Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet"

Transkript

1 Statens vegvesen Notat Saksbehandler/innvalgsnummer: Pål Rosland Vår dato: Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Helsedirektoratet (HD), Folkehelseinstituttet (FHI) og Vegdirektoratet (VD) har bidratt til utarbeidelse av dette notatet. Vi har også fått konkrete innspill fra kommunene Oslo og Trondheim. 1. Vurdering av dagens piggdekkpolitikk Bruk av piggdekk er regulert av flere forskrifter. Forskriftene er motivert utfra behov for å regulere lengden på piggdekksesongen, bruk av piggdekk og tekniske forhold, samt gjennom en gebyrordning å stimulere til høy piggfriandel i byer med svevestøvproblemer. Brudd på bestemmelsene kan sanksjoneres for å sikre effektiv håndhevelse. Endringer i piggdekkpolitikken kan effektueres ved å gjøre endringer i nevnte bestemmelser Piggdekk - en kilde til svevestøv og helseproblemer Svevestøv er den luftforurensningen som er best dokumentert og som så langt gir mest alvorlige helsevirkninger i byer og tettsteder. Redusert piggdekkbruk er et viktig tiltak for å redusere svevestøv. Redusert fart, støvdemping i kombinasjon med renhold er også effektive tiltak. Dagens piggdekkpolitikk er basert på gamle beregninger og vurderinger fra 1990-tallet. Oppdatert faktagrunnlag viser at målet om 80 % piggfritt ikke lengre kan beholdes: dels er datamaterialet blitt mer sprikende, dels veier hensynet til dårlig luftkvalitet tyngre og dels er erfaringene med 85 % piggfritt i Oslo og Bergen positive. Til tross for stor økning i piggfriandelen i Norge de siste ti årene er det i følge figur 1 fortsatt overskridelser av grenseverdiene i forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet. Trondheim er den byen som har hatt minst reduksjon, mens Grenland, Drammen, Oslo og Mo i Rana har hatt betydelig nedgang. I Stavanger, Bergen, Ålesund og Tromsø er antall overskridelser mer påvirket av været fra år til år enn i de andre byene. Bruk av piggdekkgebyr har ført til høy piggfriandel. Figur 2 viser hvor mye piggfriandelen øker når gebyret innføres og hvor mye den faller når gebyret avvikles. I Oslo og Trondheim økte den med 20 prosentpoeng den første vinteren etter innføring, og falt med opp mot 10 prosentpoeng ved avvikling. Permanent piggdekkgebyr hever piggfriandelen inntil andelen stabiliserer seg på et høyere nivå. Det vil si til et nivå som piggdekkbrukerne er villig til å betale for gebyret. I Oslo og Bergen er piggfriandelen stabilt 85 %, i Trondheim lå nivået stabilt på ca 78 % før avgiften ble avviklet sist vinter. Figur 3 viser antall overskridelser i Oslo. Piggdekkgebyret ble gjeninnført i Fra 2006 ble miljøfartsgrense og støvdemping også innført på flere veger. Først når alle tre tiltakene ble innført faller antall overskridelser betydelig under grenseverdien.

2 Figur 1. Antall dager per år med høyere støvkonsentrasjon enn 50 µg/m 3 PM 10 (støvdager) i norske byer fra 2004 til Rød strek er aktuell grenseverdi (35 støvdager). Klif. Figur 2. Piggfriandelen i Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger/Sandnes fra 1999 til År med piggdekkgebyr er markert med rosa ring. Effekt av å innføre piggdekkgebyr er markert med grønn ring og effekt av å avvikle gebyret er markert med svart ring. SVV. Figur 3. Antall dager per år med høyere støvkonsentrasjon enn 50 µg/m 3 PM 10 (støvdager) ved noen veger i Oslo fra 2002 til Rød stiplet linje er grenseverdien. SVV. 2

3 Hver bil som bruker piggdekk vil slå løs små partikler med piggene. Lav piggfriandel eller høy piggdekkandel er i så måte en viktig årsak til produksjon av vegstøv. Ved lav fart utløses det lite energi og støvproduksjonen er liten. Ved høy fart slår piggene ned i asfalt med stor kraft slik at det produseres mer støv. Høy fart i kombinasjon med lav piggfriandel gir meget stor støvproduksjon på tørr asfalt. I Norge, Sverige og Finland er det flere forsøk og undersøkelser som understøtter dette. Mange av partiklene som produseres er så store at de ikke kan pustes inn. De fanges opp i nese og svelg. De minste støvpartiklene med en diameter under 10 mikrometer, er inhalerbare. Disse ørsmå partiklene betegnes her svevestøv med akronymet PM 10. En liten del av dette igjen vil ha diameter under 2,5 mikrometer, og betegnes som fint svevestøv med akronymet PM 2,5. Når vi omtaler svevestøv som har opphav i vegstøv operer vi først og fremst med grovt svevestøv (PM 10 - PM 2,5 ). Personer med luftveislidelser som astma og KOLS kan få helseplager og alvorlige helseproblemer når de eksponeres for dette grove svevestøvet. Grovt svevestøv oppfører seg annerledes enn fint svevestøv på flere måter. Det faller raskere ned, slik at problemet primært er avgrenset til områdene rundt de mer trafikkerte vegene. Videre lar det seg fange på fuktige flater. Våt eller befuktet vegbane vil binde en god del grovt svevestøv, men også noe PM 2,5. Det benytter vi oss av når vi støvdemper med magnesiumklorid i norske byer. Redusert bruk av pigger, redusert fart og støvdemping er tiltak som alle reduserer støvutslippet ved kilden. Redusert piggdekkbruk vil gjelde hele byområdet, mens miljøfartsgrense og støvdemping er begrenset til noen strekninger. De strekningsvise tiltakene er også regulert i forhold til tidspunkt og hyppighet. På utsatte strekninger vil en kombinasjon av nevnte tiltak kunne redusere vegstøvproblemet kraftig. Strekningsvise tiltak krever en lokal beredskapsplan som fastlegger etter bestemte regler når tiltakene skal initieres. Norsk regnesentral gjennomførte i 2010 et studium på luftforurensingen ved Kirkeveien i Oslo basert på kontinuerlige målinger fra 2001 til I denne perioden varierte piggfriandelen fra sesong til sesong og farten fra time til time. I tillegg ble det gjennomført forsøk med støvdemping. Effekten av ulik piggfriandel og fart, samt støvdemping, ble kvantifisert. Figur 4 viser at den modellerte sammenhengen mellom en endring i piggfriandelen fra 70 % til 100 % (det er 100 % om sommeren) gir tilnærmet en lineær støvreduksjon på 40 %. En endring fra 70 % til 90 % piggfritt tilsier således en støvreduksjon på %. En endring fra 85 % til 90 % piggfritt tilsier noe over 5 % støvreduksjon. Figur 4. Prosentvis sammenheng mellom piggdekkandel og redusert konsentrasjon av grovt svevestøv (PM 10 PM 2,5 ), finstøv (PM 2,5 ) og nitrogendioksid (NO 2 ) i basert på data fra Kirkeveien i Oslo fra 2001 til Norsk Regnesentral. 3

4 Samme undersøkelse viser at støvdemping av Kirkeveien i kombinasjon med feiing noen ganger i måneden reduserte støvproblemet med 27 %, en effekt som opprettholdes om tiltaket blir gjentatt med en eller to dagers mellomrom. Dette er understøttet av tilsvarende tiltak i Trondheim med minst like god effekt. Regnesentralen modellerte at en gjennomsnittsfart på 40 km/t i Kirkeveien representerer over 20 % lavere støvproduksjon enn en fart på 55 km/t. Aktuell fartsgrense var 50 km/t. De modellerte verdiene er trolig overførbare til andre byer med tilsvarende veger. Forsøket med miljøfartsgrense på Rv 4 i Oslo dokumenterte en reduksjon på 39 % for grovt svevestøv som respons på redusert fart fra 77 km/t til 67 km/t. SVV-Oslo har videre dokumentert en betydelig nedgang i antall vinterulykker som følge av lavere fart på Store-Ringvei og Rv 4 (miljøfartsgrense) Piggdekkforbud eller piggdekkgebyr og svært høy piggfriandel Kjøreforholdene i Norge kan være krevende. I utsatte strøk kan været og føreforholdet endre seg kraftig i løpet av timer. Mange ønsker av den grunn å bruke piggdekk. Å innføre generelt piggdekkforbud i Norge bør derfor ikke være aktuelt. Lokale piggdekkgebyrordninger er i utgangspunktet mer smidig enn eventuelle lokale forbud mot piggdekk i byer med dårlig luftkvalitet. Forbud vil medføre behov for unntaksbestemmelser og lokale tilpassinger for vanskelig føre (utrykningskjøretøy og forflytningshemmede mm). Å lage unntaksbestemmelser som skal sortere mellom sjåførenes ulike behov for fremkommelighet og behov for å bruke piggdekk under vanskelig føre vurderes som lite praktisk når bruk av piggdekkgebyr er en langt mer fleksibel løsning. Videre vil en gebyrordning som skal gi insentiv til høyere piggfriandel også kunne avspeile miljøkostnadene. Gebyret vil dessuten gi kommunen inntekt som kan brukes til relevante formål. I et forbudsregime vil altså noen få prosent av bilene bruke piggdekk. I et regime med piggdekkgebyr med et meget høyt gebyrnivå vil tilsvarende noen få prosent bruke piggdekk. En piggfriandel på omkring 95 % vurderes som en svært høy piggfriandel. I Japan ble det innført piggdekkforbud på 90-tallet. Da tiltaket ble innført økte forbruket av strøsand og vegsalt kraftig. Utstrakt bruk av salt og sand er en betydelig kilde til svevestøv. En svært høy piggfriandel vil på den ene side gi lite piggdekkstøv, men på den annen side gi høyre utslipp av oppvirvlet strømateriale. I finske byer brukes det mer strøsand enn i norske byer. Strøsand er her en viktig kilde til svevestøv. Da piggdekkforbudet ble innført i Japan ble det også registrert økt ulykkesfrekvens inn mot kryss der bilene bremser opp. Svært høy piggfriandel vil være assosiert med en viss økt risiko for ulykker. Det bør ikke være et mål å innføre en svært høy piggfriandel enten det skjer ved forbud eller med meget høye gebyrer Piggfriandel og trafikksikkerhet Metastudier viser at risikoen for vinterulykkene vil øke med 2-4 % om en velger å bruke piggfrie vinterdekk kontra piggdekk når en kjører på is og snø. Svenske studier viser videre at våt is er betydelig glattere enn tørr snø. Jo mer bar asfalt en kjører på, jo mindre nytte har en av å bruke piggdekk. Å øke piggfriandelen gir i følge TØI (2011) en viss økt risiko for trafikkulykker. Å kjøre med nedsatt fart vil kompensere for redusert friksjon. Alle som kjører må avpasse farten etter føreforholdet. De som kjører piggfritt bør særlig avpasse farten ved kjøring på våt is. Vinterdriften som gjennomføres på hovedvegnettet i våre større byer er intensiv, og i følge Statens vegvesens håndbok om drift og vedlikehold er den samfunnsøkonomisk optimal dersom kravene følges. På høytrafikkerte veger er det i følge håndboka spesielt viktig å tilby 4

5 høy fremkommelighet. Derfor vil hovedvegene i mange byområder være snø- og isfrie det aller meste av vinteren. Boliggater kan ofte ha dårligere fremkommelighet på grunn av enklere vinterdrift. Dårlig fremkommelighet kan stimulere til økt bruk av piggdekk. På den annen side er ofte trafikken og farten lav i boliggatene. Tilfredsstillende vinterdrift av boliggater stimulerer til høyere piggfriandel; noe som også bedrer trafikksikkerheten. Dersom det innføres piggdekkgebyr i et byområde, bør nettoinntekten gå inn i et fond og noe av fondet kan gå til styrking av den kommunale vinterdriften, samt andre relevante tiltak (støvdemping, renhold, strøing, brøyting, salting, dekkrefusjonsordning). Det bør vurderes om dette eventuelt kan reguleres i piggdekkforskriften. I dag står kommunen fritt til å velge hva inntektene skal brukes til. Når vegen er dekket av snø og is, vil piggdekk sette merker og lage struktur. Den strukturen øker friksjonen for piggfrie vinterdekk. På den annen side vil piggfrie dekk kunne polere snø og is foran kryss der bilene bremser ned farten. Denne effekten fikk Japan som følge av piggdekkforbudet. Piggdekk er med dette med å på å rue opp isen og motvirke polering. Redusert vekt på piggene (miljøpigg) og bruk av blant annet ABS-bremser har redusert evnen piggdekk har til å rue opp isen. Tilsvarende motvirker ABS-bremsene noe av poleringsegenskapene til piggfrie vinterdekk. Videre fører piggdekks evne til å rive opp isen til raskere overgang fra snødekt veg til bar asfalt. Bar asfalt gir bedre friksjon for piggfrie vinterdekk. En viss andel piggdekk er med andre ord med på å skape bedre friksjonsforhold for piggfrie vinterdekk. Ved en svært høy piggfriandel vil piggdekkens evne til å bedre friksjonsforholdene være begrenset. Det er grunnlag for å anbefale opp mot 90 % piggfritt uten at dette medfører for store ulemper for trafikksikkerheten i store byområder med støvproblemer, dersom vegnettet det meste av vinteren er bart på grunn av klimaet i kombinasjon med en intensiv vinterdrift for å oppnå bar veg. Dette kan gjelde Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes. I byområder med støvproblemer og med bar-veg-strategi, men med noe vekslende føreforhold i og rundt byen i kombinasjon med en intensiv vinterdrift, er det grunnlag for å anbefale % piggfritt uten at dette blir til for store ulemper for trafikksikkerheten. Det kan gjelde byer som Trondheim, Kristiansand, Drammen, Skien, Porsgrunn, Fredrikstad med flere. Byer som Ålesund og Tromsø har med års mellomrom flere støvdager enn tillatt. Med støvdager menes her dager med høyere døgnmiddelnivå enn grenseverdien som er 50 mikrogram PM 10 per kubikkmeter luft. Vinterforholdene i byene og distriktet rundt byene kan enkelte år være krevende. Det tilsier at vi ikke bør tilstrebe meget høy piggfriandel i slike utsatt byer. Intensiv støvdemping og gaterenhold bør kunne settes inn når forholdene tilsier dette. Når piggfriandelen kommer over 80 % bør det innføres en overvåkning av trafikkulykker i forhold til særlig glatt føre. Tiltak må gjennomføres for å hindre særlig glatt veg og eventuelt må det innføres lavere fartsgrense. Dersom piggfriandelen kommer over ovennevnte anbefaling på henholdsvis 90 % og 85 %, er det nødvendig å ha en løpende oppfølging av vinterdriften med hensyn til vinterulykker. Oppstår det uakseptable forhold for trafikksikkerheten, må piggdekkpolitikken vurderes på nytt Effekt av % piggfritt I Oslo og Bergen har piggfriandelen de siste årene vært 85 %. En ytterligere heving til omkring 90 % vil kunne gi noe over 5 % støvreduksjon, se figur 4. Siden begge byene har piggdekkgebyr vil et litt høyere piggdekkgebyr kunne stimulere flere til å velge å kjøre piggfritt. Til tross for høy piggfriandel i Bergen hadde byen i 2010 flere støvdager enn det 5

6 som er lovlig. Skal Bergen få samme lave antall støvdager som Oslo, bør kommunen innføre redusert fart og ta i bruk støvdemping. Det vises til avsnitt 1.1 og figur 3. I byer og byområder som Trondheim, Stavanger/Sandnes, Grenland, Drammen og Fredrikstad/Sarpsborg ligger piggfriandelen omkring 70 %. Heving av piggfriandelen gjennom innføring av piggdekkgebyr vil kunne gi % støvreduksjon. For Kristiansand og Hamar som har en piggfriandel på 60 % vil samme tiltak gi enda større reduksjon Kortere piggdekksesong - effekter Byer som ligger skjermet mot Nordsjøen har jevnt over høyere svevestøvproblemer enn kystbyene mot Nordsjøen, men dette varierer med hvor tørr vinteren er. I Øst-Norge er det også typisk at mange av støvdagene kommer i april. I årene 2008 til 2010 sto april for 38 % av støvdagene i Trondheim og 31 % i Oslo basert på tall fra vegnære målestasjoner. I Stavanger og Bergen var det få eller ingen overskridelser i april. Her er overskridelsene fordelt over hele vinteren fra november fram til april. I Norge har vårtemperaturen økt nesten 1 grad celsius fra 1970 og fram til i dag. Det har ført til at våren vanligvis kommer tidligere nå enn før. Antakelig er det mange i Stavanger og Bergen som legger om til sommerdekk allerede i mars. I Sør-Norge varierer avslutningen med første søndag etter påske. Tidspunktet for påsken varierer innenfor en periode på 35 dager. Piggdekksesongens avslutning kan derfor variere innenfor en periode fra før første april til etter første mai slik som i år. Settes avslutningen fast til første april er dette innenfor dagens utfallsrom. Tiltaket vil redusere antall overskridelser betydelig i byer som i dag har mange overskridelser nettopp i april. Vi kan i følge ovennevnte tall anta % færre støvdager dersom piggdekksesongen avsluttes siste dag i mars. Følgelig foreslår vi å endre forskrift om bruk av kjøretøy slik at piggdekksesongen for Sør- Norge defineres fram til og med 31. mars. For Nord-Norge foreslår vi ingen endringer i piggdekksesongen. I Nord-Norge varer piggdekksesongen fram til 30. april i henhold til forskrift om bruk av kjøretøy 1-4. Dersom piggdekksesongen defineres fram til og med 31. mars er ikke vinteren med det over i høyfjellet i Sør-Norge. Av hensyn til forskrift om bruk av kjøretøy 1-4 annet ledd må ikke et kjøretøy brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret. Om nødvendig skal bilfører bruke vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende. Det er derfor anledning til å bruke piggdekk etter første april dersom en på aktuell tur mener at en behøver piggdekk eller har umiddelbare planer som tilsier et slikt behov. I så måte bør utekontrollveilederen som regionvegkontorene bruker ved kontroll av kjøretøy, utdypes med hensyn til hva som forstås som lovlige og berettigede behov for bruk av piggdekk når piggdekksesongen er avsluttet. Aktuelt behov vil kunne være avvikling av påskeferie i høyfjellet Innføring av virkemidler for å nå % piggfritt Innføring av piggdekkgebyr har vist seg å være effektivt for å oppnå en høy piggfriandel. Bergen og Oslo har i dag begge piggdekkgebyr med høy piggfriandel. Da Oslo avviklet ordningen i 2002 og Trondheim i 2010 falt piggfriandelen i størrelsesorden 10 prosentpoeng, se figur 2. Begge kommunene begrunnet tiltaket med at målet om 80 % piggfriandel var oppnådd. Imidlertid er høy piggfriandel et virkemiddel for å begrense problemene med piggdekkstøv og for å unngå overskridelser i forhold til forurensningsforskriftens grenseverdier. Høy piggfriandel, eventuelt et måltall for dette, er et prosessmål, ikke et resultatmål. Innføring av høyere piggfriandel bør derfor ses i lys av resultatmålet: en 6

7 tilfredsstillende luftkvalitet. Meget høy piggfriandel er et av flere virkemidler og ikke et endelig mål i seg selv. Vi anbefaler at kommunene vedtar eventuelle mål knyttet til luftkvalitet og til piggfriandel. I dag kan Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger søke Vegdirektoratet om å innføre piggdekkgebyr. Andre byer må søke Samferdselsdepartementet i følge forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr. For at flere byer enkelt skal kunne søke om å innføre piggdekkgebyr foreslår vi at denne ordningen blir forenklet. Av hensyn til bilistenes behov for enkle løsninger vil betalt avgift i en gebyrsone også gjelde i en annen sone. Hensikten med avgiften er imidlertid todelt. Dels er hensikten å betale for aktuell forurensning og dels skape insentiv for å bruke piggfritt når en kjører i en gebyrsone. Insentivet skapes av avgiftens størrelse og i mindre grad hvilken sone en kjører i når vi ser bort fra byer med utfordrende føreforhold. I så måte gir insentivet omtrent samme effekt om piggdekkgebyret gjelder for flere soner. Dette prinsippet ønsker vi å videreføre. Når piggdekkgebyret er likt over hele landet, vil en måtte sette gebyrets størrelse ut fra flere byers behov. Ut fra effekten vi ser i Oslo og Bergen skal ikke gebyrene endres mye før det gir tilstrekkelig insentiv til en piggfriandel på omkring 90 %. De som daglig frekventerer disse byene med piggdekk vil trolig betale sesongkort. De som sporadisk kjører i sonene vil betale dagskort. Begge gruppene vil bidra til å senke piggfriandelen. Dyrere sesongkort vil stimulere til en jevnt høyere piggfriandel. Dyrere dagskort vil stimulere piggdekkbrukere i distriktene utenom de større byene til ikke å kjøre så mye i byene, eventuelt at de legger om til piggfritt. I dag koster sesongkortet 1200 kr og dagskortet 30 kr for personbiler. Vi foreslår å heve dem med 16 % til henholdsvis 1400 kr og 35 kr. Månedskortet foreslår vi å endre fra 400 kr til 500 kr. Dagens avgiftsnivå ble fastsatt i Konsumprisen har siden da økt med 12 %. Vi legger til grunn at de som kjører personbil og vil bruke piggdekk er i stand til å betale dette gebyret. Forslaget bygger på et ønske om å gå forsiktig fram, da ingen kjenner effekten av en høyere pris fullt ut. Vi ønsker å se responsen av aktuell prisøkning og eventuelt anbefale høyere pris senere dersom dette synes nødvendig. VD er kjent med at blant mange som i dag bruker piggdekk er betalingsvilligheten meget stor. Vegfarende med måtelig preferanse for piggdekk har høy priselastisitet i forhold til gebyrstørrelsen. Mange av disse kjører i dag piggfritt. Dagens gjenværende piggdekkbrukere er trolig mindre priselastiske. I Nord-Norge og langs utsatte kyststrøk er piggfriandelen lav. Det er følgelig et høyt ønske om å bruke piggdekk. Med høyt ønske følger også høy betalingsvillighet. Mange vil derfor betale ovennevnte avgiftsnivåer for å kunne bruke piggdekk. Innføring av piggdekkgebyr i disse områdene gir derfor lavere effekt med hensyn til å heve piggfriandelen. En lavere nytte av piggdekkgebyr på den ene siden og en høyere nytte av å bruke piggdekk tilsier her en annen løsning enn foreslåtte ordinær gebyrordning. Noen kommuner har tilbudt pant for brukte piggdekk. Dette er et positivt tiltak som noen har benyttet seg av. En slik ordning bør det være opp til kommunen å etablere Eget piggdekkgebyr for april Dagens piggdekkgebyrordning er avgrenset til piggdekksesongen. Dersom piggdekksesongen avsluttes til første april vil piggdekkordningen også avsluttes til første april. Denne koblingen bør opphøre. Det er i april vi kan ha de største utfordringene med svevestøv i Øst-Norge, Trondheim og Tromsø. Likeledes er det i Oslo innført miljøfartsgrense som er koblet til piggdekksesongen. Dersom piggdekksesongen avsluttes i april, bør miljøfartsgrensen kunne opprettholdes så lenge denne gir betydelig støvreduksjon, for eksempel ut april. Vi anbefaler å 7

8 frikoble piggdekkgebyrordningen og miljøfartsgrensen (i Oslo) fra piggdekksesongens avslutning i Sør-Norge for å få bedre rammebetingelser for disse to virkemidlene. Å kreve piggdekkgebyr i april vil skape insentiv for økt piggfriandel i denne måneden. I april er forutsetningene som nevnt til stede for omfattende produksjon av piggdekkstøv. De som kjører med piggdekk i april etter at piggdekksesongen er avsluttet fordi føreforholdet tilsier det eller fordi en er i Nord-Norge der piggdekksesongen varer ut april, kan selvsagt kjøre lovlig. Imidlertid bør det være anledning for en kommune med gebyrsone å avkreve avgift for lovlig kjøring i sonen i april. En kommune kan da velge å ha denne ordningen som et supplement til den ordinære ordningen, eller som den eneste piggdekkgebyrordningen. I Oslo og Trondheim kan det være behov for en utvidet gebyrordning der en må betale særskilt for april for å kunne kjøre lovlig med piggdekk. I Tromsø kan det være aktuelt å benyttes en piggdekkgebyrordning som bare omfatter april. Som foreslått vil det da koste 500 kr for månedskortet for lovlig kjøre med personbil i en sone i Tromsø, eventuelt kjøpe dagskort løpende. Piggdekksesongen varer ut april i Nord-Norge; noe vi foreslår blir opprettholdt. Eventuelle endringer vil kreve en del informasjonsarbeid. Publikum må gjøres kjent med at piggdekksesongen i Sør-Norge varer fram til og med 31. mars, men at lovlig kjøring med piggdekk i en gebyrsone i april vil kunne kreve betalt piggdekkgebyr. Folk må vite hva som er lovlig piggdekkbruk: For eksempel må en kunne kjøre lovlig med pigger når en skal til fjells i Sør-Norge i påsken i april, dersom en etter eget skjønn mener dette er mest forsvarlig. Publikums informasjonsbehov gir på den annen side en god anledning til å nå ut med riktig og fornuftig rettledning. Dersom vi får en utvidet gebyrordning i Oslo vil en trafikant som vanligvis kjører i gebyrsonen og som ønsker å bruke piggdekk hele vintersesongen, måtte betale sesongkort fram til april og så betale enten månedskort eller løpende dagskort for kjøring i april. Legg merke til at betalt månedskort ikke gir anledning til å bruke piggdekk lovlig når føreforholdene tilsier noe annet. Det å kjøpe og bruke dagskort må være enkelt. I dag kan dagskort kjøpes på automater, via telefon der regningen kommer på telefonregningen eller som skrapelodd levert over disk eller sendt med posten. Avsluttes piggdekksesongen til april vil det som nevnt kunne redusere antall støvdager i Oslo og Trondheim med %. Dersom lovlig piggdekkbrukere i april også må betale avgift i form av månedskort eller dagskort, vil det stimulere piggdekkbrukerne ikke til å kjøre i gebyrsonen. Samlet vil det trolig hindre at støvdager oppstår i april dersom støvreservoaret i vegkanten etter vinteren støvdempes og fjernes, og en eventuell miljøfartsgrense videreføres ut deler av måneden Foreslåtte piggdekkgebyrnivåer Etatsprosjektet miljøvennlige vegdekker som Statens vegvesen avsluttet i 2009 ga ny kunnskap om støvproduksjon fra piggdekk. Lastebiler produserer om lag fire ganger så mye støv som personbiler. I dag er piggdekkgebyret imidlertid dobbelt så høyt for biler over 3,5 tonn. VD har fått samtykke fra Samferdselsdepartementet til å sende på høring et forslag om at lastebiler over 12 tonn (N 3 ) og busser over 5 tonn (M 3 ) skal betale fire ganger så høyt gebyr som lette biler og samtidig gi disse bilene mulighet til å bruke 6 gram tunge pigger mot 3 gram slik regelen er i dag. Videre innebærer dette harmonisering av reglene med resten av Norden om 50 pigger per meter hjulomkrets på alle biler; noe som vil gjelde alle biler. Store lastebilene vil da kunne få bruke noen flere pigger enn etter dagens regler. For busser blir antallet omtrent som i dag. Tunge biler med mindre hjulomkrets enn 2,6 m vil få redusert antall pigger. Det gjelder typisk tunge SUV-er. Lastebileiere som velger piggdekk får da 8

9 piggdekk som er mer anvendelig, men må betale et høyere piggdekkgebyr. Piggfriandelen for lastebiler i byer som Oslo og Bergen er imidlertid meget høy. De fleste som kjører personbiler i en piggdekksone med pigger velger å betale sesongkort. De som har relativt nye dekk vil ofte velge å fortsette å bruke disse enten det er piggdekk eller piggfrie vinterdekk. Nytt sett med bildekk koster gjerne 6000 kr. Dersom disse har en levetid på 4 sesonger koster dekkene 1500 kr i året. En et årlig sesongkort på 1400 kr vil doble prisen. Ett pigget lastebildekk koster om lag 6000 kr. I den grad lastebiler velger å bruke piggdekk er det som oftest på de to fremste hjulene (styrehjulene). Levetiden på disse er gjerne én sesong. Årskostnaden er således kr. Et sesongkort på 5600 kr vil øke prisen med det halve. Dagens gebyrnivå er i henhold til 4 i forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr følgende: Sesongskort Månedskort Dagskort Biler opp til 3,5 tonn Biler over 3,5 tonn Med utgangspunkt i ovennevnte foreslår vi følgende endringer i forhold til dagens gebyrordning. Forslaget innebærer sesongkort fram til april. Dagskort eller månedskort kan brukes som alternativ. For å kjøre med piggdekk i april kan kommunen avgiftslegge dette i form av aktuelt månedskort eller dagskort, som et supplement til ordinær piggdekkordning eller bare som den eneste gebyrordningen. Foreslått avgiftssystem er: Sesongskort fram til april Månedskort Dagskort Biler opp til 3,5 tonn Biler over 3,5 tonn Lastebiler over 12 tonn og busser over 5 tonn Foreslåtte endring vil innebære en del praktiske tilpasninger. Da dagens salgssystem delvis er på anbud styrt gjennom kontrakter, krever det en del tid å gjennomføre tilpassingene. Oslo kommune anslår behovet til tre måneder. Det vil måtte gjennomføres et betydelig informasjonsarbeid. Planlegging og gjennomføre vil ta opp mot et halvt år Håndhevelse og sanksjoner Oppdagelsesrisikoen for å bli tatt for ikke betalt piggdekkgebyr når en står parkert på offentlig parkeringsplass er høy. Kommunens trafikkbetjenter vil sørge for det dersom kommunen etter søknad har fått hjemmel til innkreve gebyr. Når en står parkert på privat grunn, er det bare politiet som har anledning til å håndheve bestemmelsen. Når en kjører på offentlig veg kan både regionvegkontorenes kontrollpersonell og politiet stanse trafikken og på den måten kontrollere at avgiften er betalt. Dersom en kjører fra en privat parkering til en annen privat parkering, for eksempel til et kjøpesenter, ser vi at oppdagelsesrisikoen er lav. Lav oppdagelsesrisiko stimulerer til juks. Dersom mange jukser, vil det undergrave lojaliteten til piggdekkordningen. Regionvegkontorene vil forsterke håndhevelsen og på den måten øke oppdagelsesrisikoen. VD har utviklet en kontrollbil som avbilder passerende biler for elektronisk avlesing av registreringsnummeret. Biler det er knyttet en heftelse til vil på denne måten bli oppdaget og 9

10 kontrollpersonell kan stanse bilen på et passende sted. Tilsvarende system er trolig mulig å utvikle for kontroll av piggdekk, men dette må testes ut først. Løsningen vil kreve at bildekket kan fotograferes slik at det elektroniske systemet kan lese om dekket er med eller uten pigger. Metoden vil øke oppdagelsesrisikoen. For å kompensere for manglende høy oppdagelsesrisiko bør tilleggsgebyret for ikke å betale piggdekkgebyret heves. Forslaget er å sette nivået likt med sesongkortets verdi for aktuelt kjøretøy. Det vil da være hipp som happ å betale for sesongkort som å betale for tilleggsgebyr. I dag er tilleggsgebyret 750 kr i henhold til piggdekkforskriftens 7. Tilleggsgebyr er i utgangspunktet ikke å betrakte som straff, men som kompensasjon for manglende innbetaling. Å kjøre lovlig med pigger utenom piggdekksesongen krever i henhold til forskrift om bruk av kjøretøy 1-4 andre ledd, at kjøretøyet nylig har - eller snarlig skal - brukes på glatt føre og at sjåføren mener tilstrekkelig veggrep fordrer bruk av piggdekk. Det er sjåførens ansvar å ha tilstrekkelig veggrep. I så måte bør utekontrollveilederen som regionvegkontorene bruker ved kontroll av kjøretøy utdypes med hensyn til hva som forstås som lovlige og berettigede behov for bruk av piggdekk når piggdekksesongen er avsluttet. Denne veilederen bør gjøres kjent for de vegfarende. Det er rimelig at det gis rom for å ta på eller av piggdekk noen dager før eller etter den aktuelle kjøreturen på vanskelig føreforhold. I denne perioden vil det lovlig å benytte piggdekk når piggdekk ikke er påkrevd. Denne perioden bør ikke strekke seg utover noen få dager. De som ikke har lovlig grunn til å kjøre med piggdekk utenom piggdekksesongen kan i dag sanksjoneres av politiet eller regionvegkontoret med et gebyr på kr 500 i henhold til forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen 1 og 2. Ulovlig kjøring med piggdekk eller kjettinger regnes som én overtredelse. Det er altså ikke antall dekk med pigger som bestemmer hvor mange overtredelser det blir. Gebyret på kr 500 etter nevnte forskrift er i utgangspunktet ikke straff. I henhold til Sanksjonsutvalget i NOU 2003: 15 er det aktuelt å reservere økonomiske sanksjoner i størrelsesorden 2500 kr og over for handlinger som er kriminalisert og der det er vektlagt fare for at handlingen kan medføre skade på andre mennesker. Piggdekkstøv kan imidlertid medføre skade på andre mennesker. Det er således rom for ved en senere anledning å vurdere ulovlig piggdekkbruk i lys av dette. Men nå legger vi til grunn at aktuelt gebyr ikke skal betraktes som straff. Vi foreslår å sette gebyret for ulovlig piggdekkbruk til kr 1000 for biler opp til 3,5 tonn og kr 2000 for biler over 3,5 tonn. 2. Grunnlag for nye grenseverdier Resultatet av foreslåtte virkemidler for å øke piggfriandelen og ta i bruk flere tiltak mot vegstøv skal inngå som en del av grunnlaget for forslag til nye grenseverdier for luftkvalitet. Dette oppdraget skal ledes av Klif og utføres i nært samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Vegdirektoratet. Nye grenseverdier med færre lovlige overskridelser vil være et effektivt virkemiddel for å redusere negative helsevirkninger av luftforurensning. Nå som Oslo har oppnådd en piggfriandel på 85 % og det er innført støvdemping og miljøfartsgrense på enkelte vegstrekninger, er antall støvdager redusert til under 15 per år langs flere høytrafikkerte vegene. Imidlertid har miljøfartsgrensen på E18 ved Hjortnes ikke ført til betydelig nedgang i farten. Respekten for denne fartsgrensen på E18 er åpenbart lavere enn den er på Store-Ringvei og Rv4. Både Hjortnes og Bygdøy Allé har over 20 støvdager. Vegdirektoratet er bekymret for at miljøfartsgrensen ikke blir respektert. Det er nødvenig at forurensningsmyndighet, skiltmyndighet og politiet blir omforent med hensyn til hvordan miljøfartsgrensen skal brukes og praktiseres, slik at publikum opplever skiltingen relevant. 10

11 3. Endringer i vegtrafikklovgivningen Det er ikke tatt stilling til eventuelle regler for bruk av inntektene fra gebyrordningen som tilfaller kommunen jevnfør forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr 5 om betaling av gebyr første ledd. Klif foreslår at inntekten går inn i et piggdekkfond som kan anvendes til relevante formål. Klif foreslår videre at innføring av piggdekkgebyr etter 2 bare trenger godkjenning fra VD. Det er politiet og regionvegkontorene som håndhever piggdekkgebyrordningen og eventuelt kommunen etter søknad. I alle byer som har innført gebyrordning er det gitt myndighet til kommunen for at trafikkbetjentene skal kunne håndheve parkerte biler på offentlig veg. Det er foreslått høyere tilleggsgebyr for dem som ikke har betalt piggdekkgebyr. Det er videre foreslått høyere gebyr for dem som overtrer bestemmelsen om å kjøre ulovlig med piggdekk utenom piggdekksesongen. Det er politiet og regionvegkontorene som håndhever denne bestemmelsen. Høyere gebyr vil styrke håndhevelsen, men ikke øke oppdagelsesrisikoen. Høyere oppdagelsesrisiko sikres gjennom økt kontroll; noe som er et ressursspørsmål. Statens vegvesen vil øke sin kontrollvirksomhet av biler som bruker piggdekk i trafikk Nedennevnte forslag til endringer bør ses som en helhet som bygger på ovennevnte vurderinger. I følge Vegdirektoratet vil det kunne medføre behov for følgende endringer vegtrafikklovgivningen (endret tekst i blått) Forskrift om bruk av kjøretøy 1-4 om hjul annet ledd (endres ikke): Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende. Vinterdekk er spesielt merkede dekk, særskilt fremstilt for vinterkjøring og med mønsterdybde minst 3 mm. Bare vinterdekk tillates brukt med pigger, med unntak av dekk til motorsykkel. 1-4 om hjul trede ledd endres fra: «Piggdekk eller kjetting må ikke brukes i tiden fra og med første mandag etter 2. påskedag til og med 31. oktober om ikke føreforholdene gjør det nødvendig. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Vegdirektoratet kan gjøre unntak fra dette forbudet.» Til ny 1-4 om hjul trede ledd: «Piggdekk eller kjetting må ikke brukes i tiden fra og med 1. april til og med 31. oktober om ikke føreforholdene gjør det nødvendig. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober. Vegdirektoratet kan gjøre unntak fra dette forbudet.» 3.2. Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen 1 (endre ikke) Den som har fylt 15 år kan av politiet eller regionvegkontoret ilegges gebyr for følgende overtredelser: 11

12 e) kjørt ulovlig med piggdekk eller kjettinger, eller uten å medbringe kjettinger 2 endres fra: «Gebyret er kr 500,- for alle overtredelser med unntak av 1 f) hvor gebyret er kr 750,- og 1 h) og i) hvor gebyret er kr 1 500,-.» Til ny 2: «Gebyret er kr 500,- for alle overtredelser med unntak av 1 e) hvor gebyret er kr 1000,- for biler opp til 3500 kg og kr 2000,- for biler over 3500 kg, 1 f) hvor gebyret er kr 750,- og 1 h) og i) hvor gebyret er kr 1 500,-.» 3.3. Forskrift om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr. Piggdekkforskriften 4 om gebyrets størrelse andre ledd er allerede foreslått endret i en egen høring med høringsfrist 17. august i år. Det foreslås å heve piggdekkgebyret for busser over 5000 kg (M 3 ) og lastebiler over kg (N 3 ), mot at disse kan bruke 6 gram tunge pigger mot 3 gram som i dag. 4. Gebyrets størrelse endres fra: «Gebyret fastsettes til kr 1200 pr. sesong, kr 400 pr. måned og kr 30 pr. dag. Betalt gebyr i en gebyrsone, er gyldig betaling i andre gebyrsoner. For bil med tillatt totalvekt 3500 kg eller mer skal gebyrsatsene i første ledd dobles.» Til ny 4. Gebyrets størrelse: «Gebyret fastsettes til kr 1400,- per sesong, kr 500,- per måned og kr 35,- per dag. Månedsgebyret for april er kr 500,-. Det kan anvendes selvstendig som alternativ til gebyrene i første ledd eller i kombinasjon med første ledd. Betalt gebyr i en gebyrsone, er gyldig betaling i andre gebyrsoner. For bil med tillatt totalvekt over 3500 kg skal gebyrsatsene i første ledd dobles. For busser over 5000 kg (M 3 ) og lastebiler over kg (N 3 ) skal gebyrsatsene i første ledd firedobles.» 5. Betaling av gebyr endres fra: «Kommunen er ansvarlig for informasjon om, tilretteleggelse og gjennomføring av et forsvarlig salgssystem for betaling av gebyr for bruk av piggdekk med varighet for en piggdekksesong, en kalendermåned eller ett døgn. Inntektene fra gebyrordningen tilfaller kommunen. Betaling for sesong eller måned har gyldighet for inneværende vintersesong henholdsvis inneværende kalendermåned, på de dager piggdekk lovlig kan benyttes, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy 1-4 nr. 3. Betaling av dagskort har tilsvarende gyldighet 24 12

13 timer fra påført tidspunkt, eventuelt 48 eller 72 timer, eller om det fremkommer av dagskortet ett eller flere døgn. Betalt gebyr er kun gyldig for én bil. Betalt gebyr for sesong med gyldighet ett år fra betalingsdato er gyldig inntil det utløper.» Til ny 5. Betaling av gebyr: «Kommunen er ansvarlig for informasjon om, tilretteleggelse og gjennomføring av et forsvarlig salgssystem for betaling av gebyr for bruk av piggdekk med varighet for en piggdekksesong fram til og med 31. mars, en kalendermåned eller ett døgn. Inntektene fra gebyrordningen tilfaller kommunen. (Merk: Klif ønsker eventuelle krav til hvordan inntekten skal brukes.) Betalt gebyr for sesong er gyldig til og med 31. mars for inneværende piggdekksesong. Betaling for måned har gyldighet for inneværende kalendermåned, på de dager piggdekk lovlig kan benyttes, jf. forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy 1-4 nr. 2 og 3. Betaling av dagskort har tilsvarende gyldighet 24 timer fra påført tidspunkt, eventuelt 48 eller 72 timer, eller om det fremkommer av dagskortet ett eller flere døgn. Betalt gebyr er kun gyldig for én bil.» Betalt gebyr for sesong med gyldighet ett år fra betalingsdato er gyldig inntil det utløper. 7. Tilleggsgebyr endres fra: «I områder der gebyr for bruk av piggdekk er innført, jf. 2, kan tilleggsgebyr ilegges hvis gyldig betaling ikke foreligger eller dersom utstedt oblat ikke er utfylt og plassert som beskrevet i 6 første og annet punktum. Tilsvarende kan det ilegges tilleggsgebyr dersom anvisninger for gyldig betaling av piggdekkgebyr som nevnt i 6 tredje punktum ikke er fulgt. Tilleggsgebyret er kr 750.» Til ny 7. Tilleggsgebyr: «I områder der gebyr for bruk av piggdekk er innført, jf. 2, kan tilleggsgebyr ilegges hvis gyldig betaling ikke foreligger eller dersom utstedt oblat ikke er utfylt og plassert som beskrevet i 6 første og annet punktum. Tilsvarende kan det ilegges tilleggsgebyr dersom anvisninger for gyldig betaling av piggdekkgebyr som nevnt i 6 tredje punktum ikke er fulgt. Tilleggsgebyret størrelse er lik gebyret for sesong jevnfør 4 første og siste ledd.» 3.4. Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr Endringsforslaget vedrørende 13-3 i kjøretøyforskriften er sendt på høring med høringsfrist 17. august i år. Høringsforslaget følger vedlagt. Forslaget innebærer heving av piggdekkgebyret for busser (M3 kjøretøy) og lastebiler (N3 kjøretøy). Se punkt 3.3. Disse kjøretøyene samt tilhørende tilhengere (O4 kjøretøy), tilgodeses 6 gram pigg mot dagens 3 gram. Videre foreslår vi at regelen om antall pigger blir harmonisert med resten av Skandinavia. 50 pigger 13

14 per meter hjulomkrets gir noen flere pigger for lastebiler og busser, mens SUV-er over 3,5 tonn og personbiler med store bildekk vil få noen færre pigger. Følgende forslag til endring av Forskrift om endring i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) er foreslått (endringer i kursiv): 13-3 nr. 3 bokstav b) skal lyde (gjelder antall pigger i dekk til bil ikke over kg): Største tillatte antall pigger er 50 stk pr. meter i rulleomkrets. Se nr. 7 for regler om ikrafttredelse nr. 4 bokstav c) første setning skal lyde (gjelder antall pigger i dekk til bil over kg): Største tillatte antall pigger er 50 stk pr. meter i rulleomkrets. Se nr. 7 for regler om ikrafttredelse nr. 4 bokstav d) skal lyde (tillatt piggvekt i dekk til bil over kg): Største tillatte vekt pr. pigg er 3 g. For busser over 5000 kg (M 3 ) og lastebiler over kg (N 3 ) er største tillatte vekt pr. pigg 6 g nr. 6 bokstav d) andre setning skal lyde (gjelder antall pigger for buss): På busser kan det tilsvarende benyttes inntil 30 stk. flere pigger. Ny 13-3 nr 7 skal lyde: Ikrafttreden- overgangsordning: Bestemmelsen i 13-3 nr. 3 bokstav b og nr. 4 bokstav c gjelder straks for dekk som ennå ikke er pigget. For dekk som allerede er pigget gjelder bestemmelsen fra 1. juli nr. 2 bokstav b) skal lyde (antall pigger for dekk til tilhenger til bil med totalvekt ikke over kg): Største tillatte antall pigger er 50 stk pr. meter i rulleomkrets. Se nr. 5 for regler om ikrafttredelse nr. 3 bokstav c) skal lyde (antall pigger for dekk til tilhenger til bil med totalvekt over kg): Største tillatte antall pigger er 50 stk pr. meter i rulleomkrets. Se nr. 5 for regler om ikrafttredelse nr. 3 bokstav e) skal lyde (tillatt piggvekt for dekk til tilhenger til bil med totalvekt over kg): Største tillatte vekt pr. pigg er 3 g. For tilhenger til busser over 5000 kg (M 3 ) og tilhenger til lastebiler over kg (N 3 ) er største tillatte vekt pr. pigg 6 g 14

15 Ny 13-7 nr 5 skal lyde: Ikrafttreden- overgangsordning: Bestemmelsen i 13-7 nr. 2 bokstav b og nr. 3 bokstav c gjelder straks for dekk som ennå ikke er pigget. For dekk som allerede er pigget gjelder bestemmelsen fra 1. juli

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Se adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Pål Rosland - 22073488 2010/237587-055 22.02.2012 Anette Hauge -

Detaljer

Statens vegvesen. Høringsinstansene. Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i:

Statens vegvesen. Høringsinstansene. Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer i: Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet Saksbehandlerfinnvalgsnr Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet HMcon Rosendahi -22073757 20 10/054103-007 15.06.2011 Høring: Forslag

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Postmottak øst, Postmottak nord, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt Trafikksikkerhetsseksjonen

Statens vegvesen. Notat. Postmottak øst, Postmottak nord, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt Trafikksikkerhetsseksjonen Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak nord, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr: Liv Marie Nygaard - 22073742

Detaljer

Statens vegvesen. Notat

Statens vegvesen. Notat Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Postmottak øst, Postmottak sør, Postmottak vest, Postmottak midt, Postmottak nord, Bodil Rønning Dreyer, Jane Bordal Trafikksikkerhetsseksjonen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Trafikksikkerhet med og uten pigger. Vinterdekk i fokus 14/11. Arild Ragnøy, Vegdirektoratet

Trafikksikkerhet med og uten pigger. Vinterdekk i fokus 14/11. Arild Ragnøy, Vegdirektoratet Trafikksikkerhet med og uten pigger Vinterdekk i fokus 14/11, Vegdirektoratet Skisse ca innhold 1 Utviklingen av pigg og piggbruk 2 Tekniske egenskaper ved pigg/piggfrie dekk av betydning for trafikksikkerhet

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

Svar - Høring - forslag om sentral forskrift om lavutslippssone for biler

Svar - Høring - forslag om sentral forskrift om lavutslippssone for biler Miljøenheten Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep N-0030 OSLO Vår saksbehandler Thea Berg Lauvsnes Vår ref. 16/27312/ K23 &13 oppgis ved alle henv. Deres ref. 15/576 Dato 16.08.2016 Svar - Høring

Detaljer

Statens vegvesen - organisering. Norske krav til vinterdekk. Reidar Henry Svendsen

Statens vegvesen - organisering. Norske krav til vinterdekk. Reidar Henry Svendsen Statens vegvesen - organisering Norske krav til vinterdekk Reidar Henry Svendsen reidar.svendsen@vegvesen.no Vegdirektoratet *) Legges direkte under Samferdselsdepartementet fra 1. juli 2016 Vi er der

Detaljer

Økonomiske virkemidler

Økonomiske virkemidler Økonomiske virkemidler Bedre byluftforum 27. mars 2017 29.03.2017 Økonomiske virkemidler Lavutslippssone og andre nye lovhjemler Hjemler etter vegtrafikkloven og vegloven Hjemmel til å innføre lavutslippssone

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Gebyr for bruk av piggdekk i Trondheim. Status 2008/09 og videreføring Arkivsaksnr.: 09/29428

Saksframlegg. Trondheim kommune. Gebyr for bruk av piggdekk i Trondheim. Status 2008/09 og videreføring Arkivsaksnr.: 09/29428 Saksframlegg Gebyr for bruk av piggdekk i Trondheim. Status 2008/09 og videreføring Arkivsaksnr.: 09/29428 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret tar gjennomføringen

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Intensivert vegrenhold og støvdemping i Grenland. Gjennomføringsplan. Oktober 2016

Intensivert vegrenhold og støvdemping i Grenland. Gjennomføringsplan. Oktober 2016 Intensivert vegrenhold og støvdemping i Grenland Gjennomføringsplan Oktober 2016 Innledning Tiltaksutredning for luftkvalitet i Grenland ble vedtatt av bystyrene i Porsgrunn og Skien kommuner 10. mars

Detaljer

Svevestøv tiltak og virkemidler Fra tiltaksplaner til piggdekkgebyrer

Svevestøv tiltak og virkemidler Fra tiltaksplaner til piggdekkgebyrer Miljøenheten Bedre Byluft 12.april 2016 Svevestøv tiltak og virkemidler Fra tiltaksplaner til piggdekkgebyrer Foto: Geir Hageskal Tore Berg, Miljøenheten Trondheim kommune OK 2013-15 2016 Strengere grenseverdier

Detaljer

Samferdselsdepartementet. Ref.nr. / T i l r å d i n g

Samferdselsdepartementet. Ref.nr. / T i l r å d i n g Samferdselsdepartementet Ref.nr. /2012-2013 T i l r å d i n g Forskrift om endring av forskrift 17. september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen (gebyrforskriften)

Detaljer

Saksframlegg. Gebyr for bruk av piggdekk i Trondheim. Status 2007/08 og videreføring Arkivsaksnr.: 08/17544

Saksframlegg. Gebyr for bruk av piggdekk i Trondheim. Status 2007/08 og videreføring Arkivsaksnr.: 08/17544 Saksframlegg Gebyr for bruk av piggdekk i Trondheim. Status 2007/08 og videreføring Arkivsaksnr.: 08/17544 Forslag til innstilling: 1. Bystyret tar gjennomføring av ordningen med gebyr for bruk av piggdekk

Detaljer

Veistøvproblem i Trondheim? Erfaringer med tiltak og virkemidler

Veistøvproblem i Trondheim? Erfaringer med tiltak og virkemidler Vegdrift 2014 Teknakonferanse 3. og 4.nov Veistøvproblem i Trondheim? Erfaringer med tiltak og virkemidler Foto: Carl-Erik Eriksson Miljøenheten - Tore Berg Svevestøv Prinsens gate 6A (ÅDT = 25000) Vintersesongen

Detaljer

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet Saksnr.: 2011/6923 Dokumentnr.: 141 Løpenr.: 169735/2015 Klassering: K23 Saksbehandler: Reidun Ottosen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og miljøutvalget Formannskapet Høring - Skjerpede

Detaljer

Vtrl 37 Fjerning og forvaring av kjøretøy Nærmere om vegvesenets myndighet

Vtrl 37 Fjerning og forvaring av kjøretøy Nærmere om vegvesenets myndighet Licenced to stop Vtrl 37 Fjerning og forvaring av kjøretøy Nærmere om vegvesenets myndighet Thormod Gausdal Hva sier Vegtrafikkloven 37. Fjerning og forvaring av kjøretøy m.m. Politiet kan kreve fjernet,

Detaljer

Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet

Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet Arbeidsgruppa om Lavutslippssoner Nedsatt våren 2004 - medlemmer fra SD, MD, Oslo, VD Mandat:

Detaljer

Anmodning om vurdering av behov for forskrift om veisalting

Anmodning om vurdering av behov for forskrift om veisalting Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 10.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/9815 Saksbehandler: Helga Gunnarsdottir Anmodning om vurdering av

Detaljer

Piggfrie dekk i de største byene

Piggfrie dekk i de største byene TØI rapport 493/2 Forfatter: Lasse Fridstøm Oslo 2, 4 sider Sammendrag: Piggfrie dekk i de største byene For å undersøke om økt bruk av piggfrie dekk har negative følger for trafikksikkerheten har en analysert

Detaljer

Drammen ønsker bedre byluft

Drammen ønsker bedre byluft TØI rapport 570/2002 Forfattere: Astrid H Amundsen og Ulf Rydningen Oslo 2002, 59 sider Sammendrag: 80% piggfritt i innen 2004? Resultater fra en spørreundersøkelse i og fem nabokommuner. ønsker bedre

Detaljer

Miljøvennlige vegdekker. Seminar Rica Hell 14. September 2006 Nils Sigurd Uthus Statens Vegvesen, Vegdirektoratet

Miljøvennlige vegdekker. Seminar Rica Hell 14. September 2006 Nils Sigurd Uthus Statens Vegvesen, Vegdirektoratet Miljøvennlige vegdekker Seminar Rica Hell 14. September 2006 Nils Sigurd Uthus Statens Vegvesen, Vegdirektoratet Miljøvennlige vegdekker Aktiviteter i arbeidspakke støv Målsetting Færre støyplagede langs

Detaljer

Saksframlegg. Gebyr for bruk av piggdekk i Trondheim Status og videreføring av ordningen i 2005/2006 Arkivsaksnr.: 05/26456

Saksframlegg. Gebyr for bruk av piggdekk i Trondheim Status og videreføring av ordningen i 2005/2006 Arkivsaksnr.: 05/26456 Saksframlegg Gebyr for bruk av piggdekk i Trondheim Status og videreføring av ordningen i 2005/2006 Arkivsaksnr.: 05/26456 Forslag til innstilling: 1.Gjennomføring av ordningen med gebyr for bruk av piggdekk

Detaljer

Piggdekk eller piggfritt? Hvilke valg gjør norske bilister? Tore Vaaje Gjensidige NOR Forsikring

Piggdekk eller piggfritt? Hvilke valg gjør norske bilister? Tore Vaaje Gjensidige NOR Forsikring Piggdekk eller piggfritt? Hvilke valg gjør norske bilister? Tore Vaaje Gjensidige NOR Forsikring Sollerud, januar 2003 1 Bakgrunn Piggdekkene sliter asfalt som i byområder kan medføre helsefare, og kostnadene

Detaljer

Piggdekkens betydning for slitasjeog

Piggdekkens betydning for slitasjeog Piggdekkens betydning for slitasjeog støv Nils Uthus Vegdirektoratet, Teknologiavdelingen www.vegvesen.no/miljovegdekke Bruk av piggdekk i Norge Bruk av piggdekk i Norge startet allerede i slutten av 60

Detaljer

TILTAKSFORSLAG MOT SVEVESTØV. Drammen vinteren 05/06

TILTAKSFORSLAG MOT SVEVESTØV. Drammen vinteren 05/06 TILTAKSFORSLAG MOT SVEVESTØV Drammen vinteren 05/06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 LUFTKVALITETEN I DRAMMEN 4 2.1 HVA STYRER LUFTKVALITETEN I DRAMMEN 4 2.2 MÅLINGER AV PM10 2005 4 3 TILTAK 5 3.1

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo i 2016 En oppsummering

Luftkvaliteten i Oslo i 2016 En oppsummering Oslo kommune Luftkvaliteten i Oslo i 216 En oppsummering Eksos i perioder med stabile værforhold I januar var det en periode fra 16.-23.1. med veldig stabile værforhold. Under slike forhold er det typisk

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo i 2015 En oppsummering

Luftkvaliteten i Oslo i 2015 En oppsummering Oslo kommune Luftkvaliteten i Oslo i 2015 En oppsummering Generelt var 2015 et forholdsvis gjennomsnittlig år når det gjelder luftforurensning. Stabile værforhold og eksosforurensning I januar og februar

Detaljer

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 2000/2001

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 2000/2001 Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 2000/2001 Forord Undersøkelsen om bruk av piggdekk på lette kjøretøy i vintersesongen 2000/2001 er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Akershus med Jostein Myre som prosjektleder.

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I april måned var det i 96 % av

Detaljer

bestemte grupper av kjøretøy, slik Helse- og omsorgsdepartementet gjorde for Bergen kommune i 2010. Vegtrafikklovens første ledd lyder nå som følger:

bestemte grupper av kjøretøy, slik Helse- og omsorgsdepartementet gjorde for Bergen kommune i 2010. Vegtrafikklovens første ledd lyder nå som følger: Nærmere avklaring av muligheten til å iverksette midlertidige trafikkbegrensede tiltak i perioder med lokal luftkvalitet som overstiger grensene i forurensningsforskriften kapittel 7 God luftkvalitet forutsetter

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 2015. Mai 2015 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse 205 Mai 205 Piggdekkundersøkelse - VÅR 205 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen våren 205. Hensikten

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: april 2004 Flere dager med mye veistøv i april Det ble det målt konsentrasjoner av PM 0 over nasjonalt mål på alle stasjoner i april. På gatestasjonene

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma november 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma november 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma november 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I november måned var det i over

Detaljer

Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen. januar april 2005

Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen. januar april 2005 Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen januar april 25 Mai 25 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 HENSIKT... 3 2 HVA UTLØSTE KRAV TIL TILTAK?... 4 2.1 GRENSEVERDIER...

Detaljer

Sju år med piggdekkgebyr.. og litt til

Sju år med piggdekkgebyr.. og litt til Miljøenheten Sju år med piggdekkgebyr.. og litt til Vinterdekk i fokus - 14.11.2008 SVV Sør Tore Berg Svevestøv Prinsens gate 6A (ÅDT = 25000) Vintersesongen 1990-1991 PM10 og PM2.5 (NILU) Maxdøgn: 605

Detaljer

3 Lokal forurensning. 3.1 Hva dreier debatten seg om? 3.2 Hva er sakens fakta? Svevestøv

3 Lokal forurensning. 3.1 Hva dreier debatten seg om? 3.2 Hva er sakens fakta? Svevestøv 3 Lokal forurensning 3.1 Hva dreier debatten seg om? I flere storbyer kan det vinterstid med kald stillestående luft og inversjon oppstå et problem ved at forurensningsforskriftens grenseverdier for NO

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma mars 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma mars 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma mars 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I mars måned var det i over 80 %

Detaljer

Miljøfartsgrense i Oslo 2004-2011

Miljøfartsgrense i Oslo 2004-2011 Miljøfartsgrense i Oslo 2004-2011 Oppsummeringsrapport Region øst November 2012 Miljøfartsgrense 1 Forord Vegslitasje og oppvirvling av veistøv er en av de største kildene til svevestøv (PM 10 ) i norske

Detaljer

Statens vegvesen. Presiserende notat om kontroll av vinterdekk etter utvidet påbud om vinterdekk fra 1. januar 2015

Statens vegvesen. Presiserende notat om kontroll av vinterdekk etter utvidet påbud om vinterdekk fra 1. januar 2015 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 0.Postmottak Vegdirektoratet, Vegdirektoratet Postmottak, Region øst Postmottak, Region sør Postmottak, Region vest Postmottak, Region midt Postmottak, Region nord

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I april måned var det i 95 % av

Detaljer

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1999/2000

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1999/2000 Piggdekkbruk i Oslo/Akershus Piggdekkbruk i Oslo/Akershus Forord Undersøkelsen om bruk av piggdekk på lette kjøretøy i vintersesongen er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Akershus med Jostein Myre

Detaljer

Vinterdrift og miljø i Norge

Vinterdrift og miljø i Norge NVF 7. feb. Pål Rosland Vinterdrift og miljø i Norge SaltSMART Bedre byluft Bilde: Kjersti Wike Skape friksjon med kjemikalier Vei Issmelting de-iceing Hindre rim og black-ice Anti-iceing Hindre fastfrysing

Detaljer

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012

TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse. April 2012 TRB kommunikasjon - Piggdekkundersøkelse April 2012 Piggdekkundersøkelse - VÅR 2012 Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra piggdekkundersøkelsen fra våren 2012.

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Byrådssak 1326 /14 Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner NIHO ESARK-03-201400030-212 Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet har ved brev datert

Detaljer

Dårlig luftkvalitet i større norske byer Oppsummering av møter med byene

Dårlig luftkvalitet i større norske byer Oppsummering av møter med byene Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 14.03.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/906 Saksbehandler: Borghild Rime Bay Dårlig luftkvalitet i større

Detaljer

Viser til deres brev datert angående høring av forslag til sentral forskrift om lavutslippssone for biler.

Viser til deres brev datert angående høring av forslag til sentral forskrift om lavutslippssone for biler. Bymiljø og utbygging Samferdselsdepartementet Veg- og trafikksikkerhetsavdelingen v/carsten Horn-Hanssen Dato: Saksnummer: Journalnummer: Deres referanse: 20.08.2016 15/00433-17 Forskrift om lavutslippssone

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: mandag 23. mai 2011 kl. 18.30 Sekretariat: Therese Kloumann Lundstedt, tlf. 23

Detaljer

Tiltak mot lokal luftforurensning hjemlet i vegtrafikkloven og veglova muligheter og begrensninger

Tiltak mot lokal luftforurensning hjemlet i vegtrafikkloven og veglova muligheter og begrensninger Tiltak mot lokal luftforurensning hjemlet i vegtrafikkloven og veglova muligheter og begrensninger Kjersti Bakken Veg- og transportavdelingen Seksjon for trafikkforvaltning Vegdirektoratet Viktigst med

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I desember måned var det i over

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Johnny Fløyli 245861/TFa 09.02.2007

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Johnny Fløyli 245861/TFa 09.02.2007 SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: Johnny Fløyli 245861/TFa 09.02.2007 Til: Johnny Fløy Kopi til: Mette Pedersen Fra: Terje Farestveit KU FOR VERVET TROMSØ LUFTFORURENSING Kommuneoverlegen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUK AV PIGGDEKKFONDETS MIDLER Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til innstilling legges frem på møtet

Saksframlegg. Trondheim kommune. BRUK AV PIGGDEKKFONDETS MIDLER Arkivsaksnr.: 05/ Forslag til innstilling legges frem på møtet BRUK AV PIGGDEKKFONDETS MIDLER Arkivsaksnr.: 05/06420 Saksframlegg Forslag til innstilling legges frem på møtet Saksfremlegg - arkivsak 05/06420 1 Saksutredning : Bakgrunn Innføring av gebyr for bruk av

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2017

Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2017 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2017 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I januar måned var det i over

Detaljer

E18 i Asker Kontaktgruppemøter oktober 2013 Prinsipper for skjerming av bebyggelse

E18 i Asker Kontaktgruppemøter oktober 2013 Prinsipper for skjerming av bebyggelse E18 i Asker Kontaktgruppemøter oktober 2013 Prinsipper for skjerming av bebyggelse Gunnar Bratheim Oppdragsleder Multiconsult Støyskjerming av bebyggelse hva er kravene? Miljøverndepartementets retningslinje

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: mars 2004 Tørt, stabilt og solrikt vær med lite vind medførte høye konsentrasjoner av svevestøv fra oppvirvlet veistøv. Mye svevestøv i mars Det

Detaljer

Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 2015

Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 2015 FREDRIKSTAD KOMMUNE (Nygaardsgaten 14-16) PB 145 162 Fredrikstad Tlf.: 69 3 6 http://www.fredrikstad.kommune.no Fredrikstad kommune Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 215 Veinær målestasjon, St.Croix

Detaljer

LUFTFORURENSNING I OSLO

LUFTFORURENSNING I OSLO LUFTFORURENSNING I OSLO RUNAR OVESEN BYMILJØETATEN MILJØDIVISJONEN 30. MAI 2013 Organisasjonen: En miljøvennlig by Luftmålinger Støyskjerming Dynamisk gatebelysning Piggdekkgebyr Renhold Vårrengjøring

Detaljer

Bruk av vinterdekk med pigger. Oslo/Akershus 1995/96. Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1995/96

Bruk av vinterdekk med pigger. Oslo/Akershus 1995/96. Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1995/96 Bruk av vinterdekk med pigger Oslo/Akershus 1995/96 Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1995/96 Forord Undersøkelsen om bruk av piggdekk er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Akershus, med Eirik Wulvik som

Detaljer

Forord. ViaNova Plan og Trafikk AS Mai Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 2004/2005 Side 1

Forord. ViaNova Plan og Trafikk AS Mai Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 2004/2005 Side 1 Forord Undersøkelsen om bruk av piggdekk på lette kjøretøy i vintersesongen 2004/2005 er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst med Marita Birkeland, Lars Erik Hauer og Sondre Meland som prosjektledere.

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012

Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012 Oslo kommune Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012 Noe forurenset luft i november og desember Både i november og desember var de registrerte forurensningsnivåene generelt lavere enn

Detaljer

Bremselengde. (Elevhefte) Hensikt:

Bremselengde. (Elevhefte) Hensikt: Bremselengde (Elevhefte) Hensikt: Du skal nå lære om sammenhengen mellom fart og bremselengde. Du skal lære om friksjon og friksjonskoeffisient Lære om hvilke faktorer som påvirker total stopplengde for

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2017

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2017 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2017 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I februar måned var det i over

Detaljer

et virkemiddel for bedre byluft

et virkemiddel for bedre byluft PIGGDE K K G E B Y R E R et virkemiddel for bedre byluft Rapport om gjennomføring og resultater for sesongen 2006-2007 Byrådsavdeling Byutvikling Samferdselsetaten April 2007 BAKGRUNN Fra rapport om Luftkvalitet

Detaljer

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vedlegg 5 Ørskog kommune Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vurdering av lokal luftkvalitet 2015-01-29 Revisjon: J01 J01 2015-01-29 Til bruk ThSol KJB ATFot Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I SKILTFORSKRIFTEN MV.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I SKILTFORSKRIFTEN MV. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IMO-13/13492-2 89087/13 27.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 06.02.2014

Detaljer

I vurderingen er det lagt til grunn en fremtidig situasjon i 2020, som er beregningsår. Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt materiale.

I vurderingen er det lagt til grunn en fremtidig situasjon i 2020, som er beregningsår. Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt materiale. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521314 Luftkvalitetsvurdering Birk Barnehage Del: Skrevet av: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-04-17 Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-04-17 INNLEDNING

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Gebyr for bruk av piggdekk i Trondheim. Status og videreføring. Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Gebyr for bruk av piggdekk i Trondheim. Status og videreføring. Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling: Saksframlegg Gebyr for bruk av piggdekk i Trondheim. Status og videreføring. Arkivsaksnr.: 07/26667 Forslag til innstilling: 1. Bystyret tar gjennomføring av ordningen med gebyr for bruk av piggdekk vintersesongen

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Trafikketaten. Saksnr.: Seksjon plan og transport v/ Øyvind Hauge Støle Trafikketaten.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Trafikketaten. Saksnr.: Seksjon plan og transport v/ Øyvind Hauge Støle Trafikketaten. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Trafikketaten Fagnotat Til: Fra: Seksjon plan og transport v/ Øyvind Hauge Støle Trafikketaten Saksnr.: 201600221-240 Emnekode: ESARK-03 Saksbeh: OYHA Kopi til: Dato: 12. august

Detaljer

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft?

Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Dieselbiler kan utslippskrav og avgifter gi bedre byluft? Byutvikling for bedre luft og klima, Trondheim 8. oktober 2012 Harald Aas, Kommunikasjonsleder TØI Bergen 14.januar 2010 Side NO2-verdier Danmarksplass,

Detaljer

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 2002/2003

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 2002/2003 Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 2002/2003 Forord Undersøkelsen om bruk av piggdekk på lette kjøretøy i vintersesongen 2002/2003 er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Region øst med Jostein Myre som prosjektleder.

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I februar måned var det i over

Detaljer

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN Oppdragsgiver: Balsfjord Kommune Oppdrag: 523596 Reguleringsplan Nordkjosbotn Del: Dato: 2011-03-08 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Trond Norén LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere!

Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere! Pigg- eller piggfrie vinterdekk? Velg klokt kjør smartere! Vintertrafikken er full av overraskelser Snø, is eller sørpe du vet aldri hva som kan skje. Vær forberedt. Velg klokt og sørg for at du kommer

Detaljer

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 2001/2002

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 2001/2002 Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 2001/2002 Forord Undersøkelsen om bruk av piggdekk på lette kjøretøy i vintersesongen 2001/2002 er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Akershus med Jostein Myre som prosjektleder.

Detaljer

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS LUFTKVALITETS- VURDERING Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_65170000 Bergen kommune Opus Bergen AS 31.08.2016 1 Bakgrunn og problemstillinger Forskrift om begrensning av

Detaljer

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.

Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17. Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer. Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09. Vedlegg til NA-RUNDSKRIV 05/17 Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder Kriterier med kommentarer Fastsatt av Vegdirektoratet 19.09.2005 1. Grunnlag for fartsgrensesystemet I dette rundskrivet presenteres

Detaljer

LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE. Ciens frokostseminar Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune

LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE. Ciens frokostseminar Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE Ciens frokostseminar - 26.4.2017 Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune LUFTMÅLENETTVERKET I OSLO HVILKE STOFFER MÅLES I OSLO? Nitrogenoksider

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo i 2014 En oppsummering

Luftkvaliteten i Oslo i 2014 En oppsummering vindhastighet [m/s] NO2-konsentrasjon [µg/m3] Oslo kommune Luftkvaliteten i Oslo i 214 En oppsummering Generelt god luftkvalitet i 214 I 214 ble det målt forholdsvis lite luftforurensing sammenlignet med

Detaljer

Dekkbruk på tunge kjøretøy i Oslo-regionen vinteren 2000

Dekkbruk på tunge kjøretøy i Oslo-regionen vinteren 2000 Dekkbruk på tunge kjøretøy i Oslo-regionen vinteren 2000 Dekkbruk på tunge kjøretøy i Oslo-regionen vinteren 2000 Forord Undersøkelsen om bruk av piggdekk på tunge kjøretøy vinteren 2000 er utført på oppdrag

Detaljer

2.2 Rapport luftforurensning

2.2 Rapport luftforurensning 2.2 Rapport luftforurensning RAPPORT SIDE 18 AV 18 C:\01 Oppdrag\19099115 Reguleringsplan Mære\14 Fagområder\Regulering\Merknadsbehandling\Revisjon 25_10_2017\ETM_20_A_00064_2017-10- 23.docx -14 OPPDRAG

Detaljer

Salting i et trafikksikkerhets- og fremkommelighetsperspektiv. Guro Ranes Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Statens vegvesen

Salting i et trafikksikkerhets- og fremkommelighetsperspektiv. Guro Ranes Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Statens vegvesen Salting i et trafikksikkerhets- og fremkommelighetsperspektiv Guro Ranes Trafikksikkerhetsseksjonen Vegdirektoratet Statens vegvesen Bakgrunn Statens vegvesens formål: Vi utvikler og tar vare på et sikkert,

Detaljer

Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy

Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrifter Endring av trafikkreglene bruk av selvbalanserende kjøretøy Høring om forslag til endring i: - forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og

Detaljer

Visjoner og mål for vinterdrift

Visjoner og mål for vinterdrift Kurs i vinterdrift Visjoner og mål for vinterdrift 1 Visjoner og mål for vinterdrift Kapittel A: 2 Jeg vil snakke om Statens vegvesens ansvar Formål, visjon og verdier Nasjonal transportplan Nasjonal handlingsplan

Detaljer

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen NILU: OR../2007 NILU: OR../2007 REFERANSE: O-107132 DATO: NOVEMBER 2007 ISBN: 82-425- Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen Vurdering av luftforurensning fra kulvert Ivar Haugsbakk Norsk institutt for luftforskning

Detaljer

Månedsrapport oktober 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport oktober 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 Månedsrapport oktober 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Det ble registrert 1 døgnoverskridelse av svevestøv PM 10 på Lensmannsdalen målestasjon i oktober måned. I rapporten er det gitt

Detaljer

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging.

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521177 Luftkvalitet Mindeporten Del: Skrevet av: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-03-10 Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-03-12 INNLEDNING Mindeporten

Detaljer

MILJØVENNLIGE VEGDEKKER Støv- og støyende egenskaper

MILJØVENNLIGE VEGDEKKER Støv- og støyende egenskaper MILJØVENNLIGE VEGDEKKER Støv- og støyende egenskaper Nordisk fagseminar. Rica hotell. Hell. 14.september 2006 Status for støvproblematikk i Norge Tom Myran Institutt for geologi og bergteknikk NTNU 1 Tom

Detaljer

Vinterfartsgrenser. Problemstilling og metode. Sammendrag:

Vinterfartsgrenser. Problemstilling og metode. Sammendrag: TØI rapport 462/1999 Forfattere: Arild Ragnøy og Lasse Fridstrøm Oslo 1999, 33 sider Sammendrag: Vinterfartsgrenser Problemstilling og metode Målet med foreliggende prosjekt er i første rekke å fastslå

Detaljer

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1998/99

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1998/99 Piggdekkbruk i Oslo/Akershus Piggdekkbruk i Oslo/Akershus Forord Undersøkelsen om bruk av piggdekk på lette kjøretøy i vintersesongen er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Akershus med Jostein Myre

Detaljer

Konsekvensvurdering av midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning i Oslo

Konsekvensvurdering av midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning i Oslo Konsekvensvurdering av midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning i Oslo - Utkast til forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensing i Oslo kommune 21.11..2011

Detaljer

Ares Detection AS. Automatisk detektering Av Piggdekk. Automatisk innkreving av Piggdekkgebyr. Bedre Byluft Forum Oslo 27 mars 2017

Ares Detection AS. Automatisk detektering Av Piggdekk. Automatisk innkreving av Piggdekkgebyr. Bedre Byluft Forum Oslo 27 mars 2017 Ares Detection AS Automatisk detektering Av Piggdekk Automatisk innkreving av Piggdekkgebyr Bedre Byluft Forum Oslo 27 mars 2017 Ole Bjørn Kleven: Daglig Leder. Ares Detection AS Fredrik Kleven: Utvikler/programmerer.

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1997/98

Piggdekkbruk i Oslo/Akershus 1997/98 Piggdekkbruk i Oslo/Akershus Piggdekkbruk i Oslo/Akershus Forord Undersøkelsen om bruk av piggdekk på lette kjøretøy i vintersesongen er utført på oppdrag fra Statens vegvesen Akershus med Jostein Myre

Detaljer

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE

Samferdselsdepartementet. Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no. Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Samferdselsdepartementet Sendes bare elektronisk til postmottak@sd.dep.no Dear [Name] NYTT FELLES PARKERINGSREGELVERK - HØRINGSUTTALELSE Dato 1. september 2014 Vi viser til høring av forslag til nytt felles

Detaljer

Kjøres det fortere sent om kvelden enn på dagtid?

Kjøres det fortere sent om kvelden enn på dagtid? SPISS Tidsskrift for elever med teknologi og forskningslære i videregående skole Kjøres det fortere sent om kvelden enn på dagtid? Forfatter: Jon Lofthus Aarsand, Vardafjell vgs Sammendrag I dette prosjektet

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: februar 2004 Flere dager med forurenset luft i februar Det var en varm februar med stabile værforhold, til dels lite vind (Tabell 6) og bare, tørre

Detaljer