KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2014"

Transkript

1 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 24.apr Sak 8. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det er ikke tak på individuelle bonuser, men det er et tak for alle ansatte på 50% av resultat etter kalkulert avkastning på EK, men før bonus og skatt. Prestasjonskriteriene er ikke klart definert. AF Gruppen 14.feb Sak 4 Forslag til fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital. Fullmakten FOR gjelder innfrielse av et opsjonsprogram som ble vedtatt av generalforsamlingen KLP og KLPfondene var ikke aksjonær i selskapet på det tidspunktet. Når det gjelder fullmakten i sak 4 stemte KLP-fondene for i og med at fullmakten er for å innfri gjeldende ordning, ikke en godkjennelse av selve ordningen. Vårt utgangspunkt er at det er positivt at ansatte også er aksjeeiere i selskapet, men når det gjelder opsjonsordningen har vi innsigelser. For det første bør ordningen med alle vilkår bli lagt frem for godkjennelse av generalforsamlingen. For det andre utgjør opsjonsordningen en betydelig andel av aksjekapitalen. Videre er tidsperspektivet noe kort, tildelingen er ikke basert på prestasjonskriterier og striken er den samme over programmets løpetid. AF Gruppen 14.mai Sak 8. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Kortsiktige bonuser skal vanligvis ikke overstige 8 måneders lønn, men det er ikke et absolutt tak på bonusen. AF Gruppen 14.mai Sak 15. Opsjonsprogram. Opsjonene kan utøves allerede etter ett år. Aker 11.apr Sak 5. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Bonusene til administrerende direktør og finansdirektør er høye både i absolutt kronebeløp (i norsk sammenheng) og i forhold til bonusrammen. Det er vanskelig å se at dette er i samsvar med resultatene i Aker Aker 11.apr Sak 12. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner mv. Summen av fullmaktene overstiger 10%. Aker 11.apr Sak 13. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer i forbindelse med aksjeprogram for ansatte. Summen av fullmaktene overstiger 10%. Aker 11.apr Sak 14. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer for sletting. Summen av fullmaktene overstiger 10%. Aker Solutions 10.apr Sak 8: Godtgjørelse til styret. Styret har i lengre tid hatt en arbeidende styreformann som i praksis kombinerer rollen som styreleder og administrende direktør. Etter Allmennaksjeloven kan ikke daglig leder være medlem av styret. Honoraret slik det er foreslått kan ses som en støtte til denne ordningen.

2 Aker Solutions 10.apr Sak 13. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å vanskeliggjøre oppkjøp (såkalt poison pill). Aker Solutions 10.apr Sak 14. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å kjøpe egne aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å vanskeliggjøre oppkjøp (såkalt poison pill). Asetek 24.apr Sak 7. Valg av nominasjonskomite. Samuel Szteinbaum foreslås gjenvalgt som styreleder. Samtidig foreslås han valgt inn i nominasjonskomiteen. NUES: «Maksimalt ett medlem av valgkomiteen bør være styremedlem og bør da ikke stille til gjenvalg til styret.» Atea 29.apr Sak 10a. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det er gitt for lite informasjon om det kortsiktige bonusprogrammet. Atea 29.apr Sak 10b. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Opsjonsprogram. Mesteparten av tildelte opsjoner kan utøves før det har gått tre år. Atea 29.apr Sak 12. Fullmakt til å utstede aksjer som skal brukes i opsjonsprogrammet. Se begrunnelse under 10b. Austevoll 23.mai Sak 9. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det gis svært lite opplysninger om selskapets bonusprogram. Awilco LNG 12.jun Sak 10: Godtgjørelse til ledende ansatte. Bonus til administrerende direktør tildeles diskresjonært (uten klare bonuskriterier). Selskapet har heller ikke et definert tak for bonus til administrerende direktør. 14.mai Sak 11. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Bionor Pharma Diskresjonære bonuser kan utbetales for ekstraordinære prestasjoner. Det er ikke klart definert hva som er ekstraordinært, og det er ikke et absolutt tak på bonusene. Bonheur 28.mai Sak 4. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen. Kandidater er ikke oppgitt i AVSTÅ innkallingen til generalforsamlingen. Bonheur 28.mai Sak 5. Vedta honorar til styremedlemmer. Størrelsen på foreslått honorar er ikke oppgitt i AVSTÅ innkallingen til til generalforsamlingen. Bouvet 20.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR BWG Homes 22.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR BW LPG 22.mai Sak 3. Fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer. Det er mangelfullt redegjort for detaljene i tilbakekjøpsprogrammet. BW Offshore 22.mai Sak 5. Fullmakt til styret til å velge styremedlemmer. Styret vil etter generalforsamlingen ha seks medlemmer, men vedtektene åpner for inntil 10 styremedlemmer. I denne saken ber styret om fullmakt til å komplettere styret med ytterligere medlemmer. KLP og KLP-fondene ønsker ikke å gi styret denne fullmakten fordi vi mener styrevalget bør gjøres av aksjonærene. Cermaq 14.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Det norske oljeselskap 07.apr Sak 11 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å vanskeliggjøre oppkjøp (såkalt poison pill).

3 Det norske oljeselskap 07.apr Sak 12. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer. Fullmakten kan benyttes i oppkjøpssituasjoner eller i tilfeller som omhandlet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å kjøpe egne aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å vanskeliggjøre oppkjøp (såkalt poison pill). DNB 24.apr Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR DNO International 05.jun Sak 5. Valg av medlemmer til valgkomiteen. Kandidatene Mossavar-Rahmani og Gunnar Hirsti sitter også i styret. Dette er i strid med Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelses anbefalinger om at valgkomiteen bør være uavhengig av styret. KLP og KLP-fondene finner derfor å måtte stemme mot de foreslåtte kandidatene til valgkomiteen. DNO International 05.jun Sak 6. Vedta styrehonorar. Styreleders honorar foreslås økt med 10% til kroner. Honoraret er uvanlig høyt i norsk sammenheng. Videre sitter styreleder selv i valgkomiteen som foreslår dette uvanlig høye honoraret. DNO International 05.jun Sak 10. Fullmakt til kapitalforhøyelse. Fullmakten på 15% av aksjekapitalen overskrider KLP og KLP-fondenes øvre grense for generelle fullmakter. Fullmakten kan i tillegg brukes i oppkjøpssituasjoner eller i i tilfeller som er beskrevet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å emittere aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). DNO International 05.jun Sak 11. Fullmakt til erverv av egne aksjer. Fullmakten kan brukes i oppkjøpssituasjoner eller i i tilfeller som er beskrevet i verdipapirhandelloven At styret får mulighet til å kjøpe egne aksjer i tilknytning til et oppkjøpsforsøk mot selskapet, innebærer i realiteten en mulighet til å forhindre oppkjøp (såkalt poison pill). DOF 23.mai Sak 6. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets administrerende direktør mottar 0,5% av selskapets årlige resultat i bonus. Dette innebærer at bonus vil bli utbetalt også ved utilfredsstillende lav (men positiv) avkastning på egenkapitalen. DOF 23.mai Sak 11. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse. Selskapet ber om en generell fullmakt på 25% av aksjekapital. Dette er over KLPs øvre grense på 10%. Dolphin Group 28.mai Sak 6. Vedta honorar til styremedlemmer. I tillegg til ordinært styrehonorar mottok «working chairman» 342k USD i annen godtgjørelse fra selskapet. I følge NUES bør ikke ledende ansatte være medlem av styret, da dette kan føre til blanding av roller og svekket uavhengighet. Dolphin Group 28.mai Sak 9. Valg av styre. Ledende ansatte bør ikke sitte i styret. Se begrunnelse under sak 6. Dolphin Group 28.mai Sak 11. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Se begrunnelse under sak 14. Dolphin Group 28.mai Sak 14. Vedta opsjonsplan. Inkludert tidligere utstedte opsjoner kan utvanningen bli på opp til 8%. 1/3 av tildelte opsjoner kan utøves årlig over tre år. Programmet er altså både stort og relativt kortsiktig. Utfra en helhetsvurdering stemmer vi mot. Dolphin Group 28.mai Sak 15. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å oppfylle opsjonsprogrammet. Se begrunnelse under sak 14. Eidesvik Offshore 15.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Ekornes 12.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR

4 Eltek 06.mai Sak 7. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Eltek har en bonusordning som omtales som "rentention linked". KLP er prinsipielt mot utbetalinger for å bli værende i et selskap. Det er heller ikke redegjort for detaljene i dette bonuselementet. 14.mai Sak 11. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Langsiktig Evry insentivprogram. 33% av grunnlønn utbetales til CEO, 13-22% til resten av ledelsen. Utbetales i Evry-aksjer med tre års bindingstid. Ingen prestasjonskrav. Farstad Shipping 14.mai Sak 7: Godtgjørelse til ledende ansatte. CEO og CFO er berettiget til en kompensasjon tilsvarende to års lønn dersom det forekommer en endring i kontrollerende eierskap slik at vedkommende forlater sin stilling, uavhengig om dette er grunnet oppsigelse eller fratredelse på eget initiativ. Dette overskrider KLPs og KLP-fondenes øvre grense for etterlønn. Fred Olsen Energy 27.mai Sak 7. Vedta styrehonorar. Forslag til honorar foreligger ikke pr 13. mai. AVSTÅ Ganger Rolf 28.mai Sak 5. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen. Kandidater er ikke oppgitt i AVSTÅ innkallingen til generalforsamlingen. Ganger Rolf 28.mai Sak 6. Vedta honorar til styremedlemmer. Størrelsen på foreslått honorar er ikke oppgitt i AVSTÅ innkallingen til til generalforsamlingen. Gjensidige Forsikring 24.apr Sak 7. Tilbakekjøpsfullmakt. Aksjene skal brukes i et langsiktig opsjonsprogram for ledelsen. Opsjonene kan utøves etter bare to år. Hoegh LNG 22.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Kongsberg Automotive 07.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Kongsberg Gruppen 08.mai Sak 10. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Langsiktig insentivprogram. 25% av grunnlønn til administrerende direktør, 10-15% til resten av ledelsen. Utbetales i Kongsberg-aksjer med tre års bindingstid. Ingen særlige prestasjonskrav for å få tildeling Lerøy Seafood Group 22.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Marine Harvest 20.jan Stemte for styrets forslag i alle saker. FOR Marine Harvest 22.mai Sak 9. Fullmakt til å ta opp konvertibelt lån. Fullmakten er på inntil 15,6% av aksjekapital og overskrider dermed, både isolert sett og sammen med en vanlig emisjonsfullmakt på 10% (sak 8), KLP og KLP-fondenes grense for generelle fullmakter. Nordic Semiconductor. 11.apr Sak 12. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Administrerende direktør mottar bonus for å bli værende i selskapet, opsjoner kan utøves etter ett år og det er uklare kriterier for tildeling av bonus. Norsk Hydro 07.mai Sak 6. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Langsiktig insentivprogram. 30% av grunnlønn til CEO, 25% til resten av ledelsen. Utbetales i aksjer med tre års bindingstid. Prestasjonskrav er at underliggende EBIT skal ha vært positivt foregående år. Dette prestasjonskravet er for lite ambisiøst. North Energy 25.apr Sak 5. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Administrende direktør og finansdirektør har avtale om to års etterlønn, noe som er mer omfattende etterlønn enn KLP og KLP-fondene godkjenner. Norwegian Air Shuttle 14.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Norwegian Property 10.apr Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR

5 Odfjell Drilling 18.jun Sak 2. Valg av Bengt Lie Hansen til valgkomiteen. Hansen sitter også i styret. Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelses anbefaler at maksimalt ett medlem av valgkomiteen bør sitte i styret, og at vedkommende ikke bør stille til gjenvalg til styret. Det er uklart om Hansen vil ta gjenvalg til styret Odfjell Drilling 18.jun Sak 3. Valg av Helene Odfjell til valgkomiteen. Odfjell sitter også i styret. Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelses anbefaler at maksimalt ett medlem av valgkomiteen bør sitte i styret, og at vedkommende ikke bør stille til gjenvalg til styret. Det er uklart om Odfjell vil ta gjenvalg til styret. 07.mai Sak 10 b-c. Valg av nominasjonskomite. Laurence Odfjell (styreleder) og Christine Odfjell SE Rødsæther (styremedlem) foreslås valgt til medlemmer av nominasjonskomiteen. Styremedlemmer bør ikke sitte i nominasjonskomiteen. Olav Thon 21.mai Sak 4. Vedta honorar til styre og revisor. Forslag til honorar er ikke offentliggjort pr 9. mai. AVSTÅ Olav Thon 21.mai Sak 10. Styrevalg. Kandidater er ikke navngitt pr 9. mai. AVSTÅ 03.jun Sak 16. Vedta aksjeinsentivprogram for ansatte. Aksjeinsentivprogrammet erstatter Opera Software opsjonsordningen selskapet hadde tidligere. 3 mill. aksjer (2,26% utvanning) over fire år. Sammen med utestående opsjoner inntil 7,6% utvanning. Den ansatte betaler pålydene (0,02 kroner) for tildelte aksjer. Vi stemmer mot fordi utvanningen er stor og fordi de ansatte mottar nærmest gratis aksjer Opera Software 03.jun Sak 12. Finansiering av planen under sak 16. Opera Software 03.jun Sak Finansiering av planen under sak 16. Orkla 10.apr Sak 6. Styret foreslår at det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling med 14 dagers frist. Dette gir aksjonærene kort tid til å behandle forslagene. Oslo Børs 26.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Panoro Energy 15.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR PCI Biotech 13.mai Sak 7.5. Styrevalg. Navn på kandidat nr. 5 foreligger ikke tidsnok. AVSTÅ P/F Bakkafrost 05.apr Sak 11 Eventuelt. Vi vet ikke hva som eventuelt kan bli tatt opp under dette punktet. PGS 09.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Photocure 27.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Polarcus 13.feb Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Polarcus 13.mai Sak 5.3. Valg av Hege Sjo som medlem av valgkomiteen. Hun foreslås også gjenvalgt til styret. Det er i strid med anbefalingen fra NUES. Polarcus 13.mai Sak 7. Opsjonsprogram. Opsjonsprogrammet er for stort (2,96% av utestående akjser og 7.05% inkludert tidligere programmer). Polarcus 13.mai Sak 8. Fullmakt til å utstede aksjer som skal brukes i opsjonsprogrammet under punkt 7. Prosafe 28.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Q-Free 22.mai Sak 9. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Administrerende direktør har en etterlønnsavtale på to år ved fusjoner/oppkjøp. Dette er lenger enn det KLP og KLP-fondene støtter. REC Silicon 12.mai Sak 11. Valg av medlemmer til valgkomiteen. Karen Helene Ulltveit-Moe foreslås valgt. Hun er gift med styreleder Jens Ulltveit-Moe og således ikke uavhengig i forhold til styret. REC Solar 31.mar Sak 5 (ii) Fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten skal brukes til aksjeopsjonsprogrammer for ansatte. Opsjonsprogrammet foreligger ikke ennå. Dette bør være på plass før fullmakten vedtas.

6 REC Solar 31.mar Sak 6/8 Styrevalg og honorar til styret. Ole Enger foreslås valgt som arbeidende styreformann. 1,5 mill. kroner foreslås i samlet kompensasjon til Enger. Selskapet er fortsatt relativt nystartet og administrerende direktør har akkurat trukket seg fra stillingen. Samlet gjør dette at vi stemmer for Royal Caribbean Cruises 12.mai Sak 2. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet har inngått etterlønnsavtaler på to årslønner. Dette er mer omfattende enn det KLP og KLPfondene godkjenner. 04.jun Sak 8. Vedta aksjeinsentivprogram for ansatte. Aksjeinsentivprogrammet erstatter opsjonsordningen selskapet hadde tidligere. Programmet er ikke spesielt stort, men 1/3 av Salmar aksjene i programment gis til de ledende ansatte vederlagsfritt uten prestasjonskriterier. KLP og KLP-fondene finner derfor å måtte stemme mot dette programmet. FOR SAS 18.feb Sak 11 Styrevalg. Valgkomiteens innstilling for alle kandidater forelå ikke tidsnok. KLP og KLPfondene AVSTÅ manglet dermed beslutningsgrunnlag og avsto fra å stemme. Schibsted 07.mai Sak 7. Tilbakekjøpsfullmakt. Fullmakten kan brukes også i en oppkjøpssituasjon. Schibsted 07.mai Sak 9: Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets langsiktige incentivprogram gir et fast kontantbeløp til de som omfattes av programmet. Nettobeløpet må investeres i aksjer med tre års bindingstid. Programmet kommer i tillegg til et allerede eksisterende årlig bonusprogram. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør slike ordninger være prestasjonsrettede og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. Det er positivt at det er fastsatt bindingstid på aksjene, men i og med at incentivprogrammet ikke er knyttet direkte opp mot årlige resultater eller har noen form for tildelingskriterier eller -vilkår mener vi at dette programmet har mer karakter av en fastlønn. Siem Offshore 02.mai Sak 9. Tilbakekjøpsfullmakt. Det er ikke satt noen begrensninger på tilbakekjøpsfullmakten. Solstad Offshore 19.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Statoil 14.mai Sak 7. Forslag fra aksjonær om at Statoil skal trekke seg ut av oljesandvirksomheten i Canada. KLP og KLP-fondene støtter ikke forslaget. Debatten om verdens energikilder og forurensning er svært viktig, men Statoils oljesandsatsning får et uforholdsmessig fokus. Vi vil fortsette vår dialog med selskapet og opprettholder en klar forventning om at selskapet skal gjøre sitt ytterste for å utvinne oljen på best mulig måte miljømessig og sosialt, samt i tråd med internasjonale normer på miljøområdet. Vi har kommunisert vårt standpunkt i møter med selskapet og gjennom et innlegg på generalforsamlingen i Statoil 14.mai Sak 8. Forslag fra aksjonær om at Statoil ikke skal operere i isfylte farvann i Arktis. Vi forventer også at Statoil i sin virksamhet tar stilling til utvinnningsprosjekter basert på en grundig vurdering av risikonivå og teknologisk kapasitet, samt et mål om en ansvarlig og bærekraftig drift. Generalforsamlingen bør imidlertid ikke detaljstyre selskapet på dette området.

7 Statoil 14.mai Sak 10. Erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets administrerende direktør har en etterlønnsavtale som overskrider KLPs og KLPfondens øvre grense på en årslønn uten avkortning mot lønn i evt. ny jobb. Videre gir selskapets incentivprogram et fast kontantbeløp (20 30 prosent av fastlønn avhengig av stillingsnivå) til de som omfattes av programmet. Nettobeløpet må investeres i aksjer med en bidningstid. KLP og KLP-fondene er positive til at ledelsen eier aksjer, men savner resultat- eller prestasjonskriterier knyttet til tildelingen. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør slike ordninger være prestasjonsrettede og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. Det er positivt at det er fastsatt bindingstid på aksjene, men i og med at incentivprogrammet ikke er knyttet direkte opp mot årlige resultater mener vi at dette programmet har mer karakter av fastlønn. Programmet kommer i tillegg til et allerede eksisterende bonusprogram. Stolt -Nielsen 15.apr Sak 3. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer. Fullmakten er ikke begrenset til 10%. Stolt -Nielsen 15.apr Sak 4a - 4f. Styrevalg. Selskapet oppfyller ikke Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelses krav om at flertallet av styremedlemmene bør være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. I tillegg bør administrerende direktør ikke være medlem av styret. Bare ett av seks foreslåtte styremedlemmer er uavhengig. Vi stemmer mot de øvrige fem Storebrand 09.apr Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Subsea 7 27.jun Sak 10. Gjenvalg av Jean Cahuzac til styret. Cahuzac er administrende direktør i Subsea 7. I følge NUES bør ikke ledende ansatte være medlem av styret. Sølvtrans 16.mai Sak 8. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Beskrivelsen av bonusordningen er mangelfull og gir ikke grunnlag for å vurdere ordningen. Telenor 14.mai Sak 5. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Administrerende direktør har en avtale om avgangsalder på 60 år. KLP og KLP-fondene støtter ikke pensjonsordninger med så lav avgangsalder. 03.jun Sak 12. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapet TGS Nopec har inngått avtale med administrende direktør om tre års etterlønn. Dette er mer omfattende etterlønn enn det KLP og KLP-fondene kan støtte. Tomra 29.apr Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Veidekke 07.mai Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Wilh. Wilhelmsen Holding 24.apr Sak 5. Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Syntetisk opsjonsprogram. De syntetiske opsjonene kan utøves før det har gått tre år. Yara 05.mai Sak 4: Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Selskapets langsiktige incentivprogram gir et fast kontantbeløp til de som omfattes av programmet. Nettobeløpet må investeres i aksjer med tre års bindingstid. Programmet kommer i tillegg til et allerede eksisterende årlig bonusprogram. Ifølge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse bør slike ordninger være prestasjonsrettede og forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke. Det er positivt at det er fastsatt bindingstid på aksjene, men i og med at incentivprogrammet ikke er knyttet direkte opp mot årlige resultater eller har noen form for tildelingskriterier eller -vilkår, mener vi at dette programmet har mer karakter av fastlønn.

8 Yara 05.mai Sak 9. Styrevalg. Ingen innvendinger mot de nye styremedlemmene. FOR Independent Tankers 19.sep Styrevalg. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør derfor - i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Videre bør ledende ansatte ikke være medlem av styret. Alle styremedlemmer må ikke være uavhengige, det er for eksempel naturlig at hovedaksjonær er representert i styret, men styret bør som kollektiv oppfylle uavhengighetskravene i den norske anbefalingen. Da dette ikke er tilfelle stemmer KLP og KLP-fondene stemmer mot styresammensetningen Golden Ocean 19.sep Styrevalg. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør derfor - i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Videre bør ledende ansatte ikke være medlem av styret. Alle styremedlemmer må ikke være uavhengige, det er for eksempel naturlig at hovedaksjonær er representert i styret, men styret bør som kollektiv oppfylle uavhengighetskravene i den norske anbefalingen. Da dette ikke er tilfelle stemmer KLP og KLP-fondene stemmer mot styresammensetningen Seadrill 19.sep Styrevalg. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør derfor - i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse - være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere. Videre bør ledende ansatte ikke være medlem av styret. I dette tilfellet oppfyller ikke styret kravet om uavhengighet i norsk anbefaling og ledende ansatte er medlem av styret. Alle styremedlemmer må ikke være uavhengige, det er for eksempel naturlig at hovedaksjonær er representert i styret, men styret bør som kollektiv oppfylle uavhengighetskravene. KLP og KLP-fondene stemmer derfor for de uavhengige styrekandidatene og mot de avhengige. Marine Harvest 16.okt Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Panoro Energy 16.okt Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Avance Gas Holding Ltd. 21.okt Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR North Energy 03.nov Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Odfjell SE 12.nov Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR Subsea 7 27.nov Sak 3. Fullmakt til å utstede aksjer uten fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer. Fullmakten det bes om er på nesten 118 mill. aksjer. Dette er omtrent 35% av antall utestående aksjer og klart over KLP og KLP-fondenes grense på 10%. Vizrt 18.des Stemmer for styrets forslag i alle saker. FOR

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-28.7.2014

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-28.7.2014 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-28.7.2014 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 24.apr Sak 8. Styrets erklæring om lønn

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2015 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 29.apr Sak 8. Redegjørelse for lønn og

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs 2012 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier Holding ABG Sundal Collier Holding 26.apr 26.apr Sak 8 Redegjørelse for

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-30.09.2016 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 26.apr Sak 9. Redegjørelse for lønn og

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2013

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2013 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1.1-31.12.2013 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 25.apr Sak: 8 Redegjørelse for selskapets

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs Uke 1-19 2013

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs Uke 1-19 2013 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs Uke 1-19 2013 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier Holding 25.apr Sak: 8 Redegjørelse for selskapets

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs Uke

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs Uke KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs Uke 1-22 2013 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 25.apr Sak: 8 Redegjørelse for selskapets

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs kvartal 2013

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs kvartal 2013 KLPs og KLP-fondenes stemmegivning - generalforsamlinger i selskaper notert på Oslo Børs 1. - 2. kvartal 2013 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier 25.apr Sak: 8 Redegjørelse for selskapets

Detaljer

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen

Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen Flere eiere på Oslo Børs har kommet på banen KLPs gjennomgang av resultatene fra generalforsamlingssesongen 2011 KLP har nok en gang gjort opp status etter årets generalforsamlingssesong og gjennomgått

Detaljer

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Generalforsamlingssesongen 2013 Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Halvparten av aksjonærene stemmer... 3 Flere saker stemt ned... 4 Aksjonærmotstand...

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Generalforsamlingssesongen 2015 Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Innledning KLPs og KLP-fondenes oppgave er å maksimere den langsiktige avkastningen på den kapitalen vi forvalter. Som en

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje).

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje). Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 27. mai 2014, klokken 16:30 i selskapets

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA. 20. mai 2010, kl på Hotel Continental i Oslo. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIRDSTEP TECHNOLOGY ASA Til behandling foreligger: 20. mai 2010, kl. 09.30 på Hotel Continental i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Tom

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2015 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 20. mai 2011 kl. 14.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 20. mai 2011 kl.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 12. juni 2012, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes eierstyring bygger på beste praksis innenfor corporate governance som nedfelt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes mandag den 15. juni 2009, klokken 1630 i Thon Conference

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA onsdag 29. april 2009 kl. 17:00 i Shippingklubben, Haakon VII s gate 1, Oslo. Følgende

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA 22. mai 2017 kl 11.00 i Langevåg

Detaljer

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA

Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA Protokoll for ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA (organisasjonsnummer 988 124 923) avholdt kl. 17.00, onsdag 7. juni 2006 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo. I henhold til styrets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING SEVAN MARINE ASA. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Sevan Marine ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING SEVAN MARINE ASA. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Sevan Marine ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SEVAN MARINE ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Sevan Marine ASA 3. mai 2007 kl 10.00 i selskapets lokaler i Hammaren 23, Tananger. Følgende

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE VEDLEGG TIL DAGSORDEN SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 14. mai 2012 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00

Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. 25. april 2012 kl 10.00 Til aksjeeiere i Copeinca ASA ( Selskapet ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling holdes på: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo 25. april 2012 kl 10.00 Generalforsamlingen

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i FARA ASA den 28. mai 2008 kl. 17.00 i selskapets lokaler i Fosenkaia 3, 7010 Trondheim. DAGSORDEN

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 21. mai 2015 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 75 inngang

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. Forrige regnskapsårs

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i. Til aksjeeiere i TECO Coating Services ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TECO Coating Services ASA holdes på selskapets kontor i Lysaker Torg 8 1366 Lysaker 22. juni

Detaljer

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 4: PÅ DAGSORDEN: STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Lerøy Seafood Group ASA. HOVEDPRINSIPPER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 10. mai 2012 kl. 16.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 19. april 2013 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler, Vika Atrium, Munkedamsveien 45 (oppgang A, 5. etg.), 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag 23. mai 2017 klokken 16:30 i selskapets lokaler,

Detaljer

Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs. Oslo, 18. April 2013

Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs. Oslo, 18. April 2013 Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs Oslo, 18. April 2013 Bakgrunn og formål for evalueringen Ernst & Young har på vegne av Norsk Utvalg for Eierstyring

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 22. mai 2014 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 77 inngang

Detaljer

1 av 7. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bionor Pharma ASA den 27. mai 2011 klokken på hotell Continental i Oslo.

1 av 7. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bionor Pharma ASA den 27. mai 2011 klokken på hotell Continental i Oslo. 1 av 7 Til aksjeeierne i Bionor Pharma ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bionor Pharma ASA den 27. mai 2011 klokken 10.00 på hotell Continental

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim

GENERALFORSAMLINGEN. Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400. i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 16. juni 2011 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling NattoPharma ASA Oslo 5. juni 2012

Innkalling til ordinær generalforsamling NattoPharma ASA Oslo 5. juni 2012 Innkalling til ordinær generalforsamling NattoPharma ASA Oslo 5. juni 2012 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven 5-12 Aksjeeierne i NattoPharma ASA (NattoPharma), organisasjonsnummer

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i PSI Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i PSI Group ASA holdes i Vika Atrium konferansesenter, Munkedamsveien 45 i Oslo kommune: 11. mai 2007 kl

Detaljer

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 1/7 TIL AKSJEEIERNE I NORSE ENERGY CORP. ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 Aksjeeierne i Norse Energy Corp. ASA innkalles til ordinær generalforsamling 20. mai 2008 kl. 10:00

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Det innkalles til ordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 13. mai 2011 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15, Oslo. Dagsorden Punkt Vedlegg

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Aker Kværner ASA ble avholdt onsdag 15 mars 2006 i auditoriet i selskapets lokaler i Prof. Kohtsvei 15, Lysaker. 1. KONSTITUERING Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes onsdag 18. mai 2016 klokken 16:00 i selskapets lokaler,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 26. april 2012 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Itera Consulting Group ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera Consulting Group ASA, torsdag 29. april 2010 kl. 14.00 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo.

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl. 17.00 i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Styret

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 11. mai 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 19. april 2017. I overensstemmelse

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I EASYBANK ASA (org.nr )

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I EASYBANK ASA (org.nr ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I EASYBANK ASA (org.nr. 986 144 706) Det innkalles til ordinær generalforsamling i Easybank ASA ("Easybank" eller "Selskapet") den 27. april 2017 kl. 17:00 i Stensberggaten

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA, org.nr 976 695 372 ("Selskapet") for 2017 ble avholdt den 9. mai

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA navn navnesen gateadresse postnummer og poststed 13. mars 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Acta Holding ASA torsdag

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALGETA ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALGETA ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ordinære generalforsamlingen i Algeta ASA ble avholdt 14. mai 2008, kl. 18.30 i Algetas kontor, møterommet i 3. etasje, Kjelsåsveien 172 A i Oslo.

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2006. Aksjer. I 2006 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.06 Kr. 678,1 mill.. Pr. 31.03.06 Kr. 797,5 mill.. Pr.

Detaljer

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA Til aksjeeierne i Navamedic ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA 10. juni 2014 kl. 15:00 i Felix Konferansesenter, Aker Brygge,

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling. Torsdag 8. mai 2008 kl. 1200

GENERALFORSAMLINGEN. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling. Torsdag 8. mai 2008 kl. 1200 GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Torsdag 8. mai 2008 kl. 1200 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA (

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. Tirsdag 30. november 2010 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. Tirsdag 30. november 2010 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA Tirsdag 30. november 2010 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA 16. april 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ACTA HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Acta Holding ASA onsdag 30. april 2008 kl. 13:00 på Victoria Hotel, Skansegaten

Detaljer

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Valgkomiteen forslår at honoraret til styreleder og styremedlemmene settes til følgende:

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer Valgkomiteen forslår at honoraret til styreleder og styremedlemmene settes til følgende: Til aksjeeiere i Borgestad ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BORGESTAD ASA Ordinær generalforsamling i Borgestad ASA avholdes på Hotel Vic i Porsgrunn torsdag 19. mai 2016 kl. 13.00, åpnes

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. KVARTALSRAPPORT PR. 30. JUNI 2007. Aksjer. I 2007 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.07 Kr. 823,2 mill.. Pr. 31.03.07 Kr. 850,2 mill.. Pr. 30.06.07 Kr.

Detaljer

Insr Insurance Group ASA Generalforsamling. 24. mai 2017

Insr Insurance Group ASA Generalforsamling. 24. mai 2017 Insurance Group ASA Generalforsamling 24. mai 1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer Styreleder vil åpne generalforsamlingen. En registrering av møtende aksjonærer vil bli gjennomført.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes torsdag den 13. juni 2013, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til Aksjeeiere i Grenland Group ASA 11.05. 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Grenland Group ASA innkalles til ordinær generalforsamling 4. juni 2010 kl. 13.00 i selskapets lokaler

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling. Onsdag 9. juni 2010 kl. 1400

GENERALFORSAMLINGEN. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling. Onsdag 9. juni 2010 kl. 1400 GENERALFORSAMLINGEN Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 9. juni 2010 kl. 1400 i selskapets hovedkontor, Otto Nielsens vei 12, Trondheim Til behandling

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA onsdag 20. mai 2009 kl 15.00 i Langevåg

Detaljer

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010.

4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. 4. KVARTALSRAPPORT OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2010. Aksjer. I 2010 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.10 Kr. 602,3 mill.. Pr. 31.03.10 Kr. 598,7 mill.. Pr.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere "Aksjeoppgaven Selskap".

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere Aksjeoppgaven Selskap. Ark 1 av 11 Aksjeoppgaven 2016 - Selskap RISSA KOMMUNE Rådhusveien 13 7100 RISSA Utskriftsdato Aksjonær 10.03.2017 Vår referanse 2016/1039122-6 12966 21076 Ark 1 av 11 Side 1 av 21 944305483 10.03.17 B

Detaljer

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEIDEKKE ASA. Valgkomitéens innstilling til styre i Veidekke ASA:

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEIDEKKE ASA. Valgkomitéens innstilling til styre i Veidekke ASA: SAK 7: VALG AV STYREMEDLEMMER Valgkomitéens innstilling til styre i Veidekke ASA: Styret i Veidekke ASA består av ni medlemmer, hvorav seks velges av aksjeeierne og tre velges av og blant de ansatte. Styret

Detaljer

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Tidspunkt: Onsdag 4. juni 2008 kl 16.30 Møtested: Hjellegjerde ASAs lokaler i Sykkylven, kantina i første

Detaljer

REVIDERT INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA

REVIDERT INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Oslo, 30. april 2008 Til: Aksjonærene i Algeta ASA REVIDERT INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Ordinær generalforsamling i Algeta ASA vil bli avholdt, Tid: 14. mai 2008, kl. 18.30 Styret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Sølvtrans Holding ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til Ordinær Generalforsamling i Sølvtrans Holding ASA den 16. mai 2013, klokken 14.00 i på Hotel

Detaljer

8.juni 2015 kl. 16:00 i Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3, 0114 Oslo.

8.juni 2015 kl. 16:00 i Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Bryggetorget 3, 0114 Oslo. Til aksjeeierne i Navamedic ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA 8.juni 2015 kl. 16:00 i Felix Konferansesenter, Aker Brygge,

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008.

KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. KVARTALSRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2008. Aksjer. I 2008 har kursverdien på våre aksjer i andre selskaper utviklet seg som følger: Pr. 01.01.08 Kr. 896,8 mill.. Pr. 31.03.08 Kr. 752,4 mill.. Pr. 30.06.08

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer