Fylkestinget MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkestinget MØTEINNKALLING"

Transkript

1 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: kl 09: gruppemøter. Kl Åpning av tinget kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell, Brekstad Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 48/2010 Fylkesvegplan - Utredning veglys, gang og sykkelveger, E-veg, funksjon og klasseinndeling 49/2010 Klassifisering av veger i Trondheim i forbindelse med åpning av Nordre Avlastningsvei mv - uttalelse 50/2010 Statsbudsjettet Statens vegvesens budsjettforslag - uttalelse 18 51/2010 Konkurranseutsetting for regionstrafikken i Sør-Trøndelag. Forslag fra AtB. 52/2010 Miljøpakke for transport i Trondheim. Prioritering av prosjekter /2010 Revidert takstmodell for kollektivtransport i Sør- og Nord-Trøndelag 37 54/2010 Øyrekken - overordnet kravspesifikasjon for anbud /2010 Evaluering av ordningen Trygt hjem for en 50-lapp /2010 Retningslinjer for drosjeløyver i Trondheim, /2010 Fagskolen i Sør-Trøndelag - styrets sammensetning 70 58/2010 Opplæring av minoritetsspråklige ungdom og voksne 79 59/2010 Statusrapport vedrørende Samhandlingsplan for bedre gjennomføring i videregående opplæring 60/2010 Tilstandsrapport for videregående opplæring i STFK skoleåret /2010 Etablering av Skjetlein grønt kompetansesenter - innhold, organisering og lokalisering 62/2010 Saksutredning KUP /2010 Oppnevning av politiske representanter i skoleutvalgene - suupleringsvalg /2010 Felles retningslinjer for elevdemokrati i de videregående skolene i Sør- Trøndelag

2 65/2010 Retningslinjer for skoleutvalgenes og skolemiljøutvalgenes arbeid - evaluering av de 2 første årene 66/2010 Gauldal skole- og kultursenter - eierskapsavtaler. Oppnevning av medlem i samarbeidsstyret. 67/2010 Eiendomsforvaltning i et livsløpsperspektiv: Modeller og suksesskriterier /2010 Småkraft i Sør-Trøndelag /2010 Vannregionutvalg i Vannregion Trøndelag. Vannområdeutvalg i vannregionen. Oppnevning av representanter. 70/2010 Alminnelig høring - Forslag til endringer i lov om Innovasjon Norge /2010 VRI Trøndelag (Virkemidler for regional FoU og innovasjon). Forslag til mål, strategier og innsatsområder for perioden /2010 Klima og energi Sør-Trøndelag: Forslag til handlingsprogram /2010 Uttalelse til petroleumsmeldingen /2010 Skolehelsetjenesten og kartlegging av helsesøsterresursen på videregående skole 75/2010 Trådløse Trondheim - Fylkeskommunens videre rolle og engasjement fram til 31 desember /2010 Arbeidet med å få store idrettsarrangement og kulturbegivenheter til Trøndelag - status og videre organisering 77/2010 Oppnevning av 2 representanter til regioanlt styre for Innovasjon Norge /2010 Årlig melding - prosedyre og liste over salg av eierandeler /2010 Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjekt - Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? 80/2010 Revidert budsjett /2010 Utfordringsdokumentet. Rammer og forutsetninger for det videre arbeidet med Strategiplan /2010 Regionalpolitisk arealstrategi for felles fjellområder i Sør-Trøndelag og Hedmark 83/2010 Interpellasjon fra representanten Morten Ellefsen - Anonym retting av prøver 84/2010 Interpellasjon fra representanten Ronny Kjelsberg - Rettferdig handel /2010 Spørsmål fra representanten Torhild Aarbergsbotten - Kraftkrisa i Midt- Norge må ikke avblåses 86/2010 Spørsmål fra repr. Geirmund Lykke (KrF) vedr. Bachelor i tannpleie i Trondheim

3 Saker til behandling SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Sak 48/2010 Fylkesvegplan - Utredning veglys, gang og sykkelveger, E-veg, funksjon og klasseinndeling Saken behandles i: Møtedato Saknr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen /2010 Fylkestinget /2010 Saksbehandler: Endre Rudolfsen Arkivsaksnr: INNSTILLING Samferdsel, areal og miljøkomiteen rår fylkestinget om å fatte følgende vedtak: 1. Fylkestinget slutter seg til prinsippet om at ansvaret for veglys og gang og sykkelveg langs fylkesvegvegnettet som har vesentlig trafikksikkerhetsmessig betydning er fylkeskommunens ansvar 2. Fylkestinget vil avvente endelig valg av alternativ for ansvaret for veglys ut over dagens praksis og gang og sykkelveg langs det gamle fylkesvegnettet til avklaring av funksjonsinndeling på det marginale fylkesvegnettet er avklart 3. Fylkesrådmannen bes starte det omfattende arbeidet med en ny funksjoninndeling og klassifisering av fylkesvegnettet. 4. Statens vegvesen bes komme tilbake med en egen utredning der man gjennomgår investeringskostnader og sparte energikostnader ved gjennomføring av ENØK-tiltak tilknyttet vegbelysning, spesielt med tanke på overgang til LED-lys. E-veg, funksjon og klasseinndeling Samferdsel- areal- og miljøkomitéen har behandlet saken i møte sak 41/2010 Protokoll Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 3

4 Vedtak Samferdsel, areal og miljøkomiteen rår fylkestinget om å fatte følgende vedtak: 1. Fylkestinget slutter seg til prinsippet om at ansvaret for veglys og gang og sykkelveg langs fylkesvegvegnettet som har vesentlig trafikksikkerhetsmessig betydning er fylkeskommunens ansvar 2. Fylkestinget vil avvente endelig valg av alternativ for ansvaret for veglys ut over dagens praksis og gang og sykkelveg langs det gamle fylkesvegnettet til avklaring av funksjonsinndeling på det marginale fylkesvegnettet er avklart 3. Fylkesrådmannen bes starte det omfattende arbeidet med en ny funksjoninndeling og klassifisering av fylkesvegnettet. 4. Statens vegvesen bes komme tilbake med en egen utredning der man gjennomgår investeringskostnader og sparte energikostnader ved gjennomføring av ENØK-tiltak tilknyttet vegbelysning, spesielt med tanke på overgang til LED-lys. E-veg, funksjon og klasseinndeling 4

5 Saksutredning: Fylkesvegplan - Utredning veglys, gang og sykkelveger, E-veg, funksjon og klasseinndeling FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING 1. Fylkestinget slutter seg til prinsippet om at ansvaret for veglys og gang og sykkelveg langs fylkesvegvegnettet som har vesentlig trafikksikkerhetsmessig betydning er fylkeskommunens ansvar 2. Fylkestinget vil avvente endelig valg av alternativ for ansvaret for veglys ut over dagens praksis og gang og sykkelveg langs det gamle fylkesvegnettet til avklaring av funksjonsinndeling på det marginale fylkesvegnettet er avklart 3. Fylkesrådmannen bes starte det omfattende arbeidet med en ny funksjoninndeling og klassifisering av fylkesvegnettet. 4. Statens vegvesen bes komme tilbake med en egen utredning der man gjennomgår investeringskostnader og sparte energikostnader ved gjennomføring av ENØK-tiltak tilknyttet vegbelysning, spesielt med tanke på overgang til LED-lys. E-veg, funksjon og klasseinndeling VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Oversikt kommuner antall stolper og strømforbruk på fylkesveger før Oversikt tilskuddordningen 3. Utdrag fra Statens vegvesens håndbok 264 GJELDENDE FORUTSETNINGER o FT-sak 95/2009 BAKGRUNN I forbindelse med fylkestingets behandling av fylkesvegplan for , sak 95/2009, ble følgende vedtatt: Det nedsettes umiddelbart en plangruppe for å arbeide fram ny vegklassifisering og funksjonsinndeling på nye og gamle Fylkesveger. Blant annet skal man vurdere en mulig overføring av Fylkesveier med lav ÅDT til kommunale veger. Inntil gruppen har avsluttet sitt arbeid skal driftsansvar og investeringsstrukturer på dagens Fylkesveier ligge fast. En hensiktsmessig folkevalgt behandlingen av søknader om avkjørsler fra Riksveg bør også vurderes av plangruppen. I fylkesrådmannens forslag til fylkesvegplan ble følgende utfordringer skissert til fylkestinget: 5

6 I strateginotatet som ble behandlet i fylkestinget i jun,i ble blant annet følgende spørsmål reist: Skal fylkeskommunen overta driftsansvar for gang- og sykkelveger langs de nåværende fylkesvegene? Skal fylkeskommunen overta driftsansvar for veglys langs de nåværende fylkesvegene? Skal fylkeskommunen overta det fulle ansvaret for investeringer på E-veger? Bør det foretas endringer i vegklassifisering og funksjonsinndeling? Disse spørsmålene har var ute på høring til kommunene i forkant av strateginotatet, og mange av dem har også uttalt seg i forbindelse med høringen av forslaget til fylkesvegplan. Det synes å være en relativt entydig oppfatning at blant kommunene bør ta det fulle ansvaret når det gjelder de tre første spørsmålene. Dette vil på den annen side medføre økte kostnader for fylkeskommunen, noe som vil gå ut over allerede svært pressede budsjetter. En har ikke klart å tallfeste de økonomiske konsekvensene av økt ansvar for fylkeskommunen. Endelig avklaring må derfor utstå til senere i fireårsperioden, og som en del av prosessen med og utvikle planene for dagens og nye fylkesveger til en samlet plan med ett handlingsprogram. Prinsipielt mener fylkesrådmannen det er riktig at fylkeskommunen bør ha det fulle og hele ansvaret for fylkesvegnettet, inklusive gang- og sykkelveger og veglys. Et forbehold må kanskje tas for veglys, der det kan være aktuelt å kreve at lyset skal være begrunnet ut fra faglige sikkerhetsmessige kriterier for atr fylkeskommunen skal dekke kostnadene. På den annen side kan motstykket til at fylkeskommunen skal ta det fulle og hele ansvaret for fylkesvegnettet, være at deler av fylkesvegnettet omklassifiseres til kommunal veg. Dette gjelder i første rekke E-vegene. Prinsipielt er det liten grunn til at lokale adkomstveger skal være fylkesveger. Imidlertid vanskeliggjør inntektsystemet for fylkeskommunen en slik omfattende omklassifisering, da fylkeskommunen ville få redusert sitt rammetilskudd uten at kommunene ville få økt sitt tilskudd tilsvarende. Det bør vurderes å ta initiativ til å få endret inntektsystemet på dette punktet. Når det gjelder kravet om kommunal egenandel ved investeringer på E-veger, er det vektigste argumentet imot at en risikerer at vanskelig økonomi i den aktuelle kommune kan hindre nødvendige investeringer. Kommunene har heller ikke anledning til å oppta lån til investeringer på fylkeskommunale veger. Fylkesrådmannen mener imidlertid at kravet i utgangspunktet bør opprettholdes inntil videre fordi E-vegene prinsipielt burde være kommunale. Det virker ikke som en naturlig løsning å la holdningen til drift av gang- og sykkelveger og veglys være ulik for de nåværende og de nye fylkesvegene. Dersom det skal være ulik holdning for ulike fylkesveger, bør dette være avhengig av funksjonsklasse og eventuelt trafikkmengde. Det har kommet innspill fra flere kommuner om at selve funksjonsinndelingen bør gjennomgås og justeres. Dette understøttes også av gjennomgangen av trafikkmengder i forhold til funksjonsklasser i kapittel 3. En slik totalgjennomgang av funksjonsinndelingen er imidlertid så vidt arbeidskrevende at en har måttet la det utstå til senere revisjon av fylkesveplanen. Fylkesrådmannen har i tråd med fylkestingets vedtak opprettet en arbeidsgruppe som har sett på konsekvenser av ulike modeller for drift av veglys og gang- og sykkelveger på det nye og samlede fylkesvegnettet etter forvaltningsreformen. 6

7 Sør-Trøndelag fylkeskommune har i dag ikke ansvar for veglys på det gamle fylkesvegnettet. Det som finnes av veglys på det gamle fylkesvegnettet, er satt opp og drives av den enkelte kommune eller lokale velforeninger/veglyslag. Det gis ikke tilskudd til kommunene i overføringene fra staten for veglys på det gamle fylkesvegnettet. Det gis heller ikke tilskudd til drift og vedlikehold fra fylkeskommunale midler. Etter forvaltningsreformen har fylkeskommunen fått ansvar for veglys langs det riksvegnettet som ble overført den I tillegg finnes det veglys der staten har bidratt med årlige tilskudd, men der eierskapet stort sett ligger til kommunene. Til slutt må en peke på at det er flere veglysanlegg som kommunene drifter også langs de gamle riksvegene, men som ikke får tilskudd, dvs. at lysene stort sett er kommunens ansvar. Mange kommuner har gjort henvendelser både til Statens vegvesen og fylkeskommunen om en endring, da det blir hevdet at ansvaret for veglys, på lik linje med andre vegelementer, må være vegeiers ansvar, dvs. staten for riksveger, fylkeskommunen for fylkesveger og kommunen for kommunale veger. I endringen av vegloven i 1996 ble det fastlagt at drift og vedlikehold av vegnettet også omfattet elementer som ikke har direkte tilknytning til selve kjørebanen. Veglys antas å være en del av dette. Fylkesrådmannen vil starte opp det omfattende arbeidet med funksjon og klasseinndeling av det samlede fylkesvegnettet når fylkestinget har fastsatt prinsippene for drift av gang og sykkelveger og veglys. DAGENS SITUASJON VEGLYS I det etterfølgende har fylkesrådmannen delt opp veglys på fylkesvegnettet pr etter følgende status: 1. Fylkesveger før Nye fylkesveger fra kommunale og private anlegg - tilskuddsordning 3. Nye fylkesveger fra statens vegvesens egne anlegg 4. Nye fylkesveger fra kommunale og private anlegg uten tilskudd Opplysningene i de forskjellige kategoriene er forskjellig, fra antall stolper, forbruk i kwh, utbetalte tilskudd og kostnader ved direkte kjøp av kraft. Fylkesrådmannen har ved å bruke forskjellige erfaringstall omgjort dette til kostnader som skal dekke alt av drift og vedlikehold. 1. Fylkesveger før (antall stolper og forbruk i kwh) Kort fortalt er det på de opprinnelige fylkesvegene i Sør-Trøndelag ca lyspunkt fordelt på alle kommuner. Størst er Trondheim kommune med 2650 lyspunkt, nest størst er Malvik med 669 og minst er Snillfjord med 9 lyspunkt. Fullstendig liste finnes i vedlegg 1. Det totale strømforbruket på de opprinnelige fylkesvegene ligger opp mot 4,8 GWh (mill. kwh) i året. Det legges til grunn en brenntid pr.år på 4000 timer og en beregnet kostnad på ca. 1 krone pr kwh i 2009 inkludert alle kostnader som kraftkjøp, nettleie, avgifter og moms. Bruker vi denne prisen vil kostnadene beløpe seg til ca 4,8 mill. kroner pr. år. Dette er imidlertid kun en del av kostnadene. I tillegg kommer kostnader til annen drift og vedlikehold. Typiske slike kostnader er: armatur- og masteutskiftinger anleggskontroll, lampeskift og armaturvedlikehold feilrettinger flytting og oppretting av master osv 7

8 Bruker man gjennomsnittlige beregninger for Statens vegvesenens tilskuddsbeløp, må vi multiplisere strøm- og nettleie med en faktor på ca 1,85 for å finne de samlede utgifter for veglys. De totale kostnadene vil da beløpe seg til c.a 8,9 mill kroner pr år. 2. Nye fylkesveger fra kommunale og private anlegg - tilskuddsordningen For en del strekninger har Statens vegvesen betalt tilskudd til kommuner som i dag eier og drifter veglys langs enkelte strekninger. Dette er strekninger som har hatt veglys fra år tilbake. Ved å betale tilskudd til driften har Statens vegvesen erkjent at dette er strekninger som av trafikksikkerhetsmessige grunner bør ha belysning. Fylkesrådmannen kan i denne sammenheng nevne at Statens vegevesen har fått tilbakemelding fra de fleste kommuner som påpeker at tilskuddet til riksvegbelysning ikke dekker opp de reelle kostnadene ved drift og vedlikehold. Dette gjelder spesielt i år med høy kraftpris og høy nettleie. Se oversikt i vedlegg 2. Det totale utbetalte beløpet i 2009 var 2,0 mill kroner. 3. Nye fylkesveger fra Statens vegvesens egne anlegg Ut fra en gjennomgang av Statens vegvesens portefølje hos Bergen Energi er en kommet fram til at kraftkjøp med nettleie, moms og andre utgifter utgjør ca. kr ,-. Med en faktor på 1,85 vil dette utgjøre ca. kr ,- i utgifter pr år. Dette er anlegg som fylkeskommunen har overtatt drift og vedlikehold av i forbindelse med forvaltningsreformen. Det totale beløpet vil her være ca 0,8 mill kroner som tidigere er utbetalt direkte fra SVV. 4. Nye fylkesveger fra kommunale og private anlegg uten tilskudd I tillegg finnes det en rekke veglysanlegg i privat eller kommunal regi som driftes og vedlikeholdes av eierne. Det gis ikke tilskudd for disse. Veglyseierne har til stadighet bedt om at disse overtas av Statens vegvesen, da det hevdes at dette er rene trafikksikkerhetstiltak på det som var det tidligere riksvegnett. Disse anleggene har ikke statens vegvesen ikke oversikt over. Hvis fylkesrådmannen antar at dette er i samme størrelsesorden som tilskuddsdelen vil det utgjøre ca 2 mill. kroner. Dette beløpet har en stor usikkerhet og kan derfor være betydelig høyere. Det totale beløpet vil her være ca 2,0 mill kroner. Riksveger etter Til orientering finnes det i større grad enn for de nye fylkesvegene veglys langs det som etter forble riksveg. Størstedelen av veglyset langs riksvegene eies av Statens vegvesen, men det finnes noen få anlegg som fortsatt eies av kommunene, men som driftes og vedlikeholdes med tilskudd fra Statens vegvesen. Det vil bli satt i gang et arbeid med å ta over det tilskuddsbaserte veglyset som finnes langs riksveg samt en gjennomgang av det øvrige veglys som i dag eies og drives av kommunene uten tilskudd, og da med tanke på å ta over de veglysstrekninger som oppfyller kravene, jf. vurderinger senere i saksframlegget. Dette vil bli sett i sammenheng med eventuelle endringer i ansvaret for veglys langs fylkesveger. Kostnader Totale kostnader for drift og vedlikehold av alle veglys på det gamle og ny fylkesvegnettet fylkesveger vil være følgende: Fylkesveger før Riksveger før tilskuddsordningen 8,9 mill kr 2,0 mill kr 8

9 Riksveger før statens vegvesens egne anlegg Riksveger før kommunale og private anlegg Til sammen 0,8 mill kr 2,0 mill kr 13,7 mill kr Runder vi dette av, ser vi at de totale kostnadene med å drifte alt veglys på fylkesvegene kommer på ca 14 mill. kr. En del av disse kostnadene er stipulert, så vi kan anta en usikkerhet på +/- 20%. Hvilke forhold skal ligge til grunn for å få veglys? I Statens vegvesens normaler er det i håndbok 017 Veg- og gateutforming i kapittel C definert behov for etablering av vegbelysning: Vegbelysning etableres for å redusere faren for at det skjer ulykker på grunn av manglende oversikt når det er mørkt. Vegbelysning anbefales når sparte samfunnsøkonomiske kostnader oppveier kostnadene til anlegg og drift av belysningsanlegget. Virkninger av alternative trafikksikkerhetstiltak eller tiltak som utføres samtidig med belysning må også inngå i vurderingene. Krav om belysning er gitt for hver dimensjoneringsklasse. I tillegg skal følgende steder belyses for a redusere ulykkesrisikoen i mørke: gangfelt kryssende gang- og sykkelveger fysisk kanaliserte kryss i hovedvegen rundkjøringer bomstasjoner ferjeleier etablerte viltkryssinger i plan med vegen, som for eksempel åpninger i et viltgjerde gangtunneler korte strekninger (< 500 m) mellom belyste strekninger, for å få sammenheng i belysningen Følgende veger bør belyses: veger med parallellført gang- og sykkelveg gang- og sykkelveger som ikke følger hovedvegen planskilt eller oppmerkede kanaliserte kryss med stor kompleksitet strekninger med mye kryssende vilt bruer med lengde 100 m uten fysisk skille mot gang- og sykkeltrafikk kjettingplasser og kontrollplasser Håndbok 017 gjelder for planlegging og bygging av nye veger, og i utgangspunktet ikke for eksisterende veger. Krav i håndbok 017 skal i utgangspunktet følges, men vegmyndigheten kan vedta å fravike dem. I håndbok 264, Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning, er det gitt retningslinjer for belysning langs eksisterende veg. I utgangspunktet bør kravene i håndbok 017 følges, og så er det gitt en del retningslinjer i tillegg. Statens vegvesen skal normalt eie og ha ansvaret for drift og vedlikehold av vegbelysningsanleggene langs sine veger. 9

10 Mange eksisterende veger trenger belysning på grunn av ulykker eller fordi det ferdes gående og syklende langs vegen. Ulykkesrisikoen i mørket skal legges til grunn for en beslutning om at vegbelysning skal settes opp. I tillegg til kravene i kapittel 3.1 (håndbok 017) bør følgende strekninger vurderes belyst: veger med fartsgrense 60 km/t og ÅDT veger med fartsgrense 70 km/t og ÅDT veger med gang- og sykkeltrafikk hvor det ikke er gang- og sykkelveg Veger og gater i tettbygd strøk skal normalt ha belysning av hensyn til fotgjengere og syklister. I boligområder med liten trafikk er det hensynet til sosiale funksjoner, trivsel, tilgjengelig og allmenn sikkerhet som er viktigst. Mens kravene i håndbok 017 som nevnt ovenfor i utgangspunktet skal følges, har håndbok 264 mer karakter av anbefalinger om når vegstrekninger bør vurderes belyst. Anbefalingene er imidlertid gitt ut fra hensyn til trafikksikkerhet, og der bør derfor i utgangspunktet følges opp hvis man ønsker å prioritere sikkerhetshensyn. Anlegg av veglys for andre formål enn trafikksikkerhet, f.eks. av hensyn til den allmenne sikkerhet, trivsel og miljø, vil vanligvis være avhengig av lokalpolitiske ønsker og prioriteringer. Det er ikke utarbeidet generelle behovskriterier for dette. I et eget kapittel i håndbok 264, kapittel 6, omhandles rehabilitering av eksisterende belysningsanlegg, Her er det gitt en del føringer i forbindelse med overtakelse av veglysanlegg fra kommuner og private. Kopi av dette kapitlet vedlegges, vedlegg 3. Det er vanskelig, uten å gjennomføre en større utredning, å anslå hva kravene i håndbok 017 og håndbok 264 vil måtte medføre hvis de skal legges til grunn for overtakelse og for den saks skyld ved vurdering av behovet for veglys langs strekninger som ikke er belyst i dag.. I forrige utredning ble det imidlertid estimert et behov på ca 113 km på det gamle fylkesvegnettet. Ca. 75% av dette er i Trondheim kommune. Tall fra de øvrige vegkategoriene har vi dessverre ikke oversikt over. ENØK-tiltak I alternativene for fylkeskommunens ansvar for veglys som gjennomgås senere i saksframlegget, er det ikke lagt inn kostnader til å gjennomføre eventuelle pålagte eller frivillige ENØK-tiltak. Statens vegvesen gjennomførte i samarbeid med ENOVA et ENØK-prosjekt som ble avsluttet i Det har senere vært fulgt opp med en del forsøk, særlig i Region sør og Region øst. De mest aktuelle ENØK-tiltak i forbindelse med veglys synes å være overgang LED-belysning og dimming av veglys i perioder med liten trafikk. Når det gjelder LED-lys, konkluderte ENØK-prosjektet med at lysutbyttet var litt for lavt og og prisen litt for høy til at slike armaturer er konkurransedyktige. Det ble imidlertid påpekt at utviklingen på området går fort, og at LED trolig vil være fordelaktig til veg- og tunnelbelysning om få år. En omfattende overgang til LED vil imidlertid kreve betydelige investeringer, selv om disse vil oppveies av innsparte strømutgifter i et langsiktig perspektiv. DAGENS SITUASJON - DRIFT GANG OG SYKKELVEG Registrering av vegnettet 10

11 Statens vegvesen har ingen registreringer av gang-/sykkelveger langs gamle fylkesveger i vegdatabanken (NVDB), så fylkesrådmannen har fått oppgitt lenkdedata som er hentet inn fra kommunene. Tekniske data på objekter som blant annet mengde og tilstand er imidlertid ikke kjent. Selv om kommunene sitter på slike opplysninger i varierende omfang og kvalitet, vil det ved en eventuell fylkeskommunal overtakelse til være nødvendig med systematisk feltregistrering som grunnlag for data til NVDB. Slik registrering vil ha en kostnad på ca. kr. 700,-/km, noe som vil bety en kostnad på ca. kr ,-.. Vedlikeholdsetterslep En registrering vil avdekke hvilken tilstand vegnettet er i mht. ønsket standard og vil muliggjøre en beregning av etterslepskostnader. Her utgjør behovet for forsterkning og reasfaltering godt over det halve av disse kostnadene. Reasfaltering er medtatt i angitt årspris for driftskostnader. Alt etter hvor alvorlig standardavviket er, vil kostnadene til drift og vedlikehold totalt kunne bli noe høyere de første årene enn et senere normalår. Overtakelse En eventuell fylkeskommunal overtakelse av dette gang-/sykkelvegnettet vil gi en mer enhetlig standard. Kostnadene med overtakelse vil ikke være større enn at det kan tas inn i de områdevise funksjonskontraktene. Arbeidsgruppen ser ikke større ulemper ved å overta driften av dette vegnettet. Det bør fastsettes en minimumsstandard ved en eventuell overtakelse fra kommunene, dette for å unngå overtakelse av vegnett som er forsømt over år. HELHETLIG DRØFTING Fylkesrådmannen har opprettet en arbeidsgruppe, og det er gjennomført et utredningsarbeid for å se på hvilke økonomiske konsekvenser ulike prinsipper vil ha for fylkesvegbudsjettet ved en overtakelse av veglys og drift av gang- og sykkelveger. Arbeidsgruppen skal også se på funksjonsinndeling av vegnettet, men dette arbeidet er enda ikke igangsatt. I drøftingen har fylkesrådmannen satt opp ulike alternativer der kostnadene ved hvert enkelt alternativ er anslått. Fylkesrådmannen har tatt utgangspunkt i at tilskuddsordningen skal opphøre og at de strekningene dette omfatter, forutsettes overført til vegeier, men da ut fra det alternativ som velges. Dette er i samsvar med anbefalinger i Statens vegvesens håndbok 264. Fylkesrådmannen er bekymret for tilstanden på eksisterende veglysanlegg av forholdsvis eldre dato slik at en i de første årene må rekne med en del ekstra kostnader til vedlikehold. Stort sett innebærer dette utskifting av armatur. I sammenstillingene under er et lagt til grunn 10 % utskifting pr. år av armaturer på veglys. Trondheim er holdt utenom da Statens vegvesen vurderer veglyset her å ha tilfredsstillende standard. En omfattende utskifting til LED-lys vil imidlertid kunne øke investeringskostnadene ytterligere de nærmeste årene, men vil kunne motsvares av reduserte energikostnader. Drift av veglys 1. Overtakelse av alt veglys Som tidligere vist vil dette alternativet kunne gi en årlig kostnad til drift og vedlikehold i størrelsesorden 14 mill. kr mill. kroner. En utskifting av armatur kan gi en årlig kostnad på ca. 1,3 mill. kr. Dette alternativet anslås å gi en total kostnad på ca. 15 mill. kr, eller ca. 12 mill. kr i tillegg til det som ligger inne i driftsrammene i dag. 2. Overtakelse av veglys etter behovsvurdering iht. håndbok 017, vegnormalene Ut fra en behovsvurdering er det noen få vegstrekninger på fylkesvegnettet som tilfredsstiller kriteriene for oppsetting av veglys. Da de aller fleste av disse 11

12 strekningene allerede har veglys, vil det derfor med det fylkesvegnettet vi har i dag, heller ikke her være behov for investeringsmidler til veglys på nye strekninger. Med bakgrunn i de foreløpige beregningene som er gjennomført, vil overtakelse i henhold til håndbok 017 på det gamle fylkesvegnett, med tillegg av nye strekninger på de deler av gamle E6 og E39 som tidligere er omklassifisert, utgjøre ca 130 km. Hvis vi anslår en gjennomsnittlig kilometersats etter prisene i 2009, ca kr/km, vil dette bli ca 3,25 mill. kr pr år til å dekke både kraftkjøp samt drift og vedlikehold. Av dette utgjør kostnadene i Trondheim ca. 2 mill. kr. Armaturutskifting vil kunne gi en ekstra vedlikeholdskostnad på ca. kr ,- pr. år. Legger vi til det vi i dag bruker på de nye fylkesvegene, både i egen regi og som tilskudd (2,8 mill.) vil det totalt dreie seg om en kostnad på ca. 6 mill. kr. Dette alternativet antas å gi en total kostnad på vel 6 mill. kr med en usikkerhet på +/- 20%, eller ca. 3,3 mill. kr i tillegg til det som ligger inne i dagens driftsrammer. 3. Overtakelse av veglys ut fra håndbok 264 i tillegg til håndbok 017 Vi ser at det ofte kan være vanskelig å nytte håndbøkenes kriterier for å vurdere behovet. Ved veger med forholdsvis lav ÅDT (årsdøgntrafikk = gjennomsnittlig trafikk pr. dag) vil en ulykke gi forholdsvis høy ulykkesfrekvens. Denne ene ulykken trenger ikke å være et mål på trafikksikkerhetsrisikoen i området da den kan ha helt andre årsaker en ubelyst veg. Det hadde derfor vært enklere å bruke andre kriterier for behovet for vegbelysning. Statens vegvesen i Nord-Trøndelag utarbeidet i 2005 et sett kriterier som skulle avklare hvilke strekninger som kvalifiserte til veglys på riksveg. De gjennomførte en sanering av veglys etter disse kriteriene, og har i etterkant tatt opp nye veglys som kvalifiserte til eierskap. Ett av kriteriene som ble benyttet der, var at Statens vegvesen skal drifte veglys langs riksveg nærmere skole enn 2,0 km. Noe tilsvarende kan være aktuelt for å dekke opp anbefalingen i håndbok 264 om å belyse veger med gang- og sykkeltrafikk der det ikke er gang- og sykkelveg. Det kan også nevnes at i Møre og Romsdal overtar fylkeskommunen ansvaret for veglys på fylkesveger der ÅDT er over Dette omfatter kun veglys der andre har tatt eller tar investeringskostnaden ved oppsetting. En total gjennomgang av behovet for veglys basert på håndbok 264 vil være et omfattende arbeid. Vi vil imidlertid tro at kostnadene ikke vil ligge svært mye høyere enn for alternativ 2, og tar utgangspunkt i en kostnad på ca. 7 mill. kr. For å få en mest mulig rettferdig vurdering gjør vi oppmerksom på at en slik gjennomgang vil måtte medføre at en del veglys på det nye fylkesvegnettet som Statens vegvesen drifter eller betaler tilskudd for vil bli krevd overtatt av kommunene, mens andre som kommunene eier og drifter vil bli overtatt av vegeier. Alternativ 3 antas å gi en total kostnad på ca 7 mill. kr, eller ca. 4 mill. kr høyere enn dagens driftsrammer. 4. Videreføring av det tidligere statlige ansvar Dette alternativet vil innebære at vegeier tar kun kostnadene med det som er overdratt i forbindelse med forvaltningsreformen. Dette omfatter tilskuddsordningen og det som drives i egenregi med kostnad på ca 3 mill. kroner. Med utgangspunkt i høringsrunden 12

13 med kommunenen i forbindelse med fylkesvegplanen vet vi at kommunene anser denne ordningen som svært urettferdig. Alternativet gir en kostnad på ca 3 mill. kr, dvs. det samme som ligger inne i dagens driftsrammer. Dette er et forholdsvis eksakt beløp. 5. Videreføring av tidligere praksis Dette alternativet tilsier at vegeier overlater eierskap av alt veglys til kommunene. Dette er vel et alternativ som er lite realistisk og strider også mot forutsetningene fra staten i forbindelse forvaltningsreformen Drift av gang- og sykkelveger Gang- og sykkelvegnettet på det gamle øvrige riksvegnettet ble driftet av staten, mens gangog sykkelvegnettet langs det gamle fylkesvegnettet driftes av kommunene. Etter forvaltningsreformen og fylkeskommunens overtakelse av det øvrige riksvegnettet har vi i dag to ulike måter å drifte og vedlikeholde gang- og sykkelveger langs det nye samlede fylkesvegnettet. Arbeidsgruppen har gjennomført en vurdering av økte årlige driftskostnader dersom fylkeskommunen tar ansvar for gang- og sykkelveger langs de gamle fylkesvegene. Status Gang-/sykkelveg langs "gamle" fylkesveger 2010-pris Omr. Nr. Kommuner G&Sveger D&V D&V D&V Lengde Gj. Snitt pris Gj. Snitt pris Gj. Snitt pris pr. m vinter pr. m sommer pr. m totalt Totalpris pr.år 1601 Rissa, Bjugn, Ørland, Åfjord, Roan, Osen Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal Holtålen, Røros, Tydal Malvik, Klæbu, Selbu Trondheim o Tabellen viser lengde på G&S-veger langs "gamle" fylkesveger som i dag driftes av kommunene. o Prisene i tabellen er tatt fra gjeldende funksjonskontrakter for drifting av G&S-veger langs riksveger og "nye" fylkesveger, justert til 2010-pris. o Det er i prisene i tillegg lagt inn kostnader til reasfaltering pr. 20 år med kr. 10,- pr. m. (dette er ikke del av priser i funksjonskontraktene) o Tabellen viser hva det vil koste å drifte gang og sykkelveger langs det gamle fylkesvegnettet. o For Trondheims vedkommende er pris hentet fra Trondheim bydrift som legger til grunn årlig kr ,- pr. km pr. år. Dette tror vi er for lavt anslag sett i forhold til at Trondheim er mer krevende enn øvrige kommuner. Prisen er derfor korrigert med kr. 10,- pr. m. o Dette gir en gjennomsnittspris på kr. 47,- pr. m/år og en samlet kostnad på ca. 5,7 mill. kr pr. år. 13

14 FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON Veglys På lengre sikt kan det neppe forsvares å følge ulik praksis for de gamle og de nye fylkesvegene, og det kan heller ikke anses realistisk å skyve alt ansvar for veglys også langs de nye fylkesvegene over på kommunene. Forutsetningene for overtakelse må være at veglys er trafikksikkerhetsmessig begrunnet. Det forutsettes at det utformes klare kriterier for å sikre en rettferdig prosess med både overtakelse fra kommunene og ikke minst tilbakeføring til kommunene. Gang og sykkelveger Dersom man skal legge til grunn det samme ansvarsforholdet for drift og vedlikehold av gang- og sykkelveger langs det gamle fylkesvegnettet som langs det tidligere øvrige riksvegnettet. Veiene forutsettes å være rimelig vedlikeholdt før overtakelse. Fylkesrådmannen mener det vil være hensiktsmessig at vi får et enhetlig system for driftsansvaret for det nye og samlede fylkesvegnettet. E-veg, funksjon og klasseinndeling Fylkesrådmannen vil starte opp det omfattende arbeidet med funksjon og klasseinndeling av det samlede fylkesvegnettet basert på de prinsippene fylkestinget fastsetter Drift og vedlikeholdskostnadene for å overta veglys og gang og sykkelveg kan bli opp mot 20 mill kr pr.år. Dette vil ha så store konsekvenser for øvrig vedlikehold av fylkesvegnettet at det må sees på muligheter for å nedklassifisere vegnett som ikke tilfredsstiller kravene til fylkesveg Vedlegg til sak VEDLEGG 1.doc VEDLEGG 2.doc Vedlegg 3.pdf 14

15 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Sak 49/2010 Klassifisering av veger i Trondheim i forbindelse med åpning av Nordre Avlastningsvei mv - uttalelse Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Fylkestinget /2010 Saksbehandler: Endre Rudolfsen Arkivsaksnr: INNSTILLING Fylkesutvalget rår Fylkestinget til å fatte slikt vedtak: 1. Fylkestinget mener det er viktig at det gis tilstrekkelig midler for å kunne drifte de sentrumsvegene som bli klassifisert som fylkesveger i Trondheim. Dette må ivaretas over de statlige rammeoverføringene. 2. Det forutsettes også at vegene er i henhold til tekniske krav og standard på de aktuelle veglenkene. 15

16 Saksutredning: Klassifisering av veger i Trondheim i forbindelse med åpning av Nordre Avlastningsvei mv - uttalelse FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING 1. Fylkesrådmannen mener det er viktig at det gis tilstrekkelig midler for å kunne drifte de sentrumsvegene som bli klassifisert som fylkesveger i Trondheim. Dette må ivaretas over de statlige rammeoverføringene. 2. Det forutsettes også at vegene er i henhold til tekniske krav og standard på de aktuelle veglenkene. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Brev av Statens vegvesen av den 30. april 2. Illustrasjon av forslaget til omklassifisering til fylkesveg BAKGRUNN Det vises til brev fra Statens vegvesen av den 30. april 2010 fra statens vegevsen vedrøende klassifisering av veger i Trondheim i forbindelse med åpning av nordre avlastningsveg (NAV) og åpning av ny jernbaneundergang i Skippergata sommeren FAKTISKE OPPLYSNINGER I forbindelse med åpningen av NAV har Statens vegvesen et forslag til omklassifisering vedrørende fylkesvegnettet: som resulterer i at totalt ca. 6,22 km riksveg blir omklassifisert fra riksveg til fylkesveg. Årlige kostnader til drift og vedlikehold av disse strekningene kan grovt anslås til 4,5-5 mill. kr. I år dekkes disse kostnadene i sin helhet av staten. Se vedlegg 2 for en illustrasjon av forslaget fra Statens vegvesen. For en fullstendig gjennomgang av omklassifiseringen vises det til vedlegg 1. Det er tidligere varslet fra Statens Vegvesen at riksvegforbindelsen gjennom Trondheim sentrum skal omklassifiseres, jfr. brev fra Statens vegvesen Dette gjelder E6 fra omkjøringsvegen Holtermanns veg Elgeseter gt. Prinsens gt. Bakke bru Innherredsvegen fram til rundkjøring ved Møllenberg. I forbindelse med åpning av ny jernbaneundergang i Skippergata sommeren 2011 presenterer Statens vegvesen følgende forslag: Når ny jernbaneundergang i Skippergata åpner sommeren 2011, vil riksvegforbindelsen mellom Brattøra og Innherredsveien naturlig følge Pirbrua frem til ny rundkjøring på Nyhavna og videre Skippergata Dyre Halses gate frem til rundkjøring ved Møllenberg. Dette innebærer at Pirbrua og Skippergata mellom rundkjøringen på Nyhavna og Dyre Halses gate klassifiseres som riksveg (Skippergata er kommunal veg i dag). Strekningen Havnegata 16

17 fra rundkjøring ved Pirbrua Gryta Dyre halses gate over Nidelv bru frem til nytt kryss med Skippergata foreslås da omklassifisert fra riksveg til fylkesveg. Dette utgjør i alt ca. 0,90 km. Se vedlegg 2 for en illustrasjon. Når E6 (egentlig rv. 706) Nidelv bru Grillstad åpner ved årsskiftet 2013/14, vil Skippergata Dyre Halses gate fra rundkjøring på Nyhavna til rundkjøring ved Møllenberg bli omklassifisert fra riksveg sammen med Innheredsveien videre østover, enten til fylkesveg eller kommunal veg. Fylkesrådmannen vil ta opp dette som egen sak når åpningen av E6- parsellen nærmer seg. HELHETLIG DRØFTING Fylkesrådmannen ser at det er naturlig med en omklassifisering av vegnettet i tråd med at nye veger kommer på plass i Trondheim og finner ikke grunnlag for å ha merknader til selve forslaget til omklassifisering fra Statens vegvesen Region midt. Fylkesrådmannen vil likevel understreke at det er viktig at det gis tilstrekkelig med midler for å kunne drifte de sentrumsvegene som blir klassifisert som fylkesveger i Trondheim. Dette må ivaretas i forbindelse med de statlige rammeoverføringene. Som konsekvens av den foreslåtte omklassifiseringen i forbindelse med åpningen av NAV vil fylkeskommunen få overført eierskap til vegtyper som vil ha mye høyere driftskostnader enn en gjennomsnittlig veglenke som ligger til grunn for beregningene i de generelle rammeoverføringene. Det forutsettes også at vegene ved overtakelse er i henhold til veglovens tekniske krav til standard på veger som omklassifiseres. Dette forholdet ble påpekt av fylkesutvalget og i brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune til Statens vegvesen i brev av 9. desember FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON Fylkesrådmannen mener det er viktig at det gis tilstrekkelig midler for å kunne drifte de sentrumsvegene som bli klassifisert som fylkesveger i Trondheim. Dette må ivaretas over de statlige rammeoverføringene. Det forutsettes også at vegene er i henhold til tekniske krav og standard på de aktuelle veglenkene. Vedlegg til sak Brev med vedlegg.pdf img (2).pdf 17

18 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Sak 50/2010 Statsbudsjettet Statens vegvesens budsjettforslag - uttalelse Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Fylkestinget /2010 Saksbehandler: Endre Rudolfsen Arkivsaksnr: INNSTILLING Fylkesutvalget rår Fylkestinget til å fatte slikt vedtak: 1. Fylkesutvalget mener det er viktig at en eventuell økning av budsjetter til sams vegadministrasjon ikke må finansieries innenfor rammen til fylkeskommunenene. 2. Fylkesutvalget mener det er viktig at rammene for NTP blir utgangspunktet for bevilgningen for 2011 i forhold til å kunne håndtere de utfordringene vi ser på riksvegnettet i Sør-Trøndelag. 18

19 Saksutredning: Statsbudsjettet Statens vegvesens budsjettforslag - uttalelse FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING 1. Fylkesutvalget mener det er viktig at en eventuell økning av budsjetter til sams vegadministrasjon ikke må finansieries innenfor rammen til fylkeskommunenene. 2. Fylkesutvalget mener det er viktig at rammene for NTP blir utgangspunktet for bevilgningen for 2011 i forhold til å kunne håndtere de utfordringene vi ser på riksvegnettet i Sør-Trøndelag. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Brev fra Statens vegevesen av den 12.mai med vedlegg GJELDENDE FORUTSETNINGER FT-sak 24/08 - Nasjonal transportplan - Høringsuttalelse BAKGRUNN Statens vegevesen Region midt har oversendt et budsjettforslag for riksvegbudsjettet for 2011 i brev av den 12. mai Sør-Trøndelag inviteres til å komme med en uttalelse innen 23. juni 2011 før forslaget oversendes Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet.. FAKTISKE OPPLYSNINGER I det foreliggende forslaget er det tatt utgangspunkt i to ulike rammenivå. o Det første nivået er en handlingsprogramramme (Ramme i nasjonal transportplan minus ramme for 2010 delt på de tre gjenstående årene). o Det andre nivået i forslaget er et videreført budsjett på 2010 nivå. Statens vegvesen har i forslaget pekt på noen generelle hvovedutfordringene for En av hovedutfordringene er den kostnadsveksten vi ser for blant annet drift og vedlikehold i forhold til nivåene man la til grunn i utarbeidelsen av nasjonal transportplan Prisen for nye driftskontrakter har økt med 41 pst i 2008, 44 pst i 2009 og over 60 pst i 2010 utover generell prisstigning. Det konkluderes i forslaget med at en videreført ramme for drift og vedlikehold vil medføre økt etterslep og det er derfor et behov for en økt ramme på drift og vedlikehold i forhold til videreført ramme for å snu trenden. En videreført ramme vil føre til at investeringspostene i stor grad må nyttes til en sikring av en rasjonell gjennomføring av igangsatte prosjekter, inkludert en fullfinansiering av prosjekter som er åpnet før Dette medfører samtidig en utfordring i forhold til å sikre prioriteringen av programområdene. Statens vegvesen peker også på en planleggingsutfordring. For en ramme i tråd med handlingsprogrammet vil det være rom for å starte opp flere større, nye prosjekter i I tillegg vil det være mulig å styrke satsingen på programområdene og starte opp nye rassikringsprosjekt. 19

20 For trafikant- og kjøretøyområdet vil Statens vegvesen prioritere trafikksikkerhetsrettede til tak (bilbelte, trafikksikkerhetskampanjer osv). En videreføring av rammen medfører utfordringer i å oppfylle NTP om tilsynsoppgaver og myndighetsoppgaver. Med en handlingsprogramramme vil man kunne øke omfanget av tilsyn. Det vises ellers til vedlegg 1 med brev fra Statens vegvesen med forslag. Økonomiske rammer I vedlegg 2 finner du en oversikt av hvilke tiltak du finner i Sør-Trøndelag i riksvegbudsjettet Det som er merket lilla er midler som er tilfalt regionen og som ikke er fordelt på fylke. HELHETLIG DRØFTING I forslaget til riksvegbudsjett for 2011 skriver Statens vegvesen følgende: Forvaltningsreformen innebærer at Statens vegvesen har fått vesentlig flere oppgaver å utføre under styring av fylkesjkommunene. Omfanget av oppgavene som tilhører sams vegadministrasjon er omfattende og mye tyder på at kostnadene blir høyere enn det som ble lagt til grunn for NTP Fylkesrådmannen har i flere omganger forsøkt å få brakt på det rene hva som ligger til grunn for dimensjoneringen av kostnaden for sams vegadministrasjon (527 mill kr) og for å få en dokumentasjon for hvordan dette nivået ble etablert. Dette har ikke vært mulig å få tilgang til, på tross av flere runder mot departement og vegdirektorat. Den refererte uttalelsen fra Statens vegvesen tyder på at de har mulighet til å gjøre betrakninger om nivået for sams vegadministrasjon er riktig eller ikke. Dette betyr at de må ha kjennskap til hva som ligger til grunn for nivået til sams vegadministrasjon og hvorfor, samt hvilke element det er som gjør at dagens nivå er for lite. Fylkesråmannen mener da det må være mulig for Statens vegvesen å tilkjennegi overfor Sør-Trøndelag fylkeskommune hvordan man har kommet fram til nivå og hvor mye av dette nivået tar utgangspunkt i aktivitet i Sør- Trøndelag. Fylkesrådmannen er uansett kritisk til at mer av forvaltningsreformens midler skal settes av til en sams vegadministrasjon, all den til det fremstår som uklart hvordan nivået er kommet til og hvor mye som har tilkommet Sør-Trøndelag i årene før forvaltningsreformen og i året etter sams ble innført. 20

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT. Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014

FORSLAGSDOKUMENT. Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014 Sist oppdatert onsdag 29.10.14 kl. 09:30 FORSLAGSDOKUMENT Fylkestinget 29. og 30. oktober 2014 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 09:30 er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Fylkesveger i Vest-Agder 2010-2013 side 2 av 40 Forord Fra 2010 har fylkeskommunen som følge av regionreformen ansvar for alle viktige regionale

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Forvaltningsrevisjonsrapport mai 2004 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I SØR-TRØNDELAG - TJENESTETILBUD TIL BARN OG UNGE OG TIL ELDRE I HJEMMESYKEPLEIE Sammendrag 2 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 4 2 FORMÅL,

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1

Rapport fra selskapskontroll. AtB AS. Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Mars 2013 - TITTEL - 1 Rapport fra selskapskontroll AtB AS Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mars 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Sist oppdatert 31.10.13 kl. 11:00 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTING 30.-31.10.13 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 21.30 tirsdag 29. oktober er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3

Saker til behandling. 11/10 11/00179-17 Offentlig tilskudd til private barnehager 2011 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 15.03.2011 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer