Case åpning av Oslofjordtunnelen for tyngre kjøretøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Case åpning av Oslofjordtunnelen for tyngre kjøretøy"

Transkript

1 OSLOFJORDSAMARBEIDET (SAMOFT) (VIRKE og LUKS med samarbeidende organisasjoner) Att. Morten Sandberg og Sven Bugge Oslo, (Arbeidsnotat - Versjon 8) Case åpning av Oslofjordtunnelen for tyngre kjøretøy Følgende notat er et arbeidsnotat for Oslofjordsamarbeidet som har til hensikt å belyse mulighet for sikker åpning. Samarbeidet er en allianse mellom arbeidsgiverorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og fagorganisasjoner som har felles interesser i å få Oslofjordtunnelen åpnet for sikker tungtrafikk. Intensjonen med arbeidsnotatet er å samle kunnskap og meisle ut forslag til løsninger som kan spilles inn til riktig/formålstjenelig nivå hos relevante myndigheter. Notatet tar sikte på å bli et omforent konsensusdokument for Oslofjordsamarbeidet. Notatet bygges i takt med saken/case. Vi er alle enige om at sikkerheten må gå foran. Tunnelen er stengt på ubestemt tid. Den har vært stengt siden 23. juni 2011 etter en tragisk brann i et vogntog. Det er ingen tvil om at sikkerheten må gå foran og at tunnelen ikke kan åpnes ukritisk uten at den er sikker. Det er et faktum at det p.t. ikke finnes en dato for en eventuell åpning av tunnelen. Statens Vegvesen har siden stengingen brukt tiden frem til 1. november til å analysere og bevise at de ikke kan åpne en usikker tunnel. Vår påstand er at Statens Vegvesen ikke har vurdert alle muligheter slik som for eksempel siling av vogntog hvor sikre kjøretøy slippes gjennom. Det er uttalt at med bakgrunn i analysen som foreligger vil SVV gjøre ytterligere vurderinger i samarbeid med blant andre brannvesen og politi. Det som synes helt klart er at Oslofjordtunnelen ikke kan åpnes for tunge kjøretøy før i løpet av 2012, ref Avd.dir. Nils Erik Bogsrud i SVV. Stengt tunnel Sikkerheten i høysetet. Det er et faktum at det finnes måter å sikre tunnelen på som Statens Vegvesen ikke hadde vurdert i sin risikoanalyse av 1. november utført av Safetec Nordic AS. Dvs. det eksisterer teknikker, systemer og regler som både eliminere sannsynligheten for at tragiske hendelser inntreffer og minimerer konsekvensene hvis ulykken skulle oppstå. Det er fullt ut mulig å sile kjøretøy med manuell bom og bruk av køfri-brikken på forhåndsgodkjente kjøretøy, sjåfører og last, ved å sette opp silingskriterier som reduserer sannsynligheten for ulykker. Kriteriene bør være lettfattelige og av formen motorklasse (eur3 og nyere), årsmodell, tre-akslet vs. to-akslet i forhold til nyttelast. Rapporten fastslår at alt vesentlig av brann oppstår i motor og bremser. Jfr. side 12 i risikoanalysen. 1

2 Innhold Vi er alle enige om at sikkerheten må gå foran Stengt tunnel Sikkerheten i høysetet Færre ulykker i Oslofjordtunnelen (men for mange)... 3 Kortsiktige sikringstiltak for dagens tunnel... 3 Vurdering av Risikoanalysen... 3 Kritisk målgruppe - utenlandske kjøretøy... 4 Ulovlig kjøring stikker av fra bøter... 4 Sannsynlighetsreduksjon Siling av kjøretøy ikke vurdert... 4 Miljøsoner en mulighet for skiltforskriften... 6 Dimensjonering av tunnelen... 6 Evakueringsrom (Safe havens)... 6 Evakueringstunnel... 7 Brannberedskap slokking og redning... 7 Den langsiktige løsningen Levetidsforlengelse ved reduksjon av personbiltrafikk Konsekvenser for miljø:... 9 Konsekvenser for lokalt næringsliv:... 9 Konsekvenser for 30 tusen mennesker lokalt:... 9 Konsekvenser for østlandsregionen: Samfunnsøkonomien kostnaden veltes videre Lokalt Informasjonsmøte om Oslofjordtunnelen (28 november 2011) Sonderingsmøter med SFB og SVV (7 og 8. desember 2011) Konklusjon veien videre Kildehenvisninger Organisasjoner & bedrifter i Oslofjordsamarbeidet (SAMOFT):

3 Færre ulykker i Oslofjordtunnelen (men for mange) På de 10 årene tunnelen har vært i drift har det oppstått 7 ulykker, noe som i følge Safetec er omtrent halvparten av normal ulykkesfrekvens fra andre undersjøiske tunneler. 435 uforutsette hendelser som har ført til stenging de siste 3 årene uten dramatikk. Det har vært 11 branner de siste 3 årene, 8 i tyngre kjøretøy. 6 av 8 branner i tyngre kjøretøy er trukket frem i analysen og er stort sett alle relatert til motor og bremser, jfr. side 11 og 12. Kortsiktige sikringstiltak for dagens tunnel. Fra risikoanalysen og ved stedlig befaring fremkommer det at bl.a. følgende tiltak er iverksatt eller er under installering av SVV. Hvert enkelt tiltak gir i seg selv bidrag til farereduksjon. Nedsatt fart fra 80km/t til 70km/t i tunnelen. Nedsatt fart til 40km/t på vei inn til tunnelåpningen. Automatisk Trafikk Kontroll (gjennomsnittmåling nedover) er under montering. Ekstra skilting med blinkende varsellamper både før og i tunnelen. Det fremkommer ikke klart i rapporten hvorvidt det er innført eller fått enighet mellom SVV, politi og Søndre Follo Brannvesen/DSB om følgende preventive kontrolltiltak. Dette er tiltak som i seg selv vil virke dresserende på alle trafikanter og derav redusere risikoen for at hendelser inntreffer. Hyppigere teknisk kontroll av bl.a. gamle biler og forsvarlig sikring av lasten. Hyppigere kontroll av gods, slik som farlig gods (ADR) og gods med høy brannverdi. Intensiverte politikontroller slik som promille, fart og ulovlig kjøring gjennom tunnelen. Vurdering av Risikoanalysen Analysen er utført av 2 konsulenter fra selskapet Safetec Nordic AS som har rammeavtale med SVV. Denne risikovurderingen er utført med 6 stk fra SVV, 1 person fra Søndre Follo Brannvesen og 1 konsulent fra selskapet som i sin tid konstruerte tunnelen, jfr. side 1 og 8. Risikoanalysen er utført etter gjeldende normer og standarder for risikovurdering og sikkerhetsstyring, Metode NS5814 og NS5814. Analysen er en kvalitativ tilnærming til dimensjonenes sannsynlighet og konsekvens. Analysen inneholder derfor mye usikkerhet og subjektivitet fra deltagerne. Det er med andre ord brukt en kvalitativ metode i motsetning til en kvantitativ analyse i mangel av statistisk materiale. Det er rett og slett ikke nok hendelser/ulykker fra analyseobjektet (OFT) til å kunne utføre en matematisk/kvantitativ analyse som tallfester risikobildet, jfr. side 5. De respektive antatte hendelser er således subjektivt men kollektivt plassert/diskutert inn på en akse fra 1 til 4, dvs. sannsynligheten er fastsatt ut fra erfaring/magefølelse for hvor ofte en hendelse kan 3

4 oppstå og likeledes er konsekvensene subjektivt men kollektivt plassert/diskutert inn på en akse fra 1 til 4. Tilnærmet alle deltagere i dette arbeidet var interne SVV ansatte, jfr. side 8. Av dette kan det konkluderes med at denne analysen er et internt arbeid utført med støtte fra et eksternt selskap. Det kan således ikke hevdes at dette er en analyse som på fritt grunnlag vurderer sikkerheten eller risikoen ved bruk av OFT. Kritisk målgruppe - utenlandske kjøretøy Risikoanalysens vedlegg B, siste setning, fremsetter at det ikke er tilstrekkelige tiltak innrettet mot den mest kritiske målgruppen av tunge kjøretøy. Det fremgår av diverse avisinnlegg og risikoanalysen at dette er relatert til bl.a. utenlandske sjåfører, og gjerne kjøretøy med toakslede biler og kjøretøy som er dårlig utstyrt i forhold til nyttelasten. Utover stadfestingen i vedlegg B har ikke gruppen som utførte risikoanalysen gjort nærmere undersøkelser av målgruppen utenlandske sjåfører eller på annen måte vurdert siling/diskriminering av kjøretøy. Se kommende avsnitt om siling. Ulovlig kjøring stikker av fra bøter Det fremkom under presentasjonen av risikoanalysen at det daglig kjøres minimum 10 tyngre kjøretøy gjennom tunnelen til tross for forbudet. Det ble opplyst at det er installert optiske tellere i tunnelen som teller alle kjøretøy over 6 meter og alle over 12 meter. SVV opplyste at denne datafangsten forteller om et stabilt tall på tyngre kjøretøy pr uke over 12 meter. SVV opplyste også at de gjentatte ganger har henstilt politi om at det settes inn flere kontroller for å få redusert antallet ulovlige passeringer. Fra lokalavisen Røyken og Hurums Avis fremgår det at utenlandske selskaper/sjåfører stikker av fra bøter ilagt av norske myndigheter. De betaler rett og slett ikke bøtene og norske myndigheter klarer ikke å forfølge dette. SVV har formelt sett ikke gjennomført tellinger for å fastsette andelen ulovlige passeringer av utenlandske kjøretøy, men det fremkom at det virker som om over halvparten er av utenlandsk opprinnelse. Sannsynlighetsreduksjon Siling av kjøretøy ikke vurdert Rapporten behandler alle tenkte farer i lys av installerte og vedtatte sikringstiltak pr 1. november. Tiltakene er vel og bra og reduserer risiko. Rapporten behandler kun nivåene med eller uten tyngre kjøretøy ikke klassifisert etter kjøretøyklasser, med bl.a. nye reduserte fartsgrenser osv. Fra dette er det hendelsen brann over MW som er utslagsgivende. Møteulykker er kun marginalt redusert uten tyngre kjøretøy. På direkte spørsmål fra salen ved presentasjonen av risikoanalysen 1. nov. kom det klart frem at det ikke var behandlet noen form for selektering/siling eller diskriminering av kjøretøy. 4

5 Godstype, ikke vurdert da dette ikke er tillatt i følge SVV. Det er ikke vurdert noen form for siling basert på godstyper (ut over farlig gods/adr). Det er en kjensgjerning at det finnes gods med høy brennverdi som kan utgjøre en fare men som ikke er klasset som ADR gods. Farlig gods (ADR), er analog vurdert fra andre studier hvorpå det konkluderes med liten fare. Dvs. liten sannsynlighet men stor konsekvens hvis noe skulle skje. Den lave sannsynligheten grunner seg på det faktum / erkjennelse at sjåfører med ADR kompetanse har større respekt for eget gods og har en bedre forståelse av risiko/sikkerhet, og er derav mer varsom. Teknisk beskaffenhet, ikke vurdert da dette ikke er tillatt i følge SVV. SVV opplyste at de vet at toakslede biler oftere er innblandet i ulykker enn treakslede. Det ble i den sammenheng nevnt at eurotraller var spesielt utsatt. På direkte spørsmål relatert til årsmodell, motorklasse og bremsekreft ble det replisert at dette ikke var tillatt. Sjåførkompetanse, ikke vurdert da dette ikke er tillatt i følge SVV. Det er kjent, også for SVV, at hyppigheten på hendelser blant utenlandske sjåfører som ferdes i Oslofjortunellen er høyere enn blant norske sjåfører. Det synes å spore østeuropeisk dominans. Dette kan være relatert til erfaring, kjøretøy beskaffenhet og/eller kultur, jfr. Røyken og Hurums Avis. Singel bil t totalvekt, dermed mindre belastning på bremser med redusert fare for varmgang. Det vil med dette med rimelighet kunne antas at utenlandske biler reduseres drastisk da det i internasjonal veitransport ofte er trekkbil med semitrailer. Dette er ikke et primært ønske men kan være et steg på veien mens det ventes på sikker åpning for tyngre kjøretøy. Synlig tomme biler, eks. tømmervogntog eller vogntog med åpne lastebærere. Dette for å redusere antallet kjøretøy gjennom Oslotrafikken. Dette tiltaket vet vi vil gi begrenset virkning da mengden er lav. Dette er således ikke et primært ønske men er et tiltak for delvis åpning av tunnelen mens det ventes på sikker åpning for tyngre kjøretøy. Kolonnekjøring til faste tider. Som for eksempel tidsluker med ensrettet tung trafikk. Dette vet vi vil kunne skape kø-tendenser og er således ikke et primært ønske men kan være et steg/tiltak for delvis åpning av tunnelen mens det ventes på sikker åpning for tyngre kjøretøy. SVV hevder at det ikke er lov med noen form for diskriminering p.g.a. Skiltforskriften. På direkte spørsmål fra salen med henvisning til pågående standardiseringsarbeider med ISO39001 fremholdt fremdeles SVV at de ikke hadde mulighet til siling på bakgrunn skiltforskriften. Dette til tross for at ISO39001 legger opp til siling både på kompetanse, kjøretøy og godstype. 5

6 Miljøsoner en mulighet for skiltforskriften Det har i de senere år pågått diskusjoner, utredninger og lov/forskriftsarbeid om innføring av miljøsoner rundt de største norske byene. Ref stortingsmelding nr 23 ( ): I følge Trafikksikkerhetshåndboken/TØI er en miljøsone definert på følgende måte: Et klart geografisk avgrenset, belastet og sårbart by/tettstedsområde, hvor det er behov for spesifikke tiltak med sikte på å redusere/forebygge ulike miljøbelastninger (primært trafikkens ulike miljøbelastninger). Tiltakene skal sees i sammenheng. Tilsynelatende har prosessen med miljøsoner stoppet opp da den var forventet ferdig sommeren Uvisst av hvilken grunn. Spesielt Trondheim venter på dette for å kunne sile/forby tyngre kjøretøy i Midtbyen. Moss, Horten, Bærum og Oslo har alle områder som er belastet og sårbart. Med definisjonen av miljøsoner som utgangspunkt vil siling, av bestemte typer tyngre kjøretøy og/eller dets last eller fører, kunne innføres begrunnet i både miljøbelastninger og sikkerhet. Oslofjordtunnelen er en avlastning av trafikken inn/ut av Oslo. Dimensjonering av tunnelen Oslofjordtunnelen er dimensjonert for en ÅDT på 7500 kjøretøy pr. døgn. Trafikkmengden har økt fra 4000 i juni 2000 til 7100 i I løpet av 2012 vil tunnelens kapasitet på 7500 kjøretøyer pr. dag være nådd. Se også avsnitt om den langsiktige løsningen. Tungtrafikkandelen har vært relativt konstant på 15 %. Av dette kan vi konkludere at det i dag ville passert ca tyngre kjøretøyer pr døgn, jfr side 10. Evakueringsrom (Safe havens) Dagens tunnelløp ble laget vel vitende om at kapasitetsbegrensningen vil nås innen få år. Av bl.a. denne grunn ble det forberedt et parallelløp ved bygging av Oslofjordtunnelen, Oslofjordtunnelen er laget med forberedte tverrslag/tunneler til en eventuell fremtidig parallelltunnel. Disse tverrslagene er vurdert brukt til midlertidige sikre oppholdsrom med lett overtykk slik at røyk holdes ute. I rapporten er det opplyst at det er tverrslag på hver 250 meter. Tunnelen er 7,3 km lang. Av dette kan det antas mulig å etablere 29 safe havens. Med viten fra side 23 i rapporten om at røykutvikling fra kraftige branner (50-100MW) vil man kunne gå meter / 1-2 minutter før udyktiggjøring / knestående. Dvs. at det er minimum 125 meter igjen til evakuering hvis man er midt mellom to rom/utganger. 29 rom med sikker radius på 120 meter gir 48 % evakueringsdekning. 6

7 Fra rapporten og media fremkommer det at SVV blir nektet å etablere safe havens av eget direktorat da dette ikke er tillatt i EU direktiver fra 2006, begrunnet i Mont Blanc ulykken i Det skal være mulig å evakuere ut i friluft. Dette bl.a. pga faren for høy varme inne i evakueringsrommene. Evakueringstunnel SVV har vurdert evakueringstunnel på 5,5 x 5,5 meter som en mulighet for å bedre sannsynligheten for redning. En eventuell evakueringstunnel vil kunne plasseres i parallellsjakten/på utsiden av mantel. Kostnaden ble opplyst til å være anslått til millioner kroner og ta 2 til 3 år å realisere. Dette gitt prioritering i NTP. Brannberedskap slokking og redning I all kontakt med ved SVV, og det er også kjent fra mediene, at brannsjefen i Søndre Follo Brannvesen (SFB) motsetter seg åpning av tunnelen da bl.a. slokkekapasiteten på tilgjengelig slokkeutstyr er for svak og rømningsmulighetene begrenset. Det fremkommer også fra presentasjonen av risikoanalysen at industrislokkeutstyr ikke er innen rekkevidde. Nærmeste er plassert på Rygge Flyplass men er ikke egnet for kjøring på vei, kun stedlig flytting. SFB har kapasitet til slokking av branner opp til MW. Brannsjefen har deltatt i prosjektgruppen og gjennomføringen av risikoanalysen. Fra denne fremkommer det at rømningsveier også er et krav. Ref avsnittene om Safe havens og evakueringstunnel. Den langsiktige løsningen. Faktum er at ÅDT pr er i nærheten av dimensjoneringsgrensen på 7500 kjøretøyer pr. døgn. Fra tallene i analysen på sidene 9 og 10 kan vi fremskrive utviklingen til en ÅDT på 8650 i 2015 inkl. tyngre kjøretøy. Fra fordelingen på 15 % vil det være rimelig å anta 1300 tyngre kjøretøy og da følger 7350 som lette kjøretøy, jfr. side 10. 7

8 Av dette vil det være nærliggende å konkludere med at det må jobbes for å øke kapasiteten over fjorden. Dette er i nær fremtid i samferdselshenseende og vil ikke kunne bære mindre investeringer isolert. Det er liten tvil eller uenighet om at den langsiktige løsningen på fjordkryssing er bro. Større bro- eller tunnellprosjekter tar tid å bygge og må i forkant av bygging gå via Nasjonal Transport Plan for bevilgninger, planlegging og koordinering. Dette betyr at det tar minst 10 år før en eventuell broforbindelse kan stå ferdig. Frem til dette, er løsningen en sikker tunnel. Det må tenkes langsiktig med kortsiktige løsninger, vi skal leve mens vi venter. Se Fra dette og viten om at et evakueringsløp vil ta 2-4 år å realisere vil det være rimelig å anta at det ikke vil være ønskelig å åpne for tungtrafikk da kapasitetsgrensen og bygging av evakueringskanal er sammenfallende. Det vil ikke gi positiv kost/nytteverdi å bygge rømningsvei. Levetidsforlengelse ved reduksjon av personbiltrafikk. Fra viten om at tunnelens designkapasitet er nært forestående i tid, uavhengig av tungtrafikk eller ikke, vil det være fornuftig å vurdere alle tiltak som kan bidra til reduksjon av antall kjøretøy. Det vil også være fornuftig å redusere personbiltrafikken inn mot Oslo på begge sider av fjorden. Dette åpner opp en fleksibilitet for nær innbyggere. Pr. i dag eksisterer det ikke noe kollektivtilbud mellom Drammen og Ski/Follo som ikke går via Oslo sentrum. En bussforbindelse som kunne hatt stopp på sentrale steder, bla. i Røyken, langs rv23. Det foreligger heller ikke noen busstilbud fra Tofte/Hurum til Ski/Follo. En bussforbindelse som kunne hatt stopp ved tunnelåpningen på Drøbak for overgang til direktebuss til Oslo før Ski stasjon. Det eksisterer heller ikke busslinjer fra Slemmestad i Røyken via Åros og Sætre til Ski/Follo. Også en slik linje kunne hatt stopp ved tunnelåpningen på Drøbak side før Ski stasjon. Ved å koble alle busslinjer fra Røyken-Hurum halvøya opp mot stopp ved tunnelåpningen på Drøbak side for overgang til direktebuss til Oslo samtidig som endeholdeplass på Ski stasjon vil man kunne oppnå valgfrihet i persontrafikken til Oslo. Det er intuitivt åpenbart at buss kan redusere antallet personbiler gjennom tunnelen. Ved dette kapasitetstilskuddet på kollektivtrafikk for Røyken og Hurums innbyggerne vil antagelig konsekvensen også være at flere velger kollektivt. Derav bør dette tiltaket vurderes nærmere. 8

9 Konsekvenser for miljø: En stenging av tunnelen for tyngre kjøretøy vil utvilsomt gi negative miljøkonsekvenser. Dette ved det faktum at det er lenger å kjøre rundt, enten dette er gjennom Oslo eller over Moss- Horten sambandet. Tiden et tyngre kjøretøy er i drift er også av vesentlig betydning. Tyngre kjøretøy bruker som kjent en del drivstoff uavhengig av om de kjører sakte eller fort, noe mer på høye hastigheter selvfølgelig. Ved å se på miljøbelastningen ut fra idealfart for vogntogene får man følgende resonnement basert på kjøretiden. En direkte konsekvens av stengingen er at de 1100 tyngre kjøretøyene bruker liter ekstra med diesel hver dag. Dette betyr at det hver virkedag slippes ut kg ekstra CO2 for å frakte den samme godsmengden. Til sammenligning tilsvarer dette ekstra CO2-utslippet, det gjennomsnittlige daglige utslippet fra ca 4340 dieseldrevne personbiler. I løpet av et år vil de 1100 tyngre kjøretøyene slipper ut 8910 tonn mer CO2 uten å frakte mer gods. Dette er ikke i trå med intensjonene både transportnæringen og norske myndigheter har på miljøområdet. Den økte transporttiden ved å kjøre rundt, for uendret mengde gods vil p.g.a. kjøre- og hviletidsbestemmelser, HMS- og arbeidstidsbestemmelser inkl. tariffavtaler m.m., øke behovet for antall kjørte turer med 25 %. En økning på 25 % av kjørte turer, vil medføre at utslipp og kostnader øker tilsvarende. På årsbasis betyr dette at det totale CO2 utslippet øker med tonn/år. Konsekvenser for lokalt næringsliv: Lokalt for næringslivet på Røyken-Hurum halvøya er dette tragisk. Røyken kommune har, som de fleste kjenner til, industriområder under utvikling. Hurum kommune har med sin hjørnestensbedrift Södra Cell Tofte lang tradisjon med produksjon av kjemisk papirmasse. Bedrifter fra begge kommuner melder om at konsekvensen for dem med stengt tunnel er at det fort aktualiserer seg diskusjoner om flytting. Bedrifter som tidligere vurderte å lokalisere seg enten i Hurum eller i Røyken har nå strøket halvøya av kartet, jfr. Røyken og Hurums Avis. Konsekvenser for 30 tusen mennesker lokalt: Innbyggere i de to berørte kommunene Røyken med innbyggere og Hurum med ca innbyggere ønsker seg flere kortreiste arbeidsplasser, trygge omgivelser og god kommuneøkonomi til videreutvikling av samfunnet. Uten arbeidsplasser og bedrifter lokalt blir dette vanskelig da skatteinngangen synker og arbeidsplassene er langt unna. Familiene på Røyken-Hurum halvøya får en større utfordring med reisevei til og fra jobb. Dette vanskeliggjør hverdagen med henting og levering i barnehager, SFO og lignende. Det fører også til at andelen arbeidspendlende inn og ut av regionen vil være større og tilta i årene som kommer. 9

10 Konsekvensen er at en større andel av innbyggerne rett og slett ender opp med å bruke tiden sin på å reise til og fra jobb. Dette er tid som kunne vært brukt på familien, drive idrettslag og foreninger, rett og slett til å støtte opp om oppvoksende generasjon. Konsekvenser for østlandsregionen: For de 30 tusen som bor i Røyken-Hurum er det rimelig enkelt å forstå at det gir ringvirkninger på lokalsamfunnet. Det som imidlertid er litt mer sammensatt er konsekvensen på veinettet rundt Oslo. Tunnelen har i realiteten avlastet oslofjordkryssingen med 1100 vogntog per døgn. Disse 1100 vogntogene kjøres nå via Oslo og fergesambandet Moss-Horten. Hovedtyngden, anslagsvis 90 %, velger å kjøre via Oslo. Konsekvensen er at både Mosseveien, Bjørvikatunellen og E18 Oslo-Asker får ca 1000 vogntog mer pr. døgn og hanskes med. Sikkerheten på disse strekningene er en utfordring uten denne ekstrabelastningen på 1000 vogntog pr. døgn gir. Strekningene har daglig større og mindre hendelser/ulykker som resulterer i stans i trafikken. Køene er formidable. Både næringsliv og familier er offer i kø-kaoset rundt Oslo. Resultatet er at dette koster både bedriftene og familiene i form av tapt tid som kunne vært benyttet på viktigere og langt riktigere ting enn kø. Det er spesielt familiene som blir skadelidende i form av mindre tid til hverandre. En vedvarende stengt Oslofjordtunnel resulterer i færre bedriftsetableringer i regionen og flere vil flytte. Innbyggerne vil antagelig ikke ha mulighet for å flytte etter p.g.a. huspriser etc. Dette bortfallet av arbeidsplasser resulterer i flere pendlende inn i infrastrukturen i Østlandsregionen. For et lett overslag, kun til tanke støtte, vil det være rimelig å anta at pendlerfordelingen da vil kunne bli 70 % Oslo, 20 % Drammen og 10 % Ski/Follo. Med utgangspunkt i at ca 25 % av halvøyas befolkning på 30 tusen jobber får vi 7500 pendlere. Av dette gir det seg at antall pendlere fra halvøya er i størrelsesorden 5250 inn mot Oslo, 1500 mot Drammen, mot 750 Ski/Follo. Dette fordeler seg da på henholdsvis tog, bil og litt båt. Paradokset er at det da blir 750 flere personbiler gjennom tunnelen til Ski/Follo da det ikke går buss gjennom. Samfunnsøkonomien kostnaden veltes videre. Både bedrifter i Østlandsregionen og bedrifter i resten av landet blir rammet økonomisk som følge av stengingen. Tiden det tar å kjøre via Oslo for et vogntog er 45 minutter uten kø. I rushtiden kan det med letthet legges på 1 time. Rushtiden rundt Oslo er i tidsrommene 06:00-10:00 og til 18:00. Noe varierende med tid på året selvfølgelig. Den ekstra kjøretiden koster i form av lønninger, diesel og ikke minst avgifter til staten. Totalt beløper denne kjøretiden seg til 750 kr / time. Med hjelp av kalkulator kommer man fort til at det minimum koster ca kr pr. døgn for de 1100 vogntogene å kjøre via Oslo eller Moss- Horten. Summert kommer beløpet opp i 155 millioner kroner pr. år tunnelen er stengt, noe norske bedrifter må dekke. Dette betyr at det kjøres 825 timer mer hver dag for å få frem samme godsmengde. 10

11 Det er en kjensgjerning at trailerne er en viktig bestanddel av samfunnets ryggrad. Trailerne er de som bringer oss alle mat, klær, idrettsutstyr som sykler og ski. Nesten alt vi som mennesker benytter til livets opphold er båret frem med vogntog. Dette betyr at regningen på svimlende 155 millioner til syvende og sist rammer alle familiene i vårt lagstrakte land. Minimum 200 millioner inkl kø og 25 % tillegg pga kjøre- og hviletidsbestemmelser. Noe norske bedrifter må dekke. Lokalt Informasjonsmøte om Oslofjordtunnelen (28 november 2011) Næringsrådene i Hurum og Røyken avholdt informasjonsmøte for sine medlemmer mandag 28/11. Avd.dir. Nils Erik Bogsrud i SVV stilte og gav oppdatert informasjon/status om prosessen. På møtet stilte lokale politikere i tillegg til berørte bedrifter som presenterte konsekvenser for næringslivet. På informasjonsmøtet kom det frem at SVV jobber med Safe havens (Evakueringsrom) og at det 25. november ble ferdigstilt en utvidet risikoanalyse knyttet til dette tiltaket. Risikoanalysen (Safe havens) er ikke offentliggjort pr. 30. november 2011 da den er under behandling i SVV. SVV ønsker med denne å kunne bevise at de kan åpne tunnelen for tyngre kjøretøy med Safe havens uten rømningskanal. Dette til tross for EU-regulativet som forbyr dette. Argumentet/ankepunktet er intensjonen med EU regulativet som er å unngå at evakuerte forulykker p.g.a. ekstremt varme evakueringsrom. Bogsrud kunne ikke offentliggjøre resultat fra rapporten på møtet men opplyste: Teknisk vil evakueringsrommene i OFT være skjermet bak store betong- og steinmasser som det tar relativt lang tid å varme opp. Dette var ikke tilfellet i Mont Blanc tunnelen som EU-regulativet har sitt utspring fra. Bogsrud kunne opplyse om at det vil ta ca 3-4 måneder å bygge Safe havens og koste i størrelsesorden 20 millioner. Kost og tid er ikke utfordringen. P.t. er det regulativer og eget direktorat som stopper iverksetting av tiltaket. Ut over dette samarbeider SVV med brannsjefen i Søndre Follo Brannvesen (SFB). Fra pressen fremkommer det at SFB har uttalt at de vil ha behov for oppgradert/forsterket brannslokkeutstyr tilpasset oppgaven. Det kan virke som om det er uklart hvordan/hvem som skal finansiere utstyr. Det fremkommer at dette er en relativt tung prosess da bevilgende myndigheter til SFB eier kommunene Frogn, Nesodden og Ås. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB er faglig myndighet og overordnet tilsynsorgan for alle kommunale brannvesen. Kommunene Røyken og Hurum har hvert sitt frittstående kommunale brannvesen som er direkte underlagt rådmann i de respektive kommuner. Begge disse brannvesen er også del av beredskapen tilknyttet OFT og er underlagt SFB i så måte. 11

12 Sonderingsmøter med SFB og SVV (7 og 8. desember 2011) Oslofjordsamarbeidet/SAMOFT tok initiativ til uformelle møter med både Søndre Follo Brannvesen og Statens Vegvesen. Intensjonen var å utveksle informasjon og lete etter områder hvor næringslivet/samoft kan bidra med kompetanse, kapasitet og utfyllende informasjon. Resultatet fra sonderingsmøtene er at Oslofjordsamarbeidet oppfatter å være i positiv og konstruktivt samarbeid hvor alle jobber med felles mål om raskest mulig sikker gjenåpning i Oslofjordsamarbeidet frykter likevel at gjenåpningen kan ta inntil 6 måneder, selv om de praktiske tiltakene er antatt å ta bare 3-4 måneder fra beslutninger/vedtak er fattet. Tidsbruk ut over dette skyldes alt vesentlig offentlig saksbehandling. Konklusjonen fra de to møtene er at det nå jobbes med detaljer/praktiske løsninger tilknyttet tre konkrete tiltak som er både konsekvens- og sannsynlighetsreduserende. SAMOFT antar at løsningen finnes i en kombinasjon av de tre tiltakene. Ikke utelukkende til et av tiltakene. Konsekvensreduserende tiltak: Redning og rømning. SVV jobber med å få godkjent bygging av evakueringsrom. Det vil ta 3-4 måneder å bygge rommene og koste i størrelsesorden 20 millioner. P.t. letes det etter å finne hjemmel for tiltaket. SAMOFT bidrar med kompetanse på dette punktet ved å sjekke ut muligheter for å finne hjemmel i EU- regulativene uten å søke om fritak/dispensasjon. Forundersøkelser utført av SAMOFT gir håp. Brannvesenets slagkraft. SFB jobber med en revurdering av innsatsstyrken for brann- og ulykkesberedskapen i OFT. Dvs. en risikoanalyse knyttet til slokke- og redningsinnsatsen med nye rammebetingelser, jfr. Safetec rapporten av 1. november. Et brannvesens reelle effektivitet/trygghet er bl.a. bestemt av realistisk trening på objektet med aktuelt utstyr. Av dette aktualiserer det seg fullskalaøvelser i OFT for å kunne simulere naturtro hendelser. En vurdering av opptreningsbehov bør dekkes i en vurdering av brannvesenets slagkraft. SAMOFT vil bidra med praktisk kompetanse til gjennomføringen av risikoanalysen. Det vil fremskaffes konkret viten om godstyper og fordeling i kjøretøy/konsekvensklasser. (Ut over ADR). 12

13 Sannsynlighetsreduserende tiltak: Siling av kjøretøy. SVV søker å finne praktiske kriterier for siling av kjøretøy. P.t. er det en utfordring å finne andre silingskriterier enn totalvekt på kjøretøyet. SVV ber om innspill til å finne praktisk gjennomførbare kriterier som reduserer risiko. Dvs. kriterier som er objektive og enkle som ikke kan misforstås og er rettferdige. SAMOFT har foreslått en løsning med bruk av bemannet manuell bom og kø-fri brikke for frekvente brukere. Praktisk antas det bruk av egen sluse for tyngre kjøretøy i forkant av/tilknyttet en rundkjøring. Det er grunn til å tro at infrastruktur må endres og fysisk bom bygges. Det er videre foreslått at normalbrikken gir åpningssignal til alle brukere som oppfyller kriteriene. Informasjonen kan kun innlegges i databasen av Vegtrafikkstasjonene og grense/tolloverganger. Åpnesignalet er likt som betalt / ikke betalt for eksisterende løsning. Derav liten/ingen utvikling. Kritterier: Minimum EURO 3, Minimum 280 HK, ADR; Utvidelse av Forskrift om restriksjoner på transport av farlig gods i visse vegtunneler, Oslo. FOR Implisitt i dette skal løsning forstås med at personbiltrafikken slippes gjennom egen/eksisterende kø-fri sluse som har maksimal høyde på 2,20 meter (personbil/suv). 13

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no

Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. postmottak@fin.dep.no Grønn skattekommisjon v/skatteøkonomisk avdeling Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres dato: Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 361/EB Grønn skattekommisjon 27. mars 2015 postmottak@fin.dep.no Synspunkter til

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG Innhold 1. Sikker bil er ikke luksus 4 2. Nyere biler gir lavere utslipp 5 3. Omregistreringsavgift bør gjenspeile reelle kostnader 8 4. Hestekrefter

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03 Håndbok 240 Veiledning Bomstasjoner 06.03 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for

Detaljer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Jørgen Aarhaug Wiljar Hansen Øystein Engebretsen Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer Jørgen Aarhaug

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT.

ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT. TR 530 Prosjektoppgave ULIKE METODER FOR BEREGNING AV HVA ET LIV ER VERDT. TIL BRUK I NYTTEKOSTNADS ANALYSER. Avgitt av student Bjørnar Aas Studentnummer: 980196 Høgskolen i Molde 11.04.2002 2 1Sammendrag

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

A26833 - Åpen Forfattere SINTEF Teknologi og samfunn

A26833 - Åpen Forfattere SINTEF Teknologi og samfunn - Åpen Rapport Løsninger for effektiv og miljøvennlig varedistribusjon i Oslo L 7.3 Demonstratoraktiviteter fra prosjektet Grønn Bydistribusjon i Oslo (GBO) Forfattere Kristin Ystmark Bjerkan Astrid Bjørgen

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang

Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang TØI rapport 639/2003 Bedrifters tiltak for å begrense bilbruk og transportomfang Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter åndsverklovens bestemmelser og Transportøkonomisk institutt (TØI)

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Ruters samfunnsregnskap 2012

Ruters samfunnsregnskap 2012 Ruterrapport 2010:8 2014:6 Versjon Utarbeidet 0.9av COWI AS på oppdrag for Ruter 22.4.2010 Juni 2014 Ruters samfunnsregnskap 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47

Detaljer

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009)

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innst. O. nr. 84 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo

Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo TØI notat 1155/2000 Tidsdifferensiering av satsene for bompengeringen i Oslo Odd I Larsen Tom Normann Hamre Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler.

Detaljer