Viser til innkalling med saksliste. Deltakelse. Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo. Daglig leder Sturla Bangstad Prosjektleder Nina Dons-Hansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viser til innkalling med saksliste. Deltakelse. Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo. Daglig leder Sturla Bangstad Prosjektleder Nina Dons-Hansen"

Transkript

1 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: STURLA BANGSTAD Telefon: Vår dato: Vår ref. 2015/4042 / Sør-Troms kommuner REFERAT FRA REGIONRÅDSMØTE I HARSTAD 5. JUNI 2015 Viser til innkalling med saksliste. Deltakelse Ordfører Erling Bratsberg (leder) Rådmann Erling Hanssen Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo Admsjef Frode Skuggedal Ordfører Ronny Grindstein Varaordfører Jan Fjellstad Marianne Bremnes Ordfører Dag Brustind Rådmann Roe Jenset Ordfører Torbjørn Larsen Kultur- og oppvekstsjef Lars Tverset Rådmann Torbjørn Simonsen Daglig leder Sturla Bangstad Prosjektleder Nina Dons-Hansen Lavangen kommune Lavangen kommune Salangen kommune Salangen kommune Gratangen kommune Harstad kommune ½ dag Harstad kommune ½ dag Ibestad kommune Ibestad kommune Kvæfjord kommune Kvæfjord kommune Skånland kommune Forfall: Hugo Thode Hansen, Merete Hessen og Elin Wilsgård. Saker Sak 18/15- Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra møtet Vedtak: Innkalling, saksliste og referat godkjent. Sak 19/15 - Status Kystbyregionen v/dag Sigurd Brustind Vedtak: Tatt til orientering Sak 20/15 - Status prosjekter v/nina Dons Hansen Vedtak: Tatt til orientering Sak 21/15 - Regional plan for reindrift v/spesialrådgiver Raimo Valle Det rettslige grunnlaget, samt plan for regional reindrift ble presentert for regionrådet. Orienteringer vedlagt. Vedtak: Tatt til orientering Besøksadresse: Asbjørn Selsbanesgt. 9 Harstad Postadresse: Postmottak 9479 Harstad Telefon: Mobil: E-post: Fax: Hjemmeside:

2 2 Sak 22/15 - Orientering fra Bredbåndsfylket v/daglig leder Dag-Kjetil Hansen Orienteringen ble holdt rundt 3 hovedtema: - Sjøkabel ROTACS - Etableringsmuligheter datalagring i Troms - Utbygging av Aksessnett Sør-Troms Bredbåndsfylket pekte på mulighetene i å etablere datalagringsfasiliteter i vårt fylke, og inviterte kommunene i Sør-Troms til å gripe muligheten. Orientering vedlagt. Vedtak: Tatt til orientering Sak 23/15 - Eventuelt Bundne fond Daglig leder orienterte om vertskommunens svar på avsetting av overskudd på bundet fond. Det pågår en vurdering og høring på dette som Harstad kommune vil saksbehandle i august, og det forventes et svar på eventuelle regelendringer i november. Problemstillingen med bundne fond har vært diskutert i rådet i mer enn ett år, noe som den påfølgende diskusjon også bar preg av. Rådet ønsker en snarlig avklaring fra vertskommunen. Vedtak: saken vil bli behandlet av vertskommunen i møte mellom ordfører, rådmann, økonomisjef og daglig leder. Samferdselsutfordringer i Troms Rådet har ennå ikke lykkes med å få møtetid med Tromsbenken og samferdselssiden på Stortinget og i Regjeringen. Fortsatt behov og ønske om både å orientere om prosjekt «Kystbyregionen» samt å påvirke ift. Veivedlikeholdsbehovet i vår region/fylke. Vedtak: Daglig leder vil kontakte Tromsbenken for å få til et møte så snart som mulig, og helst allerede i juni måned. Fremtidige orienteringer Daglig leder ba om innspill og ønsker for fremtidige orienteringer for rådet. Møtekalender Kalender gjennomgått. Kalender for resterende del av 2015 forblir uforandret, med unntak av at rådet ønsker møte med Tromsbenken etter valget mellom 6. november og 18. desember. Gratangen vil bli prioritert som vert i 2016.

3 3 Oppdatering av møtedeltakere som ikke deltok på Byr- workshop Den påfølgende debatt avdekket en del uenigheter om stedsutviklingsstrategien, herunder avgrensingen og tilnærmingen til Tore Hund og hans rike i Sør-Troms. Med hilsen Erling Bratsberg Leder Sturla Bangstad Daglig leder Med hilsen Erling Bratsberg Leder Sturla Bangstad Daglig leder Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

4 Regional plan for reindrift Møte med Sør-Troms regionråd 5. juni 2015 Raimo Valle, Spesialrådgiver

5 Bakgrunn for planen Regional planstrategi Kommuner vil ha plan Næringen vil ha plan Nasjonale forventinger Pbl 8-1 formelle krav Nybrottsarbeid! Fylkesrådsvedtak høsten 2014 Lage planprogram jfr. pbl. 4-1 Regional plan for reindrift + Handlingsprogram i 2016

6 Formål med planen Økt forutsigbarhet for forvaltning og næring Sikre mer lik behandling av reindriftssaker i kommunene Grunnlag for kommunenes videre arbeid med temaet reindrift i kommuneplanens samfunns- og arealdel Ivareta kultur- og næringsaspektet (samfunnsdelen) Skape forutsigbarhet for forvaltning av arealer (arealdel) En økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift

7 Planvirkemidler jf. pbl. Grovmasket plan, men vil vurdere: Hensynssoner Planretningslinjer Planbestemmelser Like viktig er: Felles kunnskapsgrunnlag i form av nasjonale føringer fakta om reindrifta i Troms kartgrunnlag

8 Aktuelt innhold: Reindrift og arealutfordringer Energiutbygging Hyttebygging Rovvilt Landbruk Friluftsliv Reiseliv Mineralressurser

9 forts aktuelt innhold Reindriften som nærings- og samfunnsmessig ressurs: Næringsutvikling Kultur Språk Felles utfordringer

10 Mulige utredningsbehov Verdikjedeanalyse Virkninger av klimaendringer for beitebruk Kulturell bærekraft Kartgrunnlag Rovdyr? osv., osv., osv.

11 Organisering Sekretariat Arbeidsgrupper Styringsgruppe Fylkesråd Fylkesting

12 Giitu/takk!

13 Fakta om reindriften i Troms og rettsgrunnlaget 5. juni2015 Øystein Ballari Fagansvarlig reindrift, Fylkesmannen i Troms

14 Grunnlovens 110a o Reindriftens rettsgrunnlag Legge forholdene til rette for at samene kan utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv Norges folkerettslige forpliktelser overfor samene som urfolk o o FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter 1966 art. 27 ILO konvensjonen nr. 169 del II Landrettigheter Reindriftens rettsgrunnlag er alders tids bruk o Slått fast i flere Høyesterettsdommer. Sentral dom: Selbudommen fra 2001.

15 Reindrift nasjonale mål og føringer St.meld 28 ( ) En bærekraftig reindrift Økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft Reindriftsloven av 2007 Legg til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift Bidra til sikring av reindriftsarealene. Ansvar for reindriftsutøvere, rettighetshavere og myndighetene St.prp (årlige) om reindriftsavtalen Hovedmålene står fast men kan justeres/suppleres

16 Reindriftsforvaltningen f.o.m overført til Fylkesmannen. Våre oppgaver er å: - Legge til rette for at målene i reindrifts-politikken nås De overordnede målene fastlagt i Stortingsmelding nr. 28 ( ) og årlige Stortingsproposisjoner i forbindelse med Reindriftsavtalen - Forvalte Reindriftsloven, Reinbeiteloven og tilhørende forskrifter - Forvalte virkemiddelordninger over Reindriftsavtalen - Sekretariat for merkenemnda

17 Reindrift i Troms fylke 14 reinbeitedistrikt er helårsdistrikt Øvre reintall på rein i vårflokken på utmarksbeite 12 reinbeitedistrikt fra Vest-Finnmark på sommerbeite Øvre reintall på dyr i vårflokker Noen av disse har et altfor høyt reintall og blir fulgt opp 4 svenske samebyer Beitetid: 1. mai 14. september rein meldes inn Minimum rein på utmarksbeite i Troms i løpet av et driftsår

18

19

20 Reindrift areal og planlegging viktige hensyn Reindrift sentral for samisk kultur, næring og samfunnsliv Inngrep må sees i sammenheng Sikre minimumsbeiter og særverdiområder Behov for sammenhengende arealer Planlegging over kommune-, fylkes- og landegrenser

21 Kom deg vekk fra hyttetomta mi!!!!!!!! Dagens virkelighet?? Kom deg vekk fra beitelandet mitt.. Mamma!!!

22 Næringsutvikling i Troms Regionrådsmøte 5.juni 2015 Dag-Kjetil Hansen, Daglig leder

23 Bakgrunnen for Bredbåndsfylket Troms AS Troms Fylkeskommune (regional utvikling) tar initiativ og får samlet egne og kommunenes behov. Det lages en intensjonsavtale mellom partene som gjør det mulig å starte en prosess hvis mål er å skaffe partene tilgang til en infrastruktur som kan dekke deres eksisterende og fremtidige behov. Prosjektet Bredbåndsfylket Troms etableres. November 2003 etableres Bredbåndsfylket Troms AS med Troms fylkeskommune og 24 kommuner i Troms som eiere og utbyggingen starter i februar 2004.

24 Forretningsområder Fibernett Rådgivning og prosjektledelse Tjenester og offentlig fornying Tilrettelegge for felles IKTplattform og stordriftsfordeler Regional utviklingsaktør Næringsutvikling Innkjøpssamarbeid

25 Stamnettet i Troms Arctic Race

26 Gevinster for kommune Kommunen kommer over på ny plattform Bedre kapasitet Bedre sikkerhet og robusthet i nettet Mer stabil drift Muliggjør synergier ovenfor andre kommuner Raskere digitalisering av kommunen Lavere kostnader i prosjektene Billigere totalkostnader for kommunen

27 Støtteordninger for bredbåndsutbygging Nkom Tallet på nye husstander som får et bredbåndstilbud Kostnadseffektivitet Lokal medfinansiering Plan for bærekraftig drift Betring av eksisterande breibandstilbod Kva dette har å seie for lokal samfunnsutvikling RDA-midler

28 Regional næringsutvikling

29 Den digitale industrien Store datasenter og fiberkabler danner fundament i den globale digitale økonomien. Den eksplosive veksten i datatrafikk og datalagring er driverne for investeringene. Økning i datamengde gir behov for mer enn 60 nye datasenter i vest Europa. Markedet trenger større kapasitet til å transportere denne mengden data.

30 Google Hamina i Finland Et stort nettverk av servere og fiberoptiske kabler global øygruppe av massive bygninger 75 MW energiforbruk i året Første fase av prosjektet, kostet ca 200 millioner, i Fase II ca 150 mill

31 Datasenter og ringvirkninger Luleå Science Park 100 bedrifter 1000 ansatte 9 mrd i investeringer 4500 nye arbeidsplasser 2500 regionalt i Luleå distriktet 320 mill/ år i drift, 92% direkte i regionen Dobling av internett trafikken inn/ut av Sverige

32 Akkurat nå, Apple velger Danmark el-avgift Strøm fra Norge Bellona og IKT-Norge Vi vet om minst to store aktører til som ser etter datasentermuligheter

33 Hamina

34 Hvor er Norge? Klima Billig gjenvinnbar energi Politisk stabilt Geologisk stabilt IKT kompetanse God fiberinfrastruktur? Nærhet til markedet? Salgsinnsats?

35 Spørsmål

36 Lokasjon i Tromsø regionen Områder med eierskap og karakteristikker Kart Plassering, latidue og longitude Størrelse på område, tilgjengelig og potensielt.

37 Strøm og fibernett Nettenes beskaffelse Beskrivelse; sentralnett, regionalnett, kv nivå Konnektivitet, nærmeste node, føringsveier Kraft tilgjengelig i dag, eksisterende trafo Kraft tilgjengelig om 1-3 år, endringer Størrelse på område, tilgjengelig og potensielt. Vann og kjøling

38 Infrastruktur og omgivelser Nærhet til byer, innbyggertall Avstand til flyplass, nasjonal og internasjonal Jernbane, kai/havn osv. Universiteter og høyskoler Andre forskningsmiljøer og skoler Annen industri, næringspark osv

39 14901km lang 6 par fiber 480x100Gbits kanaler = 60Tbits Passive repeaters trenger ikke strøm Arkhangelsk (Russia) Filey (UK) Magadan (Russia) Murmansk (Russia) Petropavlovsk-Kamchatskiy (Russia) Shanghai (China) Tokyo (Japan) Ujno-Sahalinsk (Russia) Vladivostok (Russia)

40

41 Utviklingsmulighetene i nord Næringsutvikling Nord Norge er «DMZ» for lagring av data Åpner for nye store markeder Olje og gass Leverandørindustrien Datasenter

42 Hva bør gjøres 1. Sikre politisk forståelse og støtte Lokalt, regionalt og nasjonalt 2. Vi må dokumentere våre egenskaper Arealer, energi, miljø, kompetanse, transport, mm 3. Vi må sikre flere fibertilknytninger Lokalt, regionalt, nasjonalt og Globalt 4. Markedsføring Globalt og nasjonalt

43 Prosjektplan Etablere prosjektorganisasjon Etablert kontakt med miljøene for utarbeidelse Energi, miljø, FoU, bygg & anlegg, data næring, mm Skisser på mulige lokasjoner Kommuner og e-verk Markedskartlegging Salg og markedsføring Første versjon av web, brosjyrer og informasjon Seminarer deltas på og arrangeres ROS

44 Spørsmål?

45 Våre sterkeste «Selling points» Klima og miljø Energi Stabilitet og forutsigbarhet Redusert arbeidsgiveravgift Nærhet til infrastruktur Næringsklynger

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato 03.12.10 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/10 Trine-Lise

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato 06.12.13 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-13.00 09/13 Trine-Lise W.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark Del 2 Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Hovedmål for planen... 3 1.3 Planprosess... 4 2. Strategiske vurderinger... 5 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering

Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016. Statusoppdatering Regional planstrategi for Nord-Trøndelag 2012-2016 Statusoppdatering 0 Innhold 1 Innledning/Bakgrunn... 2 2 Miljøverndepartementets godkjenningsbrev... 2 3 Statusoppdatering innenfor noen utvalgte temaområder...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/1456-1. Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/1456-1. Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/1456-1 Arkiv: L64 Saksbehandler: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: SØKNAD OM MIDLER TIL BREDBÅND Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 20. mai 2015 TID: 10:00 Besøk ved Grong videregående skole 14:00 Behandling av saker iht til sakliste STED: Grong videregående skole De

Detaljer

DEL II: Retningslinjer

DEL II: Retningslinjer Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 2008-2020 Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16.12.2008 DEL II: Retningslinjer for vindkraftutbygging i Sør-Trøndelag Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16. des.2008

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

Innst. 164 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 164 S. (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 164 S (2013 2014) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:19 S (2013 2014) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Dialogkonferanse 9.3.2015

Dialogkonferanse 9.3.2015 Dialogkonferanse 9.3.2015 Agenda 12.00-14.00 Velkommen Informasjon om virksomheten og mål Presentasjon av hva som skal anskaffes og fokusområder Innkjøper presenterer konkrete behov og utfordringer Anskaffelsens

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal

Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal Kommunebilde 2011 Nord-Gudbrandsdal www.fylkesmannen.no/oppland 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 2 Overordnet 6 2.1 Befolkningsdata 6 2.1.1 Befolkningssammensetning 6 2.1.2 Fødselsoverskudd 6 2.1.3

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 1: Bredbånd i Telemark - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 700023 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...6

Detaljer