Fylkestinget MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkestinget MØTEINNKALLING"

Transkript

1 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: kl 09: gruppemøter. Kl Åpning av tinget kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell, Brekstad Andre opplysninger: Saker til behandling SAKLISTE 48/2010 Fylkesvegplan - Utredning veglys, gang og sykkelveger, E-veg, funksjon og klasseinndeling 49/2010 Klassifisering av veger i Trondheim i forbindelse med åpning av Nordre Avlastningsvei mv - uttalelse 50/2010 Statsbudsjettet Statens vegvesens budsjettforslag - uttalelse 18 51/2010 Konkurranseutsetting for regionstrafikken i Sør-Trøndelag. Forslag fra AtB. 52/2010 Miljøpakke for transport i Trondheim. Prioritering av prosjekter /2010 Revidert takstmodell for kollektivtransport i Sør- og Nord-Trøndelag 37 54/2010 Øyrekken - overordnet kravspesifikasjon for anbud /2010 Evaluering av ordningen Trygt hjem for en 50-lapp /2010 Retningslinjer for drosjeløyver i Trondheim, /2010 Fagskolen i Sør-Trøndelag - styrets sammensetning 70 58/2010 Opplæring av minoritetsspråklige ungdom og voksne 79 59/2010 Statusrapport vedrørende Samhandlingsplan for bedre gjennomføring i videregående opplæring 60/2010 Tilstandsrapport for videregående opplæring i STFK skoleåret /2010 Etablering av Skjetlein grønt kompetansesenter - innhold, organisering og lokalisering 62/2010 Saksutredning KUP /2010 Oppnevning av politiske representanter i skoleutvalgene - suupleringsvalg /2010 Felles retningslinjer for elevdemokrati i de videregående skolene i Sør- Trøndelag

2 65/2010 Retningslinjer for skoleutvalgenes og skolemiljøutvalgenes arbeid - evaluering av de 2 første årene 66/2010 Gauldal skole- og kultursenter - eierskapsavtaler. Oppnevning av medlem i samarbeidsstyret. 67/2010 Eiendomsforvaltning i et livsløpsperspektiv: Modeller og suksesskriterier /2010 Småkraft i Sør-Trøndelag /2010 Vannregionutvalg i Vannregion Trøndelag. Vannområdeutvalg i vannregionen. Oppnevning av representanter. 70/2010 Alminnelig høring - Forslag til endringer i lov om Innovasjon Norge /2010 VRI Trøndelag (Virkemidler for regional FoU og innovasjon). Forslag til mål, strategier og innsatsområder for perioden /2010 Klima og energi Sør-Trøndelag: Forslag til handlingsprogram /2010 Uttalelse til petroleumsmeldingen /2010 Skolehelsetjenesten og kartlegging av helsesøsterresursen på videregående skole 75/2010 Trådløse Trondheim - Fylkeskommunens videre rolle og engasjement fram til 31 desember /2010 Arbeidet med å få store idrettsarrangement og kulturbegivenheter til Trøndelag - status og videre organisering 77/2010 Oppnevning av 2 representanter til regioanlt styre for Innovasjon Norge /2010 Årlig melding - prosedyre og liste over salg av eierandeler /2010 Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjekt - Ivaretar STFK elevenes rett til opplæring ved lærerfravær? 80/2010 Revidert budsjett /2010 Utfordringsdokumentet. Rammer og forutsetninger for det videre arbeidet med Strategiplan /2010 Regionalpolitisk arealstrategi for felles fjellområder i Sør-Trøndelag og Hedmark 83/2010 Interpellasjon fra representanten Morten Ellefsen - Anonym retting av prøver 84/2010 Interpellasjon fra representanten Ronny Kjelsberg - Rettferdig handel /2010 Spørsmål fra representanten Torhild Aarbergsbotten - Kraftkrisa i Midt- Norge må ikke avblåses 86/2010 Spørsmål fra repr. Geirmund Lykke (KrF) vedr. Bachelor i tannpleie i Trondheim

3 Saker til behandling SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Sak 48/2010 Fylkesvegplan - Utredning veglys, gang og sykkelveger, E-veg, funksjon og klasseinndeling Saken behandles i: Møtedato Saknr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen /2010 Fylkestinget /2010 Saksbehandler: Endre Rudolfsen Arkivsaksnr: INNSTILLING Samferdsel, areal og miljøkomiteen rår fylkestinget om å fatte følgende vedtak: 1. Fylkestinget slutter seg til prinsippet om at ansvaret for veglys og gang og sykkelveg langs fylkesvegvegnettet som har vesentlig trafikksikkerhetsmessig betydning er fylkeskommunens ansvar 2. Fylkestinget vil avvente endelig valg av alternativ for ansvaret for veglys ut over dagens praksis og gang og sykkelveg langs det gamle fylkesvegnettet til avklaring av funksjonsinndeling på det marginale fylkesvegnettet er avklart 3. Fylkesrådmannen bes starte det omfattende arbeidet med en ny funksjoninndeling og klassifisering av fylkesvegnettet. 4. Statens vegvesen bes komme tilbake med en egen utredning der man gjennomgår investeringskostnader og sparte energikostnader ved gjennomføring av ENØK-tiltak tilknyttet vegbelysning, spesielt med tanke på overgang til LED-lys. E-veg, funksjon og klasseinndeling Samferdsel- areal- og miljøkomitéen har behandlet saken i møte sak 41/2010 Protokoll Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 3

4 Vedtak Samferdsel, areal og miljøkomiteen rår fylkestinget om å fatte følgende vedtak: 1. Fylkestinget slutter seg til prinsippet om at ansvaret for veglys og gang og sykkelveg langs fylkesvegvegnettet som har vesentlig trafikksikkerhetsmessig betydning er fylkeskommunens ansvar 2. Fylkestinget vil avvente endelig valg av alternativ for ansvaret for veglys ut over dagens praksis og gang og sykkelveg langs det gamle fylkesvegnettet til avklaring av funksjonsinndeling på det marginale fylkesvegnettet er avklart 3. Fylkesrådmannen bes starte det omfattende arbeidet med en ny funksjoninndeling og klassifisering av fylkesvegnettet. 4. Statens vegvesen bes komme tilbake med en egen utredning der man gjennomgår investeringskostnader og sparte energikostnader ved gjennomføring av ENØK-tiltak tilknyttet vegbelysning, spesielt med tanke på overgang til LED-lys. E-veg, funksjon og klasseinndeling 4

5 Saksutredning: Fylkesvegplan - Utredning veglys, gang og sykkelveger, E-veg, funksjon og klasseinndeling FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING 1. Fylkestinget slutter seg til prinsippet om at ansvaret for veglys og gang og sykkelveg langs fylkesvegvegnettet som har vesentlig trafikksikkerhetsmessig betydning er fylkeskommunens ansvar 2. Fylkestinget vil avvente endelig valg av alternativ for ansvaret for veglys ut over dagens praksis og gang og sykkelveg langs det gamle fylkesvegnettet til avklaring av funksjonsinndeling på det marginale fylkesvegnettet er avklart 3. Fylkesrådmannen bes starte det omfattende arbeidet med en ny funksjoninndeling og klassifisering av fylkesvegnettet. 4. Statens vegvesen bes komme tilbake med en egen utredning der man gjennomgår investeringskostnader og sparte energikostnader ved gjennomføring av ENØK-tiltak tilknyttet vegbelysning, spesielt med tanke på overgang til LED-lys. E-veg, funksjon og klasseinndeling VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Oversikt kommuner antall stolper og strømforbruk på fylkesveger før Oversikt tilskuddordningen 3. Utdrag fra Statens vegvesens håndbok 264 GJELDENDE FORUTSETNINGER o FT-sak 95/2009 BAKGRUNN I forbindelse med fylkestingets behandling av fylkesvegplan for , sak 95/2009, ble følgende vedtatt: Det nedsettes umiddelbart en plangruppe for å arbeide fram ny vegklassifisering og funksjonsinndeling på nye og gamle Fylkesveger. Blant annet skal man vurdere en mulig overføring av Fylkesveier med lav ÅDT til kommunale veger. Inntil gruppen har avsluttet sitt arbeid skal driftsansvar og investeringsstrukturer på dagens Fylkesveier ligge fast. En hensiktsmessig folkevalgt behandlingen av søknader om avkjørsler fra Riksveg bør også vurderes av plangruppen. I fylkesrådmannens forslag til fylkesvegplan ble følgende utfordringer skissert til fylkestinget: 5

6 I strateginotatet som ble behandlet i fylkestinget i jun,i ble blant annet følgende spørsmål reist: Skal fylkeskommunen overta driftsansvar for gang- og sykkelveger langs de nåværende fylkesvegene? Skal fylkeskommunen overta driftsansvar for veglys langs de nåværende fylkesvegene? Skal fylkeskommunen overta det fulle ansvaret for investeringer på E-veger? Bør det foretas endringer i vegklassifisering og funksjonsinndeling? Disse spørsmålene har var ute på høring til kommunene i forkant av strateginotatet, og mange av dem har også uttalt seg i forbindelse med høringen av forslaget til fylkesvegplan. Det synes å være en relativt entydig oppfatning at blant kommunene bør ta det fulle ansvaret når det gjelder de tre første spørsmålene. Dette vil på den annen side medføre økte kostnader for fylkeskommunen, noe som vil gå ut over allerede svært pressede budsjetter. En har ikke klart å tallfeste de økonomiske konsekvensene av økt ansvar for fylkeskommunen. Endelig avklaring må derfor utstå til senere i fireårsperioden, og som en del av prosessen med og utvikle planene for dagens og nye fylkesveger til en samlet plan med ett handlingsprogram. Prinsipielt mener fylkesrådmannen det er riktig at fylkeskommunen bør ha det fulle og hele ansvaret for fylkesvegnettet, inklusive gang- og sykkelveger og veglys. Et forbehold må kanskje tas for veglys, der det kan være aktuelt å kreve at lyset skal være begrunnet ut fra faglige sikkerhetsmessige kriterier for atr fylkeskommunen skal dekke kostnadene. På den annen side kan motstykket til at fylkeskommunen skal ta det fulle og hele ansvaret for fylkesvegnettet, være at deler av fylkesvegnettet omklassifiseres til kommunal veg. Dette gjelder i første rekke E-vegene. Prinsipielt er det liten grunn til at lokale adkomstveger skal være fylkesveger. Imidlertid vanskeliggjør inntektsystemet for fylkeskommunen en slik omfattende omklassifisering, da fylkeskommunen ville få redusert sitt rammetilskudd uten at kommunene ville få økt sitt tilskudd tilsvarende. Det bør vurderes å ta initiativ til å få endret inntektsystemet på dette punktet. Når det gjelder kravet om kommunal egenandel ved investeringer på E-veger, er det vektigste argumentet imot at en risikerer at vanskelig økonomi i den aktuelle kommune kan hindre nødvendige investeringer. Kommunene har heller ikke anledning til å oppta lån til investeringer på fylkeskommunale veger. Fylkesrådmannen mener imidlertid at kravet i utgangspunktet bør opprettholdes inntil videre fordi E-vegene prinsipielt burde være kommunale. Det virker ikke som en naturlig løsning å la holdningen til drift av gang- og sykkelveger og veglys være ulik for de nåværende og de nye fylkesvegene. Dersom det skal være ulik holdning for ulike fylkesveger, bør dette være avhengig av funksjonsklasse og eventuelt trafikkmengde. Det har kommet innspill fra flere kommuner om at selve funksjonsinndelingen bør gjennomgås og justeres. Dette understøttes også av gjennomgangen av trafikkmengder i forhold til funksjonsklasser i kapittel 3. En slik totalgjennomgang av funksjonsinndelingen er imidlertid så vidt arbeidskrevende at en har måttet la det utstå til senere revisjon av fylkesveplanen. Fylkesrådmannen har i tråd med fylkestingets vedtak opprettet en arbeidsgruppe som har sett på konsekvenser av ulike modeller for drift av veglys og gang- og sykkelveger på det nye og samlede fylkesvegnettet etter forvaltningsreformen. 6

7 Sør-Trøndelag fylkeskommune har i dag ikke ansvar for veglys på det gamle fylkesvegnettet. Det som finnes av veglys på det gamle fylkesvegnettet, er satt opp og drives av den enkelte kommune eller lokale velforeninger/veglyslag. Det gis ikke tilskudd til kommunene i overføringene fra staten for veglys på det gamle fylkesvegnettet. Det gis heller ikke tilskudd til drift og vedlikehold fra fylkeskommunale midler. Etter forvaltningsreformen har fylkeskommunen fått ansvar for veglys langs det riksvegnettet som ble overført den I tillegg finnes det veglys der staten har bidratt med årlige tilskudd, men der eierskapet stort sett ligger til kommunene. Til slutt må en peke på at det er flere veglysanlegg som kommunene drifter også langs de gamle riksvegene, men som ikke får tilskudd, dvs. at lysene stort sett er kommunens ansvar. Mange kommuner har gjort henvendelser både til Statens vegvesen og fylkeskommunen om en endring, da det blir hevdet at ansvaret for veglys, på lik linje med andre vegelementer, må være vegeiers ansvar, dvs. staten for riksveger, fylkeskommunen for fylkesveger og kommunen for kommunale veger. I endringen av vegloven i 1996 ble det fastlagt at drift og vedlikehold av vegnettet også omfattet elementer som ikke har direkte tilknytning til selve kjørebanen. Veglys antas å være en del av dette. Fylkesrådmannen vil starte opp det omfattende arbeidet med funksjon og klasseinndeling av det samlede fylkesvegnettet når fylkestinget har fastsatt prinsippene for drift av gang og sykkelveger og veglys. DAGENS SITUASJON VEGLYS I det etterfølgende har fylkesrådmannen delt opp veglys på fylkesvegnettet pr etter følgende status: 1. Fylkesveger før Nye fylkesveger fra kommunale og private anlegg - tilskuddsordning 3. Nye fylkesveger fra statens vegvesens egne anlegg 4. Nye fylkesveger fra kommunale og private anlegg uten tilskudd Opplysningene i de forskjellige kategoriene er forskjellig, fra antall stolper, forbruk i kwh, utbetalte tilskudd og kostnader ved direkte kjøp av kraft. Fylkesrådmannen har ved å bruke forskjellige erfaringstall omgjort dette til kostnader som skal dekke alt av drift og vedlikehold. 1. Fylkesveger før (antall stolper og forbruk i kwh) Kort fortalt er det på de opprinnelige fylkesvegene i Sør-Trøndelag ca lyspunkt fordelt på alle kommuner. Størst er Trondheim kommune med 2650 lyspunkt, nest størst er Malvik med 669 og minst er Snillfjord med 9 lyspunkt. Fullstendig liste finnes i vedlegg 1. Det totale strømforbruket på de opprinnelige fylkesvegene ligger opp mot 4,8 GWh (mill. kwh) i året. Det legges til grunn en brenntid pr.år på 4000 timer og en beregnet kostnad på ca. 1 krone pr kwh i 2009 inkludert alle kostnader som kraftkjøp, nettleie, avgifter og moms. Bruker vi denne prisen vil kostnadene beløpe seg til ca 4,8 mill. kroner pr. år. Dette er imidlertid kun en del av kostnadene. I tillegg kommer kostnader til annen drift og vedlikehold. Typiske slike kostnader er: armatur- og masteutskiftinger anleggskontroll, lampeskift og armaturvedlikehold feilrettinger flytting og oppretting av master osv 7

8 Bruker man gjennomsnittlige beregninger for Statens vegvesenens tilskuddsbeløp, må vi multiplisere strøm- og nettleie med en faktor på ca 1,85 for å finne de samlede utgifter for veglys. De totale kostnadene vil da beløpe seg til c.a 8,9 mill kroner pr år. 2. Nye fylkesveger fra kommunale og private anlegg - tilskuddsordningen For en del strekninger har Statens vegvesen betalt tilskudd til kommuner som i dag eier og drifter veglys langs enkelte strekninger. Dette er strekninger som har hatt veglys fra år tilbake. Ved å betale tilskudd til driften har Statens vegvesen erkjent at dette er strekninger som av trafikksikkerhetsmessige grunner bør ha belysning. Fylkesrådmannen kan i denne sammenheng nevne at Statens vegevesen har fått tilbakemelding fra de fleste kommuner som påpeker at tilskuddet til riksvegbelysning ikke dekker opp de reelle kostnadene ved drift og vedlikehold. Dette gjelder spesielt i år med høy kraftpris og høy nettleie. Se oversikt i vedlegg 2. Det totale utbetalte beløpet i 2009 var 2,0 mill kroner. 3. Nye fylkesveger fra Statens vegvesens egne anlegg Ut fra en gjennomgang av Statens vegvesens portefølje hos Bergen Energi er en kommet fram til at kraftkjøp med nettleie, moms og andre utgifter utgjør ca. kr ,-. Med en faktor på 1,85 vil dette utgjøre ca. kr ,- i utgifter pr år. Dette er anlegg som fylkeskommunen har overtatt drift og vedlikehold av i forbindelse med forvaltningsreformen. Det totale beløpet vil her være ca 0,8 mill kroner som tidigere er utbetalt direkte fra SVV. 4. Nye fylkesveger fra kommunale og private anlegg uten tilskudd I tillegg finnes det en rekke veglysanlegg i privat eller kommunal regi som driftes og vedlikeholdes av eierne. Det gis ikke tilskudd for disse. Veglyseierne har til stadighet bedt om at disse overtas av Statens vegvesen, da det hevdes at dette er rene trafikksikkerhetstiltak på det som var det tidligere riksvegnett. Disse anleggene har ikke statens vegvesen ikke oversikt over. Hvis fylkesrådmannen antar at dette er i samme størrelsesorden som tilskuddsdelen vil det utgjøre ca 2 mill. kroner. Dette beløpet har en stor usikkerhet og kan derfor være betydelig høyere. Det totale beløpet vil her være ca 2,0 mill kroner. Riksveger etter Til orientering finnes det i større grad enn for de nye fylkesvegene veglys langs det som etter forble riksveg. Størstedelen av veglyset langs riksvegene eies av Statens vegvesen, men det finnes noen få anlegg som fortsatt eies av kommunene, men som driftes og vedlikeholdes med tilskudd fra Statens vegvesen. Det vil bli satt i gang et arbeid med å ta over det tilskuddsbaserte veglyset som finnes langs riksveg samt en gjennomgang av det øvrige veglys som i dag eies og drives av kommunene uten tilskudd, og da med tanke på å ta over de veglysstrekninger som oppfyller kravene, jf. vurderinger senere i saksframlegget. Dette vil bli sett i sammenheng med eventuelle endringer i ansvaret for veglys langs fylkesveger. Kostnader Totale kostnader for drift og vedlikehold av alle veglys på det gamle og ny fylkesvegnettet fylkesveger vil være følgende: Fylkesveger før Riksveger før tilskuddsordningen 8,9 mill kr 2,0 mill kr 8

9 Riksveger før statens vegvesens egne anlegg Riksveger før kommunale og private anlegg Til sammen 0,8 mill kr 2,0 mill kr 13,7 mill kr Runder vi dette av, ser vi at de totale kostnadene med å drifte alt veglys på fylkesvegene kommer på ca 14 mill. kr. En del av disse kostnadene er stipulert, så vi kan anta en usikkerhet på +/- 20%. Hvilke forhold skal ligge til grunn for å få veglys? I Statens vegvesens normaler er det i håndbok 017 Veg- og gateutforming i kapittel C definert behov for etablering av vegbelysning: Vegbelysning etableres for å redusere faren for at det skjer ulykker på grunn av manglende oversikt når det er mørkt. Vegbelysning anbefales når sparte samfunnsøkonomiske kostnader oppveier kostnadene til anlegg og drift av belysningsanlegget. Virkninger av alternative trafikksikkerhetstiltak eller tiltak som utføres samtidig med belysning må også inngå i vurderingene. Krav om belysning er gitt for hver dimensjoneringsklasse. I tillegg skal følgende steder belyses for a redusere ulykkesrisikoen i mørke: gangfelt kryssende gang- og sykkelveger fysisk kanaliserte kryss i hovedvegen rundkjøringer bomstasjoner ferjeleier etablerte viltkryssinger i plan med vegen, som for eksempel åpninger i et viltgjerde gangtunneler korte strekninger (< 500 m) mellom belyste strekninger, for å få sammenheng i belysningen Følgende veger bør belyses: veger med parallellført gang- og sykkelveg gang- og sykkelveger som ikke følger hovedvegen planskilt eller oppmerkede kanaliserte kryss med stor kompleksitet strekninger med mye kryssende vilt bruer med lengde 100 m uten fysisk skille mot gang- og sykkeltrafikk kjettingplasser og kontrollplasser Håndbok 017 gjelder for planlegging og bygging av nye veger, og i utgangspunktet ikke for eksisterende veger. Krav i håndbok 017 skal i utgangspunktet følges, men vegmyndigheten kan vedta å fravike dem. I håndbok 264, Teknisk planlegging av veg- og gatebelysning, er det gitt retningslinjer for belysning langs eksisterende veg. I utgangspunktet bør kravene i håndbok 017 følges, og så er det gitt en del retningslinjer i tillegg. Statens vegvesen skal normalt eie og ha ansvaret for drift og vedlikehold av vegbelysningsanleggene langs sine veger. 9

10 Mange eksisterende veger trenger belysning på grunn av ulykker eller fordi det ferdes gående og syklende langs vegen. Ulykkesrisikoen i mørket skal legges til grunn for en beslutning om at vegbelysning skal settes opp. I tillegg til kravene i kapittel 3.1 (håndbok 017) bør følgende strekninger vurderes belyst: veger med fartsgrense 60 km/t og ÅDT veger med fartsgrense 70 km/t og ÅDT veger med gang- og sykkeltrafikk hvor det ikke er gang- og sykkelveg Veger og gater i tettbygd strøk skal normalt ha belysning av hensyn til fotgjengere og syklister. I boligområder med liten trafikk er det hensynet til sosiale funksjoner, trivsel, tilgjengelig og allmenn sikkerhet som er viktigst. Mens kravene i håndbok 017 som nevnt ovenfor i utgangspunktet skal følges, har håndbok 264 mer karakter av anbefalinger om når vegstrekninger bør vurderes belyst. Anbefalingene er imidlertid gitt ut fra hensyn til trafikksikkerhet, og der bør derfor i utgangspunktet følges opp hvis man ønsker å prioritere sikkerhetshensyn. Anlegg av veglys for andre formål enn trafikksikkerhet, f.eks. av hensyn til den allmenne sikkerhet, trivsel og miljø, vil vanligvis være avhengig av lokalpolitiske ønsker og prioriteringer. Det er ikke utarbeidet generelle behovskriterier for dette. I et eget kapittel i håndbok 264, kapittel 6, omhandles rehabilitering av eksisterende belysningsanlegg, Her er det gitt en del føringer i forbindelse med overtakelse av veglysanlegg fra kommuner og private. Kopi av dette kapitlet vedlegges, vedlegg 3. Det er vanskelig, uten å gjennomføre en større utredning, å anslå hva kravene i håndbok 017 og håndbok 264 vil måtte medføre hvis de skal legges til grunn for overtakelse og for den saks skyld ved vurdering av behovet for veglys langs strekninger som ikke er belyst i dag.. I forrige utredning ble det imidlertid estimert et behov på ca 113 km på det gamle fylkesvegnettet. Ca. 75% av dette er i Trondheim kommune. Tall fra de øvrige vegkategoriene har vi dessverre ikke oversikt over. ENØK-tiltak I alternativene for fylkeskommunens ansvar for veglys som gjennomgås senere i saksframlegget, er det ikke lagt inn kostnader til å gjennomføre eventuelle pålagte eller frivillige ENØK-tiltak. Statens vegvesen gjennomførte i samarbeid med ENOVA et ENØK-prosjekt som ble avsluttet i Det har senere vært fulgt opp med en del forsøk, særlig i Region sør og Region øst. De mest aktuelle ENØK-tiltak i forbindelse med veglys synes å være overgang LED-belysning og dimming av veglys i perioder med liten trafikk. Når det gjelder LED-lys, konkluderte ENØK-prosjektet med at lysutbyttet var litt for lavt og og prisen litt for høy til at slike armaturer er konkurransedyktige. Det ble imidlertid påpekt at utviklingen på området går fort, og at LED trolig vil være fordelaktig til veg- og tunnelbelysning om få år. En omfattende overgang til LED vil imidlertid kreve betydelige investeringer, selv om disse vil oppveies av innsparte strømutgifter i et langsiktig perspektiv. DAGENS SITUASJON - DRIFT GANG OG SYKKELVEG Registrering av vegnettet 10

11 Statens vegvesen har ingen registreringer av gang-/sykkelveger langs gamle fylkesveger i vegdatabanken (NVDB), så fylkesrådmannen har fått oppgitt lenkdedata som er hentet inn fra kommunene. Tekniske data på objekter som blant annet mengde og tilstand er imidlertid ikke kjent. Selv om kommunene sitter på slike opplysninger i varierende omfang og kvalitet, vil det ved en eventuell fylkeskommunal overtakelse til være nødvendig med systematisk feltregistrering som grunnlag for data til NVDB. Slik registrering vil ha en kostnad på ca. kr. 700,-/km, noe som vil bety en kostnad på ca. kr ,-.. Vedlikeholdsetterslep En registrering vil avdekke hvilken tilstand vegnettet er i mht. ønsket standard og vil muliggjøre en beregning av etterslepskostnader. Her utgjør behovet for forsterkning og reasfaltering godt over det halve av disse kostnadene. Reasfaltering er medtatt i angitt årspris for driftskostnader. Alt etter hvor alvorlig standardavviket er, vil kostnadene til drift og vedlikehold totalt kunne bli noe høyere de første årene enn et senere normalår. Overtakelse En eventuell fylkeskommunal overtakelse av dette gang-/sykkelvegnettet vil gi en mer enhetlig standard. Kostnadene med overtakelse vil ikke være større enn at det kan tas inn i de områdevise funksjonskontraktene. Arbeidsgruppen ser ikke større ulemper ved å overta driften av dette vegnettet. Det bør fastsettes en minimumsstandard ved en eventuell overtakelse fra kommunene, dette for å unngå overtakelse av vegnett som er forsømt over år. HELHETLIG DRØFTING Fylkesrådmannen har opprettet en arbeidsgruppe, og det er gjennomført et utredningsarbeid for å se på hvilke økonomiske konsekvenser ulike prinsipper vil ha for fylkesvegbudsjettet ved en overtakelse av veglys og drift av gang- og sykkelveger. Arbeidsgruppen skal også se på funksjonsinndeling av vegnettet, men dette arbeidet er enda ikke igangsatt. I drøftingen har fylkesrådmannen satt opp ulike alternativer der kostnadene ved hvert enkelt alternativ er anslått. Fylkesrådmannen har tatt utgangspunkt i at tilskuddsordningen skal opphøre og at de strekningene dette omfatter, forutsettes overført til vegeier, men da ut fra det alternativ som velges. Dette er i samsvar med anbefalinger i Statens vegvesens håndbok 264. Fylkesrådmannen er bekymret for tilstanden på eksisterende veglysanlegg av forholdsvis eldre dato slik at en i de første årene må rekne med en del ekstra kostnader til vedlikehold. Stort sett innebærer dette utskifting av armatur. I sammenstillingene under er et lagt til grunn 10 % utskifting pr. år av armaturer på veglys. Trondheim er holdt utenom da Statens vegvesen vurderer veglyset her å ha tilfredsstillende standard. En omfattende utskifting til LED-lys vil imidlertid kunne øke investeringskostnadene ytterligere de nærmeste årene, men vil kunne motsvares av reduserte energikostnader. Drift av veglys 1. Overtakelse av alt veglys Som tidligere vist vil dette alternativet kunne gi en årlig kostnad til drift og vedlikehold i størrelsesorden 14 mill. kr mill. kroner. En utskifting av armatur kan gi en årlig kostnad på ca. 1,3 mill. kr. Dette alternativet anslås å gi en total kostnad på ca. 15 mill. kr, eller ca. 12 mill. kr i tillegg til det som ligger inne i driftsrammene i dag. 2. Overtakelse av veglys etter behovsvurdering iht. håndbok 017, vegnormalene Ut fra en behovsvurdering er det noen få vegstrekninger på fylkesvegnettet som tilfredsstiller kriteriene for oppsetting av veglys. Da de aller fleste av disse 11

12 strekningene allerede har veglys, vil det derfor med det fylkesvegnettet vi har i dag, heller ikke her være behov for investeringsmidler til veglys på nye strekninger. Med bakgrunn i de foreløpige beregningene som er gjennomført, vil overtakelse i henhold til håndbok 017 på det gamle fylkesvegnett, med tillegg av nye strekninger på de deler av gamle E6 og E39 som tidligere er omklassifisert, utgjøre ca 130 km. Hvis vi anslår en gjennomsnittlig kilometersats etter prisene i 2009, ca kr/km, vil dette bli ca 3,25 mill. kr pr år til å dekke både kraftkjøp samt drift og vedlikehold. Av dette utgjør kostnadene i Trondheim ca. 2 mill. kr. Armaturutskifting vil kunne gi en ekstra vedlikeholdskostnad på ca. kr ,- pr. år. Legger vi til det vi i dag bruker på de nye fylkesvegene, både i egen regi og som tilskudd (2,8 mill.) vil det totalt dreie seg om en kostnad på ca. 6 mill. kr. Dette alternativet antas å gi en total kostnad på vel 6 mill. kr med en usikkerhet på +/- 20%, eller ca. 3,3 mill. kr i tillegg til det som ligger inne i dagens driftsrammer. 3. Overtakelse av veglys ut fra håndbok 264 i tillegg til håndbok 017 Vi ser at det ofte kan være vanskelig å nytte håndbøkenes kriterier for å vurdere behovet. Ved veger med forholdsvis lav ÅDT (årsdøgntrafikk = gjennomsnittlig trafikk pr. dag) vil en ulykke gi forholdsvis høy ulykkesfrekvens. Denne ene ulykken trenger ikke å være et mål på trafikksikkerhetsrisikoen i området da den kan ha helt andre årsaker en ubelyst veg. Det hadde derfor vært enklere å bruke andre kriterier for behovet for vegbelysning. Statens vegvesen i Nord-Trøndelag utarbeidet i 2005 et sett kriterier som skulle avklare hvilke strekninger som kvalifiserte til veglys på riksveg. De gjennomførte en sanering av veglys etter disse kriteriene, og har i etterkant tatt opp nye veglys som kvalifiserte til eierskap. Ett av kriteriene som ble benyttet der, var at Statens vegvesen skal drifte veglys langs riksveg nærmere skole enn 2,0 km. Noe tilsvarende kan være aktuelt for å dekke opp anbefalingen i håndbok 264 om å belyse veger med gang- og sykkeltrafikk der det ikke er gang- og sykkelveg. Det kan også nevnes at i Møre og Romsdal overtar fylkeskommunen ansvaret for veglys på fylkesveger der ÅDT er over Dette omfatter kun veglys der andre har tatt eller tar investeringskostnaden ved oppsetting. En total gjennomgang av behovet for veglys basert på håndbok 264 vil være et omfattende arbeid. Vi vil imidlertid tro at kostnadene ikke vil ligge svært mye høyere enn for alternativ 2, og tar utgangspunkt i en kostnad på ca. 7 mill. kr. For å få en mest mulig rettferdig vurdering gjør vi oppmerksom på at en slik gjennomgang vil måtte medføre at en del veglys på det nye fylkesvegnettet som Statens vegvesen drifter eller betaler tilskudd for vil bli krevd overtatt av kommunene, mens andre som kommunene eier og drifter vil bli overtatt av vegeier. Alternativ 3 antas å gi en total kostnad på ca 7 mill. kr, eller ca. 4 mill. kr høyere enn dagens driftsrammer. 4. Videreføring av det tidligere statlige ansvar Dette alternativet vil innebære at vegeier tar kun kostnadene med det som er overdratt i forbindelse med forvaltningsreformen. Dette omfatter tilskuddsordningen og det som drives i egenregi med kostnad på ca 3 mill. kroner. Med utgangspunkt i høringsrunden 12

13 med kommunenen i forbindelse med fylkesvegplanen vet vi at kommunene anser denne ordningen som svært urettferdig. Alternativet gir en kostnad på ca 3 mill. kr, dvs. det samme som ligger inne i dagens driftsrammer. Dette er et forholdsvis eksakt beløp. 5. Videreføring av tidligere praksis Dette alternativet tilsier at vegeier overlater eierskap av alt veglys til kommunene. Dette er vel et alternativ som er lite realistisk og strider også mot forutsetningene fra staten i forbindelse forvaltningsreformen Drift av gang- og sykkelveger Gang- og sykkelvegnettet på det gamle øvrige riksvegnettet ble driftet av staten, mens gangog sykkelvegnettet langs det gamle fylkesvegnettet driftes av kommunene. Etter forvaltningsreformen og fylkeskommunens overtakelse av det øvrige riksvegnettet har vi i dag to ulike måter å drifte og vedlikeholde gang- og sykkelveger langs det nye samlede fylkesvegnettet. Arbeidsgruppen har gjennomført en vurdering av økte årlige driftskostnader dersom fylkeskommunen tar ansvar for gang- og sykkelveger langs de gamle fylkesvegene. Status Gang-/sykkelveg langs "gamle" fylkesveger 2010-pris Omr. Nr. Kommuner G&Sveger D&V D&V D&V Lengde Gj. Snitt pris Gj. Snitt pris Gj. Snitt pris pr. m vinter pr. m sommer pr. m totalt Totalpris pr.år 1601 Rissa, Bjugn, Ørland, Åfjord, Roan, Osen Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal Holtålen, Røros, Tydal Malvik, Klæbu, Selbu Trondheim o Tabellen viser lengde på G&S-veger langs "gamle" fylkesveger som i dag driftes av kommunene. o Prisene i tabellen er tatt fra gjeldende funksjonskontrakter for drifting av G&S-veger langs riksveger og "nye" fylkesveger, justert til 2010-pris. o Det er i prisene i tillegg lagt inn kostnader til reasfaltering pr. 20 år med kr. 10,- pr. m. (dette er ikke del av priser i funksjonskontraktene) o Tabellen viser hva det vil koste å drifte gang og sykkelveger langs det gamle fylkesvegnettet. o For Trondheims vedkommende er pris hentet fra Trondheim bydrift som legger til grunn årlig kr ,- pr. km pr. år. Dette tror vi er for lavt anslag sett i forhold til at Trondheim er mer krevende enn øvrige kommuner. Prisen er derfor korrigert med kr. 10,- pr. m. o Dette gir en gjennomsnittspris på kr. 47,- pr. m/år og en samlet kostnad på ca. 5,7 mill. kr pr. år. 13

14 FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON Veglys På lengre sikt kan det neppe forsvares å følge ulik praksis for de gamle og de nye fylkesvegene, og det kan heller ikke anses realistisk å skyve alt ansvar for veglys også langs de nye fylkesvegene over på kommunene. Forutsetningene for overtakelse må være at veglys er trafikksikkerhetsmessig begrunnet. Det forutsettes at det utformes klare kriterier for å sikre en rettferdig prosess med både overtakelse fra kommunene og ikke minst tilbakeføring til kommunene. Gang og sykkelveger Dersom man skal legge til grunn det samme ansvarsforholdet for drift og vedlikehold av gang- og sykkelveger langs det gamle fylkesvegnettet som langs det tidligere øvrige riksvegnettet. Veiene forutsettes å være rimelig vedlikeholdt før overtakelse. Fylkesrådmannen mener det vil være hensiktsmessig at vi får et enhetlig system for driftsansvaret for det nye og samlede fylkesvegnettet. E-veg, funksjon og klasseinndeling Fylkesrådmannen vil starte opp det omfattende arbeidet med funksjon og klasseinndeling av det samlede fylkesvegnettet basert på de prinsippene fylkestinget fastsetter Drift og vedlikeholdskostnadene for å overta veglys og gang og sykkelveg kan bli opp mot 20 mill kr pr.år. Dette vil ha så store konsekvenser for øvrig vedlikehold av fylkesvegnettet at det må sees på muligheter for å nedklassifisere vegnett som ikke tilfredsstiller kravene til fylkesveg Vedlegg til sak VEDLEGG 1.doc VEDLEGG 2.doc Vedlegg 3.pdf 14

15 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Sak 49/2010 Klassifisering av veger i Trondheim i forbindelse med åpning av Nordre Avlastningsvei mv - uttalelse Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Fylkestinget /2010 Saksbehandler: Endre Rudolfsen Arkivsaksnr: INNSTILLING Fylkesutvalget rår Fylkestinget til å fatte slikt vedtak: 1. Fylkestinget mener det er viktig at det gis tilstrekkelig midler for å kunne drifte de sentrumsvegene som bli klassifisert som fylkesveger i Trondheim. Dette må ivaretas over de statlige rammeoverføringene. 2. Det forutsettes også at vegene er i henhold til tekniske krav og standard på de aktuelle veglenkene. 15

16 Saksutredning: Klassifisering av veger i Trondheim i forbindelse med åpning av Nordre Avlastningsvei mv - uttalelse FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING 1. Fylkesrådmannen mener det er viktig at det gis tilstrekkelig midler for å kunne drifte de sentrumsvegene som bli klassifisert som fylkesveger i Trondheim. Dette må ivaretas over de statlige rammeoverføringene. 2. Det forutsettes også at vegene er i henhold til tekniske krav og standard på de aktuelle veglenkene. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Brev av Statens vegvesen av den 30. april 2. Illustrasjon av forslaget til omklassifisering til fylkesveg BAKGRUNN Det vises til brev fra Statens vegvesen av den 30. april 2010 fra statens vegevsen vedrøende klassifisering av veger i Trondheim i forbindelse med åpning av nordre avlastningsveg (NAV) og åpning av ny jernbaneundergang i Skippergata sommeren FAKTISKE OPPLYSNINGER I forbindelse med åpningen av NAV har Statens vegvesen et forslag til omklassifisering vedrørende fylkesvegnettet: som resulterer i at totalt ca. 6,22 km riksveg blir omklassifisert fra riksveg til fylkesveg. Årlige kostnader til drift og vedlikehold av disse strekningene kan grovt anslås til 4,5-5 mill. kr. I år dekkes disse kostnadene i sin helhet av staten. Se vedlegg 2 for en illustrasjon av forslaget fra Statens vegvesen. For en fullstendig gjennomgang av omklassifiseringen vises det til vedlegg 1. Det er tidligere varslet fra Statens Vegvesen at riksvegforbindelsen gjennom Trondheim sentrum skal omklassifiseres, jfr. brev fra Statens vegvesen Dette gjelder E6 fra omkjøringsvegen Holtermanns veg Elgeseter gt. Prinsens gt. Bakke bru Innherredsvegen fram til rundkjøring ved Møllenberg. I forbindelse med åpning av ny jernbaneundergang i Skippergata sommeren 2011 presenterer Statens vegvesen følgende forslag: Når ny jernbaneundergang i Skippergata åpner sommeren 2011, vil riksvegforbindelsen mellom Brattøra og Innherredsveien naturlig følge Pirbrua frem til ny rundkjøring på Nyhavna og videre Skippergata Dyre Halses gate frem til rundkjøring ved Møllenberg. Dette innebærer at Pirbrua og Skippergata mellom rundkjøringen på Nyhavna og Dyre Halses gate klassifiseres som riksveg (Skippergata er kommunal veg i dag). Strekningen Havnegata 16

17 fra rundkjøring ved Pirbrua Gryta Dyre halses gate over Nidelv bru frem til nytt kryss med Skippergata foreslås da omklassifisert fra riksveg til fylkesveg. Dette utgjør i alt ca. 0,90 km. Se vedlegg 2 for en illustrasjon. Når E6 (egentlig rv. 706) Nidelv bru Grillstad åpner ved årsskiftet 2013/14, vil Skippergata Dyre Halses gate fra rundkjøring på Nyhavna til rundkjøring ved Møllenberg bli omklassifisert fra riksveg sammen med Innheredsveien videre østover, enten til fylkesveg eller kommunal veg. Fylkesrådmannen vil ta opp dette som egen sak når åpningen av E6- parsellen nærmer seg. HELHETLIG DRØFTING Fylkesrådmannen ser at det er naturlig med en omklassifisering av vegnettet i tråd med at nye veger kommer på plass i Trondheim og finner ikke grunnlag for å ha merknader til selve forslaget til omklassifisering fra Statens vegvesen Region midt. Fylkesrådmannen vil likevel understreke at det er viktig at det gis tilstrekkelig med midler for å kunne drifte de sentrumsvegene som blir klassifisert som fylkesveger i Trondheim. Dette må ivaretas i forbindelse med de statlige rammeoverføringene. Som konsekvens av den foreslåtte omklassifiseringen i forbindelse med åpningen av NAV vil fylkeskommunen få overført eierskap til vegtyper som vil ha mye høyere driftskostnader enn en gjennomsnittlig veglenke som ligger til grunn for beregningene i de generelle rammeoverføringene. Det forutsettes også at vegene ved overtakelse er i henhold til veglovens tekniske krav til standard på veger som omklassifiseres. Dette forholdet ble påpekt av fylkesutvalget og i brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune til Statens vegvesen i brev av 9. desember FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON Fylkesrådmannen mener det er viktig at det gis tilstrekkelig midler for å kunne drifte de sentrumsvegene som bli klassifisert som fylkesveger i Trondheim. Dette må ivaretas over de statlige rammeoverføringene. Det forutsettes også at vegene er i henhold til tekniske krav og standard på de aktuelle veglenkene. Vedlegg til sak Brev med vedlegg.pdf img (2).pdf 17

18 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Sak 50/2010 Statsbudsjettet Statens vegvesens budsjettforslag - uttalelse Saken behandles i: Møtedato Saknr Fylkesutvalget /2010 Fylkestinget /2010 Saksbehandler: Endre Rudolfsen Arkivsaksnr: INNSTILLING Fylkesutvalget rår Fylkestinget til å fatte slikt vedtak: 1. Fylkesutvalget mener det er viktig at en eventuell økning av budsjetter til sams vegadministrasjon ikke må finansieries innenfor rammen til fylkeskommunenene. 2. Fylkesutvalget mener det er viktig at rammene for NTP blir utgangspunktet for bevilgningen for 2011 i forhold til å kunne håndtere de utfordringene vi ser på riksvegnettet i Sør-Trøndelag. 18

19 Saksutredning: Statsbudsjettet Statens vegvesens budsjettforslag - uttalelse FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING 1. Fylkesutvalget mener det er viktig at en eventuell økning av budsjetter til sams vegadministrasjon ikke må finansieries innenfor rammen til fylkeskommunenene. 2. Fylkesutvalget mener det er viktig at rammene for NTP blir utgangspunktet for bevilgningen for 2011 i forhold til å kunne håndtere de utfordringene vi ser på riksvegnettet i Sør-Trøndelag. VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Brev fra Statens vegevesen av den 12.mai med vedlegg GJELDENDE FORUTSETNINGER FT-sak 24/08 - Nasjonal transportplan - Høringsuttalelse BAKGRUNN Statens vegevesen Region midt har oversendt et budsjettforslag for riksvegbudsjettet for 2011 i brev av den 12. mai Sør-Trøndelag inviteres til å komme med en uttalelse innen 23. juni 2011 før forslaget oversendes Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet.. FAKTISKE OPPLYSNINGER I det foreliggende forslaget er det tatt utgangspunkt i to ulike rammenivå. o Det første nivået er en handlingsprogramramme (Ramme i nasjonal transportplan minus ramme for 2010 delt på de tre gjenstående årene). o Det andre nivået i forslaget er et videreført budsjett på 2010 nivå. Statens vegvesen har i forslaget pekt på noen generelle hvovedutfordringene for En av hovedutfordringene er den kostnadsveksten vi ser for blant annet drift og vedlikehold i forhold til nivåene man la til grunn i utarbeidelsen av nasjonal transportplan Prisen for nye driftskontrakter har økt med 41 pst i 2008, 44 pst i 2009 og over 60 pst i 2010 utover generell prisstigning. Det konkluderes i forslaget med at en videreført ramme for drift og vedlikehold vil medføre økt etterslep og det er derfor et behov for en økt ramme på drift og vedlikehold i forhold til videreført ramme for å snu trenden. En videreført ramme vil føre til at investeringspostene i stor grad må nyttes til en sikring av en rasjonell gjennomføring av igangsatte prosjekter, inkludert en fullfinansiering av prosjekter som er åpnet før Dette medfører samtidig en utfordring i forhold til å sikre prioriteringen av programområdene. Statens vegvesen peker også på en planleggingsutfordring. For en ramme i tråd med handlingsprogrammet vil det være rom for å starte opp flere større, nye prosjekter i I tillegg vil det være mulig å styrke satsingen på programområdene og starte opp nye rassikringsprosjekt. 19

20 For trafikant- og kjøretøyområdet vil Statens vegvesen prioritere trafikksikkerhetsrettede til tak (bilbelte, trafikksikkerhetskampanjer osv). En videreføring av rammen medfører utfordringer i å oppfylle NTP om tilsynsoppgaver og myndighetsoppgaver. Med en handlingsprogramramme vil man kunne øke omfanget av tilsyn. Det vises ellers til vedlegg 1 med brev fra Statens vegvesen med forslag. Økonomiske rammer I vedlegg 2 finner du en oversikt av hvilke tiltak du finner i Sør-Trøndelag i riksvegbudsjettet Det som er merket lilla er midler som er tilfalt regionen og som ikke er fordelt på fylke. HELHETLIG DRØFTING I forslaget til riksvegbudsjett for 2011 skriver Statens vegvesen følgende: Forvaltningsreformen innebærer at Statens vegvesen har fått vesentlig flere oppgaver å utføre under styring av fylkesjkommunene. Omfanget av oppgavene som tilhører sams vegadministrasjon er omfattende og mye tyder på at kostnadene blir høyere enn det som ble lagt til grunn for NTP Fylkesrådmannen har i flere omganger forsøkt å få brakt på det rene hva som ligger til grunn for dimensjoneringen av kostnaden for sams vegadministrasjon (527 mill kr) og for å få en dokumentasjon for hvordan dette nivået ble etablert. Dette har ikke vært mulig å få tilgang til, på tross av flere runder mot departement og vegdirektorat. Den refererte uttalelsen fra Statens vegvesen tyder på at de har mulighet til å gjøre betrakninger om nivået for sams vegadministrasjon er riktig eller ikke. Dette betyr at de må ha kjennskap til hva som ligger til grunn for nivået til sams vegadministrasjon og hvorfor, samt hvilke element det er som gjør at dagens nivå er for lite. Fylkesråmannen mener da det må være mulig for Statens vegvesen å tilkjennegi overfor Sør-Trøndelag fylkeskommune hvordan man har kommet fram til nivå og hvor mye av dette nivået tar utgangspunkt i aktivitet i Sør- Trøndelag. Fylkesrådmannen er uansett kritisk til at mer av forvaltningsreformens midler skal settes av til en sams vegadministrasjon, all den til det fremstår som uklart hvordan nivået er kommet til og hvor mye som har tilkommet Sør-Trøndelag i årene før forvaltningsreformen og i året etter sams ble innført. 20

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Revisjon av fylkesvegplan med handlingsprogram 2010-2013 og planprogram 2014-2019, med budsjett for 2011 Behandlet av Møtedato Saknr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen

Detaljer

FORSLAG TIL BYGGEGRENSER LANGS FYLKESVEGER OG RAMMEPLAN FOR AVKJØRSLER

FORSLAG TIL BYGGEGRENSER LANGS FYLKESVEGER OG RAMMEPLAN FOR AVKJØRSLER Saknr. 12/1359-1 Ark.nr. Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for Fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Fish Farming Sushi from the islands

Fish Farming Sushi from the islands Skog- og landbruk Fish Farming Sushi from the islands Pilegrim Petroleum og energi Trondheim Trøndelagsplanen MÅL 1: Redusere utslippene av klimagasser i Trøndelag med 30 % innen 2020 sammenlignet med

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

KLASSIFISERING AV FYLKESVEGNETTET - VEGNETTSPLAN FOR HEDMARK FYLKE

KLASSIFISERING AV FYLKESVEGNETTET - VEGNETTSPLAN FOR HEDMARK FYLKE Saknr. 12/1354-1 Ark.nr. Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for Fylkestinget med slikt forslag til

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K00 Arkivsaksnr: 2015/4020-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2016-2019 (2024) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre 19.06.2013 Hurdal kommune Saksfremlegg Arkivref: 2013/584-2 N06 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksnr Utvalg Møtedato 13/43 Levekårsutvalget 11.06.2013 13/28 Plan- og næringsutvalget 11.06.2013 13/83 Kommunestyre

Detaljer

Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen. Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør

Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen. Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør Arbeidsdelingen mellom Vestfold fylkeskommunen og Statens vegvesen Stein-Roger Nilssen Staten vegvesen avdeling Vestfold Region sør 1 Tenkte jeg skulle innom følgende: Litt bakteppe Hva betyr endringen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring

Handlingsprogram for fylkesveger (23) - Høring Saknr. 16/17216-1 Saksbehandler: Rune Hoff/ Eli N. Ruud-Olsen Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(23) - Høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar at vedlagte høringsversjon av Handlingsprogram

Detaljer

Forvaltningsreformen. Ekstern orientering

Forvaltningsreformen. Ekstern orientering Forvaltningsreformen Ekstern orientering 02.05.200905 2009 02.05.2009 Bakgrunn og målet med reformen Bakgrunn: Det ble på 1990-tallet konstatert et økende demokratisk underskudd på regionalt og lokalt

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00. Saksliste. Godkjenning av referat fra møte 14.12.

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00. Saksliste. Godkjenning av referat fra møte 14.12. MØTEREFERAT Vår referanse Vår dato 25.04.2013 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 20.03.2013, 10:00 14:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Referent: Rita Ottervik, TK Tore

Detaljer

Investeringer nye prosjekt. Drift/vedlikehold og fagkontrakter for Statens vegvesen i Sør-Trøndelag 2014 2015 (2017)

Investeringer nye prosjekt. Drift/vedlikehold og fagkontrakter for Statens vegvesen i Sør-Trøndelag 2014 2015 (2017) Byggebørsen 10.Februar 2014 Investeringer nye prosjekt. Drift/vedlikehold og fagkontrakter for Statens vegvesen i Sør-Trøndelag 2014 2015 (2017) v. Avdelingsdirektør Eva solvi Noen stikkord Riksveg Handlingsprogram

Detaljer

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole:

Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: Korrigerende opplysninger til sak om uttalelse om Moamarka Montessoriskole: I etterkant av formannskapsmøtet 03.06.13 mottok kommunen opplysninger om at det var feil i de økonomiske beregningene som var

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger

Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Fremtiden for Statens vegvesen og statens veger Asfaltdagen 2009 Vegdirektør Terje Moe Gustavsen NTP - det store perspektivet Trafikkveksten og konsekvensene av denne Klima og miljø Standard og status

Detaljer

Fylkesmannen i Trøndelag så langt

Fylkesmannen i Trøndelag så langt Fylkesmannen i Trøndelag så langt Prosessen 15.01.16 27.04.16 20.05.16 11.11. 04.07.16 14.11.16 01.03.17 01.01.18 Trøndelagsmøtet og brev fra Sanner Felles fylkesting Kgl.res. Lederavtalene Omstillingsavtale

Detaljer

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT

LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT Arkivsak- dok 13/10613-1 LEVERANSEAVTALE 2014 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Tildeling... 3 5. Leveranse... 4

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

Statens vegvesen. Vedlagt følger også søknadsskjema for utfylling av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekter.

Statens vegvesen. Vedlagt følger også søknadsskjema for utfylling av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekter. Statens vegvesen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon:

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi - er ikke en plantype men et felles arbeidsredskap for prioritering Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 MØTEREFERAT Vår dato 27.11.2014 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 31.10.2014, 11:00 15:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Rita Ottervik, Lars Aksnes, Tore Sandvik, Berit

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET. Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET. Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET SAK xx/99 Skolebruksplan 1999-2004 Behandles av: Hovedutvalg utdanning Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99 Sak: Saksbehandler: Knut

Detaljer

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021.

Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel Malvik kommune 2010-2021. Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling www.stfk.no Vår saksbehandler: Vegard Hagerup Malvik kommune TIf. 73 86 6446 E-post: vegard.hagerup@stfk.no Postmottak: postmottak@sttk.no Postboks

Detaljer

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTINGET 26.02.2014

FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTINGET 26.02.2014 Sist oppdatert: 26.02.2014 kl. 12:06 FORSLAGSDOKUMENT FYLKESTINGET 26.02.2014 Forslag som er sendt inn til sekretariatet før kl. 11:30 onsdag 26.02.14 er med i forslagsheftet. Forslag fremmet etter den

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:00 1 Faste

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Status for kommunereformen

Status for kommunereformen Status for kommunereformen Orientering for KS høstkonferanse 2016 Alf-Petter Tenfjord Tilråding 2020 2025 Osen Roan Åfjord Bjugn Rissa Ørland Agdenes Frøya Hitra Snillfjord Hemne Orkdal Skaun Trondheim

Detaljer

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021 Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Om Handlingsprogrammet Fv HP Fv utarbeides hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget Nasjonal Transportplan

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr

Saksframlegg. Trondheim kommune. Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr Felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken Arkivsaksnr.: 08/41438 Saksbehandler: Tore Langmyhr Saksframlegg Forslag til vedtak: 1. Det etableres et interimsstyre med 6 medlemmer for å styre prosessen

Detaljer

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025

Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune HOVEDPLAN VEG 2015-2025 Målselv kommune 2 Innhold H OV E D P L A N VEG 2015-2 0 2 5... 1 1. FORORD... 4 2. SAMMENDRAG... 5 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 5 2.2 Utfordringer... 5 3. STATUS...

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2009 Tid: 19.00 22.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET 1. ORIENTERING OM INTERNASJONALT RÅD TOLGA/TYNSET 2. NÆRINGSSTRATEGI FOR FJELLREGIONEN V/RUNE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur. Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur. Inderøy kommune forutsetter at avsatte midler som ligger i dagens fylkesvegplan videreføres: Arkivsak. Nr.: 2012/3292-4 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Innspill til Fylkesvegplan 2014-2017 Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune forutsetter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forslag til Handlingsprogram 2010-2013 (2019) for nye fylkesveger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2009/6069 - /Q13

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim

Miljøpakken for transport i Trondheim Miljøpakken for transport i Trondheim Mål Resultat så langt Hva skjer framover Organisering September 2014 Tore Langmyhr Miljøpakken: Både politiske forpliktelser og investeringsprogram Politiske virkemidler:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Regionale møter samferdsel 2011

Regionale møter samferdsel 2011 23.10.2011 Regionale møter samferdsel 2011 Arild Fuglseth, samferdselssjef God velferd gjennom: Samferdselspolitiske mål - God mobilitet - Effektivt næringsliv - Godt miljø - God sosial fordeling - God

Detaljer

Rutebeskrivelsen Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag

Rutebeskrivelsen Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss regionen i Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionen i Sør-Trøndelag Vedlegg 3 Versjon 4 Ajour per 24.02.11 Innhold 1 BESKRIVELSE RUTEOMRÅDENE...

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesutvalg

Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg 10.02.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 10.02.2014 Tid 13:00 Møtet settes i fylkestingets lunsjpause 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/9431-4 Saksbehandler: Thomas Åhrèn Saksframlegg Gangfelt i Namdalseid Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Namdalseid kommune bør

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

NTP Ønsker fra Sør-Trøndelag

NTP Ønsker fra Sør-Trøndelag NTP Ønsker fra Sør-Trøndelag Er de innfridd? 1. E6 sør/rv3. som ett prosjekt første del i perioden. Ivaretatt, bompenger dominerende finansiering. 2. Tidlig elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

S Æ R U T S K R I F T. SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10

S Æ R U T S K R I F T. SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10 S Æ R U T S K R I F T Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10 Saksbehandler: Kjell Gunnar Olsen Arkiv/arkivsaksnr.: Q33 10/1597 Forslag til justering

Detaljer

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter

Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter Utfordringer knyttet til ubeskyttede trafikanter Gyda Grendstad Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Største utfordringer mht sykling og gange - øke status og oppmerksomhet Lite kompetanse

Detaljer

Vegforum Trøndelag. vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag

Vegforum Trøndelag. vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag Vegforum Trøndelag vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag Prioritering av fylkesveier: Status fylkesveg Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ Rønnaug Aaring

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/ Rønnaug Aaring Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Søt-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/9880-4 Rønnaug Aaring 91384546 01.02.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

ATKOMST TIL NYE HARESTUA STASJON, EIERSKAP OG STANDARD

ATKOMST TIL NYE HARESTUA STASJON, EIERSKAP OG STANDARD Arkivsaksnr.: 10/140-9 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi ATKOMST TIL NYE HARESTUA STASJON, EIERSKAP OG STANDARD Hjemmel: Rådmannens innstilling: Jernbanetilsynets

Detaljer

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt:

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt: Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11., 12. og 13.04.2011 Sak: 15/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg/endring Arkivsak: 10/1074 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Aktuelle saker Trafikkulykkene. Kampanjer. Nasjonal transportplan 2010-2019 Prisutvikling Forvaltningsreform og ny organisering av Statens

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

2. Fylkestinget er tilfreds med den høye måloppnåelsen når det gjelder ulike trafikksikkerhetstiltak.

2. Fylkestinget er tilfreds med den høye måloppnåelsen når det gjelder ulike trafikksikkerhetstiltak. Saknr. 12/6019-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Brede Kristen Myhre Forslag til riksvegbudsjett 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisbeth Hind Tobiassen MEDL FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisbeth Hind Tobiassen MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.04.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken

Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken Kartlegging av erfaringer med samarbeidet og organisering av Miljøpakken side 2 Hensikt Miljøpakken har valgt å samarbeide tett. Det handler ikke bare om å samordne de ulike etatenes virksomhet, men om

Detaljer

LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT

LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE STATENS VEGVESEN REGION MIDT LEVERANSEAVTALE 2013 MELLOM NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OG STATENS VEGVESEN REGION MIDT Innhold 1. Partene... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Tildeling... 3 5. Leveranse... 4 5.1 Overordnet planlegging

Detaljer

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 2 Nytt inntektssystem i en urolig tid Usikkerhet om utvikling i norsk økonomi Fall i oljepris Veksten

Detaljer

39/15 Orientering om forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet

39/15 Orientering om forenklet analyse av kostnader for å nå nullvekstmålet MØTEREFERAT Vår dato 6.10.2015 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 2.10.2015, 8 10:30 Sted: Miljøpakkens prosjektrom Til stede: Rita Ottervik, TK Lars Aksnes, SVV Tore Sandvik,

Detaljer

Gråsoneveger trinn 3. Orientering til formannskapet

Gråsoneveger trinn 3. Orientering til formannskapet Gråsoneveger trinn 3 Orientering til formannskapet 17.11.2015 Hva er gråsoneveger? Gråsoneveger er private veger hvor kommunen har utført vinterdrift og i noen grad sørget for belysning uten at dette kan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Skredsikringsbehov for riks- og fylkesvegar i Region Vest. I/S Fjordvegen Rute 13 Guro Marie Dyngen, samfunnsseksjonen, Statens vegvesen Region Vest

Skredsikringsbehov for riks- og fylkesvegar i Region Vest. I/S Fjordvegen Rute 13 Guro Marie Dyngen, samfunnsseksjonen, Statens vegvesen Region Vest Skredsikringsbehov for riks- og fylkesvegar i Region Vest I/S Fjordvegen Rute 13 Guro Marie Dyngen, samfunnsseksjonen, Statens vegvesen Region Vest Bestilling fra Vegdirektoratet Oppdatering av skredutsatte

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Bjugn kommune - Innsigelse til rundkjøring Fv.710 i Områderegulering

Detaljer

Saken legges fram til politisk behandling med følgende ulike forslag til vedtak, med tilhørende begrunnelse:

Saken legges fram til politisk behandling med følgende ulike forslag til vedtak, med tilhørende begrunnelse: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Terje Ravatn Tlf: 75 10 18 86 Arkiv: N10 Arkivsaksnr.: 12/1224-1 STATUSVURDERING AV KOMMUNALE/ PRIVATE VEGER. FORSLAG TIL OMKLASSIFISERING. Rådmannens forslag til vedtak: Saken

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

Veibelysning som trafikksikkerhetstiltak

Veibelysning som trafikksikkerhetstiltak Veibelysning som trafikksikkerhetstiltak Kommunevegdagene i Ålesund 25. mai 2016 Elisabeth Mansfield (TS-revisor) Statens vegvesen, Vegavdeling Møre og Romsdal 26.05.2016 Agenda Belysningens formål Risiko

Detaljer

SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET 2010/11

SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET 2010/11 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.05.2010 2009/7333-11109/2010 / A41 Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato 10/91 Fylkesutvalget SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

Forvaltningsreformen

Forvaltningsreformen Forvaltningsreformen Felles vegadministrasjon på regionalt nivå for riks- og fylkesveg Ved Olav Sætre 14. september 2010 Innledning Disposisjon Reformen innenfor vegsektoren i et nøtteskall Felles vegadministrasjon

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4040 Belysningsstrekning (ID=86) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Kommentar: Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt,

Detaljer

Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag

Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag Foto: Eskild Haugum Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag Vårkonferansen 2016 Frode Rabben og Stule Lund Kommunal- og samordningsstaben 2 Befolkningsutviklingen i 2015 1,07

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Plan og utvikling Vår dato Saksnummer 05.06.2012 2012/761-3 Saksbehandler Deres referanse Per Morten Bjørgum, 98 25 34 27 Nord- Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Melding

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 26.5.2014, 9:00 14:00

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 26.5.2014, 9:00 14:00 MØTEREFERAT Vår dato 7.7.2014 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 26.5.2014, 9:00 14:00 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Rita Ottervik, TK Lars Aksnes, SVV Tore Sandvik, STFK

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING VEGPROSJEKTER I BYOMRÅDET HAUGESUND Rådmannens forslag

Detaljer

REFERAT. fra møte nr. 02/08 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 26. mars 2008 kl møterom på Høvdingen, Melhus kommune

REFERAT. fra møte nr. 02/08 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 26. mars 2008 kl møterom på Høvdingen, Melhus kommune REFERAT fra møte nr. 02/08 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 26. mars 2008 kl 09.00 møterom på Høvdingen, Melhus kommune Til stede: Meldt forfall: Ikke meldt forfall: Arnfinn Brechan (medlem)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 23.03.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

FORVALTNINGSREFORMEN - NASJONALE FØRINGER FOR STANDARDEN PÅ FYLKESVEG - HØRING

FORVALTNINGSREFORMEN - NASJONALE FØRINGER FOR STANDARDEN PÅ FYLKESVEG - HØRING Saknr. 10/1074-5 Ark.nr. Q32 &58 Saksbehandler: Per Olav Bakken FORVALTNINGSREFORMEN - NASJONALE FØRINGER FOR STANDARDEN PÅ FYLKESVEG - HØRING Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN

UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN UTREDNING - EVENTUELL KONKURRANSEUTSETTING AV HJEMMETJENESTEN OG HJEMMESYKEPLEIEN Kommunestyret Møtedato: 17.12.2009 Saksbehandler: Lillian Krokum Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 56/09 Kommunestyret 17.12.2009

Detaljer

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak

Vår dato Deres dato «REFDATO» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Melding om vedtak Side 1 av 7 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Steinar Gaustad, tlf. 72483005 Vår dato 29.01.2015 Deres dato «REFDATO» Vår referanse 2014/5585 15 Deres referanse «REF» «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT»

Detaljer

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 4.10.2013, 9:30 12:30. Godkjenning av referat fra møte 14.6.2013

MØTEREFERAT. Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken. Dato og tid: 4.10.2013, 9:30 12:30. Godkjenning av referat fra møte 14.6.2013 MØTEREFERAT Vår dato 18.10.2013 Gjelder: Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken Dato og tid: 4.10.2013, 9:30 12:30 Sted: Ordførerens møterom Til stede: Referent: Rita Ottervik, TK Tore Sandvik, STFK Lars

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen : 08.09.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn

Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Prosessbeskrivelse: Plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Sandnessjøen og omegn Dato: 14.05.12, rev. 11.07.12 Prosessbeskrivelse Side 1 Mai 2012 INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Prosjektoppgave

Detaljer