivitet i sykehjem som en sentral, og naturlig del av sykehjemsdriften? Og at beboerne ivaretas med samme standard på alle sykehjem? 4. Psykiatrimidler: Ønsker en oversikt over bruk (totalt i HS og OK), og over evetuelle planer for fremtidig bruk. Saksliste Saksnr PS 10/1 Innhold Hva menes med fattigdom i Norge

4 PS 10/2 PS 10/3 Startlån Referatsaker RS 10/1 Omsorgslønn RS 10/2 Drift og innhold av botilbud for rusmiddelavhengige i Årnesveien 4 RS 10/3 Drift av lager for korttidsutleie og reparasjon av tekniske hjelpemidler i samarbeid med Bodø Industri as RS 10/4 Brannforebyggende tiltak RS 10/5 Bodø legevakt - evaluering RS 10/6 Kjøp av tilleggstjenester og botilbud hos Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon i Saken ble behandlet unntatt offentlighet. RS 10/7 Orientering vedrørende plan for ergoterapi- og fysioterapitjenesten og konsekvenser av ny finansieringsordning og avtalebasert praksis Bodø, 22. mars 2010 Hild-Marit Olsen (AP) Komiteleder Linda K. Storjord sekretær PS 10/1 Hva menes med Fattigdom i Norge? til innstilling Saken fremmes uten administrativ innstilling fra Hild Marit Olsen (AP): 1. Helse og sosialkomiteen vil i samarbeid med administrasjonen i det videre arbeid følge opp disse spørsmål: Hva ligger i begrepet fattigdom/hva skal vår definisjon være? Hvilke tiltak gjennomføres i Bodø? Hvilke grupper er det særlig viktig å målrette tiltakene mot (hvem er de fattige i Bodø/hvem mest utsatt)? Hvordan virker tiltakene? Hvilke resultater kan en se av kommunens innsats? Hvordan sikre en jevnlig evaluering av det helhetlige arbeidet? Hvilke tiltak innen veiledning og forebygging drives? Hvordan ivaretas innsatsen mot fattigdom i kommunens ulike planer; Boligsosial, ruspolitisk, oppvekst, m.fl? Hvilke planer er relevante?

5 2. Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal følge opp og evaluere tidligere vedtak og nåværende arbeid. Arbeidsgruppens arbeid skal sluttføres med en samlet oversikt over eksisterende tiltak og en anbefaling om videre arbeid. 3. Arbeidets fokus skal særlig være rettet mot barn og ungdom fra Brigt Kristensen (R): 1. For at alle skal kunne ha et sikkerhetsnett over fattigdomsgrensen, ber Bodø kommune direkte og gjennom Kommunenes Sentralforbund, regjering og storting om å å heve barnetrygda øke andre trygdeytelser øke normene for sosialstøtte til SIFOs anbefalte satser, med statlig finansiering 2. Det lages en opptrappingsplan for å heve sosialhjelpsatsene i Bodø til SIFOs satser. Votering fra Olsen (AP) enstemmig tiltrådt. fra Kristensen (R) ble vedtatt oversendt. Helse og sosialkomiteens innstilling 1. Helse og sosialkomiteen vil i samarbeid med administrasjonen i det videre arbeid følge opp disse spørsmål: Hva ligger i begrepet fattigdom/hva skal vår definisjon være? Hvilke tiltak gjennomføres i Bodø? Hvilke grupper er det særlig viktig å målrette tiltakene mot (hvem er de fattige i Bodø/hvem mest utsatt)? Hvordan virker tiltakene? Hvilke resultater kan en se av kommunens innsats? Hvordan sikre en jevnlig evaluering av det helhetlige arbeidet? Hvilke tiltak innen veiledning og forebygging drives? Hvordan ivaretas innsatsen mot fattigdom i kommunens ulike planer; Boligsosial, ruspolitisk, oppvekst, m.fl? Hvilke planer er relevante? 2. Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal følge opp og evaluere tidligere vedtak og nåværende arbeid. Arbeidsgruppens arbeid skal sluttføres med en samlet oversikt over eksisterende tiltak og en anbefaling om videre arbeid. 3. Arbeidets fokus skal særlig være rettet mot barn og ungdom Oversendes: 1. For at alle skal kunne ha et sikkerhetsnett over fattigdomsgrensen, ber Bodø kommune direkte og gjennom Kommunenes Sentralforbund, regjering og storting om å å heve barnetrygda øke andre trygdeytelser øke normene for sosialstøtte til SIFOs anbefalte satser, med statlig finansiering 2. Det lages en opptrappingsplan for å heve sosialhjelpsatsene i Bodø til SIFOs satser. PS 10/2 Startlån - Orientering

6 til vedtak Økonomirådgiver Trond Abrahamsen var til stede under behandlingen. fra Hild Marit Olsen (AP): Nytt pkt. 3: Rammen for startlån skal være på 50 mill (2009). Rammen økes til dette nivå i forbindelse med behandlingen av 1. tertial fra Brigt Kristensen (R): Nytt pkt. 4: Det fremlegges en sak om boligtilskudd som et redskap til å ivareta en trygg boligsituasjon for gitte målgrupper. Votering Innstillingen med begge forslagene enstemmig tiltrådt. Helse og sosialkomiteens innstilling 1. Retningslinjer for Startlån, boligtilskudd og tilskudd til tilpasning /utbedring endres slik det framkommer av denne sak. Det utarbeides nytt søknadsskjema for Startlån og tilskuddsordninger i henhold til dette. 2. Ekstraordinært innfridde Startlån benyttes til nedbetaling av kommunens låneportefølje. 3. Rammen for startlån skal være på 50 mill (2009). Rammen økes til dette nivå i forbindelse med behandlingen av 1. tertial Det fremlegges en sak om boligtilskudd som et redskap til å ivareta en trygg boligsituasjon for gitte målgrupper. PS 10/3 Referatsaker RS 10/1 Omsorgslønn fra Brigt Kristensen (R): 1. Saka går til bystyret fordi tilbudet i følge saka ligger an til å bli redusert i forhold til bystyrets budsjettvedtak. 2. Ved første budsjettregulering tilføres 1,09 millioner for å holde oppe nivået for omsorgslønn.

7 Votering Det ble først votert over om saken skulle behandles som en politisk sak som dermed skulle gå til bystyret. Det fikk bare 1 stemme (R) og falt dermed. RS 10/2 Drift og innhold av botilbud for rusmiddelavhengige i Årnesveien 4 fra Brigt Kristensen (R): 1. Saken legges fram for bystyret i tråd med vedtak i sak 09/ Det redegjøres for behandlingsfilosofi for målgruppene i 2. og 3. etasje. Votering fra Kristensen (R) ble enstemmig tiltrådt. Helse og sosialkomiteens innstilling 1. Saken legges fram for bystyret i tråd med vedtak i sak 09/ Det redegjøres for behandlingsfilosofi for målgruppene i 2. og 3. etasje. RS 10/3 Drift av lager for korttidsutleie og reparasjon av tekniske hjelpemidler i samarbeid med Bodø Industri as RS 10/4 Brannforebyggende tiltak RS 10/5 Kjøp av tilleggstjenester og botilbud hos Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon i 2009

8 RS 10/6 Bodø legevakt - evaluering RS 10/7 Orientering vedrørende plan for ergoterapi og fysioterapitjenesten , og avtalebasert fysioterapipraksis / konsekvenser av ny finansieringsordning. fra Hild Marit Olsen (AP): Merknad til saken: Helse og sosialkomiteen ønsker å styrke eksisterende avtalehjemler i tråd med saksfremstillingen og tidligere saker. Komiteen følger opp saken videre, og vil i forbindelse med tertialen søke midlene innarbeidet i avdelingens budsjett. Votering Merknaden ble enstemmig tiltrådt. Saken sendes som referatsak til bystyret. Tatt til orientering inklusiv følgende merknad: Helse og sosialkomiteen ønsker å styrke eksisterende avtalehjemler i tråd med saksfremstillingen og tidligere saker. Komiteen følger opp saken videre, og vil i forbindelse med tertialen søke midlene innarbeidet i avdelingens budsjett.

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 12:00 15:00

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 12:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 12:00 15:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Astri

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem, 19.01.2011 1. etasje, møterom 1-3 Fra F-sak: 1/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 9/11 Til kl.: 18.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte Organ: Kommunestyret Dato: 09.12.2014 Tid: Kl. 13.00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Ordfører Lene W. Conradi Tilstede: Forfall: Kommunestyrets

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer