FV 152 MÅNA - GISLERUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FV 152 MÅNA - GISLERUD"

Transkript

1 Oppdragsgiver Statens vegvesen, region øst Rapporttype Fagrapport FV 152 MÅNA - GISLERUD UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 8-12

2

3 UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN (19) FV 152 MÅNA - GISLERUD UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 8-12 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Reguleringsplan fv. 152 Måna - Gislerud Dokument nr.: 1 Filnavn: L:\ \7-PROD\Biologisk mangfold\fagrapport -utredning nml 8-12 Revisjon 0.0 Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Anna Skaarnæs-Moldestad Ulrikke Christina Kjær Utredning i henhold til naturmangfoldloven 8-12 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Hoffsveien 4 Pb. 427, Skøyen NO-0213 Oslo T F

4 4 (19) UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 8-12 INNHOLD 1. INNLEDNING METODE UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN Kunnskapsgrunnlaget Lindealléen ved Ottarsrud Rik edelløvskog ved Gislerud Andre verdifulle naturtyper i området (som ikke berøres direkte) er (jfr. Figur 3); Hjortevilt Gaupe Salamander Svartelistearter og hageavfallsanlegget Føre-var-prinsippet Økosystemtilnærming og samlet belastning Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder KONKLUSJON AVBØTENDE TILTAK Viltkryssing KILDER... 18

5 UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN (19) FIGUROVERSIKT Figur 1: Planområdet ligger ved Heer, nord-øst for Drøbak sentrum i Frogn kommune. Dagens trasé er markert med rød stiplet linje. Ny trasé er tegnet i sort Figur 2: Planlagt ny trasé (stiplet svart linje) berører to registrerte naturtyper, (1) -Lindeallé ved Ottarsrud gård og (2) - rik edelløvskog i skråningen ved Gislerud Figur 3: Naturtyper i nærheten av ny vei-trasé. Traséen er markert med svart stiplet linje Figur 4: Registret elg- og rådyrtrekk (brun linje) vest for planområdet (rød sirkel) Figur 5: Tre lokaliteter i traséens nærområde med registrerte forekomster av salamander Figur 6: Registrerte svartelistede plantearter nordøst i planområdet under befaringen i Figur 7: Registrerte svartelistearter langs dagens trasé sørvest i planområdet Figur 8: Alternativ plassering for reetablering av hageavfallsanlegg VEDLEGG Befaringsnotat, svartelistearter og hule eiker ( ) Ramboll

6 6-(19) UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN INNLEDNING Åpningen av Oslofjordtunnelen gjorde strekningen langs fv. 152 mellom Måna og Gislerud (Frogn kommune, Figur 1) til hovedinnfartsvei fra Rv. 23 og E6/Oslo, og endret dermed trafikksituasjonen i området. For å tilrettelegge for den endrede situasjonen, planlegger Statens vegvesen ny trasé i dette aktuelle området. Figur 1: Planområdet ligger ved Heer, nord-øst for Drøbak sentrum i Frogn kommune. Dagens trasé er markert med rød stiplet linje. Ny trasé er tegnet i sort. Parsellen er tidligere regulert og vedtatt i 2009, men som ferdig byggeplan ble den funnet for svak i forhold til tekniske løsninger og avvik i forhold til gjeldende normaler. Prosjektet ble derfor stoppet i juni Foreliggende rapport er en del av det gjenopptatte planarbeidet for traséen. Planen er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger (FOR nr. 855), og det foreligger ikke krav om konsekvensutredning. Likevel skal planens konsekvenser for miljø og samfunn beskrives i alle planer og vedtak, jfr. plan- og bygningsloven 1-1. I foreliggende rapport vurderes planen etter naturmangfoldlovens kapittel II, Dette gjøres for å belyse konsekvenser for naturen og det biologiske mangfoldet i det aktuelle området og eventuelt andre områder som vil bli direkte eller indirekte berørt av utbyggingen.

7 UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN (19) 8 KUNNSKAPSGRUNNLAGET Alle beslutninger skal bygge på kunnskap om naturmangfoldet og hvordan de planlagte tiltakene påvirker dette. Naturmangfoldloven 8 setter derfor krav om at det skal innhentes, og gjøres rede for, kunnskap om landskap, økosystemer, naturtyper og arter i det aktuelle området. 9 FØRE-VAR-PRINSIPPET Når det er usikkerhet knyttet til kunnskapsgrunnlaget, skal føre-var-prinsippet tillegges stor vekt, for å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 10 ØKOSYSTEMTILNÆRMING OG SAMLET BELASTNING For å hindre gradvis forvitring og/eller nedbygging av områder, skal hvert utbyggingsprosjekt sees på i et helhetlig perspektiv, og det kreves at summen av tidligere, nåværende og framtidig påvirkning på naturmangfoldet vurderes i sammenheng. 11 KOSTNADENE VED MILJØFORRINGELSE SKAL BÆRES AV TILTAKSHAVER Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene tiltaket vil påføre naturmangfoldet, dersom det ikke er urimelig i forhold til tiltakets karakter og omfang. Dette forutsetter at tiltaket vil medføre skade på naturmangfoldet, og er i prinsippet mindre aktuelt hvis det ikke medfører skade. 12 MILJØFORSVARLIGE TEKNIKKER OG DRIFTSMETODER Det skal tas utgangspunkt i en type teknikker og driftsmetoder, og en slik lokalisering, som, ut fra en samlet vurdering gir de beste samfunnsmessige resultatene. 2. METODE Statens vegvesens notat om forholdet til naturmangfoldloven 8-12 som ble utarbeidet i forbindelse med planprogrammet for den nye traséen (datert ) har vært utgangspunkt for foreliggende utredning. I tillegg til det som kommer fram i denne gjennomgangen, er det utført befaring i området (eget befaringsnotat datert ) med hovedfokus på hule eiker («forskriftseiker») og svartelistede arter. Resultatene fra befaringen og annen eksisterende informasjon om naturmangfoldet i området har supplert gjennomgangen, og problemstillinger rundt det eksisterende hageavfallsanlegget som blir direkte berørt er vurdert. Fullstendig kildeliste er gitt til slutt i dette dokumentet (kapittel 6).

8 8-(19) UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN Kunnskapsgrunnlaget Det er to registrerte naturtyper som blir direkte berørt av den nye traséen; lindealléen til Ottarsrud gård (Figur 2, nr. 1) og en registrert lokalitet med rik edelløvskog i skråningen ved Gislerud (Figur 2, nr. 2). Figur 2: Planlagt ny trasé (stiplet svart linje) berører to registrerte naturtyper, (1) -Lindeallé ved Ottarsrud gård og (2) - rik edelløvskog i skråningen ved Gislerud Lindealléen ved Ottarsrud Lindealléen er registrert som «viktig» (B-verdi/regionalt viktig) i Miljødirektoratets Naturbase. Fra dagens fylkesvei inn til gården er det 19 lindetær i alléen, hvorav 4-5 har diameter cm, og med diameter cm. På den andre siden av dagens fylkesvei fortsetter alléen med 13 tær hvor det største treet har diameter opp mot 90 cm. I forbindelse med veiomleggingen i dette området, vil de 13 trærne sør for dagens fylkesvei gå tapt, mens trærne inn mot Ottarsrud gård går klar av utbyggingen. Det er imidlertid viktig å passe på at ikke anleggsarbeidene fører til ødeleggelser i denne delen av alléen.

9 UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN (19) Rik edelløvskog ved Gislerud Den rike edelløvskogen ligger i en vestvendt, til dels svært bratt skråning, og har hovedutforming alm-lindeskog med innslag av eik, lønn, ask, alm og hassel, samt enkelte partier med lågurteikeskog. Verdien er vurdert til «viktig» (B-verdi/regionalt viktig). Det finnes flere eiketrær innenfor den registrerte naturtypen som omfattes av definisjonen av «hule eiker», og dermed er fredet etter forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (FOR ). Disse er registrert med håndholdt GPS, med følgende koordinater: N: 59 40,899, Ø: 10 39,909 N: 59 40,898, Ø: 10 39,900 N: 59 40,905, Ø: 10 39,925 Det ble brukt en «GARMIN OREGON 300» under registreringen, og det påpekes at denne typen GPS har en feilmargin på minst 3 meter. Dette gir likevel en tilfredsstillende angivelse av hvor trærne står i dette tilfellet. I forbindelse med veiomleggingen i dette området, vil lokalitetens størrelse reduseres i nordøstlige deler. Det er også en del død ved i området, som er viktige habitater for mange arter av insekt og sopp. I den samme lia er det et rikt fugleliv, og blant annet registrert et yngleområde for dvergspett. Den nye veitraséen vil berøre deler av det potensielle hekkeområdet, men endringene fra dagens situasjon utover det konkrete arealtapet. Det ventes økt trafikk i området, men dette anses ikke om en konsekvens av tiltaket, da veiomleggingen heller er et tiltak for å tilrettelegge for den forventede trafikkøkningen. Det er registrert oksetungesopp (NT) to steder i lokaliteten. Denne soppen er en nedbryter på gammel eik, særlig ved basis av levende trær. De registrerte forekomstene er utenfor den nye traséen, og tiltakets konsekvens vil derfor hovedsakelig være tap av potensielt habitat i den delen av edelløvskogen som går tapt. Det påpekes samtidig at det er potensial for uregistrerte forekomster av denne arten, da det er god tilgang på eiketrær i varierende størrelse innenfor området. Deler av den registrerte naturtypen i øst ble hogd i 2009 som følge av den tidligere planlagte traséen. I dette området er det i dag et tidlig suksesjonsstadium med mindre løvtrær og krattvegetasjon. I dette området er det også innslag av svartelistede arter som har fått sjansen til å etablere seg etter at skogen i området ble hogd. Dette kan være spredning av arter fra hageavfallsanlegget som ligger helt i kanten av området.

10 10-(19) UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN Andre verdifulle naturtyper i området Andre verdifulle naturtyper som er registrert i området, men som ikke berøres direkte av veiutbyggingen er (jfr. Figur 3); 1. Oppegårdstjern Arter: gjedde, mort, abbor, kreps og padde 2. Ottarsrud vest Rik blandingsskog i lavlandet 3. Ottarsrud åkerholme Rik edelløvskog 4. Heerdammen Arter: liten salamander og frosk 5. Frittstående ask 6. Dam, Ottarsrud Arter: Vanlig frosk og stor salamander 7. Dam, Øvre Tomter Arter: liten salamander Figur 3: Naturtyper i nærheten av ny vei-trasé. Traséen er markert med svart stiplet linje.

11 UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN (19) Hjortevilt Det er ikke registrert hjortevilttrekk gjennom planområdet, men det går et trekk (elg og rådyr) parallelt med planområdet i øst (omtrent 300 meter fra dagens veitrasé) (Figur 4), og det kan ikke utelukkes at individer langs dette trekket går over veien langs den nye traséen. Figur 4: Registret elg- og rådyrtrekk (brun linje) vest for planområdet (rød sirkel) Gaupe I 2007 ble en gaupe påkjørt og drept ved Gislerud, men det er ikke kjent at det er stasjonær gaupebestand i, eller i umiddelbar nærhet til, planområdet. En GPS-merket hanngaupe (M134 «Vidar») er likevel registrert i nærheten av planområdet i sør og vest. Planområdet er innenfor forvaltningsområde for både ulv og gaupe, og at det dermed ikke kan utelukkes at streifdyr passerer gjennom området fra tid til annen. Dette ansees imidlertid ikke for å være beslutningsrelevant for den planlagte nye veistrekningen i området, blant annet på grunn av nærheten til boligfelt og at området generelt har relativt høyt menneskelig aktivitetsnivå og dermed er mindre attraktivt for gauper.

12 12-(19) UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN Salamander Det er registrert flere dammer i veiens nærområde med forekomst av salamander, både stor (rødlistet som VU, «sårbar») og småsalamander (rødlistet som NT, «Nær truet»). Disse lokalitetene forekommer på begge sider av veien nord i planområdet (Figur 5). Figur 5: Tre lokaliteter i traséens nærområde med registrerte forekomster av salamander Det er ikke lagt til rette for vandringsmuligheter mellom disse lokalitetene i forbindelse med dagens vei i området, og det vil derfor kunne være behov for å sikre krysningsmuligheter under veien når ny trasé bygges, for å opprettholde vandringsmulighet mellom lokalitetene når trafikkmengden i området øker. For salamander er det svært viktig å ha vandringsmuligheter mellom ulike egnede leveområder fordi de lever i metapopulasjoner. Det betyr at de lever i flere nærliggende populasjoner, hvor individene kan bevege seg mellom de ulike områdene. Dette fører til genutveksling, og gjør arten mer robust enn det som er tilfellet hvis populasjonene lever helt adskilt.

13 UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN (19) Svartelistearter og hageavfallsanlegget Det er registrert flere svartelistede plantearter langs dagens trasé, hvorav tre arter er på Statens vegvesens liste over «prioriterte svartelistearter», og som Statens vegvesen dermed har pålagt seg selv et spesielt ansvar for å bekjempe. Disse tre artene er: Hagelupin (Svært høy risiko SE) Rynkerose (Svært høy risiko SE) Parkslirekne (Svært høy risiko SE) I tillegg ble flere andre svartelistearter registrert under befaringen, i tillegg til de registreringene som ligger inne i artsdatabanken (Figur 6, Figur 7). Figur 6: Registrerte svartelistede plantearter nordøst i planområdet under befaringen i 2013

14 14-(19) UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 8-12 Figur 7: Registrerte svartelistearter langs dagens trasé sørvest i planområdet I tidspunktet for befaring, var det imidlertid nylig gjennomført kantklipping, og det kan ha ført til at arter som finnes i området ikke ble fanget opp av registreringen I området ved hageavfallsplassen er det svært mange svartelistede arter. Dette er en avfallsplass som ikke er adskilt fra områdene rundt på noen måte, og det er ingen kontroll av hva som kommer inn. Dette gjør at det er svært stor risiko for uønsket plantespredning herfra. At det har vært dumpet hageavfall her over lenger tid, gjør også at flere av artene kan ha (store) frøbanker i jorda. På bakgrunn av dette må området ved hageavfallsplassen behandles som levested for flere svartelistearter, og jord herfra må ikke flyttes til andre steder fordi faren for spredning av fremmede arter er svært stor.

15 UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN (19) Hageavfallsanlegget ligger i den nye veitraséen, og må derfor avvikles i forbindelse med omleggingen. Det er ikke heldig om dette tilbudet for lokalbefolkningen blir borte, da dette vil kunne føre til mer ukontrollert dumping av hageavfall i nærområdet. Det er derfor ønskelig å reetablere et tilsvarende anlegg. Dagens anlegg er imidlertid preget av mangelfull kontroll og avgrensning, og det anses at det, i forbindelse med reetablering, blir muligheter for å få bedre kontroll på anlegget. Dette gjør at flytting av anlegget innfor reguleringsområdet (Figur 8) løser to problemer i området: 1) I utgangspunktet anbefales det ikke at jord fra dagens hageanlegg (med en betydelig buffer) flyttes. Likevel kan dette godtas hvis det flyttes til et sted hvor kontrollen over massene og de svartelistede artene blir bedre enn det som er tilfellet i dag. 2) Prosjektet som helhet er i masseunderskudd, og ved å bruke disse massene vil dette underskuddet bli mindre. Figur 8: Alternativ plassering for reetablering av hageavfallsanlegg Å kunne bruke massene internt i prosjektet er en kostnadseffektiv løsning, da transport av masser ut av området kan unngås. Det er imidlertid svært viktig at dette ikke realiseres uten en klar avtale mellom Statens vegvesen og Frogn kommune, som eier hageavfallsanlegget. I tillegg må nytt anlegg gjerdes inn, og det må utarbeides bestemmelser om at hvis svartelistearter spres utenfor gjerdet, må tiltak straks iverksettes for å hindre etablering av bestander. De massene som potensielt er «svarteliste-infisert» må deponeres dypt nok til å hindre spredning fra frøbanken.

16 16-(19) UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN Føre-var-prinsippet Kunnskapen om naturen, det biologiske mangfoldet og hvilke virkninger veiomleggingen vil ha for de verdiene som finnes i det aktuelle området anses som tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for tiltaket. Dette medfører at føre-var-prinsippet ikke kommer til anvendelse til tross for alvorlige konsekvenser for lindealléen og edelløvskogen Økosystemtilnærming og samlet belastning Planområdet ligger i utkanten av et boligfelt (Heer) i utkanten av Drøbak tettsted, med jordbruksarealer som dominerende landskap. Området generelt har et relativt stort utbyggingspress, og ¼ av grønnstrukturen i Drøbak tettsted forsvant i tidsrommet Likevel er det per dags dato kun veiomlegging/-utbygging som potensielt kan true den registrerte rike edelløvskogen. Dette området er uegnet til for eksempel boligbygging eller andre tiltak, blant annet på grunn av topografi. Frogn kommune har relativt mange lokaliteter med rik edelløvskog med varierende verdi. Dette fører til at denne veiutbyggingens konsekvenser for edelløvskogen ikke ansees som en vesentlig trussel for naturtypen i Frogn kommune som helhet, til tross for at det medfører arealinngrep i denne lokaliteten. Det påpekes at bedre kontroll på jord med frøbanker av svartelistede arter som en følge av reetablering av hageavfallsanlegg vil føre til bedre kontroll og dermed redusert fare for ukontrollert spredning, særlig med tanke på at svartelistearter fort etablerer seg i områder hvor det har vært utført hogst og/eller anleggsområder som skal revegeteres naturlig. Dette henger sammen med at disse artene ofte har svært høy konkurranseevne i slike situasjoner og etablerer seg raskt Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver Statens vegvesen må, som tiltakshaver, bære kostnadene hvis det blir nødvendig med utbedringer eller avbøtende tiltak i tiknytning til veiomleggingen. Dette kan for eksempel bli aktuelt i forbindelse med bekjempelse av svartelistede arter som sprer seg, eller ved tiltak for områdets registrerte salamandere Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder Det forutsettes at miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder benyttes i forbindelse med veiprosjektet. Dette sikres i reguleringsplanfasen gjennom utarbeidet «rigg og marksikringsplan» (RM-plan) som angir hensynssoner til viktige naturtyper som ikke må forringes i forbindelse med anleggsarbeidene og «ytre miljøplan» (YM-plan) som stiller krav til avbøtende tiltak for prosjektet. Dette innebærer også at tidspunkt for gjennomføring av anleggsperioden må vurderes for å ta hensyn til sårbare perioder for dvergspett. 4. KONKLUSJON Omleggingen av veitraséen i området vil føre til arealinngrep i to registrerte naturtyper med regional (B) verdi. Tiltaket anses ikke å ha vesentlige negative konsekvenser utover det konkrete arealtapet, så lenge det tas hensyn til de resterende arealene i anleggsperioden, og avbøtende tiltak iverksettes.

17 UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN (19) 5. AVBØTENDE TILTAK Følgende avbøtende tiltak foreslås for å minimere skaden som veiomleggingen vil påføre naturen i området: Legge arbeidene utenom hekketiden for dvergspett Den rike edelløvskogen er et viktig område for mange fuglearter, blant annet er det hekkeområde for dvergspett. Fuglene lever i et område som i dag er nær vei, selve veien vil de kunne venne seg til støy/forstyrrelser fra. Likevel er anleggsperioden et stort tiltak som potensielt vil kunne ha stor effekt på fuglelivet. Derfor er det viktig at arbeidene legges utenom hekketiden for de artene som hekker der. Dvergspett hekker i mai (i sjeldne tilfeller midten av april). Ved å unngå anleggsarbeider i denne perioden, unngår man også sårbare perioder for andre arter i området. Hindre videre spredning av svartelistearter Dette kan gjøres ved å få bedre kontroll over hageavfallsanlegg med ny lokalisering internt i planområdet. Anlegge muligheter for «salamanderundergang» nord i planområdet. For å knytte Heerdammen sammen med de dammene (og oppegårdstjernet) som ligger på andre siden av veien kan det være hensiktsmessig å sørge for at salamanderen får mulighet til å krysse veien i en undergang. 5.1 Viltkryssing Det er ingen naturlige viltkryssingspunkter i planområdet. Dette ville evt. lede dyrene inn i et lite og bratt skogsområde som ikke er særlig attraktivt, og som leder videre inn i et relativt stort boligområde. Registrert trekk for rådyr og elg går langs med traséen, og eventuelle krysningsepisoder vil være «tilfeldige». Det anses som tilstrekkelig med et fareskilt for viltkryssing i området, fordi det ikke kan utelukkes at dyr vil krysse veien.

18 18-(19) UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN KILDER Arne Heggland og Terje Blindheim (2004): Siste Sjanse-Notat : Kvalitetssikring av naturtypeinformasjon i Frogn kommune Artsdatabanken: Direktoratet for naturforvaltning (2008): Handlingsplan for stor salamander (Triturus cristatus). DN rapport Dyrepossisjoner.no: Naturbase: Miljøstatus: Snorre Vaagland (Statens vegvesen) (2012): Vedlegg til planprogram Fv. 152 Måna-Gislerud. Gjennomgang av forholdet til naturmangfoldloven kapittel II, 8-12 Ole J. Lønnve & Terje Blinheim (2009): BioFokus rapport , Status for grønnstruktur i Drøbak, Frogn kommune.

19 UTREDNING I HENHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN (19) VEDLEGG Ramboll

20 NOTAT Oppdrag Kunde Statens vegvesen Notat nr. Til [Navn] Fra Kopi Anna Skaarnæs-Moldestad Laila Thingwall Færgestad Dato Registrering av svartelister og hule eiker ved Fv. 152 (Måna Gislerud) Tirsdag 3. september 2013 ble det utført befaring med registrering av svartelistearter og hule eiker langs nåværende og planlagt trasé for Fv. 152 mellom Måna og Gislerud. Befaringen ble utført i tidsrommet I det følgende notatet oppsummeres resultatene fra registreringen, og vedlagt følger kart som viser hvor de ulike funnene er gjort. Hoffsveien 4 Pb 427 Skøyen NO-0231 OSLO T F Svartelistede arter I selve veikanten, hvor det ofte finnes svartelistede arter, er det relativt nylig (en gang i sommer?) utført kantklipping (Figur 1). Dette gjør at det kan være fare for at det finnes arter der som ikke blir fanget opp av denne registreringen. Vår ref. ASMO Figur 1: Veikanten i langs dagens strekning er (relativt nylig) kantklippet. 1/5 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\Biologisk mangfold\befaringsnotat, svarteliste og hule eiker.docx Norge AS NO MVA

21 Likevel ble det registrert flere svartelistede arter i det befarte området, hvorav to er blant Statens vegvesens «prioriterte svartelistearter»: Hagelupin (SE) Rynkerose (SE) Parkslirekne (SE) Dette er arter som Statens vegvesen har pålagt seg selv å ikke bidra til spredning av. I tillegg ble flere andre svartelistearter registrert; Skvallerkål (Ikke risikovurdert) Kanadagullris (SE) Gravmyrt Fagerfredløs (HI) Rødhyll (HI) Dette er arter som vegvesenet ikke har påtatt seg et spesielt ansvar for å bekjempe, men som like fullt er svartelsitet og dermed skal bekjempes/ikke spres. 2. Hageavfallsplassen I området ved hageavfallsplassen er det svært mange svartelistede arter. Dette er en avfallsplass som ikke er adskilt fra områdene rundt på noen måte, og det er ingen kontroll av hva som kommer inn. Dette gjør at det er svært stor risiko for uønsket plantespredning herfra. At det har vært dumpet hageavfall her over lenger tid, gjør også at flere av artene kan ha (store) frøbanker i jorda. På bakgrunn av dette må området ved hageavfallsplassen behandles som levested for flere svartelistearter, og jord herfra må ikke flyttes til andre steder fordi faren for spredning av fremmede arter er svært stor. Eksempler på svartelistede arter som ble funnet i dette området, er parkslirekne (Figur 2), grevmyrt, Rødhyll og kanadagullris. Figur 2: Parkslirekne i skråningen nord-øst for hageavfallsanlegget 2/5 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\Biologisk mangfold\befaringsnotat, svarteliste og hule eiker.docx

22 3. Hule eiker Eiketrær som er fredet ved forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (FOR ), er trær med diameter på minst 63 cm (tilsvarer omkrets på 200 cm) og eiketrær som er synlig hule, og har diameter på minst 30 cm (tilsvarer omkrets på 95 cm). Synlig hule eiker er trær med et indre hulrom som er større enn åpningen, og der åpningen er større enn 5 cm. Under befaringen ble det registrert svært mange (grove) eiketrær med varierende grad av grov sprekkbark og forekomster av døde greiner i krona. De aller fleste av disse hadde en omkrets i nærheten av 100 cm. Det var imidlertid kun to av disse hadde synlige hulrom, og dermed betegnes som «forskriftseiker» (Figur 3). Den ene besto av tre stammer med diameter på henholdsvis 72,5 cm, 100 cm og 93 cm. Disse vokste ut fra en felles rot, og hulrommet var omtrent midt på i nedre deler av stammen/øvre deler av rota. Figur 3: Synlig hul eik med tre stammer fra samme rot. Nærbilde av hulrommet til høyre 3/5 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\Biologisk mangfold\befaringsnotat, svarteliste og hule eiker.docx

23 Den andre synlig hule eika i området hadde en omkrets på 154 cm, og et hulrom helt nede ved bakken (Figur 4) Figur 4: Hul eik med omkrets 154 cm. Nærbilde av hulrommet til høyre I tillegg ble det registrert to eiketrær med omkrets på henholdsvis 280 cm (Figur 5) og 211 (Figur 6). Figur 5: Forskriftseik med omkrets 280 cm 4/5 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\Biologisk mangfold\befaringsnotat, svarteliste og hule eiker.docx

24 Figur 6: Forskriftseik med omkrets 211 cm Annet Under befaringen ble det observert dvergspett i området, og det ble også funnet et tre med flere spetthull (Figur 7). I 2006 var denne arten på den norske rødlista, men da denne ble revidert i 2010, ble rødlistekategoriseringen endret fra sårbar (VU) til livskraftig (LC). Likevel er dette en art som er avhengig av gammel skog med mye død ved, og da dette er et habitat som er truet av utbygging og effektivisering av skogbruk, er det viktig å ta vare på de gjenværende lokalitetene for å sikre artens fremtid. Figur 7: Tre med flere "spettehull" 5/5 Arkiv ref.: L:\ \7-PROD\Biologisk mangfold\befaringsnotat, svarteliste og hule eiker.docx

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

GARDERMOEN VEST NÆRINGSPARK

GARDERMOEN VEST NÆRINGSPARK Beregnet til Reguleringsplan med KU for utbygging av Gardermoen Vest Næringspark Dokument type Fagrapport naturmangfold Dato Juni 2017 GARDERMOEN VEST NÆRINGSPARK KONSEKVENSUTREDNING OG UTREDNING I HENHOLD

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv Undersøkelse av biologiske verdier i Jarlsborgveien 2 på Skøyen BioFokus-notat av Stefan Olberg Oslo 17.11.2011 Bakgrunn I forbindelse med en mulig utbygging på tomt 31/5 beliggende i Jarlsborgveien 2

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN PLASSEN 5 REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN Paragrafer som blir berørt i forslaget: 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet

Detaljer

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 24.11.2015 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: Harald Kvifte NATURMILJØ INNHOLD Innledning...

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

Naturverdier ved Linnom i Tønsberg

Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Naturverdier ved Linnom i Tønsberg Stefan Olberg BioFokus-notat 2016-13 Ekstrakt BioFokus, ved Stefan Olberg, har på oppdrag for Trysilhus Sørøst AS vurdert og kartlagt naturverdier ved Linnom i Tønsberg

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv Til Oslo, 9.august 2013 Frogn kommune ved Bjørn Nordvik Hestehagen 5 1441 Drøbak Naturverdier i planområde ved Seiersten øst for Frognhallen BioFokus ved Arne E. Laugsand har den 7.8.2013 befart et område

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak

Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak Undersøkelse av eiketrær ved Askeladdveien 12 på Heer i Drøbak Stefan Olberg BioFokus-notat 2017-20 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Frogn kommune kartlagt naturverdiene i et lite skogholt på Leer

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold NOTAT Vår ref.: Dato: 22. mai 2013 Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold Østerhus Tomter jobber med en regulerings plan (0398 Haga Vest) på Haga i Sola kommune. I den forbindelse skal det

Detaljer

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering...

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED

Detaljer

"2 # )(* " ' " ( " 2! 3 & ) & " ( &( ' #2 # ' & & (' " +' "" *" 7 " 6;86756:58 & * ' ' "&0/ ( $&( */ & ( ( &. (# 1 ' '( & *0/ " &' & (/

2 # )(*  '  (  2! 3 & ) &  ( &( ' #2 # ' & & ('  +'  * 7  6;86756:58 & * ' ' &0/ ( $&( */ & ( ( &. (# 1 ' '( & *0/  &' & (/ VEDLEGG 11 Konsekvens: Sannsynlighet 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Vurdering NML faggruppe

Detaljer

Naturverdier i tilknytning til Skogly, Kolåsveien 35 i Son, Vestby kommune

Naturverdier i tilknytning til Skogly, Kolåsveien 35 i Son, Vestby kommune Naturverdier i tilknytning til Skogly, Kolåsveien 35 i Son, Vestby kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2017-45 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Drøbak arkitektkontor kartlagt naturverdier i tilknytning

Detaljer

Den lille håndboka om HULE EIKER

Den lille håndboka om HULE EIKER Den lille håndboka om HULE EIKER HVA ER EN HUL EIK? Eiketrær som har en omkrets på minst to meter i brysthøyde regnes som hule eiker, og er en utvalgt naturtype beskyttet av naturmangfoldloven. For eiketrær

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE 2013 TREKLYNGEN HOLDING AS OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE NATURMILJØ KONSKEVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Bruk av naturmangfoldlovens prinsipper 7-12

Bruk av naturmangfoldlovens prinsipper 7-12 Miljøvernavdelingen Bruk av naturmangfoldlovens prinsipper 7-12 Catrine Curle, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen Hva er nytt? Du har gjort mange av vurderingene tidligere

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Naturmangfold Langeskogen

Naturmangfold Langeskogen Naturmangfold Langeskogen Dato: 06.11.13 Eksisterende informasjon Planområde består av for det meste av middels og lav bonitet, mindre områder lengst nord og sørvest er registrert med svært høy bonitet

Detaljer

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Anders Thylén BioFokus-notat 2014-30 albatre Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Chice Living kartlagt naturverdier i et planområde på Tømtebakken,

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold)

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold) Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Vinterhugu

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord

Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Naturverdier på tomteareal ved Brydedamveien 24 i Sandefjord Arne E. Laugsand BioFokus-notat 2014-39 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for byggmester Svein Are Aasrum undersøkt et tomteareal for biologisk

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Felling av gamle eiker ved Tomb kirke - saksbehandling av utvalgt naturtype

Felling av gamle eiker ved Tomb kirke - saksbehandling av utvalgt naturtype Råde kommune v/ rådmann og ordfører Postuttak 1640 RÅDE Miljøvernavdelingen Deres ref.: ikke oppgitt Vår ref.: 2013/7838 432.6 CHJ Vår dato: 28.03.2014 Felling av gamle eiker ved Tomb kirke - saksbehandling

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør. Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør. Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Sør Oppdrag: E18 Vestfold grense Langangen Del: Vurdering av reduksjon av massedeponi ved Lønnebakken Dato: 25. juni 2008, rev. 28.juni 2008 Skrevet av: Mette

Detaljer

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 ar i forhold til naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for naustområde Bakk, Haraldseidvågen Planid: 1160-13-05 Eigedom: Del av gnr. 162 bnr. 6, 109, 67 Prosjektnummer: B53592 Dato: 11.03.2013

Detaljer

Grøntområder i Åsedalen

Grøntområder i Åsedalen NOTAT Vår ref.: KBS-1987 Dato: 27. november 2013 Grøntområder i Åsedalen I forbindelse med fremtidig boligutvikling i Åsedalen, ønsker Åsedalen Boligpark AS å få en oversikt over grønnstrukturer som kan

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv 27.05.2009 Befaring av byggeområder omfattet av kommunedelplan Myra-Bråstad med tanke på mulige leveområder for garveren (Prionus coriarius) (Fase 1) BioFokus, ved Arne Laugsand og Stefan Olberg har på

Detaljer

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik

Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen. Juridisk rådgiver Frode Torvik Naturmangfoldloven i byggesaksbehandlingen Juridisk rådgiver Frode Torvik Ny naturmangfoldlov >Ot.prp. nr. 52 (2008-2009) Om lov om forvaltning av naturens mangfold >10 kapitler og 77 paragrafer samt 15

Detaljer

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Plannavn: 20150003 Detaljplan for Haug gård Utført av: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS Dato: 08.03.17 1. Hvilke økosystemer, naturtyper

Detaljer

Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø

Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø Naturverdier på eiendom 70/27 på Strand i Kragerø Terje Blindheim BioFokus-notat 2011-1 Ekstrakt Biofokus har på oppdrag Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as v/ Torstein Synnes og Esset AS foretatt

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-7 Ekstrakt BioFokus har undersøkt verdier for biologisk mangfold langs trasé

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARDHEIM PLANID: 2011 008 VURDERINGER I FORHOLD TIL NATURMANGFOLDLOVEN 8-12 Utarbeidet av Omega Areal AS Sist revidert: 31.10.2014 Naturmangfoldlovens formål er å ta vare på naturens

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 180/13 m.fl. Saksnummer: 17/5267 Karel Grootjans, biolog og senior miljørådgiver i Sweco Norge AS

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 180/13 m.fl. Saksnummer: 17/5267 Karel Grootjans, biolog og senior miljørådgiver i Sweco Norge AS Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Biri

Detaljer

Naturverdier på Marienlyst

Naturverdier på Marienlyst Naturverdier på Marienlyst Stefan Olberg BioFokus-notat 2017-4 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Civitas kartlagt naturverdier på NRK sin eiendom på Marienlyst i Oslo. Det er i all hovedsak naturtypen

Detaljer

MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD

MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD MASSERUD GAARD BIOLOGISK MANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e): Oppdragsgiver:

Detaljer

Hule eiker. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Hule eiker. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Hule eiker Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/utvalgte-naturtyper/hule-eiker/ Side 1 / 5 Hule eiker Publisert 20.06.2016 av Miljødirektoratet Eiketrær kan bli flere hundre

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost.

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost. NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 536926 Befaring RV23, Dagslett Linnes Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Frode Nordang Bye, Statens vegvesen NOTAT NATURMILJØ

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune Kartlegging av naturmangfold ved Gamle Enebakkvei 20 i Oslo kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-12 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Røssedal Bygg A/S, co/ Andenæs Eiendom AS, foretatt en naturfaglig

Detaljer

JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING

JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport, naturmangfold og friluftsliv 2014-05-20 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT, NATURMANGFOLD

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2015 2 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Åsmund Åmdal, prosjektleder

Detaljer

Undersøkelse av naturverdier på Grande og i Skogveien i Drøbak

Undersøkelse av naturverdier på Grande og i Skogveien i Drøbak Undersøkelse av naturverdier på Grande og i Skogveien i Drøbak Stefan Olberg BioFokus-notat 2017-5 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Østre Linje Arkitekter AS kartlagt naturverdier ved Grande sykehjem

Detaljer

Det mest grunnleggende om naturmangfoldloven

Det mest grunnleggende om naturmangfoldloven Det mest grunnleggende om naturmangfoldloven Honorata Kaja Gajda FNF Seminar om naturmangfoldloven Stjørdal 16 nov. 2013 Hva er naturmangfoldloven? Naturmangfoldloven er det viktigste rettslige virkemidlet

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

NOTAT NATURMANGFOLDSVURDERING LINDERUD

NOTAT NATURMANGFOLDSVURDERING LINDERUD NOTAT Oppdrag Kunde Til Anleggsutredninger Oslo Ol 2022 Anleggsutredning skiskyting (1120932E) Metier AS Jarle Svanæs i Opak AS Fra Lundsbakken, Nils-Ener NATURMANGFOLDSVURDERING LINDERUD Dato 2013-01-09

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven

En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven INNLEDNING Denne rapporten er utarbeidet av Rose Haugen, som på oppdrag fra Kystplan AS har gjennomført en vurdering etter Naturmangfoldsloven

Detaljer

Del: Naturmiljøvurderinger Dato: Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.:

Del: Naturmiljøvurderinger Dato: Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen Del: Naturmiljøvurderinger Dato: 19.12.2011 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.: 526323 1. BAKGRUNN I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Naturfaglig vurdering B13 Holaker Nannestad kommune

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Naturfaglig vurdering B13 Holaker Nannestad kommune KUNDE / PROSJEKT BoligPartner/ Naturfaglige vurderinger, B13 Holaker PROSJEKTLEDER Julie Kollstrøm Nguyen DATO PROSJEKTNUMMER 51010001 DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN OPPRETTET AV Jan Terje Strømsæther Julie

Detaljer

ASK SENTRUM KARTLEGGING AV NATURTYPER I

ASK SENTRUM KARTLEGGING AV NATURTYPER I ASK SENTRUM KARTLEGGING AV NATURTYPER I FORBINDELSE MED OMRÅDEREGULERINGSPLAN Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 03.06.2016. Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig:

Detaljer

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet

Planutredninger etter plan- og bygningsloven. Tom Hoel, Miljøverndepartementet Planutredninger etter plan- og bygningsloven Tom Hoel, Miljøverndepartementet KU-nytt i planlov av 2008 for alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger

Detaljer

1 Søreideåsen- tiltakets virkning på naturmiljøet

1 Søreideåsen- tiltakets virkning på naturmiljøet 1 Søreideåsen- tiltakets virkning på naturmiljøet Dette notatet er ment som et supplement til rapporten En naturfaglig beskrivelse av Søreideåsen, 2011. Dersom planvedtaket berører naturtyper som er truet

Detaljer

Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune

Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2017 2 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Martin Kjellerup Tougaard i Sweco Norge AS

Detaljer

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget

Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes gangsbehandling. Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 17/24 Planutvalget Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 21.05.2017 Referanse: 2016/875-6921/2017 Arkiv: 4/83 Vår saksbehandler: Camilla Anderson Direkte tlf. 47458630 Detaljregulering planovergangstiltak Bjørånes - 1. -gangsbehandling

Detaljer

NOTAT. Befaringsnotat etter befaring ved Grasmogrenda med registrering av jordboende sopp.

NOTAT. Befaringsnotat etter befaring ved Grasmogrenda med registrering av jordboende sopp. NOTAT Oppdrag 1120149 Kunde Wilhelmsen Invest AS Notat nr. 1 Fra Anna Skaarnæs-Moldestad Dato 2013-09-30 Befaringsnotat etter befaring ved Grasmogrenda med registrering av jordboende sopp. I forbindelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403.

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. 1 PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN ID 201403. Dato: 20.05.2014. Dato for siste revisjon: 02.02.2015 Dato for vedtak i kommunestyret: 19.03.2015,

Detaljer

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Fagansvarlig Knut M. Nergård Kystsoneplanlegging Konsekvensutredninger Litt generelt om føringer for

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Skjøttelvik i Hurum Stefan Olberg BioFokus-notat BioFokus-notat , side 1

Kartlegging av naturverdier ved Skjøttelvik i Hurum Stefan Olberg BioFokus-notat BioFokus-notat , side 1 BioFokus-notat 2016-35, side 1 Kartlegging av naturverdier ved Skjøtt telvik i Hurum Stefan Olberg BioFokus-notat 2016-35 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Areal Viken AS kartlagt naturverdier øst for

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse AS Oppdrag: Detaljregulering Spikkestadveien 3-5 Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 4.6.2013 Skrevet av: Heiko Liebel Arkiv: Kvalitetskontr: Rein Midteng,

Detaljer

1) i ettertid omtale konsekvensene av inngrepet for naturmangfold av utbygd anleggsveg.

1) i ettertid omtale konsekvensene av inngrepet for naturmangfold av utbygd anleggsveg. Oppdragsgiver: Oppdrag: 608853-02 E18 L-R Reguleringsplan Dato: 01.09.2017 Skrevet av: Rune Solvang Kvalitetskontroll: ANLEGGSVEG_NY_BRENTÅSEN_SØ BAKGRUNN Det er gjennomført en naturfaglig befaring av

Detaljer

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 26. januar 2012 00 Notat 26.01.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-20 Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker - 2 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Hartman

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold.

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Utgave: 1 Dato: 20.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for Farsund Lista. Registrering av

Detaljer

Nystrandvegen i Porsgrunn kommune

Nystrandvegen i Porsgrunn kommune Nystrandvegen i Porsgrunn kommune Registreringer av naturmangfold Miljøfaglig Utredning, notat 2015 8 Dato: 05.06.15 Miljøfaglig Utredning AS Organisasjonsnr.: 984 494 068 MVA Hjemmeside: www.mfu.no 2

Detaljer

Levik hytteområde Vurdering i henhold til Naturmangfoldloven

Levik hytteområde Vurdering i henhold til Naturmangfoldloven NOTAT Vår ref.: KBS-01759 Dato: 18. mars 2013 Levik hytteområde Vurdering i henhold til Naturmangfoldloven Prosjektil Areal AS ønsker å regulere et område ved Levik i Lysefjorden til hyttebebyggelse og

Detaljer

Tilsagn om midler til bekjempelse av fremmede skadelige arter og dispensasjon for å gjennomføre tiltakene i verneområder i 2015- Oslo kommune

Tilsagn om midler til bekjempelse av fremmede skadelige arter og dispensasjon for å gjennomføre tiltakene i verneområder i 2015- Oslo kommune Miljøvernavdelingen Oslo kommune, Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Implementering av prinsipper for offentlig beslutningstaking i arealplaner

Implementering av prinsipper for offentlig beslutningstaking i arealplaner Implementering av prinsipper for offentlig beslutningstaking i arealplaner Eksempler fra Statens Vegvesen, Region sør Ingunn Løvdal Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen -Basert på foredrag av

Detaljer

Biologiske verdier ved Havnevegen 16, Sola kommune

Biologiske verdier ved Havnevegen 16, Sola kommune NOTAT ved Havnevegen 16, Sola kommune Det planlegges en fortetting i et område i Tananger Vest som er disponert til boligformål. Planbeskrivelse hentyder til at det foreligger et ønske om å tilrettelegge

Detaljer

Hol kommune Saksutskrift

Hol kommune Saksutskrift Hol kommune Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/02679-21 Arkivkode. Dagali-18 Saksbehandler Trond Bølstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 13.11.2014 49/14 2 Kommunestyret 26.11.2014 85/14

Detaljer

Endring av 3 i Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Endring av 3 i Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Selbu kommune Arkivkode: K01 Arkivsaksnr: 2008/2234-21 Saksbehandler: Rune Garberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret Endring av 3 i Forskrift om ferdsel

Detaljer

Fylkesmannens praktisering av Naturmangfoldloven (nml) Råd om nmlpraksis. organisasjonene. Kristiansand 17/3 2012 Tor Punsvik, FMVA

Fylkesmannens praktisering av Naturmangfoldloven (nml) Råd om nmlpraksis. organisasjonene. Kristiansand 17/3 2012 Tor Punsvik, FMVA Fylkesmannens praktisering av Naturmangfoldloven (nml) Råd om nmlpraksis til organisasjonene Kristiansand 17/3 2012 Tor Punsvik, FMVA Hvem og hva er jeg? Fylkesmannens miljøvernavdeling (mva) 14 medarbeidere

Detaljer

Oppfølging av de regionale planene i kommunale arealplaner

Oppfølging av de regionale planene i kommunale arealplaner Oppfølging av de regionale planene i kommunale arealplaner Kristin Nordli og Espen Fjeldstad Drammen, 22. oktober 2012 Foto: Per Jordhøy Plan- og bygningsloven - nivåene Nasjonale forventninger (2011)

Detaljer

Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P45. Plankonsulent: Planområde. Grønt. Vurdering av. Naturmangfold

Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P45. Plankonsulent: Planområde. Grønt. Vurdering av. Naturmangfold Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as Plankonsulent: P45 Planområde Grønt Vurdering av Naturmangfold Hopsnesveien 48, gnr 41 bnr 973 m.fl Dato: 2.1.2017 Revidert 28.4.2017 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING.

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Miljøforvaltningens rolle ved anvendelse av naturmangfoldloven ved inngrep i vassdrag. Jenny Hanssen, Vassdragsseminaret, Trondheim 16.

Miljøforvaltningens rolle ved anvendelse av naturmangfoldloven ved inngrep i vassdrag. Jenny Hanssen, Vassdragsseminaret, Trondheim 16. Miljøforvaltningens rolle ved anvendelse av naturmangfoldloven ved inngrep i vassdrag Jenny Hanssen, Vassdragsseminaret, Trondheim 16. november 2011 Miljøforvaltningens rolle Som forvaltningsmyndighet

Detaljer

Naturmangfoldloven i plan- og byggesaksbehandlingen

Naturmangfoldloven i plan- og byggesaksbehandlingen Plan- og bygningslovskonferansen 2012 Naturmangfoldloven i plan- og byggesaksbehandlingen Bjørn Murvold 1 KU til kommuneplan for Hamar Forts. eksempel fra Hamar Konklusjon http://www.hamar.kommune.no/getfile.php/bilder/hamar/artikkelbilder/

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Slåttemark i veikant, Asker. Foto: Øystein Røsok

Miljøvernavdelingen. Slåttemark i veikant, Asker. Foto: Øystein Røsok Miljøvernavdelingen Slåttemark i veikant, Asker. Foto: Øystein Røsok Naturmangfoldlovens prinsipper, Seminar i Follo 22.11.2016, Catrine Curle, Fylkesmannens miljøvernavdeling Naturmangfoldloven Naturmangfoldloven

Detaljer

RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG. Hvilke regelverk gjelder

RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG. Hvilke regelverk gjelder RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG Hvilke regelverk gjelder TEMADAG STIKLESTAD VERDAL 9.APRIL 2015 Seniorrådgiver Øystein Lorentsen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 RAMMER FOR TILTAK I VASSDRAG Hvilke regelverk

Detaljer

Samspillet mellom naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold

Samspillet mellom naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold Samspillet mellom naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven Andreas Mæland Fylkesmannen i Vestfold Innledning Nødvendig med en god arealpolitikk for å nå mange av naturmangfoldlovens mål Plan- og bygningsloven

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

En vurdering av tiltak ihht naturmangfoldsloven (NML) 8-12

En vurdering av tiltak ihht naturmangfoldsloven (NML) 8-12 En vurdering av tiltak ihht naturmangfoldsloven (NML) 8-12 Statsminister Michelsens vei 68, gnr 13 bnr 18 m.fl 15.3.2016 I alle saker som berører naturmangfold, krever naturmangfoldloven (nml) 7 at vurderingene

Detaljer

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet)

Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) Bydel Ullern Ullernchausséen 56 (Ullern videregående skole) og del av 60 (Radiumhospitalet) ble 27.10.2010 vedtatt omregulert til kombinert bebyggelse og anlegg - undervisning/ forskning/ kontor, samt

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold ved. Vakås i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat

Kartlegging av biologisk mangfold ved. Vakås i Asker kommune. Kim Abel. BioFokus-notat Kartlegging av biologisk mangfold ved Vakås i Asker kommune Kim Abel BioFokus-notat 2015-1 1.1.1.1 1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Asker kommune ved prosjekt og utbyggingsavdelingen foretatt biologiske

Detaljer

Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. November Bjørn Rangbru Seniorrådgiver

Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. November Bjørn Rangbru Seniorrådgiver Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog November. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/st Hvorfor er naturtyper i skog viktig? Skog er den hovednaturtypen

Detaljer

Hule eiker i villahager

Hule eiker i villahager Hule eiker i villahager til besvær? til besvær? til besvær? til besvær? til besvær? Trepleier (på vegne av kunden): Treet dominerer himmelhvelvingen og tar nesten alt sollys Treet ødelegger tak, takrenner

Detaljer

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag Forskrift om utsetting av utenlandske treslag Anne Kjersti Narmo og Ingeborg Wessel Finstad Trondheim, 1 Innhold 6 Søknadens innhold Første ledd: krav til innhold i en søknad o krav til dokumentasjon o

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer