Eksamen. 15. november FOT2001 Helsefremmende arbeid / Helsefremjande arbeid. Programområde: Fotterapi / ortopediteknikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen. 15. november FOT2001 Helsefremmende arbeid / Helsefremjande arbeid. Programområde: Fotterapi / ortopediteknikk"

Transkript

1 Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 15. november 2017 FOT2001 Helsefremmende arbeid / Helsefremjande arbeid Programområde: Fotterapi / ortopediteknikk Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vedlegg Informasjon om vurderinga Andre opplysningar Ingen Eleven skal kunne: Drøfte ulike problemstillingar i høve til helse og levevaner. Gjere greie for ulike undersøkingar som vert brukte for å kartlegge problemet til pasienten. Gi råd og rettleiing for å betre pasienten sin gange/rørsleevne. Fortelje om ulike fotdeformitetar og gjere greie for førebyggjande behandling og tiltak i høve til dette. Bruke hygieniske prinsipp som en del av behandling/førebygging i ein arbeidssituasjon. Du skal svare på alle oppgåvene. Avskrift frå litteratur vil trekke ned karakteren. Du kan velje å svare som fotterapeut eller ortopediteknikar. Eksamen FOT2001 Høst 17 Side 2 av 6

3 Oppgåve 1 For å kunne utøve faga fotterapi eller ortopediteknikk, er det viktig med gode kunnskapar om korleis kroppen kan bevege seg så rett som mogleg ut frå dei føresetnadane vi har. For å kunne hjelpe pasienten på ein profesjonell måte, må vi kunne undersøke kroppen sin funksjonelle anatomi. Den pasienten du skal hjelpe i dag, er ein mann på seksti år som har budd mykje ute under open himmel ulike stader i Oslos gater. Han har sår fleire stader på leggane, og blåleg farge på huda på føtene. Hælane hans står i valgus, og mediale lengdeboger er nedsenka. Han har og hallux valgus på begge føter. Han går heile året i gummistøvlar. a) Gjer greie for dei undersøkingane du vil gjere. Gi grunn for svaret. b) Fortel pasienten kva for tiltak som bør gjerast for å betre gangen og rørsleevna, og kvifor du vurderer dette som veldig viktig for han. c) Vurder korleis du vil arbeide i høve til å hindre smitte og oppretthalde god hygiene på arbeidsplassen din. d) Gjer greie for kva for farar pasienten kan utsetje seg sjølv for med tanke på levemåten hans og manglande personleg hygiene. Gjer greie for kva for råd du vil gi han, slik at han kan betre sin eigen personlege hygiene. Oppgåve 2 Mange blir fødde med feil fotstilling og må få hjelp til å betre dette rett etter fødselen. Ei av desse diagnosane er Pes equinus supinatus adductus varus congenitus (klumpfot). Her vert ofte fot og legg lagt i gips, og det vert følgt vidare opp med skinner og tøyeøvingar. Vi er heldige i vår del av verda, og dei fleste får god hjelp med dette. No er det slik at i ein del U-land får ikkje barna same hjelp, og dei får store problem resten av livet. Dette er tilfelle med utfordringa di i dag. Pasienten er flyktning, og har ein ubehandla Pes equinus supinatus adductus varus congenitus (klumpfot). a) Beskriv foten til pasienten og vurder kva du tenkjer kan vere plaga hans i høve til deformiteten. b) Gjer greie for kva for undersøkingar du vel å gjere og kvifor du vel nettopp desse. c) Gjer greie for kva du kan hjelpe pasienten med innafor ditt kompetanseområde. Eksamen FOT2001 Høst 17 Side 3 av 6

4 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Eksamen varer i 4 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vedlegg Informasjon om vurderingen Andre opplysninger Ingen Eleven skal kunne: Drøfte ulike problemstillinger i forhold til helse og levevaner. Gjøre rede for ulike undersøkelser som brukes for å kartlegge pasientens problem. Gi råd og veiledning for å bedre pasientens gange/bevegelsesevne. Fortelle om ulike fotdeformiteter og gjøre rede for forebyggende behandling og tiltak i forhold til dette. Anvende hygieniske prinsipper som en del av behandling/forebygging i en arbeidssituasjon. Alle oppgaver skal besvares. Avskrift fra litteratur vil trekke ned karakteren. Du kan velge å svare som fotterapeut eller ortopeditekniker. Eksamen FOT2001 Høst 17 Side 4 av 6

5 Oppgave 1 For å kunne utøve fagene fotterapi eller ortopediteknikk, er det viktig med gode kunnskaper om hvordan kroppen kan bevege seg så riktig som mulig ut fra de forutsetninger vi har. For å kunne hjelpe pasienten på en profesjonell måte, må vi kunne undersøke kroppens funksjonelle anatomi. Den pasienten du skal hjelpe i dag er en mann på seksti år som har bodd mye ute under åpen himmel ulike steder i Oslos gater. Han har sår flere steder på leggene og blålig farge på huden på føttene. Hælene hans står i valgus, og mediale lengdebuer er nedsunket. Han har også hallux valgus på begge føtter. Han går hele året i gummistøvler. a) Gjør rede for de undersøkelsene du vil foreta. Begrunn svaret. b) Fortell pasienten hvilke tiltak som bør gjøres for å bedre gangen og bevegeligheten, og hvorfor du vurderer dette som veldig viktig for ham. c) Vurder hvordan du vil arbeide i forhold til å hindre smitte og opprettholde god hygiene på arbeidsplassen din. d) Gjør rede for hvilke farer pasienten kan utsette seg selv for med tanke på hans levesett og manglende personlig hygiene. Gjør rede for hvilke råd du vil gi ham, slik at han kan bedre sin egen personlig hygiene. Oppgave 2 Mange blir født med feil fotstilling og må få hjelp til å bedre dette rett etter fødselen. En av disse diagnosene er Pes equinus supinatus adductus varus congenitus (klumpfot). Her legges ofte fot og legg i gips og det følges videre opp med skinner og tøyeøvelser. Vi er heldige i vår del av verden, og de fleste får god hjelp med dette. Nå er det slik at i en del U-land får ikke barna samme hjelp, og de får store problemene resten av livet. Dette er tilfelle med din utfordring i dag. Pasienten er flyktning og har en ubehandlet Pes equinus supinatus adductus varus congenitus (klumpfot). a) Beskriv foten til pasienten og vurder hva du tenker kan være hans plager i forhold til deformiteten. b) Gjør rede for hvilke undersøkelser du velger å utføre og hvorfor du velger nettopp disse. c) Gjør rede for hva du kan hjelpe pasienten med innenfor ditt kompetanseområde. Eksamen FOT2001 Høst 17 Side 5 av 6

6