DU ER ØNSKET! Omlegging av turnustenesta - siste innspurt. Vil DU engasjere deg?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DU ER ØNSKET! Omlegging av turnustenesta - siste innspurt. Vil DU engasjere deg?"

Transkript

1

2 2 Status Presens TIL OPPLYSNING Omlegging av turnustenesta - siste innspurt Turnusdebatten har vart i fleire år og det er ikkje lett alltid å halde oversikta over kva som er dei siste forslaga til den nye tenesta. I dette innlegget får du difor siste oppdatering om kva som kjem til å møte oss det neste året i den nye, reformerte turnustenesta. Framtidas ordning kjem fortsatt til å heite turnusteneste og innhaldet i sjølve ordninga kjem også til å vidareførast. Tenesta vil framover bli fyrste delen av eit spesialiseringsløp. Den vil bestå av 12 månadar i spesialisthelsetenesta og 6 månadar ved eit allmennlegekontor. Hovudskilnaden mellom dei to ordningane ligg i korleis ein får stillinga. I dag er det loddtrekning, medan frå februar 2013 vil det vere ein søknadsprosess som avgjer kven som får stillingane. Dette medfører også at retten på ei turnusstilling forsvinn. Alle som søkjer på stillinga vil måtte ha autorisasjon. I Noreg arbeider HOD (Helse- og Omsorgsdepartementet) med å ferdigstille prosessen der studentar ved norske universitet får autorisasjon etter fullførd studium. Søknadsprosessen vil gjennomførast to gonger i året. Samstundes vil ein også legge ut stillingsutlysingar til rekrutteringssvake områder ei tid før hovudopptaket, som eit insentiv for å sikre rekruttering til områder som statistisk sett har problem med å få tilsett turnuslegar. På denne måten vil ein kunne sikre seg ei stilling før hovudopptaket. Staten vil også i framtida vere involvera i reguleringa av antal stillingar, samt kvar desse stillingane skal opprettast/vidareførast. I åra framover vil antal stillingar vere som dagens nivå og ikkje bli redusera som fyrst foreslått av Helsedirektoratet. Korleis søknadsprosessen skal organiserast er enno ikkje klart. Svært mange aspekt ved søknadsordninga, som systemet, tidsaspekt og det juridiske aspektet er enno ikkje utarbeida. Dette er noko HOD og HDir skal nytte tida framover på. Det er også her Nmf, Dnlf og ANSA vil vere sterkt involvera. Studentar som ventar på turnus eller som er ferdige i løpet av 2012 vil mest sannsynleg bli dei fyrste som gjeng inn i ordninga. Dei som byrjar i turnus i august vil få overført stillingane sine inn det nye systemet, men dei som står på venteliste vil mest sannsynleg måtte søke på lik linje med andre, men dette er ikkje endeleg avklara. Hovudmålet til HOD er å gjere turnusordninga om til ei ordning som liknar på det resten av arbeidslivet har å forhalde seg til. Det tyder i praksis at sjølve søknadsprosessen vil vere svært open. Dei har signalisera at det kjem til å bli utarbeida eit system lik Samordna opptak for å handsame alle søknadane. Her vil det bli mogleg å legge inn så mange søknadar ein vil, med moglegheit til å prioritere eit visst antal. Søknadskriteriene er også like opne. Ein kan sjå for seg at ein må legge inn eit minimum av opplysningar, med moglegheit for å velje i stor grad kva ein vil legge inn. Sidan mesteparten av søkjarane ikkje har karakterar, så er dette høgst frivillig om ein vil legge ved eller ikkje. Det vil bli søkjarane si avgjerd kva dei vil legge inn i systemet. Det er viktig å presisere at desse opplysningane ikkje har blitt vedteke, men berre blitt referera i eit møte med HOD. Kva som skjer i løpet av året er vanskeleg å føresjå på dette tidspunktet. Difor må desse opplysningane tolkast som midlertidig informasjon. Nmf har vidareformidla at det er svært viktig at søknadsprosessen blir så standardisera som mogleg for å unngå nepotisme og diskriminering. Nmf arbeider også med å få til overgangsordningar for studentar som blir ramma av at ein må ha autorisasjon for å få søkje på turnusstillingane. Tida framover vil bli nytta til å arbeide opp mot HOD og HDir for å få til ei turnusteneste som kan tene oss alle, og som kan vere berekraftig i tida framover. Nmf håpar alle som har innspel i debatten tek kontakt sentralt eller gjennom lokallaget. Bjørg Bakke - leiar Norsk medisinstudentforeining (Nmf) DU ER ØNSKET! Vil DU engasjere deg? Vi søker journalister, lay-out-arbeidere (opplæring følger selvsagt med), fotografer og maskoter. Send en mail til om du vil inn i det gode selskap. Erfaring er overhode inget must - har du interessen er du med! Vi sees!

3 3 Status Presens REDAKSJONEN Status presens er her - velkommen skal du være! Status presens er herved medisinstudiets forum for journalistikk av ethvert kaliber. Etter et år uten Incisura, det tidligere magasinet ved fakultetet, er altså det nye magasinet et faktum. Og det er vi glade for; et så stort studieprogram som medisin er, med så mange bra folk som det rommer, har så absolutt rom for et helt eget magasin! Vi ønsker å være et magasin dere ønsker å lese, og som de øvrige studentorganisasjonene her oppe på Haukis kan bruke til å profilere seg selv og informere om sitt arbeid. Et fargerikt fellesskap rett og slett. I denne første utgaven kan du lese om alt fra turnustrekning og utveksling til duellen mellom Haukeland og SiB-kantina, til Blot og MILF, ja helt til MVL på Gol og tilbake til Norsk Folkehjelp. Maria tar deg med på en reise gjennom vårlige Bergen, og i portrettet har vi snakket med helsepønkerne i Biobastard, som leverer sjokkerende nyheter om helsepønken (den er død!). Årets foreleser Ole Frithjof Norheim har også fått noen ord med i laget, og årets revy er selvsagt behørlig dokumentert på midtsidene. Vi introduserer nye faste poster som Drypp og Dråpe; spalten hvor redaksjonen tester byens vannhull, den nevnte Duellen, samt Morosidene med quiz og annet ræl i regi av to glade sjeler på kull11. Vi har til og med fått vår egen ekvivalent til Morten M og Laffen, nærmere bestemt Doktor Wiesner, som holder leir på Morosidene i tiden framover. Vil du også lage magasin? Vi tar imot med åpne armer, og søker: - deg som vil skrive, ytre meninger, ta bilder, tegne, være vittig, gjøre lay out og bli kjent med flere mennesker. - deg som vil kaste terning for Haukelandskaffe, musikk, konserter, film, pensum, ikke-pensum, Blot, revyer, utveksling, Bergen, politikere, medstudenter, festivaler, lesesalsmote, turnus, filosofisk poliklinikk, mentorgrupper, kurs, fadderuker og hverdagen i seg selv. Send oss en mail og kom på et av våre særdeles hyggelige redaksjonsmøter. Velkommen! Til både oss og dere! Hjertelig hilsen Marianne, redaktøren Anette Blakstad, kull 08A: Redaksjonsassistent Ingrid Braathen, kull10: Journalist og kryssorddame Ella Roksund, kull08a: Korrekturleser Siv Mjøs, kull 10/11: Journalist Stian Iversen, kull 08A: PR-ansvarlig Stian Iversen (nr.2), kull11: Moromann Geir Hermansen, kull11: Moromann Maria Lie Karlsen, kull 08A: Kulturansvarlig Marte Egeland, kull08a: Sosial fakultetskontakt Fredrik Kilander, kull07b: Lay out og altmuligmann Marianne Ask Torvik, kull08a: Redaktør og lay out Ikke tilstede på bildedagen, men så absolutt tilstede i redaksjonen er også: Anne Marit Særsten, kull07a: Faglig fakultetskontakt Olga Angali, kull 07A: Økonomiansvarlig Else Hansdatter Fjøsne, kull08a: Fotosjef Ingrid Ormåsen, kull08a: Utenrikskorrespondent

4 4 Status Presens MENINGER Alle som har åpnet studentmailen sin den siste tiden har fått med seg begrep som samvittighetsfrihet og reservasjonsrett. Vi har valgt å gjengi to kronikker trykket i Bergens tidende hhv 6. og 11. februar, som presenterer to ulike sider i debatten om reservasjonsrett. Legar med grenser - Gud fri oss frå eit samfunn der folk let samvitet styra. Tekst: Ingebjørn Bleie, turnuslege Sjå for deg at du skal gifta deg, men sorenskrivaren nektar å signera ekteskapspapira fordi han ikkje trur de giftar dykk av ekte kjærleik. Eller at bankrådgjevaren ikkje vil gje deg lån fordi den store SUV-en du har lyst på vil bidra til å øydeleggja kloden for framtidige generasjonar. Me menneske er stadig vekk prisgitt konkrete vurderingar gjort av enkeltpersonar. For samfunnet er det ein fordel at desse vurderingane er mest mogeleg samstemte og føreseielege. Ikkje minst gjeld dette offentlege tenester. I overkant fintfølande Fastlegane og professoranei allmennmedisin, Edvin Schei og Eivind Meland, tek i Bergens Tidende opp legar sin reservasjonsrett. Reservasjonen mot å sjølv delta i inngrep som abort og kunstig befrukting av lesbiske blir sett på som greitt ivareteke i Norge i dag. Ingen tvingar helsepersonell til å utføra slike inngrep, dersom dei ikkje vil. Schei og Meland meiner imidlertid at fastlegar skal kunne reservera seg mot å henvisa til inngrep dei har moralske problem med. Dette er i overkant fintfølande, spesielt med tanke på at portvaktarrolla inn mot spesialisthelsetenesta er ein av fastlegens desidert viktigaste funksjonar. Som medisinstudent fekk eg undervisning både av Schei og Meland. Ein sentral tanke i deira undervising er at legen, i tillegg til det reint medisinskfaglege, må ta inn over seg pasientane sine "fire F-ar": følelsar, forventningar, føresetnader og forestillingar. Det er difor med undring eg ser desse to ta til orde for at utvalde deler av legestanden skal få lov til å setja sitt eige kjensleliv over pasientane sine behov og lovfesta rettar. Inga innpakking Ei kvinne som kjem til ein "reserverande" fastlege angåande abort vil først få meir eller mindre tydeleg beskjed om at ho gjer noko moralsk og menneskeleg feil. Ein skal vera svært naiv for å tru at denne bodskapen let seg pakka fint inn, same kor empatisk og velkommuniserande legen er. Deretter må ho gjennom nokre ekstra byråkratiske krumspring, i form av å finna ein annan lege som kan signera for ho. Likevel meiner Norges Kristelege Legeforening (NKLF) at "Reservasjonsmulighet handler ikke om å felle en moralsk dom over pasientene eller å legge hindringer for at pasientene skal få oppfylt sin lovfestede rett til helsehjelp." (Morgenbladet ). Krev legeshopping For å hindra at ein endar opp med desperate kvinner på resultatlaus legeshopping i små distriktskommunar, har NKLF følgjande løysing: "Noen ganger er det alt/allereie flere leger i et område som har reservert seg, eller det er lang vei til annen lege. I slike tilfeller kan gode lokale løsninger måtte innebære at man går forbi den best kvalifiserte søkeren til en fastlegehjemmel for at pasientene i området uten urimelig byrde skal få oppfylt sine lovfestede rettigheter." Kommunane skal altså byrja å tilsetja folk ut frå religiøs eller personleg overbevising. Rådmannen får berre kryssa fingrane for at ikkje legen plutseleg ser ljoset etter at kontrakten er signert. Diskriminering av livssyn Schei og Meland hevdar at reservasjonsretten gjeld så få legar at me kan kosta på oss å vera storsinna. Brukar ein imidlertid deira argument på nær sagt alle andre yrkesgrupper og alle andre personlege overbevisingar, vert det umogelege i standpunktet deira tydeleg. Kvifor skal ikkje blodraude kommunistlegar få nekta å henvisa til operasjonar på private sjukehus? Vitlaus profittjakt har vitterleg skapt meir liding i verda enn den norske abortlova. "Men dette er fundamentale moralske spørsmål. Desse sakene er annleis", er omkvedet frå abort- og homomotstandarane. Slike argument byggjer på grov diskriminering av sekulære haldningar til fordel for religiøse, og kan ikkje takast seriøst. La leva og la døy Pasientane, legen og samfunnet har ikkje alltid same syn på ting. Forbodet mot dødshjelp kan i yttarste konsekvens medføra at ein held døyande pasientar i live nokre miserable dagar eller veker mot deira ønskje, utan å vera i stand til å fullt ut lindra smertene deira. Enkelte legar vil oppleva dette som djupt traumatisk, men lova er klar, dødshjelp er forboden/ forbode/forbodne. Legar må også respektera Jehovas vitne sine krav om å ikkje få blodoverføring. Dette kan medføra at pasientar det hadde vore trivielt å redda, dør unødig i armane på legen. I slike perspektiv blir det ein tanke sutrete å ikkje ville signera ei tilvising. Sjølvmartyrisering Påstandane om "yrkesforbod" for reservasjonslegar, luktar av falsk sjølvmartyrisering. Helsedirektoratet har presisert at det er mogeleg å praktisera allmennmedisin utan å gå inn i den offentleg og juridisk definerte rolla "Fastlege". Litt tungvint er det, ja, men på ingen måte eit uoverkomeleg prosjekt som krev masse omskolering. Legar er ikkje dei einaste som må ta vanskelege avgjerder og tidvis gå på akkord med seg sjølve i jobben. Ikkje alle politifolk er like nøgde med å dra asylfamiliar ut frå heimane sine og setja dei på flyet sørover. Ikkje alle saksbehandlarar i UDI er urørte av å senda fattige flyktningar ut av verdas rikaste land heim til utrygge tilhøve og uvisse. Ikkje alle dommarar er komfortable med å senda nittenårige småtjuvar på skurke- og narkoskule i fengselet. Dei gjer alle jobben sin ut av respekt for korleis me som eit demokratisk samfunn har organisert oss. Stor forskjell for pasienten Me ønskjer alle til tider at verda var annleis, at den var enklare, snillare, betre. Men me lever i den verkelege verda, og må inngå kompromiss med dei realitetar som dukkar opp. Som moralsk bekymra fastlege kan du skriva namnet til ein annan lege på ein papirlapp og be kvinna gå dit i staden for. Eller du kan skriva namnet ditt på henvisinga og senda den til sjukehuset. Det kan knapt kallast eit stort offer for din del. For pasienten kan det vera ei verd av forskjell. Førestellingar Schei og Meland brukar store ord om moralsk einsretting og ein totalitær stat som angrip samvitet til helsepersonell. Dei snur saka på hovudet. Det var kyrkja og lovverket som sørgde for at homofili var ulovleg fram til 70-talet. Det var storsamfunnet som i alle år såg ned på og fordømde lausaktige, skitne kvinner som hadde hamna i ulukka og bar på eit uekte, uønska barn. Likestillinga i det norske samfunnet er kjempa fram gjennom hardt arbeid over mange tiår. Det er ingen grunn til å fira på standarden no. Faget og lova forpliktar Moderne lover og haldningar gjev oss ikkje rett til å trakka på dei som hentar sine moralske prinsipp frå den tida Bibelen framleis var prenta med gotiske skrifttypar. Ingen krever at dei moralsk bekymra fastlegane går gode for alt som skjer innan det norske helsevesenet. Men spesifikt i rolla som portvaktarar må dei forhalda seg til medisinfaget og Norges lover. Ikkje sine eigne følelsar, forventningar, føresetnader og forestillingar.

5 5 Status Presens MENINGER Reservasjonsrett: Kommunen kan ikke frita fastlegene, heller ikke om de er selvstendig næringsdrivende, oppgaver de er pålagt ved lov eller forskrift. For leger som utfører oppgaver på vegne av kommunen, og som ikke har listeansvar, kan kommunen velge å avtale at legen ikke skal utføre bestemte oppgaver. Hvorfor ikke bare forby bakstreverske holdninger? Tekst: Edvin Schei og Eivind Meland, fastleger og professorer i allmennmedisin Vi som skriver dette er fastleger og undervisere ved universitetet. I vår egen praksis henviser vi pasienter til svangerskapsavbrudd eller til kunstig inseminasjon av lesbiske. Selv om vi ser de problematiske sidene ved abort og det å vokse opp uten å vite identiteten på sin biologiske far, har vi tvilt oss frem til at vi skaper mer lidelse og problemer ved å reservere oss enn ved å utføre disse handlingene. Vi ser at kollegaer som reserverer seg iblant skaper vansker for pasienter som må søke andre leger for å få hjelp, og som kan føle seg ydmyket ved å bli avvist med sitt sårbare ærend. Og så til det som er poenget i denne artikkelen: Siden vi i denne saken synes vår egen holdning er mer omsorgsfull og raus, mer tolerant og mer i pakt med legeyrkets samaritanprinsipper, samtidig som den støttes av det store flertallet skal vi ikke da like godt forby de holdningene vi ikke liker? Kan ikke «reservasjonslegene» bare finne seg en annen jobb? Staten, ved helse- og omsorgsdepartement (HOD), har tenkt slik, og handlet deretter. HOD har i 2011 bestemt at fastleger ikke lenger har rett til å reservere seg. I rundskriv nr I-4 slås det fast at det ikke er hjemmel for kommunen «til å frita legen for oppgaver som er pålagt ved lov eller forskrift», herunder å avtale «at fastlegen av samvittighetsgrunner ikke skal utføre visse oppgaver». Filosofen Voltaire har fått æren for et berømt utsagnet om ytringsfrihet: «Jeg er uenig i hva De sier, men vil inntil døden forsvare Deres rett til å si det». Det er denne posisjonen vi nå tvinges inn i fordi staten tar seg til rette. Et engelsk ordtak antyder problemet: «Where angels fear to tread, fools rush in.» Staten «løser» et lite problem og skaper et stort. Det store, stygge problemet er moralsk ensretting gjennom statlig maktbruk. Legerollen, medisinsk profesjonalitet Saken har betydning for hva som skal være den alminnelige forståelse av legerollen og av medisinsk profesjonalitet generelt i vårt samfunn. At vi selv ikke rammes av de nye innskrenkingene har ingen betydning for argumentene eller vår posisjon i saken. Vi skiller skarpt mellom to spørsmål som lett kan blandes sammen i en diskusjon som denne, nemlig 1) spørsmålet om hva som er rett og galt å gjøre for leger når det gjelder svangerskapsavbrudd o.l. og 2) spørsmålet om hvordan myndighetene bør regulere legers praksis i saker hvor enkeltleger av samvittighetsgrunner ønsker å reservere seg, og hvor pasientene kan få innfridd sine rettigheter ved andre legers hjelp. Etisk dilemma Spørsmål 1 er et ekte dilemma, det vil si et konkret handlingsfelt hvor to goder står mot hverandre, slik at enhver handling etterlater en «etisk rest». Den som henviser til svangerskapsavbrudd ivaretar mors valgfrihet og interesser, som er et gode. Den etiske «resten» er at den samme handlingen avbryter et spirende menneskeliv. Ingen har kunnet fremføre argumenter som på tvingende måte tilsier at dette er etisk uproblematisk, for eksempel ved å vise klare kvalitative forskjeller mellom et foster og et nyfødt barn. I vårt samfunn mener svært mange som oss, at den etiske resten er til å leve med, gitt godene ved tilgang til valgfri medisinsk abort. Andre mener at de er forpliktet av sin legeetikk, eventuelt også av livssynsmessige premisser, til å velge den andre siden i dilemmaet, ved å reservere seg mot f. eks. svangerskapsavbrudd eller henvisning til slike. Dette synspunktet etterlater den motsatte etiske rest, nemlig at mors livskvalitet og helse kan bli forringet, og at tilgangen til lovfestete helsetjenester blir mer tungvint. Det er etter vårt skjønn ikke mulig å gi en etisk begrunnelse for at det ene eller det andre av disse synene er prinsipielt feil, gitt grunnleggende legeetikk eller menneskeretter. Tilsvarende gjelder for de andre etiske dilemmaene som fastleger har kunnet reservere seg mot. Når reservasjonsretten tas bort Spørsmål 2 er nettopp det spørsmålet som får svar i rundskriv I-4/2011, og det nye svaret fra myndighetene er at fastleger ikke lenger kan lytte til sin samvittighet, dvs selv avgjøre hvilken etisk rest de vil leve med i sin legepraksis. Rundskrivet løser ikke dilemmaet, men påtvinger alle leger å handle på en bestemt måte, som om dilemmaet ikke var et dilemma. Det er tre tenkelige utfall av dette for de legers vedkommende som til nå har brukt sin reservasjonsrett: A. De kan omstille seg og gå med på at den pålagte legepraksis er etisk til å leve med, tross alt. B. De kan trosse myndighetene og underhånden veilede pasientene til andre leger, altså en illegitim fortsettelse av dagens anerkjente praksis. C. Eller de kan slutte som fastleger for å leve i pakt med både loven og sin etiske overbevisning. Autoritær regulering Vi ser den nye reguleringen som et slag i ansiktet på samvittighetsfulle leger med et reflektert og etisk velbegrunnet syn på sin fagutøvelse. Praksis frem til i dag har gitt rom for ulike syn og handlingsvalg uten å ramme pasienter alvorlig, selv om det kan ha skapt praktiske barrierer enkelte steder og nok har gitt pasienter negative opplevelser i møte med enkeltleger. Det er derfor ikke slik at den nye reguleringen tvinger seg frem på basis av alvorlige eksempler på pasienter som har lidd overlast. Det synes ikke å være rimelig balanse mellom gevinsten for pasientene, som er relativt liten, og omkostningene i form av en yrkesetisk krenkelse som også kan innebære yrkesforbud for etablerte fastleger. Trussel mot legeetikken Saken kaster skygger over legeetikken generelt, fordi den er et eksempel på at staten ikke anerkjenner verdien av å tillate at leger selv tviler seg frem til individuelt akseptable vurderinger og handlingsvalg på områder hvor medisinen byr på dype menneskelige dilemmaer og hvor pasientene kan få hjelp av andre. Reservasjonsretten har fått klar støtte av Rådet for legeetikk. Totalitære vibrasjoner Ensrettingen i rundskriv nr I-4/2011 minner om en type undertrykking av etisk meningsmangfold som har foregått og foregår i samfunn og regimer fjernt fra norsk politisk tradisjon. Det skjer under eksplisitt henvisning til omsorgen for sårbare mennesker, og fremstår derved som intoleranse i liberalitetens navn. Det oppstår en åpenbar selvmotsigelse når ønsket om å støtte menneskelig mangfold og livsutfoldelse for undertrykte og svake grupper gjennomføres ved å utradere muligheten for mangfold og skjønn hos yrkesutøvere i et arbeid som innebærer dype profesjonsetiske dilemmaer. At legeforeningens sentralstyre har vedtatt støtte til rundskrivets syn er betenkelig for legeforeningen og oss som dens medlemmer. Foreningen har vist dårlig skjønn og bør gjøre en ny vurdering. Langt mer skremmende er det allikevel at staten gjør autoritære fremrykk i etiske gråsoner.

6 6 Status Presens KULTUR VÅR I BERGEN Tekst: Maria Lie Karlsen Vi går endelig lysere tider i møte. Etter månedsvis med regn, snø, sludd og enda mer regn er vi nå på vei inn i de månedene hvor det statistisk sett regner minst i Bergen. Mai måned er den tørreste i året med bare i gjennomsnitt 106 mm nedbør, (mens september er våtest med 283 mm...). Så nå er det bare å pumpe opp sykkeldekkene, dra frem vårskoene og glede seg til de beste månedene på vestlandet. For de av dere som enda har til gode å oppleve hva våren i Bergen innebærer, og for resten av oss som har glemt det etter måneder med regntunge skyer og mørke lesesaler: Her kommer en liten påminnelse om hva som venter oss. Et sikkert vårtegn i Bergen er lukten av grillmat fra byens parker. Idet sola kikker frem kan du være sikker på at butikkene er utsolgt for engangsgriller og pølser. Nordnes, Botanisk hage og Nygårdsparken flommer over av lettkledde, vårkåte studenter med kubbespill og boccia. Det er for øvrig helt legitimt å sole seg i bikini på alle grønne flekker i sentrum, til fornøyelse for skuelystne turister (og de er det en del av når cruiseskip-sesongen setter inn). Verftet på Nordnes serverer utepils med solnedgang i bakgrunnen og for de av oss som liker kaldt vann er dette også et bra badested. Det blir sjelden over 20 grader i vannet, men mulighetene er der om hodet skulle bli for opphetet etter å ha sittet timevis på dårlig ventilerte lesesaler. Ellers er både Fløyen og Ulriken yndede områder for medisinstudenter som trives i tights og joggesko. Mai og juni er også to måneder med mange tradisjoner. Først ut er nasjonaldagen. For mange av oss innflyttere kan dette være en overveldende opplevelse. Bergen sentrum flommer over av bunader i alle farger og fasonger, forent i et tidvis noe kaotisk tog av barn, russ, studenter og det som måtte finnes av organisasjoner. I tillegg til de sedvanlige korpsene vrimler det av masse små gutter med trommer, sabler og uniform. Disse småguttene er buekorpsgutter, som de fleste av oss stifter bekjentskap med lenge før 17. mai. Bergen er den eneste byen i Norge som fortsatt har buekorps. Disse ble dannet en gang på midten av 1800-tallet som en imitasjonslek for gutter etter mønster fra borgervernet. Korpsene er uniformerte og har fanebærere, offiserer, armbrøst- eller riflebærere og trommeslagere, og bedriver marsjering, eksersis og tromming i militære formasjoner. De marsjerer og trommer hele våren, gjerne i små smug og utenfor lesesalene på høyden, før det hele kulminerer den 17de. Det skal nevnes at for mange små buekorpsbarn slutter det ikke denne dagen, de kan gjerne høres trommende til langt ut i juni... Bergen er omringet av fjell og 3. juni i år arrangerer Bergen Turlag for 58. gang 7-fjellsturen fra Lyderhorn til Sandviksfjellet. Dette passer for de som liker å gå i kø og ønsker seg en t-skjorte som bevis på at de har gjennomført den ca. 3,5 mil lange turen med en total oppstigning på meter. Turen kan selvfølgelig gås på egenhånd en hvilken som helst annen dag da stiene ikke er tettpakket. For de som er glad i musikk er det nesten i overkant mye som skjer om våren, og dessverre er faren for at det kræsjer med eksamen overhengende. 23. mai starter både Nattjazz og Festspillene og varer til hhv. 2. og 3. juni. I to uker koker det på byens konsert- og teaterscener. Om økonomien på dette tidspunktet begynner å skrante er det mulig å få med seg mye mot noen timers frivillig arbeid. Bergenfest flyttes ut fra de mange små, varme og tettpakkede lokalene til Bergenhus festning. Dette kan de av oss som ennå ikke har forlatt byen få med seg fra juni. Noe av det fineste med våren er allikevel de små tingene som å kunne rusle tørrskodd rundt i sentrum med en is i hånda, kikke på alle de smilende bergenserne og nyte at det nesten er sommer. Trenger du tidsfordriv? LØS KRYSSORDET av Ingrid Braathen:

7 7 Status Presens MILF 2012 Medisinernes Internasjonale lang -og kortfilmfestival, MILF, gikk av stabelen 6.mars. På de tre neste tre sidene gir vi deg det store MILF-bildet, enten du var der eller bare skulle ønske at du var der. En generals betraktninger Årets MILF-generealer, fra venstre: lattermild Eirik, happy puppet Yngvar, fornøyd Vegar, dollarglis-mathias og en headbangende Kristian Årets MILF bød på mye nytt, både for arrangementkomiteen og publikum. Festivalen ble flyttet fra trange kår på klubben til Kvarterts storstue, Tivoli. Tivoli byr på bedre teknisk utstyr samt et lokale som gjør det enda triveligere å være publikum. Vi var lenge spente på om denne flyttingen var riktig, da vi fryktet at folk da ville ha høyere terskel for å sende inn film og at lokalet fort ville bli litt nakent hvis det dukket opp få publikummere. Disse bekymringene viste seg å være grunnløse: Aldri før har MILF fått inn så mange bidrag og aldri før har så mange publikummere møtt opp. Salen var fyllt til randen med over 140 gjester. MILF tok i år endelig steget fra å være en festival for de eldste kullene (05B, 06A og 06B) til å bli en festival for alle, da det i år deltok folk fra alle kull, både som filmskapere og som publikum. Vi ønsket å få filmfestivalen til å være en blanding av filmfremvisning og et innholdsrikt show med premieutdeling. Det stilte ganske strenge krav til tekninsk utstyr og en hel del planlegging. Heldigvis spilte teknikken på lag med oss, og det hele forløp ganske så knirkefritt. Det ble naturligvis noe improvisering underveis, men vi tror at publikum alt i alt opplevde det hele som rimelig velregissert. Nytt av året var en ekstern jury, som kåret vinnere innenfor en rekke kategorier. Juryen ble ledet av den alltid like entusiastisk Natt & Dagredaktøren, Håvard Nyhus. Publikum fikk også anledning til å stemme på sin favorittfilm. Publikumsprisen er den gjeveste kåringen, og vinneren fikk med seg en lekker gullforgylt pokal. Flere av årets filmer holdt svært høyt nivå, og det var tydelig at folk hadde lagt mye arbeid i planlegging og utførelse. Det var svært stor variasjon blant filmene og flere nye filmsjangere ble avdekket. Epidemiologisk-zombie-katastrofefilm, Ninja-extraordinaire og Lokalpolitisk thriller var alle nytilkommne stjerner på filmverdenens sjangerhimmel. Av de 15 filmene som deltok på årets festival var det én film som virkelig utmerket seg. Stjerneregissør Øyvind Sundal Holen vant både publikumsprisen og juryens pris for beste film, for sin unike animasjonsfilm Druenes Hevn. Ryktene vil ha det til at filmgeniet la ned over 50 timers nitidig arbeid, nærmere bestemt 20 min. per sekund film, for å ferdigstille mesterverket. En tydelig rørt Sundal Holen mottok den glinsende MILF-pokalen, og kunne fortelle et jublende publikum at det var første gang i livet han hadde mottatt og holdt et trofe. Juryen kåret også vinnere i andre kategorier: - Beste skuespiller: Else Hansdatter Fjøsne, for sin tolkning av karakteren Elze i filmen Post n - Beste birolle: Eirik Tranvåg, for sin tolkning av forskerlinjestudenten Jan-Oddvar i filmen Lokket - Beste dokumentar: Some kind of a bastard, en åpen og svært ærlig dokumentar om det indre livet i helsepunkbandet Biobastard - Beste nykommer: En eventyrlig reise, en feel-good-film som tar publikum med på en vakker skinnegående reise fra sentrum til Nesttun For å gjøre ventetiden frem mot neste MILF så kort og behagelig som mulig, er det besluttet å produsere en MILF- DVD, som inneholder flere innslag fra selve arrangementet og selvfølgelig samtlige filmer. - På vegne av MILF-generalene: Yngvar, Vegar, Kristian, Mathias og Eirik

8

9 9 Status Presens MILF 2012 På nachspiel med MILF Etterfesten endte på Legal. Mitt første oppdrag i feltet. Der det skjer, når det skjer. Som lege tenker man at man har et unikt yrke og man ikke kan være beruset på jobb. En del /ALLE følgende sitat er notert ned på 2 x A4-ark, brettet ned i en liten og utrolig upraktisk veske, sammen med diverse kvitteringer på øl, vin og pizzastykker fra 7/11. Jeg er nå ganske sikker på at journalister ikke drikker på jobb. Med tanke på injuriesøksmål, kan jeg på forhånd informere om at jeg snart bikker studielån på ca og har ingen midler. Mannen alle prater om: Øivind Holen, og filmen som er på alles lepper : «Druenes Marsj». - Både juryens pris for beste film og publikumsprisen. Alle var enige om at din film var den beste. Hvordan føles det? Veldig glad. Har jobbet mye med filmen. Startet veldig optimistisk, ble fort lei. Så ble jeg gira igjen. Gikk litt slik frem og tilbake underveis. - Du har vunnet publikumsprisen tidligere? Ja, i Filmen «Skuespill» med Ole- Thomas. - Bruddet har jo blitt nevnt, hvordan var det å jobbe uten han underveis? Ja, når alt kom til alt, så kom jo jeg veldig godt ut av det. Men jeg må si at jeg savnet Ole-Thomas underveis i produksjonen... - En del av juryens begrunnelse var at din film «var teknisk sett på et helt annet faglig nivå». Har du jobbet med film tidligere eller er det bare interesse for film som har gjort det? Har to år med visuell kulturell kommunikasjon, men der lager vi ikke film. Det er nok interessen som har drevet det meste. - Det ble gjentatte ganger sagt druenes HEVN, men du klarte i seierstalen å påpeke «Druenes Marsj» som du hadde tenkt som eit pun på «Pingvinenes marsj». Men hvordan får man egentlig ideén om at onde druer tar over verden? Det bare ble sånn. Druer er enkle å animere og relativt billige. Det var 6 bilder i sekundet, vanligvis er det ca 24. Budsjettet ble til slutt 3 bokser med druer og to med rosiner, fordi de ble dårlige. - Rosiner blir vel ikke dårlige? Nei, jeg spiste vel en del av rosinene. - Du sa før filmen at bak hvert sekund lå det 20 minutter med arbeid, hvor lenge varte filmen? 3 min og 49 sekund. Det var verdt det, uavhengig av bekreftelsen. Ole-Thomas Steiro, regissør av filmen «Antichrist» - og vinner av diplom for «Beste nakenscene» og eneste bidrag i kategorien «Erotisk horror». - Ole-Thomas! Kjapt spørsmål - hvordan føler du deg nå? Bittert. Men følte filmen hans (Øivind) rørte deg, du ble dasket ned. Hendelsen får jeg vel ta i selvterapi. Stemmer uansett for mer nakenhet i film, det var det eneste som manglet i druefilmen. Else Hansdatter Fjøsne, hovedrollen i skrekkfilmen «Post n». Vår egen Greta Garbo. - Hvordan føles det å bli årets skuespiller? Overvelmende. Helt fantastisk. Totalt overrasket. Samtidig helt forferdelig, jeg ble så forfjamset at jeg glemte helt å takke mine to fantastiske samarbeidspartnere Stian Iversen og Bjarte Justad (SKRIV DETTE NED!). Stian som har fått meg til å se ut på mitt beste og Bjarte som har filmet meg, med et skarpt blikk for detaljer. Vi er de 3 musketerer, og neste år, skal vi bli enda bedre, på enda kortere tid. (I programmet står det om «Post n»: «Filmen er ment som et forsøk på kritikk av samtidens trend til å formidle klager på medmennesker via post-it lapper på vår kjære lesesal, formidlet gjennom Elzes mareritt på lesesalen». Og til alles info startet innspillingen av «Post n» fredagskveld/natt, siden det var nettopp horror på lesesalen som var tematikken, altså kun 4 dager før selve arrangementet. Produksjonen ble ytterligere forsinket pga 2 stk medstudenter som oppholdt seg på lesesalen til 04:30 søndagskveld). Bjørn Bergene, oppført som regissør av «Some kind of bastard». I programmet står det om musikkdokuen «men hva vet du om de dype konfliktene som har herjet BIOBASTARD? Hvilke dunkle fetisjer som har holdt gruppen sammen? Filmen går bak kulissene til Haukelands aller største rockeband gjennom tidene, og viser deg mørk, mørk dysfunksjonalitet». - Hvordan føler du på seieren «Årets beste dokumentar»? Veldig glad og veldig pinlig berørt. Todelt. Men det var fint å lufte alle skjelettene ut av skapet. Vi hadde såpass mye grums. Filmen var mye selvterapi og vi står nå sterkere sammen som band. Nå er nedturen vist på film, så da er det bare på vei opp. Vil forresten gi et Big-Up til Ole-Thomas. Skuffet over at «Antichrist» ikke vant, det var et sterkt bidrag. - Det var noen scener i filmen, hvor alle plutselig var kledd i dameklær og alle virket veldig, veldig fornøyd med det. Var det reelt bildemateriale? Ja. Har masse oppbygget feminisitet, det blir som Houdini bare sprenger seg ut. - Er det litt Morten Harket i deg? Morten krangler ikke, og jeg hakker på bandmedlem. Men der stopper nok også ulikhetene. Øivind Strand, trommis og ansvarlig regissør (?) for filmen «Some kind of Bastard» - Hørte du var mesterhjernen bak filmen, Bjørn sa på scenen at han tok ære for ditt arbeid? Njeeeeei, alle sammen står bak filmen. Materialet er sanket inn over flere år. Studiomaterialet er faktisk fra Var det litt Spinal Tap i filmen? Ja, litt Spinal Tap. Men dokumentaren er inspirert av filmen om Metallica, med «Some kind of monster». Filmen er som psykoterapi. Det er masse gnisninger i bandet som ikke når overflaten fordi vi er så ekstremt hyggelige mot hverandre. - Det var noen bilder av deg i kjole, hvor du faktisk brukte tamponger som øredobber? Hvordan artet det seg? Vi var i Polen og det hadde nettopp vært kvinnedagen og så bare ble det sånn. Kunne hatt jentefest oftere, viss det kun var gutter tilstede. - Hørte at Biobastards er ferdig på studiet til sommeren? Skal dere spille sammen etterpå? Ja, det skal vi. Vi har også tenkt å ha en avskjedskonsert snart så det blir veldig bra. Andreas Benneche, bassist i Biobastards og leder av film-klubben KUTT. (Off the record) - Vet ikke om du vet det, men dokumentaren bryter med det siste tabu i film. Har du sett filmen «Superbad»? Nei. - Sjelden menstruasjonsblod blir brukt i spøker eller som humor i film. I deres film ble det faktisk vist frem en brukt tampong, og det har jeg aldri sett på lerretet før. (Ref. filmen «Superbad», hvor en dame danser tett inntil hovedrolledeltakeren Jonah Hill og menser på buksen hans. Utenom det har undertegnede ikke sett filmer eller komedie generelt hvor blodige tamponger er blitt vist foran kamera. Interessant parallell er at sæd kan bli brukt som hårgelé og være toppen av humor). Kult. Kl 02:00 -Andreas, heter pappaen din Stellan? Nei. - Ånei. Tenkte bare at pappaen din var herr Skarsgård. Nei.

10 10 Status Presens UTENRIKS Global helse i Pakistan Tekst: Saima Akhtar Da valgterminavgjørelsen skulle tas var det for meg ikke noe spørsmål om hva jeg skulle velge. Jeg ville ha et frisemester hvor jeg kunne reise og samtidig få en faglig forankring, og en ny innsikt i mangfoldet og utfordringene medisinen har globalt. Jeg ville studere global helse ved universitetet og reise til India. Dessverre er det ikke alltid slik at virkeligheten alltid korrelerer med mine ideer og fremtidsutsikter. 5 dager før studiestart troppet jeg for tredje gang opp på den indiske ambassaden for å se hvordan det gikk med min sikkerhetsklarering. Ja, det er nemlig slik, har jeg lært nå, at dersom en av foreldrene dine har tilknytning til Pakistan, så må du gjennom en sikkerhetsklarering for å få reise dit. Dette på tross av at du er født i Norge, ikke selv har pakistansk statsborgerskap, og faktisk skal på utveksling gjennom UiB sammen med flere andre medstudenter. Heldigvis for meg var resepsjonisten en veldig hyggelig dame, som pent hintet om at jeg mest sannsynlig (les aldri) kom til å få innvilget visum til India. Hva gjør en da? Når alle dine fremtidsplaner blir lagt i grus, fordi det er en spent politisk situasjon mellom to land? Du legger en plan B; dersom India ikke vil ha deg fordi du har pakistanske aner så dra til Pakistan, da vel! Sven Gudmund Hinderaker er heldigvis en veldig behjelpelig mann, og sammen begynte vi raskt å planlegge hvordan vi kunne få ordnet et nytt opplegg. Med knappe 6 ukers planleggingstid klarte vi nesten mirakuløst å trekke i så mange snorer, han gjennom sine kollegaer og jeg gjennom mine bekjente, at da jeg stod på Gardermoen i begynnelsen av oktober hadde vi ihvertfall en grov skisse for reisen klar. En bekymret mor og en spent far stod igjen på Gardermoen, og vinket febrilsk til sin datter som skulle tilbake til sine røtter. Far var litt bekymret; hvordan skulle hans datter som han har oppdratt til å være en så selvstendig jente klare seg? For det er vel ingen hemmelighet at kvinnerollen ikke står like sterkt i Pakistan som i Norge. Det er som om rødstrømpene ga seg et sted på veien sørover, og aldri helt nådde Pakistan. Heldigvis har mine foreldre også lært meg å være kulturrelativistisk. Ja, er det ikke greit å gå på gaten alene, så må jeg vel ikke på død og liv gjøre det bare for å provosere? På tross av dette så jeg hvilken integritet de kvinnelige legene hadde på sykehuset i Pakistan; dette var utdannede kvinner som virkelig stod i respekt hos sine mannlige kollegaer og sine pasienter. Fra flere uoffisielle kilder har jeg hørt at det per i dag, slik som i Norge, er flere jenter enn gutter på medisinstudiet. Dette er ett steg i rett retning og poengterer bare hvor viktig det er at jenter får muligheten til å studere slik at kjønnsforskjellene kan utlignes. Jeg ankom Pakistan knappe to måneder etter at den forferdelige flommen hadde rammet landet. Flommen som ifølge WHO rammet 20 millioner mennesker la circa en femtedel av landet under vann og tok direkte livet av 2000 mennesker. Jeg bodde en mange timers kjøretur unna de rammede områdene, da Punjabelven som flommet over sine grenser går lenger vest. Likevel så jeg hver dag hvordan flommen indirekte påvirket alle pakistanernes liv. Det var den store snakkisen, alle spurte seg selv og hverandre hvordan dette kunne skje og ikke minst hvordan de kunne hjelpe. På sykehusene så jeg de mer direkte konsekvensene. Hva gjør du som sykehusledelse når alle pengene du hadde budsjettert til å kjøpe inn medisiner for det neste året blir relokalisert til flomområdet? Hvordan takler du et dengueutbrudd som ikke har noen medisinsk behandling foruten om rehydrering og blodtransfusjon? Det finnes per i dag verken vaksine eller medisin mot denguefeber. All teorien jeg hadde lært i løpet av de seks undervisningsukene i Bergen ble raskt overført til praksis. Her stod jeg som jente fra ett av verdens rikeste og beste land og fikk lov til å observere hvordan medisinsk hjelp blir tilbudt når ressursene er knappe. Det imponerte meg stort hvor utrolig god du blir på ren klinisk diagnostikk når du har ekstremt få hjelpemidler og bildediagnostiske undersøkelser å bruke. Det er én enkelt hendelse som kanskje ga meg flest søvnløse netter, jeg har fått av pasienten lov til å gjenfortelle historien. Dersom du takler sterke historier dårlig bør du kanskje hoppe til neste avsnitt. Det lå en enke på operasjonsbordet, hun hadde gangren i venstre fot. Den høyre foten hadde hun måttet amputere under kneet kun to år i forveien, også grunnet gangren. Denne gangen var det den venstre foten som stod for tur. Kirurgen sa at han skulle prøve å redde kneet, men han kunne ikke love noe. Noen minutter inn i inngrepet forstod kirurgene at kneet dessverre ikke var til å redde. Pasientens eneste pårørende, hennes sønn på knappe 15 år, ble ropt inn slik at han kunne være delaktig i avgjørelsen. Hans svar var: Så lenge dere redder

11 11 Status Presens UTENRIKS Plutselig ble all statistikken jeg hadde lest presentert for meg som et ekte kasus; virkeligheten er brutal, og hver dag er det mennesker som står midt opp i all elendigheten og må leve med den. min mor, spiller det ingen rolle, du er legen - jeg stoler på din avgjørelse. Urettferdigheten slo meg i mellomgulvet som et skikkelig spark. Hvordan skulle en så ung gutt, ikke engang myndig, nå ta vare på sin mor? Hvordan ble verden et så urettferdig sted å oppholde seg? Visste han at han nå måtte bære sin mor til toalettet flere ganger hver dag? Sannsynligheten for at hun hadde råd til en protese var minimal. Ikke bare det, men hvordan skulle denne unge gutten nå kunne klare seg? Hvordan skulle han klare å skaffe seg og sin mor mat hver dag? Plutselig ble all statistikken jeg hadde lest presentert for meg som et ekte kasus; virkeligheten er brutal, og hver dag er det mennesker som står midt opp i all elendigheten og må leve med den. Mitt opphold i Pakistan gjorde stort inntrykk på meg. Det å se så mange enkeltskjebner som ikke har gjort noe annet galt enn å bli født inn i feil familie, på feil kontinent, har satt dype spor. Så uavhengig av om flommen skyldes naturlige svingninger i temperaturen, eller om det er grunnet menneskeskapte klimaendringer, så skal jeg kutte ned på mitt CO2-utslipp. Jeg skal ikke klage når sykehuskøene er lange, fordi jeg får faktisk behandling. Aldri mer skal jeg klage over dårlige forelesere, fordi jeg får i det minste studere. Kanskje viktigst for min egen del: Jeg skal aldri mer bli provosert når jeg blir referert til som norsk-pakistaner, fordi som den indiske ambassaden poengterte så godt, så kan du ikke fornekte opphavet ditt. Post-Stockholm-beruselse Høsten 2011 var vi fire studenter som dro på utveksling til fantastiske Stockholm. Vi hadde et ønske om å oppleve noe nytt og spennende og, om mulig, en høst uten regnjakke og paraply i sekken. Planleggingen begynte allerede åtte måneder tidligere; søknader om inntak, boligjakt og det beryktede «hudproblemet»: nemlig at man går glipp av hudfaget dersom man drar (det ordner seg, så ingen grunn til panikk). Det skal ikke bare være lett, men tro oss - det er verdt det. Vi endte opp med å bo på studentbolig, noe som er prismessig veldig(!) gunstig. Man må imidlertid tåle å dele kjøkken med 12 andre, og det er dessverre en liten risiko for å få besøk av «bed bugs» (noe vi ble advart mot og som enkelte venner fikk erfare). Byen tok oss med storm fra først stund, og vi kunne ha skrevet side opp og side ned om vår nye yndlingsby. Vi er verken gode til å steke eller spesielt fan av Stureplan, men det finnes mer i svensker enn et pent ytre og et behov for å vaske champagne. For å gjøre en lang kjærlighetshistorie til den svenske hovedstaden kort; den er urban, vakker og variert. På Karolinska tok vi fagene ØNH, øye, nevro og psykiatri. Mange på kull 08A er nok rimelig lei av å høre hvordan ting ble gjort i Stockholm («Disse gentranslasjonsmutasjonene hadde vi aldri måttet pugge der», «hvor er alle pasientene?» og «hvor er det gratis kaffe?»). For oss var undervisningsopplegget på Karolinska forbilledlig og i post- Stockholmsberuselsens ånd er det vanskelig ikke å la seg bli litt frustrert av det til tider lite klinisk orienterte og noe overdrevet detaljerte studiet i Bergen. Vi ble i alle fall veldig fan av lange dager med klinikk, færre forelesninger og et allmennlegeperspektiv på det faglige. De fleste ukene hadde vi fire dager klinisk tjeneste og en dag med forelesninger eller seminarer. Vi ble kastet ut i en relativt ukjent hverdag med masse pasientkontakt og med et fokus på å tenke differensialdiagnostisk, gi forslag til videre utredning og behandling samt å skille de akutte tilfellene ut fra resten. Skummelt? Ja, vi var rimelig stressa de første ukene, men takket være tett oppfølging fra dyktige og engasjerte leger gikk det fort over til skrekkblandet fryd og en følelse av å fikse hverdagen som «liksom-lege». Mesteparten av tiden var vi i små grupper eller alene med veileder, noe som ga oss god mulighet til å få tilbakemeldinger og veiledning. Legene presenterte oss som våre blivende kollegaer ovenfor pasienter og det kjentes bra! Et godt eksempel er uken med allmennpraksis der vi fikk et eget kontor og egne pasienter for så å gå igjennom våre diagnose- og behandlingsforslag med legen. Det ble ikke forventet at vi skulle ha rett (takk og lov!), men det var utrolig lærerikt å få sjansen til å prøve seg. Vi ble kjent med flere utvekslingsstudenter som gikk morbarn-terminen på Karolinska og de var minst like fornøyde som oss. Dessuten er en høst/vår uten behov for gummistøvler og regntøy ikke noe å kimse av. Ta gjerne kontakt om du skal på utveksling til Stockholm og trenger flere tips! Janne Amdrea Nicolaysen og Idun Bærug, kull 08A Velkommen til Sverige!

12 12 Status Presens PORTRETTET: Biobastard HELSEPØNKEN ER DØD Tekst: Marianne Ask Torvik og Ingrid Braathen 6. mars 2012 skriver seg inn i medisinsk historie som den kvelden helsepønkernes grunnleggere satte punktum for sjangeren, etter seks trofaste år i dens tjeneste. Begivenheten fant sted på Hulen: Det var varmt, det var trangt, det var flørt, det var sent. Det var berusende stemning og siste konsert fra bandet bak låter som Motherfucker at the Hospital, Rectal Examintaion og Rock n Roll Med School. De er Biobastard uten s på slutten, eller the foran, og de eier Blot. Status Presens møter tre av de fire i medlemmene, da vokalist Erlend er i utplassering, under langt mer skikkede forhold; mandag ettermiddag i Haukelandskantina. Slayer og sitronsyresyklus Biobastard så dagens lys for seks år siden, da Erlend, Bjørn, Andreas og Øyvind fant hverandre som medisinske ferskinger på kull 06. Det var Andreas og Bjørn (red.anm: Bjørn Bergene, tidligere gitarist i Briskeby, også kalt Rockebjørn på fakultetsmunne) som først snakket om å starte band. En Slayer t-skjorte førte til at de raskt så seg ut Øyvind som trommeslager, og disse tre startet sammen jakten på en vokalist. Etter å ha profilert i kortermet hvit t-skjorte og fyldig skjeggvekst, ble Pål på kullet en hot kandidat: - Hadde han barbert av skjegget og latt barten være, hadde han vært som snytt ut av nesen på Freddy Mercury, forteller Bjørn. Erlend var dog den høyeste av kandidatene, og fikk jobben til tross for sin bløte oppvekst på Sørlandet. Han måtte formes gjennom en rock n roll-skole, hvor Elton John måtte vike for den nye lære. Biobastard og helsepønken var herved et faktum; Urkonserten fant sted på maibloten i Hvordan blir en typisk Biobastardlåt til? - Slå opp en hvilken som helst setning i en hvilken som helst pensumbok i et hvilket som helst kapittel, og hør om det høres tøft ut på engelsk, sier Bjørn, mens han illustrerer hvordan han spiller flere luftinstrumenter på lesesalen, mens han leser og skriver låter. Den ultimate lesesalssymbiose, med andre ord. Det kan til og med gi faglig utbytte, som for eksempel låta som tar deg gjennom hele sitronsyresyklus: - Glucosis is broken down to pyruvate, nynner Øyvind med lett headbang attåt. Det er et viktig poeng å få utløp for innestengte følelser i musikken: Øyvinds etter hvert berømte trommesoloer hadde sitt utgangspunkt i en alvorlig histofrustrasjon (men å knuse et mikroskop på scenen ble med planen.) - Vi er så snille i hvitt. Som medisinstudent er det fint å ha noe å speile all godheten i. Som helsepønker gjennomgår man en metamorfose, eller en metaplasi; den såkalte pønkoneogenese. Man kan kalle det en slags syrepåvirkning, forklarer Bjørn.

13 13 Status Presens PORTRETTET: Biobastard Misjonen, døden og aerobicmusikk fra SiB Hva er egentlg helsepønk?, tenker du kankskje. Biobastards opprinnelige misjon var å følge Georg Brandes filosofi om å sette problemer under debatt, gjennom musikken. På sin myspaceside sammenligner de seg blant annet med Daniel Cohn-Bendit, og har hatt samme mål for sitt musikkvirke som Bendit hadde med 68-studentopptøyene i Paris: - Pønk har alltid vært i opposisjon mot det etablerte, forteller Bjørn. Da vi startet, så vi mange relevante problemstillinger i helsevesenet vi ville ta tak i. Men vi har ikke stormet denne Bastillen. Vi har feilet totalt. Ingenting har skjedd. Og nå har samhandlingsreformen kommet som spikeren i kista: der nevnes ikke helsepønken med ett ord. Helsepønken er død. Til yngre studenter har de desillusjonerte pønkerne bare én ting å si: start et band! Gjerne et jenteband. Eller gutteband. Eller blandet band. Det viktigste er å gjøre det, og det finnes absolutt tid til det på medisinstudiet, forsikrer de. Ellers må vi leve med coverband resten av studentlivet, skal vi tro bastardene. - Dette er en reell trussel, sier en alvorlig Andreas. Aerobicmusikk fra SiB som eneste musikalske input kan bli virkeligheten for mange medisinstudenter. Bjørn legger til at dersom de yngre kullene har lyst på mer helsepønk, finnes det fortsatt noen små, små glør de kan blåse liv i. Dette er eneste mulighet for helsepønkens overlevelse. - Ellers vet vi jo hva resultatet blir: Coverband. For. Alltid. Det finnes altså ikke håp om et Biobastard-comeback? - Den eneste grunnen til comeback er jo penger, fortsetter Bjørn, så det er usannsynlig. Vi har aldri gjort dette for penger, kan dere hilse BLOT-styret og si. Sex pistols spilte to låter på sin siste konsert, og så var det slutt. Slik føles det for oss nå. Andreas er mer optimistisk, og maler et bilde av et modifisert Biobastard som gjester på Filosofisk poliklinikk, med majakkorder og jazztoner. Helsejazz altså. Some kind of bastard På MILF i februar fikk publikum se filmen Some kind of bastard: en selvbiografisk dokumentar om Biobastard, inspirert av dokumentaren om Metallica. Filmen leder oss gjennom et stille mytteri mot Bjørns angivelige jerngrep rundt bandet, men ender lykkelig i en slags transefest på turné i Polen, hvor bandmedlemmene går damene på Toten en høy gang. Hvor sann er egentlig historien? - Helt sann, starter Øyvind, før Bjørn overtar: - MYE skjer i redigering. Nå skjønner jeg hvordan Robinsondeltakerne har det. Man klippes til en bestemt rolle. Filmen gir en ganske skjev framstilling. Men tilbake til avslutningsbildene - hvilket kjønn ville dere valgt om dere fikk velge om igjen? - Jeg kunne gjerne tenke seg å skifte kjønn nå: Det er jo så gøy å kle seg opp - å være jente på fest, ler Bjørn. Men han ville aldri gått gjennom ungdomstiden som jente. Andreas og Øyvind er enige i at det er stas å kle seg opp som kvinne - en helligdagsfølelse, mener Andreas. Øyvind syns det kunne holdt å være kvinne to-tre ganger i året. Mannen som kan kjøkkenprate De tre er forøvrig enige om at Erlend er den peneste damen i bandet. - Han er sikkert hjemme og sminker seg akkurat nå, ler Øyvind. Det er hans fine bein, sparsommelige kroppsbehåring og ikke minst hans evner i å «kjøkkenprate» som gjør ham til den beste kvinnen. Kjøkkenprateren får fram de feminine sidene hos både mann og kvinne; han er en mange betror seg til i de sene nattetimer. Erlend er den som sørger for å ta med ansiktsmaling på fest - og han er også den mest etablerte i gjengen, ifølge de andre. Det er for øvrig mest hans dype røtter i Sørlandsregionen som gir ham sistnevnte utmerkelse. Men det er ikke bare på den «myke» siden Erlend skiller seg ut: Bandet vedtar enstemmig at Erlend er den som er mest bastard av de fire. Bjørn mener selv at han er minst bastard. Groupies og eksportartikkelen Biobastard Apropos bastarder: hvordan har livet som kjendis på medisinsk fakultet vært (egentlig)? - Det er først og fremst post BLOT-timene i mørket på Hulen vi har levd for. Neste dag på skolen er som før igjen, konstaterer Øyvind. Det høres riktignok litt hvisking og tisking på lesesalen, noe i hvert fall Bjørn tolker som beundrende virksomhet. Om det finnes groupies på fakultetet vil de helst ikke gå videre inn på, men jo: det har vært noen. Når vi trekker fram den selverklærte kristne groupien fra MILF-filmen, kan det også bekreftes at hun fikk spesialbehandling til slutt. Og det er ikke bare på Haukeland bandet har fått profilert seg overfor det stadig økende antallet kvinnelige medisinstudenter og prøvd å spre helsepønkens budskap. 2 EP-er er spilt inn (én kjøpt av Reidar Myklebust) og konserter har funnet sted for medisinerspirer i både Oslo, Tromsø, Warsawa, Zakopane, Szeczin og Berlin. - I all beskjedenhet: Vi har vært Haukelands største kulturelle eksportartikkel, sier Bjørn. - I hvertfall til Øst-Europa, skyter Øyvind inn med et smil. Så kanskje helsepønken lever videre i utlandet? Bjørn lyser opp som selve appelsinen han sitter og skreller: - Det rumler nok i polsk undergrunn! Gud og jentekor Vi er i ferd med å si takk for oss, intervjuet og pønkekaffepausen, da Bjørn spør om vi kan spørre dem om hva de ville at Gud skulle sagt til dem, dersom de kom til himmelen. Og det vil vi jo gjerne så hva hadde sjæfen sjøl sagt? - Da vil jeg gjerne svare for Erlend, sier en sedvanlig svært engasjert Bjørn, for han vil at Gud skal si: Fuck you, du ska ned! Hva ville du hørt da Bjørn?: - Blæ hæ du tok feil! Jeg finnes likevel! Øyvind håper på sin side at Gud vil kommentere Slayer t-skjorten hans, mens Andreas ønsker seg en kjempeharpe, en kontraharpe, og kunne få akkompagnere medisinjentekoret (Plica Vocalis, red.anm) inn i evigheten. Og med dette lar vi pønkerne gå tilbake til lesesalen for siste innspurt. Takk for alt, Biobastard. Hvil i fred. Så er det bare å vente på dagen bandet gjester Filosofisk Poliklinikk, eventuelt når Blot-komiteen klarer å hoste opp litt mer cash. Mer om Biobastard på neste side!

14 14 Status Presens PORTRETTET: Biobastard NICE TO KNOW: BIOBASTARD Den nevnte Pål var ikke helt ute av dansen selv om Erlend ble vokalist i Biobastard. Pål ble senere vokalist i satsingen «Tse tse top», som var et resultat av utveksling til Uganda. Den ugandiske rumperytmen inspirerte til en blanding av boogie rock og afrikanske beats, og nok en maiblotkonsert. Sierra Leonekassen var en annen musikalsk storsatsing med guttene fra Biobastard og Yeehas Skranglekøntry (det andre bandet på kull 06). De spilte én konsert på Verftet til inntekt for Medhum. Det er Lise Karlsnes som synger det yndige 3.verset på Motherfucker At The Hospital. Og Mariann fra Surferosa som skriker Do you wanna explore - 1, 2, 3, 4!!! på Rectal Examination. Men ingen Linnea, dessverre... Av idoler vil Andreas vil gjerne trekke fram og sammenlignes med Korotkoff; mannen som beskrev de dype hjertetonene i stetoskopet. Andreas er bassisten, ja. Bandets sceneantrekk, de sorte kjeledressene, stammer fra Forsvarets etterretningstjeneste. De ble etter sigende gitt i gave som «takk for innsatsen», og har røtter helt fra fangetjenesten i Afghanistan. Målet for uniformeringen var først og fremst å ikke ha frakk som alle andre medisinbaserte band. Og så spiller det selvsagt på Biohazardprofilen bandet hadde som utgangspunkt. Øyvind spilte tidligere trommer i hardbandet Avienda, og delte i starten tiden mellom de to bandene. Til tross for noe surmulig fra Avienda, ble det altså Biobastard som til slutt vant Øyvinds fulle oppmerksomhet. Vokalist Erlend Syv kjappe med BIOBASTARD 1. Hvorfor valgte dere å studere medisin? Ø: For å spille i band. Da trengte jeg et langt studium, og valgte det lengste. B: For å strekke studenttilværelsen så langt som mulig, egentlig. A: For å bli bedre kjent med egen kropp. Kjenn deg selv! 2. Nå er dere på vei ut i turnus (foruten Erlend som kan satse solo siste semester). Er dere voksne? A: Om to måneder er vi det. Øyvind synes han er litt voksen. Bjørn er usikker. 3. Hva kommer dere til å savne mest når dere nå trer inn i legestanden? Alle: BLOT! (Post Blot-timene? Red. anm.) 4. Har dere opplevd noen nedturer? B: I Tromsø fikk vi ikke lov å ha med øl back stage. Ø: Vi hadde handlet masse øl til å ta med inn. A: Den frøs i bilen.. Ø: Et annet stort nederlag var da Erlend mistet kjeledressen sin på Fotballpuben. Tottenham må ha tapt. A: Det finnes altså en femte bastard der ute et sted, en falsk biobastard! I str XL, hvis du skulle møte på ham/henne. 5. Er det noe dere angrer på? B: Vi skulle kanskje ha sunget på norsk? Ø: Vanskelig med sørlandskdialekt, da. A: Jeg mener det er bedre med engelsk - spesielt medisinengelsk. Pancreatitis er mer anvendelig enn bukspyttkjertelbetennelse, liksom. Alt måtte ha rimt på -else. Vanskelig. B: Da vi var i studio første gang jobbet Donkeyboy med debutalbumet samme sted (helt sant!). Dårlig skjult himlet vi med øynene og fniste for et teit navn, hihi. Sånn sett i ettertid ler nok eselguttene mer. Skulle ønske vi hadde latt hun Linnea synge på en låt, vi også. Vi hadde feil Ambitions med helsepønk. 6. Hva bringer framtiden? Ø: Subbe rundt i gangene på HUS, gå på histosalen, mimre og henge opp klistremerker, legge objektglass ut i kantina.. 7. Kunne dere tenke dere å bli patologer, med tanke på potensiell kantinetid? A: Absolutt, det blir en profesjonell jakt på pønkoblasten!

15 15 Status Presens AKTUELT Heimlaus i Stavanger Tekst: Anne Marit Særsten Som medisinstudentar er me privilegert i å få prøve ut faget vårt i praksis i mange år før avsluttande eksamen. Dette er for mange mogleg i form av frivillige og ufrivillige verv i organisasjonar med namn som er så lange at dei blir forkorta til trebokstavsord, og det er ikkje minst mogleg via obligatorisk utplassering til mindre sjukehus. Her legg heldigvis fakultetet til rette for at utbyttet blir best mogleg for dei utreisande. Eller? UiB har avtalar med regionssjukehusa i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane for desentralisering av medisinstudentar. Stavanger Sjukehus er størst av desse, og tar dermed unna hovudvekta av studentane. Ved praksisutplassering frå Det medisinskodontologiske fakultet og ut i distriktet legges det til rette hyblar for studentane. Dette med unntak av dei som skal på fire vekers utplassering i psykiatri i Stavanger. Her må nemleg studentane skaffe bustad sjølv sidan fakultetshyblane ikkje har kapasitet. Prisramme; 3200 kroner. Er det å skaffe eigen bustad i obligatorisk utplassering eit pålegg fakultetet kan legge på studentane? Og er det i det heile overkommerlig med ei så latterlig låg prisramme? Nyleg publiserte Aftenbladet data på at snittleigeprisen i Stavanger ligg på kroner i månaden for ein toroms. Desse tala frå Utleiemegleren - landets største meklerføretak for utleige plasserer oljebyen som den dyraste utleigebyen i Noreg. Vår erfaring seier at det ikkje nyttar å komme med monopolpengar og tru ein skal vinne budrundar på korttidsleige når ein konkurrerer mot forvaltarar av vårt svarte gull. Før jul var kull 07A i Stavanger. Historiane om vanskar med å skaffe seg bustad er mange. Ei av studentane frå 07A fortel om korleis ho enda opp hos venninna-til-tanta-til-kjæresten - ei fullstendig ukjent kvinne. Den heldige studenten fekk låne soverommet til dottera i heimen, og måtte dele bad, kjøkken og stove med husvertinna. Dottera måtte forøvrig flytte ut av huset for å gjere plass til omstreifaren frå Bergen. Denne historien er ikkje unik. Fleire studentar fortel om daglig å bli forvist frå kjøkken og fellesareal der dei leiger, då husvert sjølv vil benytte området utan forstyrring frå dei heimlause. Dette gjer tida før og under utplasseringsperioden svært utrivleg for studentane. Sjølv om problemet har vedvart for fleire kull, vitnar lite om at det blir betre for kull 07B. Facebookstatusoppdatering observert i februar: Hjeeelp! Kan nokon hjelpe med bustad i Stavanger etter påske. Er redd for å vere heimlaus ein månad i oljebyen. Status Presens lurer på det same. Er det nokon som kan hjelpe studentar i obligatorisk praksis? Kanskje fakultetet skulle dra ut på tiggerferd i Noregs dyraste by? God gli med MSO på radio Tekst og foto: Anette Hole Blakstad Nå har MSO endelig kommet på Studentradioen i Bergen! Etter forespørsel fra radiokanalen, har seks medlemmer i MSO sendinger hver torsdag klokken Programmet «God gli med MSO» har som formål å drive seksualopplysning for studentmassene i Bergen. Hver uke snakker MSOgjengen om aktuelle temaer innenfor seksualopplysning. Programmet har et variert innhold, med alt fra konkurranser, spørsmål fra lytterne og musikalske innslag. Selv om MSO tar sikte på å opplyse, er det også rom for underholdning og humor. MSO Bergen er en selvstendig organisasjon av legestudenter, som siden 1973 har drevet med oppsøkende seksualopplysning for ungdom. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst uavhengig, og har som sitt hovedformål å redusere antall uønskede svangerskap ved hjelp av holdningsskapende seksualundervisning og prevensjonsveiledning, og dessuten hindre spredningen av seksuelt overførbare infeksjoner, som klamydia. MSO Bergen driver seksualundervisning blant annet i grunnskolen, på folkehøgskoler og på asylmottak. Stemningen i Studio 1 er til å ta og føle på. De tre MSOerne i studio ler og tuller. «Fader, det er vanskelig å multitaske!» Anette er synlig frustrert over de utallige spakene og oppgavene som programlederen må mestre. De to andre, Hans Kristian og Henriette, begynner å bli litt irriterte, men lar det gli forbi med God gli! «Anette, no må du skjerpe deg», ler Hans Kristian når panelet må repetere introen for fjerde gang. Latteren ligger løst, og kamuflerer misnøyen som er i ferd med å bryte løs. Etter fjerde forsøk sitter introen som et skudd, og sendingen går sin gang. Det hele starter med innslaget «Sex på gaten», der reporterne Silje Modell og Marianne Ask Torvik hører hva studentene på Studentsenteret kan om prevensjon. Sex på gaten er en fast spalte, som dukker opp hver torsdag, men som omhandler forskjellige emner hver gang. Her får vi et innblikk i hva studentene kan og ikke kan om diverse spørsmål. «Dette gir oss en mulighet til å bekrefte og/ eller verifisere hypoteser som florerer blant studentene», forklarer Henriette. Hans Kristian påpeker at radioprogrammet ikke har til hensikt å belære studentene i å bli bedre elskere, men å opplyse om det medisinske omkring seksualitet og kjønn. «Vi er medisinere og ikke sexologer». Etter en time med underholdning, med blant annet spaltene «Freidige fakta feud» og Hans Kristian og Henriette i studio «Ukens spørsmål», avsluttes sendingen med et hørespill. Siv Mjøs og Henriette Pisani Sundhagen, også kjent som, Gon og Orrhé runder av det hele med et forrykende nummer fra Medisinerrevyen «Phuu, jeg trodde aldri denne tiden skulle komme, da jeg rotet så fælt med introen», puster Anette lettet ut etter vel en time bak kontrollbordet. Henriette ler, mens Hans Kristian leker med kondomen fra sendingen. «Haha, det tok sin tid, Anette» - Hans Kristian, den jævelen!

16

17

18

19 19 Status Presens Ein dag i kunstnerisk leiars liv Tekst: Anne Marit Særsten Kl Vaknar av min eigen geniale ide. Kvifor har eg ikkje tenkt på DET før? Bruker nokre sekund på å innsjå at det dei siste minutta av mitt liv faktisk var ein draum og at potensialet for realisering er minimalt med mindre revystyret auker budsjett for spesialeffektar betraktelig. Stadfester òg for meg sjølv at eg har tendens til Donald Duck humor i djup REM. Bananskall og underbuksevitsar er ikkje alltid like lett å formidle på scenen. For det er det det handlar om. Kva vil publikum like? Det er mitt ansvar å snekre saman ein ferdig revy, og akkurat det er utruleg skummelt å tenke på. Kl vi står her om og om og om igjen. FRIHET PÅ BYEN, vil ikkje stå i en ny en. Fengjande song den der! Fester seg på hjernen og rykker tak i den velkjente dansefotnerva. Ligg ein augneblink og kjenner kor stolt eg er av resultatet og på korleis ideen kom til på ein av våre aller første øvingar. DEN kjem folk til å like, det er eg sikker på! Alle skodespelarane har bidratt med sine vers, men Bjørn har gjort ein heilt suveren jobb med å skrive refrenget! Bjørnen søv ikkje han har skrive mykje bra forslag til revyen. Eg må hugse å lese gjennom den sketsjen han gav meg i går. Kan den jobbast vidare med? Kl Lurer på om parykkane til Kjærleiksspelet kom i går? Må hugse å spørje Ida og Ingvild, men veit jo eigentleg at dei har full kontroll på kostymene Kl avskaff køene nåååå. Frihet. FRIHET! Kl Grubler litt. Kanskje me skal kutte sangen på slutten av sketsjen om Gon og Orrhoe? Den er veldig lang slik den er no. Karius og Baktus i ny drakt, så genial idè. Eit eventyr alle kjenner seg igjen i med skodespel på høgaste nivå - Suksessoppskrifta på eit godt revynummer. Tenk at Siv og Henriette skreiv denne opprinneleg på innføringshelga til MSO! Dei er så utruleg talentfulle! (Glad for at Mathias frå skrivegruppa tipsa meg om potensialet i denne sketsjen altså.) og dei deiligaste rettar. Kva er det i dag? Nam, lasagne! Set meg ned med skodespelarane. Erlend underheld. Erlend underheld alltid. Fy søren for ein jovial fin type! Agnes har komt inn og tar kontroll over ukontrollerte danseløver. Ho kan lage gull av gråstein. Det er få studentrevyar forunt å ha ein så profesjonell medarbeider og koreograf. No spikrar ho koreografien på Kjærleiksspelet. Lisa står på scenen. Ho går frå hysterisk morosam fråskild tigermor i førtiåra i ein sketsj, til ein glimrande spak Knut Arild Hareide. Snakk om spekter å spele på! Me tar den ein siste gong for å sjå at teksten sit, det er Vibeke eg jobbar med no. Ho skal bli sørlending. Vibeke er genial på dialekter, og tolkinga av Signe frå Sørlandet som ønsker å sjokkere er så nydelig. Det er ikkje mange dagar sidan Signe frå Sørlandet var ei rappkjefta fjortis-jente. Det er det som er kjekkast med jobben min. Å lese ein sketsj og å tenke alternativt. Kan den potensielt nå enda betre fram til publikum? Sketsjen blir revidert. Litt av meg. Litt av Vibeke. Litt av ekstern instruktør. Resultat perfeksjon Går heim for dagen i følgje med Marius. Turnuslege, revyentusiast og god venn. Han har tatt avspasering for å komme og hjelpe meg i innspurten av revyen. Han har lang fartstid frå Medisinerrevyen i Bergen som skodespelar og instruktør. No innleigd som ekstern instruktør. Me skal heim og planlegge morgondagens øving og diskutere dagens endringar. Det er heime - akkurat no snakkar me om heilt andre ting. Marius har lagt ned forbod om revysnakk i denne halvtimen på veg heim. Slik at me ikkje gløymer at det finst eit liv etter teppefall og Kl Forelesing. Gjesp. Nok ei natt har eg brukt meir tid på planlegging og tankekaos enn soving. Var det trygdelære me hadde no? Shit, så trøytt eg er. Bitesegsjølvitunga for å holde seg våken. (Sjekker mailen. Fredrik har sendt eit utkast til brosjyren. Bra jobba! Gjer eit par notat og sender tilbake.) Kl Lo eg høgt? Eit par av dei som sit rundt meg snur seg i det eg humrar for meg sjølv. Såg plutselig for meg Gunhild i lattersketsjen. Eg er ein av dei som ler av at andre ler. Elsker det nummeret! Denne sketsjen var i originalmanus skrive for to personar, men med ein gong Gunhild vart prøvd i rolla visste eg ho skulle stå der åleine. Ler litt meir, men inni meg denne gongen. Kl Kaffepause Kl Venter på bussen. Klarte ikkje å konsentrere meg om forelesing, så tok siste time fri. Må heim til Kvarteret og treffe resten av gjengen - Familien. Kl Er nett ferdig med ein runde øving på Mr Smør. Eller øving og øving? Ruben er jo eit naturtalent, så det er lite å pirke på. Men me må gjere sketsjen publikumsvennlig. Me har gått eit par rundar no, men den nermar seg eit veldig godt resultat. Han starta som Dr. Mjølk, var ei lita stund Mr. Rømme, men no er han der han skal vera Mr. Smør. Passe vulgær og motbydelig, med eit lite stikk i sida til lavkarbohysteriet. Ja! Matpause. Ingvild og resten av kosegruppa passar på at me får i oss mat gjennom dagane. Dei dekkar opp ein oase med sterainlys, frukt, godter Venstre side: Bak scenen på medisinerrevyen. Over: Kunstnerisk leder Anne Marit sammen med Marius og skuespiller Gunhild.

20 20 Status Presens DET SKJER PÅ FAKULTETET Barely Legal på Hulen Blot in retrospective studies Verdens beste blot. Tidenes opplevelse. Hvordan rapportere for noe man egentlig ikke husker? Det handler om Hangover 3, the Blot-version og om angst. Mye angst. Først og fremst skal man alltid vite i tunge tider at man aldri er alene. Alle har mistet den, den famøse BLOT-jomfrudommen: Hvor du var den som sovna på do, du klina midt på dansegulvet i alles åsyn, du kranglet med dørvakten eller eventuelt flørtet pinlig mye med bartenderen. BlotBlackout. Det blir som filmen Memento (minus død kone og tattiser): Man limer sammen vage minner, sjekker sendte meldinger, samt utgående/inngående samtaler, ser på nettbank og teller antall transaksjoner. Er ting fortsatt uklart, ringer du alle som du vet ihvertfall var vennene dine kvelden før, kl en onsdag morgen. Kvelden ble innledet med et særdeles hyggelig tverrkulling-vors. Brutal virkelighet slo meg, alle som går kull 11 er født i -92. Han ene var ETT ÅR da det var OL i Lillehammer. Det skal nevnest at OL i Lillehammer faktisk ikke hadde egen nettside, men da det ble påpekt at folk som er født i -96 er lovlige, ble rammene for resten av kvelden satt. -Hadde jeg blitt for gammel for blot? Denne fantastiske medisinerfesten, hvor alle danser med alle, hvor alle som vil får, hvor det ikke eksisterer kullrasisme og hvor det er legitimt å like coverbandet best. - Holdt sanden på å renne ut fra mitt aldrende timeglass? Bra man er gammel nok til å kjøpe sprit ihvertfall som plaster på det aldrende såret). Planen var en à la 24-reportasje frå Blot, minutt for minutt, time for time, dans for dans. Likevel kan man ikke alltid planlegge alt i det man kaller LIVET. Følgende begivenheter tirsdag 6 mars. 22:15-03:45 vil bli rapportert av Status Presens fyrtårn i mørke tider: Lille Pille, Pervo Pelle, og Bambi. (I disse søkemotortider og for framtidige jobbsøknader, foretrekkes pseudonym). Det var et vakkert Blot. Ikke så stappfullt og derfor lite kø i baren. Noe som igjen satte spor med at man fikk veldig fort tak i øl og følgende promillehopp. Det må gis ros til kull 06A, og noteres ned at det forventes at de tar en siste tur i mai, da de alltid er store pådrivere for god stemning og liv. Ryktene tilsier at kull 11 ble rammet av en Saraste-forelesing onsdag morgen 08:15, derfor skal det heder og ære til de som kom og danset ut i sene nattetimer, dere andre får sverge på død og liv at dere møter i mai. Første band ut var Barely Legal, og ifølge programmet: Vi gleder oss til gjenhør, for å ikke snakke om gjensyn. Håper på like mye nakenhet og like god stemning som sist. Et fantastisk coverband, som ifølge facebook består nesten utelukkende av jusstudenter, våget seg til Hulen en tirsdag, for å spille for nesten utelukkende medisinstudenter. Flere hits fra konserten blir oppramset fortløpende, det ble skråla til Blink182 og Gabrielle med Ring meg på trøndersk satte spor. Lille Pille får et drømmende blikk når det blir pratet om hvordan vokalisten rev av seg skjorta og viste fram en brystkasse dekket av gullsmykker. Det er på nåværende tidspunkt uvisst om det ble litt interstudielle-hook ups utover kvelden. Idet vår stuntreporter Pervo Pelle sprang på toalettet, gikk det for publikum i form av allsang med Veronica Maggio/Fredrik Reinsborg og Jag kommer. Så kan Status Presens friste med noe saftig sladder? Noen Blotbabyer på gang? HMS-regler for Blot burde henges opp på veggene. Store mengder øl på dansegolvet kan gi fatale utfall og arr for livet, sier Bambi. Men til gjengjeld var det en fantastisk DJ. Lille Pille mener å ha sett flere klinings i løpet av kvelden, stjålne kyss, glefsende munn mot munn, til så vidt lovlig musikk. I frykt for represalier blir ingen navn nevnt. Alle har sine svin på skogen. Man kaster ikke sten i glasshus. Band nummer 2 trenger kanskje ingen presentasjon, men det vises til programmet: Biobastards, Rockelegendene skal atter en gang få oss til å hyle som småjenter til helsepunken som aldri går av moten. Vi gleder oss BB (les Bjørn Bergene) briljerte på gitar, Benneche hadde en stø hånd på bass og Erlend tok helt av med rectalexploration og gummihansker på scenen. Det var en trommesolo av herr Strand som visstnok fikk Lille Pille til å revurdere sin framtidige karriere opp imot å bli groupie livet ut. Som avslutning hoppet en haug av førstekullinger opp på scenen. Mulig det var en ren desperat handling over at de hadde gått glipp av gullåra og ikke kom til å oppleve flere biobastiske opplevelser på Blot, men det tok like fullt av. MedSchool rock n roll for siste gang, lurer vi alle på? I tro helsepønkånd ble det ropt fra scenen: Vi har alle sammen på ett eller annet tidspunkt kjent på et lite hat mot studiet. Så gikk vi ut sammen i nattens mørke og mot et sant medisineranarki! Og til den obligatoriske delen av programmet: HotDog på seven. Det søkes nye blot-reportere til neste nummer. Det blir ikke som å hoppe etter Wirkola, vennlig hilsen redaktøren.

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Av Eli Gunnvor Grønsdal Då Tehmina Mustafa kom til Noreg, som nyutdanna lege, fekk ho melding om å ta utdanninga på nytt. Ho nekta. I dag er ho professor i

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen En adopsjonshistorie Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen Mitt navn er Elin Johannessen, og jeg er en Turner kvinne på 33 år. Jeg har vært gift med min kjære Kenneth i 12 år den 6 juli - 08 og jeg skal

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl

Roald Dahl. Heksene. Illustrert av Quentin Blake. Oversatt av Tor Edvin Dahl Roald Dahl Heksene Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl Kapittel 1 Et forord om hekser I eventyrene har heksene alltid tåpelige, svarte hatter og svarte kapper og rir på kosteskaft. Men

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Informasjon til pasient med brudd i øvre lårbein Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Kva er eit lårhalsbrudd? Med lårhalsbrudd meiner vi vanlegvis eit brot i øvre del av

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Matematisk samtale og undersøkingslandskap

Matematisk samtale og undersøkingslandskap Matematisk samtale og undersøkingslandskap En visuell representasjon av de ulike matematiske kompetansene 5-Mar-06 5-Mar-06 2 Tankegang og resonnementskompetanse Tankegang og resonnementskompetansen er

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

STUDENTRAPPORT. MERK AT RAPPORTEN VIL BLI LAGT UT PÅ VÅRE HJEMMESIDER, MED MINDRE DU GIR BESKJED OM NOE ANNET! (fra og med spørsmål 2)

STUDENTRAPPORT. MERK AT RAPPORTEN VIL BLI LAGT UT PÅ VÅRE HJEMMESIDER, MED MINDRE DU GIR BESKJED OM NOE ANNET! (fra og med spørsmål 2) STUDENTRAPPORT MERK AT RAPPORTEN VIL BLI LAGT UT PÅ VÅRE HJEMMESIDER, MED MINDRE DU GIR BESKJED OM NOE ANNET! (fra og med spørsmål 2) NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University of Montpellier 2 / IAE BY: Montpellier

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Ideer til sex- og samlivsundervisning

Ideer til sex- og samlivsundervisning Ideer til sex- og samlivsundervisning Enten du er nyutdannet eller har mange års erfaring som lærer, kan du hente kunnskaper og inspirasjon fra denne idébanken. Du står fritt til å benytte og kopiere ideene.

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer