Møteprotokoll. Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Hansen Ingunn R. Vatne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Hansen Ingunn R. Vatne."

Transkript

1 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Sørheim Brygger, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bernt Olav Johansen Leder LTL Tone Mari Iversen Medlem LTL Willy Wikbo Medlem FRP Renate Hansen Tor-Petter Christensen -inhabil i sak 31/15 og 33/15 Medlem Medlem Lyngen Næringsforening Lyngen Næringsforening Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Frode Hansen Ingunn R. Vatne Medlem Medlem AP Lyngen Næringsforening Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Line Van Gemert inhabil i sak 32 Werner Kiil Ingunn R. Vatne Frode Hansen Lyngen Næringsforening AP Merknader Innkalling og saksliste godkjent. Willy Wikbo valgt til å skrive under protokollen. Det tas sikte på å avvikle 6 møter i næringsutvalget. Møtene avholdes på ulike steder i kommunen. Forslag til møteplan vurderes på første møtet. Fra administrasjonen møtte: Navn Stig Kjærvik Viggo Jørn Dale Hilde Grønaas Inger-Helene B. Isaksen Stilling Næringsrådgiver Leder plan og næring Økonomisjef/ass.rådmann (tom sak 29/15) Utvalgssekretær

2 Lyngseidet Willy Wikbo Bernt Olav Johansen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 28/15 RS 2/15 Referatsaker Revidert Vedtekter for kommunalt næringsfond RS 3/15 Strategisk næringsplan Lyngen kommune PS 29/15 PS 30/15 PS 31/15 Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan , årsbudsjett 2016 Stenhaug Maskin & Transport AS - søknad næringsfondet Lyngen Næringsforening - Næringsinfo unge i Lyngen 2015/ / / / /2174 PS 32/15 Lyngen Adventure AS - nyetablering av bedrift 2015/2180 PS 33/15 Lyngseidet Båtforening - kaifront 2015/2173 PS 34/15 Vegar Fagervoll - søknad kjøp fjordfiskefartøy 2015/1922 PS 35/15 PS 36/15 Lenangen Fiskeriselskap AS - kjøp av presse for spleising av wire Norvegg AS - søknad om tilskudd til oppbygging av personalrom 2015/ /2170 PS 37/15 Taknor AS - Bedriftsutvikling 2015/2172 PS 38/15 Johansen Kyst- og Havfiske - kjøp av fiskebåt 2015/2177 PS 39/15 PS 40/15 RG Service Reidar Gangsø - søknad etablering sanitærtilbud og badstue Sandneset Jensen Autotest AS - støtte produktutvikling og markedsintroduksjon 2015/ /2176

4 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Hilde Grønaas Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 125/15 Lyngen formannskap /15 Lyngen formannskap /15 Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg /15 Lyngen næringsutvalg /15 Lyngen arbeidsmiljøutvalg /15 Lyngen levekårsutvalg /15 Lyngen Råd for folkehelse /15 Lyngen kommunestyre Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan , årsbudsjett 2016 Henvisning til lovverk: Kommuneloven Vedlegg 1 Investeringsbudsjett Lyngen kirkelige fellesråd 2 Kontrollutvalgsak 37/15 budsjettramme kontroll og tilsyn 3 Budsjett Lyngen kirkelige fellesråd 4 Veiplan kommunale veier 5 Driftsavtaler for økonomiske tiltak 6 Gebyrregulativ Kommuneplanens handlingsdel, Økonomiplan , Årsbudsjett Formannskapets innstilling sak 130/15 8 Diverse uttalelser Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg Behandling: Forslag fra Werner Kiil: Næringsutvalget viser til at det er innspill på å avvikle deltakelse fra Lyngen kommune i det regionale samarbeidet i Nord-Troms. Næringsutvalget anbefaler at Lyngen kommune fortsetter samarbeidet med Nord-Troms Regionråd.

5 Forslag fra Tor-Petter Christensen: Næringssjefens forslag til budsjett oversendes kommunestyret og søkes innarbeidet i budsjettet for Det ble først votert over forslaget fra Werner Kiil. VEDTAK: Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Werner Kiil. Vedtatt mot 1 stemme. Det ble deretter votert over forslaget fra Tor-Petter Christensen. VEDTAK: Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Tor-Petter Christensen. Enst. Vedtak: Næringsutvalget viser til at det er innspill på å avvikle deltakelse fra Lyngen kommune i det regionale samarbeidet i Nord-Troms. Næringsutvalget anbefaler at Lyngen kommune fortsetter samarbeidet med Nord-Troms Regionråd. Næringssjefens forslag til budsjett oversendes kommunestyret og søkes innarbeidet i budsjettet for Saksprotokoll i Lyngen formannskap Behandling: Driftsbudsjettet Forslag fra Lyngen Tverrpolitiske liste og Krf v/dan-håvard Johnsen: Som saksutredningen men med flg endringer: Jaktlag Nord-Troms (overtakelse) Rammekutt ramme 3 (felles rektor Lyngsdalen/ Eidebakken, redusere kultursektoren med 70% stilling fra høsten 2016) % stilling NAV Etableringstilskudd (boligbygging utenfor felt) Vedlikehold kommunale veier Nord-Troms Regionråd Halti - driftstilskudd Nord-Troms Museum Drift av Gamslett Reduksjon kirke og livssyn tilbakeført Saldering mot disposisjonsfondet. Forslag fra Høyre, Senterpartiet, Samhold Lyngen, Fremskrittspartiet v/fred Skogeng: Som saksutredningen men med flg endringer:

6 Godtgjøring ordfører/varaordfører Opprettholdelse rammekutt ramme HMS stilling prosjekt over 3 år Rammekutt ramme Busslomme Svensby Saldering mot disposisjonsfondet. Forslag fra AP v/johnny Hansen: Som saksutredningen men med flg endringer: Tilskudd til politiske partier/lister Økt godtgjøring ordfører/varaordfører HMS stilling prosjekt over 3 år Rammekutt ramme Rammekutt ramme 3 (kultur, felles rektor, bibliotektjeneste-organisatoriske endringer) Rammereduksjon 4 (arbeidsmiljøtiltak) Etableringstilskudd (boligbygging utenfor felt) Busslomme Svensby Jaktlag Nord Troms Saldering mot disposisjonsfondet. Investeringsbudsjettet: Forslag fra Høyre/Sp/Samhold Lyngen/Frp v/fred Skogeng: Som saksutredningen (pkt 2.10) men med flg endringer: Lenangen skole Eidebakken kulturskole (Myldrehus) Kai Furuflaten 6000 Kai Sandneset (fullfinansieres med kr 15 mill i tillegg) Tyttebærvika veilys utgår Tomtekjøp 1000 Stedsutvikling 2000 Flytebrygge beredsskapsbåt utgår Furuflaten industriområde Nord utgår Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet. Forslag fra AP v/johnny Hansen: Som saksutredningen (pkt 2.10) men med flg endringer: Lenangen skole

7 Eidebakken kulturskole og vo (Myldrehus) Kai Furuflaten 6000 Kai Sandneset økes med 5 mill Flytebrygge beredsskapsbåt utgår Tyttebærvika veilys utgår Stedsutvikling Lyngenhallen kunstgress/klatrevegg 1000 Veilys Solhov/Geitnes 500 Furuflaten industriområde Nord utgår Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet. Forslag fra Lyngen Tverrpolitiske liste og Krf v/dan-håvard Johnsen: Som saksutredningen (pkt 2.10) men med flg endringer: Lenangen skole Eidebakken kulturskole og vo (Myldrehus) Asfaltering/oppgradering vei Kirken nye investeringer Kai Sandneset økes med 5 mill Flytebrygge beredsskapsbåt utgår Tyttebærvika veilys utgår Stedsutvikling Tomtekjøp Furuflaten/Lyngseidet 2000 Basseng Solhov 500 Furuflaten industriområde Nord utgår Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet. Det ble først votert over investeringsbudsjettet VEDTAK: Som forslaget (pkt 2.10) men med flg endringer: Lenangen b/u skole ombygging Eidebakken kulturskole og vo (Myldrehus) Oppgradering kommunale veier Lyngseidet Sentrum fysiske tiltak Kai Furuflaten Kai Sandneset Flytebrygge beredsskapsbåt utgår Tyttebærvika veilys utgår Lyngenhallen kunstgress/klatrevegg Veilys Solhov/Geitnes reg.plan Furuflaten industriområde Nord utgår Tomtekjøp tilrettelegging boligbygging Oppgradering Lyngen kirke Basseng Solhov 500

8 16010 Velferdsteknologi Lyngen formannskap var enig om disse endringene med unntak av Kai Furuflaten der flertallet gikk for utsetting til 2017 (4 mot 2 stemmer). Videre ble det avholdt avstemming om 1 mill til Lyngenhallen. Dette ble vedtatt mot 1 stemme. Endringene i investeringene medfører flg endinger i økte renteutgifter: Kapitalkostnader - saldering mot disposisjonsfondet. Det ble deretter votert over driftsbudsjettet. Det ble først stemt over de tre forslagene til endringer i forhold til saksutredningen. VEDTAK. Forslaget fra AP fikk 1 stemme. Forslaget fra LTL og KRF fikk 2 stemmer. Forslaget fra H, SP, Samhold Lyngen og FRP fikk 2 stemmer. Lyngen formannskap voterte deretter over forslaget fra LTL og KRF og forslaget fra H, SP, Samhold Lyngen og FRP VEDTAK. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra LTL og KRF. Vedtatt med 3 stemmer. 2 stemte for forslaget fra H, SP, Samhold Lyngen og FRP. Vedtak: 1) Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2016: Eiendomsskattesatsen er 5 promille. 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt ) Budsjettvedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Ordførers godtgjøring økes til kr , varaordfører tilsvarende. 2.3 Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for :

9 Årsbudsjett Økonomiplan Ramme: 1 Politikk og kirke Økt godtgjøring ordfører/varaordfører Nord-Troms Regionråd Ramme: 2 Administrative tjenester Tilbakeføring av rammekutt Reduksjon prosjektmidler ansvar Ramme: 3 Oppvekst og kultur Svømmeskyss Nye tiltak statsbudsjett Lenangen barnehage avd. Rødtoppen Stillingsreduksjoner Eidebakken - reduksjon avd.lederfunksjon Halti - driftstilskudd Nord-Troms museum Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og Gamslett museum - drift Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg Aktiviteringssenter - omorganisering Økt stilling 50% NAV Økning økonomisk sosialhjelp Økt stilling barnevern Kommunepsykolog Velferdsteknologi - Mobil omsorg Kommunal akutt døgnplass (KAD) Ramme: 5 Plan, teknikk og næring Lenangen barnehage - avd. Rødtoppen Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse Effektivisering renhold Effektivisering vaktmestertjenesten Landbruksvikar Off. toalett og parkering Miljøavgift - off. toalett og parkering Overlapping vann/avløp Økt vedlikehold Drift av gammelskolen Eidebakken - strøm Husleie rådhus Leiekostnader Servicesenteret Byggesaksbehandler Busslomme Tindevangen/Svensby Boligbyggingstilskudd utenom boligfelt Skadefellingsjaktlag Vedlikehold kommunale veier Økning brann Ramme: 7 Budsjettskjema 1A Renteutgifter investering Endring avsetning/bruk disposisjonsfond I 1000 kronersum endringer

10 2.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Budsjettskjema 1B - drift - formannskapets innstilling 1 Politikk og kirke Administrative tjenester Oppvekst og kultur Helse, sosial og omsorg Plan, teknikk og næring Finans Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til lønnsoppgjør i Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 2.8 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet. 2.9 Avgifter, brukerbetalinger, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel og vedlagte gebyrregulativ.

11 2.10 Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A: Budsjettskjema 2A Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

12 Budsjettskjema 2B Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Til investering i anleggsmidler ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE KAI NORD-LENANGEN - UTBEDRINGER DIGITALT PLANREGISTER LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO VEILYS - ARMATURER, MV OPPGRADERING KOMMUNALE VEIER LYNGSEIDET SENTRUM - FYSISKE TILTAK KOMTEK BYGGSAK KAI FURUFLATEN KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT TOMTEKJØP TILRETTELEGGING BOLIGBYGGING OPPGRADERING LYNGEN KIRKE BASSENG SOLHOV LYNGENHALLEN KUNSTGRESS/KLATREVEGG REG.PLAN GANG-/SYKKELSTI SOLHOV-GEITNES VELFERDSTEKNOLOGI - SIGNALSYSTEM SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2016 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill. kroner i Rådmannens forslag 1) Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2016: Eiendomsskattesatsen er 5 promille. 1.2 Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 1.3 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter vedtatt i kommunestyresak 52/06. I tillegg brukes retningslinjer for alminnelig taksering, endelige retningslinjer vedtatt ) Budsjettvedtak Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Ordførers godtgjøring økes til kr , varaordfører tilsvarende. 2.3 Det vedtas følgende endringer i budsjettrammene for :

13 Årsbudsjett Økonomiplan Ramme: 1 Politikk og kirke Økt godtgjøring ordfører/varaordfører Reduksjon tilskudd til Lyngen kirkelige fellesråd Ramme: 2 Administrative tjenester Tilbakeføring av rammekutt Reduksjon prosjektmidler ansvar Ramme: 3 Oppvekst og kultur Svømmeskyss Nye tiltak statsbudsjett Lenangen barnehage avd. Rødtoppen Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse Ramme: 4 Helse, sosial og omsorg Aktiviteringssenter - omorganisering Økning økonomisk sosialhjelp Økt stilling barnevern Kommunepsykolog Velferdsteknologi - Mobil omsorg Kommunal akutt døgnplass (KAD) Ramme: 5 Plan, teknikk og næring Lenangen barnehage - avd. Rødtoppen Lyngsdalen - driftskostnader 2016 og Lyngsdalen oppv.senter - nedleggelse Effektivisering renhold Effektivisering vaktmestertjenesten Landbruksvikar Off. toalett og parkering Miljøavgift - off. toalett og parkering Overlapping vann/avløp Økt vedlikehold Drift av gammelskolen Eidebakken - strøm Husleie rådhus Leiekostnader Servicesenteret Byggesaksbehandler Busslomme Tindevangen/Svensby 800 Økning brann Ramme: 7 Budsjettskjema 1A Endringer disposisjonsfond I 1000 kroner Sum endringer

14 2.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer drift: Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Budsjettskjema 1B - drift - rådmannens saksframlegg 1 Politikk og kirke Administrative tjenester Oppvekst og kultur Helse, sosial og omsorg Plan, teknikk og næring Finans Budsjettskjema 1A Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk

15 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 6 til ramme 1-5 i henhold til lønnsoppgjør i Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 6 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet innenfor rammeområdene delegeres rådmannen. 2.8 Rådmannen gis fullmakt til å overføre mellom de ulike rammeområdene innenfor delegasjonsreglementet. 2.9 Avgifter, brukerbetalinger, leier, gebyrer og kontingenter mv. vedtas slik det fremgår av budsjett og økonomiplan kapittel og vedlagte gebyrregulativ Investeringsbudsjettet forutsettes finansiert i samsvar med budsjettskjema 2 A: Budsjettskjema 2A Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

16 Budsjettskjema 2B Budsjett Økonomiplan Til investering i anleggsmidler ØRA INDUSTRIOMRÅDE - UTVIDELSE EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD - UTVIDELSE LENANGSØYRA KIRKEGÅRD - UTVIDELSE KAI NORD-LENANGEN - UTBEDRINGER DIGITALT PLANREGISTER LENANGEN B/U-SKOLE - OMBYGGING EIDEBAKKEN - KULTURSKOLE OG VO VEILYS - ARMATURER, MV ASFALTERING KOMMUNALE VEIER KOMTEK BYGGSAK KAI FURUFLATEN KAI SANDNESET, NORD-LENANGEN AVLØPSSEKTOREN - OPPGRADERING VANNLEDNINGSNETT - OPPGRADERING FLYTEBRYGGE BEREDSKAPSBÅT PARKERING OG OFFENTLIGE TOALETT FURUFLATEN INDURSTRIOMRÅDE NORD VEILYS TYTTEBÆRVIKA SUM INVESTERINGER Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings- og finansieringsplan for Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil 35 millioner kroner i budsjetterminen 2016 dersom drifts- eller likviditetsmessige forhold skulle gjøre dette nødvendig Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å øke lånerammen vedrørende startlån med inntil 5,0 mill. kroner i Saksopplysninger Saksfremlegg er vedlagt saken budsjett- og økonomiplandokument. Vurdering av alternativer og konsekvenser Lyngen kommune må i kommende økonomiplanperiode redusere driftsutgiftene med opp mot 10 mill. kroner som følge av nedgang i inntektene og økte kapitalkostnader. Det anbefales derfor at nye investeringer følger forslaget i økonomiplan for , eller at man prioriterer innenfor rammen til forslaget. Dette for å minimere belastningen på driftsbudsjettet og for å få en forsvarlig kommuneøkonomi. Lyngen kommune har per i dag ingen vedtatte handlingsregler, men noen er foreslått i samfunnsdelen som har vært til høring. Dersom disse handlingsreglene skulle vært fulgt ville det betydd at lånegjelda skulle vært under 280 mill. kroner, mens den per vil være på 404,4 mill. kroner en differanse på 124 mill. kroner. Videre skulle man hatt egenkapital til nye investeringer, som for 2016 ville utgjort ca. 10 mill. kroner dersom foreslåtte investeringer

17 gjennomføres. Disposisjonsfond burde også vært mer enn tredoblet til å utgjøre ca. 35 mill. kroner. Det vises forøvrig til budsjett og økonomiplandokument.

18 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: 242 Saksbehandler: Stig Kjærvik Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 30/15 Lyngen næringsutvalg Stenhaug Maskin & Transport AS - søknad næringsfondet Henvisning til lovverk: Vedtekter for kommunalt næringsfond vedtatt Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg Behandling: VEDTAK: Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Vedtak: a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av , samt til vurdering av søknaden fra Stenhaug Maskin & Transport AS innvilges denne med kr ,- i tilskudd. b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansering som vist i finansieringsplan. Rådmannens innstilling a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av , samt til vurdering av søknaden fra Stenhaug Maskin & Transport AS innvilges denne med kr ,- i tilskudd. b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansering som vist i finansieringsplan. Saksopplysninger Stenhaug Maskin & Transport AS har søkt om støtte til å utvikle og utvide sin virksomhet.

19 Selskapets mål slik det er definert i forretningsplan er å etablere og utvikle en levedyktig virksomhet, som primært baserer seg på oppgaver innen brøyting, grusing, transport og annet maskinrelatert virksomhet. Søkeren legger vekt på i sin søknad at en viktig aktivitet vil være markedsmessige aktiviteter med informasjon overfor potensielle private kunder og næringslivskunder samt entreprenører. Søker vil primært ha en fast arbeidsplass, men vil etterhvert utvide med flere ansatte hvis oppdragsmengde øker. Det er i søknaden estimert en total investering på kr ,- hvorav ,- er søkt næringsfondet. Vurdering Søknaden omfatter i tillegg til markedsaktiviteter i stor grad investering i utstyr som kan være konkurransevridende overfor andre aktører. Imidlertid vil den delen som omfatter markedsaktiviteter være tilskuddsberettiget. Hovedkonklusjon Søknaden oppfyller næringsfondets kriterier i forhold til markedsaktiviteter. Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale næringsfond, samt vurdering av søknaden tilrår rådmannen at søknaden fra Stenhaug Maskin & Transport AS gis en tilskudd på kr ,-

20 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: 242 Saksbehandler: Stig Kjærvik Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 31/15 Lyngen næringsutvalg Lyngen Næringsforening - Næringsinfo unge i Lyngen Henvisning til lovverk: Vedtekter for kommunalt næringsfond vedtatt Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg Behandling: Tor-Petter Christensen erklærte seg inhabil. VEDTAK: Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Vedtak: a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av , samt til vurdering av søknaden fra Lyngen Næringsforening innvilges denne med kr ,-. b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. Rådmannens innstilling a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av , samt til vurdering av søknaden fra Lyngen Næringsforening innvilges denne med kr ,-.

21 b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. Saksopplysninger Prosjektet går ut på å gjennomføre en serie informasjonssekvenser i grunnskolen i Lyngen. Gjennom profesjonelt utviklede presentasjons- og informasjonssekvenser skal Lyngen Næringsforening informere og motivere elever i grunnskolen om de muligheter som finnes i Lyngen etter endt utdanning. I løpet av prosjektperioden skal det utvikles pedagogiske og motiverende undervisningsopplegg med formål å informere og vekke interesse for det lokale næringslivet i Lyngen kommune. Følgende aktiviteter er nevnt som aktuelle: - Innsamling av empiri og statistikk - Utvikling av presentasjoner, spørreundersøkelser og quiz, videomateriell, virale virkemidler. - To presentasjonsrunder på skolene - Evaluering og prosjektrapport Den faglige delen omfatter bla.: - Hvorfor Lyngen? - Visste du dette om næringslivet i Lyngen? - Regnestykke; Lyngen vs Tromsø - Skatt og tilskudd? - Starte egen bedrift? - Framtidsscenario Lyngen - Reiseliv - Kortreist mat - Fiskeri og havbruk - Ullsfjordforbindelsen - Høyteknologisk industri Som forelesere kommer næringsforeningen til å engasjere gode representanter for de forskjellige næringene som finnes i kommunen. Dette kan være både innen landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og industri. Det er i søknaden oppgitt en total kostnad på kr ,- hvorav kr ,- er søkt næringsfondet. Vurdering Lyngen kommune er en av de kommunene i landet med størst netto fraflytting. Dette til tross for at Lyngen har et rikere og bedre næringsliv enn mange av de kommunene vi sammenligner oss med. Det er en pågående diskusjon om hvordan man kan snu denne negative trenden både politisk og i næringslivet. Det er derfor viktig å få tidlig innpass i skolen for å informere om de muligheter som finnes i kommunen som fremtidig bo og arbeidsmarked. Dette kan være med på å endre feiloppfatninger og motivere til å tenke annerledes. Å spre interessant og kvalitetsmessig informasjon kan være med på å snu utviklingen. Hovedkonklusjon Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling.

22 Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale næringsfond, samt til vurdering av søknaden tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngen Næringsforening innvilges med kr ,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond.

23 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: 242 Saksbehandler: Stig Kjærvik Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 32/15 Lyngen næringsutvalg Lyngen Adventure AS - nyetablering av bedrift Henvisning til lovverk: Vedtekter for kommunalt næringsfond vedtatt Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg Behandling: Line Van Gemert erklærte seg inhabil. Forslag fra Bernt Olav Johansen: Som rådmannens innstilling men at beløpet økes til kr ,-. Det ble votert over rådmannens innstilling og forslaget fra Bernt Olav Johansen. VEDTAK: Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Bernt Olav Johansen. Enst Vedtak: a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av , samt til vurdering av søknaden fra Lyngen Adventure AS innvilges denne med kr ,-. b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.

24 Rådmannens innstilling a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av , samt til vurdering av søknaden fra Lyngen Adventure AS innvilges denne med kr ,-. b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. Saksopplysninger Lyngen Adventure AS ved Mads Harald Fagerborg Kvien etableres for salg av opplevelser innenfor reiselivet i Lyngen og Troms. Basert på stor vekst i reiselivet hvor mange etterspør flere aktiviteter under sitt opphold i Lyngen, er det under etablering et selskap som skal tilby flere aktiviteter i samarbeid med allerede etablerte reiselivsaktører. Sentralt for aktivitetene er blant annet anskaffelse av egen RIB, sikkerhetsutstyr, web-design og markedsføring. I tillegg til aktiviteter som naturbasert sightseeing, frakt av skiturister, safarier med mere, er det også potensiale for å utvide bedriften i forhold til SAR- (search and rescue) tjenester da innehaver har erfaring og nødvendige godkjenninger på dette fra sitt tidligere virke innen olje og gass-næringen. Søker har samlet søkt Sametinget, Innovasjon Norge og Lyngen kommunes næringsfond om tilskudd på kr ,- av et totalt investeringsbehov på kr ,-. Vurdering Investeringen vil medføre etablering av en ny arbeidsplass, og bidra til å styrke tilbudet fra reiselivet i Lyngen. Hovedkonklusjon Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling. Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale næringsfond, samt vurdering av søknaden tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngen Adventure AS innvilges med kr ,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond.

25 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: 242 Saksbehandler: Stig Kjærvik Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 33/15 Lyngen næringsutvalg Lyngseidet Båtforening - kaifront Henvisning til lovverk: Vedtekter for kommunalt næringsfond vedtatt Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg Behandling: Tor-Petter Christensen erklærte seg inhabil. VEDTAK: Lyngen næringsutvalg tiltrer ikke rådmannens innstilling til vedtak. Vedtatt med 5 stemmer. 1 stemte for rådmannens innstilling. Vedtak: Lyngen næringsutvalg imøtekommer ikke søknaden. Rådmannens innstilling a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av , samt til vurdering av søknad fra Lyngseidet Båtforening innvilges denne med kr ,-. b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.

26 Saksopplysninger Lyngseidet båtforening skal heve standarden på foreningens anlegg, herunder flytebrygge mot ekstremvær og gjøre det enkelt for næringsdrivende, primært fiskebåter å benytte seg av anlegget. Arbeidet omfatter fortøyning og sikring, utbedring av dekke, elektrisk anlegg, vannforsyning og tidevanntilpasning. Eksisterende lokaler skal tilpasses for utleie til møtevirksomhet og private arrangement, og omfatter arbeide som forskjønning av uteområde, skilting, oppgradering og oppussing av lokaler, markedsføring. I søknadens finansieringsplan erdet oppgitt et finansieringsbehov på kr ,- hvorav kr ,- er søkt næringsfondet. Vurdering Båthavna er en viktig faktor både for næringsaktivitet og et tilbud for fastboende samt reiselivet. I forhold til sentrumsplanen har Lyngseidet Båtforening en bevisst holdning til både utforming av lokaler og anlegg slik at dette faller naturlig inn i de planer som foreligger. Lyngen kommune har i sin strategiske næringsplan nedfelt at man skal posisjonere seg som en populær destinasjon for naturbasert reiseliv. Tilgang til attraktive og sikre havneområder er viktig for å oppfylle denne målsetningen. Hovedkonklusjon Søknaden oppfyller næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling. Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale næringsfond, samt vurdering av søknaden tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngseidet Båtforening innvilges med kr ,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond.

27 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: 242 Saksbehandler: Stig Kjærvik Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 34/15 Lyngen næringsutvalg Vegar Fagervoll - søknad kjøp fjordfiskefartøy Henvisning til lovverk: Vedtekter for kommunalt næringsfond vedtatt Vedlegg 1 Vegar Fagervoll - vedlegg søknad Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg Behandling: VEDTAK: Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Vedtak: a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av , samt til vurdering av søknaden fra Vegar Fagervoll innvilges denne med kr ,- i tilskudd. b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. Rådmannens innstilling

28 a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av , samt til vurdering av søknaden fra Vegar Fagervoll innvilges denne med kr ,- i tilskudd. b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. Saksopplysninger Vegar Fagervoll har søkt om midler til etablering av virksomhet som har til formål å drive med fjordfiske etter hvitfisk. Fagervoll skal investere i brukt fartøy som er spesialutstyrt for line- og juksafiske. Fartøyet vil delta i åpen gruppe kvotemessig, og er derfor ikke avhengig av å kjøpe egen kvote. I tillegg til fiske, er fartøyet tiltenkt benyttet i samarbeid med lokale reiselivsbedrifter for hvalsafari og fisketurisme. Det antas å være et potensiale for to til tre arbeidsplasser ved denne etableringen. Investeringen er estimert totalt til kr ,- hvorav kr ,- er søkt næringsfondet. Vurdering Investeringen vil medføre etablering av to til tre arbeidsplasser innen fiskeri, samt være med på å styrke et etterspurt tilbud innen reiselivsnæringen i Nord-Lenangen. Hovedkonklusjon Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling. Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale næringsfond, samt til vurdering av søknaden tilrår rådmannen at søknaden fra Vegar Fagervoll innvilges med kr ,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond.

29 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: 242 Saksbehandler: Stig Kjærvik Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 35/15 Lyngen næringsutvalg Lenangen Fiskeriselskap AS - kjøp av presse for spleising av wire Henvisning til lovverk: Vedtekter for kommunalt næringsfond vedtatt Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg Behandling: VEDTAK: Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Vedtak: a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av , samt til vurdering av søknaden fra Lenangen Fiskeriselskap AS innvilges denne med kr ,-. b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. Rådmannens innstilling a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av , samt til vurdering av søknaden fra Lenangen Fiskeriselskap AS innvilges denne med kr ,-. b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.

30 Saksopplysninger Lenangen Fiskeriselskap AS utfører i dag spleising av wirer manuelt. Dette er krevende for de ansatte og en automatisering av denne arbeidsoperasjonen vil være en betydelig faktor i forhold til redusert fravær og bedret arbeidsmiljø. I søknadens finansieringsplan er det oppgitt et finansieringsbehov på kr ,- hvorav kr ,- er søkt næringsfondet. Vurdering Søknaden er ikke fyldig, men utfra de opplysninger som er gitt ansees tiltaket å være nyttig for bedriften og de ansatte. Hovedkonklusjon Søknaden oppfyller næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling. Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale næringsfond, samt vurdering av søknaden tilrår rådmannen at Lenangen Fiskeriselskap AS innvilges kr ,- i tilskudd fra Lyngen kommunale næringsfond.

31 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: 242 Saksbehandler: Stig Kjærvik Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/15 Lyngen næringsutvalg Norvegg AS - søknad om tilskudd til oppbygging av personalrom Henvisning til lovverk: Vedtekter for kommunalt næringsfond vedtatt Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg Behandling: VEDTAK: Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Vedtak: a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av , samt til vurdering av søknaden fra Norvegg AS innvilges denne med kr ,-. b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. Rådmannens innstilling a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av , samt til vurdering av søknaden fra Norvegg AS innvilges denne med kr ,-. b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.

32 Saksopplysninger Norvegg AS har gjennom flere år disponert personalrom tilhørende Lyngsalpan Eiendom AS. Denne leieavtalen er sagt opp med virkning fra juni Som en midlertidig løsning har bedriften tatt i bruk spikertelt uten tilgang til sanitærløsninger og garderobe. Løsningen er lite tilfredsstillende for bedriften og de ansatte og ikke akseptabel i henhold til Arbeidsplassforskriften av bestemmelser samt internkontrollforskriften. Bedriften ønsker derfor å bygge et egnet personalrom med tilhørende fasiliteter som tilfredsstiller gjeldende krav og er dimensjonert for 12 ansatte. Totalt utgjør dette med personalrom, pauserom, garderober og toaletter et areal på 90 m2. I søknadens finansieringsplan for dette prosjektet er det oppgitt et finansieringsbehov på kr ,- hvorav kr ,- er søkt næringsfondet. Vurdering Norvegg AS er en viktig næringslivsaktør i Nord-Lenangen og bidrar med mange arbeidsplasser i denne delen av kommunen. Bedriften er opptatt av å tilfredsstille de lover og forskrifter som gjelder for næringsaktivitet og dette er et viktig tiltak for bedriftens ansatte. Hovedkonklusjon Søknaden oppfyller næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling. Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale næringsfond, samt vurdering av søknaden tilrår rådmannen at Norvegg AS innvilges kr ,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond.

33 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: 242 Saksbehandler: Stig Kjærvik Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 37/15 Lyngen næringsutvalg Taknor AS - Bedriftsutvikling Henvisning til lovverk: Vedtekter for kommunalt næringsfond vedtatt Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg Behandling: Line Van Gemert stilte spørsmål om sin habilitet. Utvalget erklærte ho habil. Forslag fra Tone Mari Iversen: Som rådmannens innstilling men at beløpet endres til kr Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak og forslaget fra Tone Mari Iversen. VEDTAK: Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Tone Mari Iversen. Enst Vedtak: a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av , samt til vurdering av søknaden fra Taknor AS innvilges denne med kr ,-. b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.

34 Rådmannens innstilling a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av , samt til vurdering av søknaden fra Taknor AS innvilges denne med kr ,-. b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. Saksopplysninger Taknor AS ble stiftet 1 august 2013 med hovedformål å produsere samt selge selvbærende takelementer og etasjeskillere til bygg i Nord-Norge og på Nordkalotten. Bedriften har hatt utfordring med å rekruttere daglig leder med ingeniørkompetanse. Dette er nå på plass fra og med sommeren 2015 og en satser for fullt nå. Viktigst fremover nå er å gjøre bedriften og produktene kjent i markedet. I forhold til søknaden er det utelukkende lagt vekt på at Taknor AS skal fokusere på markedsutvikling og markedsføring. Prosjektet består av tre deler, hvor del en omfatter besøk av alle deler av bransjen i Nord Norge og Kiruna-området for å presentere bedriften og produktene. Del to omfatter bruk av presse og annonsering, del tre utvikle eget nettsted samt markedsinformasjon for sosiale media og delta med info i slike kanaler. Bedriften har tidligere mottatt bagatellmessig støtte fra Innovasjon Norge i form av etablerertilskudd på kr ,-. I søknadens finansieringsplan for dette prosjektet er det oppgitt et finansieringsbehov på kr ,- hvorav kr ,- er søkt næringsfondet. Vurdering Taknor AS har utviklet et meget interessant produkt som vil være nyskapende i byggebransjen. Produksjonen vil være relatert til Furuflaten Industriområde, og skape virksomhet også for andre etablerte bedrifter her som Monteringsservice AS, Furstål AS, tekniske rådgivere og transportnæringen. Ved en forventet omsetning på 20 millioner vil antall årsverk være 8 til 12 personer. Hovedkonklusjon Søknaden oppfyller næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling. Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale næringsfond, samt vurdering av søknaden tilrår rådmannen at Taknor AS innvilges kr ,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond.

35 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: 242 Saksbehandler: Stig Kjærvik Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 38/15 Lyngen næringsutvalg Johansen Kyst- og Havfiske - kjøp av fiskebåt Henvisning til lovverk: Vedtekter for kommunalt næringsfond vedtatt Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg Behandling: VEDTAK: Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Vedtak: a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av , samt til vurdering av søknad fra Johansen Kyst- og Havfiske innvilges denne med kr ,-. b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. Rådmannens innstilling a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av , samt til vurdering av søknad fra Johansen Kyst- og Havfiske innvilges denne med kr ,-. b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.

36 Saksopplysninger Johansen Kyst- og Havfiske ved Eirik Johansen kan vise til en flott utvikling innen sin næring, og står nå foran investering i ny båt, som innebærer mulighet for økt fiske og helårs aktivitet med to til tre nye arbeidsplasser. I vintersesongen skal det drives torskefiske, og i sommersesongen rekefiske. Båten vil være hjemmehørende i Lyngen og leveranser skjer til lokale oppkjøpere. Båten er også tiltenkt deltagelse i oljevernberedskap i regi av Kystverket. I søknadens finansieringsplan er det oppgitt et finansieringsbehov på kr ,- hvorav kr ,- er søkt næringsfondet. Vurdering Lyngen har gjennom flere år hatt en synkende antall fiskere. Johansen Kyst- og Havfiske har satset tungt på å etablere et viktig og godt firma, som har lykkes og motvirker denne trenden. Ringvirkningene er viktige og sørger for tilgang på råstoff til lokale mottakere samt skaper viktige og tiltrengte arbeidsplasser. Hovedkonklusjon Søknaden oppfyller næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling. Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelser for de kommunale næringsfond, samt vurdering av søknaden tilrår rådmannen at søknaden fra Johansen Kyst- og Havfiske innvilges med kr ,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond.

37 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: 242 Saksbehandler: Stig Kjærvik Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 39/15 Lyngen næringsutvalg RG Service Reidar Gangsø - søknad etablering sanitærtilbud og badstue Sandneset Henvisning til lovverk: Vedtekter for kommunalt næringsfond vedtatt Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg Behandling: Forslag fra Line Van Gemert: Tilskudd gis på kr til etablering av sanitærforhold og innkjøp av betalingsautomat. Dette under forutsetning om at sanitærtilbud gjøres offentlig tilgjengelig. Kommunens eiendom brøytes og skilt for parkering settes opp. Det ble votert over forslaget fra Line Van Gemert og rådmannens innstilling til vedtak. VEDTAK: Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Line Van Gemert. Enst Vedtak: Tilskudd gis på kr til etablering av sanitærforhold og innkjøp av betalingsautomat. Dette under forutsetning om at sanitærtilbud gjøres offentlig tilgjengelig. Kommunens eiendom brøytes og skilt for parkering settes opp.

38 Rådmannens innstilling a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av , samt til vurdering av søknaden fra RG Service Reidar Gangsø innvilges denne med kr ,-. b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. Saksopplysninger Gangsø etablerte i 2013 en reiselivsbedrift på Sandneset i Nord-Lenangen i det tidligere bankbygget. Vintersesongen er i tillegg til høy aktivitet på overnattingssiden også populær for dagsturister i Nord-Lenangen. Imidlertid er det en stor utfordring i at det mangler sanitærtilbud for disse, noe som har gitt uønskede hendelser der besøkende benytter naturen til å gjøre sitt fornødne. Dette er en stor utfordring både av hygienisk art og negativ reklame for Lyngen som reiselivsmål. Søker ønsker å gjøre noe med dette, og har derfor søkt på tilskudd til å etablere et sanitærtilbud og badstue. I søknadens finansieringsplan er det oppgitt et investeringsbehov på kr ,- hvorav ,- er søkt næringsfondet. Vurdering Tilrettelegging for reiselivet er et hovedsatsingsområde i Strategisk næringsplan for Lyngen kommune, og er forankret i Troms Fylkeskommune gjennom «Strategi for reiselivet i Troms ». Lyngen kommune ser positivt på at en privat aktør presenterer en god løsning på et problem, og ser gjerne dette som et pilotprosjekt som kan være en fremtidig mal flere plasser i kommunen. Hovedkonklusjon Søknaden oppfyller næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling. Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale næringsfond, samt vurdering av søknaden tilrår rådmannen at søknaden fra RG Service Reidar Gangsø innvilges med kr ,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond.

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.12.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brita

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2015-2018, årsbudsjett 2015. Formannskapet fikk ikke behandlet saken ferdig i dette møtet.

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2015-2018, årsbudsjett 2015. Formannskapet fikk ikke behandlet saken ferdig i dette møtet. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2014/1651-52 Arkiv: 151 Saksbehandler: Hilde Grønaas Dato: 03.11.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 135/14 Lyngen formannskap 12.11.2014 8/14 Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 09:00 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteprotokoll. Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem. Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Møteprotokoll. Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem. Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 15.12.2015 Tidspunkt: 09:00-15:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Willy

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 11:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/1569-47 Arkiv: 151 Saksbehandler: Hilde Grønaas Dato: 13.11.2013 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 77/13 Lyngen formannskap 20.11.2013 9/13 Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Liv Solberg

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Liv Solberg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00 09.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Medlem. Medlem. Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Medlem. Medlem. Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 13:00-16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Liv Solberg

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Renate Hansen Medlem Lyngen næringsforening

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Renate Hansen Medlem Lyngen næringsforening Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 01.06.2018 Tidspunkt: 08:00 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line van Gemert inhabil i sak 129/15 Varaordfører H

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line van Gemert inhabil i sak 129/15 Varaordfører H Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 09:00 17.15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen klagenemnd Møtested: Møterommet på Eidebakken skole, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen klagenemnd Møtested: Møterommet på Eidebakken skole, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen klagenemnd Møtested: Møterommet på Eidebakken skole, Lyngseidet Dato: 07.12.2017 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte

Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 04.12.2018 Tidspunkt: 09:00 11:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Eidebakken skole, møterommet, Lyngseidet Dato: 18.12.2018 Tidspunkt: 08:30 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Johnny Arne Hansen Medlem AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Johnny Arne Hansen Medlem AP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Eidebakken skole, auditoriet, Lyngseidet Dato: 19.12.2018 Tidspunkt: 09:00 09:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen og deretter møterommet på biblioteket, Lyngseidet Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 09:00 felles møte med Levekårsutvalget

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Liv Solberg

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Liv Solberg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00 09.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lill

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj.

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Reidar Lund Asbjørn Rygh Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00.

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Marie Berglund Fritz Lund Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 09:00 felles møte med Råd for folkehelse og representanter fra næringsutvalget

Detaljer

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Cecilie Sigvaldsen permisjon fra kl til kl

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Cecilie Sigvaldsen permisjon fra kl til kl Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 fellesmøte med Råd for folkehelsetil kl. 11.45 12.25 13.35 eget møte

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 08:15 08:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Offentlig journal. Retningslinjer for medarbeidersamtaler 2015/847-5 7995/2015 17.12.2015 28.10.2015 RÅD/PLA RÅD/PLA

Offentlig journal. Retningslinjer for medarbeidersamtaler 2015/847-5 7995/2015 17.12.2015 28.10.2015 RÅD/PLA RÅD/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,, Status: J,A 17.12.2015 Retningslinjer for medarbeidersamtaler Retningslinjer for medarbeidersamtaler 2015/847-5 7995/2015 28.10.2015 431

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen klagenemnd. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Lyngen klagenemnd. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen klagenemnd Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 31.05.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Fred Skogeng

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder LYAP Jack-Robert Møller inhabil i Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder LYAP Jack-Robert Møller inhabil i Medlem Lyngen kommune Lyngen næringsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg i Rådhuset, Lyngseidet Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse- Mona Vikten (inhabil i Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse- Mona Vikten (inhabil i Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse-

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Stein Are Olsen MEDL LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 09:15 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 22.03.2011 Tidspunkt: 09:00 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 27.11.2018 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen. Saksframlegg. Årsbudsjett 2016 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/8893-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Møteprotokoll. Lyngen arbeidsmiljøutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 09:00 10:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen på Lyngseidet, deretter møterommet på biblioteket Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Margrete Skilleås (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak:

Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Margrete Skilleås (SP) fremsatte følgende forslag til vedtak: Behandling i Overhalla kommunestyre - 21.12.2015 Behandlet. Johan Tetlien Sellæg (SP) fremsatte følgende 3 forslag til vedtak: Det avsettes kr.250.000 fra disposisjonsfond til utredning av fremtidig næringsapparat.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL Lyngen kommune Lyngen levekårsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 10:00 15:20

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 10:00 15:20 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 10:00 15:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 01.11.2018 kl. 09:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: e-post, Dato: 18.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Lyngen formannskap Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Arvid Brose Medlem SP Line van

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 13:25

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 13:25 Møteprotokoll Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 07.12.2016 Tid: 09:00 13:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Asbjørn Rødøy Medlem OS-KRF/V Oddbjørn Ovesen

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 08:15 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Merknader Etter forslag fra Sølvi Jensen ble Stein Are Olsen valgt til settevaraordfører.

Møteprotokoll. Merknader Etter forslag fra Sølvi Jensen ble Stein Are Olsen valgt til settevaraordfører. Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 10:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Anton Teigen inhabil i sak 15/16 og sak 29/16

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Anton Teigen inhabil i sak 15/16 og sak 29/16 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngen Havfiske og Tursenter, Nord-Lenangen Dato: 30.08.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer