Vedlegg 1: Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for Agder vannregion.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1: Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for Agder vannregion."

Transkript

1 Vedlegg 1: Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan for Agder vannregion. Innspillene er sortert etter kapittlene i vannforvaltningsplanen. Hvert innspill er kort oppsummert som en rad i en tabell slik at dette kan brukes i vannregionmyndighetens oppsummering av alle høringsuttalelsene. Innspill nr Kort om innspillet Gjelder kapittel # Tekst Kapittelhenvisning 1. Planbeskrivelsen # 1 Planbeskrivelsen bør kompletteres med oppsummering av mengde/antall/type/gruppe tiltak og samlede kostnader for disse. Gjennomgang og beskrivelse av nasjonale og regionale rammer og retningslinjer som gjelder for regionen mangler. Kap 1. Planbeskrivelsen Planbeskrivelsen bør inneholde en oppsummering av mengde/antall/type/gruppe av tiltak og samlede kostnader for disse. Dette mangler i planbeskrivelsen for Agder, og bør tas inn i den endelige versjonen av planen før den går videre til fylkestingsbehandling. Etter plan- og bygningslovens 4-2 skal planbeskrivelsen særskilt gjøre rede for «planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området». 1 I planen finner vi ingen gjennomgang av hvilke nasjonale og regionale rammer og retningslinjer som gjelder for området fra før. Se i tillegg innspill #19 (nasjonale føringer i tiltaksprogrammet). Det er viktig å få fram i hvilken grad den regionale vannforvaltningsplanen er i tråd med og støtter opp om tidligere vedtatte regionale og nasjonale føringer. Det bør også opplyses om den regionale vannforvaltningsplanen allerede er tatt inn i regional planstrategi for de aktuelle fylkene, eller om dette gjenstår. Vi ber derfor vannregionutvalget om å arbeide videre med å klarlegge hvilke føringer som gjelder, og beskrive om planforslaget er i tråd med disse føringene. Dersom planforslaget går ut over eller er i strid med nasjonale eller regionale føringer, bør det diskuteres hva dette innebærer, for eksempel om andre planer i regionen bør revideres, og eventuelt hvordan man sikrer sammenheng i plansystemet regionalt. 1.8 Uenighet mellom sektormyndigheter # 2 Ved uenighet om påvirkningsgrad (også fra akvakultur) skal det registreres ukjent påvirkningsgrad, med mål om at dette avklares i nærmeste framtid. Kap Se også Veileder nr. 01:2013.

2 Miljøverndepartementet gav i brev av 15.juli 2013 føring om at der det er uenighet om påvirkninger fra akvakultur så skal disse registreres med ukjent påvirkningsgrad: I det praktiske karakteriseringsarbeidet håndteres vannforekomster der man er uenige ved at man setter påvirkningsgrad fra lus og rømming til ukjent, og både miljøtilstand og risikovurdering til udefinert i Vann-Nett. Det hvor man har vært enige, har man lagt inn resultatet av slik enighet i Vann-nett. mener derfor fylkesmannen her har fulgt nasjonale føringer for denne problemstillingen. Det er enighet om tiltakstabellene i St. prp. 32 Om vern av villaksen og ferdistilling av nasjonale laksefjorder og laksevassdrag på nasjonalt nivå. Fiskeridirektoratet har fulgt opp denne proposisjonen og vedtatt en forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder. Tiltak i forhold til akvakulturvirksomhet i tråd med disse dokumentene bør derfor beskrives. På kort sikt har fått i oppdrag av KLD å vurdere tilstand i de anadrome vassdragene der det finnes tilstrekkelig med overvåkingsdata. Oppdraget omfatter også å gå gjennom øvrige anadrome vassdrag sammen med relevante sektormyndigheter, for å vurdere om påvirkningsdata kan brukes for å fastsette tilstand for anadrom fisk. Dette arbeidet er ennå ikke sluttført og resultater for vannregion Agder vil bli oversendt så snart de er klare. # 3 Vannregionens forslag til prioriteringer er ikke i tråd med de nasjonale føringene fra OED og KLD 2. Forslag til endrede prioriteringer er mulig men må nøye begrunnes. Kapittel 1 om uenigheter Det er beskrevet at NVE er uenig i vannregionens prioriteringer av tiltak i vassdrag med vannkraftreguleringer, slik de er formulert i plandokumentene. Vi ser at vannnregionens prioriteringer ikke er i tråd med de nasjonale føringene fra OED og KLD (brev av ). Brevet åpner imidlertid for at man kan foreslå andre prioriteringer enn de som er presentert i rapport 49:2013, og vannkraftanlegg uten konsesjon kan også prioriteres for tiltak som påvirker kraftproduksjonen. Hovedsakelig vil dette være for å omprioritere mer enn å foreslå mange flere revisjoner/omgjøringer med tiltak som påvirker kraftproduksjonen fram mot Forslag til endret prioritering bør begrunnes nøye og beskrives. Begrunnelsen må minst inneholde tilsvarende vurderinger som i rapport 49/2013 3, gjerne med utgangspunkt i metodikken som ble brukt i arbeidet med rapporten og i det som står i relevant faktaark i revisjonsrapporten. Mange uklare eller uferdige begrunnelser for endring i prioriteringen,, gjør det vanskelig for å komme med utfyllende høringsuttalelse om de foreslåtte endringene til 2 KLDs og OEDs brev av 24. januar 2014 med nasjonale føringer. 3 Rapport 49/2013 Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen Nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering. 2

3 prioritering, da det er uklart hva som er vekttlagt. Vi anbefaler derfor at man i mellomperioden videreutvikler begrunnelsene, gjerne sammen med sektormyndighetene. ser eksemplevis at forslaget fra regionen om å omprioritere Nidelva og Mandalselva kan ha gode begrunnelser. Vi har kommentert dette under kapittel 4.3. NVE og utviklet og benyttet en overordnet kost-/nyttevurdering for å finne de vannkraftkonsesjonene som har et stort potensial for forbedring av viktige miljøverdier, som samtidig antas på en relativ skala få et lite eller moderat tap av kraftproduksjon, sammenlignet med den forventede gevinsten for miljøet med tiltak som påvirker vannkraftproduksjonen. I denne sammenhengen er det i liten grad henspeilt på kroneverdi, men snarere forsyningssikkerhet og grovt anslått mulig reduksjon i GWh, mens %-vis GWh- reduksjon er integrert i krafttapsgruppen pr revisjonsobjekt. Rapporten omhandler også til en viss grad magasiners betydning for flomdemping. Således er det hovedsakelig lagt vekt på de samfunnsmessige kostnadene (kraftforsyning) mer enn evt inntektsulemper for regulanten. mener at avklaringer og tilgjengelige verktøy gjør at relevante sektormyndigheter bør kunne tilstrebe enighet om miljømålene for regulerte vassdrag i Agder. Se for øvrig omtale av sterkt modifiserte vannforekomster (innspill #9) og miljømål (innspill #25). 3. Hvordan står det til med vannet vårt? 3.1. Påvirkninger # 4 En oversikt over de viktigste påvirkningene i form av figurer for elv, innsjø og kystvannsforekomster bør inkluderes. Kapittel 3.1 Planen har ingen overordnet oversikt over påvirkningene kun en opplisting av de viktigste påvirkningene i sammendragskapitlet med aktuelle tiltak. Det er hensiktsmessig med figurer som viser en rangering av påvirkningene etter hyppigheten i regionen, basert på antall vannforekomster som påvirkes, gjerne også basert på elvelengde eller areal som påvirkes. Agder har dissetilsvrende figurer på side 25 i tiltaksprogrammet. Vi anbefaler at slike figurer også tas inn i planen for Agder for elv, innsjø og kystvannforekomster Miljøtilstand og 3.2. Risiko for å ikke oppnå miljømål #5 Kategorien mulig risiko skal ikke brukes. Bruk av flere figurer bør vurderes i disse kapitlene. Pålitelighetsgrad for miljøtilstandsvurderinger bør angis. Kvalitetsnormen for villaks er kommentert. Grunnvann må inkluderes i vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet i større grad. Kap 3.1 og 3.2 3

4 Miljøtilstand og risiko for ikke å nå miljømålet har en god fremstilling i planen. Agder er et område der ferskvannsforekomstene er strekt påvirket av forsuring. Både miljøtilstand og risiko avspeiler selvsagt dette. Det er derfor informativt i forhold til andre påvirkninger at risiko som skyldes sur nedbør er skilt ut i kakediagrammene for innsjø og elv i fig. 7. Det mangler et diagram for risikovurderingen i kystvann. Kategorien «mulig risiko» skal ikke lengre brukes. Det er snakk om få lokaliteter som har denne kategorien, men en fordel om disse kan avklares i forhold til risiko. Det kan vurderes om risiko og miljøtilstand også bør framstilles med basis i areal for innsjø og kyst og elvelengde. Dette kan ofte gi et mer riktig bilde av situasjonen. Kartframstillingene i planen er gode og illustrative og vi legger merke til at Agder også har en relativt sett bra dekning for kjemisk tilstand. Vannområdevise oppsummeringer av risiko kan også være interessant å ha med. Pålitelighetsgrad for miljøtilstandsvurderingene bør angis. Vi kan ikke se at det sies noe om dette i forvaltningsplanen for Agder. Angi andel av vannforekomster som er vurdert til miljøtilstand med overvåkingsdata. Grunnvann Grunnvann er lite omtalt i forvaltningsplanen. Vi vil anbefale at en i det videre arbeidet med forvaltningsplan og tiltaksprogram ser hen til for eksempel Trøndelag, Nordland og Glomma som har en god tilnærming til omtale av grunnvannet. De har satt miljømål, omtaler grunnvannsforekomstene som er i risiko, satt utsatt frist og legger tiltaksovervåkning av disse (eller et utvalg) vannforekomstene inn i overvåkningsprogrammet. Siden det er flere vannregioner som er i villrede angående sektormyndighet for grunnvann så vil vi påpeke at NGU ikke er sektormyndighet men et kunnskaps- og rådgivende organ. Mattilsynet er myndighet for drikkevann. NVE er sektormyndighet for uttak av grunnvann. Når det gjelder forurensning av grunnvann så følger myndigheten samme prinsipp som for overflatevann og i de fleste tilfellene vil det si fylkesmannen eller kommunene. For enkelte industrivirksomheter og gruver er myndighet. I den grad det er aktuelt med tiltaksorientert overvåkning av grunnvann innenfor vårt myndighetsområde vil vi følge det opp Klimaendringer og flom #6 Vurderinger knytta til klimatilpasning bør få en større del av planen. Vi anbefaler å ta inn vurderinger knytta til hvordan klimaendringer kan påvirke målene i vannforskriften, og en vurdering av om de tiltak som foreslås vil være robuste i et endret klima. Kap 3.3 Det er positivt at klima er vurdert i eget kapittel i planen, og at klima er kommentert også i kapittel 5 om grunnlag for prioriteringer. Klimaendringer er her tatt med i forhold til avløp, fra spredt bebyggelse og renseanlegg, avrenning fra landbruk, avrenning fra tette flater og eutrofiering av 4

5 havet/kysten. Flom nevnes i delen som omhandler fysiske inngrep i vassdrag. Det er i hovedsak effekter av et endret klima som beskrives, ikke hvordan disse effektene skal adresseres. Selv om det innledningsvis i kapitlet står at: «Samfunnet må tilpasse seg et nytt klima» er ikke dette reflektert i særlig grad videre utover i planen. Unntaket er at det i tabells form er foreslått som tiltak å utrede behov/mulighet for lokkeflom i midtre del av Mandalselva. I vannforvaltningsplan for Agder kan kapittel om klimaendringer og flom leses som en trendanalyse, jf. malens kapittel 2.3. I malen bes man beskrive utviklingstrekk som har betydning for vannbruk, vanntilgang og investeringer som kan påvirke vannmiljøet. Klimaendringer og flom er et av flere slike elementer og anbefaler at en ser til andre regioner for gode eksempler på hvordan man også kan si noe om befolkningsutvikling og arealbruk. Dessuten bør en si noe om betydningen for vannbruk. anbefaler å ta inn vurderinger knyttet til hvordan klimaendringer kan komme til å påvirke målene i vannforskriften, og en vurdering av om de tiltak som foreslås vil være robuste i et endret klima. Det er viktig at både dagens klima og framtidige klimaendringer blir tatt med i vurdering av miljøtilstanden og utviklingen av klimarobuste tiltak for å sikre fremtidig god økologisk tilstand. Selv om de store endringene i klima er forventa i fremtiden og planene rulleres hvert 6 år, må man vurdere klima i planer og tiltak fram mot 2021 og i kommende planperioder fordi: Klimaendringer har effekter allerede i dag, disse forventes forsterket av framtidige klimaendringer i tillegg til at vi kan få nye utfordringer, og det er per i dag generelt i samfunnet et klimatilpasningsetterslep Vannforvaltningsplanene og tiltaksprogrammene legger føringer og rammer utover 2021, både fordi planen vil legge rammer for annen planlegging i regionen og fordi tiltakene som iverksettes og planlegges i inneværende planperioden kan vare lenger enn til Miljømål, unntak og tiltak 4.1. Miljømål etter vannforskriften #7 Beskrivelsen av miljømål er essensiell for planen og må inkluderes. Dette gjelder særlig vannforekomster med svært god tilstand som miljømål, vannforekomster med tidsutsettelse, mindre strenge miljømål eller miljømål for SMVF. Oversikt over lokaliteter som kalkes bør inkluderes. Kap 4.1 Planen har en generell beskrivelse av miljømål etter vannforskriften og mulighetene for å bruke unntak og strengere miljømål men konkret omtale av miljømålene for vannforekomstene i vannregion Agder mangler. Det står i kap at det arbeides videre med kandidatene til sterkt modifiserte vannforekomster og miljømålene for de som blir SMVF. 5

6 Planen må inneholde en oversikt over de konkrete miljømålene i vannregionen. Vær oppmerksom på at «standard miljømål» kan bety både god og svært god økologisk tilstand. Vannforekomster som har svært god tilstand i dag skal ikke forringes og vil dermed ha svært god tilstand som miljømål. Det er ikke hensiktsmessig å ha lange lister med vannforekomster som har miljømålet god økologisk tiltand (GØT), men disse bør oppsummeres eller henvis til Vann-Nett. Det vil være informativt å framheve de vannforkomstene som vil ha svært god tilstand som miljømål, i det minste angi hvor mange dette gjelder for de ulike vannkategoriene. Vi antar at Agder kan ha mange unntak pga av forsuringsproblemene. I forsurede vannforekomster vil vi ikke være forpliktet til å nå god økologisk tilstand innen tidsfristen fordi påvirkningen ligger utenfor Norges grenser. Mange lokaliteter i Agder kalkes og der vil miljømålene kunne nås. Det bør lages en oversikt over hvor mange dette gjelder. Likeså bør det angis hvor mange vannforekomster, også med andre påvirkninger, som vil ha utsatt frist for å oppnå miljømålene, eventuelt mindre strenge miljømål Beskyttede områder #8 Oversikt over beskyttede områder i Agder, herunder kart, må inkluderes. Beskrivelsen av miljømål er essensiell for planen og må inkluderes. Kap Under dette avsnittet er hensikten å gi en oversikt over beskyttede områder i vannregionen og miljømålet for disse. En generell beskrivelse av hva som inngår i de ulike kategoriene er strengt tatt unødvendig, og kan ikke erstatte en oversikt over beskyttede områder i regionen. Beskrivelsen av beskyttede områder er i stor grad kopi av omtalen av beskyttede områder på vannportalen. Vannforskriften krever at planen skal inneholde en oversikt over beskyttede områder i vannregionen, dvs kart som viser beliggenheten til hvert område og en beskrivelse av de bestemmelser eller vedtak som ligger til grunn for beskyttelsen (hjemmelsgrunnlag). Regonal vannforvaltningsplan for Agder oppfyller ingen av disse kravene. Selv om registeret formelt sett enda ikke er etablert, så vil kartløsningen som ligger på vannportalen fungere som en kilde til informasjon for vannregionene inntil registeret foreligger. Vi anbefaler at det tas inn en oversikt over beskyttede områder i Agder vannregion. Det kan gjøres ved at områdene listes opp under de ulike kategoriene, sammen med en oversikt over hjemmelsgrunnlaget. En annen måte å gjøre det på, er den måten vannregion Glomma har benyttet (der alle områdene inngår i en og samme liste med angivelse av kategori i egen kolonne, se vedlegg 4 til planen). I tillegg må det tas inn et kart som viser områdene. Det mangler konkrete miljømål for beskyttede områder/ vannforekomstene i vannregion Agder, og som nevnt ovenfor må planen inneholde en oversikt over de konkrete miljømålene også for 6

7 slike vannforekomster. Miljømålet for beskyttede områder er standard miljømål som for andre vannforekomster. I tillegg kan det foreligge særskilte miljømål utover disse som kan utledes av beskyttelsesgrunnlaget. Dette vil danne grunnlaget for fastsettelsen av miljømålet for beskyttede områder. For områder utpekt til beskyttelse av arter og habitater (i praksis verneområder) vil miljømål - ut over standard miljømål (etter vannforskriften) - måtte utledes av hjemmelsgrunnlag, forvaltningsplaner eller handlingsplaner for området. For nasjonale laksevassdrag og -fjorder foreslår at dere omtaler beskyttelsesregimet som ligger i St.prp. nr. 32 ( ) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, der det er av betydning for miljømålet i vassdraget eller fjorden. Dette jfr. brev fra Direktoratet for naturforvaltning datert juni 2013, der det framheves at forvaltningspraksis, tiltak og mål for anadrome vassdrag kan tilsi strengere mål enn det som innebærer god økololgisk tilstand for fisk Sterkt modifiserte vannforekomster #9 Det må settes konkrete miljømål for de sterkt modifiserte vannforekomstene med utgangspunkt i SMVF-veilederen og de nasjonale føringene. Agder bør gjennomgå aktuelle tiltak i ksmvf med mål om 1) GØP endelig SMVF, 2) GØT ikke SMVF eller 3) mindre strenge miljømål jfr 10 dersom fungerende akvatisk økosystem ikke er realistisk. For utvalgte vannforekomster i høyt prioriterte vassdrag bør miljømålet være minst god økologisk tilstand. Kap 4.3 Det må settes konkrete miljømål for de sterkt modifiserte vannforekomstene. For utvalgte vannforekomster i vassdrag som prioriteres for vannslipp/magasinrestriksjoner før 2021, så mener at miljømålet som hovedregel bør være god økologisk tilstand, i noen tilfeller også svært god tilstand for fisk. I vår høringsuttalelse har vi listet opp de vassdragssegmentene som dette kan være realistisk i vedlegg 4 (Excel). Merk at vassdragene her er delt i øvre og nedre strekning og ikke på vannforekomst. Vi legger til grunn at det i revisjonsprosjektet er tatt ulike hensyn til ulike segmenter av vassdraget og at man må ta utgangspunkt i dette for å komme ned på vannforekomstnivå og miljømål. For utvalgte vannforekomster i vassdrag i som prioriteres lavere for vannslipp/magasinrestriksjoner (tilsvarende kategori 1.2 i revisjonsrapporten) mener at miljømål som forutsetter vannslipp først kan nås etter Således må vannforskriftens 9 om utsatt frist for å nå endelig miljømål til 2027 evt 2033 benyttes. Disse vannforekomstene må da eventuelt vurderes for miljøforbedring ved vannpåslipp/magasinrestriksjoner ved revisjon av planen i Vi har eksemplifisert dette for de vassdragene som dette kan gjelde i vedlegg 4. 7

8 Det er ikke gjennomført noen nasjonal gjennomgang av regulerte vassdrag uten revisjonsadgang innen finner det naturlig at regulerte vassdrag med tilsvarende restaureringspotensial som de reviderbare høyt prioriterte vassdragene (1.1), vurderes for vannslipp dersom miljøforbedringene tilsier dette. Vi har ikke foretatt noen uttømmende gjennomgang av dette for Agder, men med metodikken fra revisjonsgjennomgangen, tilsier dette at de anadrome delene av Nidelva i Arendal og deler av Mandalsvassdraget eventuelt bør omprioriteres før Dette er vassdrag som trolig er særlig aktuelle for vannslipp men forbedringspotensialet må begrunnes og vurderes nærmere ift bl.a. konsekvenser for kraftsystemet før endelig prioritering kan skje. Innlegging i Vann-Nett bør skje i dialog med de tre som er myndighet for og har virkemidler i regulerte vassdrag: Fylkesmannen, og NVE. Samtidig er det viktig å ivarete medvirkningen. Slik høringsversjonen foreligger kan det bl.a. virke uklart hva f.eks regulanter og interesseorganisasjoner skal gi innspill på. Vår høringsuttalelse knyttet til SMVF har i varierende grad tatt hensyn til hvordan andre påvirkninger virker inn på tilstanden og forutsetter at andre myndigheter setter inn tiltak for sine påvirkninger. Forslag til magasinrestriksjoner er i stor grad av hensyn til friluftsliv mer enn viktige akvatiske verdier. I den grad viktige landskaps- og friluftsverdier kan bedres med liten konsekvens for kraftproduksjon eller flomdemping bør dette innarbeides som tiltak for å nå øvrige mål. Se for øvrig våre kommentarer til SMVF i tiltaksprogrammet (innspill #25) Unntaksbestemmelser # 10 Det må settes inn en oppsummering av antall vannforekomster der man vil benytte unntaksbestemmelsene i vannforskriften samt en kort beskrivelse av dette. Kap 4.4 Kapittelet inneholder kun definisjoner/beskrivelse av de ulike unntaksbestemmelsene som vannforskriften åpner for. Det påpekes at man i høringsperioden skal arbeide med hvilke vannforekomster som skal ha utsatt frist. I den endelige vannforvaltningsplanen må det lages en oppsummering av vannforekomster der man vil benytte de ulike unntaksbestemmelsene. Oppsummeringen utfylles med en kort beskrivelse og begrunnelse Ny aktivitet eller nye inngrep ( 12) #11 Vannforskriftens 12 skal benyttes i planperioden Kap

9 Dersom det er gjort bruk av vannforskriftens 12 i vannregionen som påvirker mulighetene for å nå målet om god tilstand siden utarbeidelsen av forrige forvaltningsplan, skal det gis en oversikt over vannforekomster det gjelder og begrunnelse for unntak etter 12. Oversikten kan presenteres i form av en tabell med navn og nummer på vannforekomsten, miljøtilstand før/etter inngrep og hvilke tiltak som er pålagt og begrunnelse for unntak etter 12. Det forutsettes at myndigheter som benytter 12 oversender en oversikt til vannregionmyndigheten. 5. Grunnlag for prioriteringer og 6. Prioriteringer #12 Planen bør inneholde en redegjørelse for hvordan ulike hensyn er vurdert og eventuelt hvilke konsekvenser prioriteringene har ført til. Kap 5 og 6 Kapittel 5 inneholder en oppsummering av vurderinger i prioriteringsprosessen men dette er for langt og omfattende (10 sider). En kort fremstilling av vesentlige vannforvaltningsspørsmål er nok, med en eventuell konklusjon at man har prioritert ytterlige og endt opp med fem hovedprioriteringer. Kapittel 6 omhandler de prioriterte påvirkningene og hvilke grupper av tiltak man har med i tiltaksprogrammet for disse påvirkningene. Prioritering av tiltak er ikke inkludert annet enn en kategorisering av om tiltak anses som nasjonalt eller regionalt. Vi savner et mellomledd mellom kapittel 5 og 6 som burde inneholde en redegjørelse for hvordan ulike hensyn er vurdert og hvilke eventuelle konsekvenser prioriteringene har ført til. Bruk av unntak, og dermed periodisering av når miljømål skal nås er også en prioritering som kunne inkluderes her, men kan også henvise til kap 4.4. Ulike samfunnshensyn som eventuelt er prioritert foran oppnåelse av miljømål kunne vært omtalt mer. Vannforskriften har ikke noe spesielt fokus på trua arter i vann gjennom f.eks. klassifiseringssystemet for økologisk tilstand. Men generelt er akvatiske arter, naturlig hjemmehørende i Norge, og som er trua av utryddelse et viktig vannforvaltningsspørsmål. Av trua arter som er viktige for Norge er f.eks. ål og elvemusling. Elvemusling er det vedtatt en egen handlingsplan for. Planen bør inneholde en omtale av eventuelle trua akvatiske arter i vannregion Agder og en omtale av eventuelle tiltak eller planer som foreligger eller er planlagt. 6.1 Prioriteringer i vannregion Agder For Krypsiv, Forsuring, Vannkraftregulering Se innspillene #22, #23 og #25. 9

10 Forurensa sedimenter #13 Den Nasjonale Handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn skal være førende for prioritering av tiltak. Det må være samsvar om prioriteringer i vannforvaltningsplan og tiltaksprogram og det som er foreslått av tiltak i tiltakstabellene. Kap 6.1 Kristiansandsfjorden, Farsund og Arendal er blant de prioriterte områdene i den Nasjonale Handlingsplanen for opprydding i forurenset sjøbunn jf. St.meld. 14 «Sammen for et giftfritt miljø» Utredninger har pågått i flere år og pågår fremdeles i de fleste av disse områdene. Det er gjennomført mange tiltak i Kristiansandsfjorden. Fedafjorden og Flekkefjord som er blant de prioriterte områdene. Grimstadfjorden og Tvedestrandsfjorden er også nevnt i Handlingsplanen, men disse området har i planen lavere prioritet. Handlingsplanen er førende for s prioriteringer. Det må være samsvar mellom prioriteringer i vannforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet og det som er foreslått av tiltak i tiltakstabellene. Fremmede arter #14 Beskrivelse om fremmede arter kan utvides til å også gjelde stillehavsøsters. Mer konkrete tiltak bør vurderes. Kap 6.1 Stillehavsøsters burde ha blitt nevnt som en påvirkning i vannregionen. Vannregionen har mange kjente lokaliteter av arten med relativt tette bestander. Agder vannområde har mange registreringer av fremmede fiskearter. Tiltakene som er foreslått er av generell karakter. Det ser ikke ut som hvert enkelt tilfelle er vurdert, den samme formuleringen er benyttet på samtlige registreringer. Det er ikke foreslått et eneste utryddelsestiltak eller sperretiltak for å hindre spredning. Det er særlig mange registreringer av gjedde, sørv og suter. Her kan det nevnes at NINA har utgitt en Rapport 669 i 2012: «Gjedde, sørv og suter: status, vektorer og tiltak mot uønsket spredning». 7. Regionalt tiltaksprogram #15 Oppsummeringen av regionalt tiltaksprogram skal følge kravene i vannforskriftens 25 og Vedlegg VII. Mangler i kapittelet må rettes opp, ved å sammenstille tiltak og si noe om hvilke (grupperte) mål som skal nås når. Kap 7 Målet er at informasjonen i dette kapittelet i forvaltningsplanen skal kunne stå på egne ben, og at Regjeringen ved forberedelse av Kongelig resolusjon for godkjenning av planen skal kunne bruke 10

11 informasjonen i kapittelet som beslutningsgrunnlag uten å måtte gå inn i selve tiltaksprogrammet. Tiltaksprogrammet skal som kjent ikke til Kongen i statsråd. Vannforskriftens 25 gir føringer for hva som skal inn i tiltaksprogrammet og Vedlegg VII gir føringer for hva som skal være med i oppsummeringen av tiltaksprogrammet i forvaltningsplanveilederen. Det vannforskriftens 25 sier er egentlig at planen skal inneholde grunnleggende tiltak dvs lovpålagte tiltak. Disse er listet opp i 25 men i en slik form at de kan være vanskelige å forstå. I tillegg til grunnleggende tiltak skal også supplerende tiltak framgå av sammendraget. Som orientert om på Nasjonal høringskonferanse arbeider direktoratene med å gruppere alle tiltakstyper som ligger i tiltaksmodulen i Vann-Nett inn i grunnleggende og supplerende tiltak. Vannregionmyndighetene vil derfor i løpet av vinteren 2015 kunne ta ut rapporter/tabeller som grupperer tiltakene i grunnleggende og supplerende tiltak. Det blir da viktig å ta en kvalitetssikring av om de tiltak som er listet opp i 25 er med i oppsummeringstabellene. Samtidig er det viktig at sammendraget også gjengir viktige elementer i sammendraget i selve tiltaksprogrammet. savner oversikt over hvor mange tiltak og hvilke (grupperte) mål som skal nås når. Eksempler på hvordan dette kan framstilles kan hentes fra høringsversjonen til for eksempel vannforvaltningsplanen for Vest-Viken. Det er naturlig at dette oppsummeres ift påvirkningstype (gruppert) og/eller sektormyndighet, gjerne fordelt pr vannområde og planperiode. Dette forventet vi å finne i oppsummeringen av det regionale tiltaksprogrammmet eller i et av de andre kapitlene i forvaltningsplanen. Se innspill # 38 vedrørende kostnader og nytte. Dette bør reflekteres i kapittel 7 i forvaltningsplanen. 8. Regionalt overvåkingsprogram #16 Kommentar til oppsummeringen av regionalt overvåkingsprogram som er for omfattende. Kap 8 mener at regionalt overvåkingsprogram gir en god oversikt over eksisterende og behovet for ny overvåking i regionen. Det er lagt ned et stort og viktig arbeid i å sette sammen overvåkingsprogrammet. Alle tre typer overvåking (basis- og tiltaksorientert overvåking, samt problemkartlegging) er inkludert. Likeledes er det foreslått overvåking som i stor grad inkluderer biologiske kvalitetselementer slik det er forutsatt i vannforskriften. Dette vil gi klassifiserbare resultater som gjør det mulig å si om vannforekomsten er i god eller bedre tilstand, og dermed slipper tiltaksgjennomføring, eller om den er i moderat eller dårligere tilstand, og følgelig må vurderes for miljøtiltak. Det er bra. Vi ser også at det er gjort forsøk på benytte representativ overvåking, og at det for deler av programmet er forsøkt gitt et kostnadsoverslag. 11

12 Allikevel er det klart at dette forslaget må regnes som en «rammeplan», som dere selv kaller det, med andre ord en relativt grov oversikt over behovet for videre overvåking. Slik programmet framstår nå så er det for omfattende. Forslaget vil allikevel fungere som et godt utgangspunkt for videre arbeid og den prioritering og bruk av representativ overvåking som vil måtte skje når delprogrammene skal operasjonaliseres og iverksettes. Når påleggsbrevene til de forskjellige sektorer er skrevet, og når frivillig deltakelse er kartlagt, vil man få en helt annen oversikt over hva som er mulig å finansiere. Samarbeid og involvering av andre sektorer vil da også måtte gjennomføres. Se kommentarer til tiltaksprogrammet angående omfang av foreslått problemkartlegging (#41) #17 Kart over eksisterende og planlagt overvåking bør inkluderes i planen, likeledes kart over tilstandsvurderte vannforeskomster. Kap 8 Med utgangspunkt i planveilederen skulle det i forvaltningsplanen vært laget kart over overvåking som er oppretta i regionen. /NVE har laget kart over eksisterende og planlagt overvåking, men som ble ferdigstilt for sent til at alle regionene fikk innarbeidet dem. Disse kartene kan tas inn i planen etter høringsperioden. Ulempen med disse kartene er at det ikke skilles på det som allerede er operativt (og finansiert), og hva som er planlag. Hvis disse kartene skal brukes, bør det derfor opplyses om dette forholdet, og gjerne kommenteres hva som evt. allerede er operativt. Andre kart med presentasjon av resultatene av den overvåkingen som er gjennomført mangler. Kart over tilstandsvurderte vannforekomster vil kunne tas ut av Vann-nett, selv om tilstandsvurderingen kun til en viss grad hviler på overvåkingsresultater. Dette må det i tilfelle opplyses om. Det kan eventuelt vises til slike kart annensteds i forvaltningsplanen. Vi ser at det kan bli vanskelig å presentere kart over progresjon i måloppnåelsen for vannområder som var med i pilotfasen, all den tid karakterisering og tilstandsvurdering er endret mellom disse to planfasene. Det må imidlertid kommenteres og forklares dersom man velger å ikke presentere kart her. 12

Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Glomma vannregion

Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Glomma vannregion Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Glomma vannregion Innspillene er sortert etter kapitlene i vannforvaltningsplanen. Hvert innspill er kort oppsummert som en rad

Detaljer

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014

Innkalling og sakspapirer til møte i vannregionutvalget 29. april 2014 Vår dato: 16.04.2014 Vår ref: 201300046-230 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Kerry Maria Agustsson Telefon: +4778963036 Kerry.Maria.Agustsson@ffk.no Ann-Solveig Sørensen Fylkeshuset

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Nordland vannregion og Jan Mayen

Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Nordland vannregion og Jan Mayen Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Nordland vannregion og Jan Mayen Innspillene er sortert etter kapitlene i vannforvaltningsplanen. Hvert innspill er kort oppsummert

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Kommunens oppfølging av vannforskriften Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Innhold Kort om regional plan for vannforvaltning for Vannregion Nordland og Jan Mayen

Detaljer

Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms:

Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Hva Regional vannforvaltningsplan side 10 Omtale av samarbeid mellom vannregion Troms og tilsvarende myndighet i Finland er feil Regionale myndigheter i Norge og Finland utarbeider et felles, overordnet

Detaljer

Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene.

Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene. Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene. Innspillene er sortert etter kapitlene i vannforvaltningsplanen. Hvert innspill er kort

Detaljer

Høringsuttalelse til utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Rogaland

Høringsuttalelse til utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram for Rogaland Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 STAVANGER Vår dato: 27.12.2014 Vår ref.: 201003630-34 Arkiv: 322 Deres dato: 30.06.2014 Deres ref.: saksnr. 14/9546-6, løpenr. 39623/14 Saksbehandler: Inger Staubo

Detaljer

Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen

Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen Arbeidet som skal gjennomføres i perioden 2010 2015 kan grovt deles inn i fem prosesser: 1. Gjennomføring og rullering av forvaltningsplan og tiltaksprogram

Detaljer

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune

Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene. Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene Høringskonferanse, 3. oktober 2014 V/ Vegard Næss, vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Vannregion Rogaland - Grensene følger omtrent fylkesgrensene

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Västerhavet vannregion (grensevassdragene)

Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Västerhavet vannregion (grensevassdragene) Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Västerhavet vannregion (grensevassdragene) Innspillene er sortert etter kapitlene i vannforvaltningsplanen. Hvert innspill er kort

Detaljer

1.3 Når skal medvirkning skje?

1.3 Når skal medvirkning skje? 1.3 Når skal medvirkning skje? Virkelig medvirkning er når man har reell mulighet for å påvirke resultatet. Størst mulighet til påvirkning har man ved utarbeidelsen av de ulike dokumentene, altså i forkant

Detaljer

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker

Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF. Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannkraft i vannforvaltningsplanene ferdigstilling av SMVF Inger Staubo Jo H. Halleraker Vannforskriften og vannkraft Målkonflikt synliggjort og håndteres Nasjonale føringer SMVF-Veiledning Bedre samordning

Detaljer

Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster

Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster Miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster Fagsamling om klassifisering og miljømål Oslo, 12. juni 2008 Anja Skiple Ibrekk, NVE Innhald i presentasjonen Definisjon av SMVF SMVF eller naturlig? Forskjell

Detaljer

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen

Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken. 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Vannregionutvalget i vannregion Vest-Viken 6. oktober 2015 Fylkeshuset, Drammen Dagsorden 10.00-10.15 Velkommen Jon-Andreas Kolderup 10.15-11.30 Presentasjon av planforslaget etter 2. gangs høring 11.30-12.15

Detaljer

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning

Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft. Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning Gjennomføringen av EUs vanndirektiv i Norge med vekt på vannkraft Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning johh@dirnat.no Miljømål basert på klassifisering Miljøtilstand Status miljømål

Detaljer

Innspill nr Kort om innspillet Gjelder kapittel Miljødirektoratet # Tekst Kapittelhenvisning

Innspill nr Kort om innspillet Gjelder kapittel Miljødirektoratet # Tekst Kapittelhenvisning Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Rogaland Innspillene er sortert etter kapitlene i vannforvaltningsplanen. Hvert innspill er kort oppsummert som en rad i en tabell

Detaljer

Lokale tiltaksanalyser

Lokale tiltaksanalyser Lokale tiltaksanalyser Vannområdene Glomma og Grensevassdragene Trine Frisli Fjøsne 19.11.2013 Miljømål jf. Vannforskriften Miljømål for overflatevann ( 4) Naturlige vannforekomster av overflatevann Tilstanden

Detaljer

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge

Gjennomføring av vanndirektivet i Norge Gjennomføring av vanndirektivet i Norge og de største utfordringene så langt Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Anders Iversen 11. november 2014 Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA

Detaljer

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene

NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene NVEs arbeid med revisjoner og vanndirektivet NVEs oppfølging av vannforvaltningsplanene Hvordan balansere miljøforbedringer og kraftproduksjon? Rune Flatby NVE Gardermoen 11.09.2014 Vannkraft i Norge litt

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål!

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Høringsmøte vesentlige vannforvaltningsspørsmål, 3. oktober 2012 V/ Vegard Næss, Prosjektleder, Vannregion Rogaland Vannregion Rogaland Vannregion

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester

Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester Fristene løper, vi har begrensede ressurser både i forhold til personell og midler til overvåking, problemkartlegging og kjøp av konsulenttjenester og ekspertvurderinger fra institutter. I denne presentasjonen

Detaljer

Miljøforvaltningens sektoransvar

Miljøforvaltningens sektoransvar DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING Miljøforvaltningens sektoransvar Klifs og DNs oppfølging av arbeidet med vannforvaltningsplaner Marit Ruge Bjærke (Klif) Øyvind Walsø (DN) Nasjonal vannmiljøkonferanse

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Vannområde Søndre Fosen

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Vannområde Søndre Fosen 1 Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområde Søndre Fosen 19 06 2012 1. Oppsummering - hovedutfordringer Hovedutfordringene med tanke på å få og opprettholde et godt vannmiljø i Søndre Fosen vannområde

Detaljer

Audnedal kommune og Vannforskriften

Audnedal kommune og Vannforskriften Audnedal kommune og Vannforskriften Informasjon for Audnedal kommunestyre 11. april 2013 ved Stig Skjævesland, Prosjektleder for Vannområdet Mandal-Audna Tema: Vannforskriften Hvordan kan vi best ta vare

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato:

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Vannregion Hordaland Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen Deres ref.: Vår ref.: 11466864 Dato: 19.12.2014 HØRINGSUTTALELSE TIL REGIONAL PLAN FOR VANNREGION HORDALAND Vi viser til vannforvaltningsplan

Detaljer

Risiko miljøtilstand 2021?

Risiko miljøtilstand 2021? Miljøtilstand med vekt på karakterisering/risko Iht 15 og Vedl II, III - Forskrift om rammer for vannforvaltning Miljøtilstand (2010) Karakterisering Økonomisk analyse Risiko miljøtilstand 2021? Jo H.

Detaljer

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene

Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene Regionalt overvåkingsprogram for vannregion Finnmark og grensevassdragene Vannregion Finnmark og norsk del av den norsk-finske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden Innledning om overvåking etter vannforskriften

Detaljer

Jo Halvard Halleraker Steinar Sandøy Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Jo Halvard Halleraker Steinar Sandøy Direktoratet for naturforvaltning (DN) Jo Halvard Halleraker Steinar Sandøy Direktoratet for naturforvaltning (DN) Sentrale begreper Karakterisering (def.): Med karakterisering menes iht Vannforksriftens 15: 1) avgrensning i hensiktsmessige

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene

Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre et godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene Nasjonal vannmiljøkonferanse, torsdag 3. november 2016 Målet med

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND

Saksprotokoll. Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND Saksprotokoll Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtedato: 04.12.2014 Sak: 45/14 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/1194 Tittel: SAKSPROTOKOLL - HØRING AV REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR

Detaljer

VRU-møte 8. mai 2015

VRU-møte 8. mai 2015 VRU-møte 8. mai 2015 Velkommen! 2/15: referat fra VRU-møte 23. mai 2014 3/15: informasjon om måldatoer og framdrift for arbeidet 4/15: informasjon om høringen og innspill til planutkastet 5/15: endringer

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer!

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Foto: Nils J. Tollefsen Foto: Vegard Næss Foto: Oddvar Johnsen Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Nasjonal høringskonferanse, 28. oktober 2014 V/ Vegard

Detaljer

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet

Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Status for regionale vannforvaltningsplaner: På rett vei, men fremdeles langt fram til målet Anders Iversen er fagdirektør for vannforvaltning i Miljødirektoratet. Av Anders Iversen Artikkelen er ikke

Detaljer

Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Trøndelag vannregion

Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Trøndelag vannregion Høringsuttalelse til regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Trøndelag vannregion Innspillene er sortert etter kapitlene i vannforvaltningsplanen. Hvert innspill er kort oppsummert som en rad

Detaljer

Regionale tiltaksprogrammer på høring. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning

Regionale tiltaksprogrammer på høring. Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Regionale tiltaksprogrammer på høring Helga Gunnarsdóttir, seksjon for vannforvaltning Arbeidet mot 2016 Regionale vannforvaltningsplaner: Miljømål som skal sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 25.11.2014 87/14 Saksbehandler: Svein Oftedal Arkiv: 121 K70 Arkivsak:

Detaljer

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene

Iht. adresseliste. Innspill til tiltaksanalyser i vannregionene Iht. adresseliste Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no

Detaljer

6 Miljømål og tidspunkt for måloppnåelse

6 Miljømål og tidspunkt for måloppnåelse 6 Miljømål og tidspunkt for måloppnåelse 6.1 Om miljømålene Planen setter miljømål for alle vannforekomster. Disse er: standard miljømål som skal nås innenfor planperioden 2016-2021 strengere miljømål

Detaljer

Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) johh@dirnat.no Når vi målene? Hvor trengs nye tiltak? Karakterisering & analyse av miljøtilstand Skal danne grunnlaget for: Behov for videre

Detaljer

Vannforskriften i sedimentarbeidet

Vannforskriften i sedimentarbeidet Vannforskriften i sedimentarbeidet Miljøringen 22.11.12 Hilde B. Keilen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning,. Klif Hva innebærer vannforskriften av forhold som kan ha betydning for sedimentarbeidet?

Detaljer

Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag - Forventninger til endelige planer Jo Halvard Halleraker. Vøringsfossen i Måbødalen Foto: Svein-Magne Tunli

Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag - Forventninger til endelige planer Jo Halvard Halleraker. Vøringsfossen i Måbødalen Foto: Svein-Magne Tunli Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag - Forventninger til endelige planer Jo Halvard Halleraker Vøringsfossen i Måbødalen Foto: Svein-Magne Tunli Hovedfokus vannforskriften i regulerte vassdrag Sikre

Detaljer

Følgende temaer legges ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn:

Følgende temaer legges ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn: Andre gangs offentlig ettersyn og høring av regional plan for vannforvaltning for de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) 2016-2021 16. juni t.o.m. 1. oktober 2015 Forslag til forvaltningsplan

Detaljer

Til Sør-Trøndelag fylkeskommune

Til Sør-Trøndelag fylkeskommune From: nve@nve.no Sent: 27. desember 2014 15:23 To: Postmottak STFK Subject: Høringsuttalelse til regional forvaltningsplan og tiltaksprogram for vannregion Trøndelag. NVEs referanse: 201101189-28 Attachments:

Detaljer

I det daglige arbeidet er det lett å fordype seg i detaljer i karakterisering, klassifisering, overvåking, tiltaksanalyser, kost/nytte osv.

I det daglige arbeidet er det lett å fordype seg i detaljer i karakterisering, klassifisering, overvåking, tiltaksanalyser, kost/nytte osv. I det daglige arbeidet er det lett å fordype seg i detaljer i karakterisering, klassifisering, overvåking, tiltaksanalyser, kost/nytte osv. Da kan man lett glemme HVORFOR vi holder på med dette: det er

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen 19.6.2015 Dypdykk i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Vannforvaltning i Norge Regionale vannforvaltningsplaner Hvordan står det til med

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

Arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag , Scandic Lerkendal Hotell

Arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag , Scandic Lerkendal Hotell Arbeidsutvalget for vannregion Trøndelag 04.11.16, Scandic Lerkendal Hotell Godkjenningen av regional vannforvaltningsplan Den regionale vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram ble vedtatt av fylkestingene

Detaljer

Unntak fra miljømål. Anders Iversen 29. oktober Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen. Foto: Anders Iversen

Unntak fra miljømål. Anders Iversen 29. oktober Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen. Foto: Anders Iversen Unntak fra miljømål Anders Iversen 29. oktober 2014 Foto: Anders Iversen Foto: Morguefile Foto: Anders Iversen Innhold: 1. Prioritering i arbeidet med miljøtiltak. 2. Unntaksbestemmelsene i vannforskriften.

Detaljer

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn

Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Saknr. 14/5757-1 Saksbehandlere: Arne Magnus Hekne Trine Frisli Fjøsne Regionale planer for vannforvaltning for vannregion Glomma og Grensevassdragene - høring og offentlig ettersyn Innstilling til vedtak:

Detaljer

Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg.

Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg. Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg. Bakgrunn Vannforskriften legger opp til en samordnet og tversektoriell forvaltningsmodell

Detaljer

Vedlegg 2: Høringsuttalelse til regionalt tiltaksprogram for Agder vannregion

Vedlegg 2: Høringsuttalelse til regionalt tiltaksprogram for Agder vannregion Vedlegg 2: Høringsuttalelse til regionalt tiltaksprogram for Agder vannregion Innspillene er sortert etter kapitlene i tiltaksprogrammet. Hvert innspill er kort oppsummert som en rad i en tabell slik at

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

Sak 3/2014: Vannregionmyndigheten orienterer om fremdrift i vannregionen v/vannregionmyndigheten (orienteringssak)

Sak 3/2014: Vannregionmyndigheten orienterer om fremdrift i vannregionen v/vannregionmyndigheten (orienteringssak) Møtedato:19.02.2014 Tid:10:00-13:00 Møtested:Fylkeshuset Arkivsak: 201300046-210/ Ref.dato:19.02.2014 Arkivnr: ---/K54 Møtereferat Referat fra: Vannregionutvalget 19.02.2014 Møteleder: Ann-Solveig Sørensen

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning

Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning Miljømål (standard og øvrige) ift påvirkninger og helhetlig vannforvaltning Jo Halvard Halleraker johh@dirnat.no Fagseminar om klassifisering og miljømål Oslo 11.-12. mai 2008 Miljømål for overflatevann

Detaljer

«HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL VANNREGION»

«HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE OG ROMSDAL VANNREGION» Vassregion Møre og Romsdal Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde Vår ref: Arkivnr. Deres ref: Dato: Åsa Fredly 42876/2014/S00 30.12.2014 «HØRINGSSVAR TIL REGIONAL FORVALTNINGSPLAN FOR MØRE

Detaljer

Oppdrag: Sammenstilling. Regionenes høringsutkast for vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer

Oppdrag: Sammenstilling. Regionenes høringsutkast for vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer Oppdrag: Sammenstilling Regionenes høringsutkast for vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer Notat Fra: Miljødirektoratet Til: Klima- og miljødepartementet Dato: 15. oktober 2014 Innhold Sammenstilling

Detaljer

På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden

På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden På vei mot helhetlig vannforvalting status, erfaringer og tanker om fremtiden Anders Iversen Seniorrådgiver / prosjektleder Direktoratet for naturforvaltning Et nytt løft for norsk vannforvaltning Initiert

Detaljer

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften Nå er vi i gang - status for gjennomføring av Vannforskriften Anders Iversen Seniorrådgiver, prosjektleder Vanndirektiv/Vannforskrift Direktoratet for naturforvaltning Oversikt 1. Tilbakeblikk på gjennomføringen

Detaljer

Vannregion Agder Vest Agder Fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand HØRINGSUTTALELSE TIL REVIDERT UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN

Vannregion Agder Vest Agder Fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand HØRINGSUTTALELSE TIL REVIDERT UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Deres referanse Vår referanse Dato KK 02.03.2015 Vannregion Agder Vest Agder Fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand HØRINGSUTTALELSE TIL REVIDERT UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Vi

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann EU s rammedirektiv for vann Direktivet omfatter Innlandsvann (innsjøer, dammer, elver, bekker) Brakkvann Kystvann Grunnvann Vanndirektivet - mer enn et vannkvalitetsdirektiv Mange ulike typer belastninger

Detaljer

Vår ref.: 2014/8016. Med vennlig hilsen. Line Fjellvær seksjonsleder, seksjon for vannforvaltning

Vår ref.: 2014/8016. Med vennlig hilsen. Line Fjellvær seksjonsleder, seksjon for vannforvaltning Fra: Line Fjellvær [mailto:line.fjellvar@miljodir.no] Sendt: 29. desember 2014 10:16 Til: Postmottak Troms fylkeskommune Kopi: fmtrpostmottak@fylkesmannen.no; Gunnar Davidsson; Tone Rasmussen; Matthias

Detaljer

Figur 7.1. Tilstandsklassene for økologisk tilstand, når miljømålet er nådd og når tiltak er nødvendig.

Figur 7.1. Tilstandsklassene for økologisk tilstand, når miljømålet er nådd og når tiltak er nødvendig. 7 Miljømål og unntak Alle vannforekomstene i vannregionen har et miljømål, som skal nås innen en gitt frist. Noen vannforekomster har strengere miljømål, og noen er omfattet av unntaksregler. Beskytta

Detaljer

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms

Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Vannregion Troms Helhetlig vannforvaltningsplan for Troms Prinsipper og prosess Vannregionutvalgsleder Gunnar Davidsson Prinsippene for vannforvaltning: Fire hovedtyper vann: kystvann, elvevassdrag, innsjøer

Detaljer

Risiko 2021? Jo H. Halleraker, Direktoratet for naturforvaltning Kurs - Værnes oktober 2009.

Risiko 2021? Jo H. Halleraker, Direktoratet for naturforvaltning Kurs - Værnes oktober 2009. Hovedprinsipper vurdering av miljøtilstand Iht 15 og Vedl II- Forskrift om rammer for vannforvaltning Miljøtilstand (2010) Karakterisering Økonomisk analyse Risiko 2021? Jo H. Halleraker, Direktoratet

Detaljer

Overvåkingsveileder for vann

Overvåkingsveileder for vann Overvåkingsveileder for vann 1. Hvilken rolle har overvåkingen i vannforvaltningsforskriften? 2. Krav i forskriften og hvordan gjennomføre dette? 3. Ansvarsforhold, lovverk, metodikk, stasjonsnett 4. Konkret

Detaljer

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som "Sterkt modifiserte vannforekomster"

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som Sterkt modifiserte vannforekomster Deres referanse Vår referanse Dato KK 17.12.2014 Vannregion Rogaland Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Vi viser til

Detaljer

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER

VANNKVALITETSMÅL DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER VANNKVALITETSMÅL GOD ØKOLOGISK TILSTAND GOD KJEMISK TILSTAND BRUKERMÅL KOBLE GOD ØKOLOGISK TILSTAND TIL BRUKERMÅL VIKTIG DE FEM VIKTIGE PÅVIRKNINGER EUTROFIERING GJENSLAMMING PARTIKULÆRT MATERIALE GJENSLAMMING,

Detaljer

Høringsforslag Regionalt overvåkingsprogram i vannregion Vest-Viken

Høringsforslag Regionalt overvåkingsprogram i vannregion Vest-Viken 1 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 sendes på høring i perioden 1. juli 31. desember 2014. Planen består av fire dokumentpakker: 1. Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 Sauherad kommune Plan- og forvaltningsenheten Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 11/591-11 Øyvind Dag Dahle, 35957033 FA-K54 16.12.2014

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/ Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset 7004 Trondheim Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR

Detaljer

Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner

Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner Forventninger fra EU og nasjonale myndigheter, virkning og gjennomføring av regionale vannforvaltningsplaner 9.10.2015 Malin Fosse & Dypdykk Tor Simon Pedersen i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Den nye

Detaljer

Vanndirektivet hvordan ta hensyn til verdien av vannkraft ved utformingen av miljømål?

Vanndirektivet hvordan ta hensyn til verdien av vannkraft ved utformingen av miljømål? Vanndirektivet hvordan ta hensyn til verdien av vannkraft ved utformingen av miljømål? Knut F. Kroepelien, NVEs Energidager, 16.10.2015 Vi støtter formålet med vannplanene Vannforskriften 1: "Formålet

Detaljer

Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene

Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Veiledning for å skrive høringssvar på vannforvaltningsplanene Denne veilederen vil gi noen generelle råd om hva man bør se etter i vannforvaltningsplanen og det tilhørende tiltaksprogrammet. Veilederen

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging Kerry Agustsson Innhold Planlegging vs. Planlaging Planprosessen Utarbeidelse av regional plan - samarbeidsarenaer Status og virkning

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

Kristiansandsfjorden Erfaringer fra Fjordgruppa. Dagsseminar Vanndirektivet Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten

Kristiansandsfjorden Erfaringer fra Fjordgruppa. Dagsseminar Vanndirektivet Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten Kristiansandsfjorden Erfaringer fra Fjordgruppa Dagsseminar Vanndirektivet 30.9.2010 Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten Innhold i presentasjonen Hva er en tiltaksplan for opprydding av forurenset

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Fylkeskommunen som prosessleder

Fylkeskommunen som prosessleder Fylkeskommunen som prosessleder Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 22. september 2009. Fylkeskommunen som prosessleder 1. Hva skal gjøres, og hvem gjør hva? 2. Regional samordning. 3.

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

Damtjern i Lier Dialogmøte

Damtjern i Lier Dialogmøte Damtjern i Lier Dialogmøte 30.10.2017 Morten Eken Vannregionkoordinator Vest-Viken Utgangspunkt for arbeidet EUs vanndirektiv (22.12.2000) Vannforskriften 1: Formål: Sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig

Detaljer

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling

Melding om vedtak i sak 15/112 Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion Sluttbehandling UTVIKLINGSAVDELINGEN Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 Leikanger Vår dato: 17.12.2015 Vår referanse: 2012/42-15 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Hilde Reine, tlf. 32 80 86

Detaljer

Anadrom fisk og vannforskriften. Steinar Sandøy, Miljødirektoratet

Anadrom fisk og vannforskriften. Steinar Sandøy, Miljødirektoratet Anadrom fisk og vannforskriften Steinar Sandøy, Miljødirektoratet Status - Innsig av voksen laks Sør-Norge Norge Midt-Norge Atlantisk laks Historisk utbredelse Species on the Brink Wild Atlantic salmon

Detaljer

De ulike delene i denne figuren vil bli nærmere gjennomgått i påfølgende slides.

De ulike delene i denne figuren vil bli nærmere gjennomgått i påfølgende slides. Dette foredraget gir en gjennomgang av de mest sentrale delene knyttet til Vannforskriftens 15 om karakterisering og tilhørende analyser. Resultatet av dette arbeidet skal Norge rapportere til ESA, for

Detaljer

Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser

Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser Sektorenes tiltak Klifs innspill til tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen Trondheim, 10.og11.april 2013 Anne Kathrine Arnesen og Hilde B. Keilen Klif Utarbeidelse av forvaltningsplaner

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2017

HANDLINGSPROGRAM 2017 HANDLINGSPROGRAM 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Langfjordelva - Lákkojohka. Foto: Tor Harry Bjørn. Revidert versjon 24.1.2017 www.vannportalen.no

Detaljer

Vannforvaltningsplanene et uferdig arbeid. Knut Kroepelien, Nasjonal høringskonferanse , Trondheim

Vannforvaltningsplanene et uferdig arbeid. Knut Kroepelien, Nasjonal høringskonferanse , Trondheim Vannforvaltningsplanene et uferdig arbeid Knut Kroepelien, Nasjonal høringskonferanse 29.10.2014, Trondheim Hvem er vi? 280 medlemsbedrifter Produksjon, transport og omsetning av fornybar energi 50 milliarder

Detaljer

Jo Halvard Halleraker

Jo Halvard Halleraker Vannmiljøet i Norge og de viktigste påvirkningsfaktorene Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25.-26. oktober 2007 EUs Vanndirektiv og systematisk

Detaljer

Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021

Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021 Tabell 1. Innholdet i utkast til regional plan for vannforvaltning i Vannregion Glomma 2016-2021 Kap. Tittel Innhold 1 Innledning mål for regional forvaltningsplan; å bidra til at overflate-, grunn- og

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Reginal vassforvaltningsplan og tiltaksprogram Seminar Miljømål og tiltak i regulerte vassdrag 18. november 2014 Merete Farstad, Sogn og Fjordane fylkeskommune Kunnskapsbasert forvaltning Økosystembasert

Detaljer

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS Næringsetaten SAKSLISTE Utvalg: : 06.06.2013 Tid: 10:30-00:00 Møtested: Fylkeshuset Saksnr. Arkivsaksnr. Løpenr. Gradering Tittel 1/13 13/1232-9 20460/13 FORLENGELSE AV OPPNEVNELSE AV VANNREGIONUTVALGET

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021 Foto: Arne Magnus Hekne vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional

Detaljer