rne 21/ A. INN-VARIABLE I LOTTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rne 21/2-2012 A. INN-VARIABLE I LOTTE"

Transkript

1 rne 21/ A. INN-VARIABLE I LOTTE PERSONKJENNETEGN OG SELVANGIVELSESPOSTER Variable fra Inntektsstatistikken for husholdninger, dvs. basert på selvangivelsesdata, folkeregisteret, lønns- og trekkoppgaveregisteret (LTO), samt enkelte andre koblinger (bl.a. mot NAV, tidligere Rikstrygdeverket (RTV)). Navn på datasett: $LOTTEGR/hoved/wk24/utv10reg2009/person.sas7bdat Variabelnavn som begynner på D er sosiodemografiske kjennetegn. RTV_**, LTO138-LTO916, STUD_* er overføringer koblet fra NAV, LTO og andre kilder. K1503-K4999 er selvangivelsesposter og har navn som samsvarer med nummeret til selvangivelsespostene, med unntak av at post på selvangivelsen blir til K2201 i LOTTE osv. A_B_U14 ANTALL BARN 0-13 ÅR I HUSHOLDNINGEN A_B_U17 ANTALL BARN 0-16 ÅR I HUSHOLDNINGEN A_B_U18 ANTALL BARN 0-17 ÅR I HUSHOLDNINGEN A_B_U20 ANTALL BARN 0-19 ÅR I HUSHOLDNINGEN A_MINNT ANTALL INNTEKTSTAKERE I HUSHOLDNINGEN A_MYRKE ANTALL YRKESTILKNYTTEDE I HUSHOLDNINGEN A_NARING ANTALL NÆRINGSDRIVENDE I HUSHOLDNINGEN A_SFAKT ANTALL MED SÆRTILLEGG I HUSHOLDNINGEN A_66 ANTALL TRYGDEDE OVER 66 ÅR I HUSHOLDNINGEN A_67 ANTALL TRYGDEDE UNDER 67 ÅR I HUSHOLDNINGEN ANDELBSU ANDEL AV MAX. BOLIGSPARING FOR UNGDOM ANDEL_PRIM_BOLIG PERSONENS ANDEL AV HUSHOLDNINGENS MARKEDSVERDI FOR PRIMÆRBOLIG ANDEL_SEKUND_BOLIG PERSONENS ANDEL AV HUSHOLDNINGENS MARKEDSVERDI FOR SEKUNDÆRBOLIG ANDFAG ANDEL AV MAX. FRADRAG FOR FAGFORENINGSKONTINGENT ANDUISF1 SÆRFRADRAG FOR ALDER, UFØRHET, ANDEL AV MAX. SÆRFRADRAG ANDUISF5 SÆRFRADRAG FOR NEDSATT ERVERVSEVNE, ANDEL AV MAX. SÆRFRADRAG ANTF ANTALL FAMILIER I HUSHOLDNINGEN ANT_KM ANTALL KM, REISEKOSTNADER HJEM-ARBEID ANTPERS ANTALL HUSHOLDNINGSMEDLEMMER ATU L = MANGLER PERSONINNTEKTSSKJEMA, ENMANNSFORETAK. B_BIDRAG INNBETALT BIDRAG BEL_1_57 SKATTEFRITT UTBYTTE OG GEVINST, SKJERMING BONDEAND PERSONENS ANDEL AV HUSHOLDNINGENS TOTALE JORDBRUKSFRADRAG I BASISÅRET (mellom 0 og 1) BONDEHUSAND HUSHOLDNINGENS ANDEL AV JORDBRUKSFRADRAGET BOSTOTTE BOSTØTTE BRUKINNT PERSONENS INNTEKT PÅ BRUKET (TIL JORDBRUKSFRADRAG) BSUSPARE BSU, SPAREBELØP DALDER ALDER DANDELFF PERSONENS ANDEL AV TOTALT FORELDREFRADRAG I FAMILIEN DANT12 ANTALL BARN UNDER 12 ÅR I FAMILIEN DFAMNR FAMILIENUMMER, ANONYMISERT Alle personer i samme familie har samme familienummer: Barn får morens familienummer. Ved ekteskap får kvinnen (og hennes evt. barn) mannens familienummer. DFAMST FAMILIESTATUS 1 = enslig forsørger (kan være 85-åring med 50 år gammelt hjemmeboende barn). Reelt enslig forsørger finnes ved å kombinere med DFAMST2 1 2 = en av ektepar med barn 3 = barn (kan være voksent barn) 4 = en av ektepar uten barn, jfr. 1 5 = andre med barn (samboer med barn, enslig som ikke er lignet i skatteklasse 2 med barn). 0 = annet (enslig, en av samboerpar m.v.) DFAMST2 ENSLIG FORSØRGERS KL. STATUS Brukes kun hvis DFAMST=1 1

2 DFNR DHUSHNR 1 = skal lignes i klasse 1 0 = annet FØDSELSNUMMER, ANONYMISERT HUSHOLDNINGSNUMMER alle medlemmer av samme husholdning har samme husholdningsnummer DHUSHTYP DKJONN DKL2NR DKOMST DMAXFF DOPPBL DSIVILST DSKRED DSOSIOST HUSHOLDNINGSTYPE 0 = institusjonsbefolkning (HTYP=0) 1 = enslig 2 = enslig forsørger der yngste barn er under 18 år For kategori 3-8: Samboerpar er definert som to voksne med forskjellig etternavn som har samme adresse, begge er ugifte, og der aldersforskjellen ikke er for stor (skjønnsmessig). 3 = samboer- eller ektepar uten barn For kategori 4-7: Yngste barn må være under 18 år, men alle barn telles. Det skilles ikke mellom særkullsbarn og fellesbarn. 4 = samboer- eller ektepar med 1 barn 5 = " " med 2 barn 6 = " " med 3 barn 7 = " " med 4 eller flere barn 8 = samboer- eller ektepar eller enslig forsørger med yngste barn 18 år og over 9 = flerfamiliehusholdninger (ugifte søsken som bor sammen, to- og tregenerasjonshusholdninger, tvilstilfeller av samboere mv.) KJØNN 1 = mann 2 = kvinne KL. 2-GRUPPE, FELLESNUMMER personer som har krav på å bli lignet felles i klasse to (dvs. ektepar og registerte partnere) har samme verdi på DKL2NR. SKATTEFORDEL VED BOSTED 1 = person bor i Nord-Troms eller Finnmark 0 = annet Bruker familien maksimalt foreldrefradrag i basisåret 1= ja 0= nei OPPBLÅSNINGSFAKTOR SIVILSTATUS 1 = ugift 2 = gift 3 = enke/enkemann 4 = skilt 5 = separert 6 = registrert partner 7 = separert partner 8 = skilt partner 9 = gjenlevende partner INDIKATOR FOR SKATTEBEGRENSNINGSREGELEN 1 = ja, kan komme inn under skattebegrensningsregelen hvis vedkommende eller ektefellen mottar pensjon fra folketrygden. Dersom dette er uførepensjon eller attføringspenger, kreves i tillegg fullt særfradrag. Inkluderer også alle andre som faktisk fikk skattebegrensning i grunnlagsåret. 0 = nei SOSIOØKONOMISK STATUS Dersom personen har arbeidsinntekt som overstiger minstepensjonen blir vedkommende klassifisert som yrkesaktiv. Dersom lønn >næringsinntekt, klassifiseres personen som ansatt og vice versa. For at en person skal klassifiseres som pensjonist, kreves det at personen har pensjon større enn lønn eller næringsinntekt. Denne gruppen omfatter også personer som ikke er folketrygdpensjonister. 1 = selvstendig næringsdrivende, primærnæring 2 = andre selvstendig næringsdrivende 3 = ansatte 4 = pensjonister, trygdede 5 = andre (barn, studenter mv.) 2

3 FAGFELT UTDANNING, FAGFELT (NUS 2000) 0 = uoppgitt 1 = allment fagfelt 2 = humaniora og estetikk 3 = undervisning 4 = administrasjon, økonomi, samfunnsvitenskap og jus 5 = industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk 6 = samferdsel 7 = helsevesen 8 = jordbruk, skogbruk og fiske 9 = tjenesteyting og forsvar FODSELSP FØDSELSPENGER fra FD-trygd FOSTERBARN ALENEBOENDE BARN UNDER 18 ÅR J = fosterbarn N = ellers FRADBSU SKATTEFRADRAG BSU (FØR JUSTERING FOR BRUDD) HSOSIOST HSTILL HOVEDINNTEKTSTAKERS SOSIOØKONOMISK STATUS (se dsosiost) STILLING I HUSHOLDNINGEN 0 = ikke hovedinntektstaker 1 = hovedinntektstaker HTYP HUSHOLDNINGTYPE FRA IF. MER DETALJERT ENN DHUSHTYP 0 = institusjonsbefolkning 1 = enslig under 45 år 2 = enslig, år 3 = enslig, 65 år og eldre 4 = par uten barn, eldste person under 45 år 5 = par uten barn, eldste person år 6 = par uten barn, eldste person 65 år og eldre 7 = par med barn, yngste barn 0-6 år 8 = " " 7 17 år 9 = " " 18 år og eldre 10 = enslig mor med barn 0-17 år 11 = enslig far med barn 0 17 år 12 = enslig mor/far med barn 18 år og eldre 13 = flerfamiliehusholdninger, enkeltpersoner 14 = flerfamiliehusholdninger uten barn 15 = flerfamiliehusholdninger med barn INSPJ SYKEPENGER I NÆRING, JORDBRUK INSPF SYKEPENGER I NÆRING, FISKE INSPA SYKEPENGER I NÆRING, ANDRE PRIMÆRNÆRINGER K1501 BSU-BANKINNSKUDD I ANNEN EØS-STAT (IKKE NORGE) K1503 ARV, GAVE over kr. K1504 UBENYTTET GODTGJØRELSESFRADRAG fra tidligere år K1601 BEREGNET PERSONINNTEKT ENKELTPERSONFORETAK, PRIMÆRNÆRING K1602 BEREGNET PERSONINNTEKT ENKELTPERSONFORETAK, ANNEN NÆRING K1603 SYKEPENGER MV. PRIMÆRNÆRING K1604 SYKEPENGER MV. ANNEN NÆRING K1701 ARBEIDSGODTGJØRELSE, PRIMÆRNÆRING (underpost til K1703) K1702 NEGATIV PERSONINNTEKT ENKELTPERSONFORETAK (underpost til K1703) K1703 GODTGJØRELSE FOR ARBEID TIL DELTAKER I DELTAKERLIGNET SELSKAP, PRIMÆRNÆRING K1704 ARBEIDSGODTGJØRELSE, ANNEN NÆRING (underpost til K1706) K1705 NEGATIV PERSONINNTEKT ENKELTPERSONFORETAK (underpost til K1706) K1706 GODTGJØRELSE FOR ARBEID TIL DELTAKER I DELTAKERLIGNET SELSKAP, ANNEN NÆRING K2101 LØNNSINNTEKT OG DAGPENGER FOR LØNNSTAKERE K2102 INNTEKT SOM GIR RETT TIL SJØMANNSFRADRAG K2103 INNTEKT AV BARNEPASS I EGET HJEM K2104 OVERSKUDD PÅ UTGIFTSGODTGJØRELSE K2105 K2107 ANNEN INNTEKT AV ARBEID DAGPENGER UNDER ARBEIDSLEDIGHET TIL SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 3

4 K2201AFP PENSJON FRA FOLKETRYGDEN, AFP-PENSJONIST K2201ALD PENSJON FRA FOLKETRYGDEN, ALDERSPENSJONIST K2201UF PENSJON FRA FOLKETRYGDEN, UFØREPENSJONIST K2201MINSTA PENSJON FRA FOLKETRYGDEN, MINSTEPENSJONIST AFP/ALDER K2201MINSTR PENSJON FRA FOLKETRYGDEN, MINSTEPENSJONIST RESTEN K2201ANN PENSJON FRA FOLKETRYGDEN, ANNET K2202AFP PENSJON UTENOM FOLKETRYGDEN, AFP-PENSJONIST K2202ALD PENSJON UTENOM FOLKETRYGDEN, ALDERSPENSJONIST K2202UF PENSJON UTENOM FOLKETRYGDEN, UFØREPENSJONIST K2202ANN PENSJON UTENOM FOLKETRYGDEN, ANNET K2204 EKTEFELLETILLEGG K2401 BARNS LØNNSINNTEKT (barn under 13 år) K2601 MOTTATTE EGNE SKATTEPLIKTIGE BIDRAG, LIVRENTER, FØDERÅD MV. K2602 ANDRE BIDRAG, LIVRENTER, FØDERÅD MV. K2603 BARNEPENSJON TIL BARN UNDER 17 ÅR K2701 NÆRINGSINNTEKT AV JORDBRUK K2702 NÆRINGSINNTEKT AV SKOGBRUK K2703 NÆRINGSINNTEKT AV FISKE OG FANGST K2704 NÆRINGSINNTEKT AV REINDRIFT K2705 NÆRINGSINNTEKT AV SKIFERBRUDD K2706 ANNEN NÆRINGSINNTEKT K2707 NÆRINGSINNTEKT FRA ANS/KS, PRIMÆRNÆRING K2708 NÆRINGSINNTEKT FRA ANS/KS, ANNEN NÆRING K2710 BEREGNET TILLEGG I ALMINNELIG INNTEKT, DELTAKEROPPGAVE, PRIMÆRNÆRING K2711 BEREGNET TILLEGG I ALMINNELIG INNTEKT, DELTAKEROPPGAVE, ANNEN NÆRING K2712 SUM TILLEGG I ALMINNELIG INNTEKT FRA DLS (K2710 OG K2711) K2713 SYKEPENGER TIL SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE (INNGÅR OGSÅ I K1603 OG K1604) K2801 ANDELSEIERS ANDEL AV INNTEKTER I BOLIGSELSKAP (IKKE PROSENTINNTEKT) K2802 NETTOINNTEKT VED UTLEIE AV FAST EIENDOM UTENOM NÆRING K2803 INNTEKT AV FRITIDSEIENDOM K2804 SKATTEPLIKTIG GEVINST VED SALG AV FAST EIENDOM K2805 INNTEKT AV FAST EIENDOM I UTLANDET K3101 RENTER AV INNENLANDSKE BANKINNSKUDD K3102 ANDRE RENTER: UTESTÅENDE KRAV, OBLIGASJONER MV. K3103 RENTEINNTEKTER, EKSTRABESKATTES K3104 AVKASTNING FRA KAPITALFORSIKRING K3105 SKATTEPLIKTIG AKSJEUTBYTTE K3106 SKATTEPLIKTIG UTBYTTE PÅ ANDELER I AKSJEFOND K3107 ANNET SKATTEPLIKTIG AKSJEUTBYTTE K3108 SKATTEPLIKTIG GEVINST VED SALG AV AKSJER I AKSJONÆRREGISTERET K3109 SKATTEPLIKTIG GEVINST VED SALG AV ANDELER I VERDIPAPIRFOND K3110 SKATTEPLIKTIG GEVINST VED SALG AV ANDRE AKSJER K3111 INNTEKTER FRA UTLANDET K3112 ANDRE KAPITALINNTEKTER K3202 FAKTISKE UTGIFTER TIL INNTEKTS ERVERVELSE K3207 MERUTGIFTER TIL KOST OG LOSJI VED TJ.REISER/ARB.OPPHOLD UTENFOR HJEMMET K32091 REISE HJEM-ARBEID K32092 REISE BESØK HJEM K32093 SUM REISEFRADRAG (HJEM-ARBEID OG BESØK HJEM) K32094 BOMPENGER OG FERJEUTGIFTER DERSOM DE OVERSTIGER 3300 KR. K32095 REISEFRADRAG, SUM K3210 FORELDREFRADRAG K3211 FAGFORENINGSKONTINGENT K3212 PREMIE TIL PRIV./OFF. PENSJONSFORSIKRING I ARBEIDSFORHOLD K3216 SÆRFRADRAG REINDRIFT K3217 SÆRFRADRAG SKIFERPRODUKSJON K3218 NÆRINGSDRIVENDES PREMIE TIL FRIVILLIG TILLEGGSTRYGD FOR SYKEPENGER I FOLKETRYGDEN K3219_AN NÆRINGSUNDERSKUDD, ANNEN NÆRING 4

5 K3219_JO K3219_SKOG K3219_BARN K3219_FISK K3219_REIN K3219_SKIF K3301 K3302 K3303 K3304 K3305 K3306 K3307 K33071 K33072 K3308 K3309 K3310 K3311 K3312 K3501 K3502 K3503 K3504 K3505 K4101 K4103 K4104 K4105 K4106 K4107 K41071 K41072 K41073 K4108 K41081 K41082 K41083 K4109 K4203 K4204 K4205 K4206 K4301 K4302 K4303 K4304 K43042 K4305 K43053 K43056 K43057 K43058 K43059 K4305UB K43051 K43052 K4401 K4402 K4403 K4404 K4501 K4502 K4503 NÆRINGSUNDERSKUDD, JORDBRUK NÆRINGSUNDERSKUDD, SKOGBRUK NÆRINGSUNDERSKUDD, BARNEPASS NÆRINGSUNDERSKUDD, FISKE OG FANGST NÆRINGSUNDERSKUDD, REINDRIFT NÆRINGSUNDERSKUDD, SKIFER RENTER AV GJELD TIL NORSKE FORDRINGSHAVERE RENTER AV GJELD TIL UTENLANDSKE FORDRINGSHAVERE FØDERÅDSYTELSER UTENOM JORD/SKOGBRUK DEL AV FRADRAGSBERETTIGEDE UTGIFTER I BOLIGSELSKAP INNBETALT PREMIE, IPS FRADRAGSBERETTIGET TAP VED SALG AV FAST EIENDOM ANDRE UTGIFTER/FRADRAG GAVER FRIVILLIGE ORGANISASJONER STANDARDFRADRAG FRADRAGSBERETTIGET TAP VED SALG AV AKSJER, AKSJONÆRREGISTERET FRADRAGSBERETTIGET TAP VED SALG AV ANDELER I VERDIPAPIRFOND FRADRAGSBERETTIGET TAP VED SALG AV ANDRE AKSJER FREMFØRBART UNDERSKUDD I NÆRING FRA TIDLIGERE ÅR ÅRETS UNDERSKUDD, UTLEIE SÆRFRADRAG, PREUTFYLT SÆRFRADRAG, ANNET SÆRFRADRAG, LETTERE NEDSATT ERVERVSEVNE SÆRFRADRAG, STORE SYKDOMSUTGIFTER SÆRFRADRAG, FRA BARN BANKINNSKUDD KONTANTER OG SJEKKER, NETTO AKSJEFOND OBLIGASJONS- OG PENGEMARKEDSFOND UTESTÅENDE FORDRINGER AKSJER, GRUNNFONDSBEVIS, OBLIGASJONER REGISTRERT I VPS herav: AKSJER NORSKE VPS herav: OBLIGASJONER herav: OPSJONER VPS ANDRE VERDIPAPIRER, IKKE REGISTRERT I VPS herav: AKSJER MV. herav: VERDIPAPIRER ANDRE herav: OPSJONER ARBEIDSFORHOLD INNSKUDD I UTENLANDSKE BANKER INNBO OG ANNET LØSØRE, OG FRITIDSBÅTER, VERDI < KR., NETTO FRITIDSBÅTER, VERDI > KR. MOTORKJØRETØY CAMPINGVOGNER DEL AV BOLIGSELSKAPS LIGNINGSVERDI LIGNINGSVERDI, EGEN BOLIG LIGNINGSVERDI, FRITIDSEIENDOM LIGNINGSVERDI, SKOG (kun innenbygds) LIGNINGSVERDI GÅRDSBRUK LIGNINGSVERDI AV ANNEN FAST EIENDOM herav: TOMT herav: IKKE UTLEID NÆRINGSEIENDOM herav: ANNEN FAST EIENDOM MED SKATTEPLIKTIG AVKASTNING herav: ANNEN FAST EIENDOM UTEN SKATTEPLIKTIG AVKASTNING herav: UTLEID NORSK NÆRINGSEIENDOM SUM AV K43051 OG K43052 FORMUE AV INNTEKT FAST EIENDOM FORMUE AV UNDERSKUDD FAST EIENDOM YRKESBILER, MASKINER OG INVENTAR BUSKAP, PELSDYR, REIN VARELAGER SKIP OG FISKE-/FANGSTBÅTER PREMIEFOND, EGEN PENSJONSFORSIKRING BRUTTO GJENKJØPSVERDI LIVSFORSIKRING ANDELSEIERS DEL AV BOLIGSELSKAPS ANNEN FORMUE 5

6 K4504 ANNEN SKATTEPLIKTIG FORMUE K45043 herav: RETTIGHETER KNYTTET TIL SKOG K45046 herav: FESTETOMT K4601 FORMUE FAST EIENDOM I UTLANDET K4602 ANNEN SKATTEPLIKTIG FORMUE I UTLANDET K4801 GJELD TIL NORSKE FORDRINGSHAVERE K4802 ANDELSEIERS DEL AV GJELD I BOLIGSELSKAP K4803 GJELD TIL UTENLANDSKE FORDRINGSHAVERE K48031 herav: GJELD TIL UTENLANDSKE FORDRINGSHAVERE K48032 herav: REDUKSJON AV GJELD, UTENLANDSK KONTAND ANDEL AV FULL KONTANTSTØTTE I BASISÅRET LTO118 BEREGNET FORDEL VED FRI BIL LTO138 FØDSELS- OG OMSORGSPENGER VED ADOPSJON LTO147 UTBETALT ARBEIDSLEDIGHETSTRYGD, LTO LTO148 SYKEPENGER FRA FOLKETRYGDEN LTO217 ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN LTO218 UFØREPENSJON FRA FOLKETRYGDEN LTO221 FORELØPIG UFØRESTØNAD I PÅVENTE AV PENSJON FRA FOLKETRYGDEN LTO222 REHABILITERINGS- OG ATTFØRINGSPENGER FRA FOLKETRYGDEN LTO223 SKATTEFRI GRUNNSTØNAD OG HJELPESTØNAD FRA FOLKETRYGDEN LTO224 OVERGANGSSTØNAD, FRA FOLKETRYGDEN LTO227 UTBETALT AVTALEFESTET PENSJON (AFP), LTO LTO232 INTRODUKSJONSSTØNAD LTO233 TIDSBEGRENSET UFØRESTØNAD LTO234 SUPPLERENDE STØNAD TIL PERSONER MED KORT BOTID I NORGE LTO236 BEHOVSPRØVD BARNETILLEGG TIL MOTTAKER AV TIDSBEGRENSET UFØRESTØNAD LTO237 KVALIFISERINGSSTØNAD (ETTER SOSIALTJENESTELOVEN) LTO245 SKATTEFRI STØNAD TIL BARNETILSYN FRA FOLKETRYGDEN LTO916 ANDRE SKATTEFRIE UTBETALINGER, LTO LTO_SYKP-NAR SYKEPENGER TIL NÆRINGSDRIVENDE (LTO) MINSTEPAR RTV_27 RTV_58 RTV_PT RTV_PSTAT BEGGE EKTEFELLER ER MINSTEPENSJONIST 1 = ja 0 = nei ENGANGSSTØNAD VED FØDSEL UTDANNINGSSTØNAD PENSJONSTYPE, 1 (RTV) A = alderspensjon B = foreldreløse barn D = død som avgir ytelse E = etterlattepensjon F = forsørget ektefelle G = gift med pensjonist (ikke selv pensjonist) J = etterlatt familiepleier K = avtalefestet pensjon L = forsørget barn N = barnepensjon, en av foreldrene død Q = uført, foreldreløst barn R = ufør barnepensjonist, en av foreldrene død U = uførepensjon V = attføringspensjon Y = uførepensjon etter yrkesskade ' ' = pensjon opphørt eller ikke pensjon PENSJONSSTATUS 0 = er ikke i registeret avtalefestet pensjon (AFP) 010 = private (LO/NHO) 011 = statlige 012 = kommunale 013 = bank og forsikring 014 = sluttvederlag, ikke AFP-tillegg 015 = NAVO 6

7 RTV_STATUSK RTV_STFAK RTV_UFG RTV_SYK RTV_YRK SOS_STON STUDHUS første siffer = 1: alderspensjonist hvorav 110 = gått av som 70-åring 111 = 120 = gått av som 67-åring 121 = første siffer = 2: ufør hvorav 210 = ufør voksen 211 = 230 = 231 = 300 = etterlatt ektefelle 400 = etterlatt familiepleier 510 = barnepensjonister 520 = barnepensjonister første siffer = 6 attføring i påvente av uførepensjon 610= 620= = forsørget ektefelle/barn med grunn- og/eller hjelpestønad. Ikke pensjon = andre med grunn- og/eller hjelpestønad, uten pensjon. 999 = andre personer i registeret STATUSKODE FRA BARNETRYGDREGISTERET 0 = trygdekontoret beregner stønaden 1 = ordinær beregning 2 = enslig forsørger med stønad for ett ekstra barn 4 = barn anbrakt i institusjon SÆRTILLEGG, andel av G UFØREGRAD SYKEPENGER FRA NAV YRKESSKADEERSTATNING SOSIALHJELP (BIDRAG OG LÅN) HUSHOLDNINGER HVOR HOVEDINNTEKTSTAKER ER STUDENT J =ja N =nei STIPEND FRA STATENS LÅNEKASSE TILDELT DETTE ÅRET STUD_STIPEND STUD_LAAN LÅN " " " STUD_GJELD GJELD I STATENS LÅNEKASSE VED UTGANGEN AV ÅRET SUMBRUKINNT HUSHOLDNINGENS INNTEKT PÅ BRUKET (TIL JORDBRUKSFRADRAG) SUMFAE SUM UNDERPOSTER TIL ANNEN FAST EIENDOM SUM_PRIM_BOLIG HUSHOLDNINGENS TOTALE MARKEDSVERDI FOR PRIMÆRBOLIG I 2010 SUM_SEKUND_BOLIG HUSHOLDNINGENS TOTALE MARKEDSVERDI FOR SEKUNDÆRBOLIG I 2010 SUM_PRIM_BOLIG09 HUSHOLDNINGENS TOTALE MARKEDSVERDI FOR PRIMÆRBOLIG I 2009 SUM_SEKUND_BOLIG09 HUSHOLDNINGENS TOTALE MARKEDSVERDI FOR SEKUNDÆRBOLIG i 2009 SYKEP SYKEPENGER FRA FD-trygd UNDBIDR MOTTATT UNDERHOLDSBIDRAG UTDNIVAA UTDANNINGSNIVÅ (NUS 2000) 0 = ingen utdanning (mindre enn barneskole) 1 = barneskolenivå (1-6 år) 2 = ungdomsskolenivå (7-9 år) 3 = utdanning på gymnasnivå I (10 år) 4 = utdanning på gymnasnivå II (11-12 år) 5 = utdanning på universitets- og høyskolenivå I (13-14 år) 6 = utdanning på universitets- og høyskolenivå II (15-16 år) 7 = utdanning på universitets- og høyskolenivå III (17-18 år) 8 = utdanning på forskernivå 9 = uoppgitt Variablene som begynner med bokstaven X er hentet fra saldoskjema for selvstendige. Hver selvstendig kan ha inntil fem personinntektsskjemaer - ett for hver virksomhet. Alle disse variablene er i datasettet nummerert fra 1 7

8 - 5, der f.eks. XEA1 er eierandel i selskap fra personinntektsskjema nr. 1, men dette gjengis ikke her av plasshensyn. XEA EIERANDEL I SELSKAPET I FORHOLD TIL EKTEFELLE XEKSTRA JUSTERING AV PERSONINNTEKTEN XKN KORRIGERT NÆRINGSINNTEKT XLANS LØNNSKOSTNADER ANSATTE (inkl. aktive eiere) XNTYPE NÆRINGSTYPE (lages fra næringskode på personinntektsskjema) 1 = primærnæring 2 = annen næring 3 = ukjent næring 0 = ikke skjema XSGRUNN SKJERMINGSGRUNNLAG XSRENTE VALGT SKJERMINGSRENTE 8

9 B. UT-VARIABLE FRA SKATTEKJØRING MED LOTTE Navn på datasett: Modellbruker bestemmer dette i kjøringen. Skatterutinen: $LOTTEAP/prog/rutine/skatt09/lov09 AKSJEUTBYTTE BRUTTO AKSJEUTBYTTE EKSKL. AKSJEFOND AMS AKSJESPARING MED SKATTEFRADRAG ANDELBSU ANDEL AV MAX. BSU I GRUNNLAGSÅRET ANDFAG ANDEL AV MAX. FRADRAG FOR FAGFORENINGSKONTINGENT ANDUISF1 SÆRFRADRAG FOR ALDER, UFØRHET, ANDEL AV MAX. SÆRFRADRAG ANDUISF5 SÆRFRADRAG FOR NEDSATT ERVERVSEVNE, ANDEL AV MAX. SÆRFRADRAG ANT12 ANTALL BARN UNDER 12 ÅR I FAMILIEN ANT_KM ANTALL KM, REISEKOSTNADER HJEM-ARBEID BARN SUM BARNETRYGD OG KONTANTSTØTTE B_BIDRAG INNBETALT BIDRAG BEL_1_57 SKATTEFRITT UTBYTTE OG GEVINST, SKJERMING BF BRUTTOFORMUE = sum av alle formuesposter BFX BRUTTOFORMUE EKSKLUSIVE INNBO/LØSØRE OG SMÅBÅTER BONDEAND PERSONENS ANDEL AV HUSHOLDNINGENS TOTALE JORDBRUKSFRADRAG I BASISÅRET (mellom 0 og 1) BONDEHUSAND HUSHOLDNINGENS ANDEL AV JORDBRUKSFRADRAGET BSU SKATTEFRADRAGET FOR BOLIGSPARING FOR UNGDOM BSUSPARE BSU, SPAREBELØP DALDER ALDER DANDELFF PERSONENS ANDEL AV TOTALT FORELDREFRADRAG I FAMILIEN DFAMNR FAMILIENUMMER, ANONYMISERT Alle personer i samme familie har samme familienummer: Barn får morens familienummer. Ved ekteskap får kvinnen (og hennes evt. barn) mannens familienummer. DFAMST DFAMST2 DFNR DHUSHNR DHUSHTYP FAMILIESTATUS 1 = enslig forsørger (kan være 85-åring med 50 år gammelt hjemmeboende barn). Reelt enslig forsørger finnes ved å kombinere med DFAMST2 1 2 = en av ektepar med barn 3 = barn (kan være voksent barn) 4 = en av ektepar uten barn, jfr. 1 5 = andre med barn (samboer med barn, enslig som ikke er lignet i skatteklasse 2 med barn). 0 = annet (enslig, en av samboerpar m.v.) ENSLIG FORSØRGERS KLASSESTATUS Brukes kun hvis DFAMST=1 1 = skal lignes i klasse 1 (yngste barn er over 17 år) 0 = annet FØDSELSNUMMER, ANONYMISERT HUSHOLDNINGSNUMMER alle medlemmer av samme husholdning har samme husholdningsnummer HUSHOLDNINGSTYPE 0 = institusjonsbefolkning (HTYP=0) 1 = enslig 2 = enslig forsørger der yngste barn er under 18 år For kategori 3-8: Samboerpar er definert som to voksne med forskjellig etternavn som har samme adresse, begge er ugifte, og der aldersforskjellen ikke er for stor (skjønnsmessig). 3 = samboer- eller ektepar uten barn For kategori 4-7: Yngste barn må være under 18 år, men alle barn telles. Det skilles ikke mellom særkullsbarn og fellesbarn. 4 = samboer- eller ektepar m. 1 barn 5 = " " m. 2 barn 6 = " " m. 3 barn 7 = " " m. 4 eller flere barn 8 = samboer- eller ektepar eller enslig forsørger med yngste barn 18 år og over 9 = flerfamiliehusholdninger (ugifte søsken som bor sammen, to- og tregenerasjonshusholdninger, tvilstilfeller av samboere mv.) 9

10 DISP1 DISP2 DISP DKJONN DKL2NR DKOMST DMAXFF DOPPBL DSIVILST DSKRED DSOSIOST DUIF0 DUTBAB DUTBARN DYBARN ENSLIGF FA DISPONIBEL INNTEKT = bruttoinntekt - total skatt DISPONIBEL INNTEKT, IF = summen av bruttoinntekt, bostøtte, stipend, sosialhjelp, grunnstønad og hjelpestønad, yrkesskadeerstatning, skattefrie utbetalinger LTO, skattefri stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og engangsstøtte ved fødsel, mottatt underholdsbidrag fratrukket summen av underskudd i næring, tillegg i alminnelig inntekt fra deltakeroppgave, tillegg renteinntekter utover skjerming, tap ved salg av bolig og aksjer, renteutgifter, underskudd i borettslag, premie til offentlig pensjonsordning, innbetalt bidrag og total skatt. INNTEKT ETTER SKATT = summen av bruttoinntekt, bostøtte, stipend, sosialhjelp, grunnstønad og hjelpestønad, yrkesskadeerstatning, skattefrie utbetalinger LTO, skattefri stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og engangsstøtte ved fødsel, mottatt underholdsbidrag, fratrukket summen av andelseiers inntekt i boligselskap, inntekt av fast eiendom, underskudd i næring, tillegg i alminnelig inntekt fra deltakeroppgave, tillegg renteinntekter utover skjerming, tap ved salg av bolig og aksjer, premie til offentlig pensjonsordning, innbetalt bidrag og total skatt. KJØNN 1 = mann 2 = kvinne KL. 2-GRUPPE, FELLESNUMMER personer som har krav på å bli lignet felles i klasse to (dvs. ektepar og registrerte partnere) har samme verdi på DKL2NR. SKATTEFORDEL VED BOSTED 1 = person bor i Nord-Troms eller Finnmark 0 = annet BRUKER FAMILIEN MAKSIMALT FORELDREFRADRAG I BASISÅRET 1 = ja 0 = nei OPPBLÅSNINGSFAKTOR SIVILSTATUS 1 = ugift 2 = gift 3 = enke/enkemann 4 = skilt 5 = separert 6 = registrert partner 7 = separert partner 8 = skilt partner 9 = gjenlevende partner INDIKATOR FOR SKATTEBEGRENSNINGSREGELEN 1 = ja, kan komme inn under skattebegrensningsregelen hvis vedkommende eller ektefellen mottar pensjon fra folketrygden. Dersom dette er uførepensjon eller attføringspenger, kreves i tillegg fullt særfradrag. Inkluderer også alle andre som faktisk fikk skattebegrensning i grunnlagsåret. 0 = nei SOSIOØKONOMISK STATUS 1 = selvstendig næringsdrivende, primærnæring 2 = selvstendig næringsdrivende, annen næring 3 = ansatte 4 = pensjonister / trygdede 5 = andre: Barn, studenter, personer uten inntekt mv. FAKTISK FORELDREFRADRAG ANTALL BARN SOM GIR RETT TIL BARNETRYGD ANTALL BARN UNDER 19 ÅR ALDER PÅ YNGSTE BARN ENSLIG FORSØRGER MED YNGSTE BARN 18 ÅR ANNEN SKATTEPLIKTIG FORMUE = k4501+k4502+k4503+k4504+k4601+k

11 FAB LIGNINGSVERDI AV ANDELSEIERS DEL AV BOLIGSELSKAP FAE FORMUE, ANNEN FAST EIENDOM FB FORMUE, EGEN BOLIG FBRUK FORMUE GÅRDSBRUK FH FORMUE, FRITIDSEIENDOM FHOLDPRI NÆRINGSINNTEKT FRA PRIMÆRNÆRING SOM ANDEL AV TOTAL NÆRINGSINNTEKT FISK FISKEFRADRAG FKA FORMUE ANNEN KONSUMKAPITAL = privatbiler + motorsykler + lystfartøyer + campingvogner FKIB FORMUE KONSUMKAPITAL INNBO OG SMÅBÅTER, NETTO FN NETTOFORMUE (bruttoformue - gjeld > 0) FNRFKI DUMMYVARIABEL TIL BRUK I MARGINALSKATTEBEREGNINGEN FOSTERBARN ALENEBOENDE BARN UNDER 18 ÅR FP FORMUE PRODUKSJONSKAPITAL FS FORMUE, SKOG (innenbygds) FV FORMUE, VERDIPAPIRER FVB FORMUE, BANKINNSKUDD G TOTAL GJELD GA ANNEN GJELD GAB ANDELSEIERS GJELD I BOLIGSELSKAP GAVE GAVE TIL FRIVILLIGE ORG. HSOSIOST HOVEDINNTEKTSTAKERS SOSIOØKONOMISKE STATUS HSTILL STILLING I HUSHOLDNINGEN 0 = ikke hovedinntektstaker 1 = hovedinntektstaker IA ANDRE INNTEKTER IAB ANDELSEIERS INNTEKT I BOLIGSELSKAP IAE INNTEKT AV FAST EIENDOM IAF ANDRE INNTEKTER AV FAST EIENDOM IB BRUTTO INNTEKT i skattemessig forstand = sum alle inntekter (POST ) IK KAPITALINNTEKT IKA BRUTTO AKSJEUTBYTTE IKL KAPITALINNTEKT, LIVSFORSIKRING = avkastning på sparedelen IKR BRUTTO RENTEINNTEKT IKSA SKATTEPLIKTIG GEVINST VED SALG AV AKSJER M.V. IL TOTAL LØNNSINNTEKT FRATRUKKET ILTR ILB BARNS LØNN, barn under 13 år ILBP INNTEKT AV BARNEPASS ILL LØNN (inkl. sykepenger, dagpenger, naturalytelser m.v. til lønnstakere) INA NÆRINGSINNTEKT ANNEN NÆRING (inkl. liberale yrker) IND DAGPENGER, SELVSTENDIGE INNFISK INNTEKT AV FISKE OG FANGST INNSJO INNTEKT SOM GIR SJØMANNSFRADRAG INP NÆRINGSINNTEKT PRIMÆRNÆRING INS SYKE- OG FØDSELSPENGER TIL SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE INSA SYKE- OG FØDSELSPENGER TIL SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE, ANNEN NÆRING (inkl. liberale yrker) INSP SYKE- OG FØDSELSPENGER TIL SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE, PRIMÆRNÆRING INSPJ SYKEPENGER I NÆRING, JORDBRUK INSPF SYKEPENGER I NÆRING, FISKE INSPA SYKEPENGER I NÆRING, ANDRE PRIMÆRNÆRINGER IOBS BOSTØTTE IOS STIPEND FRA STATENS LÅNEKASSE IOSH SOSIALHJELP IPA PRIVAT OG KOLLEKTIV PENSJON (IKKE FOLKETRYGD), EGEN IPBA ANDRE MOTTATTE YTELSER IPB MOTTATT EGNE SKATTEPLIKTIGE BIDRAG, LIVRENTER MV. IPDGA SKJØNNSLIGNET GODTGJØRELSE, ANNEN NÆRING, DELT FORETAK IPDGP SKJØNNSLIGNET GODTGJØRELSE, PRIMÆRNÆRING, DELT FORETAK IPF PENSJON FRA FOLKETRYGDEN, EGEN 11

12 IPP IPPB IPSA IPSP IPT IS IT IXND IXKR IUTGU KLVALG KONTAND K32096 K3502 K3503 K3504 K3505 LTO223 LTO224 LTO245 LTO916 NIF NIK NIPA NIPP NIS NKAP NYBRI RTV_27 RTV_58 RTV_PSTAT TOTAL PENSJON, EGEN BARNEPENSJON SKJØNNSLIGNET PERSONINNTEKT, ANNEN NÆRING SKJØNNSLIGNET PERSONINNTEKT, PRIMÆRNÆRING EKTEFELLETILLEGG I PENSJONEN (FOLKETRYGD) EGEN INNTEKT VED BEREGNING AV STANDARDFRADRAG INNTEKTSGRUNNLAG TIL TOPPSKATT TILLEGG ALMINNELIG INNTEKT FRA DELTAGEROPPGAVE TILLEGG, RENTEINNTEKTER UTOVER SKJERMING UBENYTTET GODTGJØRELSESFRADRAG FRA TIDLIGERE ÅR VALG AV SKATTEKLASSE (SOM GIR LAVEST TOTAL SKATT FOR PARET) ANDEL AV FULL KONTANTSTØTTE I BASISÅRET. BOMPENGER OG FERJEUTGIFTER DERSOM DE OVERSTIGER 3300 KR. SÆRFRADRAG, ANNET SÆRFRADRAG, LETTERE NEDSATT ERVERVSEVNE SÆRFRADRAG, STORE SYKDOMSUTGIFTER SÆRFRADRAG, FRA BARN SKATTEFRI GRUNNSTØNAD OG HJELPESTØNAD FRA FOLKETRYGDEN OVERGANGSSTØNAD FRA FOLKETRYGDEN, LTO SKATTEFRI STØNAD TIL BARNETILSYN SKATTEFRIE UTBETALINGER, LTO INNTEKTSGRUNNLAG FOR BEREGNING AV FELLESKATT INNTEKTSGRUNNLAG FOR BEREGNING AV KOMMUNESKATT PERSONINNTEKT, ANNEN NÆRING PERSONINNTEKT, PRIMÆRNÆRING ALMINNELIG INNTEKT FØR SÆRFRADRAGET, inkl. aksjeutbytte NETTO KAPITALINNTEKT = sum av renteinntekter, aksjeutbytte, avkastning på livsforsikring fratrukket renteutgifter og fradragsberettigede utgifter i borettslag BRUTTOINNTEKT INKL. SKATTEFRIE YTELSER = summen av bruttoinntekt, bostøtte, stipend, sosialhjelp, grunnstønad og hjelpestønad, yrkesskadeerstatning, skattefrie utbetalinger LTO, skattefri stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad, engangsstøtte ved fødsel, barnetrygd, kontantstøtte og mottatt underholdsbidrag fratrukket summen av tillegg i alminnelig inntekt fra deltakeroppgave og tillegg renteinntekter utover skjerming ENGANGSSTØNAD VED FØDSEL UTDANNINGSSTØNAD PENSJONSSTATUS avtalefestet pensjon (AFP) 010 = private (LO/NHO) 011 = statlige 012 = kommunale 013 = bank og forsikring 014 = sluttvederlag, ikke AFP-tillegg 015 = NAVO første siffer = 1: alderspensjonist hvorav 110 = gått av som 70-åring 111 = 120 = gått av som 67-åring 121 = første siffer = 2: ufør hvorav 210 = ufør voksen 211 = 230 = 231 = 300 = etterlatt ektefelle 400 = etterlatt familiepleier 510 = barnepensjonister 520 = barnepensjonister første siffer = 6 attføring i påvente av uførepensjon 610= 12

13 620= = forsørget ektefelle/barn med grunn- og/eller hjelpestønad. Ikke pensjon = andre med grunn- og/eller hjelpestønad, uten pensjon. 999 = andre personer i registeret RTV_STATUSK STATUSKODE FRA BARNETRYGDREGISTERET 0 = trygdekontoret beregner stønaden 1 = ordinær beregning 2 = enslig forsørger med stønad for ett ekstra barn 4 = barn anbrakt i institusjon RTV_UFG UFØREGRAD RTV_YRK YRKESSKADEERSTATNING SJO SJØMANNSFRADRAG SKATT SUM ALLE SKATTARTER FRATRUKKET DIREKTE SKATTEFRADRAG SMS SPARING MED SKATTEFRADRAG SOEM DUMMYVARIABEL TIL BRUK VED SAMMENKOBLING SUMBRUKINNT HUSHOLDNINGENS INNTEKT PÅ BRUKET (TIL JORDBRUKSFRADRAG) TFK FORMUESKATT KOMMUNE TFS FORMUESKATT STAT TIF FELLESSKATT TIK INNTEKTSKATT, KOMMUNE TIS INNTEKTSSKATT STAT TIT TOPPSKATT TPT TRYGDEAVGIFT TR SKATTEREDUKSJON TRM MIDLERTIDIG SKATT MED SKATTEREDUKSJONSREGEL, ENSLIGE TRM2 " " " " PAR TT SKATT TOTALT (fratrukket barnetrygd, kontantstøtte og direkte skattefradrag) UI TOTALT FRADRAG I INNTEKT (eksklusive særfradrag) UIA ANDRE FRADRAG I INNTEKT UIB DEL AV FRADRAGSBERETTIGEDE UTGIFTER I BOLIGSELSKAP UIF FORELDREFRADRAG I INNTEKT UIK UTGIFTER TIL FAGFORENINGSKONTINGENT UIM MINSTEFRADRAG AV EGEN INNTEKT UIMB " " BARNS INNTEKT UIMBB " " BARNEPENSJON UIML PÅ LØNN UIMP PÅ PENSJON UIMT " " EKTEFELLETILLEGGET UIMX LØNNSFRADRAG, EGEN INNTEKT UIMY LØNNSFRADRAG, BARNS LØNNSINNTEKT UINB SÆRSKILT FRADRAG I NÆRINGSINNTEKT, LANDBRUK UIP UTGIFT TIL EGEN PENSJONSFORSIKRING UIR RENTEUTGIFTER UIS STANDARDFRADRAG I ALT UISF SÆRFRADRAG UISV STANDARDFRADRAG OG VIRKELIGE UTGIFTER I STILLING UIT BRUTTO REISEUTGIFTER UIV VIRKELIGE UTGIFTER I STILLING UNDBIDR MOTTATT UNDERHOLDSBIDRAG UPO PREMIE OFF. PENSJONSORDNING URTAP REALISASJONSTAP UTB BARNETRYGD ekskl. småbarnstillegget UTF FINNMARKSFRADRAG I SKATT UTG ANVENDT GODTGJØRELSESFRADRAG UTK KONTANTSTØTTE UTN TIDLIGERE ÅRS UNDERSKUDD I NÆRING UTS SMÅBARNSTILLEGGET TIL BARNETRYGDEN UTU FORSØRGERFRADRAG I SKATT FOR BARN OG UNGDOM UTV " " VOKSNE BARN UUN ÅRETS UNDERSKUDD I NÆRING X1 ØVRE INNTEKTSGRENSE 1. INTERVALL MINSTEFRADRAG PÅ LØNNSINNTEKT 13

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

Beregning av disponibel inntekt Folke- og boligtelling 1990

Beregning av disponibel inntekt Folke- og boligtelling 1990 93/2 Januar 1993 Beregning av disponibel inntekt Folke- og boligtelling 1990 av Mads Ivar Kirkeberg Avdeling for næringsstatistikk Seksjon for inntekt og lønn INNHOLD Side 900 1. BEREGNING AV DISPONIBELINNTEKT.......

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU (

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU ( POST POST SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 (Redaksjonen avsluttet desember 2010) OSLO JANUAR 2011 POST Skattebetalerforeningen Det

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING GOL01.doc (ajour v15) Petter Hansen (oppgavesamling, utgave 2012) Inntektsberegning: Skatteklasse 2, felles ligning, sktl 2-10 og 15-4 Inntektsberegning: Lønn (trygdeavgift

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

Folketrygdloven. Lovdata

Folketrygdloven. Lovdata Folketrygdloven Tittel: Lov om folketrygd Dato: 01.05.1997 Sist endret: 07.01.2005 Publikasjon: 82-022-4731-4 Departement: Arbeids- og sosialdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Hvordan folketrygdloven

Detaljer

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Foran 2008 årsoppgjøret Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service skatt, regnskap Innholdsfortegnelse GJELDENDE BOKFØRINGSREGLER MV.... 5 Virksomhet

Detaljer

Erik Jarl 4. februar 2010

Erik Jarl 4. februar 2010 Folketrygd og tjenestepensjon Erik Jarl 4. februar 2010 Agenda - Folketrygd - Tjenestepensjoner - Ytelsesordninger - Innskuddsordninger - Obligatorisk tjenestepensjon - ( Ytelse eller innskudd ) Folketrygden

Detaljer

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE S. ANDERSEN OG STEIN OPDAHL STATISTISK SENTRALHYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/14 ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2014

Foran årsoppgjøret 2014 Foran årsoppgjøret 2014 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Skattemessige fradrag for lønnsmottakere

Skattemessige fradrag for lønnsmottakere Skattemessige fradrag for lønnsmottakere En bacheloroppgave i økonomi og administrasjon ved Høgskolen Stord/Haugesund Av: Hilde Liknes (Kandidat nr. 3) Åshild Levik (Kandidat nr. 12) William Rafdal (Kandidat

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2012

Foran årsoppgjøret 2012 Foran årsoppgjøret 2012 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva.

VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva. VEILEDNING 2014 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven

Detaljer

Aktuelle skatte- og avgiftssatser

Aktuelle skatte- og avgiftssatser 2015 Aktuelle skatte- og avgiftssatser Ajour pr. 10.02.2015 STATENS REISEREGULATIV Beløp Bilgodtgjørelse per km F.o.m. 01.01.14 F.o.m. 01.01.15 Inntil 10.000 km i året (år 2011: 9.000 km), innenlands og

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva.

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva. VEILEDNING 2013 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Detaljer