KALDE SPRELL B BLAD. Midnattsol, torskefiske og fem grader i vannet. Bli med soldater på sommereventyr. SIDE 32-37

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KALDE SPRELL B BLAD. Midnattsol, torskefiske og fem grader i vannet. Bli med soldater på sommereventyr. SIDE 32-37"

Transkript

1 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: Mil: Annonser og abonnement: Tlf: Mil: F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2009 FORSVARETS FORUM NR 7/8 09 JULI/AUGUST AKTUELT 65 år etter D-dagen SIDE 16 PORTRETT Piratklar fregattsjef SIDE 38 TEKNIKK Minejakt langs kysten SIDE 42 KALDE SPRELL Kr. 39,- ISSN X Midnattsol, torskefiske og fem grader i vannet. Bli med soldater på sommereventyr. SIDE 32-37

2 annonse annonser 2 JULI/AUGUST 2009 F F JULI/AUGUST

3 annonse F JULI/AUGUST

4 Foto: ERLING EIKLI Veteraner på historisk sand F sendte 22 veteraner, kadetter og soldater til Normandie 65 år etter D-dagen. 16 aktuelt aktuelt portrett kommentar nå Først til månen Kappløpet til månen fikk også militære konsekvenser. 26 Foto: NASA Pirat i sikte Foto: ARNE FLAATEN Kommandørkaptein Ole Morten Sandquist trives blant sjøfugl, dieseleksos, hissige missiler og taktiske vurderinger. Nå skal han jakte pirater i Adenbukta. 38 Foto: KNUT FALCH/SCANPIX Om Diesens støvler Mange mener at Sverre Diesen har vært for åpen, skriver Kåre Valebrokk JULI/AUGUST 2009 F

5 innhold FORSIDEN: Soldatene Gaute Løvfall (21) og Ole Marius Elvestad (20) tar seg et nattbad i Lofoten. Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ AKTUELT 10 Vil ha tilgang på politiarkiv 12 Biskop vil ha fortsatt feltprestkorps 12 Få forsvarssaker om likestilling 14 Qatar vurderer norsk luftvern 14 Ny forsvarssjef om flytting til Reitan år etter Normandie 22 Jakter vann i Tsjad 29 Barberingstips 30 Forsvarsfolk på hesteryggen 32 Soldater dro på drømmereise til Lofoten TEKNIKK OG VITEN 42 Sprengte miner i Altafjorden UTLAND 46 Barnesoldater i Kongo 49 Russisk makt i Tsjetsjenia MENINGER 15 Akkurat nå: Trond Grytting 21 Livet: Yngvar Nilsen 48 Utsyn: Halvard Buhaug 54 Rustningskontroll 2009: Gunnar James Hjorth 57 En litt avansert kalkulator: Stein-Gunnar Bondevik SPORT OG FRILUFT 58 Krabber store som beist redaksjonelt «TORSKEFISKE I MIDNATTSSOL ER OGSÅ EIN DEL AV LIVET I FORSVARET» Sommartid Norske veteranar frå den andre verdskrigen tok del i markeringa i Normandie på D-dagen saman med unge kadettar og soldatar. Denne jubileumsreisa i juni var eit opplegg i regi av Forsvarets forums veteranprosjekt, som forsvarssjef Sverre Diesen etablerte for nokre år sidan. Deltakarane mintest innsatsen til dei mange tusen også nordmenn som ofra livet for fridomen. Prosjektet er òg ein måte å heidre krigsvetarane på. Samstundes formidlar dei opplevingane og røynslene sine til dei yngre. Dette kan du lese meir om i denne utgåva av F. Veteranane i Forsvaret har vore på agendaen ved fleire høve denne våren og forsommaren, mellom anna i ei stortingsmelding regjeringa la fram i mai. Forsvaret ynskjer også å heidre nye veteranar for innsatsen deira. Då mannskap og befal i juni kom heim frå teneste i Afghanistan, arrangerte Forsvaret oppstilling og medaljeseremoni på Akershus festning. Kommandørkaptein Ole Morten Sandquist er månadens portrett. Den røynde sjøoffiseren og mannskapet hans på KNM Fridtjof Nansen førebur seg på oppdraget i Adenbukta, der dei vil vere eit viktig bidrag til den EU-leia kampen mot piratane. Meir om dette kan du og lese på Sjøforsvaret sine sider. Forsvarsgreinene sine informasjonssider fortel også om mange av dei øvingane og kursa som har vore halde omkring i landet denne våren. Den saka som har fått mest merksemd i media dei siste vekene, har vore knytt til Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST). Det er sjølvsagt alvorleg når det har kome fram mistankar som har fått Forsvarsdeparte - mentet til å gå til politiet for å bringe på det reine om det har gått føre seg noko gale i tryggingstenesta. Tryggingstenesta må ha tillit, men også rammer som gjer at ho kan løyse oppgåvene sine. Forsvaret har vorte dratt inn i ein mediestorm med mange påstandar. Leiinga i FOST møtte pressa i lokala på Jørstadmoen, og dét er «Nyheitsbiletet» i denne utgåva av F. Ut over det vil vi vente på korleis politiet konkluderer. Denne utgåva er prega av at vi no går inn i ei ferietid. Kan hende reportasjen om soldatane på velferdstur til Lofoten kan slå an tonen? Torskefiske i midnattssol er også ein del av livet i Forsvaret. God sommar! KULTUR 64 Svinger i Skopje 66 Lager kunst i Afghanistan FASTE SPALTER 11 Fire kjappe: Geir Arne Nordstrand 38 Portrettet: Ole Morten Sandquist 50 Forsvaret og jeg: Jan-Gunnar Winther 53 Kor blei dei av: Odd Frøise Tangen 73 Forsvarets informasjonssider DETTE BLADET GIKK I TRYKKEN 22. JUNI Ansvarlig redaktør: TOR EIGIL STORDAHL Redaktør: ERLING EIKLI Kontorleder: GUNN-HILDE KOLSTAD F er utgitt av Forsvarets forum på oppdrag fra eieren, Forsvars sjefen. Bladet har som oppgave å for midle informasjon og debatt. Redaksjonen har en fri og uavhengig stilling i henhold til lov om redaksjonell fridom i media og Redaktørplakaten. Innholdet behøver derfor ikke være et uttrykk for hva den politiske eller militære ledelsen måtte mene. F Forsvarets forum ønsker å rette seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale i bladet, oppfordres til å kontakte redaksjonen. Det er også anledning å reise klage til: Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 14, 0158 Oslo, Tlf.: MEDLEM AV European Military Press Association F JULI/AUGUST

6 sideblikk Året er 1998, og norske FN-soldatar har med seg klede, tepper og feltrasjonar som skal delast ut til romfolket ved den norske leiren utanfor Modrica, nordaust i Bosnia. Minusgradene blir fort gløymde når lastebilen svingar inn og dei heimlause endeleg får noko å jubla for. Dei ulike folkeslaga fekk som regel hjelp, men romfolket fall alltid utanfor og vart dei siste som blei tenkt på. Nokre norske soldatar hadde sett kor fattige kår desse levde under og fekk på privat initiativ samla inn klede. Det som blei levert frå Noreg, var alt dei fekk, seier Tomas Moss, som var der på jobb for Forsvarets overkommando, presseog informsjon. Han minnast den unge guten på biletet. Det var frykteleg kaldt, og det einaste fottøyet guten hadde, var nokre altfor store gummistøvlar som var delt på midten slik at dei skulle passe føtene hans. Det var eit trist syn, fortel han. Blei forandra. For Tomas Moss var reiseoppdraga høgdepunkta i perioden han jobba som fotograf i Forsvaret. Det blei fleire turar til Balkan, og dei skulle etterkvart setja preg på han. Det høyres kanskje svulstig ut, men reisinga forandra meg som person. Det er vanskeleg å forstå kva dette folket risikerer berre ved å trø ut på eit jorde. Eg hugsar då eg kom tilbake til Oslo og gjekk i gatene der, så var frykta for å tråkke på ei mine der framleis. Me har det ufatteleg bra i Noreg, seier han, som i dag er sjølvstendig næringsdrivande med tyngde på reklamefotografering. VIDAR HOPE 6 JULI/AUGUST 2009 F

7 Foto: KRISTEN MOSS FOTOGRAFEN Tomas Moss (35) Fotograf i Forsvarets overkommando, presse- og informasjon (1995 og ). I dag er han sjølvstendig næringsdrivande. På eige initiativ samla norske soldatar klede til romfolket på Balkan. Det gløymde folket F JULI/AUGUST

8 Foto: GEIR OLSEN/SCANPIX nyhetsbildet FOST MØTTE PRESSEN: Sjefen for Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST), kommandør Geir Gade, og lokal FOST-sjef, major Roger Johnsen, møtte utvalgt presse i lokalene på Jørstadmoen, men var svært tilbakeholdne med uttalelser etter at avdelingen akkurat var anmeldt til Kripos. Det var statsråden gjennom Forsvarsdepartementet som i juni gikk til anmeldelse etter tvil om det fra disse lokalene hadde foregått noe ulovlig. Både Statsministerens kontor, Slottet og en del departementer leier Forsvarets datanettverk. Mistanken var at noen var utsatt for urettmessig innsyn i e-post og internettbruk. Kripos tok rutinemessig ut siktelse for å kunne foreta ransakelse. Siktelsen gjelder straffelovens om den som uberettiget skaffer seg adgang til data eller programutrustning, forteller politiadvokat Håvard Kampen i Kripos. Han tror det kan ta lang tid med etterforskning fordi de ønsker å være grundige. Saken skapte stor debatt i mediene. En ny instruks for sikkerhetstjenesten blir utarbeidet, men FOST skal fortsatt ligge under forsvarssjefen. (jr) 20 år siden 50 år siden 8 Ei arbeidsgruppe skal vurdera innhaldet i utdanning av ein ny type offiserar. Forsvaret skal nemleg frå 1990 få dediserte miljøvernoffiserar. Forsvarsminister Johan Jørgen Holst si haldning er at miljøvernoffiserane skal tenkje prevensjon og ikkje reparasjon. Holst reknar 1,5 prosent av forsvarsbudsjettet som miljøløyve. Tal frå Forsvarets sanitet viser at omlag 3250 soldatar fell ut av førstegongstenesta årleg. Heile 70 prosent av desse blir dimma av psykiske problem. Stabslege for Hæren, oberstløytnant Jørn Koldsland, nektar for at det finn stad ein utstrekt simulering blant soldatane. Talet gjev eit realistisk bilete av Ola Soldats psykologiske tilstand, seier Koldsland. JULI/AUGUST 2009 F FAKSIMILE: Forsvarets forum nr 16/17, 12. august 1989 Det har fleire gonger frå skipsfartshald blitt bede om at sjøfolk i utanriksfart må få sleppe verneplikt, blant anna fordi andre land brukar ei tilsvarande ordning. Himleutvalet, som vurderte saka, meiner at det frå eit beredskapsmessig synspunkt ikkje er tilstrekkeleg grunnlag for fritak på næringseller yrkesmessig grunnlag. Etter ei tid med mulegheit for å verve mannskap har forsvarsgreinene ikkje lukkast særleg godt. Medan Hæren har fylt 17 av 100 stillingar FAKSIMILE: Mannskapsavisa nr 9, 4. mai 1959 har Marinen klart 130 av 400. Ein mistenkjer at forholda ikkje er gode nok til å konkurrere med det sivile. I tillegg reknar ein med at sjølve vervingsordninga var for lite kjend blant dei aktuelle årsklassane.

9 dette skjer juli/august SPILLTRENING: Garden og Norges Musikkorps forbund arrangerer rekrutteringscamp i Husebyleiren i august. Foto: ARNE FLAATEN Musikalsk rekrutteringscamp For første gang inviterer Gardemusikken til rekrutteringscamp i Husebyleiren. Kanskje kaprer de også noen nye musikanter? Vi holder et ukelangt sommerkurs i samarbeid med Norges Musikkorps forbund (NMF) fra 9. til 16. august. Der blir det både marsjering, spilling, et eksternt konsertbesøk og fysisk fostring, sier kompanisjef for tredje gardekompani kaptein Rune Wiik. Gardemusikken teller mannskaper, og nå er 20 av dem jenter. Rekruttering skjer hovedsaklig fra de mange skolekorpsene i landet. Med rekrutteringscampen legges grunnlaget for god søkning til neste opptak og årene etter. Og ikke minst få flere jenter med. Nå inviterer vi unge i alderen 16 til 19 år til Husebyleiren. For å fylle korpset trenger vi 80 unge, i år hadde vi 130 søkere til kontingenten som møter i september. Korpset for 2010 er altså plukket ut. Jeg har et inntrykk av at korpsmusikken er på vei opp fra bølgedalen igjen; det lysner etter å ha vært laber interesse på slutten av 90- tallet, sier Wiik. Et nasjonalt kurs i musikk og drill er altså hjelp til selvhjelp for landets eneste korps med vernepliktige musikere. NMF prioriterte 60 av søkerne, av disse antar kaptein Wiik at tre fjerdedeler etter hvert vil søke Musikktroppen i Garden. Men de må altså spille seg gjennom nåløyet for å bli godtatt. Og de må være stridsdyktige, selv om det forlengst er slutt på krav om kroppslengde i Garden. Målet med rekrutteringscampen er å gi de unge et innblikk i hva vi holder på med. Vi satser også på utlevering av arbeidsuniform den uka de skal være hos oss, sier korpssjefen i Garden. TORBJØRN LØVLAND MØTER & SEMINARER 7/7: Nato-konferanse i Brussel om nytt strategisk konsept /8: Nordisk forsvarssjefsmøte i Danmark /8: Operativt seminar på Sjøkrigsskolen /8: Lottelandsmøte på Olavsgaard. KULTUR 2/7: Arve Tellefsen og Marine - musikken i Kommandanthagen i Stavern. 4/7: Paviljongkonsert med Marine - musikken på Karl Johans gate i Oslo. 4/7: Sjøslaget i Stavern (Dyne kilrekonstruksjon). 15/7: Den siste filmen om Harry Potter har Norgespremiere som utekino på Akershus festning. 1/8: Stabsmusikken med utekonsert i Studenterlunden i Oslo. 5/8: Utekonsert ved Karpedammen, Akershus festning med Stabsmusikken. 6/8: Allsang på Grensen, Fredriksten festning Luftforsvarets musikkorps. 7/8: Allsang på Karpedammen med Luftforsvarets musikkorps /8: «La Bohème» på Oscarsborg, med Stabsmusikken. IDRETT 6-9/7: Nordisk mesterskap og europacup i militær femkamp i Østerdal garnison /7: Nijmegenmarsjen. 31/7-1/8: Militært NM i geværskyting under Landsskytter - stevnet på Evje. 2-5/8: Sjøfemkamp, mil VM i Tyskland /8: Militært VM i skyting i Kroatia /8: Militært VM i fly - femkamp i Sverige /8: Militært VM i seiling i Polen /8: Reserveoffisersforbundet inviterer til Commando Raid på Rena. 1-3/9: Militært NM i pistolskyting på Ørland. 2-3/9: Mil NM NM feltidrett/orientering på Rygge. ANDRE BEGIVENHETER 2/7: Medaljeparade for mentor - laget fra Afghanistan på Sessvollmoen. 1/8: KNM Fridtjof Nansen seiler fra Bergen til Adenbukta. 3/8: FOH-sjef Bernt Brovold innsettes og hovedkvarteret over - føres til Reitan. 3/8: Generalinspektøren for Hæren og den nye hærstaben etableres på Bardufoss. 21/8: Offisiell åpning av Forsvarets hovedkvarter på Reitan /8: Rygge flyshow. NB! og Marinemusikken, 16. juli opptrer Halvdan Sivertsen og Forsvarets musikkorps Nord-Norge. To musikalske godbiter ved Karpedammen på Akershus festning: 10. juli spiller Sondre Lerche F JULI/AUGUST

10 10 september er det stortings- og same tingsvalg, mange steder også dagen før. Forsvars - departementet har sendt rundskriv til avdelingene hvor man åpner for en fleksibel ordning med tanke på informasjon i forkant. Tidligere har det nærmest vært en plikt å holde orienteringsmøter i leirene i forkant av valget, nå er det mer fleksibelt. Man ser gjerne at avdelingene samrår med tillitsvalgte hva som gjøres, kanskje bruker andre møter i nærheten, sier orlogskaptein Vidar Kopperud i Forsvars stabens personellavdeling. Soldater som ikke er hjemme valgdagen, må forhåndsstemme innen 11. september. 31 tall SAS-ansatte hadde inntil midten av juni søkt militær flyteknikerjobb. Det er Forsvarets personelltjenester (FPT) svært fornøyd med. Etter informasjonsdagen hos SAS Tekniske Verksted på Gardermoen i vår ble det delt ut 122 interesseskjemaer. Vi kan i alle fall ansette 38 ved basene våre, kanskje noe mer, for det er meldt inn et behov på nærmere 100. Men økonomien er en begrensning, og over to tredje - deler av nåværende mulige tilsettinger er militære stillinger, forklarer stabsoffiser Mari Reinskou i FPT disponeringskort trykkes opp og sendes ut til en mobiliseringsavdeling som er tiltenkt rollen som vertslandsstøtte ved en forsterkning av Forsvaret av Norge. Det er ikke trykket krigstjenestekort de siste årene, av ulike årsaker. Det nye kortet er noe omarbeidet fra gamle kort, og Verneplikts - verket overtar selve trykkingen, forteller kommandørkaptein Kjell K. Rygge i personell - avdelingen i Forsvarsstaben. Prøveproduksjonen av disponeringskort videreføres i første omgang til å gjelde alle som dimitteres og skal over i forsvarssjefens styrkebrønn. I tillegg vil produksjonen etter hvert også omfatte Heimevernet samt andre verne - pliktige og stadig tjenestegjørende personell som ikke tjenestegjør i den operative strukturen kroner er potten når Forsvarets logistikkorganisasjon (Flo) gir stipend til nærmere 45 av sine 5900 ansatte. Dette er penger som går til deltidsstudenter som vil øke sin kompetanse til Forsvarets beste. Stipendordningen omfatter både sivile og militære, fra de som vil ta fagbrev til mastergrad. De fleste av de rundt 45 søkerne får fra 5000 til De som får mest og over flere år, må regne med plikt - tjeneste, sier major Lars Iver Valstad i Flo. Det er en egen fordeling av stipend til forsvars - ansatte som tar sivile fulltidsstudier. JULI/AUGUST 2009 F Hedret nye veteraner med oppstilling. 11. juni stilte 250 mannskaper og befal fra den tolvte PRT-en (Provincial Reconstruction Team) i Meymaneh i Afghanistan opp på Akershus festning. Det hører med til sjeldenhetene at Forsvaret arrangerer oppstilling og medalje - seremoni på festningsplassen. Vi ønsker å synliggjøre den innsatsen våre soldater gjør i utlandet, sier forsvarssjef Sverre Diesen og lover flere lignende markeringer i fremtiden. For mannskapene og befalet fra det norske hovedbidraget i PRT XII Meymaneh, som nå har avsluttet sin tjeneste i Afghanistan, ble det en fin og beveget seremoni. Med Akershus festning som kullisse og til tonene fra For svarets stabmusikk kunne soldatene en og en komme frem å motta Forsvarets operasjonsmedalje fra sjefen for Fellesoperativt hovedkvarter Harald Sunde, som berømmet soldatene for den store innsatsen de har lagt ned i Afghanistan. (ee) INNSYN: Forsvaret har innsyn i strafferegisteret, men ønsker å vite om dem som er under etterforskning før de skal tre i uniform. Illustrasjonsfoto: JØRGEN HOLST

11 Foto: ARNE FLAATEN Vernepliktsverket vil vite hvem som ligger i straffe - sak registeret for å unngå å kalle inn ungdom som er under etterforskning. Fra før har Forsvaret tilgang til straffe- og bøteregisteret og kan luke ut de kriminelle. Nå ønsker altså Vernepliktsverket (VPV) å gå ett skritt lenger. De vil unngå å kalle inn ungdom som etterpå må avbryte sin tjeneste på grunn av vandel: Vi ønsker å gi utsettelse til unge som er under etterforskning for alvorligere krimi - nalitet. Det er i samfunnets interesse ikke å gi våpenopplæring til disse, sier brigader og sjef i VPV, Jon Einar Hynaas. Lukes ut. Han understreker at det er snakk om å utsette militærtjenesten til en dom foreligger. Blir vedkommende frikjent, vil innkalling - kunne sendes som normalt. Blir han eller hun dømt i en alvorlig sak, er fritak mest sannsynlig. Jeg tør ikke anslå hvor mange vi kaller inn som i ettertid viser seg å ikke kunne sikkerhetsklareres. Men hvis vi luker ut disse unge før de møter, sparer vi både dem og oss for unødig oppmøte og påbegynt tjeneste, med de kostnadene som påløper, sier Hynaas. Sikkerhetsklarering tar litt tid og skjer ofte noen uker ut i tjenesten. Slik klarering kreves for de aller fleste soldatene. Mangler hjemmel. Forsvaret har hatt et møte med Politidirektoratet om å få anmerkninger på dem som etterforskes, og fremmer nå sak via Forsvarsdepartementet til Justisdeparte - mentet. VPV trenger ikke selv innsyn, men tilbakemelding fra politiet på hvem som bør gis utsettelse. Påtaleinstruksen har allerede en bestemmelse om informasjon til militære myndigheter om diverse forhold mot militært personell. Men ungdom som skal møte til tjeneste, defineres ikke som militære. Dermed mangler et hjemmelsgrunnlag. Og det reiser også spørsmål knyttet til rettssikkerhet for den enkelte, fordi man risikerer å bli selektert bort uten å være skyldig. Tar tid. Dette slår begge veier. Det ville jo være galt om noen som er under etterforskning for ran skulle havne i Garden, og på den annen side er det noen saker som havner i politiets register uten å bli noe mer. Tiden er det grunnleggende problemet. Det tar ofte et halvt år fra noen er anmeldt til det foreligger en dom, særlig hvis det er noe alvorlig, sier generaladvokat Arne Willy Dahl. Prinsippet om at uavklarte straffbare forhold skal gi utsetting, praktiseres allerede; men dette avsløres ofte ikke før etter sesjon. Rundt unge innkalles årlig til førstegangstjeneste, og tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det ble gitt 7213 straffereaksjoner mot 18-åringer i 2007, alt fra bøter til ubetinget fengsel. 83 prosent av reaksjonene gjaldt menn. Ikke automatisk. En ny politiregisterlov er på trappene, men et eventuelt innsyn vil imidlertid ikke kunne komme i selve loven: Innsyn i pågående saker er et større inngrep enn i saker som er avgjort. Jeg ser ikke vekk fra at det vil kunne ordnes en hjemmel, for slikt har Stortinget vedtatt flere ganger, men da som særlov. Vi har jo ordninger fra før som for eksempel gjelder å luke ut sedelighetsforbrytere fra de som skal jobbe med barn. For Forsvaret kan det vanskelig bli samme innsyn som i strafferegisteret, fordi siktelser ikke bør utleveres automatisk. Alvoret i hver enkelt sak bør først vurderes, sier fagdirektør i politiavdelingen i Justisdeparte mentet Sylvia Peters. TORBJØRN LØVLAND Foto: ARNE FLAATEN Vil vite om mistenkte kjappe 4 om: Mobbing Navn: Geir Arne Nordstrand (53) Stilling: Hovedverneombud i Forsvaret Aktuell: Forsvarets helse- og medarbeiderundersøkelse 2008 Hva synes du om at undersøkelsen viser en klar nedgang i ansatte som opplever mobbing på arbeidsplassen? Svært positivt. Det at Forsvaret har satt fokus på dette området, har gitt klare resultater. Mer bekymringsverdig er det at 10,5 prosent av kvinner under 36 år rapporterer å ha vært utsatt for seksuell trakassering i løpet av de siste seks måneder. Dette er tre ganger høyere enn på arbeidsplasser ellers i samfunnet. Hvilke tiltak må iverksettes for å komme dette problemet til livs? For å få bukt med dette problemet er det viktig at ledere på alle plan følger opp saker som omhandler seksuell trakassering. Det handler om kommu - nikasjon, og her tror jeg lederne har en nøkkelrolle. Når dette er sagt, så arbeides det kontinuerlig på dette feltet og fremtidige undersøkelser vil trolig vise at det går den rette veien. Gir denne undersøkelsen et riktig bilde av tilstanden i Forsvaret? Det må nevnes at denne undersøkelsen har flere store mangler som gjør at jeg har liten tillit til tallene som kommer frem. For det første er jeg bekymret for andelen av ansatte som har svart på undersøkelsen. 40 prosent er for lavt. Min bekymring er at de som ikke svarer, trenger mest hjelp. Hvordan kunne undersøkelsen vært gjort annerledes? Man må opp mot 60 prosent for å kunne trekke noen solide slutninger. Dessuten er undersøkelsen altfor om - fattende. Det hadde vært mer hensiktsmessig å spisse den mot enten helse, arbeidsmiljø eller sikkerhet. Det er for tidlig å juble over en stor nedgang i antallet mobbesaker. SVEIN ARSTAD F JULI/AUGUST

12 Dagpengekrav møter veggen. Ordningen med dagpenger for medflyttere blir ikke gjenninnført. Det har Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) bestemt. Befal hadde den spesielle særordningen fra 1983 til Hovedbegrunnelsen for å fjerne godet var å unngå forskjellsbehandling av arbeidssøkere avhengig av ektefellenes situasjon. I dag skal trygdeordninger mer være basert på individuelle rettigheter enn ektefellenes yrkesvalg, heter det fra AID. Befalets Fellesorganisasjon (BFO) har med støtte fra forsvarssjefen jobbet med å få tilbake den gamle ordningen. Det vanlige er at når noen sier opp en jobb, må de vente åtte uker på ledighets- FARGERIKT FELLESSKAP: Biskop Ole Christian Kvarme fikk prøve kamuflasjemaling under besøket hos Panserbataljonen på Setermoen. Til venstre feltprest Kenneth Henriksen og bak brigadesjef Arild Thobiassen. Foto: TORBJØRN LØVLAND Tror på prestekorps Et eget utvalg foreslo å løse Feltprestkorpset fra Den norske kirke. Det har biskop Ole Christan Kvarme liten tro på. I mars leverte feltprostens teologiske fagråd sin utredning om religiøst mangfold og militær enhet. Rådet foreslår en løsere tilknytning mellom feltprestkorpset og Den norske kirke og åpner for feltimamer og felthumanister. Bør ikke endres. Statsråd Anne-Grete Strøm- Erichsen var raskt ute og avviste forslaget. Også Kvarme, som i begynnelsen av juni var på bispe - visitas i Forsvaret, synes forslaget går vel langt: Den prinsipielle tenkingen som ligger til grunn for forslaget, tror jeg er riktig. Mennesker med en annen tro skal møtes med respekt og raushet. Feltprest korpset har imidlertid en god og etablert rolle som ikke bør endres, men utvikles videre slik at religionsfriheten og fri religionsutøvelse også kommer andre til del, sier Kvarme. KLAGER SJELDEN: Bare én klagesak om likestilling er meldt inn i Forsvaret. I tillegg kommer elleve veiledningssaker. Illustrasjonsfoto: KIM HENNING BJORHEIM/FMS Få saker fra Høringsrunde. Etter at forslaget fra fagrådet til feltprosten har vært på høring, skal det drøftes, før feltprost Alf-Petter Hagasæter fremmer sin innstilling blant annet etter samtale med biskopen. Kvarme, som også er biskop for prestene i For - svaret, tror de 55 feltprestene i stor grad vil beholde sin organisasjon og sin kirkelige tilknytning i årene som kommer. Han påpeker at Forsvaret må utvikle noen instrumenter for å ivareta personell med annen tro og annet livssyn. Jeg tror imidlertid ikke den nederlandske eller amerikanske modellen er aktuell for oss, sier Kvarme. Den ene har en sterkere felles ledelse. Den andre har en mer oppdelt ledelse av religionsutøvelsen i det militære. TORBJØRN LØVLAND ESS blir ISS. Danskeide ISS Facility Services vant kantineanbudet og overtar dermed drifta av de militære kantinene og permstedene i Nord-Norge fra årsskiftet. Disse er i dag drevet av britiskeide ESS Support Services. ISS drifter allerede kantinene i Sør-Norge, og i nord vil de ansatte følge med på lasset som del av en virksomhetsoverdragelse. Kontrakten er for tre år, men med muligheter for ytterligere to. De siste tre årene har det bare vært én klagesak om likestilling i Forsvaret. Det viser statistikk fra Likestillingsog diskrimineringsombudet (LDO). I den aktuelle saken er det en mann som mener å ha blitt forbigått av en kvinne ved en ansettelse. LDO kommer med en uttalelse om saken i løpet av sommeren. Fra Forsvaret har vi få saker. Forsvaret skiller seg eksempelvis fra helsevesenet, der det er overvekt av kvinner som er ansatt. De fleste klager i helsevesenet gjelder gravide kvinner, sier seniorrådgiver i juridisk avdeling hos Likestillings og diskrimineringsombudet, Ragnar Lie (bildet). I domstolene har vi hatt én sak hvor vi har fastslått at utnevnelsen av en kvinne var i strid med likestillingsloven. I politiet har vi hatt to klager; den ene gikk til Sivilombudsmannen og den andre fikk ikke medhold. Begge yrkene har litt av de samme utfordringene som Forsvaret har ved at de er mannsdominerte, sier Lie. Gir råd. I tillegg til den ene klagesaken har ombudet veiledet i elleve enkelt sak - er fra Forsvaret. Her er noen eksempler: En kvinne klaget over at hun var forbigått under ansettelsen av en mannlig kjøkkensjef. Aldersdiskriminering ved opptak på Forsvarets stabsskole. Lønn ved nyansettelse etter endt svangerskapspermisjon. Aleneomsorg for barn i forbindelse med repetisjonsøvelse. Disse sakene avsluttes fra vår side ved at vi sender et brev til arbeidsgiver om jussen i det enkelte tilfelle. De som ikke løses, blir til en klagesak i vårt system, sier Lie. Viktige uttalelser. Ifølge ombudet retter de fleste arbeidsgivere seg etter uttalelsene, enten ved å gi erstatning eller oppreisning til klager eller i ytterste konsekvens gjøre om på avgjørelsene 12 JULI/AUGUST 2009 F

13 Forsvaret som har fått kritikk. I de tilfeller der klager ikke får medhold, har vedkommende anledning til å sende saken til Likestillingsnemnda som er endelig instans. En uttalelse fra LDO gir ingen rettslige føringer, men i de aller fleste sakene har arbeidsgiveren eller arbeidstakeren rettet seg etter uttalelsene. I de sakene der det ikke blir enighet eller gjort endringer, ender de som oftest med at klageren gis en erstatning og/eller oppreising, og at saken avsluttes med det, forteller Lie. Liten forskjell i lønn. Det gir nok et godt bilde av situasjonen i For - svaret når det bare er kommet inn én klage om forbigåelse ved ansettelse, sier direktør Tom Simonsen, sjef for personellavdelingen i Forsvarsstaben. Han tror at så få klager skyldes det militære systemet, som skiller seg fra hvordan andre etater og bedrifter gjennomfører ansettelser. Kan det ligge mørketall her, det at mange ikke tør klage? Jeg vet ikke om det ligger noe trygd. Nå risikerer vi at flere velger å bli pendlere. Og befal som flyr mellom nord og sør, bruker fort kroner i flybilletter, som tilsvarer det en ektefelle ville kunne fått i dagpenger, sier forhandlingsleder Ragnar Dahl i BFO. Det er vanskelig å si hvor mange som kunne treffes av en slik dagpengegaranti. Men visshet om dagpenger ville fungert som et sikkerhetsnett ved beordring, slik at flere tok sjansen på å ta med seg familien til nytt tjenestested. Men vi har ikke gitt opp saken. Kampen for bedre familiepolitikk fortsetter. Det er valgår i år, sier Dahl. (tl) skjult. Jeg håper ikke det. Mitt inntrykk er at folk i Forsvaret ikke er redde for å si ifra dersom noe oppleves urettferdig. Hva skjer dersom en klager får medhold fra likestillings- og diskrimineringsombudet. Kan en ansettelse gjøres om? Nei, den vil neppe bli omgjort. Det ville vært svært oppsiktsvekkende. Reaksjonen kan i noen tilfeller være å gi erstatning eller at Forsvaret blir pålagt å rette seg etter noe for etter - tiden. Kan Forsvaret bli bedre på like - stilling? Vi kan alltid bli bedre. Nå forsøker vi å rekruttere flere kvinner som vil velge Forsvaret som yrkesvei. Kan det bikke over slik at menn vil føle mangel på likestilling? Det tror jeg i så fall vil ligge langt inn i fremtiden. Tom Simonsen vil ikke kommentere den konkrete saken det er kommet klage på. PAAL RAVNAAS JAHN RØNNE kommentar nå F inviterer gode skribenter fra norsk presse til å kommentere aktuelle temaer. Denne gang tidligere TV2-sjef, Kåre Valebrokk. Som de fleste vel hadde ventet, ble det generalløytnant Harald Sunde som skal overta som forsvarssjef. Støvlene etter Diesen Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er fornøyd med ansettelsen. Det skulle bare mangle siden hun har ansatt ham selv. Dermed blir Sunde den 20. forsvarssjef Norge har hatt siden Otto Ruge ble utnevnt i 1940, daværende kronprins Olav, som overtok stillingen i 1944, inklusive. Av de 19 øvrige har tre kommet fra Luftforsvaret og to fra Sjøforsvaret. Det kan med en viss rett hevdes at turen burde vært kommet til Sjøforsvaret denne gang, ikke minst i lys av den kraftig økende økonomiske og strategiske betydning våre nordlige havområder kommer til å få de neste tiårene. Jeg tror denne tankegangen er feil. Det er selvsagt en forsvarssjefs oppgave å sørge for at Norge får det best mulige forsvar (innfor de rammer og de retningslinjer politikerne gir) helt uavhengig av hvilken våpengren vedkommende selv kommer fra. Kanskje kan det til og med være en styrke for en forsvarssjef å komme fra en annen våpengren enn den som trenger mest oppmerksomhet og ressurser. «MANGE, IKKE MINST BLANT BYRÅKRATENE I FORSVARS - DEPARTEMENTET, VIL MENE AT HAN HAR VÆRT ALTFOR ÅPEN» Større betydning enn våpentilhørigheten har opplagt de menneskelige egenskapene, evnen til militærstrategisk tenkning og selvsagt viljen og evnen til å kommunisere på alle plan, både internt og eksternt. På egne vegne føyer jeg gjerne til at det også burde stilles klare krav til forsvarssjefens vilje til å vise åpenhet omkring Forsvaret, men jeg er høyst usikker på om dette kravet har stått på forsvarsministerens prioriteringsliste ved ansettelsen. Når jeg nevner dette spesielt, er det fordi den avtroppende sjef, Sverre Diesen, har vært forbilledlig på dette området. Mange, ikke minst blant byråkratene i Forsvarsdepartementet, vil mene at han har vært altfor åpen. Det mener ikke jeg. Tvert - imot. Det norske folk har ikke bare krav på å få vite hvordan forsvarsmilliardene forvaltes, de har også krav på å få vite hvor godt Forsvaret føler seg rustet til å løse sine oppgaver og og dette er selve kjernepunktet hvilke oppgaver Forsvaret ikke føler seg i stand til å møte med de midler som stilles til rådighet. Jeg er klar over at dette er et minefelt. Det er og blir våre folkevalgte politikere som skal bestemme landets forsvar, hverken admiraler eller generaler. Like selvsagt er det at Forsvaret skal opptre lojalt overfor regjeringen. Når så det er sagt, bør vi som folk også kunne kreve at en forsvarssjef også er villig til å ta belastningen ved å påpeke hvilke konsekvenser de beslutninger politikerne fatter kan få. Enten politikerne liker det eller ikke. Hvordan i Herrens navn skal vi ellers klare å velge de riktige politikere? Det er å håpe at ikke Sverre Diesen etterlater seg et par støvler som er for store for Harald Sunde. F JULI/AUGUST

14 INTERESSE: Da Luftforsvaret brukte skarpe missiler under en øvelse på Andøya, var forsvars - ansatte fra fem nasjoner til stede. Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Snuser på Nasams Finland har allerede kjøpt. Nå vurderer også Qatar det norske luftvernsystemet. Under en øvelse på Andøya rakett - skytefelt i mai var representanter fra det qatarske luftforsvaret til stede. Det var også forsvarsansatte fra Finland, Sverige, Nederland og Polen. Det er andre året det qatarske luftforsvaret får demonstrert luftvernsystemet av det norske forsvaret. Børssensitivt. Om staten Qatar går til innkjøp av det delvis norskproduserte luftvernsystemet, er usikkert. Ingen i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) vil kommentere hvor langt Qatars forsvar har kommet i prosessen. Årsaken er at dette er børssensitivt. Qatar er, som flere andre land, interessert i å se systemet i aksjon. Jeg kan ikke kommentere om de ønsker å kjøpe det eller ikke, sier divisjonsdirektør Eirik Lie i KDA. F vet at Qatar også vurderer det fransk-italienske luftvernsystemet Aster 30, utviklet av produsenten Eurosam. Vi ønsker ikke å uttale oss om hva vi vil velge, sier brigader Hammad Al-Nabit. Han er teknisk sjef i det qatarske luftforsvaret. Al-Nabit var til stede sammen med seks kolleger da luftvernbatal - jonene på Ørland og Bodø gjennomførte skarp skyting med Nasams II som en del av øvelsen. Alt jeg vil si er at vi likte demonstrasjonen her på Andøya. Finlands regjering har avgjort at de vil kjøpe Nasams II. Kontrakten er på tre milliarder norske kroner, og det er bare tekniske detaljer som gjenstår før kontrakten blir underskrevet. Les om skarpskytingen med Nasams på side PAAL RAVNAAS INSPISERER SOLDATENE: Generalløytnant Harald Sunde møtte soldatene som hadde kommet hjem fra Afghanistan. Foto: ARNE FLAATEN Legger ned, etablerer nytt Harald Sunde blir ny forsvarssjef, men først skal han få det nye operative hovedkvarteret opp å gå. Visste du? Harald Sunde overtar som ny forsvarssjef etter Sverre Diesen 1. oktober. Bernt Iver Ferdinand Brovold blir ny sjef for Forsvarets operative hovedkvarter fra og med 1. august. Vi må få en bedre forståelse for hva som skjer i nordområdene. Nato har i dag et godt bilde i sør men det mangler mye på at Nato har den samme i oversikten i nord, sier generalløytnanten. 1. august skal Forsvarets nye operative hovedkvarter åpnes i Bodø. Plasseringen av det nye hovedkvarteret midt i kjerneområdet gir er en nærhet som faktisk har stor betydning. Strategisk og fagmilitært er det svært fornuftig. For å treffe de rette beslutningene må vite det sanne bildet. Det er fortsatt mange som tror at vi flytter hovedkvarteret i Stavanger til Bodø. Det er helt feil. Realiteten er at vi legger ned gamle strukturer som er foreldet og etablerer noe som er helt ny og moderne. Den nye organisasjonen vil ikke mangle utfordringer, og vi vil nok se at den i tiden som kommer, vil måtte tilpasse seg de mange oppgavene som venter, sier Sunde. Hva tenker du på da? Det er en lang liste: trafikkovervåking, nye seilingsleder i nord som følge av issmelt - ingen, forhold knyttet til naturressursene, fisk, olje og gass, miljø, militært nærvær, grenseovervåking, suverenitetskontroll og myndighetsutøvelse i norsk område, sier Sunde. Holder rammene. En tredel av personellet vil jobbe i Stavanger i et år til, men Sunde er ikke tvil om at Forsvaret er best tjent med et operativt hovedkvarter. Er du i rute? Vi ligger faktisk foran skjema. Hele prosessen skulle gå til 2011, men det meste vil være på plass allerede i år. Vi holder oss til og med innenfor de rammer som er satt når det gjelder kostnader. Det er viktig å huske forutsetningene for denne prosessen. Vi har gått fra et mobiliseringsforsvar til et innsatsforsvar. Det «lagrede» forsvaret er historie. Innsats forsvaret er en brannstasjon hvor vi etter behov kan hente de nødvendige spesialister og utstyr. Presset på data. Er det noe som bekymrer deg? Vi skal ha oversikt og kontroll 24 timer i døgnet 365 dager i året. Den teknologiske utviklingen går rasende fort, og nært sagt alle investeringer på dette området er ferskvare og har datostempel. Datakommunikasjon er også et område jeg vil si vi er litt presset på, sier Sunde, som legger til at han blir deprimert over den elendighetsbeskrivelse enkelte bedriver av Forsvaret. Vi har færre fartøyer, men vi har aldri hatt bedre sjøkontroll enn den vi har i dag. Våre piloter er blant de aller beste og er på det jeg vil kalle «gullaget». Hæren skal vi gjøre noe med, men vi har et godt grunnlag og bygge på, sier general - løytnant Harald Sunde. Generalløytant Harald Sunde skriver om Nord - områdene på side 95. Se også kontreadmiral Trond Gryttings kommentar på side 15. ERLING EIKLI 14 JULI/AUGUST 2009 F

15 akkurat nå Veien videre i nord Forsvarets operative ledelse er i omfattende endring. Felles operativt hovedkvarter (FOHK) og Landsdels - kommando Nord-Norge (LDKN) overlates snart til arkivarer og historikere, og det er stor interesse blant Forsvarets personell for å tjeneste - gjøre i nye FOH (Forsvarets operative hovedkvarter). Anlegget på Reitan er for en tid gjestet av en hærskare teknikere og bygningsarbeidere for å klargjøre hovedkvarteret til åpningen i august. Fra mitt nordlige utkikkspunkt ser jeg spesielt tre forhold som bør videreføres og utvikles for at Forsvarets operative hovedkvarter skal kunne fylle sin tiltenkte funksjon. Av Trond Grytting Sjef for Landsdelskommandoen i Nord-Norge Tverrsektorielt samarbeid blir lett en floskel om ikke den nødvendige innsats, vilje og fleksibilitet utvises gjennom praktisk handling. Sam - arbeidet om nordområdene fungerer utmerket, og Forsvaret har betydelig mer å vinne enn å tape på å opprettholde dette. Tverrsektorielt samarbeid gir norsk styrke i forhold til andre arktiske aktører og gir oss en handlekraft som er uoppnåelig hvis ulike sektorer henfaller til ukoordinert alenegang eller enda verre, oppslitende internkamp. De oppdrag vi står overfor i nordområdene, har både størrelse og viktighet som går ut over å kjempe om hvem som opprinnelig eier en utfordring. Forsvaret har lange tradisjoner for å bidra med materiell og kompetanse til de andre samfunnsaktørene dette må utvikles videre! Relasjonsbygging overfor våre naboland vil ha stor betydning for muligheten til å nå regjeringens mål i nordområdene. Sverige og Finland er EUs forankring i Arktis og våre nære samarbeidsparter, men det er forholdet til Russland som i tiden fremover bør kreve vår største oppmerksomhet. Vi har nådd langt i å etablere faste møtepunkter og reelt innhold i vår «I NORD DREIER DET SEG OM BESKYTTELSE AV FEM STRATEGISKE VERDIER; OLJE, GASS, MARINERE- SURSER, TRANS- PORT OG MILJØ» kontakt, men her kreves fortsatt sterk og uavbrutt innsats. Hvor godt vi klarer å utvikle samkvem og samhandling med det russiske forsvar, kystvakt og grensevakt, har innvirkning både for vårt fredsoperative oppdrag og for vår strategiske posisjon i nord. Det utvidede operasjonsbegrepet har vi kommet langt med. Daglige oppgaver gjennom suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse og overvåking av norske interesseområder er løpende fellesoperative militære operasjoner. Det nasjonale og internasjonale engasjement i løpende operasjoner er begge viktige, og i nord dreier det seg om beskyttelse av fem strategiske verdier; olje, gass, marineresurser, transport og miljø. Operasjonene gir den nødvendige situasjonsbevissthet for Forsvaret i et utvidet sikkerhetspolitisk perspektiv. Sammen med våre internasjonale oppdrag er dette et fundamentalt grunnlag for utviklingen av Forsvarets kapasitet og kompetanse. klipp Tausheten Så å si uten debatt har vi lagt ned hele vårt landforsvar. Det minner litt om tausheten som preget det norske samfunn i årene like før verdenskrigen. Reiulf Steen, tidligere leder i Arbeiderpartiet, til Bergens Tidende Farlig Det er påfallende og farlig at vi har så liten offentlig debatt om sikkerhetspolitikken når vi deltar i militære operasjoner som er større enn noensinne. Kristian Berg Harpviken, fredsforsker, til Bergens Tidende Sverige Sverige kan inte försvaras. Sverige behöver ett försvar. Per Blomquist, medlem av Kungliga Krigs - vetenskapsakademin, i Svenska Dagbladet Ny forsvarssjef Vi er forundret over at den sittende regjeringen ikke valgte en offiser som trolig ville hatt større fokus mot utfordringer i våre nærområder. Trønder-Avisa på lederplass om utnevnelsen av Harald Sunde som ny forsvarssjef Kurs for Somalia Hvis vi klarer å hindre kapringer ved å avskrekke, så er jobben gjort. Men vi er forberedt på å anvende makt dersom situasjonen krever det. Ole Morten Sandquist, skipssjef, KNM Fridtjof Nansen, til Bergensavisen Russland I det veldig svart-hvite linjepapiret ser man tydelige spor av generalenes penn. Den finske senterpartiavisen Kaleva om Russlands nye sikkerhetsstrategi Under overflaten En ubåt er dårlig egnet for uvennskap og langsinthet. Are Hansen, våpentekniker med ti års fartstid om bord i Forsvarets ubåtflåte, til Fredriksstad Blad For Norge Det norske folk har godt av å se at folk gjør en innsats og risikerer livet sitt. Ikke på vegne av Forsvaret, men for Norge. Arnstein Hestnes, fungerende leder for Forsvarets veteransenter på Bæreia, til Glåmdalen Trusler Soldater i utenlandsoppdrag må regne med å komme opp i farlige situasjoner. Men må omgivelsene, og det norske samfunnet, regne med at det også kan bli farlig å få dem igjen? Grimstad Adressetidende på lederplass I krig I «fredsnasjonen» Norge har vi vondt for å forsone oss med at soldatene våre faktisk er i krig. Det får slike pussige utslag som at politikerne kvier seg for å omtale operasjonene i Afghanistan som krigføring. Olav Versto i Verdens Gang Følger med Det fremstår kanskje som merkelig at en økofilosof er interessert i jagerfly, men faktum er at jeg før universitetet var mekaniker i Det norske flyvåpen. Sigmund Kvaløy Setreng, som mener Norge burde kjøpe Gripen, i Klassekampen Usbekistan Norge vurderer en avtale med Usbekistan om å få bruke en flybase til transitt av personell til de norske ISAF-styrkene i Nord- Afghanistan. Norge bør finne en annen løsning....usbekistan har et regime som bekjemper alt Norge hevder å kjempe for i Afghanistan. Bergens Tidende på lederplass Det farligste Det farligste jeg har opplevd var trafikken på vegene i Bosnia og Kosovo. Det var ingen spøk å kjøre posten der med den trafikkulturen de hadde. Kåre Fredrik Moen, klar for feltposttjeneste i Tsjad, til Gudbrandsdølen Dagningen Hentet fra historien «Historien er full av kriger som alle visste ikke ville inntreffe» Enoch Powell F JULI/AUGUST

16 aktuelt Den leng Du visste kanskje ikke at også 31 nordmenn Aktuelt I år er det 65 år siden D-dagen. I forbindelse med Forsvarets forums veteranprosjekt 2009 ble 22 norske krigsveteraner, kadetter og vernepliktige invitert til Normandie for å markere jubileet. 16 JULI/AUGUST 2009 F

17 ste dagen mistet livet under D-dagen? KNELER: Gardist Fredrik Christopher Gihle Karlsen på den amerikanske kirkegården ved Omaha Beach i Normandie. Foto: ERLING EIKLI F JULI/AUGUST

18 MOT LAND: Militærhistoriske fartøyer fra hele Europa dukket opp under markeringen av D-dagen. Foto: ERLING EIKLI Ovenfor Omaha-Beach står lange rekker med marmorkors som en taus påminnelse for ettertiden. 6. juni 1944 stormet soldater i land på stranden nedenfor. Gjennomvåte og sjøsyke deltok de i historiens største landgangsoperasjon. En hendelse som for alltid vil være kjent som «Den lengste dagen». Denne delen av historien kjenner de fleste. Færre er nok klar over at på listen over dem som mistet livet på D-dagen, finner man også 31 norske navn. D-DAGEN 65 ÅR ETTER FORTALTE OM KRIGEN: David Cottrell forteller Aleksander Anderssen (t.v.) og Vegard Grøtt om skjebnen til KNM Svenner. Foto: ERLING EIKLI SJØEN VAR FULL AV MENNESKER SOM KA KNM Svenner. Jeg var med å redde norske sjømenn fra den første båten som ble senket under invasjonen, forteller David Cottrell (85). Den tidligere skytteren fra den britiske marinen løfter champagneglasset så det klirrer i medaljene. De vernepliktige soldatene Vegard Grøtt og Aleksander Anderssen fra Sjøforsvaret følger oppmerksomt med på den dramatiske historien om KNM Svenner. Tyske torpedobåter. I de skummende bølgene i den engelske kanalen seilte den norske jageren inn i grålysningen mot strendene i Normandie 6. juni På HMS Swift ser skytter David Cottrell over mot sitt norske søsterskip som pløyer seg gjennom det opprørte havet. De har kommet seg nær kysten og kan høre dumpe drønn fra eksplosjoner og brølet av flymotorer på den mørke himmelen. høyre) og forsvars attaché Per Svartefoss (helt til høyre) deltok. Foto: ERLING EIKLI MINNESTUND: Ved det norske monumentet i landsbyen Villons-les-Boissons var Alt ser ut til å gå etter planene da tyske torpedobåter dukker opp i horisonten. De tyske båtene rakk å sende flere torpedoer mot oss før de flyktet avgårde med halen mellom beina, forteller Cottrell, og tar en slurk champagne. Målet må ha vært de store slagskipene. Torpedoen bommet på skipet vårt med noen få meter og forandret retning før den rammet Svenner i maskinrommet. Det var en tilfeldighet som gjorde at akkurat Svenner ble truffet, forteller han. Reddet 78 mann. Eksplosjonen var så voldsom at den løftet hele skipet som deretter knakk i to. Skipet sank i løpet av noen minutter og sjøen var full av mennesker, som kavet i bølgene og 18 JULI/AUGUST 2009 F

19 AUTOGRAF: Innehaveren av Café C47, Ellwood Von Seibold, kikker over skulderen på den norske veteranen Wilhelm Mohr som signerer en flydel. Kaptein Martin Thu Tesli og brigader Per Egil Rygg følger interessert med i bakgrunnen. Foto: ERLING EIKLI det en høytidelig seremoni hvor ambassadør Tarald Brautaset (nummer fire fra NORSK TROPP: På kort varsel stilte kadetter og vernepliktige opp i en parade i Berniéres sur Mer, sammen med Fremmedlegionen. Foto: SVEIN ARSTAD VET I BØLGENE OG DET ISKALDE VANNET det iskalde vannet. Kapteinen på skipet vårt hadde fått ordre om at det var strengt forbudt å stoppe for å ta opp overlevende. Men han valgte å ignorere ordren og slo av motoren da vi kjørte gjennom området hvor sjøfolkene lå i vannet. Jeg var selv med på å hale om bord forfrosne norske sjømenn. Enkelte av dem omfavnet oss og gråt da vi fikk dem opp fra vannet. På denne måten fikk vi reddet omlag 78 mann, forteller Cottrell, og stryker det grå skjegget. Kjempet for friheten. I den vesle landsbyen Sainte-Mère-Èglise vaier det amerikanske flagget i gatene. Fortauene er fullpakket med folk kledd i uniformer tilhørende den 101. luftbårne divisjon og i gatene ruller fortsatt gamle militærkjøretøy. På små gatekafeer utveksler veteraner, med tunge medaljer på brystet, historier fra krigen. I strålende sol viser Normandie seg fra sin beste side. Her i Normandie er historien i høyeste grad levende, forteller Martin Smidt på torget foran den lokale kirken. Denne turen er en unik mulighet for oss vernepliktige til å snakke med personer som faktisk deltok under invasjonen, sier korporalen fra Bodø flystasjon. Dette er historie som aldri må glemmes. Derfor er det viktig å skape oppmerksomhet rundt veteranene «DETTE ER HISTORIE SOM ALDRI MÅ GLEMMES» MARTIN SMIDT, KORPORAL som kjempet for den friheten vi nyter godt av i dag, forteller han. Første som landet. En av nordmennene som tok en aktiv del i invasjonen for 65 år siden, var sjef for den norske 332-skvadronen, Wilhelm Mohr. Skvadronen var stasjonert ved kysten av den engelske kanal og skulle sørge for luftstøtte under invasjonen. Jeg husker svært godt natten før D-dagen, forteller han. Det var et voldsomt brøl av flymotorer, og da jeg så opp på himmelen, var den fullstendig dekket av fly med kurs mot Normandie. Mange tauet på F JULI/AUGUST

20 D-DAGEN 65 ÅR ETTER aktuelt HELLANDS PLASS: Platen som skal henge på løytnant Hellands plass i Villons-les-Boissons, avdukes ved Astrid Helland og tidligere sjef for 332-skvadronen, Wilhelm Mohr (t.v.). Foto: ERLING EIKLI LÆRTE AV HVERANDRE: Philip Matlary og Bertel Bjørvik foran kirken i Sainte-Mère-Église. I bakgrunnen henger en dukke i en fallskjerm til minne om de amerikanske fallskjermjegerne som erobret landsbyen. Foto: ERLING EIKLI GIV AKT: Vegard Stokke (t.v.) og Fredrik Christopher Gihle Karlsen legger ned krans på «høyde 112». Foto: SVEIN ARSTAD glidere fulle av soldater som skulle landsettes langt inne på fiendens territorium. For mange av dem skulle jo dette vise seg å være deres siste operasjon, forteller han ettertenksomt. Hellands plass. Den norske 332-skvadronen deltok aktivt under invasjonen ved å angripe tyske bakkestyrker. Denne jobben gjorde de så effektivt at troppene bare kunne forflytte seg i ly av nattemørket, forteller Mohr. En av flygerne som deltok i disse farefulle oppdragene, var Johannes Helland. Enken Astrid var med på turen til Normandie. I en liten landsby som lå i operasjonsområdet til 332-skvadronen avduket hun en kobberplate som skal pryde en plass som bærer løytnant Hellands navn. Flyet til Johannes ble truffet da han gikk inn for landing, og han var kanskje den aller første allierte piloten som landet på fransk jord, forteller hun. «Høyde 112». Fra en liten høyde, omlag 25 kilometer fra landgangsstrendene, strekker gylne kornåkere og valmuer seg i alle retninger så langt øyet kan se. Her og der blir det monotone landskapet brutt av treklynger og små franske landsbyer. Det er nesten umulig å tenke seg at på de svakt skrånende jordene mistet tusenvis av soldater livet i kampene for å dominere terrenget rundt «høyde 112». For første gang deltok også kadetter fra krigsskolene i Fs veteranprosjekt. Philip Matlary fra Krigsskolen på Linderud hadde i likhet med de andre kadettene fått i oppgave å fortelle om enkelte av operasjonene under invasjonen i Nå står han og peker utover landskapet og forklarer om kampene for å erobre høyden. Helt enestående. Jeg har lært mer om D-dagen på denne turen enn jeg visste da jeg deltok selv for 65 år siden, «DET SETTER TING I PERSPEKTIV Å VITE AT ENKELTE AV VETERANENE VAR PÅ VÅR ALDER DA DE MÅTTE UT I STRID» PHILIP MATLARY, KADETT sier Trygve Bendixen fra handelsflåten med et smil. Det har ikke vært noen kommunikasjonsproblemer til tross for den store aldersforskjellen, forteller Matlary. Det at alle har en militær bakgrunn gjør at samtalene veldig sjelden stopper opp. For oss kadetter er det verdifullt å kunne snakke med folk som har deltatt i slike operasjoner. Det setter ting i perspektiv å vite at enkelte av veteranene var på vår alder da de måtte ut i strid. Dessverre er det nok altfor få som kjenner denne historien i Norge, legger han til. Det som overrasket ham mest, var hvor oppegående veteranene er. En av de eldste på turen fortalte meg at han fortsatt jogger. Og han er godt over 90, forteller Matlary med et smil. I NORMANDIE: SVEIN ARSTAD 20 JULI/AUGUST 2009 F

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Alt i alt, hvor godt eller dårlig inntrykk har du av det norske Forsvaret?

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand

Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand Flere kvinner i Forsvaret? Kari Fasting og Trond Svela Sand Oppdrag/mandat Hvorfor klarer ikke Norge å få opp kvinneandelen i Forsvaret? Problemstillinger 1. Hva er kvinners opplevelser og erfaringer med

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Nynorsk. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Nynorsk. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Nynorsk Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av motstandarane til Cæsar under gallarkrigen var gallarhovdingen

Detaljer

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje 1 Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje Tidleg morgon i mai. Sol over messeområdet i Örebro, Sverige. Ti Bergen CK- veteranar klare til start, pent oppstilte på to linjer, alle i oppdaterte

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011.

- 16- CAS 03.05.2012. Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. Vår ref.: Dato: - 16- CAS 03.05.2012 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn Saken er brakt inn for ombudet av D på vegne av medlemmet A ved e-post av 5. september 2011. A var ansatt i E og ble innleid for

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015

Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015 Avduking av minneplate i Vassfaret, lørdag 29. august 2015 Brigader Henning A. Frantzen, Forsvarsdepartementet Ordførere, veteraner, pårørende av veteraner, Kjære alle sammen! La meg først få overbringe

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien

Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Muntlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren - om Kreftgarantien Om når regjeringens kreftgaranti vil være en realitet, med henvisning til målsettingen om at det skal gå maksimalt

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim

Forsvarsbudsjettet 2012. Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Politisk rådgiver Kathrine Raadim Forsvarsbudsjettet 2012 Langtidsplanen 2009-2012 er ferdigfinansiert styrking med 283 mill. kroner Kontrakten mellom regjeringen og Forsvaret er

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Mann fikk lavere lønn enn sin yngre kollega

Mann fikk lavere lønn enn sin yngre kollega Dato: 10/1643-13 24.03.2011 Mann fikk lavere lønn enn sin yngre kollega Saken gjaldt en mann som klaget på at han hadde fått dårligere lønn og lønnsutvikling enn hans yngre kollega, og mente at det skyldtes

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse

Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse Vår ref.: Dato: 11/2288-19 01.08.2012 Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse Sakens bakgrunn Barneverntjenesten i en kommune lyste høsten 2011 ut en fast

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Vår ref. Deres ref. Dato: 06/786-30-S 16.10.2008 nonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse.

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Klager mente seg forbigått til en stilling på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Det var tolv søkere

Detaljer

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Kvinne hevder at arbeidsgiver forskjellsbehandlet henne på grunn av graviditet, da hun ikke fikk forlenget vikariat, til tross for at det var usikkert

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

13/7 18.09.2013. Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1.

13/7 18.09.2013. Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1. Vår ref.: Dato: 13/7 18.09.2013 Ombudets uttalelse Klager hevdet at hun ble forbigått til stilling på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven 13-1. Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Bli med bak kulissene

Bli med bak kulissene Bli med bak kulissene De siste 20 årene har jeg skrevet mye. Jeg har skrevet leserinnlegg, artikler og reportasjer. Noe har stått i VG og Aftenposten, en del mer i Vårt Land og Dagen og aller mest i Misjonssambandets

Detaljer

Malin Stensønes På våre vegne. Soldatberetninger fra Afghanistan

Malin Stensønes På våre vegne. Soldatberetninger fra Afghanistan Malin Stensønes På våre vegne Soldatberetninger fra Afghanistan 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-29369-6 Bibliotekutgave

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya

Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 Krever granskning av norske bombe- mål i Libya 1 2 Minst 60 sivile ble drept i løpet av fem ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya, ifølge undersøkelser gjort av Human Rights Watch. Norge blir bedt om

Detaljer

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017

Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Statsråden «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2016/2337-3/FD V 2/ÅI 30.11.2016 Markering av Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2017 Markeringen

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Referat Kontaktkonferanse 2009

Referat Kontaktkonferanse 2009 1 Referat Kontaktkonferanse 2009 Torsdag 26.02 2009 Sjømilitære Samfund Stiftet 1835 Tid (dato, fra kl til kl): Sted: Hurtigruten, Innkalt av (avd og person): Hovedstyre SMS Ordstyrer: Bjørn Krohn Referent:

Detaljer

NOTAT - FOR OPPFØLGING

NOTAT - FOR OPPFØLGING NOTAT - FOR OPPFØLGING Fra: Arshad Khan Vår ref. Dato: 09/2104-19/SF-440, SF-513.5, SF- 711, SF-900//AKH 12.09.2011 Lærer ble ikke aldersdiskriminert i forbindelse med fordeling av fag. En mann klaget

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

MILITÆRHISTORISK SAMLING

MILITÆRHISTORISK SAMLING MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL MILITÆRHISTORISK SAMLING GAUSDAL Bakgrunn Jeg vokste opp i nærheten av Sola flyplass der det etter krigen i flere tiår fremover var stor militær aktivitet. Dette vekket

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon i brannvesenet

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon i brannvesenet Anonymisert versjon av uttalelse i sak om forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon i brannvesenet Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 7. desember 2008 fra A. A mener han

Detaljer

Avbrudd og ikkje-avbrudd blant maritime lærlingar. Jone Ullenes

Avbrudd og ikkje-avbrudd blant maritime lærlingar. Jone Ullenes Avbrudd og ikkje-avbrudd blant maritime lærlingar Jone Ullenes Innleiing Problemstilling Kva ligg bak lærlingen sitt valg om å avbryte eller fortsette læretida? Innleiing Metode: intervjuer 14 intervjuer

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge

Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innføring av Allmenn verneplikt i Norge Innledning 2014 er et år av stor historisk betydning i norsk sammenheng. For 200 år siden fikk Norge sin egen grunnlov, og med den ble prinsippet om verneplikt fastsatt.

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING

RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING Norge universelt utformet 2025 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner RAPPORT TRYGGLEIKSVANDRING LEIRVIK SENTRUM 16.OKT 2013 ARRANGØR: «TRYGGLEIK OG TILGJENGE FOR

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Kjære alle sammen, gratulerer med dagen! Tusen takk til 17. mai komiteen for det ærefulle oppdraget. Dette har jeg gledet meg til! Ja, vi elsker

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Til rette vedkommende Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 21. mai 2007 fra A. A hevder at B kommune v/etaten handler i strid med likestillingsloven

Detaljer

Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering

Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering BEGRUNNELSE FOR OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn Ombudets framstilling av saken er basert på partenes skriftlige framstilling til ombudet. A (A)

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas rundt elevane si skriving Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas i skriveopplæringa: 1. Emnebygging Innhald, emne, sjanger 2. Modellering Læraren modellerer korleis ho tenkjer

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Kampen om spelemarknaden

Kampen om spelemarknaden Kampen om spelemarknaden 2007 eit spesielt år Regulerte norske pengespel vart frå 1. juli meir enn halvert over natta Brutto omsetning i år vil bli nesten nede på nivå med 2001 Vi estimerer brutto omsetning

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Trude Teige. Lene seg mot vinden. Roman

Trude Teige. Lene seg mot vinden. Roman Trude Teige Lene seg mot vinden Roman Om forfatteren: Trude Teige (f. 1960) har jobbet som politisk reporter, nyhetsanker og programleder i TV2. I 2002 debuterte hun med Havet syng, oppfølgeren Lene seg

Detaljer

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen 22.05.2012. Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl. Varden på Bøblåheia

Sortland Rotary Klubb. Ukeavisen 22.05.2012. Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl. Varden på Bøblåheia Sortland Rotary Klubb Ukeavisen 22.05.2012 Vi minnes Jan 3-minutt v/terje Solvoll Parkprosjektet v/karl Glad Nordahl Varden på Bøblåheia Til minne Jan Gunnar Christiansen Vår kjære rotarykamerat, måtte

Detaljer

DEI HISTORISKE BØKER Av Kristian og Peter Alf

DEI HISTORISKE BØKER Av Kristian og Peter Alf DEI HISTORISKE BØKER Av Kristian og Peter Alf Bok Tid Forfatter Adressat Josva 400 f.kr Ukjent Jødane Dommarane Ukjent Rut 800 f.kr Ukjent 1. Samuelsbok 400 f.kr Ukjent 2. Samuelsbok 400 f.kr Ukjent 1.

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer