Kun i motbakker går det oppover...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kun i motbakker går det oppover..."

Transkript

1 Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_ :26 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR Kun i motbakker FOTO: TUB går det oppover... BILAG TIL F, FORSVARETS FORUM - NR FOTO: AK Lokalforeninger jubilerer FOTO: AK På tur til Brussel FOTO: AK FAKT et faktum

2 Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_ :26 Side 2 FORSVARETS PENSJONISTFORBUND (FPF) er en landsomfattende organisasjon for alle som er fylt 50 år og får utbetalt pensjon på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret samt deres livsledsagere. Forbundet ble stiftet i 1983 og har ca medlemmer, fordelt på 45 lokale foreninger. FORMÅL Forsvarets Pensjonistforbund har som mål å: ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser. arbeide for saker som har tilknytning til pensjonistenes livssituasjon i samarbeid med landsomfattende pensjonistsammenslutninger. samarbeide med sentrale militære og politiske myndigheter, staber og avdelinger, befals- og tjenestemannsorganisasjoner og andre organisasjoner for å løse problemer av betydning for Forsvarets pensjonister. støtte arbeidet med forsvarstanken i det norske folk og derved styrke Forsvarets stilling i samfunnet. KONTAKT OSS: KONTOR: Bygn. 22, Akershus festning, 0015 Oslo TELEFONER: Leder Arild Kristensen, / Nestleder Karl O Bogevold / Org.sekr. Tor U. Bygmester / Kasserer Arnulf N Eilertsen / / Kontorsekr. Ingebjørg L Bangsund TELEFAKS: Telefonhenvendelse man-fre mellom kl E POST ADRESSE: HJEMMESIDE: 2 HILSEN FRA LEDER Strukturert arbeid gjennom strategi, hovedmål og delmål Arild Kristensen Leder Landsmøtet på Geilo i 2007 (LM07) representerte et vendepunkt i forbundets arbeid. Dette landsmøtet ga ledelse med landsstyret nødvendig verktøy for utvikling av organisasjonen, samt styring av virksomheten mot de målsetninger som ble besluttet. I forberedelsene til landsmøtet 2009 skal status for denne perioden dokumenteres, og - der mål er nådd, skal nye beskrives. Det er i høst etablert flere utvalg i den hensikt å evaluere status og utarbeide forslag til kommende landsmøte (LM09). Forslagene skal i sin tur sendes foreningene til høring før de kommer opp til behandling på LM09. U ten å foregripe rapporter og endringsforslag i alt for stor grad, finner jeg det likevel riktig å framheve betydningen av å ha en dokumentstruktur som gir klare føringer for metoder og forutsetninger, samt et sett av mål med delmål som er oppnåelige, dersom en «yter sitt beste». I dialoger med sentrale personer både i Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben har det vist seg at strukturert dokumentasjon med tydelige og realistiske målsetninger, har vært til stor hjelp og en forutsetning for at resultater er blitt nådd. Hvorfor har vi så feilet på andre områder hvor forbundet har jobbet etter de samme prinsipper? Det er på ingen måte uttrykk for suksess og måloppnåelse når Forsvarets Pensjonistforbund beslutter å tre ut av en samarbeidsavtale med blant andre Norsk Pensjonistforbund (NPF). Til dette er det å si, at oppsigelsen ble sendt i erkjennelse av at prosesser i lukkede rom ikke er forenlig med vår grunnholdning for samarbeid. Så får framtiden vise om flere forbund ønsker å ta konsekvensen av egne meninger, eller om de er tilfreds med å være kjøttvekt for resultater de ikke kan stå inne for. Hvor bærer så veien videre? Hvordan skal Forsvarets Pensjonistforbund komme i posisjoner hvor vi best kan ivareta våre medlemmer sine økonomiske interesser? Med det mener jeg både den årlige regulering av pensjonene, og våre opparbeidede rettigheter. Det er ennå for tidlig å være for bestemt på hvor veien bærer fram, men det jobbes med alternativer. Det er da viktig å søke partnere som er transparente i sine prosesser, og blant annet har fokus på offentlige tjenestepensjoner. Det er ennå en tid igjen til alt er på plass med hensyn på tilpassninger av pensjonsordninger i statlig sektor, og- reguleringer av grunnbeløpet. Måtte finanskrisen snart være over, måtte stats- og kommunebudsjettene for 2009 gi rom for det som er viktig, måtte førjulstiden gi rom for håp og tro på framtiden. Og til slutt, måtte julen senke seg over en verden som vi alle ønsker skal gå lysere og bedre tider i møte. GOD JUL TIL DERE ALLE! REDAKTØR: ARILD KRISTENSEN TELEFON: / (mobil) Redaksjonen avsluttet 17/ STOFFRIST NR 1/09 er 4/ MEDLEMSKONTAKT NR FOTO: FPF

3 Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_ :26 Side 3 GJESTESKRIBENTEN Hvorfor samarbeide? 7. mai i år ble samarbeidsavtalen mellom Forsvaret og Forsvarets Pensjonistforbund(FPF) underskrevet. Den er et godt grunnlag for å utvikle lokale avtaler mellom den enkelte Driftsenhet i Forsvaret (DIF) og FPF lokalforening. Hvorfor en slik avtale? Jeg synes hensikten framgår klart av en setning i avtalen:».forsvarets pensjonister skal føle seg ivaretatt av sin arbeidsgiver også etter at den yrkesaktive karrieren er over.» Jeg tror de fleste som reflekterer litt over denne setningen vil nikke og tenke: «ja, det skulle da bare mangle!» Det mener i hvert fall jeg. På Hamar har vi hatt en lokal avtale mellom FPF Hamar og Vernepliktsverket siden VPV støtter med kontorlokaler, -rekvisita og -telefon, porto, PC og annen praktisk støtte. FPF Hamar har også tilgang på møte- og festlokaler. Pensjonistene gjennomfører flaggheising og firing ved Ridehuset hver dag, utfører vedlikehold på en terrasseplatting for utearrangementer og støtter og hjelper til ifm velferdsarrangementer og sosiale aktiviteter ved VPV. VPV er veldig godt fornøyd med dette samarbeidet og mitt klare inntrykk er at Forsvarets pensjonister i Hamarområdet også er godt fornøyd. Vi kommer til å videreføre samarbeidet fordi det gir en «vinn-vinn» situasjon. Begge parter tjener på det. Samtidig opprettholder vi kontakten mellom Forsvaret og pensjonistene som har hatt Forsvaret som arbeidsgiver i mange år. Dette fremmer forsvarsviljen og styrker Forsvarets omdømme. I dag er Forsvaret på færre steder enn før. Synligheten er blitt dårligere. Derfor må vi benytte alle anledninger til å bygge omdømme. Det hjelper et slikt samarbeide oss med. Ved å sørge for at pensjonistene blir oppdatert på utviklingen i Forsvaret med jevne mellomrom, vil de være gode ambassadører for oss. De representerer et stort kontaktnett og når ut til mange til hverdags og fest. I tillegg synes jeg Forsvaret som arbeidsgiver har en plikt til å huske på sine pliktoppfyllende tidligere arbeidstakere. Forsvaret har aldri kunnet konkurrere på lønn, men på interessante arbeidsoppgaver og sosiale forhold, kameratskap og omsorg for sine ansatte, konkurrerer vi godt. Og det bør vi fortsette med. Jeg kan i det hele tatt ikke finne argumenter imot et slikt samarbeide. Kostnadene for Forsvaret er små og ikke dimensjonerende på driftsbudsjettet. Dessuten er det vanskelig å sette kroneverdi på omdømmebygging. Men viktig er det. Det er vårt, DIFsjefenes, ansvar å legge forholdene til rette for at «Forsvarets pensjonister skal føle seg ivaretatt av sin arbeidsgiver også etter at den yrkesaktive karrieren er over.» MEDLEMSKONTAKT NR Brigader John Einar Hynaas Sjef, Vernepliktsverket FOTO: EBL SENIOR «Denne seieren alene er ikke den forandring vi søker. Det er bare den mulighet vi har til å skape forandring» Dette er et av mange treffende sitater fra Barack Obama - nyvalgt President i USA. Ved å tenke over hva han egentlig sier, er det enkelt å la seg rive med og la tankene formulere seg på Seniors vis, også her hjemme på bjerget. «Det er bare den mulighet vi har til å skape forandring» AV TOR ULF BYGMESTER Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) har på samme måte stått ved et veivalg i høst. Landsstyret vedtok på siste Landstyremøte at det samarbeidet vi har hatt med SAKO måtte opphøre, da vi ble missbrukt som «kjøttvekt» i en prosess vi var direkte i mot, ledet an av Norsk Pensjonistforbund (NPF) i årets Trygdeoppgjør.Våre ledende politikere, inkludert landets Statsminister, må ha blitt forledet til å fremstå i landets medier med det budskap at alle landets pensjonister frivillig ga fra seg etterslepet fra 2007, slik at enslige minstepensjonister kunne få forbedret sin pensjon radikalt hundre millioner kroner snøt de oss for. De ca 600 millionene som ikke ble brukt til enslige minstepensjonister bruker de nå til å finansiere stønaden til pensjonerte innvandrere uten opptjente pensjonsrettigheter i Norge. Dette er å vifte med en rødgrønn klut, og jeg er potent mer enn nok til å bli blårød i toppen av opphisselse og kamphumør!? Sammenlignet med årets lønnsoppgjør som i gjennomsnitt ga et tillegg på litt over 6,1%, økte grunnbeløpet i Folketrygden (G) med bare litt over 5,1%. Dette oppleves av oss som ble fratatt disse pengene, som et rått og brutalt ran med evigvarende virkning livet ut. Spesielt rått blir dette ettersom Stortinget i 2003 garanterte for at våre pensjoner videre fremmover skulle reguleres minst på høyde med lønnsutviklingen. Til og med Statsråd Bjarne Håkon Hansen sto på Stortingets talerstol så sent som i mai i år, og forfektet at årets Trygdeoppgjør ville bli gjennomført i tråd med Stortingets retningslinjer. Norsk Pensjonistforbund ville det imidlertid annerledes. Som Barack Obama slik også vi. «Det er bare den mulighet vi har til å skape forandring.» Som i USA slik her i FPF også. Vi ser mulighetene for gjennomgripende endringer. Prosessen hos oss er godt i gang. Landsstyret ønsker resultater i takt med vårt strategidokument og i samsvar med vedtatt handlingsplan. Gled dere til 2009 og veien videre. Historien forteller oss at da FPF ble stiftet for 25 år siden, var underregulering av statspensjonen relatert til lønns- og velferdsutviklingen i samfunnet forøvrig drivkraften. På tampen av 2008 opplever vi på nytt å bli underregulert. Ser vi opp og frem, ligger en pensjonsreform som fra 2011 vil underregulere våre pensjoner årlig. Ingen tvil om at lysten til å vinne frem og lykkes er som hos Barack Obama. Vår visjon: «Et forbund med innflytelse og påvirkningskraft for verdier som er verdt å verne». Vår nye arena vil bli preget av det. 3 FOTO: BB

4 Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_ :26 Side 4 Pensjonisten aktiv, eller plassert i monter? Forsvarets kommandantskap, Forsvarets musikk og Forsvarets museer ble den 1. januar i år samlet under en felles ledelse med navnet Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT). Mandag 13. oktober i år presenterte vi denne nye organisasjonen for omverdenen. FAKT skal videreutvikle og styrke den militære identitets- og profesjonskulturen i Forsvaret. FAKT skal ivareta det nasjonale ansvaret for den militære kulturarven i dagens og fremtidens forsvar herunder gjøre hedersfestningene og militær historie mer tilgjengelig for publikum, nasjonalt og internasjonalt. FAKT skal også tydeliggjøre markeringen av nasjonale og militære merkedager, høytider og jubileer, samt hedre Forsvarets ansatte og veteraner, og synliggjøre innsatsen våre styrker gjør nasjonalt og internasjonalt. FAKT skal dessuten presentere Forsvarets sterke musikalske tradisjoner ved å by på konserter og parader. Min intensjon er også at FAKT skal ta vare på - og formidle - militær historie gjennom spennende utstillinger i og utenfor Forsvarets museer. Eller sagt med andre ord: Vi kraftsamler innsatsen i våre kulturavdelinger. Og, ikke minst: Vi ønsker å anspore våre pensjonister til fortsatt innsats også på dette området. For hvem kjenner vel Forsvaret og dets historie og kulturbærende virksomhet bedre enn akkurat dere som i uniform eller sivilt tøy har arbeidet her i tjue, tretti eller førti år? En av mine nå pensjonerte medarbeidere sa like før «pensjonsklokkene ringte» at «nei, nå tør jeg ikke lenger besøke museene våre jeg er redd jeg blir plassert i ett av montrene» Dermed blir spørsmålet til våre pensjonister: Tar du risken på å bli «plassert i monter» og er du villig til å gjøre en innstas i FAKT? Hvis svaret er ja, regner jeg med at FAKT vil ta imot deg med åpne armer. Dette er særlig viktig nå som Forsvaret får færre og færre adresser: Dermed blir det enda viktigere å være synlig på andre arenaer - både for omdømmebygging og rekruttering til Forsvaret. FAKT omfatter åtte kommandantskap, fem profesjonelle musikkorps og syv museer rundt om i Norge. Det skulle dermed være muligheter for å oppnå kontakt enten lokalt, eller sentralt via kommandanten på Akershus. Våre pensjonister vil også i en slik sammenheng representere en stor ressurs både for samfunnet generelt og i samvirke med våre egne ansatte, og jeg ønsker dere velkommen til innsats. Samtidig benytter jeg anledningen til å takke pensjonistene for innsatsen i året som snart er over enten du har arbeidet som frivillig, eller på pensjonistvilkår. Jeg ønsker dere en fredfylt og god julefeiring og et riktig godt, nytt år. Sverre Diesen General, Forsvarssjef 4 MEDLEMSKONTAKT NR

5 Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_ :26 Side 5 NYTT FRA LOKALFORENINGENE FP-MIDT- TROMS JUBILERER Foreningens leder i jubileumsåret, Paul Borck (80) sammen med sin kone Elsa Borck. Paul var foreningens 2. leder. Med en liten hvileperiode ble han også foreningens leder nr 4 i rekken. Som sådan holdt Paul jubileumstalen, og oppsummerte foreningens aktive virksomhet gjennom alle disse 25 årene. Han holdt fin kjent stil gjennom hele kvelden, og sørget for at alle som fulgte bussen kom vel hjem. Foreningens første, og mangeårige leder, Edvard Brenna (90), her fotografert sammen med Hallfrid Paulsen (85) som var foreningens første representant i et sentralt tillitsverv i forbundet. Med et glimt i øyekroken og et godt smil, er de fortsatt aktivt med når noe foregår i foreningssammenheng. De serverte mange og gjennomfunderte, fremtidsrettede synspunkter som en lydhør organisasjonssekretær har brakt med seg videre på veien tilbake til hovedstaden og kontorkorridorene på Akershus festning. I tillegg holdt de begge engasjerte taler til jubilanten som det står all respekt av! FPF-RINGERIKE/HOLE 25 ÅR FPF-Ringerike/Hole markerte sitt 25-årsjubileum med sosialt samvær i Hallingmesa onsdag den 15. oktober. Til denne markeringen var også Forbundets leder invitert sammen med representanter fra Ingeniørenes Pensjonistforening som har sitt tilholdssted i Østre Messe på Hvalsmoen. En hyggelig sammenkomst underholdning, hilsningstaler, servering og sist men ikke minst dans til levende musikk. Seniorkurs på Haakonsvern Forsvarets pensjonistforbund var invitert til å presentere seg for kommende pensjonister på forsvarets Seniorkurs som ble gjennomført på Haakonsvern i dagene okt i Undertegnet tok turen over og ga en generell orientering og forbundets formål og hensikt. Orienteringen ble supplert av Nestleder i FPF- Bergen, Bjarne Furnes. Det er meget begrenset hva som er mulig å presse inn på en halv time, og er sterkt ønske at det settes av mer tid til dette formålet i framtidige seniorkurs. MEDLEMSKONTAKT NR

6 Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_ :26 Side 6 BRUSSEL På studietur med Folk og Forsvar Onsdagsmorgen den 29. oktober, kl møtte 46 mennesker på Oslo lufthavn, Gardermoen for å være med Folk og Forsvar på den årlige studieturen til Brussel, blant disse 46 var også undertegnede. Og tro det eller ei, også i år stilte «The Grand Old man» i Folk og Forsvar; Leif Granli opp som «assisterende reiseleder» dog med selvstendig ansvar for en egen gruppe. AV ARILD KRISTENSEN Reisen startet med en times venting i flyet på grunn av årets første snøfall og stengt rullebane på Gardermoen. Dette medførte at vi fikk et noe kortere program i Brussel. Men vel framme ble vi møtt, og forsøkt holdt i samlet flokk av en dyktig guide som etter hvert ledes oss fram til en ventende buss. I en strålende dag med lav høstsol gikk turen innover mot «Europas hovedstad». ATOMIUM Første stoppested var selvfølgelig Atoniumstatuen som er blitt Brussels varemerke. Her var «fotostopp» og mulighet for en første «snikrøyk» for de meste trengende. 6 MEDLEMSKONTAKT NR

7 Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_ :26 Side 7 MILITÆRMUSEET Musée de I Armée, eller Militærmuseet, framviser alt innenfor militære effekter. En praktfullt bygg meget rikt dekorert. På terrassetaket er det en flott utsikt. GRAND PLACE Brussels Rådhusplass, Grand Place er en av de mest severdige plasser i verden der den ligger omkranset av praktfulle bygninger. De er alle forskjellige, men er i dog i flott harmoni med helheten i arkitekturen. Husene er fra omkring 1700, et vil si at husene ble gjenoppbygget bare fem år etter bombingen i Husene ble bygget av forskjellige byggherrer som alle ville overgå hverandre i pomp og prakt og vise sin rikdom gjennom fasadene på byggene, Husene har ikke husnummer men navn som «Svanen», «Skipet», «Duen» og «Trillebåren». Selv en regntung oktoberkveld er denne plassen et besøk verd. NATO På studieturen med Folk og Forsvar til Brussel hører selvfølgelig orienteringer fra både det sivil Natohovedkvarteret i Brussel og en tur til Nato Hovedkvarteret i Mons, eller Bergen som stedet også heter. Belgia har som kjent flere offisielle språk og Bergen er stedets navn på flamsk. Her ligger Nato sitt militære hovedkvarter i Europa som på «stammespråket» heter SHAPE. Eller i den lange utgaven (Supreme Headquaters Allied Power Europe) SHAPE er også etter hvert akseptert som egen stedsnavn og med eget postnummer. På Natohovedkvarteret Brussel var det fotoforbud, mens det derimot i SHAPE var fritt fram. Hvilket jeg opplevde som noe forunderlig siden vi på begge stedene bare var vi innenfor hva en kan kalle ugradert område. (presse og informasjon). I Brussel ble vi tatt i mot av ambassadør Kim Traavik som er Norges ambassadør til NATO. Norge har for øvrig tre ambassadører i Brussel. Traavik ga en kort orientering om NATOs viktigste fokus for tiden og om den politiske situasjonen i forbindelse med utvidelser, partnerskapsavtaler og konsultasjonspartnere. Vi fikk også en mer omfattende orientering om militære aspekter som ble gitt av oblt. Bjørn Trygve Hansen. SHAPE I SHAPE ble vi tatt imot av oblt. Lars Granli som tjenestegjør som stabsoffiser hos NMR (nasjonal militær representant) Han ga en meget omfattende orientering om sine oppgaver og gjøremål, særlig med vekt på styrkegenereringsproblematikk ifm militære operasjoner i regi av NATO. Han berørte også det sosiale liv blant norske offiserer og deres familier. Han kunne fortelle at der er norske barn på alle trinn i skolesystemet og at Norge hadde egen skole på de laveste klassetrinnene. WATERLOO På hjemturen var det lagt inn et kort stopp i Waterloo. Her er Løvehøyden det mest kjente landemerket. Det var her Keiser Napoleon tapte slaget om Europa. Det sies at løven på toppen er støpt av omsmeltet metall fra våpen og kanoner som lå igjen etter slaget rundt Waterloo. Hvert femte år foregår det et stort spill på slettene nedenfor statuen. Over 5000 aktører er involver i gjenskapingen av salget som begynte 18. juni i 1815 om morgenen, og var over samme dag. Ca mann var involvert og ca mann ble drept eller såret den dagen. Resultat av slaget kjenner vi alle. Takk til Folk og Forsvar for en interessant og fin tur. MEDLEMSKONTAKT NR

8 Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_ :26 Side 8 Julenøtter VI STARTER I DET LETTE LAGET: Første bokstav i alfabetet er A osv. Utfordringen kommer imidlertid nå? Hva er den siste bokstaven i Alfabetet? HAKKET VERRE ER DENNE: Fem katter klarer å fange fem mus i løpet av fem minutter. Hvor mange katter trengs det da for å fange 100 mus på 100 minutter? Hmmm..! ELLER HVA MED DENNE? En krukke inneholder en bakterie. Etter et minutt har denne bakterien splittet seg i to. Etter nok et minutt splitter de to bakteriene seg igjen. Det er da totalt fire bakterier i krukken. I samme tempo kan en bakterie splitte seg opp til å fylle hele krukken på nøyaktig en time. Hvor lang tid vil det da ta og fylle krukken hvis du starter opp med to bakterier? SPØRSMÅL TIL BESVÆR: 1. Hva heter den største Ørkenen i Asia? 2. Hvilket land tilhører øygruppen Galapagos? 3. Hva heter Thailands nest største by? 4. Hvilket språk snakkes mest på Zanzibar? 5. Hvilken religion er den største i Japan? 6. I hvilket land foregår Torgrim Eggens roman, «Hermanas»? 7. Hva er Ipanema? 8. Hva heter hovedstaden i Estland? 9. I hvilket land ligger Bhaktapur? 10. I hvilken del av New York foregår det meste av Paul Austers roman «Moon Palace»? 11. Hvilket kjemisk stoff er viktig for fotosyntesen? 12. Hvor mange armer har en Akkar? 13. Hvem er berømt for sin evolusjonsteori? 14. Er det sant at gullfisk kun har tre sekunders hukommelse? 15. I hvilket land finnes nasjonalparken Serengeti? 16. Hvilket dyr heter rhinocerotidae? 17. Hvor høyt over havet er det mulig å støte på en huggorm? 18. Hvilken kjendis har fått barn med både Dixi og Bini? 19. Hvilken hunderase har Paris Hilton som sin fremste ambassadør? 20. Hva heter katten til Unni Lindell? 21. Hvem vant slaget ved Hastings? (rett nok ikke alene) 22. Nevn et annet berømt slag fra samme år, 1066? 23. Hvem ble valgt til Norsk konge 17. mai 1814? 24. Hvor mange gull tok Norge under vinter-ol i Calgary, 1988? 25. Hvilket år ga George Orwell ut romanen «1984»? 26. Hvilken berømt Puccini-opera hadde premiere i år 1900? 27. Hvem tegnet kuppelen i Peterskirken i Roma? 28. Hvilken oppdager fant Australia i 1772? 29. Hvilket land var Storbritannia i krig med i 1882? 30. Et berømt kirkemøte ble avholt i år 325. Hvor? 31. Hvilken bilprodusent lager modellen med navn Qashqai? 32. Hvor mange stjerner er det mulig å få i EuroNCAPs sikkerhetstester? 33. Hvilken bil har fått «drahjelp» av Pink Floyd og Rolling Stones? 34. I hvilken europeisk by var det en stor bilmesse nå i høst? 35. Hvilket bilmerke kjører Petter Solberg? 36. Hva står SUV for? 37. Hvilken nasjonalitet har bilmerket Jaguar? 38. Hvilken bilgigant eier Volvo? 39. Hvilket bilmerke solgte mest i Norge i 2006? 40. Hvilken oppfinner fikk ferdig en bensin drevet bil 3. juli 1886? Besvarelsene sendes på e-post til innen 15. januar De tre første uttrukne riktige besvarelser blir premiert. Riktig svar legges ut på hjemmesiden mandag den 19. jan 2009 og kunngjøres i Medlemskontakt nr 1/ MEDLEMSKONTAKT NR

9 Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_ :26 Side 9 FORSVARETS PENSJONIST- FORBUND HAR I MER ENN 25 ÅR STÅTT VAKT OM VÅRE OPPARBEIDEDE RETTIGHETER OG REALVERDIEN AV VÅRE PENSJONER. STØTT VÅRT ARBEID GJENNOM MEDLEMSKAP MEDLEMSKONTAKT NR

10 Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_ :26 Side 10 FAKT Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon FAKT ble med brask og bram etablert med en storslått presentasjon på Akershus slott de 13. oktober Gjestelisten var lang og meget omfattende. Mens en ventet ble det anledning til å «hilse på» og slå av en prat med kollegaer, og til å underholde var marinemusikken også til stede. I avdelingen inngår Forsvarets musikk, kommandantskapene ved de nasjonale festningsverkene og forsvarsmuseene. Disse er alle viktige deler av vår kulturhistoriske virksomhet og med på å styrke Forsvarets identitet og synliggjøre Forsvarets rolle i hele vårt langstrakte land, sa statssekretær Espen Barth Eide i sin tale under arrangementet på Akershus slott. En smilende oberst, og direktør for Forsvarsmuseet Runar Gjerald, er meget fornøyd med at tradisjon og kultur samles under en «kommando» Han uttaler at han ser fram til et nært og godt samarbeide med Forsvarets pensjonister til felles beste i arbeidet med å formidle både tradisjoner og militærhistorisk kultur til den sivile befolkningen. TRYGDEOPPGJØRET OG PROSENTENE I forbindelse med årets trygdeoppgjør har det vært reist spørsmål om hvordan en har kommet fram til den prosentvise reguleringen, og mange har prøvd å forklare regnestykket. Forsvarets Pensjonistforbund vil ikke ligge tilbake for andre i denne sammenheng og vil også forsøke å forklare regnestykket. AV KARL O. BOGEVOLD Den antatte gjennomsnittelige lønnsøkningen fra 2007 til 2008 er beregnet til 5.5%. Dette fremgår av revidert nasjonalbudsjett. En må derfor ta utgangspunkt i gjennomsnitt grunnbeløp i folketrygden for Grunnbeløp 1. januar 2007 var kr , dette ble regulert til kr pr 1. mai Dette gir et gjennomsnittelig grunnbeløp for 2007 på kr En gjennomsnittelig økning fra 2007 til 2008 på 5,5% gir et gjennomsnittelig grunnbeløp for 2008 på kr Grunnbeløp 1. januar 2008 var kr , for å få et gjennomsnittelig grunnbeløp i 2008 på kr , må grunnbeløpet 1. mai reguleres til kr Økningen av grunnbeløpet fra kr til kr utgjør % derav ble grunnbeløpet økt med 5,15 % pr 1. mai MEDLEMSKONTAKT NR

11 Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_ :26 Side 11 JURIDISKE SPØRSMÅL Tor Gresseth SPØRSMÅL NR 1: Som enke etter en pensjonert offiser sitter jeg med en stor enebolig og tomt. Min mann hadde to barn fra tidligere ekteskap som tidligere har gitt meg tillatelse til å sitte i uskiftet bo. Min sønn som også var adoptivsønn av min mann har hele tiden bodd hjemme, og i de senere år i en utleiedel i hovedboligen. Han er nå i ferd med å stifte familie, og ønsker å overta huset. Jeg ønsker da å flytte inn i utleiedelen og stelle meg selv så lenge jeg klarer det. Kan jeg fortsatt sitte i uskiftet bo og hvordan kan dette ordnes på en enkel måte? Det er min sønn som i hovedsak har stått for vedlikeholdet av huset og hagen de siste årene. Med hilsen Anne-Kari SVAR: Jeg legger til grunn at verken du eller din mann har særeiemidler. Uskifteboet, inkludert boligeiendommen, skal ved din bortgang deles verdimessig slik at «din» halvpart tilfaller din sønn og din manns halvpart tilfaller alle tre barna (adoptivbarn arver på lik linje med biologiske barn). Du har rett til å selge boligeiendommen til din sønn og fortsatt sitte i uskiftet bo, dersom du selger til markedspris. (Jeg forutsetter at samtykket fra din manns barn ikke inneholder betingelser som begrenser denne retten.) Jeg antar at du ikke skal betale leie til din sønn, og dermed vil markedsprisen bli reduser som følge av den heftelsen din borett representerer. Du har ikke rett til å overføre boligeiendommen til din sønn vederlagsfritt (forskudd på arv) eller til en lav pris (gavesalg), uten at de øvrige arvingene får oppgjør. SPØRSMÅL NR 2: Etter en aleneferie til syden i sommer har min samboer bestemt seg for at MEDLEMSKONTAKT NR Kristin Hegstad hun vil «kaste meg ut» av huset, og at jeg må finne meg et annet sted å bo. Det er ikke så lett på det lille stedet vi har bodd de siste 15 årene. De siste 5 årene som «tidligpensjonist» fra Forsvaret. Jeg har mye som knytter meg til dette tettstedet hvor jeg har mine faste venner og ukentlige rutiner sammen med gutta.vel var det min nåværende samboer som hadde egenkapitalen da vi kjøpte, men jeg har da sannelig bidratt med tilskudd til avdragene i tillegg til oppussing og vedlikehold. Min datter fra Bodø og hennes sønn har også etter hvert fått et fint forhold til dette stedet, og trives her på sine ferier. Jeg har alltid regnet oss som et ektepar selv om vi ikke er gift. Det har heller aldri vært snakk om noe særeie i den forstand. Mitt spørsmål blir da må jeg flytte, og hva har jeg krav på å ta med meg. Med hilsen Einar SVAR: Utgangspunktet er at samboere ikke har de samme rettigheter som ektefeller ved et samlivsbrudd. Retten til å overta felles bolig og innbo ved et samlivsbrudd, er regulert i en egen lov og det skal særlige grunner til for at en samboer kan kreve å overta felles bolig som den andre eier Samtidig er det ofte slik, at slik at et langt samboerforhold innebærer at boligen - og andre verdier - er i partenes sameie og at dermed har like rettigheter. Hvorvidt det er situasjonen i ditt tilfelle, har jeg ikke nok opplysninger til å mene noe sikkert om. Men jeg forstår det slik, at boligen ble kjøpt etter at dere slo dere sammen, og at du har nedbetalt noe av lånet og ellers bidratt med egeninnsats. Dette kan i seg selv gi deg en eierandel i boligen Merethe Bårdsen (uavhengig av om hjemmelen eventuelt står på sin samboer). Uansett vil du kunne ha krav på et vederlag som følge av dine økonomiske og andre bidrag til fellesskapet. Du bør rådføre deg nærmere med en advokat, før du eventuelt flytter ut av boligen. Ut fra de få opplysningene du har gitt, er min vurdering at du ikke er forpliktet til bare å flytte ut. SPØRSMÅL 3: Jeg er meget usikker på hvordan mitt jordiske gods vil tilfalle mine etterkommere, og har etter en lengre tenkepause bestemt meg for å skrive et testament. Hvem er det som godkjenner dette og hvordan kan jeg være sikker på at det blir som jeg vil? Takknemmelig for svar. Med hilsen Joar SVAR: Aller først; bare dersom du ikke har livsarvinger (typisk barn eller barnebarn) kan du fritt testamentere over din formue. Du kan godt skrive testamentet selv, men det er svært viktig at det er to vitner til stede samtidig når du undertegner det.vitnene undertegner en erklæring (som inntas i testamentet, under din signatur) om at de som vitner valgt av deg, bekrefter at du har opprettet testamentet i deres nærvær, av fri vilje og ved full sans og samling. Uten en slik vitnepåtegning, er testamentet ugyldig. Den beste måten å sikre at det blir som du vil, er å sende det originale testamentet til din lokale tingrett (skifteretten) for oppbevaring, og selv beholde en kopi.ved din bortgang vil retten, når den får melding om dødsfallet, se av sitt register at det foreligger et testament. På den måten vil arvingene bli underrettet. 11

12 Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_ :26 Side 12 Forbundsnytt Åpent brev til Statsråd Dag Terje Andersen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Samordning med såkalt «Negativ Effekt.» Henvisning Viser til møte med Statssekretær Støstad den 24. okt 2007 vedr løsning av denne saken. Bakgrunn Viser til Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007, framlagt den 14. okt 2008 (dokument nr 1, ). Under overskriften Pensjonsreformen og samordningsloven på side 33 i pkt konstaterer Riksrevisjonen blant annet at problemet med «negativ effekt» ikke er løst til tross for at Stortinget gjennom lengre tid har forutsatt dette. Videre også til side 40 pkt 5.1.5, hvor det stilles spørsmål om framdriften i dette arbeidet har vært i tråd med Stortingets forutsetning. En peker også på det faktum at negativ effekt ut fra dagens regelverk vil berøre flere brukere også lenge etter at nytt regelverk er innført. Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) anser at de faktiske forhold i denne saken er tilstrekkelig belyst gjennom rettsystemet, i møter og ved framsendt dokumentasjon fra flere pensjonistorganisasjoner. Denne saken har nå pågått i over 40 år, og departementet, med skiftende statsråder, har fått mye og til dels sterk kritikk for at Stortingets forutsetninger og intensjoner ikke er fulgt opp. FPF slutter seg uforbeholdnent til denne kritikken. Vurdering Fortsatt taushet på dette området er etter FPF sitt syn ikke en farbar vei. Naturlig nok har denne saken, mer enn noe annet, bidratt til å svekke tilliten til departementet. Vi har sett uttalelse som går ut på at «Denne saken viser meget tydelig at samordningsloven ikke har fått en forsvarlig forvaltning.» Dette er sterke ord, men ordene er ikke det viktigste her, men realiteten i saken. Det burde være unødvendig å gjøre oppmerksom på at det er statsrådens ansvar hvordan departementet behandler også denne saken. Departementets tolking har vært påpekt mange ganger, og argumentene burde være vel kjent. En historisk gjennomgang av denne saken er ingen lystelig lesning. Høyesterett behandlet grunnlaget for samordning på generell basis i I en enstemmig plenumsdom la Høyesterett til grunn at en opptjent statspensjon er en «økonomisk særrett.» Dette betyr at rettigheten er grunnlovsbeskyttet, og retten la, som en følge av dette, til grunn at en reduksjon av en statspensjon i form av et samordningsfradrag, krever full erstatning i den ytelsen det samordnes med. Og her er vi, etter FPF sitt syn, ved selve kjernen i denne saken. Hadde departementet respektert dette, også for de som rammes av «negativ effekt,» ville vi ikke hatt disse sakene. Dersom det ble ytet «full erstatning», ville det ikke oppstått noe tap. Så enkelt er det. Departementet bør etter FPFs syn slutte å oppfatte dette som «innfløkt». Konklusjon FPF mener departementet gjør seg skyldig i overgrep som består i at en grunnlovsbeskyttet rettighet blir fjernet/redusert uten at «full erstatning.» ytes. Ønsker departementet å bestride dette, ber vi om å bli informert om det. FPF imøteser en orientering om status og framdrift i saken om negativ effekt innen rimelig tid. FPF er forberedt til igjen å ta saken opp med partiene på Stortinget. Med hilsen Arild Kristensen Leder Forsvarets Pensjonistforbund 12 MEDLEMSKONTAKT NR

13 Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_ :26 Side 13 FOTO: BB Komitéarbeid i forkant av Landsmøtet 2009 Tiden for Landsmøtet 2009 nærmer seg og Landsstyret har i den forbindelse vedtatt å nedsette følgende utvalg: LANDSMØTETUTVALG: Eget utvalg nedsatt på Landsstyremøte 2/2008 med oppdrag å utrede alternative steder for gjennomføring av Landsmøter i I tillegg er utvalget ansvarlig for gjennomføring av prosessen frem til Landsmøtet med en gjennomføringsplan m/budsjett, samt valgt hotell/sted, første rapport legges frem på Landsstyremøte i Kristiansand i sep 08. Utvalget består av følgende medlemmer: Kirsten Helene Johnsen, Odd Køhl og Gunnar Johan Pedersen. Utvalget la fram sin første rapport for landsstyret i september. Hvor følgende tidsskjema ble presentert og vedtatt: - Uke LSM 4/08 (valg av hovedtema for LM 09 foredrag mm) - Uke LS 1/ /2 - Uke Varsel om landsmøte med aktuelle tidsfrister - Uke Frist for innmelding av saker som skal behandles på landsmøte. - Uke Landsstyremøte hovedtema landsmøte (LS 2/ /4) - Uke 19/ Sakliste med saksdokumenter og valgkomiteens innstilling (4-8/5) - Uke Landsstyremøte med de siste forberedelser - Uke Gjennomføring av landsmøte (8-12/6) Utvalget ble gitt i oppdrag å forhandle videre med Bardøla høyfjellshotell på Geilo og Rica Olrud hotell på Hamar. Beslutning tas på landsstyremøte i slutten av november 08. ORGANISASJONSUTVALG: Med bakgrunn en utredning Tore Bjønnes gjennomførte i nov 07, gjeldende Strategidokument og Handlingsprogram, evaluere organisasjonsmessige forhold i Forsvarets Pensjonistforbund inklusive årsverksramme. I tillegg å vurdere alternative organisasjonsformer inkludert fordeler og ulemper med endret valgperiode. Utvalget skal bestå av følgende medlemmer: Tore Bjønnes, Oddmund Soleng, Karl O Bogevold og Odd Køhl. Anbefaling avgis til Landsstyret innen 31. jan PROGRAMUTVALG Med utgangspunkt i gjeldende Strategidokument nedsatte landsstyre i møte i Kristiansand et eget utvalg for å foreta en evaluering og revisjon av Forbundets Handlingsprogram. Følgende utvalg oppnevnes: Bjørn Myrlund, Erling Petter Roalsvig og Tor Ulf Bygmester. Tidsfrist: Anbefaling avgis til Landsstyret innen 31. januar Seminar på Color Fantasy Org.sekr. Tor Ulf Bygmester klar for en forelesning på FP- Øvre Romerike sitt motivasjonsseminar for eget foreningsstyre. Tiltaket med eget seminar for styret med ledsagere var en glimrende anledning for også å gi en forelesning om Forbundets strategier helt frem mot 2013, og hvordan man ser for seg foreningenes aktiviteter og bidrag i den sammenheng. En krevende siste økt på seminaret er over. Deltakerne slapper av med en velfortjent forfriskning. Klesbytte med påfølgende middag og sosialt samvær venter i fortsettelsen. En kan tydelig se av bildet at tanken på «Hvordan gjøre hjemmesiden mer attraktiv for medlemmene?» fortsatt preger tankene deres! FOTO: BB MEDLEMSKONTAKT NR

14 Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_ :26 Side 14 Reisebrev fra FP Oslo Årets utenlandstur for medlemmene i FPF-Oslo gikk i år til Tyskland til Berlin og Dresden. I regi av Peer Gynt Tours dro 44 reiselystne og forventningsfulle medlemmer og ledsagere av sted med buss fra Oslo mandag 15. september. Turen gikk først til Gøteborg og videre med båt til Kiel. Båtturen med Stena Line var behagelig og fin med felles middag og videre avslapning i skipets etablissementer etter egen interesse og eget behag. Neste morgen vartet Kiel opp med et flott høstvær, som for øvrig holdt seg under hele turen. AV IVAR JENSEN Vel fremme i Berlin, sjekket vi inn på hotellet, som var vår base under hele besøket, «Express by Holiday Inn» i tidligere Øst-Berlin. Felles middag ble inntatt i en «gammel» kneipe i et storslagent nyoppført Sony Centre på Potsdamer Platz. Neste morgen møtte vi vår guide under hele besøket, Lena. Hun var svensk, men nå bosatt i Berlin. Hun guidet oss på en fin reise gjennom Berlin, både med buss, til fots og med en flott båttur på elva Spree. Det var fantastisk å se hvordan Berlin, spesielt i øst, var fornyet og bygd opp til sin fordums prakt. Alt var ennå ikke ferdig og byggeaktiviteten var fremdeles høy. Fremdeles kunne en se spor av tiden da Berlin var en delt by. Og en hadde selvfølgelig tatt vare på deler av muren! Vi besøkte både Brandenburger Tor, «Kaiser Wilhelm Gedänckniss Kirche», sjekkpunkt Charlie, Olympiastadion - og mye annet. Et av høydepunktene under turen var det fantastiske minnesmerket over «Holocaust» midt i Berlin. Det fikk en til å reflektere og tenke Men en kan ikke besøke Berlin uten å shoppe! Mer spesifikt står et besøk på et av Europas største og mest berømte varehus Ka-de-We (Kaufhaus des Westens) alltid på programmet når en er i Berlin. Så også for oss. I en reise i Pensjonistforeningens regi inngår også underholdning. Vi fikk med oss både et show i beste Las Vegas stil og en fantastisk utflukt til en restaurant i middelalderborgen Spandau Citadelle. Her var alt prøvd å være så autentisk som mulig, både omgivelser, interiør, personalet inklusiv en «ekte» trubadur - og mat og drikke 7 retters middelaldermeny! En av dagene var avsatt til å utforske «Nordmenn i Berlin». Her inngikk et besøk til de nordiske ambassaders fellesanlegg, med en flott orientering av den norske Forsvarsattacheen. Høydepunktet var besøk til minnestøtten over det opprinnelige gravstedet til Rikard Nordraak, (han er nå gravlagt i Oslo) hvor det ble nedlagt blomster og avsynging av «Ja, vi elsker» mer eller mindre unisont. To utflukter ut fra Berlin sto også på programmet. Først til Potsdam og en omvisning i slott Sanssoucci og den praktfulle parken rundt. Og en kan jo ikke være i Potsdam uten et besøk til slott Cecilienhof, hvor Europas fremtid etter krigen ble utpenslet av de allierte seiersmaktene. Den andre utflukten gikk til Dresden, byen som ble totalt ødelagt av en massiv bombing på slutten av krigen. Her lå alt i ruiner, men det var fantastisk å se hvordan denne vakre byen var reist bokstavelig talt som fugl Føniks opp av asken. Mye gjensto ennå, men Dresden var igjen en vakker og velfungerende by. Søndag 21. september forlot vi Berlin og satte kursen for Østersjøkysten - til Rostock, Warnemünde og Wismar. Selv om det nå var høsten fikk en et godt inntrykk av Østersjøkysten som feriested. Det fristet til senere sommerbesøk! Turen hjem gikk med Color Line fra Kiel til Oslo. En meget fin båttur i flott høstvær og med en flott båt Color Magic med alle bekvemmeligheter show og dans. Turen var meget godt planlagt av vår reisegruppe under ledelse av Berit Skrårudsether og turens rause reiseleder, Steinar Småberg. De fleste satte pris på at man bodde på samme hotell hele tiden og tok utflukter derfra. At det var satt av noe tid til egen disposisjon, er også velkomment. Som alltid med foreningens bussreiser med Peer Gynt Tours/Nettbuss, var Terje Solberg en fantastisk sjåfør og medreisende. I tillegg hadde vi denne gang med oss en ekstra reiseleder fra Peer Gynt, Jan Heider. Han er halvt tysk og har bodd i Tyskland i flere perioder. Han har en utrolig kjennskap til tysk historie og kultur og har en fortellerevne av en annen verden. Han supplerte de lokale guider og orienterte om lokale forhold under hele reisen. Alle var enige om at det hadde vært en hyggelig tur! 14 MEDLEMSKONTAKT NR

15 Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_ :26 Side 15 Kjære reisevenner Vi har nettopp kommet hjem fra «JUBILEUMSTUREN» med Solgruppen. En fantastisk høsttur til Albir i SPANIA med et hav av opplevelser! For de som kom med fly er overnattingsturen under oppholdet også viktig. I år var vi i Toledo, noe som alle var enige om at er Spanias vakreste by. Etter 10 år med høstturer skulle en tru at det meste var sett, men turen var igjen en stor suksess. Over tjue har allerede meldt seg på til neste års høsttur så det lønner seg å vise sin interesse i god tid. Vi kan også glede mange med en eventyrlig Amerikatur i juni. 28. september reiste 44 personer fra hele landet med Solbussen fra Trondheim via Oslo og med Color Fantasy til Kiel. Vi hadde en flott seiling og en deilig «bli kjent middag». På bussturen kjørte vi gjennom nydelig og variert natur, vi besøkte blant annet Antwerpen hvor vi etter sightseeing spiste vafler i sjømannskirken. Vi hadde deretter to uforglemmelig dager i Syd-England med innslag som Hastings, Brighton og Portsmouth før vi tok fergen over Biscayabukten til Bilbao. Vi hadde mange flotte opplevelser nedover, men et av de absolutte høydepunktetene var besøket i Covarubias. Solgruppens guide hadde fortalt at vi skulle besøke den norske Prinsesse Kristina av Tønsbergs grav, men at vi i denne lille vakre middelalderbyen skulle bli vist rundt av borgermester og presten, var en overraskelse. Uforglemmelig er også gamlebyen i Segovia med den spektakulære akvedukten. På retur etter fire fine uker hadde vi en interressant omvisning hos Torres Bodega. Vi spiste serranoskinke og drakk gode viner. Vi besøkte byer som sennepsbyen Dijon, Luxembourg, Hannover etc. Men høydepunktet var definitivt den flotte Moseldalen som viste seg fra sin beste side. Bernkastel og Cochem med bindingsverkhusene, elven, morsomme butikker og vinutsalg, blir man aldri lei av. Vi hadde god tid til shopping og hygge i Kiel før vi i utvendige lugarer nøt overfarten til Oslo. En uforglemmelig tur med fine hoteller, picknick, vinsmaking, hyggelige historier, sang og innslag på bussen. 1. oktober reiste også en gruppe med direktefly med Solgruppen ned til Spanias sol & varme. Den hadde vi en stor samlingsfest med musikk, allsang, god mat og drikke. Her var alle FPF medlemmer og deres venner samlet fra hele landet. 'Husker du'-praten gikk livlig og alle hadde det veldig hyggelig. Vi hadde mange aktiviteter og sosiale sammenkomster som middager, allsang, gåturer, trim, bingo, kaffekos med nystekte vafler. Flere og flere ble også med i '6'er klubben'. De som hadde lyst møtte opp kl på Las Terrazas for å gå ut å spise sammen, og det ble reine «befalsmessa». Solgruppen har et rikt aktivitetsprogram som vi benyttet oss av. Vi var med på forskjellige utflukter, med Toledo som virkelige høydepunkter. Ja, det ble mange gode opplevelser og så mye å være med på at tiden fløy. Mange benyttet seg også av at man kunne reise med fly den ene veien og buss den andre. Flere så også at her var det trygt og greit å reise alene, her er det alltid noen å være sammen med. Neste års tur er under planlegging og den blir også opplevelsesrik med overraskelser. Programmet vil være ferdig på nyåret, så ikke vent med å bestille program/plass. AV OLE ENGESKAUG Mange synes det er trivelig å møte andre FPF'ere fra de lokale foreningene til felles tur. Jeg inviterer derfor alle FPF medlemmer med venner til en eventyrlig Amerikatur. Vi tar fly til New York og hjem fra San Fransisco. Vi tar dere med buss gjennom 19 stater på tvers av USA. Alt er stort i Amerika - også skoger, jordbruksområder, prærien, Rocky Mountains og de amerikanske storbyene. Høydepunktene er mange: New York, Washington, Pentagon, Grand Canyon, Los Angeles, Hollywood, Mesa Verde, Sandstens-arken, Chicago, Las Vegas, Mont.Rushmore med presidentene, Californias vingårder, Stillehavets kyst. Rapid City. Vi får et innblikk i Amishfolkets levesett og indiansk kultur, nasjonalparker. - Ja her får man sett «alt!» Ole og Anita fra Solgruppen vil være med og ta godt vare på dere. Velkommen! Detaljert program på Amerikaturen er utarbeidet og de som ønsker dette tilsendt kan kontakte Solgruppen på tlf; eller via Epost eller Ole Engeskaug tlf; MEDLEMSKONTAKT NR

16 Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_ :26 Side 16 Ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nyttår! FOTO: TUB BLI MEDLEM I FORSVARETS PENSJONISTFORBUND INNMELDINGSBLANKETT: Tittel/grad:... Etternavn:... Fornavn:... Født:... Adresse:... Post nr:... Poststed:... Land: Tjeneste år:... Familie:... (G = gift. S = samboer. A = alene. E= etterlatt) Telefon fast:... Mobil:... E-post:... Når Pensjonert:... Siste tjenestested:... Underskrift:... Dersom også eventuelt ektefelle/samboer ønsker medlemskap, underskrives neste linje: Etternavn:... Fornavn:... Født:... Underskrift Ektefelle/samboer:... Opplysningen sendes primært til den lokale foreningen dersom du vet adressen eller til: F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D, B Y G N I N G 2 2, A K E R S H U S F E S T N I N G, O S L O T E L E F O N : T E L E FA K S : E - P O S T: p o s f p f o r b. n o R E D A K T Ø R : A R I L D K R I S T E N S E N H J E M M E S I D E : w w w. f p f o r b. n o D E S I G N : M A G N U S E I K L I T R Y K K : A K T I E T R Y K K E R I E T A. S

MEDLEMSKONTAKT. Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16. Bodø-pensjonister storkoste seg på tur til Kroatia

MEDLEMSKONTAKT. Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16. Bodø-pensjonister storkoste seg på tur til Kroatia FORSVARETS PENSJONISTFORBUND NUMMER 4 2010 BILAG til F NR. 12-2010 Foto: CHRIStIAN NØRStEBØ/F Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16 Seniorenes fellesorganisasjon en realitet Side 24 Bodø-pensjonister

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Fra bygn. 22. til bygn. 37. FPF på flyttefot: Forsvaret status og utfordringer. Landsstyremøte i Bodø Side 14 og 22

MEDLEMSKONTAKT. Fra bygn. 22. til bygn. 37. FPF på flyttefot: Forsvaret status og utfordringer. Landsstyremøte i Bodø Side 14 og 22 F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D NUMMER 1 2011 FPF på flyttefot: Fra bygn. 22 til bygn. 37 Side 24 Foto: AK BiLAg til F nr. 3-2011 Forsvaret status og utfordringer Foto: FMS/Anton LigAArden

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul!

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul! MEDLEMSKONTAKT Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011 Ønsker alle lesere en riktig god jul! Innhold Arild Kristensen, leder. Foto FPF Leder: Fra pensjonist til statsrådens møterom FSF har nå kontor i Rådhus

Detaljer

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen

Mye felles med Utdanningsforbundet! En spennnende høst. Ny medarbeider. Julemarkedstur. Aktive lokallag. Vervekonkurransen Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 3 2012 Årg. 67 En spennnende høst Ny medarbeider Julemarkedstur Aktive lokallag Vervekonkurransen Mye felles med Utdanningsforbundet! Vi i

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. 75 år. NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. 75 år. NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister 75 år NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER 75 1939 2014 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2014 www.lop.no Innhold

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. God Jul & Godt Nyttår. Forsvarets seniorforbund. Nr. 4 2013

MEDLEMSKONTAKT. God Jul & Godt Nyttår. Forsvarets seniorforbund. Nr. 4 2013 MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 4 2013 God Jul & Godt Nyttår n Leder: Leder 2 Ord til ettertanke 3 Ny statsråd 4 5 Forsvarssjef 6 7 Utfordringer i seniorpolitikken 8 9 Statens pensjonskasse

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

STREIKEN I DESIGN FORUM

STREIKEN I DESIGN FORUM STREIKEN I DESIGN FORUM FOTO: ALEXANDER KVEDALEN Denne rapporten er skrevet på vegne av arbeidsgruppa som ble oppnevnt da streiken i Design Forum (DF) var over i slutten av februar 2014. Oppnevnelsen av

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13

BFO med unik krigsrisikoforsikring. Se bilag, samt omtale på side 23. Ett yrke én organisasjon! Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 nr. 1 februar 2012 årgang 65 tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon Intervju med Forsvarsministeren Side 10-13 BFO med unik krigsrisikoforsikring til sine medlemmer! Se bilag, samt omtale på side 23

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol Nr. 6 2013 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol SVERIGE Fra torskemiddag til økonomiutvalg TEMA: STORBYKIRKEN

Detaljer

Kjell Erik Øie: En nødvendig reform Odd Kjell Skjegstad tilbyr kåserier Julemarkedstur til Berlin

Kjell Erik Øie: En nødvendig reform Odd Kjell Skjegstad tilbyr kåserier Julemarkedstur til Berlin Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2013 Årg. 68 Kjell Erik Øie: En nødvendig reform Odd Kjell Skjegstad tilbyr kåserier Julemarkedstur til Berlin colorlab.no The Norwegian

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

SAFE MAGASINET 04. Ut med fagfolk i verdensklasse inn med lavtlønnede. SAFE ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2006 Ut med fagfolk

Detaljer

LYKKEN. Magasinet. er en jobb

LYKKEN. Magasinet. er en jobb Magasinet APRIL 2013 02 LYKKEN er en jobb 35 år gamle Bjørn Erik er endelig på vei ut i arbeidslivet. Les historien om «Tunet» som gir håp der andre har gitt opp. Side 19 FLERE ARBEIDSINNVANDRERE Kommunene

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2012 Årg. 67 Nytt fra sentralstyret s. 4 Følg med i vervekurransen s.8 Intervjuet: Hedvig Wist s. 14 colorlab.no The Norwegian Color Research

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer