rne 21/ A. INN-VARIABLE I LOTTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rne 21/2-2012 A. INN-VARIABLE I LOTTE"

Transkript

1 rne 21/ A. INN-VARIABLE I LOTTE PERSONKJENNETEGN OG SELVANGIVELSESPOSTER Variable fra Inntektsstatistikken for husholdninger, dvs. basert på selvangivelsesdata, folkeregisteret, lønns- og trekkoppgaveregisteret (LTO), samt enkelte andre koblinger (bl.a. mot NAV, tidligere Rikstrygdeverket (RTV)). Navn på datasett: $LOTTEGR/hoved/wk24/utv10reg2009/person.sas7bdat Variabelnavn som begynner på D er sosiodemografiske kjennetegn. RTV_**, LTO138-LTO916, STUD_* er overføringer koblet fra NAV, LTO og andre kilder. K1503-K4999 er selvangivelsesposter og har navn som samsvarer med nummeret til selvangivelsespostene, med unntak av at post på selvangivelsen blir til K2201 i LOTTE osv. A_B_U14 ANTALL BARN 0-13 ÅR I HUSHOLDNINGEN A_B_U17 ANTALL BARN 0-16 ÅR I HUSHOLDNINGEN A_B_U18 ANTALL BARN 0-17 ÅR I HUSHOLDNINGEN A_B_U20 ANTALL BARN 0-19 ÅR I HUSHOLDNINGEN A_MINNT ANTALL INNTEKTSTAKERE I HUSHOLDNINGEN A_MYRKE ANTALL YRKESTILKNYTTEDE I HUSHOLDNINGEN A_NARING ANTALL NÆRINGSDRIVENDE I HUSHOLDNINGEN A_SFAKT ANTALL MED SÆRTILLEGG I HUSHOLDNINGEN A_66 ANTALL TRYGDEDE OVER 66 ÅR I HUSHOLDNINGEN A_67 ANTALL TRYGDEDE UNDER 67 ÅR I HUSHOLDNINGEN ANDELBSU ANDEL AV MAX. BOLIGSPARING FOR UNGDOM ANDEL_PRIM_BOLIG PERSONENS ANDEL AV HUSHOLDNINGENS MARKEDSVERDI FOR PRIMÆRBOLIG ANDEL_SEKUND_BOLIG PERSONENS ANDEL AV HUSHOLDNINGENS MARKEDSVERDI FOR SEKUNDÆRBOLIG ANDFAG ANDEL AV MAX. FRADRAG FOR FAGFORENINGSKONTINGENT ANDUISF1 SÆRFRADRAG FOR ALDER, UFØRHET, ANDEL AV MAX. SÆRFRADRAG ANDUISF5 SÆRFRADRAG FOR NEDSATT ERVERVSEVNE, ANDEL AV MAX. SÆRFRADRAG ANTF ANTALL FAMILIER I HUSHOLDNINGEN ANT_KM ANTALL KM, REISEKOSTNADER HJEM-ARBEID ANTPERS ANTALL HUSHOLDNINGSMEDLEMMER ATU L = MANGLER PERSONINNTEKTSSKJEMA, ENMANNSFORETAK. B_BIDRAG INNBETALT BIDRAG BEL_1_57 SKATTEFRITT UTBYTTE OG GEVINST, SKJERMING BONDEAND PERSONENS ANDEL AV HUSHOLDNINGENS TOTALE JORDBRUKSFRADRAG I BASISÅRET (mellom 0 og 1) BONDEHUSAND HUSHOLDNINGENS ANDEL AV JORDBRUKSFRADRAGET BOSTOTTE BOSTØTTE BRUKINNT PERSONENS INNTEKT PÅ BRUKET (TIL JORDBRUKSFRADRAG) BSUSPARE BSU, SPAREBELØP DALDER ALDER DANDELFF PERSONENS ANDEL AV TOTALT FORELDREFRADRAG I FAMILIEN DANT12 ANTALL BARN UNDER 12 ÅR I FAMILIEN DFAMNR FAMILIENUMMER, ANONYMISERT Alle personer i samme familie har samme familienummer: Barn får morens familienummer. Ved ekteskap får kvinnen (og hennes evt. barn) mannens familienummer. DFAMST FAMILIESTATUS 1 = enslig forsørger (kan være 85-åring med 50 år gammelt hjemmeboende barn). Reelt enslig forsørger finnes ved å kombinere med DFAMST2 1 2 = en av ektepar med barn 3 = barn (kan være voksent barn) 4 = en av ektepar uten barn, jfr. 1 5 = andre med barn (samboer med barn, enslig som ikke er lignet i skatteklasse 2 med barn). 0 = annet (enslig, en av samboerpar m.v.) DFAMST2 ENSLIG FORSØRGERS KL. STATUS Brukes kun hvis DFAMST=1 1

2 DFNR DHUSHNR 1 = skal lignes i klasse 1 0 = annet FØDSELSNUMMER, ANONYMISERT HUSHOLDNINGSNUMMER alle medlemmer av samme husholdning har samme husholdningsnummer DHUSHTYP DKJONN DKL2NR DKOMST DMAXFF DOPPBL DSIVILST DSKRED DSOSIOST HUSHOLDNINGSTYPE 0 = institusjonsbefolkning (HTYP=0) 1 = enslig 2 = enslig forsørger der yngste barn er under 18 år For kategori 3-8: Samboerpar er definert som to voksne med forskjellig etternavn som har samme adresse, begge er ugifte, og der aldersforskjellen ikke er for stor (skjønnsmessig). 3 = samboer- eller ektepar uten barn For kategori 4-7: Yngste barn må være under 18 år, men alle barn telles. Det skilles ikke mellom særkullsbarn og fellesbarn. 4 = samboer- eller ektepar med 1 barn 5 = " " med 2 barn 6 = " " med 3 barn 7 = " " med 4 eller flere barn 8 = samboer- eller ektepar eller enslig forsørger med yngste barn 18 år og over 9 = flerfamiliehusholdninger (ugifte søsken som bor sammen, to- og tregenerasjonshusholdninger, tvilstilfeller av samboere mv.) KJØNN 1 = mann 2 = kvinne KL. 2-GRUPPE, FELLESNUMMER personer som har krav på å bli lignet felles i klasse to (dvs. ektepar og registerte partnere) har samme verdi på DKL2NR. SKATTEFORDEL VED BOSTED 1 = person bor i Nord-Troms eller Finnmark 0 = annet Bruker familien maksimalt foreldrefradrag i basisåret 1= ja 0= nei OPPBLÅSNINGSFAKTOR SIVILSTATUS 1 = ugift 2 = gift 3 = enke/enkemann 4 = skilt 5 = separert 6 = registrert partner 7 = separert partner 8 = skilt partner 9 = gjenlevende partner INDIKATOR FOR SKATTEBEGRENSNINGSREGELEN 1 = ja, kan komme inn under skattebegrensningsregelen hvis vedkommende eller ektefellen mottar pensjon fra folketrygden. Dersom dette er uførepensjon eller attføringspenger, kreves i tillegg fullt særfradrag. Inkluderer også alle andre som faktisk fikk skattebegrensning i grunnlagsåret. 0 = nei SOSIOØKONOMISK STATUS Dersom personen har arbeidsinntekt som overstiger minstepensjonen blir vedkommende klassifisert som yrkesaktiv. Dersom lønn >næringsinntekt, klassifiseres personen som ansatt og vice versa. For at en person skal klassifiseres som pensjonist, kreves det at personen har pensjon større enn lønn eller næringsinntekt. Denne gruppen omfatter også personer som ikke er folketrygdpensjonister. 1 = selvstendig næringsdrivende, primærnæring 2 = andre selvstendig næringsdrivende 3 = ansatte 4 = pensjonister, trygdede 5 = andre (barn, studenter mv.) 2

3 FAGFELT UTDANNING, FAGFELT (NUS 2000) 0 = uoppgitt 1 = allment fagfelt 2 = humaniora og estetikk 3 = undervisning 4 = administrasjon, økonomi, samfunnsvitenskap og jus 5 = industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk 6 = samferdsel 7 = helsevesen 8 = jordbruk, skogbruk og fiske 9 = tjenesteyting og forsvar FODSELSP FØDSELSPENGER fra FD-trygd FOSTERBARN ALENEBOENDE BARN UNDER 18 ÅR J = fosterbarn N = ellers FRADBSU SKATTEFRADRAG BSU (FØR JUSTERING FOR BRUDD) HSOSIOST HSTILL HOVEDINNTEKTSTAKERS SOSIOØKONOMISK STATUS (se dsosiost) STILLING I HUSHOLDNINGEN 0 = ikke hovedinntektstaker 1 = hovedinntektstaker HTYP HUSHOLDNINGTYPE FRA IF. MER DETALJERT ENN DHUSHTYP 0 = institusjonsbefolkning 1 = enslig under 45 år 2 = enslig, år 3 = enslig, 65 år og eldre 4 = par uten barn, eldste person under 45 år 5 = par uten barn, eldste person år 6 = par uten barn, eldste person 65 år og eldre 7 = par med barn, yngste barn 0-6 år 8 = " " 7 17 år 9 = " " 18 år og eldre 10 = enslig mor med barn 0-17 år 11 = enslig far med barn 0 17 år 12 = enslig mor/far med barn 18 år og eldre 13 = flerfamiliehusholdninger, enkeltpersoner 14 = flerfamiliehusholdninger uten barn 15 = flerfamiliehusholdninger med barn INSPJ SYKEPENGER I NÆRING, JORDBRUK INSPF SYKEPENGER I NÆRING, FISKE INSPA SYKEPENGER I NÆRING, ANDRE PRIMÆRNÆRINGER K1501 BSU-BANKINNSKUDD I ANNEN EØS-STAT (IKKE NORGE) K1503 ARV, GAVE over kr. K1504 UBENYTTET GODTGJØRELSESFRADRAG fra tidligere år K1601 BEREGNET PERSONINNTEKT ENKELTPERSONFORETAK, PRIMÆRNÆRING K1602 BEREGNET PERSONINNTEKT ENKELTPERSONFORETAK, ANNEN NÆRING K1603 SYKEPENGER MV. PRIMÆRNÆRING K1604 SYKEPENGER MV. ANNEN NÆRING K1701 ARBEIDSGODTGJØRELSE, PRIMÆRNÆRING (underpost til K1703) K1702 NEGATIV PERSONINNTEKT ENKELTPERSONFORETAK (underpost til K1703) K1703 GODTGJØRELSE FOR ARBEID TIL DELTAKER I DELTAKERLIGNET SELSKAP, PRIMÆRNÆRING K1704 ARBEIDSGODTGJØRELSE, ANNEN NÆRING (underpost til K1706) K1705 NEGATIV PERSONINNTEKT ENKELTPERSONFORETAK (underpost til K1706) K1706 GODTGJØRELSE FOR ARBEID TIL DELTAKER I DELTAKERLIGNET SELSKAP, ANNEN NÆRING K2101 LØNNSINNTEKT OG DAGPENGER FOR LØNNSTAKERE K2102 INNTEKT SOM GIR RETT TIL SJØMANNSFRADRAG K2103 INNTEKT AV BARNEPASS I EGET HJEM K2104 OVERSKUDD PÅ UTGIFTSGODTGJØRELSE K2105 K2107 ANNEN INNTEKT AV ARBEID DAGPENGER UNDER ARBEIDSLEDIGHET TIL SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE 3

4 K2201AFP PENSJON FRA FOLKETRYGDEN, AFP-PENSJONIST K2201ALD PENSJON FRA FOLKETRYGDEN, ALDERSPENSJONIST K2201UF PENSJON FRA FOLKETRYGDEN, UFØREPENSJONIST K2201MINSTA PENSJON FRA FOLKETRYGDEN, MINSTEPENSJONIST AFP/ALDER K2201MINSTR PENSJON FRA FOLKETRYGDEN, MINSTEPENSJONIST RESTEN K2201ANN PENSJON FRA FOLKETRYGDEN, ANNET K2202AFP PENSJON UTENOM FOLKETRYGDEN, AFP-PENSJONIST K2202ALD PENSJON UTENOM FOLKETRYGDEN, ALDERSPENSJONIST K2202UF PENSJON UTENOM FOLKETRYGDEN, UFØREPENSJONIST K2202ANN PENSJON UTENOM FOLKETRYGDEN, ANNET K2204 EKTEFELLETILLEGG K2401 BARNS LØNNSINNTEKT (barn under 13 år) K2601 MOTTATTE EGNE SKATTEPLIKTIGE BIDRAG, LIVRENTER, FØDERÅD MV. K2602 ANDRE BIDRAG, LIVRENTER, FØDERÅD MV. K2603 BARNEPENSJON TIL BARN UNDER 17 ÅR K2701 NÆRINGSINNTEKT AV JORDBRUK K2702 NÆRINGSINNTEKT AV SKOGBRUK K2703 NÆRINGSINNTEKT AV FISKE OG FANGST K2704 NÆRINGSINNTEKT AV REINDRIFT K2705 NÆRINGSINNTEKT AV SKIFERBRUDD K2706 ANNEN NÆRINGSINNTEKT K2707 NÆRINGSINNTEKT FRA ANS/KS, PRIMÆRNÆRING K2708 NÆRINGSINNTEKT FRA ANS/KS, ANNEN NÆRING K2710 BEREGNET TILLEGG I ALMINNELIG INNTEKT, DELTAKEROPPGAVE, PRIMÆRNÆRING K2711 BEREGNET TILLEGG I ALMINNELIG INNTEKT, DELTAKEROPPGAVE, ANNEN NÆRING K2712 SUM TILLEGG I ALMINNELIG INNTEKT FRA DLS (K2710 OG K2711) K2713 SYKEPENGER TIL SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE (INNGÅR OGSÅ I K1603 OG K1604) K2801 ANDELSEIERS ANDEL AV INNTEKTER I BOLIGSELSKAP (IKKE PROSENTINNTEKT) K2802 NETTOINNTEKT VED UTLEIE AV FAST EIENDOM UTENOM NÆRING K2803 INNTEKT AV FRITIDSEIENDOM K2804 SKATTEPLIKTIG GEVINST VED SALG AV FAST EIENDOM K2805 INNTEKT AV FAST EIENDOM I UTLANDET K3101 RENTER AV INNENLANDSKE BANKINNSKUDD K3102 ANDRE RENTER: UTESTÅENDE KRAV, OBLIGASJONER MV. K3103 RENTEINNTEKTER, EKSTRABESKATTES K3104 AVKASTNING FRA KAPITALFORSIKRING K3105 SKATTEPLIKTIG AKSJEUTBYTTE K3106 SKATTEPLIKTIG UTBYTTE PÅ ANDELER I AKSJEFOND K3107 ANNET SKATTEPLIKTIG AKSJEUTBYTTE K3108 SKATTEPLIKTIG GEVINST VED SALG AV AKSJER I AKSJONÆRREGISTERET K3109 SKATTEPLIKTIG GEVINST VED SALG AV ANDELER I VERDIPAPIRFOND K3110 SKATTEPLIKTIG GEVINST VED SALG AV ANDRE AKSJER K3111 INNTEKTER FRA UTLANDET K3112 ANDRE KAPITALINNTEKTER K3202 FAKTISKE UTGIFTER TIL INNTEKTS ERVERVELSE K3207 MERUTGIFTER TIL KOST OG LOSJI VED TJ.REISER/ARB.OPPHOLD UTENFOR HJEMMET K32091 REISE HJEM-ARBEID K32092 REISE BESØK HJEM K32093 SUM REISEFRADRAG (HJEM-ARBEID OG BESØK HJEM) K32094 BOMPENGER OG FERJEUTGIFTER DERSOM DE OVERSTIGER 3300 KR. K32095 REISEFRADRAG, SUM K3210 FORELDREFRADRAG K3211 FAGFORENINGSKONTINGENT K3212 PREMIE TIL PRIV./OFF. PENSJONSFORSIKRING I ARBEIDSFORHOLD K3216 SÆRFRADRAG REINDRIFT K3217 SÆRFRADRAG SKIFERPRODUKSJON K3218 NÆRINGSDRIVENDES PREMIE TIL FRIVILLIG TILLEGGSTRYGD FOR SYKEPENGER I FOLKETRYGDEN K3219_AN NÆRINGSUNDERSKUDD, ANNEN NÆRING 4

5 K3219_JO K3219_SKOG K3219_BARN K3219_FISK K3219_REIN K3219_SKIF K3301 K3302 K3303 K3304 K3305 K3306 K3307 K33071 K33072 K3308 K3309 K3310 K3311 K3312 K3501 K3502 K3503 K3504 K3505 K4101 K4103 K4104 K4105 K4106 K4107 K41071 K41072 K41073 K4108 K41081 K41082 K41083 K4109 K4203 K4204 K4205 K4206 K4301 K4302 K4303 K4304 K43042 K4305 K43053 K43056 K43057 K43058 K43059 K4305UB K43051 K43052 K4401 K4402 K4403 K4404 K4501 K4502 K4503 NÆRINGSUNDERSKUDD, JORDBRUK NÆRINGSUNDERSKUDD, SKOGBRUK NÆRINGSUNDERSKUDD, BARNEPASS NÆRINGSUNDERSKUDD, FISKE OG FANGST NÆRINGSUNDERSKUDD, REINDRIFT NÆRINGSUNDERSKUDD, SKIFER RENTER AV GJELD TIL NORSKE FORDRINGSHAVERE RENTER AV GJELD TIL UTENLANDSKE FORDRINGSHAVERE FØDERÅDSYTELSER UTENOM JORD/SKOGBRUK DEL AV FRADRAGSBERETTIGEDE UTGIFTER I BOLIGSELSKAP INNBETALT PREMIE, IPS FRADRAGSBERETTIGET TAP VED SALG AV FAST EIENDOM ANDRE UTGIFTER/FRADRAG GAVER FRIVILLIGE ORGANISASJONER STANDARDFRADRAG FRADRAGSBERETTIGET TAP VED SALG AV AKSJER, AKSJONÆRREGISTERET FRADRAGSBERETTIGET TAP VED SALG AV ANDELER I VERDIPAPIRFOND FRADRAGSBERETTIGET TAP VED SALG AV ANDRE AKSJER FREMFØRBART UNDERSKUDD I NÆRING FRA TIDLIGERE ÅR ÅRETS UNDERSKUDD, UTLEIE SÆRFRADRAG, PREUTFYLT SÆRFRADRAG, ANNET SÆRFRADRAG, LETTERE NEDSATT ERVERVSEVNE SÆRFRADRAG, STORE SYKDOMSUTGIFTER SÆRFRADRAG, FRA BARN BANKINNSKUDD KONTANTER OG SJEKKER, NETTO AKSJEFOND OBLIGASJONS- OG PENGEMARKEDSFOND UTESTÅENDE FORDRINGER AKSJER, GRUNNFONDSBEVIS, OBLIGASJONER REGISTRERT I VPS herav: AKSJER NORSKE VPS herav: OBLIGASJONER herav: OPSJONER VPS ANDRE VERDIPAPIRER, IKKE REGISTRERT I VPS herav: AKSJER MV. herav: VERDIPAPIRER ANDRE herav: OPSJONER ARBEIDSFORHOLD INNSKUDD I UTENLANDSKE BANKER INNBO OG ANNET LØSØRE, OG FRITIDSBÅTER, VERDI < KR., NETTO FRITIDSBÅTER, VERDI > KR. MOTORKJØRETØY CAMPINGVOGNER DEL AV BOLIGSELSKAPS LIGNINGSVERDI LIGNINGSVERDI, EGEN BOLIG LIGNINGSVERDI, FRITIDSEIENDOM LIGNINGSVERDI, SKOG (kun innenbygds) LIGNINGSVERDI GÅRDSBRUK LIGNINGSVERDI AV ANNEN FAST EIENDOM herav: TOMT herav: IKKE UTLEID NÆRINGSEIENDOM herav: ANNEN FAST EIENDOM MED SKATTEPLIKTIG AVKASTNING herav: ANNEN FAST EIENDOM UTEN SKATTEPLIKTIG AVKASTNING herav: UTLEID NORSK NÆRINGSEIENDOM SUM AV K43051 OG K43052 FORMUE AV INNTEKT FAST EIENDOM FORMUE AV UNDERSKUDD FAST EIENDOM YRKESBILER, MASKINER OG INVENTAR BUSKAP, PELSDYR, REIN VARELAGER SKIP OG FISKE-/FANGSTBÅTER PREMIEFOND, EGEN PENSJONSFORSIKRING BRUTTO GJENKJØPSVERDI LIVSFORSIKRING ANDELSEIERS DEL AV BOLIGSELSKAPS ANNEN FORMUE 5

6 K4504 ANNEN SKATTEPLIKTIG FORMUE K45043 herav: RETTIGHETER KNYTTET TIL SKOG K45046 herav: FESTETOMT K4601 FORMUE FAST EIENDOM I UTLANDET K4602 ANNEN SKATTEPLIKTIG FORMUE I UTLANDET K4801 GJELD TIL NORSKE FORDRINGSHAVERE K4802 ANDELSEIERS DEL AV GJELD I BOLIGSELSKAP K4803 GJELD TIL UTENLANDSKE FORDRINGSHAVERE K48031 herav: GJELD TIL UTENLANDSKE FORDRINGSHAVERE K48032 herav: REDUKSJON AV GJELD, UTENLANDSK KONTAND ANDEL AV FULL KONTANTSTØTTE I BASISÅRET LTO118 BEREGNET FORDEL VED FRI BIL LTO138 FØDSELS- OG OMSORGSPENGER VED ADOPSJON LTO147 UTBETALT ARBEIDSLEDIGHETSTRYGD, LTO LTO148 SYKEPENGER FRA FOLKETRYGDEN LTO217 ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN LTO218 UFØREPENSJON FRA FOLKETRYGDEN LTO221 FORELØPIG UFØRESTØNAD I PÅVENTE AV PENSJON FRA FOLKETRYGDEN LTO222 REHABILITERINGS- OG ATTFØRINGSPENGER FRA FOLKETRYGDEN LTO223 SKATTEFRI GRUNNSTØNAD OG HJELPESTØNAD FRA FOLKETRYGDEN LTO224 OVERGANGSSTØNAD, FRA FOLKETRYGDEN LTO227 UTBETALT AVTALEFESTET PENSJON (AFP), LTO LTO232 INTRODUKSJONSSTØNAD LTO233 TIDSBEGRENSET UFØRESTØNAD LTO234 SUPPLERENDE STØNAD TIL PERSONER MED KORT BOTID I NORGE LTO236 BEHOVSPRØVD BARNETILLEGG TIL MOTTAKER AV TIDSBEGRENSET UFØRESTØNAD LTO237 KVALIFISERINGSSTØNAD (ETTER SOSIALTJENESTELOVEN) LTO245 SKATTEFRI STØNAD TIL BARNETILSYN FRA FOLKETRYGDEN LTO916 ANDRE SKATTEFRIE UTBETALINGER, LTO LTO_SYKP-NAR SYKEPENGER TIL NÆRINGSDRIVENDE (LTO) MINSTEPAR RTV_27 RTV_58 RTV_PT RTV_PSTAT BEGGE EKTEFELLER ER MINSTEPENSJONIST 1 = ja 0 = nei ENGANGSSTØNAD VED FØDSEL UTDANNINGSSTØNAD PENSJONSTYPE, 1 (RTV) A = alderspensjon B = foreldreløse barn D = død som avgir ytelse E = etterlattepensjon F = forsørget ektefelle G = gift med pensjonist (ikke selv pensjonist) J = etterlatt familiepleier K = avtalefestet pensjon L = forsørget barn N = barnepensjon, en av foreldrene død Q = uført, foreldreløst barn R = ufør barnepensjonist, en av foreldrene død U = uførepensjon V = attføringspensjon Y = uførepensjon etter yrkesskade ' ' = pensjon opphørt eller ikke pensjon PENSJONSSTATUS 0 = er ikke i registeret avtalefestet pensjon (AFP) 010 = private (LO/NHO) 011 = statlige 012 = kommunale 013 = bank og forsikring 014 = sluttvederlag, ikke AFP-tillegg 015 = NAVO 6

7 RTV_STATUSK RTV_STFAK RTV_UFG RTV_SYK RTV_YRK SOS_STON STUDHUS første siffer = 1: alderspensjonist hvorav 110 = gått av som 70-åring 111 = 120 = gått av som 67-åring 121 = første siffer = 2: ufør hvorav 210 = ufør voksen 211 = 230 = 231 = 300 = etterlatt ektefelle 400 = etterlatt familiepleier 510 = barnepensjonister 520 = barnepensjonister første siffer = 6 attføring i påvente av uførepensjon 610= 620= = forsørget ektefelle/barn med grunn- og/eller hjelpestønad. Ikke pensjon = andre med grunn- og/eller hjelpestønad, uten pensjon. 999 = andre personer i registeret STATUSKODE FRA BARNETRYGDREGISTERET 0 = trygdekontoret beregner stønaden 1 = ordinær beregning 2 = enslig forsørger med stønad for ett ekstra barn 4 = barn anbrakt i institusjon SÆRTILLEGG, andel av G UFØREGRAD SYKEPENGER FRA NAV YRKESSKADEERSTATNING SOSIALHJELP (BIDRAG OG LÅN) HUSHOLDNINGER HVOR HOVEDINNTEKTSTAKER ER STUDENT J =ja N =nei STIPEND FRA STATENS LÅNEKASSE TILDELT DETTE ÅRET STUD_STIPEND STUD_LAAN LÅN " " " STUD_GJELD GJELD I STATENS LÅNEKASSE VED UTGANGEN AV ÅRET SUMBRUKINNT HUSHOLDNINGENS INNTEKT PÅ BRUKET (TIL JORDBRUKSFRADRAG) SUMFAE SUM UNDERPOSTER TIL ANNEN FAST EIENDOM SUM_PRIM_BOLIG HUSHOLDNINGENS TOTALE MARKEDSVERDI FOR PRIMÆRBOLIG I 2010 SUM_SEKUND_BOLIG HUSHOLDNINGENS TOTALE MARKEDSVERDI FOR SEKUNDÆRBOLIG I 2010 SUM_PRIM_BOLIG09 HUSHOLDNINGENS TOTALE MARKEDSVERDI FOR PRIMÆRBOLIG I 2009 SUM_SEKUND_BOLIG09 HUSHOLDNINGENS TOTALE MARKEDSVERDI FOR SEKUNDÆRBOLIG i 2009 SYKEP SYKEPENGER FRA FD-trygd UNDBIDR MOTTATT UNDERHOLDSBIDRAG UTDNIVAA UTDANNINGSNIVÅ (NUS 2000) 0 = ingen utdanning (mindre enn barneskole) 1 = barneskolenivå (1-6 år) 2 = ungdomsskolenivå (7-9 år) 3 = utdanning på gymnasnivå I (10 år) 4 = utdanning på gymnasnivå II (11-12 år) 5 = utdanning på universitets- og høyskolenivå I (13-14 år) 6 = utdanning på universitets- og høyskolenivå II (15-16 år) 7 = utdanning på universitets- og høyskolenivå III (17-18 år) 8 = utdanning på forskernivå 9 = uoppgitt Variablene som begynner med bokstaven X er hentet fra saldoskjema for selvstendige. Hver selvstendig kan ha inntil fem personinntektsskjemaer - ett for hver virksomhet. Alle disse variablene er i datasettet nummerert fra 1 7

8 - 5, der f.eks. XEA1 er eierandel i selskap fra personinntektsskjema nr. 1, men dette gjengis ikke her av plasshensyn. XEA EIERANDEL I SELSKAPET I FORHOLD TIL EKTEFELLE XEKSTRA JUSTERING AV PERSONINNTEKTEN XKN KORRIGERT NÆRINGSINNTEKT XLANS LØNNSKOSTNADER ANSATTE (inkl. aktive eiere) XNTYPE NÆRINGSTYPE (lages fra næringskode på personinntektsskjema) 1 = primærnæring 2 = annen næring 3 = ukjent næring 0 = ikke skjema XSGRUNN SKJERMINGSGRUNNLAG XSRENTE VALGT SKJERMINGSRENTE 8

9 B. UT-VARIABLE FRA SKATTEKJØRING MED LOTTE Navn på datasett: Modellbruker bestemmer dette i kjøringen. Skatterutinen: $LOTTEAP/prog/rutine/skatt09/lov09 AKSJEUTBYTTE BRUTTO AKSJEUTBYTTE EKSKL. AKSJEFOND AMS AKSJESPARING MED SKATTEFRADRAG ANDELBSU ANDEL AV MAX. BSU I GRUNNLAGSÅRET ANDFAG ANDEL AV MAX. FRADRAG FOR FAGFORENINGSKONTINGENT ANDUISF1 SÆRFRADRAG FOR ALDER, UFØRHET, ANDEL AV MAX. SÆRFRADRAG ANDUISF5 SÆRFRADRAG FOR NEDSATT ERVERVSEVNE, ANDEL AV MAX. SÆRFRADRAG ANT12 ANTALL BARN UNDER 12 ÅR I FAMILIEN ANT_KM ANTALL KM, REISEKOSTNADER HJEM-ARBEID BARN SUM BARNETRYGD OG KONTANTSTØTTE B_BIDRAG INNBETALT BIDRAG BEL_1_57 SKATTEFRITT UTBYTTE OG GEVINST, SKJERMING BF BRUTTOFORMUE = sum av alle formuesposter BFX BRUTTOFORMUE EKSKLUSIVE INNBO/LØSØRE OG SMÅBÅTER BONDEAND PERSONENS ANDEL AV HUSHOLDNINGENS TOTALE JORDBRUKSFRADRAG I BASISÅRET (mellom 0 og 1) BONDEHUSAND HUSHOLDNINGENS ANDEL AV JORDBRUKSFRADRAGET BSU SKATTEFRADRAGET FOR BOLIGSPARING FOR UNGDOM BSUSPARE BSU, SPAREBELØP DALDER ALDER DANDELFF PERSONENS ANDEL AV TOTALT FORELDREFRADRAG I FAMILIEN DFAMNR FAMILIENUMMER, ANONYMISERT Alle personer i samme familie har samme familienummer: Barn får morens familienummer. Ved ekteskap får kvinnen (og hennes evt. barn) mannens familienummer. DFAMST DFAMST2 DFNR DHUSHNR DHUSHTYP FAMILIESTATUS 1 = enslig forsørger (kan være 85-åring med 50 år gammelt hjemmeboende barn). Reelt enslig forsørger finnes ved å kombinere med DFAMST2 1 2 = en av ektepar med barn 3 = barn (kan være voksent barn) 4 = en av ektepar uten barn, jfr. 1 5 = andre med barn (samboer med barn, enslig som ikke er lignet i skatteklasse 2 med barn). 0 = annet (enslig, en av samboerpar m.v.) ENSLIG FORSØRGERS KLASSESTATUS Brukes kun hvis DFAMST=1 1 = skal lignes i klasse 1 (yngste barn er over 17 år) 0 = annet FØDSELSNUMMER, ANONYMISERT HUSHOLDNINGSNUMMER alle medlemmer av samme husholdning har samme husholdningsnummer HUSHOLDNINGSTYPE 0 = institusjonsbefolkning (HTYP=0) 1 = enslig 2 = enslig forsørger der yngste barn er under 18 år For kategori 3-8: Samboerpar er definert som to voksne med forskjellig etternavn som har samme adresse, begge er ugifte, og der aldersforskjellen ikke er for stor (skjønnsmessig). 3 = samboer- eller ektepar uten barn For kategori 4-7: Yngste barn må være under 18 år, men alle barn telles. Det skilles ikke mellom særkullsbarn og fellesbarn. 4 = samboer- eller ektepar m. 1 barn 5 = " " m. 2 barn 6 = " " m. 3 barn 7 = " " m. 4 eller flere barn 8 = samboer- eller ektepar eller enslig forsørger med yngste barn 18 år og over 9 = flerfamiliehusholdninger (ugifte søsken som bor sammen, to- og tregenerasjonshusholdninger, tvilstilfeller av samboere mv.) 9

10 DISP1 DISP2 DISP DKJONN DKL2NR DKOMST DMAXFF DOPPBL DSIVILST DSKRED DSOSIOST DUIF0 DUTBAB DUTBARN DYBARN ENSLIGF FA DISPONIBEL INNTEKT = bruttoinntekt - total skatt DISPONIBEL INNTEKT, IF = summen av bruttoinntekt, bostøtte, stipend, sosialhjelp, grunnstønad og hjelpestønad, yrkesskadeerstatning, skattefrie utbetalinger LTO, skattefri stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og engangsstøtte ved fødsel, mottatt underholdsbidrag fratrukket summen av underskudd i næring, tillegg i alminnelig inntekt fra deltakeroppgave, tillegg renteinntekter utover skjerming, tap ved salg av bolig og aksjer, renteutgifter, underskudd i borettslag, premie til offentlig pensjonsordning, innbetalt bidrag og total skatt. INNTEKT ETTER SKATT = summen av bruttoinntekt, bostøtte, stipend, sosialhjelp, grunnstønad og hjelpestønad, yrkesskadeerstatning, skattefrie utbetalinger LTO, skattefri stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og engangsstøtte ved fødsel, mottatt underholdsbidrag, fratrukket summen av andelseiers inntekt i boligselskap, inntekt av fast eiendom, underskudd i næring, tillegg i alminnelig inntekt fra deltakeroppgave, tillegg renteinntekter utover skjerming, tap ved salg av bolig og aksjer, premie til offentlig pensjonsordning, innbetalt bidrag og total skatt. KJØNN 1 = mann 2 = kvinne KL. 2-GRUPPE, FELLESNUMMER personer som har krav på å bli lignet felles i klasse to (dvs. ektepar og registrerte partnere) har samme verdi på DKL2NR. SKATTEFORDEL VED BOSTED 1 = person bor i Nord-Troms eller Finnmark 0 = annet BRUKER FAMILIEN MAKSIMALT FORELDREFRADRAG I BASISÅRET 1 = ja 0 = nei OPPBLÅSNINGSFAKTOR SIVILSTATUS 1 = ugift 2 = gift 3 = enke/enkemann 4 = skilt 5 = separert 6 = registrert partner 7 = separert partner 8 = skilt partner 9 = gjenlevende partner INDIKATOR FOR SKATTEBEGRENSNINGSREGELEN 1 = ja, kan komme inn under skattebegrensningsregelen hvis vedkommende eller ektefellen mottar pensjon fra folketrygden. Dersom dette er uførepensjon eller attføringspenger, kreves i tillegg fullt særfradrag. Inkluderer også alle andre som faktisk fikk skattebegrensning i grunnlagsåret. 0 = nei SOSIOØKONOMISK STATUS 1 = selvstendig næringsdrivende, primærnæring 2 = selvstendig næringsdrivende, annen næring 3 = ansatte 4 = pensjonister / trygdede 5 = andre: Barn, studenter, personer uten inntekt mv. FAKTISK FORELDREFRADRAG ANTALL BARN SOM GIR RETT TIL BARNETRYGD ANTALL BARN UNDER 19 ÅR ALDER PÅ YNGSTE BARN ENSLIG FORSØRGER MED YNGSTE BARN 18 ÅR ANNEN SKATTEPLIKTIG FORMUE = k4501+k4502+k4503+k4504+k4601+k

11 FAB LIGNINGSVERDI AV ANDELSEIERS DEL AV BOLIGSELSKAP FAE FORMUE, ANNEN FAST EIENDOM FB FORMUE, EGEN BOLIG FBRUK FORMUE GÅRDSBRUK FH FORMUE, FRITIDSEIENDOM FHOLDPRI NÆRINGSINNTEKT FRA PRIMÆRNÆRING SOM ANDEL AV TOTAL NÆRINGSINNTEKT FISK FISKEFRADRAG FKA FORMUE ANNEN KONSUMKAPITAL = privatbiler + motorsykler + lystfartøyer + campingvogner FKIB FORMUE KONSUMKAPITAL INNBO OG SMÅBÅTER, NETTO FN NETTOFORMUE (bruttoformue - gjeld > 0) FNRFKI DUMMYVARIABEL TIL BRUK I MARGINALSKATTEBEREGNINGEN FOSTERBARN ALENEBOENDE BARN UNDER 18 ÅR FP FORMUE PRODUKSJONSKAPITAL FS FORMUE, SKOG (innenbygds) FV FORMUE, VERDIPAPIRER FVB FORMUE, BANKINNSKUDD G TOTAL GJELD GA ANNEN GJELD GAB ANDELSEIERS GJELD I BOLIGSELSKAP GAVE GAVE TIL FRIVILLIGE ORG. HSOSIOST HOVEDINNTEKTSTAKERS SOSIOØKONOMISKE STATUS HSTILL STILLING I HUSHOLDNINGEN 0 = ikke hovedinntektstaker 1 = hovedinntektstaker IA ANDRE INNTEKTER IAB ANDELSEIERS INNTEKT I BOLIGSELSKAP IAE INNTEKT AV FAST EIENDOM IAF ANDRE INNTEKTER AV FAST EIENDOM IB BRUTTO INNTEKT i skattemessig forstand = sum alle inntekter (POST ) IK KAPITALINNTEKT IKA BRUTTO AKSJEUTBYTTE IKL KAPITALINNTEKT, LIVSFORSIKRING = avkastning på sparedelen IKR BRUTTO RENTEINNTEKT IKSA SKATTEPLIKTIG GEVINST VED SALG AV AKSJER M.V. IL TOTAL LØNNSINNTEKT FRATRUKKET ILTR ILB BARNS LØNN, barn under 13 år ILBP INNTEKT AV BARNEPASS ILL LØNN (inkl. sykepenger, dagpenger, naturalytelser m.v. til lønnstakere) INA NÆRINGSINNTEKT ANNEN NÆRING (inkl. liberale yrker) IND DAGPENGER, SELVSTENDIGE INNFISK INNTEKT AV FISKE OG FANGST INNSJO INNTEKT SOM GIR SJØMANNSFRADRAG INP NÆRINGSINNTEKT PRIMÆRNÆRING INS SYKE- OG FØDSELSPENGER TIL SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE INSA SYKE- OG FØDSELSPENGER TIL SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE, ANNEN NÆRING (inkl. liberale yrker) INSP SYKE- OG FØDSELSPENGER TIL SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE, PRIMÆRNÆRING INSPJ SYKEPENGER I NÆRING, JORDBRUK INSPF SYKEPENGER I NÆRING, FISKE INSPA SYKEPENGER I NÆRING, ANDRE PRIMÆRNÆRINGER IOBS BOSTØTTE IOS STIPEND FRA STATENS LÅNEKASSE IOSH SOSIALHJELP IPA PRIVAT OG KOLLEKTIV PENSJON (IKKE FOLKETRYGD), EGEN IPBA ANDRE MOTTATTE YTELSER IPB MOTTATT EGNE SKATTEPLIKTIGE BIDRAG, LIVRENTER MV. IPDGA SKJØNNSLIGNET GODTGJØRELSE, ANNEN NÆRING, DELT FORETAK IPDGP SKJØNNSLIGNET GODTGJØRELSE, PRIMÆRNÆRING, DELT FORETAK IPF PENSJON FRA FOLKETRYGDEN, EGEN 11

12 IPP IPPB IPSA IPSP IPT IS IT IXND IXKR IUTGU KLVALG KONTAND K32096 K3502 K3503 K3504 K3505 LTO223 LTO224 LTO245 LTO916 NIF NIK NIPA NIPP NIS NKAP NYBRI RTV_27 RTV_58 RTV_PSTAT TOTAL PENSJON, EGEN BARNEPENSJON SKJØNNSLIGNET PERSONINNTEKT, ANNEN NÆRING SKJØNNSLIGNET PERSONINNTEKT, PRIMÆRNÆRING EKTEFELLETILLEGG I PENSJONEN (FOLKETRYGD) EGEN INNTEKT VED BEREGNING AV STANDARDFRADRAG INNTEKTSGRUNNLAG TIL TOPPSKATT TILLEGG ALMINNELIG INNTEKT FRA DELTAGEROPPGAVE TILLEGG, RENTEINNTEKTER UTOVER SKJERMING UBENYTTET GODTGJØRELSESFRADRAG FRA TIDLIGERE ÅR VALG AV SKATTEKLASSE (SOM GIR LAVEST TOTAL SKATT FOR PARET) ANDEL AV FULL KONTANTSTØTTE I BASISÅRET. BOMPENGER OG FERJEUTGIFTER DERSOM DE OVERSTIGER 3300 KR. SÆRFRADRAG, ANNET SÆRFRADRAG, LETTERE NEDSATT ERVERVSEVNE SÆRFRADRAG, STORE SYKDOMSUTGIFTER SÆRFRADRAG, FRA BARN SKATTEFRI GRUNNSTØNAD OG HJELPESTØNAD FRA FOLKETRYGDEN OVERGANGSSTØNAD FRA FOLKETRYGDEN, LTO SKATTEFRI STØNAD TIL BARNETILSYN SKATTEFRIE UTBETALINGER, LTO INNTEKTSGRUNNLAG FOR BEREGNING AV FELLESKATT INNTEKTSGRUNNLAG FOR BEREGNING AV KOMMUNESKATT PERSONINNTEKT, ANNEN NÆRING PERSONINNTEKT, PRIMÆRNÆRING ALMINNELIG INNTEKT FØR SÆRFRADRAGET, inkl. aksjeutbytte NETTO KAPITALINNTEKT = sum av renteinntekter, aksjeutbytte, avkastning på livsforsikring fratrukket renteutgifter og fradragsberettigede utgifter i borettslag BRUTTOINNTEKT INKL. SKATTEFRIE YTELSER = summen av bruttoinntekt, bostøtte, stipend, sosialhjelp, grunnstønad og hjelpestønad, yrkesskadeerstatning, skattefrie utbetalinger LTO, skattefri stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad, engangsstøtte ved fødsel, barnetrygd, kontantstøtte og mottatt underholdsbidrag fratrukket summen av tillegg i alminnelig inntekt fra deltakeroppgave og tillegg renteinntekter utover skjerming ENGANGSSTØNAD VED FØDSEL UTDANNINGSSTØNAD PENSJONSSTATUS avtalefestet pensjon (AFP) 010 = private (LO/NHO) 011 = statlige 012 = kommunale 013 = bank og forsikring 014 = sluttvederlag, ikke AFP-tillegg 015 = NAVO første siffer = 1: alderspensjonist hvorav 110 = gått av som 70-åring 111 = 120 = gått av som 67-åring 121 = første siffer = 2: ufør hvorav 210 = ufør voksen 211 = 230 = 231 = 300 = etterlatt ektefelle 400 = etterlatt familiepleier 510 = barnepensjonister 520 = barnepensjonister første siffer = 6 attføring i påvente av uførepensjon 610= 12

13 620= = forsørget ektefelle/barn med grunn- og/eller hjelpestønad. Ikke pensjon = andre med grunn- og/eller hjelpestønad, uten pensjon. 999 = andre personer i registeret RTV_STATUSK STATUSKODE FRA BARNETRYGDREGISTERET 0 = trygdekontoret beregner stønaden 1 = ordinær beregning 2 = enslig forsørger med stønad for ett ekstra barn 4 = barn anbrakt i institusjon RTV_UFG UFØREGRAD RTV_YRK YRKESSKADEERSTATNING SJO SJØMANNSFRADRAG SKATT SUM ALLE SKATTARTER FRATRUKKET DIREKTE SKATTEFRADRAG SMS SPARING MED SKATTEFRADRAG SOEM DUMMYVARIABEL TIL BRUK VED SAMMENKOBLING SUMBRUKINNT HUSHOLDNINGENS INNTEKT PÅ BRUKET (TIL JORDBRUKSFRADRAG) TFK FORMUESKATT KOMMUNE TFS FORMUESKATT STAT TIF FELLESSKATT TIK INNTEKTSKATT, KOMMUNE TIS INNTEKTSSKATT STAT TIT TOPPSKATT TPT TRYGDEAVGIFT TR SKATTEREDUKSJON TRM MIDLERTIDIG SKATT MED SKATTEREDUKSJONSREGEL, ENSLIGE TRM2 " " " " PAR TT SKATT TOTALT (fratrukket barnetrygd, kontantstøtte og direkte skattefradrag) UI TOTALT FRADRAG I INNTEKT (eksklusive særfradrag) UIA ANDRE FRADRAG I INNTEKT UIB DEL AV FRADRAGSBERETTIGEDE UTGIFTER I BOLIGSELSKAP UIF FORELDREFRADRAG I INNTEKT UIK UTGIFTER TIL FAGFORENINGSKONTINGENT UIM MINSTEFRADRAG AV EGEN INNTEKT UIMB " " BARNS INNTEKT UIMBB " " BARNEPENSJON UIML PÅ LØNN UIMP PÅ PENSJON UIMT " " EKTEFELLETILLEGGET UIMX LØNNSFRADRAG, EGEN INNTEKT UIMY LØNNSFRADRAG, BARNS LØNNSINNTEKT UINB SÆRSKILT FRADRAG I NÆRINGSINNTEKT, LANDBRUK UIP UTGIFT TIL EGEN PENSJONSFORSIKRING UIR RENTEUTGIFTER UIS STANDARDFRADRAG I ALT UISF SÆRFRADRAG UISV STANDARDFRADRAG OG VIRKELIGE UTGIFTER I STILLING UIT BRUTTO REISEUTGIFTER UIV VIRKELIGE UTGIFTER I STILLING UNDBIDR MOTTATT UNDERHOLDSBIDRAG UPO PREMIE OFF. PENSJONSORDNING URTAP REALISASJONSTAP UTB BARNETRYGD ekskl. småbarnstillegget UTF FINNMARKSFRADRAG I SKATT UTG ANVENDT GODTGJØRELSESFRADRAG UTK KONTANTSTØTTE UTN TIDLIGERE ÅRS UNDERSKUDD I NÆRING UTS SMÅBARNSTILLEGGET TIL BARNETRYGDEN UTU FORSØRGERFRADRAG I SKATT FOR BARN OG UNGDOM UTV " " VOKSNE BARN UUN ÅRETS UNDERSKUDD I NÆRING X1 ØVRE INNTEKTSGRENSE 1. INTERVALL MINSTEFRADRAG PÅ LØNNSINNTEKT 13

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (h12) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER RÅDMANNEN SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE / SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER TIL 4- OG 5-ÅRINGER 1. Opplysninger om barnet/barna Unntatt offentlighet Offentleglova 13

Detaljer

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør Personlig økonomi - Skatt Karl Erik Roland Skatt sør Hva skal vi gjennom i dag? Hvorfor betaler vi skatt? Begrep definisjoner Skattekort Typer skattekort Enkelt eksempel på bergning av prosentkort Skattesatser

Detaljer

Grethe Sparby. Dokumentasjon. Selvangivelsesstatistikk 1993-1996. 99/13 Notateri 1999

Grethe Sparby. Dokumentasjon. Selvangivelsesstatistikk 1993-1996. 99/13 Notateri 1999 99/13 Notateri 1999 Grethe Sparby Selvangivelsesstatistikk 1993-1996 Dokumentasjon Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk Sammendrag 1. Grunnlag for statistikken 2. Omfanget

Detaljer

2. Har De tidligere fått en frivillig eller tvungen gjeldsordning etter gjeldsordningsloven? Ja Nei. Underskrift

2. Har De tidligere fått en frivillig eller tvungen gjeldsordning etter gjeldsordningsloven? Ja Nei. Underskrift Registrering av gjeldsordningssak/søknad om gjeldsforhandling Etter lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Søknaden fremsettes for namsmannen

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

OVERSIKT OVER UTBETALINGER FRA NAV SOM INNHENTES MASKINELT TIL BENYTTELSE I BOSTØTTEORDNINGEN. GJELDER FRA 3. TERMIN 2010

OVERSIKT OVER UTBETALINGER FRA NAV SOM INNHENTES MASKINELT TIL BENYTTELSE I BOSTØTTEORDNINGEN. GJELDER FRA 3. TERMIN 2010 OVERSIKT OVER UTBETALINGER FRA NAV SOM INNHENTES MASKINELT TIL BENYTTELSE I BOSTØTTEORDNINGEN. GJELDER FRA 3. TERMIN 2010 For hver bostøttetermin blir det maskinelt innhentet opplysninger om ytelser fra

Detaljer

Familieytelser. Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er:

Familieytelser. Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er: Folketrygden Bokmål 2004 1999 Familieytelser Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er: Barnefamilier Enslige forsørgere Tidligere

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

97/12 Notater 1997. Grethe Sparby. Inntekts- og formuesundersøkelsen 1992 Dokumentasjon

97/12 Notater 1997. Grethe Sparby. Inntekts- og formuesundersøkelsen 1992 Dokumentasjon 97/12 Notater 1997 Grethe Sparby Inntekts- og formuesundersøkelsen 1992 Seksjon for inntekts og lønnsstatistikk 1997 Sammendrag En viktig del av alle prosjekter er å dokumentere det arbeidet som er gjort.

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Hadsel kommune ordning for redusert foreldrebetaling i barnehage. Oppvekstsjefen

Hadsel kommune ordning for redusert foreldrebetaling i barnehage. Oppvekstsjefen Hadsel kommune ordning for redusert foreldrebetaling i barnehage Oppvekstsjefen 10.juni.2015 Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid for 4- og 5-åringer. Reduksjon i foreldrebetalingen

Detaljer

Skatteendringer for personlige skattytere

Skatteendringer for personlige skattytere Skatteendringer for personlige skattytere Stortinget. Fotografi. Wikimedia. 12. mai 2015. http://commons.wikimedia.org/wiki/file:stortinget,_oslo,_norway_(cropped).jpg Bacheloroppgave utført ved Høgskolen

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Vidar Pedersen. Inntekts- og formuesundersøkelsen 1993 Dokumentasjon. 97/13 Notater 1997

Vidar Pedersen. Inntekts- og formuesundersøkelsen 1993 Dokumentasjon. 97/13 Notater 1997 97/13 Notater 1997 Vidar Pedersen Inntekts- og formuesundersøkelsen 1993 Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk Sammendrag En viktig del av alle prosjekter er å dokumentere

Detaljer

TALL SATSER REGULATIV

TALL SATSER REGULATIV E-bok 024 TALL SATSER REGULATIV BEDRIFTENS FAKTABANK 2012 Otto Risanger (red) Otto Risanger Gå til innhold TALL, SATSER, REGULATIV - bedriftens faktabank R!SANGERS E-BOK 024 - DrivBedre-pakken Utgitt av

Detaljer

Feltoversikt. Denne oversikten viser hvilke felt som er med i de ulike brukerprofilene/produktene som er tilgjengelig for offentlig sektor.

Feltoversikt. Denne oversikten viser hvilke felt som er med i de ulike brukerprofilene/produktene som er tilgjengelig for offentlig sektor. Feltoversikt Denne oversikten viser hvilke felt som er med i de ulike brukerprofilene/produktene som er tilgjengelig for offentlig sektor. Oversikten inneholder beskrivelse av følgende filer: - Standard

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder mot a-ordningens beskrivelse av ytelser... 5 2 Kode 110-A Fri kost og losji... 5 3 Kode 111-A Lønn, honorarer mv.... 6 4 Kode 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv.

Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for næringsdrivende mv Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! 0412 Fødselsnummer Skatteklasse 30 11 60 443 46 Samboers fødselsnummer

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

94/21 Rapporter Reports

94/21 Rapporter Reports 94/21 Rapporter Reports 94/21 Rapporter Reports Skatter og overføringer til private Historisk oversikt over satser mv. Årene 1975-1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn

Detaljer

Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider. Forelesning 02.02.10: Folketrygdens inntektsbegrep

Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider. Forelesning 02.02.10: Folketrygdens inntektsbegrep Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider Forelesning 02.02.10: Folketrygdens inntektsbegrep 1. Hvordan kan inntektene komme inn? - Som vilkår - Ved utmålingen av ytelsene - Begrensninger

Detaljer

Kirsten Hansen, Bård Lian, Runa Nesbakken og Thor Olav Thoresen LOTTE-Skatt en mikrosimuleringsmodell for beregning av direkte skatter for personer

Kirsten Hansen, Bård Lian, Runa Nesbakken og Thor Olav Thoresen LOTTE-Skatt en mikrosimuleringsmodell for beregning av direkte skatter for personer Kirsten Hansen, Bård Lian, Runa Nesbakken og Thor Olav Thoresen en mikrosimuleringsmodell for beregning av direkte skatter for personer Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister SELVANGIVELSEN 2013 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk Leveringsfrist 30. april 2014 Sjekk alle opplysninger og fradrag skatteetaten.no

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

Endret skattlegging av pensjonister. Forsvar offentlig pensjon, 10. mai 2010 Jan Mønnesland

Endret skattlegging av pensjonister. Forsvar offentlig pensjon, 10. mai 2010 Jan Mønnesland Endret skattlegging av pensjonister Forsvar offentlig pensjon, 10. mai 2010 Jan Mønnesland Høringsnotat Finansdepartementet 3. mars Høringsfrist 3. mai endret skattebegrensningsregel for pensjonister økt

Detaljer

Registrering av gjeldsordningssak/søknad om gjeldsordning Etter lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner

Registrering av gjeldsordningssak/søknad om gjeldsordning Etter lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner Registrering av gjeldsordningssak/søknad om gjeldsordning Etter lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner Søknaden fremsettes for namsmannen der søkeren bor.

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2011 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne skattemeldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning fra inntektsåret 2011, og har derfor ingen interesse for det forestående

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Nordmann Kari Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for næringsdrivende mv. Selvangivelse for næringsdrivende må leveres! Fødselsnummer

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 21 Jon Epland og Mads Ivar Kirkeberg 1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapittelet er å gi en oversikt over personers og husholdningers

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

Forskuddsutskrivingen for 2015

Forskuddsutskrivingen for 2015 174 meldinger SKD 08/14, 19. desember 2014 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2015 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen) DATO: LOV-2009-12-11-112 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 27 Arild Langseth og Gunnar Claus 3. I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for næringsvirksomhet, det vil si personlig næringsdrivende og etterskuddspliktige.

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND Etternavn Adresse Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Postnr/Sted Telefon Statsborgerskap Kontonummer Det søkes hjelp til: Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter

Detaljer

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 25 Inntekt og skatt for svirksomhet Arild Langseth og Gunnar Claus 3. Inntekt og skatt for svirksomhet I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for svirksomhet,

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2014 Skattedirektoratet

meldinger Forskuddsutskrivingen for 2014 Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD11/13, 19. desember 2013 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2014 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for

Detaljer

Sigrun Kristoffersen. Inntekts- og formuesundersøkelsene for personlig næringsdrivende 1991 og 1992 Filbeskrivelser og benyttede skjematyper

Sigrun Kristoffersen. Inntekts- og formuesundersøkelsene for personlig næringsdrivende 1991 og 1992 Filbeskrivelser og benyttede skjematyper 95/13 Notater 1995 Sigrun Kristoffersen Inntekts- og formuesundersøkelsene for personlig næringsdrivende 1991 og 1992 Filbeskrivelser og benyttede skjematyper Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser

Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser Høsten 2013 Gjelder økonomiske ytelser. Hvilke situasjoner: Svangerskap, fødsel, adopsjon Aleneomsorg

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave Folketrygden Bokmål 2002 Uførepensjon - elektronisk utgave 1 2 Denne brosjyren gir en kort orientering om uførepensjon fra folketrygden. Den er oppdatert pr. 1. juni 2002. Vi gjør oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

1 Grunnlaget for forskuddsutskrivingen for 2012... 5. 2 Forskudd på skatt til staten mv... 5. 2.2 Annen inntektsskatt til staten...

1 Grunnlaget for forskuddsutskrivingen for 2012... 5. 2 Forskudd på skatt til staten mv... 5. 2.2 Annen inntektsskatt til staten... 174 meldinger SKD 2/12, 24. januar 2012 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2012 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret 2012.

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Rettledning til postene skatteetaten.no Ingen endring - ingen levering Leveringsfrist 30. april 2012 Husk alle fradrag Sjekk opplysningene i selvangivelsen Bokmål

Detaljer

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen Foreldrebetaling Endringer i ny forskrift fastsettelse av en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass for familier med lav inntekt 1 Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Detaljer

Selvangivelse 2013 0400

Selvangivelse 2013 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2013 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Nordmann Ola Bolignr.: H0202 Stredet 15 A 3333 Skattevig Fødselsnummer 03 11 63 003 31 Skatteklasse

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

ENDRINGER I FORELDREBETALING I BARNEHAGER

ENDRINGER I FORELDREBETALING I BARNEHAGER ENDRINGER I FORELDREBETALING I BARNEHAGER Fagsamling barnehage i Trondheim 16.juni 2015 1 Endringer i foreldrebetaling Endringer i forskrift om foreldrebetaling Foreldrebetaling økt fra kr 2.480 per. 1.1.15

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

Ekteskap eller samboerskap?

Ekteskap eller samboerskap? Ekteskap eller samboerskap? Utgitt av: Barne- og familiedepartementet, juli 2005 Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra Departementenes publikasjonsregister

Detaljer

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40 Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) År 2006 den 9. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort

Detaljer

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv 0219 Fødselsnummer 19 03 62 392 23 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer 25 09 61 479 05 Beston Aud

Detaljer

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Tidligere lønns og trekkode Innrapportering i a meldingen og Visma Lønn Lto Navn Type fordel Lønnsbeskrivelse Trekkplikt Grunnlag aga A meldingsnummer 110A Fri

Detaljer

Notater. Carina Nordseth og Toril Sandnes. FD - Trygd Dokumentasjonsrapport Inntekt og formue, 1992-2000. 2003/18 Notater 2003

Notater. Carina Nordseth og Toril Sandnes. FD - Trygd Dokumentasjonsrapport Inntekt og formue, 1992-2000. 2003/18 Notater 2003 2003/18 Notater 2003 Carina Nordseth og Toril Sandnes Notater FD - Trygd Dokumentasjonsrapport Inntekt og formue, 1992-2000 Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Emnegruppe: 03.04.30

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova mv.

Lov om endringar i folketrygdlova mv. Lov om endringar i folketrygdlova mv. DATO: LOV-2010-11-26-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2227 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-26, 2011-01-01 ENDRER: LOV-1997-02-28-19,

Detaljer

Slik får du mer ut av pengene som pensjonist

Slik får du mer ut av pengene som pensjonist Slik får du mer ut av pengene som pensjonist Skipper Worse Ledaal Stavanger 29. Januar 2016. Carsten O. Five Konsulent for Pensjonistforbundet Hvordan få mer ut av pengene som pensjonist? Hvordan få lavere

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Søknad om økonomisk stønad

Søknad om økonomisk stønad Personopplysninger Etternavn Fornavn Fødselsnr. Adresse Postnr. Poststed Telefon Sivil status o Ugift o Samboer / gift / reg.partner Etternavn Fornavn Fødselsnr. Bor du sammen med foreldre eller andre?

Detaljer

Marie W. Arneberg, Hanne A. Gravningsmyhr, Kirsten Hansen, Nina Langbraaten, Bård Lian og Thor Olav Thoresen

Marie W. Arneberg, Hanne A. Gravningsmyhr, Kirsten Hansen, Nina Langbraaten, Bård Lian og Thor Olav Thoresen 95/19 Rapporter Reports Marie W. Arneberg, Hanne A. Gravningsmyhr, Kirsten Hansen, Nina Langbraaten, Bård Lian og Thor Olav Thoresen LOTTE en mikrosimuleringsmodell for beregning av skatter og trygder

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Februar 2016 NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Ved den foreløpige skatteberegningen legges automatisk den gunstigste ligningsmåten

Detaljer

Forskuddsutskrivingen for 2016

Forskuddsutskrivingen for 2016 174 meldinger SKD 8/15, 22. desember 2015 Rettsavdelingen, personskatt Forskuddsutskrivingen for 2016 Denne meldingen redegjør for forskuddsutskrivingen på grunnlag av skattevedtaket for inntektsåret 2016.

Detaljer

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Med de skattesatsene som er vedtatt for 2015, kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 70.00oner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser

Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser Høsten 2014 Gjelder økonomiske ytelser. Hvilke situasjoner: Svangerskap, fødsel, adopsjon Aleneomsorg for

Detaljer

Høringsnotat endringer i reglene for skattlegging av pensjonsinntekt

Høringsnotat endringer i reglene for skattlegging av pensjonsinntekt 3. mars 2010 Høringsnotat endringer i reglene for skattlegging av pensjonsinntekt Side 1 1. Innledning og sammendrag...4 2. Bakgrunn...6 2.1 Innledning...6 2.2 Fleksibel alderspensjon i folketrygden...6

Detaljer